Tämä on vuoden 2014 kilpaliun Ioppuraportti. Hämeeniinnan VPK. Hattuian VPK Forssan VPK. Riihimäen VPK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä on vuoden 2014 kilpaliun Ioppuraportti. Hämeeniinnan VPK. Hattuian VPK Forssan VPK. Riihimäen VPK"

Transkriptio

1 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma LOPPURAPORTTI (20) HAMEENLINNAN KAUPUNKI Kaupunginhatljtus Dnro lryhma PALOKUNTAN UORTEN RESCUE RACE -KI LPAILUN LOPPU RAPORTTI 1. KILPAILUTOIMIKUNTAJAJOHTORYHMA Rescue Race on Markku H. Aarnio -säätiön aioitteesta luotu palokuntanuorten kilpailu, joka on tarkoitettu Eteiä-Suomen aiueen pelastusilittojen palokuntanuorilie. Mukaan ovat tervetuileita paiokuntanuoret seuraavista Ilitoista: Hämeen Peiastusliitto (HPL), Kaakkois-Suomen Pelastusalanilitto (Kaspeli), Uudenmaan Pelastusilitto (UPL), Heisingin Peiastusiiitto (HELPE) sekä Finiands svenska brand- och raddningsforbund (FSB) piireiita MNBF, VNBF sekä ONBF. Kukin Iiitto ottaa vastuuiieen Rescue Race kiipaiiun järjestämisen vuoro vuosina. Kilpailu järjestetään vetovastuussa oievan Iliton alueeila. Vuoden 2014 kilpaiiun järjestämisvuorossa oil Hämeen Pelastusiiitto (HPL). Vuonna 2015 kilpaiiun järjestämisvastuukierros alkaa alusta. Kiipaiiu järjestettiin sääntöjen mukaisesti maaiiskuun toisena iauantaina, eu Hämeeniinnan seuduiia. Tämä on vuoden 2014 kilpaliun Ioppuraportti. Järjestävän Iliton tuiee kerätä keskuudestaan kiipaiiutoimikunta, jonka vastuuiia ovat kiipaiiun suunnitteiu, jarjestelyt ja toteutus. Hämeen Peiastusiiiton nuorisotyön puheenjohtaja Juha Kylmälä (Riihimäen VPK) pyysi pitkan iinjan nuorisotyontekijaä Juha Hirvosta (Hämeeniinnan VPK) vetämään kilpaiiutoimikuntaa kesäiiä Kiipailutoimikunnan seuraavat: kokoonpano ja pääasialliset vastuutehtävät oiivat Juha Hirvonen Antti Kauppi Mikael Kuosa Karl Vainlo Juha Kyimälä Hämeeniinnan VPK Hämeeniinnan VPK Hattuian VPK Forssan VPK Riihimäen VPK projektipäaliikko rastivastaava reittivastaava yieisotapahtuma ja kiipailukeskus projektisi hteeri, ii moitta UtU in en, kutsut, tiedottaminen ja tuiospaiveiu Kiipailun tuomaristona toimli kilpaliun johtoryhma. Johtoryhmaiia on puheenjohtaja (MarkkU H. Aarnio -säätiön edustaja), projektisihteeri kiipaiiun järjestävästä peiastusiiitosta ja ilittojen nuorisotyön edustajat (5). Johtoryhman toimintakausi on 2 vuotta.

2 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma LOPPURAPORTTI (20) Johtoryhman kokoonpano kuluneella kaudella ( ) on seuraava: Puheenjohtaja Heikki Paajanen Markku H. Aarnio säätiö Eeva Koivula Hämeen Pelastusilitto Eero Turunen Helsingin Pelastusilitto Alpo Tapanainen Kaakkois-Suomen Pelastusalanilitto Pauli Rilkonen Uudenmaan Pelastusliitto Johan Träskman Finlands svenska brand och raddningsforbund Lisäksi Hämeen Pelastuslilton nuorisotyö valitsi vuoden 2014 johtoryhman projektisihteeriksi Juha Kylmalan (Riihimäen VPK) ja johtoryhman ensimmäisessä kokouksessa päätettiin johtoryhmaan vuodelle 2014 Iisätä projektipaallikko Juha Hirvonen (Hämeenlinnan VPK). Johtoryhma piti jarjestaytymiskokouksensa Riihimäellä ja kilpailutoimikunta jarjestaytyi Hämeenlinnassa Yhteensä johtoryhma kokoontul 5 kertaa ja kilpailutoimikunta 7 kertaa. Lisäksi kilpailutoimikunta järjestyi kerran Hämeenlinnan VPK:Ile talkoisiin, jossa kaikki kilpailun vaatima materiaali valmisteitlin (tarrat kirjekuoriin, reittiohjeiden laittaminen kirjekuoriin, materiaalin pakkausta jne.) 2. PROJ EKTIN VAIHEET Kilpailu suunniteltiin ja toteutettlin täysin vapaaehtoisten palokuntanuorisotyontekijoiden omaha vapaa-ajahlaan ilman vastinetta tehtävällä työpanoksella. Hämeen Pelastushliton toimisto tuki projektia pääasiassa tulostamisessa/kopioinnissa ja muutamien pienhankintojen hankinnassa. Lisäksi hilton koulutuspaallikko Eeva-Liisa Heikkinen tol oman tyopanoksensa kilpailua tukeneeseen yleisotapahtumaan esitteiemähhä hilton toimintaa yhdehlä rastihla. Projekti aikataulutettiin vilteen erilaiseen vaiheeseen (lute 1). Ensimmäinen vaihe oil projektin kaynnistys, jota seurasi suunnitteluvaihe. Kolmas vaihe oil testaus, joka sisälsi myös korjaavat toimenpiteet. Neljäntenä tuhi toteutus vaihe, jota seurasi paatosvaihe. Seuraavassa esiteilään projektin vaiheiden toteutukset kilpaihutoimikunnan kokousten näkökulmasta. On huomloitava, että jokaisen kokouksen vähissä jokaisehla toimikunnan jäsenellä oil valtavasta töita tehtävänään omaha vapaa aja IIa.

3 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusliitto ry. Jchtoryhma LOPPURAPORHI (20) 2.1. PROJEKTIN KAYNNISTYSVAIHE 2.2. SUUNNIUELUVAIHE Alustavat toimenpiteet projektin käynnistykselle tehtiin kesällä 2013, kun Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön puheenjohtaja Juha Kylmälä (Riihimäen VPK) halusi saada projektin johtoon kokeneen konkarin ja paatyi kysymaan projektipäälliköksi pitkän linjan nuorisotyontekijäa Juha Hirvosta (Hämeenlinnan VPK). Hirvonen suostul tehtävään ja alkol kasaamaan itselleen ki I pail utol ml ku nta a. Kilpailutoimikunta järjestäytyi ensimmäisen kerran kokouksessaan Iauantaina Tuolloin päätettiin jakaa henkilöille vastuualueet, keskusteltiin kilpailukeskuksen paikasta, rastipaikoista sekä ruokailun järjestämisestä. Jo tuolloin projektipäällikkö Hirvosella oh selkeä visio rastipaikoista ja suurimmaksi osaksi tuo vislo toteutul kilpailuun saakka. Myos ulkomaisten kilpaihijoiden jarjestelyita aloitettiin jo miettimään, mutta tuolloin kilpailutoimikunnalla cli hyvin paljon kysymyksiä asian tiimoilta. Toimikunta laati myös ensimmäisen tahousarvion ja päätti, että projektisihteeri laatii projektiaikataulun seuraavaan kokoukseen. Lisäksi kilpailutoimikunta päätti heti alusta alkaen, että kilpailuun lähdetään teemalla: paikahhisuus ja Hämeenlinnan seutukunnalla (Hämeenhinna Hattula-Janakkala) tuhi olemaan iso merkitys. Myös muoviset palkintopokaahit päätettiin korvata jollakin paikalhisuutta kuvaavalla esineellä (esim. hittalan lasiesine tai vast.) Reittivastaava Mikael Kuosa (Hattulan VPK) ja rastivastaava Antti Kauppi (Hämeenhinnan VPK) aloittivat kokouksen jälkeen suunnittelun. Ensimmäisenä he lähtivät varmistelemaan suunniteltuja rastipaikkoja. Kilpailupaikaksi päätettiin heti alusta alkaen yrittää saada teknologiakeskus lnnopark Oy:n tiloja, varavaihtoehtoina oil Hämeen ammattikorkeakoulun tilat tai Kaurialan koulun that. Tuolloin sovittiin, että projektisihteeri Juha Kylmälä aloittaa neuvottelut teknologiakeskus Innopark Oy:n kanssa. Suunnitteluvaiheeseen oil suunniteltu 3 kuukautta ja toimikunta kokoontui tuona aikana 2 kertaa sekä johtoryhmä järjestäytyi suunnitteluvaiheen ensimmäisellä viikolla. Todehlisuudessa kuitenkin suunnitteluvaihe venyi 4 kuukauden pituiseksi ja kilpailutoimikunnan kokouksia pidettiin 3 kertaa. Kilpailutoimikunnan toisen kokouksen jälkeen ( ) kilpailupaikaksi oh varmistunut teknologiakeskus Innopark Oy ja samahha kerralla kilpaihu sai yhteistyokumppanikseen myös Hämeen matkailu Oy:n. Seuraavassa hainaus suoraan kilpaihutoimikunnan pöytäkirjasta: Viime kokoontumisessa projektisihteeri Juha KylmalaIle annettiin valtuudet neuvotella teknologiakeskus Innoparkin kanssa tilojen saamisesta kilpailukeskukseksi. Kylmala pyysi sahkapostitse audienssin Innopark Oy:n toimitusjohtaja Menu KäelIe ( ). Audienssi

4 Panssariprikaati varmistuivat yhteistyokumppaneiksi. Reitti- ja rastit aikoivat hahmottumaan ja yleisotiiaisuudesta aikoi hahmottumaan ensimmäisiä suunniteimia. Tapahtuman markkinointia pohdittiin ja ruokaiiun järjestäjäksi oil suostunut Hattuian-Tyrvännön reserviiäiset sekä ruokaiiupaikaksi oil varmistunut Parolan panssarimuseo. Tuoiioin päätettiin, että reitistä ja rasteista pitää olia ensimmäiset versiot vaimilna mennessä, joiioin ne esiteiiään johtoryh m a lie. Kiipaiiukutsut iähetettiin viikoiia 2 ilittojen kautta palokunniiie (lute 2). RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORHI 4 (20) Hämeen pelastusliitto ry. ]ohtoryhma saatiin sovittua kb Innopark Oy:n Visamäen tiboihin. Innopark Oym toimitusjohtaja pyysi audienssiin mukaan Hämeen matkaiiu Oy:n toimitusjohtaja Kati Tiitolan. Audienssi meni erittäin hyvin. Nun Mervi kuin Katikin olivat erittäin kiinnostuneita tapahtumastamme ja haluavat al/a siinä mukano. Audienssin aikana sovittlin, eftä Innoparkin Visamäen Innopark 2 ta/a on käytettävissa kilpailukeskuksena veloituksetta ja nun Mervin kuin Katinkin osaaminen sekä kontaktit en tahoihin ovat kilpaiiuorganisaation kaytettavissä. Lisäksi tapahtuma yritetään iiittäã osaksi Hämeenlinnan kaupungin 375 juhiavuoden tapahtumia. Lisäksi sovittlin, että itse kulpailun yhteyteen jarjestetaan innopark 2 talossa (sama paikka toimii kilpailukeskuksena) yieisätiiaisuus, joka on suunnattu pääasiassa lapsiperheille. Tämä tuo huomattavasti Iisäarvoa kilpauluile, jonka yksi tärkeimmista tavoitteistakin on saada Julkisuutta Jo nakyvyytta pabokuntanuorisotyöbie. Kilpailutoimikunta oil erittäin tyytyväinen innopark Oy:n ja Hämeen matkaiiu Qy:n pasitiivisiin suhtautumisiin asian tiimoilta ja totesi yhteistyokumppaneiden olevan merkittäviä Ia tarkeitä. Tarkemmista tilojen käytastä tulee sopia vie/a iähemmin suunnitteiun edetessa. Sovittlin, että Hämeen matkaiiu Qy:n toimitusjohtaja Kati Tiltoba tuiiaan kutsumaan fatkossa kilpailutoimikunnan kokouksiin fa että profektisihteeri Juha Ky/ma/a valittää tietoa suunnittelun edetessä nun Katiiie kuin Mervibiekin sähköpostitse. Toisessa kokouksessa myös hyvaksyttiin projektisihteeri Juha Kyimalän vaimistelema projektiaikatauiu ja päätettiin päivittäa sitä tarvittaessa joka kokouksessa. Lisäksi talousarviota tarkennettlin ja kilpaiiupaivaiie luotlin Jo aiustava aikataulutus. Ruokailupaikasta paätettiin aioittaa neuvottelut Paroian panssarimuseon kanssa (Juha Kyimuia) ja ruokailun järjestäjäksi päätettiin pyytää Hattulan-Tyrvannön reserviiäisiä. Myös kutsujen ja kiipailuvahvistuksen iaatimiset sekä palokuntarekisteri HAKAn ilmoittautumisen avaaminen päätettiin antaa projektisihteeri Juha Kyimäläiie tehtäväksi. Lisäksi päatettiin, että projektipaallikko Juha Hirvonen seivittelee Kanta-Hämeen peiastuslaitoksen mahdoilisuuksia yhteistyohon. Kilpailun vaimisteiua varten iuotiin myös Dropbox kanslo, joka helpotti tiedostojen jakoa ja nilden ajantasalia pysymistä. Koimannen kokouksen jäikeen ( ) Kanta-Hämeen peiastusiaitos oil varmistunut yhdeksi yhteistyokumppaniksi ja kaikki suunniteliut rastipaikat oiivat varmistuneet. Hämeen Keskiaikamarkkinat varmistul yhteistyokumppaniksi kustannuksitta siiiä ehdoiia, että Hämeen Peiastusiiitto järjestää ensiapupaivystyksen eiokuussa Keskiaikamarkkinoilie. Myös Hämeeniinnan kaupunki, Kaipaiinnan yritykset, 5-Market Hattuia ja

5 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhmä LOPPURAPORTTI (20) Neljännessä kokouksessa ( ) paätettiin, että reittivihjeet ja rastit sekä yleisotapahtuman suunnitelmat tulee olla valmlit mennessä. Yleisotapahtuma päätettiin antaa hoidettavaksi Forssa-Toijalan alueen palokuntanuorille ja Tampereen sekä Päijät-Hämeen aluelita päätettiin pyytää toimihenkilöitä kilpailupaivälle talkoisiin Hämeenlinnan alueen toimihenkiiöiden Iisa ksi TESTAUSVAIHE Testausvaiheeseen oil suunniteltu 2 kuukautta, mutta suunnitteluvaiheen venyttyä se lyheni kuukauden pituiseksi. Kilpailutoimikunta kokoontui viimeisenä ilmoittautumispäivana viidenteen kokoukseensa varmistamaan asiolta. Tällöin reittivihjeet ja rastit sekä yleisotapahtuma olivat suunniteltu muutamia yksityiskohtia Iukuunottamatta. Ilmofttautuminen oil päättynyt ja kilpailuun oil ilmoittautunut taydet 33 joukkuetta, jotka jakautuivat Ilitoittain seuraavasti: kiintiö FSB 6joukkuetta 5+2joukkuetta HELPE 3 jou kkuetta 5 joukkuetta HPL 8joukkuetta 5+2joukkuetta KASPELI 7 joukkuetta 5+2 joukkuetta UPL 9joukkuetta 5+2joukkuetta Ulkomaiset 1 joukkue (Vito) Yhteensä: 34 joukkuetta FSB:Itä ja HELPE:itä jäl täyttämättä kiintiöiden sallimissa rajoissa 3 joukkueen paikat, jotka päätettiin jakaa HPL:n ja UPL:n hyvaksi. Kilpailutoimikunta päätti pudottaa yhden rasteista pois, koska kilpailujoukkueita ilmoittautul sääntöjen sallima maksimimäärä. TäIIä haluttlin ehkäistä kiipaiiun venymistä yli säannoissa sallitun kokonaisajan. Keskustelua kiipailutoimikunnassa aiheutti kuitenkin säännoissä mainittu kokonaiskilpailun kesto. Epäselvaksi jal, että tatkoitetaanko siiia aikaa avajaisista päattäjäisiin val esim. yksittaisen kilpailujoukkueen suoritusaikaa. Muutokset rastin pudottamisen vuoksi teittisuunnitelmaan ja tastivihjeisiin tuli tehda mennessä. Ulkomaisten kilpailijoiden majoitus vatmistul ja samalia Vanajanlinnasta saatiin yhteistyokumppani. TäIIöin päätettiin ostaa postikottin kokoinen mainostila Hämeen Sanomista. Ensimmäinen ja onneksi ainoa suuti vastoinkäyminen kohdattiin, siiiä aikaisemmin sovittu tuokailun järjestäjä Hattulan-Tyrvannon reserviläiset perul Iupauksensa. Päätettiin, että ptojektisihteeri aloittaa neuvotteiut ruokailun järjestämisestä välittömästi Linnan Atetiolden kanssa. Talousarviota tarkasteltlin ja muutettiin viimeisimpään versioonsa.

6 Kilpailun avajahset pidettiin suunnitelman mukaisesti. Avajaisissa puhuivat projektipaallikko Juha Hirvonen sekä johtoryhman puheenjohtaja Heikki Paajanen. Tämän jälkeen khlpaulijoilta kerättiin elektroniset laitteet suljettuun muovipusshin, jotka toimitettlin kilpailutoimistolle ja kulpahlijat siirtyivät karanteenhin. Karanteeniin khlpaulijohlle oh järjestetty erilaisia lautapelejä, elokuvan katselua jne. aktiviteettia. Ensimmäiset joukkueet Iähtivät lhikkeelle suunnitellusti kb ja edelleen vilmeiset joukkueet Iähtivät matkaan kb Ennakointi johtui kahden joukkueen poisjäännistä peruutusten vuoksi. RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORUI 6 (20) Hämeen pelastusliitto ry. Johtoryhma Projektisihteeri Kylmala sal neuvoteltua Linnan Aterloiden kanssa erittäin kustannustehokkaan ruokailun pientä mainosvastinetta vastaan. Samalla Linnan Ateriolden lounasravintola Innoparkin tiloissa pystyl hoitamaan yleisotapahtuman ja kflpaiiukeskuksen toimihenkiöi den ruokailut. Varsinaiseksi testipäivaksi muodostul , jolloin johtoryhmä kokoontul kilpailukeskukseen pitämään kokousta ja Iähti tämän jälkeen kiertämään reitin Iävitse. Tähän mennessä viimeisetkin yhteistyakumppanit fhameen ammattikorkeakoulu ja Fenix ohjelmapatvelut) ohvat vatmistuneet. Johtoryhmä piti suunniteltuja rasteja, kilpailun toteutussuunnit&maa ja mukaan Iähteneitä yhteistyokumppanefta erinomaisena. Johtoryhma piti kuitenkin testikierroksen jälkeen reittivihjeitä than vaikeina ja evästi khlpahlutoimikuntaa helpottamaan niitä ja nain myös kilpahlutoimikunta teki. Khlpahluvahvistus toimitetthin osallistujitle vilkolla $ flute 3), mediatiedote toimitettibn medhohlle helmikuun lopussa (lute 4), kuten myös yleisotapahtuman mainos (lute 5) TOTEUTUSVAIHE Seuraavassa eshtellään kilpaulun toteutukseen luittyvia yksityhskohtia. iuuri ennen kulpahlupaivaa projektisihteeri Kylmäla sal perjantaina kahdelta joukkueefta (Linnavuoren TPK ja Hattulan VPK) peruutukset sairastapauksien vuoksi, joten kilpailuun osallistul ilmoittautumisesta poiketen 32 joukkuetta AVAJAISET, AIKATAULU JA KARANTEEN I Khlpailupäivanä noudatetthin kilpahlutoimikunnan Iaatimaa aikataulua (lute 6). Tohmihenkilöt kokoontuivat jo kb lnnoparkkuin, jossa projektipaallikko Juha Hirvonen toivotti kaikki Iampimasti tervetulleiksi ja pith innostavan puheen. Tämän jälkeen Antti Kauppi ja MikaeI Kuosa ottivat toimihenkhlöt vastaan ja alkoivat jakamaan tehtävhä. Kylmälä vastaavasth aloitti kulpaulutoimiston ja ilmoittautumisen valmistelut.

7 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Jo hto ryh ma LOPPURAPORUI (20) RE1U1, REITFIVIHJEET JA RASTIT Ensimmäinen joukkue oil maalissa myoskin ennaita iaaditun aikataulun mukaisesti n. kb 14.30, mutta vilmeinet joukkueet saatiin maaliin vasta kb Kiipaiiua Iähdettiin kiertämään kahteen en suuntaan. Vastapäivään menevät joukkueet kuikivat punaista reittiä ja myätäpäivään kuikeneet menivat sinistä reittiä pitkin. Mobemmilie reiteibie oil vaimisteitu mahdobilsimman yhdenmukaiset reittivihjeet, mutta pieniä eroja tuil hiukan väkisinkin, kun reitti kuiki toisinpäin. Reittikartta, rastipaikat ja reittivihjeet boytyvat Iiitteistä (iiitteet 7ja8). Rastit noudattivat kibpaiiun sääntöjen mukaisia aiheabuelta. Hämeeniinnan torin rastin aiheena cii vabistus, jossa kiipaiiujoukkueen tubi etsiä iahiymparistostä uikopuoiinen henkiiö, jolie he antoivat pikaisen kouiutuksen käsisammuttimen kaytosta ja bopuksi ko. henkiiö suoritti aikusammutuksen ablaspabosimuiaattoriin. Hämeen Linnaiia obevasta rastista vastasi Hämeen Keskiaikamarkkinat. Rastibia joukkueet paäsivät byomaan itseileen keskialkaisen rahan, joka jäi heilie muistoksi kilpaibusta. Lisäksi rastilla heidän tubi tunnistaa eiäimiä. Panssariprikaatin rastista vastasi prikaatin sotliaspalokunta. Rasti aikol siiiä, että joukkue kuiki panssarivaunubba kuviteiiuiia taisteiukentäblä haavoittuneen sotilaan buokse. Potiiaan Iuokse päästyäan joukkueen tubi antaa tarvittava ensiapu ja valmisteiba potibas kuijetusta varten. Toimintaa elavaittamaan oil saatu myös Panssariprikaatin virka-apuosaston varusmiehia, jotka suojeilvat auttajia taisteiukentäibä. Hattuian 5-Marketliba joukkue joutui tibanteeseen, jossa vaitakunnabilnen kauppojen iakko oil tubossa. Heidän tubi varautua tibanteeseen etsimäiiä kaupasta 10 kappaletta kotivaratuotteita, jolla he parjaisivat ennaita maaritteiemattoman ajan omiiiaan vaitakunnailisessa poikkeustiianteessa. Vanajanbinnan rastista vastasi Fenix Ohjeimapaiveiut Oy. Rastiiia joukkueen tubi sebvittaa vilsinumeroinen bukitun kassakaapin koodi. Numerot boytyivat katkoista, joita joukkueet etsivat GPS navigaattorin avuiba. Tehtava vaati hyvaa suuntavaistoa, tankkaavaisuutta ja paattelykykya. Turengin binja-autoasemabia obevaiba nastibba joukkueen tubi opastaa uikomaaiainen henkibö seuraavaksi bahtevabla juikiseiia biikennevabineeila Hämeeniinnan binja-autoasemalbe ja sieitä edelbeen Hämeenbinnan VPK tabobie. Joukkueeiia oil kaytettavissa nun bussi- kuin juna-aikataubut. Ja Kabpaiinnassa joukkueen jäsenet suorittivat vuonobbaan baskettebusukset jabassa pujottebunadan

8 Viron joukkue oil Kohiia nimisestä paikkakunnassa, joka sijaitsee 35 km Taiiinnasta eteiään. ]oukkueeseen kuuiui vilsi nuorta ja kaksi aikuista. Joukkue saapui Suomeen perjantaina 7.3, joiioin heidät haettiin Heisingin satamasta. Kiipaiiun projektipaaiiikko Juha Hirvonen sekä johtoryhman puheenjohtaja ottivat joukkueen vastaan ja toivottivat heidät tervetuiieiksi. Hämeeniinnan VPK toimi viroiaisjoukkueen isantapalokuntana ja Pauii Konttinen isäntänä/kuijettajana. Kanta-Hämeen peiastusiaitos tarjosi joukkueeiie miehistöauton kulkemista varten. Perjantaina helile tarjoiitiin iitaruokaiiu Hämeeniinnan VPK:iia, jonka jälkeen heidät majoitettlin Vanajaniinnaan. 8(20) RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORTTI Hämeen peiastusliitto ry. Johtoryhmä ja heittivät frisbeetä mahdoilisimman Iäheiie maahan plirretyn ympyrän keskipistettä. Kilpaliun edetessä Kaipaiinnan rasti oil yksi kaikkein vaikeimmin toydettäva rasti, joka yiiatti kilpaliutoimikunnankin, siilä kilpaiiutoimikuntaa huoletti eniten rastien 3 ja 4 väiinen etappi, joka oil hyvin pitka RUOKAILU Kiipaiiukeskuksen ja yleisotapahtuman toimihenkiiöt ruokalilvat Linnan Aterioiden iounasravintoiassa innoparkin tiioissa. Kilpaiiujoukkueet ruokalilvat suunniteiiusti Panssarimuseoiia. Kiipaiiujoukkueiden ruoka toimitettlin Linnan Aterloiden keskuskeittiöitä Iampoastioissa Panssarimuseoiie, jossa Johanna Järvinen vastasi sen jakamisesta. Kiipaiiurasteiila oieviiie toimihenkiiöilie toimitettlin ruoka iämpöastioissa kiipaiiun huoitoauton ja henkilöiden toimesta. Kun hiukan yii puolet joukkueista oil kaynyt ruokaliemassa, nun Järviseitä tuil radiotietä pitkin tieto, että ruoka el väittämättä riitä kaikiiie joukkueiiie. Projektisihteeri Kyimäiä otti väiittbmästi asian hoitaakseen ja aikol varautumaan uuden ruokamäärän tiiaamiseen. Varasuunniteima oil jo melko pitkaiia ja ruokakuijetuksista vastaavat henkiiöt oiivat jo keskuskeittiöliäkin vaimilna noutamaan uutta ruokatiiausta, kun varmistuikin, että ruoka tuiee riittämään viimeiseiiekin joukkueeiie. Kun kiipaiiu kuitenkin aikol venymään suunniteimista, nun kiipailun johto sal tiedon, että Panssarimuseo oil menossa kiinni. Tuoiioin ruokailematta oil arvioita 7 joukkuetta. Jäiieen projektisihteeri Kyimäiä neuvotteil Panssarimuseon vapaaehtoisten kanssa asian, joiioin he suostuivat pitämään museota vieiä auki, vaikka aukioioajat olivat umpeutuneet. Viimeiseiie joukkueeiie kuitenkin vietiin ruoka Hattuian S-Marketiiie, ja heidät opastettlin seuraavaiie rastiiie, jotta panssarimuseo saatiin suijettua ULKOMAiSET K1LPAiL1JAT

9 RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORHI 9 (20) Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma Launtaina he osailistuivat kiipailuun suunnitellusti ja tarkoituksena oh viedä heidät iauantai iftana vielä tutustumaan Kanta-Hämeen peiastusiaitoksen Hämeeniinnan paioasemaan sekä palomuseoon. Kilpaliun kuitenkin venyessä huomattavasti aikataulustaan tästä luovuttlin YLEISOTAPAHIUMA, JULKISUUS JA NAKYVYYS KUNNIAVIERAAT Kiipaiiutoimikunta yritti saada juikisuutta ja nakyvyytta palokuntanuorisotyolle järjestämäiiä kiipaiiun ymparille samannimisen yieisotapahtuman ja panostamalia sosiaaiisen median hyvaksikäyttoon. Hämeen Sanomissa mainostettlin yieisötapahtumaa yhdeiia postikortin kokoiseiia mainokseila (lute 5) ja tiedotusvälineille Iahetetty mediatiedote (lute 4) keskittyl pääasiassa yieisotapahtumaan. Facebookkiin luotlin kilpailuile oma sivustonsa ja yieisoa yritettlin osaliistaa Bongaa paioauto kulpailulia (lute 9), jossa yleison tehtävänä oil bongata kaupungilta paioauto, vaiokuvata se ja jakaa kuva kulpailun Facebook ryhmassa. Kaikki kiipailuun osailistuneet osallistuivat arvontaan, jossa arvottlin palokunta-aiheisia tuotepalkintoja. Twitterlin luotlin myös tfiniandrescuerace niminen aihetagi. Tämä oil ensimmäinen kerta kun kulpaulussa yhdistettin kaksi tapahtumaa ja yritettiin tehdä paiokuntaa ja paiokuntanuorisotyota tutuksi tälia tavoin. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen Hämeenlinnan paloaseman työvuoro tol yleisbtapahtumaan esitteiiie puomitikasauton sekä ambuianssin. Hämeeniinnan VPK tol vastaavasti yieisotapahtumaan sammutusauton esitteiyyn. Uios rakennettlin myös teitta, joka täytettiin disco savulla, ja sen sisäiie rata, jota pitkin teltasta pääsi poistumaan. Tarkoituksena oil päästä harjoittelemaan poistumista savuisesta tiiasta. Innoparkin sisätiioissa vastaavasti oil iimataytteinen toimintarata iapsiiie, eriiaisia paiokunta-asuja esiilä ja kokeliemista varten, verenpaineen mittausta sekä iliton oma esitteiypisteensa. Lisäksi yieisotapahtumassa myytiin gruiiimakkaraa Riihimäen VPK:n naisosaston toimesta. Kiipaiiu sal arvovaitaisiksi kunniavieraiksi itävaiian peiastusjohtaja Frans Hummerin sekä Viron turvaiiisuusjohtaja Ants Munan. Kunniavieraita isännöi itse Markku H. Aarnio, säätiön haiiitus, johtoryhman puheenjohtaja Heikki Paajanen ja projektipaailikko Juha Hirvonen. Kunniavieraat nauttivat aamuila eriilisessä kokoushuoneessa aamukahvit, jonka jäikeen he osaiiistuivat avajaislin ja lähtivät kiertämään rasteja VALiTUKSETJA KiLPAiLUN PAAUAMiNEN Kiipaiiun johtoryhma kokoontul kb käsitteiemään vaiituksen, vahvistamaan tuioksetja päättämään tsempparipalkinnon saajasta.

10 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Jo htoryh ma LOPPURAPORHI (20) Kilpailussa jätettiin yksi valitus, joka koski joukkueiden yhdenmukaista varustusta. Valituksen kohteena olevaila joukkueella el oiiut sääntöjen edellyttämaa yhtenäistä palokunta-aiheista paahinettä tal se puuttui osaita joukkueen jasenistä kokonaan. Johtoryhmä kuitenkin päätti, ettei valitus antanut aihetta jatkotoimenpiteille. Perusteluna oil, että paahineen valinta tai sen puuttuminen el vaikuttanut joukkueen suorituksiin rasteilla, joten el voida katsoa, että joukkue olisi saanut rikkeestäan minkäänlaista hyotyä kilpailuun ja koska ko. rikkeestä el saännoissä mainita minkäänlaista rangaistavuutta, nun päätti johtoryhmä antaa asian olla. Kouvolan VPK voitti kilpailun, vaikka siilä el ollutkaan korkeimpia rastipisteitä, mutta kilpaulun sääntöjen mukaisesti henkipisteet olivat ratkaisevassa asemassa. Kuuden joukkueen kohdaila jouduttlin sijoitus ratkaisemaan arvalia rastipisteiden ja hen kipisteiden oliessa samat. Kilpailun päättäjaiset aioitettiin kb. 19 eli noin 1,5 tuntia alkuperäisesta aikatauiustaan jäijessä. Muutamat joukkueet olivat poistuneet Jo kiipaulukeskuksesta päättäjäisten alkaessa. Vaikka tunnelma oil melko kireä pitkän päivän vuoksi, nun projektipaällikkö Juha Hirvonen kokeneena ammattilaisena sal vielä innostettua osallistujat päattäjäisissä hyvalle mieleile. Jo päättäjaisissä tuli selväksi, että Panssariprikaatin järjestämä rasti oil ylitse muiden. Päättãjäisissä palkittlin voittajat, muistettlin yhteistyokumppaneita kiltostaululia ja toivotettlin kaikifle olkein mukavaa ja turvablista kotimatkaa. Kilpailun tulokset ovat Iiitteenä (lute 10). Päättäjäisten jäikeen kilpailun toimihenkilöt purkivat vielä kilpaulukeskuksen ja siirtyivät Hämeenlinnan VPK:Ile saunomaan PAATOSVAIHE Päätösvaiheeseen kuului palautteen kerääminen, vilmeisten kokousten pitäminen sekä tämän raportin kirjoittaminen. Alkuperäisenä tarkoituksena oil myös kirjoittaa mediatiedote kilpailun lopputuboksista, joka olisi sisaltänyt myos hiukan selostusta päivän kulusta, mutta tämä jal kuitenkin kokonaan tekemättä. Kaytannassa projektin paatosvaihe jai kokonaan projektisihteeri Juha Kylmälan harteilie, joka omaita osaltaan aiheutti hanen uupumisen ja projektin päättämisen kohtuuttoman venymisen.

11 - kustantamalla RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORHI 11 (20) Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma TALOUS Kilpailun sääntöjen mukaan Markku H Aarnion -säätiö tukee kilpailun järjestämistä, palkintomatkaa ja sen vastavierailua säätiön pääoman vuosittaisen osaketulon mahdollistamissa puitteissa erikseen sovitusti. Johtoryhman ensimmäisessä kokouksessa todettiin, että vuonna 2014 säätiö tukee kilpailun järjestämistä seuraavasti: - kustantamalla voittajajoukkueen paapalkinnon, eli palkintomatkan matkakulut kokonaisuudessaan fy euroa) voittajajoukkueen vastavierailun jarjestelyita yhteensa 900 euro Ia - osallistumalla kilpailun jarjestelyiden kustannuksiin yhteensa 600 eurolla Järjestävä Ilitto (Hämeen pelastusilitto) oil budjetoinut kiipailun suunnitteiun ja järjesteiyiden kattamista varten sekä arviolnut, että Ilitto saa osaiiistumismaksuina kerattya tuloja Näin ollen budjetin mukaan kilpailu sal tehdä maksimissaan alijäämää. Mikäli annetut resurssft eivät olisi riittäneet, nun kilpailutoimikunta sal tehdä iisamaarurahaesityksen iliton haliitukseiie (HPL hallituksen päatös ). Lisamäararahaesitysta el tarvinnut kuitenkaan tehdä. Kilpailutoimikunta Iaati alustavan talousarvion ensimmäisessä kokouksessaan Taiousarvio oil ko. vaiheessa hyvin epäseivä, mutta kilpailutoimikunta paivitti talousarviota jokaisen tapaamisen yhteydessä. Viimeisimmät muutokset taiousarvioon on tehty Liitteenä on talousarvion ja kilpailun toteuman vertailua (lute 11). Kokonaisuudessaan arvion ja toteuman väiinen erotus on noin 440 negatlivinen. Kilpailun tulot onnistuivat tismalleen suunnitellusti. Huomionarvoista on, että kilpailutoimikunnan suunnittelemat muut tulot saatiin kasaan Hämeeniinnan kaupungin myäntamäilä Minipilotti avustuksella. Kiipailutoimikunta suunnitteli kattavansa muut tulot kohdan yleisötapahtumassa myytaväliä grillimakkaralia. Lopuita kuitenkin makkaroita jal myymättä nun paijon, että taloudelilnen riskinotto tässä kohtaa koitui n. 140 tappiolliseksi, joka nakyy pienenä ruokailukustannusten ylityksena (n. 30 ), vaikka ruokailut saatiin yhteistyökumppaniita eduiliseen hintaan. Suurimmat poikkeamat arvion ja toteuman väiiiie tulivat kustannuspaikoilla ulkomaisten kilpailijoiden kustannukset fylitys 405 ), muut kulut (ylitys n. 290 ) ja kokouskulut (ylitys n. 220 ). Toisaalta positlivisia poikkeamia tuli paikintokustannuksissa fsaastoa n. 300 ) ja materiaalikuluissa (säästöä 130 ).

12 4.1. KILPAIUJOILTA SAATU PALAUTE Kuhpaiiujoukkueuita saatujen palautteiden koonnos iäytyy iiitteestä (lute 12). joista 0 on yhtä kuin huono ja 5 on yhta 5, Numeerinen arviointiasteikko on 0 kuin erinomainen. Kilpailurasteista yksi rasti yisi sehkästi yhi muiden oiien seikeästi kihpaiijoiden suosikki (Ensiapu: sotiiaan auttaminen), joka sal peräti 86 ¾ erinomaisen arvosanan ja rastin kerkiarvosanaksi tuhi 4,9. Kilpauhijoiden kommentteja rastusta oiivat mm. seuraavat: 12 (20) RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORUI Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma Positilviset poikkeamat onnistuivat mahtavien yhteistyokumppaneiden kautta saaduiila materiaaliiahjoituksilla. On myönnettävä, että kokouskulujen arvioinnissa on epäonnistuttu Huomionarvoista kuitenkin on, että kilpailutoimikunnan kokouskuluja ei ole yhtaan. Tämä osaitaan kertoo siitä, kuinka pyyteettömästi koko kilpaliutoimikunta teki työtään. Mikäii kilpailutoimikunnan jäsenet olisivat laskuttaneet esim. jokaisesta omaha autohia kokoukseen saapumisestaan, kuten heiilä olisi jokaisehia oliut olkeus tehdä, nun ko. kustannuspaikka olisi menoiitaan huomattavasti suurempi. Kuipaiiutoimikunnahie tuhi kuitenkin yhiatyksena, että järjestavä hlitto vastaa myós johtoryhman kokouskuluista, kun alkuperainen kasitys oil, että järjestävä hiitto olisi vastannut vain johtoryhman jarjestaytymiskokouksen kuiuista. ]ohtoryhmän kokouskuhuja (paikat+tarjoihut) on yhteensa 517,81. Uikomaisten kiipailjoiden kustannuksista majoitus ja perjantain iitaruokaiiu maksoivat yhteensa 355. Yhitys aiheutul Hämeenhinnan VPK:iia ohieesta pitopaiveiusta (450 ). Kilpaihutoimikunnan ohjeistus asian tilmolita on oiiut huonoa ja vaivonta tässä kohtaa pettänyt. Säästöä tuli kuitenkin esimerkiksi siinä, että Kanta-Hämeen pehastushaitos tuki ulkomaista joukkuetta iainaamahla auton joukkueelie iiman minkäänlaisia kustannuksia. Kiipaiiun toteuma on ahijäämäinen 932,94 euroa, joten voidaan todeta, että kokonaisuudessaan kiipaihu toteutettlin muutamista yhityksista huohimatta Hämeen Peiastusiiiton hahiituksen antamien taiousraamien sisäilä. 4. KEHIHAMINEN Paiaute kilpaiiujoukkueuhta kerättiin sahkopostitse Excel tauiukkoon tehdyhia iomakkeehia. Vastausaikaa oil yksi kuukausi. Vaiitettavasti paiautteen palautti 31 joukkueesta vain kahdeksan, joihoin vastausprosentti on noin 26 %. Muuta kirjalhista palautetta saatiin mm. kihpaiiijoiden ruokailupaikkaa hoitaneeita henkilöltä.

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI SM- KESKIMATKA R 1 17.9.2011 ALAVUS, SAPSALAMPI RASTIKETUT RY

LOPPURAPORTTI SM- KESKIMATKA R 1 17.9.2011 ALAVUS, SAPSALAMPI RASTIKETUT RY LOPPURAPORTTI SM- KESKIMATKA R 1 17.9.2011 ALAVUS, SAPSALAMPI RASTIKETUT RY SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 KILPAILUN VARAJOHTAJA 3 KILPAILUN PÄÄSIHTEERI 4 INFO 5 TIEDOTUS 6 TALOUS 7 TULOSPALVELU 8 KUULUTUS

Lisätiedot

alo-jukola 2006 Loppuraportti Laajennettu versio (www) (versio 27.10.2006)

alo-jukola 2006 Loppuraportti Laajennettu versio (www) (versio 27.10.2006) 58. Jukolan ja 29. Venlojen viesti alo-jukola 2006 Laajennettu versio (www) (versio 27.10.2006) JULKAISIJA Salo-Jukola 2006 Järjestelytoimikunta, TOIMITUS Risto Kivinen KUVAT, KARTAT JA PIIRROKSET Pekka

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Pilke Stay Up Late 2015

Pilke Stay Up Late 2015 Pilke Stay Up Late 2015 Tapahtumajärjestäminen Sami Haverinen Anni Ketola Jenni Korhonen Leena Korteniemi Vilma Linna Pauliina Suojärvi Maarit Tähkänen Soluessee Kesäkuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2

Lisätiedot

Syksy 2011. www.kgm.fi

Syksy 2011. www.kgm.fi KGM Syksy 2011 www.kgm.fi KGM Sisällys: Pääkirjoitus 3 Yhdeksän kautta Kankaisissa 4 Seuran puheenjohtajan tervehdys 7 Kaasua vai jarrua? 12 Kausi paketissa 14 Toimikuntien katsaukset 12 15 Kolollekko?

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Salpa-Jukola 2011. Loppuraportti

Salpa-Jukola 2011. Loppuraportti Salpa-Jukola 2011 Loppuraportti 1 Julkaisija Vehkalahden Veikot ry Salpa-Jukola 2011 Kansikuva Aapo Laiho Painopaikka Painokotka Oy, Kotka 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUNJOHTAJAN KATSAUS 9 1.1 Viestin hakeminen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 29.9.2013 SM PITKÄ R1. Pudasjärven Urheilijat ry ja SK Pohjantähti ry

LOPPURAPORTTI 29.9.2013 SM PITKÄ R1. Pudasjärven Urheilijat ry ja SK Pohjantähti ry LOPPURAPORTTI 29.9.2013 SM PITKÄ R1 Pudasjärven Urheilijat ry ja SK Pohjantähti ry 2013 1 Sisällysluettelo 1. KILPAILUN JOHTAJA...2 2. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA...2 3. KILPAILUN INFO...2 4. MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET...4

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Loppuraportti VK 2012 Jyväskylä 8-10.6 2012

Loppuraportti VK 2012 Jyväskylä 8-10.6 2012 Suomen Lions-liiton 59.vuosikokous Jyväskylässä 8.-10.6.2012 Sisällysluettelo Päätoimikunnan puheenjohtajan katsaus 2 Päätoimikunnan varapuheenjohtajan katsaus / tilat 4 Kansliatoimikunta 7 Majoitus- ja

Lisätiedot

TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI

TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI Sauli Jaara Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Taitaja 2010 Oulu 20.10.2010 2 Sisältö 1 Esipuhe... 5 Visio Taitaja 2010... 6 2 Kisojen suojelija... 6 3 Järjestelyjen vastuutahot...

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 PALOKUNTATAPAHTUMAN

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Sisällysluettelo Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry...1...1...1 1. Yleistä...4 1.1 Puheenjohtajalta...4 1.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa...5 1.3 Sihteeri ja

Lisätiedot

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Leiritoimikunta 15.1.2015 Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Hämeenlinnan Evolla 22. 30.7.2014 1 SAATTEEKSI Loppuraportti on koottu jokaisen osa-alueen päällikön tai mestarin kirjoittamien palautelomakkeiden

Lisätiedot

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI sisällys MAAKUNTAJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 UNICEF VUOSI ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA... 4 UNICEF VUODEN VIRALLINEN SUOJELIJA... 6 PÄÄSPONSORINA A. AHLSTRÖM OY... 8

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet...

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4 Parisalsaa Turun illassa...9 Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... 11 Poutapilveä ja paikallisia sadekuuroja...13 VSTKY:n toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PETANQUE SM 1.-6.7.2003 LAHTI Matkustajasatama

PETANQUE SM 1.-6.7.2003 LAHTI Matkustajasatama PETANQUE SM 1.-6.7.2003 LAHTI Matkustajasatama 1 / 2003 13. vsk SUOMI - RUOTSI hallimaaottelu s. 4-5 ja 11 2 Pääkirjoitus Liittohallitus 2003 1 2003 Petankki ja harmaa alue Ylen Urheiluruudun raportoidessa

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman JÄRJESTÄMISOPAS Teksti: Matti Sirkka Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman Toimitus: Ville Riekkinen, Marja Räikkälä (uudistettu painos 2004)

Lisätiedot