Tämä on vuoden 2014 kilpaliun Ioppuraportti. Hämeeniinnan VPK. Hattuian VPK Forssan VPK. Riihimäen VPK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä on vuoden 2014 kilpaliun Ioppuraportti. Hämeeniinnan VPK. Hattuian VPK Forssan VPK. Riihimäen VPK"

Transkriptio

1 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma LOPPURAPORTTI (20) HAMEENLINNAN KAUPUNKI Kaupunginhatljtus Dnro lryhma PALOKUNTAN UORTEN RESCUE RACE -KI LPAILUN LOPPU RAPORTTI 1. KILPAILUTOIMIKUNTAJAJOHTORYHMA Rescue Race on Markku H. Aarnio -säätiön aioitteesta luotu palokuntanuorten kilpailu, joka on tarkoitettu Eteiä-Suomen aiueen pelastusilittojen palokuntanuorilie. Mukaan ovat tervetuileita paiokuntanuoret seuraavista Ilitoista: Hämeen Peiastusliitto (HPL), Kaakkois-Suomen Pelastusalanilitto (Kaspeli), Uudenmaan Pelastusilitto (UPL), Heisingin Peiastusiiitto (HELPE) sekä Finiands svenska brand- och raddningsforbund (FSB) piireiita MNBF, VNBF sekä ONBF. Kukin Iiitto ottaa vastuuiieen Rescue Race kiipaiiun järjestämisen vuoro vuosina. Kilpailu järjestetään vetovastuussa oievan Iliton alueeila. Vuoden 2014 kilpaiiun järjestämisvuorossa oil Hämeen Pelastusiiitto (HPL). Vuonna 2015 kilpaiiun järjestämisvastuukierros alkaa alusta. Kiipaiiu järjestettiin sääntöjen mukaisesti maaiiskuun toisena iauantaina, eu Hämeeniinnan seuduiia. Tämä on vuoden 2014 kilpaliun Ioppuraportti. Järjestävän Iliton tuiee kerätä keskuudestaan kiipaiiutoimikunta, jonka vastuuiia ovat kiipaiiun suunnitteiu, jarjestelyt ja toteutus. Hämeen Peiastusiiiton nuorisotyön puheenjohtaja Juha Kylmälä (Riihimäen VPK) pyysi pitkan iinjan nuorisotyontekijaä Juha Hirvosta (Hämeeniinnan VPK) vetämään kilpaiiutoimikuntaa kesäiiä Kiipailutoimikunnan seuraavat: kokoonpano ja pääasialliset vastuutehtävät oiivat Juha Hirvonen Antti Kauppi Mikael Kuosa Karl Vainlo Juha Kyimälä Hämeeniinnan VPK Hämeeniinnan VPK Hattuian VPK Forssan VPK Riihimäen VPK projektipäaliikko rastivastaava reittivastaava yieisotapahtuma ja kiipailukeskus projektisi hteeri, ii moitta UtU in en, kutsut, tiedottaminen ja tuiospaiveiu Kiipailun tuomaristona toimli kilpaliun johtoryhma. Johtoryhmaiia on puheenjohtaja (MarkkU H. Aarnio -säätiön edustaja), projektisihteeri kiipaiiun järjestävästä peiastusiiitosta ja ilittojen nuorisotyön edustajat (5). Johtoryhman toimintakausi on 2 vuotta.

2 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma LOPPURAPORTTI (20) Johtoryhman kokoonpano kuluneella kaudella ( ) on seuraava: Puheenjohtaja Heikki Paajanen Markku H. Aarnio säätiö Eeva Koivula Hämeen Pelastusilitto Eero Turunen Helsingin Pelastusilitto Alpo Tapanainen Kaakkois-Suomen Pelastusalanilitto Pauli Rilkonen Uudenmaan Pelastusliitto Johan Träskman Finlands svenska brand och raddningsforbund Lisäksi Hämeen Pelastuslilton nuorisotyö valitsi vuoden 2014 johtoryhman projektisihteeriksi Juha Kylmalan (Riihimäen VPK) ja johtoryhman ensimmäisessä kokouksessa päätettiin johtoryhmaan vuodelle 2014 Iisätä projektipaallikko Juha Hirvonen (Hämeenlinnan VPK). Johtoryhma piti jarjestaytymiskokouksensa Riihimäellä ja kilpailutoimikunta jarjestaytyi Hämeenlinnassa Yhteensä johtoryhma kokoontul 5 kertaa ja kilpailutoimikunta 7 kertaa. Lisäksi kilpailutoimikunta järjestyi kerran Hämeenlinnan VPK:Ile talkoisiin, jossa kaikki kilpailun vaatima materiaali valmisteitlin (tarrat kirjekuoriin, reittiohjeiden laittaminen kirjekuoriin, materiaalin pakkausta jne.) 2. PROJ EKTIN VAIHEET Kilpailu suunniteltiin ja toteutettlin täysin vapaaehtoisten palokuntanuorisotyontekijoiden omaha vapaa-ajahlaan ilman vastinetta tehtävällä työpanoksella. Hämeen Pelastushliton toimisto tuki projektia pääasiassa tulostamisessa/kopioinnissa ja muutamien pienhankintojen hankinnassa. Lisäksi hilton koulutuspaallikko Eeva-Liisa Heikkinen tol oman tyopanoksensa kilpailua tukeneeseen yleisotapahtumaan esitteiemähhä hilton toimintaa yhdehlä rastihla. Projekti aikataulutettiin vilteen erilaiseen vaiheeseen (lute 1). Ensimmäinen vaihe oil projektin kaynnistys, jota seurasi suunnitteluvaihe. Kolmas vaihe oil testaus, joka sisälsi myös korjaavat toimenpiteet. Neljäntenä tuhi toteutus vaihe, jota seurasi paatosvaihe. Seuraavassa esiteilään projektin vaiheiden toteutukset kilpaihutoimikunnan kokousten näkökulmasta. On huomloitava, että jokaisen kokouksen vähissä jokaisehla toimikunnan jäsenellä oil valtavasta töita tehtävänään omaha vapaa aja IIa.

3 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusliitto ry. Jchtoryhma LOPPURAPORHI (20) 2.1. PROJEKTIN KAYNNISTYSVAIHE 2.2. SUUNNIUELUVAIHE Alustavat toimenpiteet projektin käynnistykselle tehtiin kesällä 2013, kun Hämeen Pelastusliiton nuorisotyön puheenjohtaja Juha Kylmälä (Riihimäen VPK) halusi saada projektin johtoon kokeneen konkarin ja paatyi kysymaan projektipäälliköksi pitkän linjan nuorisotyontekijäa Juha Hirvosta (Hämeenlinnan VPK). Hirvonen suostul tehtävään ja alkol kasaamaan itselleen ki I pail utol ml ku nta a. Kilpailutoimikunta järjestäytyi ensimmäisen kerran kokouksessaan Iauantaina Tuolloin päätettiin jakaa henkilöille vastuualueet, keskusteltiin kilpailukeskuksen paikasta, rastipaikoista sekä ruokailun järjestämisestä. Jo tuolloin projektipäällikkö Hirvosella oh selkeä visio rastipaikoista ja suurimmaksi osaksi tuo vislo toteutul kilpailuun saakka. Myos ulkomaisten kilpaihijoiden jarjestelyita aloitettiin jo miettimään, mutta tuolloin kilpailutoimikunnalla cli hyvin paljon kysymyksiä asian tiimoilta. Toimikunta laati myös ensimmäisen tahousarvion ja päätti, että projektisihteeri laatii projektiaikataulun seuraavaan kokoukseen. Lisäksi kilpailutoimikunta päätti heti alusta alkaen, että kilpailuun lähdetään teemalla: paikahhisuus ja Hämeenlinnan seutukunnalla (Hämeenhinna Hattula-Janakkala) tuhi olemaan iso merkitys. Myös muoviset palkintopokaahit päätettiin korvata jollakin paikalhisuutta kuvaavalla esineellä (esim. hittalan lasiesine tai vast.) Reittivastaava Mikael Kuosa (Hattulan VPK) ja rastivastaava Antti Kauppi (Hämeenhinnan VPK) aloittivat kokouksen jälkeen suunnittelun. Ensimmäisenä he lähtivät varmistelemaan suunniteltuja rastipaikkoja. Kilpailupaikaksi päätettiin heti alusta alkaen yrittää saada teknologiakeskus lnnopark Oy:n tiloja, varavaihtoehtoina oil Hämeen ammattikorkeakoulun tilat tai Kaurialan koulun that. Tuolloin sovittiin, että projektisihteeri Juha Kylmälä aloittaa neuvottelut teknologiakeskus Innopark Oy:n kanssa. Suunnitteluvaiheeseen oil suunniteltu 3 kuukautta ja toimikunta kokoontui tuona aikana 2 kertaa sekä johtoryhmä järjestäytyi suunnitteluvaiheen ensimmäisellä viikolla. Todehlisuudessa kuitenkin suunnitteluvaihe venyi 4 kuukauden pituiseksi ja kilpailutoimikunnan kokouksia pidettiin 3 kertaa. Kilpailutoimikunnan toisen kokouksen jälkeen ( ) kilpailupaikaksi oh varmistunut teknologiakeskus Innopark Oy ja samahha kerralla kilpaihu sai yhteistyokumppanikseen myös Hämeen matkailu Oy:n. Seuraavassa hainaus suoraan kilpaihutoimikunnan pöytäkirjasta: Viime kokoontumisessa projektisihteeri Juha KylmalaIle annettiin valtuudet neuvotella teknologiakeskus Innoparkin kanssa tilojen saamisesta kilpailukeskukseksi. Kylmala pyysi sahkapostitse audienssin Innopark Oy:n toimitusjohtaja Menu KäelIe ( ). Audienssi

4 Panssariprikaati varmistuivat yhteistyokumppaneiksi. Reitti- ja rastit aikoivat hahmottumaan ja yleisotiiaisuudesta aikoi hahmottumaan ensimmäisiä suunniteimia. Tapahtuman markkinointia pohdittiin ja ruokaiiun järjestäjäksi oil suostunut Hattuian-Tyrvännön reserviiäiset sekä ruokaiiupaikaksi oil varmistunut Parolan panssarimuseo. Tuoiioin päätettiin, että reitistä ja rasteista pitää olia ensimmäiset versiot vaimilna mennessä, joiioin ne esiteiiään johtoryh m a lie. Kiipaiiukutsut iähetettiin viikoiia 2 ilittojen kautta palokunniiie (lute 2). RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORHI 4 (20) Hämeen pelastusliitto ry. ]ohtoryhma saatiin sovittua kb Innopark Oy:n Visamäen tiboihin. Innopark Oym toimitusjohtaja pyysi audienssiin mukaan Hämeen matkaiiu Oy:n toimitusjohtaja Kati Tiitolan. Audienssi meni erittäin hyvin. Nun Mervi kuin Katikin olivat erittäin kiinnostuneita tapahtumastamme ja haluavat al/a siinä mukano. Audienssin aikana sovittlin, eftä Innoparkin Visamäen Innopark 2 ta/a on käytettävissa kilpailukeskuksena veloituksetta ja nun Mervin kuin Katinkin osaaminen sekä kontaktit en tahoihin ovat kilpaiiuorganisaation kaytettavissä. Lisäksi tapahtuma yritetään iiittäã osaksi Hämeenlinnan kaupungin 375 juhiavuoden tapahtumia. Lisäksi sovittlin, että itse kulpailun yhteyteen jarjestetaan innopark 2 talossa (sama paikka toimii kilpailukeskuksena) yieisätiiaisuus, joka on suunnattu pääasiassa lapsiperheille. Tämä tuo huomattavasti Iisäarvoa kilpauluile, jonka yksi tärkeimmista tavoitteistakin on saada Julkisuutta Jo nakyvyytta pabokuntanuorisotyöbie. Kilpailutoimikunta oil erittäin tyytyväinen innopark Oy:n ja Hämeen matkaiiu Qy:n pasitiivisiin suhtautumisiin asian tiimoilta ja totesi yhteistyokumppaneiden olevan merkittäviä Ia tarkeitä. Tarkemmista tilojen käytastä tulee sopia vie/a iähemmin suunnitteiun edetessa. Sovittlin, että Hämeen matkaiiu Qy:n toimitusjohtaja Kati Tiltoba tuiiaan kutsumaan fatkossa kilpailutoimikunnan kokouksiin fa että profektisihteeri Juha Ky/ma/a valittää tietoa suunnittelun edetessä nun Katiiie kuin Mervibiekin sähköpostitse. Toisessa kokouksessa myös hyvaksyttiin projektisihteeri Juha Kyimalän vaimistelema projektiaikatauiu ja päätettiin päivittäa sitä tarvittaessa joka kokouksessa. Lisäksi talousarviota tarkennettlin ja kilpaiiupaivaiie luotlin Jo aiustava aikataulutus. Ruokailupaikasta paätettiin aioittaa neuvottelut Paroian panssarimuseon kanssa (Juha Kyimuia) ja ruokailun järjestäjäksi päätettiin pyytää Hattulan-Tyrvannön reserviiäisiä. Myös kutsujen ja kiipailuvahvistuksen iaatimiset sekä palokuntarekisteri HAKAn ilmoittautumisen avaaminen päätettiin antaa projektisihteeri Juha Kyimäläiie tehtäväksi. Lisäksi päatettiin, että projektipaallikko Juha Hirvonen seivittelee Kanta-Hämeen peiastuslaitoksen mahdoilisuuksia yhteistyohon. Kilpailun vaimisteiua varten iuotiin myös Dropbox kanslo, joka helpotti tiedostojen jakoa ja nilden ajantasalia pysymistä. Koimannen kokouksen jäikeen ( ) Kanta-Hämeen peiastusiaitos oil varmistunut yhdeksi yhteistyokumppaniksi ja kaikki suunniteliut rastipaikat oiivat varmistuneet. Hämeen Keskiaikamarkkinat varmistul yhteistyokumppaniksi kustannuksitta siiiä ehdoiia, että Hämeen Peiastusiiitto järjestää ensiapupaivystyksen eiokuussa Keskiaikamarkkinoilie. Myös Hämeeniinnan kaupunki, Kaipaiinnan yritykset, 5-Market Hattuia ja

5 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhmä LOPPURAPORTTI (20) Neljännessä kokouksessa ( ) paätettiin, että reittivihjeet ja rastit sekä yleisotapahtuman suunnitelmat tulee olla valmlit mennessä. Yleisotapahtuma päätettiin antaa hoidettavaksi Forssa-Toijalan alueen palokuntanuorille ja Tampereen sekä Päijät-Hämeen aluelita päätettiin pyytää toimihenkilöitä kilpailupaivälle talkoisiin Hämeenlinnan alueen toimihenkiiöiden Iisa ksi TESTAUSVAIHE Testausvaiheeseen oil suunniteltu 2 kuukautta, mutta suunnitteluvaiheen venyttyä se lyheni kuukauden pituiseksi. Kilpailutoimikunta kokoontui viimeisenä ilmoittautumispäivana viidenteen kokoukseensa varmistamaan asiolta. Tällöin reittivihjeet ja rastit sekä yleisotapahtuma olivat suunniteltu muutamia yksityiskohtia Iukuunottamatta. Ilmofttautuminen oil päättynyt ja kilpailuun oil ilmoittautunut taydet 33 joukkuetta, jotka jakautuivat Ilitoittain seuraavasti: kiintiö FSB 6joukkuetta 5+2joukkuetta HELPE 3 jou kkuetta 5 joukkuetta HPL 8joukkuetta 5+2joukkuetta KASPELI 7 joukkuetta 5+2 joukkuetta UPL 9joukkuetta 5+2joukkuetta Ulkomaiset 1 joukkue (Vito) Yhteensä: 34 joukkuetta FSB:Itä ja HELPE:itä jäl täyttämättä kiintiöiden sallimissa rajoissa 3 joukkueen paikat, jotka päätettiin jakaa HPL:n ja UPL:n hyvaksi. Kilpailutoimikunta päätti pudottaa yhden rasteista pois, koska kilpailujoukkueita ilmoittautul sääntöjen sallima maksimimäärä. TäIIä haluttlin ehkäistä kiipaiiun venymistä yli säannoissa sallitun kokonaisajan. Keskustelua kiipailutoimikunnassa aiheutti kuitenkin säännoissä mainittu kokonaiskilpailun kesto. Epäselvaksi jal, että tatkoitetaanko siiia aikaa avajaisista päattäjäisiin val esim. yksittaisen kilpailujoukkueen suoritusaikaa. Muutokset rastin pudottamisen vuoksi teittisuunnitelmaan ja tastivihjeisiin tuli tehda mennessä. Ulkomaisten kilpailijoiden majoitus vatmistul ja samalia Vanajanlinnasta saatiin yhteistyokumppani. TäIIöin päätettiin ostaa postikottin kokoinen mainostila Hämeen Sanomista. Ensimmäinen ja onneksi ainoa suuti vastoinkäyminen kohdattiin, siiiä aikaisemmin sovittu tuokailun järjestäjä Hattulan-Tyrvannon reserviläiset perul Iupauksensa. Päätettiin, että ptojektisihteeri aloittaa neuvotteiut ruokailun järjestämisestä välittömästi Linnan Atetiolden kanssa. Talousarviota tarkasteltlin ja muutettiin viimeisimpään versioonsa.

6 Kilpailun avajahset pidettiin suunnitelman mukaisesti. Avajaisissa puhuivat projektipaallikko Juha Hirvonen sekä johtoryhman puheenjohtaja Heikki Paajanen. Tämän jälkeen khlpaulijoilta kerättiin elektroniset laitteet suljettuun muovipusshin, jotka toimitettlin kilpailutoimistolle ja kulpahlijat siirtyivät karanteenhin. Karanteeniin khlpaulijohlle oh järjestetty erilaisia lautapelejä, elokuvan katselua jne. aktiviteettia. Ensimmäiset joukkueet Iähtivät lhikkeelle suunnitellusti kb ja edelleen vilmeiset joukkueet Iähtivät matkaan kb Ennakointi johtui kahden joukkueen poisjäännistä peruutusten vuoksi. RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORUI 6 (20) Hämeen pelastusliitto ry. Johtoryhma Projektisihteeri Kylmala sal neuvoteltua Linnan Aterloiden kanssa erittäin kustannustehokkaan ruokailun pientä mainosvastinetta vastaan. Samalla Linnan Ateriolden lounasravintola Innoparkin tiloissa pystyl hoitamaan yleisotapahtuman ja kflpaiiukeskuksen toimihenkiöi den ruokailut. Varsinaiseksi testipäivaksi muodostul , jolloin johtoryhmä kokoontul kilpailukeskukseen pitämään kokousta ja Iähti tämän jälkeen kiertämään reitin Iävitse. Tähän mennessä viimeisetkin yhteistyakumppanit fhameen ammattikorkeakoulu ja Fenix ohjelmapatvelut) ohvat vatmistuneet. Johtoryhmä piti suunniteltuja rasteja, kilpailun toteutussuunnit&maa ja mukaan Iähteneitä yhteistyokumppanefta erinomaisena. Johtoryhma piti kuitenkin testikierroksen jälkeen reittivihjeitä than vaikeina ja evästi khlpahlutoimikuntaa helpottamaan niitä ja nain myös kilpahlutoimikunta teki. Khlpahluvahvistus toimitetthin osallistujitle vilkolla $ flute 3), mediatiedote toimitettibn medhohlle helmikuun lopussa (lute 4), kuten myös yleisotapahtuman mainos (lute 5) TOTEUTUSVAIHE Seuraavassa eshtellään kilpaulun toteutukseen luittyvia yksityhskohtia. iuuri ennen kulpahlupaivaa projektisihteeri Kylmäla sal perjantaina kahdelta joukkueefta (Linnavuoren TPK ja Hattulan VPK) peruutukset sairastapauksien vuoksi, joten kilpailuun osallistul ilmoittautumisesta poiketen 32 joukkuetta AVAJAISET, AIKATAULU JA KARANTEEN I Khlpailupäivanä noudatetthin kilpahlutoimikunnan Iaatimaa aikataulua (lute 6). Tohmihenkilöt kokoontuivat jo kb lnnoparkkuin, jossa projektipaallikko Juha Hirvonen toivotti kaikki Iampimasti tervetulleiksi ja pith innostavan puheen. Tämän jälkeen Antti Kauppi ja MikaeI Kuosa ottivat toimihenkhlöt vastaan ja alkoivat jakamaan tehtävhä. Kylmälä vastaavasth aloitti kulpaulutoimiston ja ilmoittautumisen valmistelut.

7 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Jo hto ryh ma LOPPURAPORUI (20) RE1U1, REITFIVIHJEET JA RASTIT Ensimmäinen joukkue oil maalissa myoskin ennaita iaaditun aikataulun mukaisesti n. kb 14.30, mutta vilmeinet joukkueet saatiin maaliin vasta kb Kiipaiiua Iähdettiin kiertämään kahteen en suuntaan. Vastapäivään menevät joukkueet kuikivat punaista reittiä ja myätäpäivään kuikeneet menivat sinistä reittiä pitkin. Mobemmilie reiteibie oil vaimisteitu mahdobilsimman yhdenmukaiset reittivihjeet, mutta pieniä eroja tuil hiukan väkisinkin, kun reitti kuiki toisinpäin. Reittikartta, rastipaikat ja reittivihjeet boytyvat Iiitteistä (iiitteet 7ja8). Rastit noudattivat kibpaiiun sääntöjen mukaisia aiheabuelta. Hämeeniinnan torin rastin aiheena cii vabistus, jossa kiipaiiujoukkueen tubi etsiä iahiymparistostä uikopuoiinen henkiiö, jolie he antoivat pikaisen kouiutuksen käsisammuttimen kaytosta ja bopuksi ko. henkiiö suoritti aikusammutuksen ablaspabosimuiaattoriin. Hämeen Linnaiia obevasta rastista vastasi Hämeen Keskiaikamarkkinat. Rastibia joukkueet paäsivät byomaan itseileen keskialkaisen rahan, joka jäi heilie muistoksi kilpaibusta. Lisäksi rastilla heidän tubi tunnistaa eiäimiä. Panssariprikaatin rastista vastasi prikaatin sotliaspalokunta. Rasti aikol siiiä, että joukkue kuiki panssarivaunubba kuviteiiuiia taisteiukentäblä haavoittuneen sotilaan buokse. Potiiaan Iuokse päästyäan joukkueen tubi antaa tarvittava ensiapu ja valmisteiba potibas kuijetusta varten. Toimintaa elavaittamaan oil saatu myös Panssariprikaatin virka-apuosaston varusmiehia, jotka suojeilvat auttajia taisteiukentäibä. Hattuian 5-Marketliba joukkue joutui tibanteeseen, jossa vaitakunnabilnen kauppojen iakko oil tubossa. Heidän tubi varautua tibanteeseen etsimäiiä kaupasta 10 kappaletta kotivaratuotteita, jolla he parjaisivat ennaita maaritteiemattoman ajan omiiiaan vaitakunnailisessa poikkeustiianteessa. Vanajanbinnan rastista vastasi Fenix Ohjeimapaiveiut Oy. Rastiiia joukkueen tubi sebvittaa vilsinumeroinen bukitun kassakaapin koodi. Numerot boytyivat katkoista, joita joukkueet etsivat GPS navigaattorin avuiba. Tehtava vaati hyvaa suuntavaistoa, tankkaavaisuutta ja paattelykykya. Turengin binja-autoasemabia obevaiba nastibba joukkueen tubi opastaa uikomaaiainen henkibö seuraavaksi bahtevabla juikiseiia biikennevabineeila Hämeeniinnan binja-autoasemalbe ja sieitä edelbeen Hämeenbinnan VPK tabobie. Joukkueeiia oil kaytettavissa nun bussi- kuin juna-aikataubut. Ja Kabpaiinnassa joukkueen jäsenet suorittivat vuonobbaan baskettebusukset jabassa pujottebunadan

8 Viron joukkue oil Kohiia nimisestä paikkakunnassa, joka sijaitsee 35 km Taiiinnasta eteiään. ]oukkueeseen kuuiui vilsi nuorta ja kaksi aikuista. Joukkue saapui Suomeen perjantaina 7.3, joiioin heidät haettiin Heisingin satamasta. Kiipaiiun projektipaaiiikko Juha Hirvonen sekä johtoryhman puheenjohtaja ottivat joukkueen vastaan ja toivottivat heidät tervetuiieiksi. Hämeeniinnan VPK toimi viroiaisjoukkueen isantapalokuntana ja Pauii Konttinen isäntänä/kuijettajana. Kanta-Hämeen peiastusiaitos tarjosi joukkueeiie miehistöauton kulkemista varten. Perjantaina helile tarjoiitiin iitaruokaiiu Hämeeniinnan VPK:iia, jonka jälkeen heidät majoitettlin Vanajaniinnaan. 8(20) RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORTTI Hämeen peiastusliitto ry. Johtoryhmä ja heittivät frisbeetä mahdoilisimman Iäheiie maahan plirretyn ympyrän keskipistettä. Kilpaliun edetessä Kaipaiinnan rasti oil yksi kaikkein vaikeimmin toydettäva rasti, joka yiiatti kilpaliutoimikunnankin, siilä kilpaiiutoimikuntaa huoletti eniten rastien 3 ja 4 väiinen etappi, joka oil hyvin pitka RUOKAILU Kiipaiiukeskuksen ja yleisotapahtuman toimihenkiiöt ruokalilvat Linnan Aterioiden iounasravintoiassa innoparkin tiioissa. Kilpaiiujoukkueet ruokalilvat suunniteiiusti Panssarimuseoiia. Kiipaiiujoukkueiden ruoka toimitettlin Linnan Aterloiden keskuskeittiöitä Iampoastioissa Panssarimuseoiie, jossa Johanna Järvinen vastasi sen jakamisesta. Kiipaiiurasteiila oieviiie toimihenkiiöilie toimitettlin ruoka iämpöastioissa kiipaiiun huoitoauton ja henkilöiden toimesta. Kun hiukan yii puolet joukkueista oil kaynyt ruokaliemassa, nun Järviseitä tuil radiotietä pitkin tieto, että ruoka el väittämättä riitä kaikiiie joukkueiiie. Projektisihteeri Kyimäiä otti väiittbmästi asian hoitaakseen ja aikol varautumaan uuden ruokamäärän tiiaamiseen. Varasuunniteima oil jo melko pitkaiia ja ruokakuijetuksista vastaavat henkiiöt oiivat jo keskuskeittiöliäkin vaimilna noutamaan uutta ruokatiiausta, kun varmistuikin, että ruoka tuiee riittämään viimeiseiiekin joukkueeiie. Kun kiipaiiu kuitenkin aikol venymään suunniteimista, nun kiipailun johto sal tiedon, että Panssarimuseo oil menossa kiinni. Tuoiioin ruokailematta oil arvioita 7 joukkuetta. Jäiieen projektisihteeri Kyimäiä neuvotteil Panssarimuseon vapaaehtoisten kanssa asian, joiioin he suostuivat pitämään museota vieiä auki, vaikka aukioioajat olivat umpeutuneet. Viimeiseiie joukkueeiie kuitenkin vietiin ruoka Hattuian S-Marketiiie, ja heidät opastettlin seuraavaiie rastiiie, jotta panssarimuseo saatiin suijettua ULKOMAiSET K1LPAiL1JAT

9 RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORHI 9 (20) Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma Launtaina he osailistuivat kiipailuun suunnitellusti ja tarkoituksena oh viedä heidät iauantai iftana vielä tutustumaan Kanta-Hämeen peiastusiaitoksen Hämeeniinnan paioasemaan sekä palomuseoon. Kilpaliun kuitenkin venyessä huomattavasti aikataulustaan tästä luovuttlin YLEISOTAPAHIUMA, JULKISUUS JA NAKYVYYS KUNNIAVIERAAT Kiipaiiutoimikunta yritti saada juikisuutta ja nakyvyytta palokuntanuorisotyolle järjestämäiiä kiipaiiun ymparille samannimisen yieisotapahtuman ja panostamalia sosiaaiisen median hyvaksikäyttoon. Hämeen Sanomissa mainostettlin yieisötapahtumaa yhdeiia postikortin kokoiseiia mainokseila (lute 5) ja tiedotusvälineille Iahetetty mediatiedote (lute 4) keskittyl pääasiassa yieisotapahtumaan. Facebookkiin luotlin kilpailuile oma sivustonsa ja yieisoa yritettlin osaliistaa Bongaa paioauto kulpailulia (lute 9), jossa yleison tehtävänä oil bongata kaupungilta paioauto, vaiokuvata se ja jakaa kuva kulpailun Facebook ryhmassa. Kaikki kiipailuun osailistuneet osallistuivat arvontaan, jossa arvottlin palokunta-aiheisia tuotepalkintoja. Twitterlin luotlin myös tfiniandrescuerace niminen aihetagi. Tämä oil ensimmäinen kerta kun kulpaulussa yhdistettin kaksi tapahtumaa ja yritettiin tehdä paiokuntaa ja paiokuntanuorisotyota tutuksi tälia tavoin. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen Hämeenlinnan paloaseman työvuoro tol yleisbtapahtumaan esitteiiie puomitikasauton sekä ambuianssin. Hämeeniinnan VPK tol vastaavasti yieisotapahtumaan sammutusauton esitteiyyn. Uios rakennettlin myös teitta, joka täytettiin disco savulla, ja sen sisäiie rata, jota pitkin teltasta pääsi poistumaan. Tarkoituksena oil päästä harjoittelemaan poistumista savuisesta tiiasta. Innoparkin sisätiioissa vastaavasti oil iimataytteinen toimintarata iapsiiie, eriiaisia paiokunta-asuja esiilä ja kokeliemista varten, verenpaineen mittausta sekä iliton oma esitteiypisteensa. Lisäksi yieisotapahtumassa myytiin gruiiimakkaraa Riihimäen VPK:n naisosaston toimesta. Kiipaiiu sal arvovaitaisiksi kunniavieraiksi itävaiian peiastusjohtaja Frans Hummerin sekä Viron turvaiiisuusjohtaja Ants Munan. Kunniavieraita isännöi itse Markku H. Aarnio, säätiön haiiitus, johtoryhman puheenjohtaja Heikki Paajanen ja projektipaailikko Juha Hirvonen. Kunniavieraat nauttivat aamuila eriilisessä kokoushuoneessa aamukahvit, jonka jäikeen he osaiiistuivat avajaislin ja lähtivät kiertämään rasteja VALiTUKSETJA KiLPAiLUN PAAUAMiNEN Kiipaiiun johtoryhma kokoontul kb käsitteiemään vaiituksen, vahvistamaan tuioksetja päättämään tsempparipalkinnon saajasta.

10 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Jo htoryh ma LOPPURAPORHI (20) Kilpailussa jätettiin yksi valitus, joka koski joukkueiden yhdenmukaista varustusta. Valituksen kohteena olevaila joukkueella el oiiut sääntöjen edellyttämaa yhtenäistä palokunta-aiheista paahinettä tal se puuttui osaita joukkueen jasenistä kokonaan. Johtoryhmä kuitenkin päätti, ettei valitus antanut aihetta jatkotoimenpiteille. Perusteluna oil, että paahineen valinta tai sen puuttuminen el vaikuttanut joukkueen suorituksiin rasteilla, joten el voida katsoa, että joukkue olisi saanut rikkeestäan minkäänlaista hyotyä kilpailuun ja koska ko. rikkeestä el saännoissä mainita minkäänlaista rangaistavuutta, nun päätti johtoryhmä antaa asian olla. Kouvolan VPK voitti kilpailun, vaikka siilä el ollutkaan korkeimpia rastipisteitä, mutta kilpaulun sääntöjen mukaisesti henkipisteet olivat ratkaisevassa asemassa. Kuuden joukkueen kohdaila jouduttlin sijoitus ratkaisemaan arvalia rastipisteiden ja hen kipisteiden oliessa samat. Kilpailun päättäjaiset aioitettiin kb. 19 eli noin 1,5 tuntia alkuperäisesta aikatauiustaan jäijessä. Muutamat joukkueet olivat poistuneet Jo kiipaulukeskuksesta päättäjäisten alkaessa. Vaikka tunnelma oil melko kireä pitkän päivän vuoksi, nun projektipaällikkö Juha Hirvonen kokeneena ammattilaisena sal vielä innostettua osallistujat päattäjäisissä hyvalle mieleile. Jo päättäjaisissä tuli selväksi, että Panssariprikaatin järjestämä rasti oil ylitse muiden. Päättãjäisissä palkittlin voittajat, muistettlin yhteistyokumppaneita kiltostaululia ja toivotettlin kaikifle olkein mukavaa ja turvablista kotimatkaa. Kilpailun tulokset ovat Iiitteenä (lute 10). Päättäjäisten jäikeen kilpailun toimihenkilöt purkivat vielä kilpaulukeskuksen ja siirtyivät Hämeenlinnan VPK:Ile saunomaan PAATOSVAIHE Päätösvaiheeseen kuului palautteen kerääminen, vilmeisten kokousten pitäminen sekä tämän raportin kirjoittaminen. Alkuperäisenä tarkoituksena oil myös kirjoittaa mediatiedote kilpailun lopputuboksista, joka olisi sisaltänyt myos hiukan selostusta päivän kulusta, mutta tämä jal kuitenkin kokonaan tekemättä. Kaytannassa projektin paatosvaihe jai kokonaan projektisihteeri Juha Kylmälan harteilie, joka omaita osaltaan aiheutti hanen uupumisen ja projektin päättämisen kohtuuttoman venymisen.

11 - kustantamalla RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORHI 11 (20) Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma TALOUS Kilpailun sääntöjen mukaan Markku H Aarnion -säätiö tukee kilpailun järjestämistä, palkintomatkaa ja sen vastavierailua säätiön pääoman vuosittaisen osaketulon mahdollistamissa puitteissa erikseen sovitusti. Johtoryhman ensimmäisessä kokouksessa todettiin, että vuonna 2014 säätiö tukee kilpailun järjestämistä seuraavasti: - kustantamalla voittajajoukkueen paapalkinnon, eli palkintomatkan matkakulut kokonaisuudessaan fy euroa) voittajajoukkueen vastavierailun jarjestelyita yhteensa 900 euro Ia - osallistumalla kilpailun jarjestelyiden kustannuksiin yhteensa 600 eurolla Järjestävä Ilitto (Hämeen pelastusilitto) oil budjetoinut kiipailun suunnitteiun ja järjesteiyiden kattamista varten sekä arviolnut, että Ilitto saa osaiiistumismaksuina kerattya tuloja Näin ollen budjetin mukaan kilpailu sal tehdä maksimissaan alijäämää. Mikäli annetut resurssft eivät olisi riittäneet, nun kilpailutoimikunta sal tehdä iisamaarurahaesityksen iliton haliitukseiie (HPL hallituksen päatös ). Lisamäararahaesitysta el tarvinnut kuitenkaan tehdä. Kilpailutoimikunta Iaati alustavan talousarvion ensimmäisessä kokouksessaan Taiousarvio oil ko. vaiheessa hyvin epäseivä, mutta kilpailutoimikunta paivitti talousarviota jokaisen tapaamisen yhteydessä. Viimeisimmät muutokset taiousarvioon on tehty Liitteenä on talousarvion ja kilpailun toteuman vertailua (lute 11). Kokonaisuudessaan arvion ja toteuman väiinen erotus on noin 440 negatlivinen. Kilpailun tulot onnistuivat tismalleen suunnitellusti. Huomionarvoista on, että kilpailutoimikunnan suunnittelemat muut tulot saatiin kasaan Hämeeniinnan kaupungin myäntamäilä Minipilotti avustuksella. Kiipailutoimikunta suunnitteli kattavansa muut tulot kohdan yleisötapahtumassa myytaväliä grillimakkaralia. Lopuita kuitenkin makkaroita jal myymättä nun paijon, että taloudelilnen riskinotto tässä kohtaa koitui n. 140 tappiolliseksi, joka nakyy pienenä ruokailukustannusten ylityksena (n. 30 ), vaikka ruokailut saatiin yhteistyökumppaniita eduiliseen hintaan. Suurimmat poikkeamat arvion ja toteuman väiiiie tulivat kustannuspaikoilla ulkomaisten kilpailijoiden kustannukset fylitys 405 ), muut kulut (ylitys n. 290 ) ja kokouskulut (ylitys n. 220 ). Toisaalta positlivisia poikkeamia tuli paikintokustannuksissa fsaastoa n. 300 ) ja materiaalikuluissa (säästöä 130 ).

12 4.1. KILPAIUJOILTA SAATU PALAUTE Kuhpaiiujoukkueuita saatujen palautteiden koonnos iäytyy iiitteestä (lute 12). joista 0 on yhtä kuin huono ja 5 on yhta 5, Numeerinen arviointiasteikko on 0 kuin erinomainen. Kilpailurasteista yksi rasti yisi sehkästi yhi muiden oiien seikeästi kihpaiijoiden suosikki (Ensiapu: sotiiaan auttaminen), joka sal peräti 86 ¾ erinomaisen arvosanan ja rastin kerkiarvosanaksi tuhi 4,9. Kilpauhijoiden kommentteja rastusta oiivat mm. seuraavat: 12 (20) RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORUI Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma Positilviset poikkeamat onnistuivat mahtavien yhteistyokumppaneiden kautta saaduiila materiaaliiahjoituksilla. On myönnettävä, että kokouskulujen arvioinnissa on epäonnistuttu Huomionarvoista kuitenkin on, että kilpailutoimikunnan kokouskuluja ei ole yhtaan. Tämä osaitaan kertoo siitä, kuinka pyyteettömästi koko kilpaliutoimikunta teki työtään. Mikäii kilpailutoimikunnan jäsenet olisivat laskuttaneet esim. jokaisesta omaha autohia kokoukseen saapumisestaan, kuten heiilä olisi jokaisehia oliut olkeus tehdä, nun ko. kustannuspaikka olisi menoiitaan huomattavasti suurempi. Kuipaiiutoimikunnahie tuhi kuitenkin yhiatyksena, että järjestavä hlitto vastaa myós johtoryhman kokouskuluista, kun alkuperainen kasitys oil, että järjestävä hiitto olisi vastannut vain johtoryhman jarjestaytymiskokouksen kuiuista. ]ohtoryhmän kokouskuhuja (paikat+tarjoihut) on yhteensa 517,81. Uikomaisten kiipailjoiden kustannuksista majoitus ja perjantain iitaruokaiiu maksoivat yhteensa 355. Yhitys aiheutul Hämeenhinnan VPK:iia ohieesta pitopaiveiusta (450 ). Kilpaihutoimikunnan ohjeistus asian tilmolita on oiiut huonoa ja vaivonta tässä kohtaa pettänyt. Säästöä tuli kuitenkin esimerkiksi siinä, että Kanta-Hämeen pehastushaitos tuki ulkomaista joukkuetta iainaamahla auton joukkueelie iiman minkäänlaisia kustannuksia. Kiipaiiun toteuma on ahijäämäinen 932,94 euroa, joten voidaan todeta, että kokonaisuudessaan kiipaihu toteutettlin muutamista yhityksista huohimatta Hämeen Peiastusiiiton hahiituksen antamien taiousraamien sisäilä. 4. KEHIHAMINEN Paiaute kilpaiiujoukkueuhta kerättiin sahkopostitse Excel tauiukkoon tehdyhia iomakkeehia. Vastausaikaa oil yksi kuukausi. Vaiitettavasti paiautteen palautti 31 joukkueesta vain kahdeksan, joihoin vastausprosentti on noin 26 %. Muuta kirjalhista palautetta saatiin mm. kihpaiiijoiden ruokailupaikkaa hoitaneeita henkilöltä.

13 4,1 RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORHI 13 (20) Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhmä Kaikkien rastien kunin gas, siistiä, taydellinen, paras, suosikki, ihan kuin todellinen ti/anne Toisaafta rastista sanottlin myös seuraavaa: Harmi, ettei valvojamme/kuijettajamme paässyt näkemään suoritusta. Heikoimman arvosanan rasteista sal Looginen ajattelu: Ongelmanratkaisu, joka sal 63 % hyvan arvosanan ja rastin keskiarvoksi tuli 2,8. Rastista sanottua: Suunnistusrastit olivat /iian vaikeissa paikoissa, /iian vähän suoritusaikaa, idea hyva, mutta toteutus olisi voinut olla parempi, ärsyttävä rasti, GPS eivät toimineet/el osattu kayttaa Muiden rastien keskiarvot olivat välillä 3,8 joten voidaan todeta, että rastit oiivat nuorten mieleen ja päaosin kiitettävästi onnistuneet. Alkusammutusrastia pidettlin hyvana ja perinteisenä rastina, joka jo kuuluu tähän kilpailuun. Mutta toisaalta nuorten mielestä alkusammutusrastilla oil ikävää käydä uikopuolisia häiritsemässä ja heitä oil vaikea saada osallistumaan. Yhden kilpailujoukkueen nuoret olivat pyytäneet alkusammutusrastilla kunniavieraita osallistumaan, mutta he eivät suostuneet, joka omalta osaitaan aiheutti nuorissa hammennysta ja ihmetystä (esimerkin voima?). Luontorastilla muistoksi Iyoty keskialkainen kolikko oil jäänyt useiden kilpailijoiden mieleen positilvisessa mielessä. Eläinten tunnistustehtävää pidettiin hankaiana, mutta toisaalta nähtiin, että se toi eroja kiipaiiuun. Nuorten mielestä rasti el kuitenkaan kuulunut kilpailuun. Lisäksi nuoret oiivat pitäneet varautumisrastista, koska se oil todenmukainen. Yleisesti rastien monipuoiisuutta ja Iaatua kehuttlin. Rastivihjeet saivat palautteen antajilta keskiarvoksi 3,6, jota voidaan pitää kohtuuliisena tuloksena ottaen huomloon eksyneiden määrä ja tästä johtuva kilpailun venyminen. Rastivihjeistä mainittlin, että olivat Ilian vaikeita ja niitä el ymmärretty, mutta toisaalta niitä pidettlin myös hyvana ja haasteellisina. Lisäksi kilpailuiden venyminen nähtiin eksyneiden joukkueiden ohjaajien vikana. Palautteen perusteella heidän oiisi pitänyt puuttua eksymiseen, koska se ei kuitenkaan olisi vaikuttanut kilpailun Iopputuloksiin (kilpailussa el saa pisteitä suunnistamisesta rastien väieiiiä). Toisaalta sääntöjen mukaan ohjaajan pitää puuttua vain turvallisuuteen iiittyviin seikkoihin, joten ohjeistusta tämän suhteen on jatkossa tarkennettava. Palautteissa myös hämmästeltiin, että miksei tukipuhelinnumeroa kaytetty hyvaksi, koska seilainen oil ohjeistuksiin laitettu. Paiautteissa myös esitettlin joukkueilie mukaan jonkinlaista seurantalaitetta. Reitistä ja rastipaikoista kuitenkin pidettlin, koska ne esittelivät monipuolisesti Hämeenlinnan seutua.

14 RESCUE RACE 2014 Hämeen pelastusilitto ry. Jo hto ryh ma LOPPURAPORTTI (20) 4.2. MUUT HAVAIN NOT Yieisjärjestelyistä yleisotapahtuma sal heikoimman arvosanan 3,5 ja useat kiipaiiujoukkueet jättivät kokonaan kohdan arviolmatta. Kiipaiiujoukkueet eivät kerenneet osaiiistumaan yieisötapahtumaan, mutta ne jotka kerkesivät, nun pitivät siitä. Toisaalta yieisotapahtuma olikin tarkoitettu pääasiassa yieisoiie, eika kilpailijoilie. / Maali- paikintojenjako arvioitiin arvosanaksi 3,6. Tulokseen vaikutti kommenttien perusteeiia suuresti kilpailun venyminen pitkäksi. Myöskin karanteeni Iähtö sal arvosanaksi 3,6. Karanteenia arvosteftiin lilan pieneksi isoon joukkoon nähden ja tuoleja oil tiiassa iiian vahan. Myos kanttiinia tiiaan kaivattlin, mutta tiiassa pidettlin eiokuvan pyörittämisestä ja runsaista tekemisen mahdoiiisuuksista. / Muut yieisjarjesteiyt ovat saaneet arvosanan väiiiie 4,1 4,6, joten voidaan todeta, että jarjesteiyt oiivat päaosin kiitettävasti onnistuneet. Erityisesti kutsun ja vahvistuskirjeen iaadusta, visuaaiisesta iimeestä ja etukäteisinfosta pidettlin sekä yhteistyokumppaneiden määrää ihalitlin. Myös rastitoimihenkilöiden toiminta oil nuorten mieiesta ripeää, asiaiiista ja mailikasta. Kuipaiijoiita saatu kokonaisarvosana kiipaiiuiie oil 4,3 jota voidaan pitää kiitettävänä suorituksena. Nuoriiie oil jaänyt kokonaisuudesta huippu ja ioistava filils! Kuipailijoiden ruokauiupaikkaa hoitaneelta henkiiöitä saadun palautteen perusteelia muonituspisteessä olisi pitänyt oiia osailistuvien paiokuntien joukkueiden lista, joiioin ruokailemassa käyneiden seuranta olisi heipottunut. Nyt ruokaliussa käyntia seurattlin vain kiipauiutoimistoiia oievasta Excei tauiukosta. Nuoret olivat myös näikäisiä pitkän päivän vuoksi ja ruoka oil heiiie mieieinen, joten sitä myös kulul paijon. Yhdessä vaiheessa ruoan riittavyydestä oitiin huolissaan, mutta tämän osaita korjaaviin toimenpiteislin ryhdyttuin välittömästi uhan Iahestyessa. Uhka el kuitenkaan toteutunut, vaan ruoka riitti kaikiiie. Koska kuipaiiu venyl, nun Cinnan Ateriollia valmistettu ja pakattu ruoka ylitti ruoan iampösäilytyksestä annetut raja-arvot (suositeiiaan tarjoiitavaksi 2 tuntia pakkauksesta), joten ruoka oiisi pitanyt pyytäa vaikka kahdessa erässä. Projektipaaiiikkö Juha Hirvonen on todennut kiipailusta mm. seuraavaa: Yhteistyäkumppaneiden hankkimisessa onnistuttlin todella hienosti ja mukaan saatiin tosi iso joukko yhteistyökumppaneita mahtavalla pan oksella. Oil hienoa nähda, kuinka palokuntanuorisotyatä ollaan vaimlita tukemaan! Projekti onnistul hienostl, siliä reitti rastit olivat juurikin sieiiä mihin nhitä kesällä 2013 Jo suunniteltiin. Vähän harmittaa kilpailujoukkueiden eksymiset ja ja /

15 RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORTTI 15 (20) Hämeen pelastusliitto ry. iohtoryhma TAVOIHEET JA NIIDEN TOTEUMINEN täten aikataulun venyminen. Parasta kuitenkin oil kilpaliutoimikunnan positilvinen henki ja innostunut asenne. Aiyttömiinkin ajatuksiin suhtauduttiin positlivisestija kukaon toimikunnassa ei sanonut ensimmäisenä sanaa El! Oil myös hienoa huomata, että koko Hämeen Peiastusliiton nuorisotyö osallistui päivän tapahtumiin. Mukana oil aivan pohjoisinta aluetta iukuun ottamatta kaikki Iliton nuorisotyön aiueet ja tekijöitä oil riittävästi. Projektin vilmeinen käytannön työ tehtiin vasta heinäkuussa, kun Hämeen Pelastusiliton palokuntanuorisotyontekijoista koottlin Hämeen Keskiaikamarkkinoiiie ensiapupäivystäjat. Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan paautteet ja muut havainnot sekä totesi olevansa paasosin yhta mieltä niista. Kritiikkinä Johtoryhma kuitenkin totesi, että kilpailun pituus ja rastien määrät olivat han kunnianhimoisia ja kilpailun venymiseen ei oltu suunnitelmissa varauduttu. Vaikka rastit olivatkin erinomaisia, nun yhden tal kaksi nhistä dish voinut Jättää pals. Lisäksi Johtoryhma cli huolissaan, että ptojektin jalkitoimet ovat venyneet kohtuuttomasti (alun penn pfti olla huhtikuun Ioppuun mennessä), mutta ymmärsi kuitenkin vapaaehtoisten uupumisen ja jaksamisen ison projektin toteutuksen Jälkeen. Kilpailun sääntöjen mukaan kilpailun tarkoituksena on: 1. tarjota palokuntanuorille mukavaa palokuntalaishenkeä ja itsetuntoa nostattava tapahtuma. 2. saada Julkisuutta ja näkyvyyttä palokuntanuorisotyolle esimerkiksi Järjestämällä kilpailu nakyvalle paikalle mm. kaupungin keskustaan, osailistamalla yleisoa rastisuorituksiin sekä olemalla yhteydessa tiedotusvä Ii n eisi in. 3. lisätä yhteistoimintaa Etelä-Suomen pelastusllittojen väiillä. 4. avata mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyohon. Johtoryhma arvhoi yhdessa kulpaulutoimikunnan kanssa viimehsessä kokouksessaan kulpaulun tavoitteiden toteutumista. Johtoryhma totesi enshmmäisen tavoitteen onnistuneen paaosin eninomaisesti, kuten kulpaulijoulta saatu palautekin antaa ymmärtää. Yleisötapahtumassa kävi päivän aikana arviolta noin 200 henkilöä, joka oh järjestäjille pettymys. Pääosin ylehso oh Jo johlakin tavahla aikaisemmin kuullut kilpailusta tal heidän omia sukuiaisiaan oil kulpaulemassa. Ensimmäistä kertaa kilpaulua varten perustettu Facebook sivusto keräsi vain 130 tykkäysta, joista suunin osa on palokuntalaisha. Näin ollen voidaan todeta, ettei Hämeen Sanomissa Julkaistu mainos, Facebook -sivusto eikä yleisotapahtuma tavoittanut ns. normikansalaisia. Kilpailusta kirjoitettiin yksi Iehtiartikkeli (Hämeen Sanomat)

16 RESCUE RACE Z014 LOPPURAPORTTI 16 (20) Hämeen pelastusliitto ry. Johtoryhmä SAANTOMUUTOSESITVKSET ja Bongaa paloauto kilpailuun osallistul vain 8 henkilöä, joista suurin osa oh myös jo entuudestaan palokuntalaisia. Pehastustieto Iehdestä oi kipailussa toimittaja valokuvaamassa ja toimittajaihe toimitettiin sahkopostitse kilpailusta Iisätietojakin, mutta koskaan Pelastustieto Iehdessä ei juttua kilpailusta nahty. Twitterissä kilpailusta ei havaittu kuin muutama projektisihteerin kirjoittama twiitti ja Facebook sivustolla on kirjoitukset loppuneet kokonaan kilpailun toteutuksen jälkeen. Yhteenvetona kilpailun toiseen tavoitteeseen todettakoon, että palokuntalaisia kilpailu kiinnostaa, mutta muita kansalaisia on vaikea saada kiinnostumaan osallistumaan tapahtumaan ilman merkittäviä panostuksia mainontaan ja ulkoiseen tiedottamiseen. Julkisuutta ja näkyvyytta saatiin siis vähänlaisesti. / Kolmas tavoite täyttyy parhaiten johtoryhmän tyoskentelyssa, jossa ovat siis edustettuina kaikki Etelä-Suomen pelastusliitot. Johtoryhmatyoskentelyn kautta saadaan kontakteja muihin hiittoihin ja päästään jakamaan ideoita/ajatuksia. Johtoryhman mielestä myös kilpailijoiden tasolla kontaktit muiden Iiittojen nuoriin nähdään hyvana asiana. Pääosin palokuntanuoret saavat kontakteja muiden Iiittojen nuoriin vain neljän vuoden välein järjestettävän valtakunnallisen leirin tai valtakunnallisten palokuntakilpailuiden kautta. Rescue Racesta on ensimmäisen viiden vuoden kierroksen aikana muodostunut Etelä Suomen pelastushiittojen palokuntanuorten oma mahtava juttu, johon osallistumiskynnys nähdään matalempana kuin esim. Veikon Maija kilpailuun osallistuminenja Iähteminen. Neljännestä tavoitteesta johtoryhma totesi, että kansainvälisen yhteistyon avaamisen mahdollisuudet ovat melko rajatut. Pääosin vain voittajajoukkue saa kilpailun palkintomatkan kautta konkreettista kansainvälistä yhteistyota. Johtoryhma oh mielissään kuul(essaan, että Hämeenlinnan VPK on suunnittelemassa vastavierailua Viroon, joten myös ulkomaisten joukkueiden isantäpahokuntana toimiminen avaa mahdohhisuuksia kansainvähiseen yhteistyohon. Seuraavassa on esitelty vuoden 2014 kilpaihuiden jälkeen esiin tuhleita saantomuutosesityksia sekä johtoryhman kannanotot niihin. 1. Ohjaajan roohin tarkentaminen suunnistuksen osalta Kilpailun säännöt kertovat ohjaajan roolista seuraavaa: Aikuisen rooli on toimia joukkueen huoltajana ja tukijana, joka ei ohjaile ryhmän toimintaa eikä kilpailusuoritusta. Tarkoitus on antaa nuorille seikkaiiumieitä selviämisen taitojen kehittymistä sekä onnistumisen kokemuksia ryhmäno, joten huoltaja el saa ohjata nuorten toimintaa. Huoltajan ja

17 RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORTTI 17 (20) Hämeen pelastusilitto ry. Jo htoryh ma tulee olla ensisijaisesti joukkueen omasta palokunnasta, joka tuntee kilpailujoukkueen nuoret ja hänen tulee toimia joukkueen turvaajana riskialttiissa tilanteiden välttämiseksi. Johtoryhman kanta: Johtoryhmä totesi, ettei nykymuotoinen sääntömaininta tarvitse enään tarkennusta, mutta myönsi, että kirjaimellisesti sääntökohtaa noudattaessaan ohjaaja ei saisi ohjailla edes suunnistusta. Johtoryhmä totesi, että kilpailun järjestajän tulee antaa jatkossa tarkat ohjeistukset suunnistuksien osalta. 2. Airajasääntöä tarkennettava (mistä-mihin) Kilpailun säännoissä lukee seuraavaa: Kokonaiskilpailunkesto on maksimissaan 6-8 tuntia. Johtoryhmän kanta: Johtoryhmä myönsi, että sääntökohta on tulkittavissa eritavoin (ilmoittautumisesta-päattajaisiin, avajaisista-päättäjäisiin, kilpailujoukkueen radalla suorittama aika jne.) Johtoryhma päätti tarkentaa sääntökohtaa seuraavasti ja täten omalta osaltaan ehkäistä kilpailuiden venymistä: Kokonaiskilpailunkesto on maksimissaan 6-8 tuntia siten, että aika alkaa ilmoittautumisesta ja paättyy palkintojenjakoon. Lisäksi suositellaan, että yksittaisen kilpailujoukkueen radalla oloalka olisi maksimissaan 4 tuntia (sis. ruokailun). 3. Sääntöihin kirjattava kilpailutoimikunnan minimikokoonpano Kilpailun saännoissä lukee seuraavaa: iärjestävän liiton tulee kerdtä keskuudestaan kilpailutoimikunta, jonka vastuulla ovat kilpailun suunnittelu, jarjestelyt ja toteutus. Johtoryhman kanta: Johtoryhma ei nahnyt tarvetta asettaa kilpailutoimikunnalle minimikokoonpanoa, koska järjestävien Iiittojen kaytettävissa olevat resurssit ovat erilaiset. Jatkossakin kilpailutoimikunnan kokoonpanon määrittää järjestävä Iiitto.

18 Johtoryhman kanta: iohtoryhma myöntää, että kilpailun ajankohdan ollessa Iahempana kesää, se RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORTTI 18 (20) Hämeen pelastusliitto ry. Johtoryhma Digitaalisen tekniikan kayttoonotto mahdollisuudet Kilpailun säännoissä lukee seuraavaa: Matkapuhelimien, tietokoneiden ja muiden vastaavien laitteiden kaytta kilpailun aikana on kie!iettya. Nuorten elektroniset laitteet tulee olla pois päaltä kilpailun ajan tai ne voidaan kerätä pois kilpailun ajaksi. ]ohtoryhman kanta: Johtoryhma myöntää, että digitaalisen tekniikan kayttokielto kilpailun aikana on ongelmallista, koska se on erittäin oleehinen osa nykymaailmaa ja nykynuoria (esim. nykyalkaiset paloautotkin sisältävät lukemattomat määrät digitaalisia laitteita). Mutta johtoryhman mielestä digitaalisen tekniikan kayton täysivaltainen myontaminenkin tuottaa kilpailulle omat ongelmansa (esim. rastikuvien Ievittäminen sosiaaliseen mediaan, kilpailujoukkueiden kommunikointi keskenään tai ulkopuolisen tahon kanssa jne.) Johtoryhmä päätti kuitenkin keventää taysikieltoa seuraavasti: Kilpailun järjestäjb vol halutessaan hyvaksya matkapuhe!imien, tietokoneiden ja m ulden vastaavien digitaalisten laitteiden (esim. navigaattorit) kayton kilpailun aikana, mikäii niiden kayton el katsota edesauttavan vilppiä. Jos kilpailun järjestäjä kieltää elektronisten laitteiden koytön, nun ne tulee olla pois päalta kilpailun alan tal ne voidaan kerätä pois kilpailun ajaksi säilöön. Kilpailun ]arjestajan on mainittava kilpailukutsussa Iinjauksensa digitaalisten laitteiden käytosta. 5. Kilpailun ajankohdan siirtäminen Iähemmäksi kesää Kilpailun säännöissä lukee seuraavaa: voisi Iisätä kilpailun mielenkiintoa (enemmän ihmisiä Iiikenteessä) ja mahdollistaisi esim. veden kaytön kilpailurasteilla. Samalla johtoryhmä kuitenkin totesi, että kilpailun ajankohdan etsimiseksi on tehty aikoinaan paijon töitä. Ajankohdan Iähtökohta on ollut Se, että tuolloin Iiittojen nuorisotyössä on toiminnnahisesti hiljaisempaa. Johtoryhmä ei nahnyt tarvetta muuttaa kilpailun ajankohtaa. Rescue Race kllpailujarjestetäanjoka vuosi maaliskuun toinen Iauantai.

19 RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORTTI 19 (20) Hämeen pelastusilitto ry. Johtoryhma Yhtenäinen varustus: palokunta-aiheinen paahine Kilpaliun saannoissa lukee varustuksesta seuraavaa: Kilpailujoukkueen nuoret: Yhtendinen varustus, nuorten haalarit tal muu yhtenainen palokunta-asu, yhtenainen palokunta-aiheinen paahine, vapaavalintaiset säänmukaiset jalkineet sekä käsineet. Johtoryhmän kanta: Johtoryhma myöntää, että yhtenaisen paiokunta-aiheisen päähineen saaminen kaikilie vol olia hankaiaa, koska kaikilia palokunniiia ei ole tarjota nuoriiieen esim. yhtenaisiä palokunta-aiheisia pipoja/iippiksia tai vast. Lisäksi johtoryhman on myönnettävä, että esim. vuoden 2014 kiipaiiuissa oil havaittavissa, ettel kaikiila nuoriiia oie yhtenaista paiokunta-aiheista paähinettä ja yhtenaisesta varustuksesta tuilkin kiipailuiden aikana yksi vailtus. Johtoryhma pohti, että voisiko ko. kohdasta poistaa sanat: yhtenainen ja paiokunta-aiheinen, joiioin jatkossa kiipailujoukkueiden jäseniiiä oiisi mahdoiiisuus vailta vapaavalintaisesti paahineensa. Johtoryhma ei päässyt asiassa yhteisymmarrykseen, vaan ko. kohtaa päätettiin pohtia uudestaan myohemmin. 7. Rescue Race yieisotapahtuman Ianseeraaminen osaksi kiipaiiua Kilpaliun säännöissä iukee kilpaliun tarkoituksesta seuraavaa: - Kilpailun tarkoituksena on: saada julkisuutta ja nukyvyytta palokuntanuorisotyolle esimerkiksi jarfestamälla kilpailu nakyvalle paikalle mm. kaupun gin keskustaan, osallistam al/a yleisoa rastisuorituksiin sekä olem al/a yhteydessä tiedotusvälineisiin. Johtoryhman kanta: Johtoryhmä myöntää, että Hämeen Peiastusiiitto iähti täyttämään mainittua tavoitetta uudeniaiselia ajatteiumaiiiiia (yieisotapahtumaiia). Johtoryhmä kuitenkin totesi, että järjestävien iiittojen kaytettavissa oievat resurssit ovat eriiaiset. Jatkossakin johtoryhma antaa järjestävän Iliton itse päättää, miliä tavoin se pyrkil täyttämään ko. tavoitteen ja muistutti, että kilpaliun aikuperaisena tarkoituksena on viedä kiipaiiurastit yieison iuokse. 8. Johtoryhman taloudelilset kustannukset säätiön kustantamaksi Kiipaiiun säännöissä lukee seuraavaa:

20 RESCUE RACE 2014 LOPPURAPORUI 20 (20) Hämeen p&astusliitto ry. J ohtoryh ma Markku H Aarnion sädtiö tukee kilpailun järjestamista, pa/kin tomatkaa ja sen vastavierai/ua säätiän pääornan vuosittaisen osaketulon mahdollistamissa puitteissa erikseen sovitusti. Järjestävä Iiitto vastaa pääsääntöisesti kilpailun järjestelyku/uista, mutta vol kattaa osan tai kokonaan niisto osallistumismaksul/a, johon sisä/tyy yleensa osa//istujien ruokailu. Markku H Aarnion säätiä tukee järjestelyja, kuten sääntöjenl. kohdassa mainitaan. Johtoryhmän kanta: 5. LOPPURAPORTIN HYVAKSYMINEN JA JAKELU Johtoryhmä myöntää, että kilpailun organisaatiomalli ja järjestelmä on poikkeuksellinen sekä kaksijakoinen. Kilpailun jarjestelyiden taloudellinen vastuu on ama järjestävän Iiiton vastuulla, jolloin myös kilpailutoimikunta on taloudellisesti vastuussa omalle liftolleen. Toisaalta kuitenkin kilpailun johtoryhmaa johtaa Markku H. Aarnion säätiön valitsema puheenjohtaja ja siinä on edustettwna kaikki Iiitot. Johtoryhma on siis säätiön alainen ryhma, joka valvoo kipaiiutoimikunnan toimintaa säätiön alaisena organisaationa, jolloin johtoryhman kustannuksia ei periaatteessa voida nähdä kilpailun suorina ja rjestelyku )u in a. Johtoryhman puheenjohtaja Paajanen lupasi ottaa asian puheeksi säätiön ja Iiittojen toiminnanjohtajien yhteisessa seminaarissa torstaina Tämän loppuraportin kappaleet 1,3 ja 4 on hyvaksynyt johtoryhman ja kilpailutoimikunnan yhteiskokous sunnuntaina Riihimäellä. Kappale 2 on kirjoitettu pitkin loppuvuotta 2014 ja raportin viimeistely (Iiitteiden Iisäykset ja taitto) on tehty helmikuussa Loppuraportti Ilitteineen toimitetaan jokaiseen Iiittoon ja kaikille yhteistyokumppaneille projektisihteeri Juha Kylmälän toimesta. RIIHIMAELLA , RESCUE RACE JOHTORYHMA JA KILPAILUTOMtKUNTA

Rescue Race 2014 kilpailuvahvistus

Rescue Race 2014 kilpailuvahvistus Aikataulu Lauantai 8.3.2014 8.00 Ilmoittautuminen alkaa 9.00 Kilpailun avajaiset, karanteeni alkaa 9.30 Ensimmäiset joukkueet lähtevät n. 12.20 Viimeiset joukkueet lähtevät n. 17.00 Viimeinen joukkue maalissa

Lisätiedot

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU SÄÄNNÖT 1(7) VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. LIIKENNEOPETUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (5) TUTKINTOTOIMIKUNTA (8258) TUTKINTOTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika 21.10.2010 kello 13:00 17:30. Paikka Läsnä Poissa Suomen autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11, Helsinki Antero

Lisätiedot

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 1. Olen Kysymykseen vastanneet: 24 (ka: 1,8) (1.1) tapahtuman osallistujan vanhempi 37,5% 9 (1.2) seuraohjaaja 45,8% 11 (1.3) järjestäjä

Lisätiedot

PALOKUNTANUORTEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILU KALUSTON KÄSITTELYSSÄ

PALOKUNTANUORTEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILU KALUSTON KÄSITTELYSSÄ SÄÄNNÖT 1(7) PALOKUNTANUORTEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILU KALUSTON KÄSITTELYSSÄ Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten

Lisätiedot

22.3.2016. Leirikutsu

22.3.2016. Leirikutsu 22.3.2016 Leirikutsu Lapin ja Pohjois-Suomen pelastusliittojen palokuntanuorten In the Middle of Nowhere leiri järjestetään Sallassa koulukeskuksen alueella 3.-9.7.2016. Leirin järjestävät SPEK Lapin ja

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu TEKNINEN OPAS versio 1.0 19.8.2015 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi on viimeisin versio tästä oppaasta. ( www.koivistonisku.fi ) Mastercupin osakilpailu

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) Järjestötoiminta Nuorisotyötoimikunta

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) Järjestötoiminta Nuorisotyötoimikunta HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (6) NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2017 Aika 8.1.2017 kello 13:11-15.23 Paikka Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 69, 37470, Vesilahti Paikalla Toimikunta:

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 09.03.2015 klo 17:15-18:50 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2017 POHJANTIEN KOULU, KUOPIO 8.4.2017 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO OPEN 2017 Kuopion Taekwondo ry järjestää

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala 31.8.2014 KILPAILUKUTSU Pirkanmaan Karting ry kutsuu karting kilpailijoita osallistumaan Aluemestaruuskilpailu 2014 nimiseen

Lisätiedot

LOHJAN PIENOISRALLI 5.9.2009

LOHJAN PIENOISRALLI 5.9.2009 LOHJAN PIENOISRALLI 5.9.2009 Hyvät kilpailijat Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi Lohjan pienoisralliin. Olemme pyrkineet tekemään hyvän kilpailun, reitin, aikataulun sekä muiden järjestelyjen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Osallistumisvahvistus kilpailijoille 1/5

Osallistumisvahvistus kilpailijoille 1/5 Osallistumisvahvistus kilpailijoille 1/5 XX VEIKON MALJA, PALOKUNTANUORTEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILU 14.5.2011 JYVÄSKYLÄSSÄ Tervetuloa Jyväskylään, kahdenteenkymmenenteen Veikon Malja-kilpailuun! Kilpailu

Lisätiedot

AUTOLUOJUS RALLI F-cup 4. osakilpailu 23.08.2008

AUTOLUOJUS RALLI F-cup 4. osakilpailu 23.08.2008 AUTOLUOJUS RALLI F-cup 4. osakilpailu 23.08.2008 Hyvät AUTOLUOJUS-RALLIN osallistujat. Minulla on ilo toivottaa Teidät tervetulleeksi AUTOLUOJUS- Ralliin, joka on F-cupin neljäs ja samalla ensimmäinen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU

KILPAILUKUTSU MUODOSTELMALUISTELUN I-LOHKON KANSALLISTEN SARJOJEN 1. KILPAILU JYVÄSKYLÄSSÄ 22.11.2015 Jyväskylän Taitoluisteluseura ry (JyTLS) kutsuu STLL:n jäsenseurojen I - lohkon muodostelmaluistelijoita tulokkaiden,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

KI K L I P L A P I A L I I L J I A J OH O J H E J

KI K L I P L A P I A L I I L J I A J OH O J H E J KILPAILIJAOHJE KILPAILIJAOHJE Tervetuloa järjestämäämme AutoGlym-ralliin. Kilpailuun on starttaamassa 125 kilpailijaparia mukaan lukien tasanopeusautot. Kun saavutte Kangasalle, teidän on ensin vietävä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu LIMINGANPORTTI JM Lauantaina 24.9.2016 klo 11.00 Liminka, Vehkamaan radalla Alue 1 aluemestaruusosakilpailu KILPAILUN SÄÄNNÖT Liminganportti JM 24.09.2016 Kansallinen JM-kilpailu / alueen 1 aluemestaruusosakilpailu

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

XXXIX RANTARALLI 10.10.2015 MYNÄMÄKI

XXXIX RANTARALLI 10.10.2015 MYNÄMÄKI XXXIX RANTARALLI 10.10.2015 MYNÄMÄKI Naantalin Seudun Urheiluautoilijoiden 39. Rantaralli on taas täällä. Lokakuinen lauantai houkuttelee kilpailijat ja katsojat yhteen kokemaan vauhdin hurmaa vaihtelevilla

Lisätiedot

F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009

F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009 F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009 Hyvät AUTOLUOJUS-RALLIN osallistujat. Minulla on ilo toivottaa Teidät tervetulleeksi AUTOLUOJUS- Ralliin, joka on F-cupin viides ja samalla toinen kesäosakilpailu. Olemme

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija Tapahtumien järjestäminen Yhdistyskoulutus 2.12.2015 Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija TÄMÄN SETIN SISÄLTÖ Miksi tehdään tapahtumia? Tapahtuma=projekti Projektin osa-alueet Projektin elinkaari

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS

23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS 23. Satakunnan ajot 18.-19.6.2016 (etappiajo) Skoda maantiecupin 4. osakilpailu (etappiajo) TEKNINEN OPAS versio 1.1 16.6.2016 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

26.-28.6. 2015 SJ15, GT15, GT30, F4 KILPAILUKUTSU

26.-28.6. 2015 SJ15, GT15, GT30, F4 KILPAILUKUTSU 26.-28.6. 2015 SJ15, GT15, GT30, F4 KILPAILUKUTSU KILPAILUKUTSU 2 / 8 Järjestäjä Ohjaajaluvat (202.02.1) Kilpailun arvo ja luokat Paikka ja aika Kilpailuerät Salon Kilpaveneilijät ry. Rajakivenkatu 27,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Tulikaste leiripalaute

Tulikaste leiripalaute Tulikaste 2013 -leiripalaute 1. Monellako leirillä olet ollut? 2. Olin leirillä 3. Mille seuraavista kursseista osallistuit? Vastaajien määrä: 74 4. Toimin leirillä seuraavalla toimialalla (toimistossa)

Lisätiedot

XXXVI RANTARALLI 1.9.2012. Kansallinen pienoisralli ja alueen 7 aluemestaruusosakilpailu

XXXVI RANTARALLI 1.9.2012. Kansallinen pienoisralli ja alueen 7 aluemestaruusosakilpailu XXXVI RANTARALLI 1.9.2012 Kansallinen pienoisralli ja alueen 7 aluemestaruusosakilpailu Perinteinen Rantaralli rikkoo perinteitä tänä vuonna olemalla kolmen EK:n pienoisralli, jossa käytetään tiivistä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN 1.8.2015 JOENSUUN UIMASEURA RY KILPAILUKÄYTÄNTEET 1.8.2015 LÄHTIEN Uinti ja Uimahypyt Joka kauden alussa valmentajat tekevät kilpailukalenterin uintiin ja uimahyppyihin. Uinnin kilpailuiden alustavan budjetin

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT PirKa SJM-karting 2015 24.-26.7.2015

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT PirKa SJM-karting 2015 24.-26.7.2015 KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT PirKa SJM-karting 2015 24.-26.7.2015 KILPAILUKUTSU Pirkanmaan Karting ry kutsuu karting-kilpailijoita osallistumaan PirKa SJM-karting nimiseen kilpailuun 24.-26.7.2015

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Canorama Oy on erikoistunut toimistojen työnkulun, tiedonhallinnan, tiedon säilyttämisen ja jakelun ratkaisuihin. Canorama tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää ratkaisuja, jotka parantavat

Lisätiedot

1. Ampiais Rallispecial 3.3.2013 KILPAILIJAOHJE

1. Ampiais Rallispecial 3.3.2013 KILPAILIJAOHJE 1. Ampiais Rallispecial KILPAILIJAOHJE Tervetuloa 1. Ampiais Rallispecial kilpailuun! Tänä vuonna ovat säät suosineet kilpailureitin tekijöitä ja on saatu luotua todella hieno talvinen kilpailu, josta

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa.

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruus Kaakkois-Suomi 6 3.9-4.9.2016 Kansallinen Varkauden Urheiluautoilijat ry Varkaus I OHJELMA 23.08.16 31.08.16 klo: 23.59 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen Otetta opintoihin -ryhmämalli 19.5.2011 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun yliopistoon olin mukana vetämässä

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

X4 RALLY CUP

X4 RALLY CUP X4 RALLY CUP 2012-2013 Kilpailut Kilpailuja kaudelle 2012-13 järjestetään 8 kpl:ttä. 4 kesällä asfaltilla ja 4 talvella jääspeedwaynä. Osakilpailu no.1 ja 2 Osakilpailu no.3 Osakilpailu no.4 5.5-6.5.2012

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 27.2.2016 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa perinteinen (P), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84 PÖYTÄKIRJA 82 Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2015 AIKA 7.12.2015 klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 84 2 KOKOUKSEN AVAUS... 84

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Katsastus tapahtuu Urjalan kirkonkylän tuntumassa Lahma- Trans Oy:n tiloissa, siellä on myös traileriparkki. Niihin on opastus valtatie 9.

Katsastus tapahtuu Urjalan kirkonkylän tuntumassa Lahma- Trans Oy:n tiloissa, siellä on myös traileriparkki. Niihin on opastus valtatie 9. Hämeen ralli 7.2.2015 Kilpailija ohje Tervetuloa Urjalaan! Muutama asia mikä on tärkeää muistaa kilpailussamme: Katsastus tapahtuu Urjalan kirkonkylän tuntumassa Lahma- Trans Oy:n tiloissa, siellä on myös

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2013

PÖYTÄKIRJA /2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 23.4.2013 Paikka: Kattosauna Sivistys, Leppäniemenkatu 11 Läsnä: Suvi Syvänen, puheenjohtaja Niina Karjunen, sihteeri Tommi Kolehmainen Tuomas Haavikko Eero

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot