6 S. VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- IiMtn p<»rw'.aal«aalaenb.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 S. VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- IiMtn p<»rw'.aal«aalaenb."

Transkriptio

1 VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- imtn p<»rw'.aal«aalaenb. 6 S. llrjelbäaaään 2/ uoi «n ' uunnis tabloliitto ilmoittaa, «ttk «rkld«!! ykaltylatan auiumlstajlen kesken OB ollut uunnlttellla aikakauslehden p«rustfiuiirlön Ja uunnifltamlsurheilua khaittelevän AslAnomalsct 0T8't halukkaita nttkenään 3SLtB lehtiyrltyksessm aatteelli- eati sukana Ja muhdolllauukalen sukaan ayöe taloudelliaeati. Aala on ollut ealllh aeki liiton Johtokunraaoa, Joka pitilä lehden p^^ruotaaiata auotavuna, Ja liittokokoukaaaaa, Joaaa läansolleet eri seurojen eduntnjat olivat ykalbieliaesti lehden peruatamiaen kannalla Ja lupasivat aille tukenaa lähinnä tilauahankinnai» muodossa. KirJelmMllä?in liitto kä-intyy 3Vl'L«n puoleen pyytäen aan lausuntoa asiasta, Jotta Suurinistamlslehti paruataa liiton epätirhlllaena äänenkannattajana, Toitaialin "TJrheilun" adellaen toiaiaasa aen viralliaena ä^incnkannattajhria. Asiau tarkoin harkittuaan valiokunta tuli ailhen tulokseen, sitä Biaanoriaan nykyisenä aikana Jokaisen 37l'iin Jäsenliiton tulial edelleenkin antaa ykaimieliaen kannatukaanna yhteisille virallisilla äänenkannattajll?e "Urheilulla" Ja enai vuonna ilbeatymn/in alkavalle "Urhellljapojalle". Tätä kantaansa valiokunta päätti Suoman Suuiinlstasilaliitolle peruatella sillä, e tä 37tJLin kuatuntaiille lehdille ja Julkaiauille vailsulsia aiheuttanut yleinen paperipula aaattaa nykyiaestäänkin vaikeutua. Joa 37ULin Jäaenpiirlin uusia lehtiä. tsestään aelvää mysa on, että shtisn talouaaalaln holtaainen tälloin varalnkia lähinnä ilaoltua- Ja paruatetnae yhteisten valkeutuial, tilauamarkkinoilla. Kun edalläeaitetyn liaä>.8i nykyinen epävuraa taloudalllnan tilanne aiheuttaa varainkin uusille onanlaiaia suitakin taloudelllaia vaikeu^nia, lehdille valiokunta päätti sai tää 3uon«n Suunniatanlallltolle aen vakavan toivoaukasn, että liitto Ja aitä lähellä hsnklldt ainakin tuistaiaekai luoyuiaivat kaikiata enemaiatm toli:.snpiteistä p.o. asiassa. olevat

2 7 5. ^urfn ktraiakytyavb a KirJ««9>äiiji 361/ uomen Urheiluliitto >lk«urh>ilutoii.il.li.an l.r-.. ' tamlnin. Sai^tai a 7e ik kaua t. jmbton Yhtiakok.li j t"on»du»taj tjana. liinoitta«ryhtyne«n»* tolm«npitelbllii kllpallubääntöj«n»* ffluuttudlaeksl Jan turklstaalaeen. kllnnltttinllllm huonlota ayöa nuorten kkra- Kun Suomen Urheiluliitto pltäh yhdenaukaiauuden alkaanaaamlata tmaah aalaaaa tolvotta- Tann, eikil niinollen SVTJLin suita JUaenlilttoJa kuulematta ykäin halua tarkistaa p.o. ikärajakyaymyatä Ja kun liiton mieleatä kaikki poikaurhellutolminta edellyttää tarkietaäiata Ja mahdolllaebti uudelleen järjestämistä, kirjeeaaä anotaan, että Liittohallltua kutbuisi koolle eduatajat Jokaiaesta jäsenliitosta neuvot*u!emaan p.o. aaiaata. Anoauksen johdosta valiokunta pämtti kehoittaa jäaanlilttoja Yalitsemaan neuvot>elulhin 2 edustujaa ja ilboittamaan edustajien nimet ja osoitteet liittohallituksella joulukuun 8 J. päivään mennessä. Liiton edustajaksi 22/ pldettäviiän OY Veikkattatolmiaton raralnaiseen yhtiökokoukseen allekirjoittanut Santala, joka myäs nimettiin valittiin liiton 9 J. lov. 'ui..uil.al- Santala liiton tfluatajana. eduatajaahdokkaa/.ai 7ei»au8toiiniaton enai vuoden johtokuntaan. Suor.en Retkeilyiaajajärjaatön 14/145 pälvrtyn kutsun juhdoata allekirjoittanut Santala valittiin edustamaan liittoa juhlaillallibilla, jonia järjestö tarjoaa 10-Tuotlsan toiaintansa johdosta joulukuun 10 pkiv-inä ftfojeft taygel.iin, Kirjeeasään 12/145 tehtailija Yrjö Liljamo Lapualta ilaoittaa, että kaikki paperlkankaat lähet.tähn nykylain ulkomaille, joten kirjeen lähettäjä ei voi toi- ittaa seurojen tilaamia voimis ^lu-, paini-,nyrkkeilyjä auojainattoja. Täuän johdosta klrjeessk tlelastellaan, olisiko liitolla Bitään tnahdollisuuksia auttaa kankaiden hankinpa»!«*.

3 Pitäen P.O. uattojan saainlata seurojen toiminnalle tärkeänm valiokunta Yulitai Salmenkylän ja Santalan neuvottälei.iain Kansonhuoltoministcrlcin kanaaa paperikankaan Taraaaisesta kyaeenalaiaiin tarkoituksiin. 5. ^tulayähke J.a.»trgmllle^ Merkittiin, että liitto on lähettänyt onnitteluaähkeen tänään 75 vuotta täyttäneelle tunnetulle ktinsaln- Tälisen urheilun johtomiehille, ruotaalaiaelle J.3. datrttmille. 1 llihhntn Kirjeessään 8/11-45 herra Viii jam Carlsson Nev» York, ilmoittaa, että olympiayoivaja Ville «itola täyttää 8/ Tuotta Ja toivoo, etiä liitto tällöin uistaiai Ritolaa omilttelueähkeellm. Valiokunta aulituutui esitettyyn tolvomukaeen myönteiaeati ja päätti ailrtää kirjeen ayöa Suoaen Urheiluliiton huoaioitaval^ai. 13. v.paivhgy'jlin tmaioiii--rkit. Vahvistettiin emiakkonauvottaluihin perustuva toimenpide. Jonka aukaaii aeura- ja piiritoiminnassa anaioltuneille k^uareeri Juho Veronalle ja as mapäällikki) Hjalmar luuthllle on luovutettu Kymintehtaan Urheiluseuran JO-vuotlBjuhlaaaa SVULin ansiomerkh. avulin Kainuun piirin 25/10 päivhtty esitya liiton ansiomerkin iqyöntäalaestä piirisihteeri Srkki Kivelle pantiin pöydälle huomjoltavaksi anaiomerikien jaosaa liiton 40-vuoti8juhlalll8uuksien yhteydessä. 14. qrh^.lttbflitiaw Todettiin, että Salmenkylä Ja liiton toimisto tähän aenneaaä ovat myynneet 105 arkkiaarjaa urhelluposti- erkkejä hintaan 5.5UO mk arkkiaarjalta eli yhtt^enaä ak. Kun liitto on täatä merkkimä räatä itae uorittanut 2.700i- markkaa arkkiaarjalta eli yhteenaä markkaa on liiton voitto 105 arkkiaarjalta raarkkma. Anaioituneille urhllluklehil'e njmelliehlnthaa myytävlatä 100 arkkiaarjaata on tähän mennessä myyty Mi mrkklaarjaa.

4 V tn johdobta^ etteivät kalkki 3VUL:n piirit ole vielä vastanneet pjritoimlnnan johtajien toimia kuskevaui kiertokirjeeeeen, kyaymyo p.o, toimien täyttitbiaeatä pantiin poydftlle. - 1 ilrltoialunaajohtujaytvbt-. Opetuialni«- loon Ja eduak.ryhmle tnjoht,!jo Keuvotsltiin SVULin taloudellisen aseman purantaffliaesta, Jolloin m.m. todettiin, että kansanedustuja Penna Tervo on tehnyt eduakiinta-alotteen 15 miljoonan markan ayöntäiaisebtä urheilujärjestöille ensi vuoden valtion talouaarvion yhtuydeosä. Kun Työväen Urheiluliitto on tehnyt aloitteen urheilun keakuajärjestöjen edustajista uodoatettavan lähetystön lähettämisebtft OFetusminiaterlöön Ja eduskunnan edustajaryhmien puheenjohtajien luo, liiton eduatajakal valittiin Karikoski, varamiehenään Himberg,Ja allekirjoittanut Santala. A. Pöytäkirjan vakuudtkaii /o aihteeri

5 S2d }Tal i < V unrion Pöytkklrja Suoicen Voimiatelu» Ja Orhellulilton Llltto>i«llltukeen TyäT»ilokunnan kokouk8e«t«joulukuium 20 päivänä 194S. Saapuvilla olivat liiton puhatnjohtaja avaratl V.A.U. Karikoski, varapuheenjohtaja tohtori lauri Tanner, valiokunnan Jäsen varatuoisari A. Salmenkylä Ja allekirjoittanut sihteeri, toimitusjohtaja Lauri Santala Luattiin Ja hyväksyttiin valiokunnan edelliseseä kokouksessa 81/145 pidetty pöytäkirja. 2 S. Tygpallclciiurhellu. Käsiteltiin kysynystä 3Vl)Lin suhtautueisesta n.s. työpaikka urheiluun. Kokouksessa saapuvilla ollut sosiaalijohtaja Kaskela selosti SAKin Ja TULin kantaa täasä asiassa. Selostuksesta todettiin, että inoleitmat järjestöt ovat sivuuttaneet SVUlj, asian kaikissa vaiheissa, kuin myös, ettei SVUL voi suhtsutua Byötäriielisesti järjestöjen antanjann Julkilausumaan. Asiaa tarkoin harkittuaan valiokunta katsoi, että työpä ikkaurhellua olisi ryhdyttävä Johtaaaan oheisen» liitteenä seuraavan sopimusluonnoksen puitteissa. illritcic.: ic-lnnan 3 Í. Piiritoinilnnanjoht^ien virkojen täyttäjnlstä koakevaa aikaisempaa päätöstä tarkistettiin sika'll, että taloudellisista aylstä plitoimelllset virat päätettiin perustaa vain kolmeen piiriin Ja slvutoimelliset virat neljänntoiata piiriin. TilrlJohto>cuntlen ehdotuaten Ja JärJestöohJaaJa Laineen lausunnon perusteella toimet päiitettiin täyttää seurasvastii FÄÄT0K3LL31T 1. Oulun piiri iralsteri Atte Kalajoki e. Suur-Savoi liikuntaneuvoja, luutnantti Kauko Juntunen 3. Viipuri kapteeni Pekka Komonen SVUTOMaLLSnt 4. Lappli 5. Kainuut «pattaja Toivo Komulainen e. Fahjola-tevoi opattaja Väinö "ievänen 7. Pahjola-Karjalai konttoristi Tauno V&rnnnen «. telä-pohjanaaai kauppaaduataja S.v. laolajuni

6 Kurieit Vierumäellä. 9. Ksskl-SttoBli tarkastaja Kauno Uäklnen 10. Satakunta 11. Hämei Onni Tapio Jokiranta 12. Lahtli Pauli Vänttinen 13.Kymnlaakso JKrJestelyneatar 1 T.J. KorkeamKVl 14. Varilnals-Suoml toii!<ltblja Jorma Lunden 15. UuBlnaai opettaja Vujo Salo 16. Helsinki raut. kirjuri Olavi Lehtonen 17. Keski-PohJamr-aa» piirisihteeri Risto Kalajc Määrättiin, että pllritcinilnnanjohtajlen palkat y.m kulut ensi vuonna ovati 3 pilritolffilnnanjohtajaa palkka ( i 9.000«- kk.» ) kk «-) matka y.m. kulut i «- Tuodessa puhelin- Ja kansliamenoja i 5.000«- vuodessa 4 S. mk. ylimääräinen avustus käytettäväksi enai vuoden piirin järjestötoiminnan tehostamiseen piirltoimlnnanjohtajaa palkka { i « « « « « «- STBCsssracrsrKssces torklttlin, että piiritoiminnan Johtajien kurssit SYUlia Kaski-Pohjankaan SVULin Keskl-Pohjanniaan piirin 9/12-46 päivätyn anomobub» uksen johdosta päetettlin myöntäe piirille 30.0C0«- r.arkar pidetään Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä 16-22/12 välisenä aikana. Kurssien Johtajana toimii järjestöohjaaja Laine ja osaottajien lukumäärä on i..'urhinup* v^yeric Salmenkylä Ja Santala ilmoittivat tehtäväksi saaneina neuvotelleensa rationallsoinistoimlnnan johtajan, vuorineuvos Vasarlan kanssa "Urheilun* paperin saannin turvaairisesta tänä vuonna. Neuvottelu päättyi lehden toiminnalle suotuisasti. 7 S. Todettiin, ettei Kansanhuoltomlnleterib ole vieläkätn tehnyt päätöstä tirheilijapolka"-nimlsen lehden toimlntaoikeukalen myöntämisestä..ehden toimintaperiaatetta tarkietettiin sikäli,

7 9, Keaki-Suomli tarkaataja Mauno Cäklnen 10. Satakunta 11. Hämei Onni Tapio Jokiranta 12. Lahtli Pauli Vänttinen S.Kynenlaakaoi JKrJeatelymeetar1 T.J. Korkear^äkl 14. VarilnalB-SuoBil to loi tai Ja Jorna lunden 15. üuaiieaai opettaja Viijo Salo 16. Helslnkii raut. kirjuri Olavi Lehtonen 17. Keskl-PohJanjiaai piiriaihteeri Risto Kalajo MäärSttlln, että pilrltoiminnanjohtajlen palkat y.m. kulut ensi Tuonna ovati 3 pilritoliblnnanjohtajaa polkka ( i S.OOOi- kk.» ) pliritolminnanjohtajaa palkka ( i 4.000«- kk «-) «- natka y.m. kulut i «- vuodessa «- puhelin- Ja kansliamenoja á 5.000«- vuodessa «- SYULib Kaakl-Pohjanmaan»QOBUS. Kurnit Vierumäellä. *Urhullun* pa^erlr. Í 5 E $ 4 S. SVUlln Keski-Pohjanniaan piirin Bik «- S S X a S s: K S X S ar S ac r: r S S S S S Eukaen Johdosta päetettlln myöntää piirille «- lüar^en yllnääräinen avustus käytettäväksi ensi vuoden piirin JärJestötoiicinnan tehostaalseen. 5 S. lierklttlin, että piiritoiminnan Johtajien kurssit 9/12-46 päivätyn ano- pidetään Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä 16-22/12 välisenä aikana. Kurssien johtajana toimii JärJestöohJaaJa Laine Ja osaottajien lukumäärä on i. Salmenkylä Ja Santala ilmoittivat tehtäväksi neuvotelleensa rationallsoimistoiinlnnan johtajan, Vasarlan kanssa "Urheilun" paperin saannin turvaamisesta vuonna. Neuvottelu päättyi lehden toiminnalle saaneina vuorineuvos suotuisasti. tänä 7 ä. Todettiin, ettei Kansanhuoltomlnleterlb ole vleläkäin tehnyt päätöstä UrheillJapoika"-nimisen lehden toimintaoikeukalen myönthaiseitä. Lahden toimintaperiaatetta tarkiatettiir aikäli,

8 tti sen»hjelamtn sällytettiin myöa tyttöjen urheilutoiminnan tohobtaitlnon, minkä vuoksi lehden nlrcekel hytäkoyttlln luorl Urheilija *Urhellup Joulu* 8 5. Merkittiin, että "Urheilun Joulu" on lmestynyt 84 sltuleena Ja kappaleen suuruisena painoksena, Joka on loppuunmyyty. Lehden toimitus- Ja talousasioiden hoitamisesta allekirjoittaneelle sihteerille päätettiin suorittaa S.OOOt-. 9..kunta-aloitteen eniinen«merkittiin, että allekirjoittanut, Santala on edustanut liittoa siinä urheilujärjestöjen yhteisessä lähetystössä, joka kansanedustaja fenna Tervon eduskunta-aloitteen johdosta oli käynyt opetusministeri Helon ja kalkkien Sduskuntaryhirjlen puheilla siinä tarkoituksessa, että Kduskunta tehdyn aloitteen mukaisesti korottaisi urheilujärjestöjen ensi vuoden valtionavun 15 miljoonaan markkaan. Samaesa tarkoituksessa toimisto on Jättänyt selostuksen SVULin toiminnasta ja sen taloudellisista vslkeukelsta kansanedustajille Saariaho ja Berner, Jotka ovat luvanneet puhua asian puolesta sen käsittelyn aikana. 10 S. UrhellupoBtimerkki en maili Sihteeri llrolttl thhän mennessä myyneensä ansioituneille urheilumiehille 5f i arkklsarjaa urheilupostlmerkkejä niiden nimellishintaan 8.7C0-. Samanaikaisesti samoja merkkejä on myyty hintaan 5.500«- arkklsarjasta aeurasvasti» Salmenkylä 420 arkklsarjaa Santala 55 " Himberg 40 " Vallikari 80 yht. 33S arkklsarjaa Kun ayydyistä merkeistä on saatu voittoa arkklsarjalta S.BOOi-, on myytyjen merkkien yhteenlaskettu tuotto 1.498,000i- 11 J. UrhyUupoat lirierkklen tuoton.lakajplnen ullco- Baoii»lll< ilitolllev Salmenkylä Ja Santala ilm'^ittivat teht^/vaksi saaneina neuvotelleen TULin edustajien Suvannon ja Enteen kanssb aikaisemmin valiokunnassa käsitellyn kuudentoista SVULin ja TULin ulkopuolisen liiton anomuksen johdosta päistä osallisiksi urheilupostlmerkkien lisämaksun tuotosta, neuvotteluissa pidettiin mahdollisena sitä, että Posti- Ja Lennätlnhalltukselta vielä Jakaaatta oleva lisämaksun tuotto mk

9 JaattalBlln kaikkien Taltion apua kuluvana vuonna nauttivien urhellujärjeatöjen^keaken siinä suhteeana kuin valtion apu edellyttää. Täten myöakln SVUL aalsl oeuutenaa p.o. summasta» Todettiin, että TUL puolestaan on hyväksynyt tämän T.' -f Jf Jakosuunnitelman. Asiaa harkittuaan myöskin valiokunta asettui suunnitelmaa kannattamaan päättäen tehdä sen edellyttämän esityksen lllttohallltukben ratkaistavaksi. 12 ä. avuun Ja JäaenlllttoJcn Keskusteltuaan kysymyksestä urhellupostlirerkklen tuoton o»uub urhellupoatlnerkelbtä. Jakamisesta SVUlin ja Jäsenliittojen kesken, valiokunta päätti liittohallitukselle ehdottaa, että p.o. tuotosta SVUL saisi 50 % Ja että jäaenilttojen osuue määrättäisiin siinä suhteessa, kuin ne saavat ensi vuoden avustusmäärärahoja SVULilta Pankki talietukset. Tutustuttiin SVULin eri rahastojen pankkitalletuksien tiliasemiin ja todettiin, ettei niitä SVUlin Ja Jäsenliittojen laajentuneen toiminnan vuoksi voida sijoittaa pankkitilejä eduillsemniin. Kuitenkin päätettiin shekkitililtä sijoittaa talletubtliille 2 miljoonaa markkaa. 14 S. Tolffilstoalhteer1 Luomen paikka. Merkittiin, että n.s. aaekätköjutun johdosta tutklrto- ankeudessa ollut toimistosihteeri Luomi on 10/12 vapautettu oltuaan pidätettynä 3 kuukauden ajan. Tältä ajalta Luomelle päätettiin suorittaa 50 % hänen kuukausipalkastaan eli yhteensä markkaa. 15 i. rtlianoutualset rtiian.ja aalkanki oro itu'<8et. Hämäläinen on Sihteeri ilmoitti, että liiton toimletoapulalnrn lona eronnut liiton palveluksesta ja on hänen seuraajakseen otettu Aune Johansson. Hiinlkään on konekirjoittajatar Heidi Hellin eronnut liiton palveluksesta ollen toimi toiataiseksi täyttämättä. Kun myöskin liiton toinen pika- Ja konekirjo ttajatar Kerttu Lopperi palkkausasian takia alkoi erota liiton palvelukseeta, on hänen palkkansa l/l 1946 koroitettu markasta markkaan 6.900t-«Kysymys SVULin muun henkilökunnan palkkojen koroltuksesta pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. J

10 1«i. [guiur«hat. Päätettiin entleeen tapaan suorittaa joulurahaa koko Tuoden liiton palvelukbessa olleille virknllljollle seuraavastul TolmltusJohöxJa Santala 3.,500t- Toimistopäällikkö Kauhtlo 2,,500«- Toimistosihteeri Kukkonen Z,.500 Valllkari 2.,500 JärjestöohjaaJa Laine 2.,500 Toimitussihteeri Laukkonen,500 Kirjanpitäjä Backberg 2,.000»- Kassanhoitaja l/larmo 1,.500i- Toimistoapulainen Porsherg 1,.500 Konekirjoittajatar Lopperi 1, i. Yhteensä mk. 22,.500»- SBSSBXZSSBBBSSBXKSSS«olkaurheilun tarkaataalnen. Todettiin, että Jäsenliitot oyat valiokunnan edellisen kokouksen päätökaen «ukaisebti joulukuun 15 päiväin mennebsä lmoittaneet 2 edustajaansa neuvottelemaan poikaurhellutoiirinna tarklstamieesta. Valiokunta valitsi puolestaan edustajikseen näihin neuvottelutilaisuukeiin tohtori Tannerin Ja varatuoiaari Salmenkylä«. nsnueäinen neuvottelutilaisuus päiltettlin pitää '^uomen Työnantajain Keskusliiton toimistossa lauantaina 29/12 alkaen klo [;uob1 kertomusten ilnattan.lnen. Kirjeessään 29/H Suomen Poikaurhelluliltto ehdottaa, että taloudellisista syistä sotavuosina painattamatta Jääneet SVULin Ja jäsenliittojen toimintakertomukset nyttercmin painatettaisiin. Valiokunta katsoi, ettei SVUL toistaiseksi omaa toimintakertomustan painattamisen Tastimla taloudellisia edellytyksiä. HSin kirjelmät 19 Äsltettiin SuoKl-Neuvostoliitto-Seuran Urheilu - Ja Matkailut o lm kunnan päiväämätön 28/11 saapunut kirjelmä vaetaul: sena SVUlin kirjeeseen»koskeva SRSin vafitlmusta SVUlin urheilujohdon uuslaista. - Kirjelmä el antanut aihetta toimenpiteisiin. Samoin ealtattil» saman toimikunnan 24/11 päivätty klrjelmi.jeasa ilmoitetaan, "että kllpaillja-anomukbet on osoitettava 3uoml-HeuvoBt*iiitto-Souran urhiuu- Ja matkallutoi-

11 Bikunnalle, Joka Buoeltuksin lähettää ne edelleen Kosko.yaan VOKBin urhelluosaetolle?'. KirjelmäsBä myöakln todetaan, että " ilman 3H-3euran urheilu- ja matkailuto lmkunnan TOHtystä ei anomuksia huomioida", Ja että * Moskovaata on tiedoitettu, että kilpailija-anomukf«k olisi lähetettävä noin kolme tai neljä kuukautta ennen tarkoitettuja kilpailuja, jolloin heillä olisi Tarattu kylliksi aikaa asian järjestelyyn".- Jäljennöskirjelmät päätettiin lähettää tiedoksi kaikille SVULin jäsenliitoille. 20. tlttlunk.ybviiiys. sitettiin KansalalBryhtl-nimlsen toimiston 14A2 päi- Tfitty kirjelmä, jossa ehdotetasnj" että SVUL harkitsisi niitä toimenpiteitä, joiden avulla alkoholikysymys saataisiin liittoon kuuluvissa järjestöissä mahdollislmrian yksityiskohtaisen keskustelun Ja Järjestelyn alaiseksi. Valiokunta piti mahdollisena, että tästä atlasta esitetään alustus naaliskuubsa kokoontuvalle lllttokongressille Ja että suunnitteilla olevaon liiton esitelnäkokoelnaan otettaisiin esitelmä aiheesta "urheilu ja raittius". - Kirjelmä päätettiin siirtää liittohallituksen käslteltäv^lksi. 40-Tuoti»-iuhlat 21 Keskusteltiin kysymyksesti 3VUl«n 40-vuotl8juhlan 3ot«TahlnkokorvauB järjestämisestä ensi maaliskuussa ja tultiin siihen tulokseen, että Juhlallisuudet on supistettava nykyisten taloudellisten edellytysten puitteisiin. Juhlan suunnitelmien laatiminen jätettiin tohtori Tannerin, JärJestöohjaaja Laineen Ja allekirjoitlaneen tehtäväksi, 22 S. Merkittiin, että Kiinteimistö Qy. Läntinen Puistotie 13B sotavahinkoarviokirjan mukaan yhtiö saa sotavahinkokorvausta mk , mikä valiokutinan arvion oukaan korvaa pommituksen kilnteimlstölle tekemät vahingot. KUn^etffHtön Buhtaanaplto. 23 Todettiin, että Helsingin kaupungin puhtaanapitolaitoc velottaa Asunto Oy. Valtiallankatu S in puhtaanapidosta ensi vuodesta alkaen mk Suhtauduttiin kielteisesti urheiluliike liartti Matilaisen, Valkeakoski, anonuvseen saada SVULin jäaenseurojen osolttaet B«lnostarkoit«kslin käytettäviksi. Vakundekali

12 t \" - é íi'á i L i l t t o k o n g r c a a l n s pöytiücirja ;,1 ll.'v-^íl'

13 s^irmu fnnsteli;- JA fmiailuliitoii LiTTTMcricrus r.k. 1/46. it«pbytiklrj«pidetty Suoaeii?oiBl«t«lu. Ja 'Jriieliullitoa lllttokokoukaassa Stttytaloasa Hal- liti^lasl kashkuua 15 pn«saf.. alkaaa kallo 15.aa. ttleuti 1. SuoMM VolBlatalu- Ja Urhailallltoii puheenjohtaja eraratl V. A. U. Karlkoakl auorlttl kokoakaan ayaukaen Ja lauaul samalla Jiaanlllttojaa Ja piirien adaatajat tertatullelkal lllttakekoakaeen. ATauspakaesaaaa eyerati Karlkoakl ainltal, atti liitoa jaseaamrln TOiaakKaan liaaentyalsan johdosta vuosina 1945 Ja 1946 Ja aynakla aan auu toiminta on ollut JatkuTaaaa Ja ennennlkeaittnalssi nousussa. TMa(! seikka on kuitenkin tuonut liiton toiaialimille entista eneamin ty^tb Ja vastuuta. THan kertaiaeaaa 11ittokokoukaassa ositettltkt luvut toi- innasta tulevat aan parhaiten osoittanaan.sodan JKlknen hyvin alkuun pmasyttl toiaintaa on Jatkettava snmalla tavalla Ja siinfl alelessi tlamkln liittokokous on kitsuttu koolla. '1. e- -i..tkfukaa«iaiui-»»nrvtof m 2 5. Todettiin, ett! kokouskutsu «li llhetetty Jlsenllittojan Ja piirien edustajille liiton toimintasmmntnjen 12 edallyttlallll tavalla Ja ommrialkana, mlnidi J»lkeea kokous Julistettiin lailliaeksl kusitteleoibn Ja pmttia«^n eaityslistalle (liite n:a 1) aerklttyji asioita. 3 t. veratl Karikosken keholtukseata liittokokouksen puhaenjofetajaksi vnlittiin ia«aneitsijl K. K. Laaksonen. Kekoakaan sihteeriksi kutsattlin toimitusjohtaja Lauri Santala Ja JMrJaatStarkastaJa A. Laine. 4 f. ^ Llittakekoukaan poytlkirjantarkaatajikai valittiin sihtaari Vilho Nurmi Ja toimlttnja Pakka Tiilikainen. 5 f. Tadettiln, ett! kokauksessa alivat edustettuina seuraavat Jlaanliltot Ja piirltt 1) Suoman tlrheiluliittoi R. Leimu, 2) Suomea Vaimlstaluliitta: Vme Lahtinen, 3) Suoman Hiihtoliitt*: Veikka Nylund Jn l>iae Knuppl, 4) Pasapallallittai Lnurl Plhkaln Ja Oamo Kupiainen. 5) SuaMn Pmlkaurheilullittai Amro Tynall J«hta Harju im r.

14 T» lal n ta.-.e r t oauk- tjtf cayinth 1 tillnpiltf^ksen Ta^vlataala»». VaeUuTE2ijdei iay'ritwau»n. k) SuMMB Nyrkk.ilyllltt»! Viktor Saeds 7) SuoM» Pyörillyllitt«! Harald Filt 8) SuoMa Palaoaaoatollltto: Bruno Nyberg 9) Sueaaa JlaallUto: Pakka Tllllkain«10) Suoaaa Suuaalataalallittot Blrgar LOnnberg 11) SuoMB JMkiakkollltto: rkki Saarlnaa 12) Lakdan piiri: Aarto PiJyry 13) Pohjoia-aavoa pllrl: K. U^kkonaa 14) Oulan pllrl: Oaorga Nieniaa 15) Suur-SaToa pllrl:. Nyklnea 16) Viipuria pllrl: K. KÄkrtaan 17) Halslngla pllrl: A. Lauaoa Ja A. Toivoaan 18) Uudaaaaan pllrl: E. Arohonka 19) Varalnala-SuoMn pllrl: K. Laaksonan 20) Pohjola-Karjalan pllrl:. Rantlkalnan Ja T. Lappalalnea 21) H»ia«en pllrl: Y. Linnaa, Salo Kolkka Ja Y. Helanter 22) Koakl-Suomn pllrl: Y. Honglatc 6 S. Kokoukaan pahaanjoktaja ealttl ykaltyl3kotidlltaan Jo alkalaaimilb JMaenlllttoJan Ja pllrian Johtckunnllle lutietety» liiton TJOdaa 1945 tolalntakartomuksaa (lllta a:o 2) Ja tlliapiltftkean (lllta a:o 3). Jotka tlllntarkaatajlon lajsinaoa (^llta >:o 4) paruatealla ykaialellsaatl hyyjiksyttlin ja vakvlatattlla. 7 S. Llittokailltukaelle mynnnettlln ykslaiallaestl TaatuuTapaua toiaiaaaata 194b Ja tlllvapaua v tllalsta. 8 {. Lllttohalllruk^an JSsanllle ruonna 1947 pllt«tti1a ^,llttolllillt^k-»tn.!lmbt»tt matk«kort»jk8«t. oaanotosta liittohallituksen <okouk«lln ajo-lttan nbtkakulut lk:eaa Ja pxirlrahaa Jokalsnlta matka- Ja kokoasphlthltl?5ci-. Lllten tlllatarkaatajllle / pimtettlin niakaaa oalkklo laakun aukaan. 9 «. Lllttohalll» iksaa oiidotuksaa aukalaaptl pi««t»»ttlla, attal SVUL pari Jaaall toiltaan JllsenaakauJa v S. PMtattlln, atti JlaanllltteJan Ja pllrlaa tiedoitukaat Julkaiataan lllten Tlralllaaaaa MnankarnattaJaaaa "Jrhalluaaa" aitan, att«1) alini Julkaiataan SFJL:n Ja JiaanlllttoJan kelkkl tladflltukaat Ja 2) SVUL:n pllrian ylalall kokoukaia koakavat kutaut 1.» ' f f i

15 T»loua«-vlo M> laenlilttgjtu avattukset. lltill ««MolllBta kalkki»lutkla piirin kalkkien aeuro- Jaa tletooa tarkoitetut tledoitukset. flialkllu päitettila kehoitta«pilrijohtokaatla tekemflsr voitavaaaa, atti kaikki JlsenBeurat jalkalslaivat tledoltukser.aa Ja kllpallukutauanaa "Urlallusaa". PiiriJohtokunnat vplvoltettiln haolalitiaaaa allts, etti Jokainen SVUL:n Jisonseura tilaa ainakin yhden Tuoaikerraa "Urheilua" 1947 Ja annettiin liiton toimiatohe vaituudet perii lehden tllausmakaut aeurollta piirien vxutykaell*. 11. VahTjatettlln illton Tuoden 1947 taloasartlo (liite n:o 5)»il- varauksella, etti 11ittohallitukaella on oikeaa sen tarkistamiseen miklll valtionapu Ji«talouaarvioon otettua CCC:- markkaa plenema^ksi» 12 S. Klytlia vllkae keskustelu seurojen pmrlverosta Jn hyväksyttiin periaatteessa liittohallituksen esitys, Jonka «uksan seuravero olisi seuroilta, Joiden Jlaenmlllr«on 3-lCP ^ff mk, JSsenlaeltl seuroilta m^, 2O500 Jlsenlseltl seuralta W mk Js yli 5fO Jlseniaeltl 5PC äk. Liittohallituksen tehtäviksi»tettlla laajeataa semasaa suhteessa menetelaie ns. suurseuroihin nähden. Suuriapaaa seuraveroallrliil pidettiia ircc mk:aa. (liite 6) mukaan Jakaa avustuksia 4.C50.CC0:- markkaa seuraavasti: 13 {. Jlaeallltollle plltettlla liittohallituksen tekemin ehdctuksen 1) Su OM n Voimlstelullitt«392.8Cr: 2) Suoman Urheilullitta 860.OCO: 3) Suoner. Himtcllitte 588.8PC: 4) Suoman PalBlliltta 392.8rO! 5) Paalpallellitt* 312.8fC: 6) Suoman Pe kaurhellallitta 412.PPt» 7) Suoman Pyflrillyllitta 216.ero: 8) Suoman liyrkkellyllitto 196.OPC: 9) Suomen Jllkiekkollitta 156.SCO: 10) Suomen Painoanoatolltta : 11) Suomaa UlMliltta 2b5.200: 12) Suoman Suunalatamiallltta : Yhteeaal mk : i, 11 1»a Uj&uMttiiM liittolmllitukselle valtuudet suorittaa avuetusmairlrakajea J«k* tolsiakia. Joa valtionapu ei vaataa talouaarvioon tattua allrli. 14 f.

16 ^JTli Mf«S. itoa pum m 14 f. ^"^^TuSkra LllttchallltukM«ehdotukwa Bukalsaatl (lliujno_7) ^ ttlu 3VUL:«J«JiseBllltteJ.R osalll.tumlsebt«yhteisiin palkka- Ja Tuokraaenoilila aeuraavaatl: 1) SVUL 25 % ' :. 2) SUOMB Volalatalallltta 8 % :- 3) SuoMB Urkallullitt 16 % :- 4) SuoMa Hlllitollltto 1 % 9.550:- 5) Paalpallollitto 8 % 76.4ro:- 6) SuoMB Palalllittfl 8 % :- 7) Saoaaa Polkaurhallullitto 9 i :- 8) Suoaan Pyörillyliltto 4 % :- 9) SuoMa Nyrkkeilyliitto 6,5 % :- 10) Suoaaa Palaoanostollittc 1,5 i :- 11) Suoaaa JiHkiekkoliitto 3,5 i :- 12) Suoaaa Ulaallitto 7 % :- 13) 3uoMa Suunnlataaialiitto 2,5 j ;- 100 ft :- UyOaaattlla lllttokallltuksello olkeua tarkistaa edelll. «alaitut osuudet, aiklli ykteiset palkka- Ja TuckraneROt huomattavaatl auuttutat arvioiduata :- aarkaata. 15 f. Liitoa puhaenjohtajakai Talittiia ykslaiellsesti tolaitusjohtaja, evorati 7. A. U. Karikoski 3- Tuotlakaudekai {. Llittohalli- Todettiia, ett«lilttohallitukseea olitat orlkoislilttotukaen lleenet.j«, vuoaikokoukaisaa tulleet valltuikai seuraavat keakllöt: Suoaaa Urheiluliitto: Tri Urho Kekkoaea. Taralla dipl.iaa. Aku Kuusisto. Suoaaa Voiaiateluliitto: Lehtori VHiae Lahtiaea, Helsiaki, Taralla: fota.o^. Simo Sapplaea, Turku. Suoaaa Hiihtoliitto: Lehtori Yrjö Kalonieai, Lahti, Terälle: konsuli Veikko Nyi tad, Kuopio. Suoaoa Paiaillitto: Plikonaull ArTO Hiabarg, Helsinki, Taralla: aoaiaalip. km Vartic, Kurikka. Poaipalloliitto: Toia. rkki Merlaen, Helalakl, Taralla Taratuoa. KullerTC Palliaen, HilhlaBki. Suoaoa ''olkaurhollullltto: Tpia.pMU. Aaro Tyaell, Heislaki. Suoaoa Kyrkkollyliitto: Malat. Viktor aaeda, Helainki, Taralla tarkastaja Ounnar Kuuaela, Helsinki. Suoaoa Pynrlllyliitto: Herra Arvid Roal, Helsiaki, Taralla JuutaJ«Harald fiit, Ueialnki i- i. e- s- 9B <

17 Ka 3. SuoMM JllkUlckoliltto: Rak.aett. Otto.Vuorio, H«l- ialcl, varalla Krkki äaarlmi. Suoi > Paiaoanoatoliltto: '^öajohtaj» Brumo Nyborg, >««lalnkl, varalla Johtaja Jukka Napparl, Tempera. Suoaan UlaalHtto: ToU. Pekka Tiilikainen, Helsinki, ^ ^ varalle tohtori Jarl Forssell, Helsinki. SuoMn»iunnistaalsliitto: Pankinjohtaja Lnurl Antero, Mokia, varalle toi- ittaja Erkki Sorak»ru, Helsinki. LisiJMsenikai liittohallitukseen vellttlin yksimieli, saati tohtori Lauri Tanner, varatuoaari A. SalnenkylH Ja sosi. aalijohtaja Akaell Kaskela. n 5. Liitoa tilintarkastajiksi ensi tolaintavaotta varten kaaraerl Sulo Jrvinen Helslngistfl Ja tuoae^l Martti Kauppila Tampereelta, saki varatilintarkastajiksi kaapplas Kalle Tuomi Hiaeenlinnasta Ja johtaja laarl Sinisalo Helslnglnti. Liiton ensi vuoden tilien nameroterkastajaksi valittiin edelleenkin kamreeri Sulo Järvinen. 18 {. jhla Suoman Volmlstelaliiton tehtyi liittohallituksella aloittaen STTJL:n liittojuhlien tai vastaavanlaisten Juhlalllsuukaian viettlmisaatfi vuonna 1947, oli lilttohellitus siihen Jo pariaatteassa asettunut myönteiselle kannalle Ja laatinut mainitusta tilaisuudesta liittokokoukselle ohjelmaehdotuksen. Lehtori Vlia'^ Lahtinen esitti kokoukselle lyhemmin llittohallltuksan ehdotuksen, Jonka parusteella syntyi vukas keskustelu. Kaakuatelun pintytty!.pfistettiin yksimielisesti Jlr- Jestll SVULtn suuret liittojuhlat kesllll 1947 Ja aanettlin liittohallitukselle teht>«v>lk8i ryhtyi pikaisesti valmistaviin toimenpiteisiin ko. Juhlan JPrJestfmlsekai. Samalla pihtettlin myrskin, etti SVT'!,:n Juhlan yhteydasai pidetiin liiton liittokoncrreasi Ja annettiin senkin,18r. Jaatimiatehtav^t liittohallituksen haolekai. Kaskuateltlin mahdollisten 11ikuntakasvatusp«1 vien JirJastimisaati 1947 liittojuhlaa yhteydessi Ja päiltettlln Jittii ko. pilvlea JirJaat^mlnen erikoislllttojen huolekai Suoman ''aistan Liikuntaksavtuslilton. Suoman Kori- ^^^^^^Vaiiolliton, Suomen Mlekkailulliton Ja Suoman Luisteluliiton ^ taiityi anomuksenaa 3VUL:n 11ttohailltukaelle pissti SVOLtn SlSiillipia Jlaemakal liittokokous kislttall n«ultt.ymlsat fjvrrl: anomukset Ja piittl puo- i.l 1. a- 9R lp*,«?» - M^-

18 20 S. todlsjoen Kodiajoen pitäjin urhellaaearojen anottua mainitun Tlrf U aa llrtfmlset Hrtr ths pltljin silrtimlstl Varslnala-SuoKsn pllrlati Satakunnan pllf B iinrfen" "rlla Ja pe. pllrlan Johtokaatlan annettua alitti lauauntonaa lila. p«itti lllttokokoua allrtis Kodlajoen pltbjsn Satakunnan pilrlla. aim»tft.1ett auutoa ^ M ttotcokouicaen tfmlnen. lastaa» bib ykalbiellsastl auostua. Liittymisten enemin8t nautottalut Ja tol«eapltaet JBtettlln lllttohallltulcaen huolaksl. Virtain plt«jissä toimiva urhelljseura oli anonut y-^akl» aalnltu» pltijin allrrattbtmkal HXmesii pllrlate Satakunnan pllrlli». Koaka kultenkla Virtain pltijsn alueella toimivat toiset urhelluaeurat eltit olleet yhtyneet mainittuun allrtuanoaukaeea Ja kun piirien lauauimot olivat kleltelsll, kataol lllttokokoaa tarpeelllaeksl evstii nalnltua shrtoano- ukaea ^ Hyrikayttiia liittokokouksen eödotua SVUL:n kllpallukelpolsuua- Ja eduatuaaafint?jan 2 S:n 2 oioa. muuttamisesta seuraavanlalaekal:" Joa erlkolalllton kllpallukaual poikkeaa kaleaterlvuodeeta, edastuskelpolauua nlkrltoln kllpallukaualttala" Liittokokouksen puheenjohtaja, laännfltaljä K. E. Laaksonen lauaul kokouksen pflfftessinat, kilttien kokoukseen osallistujia nopeasta Ja asiallisesta esityslistan asioiden khelttelyatl sekä lausuen stn tolvomikaen, etts tsmfinkln kertainen SVi;L:n liittokokous olisi omiaan fisniolleiden vein.ykseim Ja vaikutuksesta liitoissaan Ja pilrolssäin volmlatuttamaan Suomen Voimistelu- Ja 'T-heilull 11on tyt«. PöytgKl^-Jan vak'^dekal: e. i- 1. a- s- 9n Olaima tämän pöytäkirjan tarksatate at ja todennset i-sn kiisitaltyjan aalolden mukaan laadituksi» "1 i Vilho Numl llitt08l^te«^l PeV a Tir.l'.calnen toimittaja

19 î 11 U,3 il!l -t il il ' ^ S L T T C K O K S a S S S N ailappoarlt 17, ( lat. r j t» t; \ loa

20 pritpkirja S'lomn Voimistelu- Ja >hejliilllton LUttokoa-Tepsista TOialleit.uia 17 pi'lvfa«1946 Helslar.iSEä S««tytQlossa. i-»:rebgln avaus. 1?. SVirL:a puheeajohtajf) eversti V. A. Tt. Kerikos':ii sjorjtti koni^resnln evaakeen, mf lnlten nm. aeu'-atvtr : "?uomen Vojnlstei.j- Ja J-i-hell'iliton LMttohftlllt jisen puolesta r/ydsn lausua l^nikki lllttokon^resfin PtiF.lllPtujat symmelllsestl te^vfctullei ksl. Liittona] lit u" on Pitänyt vfilttsnftftipn«tftnfin koafreeain alt«varten, e.» ti koollekitcunipta Llittohe 11 tua Ja sen ty-vnlickiintn Ja tpimlpto Jfilleen saisivat knnktstukeen r'in lacjoihin kannrt. tnje- Ja J»<senJoukkoinin kiln a ilnkln h^'oulrta, Jr. ("n.llekseen ultp J»'9er.len Ja JCaenseijfo Jea, st'k>i yk^ 11,v3 st-n Jiiocnton ml :.e9e«t^-ll»' hetk-ll»' 1 ikkaa. t'n? on ^vnn» ilt ti.unfits, 11' ohalllt u.,:«)t;ii<l lout.i-hftn nn,. tea sellaisten siantnvj 1 vojen nik-iea, Jotka saaressa ir in vnstiavat 'ni;1.d8n JSsv^it...nme «neamj-'t"n nlellplteltä. Llittohnllitus on ::atmit, ^, tfi tf'i«ajaakonta on v?(tt.pjosf n lilttoiiun.-resdin koou ok pi-r.lseksl sen vaoksi, att«ra«tfill«h..tkt;llp ac-lco.ti'^- it^.ltt.n törkeitten ratkaisujen edessr, Joläln li Utohftlllt iicrvi on pakko li^-iitulövalsj ilepsa ottaa ktattman. fle oleraie liiljattain vi, tt^netit -ir. v lot isj i^l-, :-r.. Kuntiös ii.ii«juhla-lleauulet, Jolta frniin :wr ii f i vfia,'ondopt""» on ynphri ^ibta Ji»r'estetty ehkp > nanr»' ovat suun- j tauti-.ipot Sucibn Voimistnla- Ja 'JaelluJ iiton.lko; Jolt la oleviin mnlsiln kiin tse Mton pt'i«^ ol alntr.iin.«".n, Honnolllsept 1 ne ovn^ tarkol tfitut kehlt f li^n l. ltoii f - B»iPtf" tolnintaa s.-i-ojer» J«? yiirili t!<.huttii, r-a^-ta l"t. \ tckoni''resp? e^nenk';iäl ea on ; itsatti»«llaiptca e sjntden v^^+wn, jotke.{ondlatuvat lu + oi si.pi'.^in " -,»li'n Ja t oiriinth.hi. ' «t/i -^U-n' ll'm-h^'er on.ty".«':;in -rlem- ' mat t««!!«nyt eaf*- tt.fv''t ' ist ikset vailt^u, njnlt;«ln en«ln ta'sastajn, koa) mt!.ivcs Vartian aljst.ia, 'onk':. tti^kcl. tiksena on kiilteli«hiton Ja yleisen lllkuntpk.asvp* kasfatusty' sflu loudutet tc-via s jntsvlvoja. ' oiöakel Jf'-Jrs. tfna*-kaathja Li.iaeon alietus, Joka s.c*- ; lalsostl konl^stjm ^ liiton 31 "iaei'n or,ffiiis. t-icfln. Lifttohaillt is jcl.jptr.an il. V ien <e \ -a. «. k "f r.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot