BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA 3.-5.8.1983"

Transkriptio

1 OUTOKUMPU OY Kaivosteknillinenryhmå Pentti-Kerola/PAL (2) BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA Låsnå R. Anttonen R. Frimodig P. Huhta 0. Helovuori T. Julku P. Kerola Pi. 1 GEOLOGINENTILANNEKATSAUS Geologisentilannekatsauksenesitti 0. Helovuori(liite 1). Kokonaistilannenåytteenotossa(kpl reikiå/metriä): Kairaus Iskuporaus suunniteltu 30/ /2500 toteutettu 13/ /1720 jåljellå / /150 R. Anttonenottaa mukaansa nåytteetalustavaarikastuskoetta varten. Koboltinesiintymiståselvitellåånaikaisemmistakairausraporteista.Lisånåytteenottoonei tåsså vaiheessaole aihetta. MalmimååråtpysynevåtennallaanC-malmissa. A-malmin syviä osia ei tutkita tåsså vaiheessa.osa raakusta voi muuttua katossamalmiksi. B-malmi varmistuukairauksenanalyysienvalmistuttua.alustavat X-Met -tulokseteivåt lupaa malmeja. 2 INVESTOINNIT Louhintakalustojenhankintojalykåtåånavolouhintajakson (n. 2 v) lopulle.murskaamonja noston kustannukset(900 tmk) tarkistetaan. Kaivoksenvalmistavientbiden ajoituksessaotetaanhuomioon kairaustarveja pumppuasemanrakennusaikataulu. Vinotunnelinajoitus on oikea. Rikastamonkustannuksiatulee nostamaan jåtealueenpadot erååt sähkblaitteet

2 3 KAYTTUKUSTANNUKSET Infran kustannuksiavoidaan lykåtå niiltå osin kuin urakoitsijoitakåytetåån. Tulli ja lvv tarkistetaan(pke) kalustonosalta: uusi Suomesta kunnostussuomessa romu Suomeen kåytettysuomesta Avolouhinnantonnihinnan(26 mk) ja ma-hinnan (51.50) tarkistaams. Henkilbstbtarkistetaanavolouhosjaksonmukaiseksi. 4 MUUTA Selvitysnorjalaisenpalkkausjårjestelmånerikoispiirteiden (lisåt,tybaika)vaikutuksestakustannuksiin Jåtevesienlaskulupa-anomusjåtetåånensi tilassaja pyydetåån viranomaistenkannanottojåtealueenkokoon (PKe). Kunnallinenverotus selvitetåån(pke). TeollisuusvesiputkenWictaulic-osauusitaan,muuta paikataan tilanteenmukaan. Kaivoksellejåtetåån turvallisuuteenliittyvätyblista välittbmåstitoteutettavaksi.kysymyson tbista, joiden katsotaankuuluvannykyiseentybrutiiniin.jå1jennbsmenee Mo i Ranaan,USM (liite 2). ProjektinyhteispalaveripidetåånOutokummussasyyskuun puolivålinjålkeen. 2 2 Kaivoksentoimenpideohjelma LIITTEET 1 Geologinenkatsaus JAKELU OKHI/J. Tanila, P. Låhteenoja,H. Wennervirta KTR/P. Vanninen,T. Korkalo,projektiryhmå

3 OutokumpuOY Bidjovagge UKF 0Helovuori liite 1 Bidjovagge projekti/ geol. selvitystyø 1 Næytteenotonennakkosuunnitelma Geologisennnytteenotonkohteet olivat Bidjovaggenalueella A, B ja C malmit, joissa arvioitu poraus ja kairaus tarve jakautuiseuraavasti: A malmi kairaus 4 reikææ yht 280 m pblynnytteenotto 21 tt 300 " B malmi kairaus " pblynnytteenotto 220 ft 2200 " C malmi (kaivos) kairaus 8 990" 2 Ngytteenotto tehdyn sopimuksenmukaisestindytteenottotyni suorittaa Suomen Malmi Oy. Maanpånllisessnkairauksessa (A ja B malmit) on Diamec-250 ja vetokoneenakuormaimella varustettu traktori.maanalla on snhkbknyttbinendiamec- 250, Iskuporausnnytteenotossa(pblynnytteenotossa) on Valmet 1502/AtlasCopco BBE Maanpæællinen ja maanalainenkairaus tehdææn 2 v frønæ, edellisessæ 2 ja jælkimmæisessæ1 mies/vuoro.iskuporaus tehtiin aluksi 1 vuorotyønæ(kaksimiestæ/vuoro).nyt Nyt myøs pelynæytteenottotehdææn kahdessa vuorossa. SMOY:n miesvahvuus tyømaalla on yksi tyønjohtajaja 10 miestæ. OutokumpuOy:n puolella on kaksi geologia ja yksi næytteenkæsittelijæ kairasydænnæytteidenhalkaisija. Lisæksi urakoitsija suorittaatimanttikairausrei'issæ johtavuusrsuskeptibiliteetti ja sæteilymittaukset. Outokumpu Oy hoitaa linjoituksetja næytteenottopisteiden merkinnæt maastossa ja kaivoksessa ja vastaa kaivoksessa kairauspaikanturvallisuudesta.læhinnæ on kyseessæ ollut rusnaus. Urakoitsija saapui Bidjovaggeen

4 3 Næytteenoton nykyvaihe ( ) Maanpæællinen kairaus aloitettiin B-esiintymæstee. Sen pohjoisosan kivet osoittautuivat kuitenkin niin pahoin særkyneiksi,ettæ kairaustulokset jteivæt jatkuvien sementointien vuoksi perin alhaisiksi. Tælløin tehtiin pæætøs siirtymisestæ kookkaampaan putkikokoon ( 0 56 mm ), joku antaa rikkonaisissa kivissæ mahdollisuuden verhoputkituk seen. Putken toimitusta Suomesta odoteltaessa siirryttiin kairaamaan A-malmin aluetta parempien kivien toivossa. Ko. kohteessa on jo yksi reikæ kairattu 56 mm kalustolla onnistuneesti. Kun A-malmin kairausohjelma on valmis, siirrytææn jælleen b-malmiin. Maanalainen kairaus C-malmissa on sujunut pieniæ sæhkevikoja lukuunottamatta moitteettomasti. Rikkovyøhykkeitæ on esiintynyt. Iskuporaus on edennyt toivotulla tavalla B-malmin puolella, Ohjelma on toteutettu aluksi 20 metrin profiilivælein ja viiden metrin pistetiheydellæ, jotta alueesta saatiin ensin kokonaiskuva. Tæmæn jeeikeen on leikkauksia tihennetty 10 metriin. Malmin lænsiosa on osoittautunut osittain rikkonaiseksi ja vesipitoiseksi, jolloin pelynæytettæ ei ole saatu. - Eriteltynæ on næytteenottotilanne seuraava: kairaus toteutunut 3 reikææ yht m jæljellæ 1 " m pelynæytt.jæljellæ 21 " m kairaus toteutunut 6 reikææ yht m jæljellæ 12 " " (valmis 4.8) /kesken pølynæytt toteutunut 155 " (ka11.)1550 m jæljellæ 12 " -,120 " (kaivos) toteutunut 4 reika.m m jålj/kesken 4 " 370 " Iskuporausyksikkø saa ohjelmansa pæætøkseen elokuun puolivælin jælkeen. Problemaattisin on A-louhoksen pelynæytteenotto. Avolouhostie on raivattu ja erææstæ kohdasta on tehty

5 levitys ræjæyttæmællee. Pohjan kuivaukseen ja raivaukseen on aikaa 10 peeivææ. Maanalaisenkairauksen ohjelma C-malmissa valmistuu elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Maanpæællisen ohjelman toteuttaminen (læhinnee B-malmi) venynee aiemmin mainituista syistæ syyskuun loppupuolelle. Tiovottavasti putkikoon suurentaminen helpottaa tilannetta. 4 Næytteiden kæsittely ja analysointi KairasydEemet on kartoitettu geologisesti normaaliin tapaan. Analyysiin menevæt osat on kahtioitu, murskattu leukamurskaimella, puolitettu jakajalla ja toimitettu teellaisina OKMEen. Osa materiaalista on jauhettu Schwingmghlellæ ja analysoitu Bidjovaggessa TEVI:stæ vuokratulla XMetillæ. Pelynæytteet on homogenisoitu jakajalla ja analyysinæyte on toimitettu OKMEen. Vastaava næyte on myøs jauhettu Sw:11æ ja analysoitu kaivoksella XMetillæ. -Pelynæytesækit on taltioitu mahdollisia rikastuskokeita varten. OKIE:ssa analysoidaan Bidjovaggenin næytteistæ seuraavat ionit: Cu, 2, Fe, Zn, Ni, Co, Pb, Au, Ag XMetillæ on paikalla analysoitu Cu ja sen ohessa Fe, Zn, Pb. Tæhæn mennessæ on pølynæytteitæ læhetetty analysoitavaksi 135 kpl ja kairausnæytteitæ 125 kpl. Tulokset on saatu 91 næytteestee. 5 Ennakkotietoja tutkimustuloksista A-ma1mi A-malmiin on kairattu reiæt profiileihin N60, N100 ja N120. Jokaisella reiællæ on lævistetty n 7-10 m vahvuinen albiittifelsiittiin liittyvæ verkkorakenteinen kuparimalmi. Reiæn N60/E620/K1 osalta on tehty XMet-analyysi, jonka mukaan malmin paksuus on 7.80 m ja Cu-pitoisuus on 2.69%. B-malmi 20 metrin profiilivælein otetuista pelynæytteistee on tehty Cu:n osalta X-Met-mææritykset 0-5 ja 5-10 m vælein. Analyysit osoittavat Cu-pitoisuuksien suurimmaksi osaksi liikkuvan alle 1%, Alueen N-osasta on muutamalta linjalta kraytettævissæ myøs lopulliset pølynæytteiden analyysit, joissa on muutamia korkeahkoja Au-pitoisuuksia. Niinikææn on B-malmista kæytettævissæ vain 1, reiæn kairaustulos suunnitellun avolouhoksen S-puolelta, jossa 3.15 m lævistyksessæ on 1.72% Cu, 0.32 g/t Au, 8.78% S ja 11.18% Fe Ko tulokset ovat vain hajahavaintoja.

6 -4- C-malmi (kaivos) Malmin S-osaan kairatut reiæt ovat profiileissas-1440, S-1420 ja S-1400, jotka kaikki ovat malmin S-osassa, aikoinaan suunnitelluniii-louhoksens-puolella.ko. reftstæ ei toistaiseksiole lopullisiaanalyysitietojakæytettævissæ. LeikknuksessaS-1440 olevassa vaakareiæssæs-1442/flævistettiin ns metadiabaasiinliittyvæævahvaa rikki- ja magneettikiisupitoisuutta m vælillæ. Pistokokeen luonteinentutkimus " Bidjovagge/pyriitin ja magneettikiisun koboltti- ja nikkelipitoisuuksista"(okme , E. Hænninen) osoitti pyriitissævahvaa Co-pitoisuutta.Vastaavanlainen,tosin kapea, vain runsaan metrin malmi tavattiin S leikkauksessareiæssæ S-140/G.-Ko alueen tehokas tutkiminen edellyttææperæn jatkamistaetelææn. - Leikkauksen S1480 vanhassa kairausraportissaei ole mainintaa vastaavanlaisistakiisuuntumista,

7 liite 2 til Torgeir Beldo Outokumpu Ors prosjektgruppebetraktet i Bidjovaggeat visse arbeidermåste beserges som rutinemessigesikkerhetstiltak: på nivåer vid sjakten trenges lys og telefon entydige heisreglementfor heiskjørerog passasjer verne eller frakoplingav elektriskekabler vedlikeholdav gruvelampor reingjøringavelektriskesentraler Dertil ber vi prøvekjøringav lier og flotasjonmnskinerpå passelig tidrpunkt takets renarazjonpå lokalisrtelekkas:t.er Bidjevage Pentti Kerola Kopi: USM prosjektgruppe

8 ', ' ', r.; tt,,, 44 izk N ') t ' t -\ %?.. k R`'.., 1N.. %. 0 g F.,,N Ri i..,..) 7't 1... k 5, 1 k... Ck. ^.!1'. 19,,.,k.,. r.. Yr " N. ' t l',sk ' 'I, 1, ',.. ' l n Vt k.:. t l'... (4 ' -H Q,, ' le'" ' - ', -\. v) i-',,,,,..-:.,, k1..)\.s1, ')( -,!.,,.,,,.,, 7,...':',,i...! 4Y1i,''.. - 4,1.,.;,h,,, ii..',' ;'f'l.. ''tr..,,,h H.;..,..[,..,.,..,,,,,,, ,:.twt,T.,..H :, :---..,...,,,,...;,:,_,,,,: :.,,,k,:....,-..-,,,,,:,,,.,1:-...s.ei,..,,..--ii -..-,,,,v,,,,,,,.; ' ol, iir.,,,,' t.,t,.,,,, :.,, '.:1,.,:,.,...,!». "3, ;, ;,?.,;.1..,,,,:.,,,.,- ' ; ;',.,'-f:;,...nt ',...,...fip.`''.1'',z,, :.-..'..,:t,.--,:,- ' -., ( ''-'. > 14. ' '' ' '',::.. '::,r,,,,.,,j.,.,,,.' ' Ni -,-. -..; J.J... i ) \ Lti (\. 'ki ) N \S 1\ "."...,i...,,.n. -,!,,,..{,,,,,,.,[1,:it"..,,,:ii.,.,,. :.4 - ' (. -t" 7 ' N >, %.! Nt - I I 4:4:t4 Lfig,, S1 sth.,, kry'' I ',,.., -;!.; tikejtr4r..

9 , k. 0 ja70 ) oae linlitr- tieoz/awar.-~aisrsrs#:-404 ". *. 1-1 t t-ct'.-rat-*2-: isign,v, ,/iy4-fv,.../a9niimipyfreii» k* fraw -frii vi rsjvig,ev:. I.7-IdA.,n_cf.es/ irt-eo-7-7,0,44:4 (.± tfræ4*-.94,44e,1 i..., i.,,,y t P61-ifira v 7:7±Æiyorto 7-E4I2.4.siAt Piyo's n, SOONE nnit) Oys#/9/E i/a#kia rydlinisset- 'Le OJV: 1 rveit<10,17,9-1 LIA7 /0 MI.e.Srd aaad _ Ftlfi7,4Du -/- PUOL-Ei7"), i e.42lat ont 2 ff421..0,t. Cri 77E1)E - ala.r-1-.d.i*viy.4\1?-7-æ/aen 402eM«,54/». LIS1 ; fe- e.;.eatojn,../da Ccio.t2/7V-..4? nit: jvn; - 4v)9te.4- Cz..SEif rissa Jokyl 2-.4? - j1/d7v J13 St; L n OUTOte0,2/o( 1 O o, r4 g 4./A/J it/4 rra-ato770,4, S7e/77-C-4, I7E A!,vir fli),1;57-osts" Ern(4-,ed.9 key,e.rff At 14Lnah9 VC145S564 L'Arnid..4u.s Pir -71eriNL.w.2)E-r 7».4-], sw,evsers...c4 " ol4-cf: Onkolr.:)/..1,4 I /19(i5 --te.ea/.g. I - - -t 3 Al4 y rra moro,a vfth i=".e ( 3 /. (g il1t4 Ni..069y,2.i., //r/r4/ M % 2,4?aS Ærl?.--- Z-01-4,j4 - " J.1-gÆ./oc.9h4../4.2), def.4 /V X/ rfi O...å,'774%-i _._ -:. 77i, vijr,c--c. -/72.-.*41.&/"N./bal A/.fi.),4 Nai/iii 5.49S k`'9,-/æ-al-ti - r,--7-ac i,..iki,47--4q I :,l'i; 7,J177e (..)y,-æl'aft,.,,ce:-, 11 ÆN,r.,, f\r, i 4.' n4lk Pn,/,'W N.,..fr.A9t-ili'm...V, 744jok;.11/: :.. 7E,4/771_,., eS nq7-ini..ce..5'7-a.(>0 ÆÆz..,L,,, 2.:)1-Å.-/ ka k.:,0 Al ( 7),/, y /a J.4 X / ibl...sj ft, i'l.,hr,,,,,,,...),i1,2_,,,,)( N trictli «: e C. : i r /./, '17- (..) «,14--Z:f n. 7%ål -,T:1-5---I-A r::j9,4-)esi*1 err A.P.,L4 51/4 y*,4"./c IV-49,1M1-,rs r ":'"7-A 4-ztri,L vio_r_rp. t" 4",A9 lilens4 5_ c,-/vivc(72),,vri tç

10 7. A Sne Au_scE" /- /-')74,» :41n02C447 frif e a/wc Olvadri-istar.i5,4.,-fret ~-,n_ Affibs.' ie,4,4fipt-4?-s_.(c. SA,41..X.1,r4 Inr /7,9-1,-31/4-40SX.47 hgoals, tiva4,?.rt Sl0,'-r-ret7-7-0^#,9 ;ri9w-de/r4: c./b, r _ tracej Po Aet9a..5 0,11 452)..EAtit-,1"- ics/ TÅr 6mp.44,c; S-./-49Lfrrlir.94ivÆt 444. OHJEJ-/t4 eg TOTEortncr ALL ra2ofl/ ,M, A2C, //, tc3,#ere 77 #1.6 y jort4 r2 sa*ri/rtri ittrieo.474-it icu tni r-49.v Ô,vL aks 77,1Eivwz77y, friffremv uct /1.494fri//1( LACP/S/ 0,1, o - 50" 7.7 a 0 rci,yor 4gin--.4wv 0 se o S.E.fl hlk"5,43/tin s.,es1/, 01 Af y rerri-, EZ/r4.+11-pr.ites- o ^. agtfrrantorrc'1n:144p- A/.0 5a.), W fl - xffai 24 CiS roreortin07 ;.3 X2'n sa. '27 o o ne, Co tr-1 PoLvivm rtarivo7 70 J LL 424E ori Æ- : roirci%-c.).12.el x.ct,.m-7^ 339. Go JA)1.14t tes t 12E Al /2 / arto PoL / Ace-yrrs 22, TrOF Grr ; /C QE Lt-A-4 (MALL/040 p a.,1 / h C - / / e41 vctj 4 A 6 32, grer, - 3 o

11 / a 777 /v OA JP.ÆÆ 0 /"..(-, - oo fro ppo.l i/14.7 v ) A7 F o,eafvp-7-1 J/4 rcasr. -.41/ "Airrf; tjfiltm. 2 '/ Jr /11-4--'uiviQZ),C.rEEN JO 24 I VM(-)1C(EEW i/ P(4444 fo Vse; =. "inse/92.19-/ CE-Se CICSa- 40bidA ;"/A. / P7), Vaz JO-eo E z.o e-u.9"/ L s r AZ Mc),04/ vtdr,i; na4/v7,4?-,q sew ofrijn (i,a,s //vivm Æ 707:Evr-r-,4 r -AtrA/Æ--»itt7A-niv /-74;//v."-c, //74 yo)11-(-). : V -SY OPPU-PUOLE ÅL E, rco, - vo 77;41 wws77 "z"t.)7 ine.1(2pc.e1y77;/fr7/fve/y ÆE1 - Perr7.4 A T L. f Errs } /9/11.-titL-151), 4/7/ fre-shea5-i2a /1E7 0 e z ra SoL. o 9/ Ses e n4»1./a4/ 730",.»,/. A7ÆSÆ Vir 0 i fit>r exv 6e99HT/o, rct, ticap nc. 4Ezre-SAlc".e.f eit/frze.44.al 79(10G., 7E rnl 4-44?A -49 / Ticr 7n.14 A/4 aé'ne. É AA OS A red/aa.g. /47:4 0A, eme,feciffieni% Si40,4(9 /4-4)/SL.62L.4,/4 /9,v4d...y.rorry 23/ DJP.ieta 5-1 A; 777 Vuo 4,2 ruld. Pd4 ylar.d.'"tr4pr ow nr) Lami:,-~9± +tilt44.-tirn 7-0»,,rsrrti Icpsne:(NI pairtitfert.". wifi3cik-erni nc;/./.1n4a JI fl&riru fetaill$10~4,4! r t 11 T ntsbippi. sat ere Aket-tr 4`4"454~4 ;":44talli 2i~",..c/v4.3) r 9)&71 tia411" k6 149 r:),4:46413l4 4-Q...1 I

12 .449.4,4-,44Pact4,rite 4oAt! _gatikt~ Terr-, ianysty S:tukr...seater-. _ ro "- 1 LatteAr.9,t4-07-M-Tio , 7./.1.w s ro4o.e nez fra..94. Awn on, fai.62.4 r7c, g,.q r Ao.eo P2Ai±14Pelfe C, N/ ro /20- it,k59.1 Aer/ "Afiz Ar _ il!1, At /0 "7 gia9nv-cilivriv ÆL L //7-29-yvi r rato ik.er,i E A/PN //7,9L is. Æfl ;Pa.V 4'6o / E cz OVe 7-9 ont TE firy E 194/ AL-yys /WArI%4Æ tivaz."4, nt",i-cictst 01, )/7-045 ve.ts A7S #'lj 2 o 42E,7-70.eon/z/n7LEl,v g,7*-erci rst? 7/ rtrite 7--i eci _ 0 al tiESE 7 0-if 1-1 ja -5- tc> 5-/L. ovr-r.e 4../Ar et, - Pina, inn1"eci O AQe,(1 ir fetwa/51 %, efee.a1 A - 61 "f" fr Li tansz. r4 /JV eal yren-4:w/ _ s,49 oftqlcjc&r "rattit L.7; -40/ S S a/t, c.#7 frria9 coaa te5.4~.7,t/ - /1-0/ (;". 411,:iNe* /k oa/ - )1/47,4L X.4 yre. rn-94,2s c vp/pv 12A7,e4V,eAuS 77../141-S sc.cd.t/r224;,pvot, w-osz --)EÆAJ.JC SC 3. nn.24.z4 )..32=1/4 112( /. /82, Fe_. to. rcii. 0 k.:-e7 O v.47

13 nfinniat -s...:-495, 44s- ---isjr-t tteki trnr- ' -z--- u-.-id-i?sti" ektikk: g-tss sda---a;...,c.to.vits,_1_, Æecy-2,,>" s4 ri5hail:rzr-4,2. Jr-CS :$,._, :, tr 7"s-7-4-E n.? 0, _.7 -L-ii - ivrzrinth1e. stia»"±-.4.-tev_iring, 7.ia 4.7%#tE'77frneh4ira4- ist tenvacass.» Sem,-; 0 01/4,E1,16?5.5d4ving;ilitt -is - S- /viair 1.divisTE77"49 4/ WC, 4/"Ea 4 /,Try vakit.d se4,41b4a-s..(2/.4.a./ - 4,4tilii "t! -,,Vrr-i7.4,/.. ),0/2-0/...0wc+77,4 1 ot, - /30 "7 a 24 - P /STo easeæe Al 2u6ytrE7A,Æ,ii 7i..7t;t ii.t,/..?..5 I.?)ti e / P-, m/ V.Pfr rag NEET , Eenrotrn - JA /10LI,OridiScdci.(")J.7)).`' (pt lq i 1.E )VAtfiltEk) 0 -S-01r-ii,c)vire, ri v pisi,afii co - p/ 70/SUQ77-4 k/i7 & v,44,atieras Tos'/A,,e,s.pri? VA/A1 ecia1,.(.43.4iv nc- rer /v ltai- AT 7 ;44 ll R 1-7-7/ /1/ -/(johz,,..:lft.cdc»varat.4, 2Z--- bdis" s -4- S - / 4# o/c, - eo P4 aæ a-- iii; er-e.4,1-a 7-4)71i-r,..f.,Æ-A,,--E2sE.Lz..'177-4:7"; PZ-246%."--#, 14/ s 7,9 ÆrEz.dAVAt. -.zt/x/ehlai..5.-efv $ r i Li g",-- V4A441-4?- SA? ICA/24OSI2aA))2T7 ssea E i av ÆfrtAiivi.yrm» /4-, rp-,4 vig N 2.4. S i S rfr} "en-r4..+divr li/sa,

14 Rykukumpu OY PKe Bidjovagge-projektin kokous Bidjovaggessa 31. viikolla 1983 Asialista Malmi Näytteenotto J analyysitilaana: C-malmi Tietotarve: Malmiarviot Louhinnan suunnittelu Rikastuksen suunnittelu Investoinnit Kaivos Rikastamo Infra Käyttd Muut henkildstdmara. apa Projektin a_atat._ulu

15 SUOMEN:mum CY FINNEXPIORMON S OPIMUS 11/83 Outokumpu Oy, Tbblönkatu 4, Helsinki 10; j1jempänä Tilaaja ja Suomen Malmi Oy, Otakaari 11, Espoo 15, jäljempänä urakoitsija, ovat solmineet seuraavan sopimuksen kairauksista Bidjovaggenin kaivoksella kesåll'd Tehtv'å 1.1 Teht'åvånä on kairata maan pwit'ä T-46 kalustolla n m. Reikien keskisyvyys on m. Maakerrosten paksuus on noin 3 metri'å. Reit sijaitsevat loivasti kumpuilevassa tunturimaastossa n. 2 km etnisyydem kaivoksesta. 1.2 Teht'äv'dn'äon kairata maan alla T-46 kalustolla n m. Reikin syvyys on noin 150 m. 1.3 Tehtv'ån'å on soijaporaus iskukoneella. Porauspisteitä on n. 260, moreenin paksuus on n. 3 m ja kallioon porataan 10 metri'ä 9 64 mm kruunulla. Miehistö ja kalusto Urakoitsija asettaa maanpwliseen kairaukseen Diamec 250-kairauskoneen ja vetokoneeksi kuormaimella varustetun traktorin. N44) 2.8Y. PinyrIACI OY

16 2 Urakoitsija asettaa maanalaiseen kairaukseen shkbk'åyttöisen Diamec-250 kairauskoneen. Urakoitsija asettaa iskuporausnytteenottoon Valmet 1502/Atlas-Copco BBE porausyksikbn. Maanpällinen ja maanalainen kairaus tehdn ka.ksivuorotybr(å.ja iskuporaus yksivuorotybn'ci. 3. Veloitushinnat 3.1 Tybmaan aloitus mk 3.2 Tytimaan lopetus mk 3.3 Maanpllinen kairaus Rein aloitus: muuttomatka alle 500 m mk m mk yli 1000 m mk mk alkava kilometri Maakairaus 0-10 m Kalliokairaus nousee jokaisella 10 metrilu (T-45) m nousee jokaisella 100 metrill& 385 mk/m 100 mk 230 mk/m 20 mk 3.4 Maanalainen kairaus Rein aloitus mk Kalliokairaus m 145 mk/m nousee jokaisella 100 metrill'å. 15 mk 3.5 ReFån putkitus Maaputki 90/77 Maaputki 74/57 Ajettava suojaputki (54/47) Huonekaluputki (54/47) Ter'dt hankintahinta + 10 % 235 mk/m 210 mk/m 100 mk/m 70 mk/m

17 3 3.6 Reikåmittaus RRAR-3 laitteella mittauskaluston vienti työmaalle mk (mittaukset tehdåån yhdesså tai kahdessa eråsså) reiån aloitus 150 mk mittaus 5,0 mk/m lisåmaksu työntdtankojen kåytöstå 1,50 mk/m mittaaja påättåå reiån mittauskelpoisuudesta sisåltåå kairausryhmån kustannukset tulokset luovutetaan piirturiliuskoina kahdessa eri mittakaavassa (johta-vuus, suskeptiivisuus, såteily) 3.7 Iskuporaus Työvuoroveloitus mk (porari + apumies + porausyksikkb) Tankokalusto 42,50 mk/m 3.8 Odotusaika Tilaajasta johtuvasta odotuksesta veloitetaan 117 mk/h/mies 75 mk/h D 250 (maanpåållinen) 50 mk/h D 250 (maanalainen) 100 mk/h iskuporausyksikkb 3.9 Vesilinjan rakenta.minen maastoon 11 Vesilinjan rakentamisesta maastoon 500 m ylittåvåltå osalta v'eloitetaan 117 mk/h/mies Reiån sementointi Reiån sementointi yli 2 vuoroa/reikå kåytetyltå ajalta veloitetaan 117 mk/h/mies sekå sementointiaineet. 4. Tilaajan erityiset velvollisuudet Tilaaja jårjeståå ja vastaa veloituksetta: majoituksen noin 10:11e miehelle kuljetuskaluston kaivoksessa såhkbn ja veden kairauspaikalle kaivoksessa

18 4 puhelinyhteyden kairauspaikalle kaivoksessa kaikista Norjassa mahdollisesti maksettavista veroista ja tulleista kairauspaikan turvallisuudesta kaivoksessa. Maksuehdot Tehdystä tybst'ä laskutetaan kuukausittain: 14 päivää netto, yliaikakorko 16 %. Lvv vapaa. Urakoitsijan yhteyshenkilö Dipl.ins. Seppo Joensuu. Tybn aloitus Tyb aloitetaan viikolla 22 tai 23. Muut asiat Urakoitsija färjest'ä'dmiehistön ruokailun, Tilaajan veloituksetta k'äyttbbn antamissa tiloissa. Tilaajan edustajilta periwn ruuasta kohtuullinen korvaus. Muuten noudatetaan liitteenä olevia yleisiä timanttikairaus- ja iskuporausehtoja. Helsingiss'a 2111 / 1983 Espoossa ;:ty/ 1983 OUTOKUMPU OY SUOMEN MALMI OY Q c2-j2-0 (I LL11 (11 Liite: Yleiset timanttikairausehdot Yleiset iskuporausehdot

19 Q OUTOKUMPU OY 0-1-K KTR P. Kerola/ERK (1) BIDJOVAGGE Sovitut äivåmäärät Mittamiehet, Julku, Kerola meno Kokous OKHI / JT, HW, OH, PKe klo 9.00 Info Alta / U.S-M, P. Paulsen, OH, PKe 2.6. Projektiryhmån Kairaus ja soijaporaus /SMOY alk kokous, Bidjovagge vko 31, alk JAKELU KTR: PSV, TRA, MS, RF, PKe OKHI: J. Tanila, P. Lähteenoja, H. Wennervirta 0. Helovuori 8

20 OUTOKUMPUOY MUISTIO Kaivosteknillinenryhmå Reijo Anttonen/IU (4) BIDJOVAGGE -PROJEKTI ESITUTKIMUSTENKAYNNISTAMINEN Aika ja paikka ,KTR Låsnå KTR/Vanninen(osan aikaa), Kerola, Frimodig,Savolainen, Anttonen 0. Helovuori 1 YLEISTA Bidjovaggentoimilupa-asiaakåsiteltyStortingetissa. Pååtös (vielåvahvistamaton)tulee olemaan myönteinen. Finnmarkeninvuorimestariaei ole ollut mahdollistahaastatella ; Kesåkuunalkuun jårjestetåånpalaveri,jossa OK:n edustaja(t)(p. Kerola) informoivathåntå tulevista toimenpiteistå. U. Smith-Meyer/ Sydvarangeron luvannutolla myds yhteydesså viranomaisiin. Tarkistettava,mitå toimenpiteitåtehtävå,jos tehdasalue laajeneeb-malmiolleasti (aitaus7). 2 ESITUTKIMUKSET(investointiesitys) Geologia 1. Malmiarvioonei muutoksiaaikaisempaanpalaveriin nåhden, samoin kairausohjelmasuunnitelmien mukainen. Geodeettisentilanteenselvittåminenon kåynnistettåvå. M. Savolainenottaa selvåå, onko S. Lottonen/ OKVS kåytettåvisså(tarvitseelisåksi apulaisen). Bidjovaggeenpitåisimennå viikolla 20 (esim ) ja työ tehdå viikolla 21. Paikalle saadaanentinen BidjovaggenkaivosmittaajaKirkenesistå. 0. Helovuorija/tai P. Kerola myös Bidjovaggessa Kairauksiavalvova nuorempigeologi palkattu (T. Julku). Yritetåånsaada hånet B:een mahdollisimmanaikaisessa vaiheessa(viikko21). Kairaus-ja iskuporaustarjouksetsaatu neljåltä yrittåjmtå (yhteenvetoliitteenå1). Suomen Malmi Oy:n ja MyllykoskiOy:n tarjoukset koko työstå, muilta vain osasta.

21 KOMMENTTEJA: Suomen Malmi Oy:n tarjous iskuporauksenvuorohinnallaei takuuta tuloksesta, porausalustaraskastekoinen, liikkuukob:n maastossa? S. Joensuu/SMOyvakuutti laitteiston sopivan varalaitteenageotech 1000 (A-Sondi); ja esitti alustavastimyös tarjouksenmuuttamista2 000 mk/vuoro+ 42,50 mk/metri. MyllykoskiOy:n tarjous kairaus selvsti kalliimpikuin SMOy:n, poraushintayksiselitteinenja halpa, 45,70 mk/m, iskuporauskonel400 vaikuttaaheppoiselta, alustastaei tarkempaatietoa. HINTAVERTAILU: Yhteens Suomen Mylly- Investointi- Malmi Oy koski Oy esitys Maanp'åällinenkairaus, 1200 mm Maanalainenkairaus, 1000 m Iskuporaus,2800 m x)224 (231) Aloitus/lopetus sis. 697 (704) x) alkupertinentarjous Tehdn kairaussopimussuomen Malmin kanssa (P. Kerola/H.Wennervirta). Kairasycfänn'äytteiden Icsittelyyntarvitaanhalkaisulaite ja mies. Tarkistetaan,onko paikanwäll saatavilla. WäytteetanalysoidaanOKMEssa (heincuu lomakuukausi). OH hoitaa. Maanalaisillekairauspaikoillesaadaan sähkö (Beldon mukaan) ja kartan perusteellamyös B-malmionflhelt löytyy vett.å. TutkimuksettehdWänmalmeittainjrjestyksess'd B, A ja C.

22 10. Kairaukseton saatava tehtya syyskuun loppuun mennessa.malmiarviovalittbmasti,kun analyysit on saatu. Louhintasuunnitelmat,-kustannukset Suunnitelmientekoon tarvitaanaikaa n. 1,5 kk. Etsitaanmahdollisetavolouhosurakoitsijat(Norja, Suomi, Ruotsi?), joilta alustavatlouhintakustannusarviot kannattavuuslaskelmaavarten. Oma maanalainentyö lykataanmahdollisimmanpitkälle tulevaisuuteen(ei kalustoinvestointeja)esim. VT:n jatkaminenaikanaan urakoitsijalle. Rikastustutkimukset Tehdaan Keretin laboratoriossa,josta varattu kapasiteettia. Kokeet voitaneenaloittaaelokuussa. Naytteidenotto ja lahetys Kerettiinvarmistettava (TRA). Lisäselvityksetkaivoksella Sahkdistyksentarkistuslistaa(liite3) kaannetaan norjaksija annetaan Beldon vastattavaksi(pke). Paikallaon kaytettavamyds omaa sähkbmiesta(re etsii henkilbn). Tybryhma sahkdmiehellävahvistettunakay B:ssa 111 elokuun alussa, jolloin mm. : tarkistetaanjatealue,-putki ja palautusvesiputkistoja pumppaamot, paatetaäntoimenpiteistaraakavesiputken(vuotaa) ja asuntolankaton (vuotaa)suhteen, kaytetaankoneita,joissa sahkbmoottoritpaikallaan (myllyt,kaivosilmanlammitys-ja tuuletuslaitteet jne.). Beldolle tieto varautuatahan (PKe), tarkistetaan,onko kaatokuilumaan paaltä maanalaiselle murskaamolleauki. 4. Beldolle nimetaanok:n yhteyshenkilbja talle varamies.

23 3 MUUT ASIAT P. SelanteenmukaanhenkilbntybsuhdeOutokumpuyhtibön ja samalla elakeiän karttuminenlakkaa täman astuessa BidjovaggeA/S:n palvelukseen.tamå vaikeuttaaoutokummun kaivostentybntekijbidenkayttba Bidjovaggessa muutoin kuin rakennusaikana(komennuksenmaksimiaika puoli vuotta). Norjan lain mukainen tybaika : maanalainenkaivostyb keskim. 36 h/viikko+ 10 h maksimi maks. 9 h/vrk + 2 h sovittaessa keskeytymatbn3-vuorotyö: keskim. 38 h/viikko+ 10 h maksimi 9 h/vrk + 2 h sovittaessa Laaksonen/OKHIja PKe selvittavattarkemminnorjalaisen tybaika1ainsaadannbnja palkkaussaannökset. Selvitetaanmybs tybaikajarjestelytoimivillanorjalaisilla kaivoksilla(esimerkkeja). Lupa-asioidenselvittaminenkaynnistetaan(PKe). LasketaanOKKALA:11a kannattavuuspelkalleavolouhintatoiminnalle. Tarvitaanedellistalaskelmaatarkempi louhintakustannusarvio(pke, MS). JAKELU OKHI/J. Tanila, Lahteenoja,H. Wennervirta 0. Helovuori KTR/PSV,JP,EAR,PE,HH,MS,RF,TRA

24 KAIRAUSOHJELMAN TARJOUSVERTAILU SMOy Kalajoki Geotek Myllykoski KAIRAUS mp 230,-/m 220,-/m 280,-/m 297,-/m ma 145,-/m 180,-/m 189,-/m ISKUPORAUS/64mm 3 250,-/vuoro 3 000,-/vuoro 45,70/m + 15,-/m tangot + 15,-/m Jos teho 50 m/vuoro 4 000,-/vuoro Jos teho 50 m/vuoro 3 750,-/vuoro Jos teho 50 m/vuoro 2 285,-/vuoro ALOITUS/LOPETUS ,-/kairaus Tod.kust.mk ,-/kairaus ,-/kairaus+ poraus

25 OUTOKUMPUOY LIITE 2 Kaivosteknillinenryhm.å Risto Heikkinen/IU (2) BIDJOVAGGEN SAHKUTEKNISTENASIOIDEN TARKISTUSLUETTELO 1 SAHKUNHANKINTASOPIMUS Shkbn myyj. Sopimuksenyksityiskohdat,voimassaoloaika,siirtminen/jatkaminen S'åhkötariffi(kiinteämaksu, tehomaksu,energiamaksu,loistehomaksu). Tehomaksun riippuvuustodetusta tehosta. Maks. huipputehoja loisteho. Ostos'ähkönmittalaitteetja -paikka. Keskeytyksets'åhkiinjakeliissa, force majeure (esim. vesivoimanpuute). Keskeytyksestäaiheutuvatvahingot prosessissa. SPikönk'äytttitilastot, 2 TULEVA JOHTO JA SUURJANNITELAITTEET Mitkäjohdot, muuntajat ja laitteet Bidjon omistuksessa. Norjalaiset shkbturvallisuusmhrykset. S'ähkölaitoksenvastuuhenkilönp' evyys. Viranomaistentarkastukset. Ajan tasalla olevat piirustukset. Asennus- ja licyttbohjeet. Shköverkon oikosulkuarvot. 3 MVA 64/22 kv muuntajanyännitteenstljh toiminta (omist. NTK?), Tulevan johdon tarkastus. 22 kv kytkinlaitoksentarkastus. Kondensaattoriparistontarkastus. Suojareleet,maadoitukset,maadoituksenmittaus. Muuntajien tarkastus (öljy, PCB, kuiva), öljynytteet. 22 kv kaapelien tarkastus,myös ptteet. Såhkånmittauslaitoksen Palosuojelu (esim. kaapeliläpiviennit) V /220 V SAHKUNJAKELULAITTEET Suojausmenetelm (maastaerotettu, poikkeaa suomalaisesta?) Shkötilojen kunto. Pkeskusten, moottori-ja valaistuskeskustentarkastus. Kaapelien ja kaapelireittientarkastus (hy1lyt). Kaapelien eristysvastusmittaukset. Ohjausvirtapiirienselvitys, piirustukset,kaaviot. Rajakatkaisijoidenym. ohjauslaitteidenkunnon tarkastus. Varashkdlaitteet. Dieselgeneraattorintiedot, koekxyttd.

26 OUTOKUMPUOY Kaivosteknillinenryhmb R. Frimodig/IU (1) BIDJOVAGGE TUTKIMUSOHJELMA1983 Touko Kesb Heinb ielo lisyys Loka Marras IJoulu Kaivosmittaustyöt Info Finmarkeninvuorimestarille Kairausneuvott.+ sopimus Kairausohjelmantoteutus Waytteiden kbsittely (OKME) Rikastustekn.tutkim. (OKKE) Malmiarviot Louhintasuunnitelmat Kannattavuustarkastelu Tybsopimusjuridiikkaselvitys Työvoiman hankintaselvitys Lupamenettelyselvitys (mm. jbtevesienlaskulupa) Sbhköteknisettarkastukset Vesiputkenvaurioselvitys Jbtealue, jbte- ja palautusvesiputket ; kbytettävyys - -4

27 4 SAHKUMOOTTORIT Moottoriluettelo Moottorien tarkastus Eristysvastusmittaukset Kaynnistysvastuste nim. arvot ja tarkastus. 5 VALAISTUSJA LAMMITYS Valaistuksentarkastus kaikissa tiloissa Taydennystarve Huoneiden lammitys, kayttbvedenlammitys Putkistojensaattolämmitykset Uljypolttimet 6 NOSTOKONE Voimassa olevat nostokonemaaraykset Kayttdohjeet,piirustukset Sahkblaitteidentarkastus kaikilla tasoilla Korjaussuunnitelma 7 KUNNOSSAPITO Sahkbkorjaamonmittalaitteetja tybka1ut Laakerien vaihto Moottorien kaaminta 22 kv kaapelienjatkaminen Lahimmat ulkopuolisetmoottorikorjaamot Sahkdtarvikevarasto Tarvikkeidenja varaosien osto 8 PUHELIN JA TELEKS Omistussuhteet Puhelinvaihdeja tulevat johdot Puhelinverkko,kunnon tarkastus Puhelinkojeet Radiopuhelimet Teleks 10 YHTEENVETO Puutteet Tarvittavat korjaukset Olevien laitteidenkayttbkelpoisuushuomioidentulevat muutokset

28 OUTOKUMPU OY MUISTIO Kaivosteknillinenryhmå Reijo Anttonen/IU (2) BIDJOVAGGEN KAIVOKSEN UUDELLEENKÄYNNISTAMISMAHDOLLISUUDET Aika ja paikka Låsnå ,OKHI J. Tanila, P. Låhteenoja,H. Wennervirta/ OKHI 0. Helovuori P. Vanninen,P. Kerola, R. Anttonen/ KTR II I 1 GEOLOGIASTA 0. Helovuoriesitti uusimmatmalmiarviot,joiden mukaan malmivaratin situ ovat : tonnia % Cu g/t Au A-malmi ,87 1,05 B-malmi ,27 2,55 C-malmi ,70 ' Vanhat kairaussydåmetovat kateissa suureltaosin. A-malmionAu-pitoisuuksiaon analysoitutoimintavaiheenjålkeen avolouhoksenseinåstäotetuillapa1anåyttei11äja B-malmion Au-pitoisuuksiaovat norjalaisetanalysoineet1980 vanhoista kairasydånnåytteistå,syvemmåltåon tietoa våhån (mahdollisuuksia lisåmalmiinsyvemmållå). C-malmionrajat ovat hyvin komplisoidut,ja kuva "selkeytyy" alaspåinmennesså,koska tietoa liian våhån. Ympåristdåon tutkittu kairauksinkaivokseltapohjoiseen (10 km). 2 KANNATTAVANTOIMINNANEDELLYTYKSET Kåyttbkustannukset (keskusteluttybryhmånraportinpohjalta) Henkilbstbkuluton saatava pienemmåksi.tuotantovaiheenaikana palkan suuruudenpitåå mååråytyåjonkinlaiseltaurakka/tuotantopalkkiopalkka-perusteelta(ei esim. automaattistapåivårahan maksua, jos se suinkinon våltettåvisså).koska henkilbstbkulut/henkilbtulevatjoka tapauksessaolemaan suuret, on henkildstökulujenmerkittåvåalentaminenmahdollistavain henkildstbnmååråå pienentåmållå. Selvitetåånalustavasti: 1) mikå on norjalaistenlakien ja tybehto-ym. sopimusten mukainen "minimipalkka"-kustannus.

29 ulkomaalaistentybluvan saanti LKAB:lta vapautuvansuomalaisentyövoimankåytettåvyys ja ehdot (P. Kerola). Outokummunkaivoksiltavapautuvantybvoimanhalukkuus (0K/H. Kantelinen). Investoinnit Selvitetäån,misså måårin omilta kaivoksiltaon vapautumassa kåytettyjäkoneita,nimenomaanmaanalaiseenlouhintaan. Rikasteenarvo Tarkistetaangrafiitintodellinenhybty OKHA:11e. Kannattavuus Lasketaankannattavuusuudelleennyt, kun avolouhosmalmien louhintateknillinenmalmiarvioon tehty (liite 1). Kaivostoiminnanaloittamisenedellytyksetovat : Investoinniton saatava kuoletettuaavolouhostoiminnanaikana Maanalainenlouhintaon oltava osoitettukannattavaksi pååtbstå tehtäesså. 3 VALITTOMATTOIMENPITEET Esitutkimusteninvestointiesityksentekeminen (raportinsivu 12 ja liite 10). KTR tarkistaakustannusarviotja tekee investointiesityksenukp:n kåyttöön. Malmitutkimustenkåynniståminen etsitåån kairausurakoitsija(t) kairaustybnvalvojaksipaikanpåålleon lbydettåvägeologi,esim. OKMEn kautta kesåapulainen(h. Wennervirtahoitaa) kenttåtybon aloitettavageodeettisentilanteen selvittåmisellå. Lisåselvityksetkaivoksella,yhteydet viranomaisiin P. Kerola hoitaa ja koordinoi. Esitutkimukseton saatava tehdyksitånå vuonna ja mahdollinentuotannollisentoiminnanaloittamisesitys vuoden 1984 investointiesityksiin. JAKELU Osanottajat

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn'

JAKELU. OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' OUTOKUMPU OY Ka$vosteknillinen ryhrna P. Eerola, ~.Anttonen/sn' A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M X N A L U S T A V A K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhma: Tanila/OKH~,

Lisätiedot

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M A N K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhmä: Tanila/OKHI, Pihko/OK, Erkkila/OK~ OKME: Rouhunkoski,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan

ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan 0 outokumpu mining ANNMINES ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Yleista Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan mm. Orijarven, Aijalan ja Metsamontun

Lisätiedot

Q -mum OUTOKUMPU OY. Joma Porkka, Reijo Anttonen, Tumo Korkalo KTR/PSV,JP,EAR,PE,HH,TRA,TTK

Q -mum OUTOKUMPU OY. Joma Porkka, Reijo Anttonen, Tumo Korkalo KTR/PSV,JP,EAR,PE,HH,TRA,TTK Q -mum OUTOKUMPU OY O K wam,x Joma Porkka, Reijo Anttonen, Tumo Korkalo S A H A K 0 S K E N Ni-Cu -ESIINTYM#N ALUSTAVA KANNATTAVUUSTARKASTELU L 1 ITTEET JAKELU OKHI/J. Tanila OKME/P. Rouhunkoski, 0. Walden

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA

BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA OUTOKUMPU OY 075/B1djov. D-malmi, Téryp./VIP,EH/1987 Malminetsintå Geoanalyyttinen laboratorio 19.5.1987 BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

LAUEZRIT AVOLOUHINTAMA.LMIEN OW geoi 7/76 MAARA- JA LAATUARVIO. 3 /76 6/76 RA t

LAUEZRIT AVOLOUHINTAMA.LMIEN OW geoi 7/76 MAARA- JA LAATUARVIO. 3 /76 6/76 RA t RfiUTARUUKECI OY KAIUOSRYHMÄ N: o LAUEZRIT AVOLOUHINTAMA.LMIEN OW geoi 7/76 MAARA- JA LAATUARVIO, Laatija Ole Lindholm ' Pvm 26,!1.76 : l Iiyv. && - Vertaa '. OU geol 3 /76 6/76 RA t 1412.37 Jakelu OU

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote 2017-31-07 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER: KORKEITA HOPEA- JA KULTAPITOISUUKSIA HOPEAKAIVOKSEN TÄYDENNYSKAIRAUKSESSA Sotkamo Hopeakaivoksella

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 10k MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY 10k MALMINETSINTX fl OUTOKUMPU OY 10k MALMINETSINTX E Hänninen/EG 12.7.1985 BIDJOVAGGE/PYRIITINJA MAGNEETTIKIISUNKOBOLTTI- JA NIKKELIPITOISUUKSISTA Tilaaja 0 Helovuori Tekijå B Hänninen OUTOKUMPU Oy Malminetsintå Aolis

Lisätiedot

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi KAIRAUSRAPORTT 1 030/3322 08 C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi Jakelu Okme/ arkisto Sijainti Malmitiedot: Fe-kiisupirote, Zn-malmi Geologia: Metavulkaniitit, muuttuminen Geofysiikka: Geokemia : Muut avainsanat:

Lisätiedot

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke. Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver ja hopeakaivoshanke Timo Lindborg, Toimitusjohtaja, Sotkamo Silver Oy ARVON LUONTI Timo Lindborg METALLISISÄLLÖN NÄENNÄINEN "in situ" ARVO Hukka Arvonnousu malmitutkimuksessa Arvonnousu

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10.

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10. OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10.2010 Tiedotustilaisuuden ohjelma Projektin yleisesittely (Jarmo Vesanto)

Lisätiedot

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv.

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. Urpo Vihreapuu DO:-Z?ZZ07-PH~etala wp Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. PEKKA H1ETALAN AU-KANSANNAYTTEESEEN LIITTYVIA HAVAINTOJA JA TUTKIMUSTULOKSIA 1999-2000. LllTE KAYNTIRAPOR-TTIIN KnOku/14/1-2-1999

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Suomen Kaivosyrittäjät ry Kaivosseminaari 2013 Kevitsan kaivos Levi, Kittilä Kesäkuu 6, 2013

Suomen Kaivosyrittäjät ry Kaivosseminaari 2013 Kevitsan kaivos Levi, Kittilä Kesäkuu 6, 2013 FQM KEVITSA MINING OY Suomen Kaivosyrittäjät ry Kaivosseminaari 2013 Kevitsan kaivos Levi, Kittilä Kesäkuu 6, 2013 !"#$%&"'()"#"*+$,)!!"#$%&'()*%(+&,"*-#).$&/%01&23)"45$35*$-#*"&! 6)"45$).(--*&.)75(%&!

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS. TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva Sijainti 1 :

OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS. TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva Sijainti 1 : Q OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva 2434 08 Sijainti 1 : 400 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS TUTKIMUSRAPORT'I' 1 RANTSILA, Peur,ineva 2434 08 Suoritetut tutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

Sotkamo Silver Oy:n kaivoshankkeen tilannekatsaus. Ilkka Tuokko

Sotkamo Silver Oy:n kaivoshankkeen tilannekatsaus. Ilkka Tuokko Sotkamo Silver Oy:n kaivoshankkeen tilannekatsaus Ilkka Tuokko 20.11.2013 Location Distance to: - Kuhmo 40 km - Sotkamo 40 km - Valtimo 45 km - Nurmes 60 km - Kajaani 80 km - Oulu 240 km - Helsinki 480

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Siuntion kunta Sjundeå kommun

Siuntion kunta Sjundeå kommun Siuntion kunta Sjundeå kommun TARJOUSLOMAKE LIITE 1 1(12) Koulumatkakuljetusta ja palveluliikennettä koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä

Lisätiedot

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsinta BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI Johdanto Tulosten tarkastelua Suomussalmen Aittojärven Mo-aiheella suoritettiin tammi-helmikuussa 1974

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy 22.5.2013 Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) Toiminnanharjoittaja Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7. GFAP:n omistaa täysin

Lisätiedot

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver AB. Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Sotkamo Silver AB Taivaljärvi Silver Mine Ilkka Tuokko, Managing Director, Sotkamo Silver Oy Katsaus Taivaljärven kaivoshankkeen nykytilaan Kestävä kaivostoiminta seminaari Kajaani Ilkka Tuokko 19.1.2012

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY BIDJOVAGGE-PROJEKTI GEOLOGISET TUTKIMUKSET V. 1983-84 0 K KESKUSHALLINTO. TuomoKorkaloPAL 14.6.1984 1 (25)

OUTOKUMPU OY BIDJOVAGGE-PROJEKTI GEOLOGISET TUTKIMUKSET V. 1983-84 0 K KESKUSHALLINTO. TuomoKorkaloPAL 14.6.1984 1 (25) 9 OUTOKUMPU OY 0 K KESKUSHALLINTO KAIVOSTEKNILLINEN RYHMA TuomoKorkaloPAL 14.6.1984 1 (25) BIDJOVAGGE-PROJEKTI GEOLOGISET TUTKIMUKSET V. 1983-84 JAKELU UKP KTR/PKe,PSV - EAR - arkisto,ttk SISALLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

0 outokumpu mining KULTAESIINTYI& PIINERAALI- Jakelu. OMF / R. Anttonen OKME / J. Nuutilainen KUUSAMO, JUOMASUO

0 outokumpu mining KULTAESIINTYI& PIINERAALI- Jakelu. OMF / R. Anttonen OKME / J. Nuutilainen KUUSAMO, JUOMASUO 0 outokumpu mining RNNMINES Jakelu OMF / R. Anttonen OKME / J. Nuutilainen LM / Arkisto KUUSAMO, JUOMASUO KULTAESIINTYI& PIINERAALI- VARANTOARVIO 20.8.91 Kasilla oleva arvio on valiaikaisarvio tilanteessa,

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot