6 S. VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- IiMtn p<»rw'.aal«aalaenb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 S. VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- IiMtn p<»rw'.aal«aalaenb."

Transkriptio

1 VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- imtn p<»rw'.aal«aalaenb. 6 S. llrjelbäaaään 2/ uoi «n ' uunnis tabloliitto ilmoittaa, «ttk «rkld«!! ykaltylatan auiumlstajlen kesken OB ollut uunnlttellla aikakauslehden p«rustfiuiirlön Ja uunnifltamlsurheilua khaittelevän AslAnomalsct 0T8't halukkaita nttkenään 3SLtB lehtiyrltyksessm aatteelli- eati sukana Ja muhdolllauukalen sukaan ayöe taloudelliaeati. Aala on ollut ealllh aeki liiton Johtokunraaoa, Joka pitilä lehden p^^ruotaaiata auotavuna, Ja liittokokoukaaaaa, Joaaa läansolleet eri seurojen eduntnjat olivat ykalbieliaesti lehden peruatamiaen kannalla Ja lupasivat aille tukenaa lähinnä tilauahankinnai» muodossa. KirJelmMllä?in liitto kä-intyy 3Vl'L«n puoleen pyytäen aan lausuntoa asiasta, Jotta Suurinistamlslehti paruataa liiton epätirhlllaena äänenkannattajana, Toitaialin "TJrheilun" adellaen toiaiaasa aen viralliaena ä^incnkannattajhria. Asiau tarkoin harkittuaan valiokunta tuli ailhen tulokseen, sitä Biaanoriaan nykyisenä aikana Jokaisen 37l'iin Jäsenliiton tulial edelleenkin antaa ykaimieliaen kannatukaanna yhteisille virallisilla äänenkannattajll?e "Urheilulla" Ja enai vuonna ilbeatymn/in alkavalle "Urhellljapojalle". Tätä kantaansa valiokunta päätti Suoman Suuiinlstasilaliitolle peruatella sillä, e tä 37tJLin kuatuntaiille lehdille ja Julkaiauille vailsulsia aiheuttanut yleinen paperipula aaattaa nykyiaestäänkin vaikeutua. Joa 37ULin Jäaenpiirlin uusia lehtiä. tsestään aelvää mysa on, että shtisn talouaaalaln holtaainen tälloin varalnkia lähinnä ilaoltua- Ja paruatetnae yhteisten valkeutuial, tilauamarkkinoilla. Kun edalläeaitetyn liaä>.8i nykyinen epävuraa taloudalllnan tilanne aiheuttaa varainkin uusille onanlaiaia suitakin taloudelllaia vaikeu^nia, lehdille valiokunta päätti sai tää 3uon«n Suunniatanlallltolle aen vakavan toivoaukasn, että liitto Ja aitä lähellä hsnklldt ainakin tuistaiaekai luoyuiaivat kaikiata enemaiatm toli:.snpiteistä p.o. asiassa. olevat

2 7 5. ^urfn ktraiakytyavb a KirJ««9>äiiji 361/ uomen Urheiluliitto >lk«urh>ilutoii.il.li.an l.r-.. ' tamlnin. Sai^tai a 7e ik kaua t. jmbton Yhtiakok.li j t"on»du»taj tjana. liinoitta«ryhtyne«n»* tolm«npitelbllii kllpallubääntöj«n»* ffluuttudlaeksl Jan turklstaalaeen. kllnnltttinllllm huonlota ayöa nuorten kkra- Kun Suomen Urheiluliitto pltäh yhdenaukaiauuden alkaanaaamlata tmaah aalaaaa tolvotta- Tann, eikil niinollen SVTJLin suita JUaenlilttoJa kuulematta ykäin halua tarkistaa p.o. ikärajakyaymyatä Ja kun liiton mieleatä kaikki poikaurhellutolminta edellyttää tarkietaäiata Ja mahdolllaebti uudelleen järjestämistä, kirjeeaaä anotaan, että Liittohallltua kutbuisi koolle eduatajat Jokaiaesta jäsenliitosta neuvot*u!emaan p.o. aaiaata. Anoauksen johdosta valiokunta pämtti kehoittaa jäaanlilttoja Yalitsemaan neuvot>elulhin 2 edustujaa ja ilboittamaan edustajien nimet ja osoitteet liittohallituksella joulukuun 8 J. päivään mennessä. Liiton edustajaksi 22/ pldettäviiän OY Veikkattatolmiaton raralnaiseen yhtiökokoukseen allekirjoittanut Santala, joka myäs nimettiin valittiin liiton 9 J. lov. 'ui..uil.al- Santala liiton tfluatajana. eduatajaahdokkaa/.ai 7ei»au8toiiniaton enai vuoden johtokuntaan. Suor.en Retkeilyiaajajärjaatön 14/145 pälvrtyn kutsun juhdoata allekirjoittanut Santala valittiin edustamaan liittoa juhlaillallibilla, jonia järjestö tarjoaa 10-Tuotlsan toiaintansa johdosta joulukuun 10 pkiv-inä ftfojeft taygel.iin, Kirjeeasään 12/145 tehtailija Yrjö Liljamo Lapualta ilaoittaa, että kaikki paperlkankaat lähet.tähn nykylain ulkomaille, joten kirjeen lähettäjä ei voi toi- ittaa seurojen tilaamia voimis ^lu-, paini-,nyrkkeilyjä auojainattoja. Täuän johdosta klrjeessk tlelastellaan, olisiko liitolla Bitään tnahdollisuuksia auttaa kankaiden hankinpa»!«*.

3 Pitäen P.O. uattojan saainlata seurojen toiminnalle tärkeänm valiokunta Yulitai Salmenkylän ja Santalan neuvottälei.iain Kansonhuoltoministcrlcin kanaaa paperikankaan Taraaaisesta kyaeenalaiaiin tarkoituksiin. 5. ^tulayähke J.a.»trgmllle^ Merkittiin, että liitto on lähettänyt onnitteluaähkeen tänään 75 vuotta täyttäneelle tunnetulle ktinsaln- Tälisen urheilun johtomiehille, ruotaalaiaelle J.3. datrttmille. 1 llihhntn Kirjeessään 8/11-45 herra Viii jam Carlsson Nev» York, ilmoittaa, että olympiayoivaja Ville «itola täyttää 8/ Tuotta Ja toivoo, etiä liitto tällöin uistaiai Ritolaa omilttelueähkeellm. Valiokunta aulituutui esitettyyn tolvomukaeen myönteiaeati ja päätti ailrtää kirjeen ayöa Suoaen Urheiluliiton huoaioitaval^ai. 13. v.paivhgy'jlin tmaioiii--rkit. Vahvistettiin emiakkonauvottaluihin perustuva toimenpide. Jonka aukaaii aeura- ja piiritoiminnassa anaioltuneille k^uareeri Juho Veronalle ja as mapäällikki) Hjalmar luuthllle on luovutettu Kymintehtaan Urheiluseuran JO-vuotlBjuhlaaaa SVULin ansiomerkh. avulin Kainuun piirin 25/10 päivhtty esitya liiton ansiomerkin iqyöntäalaestä piirisihteeri Srkki Kivelle pantiin pöydälle huomjoltavaksi anaiomerikien jaosaa liiton 40-vuoti8juhlalll8uuksien yhteydessä. 14. qrh^.lttbflitiaw Todettiin, että Salmenkylä Ja liiton toimisto tähän aenneaaä ovat myynneet 105 arkkiaarjaa urhelluposti- erkkejä hintaan 5.5UO mk arkkiaarjalta eli yhtt^enaä ak. Kun liitto on täatä merkkimä räatä itae uorittanut 2.700i- markkaa arkkiaarjalta eli yhteenaä markkaa on liiton voitto 105 arkkiaarjalta raarkkma. Anaioituneille urhllluklehil'e njmelliehlnthaa myytävlatä 100 arkkiaarjaata on tähän mennessä myyty Mi mrkklaarjaa.

4 V tn johdobta^ etteivät kalkki 3VUL:n piirit ole vielä vastanneet pjritoimlnnan johtajien toimia kuskevaui kiertokirjeeeeen, kyaymyo p.o, toimien täyttitbiaeatä pantiin poydftlle. - 1 ilrltoialunaajohtujaytvbt-. Opetuialni«- loon Ja eduak.ryhmle tnjoht,!jo Keuvotsltiin SVULin taloudellisen aseman purantaffliaesta, Jolloin m.m. todettiin, että kansanedustuja Penna Tervo on tehnyt eduakiinta-alotteen 15 miljoonan markan ayöntäiaisebtä urheilujärjestöille ensi vuoden valtion talouaarvion yhtuydeosä. Kun Työväen Urheiluliitto on tehnyt aloitteen urheilun keakuajärjestöjen edustajista uodoatettavan lähetystön lähettämisebtft OFetusminiaterlöön Ja eduskunnan edustajaryhmien puheenjohtajien luo, liiton eduatajakal valittiin Karikoski, varamiehenään Himberg,Ja allekirjoittanut Santala. A. Pöytäkirjan vakuudtkaii /o aihteeri

5 S2d }Tal i < V unrion Pöytkklrja Suoicen Voimiatelu» Ja Orhellulilton Llltto>i«llltukeen TyäT»ilokunnan kokouk8e«t«joulukuium 20 päivänä 194S. Saapuvilla olivat liiton puhatnjohtaja avaratl V.A.U. Karikoski, varapuheenjohtaja tohtori lauri Tanner, valiokunnan Jäsen varatuoisari A. Salmenkylä Ja allekirjoittanut sihteeri, toimitusjohtaja Lauri Santala Luattiin Ja hyväksyttiin valiokunnan edelliseseä kokouksessa 81/145 pidetty pöytäkirja. 2 S. Tygpallclciiurhellu. Käsiteltiin kysynystä 3Vl)Lin suhtautueisesta n.s. työpaikka urheiluun. Kokouksessa saapuvilla ollut sosiaalijohtaja Kaskela selosti SAKin Ja TULin kantaa täasä asiassa. Selostuksesta todettiin, että inoleitmat järjestöt ovat sivuuttaneet SVUlj, asian kaikissa vaiheissa, kuin myös, ettei SVUL voi suhtsutua Byötäriielisesti järjestöjen antanjann Julkilausumaan. Asiaa tarkoin harkittuaan valiokunta katsoi, että työpä ikkaurhellua olisi ryhdyttävä Johtaaaan oheisen» liitteenä seuraavan sopimusluonnoksen puitteissa. illritcic.: ic-lnnan 3 Í. Piiritoinilnnanjoht^ien virkojen täyttäjnlstä koakevaa aikaisempaa päätöstä tarkistettiin sika'll, että taloudellisista aylstä plitoimelllset virat päätettiin perustaa vain kolmeen piiriin Ja slvutoimelliset virat neljänntoiata piiriin. TilrlJohto>cuntlen ehdotuaten Ja JärJestöohJaaJa Laineen lausunnon perusteella toimet päiitettiin täyttää seurasvastii FÄÄT0K3LL31T 1. Oulun piiri iralsteri Atte Kalajoki e. Suur-Savoi liikuntaneuvoja, luutnantti Kauko Juntunen 3. Viipuri kapteeni Pekka Komonen SVUTOMaLLSnt 4. Lappli 5. Kainuut «pattaja Toivo Komulainen e. Fahjola-tevoi opattaja Väinö "ievänen 7. Pahjola-Karjalai konttoristi Tauno V&rnnnen «. telä-pohjanaaai kauppaaduataja S.v. laolajuni

6 Kurieit Vierumäellä. 9. Ksskl-SttoBli tarkastaja Kauno Uäklnen 10. Satakunta 11. Hämei Onni Tapio Jokiranta 12. Lahtli Pauli Vänttinen 13.Kymnlaakso JKrJestelyneatar 1 T.J. KorkeamKVl 14. Varilnals-Suoml toii!<ltblja Jorma Lunden 15. UuBlnaai opettaja Vujo Salo 16. Helsinki raut. kirjuri Olavi Lehtonen 17. Keski-PohJamr-aa» piirisihteeri Risto Kalajc Määrättiin, että pllritcinilnnanjohtajlen palkat y.m kulut ensi vuonna ovati 3 pilritolffilnnanjohtajaa palkka ( i 9.000«- kk.» ) kk «-) matka y.m. kulut i «- Tuodessa puhelin- Ja kansliamenoja i 5.000«- vuodessa 4 S. mk. ylimääräinen avustus käytettäväksi enai vuoden piirin järjestötoiminnan tehostamiseen piirltoimlnnanjohtajaa palkka { i « « « « « «- STBCsssracrsrKssces torklttlin, että piiritoiminnan Johtajien kurssit SYUlia Kaski-Pohjankaan SVULin Keskl-Pohjanniaan piirin 9/12-46 päivätyn anomobub» uksen johdosta päetettlin myöntäe piirille 30.0C0«- r.arkar pidetään Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä 16-22/12 välisenä aikana. Kurssien Johtajana toimii järjestöohjaaja Laine ja osaottajien lukumäärä on i..'urhinup* v^yeric Salmenkylä Ja Santala ilmoittivat tehtäväksi saaneina neuvotelleensa rationallsoinistoimlnnan johtajan, vuorineuvos Vasarlan kanssa "Urheilun* paperin saannin turvaairisesta tänä vuonna. Neuvottelu päättyi lehden toiminnalle suotuisasti. 7 S. Todettiin, ettei Kansanhuoltomlnleterib ole vieläkätn tehnyt päätöstä tirheilijapolka"-nimlsen lehden toimlntaoikeukalen myöntämisestä..ehden toimintaperiaatetta tarkietettiin sikäli,

7 9, Keaki-Suomli tarkaataja Mauno Cäklnen 10. Satakunta 11. Hämei Onni Tapio Jokiranta 12. Lahtli Pauli Vänttinen S.Kynenlaakaoi JKrJeatelymeetar1 T.J. Korkear^äkl 14. VarilnalB-SuoBil to loi tai Ja Jorna lunden 15. üuaiieaai opettaja Viijo Salo 16. Helslnkii raut. kirjuri Olavi Lehtonen 17. Keskl-PohJanjiaai piiriaihteeri Risto Kalajo MäärSttlln, että pilrltoiminnanjohtajlen palkat y.m. kulut ensi Tuonna ovati 3 pilritoliblnnanjohtajaa polkka ( i S.OOOi- kk.» ) pliritolminnanjohtajaa palkka ( i 4.000«- kk «-) «- natka y.m. kulut i «- vuodessa «- puhelin- Ja kansliamenoja á 5.000«- vuodessa «- SYULib Kaakl-Pohjanmaan»QOBUS. Kurnit Vierumäellä. *Urhullun* pa^erlr. Í 5 E $ 4 S. SVUlln Keski-Pohjanniaan piirin Bik «- S S X a S s: K S X S ar S ac r: r S S S S S Eukaen Johdosta päetettlln myöntää piirille «- lüar^en yllnääräinen avustus käytettäväksi ensi vuoden piirin JärJestötoiicinnan tehostaalseen. 5 S. lierklttlin, että piiritoiminnan Johtajien kurssit 9/12-46 päivätyn ano- pidetään Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä 16-22/12 välisenä aikana. Kurssien johtajana toimii JärJestöohJaaJa Laine Ja osaottajien lukumäärä on i. Salmenkylä Ja Santala ilmoittivat tehtäväksi neuvotelleensa rationallsoimistoiinlnnan johtajan, Vasarlan kanssa "Urheilun" paperin saannin turvaamisesta vuonna. Neuvottelu päättyi lehden toiminnalle saaneina vuorineuvos suotuisasti. tänä 7 ä. Todettiin, ettei Kansanhuoltomlnleterlb ole vleläkäin tehnyt päätöstä UrheillJapoika"-nimisen lehden toimintaoikeukalen myönthaiseitä. Lahden toimintaperiaatetta tarkiatettiir aikäli,

8 tti sen»hjelamtn sällytettiin myöa tyttöjen urheilutoiminnan tohobtaitlnon, minkä vuoksi lehden nlrcekel hytäkoyttlln luorl Urheilija *Urhellup Joulu* 8 5. Merkittiin, että "Urheilun Joulu" on lmestynyt 84 sltuleena Ja kappaleen suuruisena painoksena, Joka on loppuunmyyty. Lehden toimitus- Ja talousasioiden hoitamisesta allekirjoittaneelle sihteerille päätettiin suorittaa S.OOOt-. 9..kunta-aloitteen eniinen«merkittiin, että allekirjoittanut, Santala on edustanut liittoa siinä urheilujärjestöjen yhteisessä lähetystössä, joka kansanedustaja fenna Tervon eduskunta-aloitteen johdosta oli käynyt opetusministeri Helon ja kalkkien Sduskuntaryhirjlen puheilla siinä tarkoituksessa, että Kduskunta tehdyn aloitteen mukaisesti korottaisi urheilujärjestöjen ensi vuoden valtionavun 15 miljoonaan markkaan. Samaesa tarkoituksessa toimisto on Jättänyt selostuksen SVULin toiminnasta ja sen taloudellisista vslkeukelsta kansanedustajille Saariaho ja Berner, Jotka ovat luvanneet puhua asian puolesta sen käsittelyn aikana. 10 S. UrhellupoBtimerkki en maili Sihteeri llrolttl thhän mennessä myyneensä ansioituneille urheilumiehille 5f i arkklsarjaa urheilupostlmerkkejä niiden nimellishintaan 8.7C0-. Samanaikaisesti samoja merkkejä on myyty hintaan 5.500«- arkklsarjasta aeurasvasti» Salmenkylä 420 arkklsarjaa Santala 55 " Himberg 40 " Vallikari 80 yht. 33S arkklsarjaa Kun ayydyistä merkeistä on saatu voittoa arkklsarjalta S.BOOi-, on myytyjen merkkien yhteenlaskettu tuotto 1.498,000i- 11 J. UrhyUupoat lirierkklen tuoton.lakajplnen ullco- Baoii»lll< ilitolllev Salmenkylä Ja Santala ilm'^ittivat teht^/vaksi saaneina neuvotelleen TULin edustajien Suvannon ja Enteen kanssb aikaisemmin valiokunnassa käsitellyn kuudentoista SVULin ja TULin ulkopuolisen liiton anomuksen johdosta päistä osallisiksi urheilupostlmerkkien lisämaksun tuotosta, neuvotteluissa pidettiin mahdollisena sitä, että Posti- Ja Lennätlnhalltukselta vielä Jakaaatta oleva lisämaksun tuotto mk

9 JaattalBlln kaikkien Taltion apua kuluvana vuonna nauttivien urhellujärjeatöjen^keaken siinä suhteeana kuin valtion apu edellyttää. Täten myöakln SVUL aalsl oeuutenaa p.o. summasta» Todettiin, että TUL puolestaan on hyväksynyt tämän T.' -f Jf Jakosuunnitelman. Asiaa harkittuaan myöskin valiokunta asettui suunnitelmaa kannattamaan päättäen tehdä sen edellyttämän esityksen lllttohallltukben ratkaistavaksi. 12 ä. avuun Ja JäaenlllttoJcn Keskusteltuaan kysymyksestä urhellupostlirerkklen tuoton o»uub urhellupoatlnerkelbtä. Jakamisesta SVUlin ja Jäsenliittojen kesken, valiokunta päätti liittohallitukselle ehdottaa, että p.o. tuotosta SVUL saisi 50 % Ja että jäaenilttojen osuue määrättäisiin siinä suhteessa, kuin ne saavat ensi vuoden avustusmäärärahoja SVULilta Pankki talietukset. Tutustuttiin SVULin eri rahastojen pankkitalletuksien tiliasemiin ja todettiin, ettei niitä SVUlin Ja Jäsenliittojen laajentuneen toiminnan vuoksi voida sijoittaa pankkitilejä eduillsemniin. Kuitenkin päätettiin shekkitililtä sijoittaa talletubtliille 2 miljoonaa markkaa. 14 S. Tolffilstoalhteer1 Luomen paikka. Merkittiin, että n.s. aaekätköjutun johdosta tutklrto- ankeudessa ollut toimistosihteeri Luomi on 10/12 vapautettu oltuaan pidätettynä 3 kuukauden ajan. Tältä ajalta Luomelle päätettiin suorittaa 50 % hänen kuukausipalkastaan eli yhteensä markkaa. 15 i. rtlianoutualset rtiian.ja aalkanki oro itu'<8et. Hämäläinen on Sihteeri ilmoitti, että liiton toimletoapulalnrn lona eronnut liiton palveluksesta ja on hänen seuraajakseen otettu Aune Johansson. Hiinlkään on konekirjoittajatar Heidi Hellin eronnut liiton palveluksesta ollen toimi toiataiseksi täyttämättä. Kun myöskin liiton toinen pika- Ja konekirjo ttajatar Kerttu Lopperi palkkausasian takia alkoi erota liiton palvelukseeta, on hänen palkkansa l/l 1946 koroitettu markasta markkaan 6.900t-«Kysymys SVULin muun henkilökunnan palkkojen koroltuksesta pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. J

10 1«i. [guiur«hat. Päätettiin entleeen tapaan suorittaa joulurahaa koko Tuoden liiton palvelukbessa olleille virknllljollle seuraavastul TolmltusJohöxJa Santala 3.,500t- Toimistopäällikkö Kauhtlo 2,,500«- Toimistosihteeri Kukkonen Z,.500 Valllkari 2.,500 JärjestöohjaaJa Laine 2.,500 Toimitussihteeri Laukkonen,500 Kirjanpitäjä Backberg 2,.000»- Kassanhoitaja l/larmo 1,.500i- Toimistoapulainen Porsherg 1,.500 Konekirjoittajatar Lopperi 1, i. Yhteensä mk. 22,.500»- SBSSBXZSSBBBSSBXKSSS«olkaurheilun tarkaataalnen. Todettiin, että Jäsenliitot oyat valiokunnan edellisen kokouksen päätökaen «ukaisebti joulukuun 15 päiväin mennebsä lmoittaneet 2 edustajaansa neuvottelemaan poikaurhellutoiirinna tarklstamieesta. Valiokunta valitsi puolestaan edustajikseen näihin neuvottelutilaisuukeiin tohtori Tannerin Ja varatuoiaari Salmenkylä«. nsnueäinen neuvottelutilaisuus päiltettlin pitää '^uomen Työnantajain Keskusliiton toimistossa lauantaina 29/12 alkaen klo [;uob1 kertomusten ilnattan.lnen. Kirjeessään 29/H Suomen Poikaurhelluliltto ehdottaa, että taloudellisista syistä sotavuosina painattamatta Jääneet SVULin Ja jäsenliittojen toimintakertomukset nyttercmin painatettaisiin. Valiokunta katsoi, ettei SVUL toistaiseksi omaa toimintakertomustan painattamisen Tastimla taloudellisia edellytyksiä. HSin kirjelmät 19 Äsltettiin SuoKl-Neuvostoliitto-Seuran Urheilu - Ja Matkailut o lm kunnan päiväämätön 28/11 saapunut kirjelmä vaetaul: sena SVUlin kirjeeseen»koskeva SRSin vafitlmusta SVUlin urheilujohdon uuslaista. - Kirjelmä el antanut aihetta toimenpiteisiin. Samoin ealtattil» saman toimikunnan 24/11 päivätty klrjelmi.jeasa ilmoitetaan, "että kllpaillja-anomukbet on osoitettava 3uoml-HeuvoBt*iiitto-Souran urhiuu- Ja matkallutoi-

11 Bikunnalle, Joka Buoeltuksin lähettää ne edelleen Kosko.yaan VOKBin urhelluosaetolle?'. KirjelmäsBä myöakln todetaan, että " ilman 3H-3euran urheilu- ja matkailuto lmkunnan TOHtystä ei anomuksia huomioida", Ja että * Moskovaata on tiedoitettu, että kilpailija-anomukf«k olisi lähetettävä noin kolme tai neljä kuukautta ennen tarkoitettuja kilpailuja, jolloin heillä olisi Tarattu kylliksi aikaa asian järjestelyyn".- Jäljennöskirjelmät päätettiin lähettää tiedoksi kaikille SVULin jäsenliitoille. 20. tlttlunk.ybviiiys. sitettiin KansalalBryhtl-nimlsen toimiston 14A2 päi- Tfitty kirjelmä, jossa ehdotetasnj" että SVUL harkitsisi niitä toimenpiteitä, joiden avulla alkoholikysymys saataisiin liittoon kuuluvissa järjestöissä mahdollislmrian yksityiskohtaisen keskustelun Ja Järjestelyn alaiseksi. Valiokunta piti mahdollisena, että tästä atlasta esitetään alustus naaliskuubsa kokoontuvalle lllttokongressille Ja että suunnitteilla olevaon liiton esitelnäkokoelnaan otettaisiin esitelmä aiheesta "urheilu ja raittius". - Kirjelmä päätettiin siirtää liittohallituksen käslteltäv^lksi. 40-Tuoti»-iuhlat 21 Keskusteltiin kysymyksesti 3VUl«n 40-vuotl8juhlan 3ot«TahlnkokorvauB järjestämisestä ensi maaliskuussa ja tultiin siihen tulokseen, että Juhlallisuudet on supistettava nykyisten taloudellisten edellytysten puitteisiin. Juhlan suunnitelmien laatiminen jätettiin tohtori Tannerin, JärJestöohjaaja Laineen Ja allekirjoitlaneen tehtäväksi, 22 S. Merkittiin, että Kiinteimistö Qy. Läntinen Puistotie 13B sotavahinkoarviokirjan mukaan yhtiö saa sotavahinkokorvausta mk , mikä valiokutinan arvion oukaan korvaa pommituksen kilnteimlstölle tekemät vahingot. KUn^etffHtön Buhtaanaplto. 23 Todettiin, että Helsingin kaupungin puhtaanapitolaitoc velottaa Asunto Oy. Valtiallankatu S in puhtaanapidosta ensi vuodesta alkaen mk Suhtauduttiin kielteisesti urheiluliike liartti Matilaisen, Valkeakoski, anonuvseen saada SVULin jäaenseurojen osolttaet B«lnostarkoit«kslin käytettäviksi. Vakundekali

12 t \" - é íi'á i L i l t t o k o n g r c a a l n s pöytiücirja ;,1 ll.'v-^íl'

13 s^irmu fnnsteli;- JA fmiailuliitoii LiTTTMcricrus r.k. 1/46. it«pbytiklrj«pidetty Suoaeii?oiBl«t«lu. Ja 'Jriieliullitoa lllttokokoukaassa Stttytaloasa Hal- liti^lasl kashkuua 15 pn«saf.. alkaaa kallo 15.aa. ttleuti 1. SuoMM VolBlatalu- Ja Urhailallltoii puheenjohtaja eraratl V. A. U. Karlkoakl auorlttl kokoakaan ayaukaen Ja lauaul samalla Jiaanlllttojaa Ja piirien adaatajat tertatullelkal lllttakekoakaeen. ATauspakaesaaaa eyerati Karlkoakl ainltal, atti liitoa jaseaamrln TOiaakKaan liaaentyalsan johdosta vuosina 1945 Ja 1946 Ja aynakla aan auu toiminta on ollut JatkuTaaaa Ja ennennlkeaittnalssi nousussa. TMa(! seikka on kuitenkin tuonut liiton toiaialimille entista eneamin ty^tb Ja vastuuta. THan kertaiaeaaa 11ittokokoukaassa ositettltkt luvut toi- innasta tulevat aan parhaiten osoittanaan.sodan JKlknen hyvin alkuun pmasyttl toiaintaa on Jatkettava snmalla tavalla Ja siinfl alelessi tlamkln liittokokous on kitsuttu koolla. '1. e- -i..tkfukaa«iaiui-»»nrvtof m 2 5. Todettiin, ett! kokouskutsu «li llhetetty Jlsenllittojan Ja piirien edustajille liiton toimintasmmntnjen 12 edallyttlallll tavalla Ja ommrialkana, mlnidi J»lkeea kokous Julistettiin lailliaeksl kusitteleoibn Ja pmttia«^n eaityslistalle (liite n:a 1) aerklttyji asioita. 3 t. veratl Karikosken keholtukseata liittokokouksen puhaenjofetajaksi vnlittiin ia«aneitsijl K. K. Laaksonen. Kekoakaan sihteeriksi kutsattlin toimitusjohtaja Lauri Santala Ja JMrJaatStarkastaJa A. Laine. 4 f. ^ Llittakekoukaan poytlkirjantarkaatajikai valittiin sihtaari Vilho Nurmi Ja toimlttnja Pakka Tiilikainen. 5 f. Tadettiln, ett! kokauksessa alivat edustettuina seuraavat Jlaanliltot Ja piirltt 1) Suoman tlrheiluliittoi R. Leimu, 2) Suomea Vaimlstaluliitta: Vme Lahtinen, 3) Suoman Hiihtoliitt*: Veikka Nylund Jn l>iae Knuppl, 4) Pasapallallittai Lnurl Plhkaln Ja Oamo Kupiainen. 5) SuaMn Pmlkaurheilullittai Amro Tynall J«hta Harju im r.

14 T» lal n ta.-.e r t oauk- tjtf cayinth 1 tillnpiltf^ksen Ta^vlataala»». VaeUuTE2ijdei iay'ritwau»n. k) SuMMB Nyrkk.ilyllltt»! Viktor Saeds 7) SuoM» Pyörillyllitt«! Harald Filt 8) SuoMa Palaoaaoatollltto: Bruno Nyberg 9) Sueaaa JlaallUto: Pakka Tllllkain«10) Suoaaa Suuaalataalallittot Blrgar LOnnberg 11) SuoMB JMkiakkollltto: rkki Saarlnaa 12) Lakdan piiri: Aarto PiJyry 13) Pohjoia-aavoa pllrl: K. U^kkonaa 14) Oulan pllrl: Oaorga Nieniaa 15) Suur-SaToa pllrl:. Nyklnea 16) Viipuria pllrl: K. KÄkrtaan 17) Halslngla pllrl: A. Lauaoa Ja A. Toivoaan 18) Uudaaaaan pllrl: E. Arohonka 19) Varalnala-SuoMn pllrl: K. Laaksonan 20) Pohjola-Karjalan pllrl:. Rantlkalnan Ja T. Lappalalnea 21) H»ia«en pllrl: Y. Linnaa, Salo Kolkka Ja Y. Helanter 22) Koakl-Suomn pllrl: Y. Honglatc 6 S. Kokoukaan pahaanjoktaja ealttl ykaltyl3kotidlltaan Jo alkalaaimilb JMaenlllttoJan Ja pllrian Johtckunnllle lutietety» liiton TJOdaa 1945 tolalntakartomuksaa (lllta a:o 2) Ja tlliapiltftkean (lllta a:o 3). Jotka tlllntarkaatajlon lajsinaoa (^llta >:o 4) paruatealla ykaialellsaatl hyyjiksyttlin ja vakvlatattlla. 7 S. Llittokailltukaelle mynnnettlln ykslaiallaestl TaatuuTapaua toiaiaaaata 194b Ja tlllvapaua v tllalsta. 8 {. Lllttohalllruk^an JSsanllle ruonna 1947 pllt«tti1a ^,llttolllillt^k-»tn.!lmbt»tt matk«kort»jk8«t. oaanotosta liittohallituksen <okouk«lln ajo-lttan nbtkakulut lk:eaa Ja pxirlrahaa Jokalsnlta matka- Ja kokoasphlthltl?5ci-. Lllten tlllatarkaatajllle / pimtettlin niakaaa oalkklo laakun aukaan. 9 «. Lllttohalll» iksaa oiidotuksaa aukalaaptl pi««t»»ttlla, attal SVUL pari Jaaall toiltaan JllsenaakauJa v S. PMtattlln, atti JlaanllltteJan Ja pllrlaa tiedoitukaat Julkaiataan lllten Tlralllaaaaa MnankarnattaJaaaa "Jrhalluaaa" aitan, att«1) alini Julkaiataan SFJL:n Ja JiaanlllttoJan kelkkl tladflltukaat Ja 2) SVUL:n pllrian ylalall kokoukaia koakavat kutaut 1.» ' f f i

15 T»loua«-vlo M> laenlilttgjtu avattukset. lltill ««MolllBta kalkki»lutkla piirin kalkkien aeuro- Jaa tletooa tarkoitetut tledoitukset. flialkllu päitettila kehoitta«pilrijohtokaatla tekemflsr voitavaaaa, atti kaikki JlsenBeurat jalkalslaivat tledoltukser.aa Ja kllpallukutauanaa "Urlallusaa". PiiriJohtokunnat vplvoltettiln haolalitiaaaa allts, etti Jokainen SVUL:n Jisonseura tilaa ainakin yhden Tuoaikerraa "Urheilua" 1947 Ja annettiin liiton toimiatohe vaituudet perii lehden tllausmakaut aeurollta piirien vxutykaell*. 11. VahTjatettlln illton Tuoden 1947 taloasartlo (liite n:o 5)»il- varauksella, etti 11ittohallitukaella on oikeaa sen tarkistamiseen miklll valtionapu Ji«talouaarvioon otettua CCC:- markkaa plenema^ksi» 12 S. Klytlia vllkae keskustelu seurojen pmrlverosta Jn hyväksyttiin periaatteessa liittohallituksen esitys, Jonka «uksan seuravero olisi seuroilta, Joiden Jlaenmlllr«on 3-lCP ^ff mk, JSsenlaeltl seuroilta m^, 2O500 Jlsenlseltl seuralta W mk Js yli 5fO Jlseniaeltl 5PC äk. Liittohallituksen tehtäviksi»tettlla laajeataa semasaa suhteessa menetelaie ns. suurseuroihin nähden. Suuriapaaa seuraveroallrliil pidettiia ircc mk:aa. (liite 6) mukaan Jakaa avustuksia 4.C50.CC0:- markkaa seuraavasti: 13 {. Jlaeallltollle plltettlla liittohallituksen tekemin ehdctuksen 1) Su OM n Voimlstelullitt«392.8Cr: 2) Suoman Urheilullitta 860.OCO: 3) Suoner. Himtcllitte 588.8PC: 4) Suoman PalBlliltta 392.8rO! 5) Paalpallellitt* 312.8fC: 6) Suoman Pe kaurhellallitta 412.PPt» 7) Suoman Pyflrillyllitta 216.ero: 8) Suoman liyrkkellyllitto 196.OPC: 9) Suomen Jllkiekkollitta 156.SCO: 10) Suomen Painoanoatolltta : 11) Suomaa UlMliltta 2b5.200: 12) Suoman Suunalatamiallltta : Yhteeaal mk : i, 11 1»a Uj&uMttiiM liittolmllitukselle valtuudet suorittaa avuetusmairlrakajea J«k* tolsiakia. Joa valtionapu ei vaataa talouaarvioon tattua allrli. 14 f.

16 ^JTli Mf«S. itoa pum m 14 f. ^"^^TuSkra LllttchallltukM«ehdotukwa Bukalsaatl (lliujno_7) ^ ttlu 3VUL:«J«JiseBllltteJ.R osalll.tumlsebt«yhteisiin palkka- Ja Tuokraaenoilila aeuraavaatl: 1) SVUL 25 % ' :. 2) SUOMB Volalatalallltta 8 % :- 3) SuoMB Urkallullitt 16 % :- 4) SuoMa Hlllitollltto 1 % 9.550:- 5) Paalpallollitto 8 % 76.4ro:- 6) SuoMB Palalllittfl 8 % :- 7) Saoaaa Polkaurhallullitto 9 i :- 8) Suoaan Pyörillyliltto 4 % :- 9) SuoMa Nyrkkeilyliitto 6,5 % :- 10) Suoaaa Palaoanostollittc 1,5 i :- 11) Suoaaa JiHkiekkoliitto 3,5 i :- 12) Suoaaa Ulaallitto 7 % :- 13) 3uoMa Suunnlataaialiitto 2,5 j ;- 100 ft :- UyOaaattlla lllttokallltuksello olkeua tarkistaa edelll. «alaitut osuudet, aiklli ykteiset palkka- Ja TuckraneROt huomattavaatl auuttutat arvioiduata :- aarkaata. 15 f. Liitoa puhaenjohtajakai Talittiia ykslaiellsesti tolaitusjohtaja, evorati 7. A. U. Karikoski 3- Tuotlakaudekai {. Llittohalli- Todettiia, ett«lilttohallitukseea olitat orlkoislilttotukaen lleenet.j«, vuoaikokoukaisaa tulleet valltuikai seuraavat keakllöt: Suoaaa Urheiluliitto: Tri Urho Kekkoaea. Taralla dipl.iaa. Aku Kuusisto. Suoaaa Voiaiateluliitto: Lehtori VHiae Lahtiaea, Helsiaki, Taralla: fota.o^. Simo Sapplaea, Turku. Suoaaa Hiihtoliitto: Lehtori Yrjö Kalonieai, Lahti, Terälle: konsuli Veikko Nyi tad, Kuopio. Suoaoa Paiaillitto: Plikonaull ArTO Hiabarg, Helsinki, Taralla: aoaiaalip. km Vartic, Kurikka. Poaipalloliitto: Toia. rkki Merlaen, Helalakl, Taralla Taratuoa. KullerTC Palliaen, HilhlaBki. Suoaoa ''olkaurhollullltto: Tpia.pMU. Aaro Tyaell, Heislaki. Suoaoa Kyrkkollyliitto: Malat. Viktor aaeda, Helainki, Taralla tarkastaja Ounnar Kuuaela, Helsinki. Suoaoa Pynrlllyliitto: Herra Arvid Roal, Helsiaki, Taralla JuutaJ«Harald fiit, Ueialnki i- i. e- s- 9B <

17 Ka 3. SuoMM JllkUlckoliltto: Rak.aett. Otto.Vuorio, H«l- ialcl, varalla Krkki äaarlmi. Suoi > Paiaoanoatoliltto: '^öajohtaj» Brumo Nyborg, >««lalnkl, varalla Johtaja Jukka Napparl, Tempera. Suoaan UlaalHtto: ToU. Pekka Tiilikainen, Helsinki, ^ ^ varalle tohtori Jarl Forssell, Helsinki. SuoMn»iunnistaalsliitto: Pankinjohtaja Lnurl Antero, Mokia, varalle toi- ittaja Erkki Sorak»ru, Helsinki. LisiJMsenikai liittohallitukseen vellttlin yksimieli, saati tohtori Lauri Tanner, varatuoaari A. SalnenkylH Ja sosi. aalijohtaja Akaell Kaskela. n 5. Liitoa tilintarkastajiksi ensi tolaintavaotta varten kaaraerl Sulo Jrvinen Helslngistfl Ja tuoae^l Martti Kauppila Tampereelta, saki varatilintarkastajiksi kaapplas Kalle Tuomi Hiaeenlinnasta Ja johtaja laarl Sinisalo Helslnglnti. Liiton ensi vuoden tilien nameroterkastajaksi valittiin edelleenkin kamreeri Sulo Järvinen. 18 {. jhla Suoman Volmlstelaliiton tehtyi liittohallituksella aloittaen STTJL:n liittojuhlien tai vastaavanlaisten Juhlalllsuukaian viettlmisaatfi vuonna 1947, oli lilttohellitus siihen Jo pariaatteassa asettunut myönteiselle kannalle Ja laatinut mainitusta tilaisuudesta liittokokoukselle ohjelmaehdotuksen. Lehtori Vlia'^ Lahtinen esitti kokoukselle lyhemmin llittohallltuksan ehdotuksen, Jonka parusteella syntyi vukas keskustelu. Kaakuatelun pintytty!.pfistettiin yksimielisesti Jlr- Jestll SVULtn suuret liittojuhlat kesllll 1947 Ja aanettlin liittohallitukselle teht>«v>lk8i ryhtyi pikaisesti valmistaviin toimenpiteisiin ko. Juhlan JPrJestfmlsekai. Samalla pihtettlin myrskin, etti SVT'!,:n Juhlan yhteydasai pidetiin liiton liittokoncrreasi Ja annettiin senkin,18r. Jaatimiatehtav^t liittohallituksen haolekai. Kaskuateltlin mahdollisten 11ikuntakasvatusp«1 vien JirJastimisaati 1947 liittojuhlaa yhteydessi Ja päiltettlln Jittii ko. pilvlea JirJaat^mlnen erikoislllttojen huolekai Suoman ''aistan Liikuntaksavtuslilton. Suoman Kori- ^^^^^^Vaiiolliton, Suomen Mlekkailulliton Ja Suoman Luisteluliiton ^ taiityi anomuksenaa 3VUL:n 11ttohailltukaelle pissti SVOLtn SlSiillipia Jlaemakal liittokokous kislttall n«ultt.ymlsat fjvrrl: anomukset Ja piittl puo- i.l 1. a- 9R lp*,«?» - M^-

18 20 S. todlsjoen Kodiajoen pitäjin urhellaaearojen anottua mainitun Tlrf U aa llrtfmlset Hrtr ths pltljin silrtimlstl Varslnala-SuoKsn pllrlati Satakunnan pllf B iinrfen" "rlla Ja pe. pllrlan Johtokaatlan annettua alitti lauauntonaa lila. p«itti lllttokokoua allrtis Kodlajoen pltbjsn Satakunnan pilrlla. aim»tft.1ett auutoa ^ M ttotcokouicaen tfmlnen. lastaa» bib ykalbiellsastl auostua. Liittymisten enemin8t nautottalut Ja tol«eapltaet JBtettlln lllttohallltulcaen huolaksl. Virtain plt«jissä toimiva urhelljseura oli anonut y-^akl» aalnltu» pltijin allrrattbtmkal HXmesii pllrlate Satakunnan pllrlli». Koaka kultenkla Virtain pltijsn alueella toimivat toiset urhelluaeurat eltit olleet yhtyneet mainittuun allrtuanoaukaeea Ja kun piirien lauauimot olivat kleltelsll, kataol lllttokokoaa tarpeelllaeksl evstii nalnltua shrtoano- ukaea ^ Hyrikayttiia liittokokouksen eödotua SVUL:n kllpallukelpolsuua- Ja eduatuaaafint?jan 2 S:n 2 oioa. muuttamisesta seuraavanlalaekal:" Joa erlkolalllton kllpallukaual poikkeaa kaleaterlvuodeeta, edastuskelpolauua nlkrltoln kllpallukaualttala" Liittokokouksen puheenjohtaja, laännfltaljä K. E. Laaksonen lauaul kokouksen pflfftessinat, kilttien kokoukseen osallistujia nopeasta Ja asiallisesta esityslistan asioiden khelttelyatl sekä lausuen stn tolvomikaen, etts tsmfinkln kertainen SVi;L:n liittokokous olisi omiaan fisniolleiden vein.ykseim Ja vaikutuksesta liitoissaan Ja pilrolssäin volmlatuttamaan Suomen Voimistelu- Ja 'T-heilull 11on tyt«. PöytgKl^-Jan vak'^dekal: e. i- 1. a- s- 9n Olaima tämän pöytäkirjan tarksatate at ja todennset i-sn kiisitaltyjan aalolden mukaan laadituksi» "1 i Vilho Numl llitt08l^te«^l PeV a Tir.l'.calnen toimittaja

19 î 11 U,3 il!l -t il il ' ^ S L T T C K O K S a S S S N ailappoarlt 17, ( lat. r j t» t; \ loa

20 pritpkirja S'lomn Voimistelu- Ja >hejliilllton LUttokoa-Tepsista TOialleit.uia 17 pi'lvfa«1946 Helslar.iSEä S««tytQlossa. i-»:rebgln avaus. 1?. SVirL:a puheeajohtajf) eversti V. A. Tt. Kerikos':ii sjorjtti koni^resnln evaakeen, mf lnlten nm. aeu'-atvtr : "?uomen Vojnlstei.j- Ja J-i-hell'iliton LMttohftlllt jisen puolesta r/ydsn lausua l^nikki lllttokon^resfin PtiF.lllPtujat symmelllsestl te^vfctullei ksl. Liittona] lit u" on Pitänyt vfilttsnftftipn«tftnfin koafreeain alt«varten, e.» ti koollekitcunipta Llittohe 11 tua Ja sen ty-vnlickiintn Ja tpimlpto Jfilleen saisivat knnktstukeen r'in lacjoihin kannrt. tnje- Ja J»<senJoukkoinin kiln a ilnkln h^'oulrta, Jr. ("n.llekseen ultp J»'9er.len Ja JCaenseijfo Jea, st'k>i yk^ 11,v3 st-n Jiiocnton ml :.e9e«t^-ll»' hetk-ll»' 1 ikkaa. t'n? on ^vnn» ilt ti.unfits, 11' ohalllt u.,:«)t;ii<l lout.i-hftn nn,. tea sellaisten siantnvj 1 vojen nik-iea, Jotka saaressa ir in vnstiavat 'ni;1.d8n JSsv^it...nme «neamj-'t"n nlellplteltä. Llittohnllitus on ::atmit, ^, tfi tf'i«ajaakonta on v?(tt.pjosf n lilttoiiun.-resdin koou ok pi-r.lseksl sen vaoksi, att«ra«tfill«h..tkt;llp ac-lco.ti'^- it^.ltt.n törkeitten ratkaisujen edessr, Joläln li Utohftlllt iicrvi on pakko li^-iitulövalsj ilepsa ottaa ktattman. fle oleraie liiljattain vi, tt^netit -ir. v lot isj i^l-, :-r.. Kuntiös ii.ii«juhla-lleauulet, Jolta frniin :wr ii f i vfia,'ondopt""» on ynphri ^ibta Ji»r'estetty ehkp > nanr»' ovat suun- j tauti-.ipot Sucibn Voimistnla- Ja 'JaelluJ iiton.lko; Jolt la oleviin mnlsiln kiin tse Mton pt'i«^ ol alntr.iin.«".n, Honnolllsept 1 ne ovn^ tarkol tfitut kehlt f li^n l. ltoii f - B»iPtf" tolnintaa s.-i-ojer» J«? yiirili t!<.huttii, r-a^-ta l"t. \ tckoni''resp? e^nenk';iäl ea on ; itsatti»«llaiptca e sjntden v^^+wn, jotke.{ondlatuvat lu + oi si.pi'.^in " -,»li'n Ja t oiriinth.hi. ' «t/i -^U-n' ll'm-h^'er on.ty".«':;in -rlem- ' mat t««!!«nyt eaf*- tt.fv''t ' ist ikset vailt^u, njnlt;«ln en«ln ta'sastajn, koa) mt!.ivcs Vartian aljst.ia, 'onk':. tti^kcl. tiksena on kiilteli«hiton Ja yleisen lllkuntpk.asvp* kasfatusty' sflu loudutet tc-via s jntsvlvoja. ' oiöakel Jf'-Jrs. tfna*-kaathja Li.iaeon alietus, Joka s.c*- ; lalsostl konl^stjm ^ liiton 31 "iaei'n or,ffiiis. t-icfln. Lifttohaillt is jcl.jptr.an il. V ien <e \ -a. «. k "f r.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 15:00-15:30 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1 Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.2012 pöytäkirja 1. Kokouksen avaus '^l/f.vuwj /VfZ»\Af

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 (5) SANGEN OY PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 30.6.2017 klo 10.00 11.30 Paikka Oulu 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart Tie- ja vesirakennushallitus Kayttöosaston liikennetoimisto 7552-76/kruunukart Y LEI 5EN FI FN JA AU'1A' 11N fauij - TEYKSISSÄ VUOSINA 1975-77 TAA11 Hi- N1EI' 0 \j NF Ii)j'I 1 JI j 1;'! le ts inki 21 2.

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot