6 S. VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- IiMtn p<»rw'.aal«aalaenb.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 S. VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- IiMtn p<»rw'.aal«aalaenb."

Transkriptio

1 VULtn kmnf 8uunnla' iimi a- imtn p<»rw'.aal«aalaenb. 6 S. llrjelbäaaään 2/ uoi «n ' uunnis tabloliitto ilmoittaa, «ttk «rkld«!! ykaltylatan auiumlstajlen kesken OB ollut uunnlttellla aikakauslehden p«rustfiuiirlön Ja uunnifltamlsurheilua khaittelevän AslAnomalsct 0T8't halukkaita nttkenään 3SLtB lehtiyrltyksessm aatteelli- eati sukana Ja muhdolllauukalen sukaan ayöe taloudelliaeati. Aala on ollut ealllh aeki liiton Johtokunraaoa, Joka pitilä lehden p^^ruotaaiata auotavuna, Ja liittokokoukaaaaa, Joaaa läansolleet eri seurojen eduntnjat olivat ykalbieliaesti lehden peruatamiaen kannalla Ja lupasivat aille tukenaa lähinnä tilauahankinnai» muodossa. KirJelmMllä?in liitto kä-intyy 3Vl'L«n puoleen pyytäen aan lausuntoa asiasta, Jotta Suurinistamlslehti paruataa liiton epätirhlllaena äänenkannattajana, Toitaialin "TJrheilun" adellaen toiaiaasa aen viralliaena ä^incnkannattajhria. Asiau tarkoin harkittuaan valiokunta tuli ailhen tulokseen, sitä Biaanoriaan nykyisenä aikana Jokaisen 37l'iin Jäsenliiton tulial edelleenkin antaa ykaimieliaen kannatukaanna yhteisille virallisilla äänenkannattajll?e "Urheilulla" Ja enai vuonna ilbeatymn/in alkavalle "Urhellljapojalle". Tätä kantaansa valiokunta päätti Suoman Suuiinlstasilaliitolle peruatella sillä, e tä 37tJLin kuatuntaiille lehdille ja Julkaiauille vailsulsia aiheuttanut yleinen paperipula aaattaa nykyiaestäänkin vaikeutua. Joa 37ULin Jäaenpiirlin uusia lehtiä. tsestään aelvää mysa on, että shtisn talouaaalaln holtaainen tälloin varalnkia lähinnä ilaoltua- Ja paruatetnae yhteisten valkeutuial, tilauamarkkinoilla. Kun edalläeaitetyn liaä>.8i nykyinen epävuraa taloudalllnan tilanne aiheuttaa varainkin uusille onanlaiaia suitakin taloudelllaia vaikeu^nia, lehdille valiokunta päätti sai tää 3uon«n Suunniatanlallltolle aen vakavan toivoaukasn, että liitto Ja aitä lähellä hsnklldt ainakin tuistaiaekai luoyuiaivat kaikiata enemaiatm toli:.snpiteistä p.o. asiassa. olevat

2 7 5. ^urfn ktraiakytyavb a KirJ««9>äiiji 361/ uomen Urheiluliitto >lk«urh>ilutoii.il.li.an l.r-.. ' tamlnin. Sai^tai a 7e ik kaua t. jmbton Yhtiakok.li j t"on»du»taj tjana. liinoitta«ryhtyne«n»* tolm«npitelbllii kllpallubääntöj«n»* ffluuttudlaeksl Jan turklstaalaeen. kllnnltttinllllm huonlota ayöa nuorten kkra- Kun Suomen Urheiluliitto pltäh yhdenaukaiauuden alkaanaaamlata tmaah aalaaaa tolvotta- Tann, eikil niinollen SVTJLin suita JUaenlilttoJa kuulematta ykäin halua tarkistaa p.o. ikärajakyaymyatä Ja kun liiton mieleatä kaikki poikaurhellutolminta edellyttää tarkietaäiata Ja mahdolllaebti uudelleen järjestämistä, kirjeeaaä anotaan, että Liittohallltua kutbuisi koolle eduatajat Jokaiaesta jäsenliitosta neuvot*u!emaan p.o. aaiaata. Anoauksen johdosta valiokunta pämtti kehoittaa jäaanlilttoja Yalitsemaan neuvot>elulhin 2 edustujaa ja ilboittamaan edustajien nimet ja osoitteet liittohallituksella joulukuun 8 J. päivään mennessä. Liiton edustajaksi 22/ pldettäviiän OY Veikkattatolmiaton raralnaiseen yhtiökokoukseen allekirjoittanut Santala, joka myäs nimettiin valittiin liiton 9 J. lov. 'ui..uil.al- Santala liiton tfluatajana. eduatajaahdokkaa/.ai 7ei»au8toiiniaton enai vuoden johtokuntaan. Suor.en Retkeilyiaajajärjaatön 14/145 pälvrtyn kutsun juhdoata allekirjoittanut Santala valittiin edustamaan liittoa juhlaillallibilla, jonia järjestö tarjoaa 10-Tuotlsan toiaintansa johdosta joulukuun 10 pkiv-inä ftfojeft taygel.iin, Kirjeeasään 12/145 tehtailija Yrjö Liljamo Lapualta ilaoittaa, että kaikki paperlkankaat lähet.tähn nykylain ulkomaille, joten kirjeen lähettäjä ei voi toi- ittaa seurojen tilaamia voimis ^lu-, paini-,nyrkkeilyjä auojainattoja. Täuän johdosta klrjeessk tlelastellaan, olisiko liitolla Bitään tnahdollisuuksia auttaa kankaiden hankinpa»!«*.

3 Pitäen P.O. uattojan saainlata seurojen toiminnalle tärkeänm valiokunta Yulitai Salmenkylän ja Santalan neuvottälei.iain Kansonhuoltoministcrlcin kanaaa paperikankaan Taraaaisesta kyaeenalaiaiin tarkoituksiin. 5. ^tulayähke J.a.»trgmllle^ Merkittiin, että liitto on lähettänyt onnitteluaähkeen tänään 75 vuotta täyttäneelle tunnetulle ktinsaln- Tälisen urheilun johtomiehille, ruotaalaiaelle J.3. datrttmille. 1 llihhntn Kirjeessään 8/11-45 herra Viii jam Carlsson Nev» York, ilmoittaa, että olympiayoivaja Ville «itola täyttää 8/ Tuotta Ja toivoo, etiä liitto tällöin uistaiai Ritolaa omilttelueähkeellm. Valiokunta aulituutui esitettyyn tolvomukaeen myönteiaeati ja päätti ailrtää kirjeen ayöa Suoaen Urheiluliiton huoaioitaval^ai. 13. v.paivhgy'jlin tmaioiii--rkit. Vahvistettiin emiakkonauvottaluihin perustuva toimenpide. Jonka aukaaii aeura- ja piiritoiminnassa anaioltuneille k^uareeri Juho Veronalle ja as mapäällikki) Hjalmar luuthllle on luovutettu Kymintehtaan Urheiluseuran JO-vuotlBjuhlaaaa SVULin ansiomerkh. avulin Kainuun piirin 25/10 päivhtty esitya liiton ansiomerkin iqyöntäalaestä piirisihteeri Srkki Kivelle pantiin pöydälle huomjoltavaksi anaiomerikien jaosaa liiton 40-vuoti8juhlalll8uuksien yhteydessä. 14. qrh^.lttbflitiaw Todettiin, että Salmenkylä Ja liiton toimisto tähän aenneaaä ovat myynneet 105 arkkiaarjaa urhelluposti- erkkejä hintaan 5.5UO mk arkkiaarjalta eli yhtt^enaä ak. Kun liitto on täatä merkkimä räatä itae uorittanut 2.700i- markkaa arkkiaarjalta eli yhteenaä markkaa on liiton voitto 105 arkkiaarjalta raarkkma. Anaioituneille urhllluklehil'e njmelliehlnthaa myytävlatä 100 arkkiaarjaata on tähän mennessä myyty Mi mrkklaarjaa.

4 V tn johdobta^ etteivät kalkki 3VUL:n piirit ole vielä vastanneet pjritoimlnnan johtajien toimia kuskevaui kiertokirjeeeeen, kyaymyo p.o, toimien täyttitbiaeatä pantiin poydftlle. - 1 ilrltoialunaajohtujaytvbt-. Opetuialni«- loon Ja eduak.ryhmle tnjoht,!jo Keuvotsltiin SVULin taloudellisen aseman purantaffliaesta, Jolloin m.m. todettiin, että kansanedustuja Penna Tervo on tehnyt eduakiinta-alotteen 15 miljoonan markan ayöntäiaisebtä urheilujärjestöille ensi vuoden valtion talouaarvion yhtuydeosä. Kun Työväen Urheiluliitto on tehnyt aloitteen urheilun keakuajärjestöjen edustajista uodoatettavan lähetystön lähettämisebtft OFetusminiaterlöön Ja eduskunnan edustajaryhmien puheenjohtajien luo, liiton eduatajakal valittiin Karikoski, varamiehenään Himberg,Ja allekirjoittanut Santala. A. Pöytäkirjan vakuudtkaii /o aihteeri

5 S2d }Tal i < V unrion Pöytkklrja Suoicen Voimiatelu» Ja Orhellulilton Llltto>i«llltukeen TyäT»ilokunnan kokouk8e«t«joulukuium 20 päivänä 194S. Saapuvilla olivat liiton puhatnjohtaja avaratl V.A.U. Karikoski, varapuheenjohtaja tohtori lauri Tanner, valiokunnan Jäsen varatuoisari A. Salmenkylä Ja allekirjoittanut sihteeri, toimitusjohtaja Lauri Santala Luattiin Ja hyväksyttiin valiokunnan edelliseseä kokouksessa 81/145 pidetty pöytäkirja. 2 S. Tygpallclciiurhellu. Käsiteltiin kysynystä 3Vl)Lin suhtautueisesta n.s. työpaikka urheiluun. Kokouksessa saapuvilla ollut sosiaalijohtaja Kaskela selosti SAKin Ja TULin kantaa täasä asiassa. Selostuksesta todettiin, että inoleitmat järjestöt ovat sivuuttaneet SVUlj, asian kaikissa vaiheissa, kuin myös, ettei SVUL voi suhtsutua Byötäriielisesti järjestöjen antanjann Julkilausumaan. Asiaa tarkoin harkittuaan valiokunta katsoi, että työpä ikkaurhellua olisi ryhdyttävä Johtaaaan oheisen» liitteenä seuraavan sopimusluonnoksen puitteissa. illritcic.: ic-lnnan 3 Í. Piiritoinilnnanjoht^ien virkojen täyttäjnlstä koakevaa aikaisempaa päätöstä tarkistettiin sika'll, että taloudellisista aylstä plitoimelllset virat päätettiin perustaa vain kolmeen piiriin Ja slvutoimelliset virat neljänntoiata piiriin. TilrlJohto>cuntlen ehdotuaten Ja JärJestöohJaaJa Laineen lausunnon perusteella toimet päiitettiin täyttää seurasvastii FÄÄT0K3LL31T 1. Oulun piiri iralsteri Atte Kalajoki e. Suur-Savoi liikuntaneuvoja, luutnantti Kauko Juntunen 3. Viipuri kapteeni Pekka Komonen SVUTOMaLLSnt 4. Lappli 5. Kainuut «pattaja Toivo Komulainen e. Fahjola-tevoi opattaja Väinö "ievänen 7. Pahjola-Karjalai konttoristi Tauno V&rnnnen «. telä-pohjanaaai kauppaaduataja S.v. laolajuni

6 Kurieit Vierumäellä. 9. Ksskl-SttoBli tarkastaja Kauno Uäklnen 10. Satakunta 11. Hämei Onni Tapio Jokiranta 12. Lahtli Pauli Vänttinen 13.Kymnlaakso JKrJestelyneatar 1 T.J. KorkeamKVl 14. Varilnals-Suoml toii!<ltblja Jorma Lunden 15. UuBlnaai opettaja Vujo Salo 16. Helsinki raut. kirjuri Olavi Lehtonen 17. Keski-PohJamr-aa» piirisihteeri Risto Kalajc Määrättiin, että pllritcinilnnanjohtajlen palkat y.m kulut ensi vuonna ovati 3 pilritolffilnnanjohtajaa palkka ( i 9.000«- kk.» ) kk «-) matka y.m. kulut i «- Tuodessa puhelin- Ja kansliamenoja i 5.000«- vuodessa 4 S. mk. ylimääräinen avustus käytettäväksi enai vuoden piirin järjestötoiminnan tehostamiseen piirltoimlnnanjohtajaa palkka { i « « « « « «- STBCsssracrsrKssces torklttlin, että piiritoiminnan Johtajien kurssit SYUlia Kaski-Pohjankaan SVULin Keskl-Pohjanniaan piirin 9/12-46 päivätyn anomobub» uksen johdosta päetettlin myöntäe piirille 30.0C0«- r.arkar pidetään Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä 16-22/12 välisenä aikana. Kurssien Johtajana toimii järjestöohjaaja Laine ja osaottajien lukumäärä on i..'urhinup* v^yeric Salmenkylä Ja Santala ilmoittivat tehtäväksi saaneina neuvotelleensa rationallsoinistoimlnnan johtajan, vuorineuvos Vasarlan kanssa "Urheilun* paperin saannin turvaairisesta tänä vuonna. Neuvottelu päättyi lehden toiminnalle suotuisasti. 7 S. Todettiin, ettei Kansanhuoltomlnleterib ole vieläkätn tehnyt päätöstä tirheilijapolka"-nimlsen lehden toimlntaoikeukalen myöntämisestä..ehden toimintaperiaatetta tarkietettiin sikäli,

7 9, Keaki-Suomli tarkaataja Mauno Cäklnen 10. Satakunta 11. Hämei Onni Tapio Jokiranta 12. Lahtli Pauli Vänttinen S.Kynenlaakaoi JKrJeatelymeetar1 T.J. Korkear^äkl 14. VarilnalB-SuoBil to loi tai Ja Jorna lunden 15. üuaiieaai opettaja Viijo Salo 16. Helslnkii raut. kirjuri Olavi Lehtonen 17. Keskl-PohJanjiaai piiriaihteeri Risto Kalajo MäärSttlln, että pilrltoiminnanjohtajlen palkat y.m. kulut ensi Tuonna ovati 3 pilritoliblnnanjohtajaa polkka ( i S.OOOi- kk.» ) pliritolminnanjohtajaa palkka ( i 4.000«- kk «-) «- natka y.m. kulut i «- vuodessa «- puhelin- Ja kansliamenoja á 5.000«- vuodessa «- SYULib Kaakl-Pohjanmaan»QOBUS. Kurnit Vierumäellä. *Urhullun* pa^erlr. Í 5 E $ 4 S. SVUlln Keski-Pohjanniaan piirin Bik «- S S X a S s: K S X S ar S ac r: r S S S S S Eukaen Johdosta päetettlln myöntää piirille «- lüar^en yllnääräinen avustus käytettäväksi ensi vuoden piirin JärJestötoiicinnan tehostaalseen. 5 S. lierklttlin, että piiritoiminnan Johtajien kurssit 9/12-46 päivätyn ano- pidetään Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä 16-22/12 välisenä aikana. Kurssien johtajana toimii JärJestöohJaaJa Laine Ja osaottajien lukumäärä on i. Salmenkylä Ja Santala ilmoittivat tehtäväksi neuvotelleensa rationallsoimistoiinlnnan johtajan, Vasarlan kanssa "Urheilun" paperin saannin turvaamisesta vuonna. Neuvottelu päättyi lehden toiminnalle saaneina vuorineuvos suotuisasti. tänä 7 ä. Todettiin, ettei Kansanhuoltomlnleterlb ole vleläkäin tehnyt päätöstä UrheillJapoika"-nimisen lehden toimintaoikeukalen myönthaiseitä. Lahden toimintaperiaatetta tarkiatettiir aikäli,

8 tti sen»hjelamtn sällytettiin myöa tyttöjen urheilutoiminnan tohobtaitlnon, minkä vuoksi lehden nlrcekel hytäkoyttlln luorl Urheilija *Urhellup Joulu* 8 5. Merkittiin, että "Urheilun Joulu" on lmestynyt 84 sltuleena Ja kappaleen suuruisena painoksena, Joka on loppuunmyyty. Lehden toimitus- Ja talousasioiden hoitamisesta allekirjoittaneelle sihteerille päätettiin suorittaa S.OOOt-. 9..kunta-aloitteen eniinen«merkittiin, että allekirjoittanut, Santala on edustanut liittoa siinä urheilujärjestöjen yhteisessä lähetystössä, joka kansanedustaja fenna Tervon eduskunta-aloitteen johdosta oli käynyt opetusministeri Helon ja kalkkien Sduskuntaryhirjlen puheilla siinä tarkoituksessa, että Kduskunta tehdyn aloitteen mukaisesti korottaisi urheilujärjestöjen ensi vuoden valtionavun 15 miljoonaan markkaan. Samaesa tarkoituksessa toimisto on Jättänyt selostuksen SVULin toiminnasta ja sen taloudellisista vslkeukelsta kansanedustajille Saariaho ja Berner, Jotka ovat luvanneet puhua asian puolesta sen käsittelyn aikana. 10 S. UrhellupoBtimerkki en maili Sihteeri llrolttl thhän mennessä myyneensä ansioituneille urheilumiehille 5f i arkklsarjaa urheilupostlmerkkejä niiden nimellishintaan 8.7C0-. Samanaikaisesti samoja merkkejä on myyty hintaan 5.500«- arkklsarjasta aeurasvasti» Salmenkylä 420 arkklsarjaa Santala 55 " Himberg 40 " Vallikari 80 yht. 33S arkklsarjaa Kun ayydyistä merkeistä on saatu voittoa arkklsarjalta S.BOOi-, on myytyjen merkkien yhteenlaskettu tuotto 1.498,000i- 11 J. UrhyUupoat lirierkklen tuoton.lakajplnen ullco- Baoii»lll< ilitolllev Salmenkylä Ja Santala ilm'^ittivat teht^/vaksi saaneina neuvotelleen TULin edustajien Suvannon ja Enteen kanssb aikaisemmin valiokunnassa käsitellyn kuudentoista SVULin ja TULin ulkopuolisen liiton anomuksen johdosta päistä osallisiksi urheilupostlmerkkien lisämaksun tuotosta, neuvotteluissa pidettiin mahdollisena sitä, että Posti- Ja Lennätlnhalltukselta vielä Jakaaatta oleva lisämaksun tuotto mk

9 JaattalBlln kaikkien Taltion apua kuluvana vuonna nauttivien urhellujärjeatöjen^keaken siinä suhteeana kuin valtion apu edellyttää. Täten myöakln SVUL aalsl oeuutenaa p.o. summasta» Todettiin, että TUL puolestaan on hyväksynyt tämän T.' -f Jf Jakosuunnitelman. Asiaa harkittuaan myöskin valiokunta asettui suunnitelmaa kannattamaan päättäen tehdä sen edellyttämän esityksen lllttohallltukben ratkaistavaksi. 12 ä. avuun Ja JäaenlllttoJcn Keskusteltuaan kysymyksestä urhellupostlirerkklen tuoton o»uub urhellupoatlnerkelbtä. Jakamisesta SVUlin ja Jäsenliittojen kesken, valiokunta päätti liittohallitukselle ehdottaa, että p.o. tuotosta SVUL saisi 50 % Ja että jäaenilttojen osuue määrättäisiin siinä suhteessa, kuin ne saavat ensi vuoden avustusmäärärahoja SVULilta Pankki talietukset. Tutustuttiin SVULin eri rahastojen pankkitalletuksien tiliasemiin ja todettiin, ettei niitä SVUlin Ja Jäsenliittojen laajentuneen toiminnan vuoksi voida sijoittaa pankkitilejä eduillsemniin. Kuitenkin päätettiin shekkitililtä sijoittaa talletubtliille 2 miljoonaa markkaa. 14 S. Tolffilstoalhteer1 Luomen paikka. Merkittiin, että n.s. aaekätköjutun johdosta tutklrto- ankeudessa ollut toimistosihteeri Luomi on 10/12 vapautettu oltuaan pidätettynä 3 kuukauden ajan. Tältä ajalta Luomelle päätettiin suorittaa 50 % hänen kuukausipalkastaan eli yhteensä markkaa. 15 i. rtlianoutualset rtiian.ja aalkanki oro itu'<8et. Hämäläinen on Sihteeri ilmoitti, että liiton toimletoapulalnrn lona eronnut liiton palveluksesta ja on hänen seuraajakseen otettu Aune Johansson. Hiinlkään on konekirjoittajatar Heidi Hellin eronnut liiton palveluksesta ollen toimi toiataiseksi täyttämättä. Kun myöskin liiton toinen pika- Ja konekirjo ttajatar Kerttu Lopperi palkkausasian takia alkoi erota liiton palvelukseeta, on hänen palkkansa l/l 1946 koroitettu markasta markkaan 6.900t-«Kysymys SVULin muun henkilökunnan palkkojen koroltuksesta pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. J

10 1«i. [guiur«hat. Päätettiin entleeen tapaan suorittaa joulurahaa koko Tuoden liiton palvelukbessa olleille virknllljollle seuraavastul TolmltusJohöxJa Santala 3.,500t- Toimistopäällikkö Kauhtlo 2,,500«- Toimistosihteeri Kukkonen Z,.500 Valllkari 2.,500 JärjestöohjaaJa Laine 2.,500 Toimitussihteeri Laukkonen,500 Kirjanpitäjä Backberg 2,.000»- Kassanhoitaja l/larmo 1,.500i- Toimistoapulainen Porsherg 1,.500 Konekirjoittajatar Lopperi 1, i. Yhteensä mk. 22,.500»- SBSSBXZSSBBBSSBXKSSS«olkaurheilun tarkaataalnen. Todettiin, että Jäsenliitot oyat valiokunnan edellisen kokouksen päätökaen «ukaisebti joulukuun 15 päiväin mennebsä lmoittaneet 2 edustajaansa neuvottelemaan poikaurhellutoiirinna tarklstamieesta. Valiokunta valitsi puolestaan edustajikseen näihin neuvottelutilaisuukeiin tohtori Tannerin Ja varatuoiaari Salmenkylä«. nsnueäinen neuvottelutilaisuus päiltettlin pitää '^uomen Työnantajain Keskusliiton toimistossa lauantaina 29/12 alkaen klo [;uob1 kertomusten ilnattan.lnen. Kirjeessään 29/H Suomen Poikaurhelluliltto ehdottaa, että taloudellisista syistä sotavuosina painattamatta Jääneet SVULin Ja jäsenliittojen toimintakertomukset nyttercmin painatettaisiin. Valiokunta katsoi, ettei SVUL toistaiseksi omaa toimintakertomustan painattamisen Tastimla taloudellisia edellytyksiä. HSin kirjelmät 19 Äsltettiin SuoKl-Neuvostoliitto-Seuran Urheilu - Ja Matkailut o lm kunnan päiväämätön 28/11 saapunut kirjelmä vaetaul: sena SVUlin kirjeeseen»koskeva SRSin vafitlmusta SVUlin urheilujohdon uuslaista. - Kirjelmä el antanut aihetta toimenpiteisiin. Samoin ealtattil» saman toimikunnan 24/11 päivätty klrjelmi.jeasa ilmoitetaan, "että kllpaillja-anomukbet on osoitettava 3uoml-HeuvoBt*iiitto-Souran urhiuu- Ja matkallutoi-

11 Bikunnalle, Joka Buoeltuksin lähettää ne edelleen Kosko.yaan VOKBin urhelluosaetolle?'. KirjelmäsBä myöakln todetaan, että " ilman 3H-3euran urheilu- ja matkailuto lmkunnan TOHtystä ei anomuksia huomioida", Ja että * Moskovaata on tiedoitettu, että kilpailija-anomukf«k olisi lähetettävä noin kolme tai neljä kuukautta ennen tarkoitettuja kilpailuja, jolloin heillä olisi Tarattu kylliksi aikaa asian järjestelyyn".- Jäljennöskirjelmät päätettiin lähettää tiedoksi kaikille SVULin jäsenliitoille. 20. tlttlunk.ybviiiys. sitettiin KansalalBryhtl-nimlsen toimiston 14A2 päi- Tfitty kirjelmä, jossa ehdotetasnj" että SVUL harkitsisi niitä toimenpiteitä, joiden avulla alkoholikysymys saataisiin liittoon kuuluvissa järjestöissä mahdollislmrian yksityiskohtaisen keskustelun Ja Järjestelyn alaiseksi. Valiokunta piti mahdollisena, että tästä atlasta esitetään alustus naaliskuubsa kokoontuvalle lllttokongressille Ja että suunnitteilla olevaon liiton esitelnäkokoelnaan otettaisiin esitelmä aiheesta "urheilu ja raittius". - Kirjelmä päätettiin siirtää liittohallituksen käslteltäv^lksi. 40-Tuoti»-iuhlat 21 Keskusteltiin kysymyksesti 3VUl«n 40-vuotl8juhlan 3ot«TahlnkokorvauB järjestämisestä ensi maaliskuussa ja tultiin siihen tulokseen, että Juhlallisuudet on supistettava nykyisten taloudellisten edellytysten puitteisiin. Juhlan suunnitelmien laatiminen jätettiin tohtori Tannerin, JärJestöohjaaja Laineen Ja allekirjoitlaneen tehtäväksi, 22 S. Merkittiin, että Kiinteimistö Qy. Läntinen Puistotie 13B sotavahinkoarviokirjan mukaan yhtiö saa sotavahinkokorvausta mk , mikä valiokutinan arvion oukaan korvaa pommituksen kilnteimlstölle tekemät vahingot. KUn^etffHtön Buhtaanaplto. 23 Todettiin, että Helsingin kaupungin puhtaanapitolaitoc velottaa Asunto Oy. Valtiallankatu S in puhtaanapidosta ensi vuodesta alkaen mk Suhtauduttiin kielteisesti urheiluliike liartti Matilaisen, Valkeakoski, anonuvseen saada SVULin jäaenseurojen osolttaet B«lnostarkoit«kslin käytettäviksi. Vakundekali

12 t \" - é íi'á i L i l t t o k o n g r c a a l n s pöytiücirja ;,1 ll.'v-^íl'

13 s^irmu fnnsteli;- JA fmiailuliitoii LiTTTMcricrus r.k. 1/46. it«pbytiklrj«pidetty Suoaeii?oiBl«t«lu. Ja 'Jriieliullitoa lllttokokoukaassa Stttytaloasa Hal- liti^lasl kashkuua 15 pn«saf.. alkaaa kallo 15.aa. ttleuti 1. SuoMM VolBlatalu- Ja Urhailallltoii puheenjohtaja eraratl V. A. U. Karlkoakl auorlttl kokoakaan ayaukaen Ja lauaul samalla Jiaanlllttojaa Ja piirien adaatajat tertatullelkal lllttakekoakaeen. ATauspakaesaaaa eyerati Karlkoakl ainltal, atti liitoa jaseaamrln TOiaakKaan liaaentyalsan johdosta vuosina 1945 Ja 1946 Ja aynakla aan auu toiminta on ollut JatkuTaaaa Ja ennennlkeaittnalssi nousussa. TMa(! seikka on kuitenkin tuonut liiton toiaialimille entista eneamin ty^tb Ja vastuuta. THan kertaiaeaaa 11ittokokoukaassa ositettltkt luvut toi- innasta tulevat aan parhaiten osoittanaan.sodan JKlknen hyvin alkuun pmasyttl toiaintaa on Jatkettava snmalla tavalla Ja siinfl alelessi tlamkln liittokokous on kitsuttu koolla. '1. e- -i..tkfukaa«iaiui-»»nrvtof m 2 5. Todettiin, ett! kokouskutsu «li llhetetty Jlsenllittojan Ja piirien edustajille liiton toimintasmmntnjen 12 edallyttlallll tavalla Ja ommrialkana, mlnidi J»lkeea kokous Julistettiin lailliaeksl kusitteleoibn Ja pmttia«^n eaityslistalle (liite n:a 1) aerklttyji asioita. 3 t. veratl Karikosken keholtukseata liittokokouksen puhaenjofetajaksi vnlittiin ia«aneitsijl K. K. Laaksonen. Kekoakaan sihteeriksi kutsattlin toimitusjohtaja Lauri Santala Ja JMrJaatStarkastaJa A. Laine. 4 f. ^ Llittakekoukaan poytlkirjantarkaatajikai valittiin sihtaari Vilho Nurmi Ja toimlttnja Pakka Tiilikainen. 5 f. Tadettiln, ett! kokauksessa alivat edustettuina seuraavat Jlaanliltot Ja piirltt 1) Suoman tlrheiluliittoi R. Leimu, 2) Suomea Vaimlstaluliitta: Vme Lahtinen, 3) Suoman Hiihtoliitt*: Veikka Nylund Jn l>iae Knuppl, 4) Pasapallallittai Lnurl Plhkaln Ja Oamo Kupiainen. 5) SuaMn Pmlkaurheilullittai Amro Tynall J«hta Harju im r.

14 T» lal n ta.-.e r t oauk- tjtf cayinth 1 tillnpiltf^ksen Ta^vlataala»». VaeUuTE2ijdei iay'ritwau»n. k) SuMMB Nyrkk.ilyllltt»! Viktor Saeds 7) SuoM» Pyörillyllitt«! Harald Filt 8) SuoMa Palaoaaoatollltto: Bruno Nyberg 9) Sueaaa JlaallUto: Pakka Tllllkain«10) Suoaaa Suuaalataalallittot Blrgar LOnnberg 11) SuoMB JMkiakkollltto: rkki Saarlnaa 12) Lakdan piiri: Aarto PiJyry 13) Pohjoia-aavoa pllrl: K. U^kkonaa 14) Oulan pllrl: Oaorga Nieniaa 15) Suur-SaToa pllrl:. Nyklnea 16) Viipuria pllrl: K. KÄkrtaan 17) Halslngla pllrl: A. Lauaoa Ja A. Toivoaan 18) Uudaaaaan pllrl: E. Arohonka 19) Varalnala-SuoMn pllrl: K. Laaksonan 20) Pohjola-Karjalan pllrl:. Rantlkalnan Ja T. Lappalalnea 21) H»ia«en pllrl: Y. Linnaa, Salo Kolkka Ja Y. Helanter 22) Koakl-Suomn pllrl: Y. Honglatc 6 S. Kokoukaan pahaanjoktaja ealttl ykaltyl3kotidlltaan Jo alkalaaimilb JMaenlllttoJan Ja pllrian Johtckunnllle lutietety» liiton TJOdaa 1945 tolalntakartomuksaa (lllta a:o 2) Ja tlliapiltftkean (lllta a:o 3). Jotka tlllntarkaatajlon lajsinaoa (^llta >:o 4) paruatealla ykaialellsaatl hyyjiksyttlin ja vakvlatattlla. 7 S. Llittokailltukaelle mynnnettlln ykslaiallaestl TaatuuTapaua toiaiaaaata 194b Ja tlllvapaua v tllalsta. 8 {. Lllttohalllruk^an JSsanllle ruonna 1947 pllt«tti1a ^,llttolllillt^k-»tn.!lmbt»tt matk«kort»jk8«t. oaanotosta liittohallituksen <okouk«lln ajo-lttan nbtkakulut lk:eaa Ja pxirlrahaa Jokalsnlta matka- Ja kokoasphlthltl?5ci-. Lllten tlllatarkaatajllle / pimtettlin niakaaa oalkklo laakun aukaan. 9 «. Lllttohalll» iksaa oiidotuksaa aukalaaptl pi««t»»ttlla, attal SVUL pari Jaaall toiltaan JllsenaakauJa v S. PMtattlln, atti JlaanllltteJan Ja pllrlaa tiedoitukaat Julkaiataan lllten Tlralllaaaaa MnankarnattaJaaaa "Jrhalluaaa" aitan, att«1) alini Julkaiataan SFJL:n Ja JiaanlllttoJan kelkkl tladflltukaat Ja 2) SVUL:n pllrian ylalall kokoukaia koakavat kutaut 1.» ' f f i

15 T»loua«-vlo M> laenlilttgjtu avattukset. lltill ««MolllBta kalkki»lutkla piirin kalkkien aeuro- Jaa tletooa tarkoitetut tledoitukset. flialkllu päitettila kehoitta«pilrijohtokaatla tekemflsr voitavaaaa, atti kaikki JlsenBeurat jalkalslaivat tledoltukser.aa Ja kllpallukutauanaa "Urlallusaa". PiiriJohtokunnat vplvoltettiln haolalitiaaaa allts, etti Jokainen SVUL:n Jisonseura tilaa ainakin yhden Tuoaikerraa "Urheilua" 1947 Ja annettiin liiton toimiatohe vaituudet perii lehden tllausmakaut aeurollta piirien vxutykaell*. 11. VahTjatettlln illton Tuoden 1947 taloasartlo (liite n:o 5)»il- varauksella, etti 11ittohallitukaella on oikeaa sen tarkistamiseen miklll valtionapu Ji«talouaarvioon otettua CCC:- markkaa plenema^ksi» 12 S. Klytlia vllkae keskustelu seurojen pmrlverosta Jn hyväksyttiin periaatteessa liittohallituksen esitys, Jonka «uksan seuravero olisi seuroilta, Joiden Jlaenmlllr«on 3-lCP ^ff mk, JSsenlaeltl seuroilta m^, 2O500 Jlsenlseltl seuralta W mk Js yli 5fO Jlseniaeltl 5PC äk. Liittohallituksen tehtäviksi»tettlla laajeataa semasaa suhteessa menetelaie ns. suurseuroihin nähden. Suuriapaaa seuraveroallrliil pidettiia ircc mk:aa. (liite 6) mukaan Jakaa avustuksia 4.C50.CC0:- markkaa seuraavasti: 13 {. Jlaeallltollle plltettlla liittohallituksen tekemin ehdctuksen 1) Su OM n Voimlstelullitt«392.8Cr: 2) Suoman Urheilullitta 860.OCO: 3) Suoner. Himtcllitte 588.8PC: 4) Suoman PalBlliltta 392.8rO! 5) Paalpallellitt* 312.8fC: 6) Suoman Pe kaurhellallitta 412.PPt» 7) Suoman Pyflrillyllitta 216.ero: 8) Suoman liyrkkellyllitto 196.OPC: 9) Suomen Jllkiekkollitta 156.SCO: 10) Suomen Painoanoatolltta : 11) Suomaa UlMliltta 2b5.200: 12) Suoman Suunalatamiallltta : Yhteeaal mk : i, 11 1»a Uj&uMttiiM liittolmllitukselle valtuudet suorittaa avuetusmairlrakajea J«k* tolsiakia. Joa valtionapu ei vaataa talouaarvioon tattua allrli. 14 f.

16 ^JTli Mf«S. itoa pum m 14 f. ^"^^TuSkra LllttchallltukM«ehdotukwa Bukalsaatl (lliujno_7) ^ ttlu 3VUL:«J«JiseBllltteJ.R osalll.tumlsebt«yhteisiin palkka- Ja Tuokraaenoilila aeuraavaatl: 1) SVUL 25 % ' :. 2) SUOMB Volalatalallltta 8 % :- 3) SuoMB Urkallullitt 16 % :- 4) SuoMa Hlllitollltto 1 % 9.550:- 5) Paalpallollitto 8 % 76.4ro:- 6) SuoMB Palalllittfl 8 % :- 7) Saoaaa Polkaurhallullitto 9 i :- 8) Suoaan Pyörillyliltto 4 % :- 9) SuoMa Nyrkkeilyliitto 6,5 % :- 10) Suoaaa Palaoanostollittc 1,5 i :- 11) Suoaaa JiHkiekkoliitto 3,5 i :- 12) Suoaaa Ulaallitto 7 % :- 13) 3uoMa Suunnlataaialiitto 2,5 j ;- 100 ft :- UyOaaattlla lllttokallltuksello olkeua tarkistaa edelll. «alaitut osuudet, aiklli ykteiset palkka- Ja TuckraneROt huomattavaatl auuttutat arvioiduata :- aarkaata. 15 f. Liitoa puhaenjohtajakai Talittiia ykslaiellsesti tolaitusjohtaja, evorati 7. A. U. Karikoski 3- Tuotlakaudekai {. Llittohalli- Todettiia, ett«lilttohallitukseea olitat orlkoislilttotukaen lleenet.j«, vuoaikokoukaisaa tulleet valltuikai seuraavat keakllöt: Suoaaa Urheiluliitto: Tri Urho Kekkoaea. Taralla dipl.iaa. Aku Kuusisto. Suoaaa Voiaiateluliitto: Lehtori VHiae Lahtiaea, Helsiaki, Taralla: fota.o^. Simo Sapplaea, Turku. Suoaaa Hiihtoliitto: Lehtori Yrjö Kalonieai, Lahti, Terälle: konsuli Veikko Nyi tad, Kuopio. Suoaoa Paiaillitto: Plikonaull ArTO Hiabarg, Helsinki, Taralla: aoaiaalip. km Vartic, Kurikka. Poaipalloliitto: Toia. rkki Merlaen, Helalakl, Taralla Taratuoa. KullerTC Palliaen, HilhlaBki. Suoaoa ''olkaurhollullltto: Tpia.pMU. Aaro Tyaell, Heislaki. Suoaoa Kyrkkollyliitto: Malat. Viktor aaeda, Helainki, Taralla tarkastaja Ounnar Kuuaela, Helsinki. Suoaoa Pynrlllyliitto: Herra Arvid Roal, Helsiaki, Taralla JuutaJ«Harald fiit, Ueialnki i- i. e- s- 9B <

17 Ka 3. SuoMM JllkUlckoliltto: Rak.aett. Otto.Vuorio, H«l- ialcl, varalla Krkki äaarlmi. Suoi > Paiaoanoatoliltto: '^öajohtaj» Brumo Nyborg, >««lalnkl, varalla Johtaja Jukka Napparl, Tempera. Suoaan UlaalHtto: ToU. Pekka Tiilikainen, Helsinki, ^ ^ varalle tohtori Jarl Forssell, Helsinki. SuoMn»iunnistaalsliitto: Pankinjohtaja Lnurl Antero, Mokia, varalle toi- ittaja Erkki Sorak»ru, Helsinki. LisiJMsenikai liittohallitukseen vellttlin yksimieli, saati tohtori Lauri Tanner, varatuoaari A. SalnenkylH Ja sosi. aalijohtaja Akaell Kaskela. n 5. Liitoa tilintarkastajiksi ensi tolaintavaotta varten kaaraerl Sulo Jrvinen Helslngistfl Ja tuoae^l Martti Kauppila Tampereelta, saki varatilintarkastajiksi kaapplas Kalle Tuomi Hiaeenlinnasta Ja johtaja laarl Sinisalo Helslnglnti. Liiton ensi vuoden tilien nameroterkastajaksi valittiin edelleenkin kamreeri Sulo Järvinen. 18 {. jhla Suoman Volmlstelaliiton tehtyi liittohallituksella aloittaen STTJL:n liittojuhlien tai vastaavanlaisten Juhlalllsuukaian viettlmisaatfi vuonna 1947, oli lilttohellitus siihen Jo pariaatteassa asettunut myönteiselle kannalle Ja laatinut mainitusta tilaisuudesta liittokokoukselle ohjelmaehdotuksen. Lehtori Vlia'^ Lahtinen esitti kokoukselle lyhemmin llittohallltuksan ehdotuksen, Jonka parusteella syntyi vukas keskustelu. Kaakuatelun pintytty!.pfistettiin yksimielisesti Jlr- Jestll SVULtn suuret liittojuhlat kesllll 1947 Ja aanettlin liittohallitukselle teht>«v>lk8i ryhtyi pikaisesti valmistaviin toimenpiteisiin ko. Juhlan JPrJestfmlsekai. Samalla pihtettlin myrskin, etti SVT'!,:n Juhlan yhteydasai pidetiin liiton liittokoncrreasi Ja annettiin senkin,18r. Jaatimiatehtav^t liittohallituksen haolekai. Kaskuateltlin mahdollisten 11ikuntakasvatusp«1 vien JirJastimisaati 1947 liittojuhlaa yhteydessi Ja päiltettlln Jittii ko. pilvlea JirJaat^mlnen erikoislllttojen huolekai Suoman ''aistan Liikuntaksavtuslilton. Suoman Kori- ^^^^^^Vaiiolliton, Suomen Mlekkailulliton Ja Suoman Luisteluliiton ^ taiityi anomuksenaa 3VUL:n 11ttohailltukaelle pissti SVOLtn SlSiillipia Jlaemakal liittokokous kislttall n«ultt.ymlsat fjvrrl: anomukset Ja piittl puo- i.l 1. a- 9R lp*,«?» - M^-

18 20 S. todlsjoen Kodiajoen pitäjin urhellaaearojen anottua mainitun Tlrf U aa llrtfmlset Hrtr ths pltljin silrtimlstl Varslnala-SuoKsn pllrlati Satakunnan pllf B iinrfen" "rlla Ja pe. pllrlan Johtokaatlan annettua alitti lauauntonaa lila. p«itti lllttokokoua allrtis Kodlajoen pltbjsn Satakunnan pilrlla. aim»tft.1ett auutoa ^ M ttotcokouicaen tfmlnen. lastaa» bib ykalbiellsastl auostua. Liittymisten enemin8t nautottalut Ja tol«eapltaet JBtettlln lllttohallltulcaen huolaksl. Virtain plt«jissä toimiva urhelljseura oli anonut y-^akl» aalnltu» pltijin allrrattbtmkal HXmesii pllrlate Satakunnan pllrlli». Koaka kultenkla Virtain pltijsn alueella toimivat toiset urhelluaeurat eltit olleet yhtyneet mainittuun allrtuanoaukaeea Ja kun piirien lauauimot olivat kleltelsll, kataol lllttokokoaa tarpeelllaeksl evstii nalnltua shrtoano- ukaea ^ Hyrikayttiia liittokokouksen eödotua SVUL:n kllpallukelpolsuua- Ja eduatuaaafint?jan 2 S:n 2 oioa. muuttamisesta seuraavanlalaekal:" Joa erlkolalllton kllpallukaual poikkeaa kaleaterlvuodeeta, edastuskelpolauua nlkrltoln kllpallukaualttala" Liittokokouksen puheenjohtaja, laännfltaljä K. E. Laaksonen lauaul kokouksen pflfftessinat, kilttien kokoukseen osallistujia nopeasta Ja asiallisesta esityslistan asioiden khelttelyatl sekä lausuen stn tolvomikaen, etts tsmfinkln kertainen SVi;L:n liittokokous olisi omiaan fisniolleiden vein.ykseim Ja vaikutuksesta liitoissaan Ja pilrolssäin volmlatuttamaan Suomen Voimistelu- Ja 'T-heilull 11on tyt«. PöytgKl^-Jan vak'^dekal: e. i- 1. a- s- 9n Olaima tämän pöytäkirjan tarksatate at ja todennset i-sn kiisitaltyjan aalolden mukaan laadituksi» "1 i Vilho Numl llitt08l^te«^l PeV a Tir.l'.calnen toimittaja

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si. f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si. PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo 15.30.

Lisätiedot

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja

Lisätiedot

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( 400.000:-) 16.000-.- VoiBHttlulUtto (215.000}-) S.600:-

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot