Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:"

Transkriptio

1 Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista : : :70 Smk : Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön laskut Kirjoituspalkkiot Kuljetusmaksut ja postikulut Piirrokset Ilmoitukset Ilmoitushankintapalkkiot TOimittajan palkka Palkkatilin siirto 6savuokraa Sekalaisia toimistokuluja Voitto t. 'eri Smk : : : : : : : : : : : : : : :70.ir- Ln 1

2 Nousevan Voiman tili v a Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista Tappio Smk : enot: Painatuskulut Kuvat yön laskut Kirjoituspalkkiot Piirrokset Ilmoitushankintapalkkiot Toimittajan palkka Pa1kkati1tn siirto Osavuokraa KUljetusmaksut ja postikulut Ilmoituskulut Sekalaisia toimistoku1~a t. eri Smk : : : : : : : : :50 4.p89: :- 438: : : :- c:.351: : 2.383:25.ir- Ln 1

3 Työväen Urhei1aliiton :1 Y.l~skalujen til~ erittely. v Vuokriin ;- Palkkoihin ;- Jä s enmeks u1hin 7.081; 25 Kokouspalkkiot (1iittotoimik.) 3.896;- PostikW.ut : 1.0 1'0imistotarpeet ja sek al.kulu.t : _ Smk :05 ========---============~ t. ( Jaostojen palkkiot 5.300;-.ir- Ln 1

4 n Oh ellis1nn 111 tceln~. Jtlt ne ar;;. 1raistr:tatille r. Ola Vll.Od n 11r tln1a.nomaigel c.luvalla to1moenpan _ reri arpajaist n tility B n t1lintarkas tua~au R ls1ngi sä 2 ~:n~ m~a11~ z: yöväen Urheiluliitto..... lausunto. LI1tteinä: TIli TUL:n 111ttoarpaJalsIst J lir- tl1intarkastus- toin. ) in l

5 Tili lu~:n lilttoarpaja1s1sta v Ilmo! t t! set ar-l'o1aaa Korkotu.lot 4.354:65 Smk :65 Arp lippuj VOittojen ostoon p inatue enot: iot arpojen a,yyj111 c :90 JJ\,-yntikl1pailun p!!.lkinnot seuroi 1 P lkat J vuo amenot 1 ostiklt 1 ut 11/o"'tuskul-t B~ 1 sia re.laam1- Ja ai~tugkuluja j ilai ia pa~otta Toimi stotarpe t _~Oi3tO epä armo1ksi Palautettuja arpoja Jälellä ~ ek~ 1.1 i a kuluj Tulot: ' 1. arpoj a'2: :- 800: : : '1'7: : : ; : :- 694; :85 "eri :15 _.._._ ,.. Arpa~ 1st n tnott a tulos :15 käytet D myöbemmin 1ähe in mltär ttavällä tavall arpaj lal vesa 1 i Lyöväen Urheiluliitto nltt 1h1n tarko1~s1in~ ur ilulliaen va11stusto1m1nn n tuke isoksi. se ä liittotalon J ~lsten v01m1stelukotlrahas-. ton kartuttamis9 a1. K.1s1ngili~ 01 p;nä Joulukuut iiro in n

6 Liite TUL:n liittoarpajaisten tiliin v:1ta n Va1ittuina ti1intarkastajina toteamme ede11äolevan tilin kirjanpitoon perustuvana olevan oikean. Helsingissä, maaliskuun 1 p:nä It. reri iiro in n

7 ,, T 1 L 1 N T A R KAS T U S L A U SUN T 0../ Valittuina tarkastamaan TYÖVÄEN URHEILULIITON tilejä ja toimintaa tilikaudelta tammikuun 1 p:stä 1928 joulukuun 31 p:ä~ 1928 olemme tämän tehtävän suorittaneet ja sarunme tarkastuksen tuloksena esittää seuraavaa: 1. ~teiset rahavarat vastasivat tarkastuspäivän rahatilin erotusta. 2. Liiton tulo~ ja menoerät olivat asialliset ja - todisteiden mukaan oikein kirjatut. 3. Kustannustuotteiden varasto, kalusto, arvopaperit ja muut varaerät vastaavat mielestämme niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja. 4. Tilivelat todettiin asianomaisilta hankitu1lla t i 1 i 0 tt e il la 5. ff Nousevan Voiman n tuottama tappio Smk :70 on otettu t1linpäätökseen varoina. joten liiton todellinen voitto vuodelta 1928 on sen verran pienempi. It. reri 6. Liiton palveluksessa olevien toimihenkilöiden nostamista k1rjoituspalkkioista TUL-lehteen, Vuosikirjaan y.m. Julkaisuihin, 0 1si vastaisuudessa saatava liittoneuvoston päätös siitä, missä määrin ja minkä luontoisista kirjoituksista he saavat nostaa erikoispalkkiota. 7. Saamamme käsityksen mukaan on liiton rahavaroja Liro in tl

8 hoidettu huolella ja asianharrastuksella, joskin hyväksytystä menoarviosta on olosuhteiden pakosta jossakin määrin poikettu. Tarkastuksen perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tilive1vo11isi11e myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta Helsingisaä maaliskuun 1 p:nä :n määräämät tilintarkastajat.

9 a " d~(~;{-27 /r:~ Liro in n

10 \ \ \ \.. I'yuväcr: UI'he: l"lj.ii ~jon ~u10 -j L. meno2.rvij v :11e en I, i i t. 0 sai,1...ljohtien 0 _ t', J :'. htee2:'l TU j.r:~ "?t.d.en tollt,j t 'a,j ['. 'I\-:-.4.. ')ur'i en 1 10 i t!j.j:l J.? G S Go s ih teeri Keiss i ht. js lehj.toim. LL(' 8. 1):1. täjä I]\} i mi s to a~)ule. "i.ned. :i:1. 7. to :i.m :l tta j a Le i a)o n:o. VuJ:J l:ra t TQ i mis-:;ota r peet.postikulut Sähkösanomat ~.ä nnö8työt ~Lcl ti t i l nuks e t..2uj;:1e 1 i l1rilaksu t r:u::o i tusl:ul u t jlehtien l ähetys I Y :1 ~l k oma:nen edustus n 3 _ ;. :3,000; - 3,00:: - ::;.200 ; : - L 200; - " : : :- 1 ~ i 1 IJai luadu e tue.iolmus)8. l kki 0 t J ~. 0 8 to j en ~! al]rjll 0 t ~~... ~. e mn alc2 11 t i~ r koja ~~ t - lehden?ai natus ~Jö~. naiet.urh. lehel en ~') a:i.natus N.o.us-eya...'1 VDi man -oainq t"'j.s L ~ i r joi tu.s~ a l k2:i c t ~ uht i err kqv~tus je '~ (}~: t:.l ni s 1a h1.l'llj t: Tuloja: kl:, I I : : '--=-...;----- ~ 1 L es taruusk: 1 ::;Ja:i ::'1l:" t a i.~i i ]a.il uluv:i;3 ta Lj.ittoveroa jäe. c: 3 :,Lneta::L.'1u_ tuctteia.en t i li ILiittoarpajaivten vol t~ ovaroist a 1'/ 'Ta I tioa-pua, s~h~e e ~~:1 pa k;:.amseen t!!l ': 1!,J~J._:i.8e6n ;j a,mullis. 'TaI.!l J.6.nu.J 1 e TUL-, J. ehdon ti!.8."'j.8me.ksu t. II lrcorm.m8rot,ia ibloitu ] Ret r:1 1 ~.. '1 q -i t~ t -T 1'" 1 h =l, -., C" 1- ("1 }J t:.l..rl. ~~, 11 "... 8 (,.en ~l.~,-u~,m ::L\. """, u u / 11,1 irtor.1.1r.1g:,ot.;.:. i1'ti",iijcusevan itoimnn tij'3."'j.cma:ts'j.t 11 irto~u::le :':'G' t j e ilmoi h,.kset,; / II O)oOCO : :- ;)6,0 0c: - 3~~ooc: - 26 a 4co : - ;?,1., 6co :- 14-,.J:oo :- : Jo : 7ci2oc : ;-' : :- J.{. ooo : - :~.o oo; : : :- hj.ooo: : : : : : : : :- 25.!)oo: "p',0 00 :- i!b 8 C 0 0 : - ' I 2 c n 7 co : :-: J :- 3 r : -. 1 '7. 400:- 10,.8 00: : :...:. ~J.o oo :- 15 ~ 000 : - : : : : : - ' :-: : ;-: 5 ~ OJO: : : - : : :r : : : :-- 4.':i:oo:- 6,000 : : : : - 10 < 000 : -' 8. 00D: : : :- 28.Qoo :- 1 <0 00:-., I ~l I l I._~~: ~ i _ ~:~:4 J~~~._ l _ ~~:' ~ ~~~ ~t _~~:: ~~~~:_ I I r! I : :1; : n 000; : :- 5.ooc: EL. ooc- ; - '"'0.000 ; ~'6 n IJ 00: - 2.1),0 :)0 : - ~CnO ()O : I 2 Lo,o J O O 0 : ~> 1 8C,. 1ao; ':'0:.. I 1 ~ : ~ 0 G CO; ':; : - ( n 0( 1) ; - I 5.000:J S. 000: ; -) : - ~ : "'6 O ' I L> 000 ' -1 2,:}. 000: ~I &~.:.n::d"ile"t - I 1 j I./ ~ :-----'.' t j ' -~---- Sml: n i : - ' :~ 53 7~ 4oo :- I I, i "\ : -. \ 2,-~o. 0 00; - \', : : : : c:- at. lieri iir- () in n

11 ,en Tarleemma t mää:!'äyl:set TUL : n li i ttokokous edusta jain vaalin toimittamisesta vuonna r, Vaaliluettelot. Johiisen seul'an, joka on hyväksytty '''seneksi liittoon ennen 10 p :aa joululeuuta 19~8, on lac..d i ttava lii osta si ta. varten lähete yille lmavale }~eille aakkosellinen luettelo niistä jäsenistää?!, jotlca ovat liit Jyneet seuraan eru1en vuoden 1928 loppua ja joista liito~le 0n suoritettu liittovero. Lii ton jäsen, jokc:~ kuuluu useampaan seuraan, ilmoi ttakoon viirjeistään 25/3-29 seu~oilleen vaaliluetteloon merkitsemistä varten, missä seurassa ~än aikoo äänestää, Vaaliluettelot on asetettava lrussalön seura'ssa jäsenten nähtäväksi yhden viilcon ajaksi 1 p : stä 7 p :ään huhtikuulja 19;29. Heti tämän ajan pät:!..tyttyä, viimeistään ennen 10/4 on vi.:.alilue elot lähetettävä ::"ii ttotoiqileunnal le ta::okastettavaksi. Lii ttotoimilrunta palauttaa v2,aliluettelot takaisin seut roille viimeistään 7 päivää ennen vaalin suoritusta. Ainoastaan vaaliluetteloon merlei tyillä seuro jen jäsenillä on äänestysoikeus lii ttclcokousedustaja jain va2..1issa.. VaaliliTJUt. Vaaliliput paina ttakoon a sianoqainen pi iri johtolcunta, nais ten ja ruotsalaisten va::,lipiirejä varten kuitenkin lii ttotoimikul1ta ja ne on lähetettävä s eu:;:,o ille vi imei stäe.n 14 päivää ennen äänestyspäivää. Seura, j olea ei ole saanut vaalilip~uja viimeistään 14 päiyää ennen äänestyspäivää, vaatikoon ne viipymättä piirinsä johtolcunna lt ~. Aänestysli pyuihin on painatettava '0 - kaisen lcyseessäolevan vaalipiirin edusta ' aehdo}~ka2,n nimi aaklwsellisessa järjcstylcsessä, saleä mä[~räys lcainlm monta.s. saa enintään äänestää. Vaalilautakunnat. Kuhunkin seura.:... n on muodcs ettava 5- henkinen vaalilaukllcunta, johon Jcuulu-.:. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä. Näistä määrää liittoto i mi}:unta puheenjohtajan ja varapuheen ' ohtajan ja asianomainen seura 3 jäsentä. Vaalilautakunta on toimival~ainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.i a 2 vunlilautalcunnan jäs-:men läsnäollessa.. Seuroissa, joissa on miehiä ja naisia, eivät naiset muodosta CQ2..a vaa lilautaleunt2..ansa, V2..an suoriteta'~n äänestys yhdessä miesten kanssa. Naisten seuroissa on 'GlUodos ettava oma vaalilautal;;:unta. VC1.alilautaleuntr. l'.:ol:oontul::oon 1:- tuntia enne n vaalin allcamist2, ja. ali t lwon k0s }~uu d estaa. n s ihteerin s81~ä päättäl:öön muista va21ia lcoskevista Jeäyännöllisistä toimenpiteistä. Täs ä on pidettävä ptyt~:irja~. et. veri Vaalin toiqittamincn. Va.ali suori tataan 5 p :nä tou)::olmuta 1.:29 kello 10 - kuin ~::u1:.nallisiss;:: vnaleiss. 16 samulla tavo i n Äär:estysoilccms. JokQi~en vq~likol~oinen, v~ Q lilu ett loon merkitty jäson saa äänestää vo..in yhdon kerran j u yhdessä seur:j.ssa, huolim::1.tto.. sii tä l;:uuluul~o hän usoamp.:wn sour2.an. 08 jol::u,jäsen on äänestänyt US8r.. mm3.ss~ J:uin yhdessä seur8.ssa to..i väärällä ninellä, oroteto..~ n hänet ::1. iniaaksi liitosta. Vo..lto..l:i~~jr~l l ::" tai ottoall2- ei S:J.~'. äänestää ) kui ten~:in on va::-,lil:::utnkunnan jäsen, jol~c~ jo'j.tuu v:,,:c.litoimitul::seen ~wtis0urans2 ullwpuelello, oi1~eutettu ottnr:kwn vo..2.1iotte0n 1 otis0urcl to..:::.n jo.. äänestämään sillä v:',:lli toini tuspo..ilms sao..n. iiro in n

12 , en.hdn<js t ; minen. VQalilQutn};:untC'. ~"'. nt '::-. }:oon ml3svc li tsij::lle miesten j c. n ". isv':-.li tsij ~,110 n,.iston v~ ~.lipiirin i:idncstysli l)un lii ttojds on};:irj 2:1 näyttäodllj., t 0hel cn S:'.. rrll-,:.u.i,nc:stysmor~;:inl1j.n v C'.::-.liluettoloon j :l l c im2.tkoon v::'.lisij ~'.. n lii ttoj2. sonkirjgn J:uuelonn011e v 2.p e'-:'.11a sivulle scmrcln nio0n. V=-.li tsij :-: vet~};:ö0n lyhyen, mi oluimnin ; 2~o..l ;: ::'. suor :1 n, viive'-n s<jn t C'~ i niic'l0n <Jdust ~'.j 2~oh dol;:~~ : i(l c n nimi 0n eto011, joi t e'- t ::'.htoo lii ttolco~cousijdustc'.j d! ks i ään0stdc..i., tc.i tt ~~ 2:00n 8.2.no stysl i pi'uns 2. j ~ ::" ntu}won :3 en V2..., li uurn :,.~'. ho i te: v o.lle vo. ['.lilo.u t['jmnn ::~ n jdsenell e, jolcc'. lyöl;:ö;jn siihen seur '.n l e imc.n, minkä jälkeen v:~ li tsij :--. pistäkö ön lippunsq uurn::1.--.n. Tämun j ä l :8en luovutctt CL1:oon htinolle lii ttojiisenkirjc.nsc'. tqk:-:isin. Jokc.incn v a litsij ~ on oikeu tettu äänostämään enintään niin DontC'. c. uelus t o.jnohd o};::--,st[~ };:uin C'. si z:norac. inen piirikunk'.. t c-. i v :-.:-'.lipiiri lii ttotoi!::il;:unnan ilooijjujcsen muj:.:-,c..n sc..c.. edustu jic'.. V ~:::;. l ilqu t C'Jcunnc. n on pidot t ävä ori p ö yt;':~:ir j,-,,:::~ n2 i GV21 i ts i joi elon å.j,nos tyjcs un tuloksista. Mnten lz:s}:emin(m. Aäntenlr..s~::u, r:l i os ten j C'. n C'. i sten ori2:se:;11, 011 suol'i totto. V:--l heti 2i.än0sty2;:s cm ptld.tyttyä 1:01:0 v <.l.::l ilnut o.j:unn.:'.n l tisnäollessq, jolloin puhe cnjohtr: j ::-. j'l sihteeri merl: i t};:öö t tuloj:si c. muid.:: n jäs enten huuto..o ss C'. ~än i ä scl aneiden oelustc.jcleelol:2: C'. i tton nimiu j 2 seurc.tess2 il~l1ten 1 2,S};:Ul1 suori tust::'. Ainonstn -.n v fl.:::li toimi tu};:son 1\:uluos s::-. l oi r.1c.tut j c. uurn ~i.2. n p i stctyt ädnosty"'liput on Ot 0 ttl~v ~-::' huomioon. ~'1.änestyslippu on hyljättävi:.i., jos siinti on nsin2nl;:uulum::: ttomio. mcrkintöjä t:;.i äänestetty usco.mp C'.D.. 0elust2. j c.chclol:::2sk. kuin p iiri};:untc. k~ i Yc..c..lipiiri S2C. ed.uste.jin. Jos v :;.-. liuurn ~"'..ssc.. olevien lip?uj en j ::- v ::::'21iluettelon mul:n-.n ätlnos t udäs sä ]r.tlyl':eiclel1 v li tsij ~'l in luj;:u oi ol e yhtäpi tj.va, on cs i e: 2.1istettfl.ve. lii tto to il:l.il,-"unnc. n ro. tl;:c. i s t nv o.l: s i. Lc.sl:::enne.n päätyttyä morl: i ttij:öön v C-::'..lilc.ut".]i:UlID c:.n pöytjjcirjn2.11 jol::nis c: eelust2jneheloj>:k:.~'..n eri2:s ccn SCl::'..m2 ä~n im tiiirä. p~tingstysli"put säilyttäl>:öön v Q:,~ li lo.u t ::tl::ulln o. n sihteori 6 ];:uujcc.uttc'. litttojcojcoujcs Gst,-"'. l ulcien. Tulospöyttilcir jo j cm lc..h0tt j,mincn. Kun tii2.nten l o. sku on 10PIluun suorit ettu. c. tulospöytiilcir j o. t v ni.lilnu k.-. l:unl1:::l1 lc L'. ild::i j ä s c)l1et oml1kiitiscll ä nimi1cirjoitul:so 11 o.~. n v :::-.rmonto.n c0t, on vcl~.li l ".u to.]runnlln s ih te or in JcoJco 'v~ql il Ll u k :lcunl1o.n ltisn:':'ollo s Sll. 8ul j ottnvc. m.i esten j n n8.istol1 vnc,li tulo spöyt ä1c i rj C'. eri lmoreon j,-",- osoi tcttc.vll oioston tulospt,ytälcir j n :::s i :-: nom[lisollo pi iri j oh tolmnnclle j 2. nnisten tulospöyttilcir j :'. TUL : n fi2..is ton v CC11ilcu t ::l;:unn:..'..llo, 0 s. Hcls inj.:i, S irlmslcn tu 5, huono 13. V".nliluottolo (tic..nioikoutottuj cn j ~s 'nton n i milucttclo) on l iihctcttl v~ sl1mclln lcort 2.c., viimoistään onnen 12/e, TUL :n liittotoin ilmne"ll e, 013. Hel s i n2ci, Sir1;:.usl;::-.tu!:" Pii r i johtoli:ul1ti en on t o httiv~ vii'pym~ ttä yht c<jnve to v :-::11in tuloksistr: j:-, l tih...l t (; tttivti yh t c u nv o topöyt ~i;: ir j ::: s o }C2, s ouro j e11 'V '::-... l ilr.u t~~l;:ullti on p öy t J.kirjz,t TUL :n lii ttoto imil:ulu1:::'.11 0 viiooisttitln 19/ r, :Jt. V'eri HelsiEgisst p :nti ffi C1.::'..lislmutC' Työvt.en Urhoilulii to:l Lii ttoto imijcun t C'.. T. H. Vilppulc.. V. J. KostiCl inon. Pul1cenj oh t e: j Ll. Sihtcori. iirin a

13 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 11 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, U.Rinne, T.Tanner, O.Fager, U.Harjanne, T.Salonen ja Lyydia Vainio sekä taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 4/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Piippolan Reima, Oulun piirikunta, 30 jäsentä, Kauhajoen Hyypänkylän Koitto, Vaasan piirikunta, 32 jäsentä, Savion Riento, Uudenmaan piirikunta, 20 jäsentä, RahkeenXiri, POhjois- ja Itä-Karjalan piirikunta, 45 jäsentä, Antrean Kataja, Viipurin piirikunta, 10 jäsentä. 3. MYönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 6-7/4 liiton nyrkkeilymestaruuskilpailut, Lahden Kaleva, 3 ä 1 vast. 14/4 liiton voimistelumestaruuskilpailut, Maarian Pyrkivä, 17/3 jääpallo iluystävyysottelu, Maarian Pyrkivä-Tampereen Kisatoveri 14-15/4 kansalliset nyrkkeilykilpailut,kotkan Riento, ehtona on 20-21/4 n " Porin Pyrintö, kanveesin 19-20/ / / /4 n " " " " painikilpailut, n n Oulun Jyry, Uuraan Vilpas, Lapuan Ponnistus, Vuoksenniskan Vesa, käyttö. 4. Keskusteltiin osakkeen ostosta Arena-yhtiön talosta, mutta siirrettiin toistaiseksi. 5. Luettiin liiton virallisten tilintarkastajain antama lausunto liiton tilientarkastuksesta. Lausunnon 6 kohdan johdosta päätettiin pyytää lehtivaliokunnan lausuntoa. 6. Liiton tilintarkkailijoiksi liittokokoukseen saakka valittiin

14 entiset T.H.Vilppula ja T.Tanner. Tähänastisesta toiminnastaan on mainittujen tar~~ain annettava kirjallinen lausunto liittotoimikunnalle. 7. Koska Tauno Peltonen ei ollut saapunut kuultavaks~ eikä mitään ilmoittanut poisjäämis8stään, kats~ttiin Peltosen valitus rauenneeksi ja asia poistetuksi päiväjärjestyksestä. 8. Helsingin T,yöväen Nyrkkeilyklubin selitys Talikkalan Tovereitten valituksen JOhdosta pantiin pöydälle. Samalla päätettiin antaa seuroille julistus, jossa teroitetaan mieliin toverillista suhtautumista kanssakilpailijmihin ja varoitetaan kilpailusääntöjen loukkauksista. Julistusta tarkastamaan määrättiin T.H.Yilppula ja U.Rinne. 9. Tampereen piirikunnalle päätettiin korvata jääpalloilumestaruuskilpailuista aiheutuneet tappiot. Jääpallailumestaruuskilpailujen tappioiden korvaamiskysymys pannaan liittoneuvoston käsiteltäväksi. Samalla päätettiin asia palauttaa jaostoon tutkittavaksi, onko kilpailupaikkakuntien jaossa menetelty vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen. 10. Taloudenhoitaja ilmoitti, että nti N~inen, joka on otettu liittoon tilapäisesti kiireellisisä töitä suorittamaan, on toistaiseksi vielä pidettävä toimessa, koska vilkastunut ilmoitusten saanti y.m. pakottavat siihen. Toimenpide hyväksyttiin. 11. Mikkolan rahaston sääntöluonnos käsiteltiin, mutta pantiin vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen lopullista tarkastusta varten. 12. Käsiteltiin ehdmtus liittokokousedustajain vaalintoimittamisohjeiksi. Ohjeet hyväksytyssä muodossaan seuraavat liitteenä tätä pöytäkirjaa. Ohjeet käännetään myös ruotsiksi. Samalla päätettiin, että vaalipäiväksi ei myönnetä mitään kilpailulupia. Vakuudeksi: (';.J(~.

15 Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa 13 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Lähteinen, T.Salonen, ~dia Vainio, V.Laherma, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Hyväksyttiin liittoon Haukiputaan Kisa Oulun piirikunnasta 30 jäs. 2. Ilmoitettiin, että liittoarpajaisten tilitys on 6/3 jästetty Helsingin kaupungin maistraattiin kahtena kappaleena. 3. Liittoarpajaisten tuottama puhdas voitto 244,687:15 päätettiin jakaa seuraavasti: liittotalorahastoon 60 % 146,812:00 naisten voimistelukotirahastoon 15 % 36,70i : OG ~iirikunnille kurssit yöhön 10 % 24,468:72 liiton kuluihin 15 % 36,70 ij :,~ 244,687:15. Koska muutamia arpajaisvoittoja on vielä perimättä,päätettiin niitä toistaiseksi jakaa. 4. Lehtivaliokuntaan V. Mikkolan tilalle valittiin U.Rinne. 5. Puhujaksi Pornaisten Taimen 20-vuotisjuhlaan määrättiin Eero Meriluoto. Juhla 23/3. 6. Spartakiadijutun johdosta liitosta erotetut Lahja Salo, Irma Lumivuokko, G.Bärlund, B.Ahlberg, A.Moll ja V utikainen päätettiin oikeuttaa jälleen liittymään liittoon kuuluvaan seuraan. K.Ponsenin, Erland Virtasen ja S.Andersinin hakemukset pantiin pöydälle toistaiseksi. 7. Helsingin Jyryn kirjelmän johdosta, jossa pyydetään liittotoimikunnan kannanilmaisua Elina Jääskeläisen ja Th.Ahlbergin,~rvarilehtiin kirjoittelusta, tehtiin seuraava päätös: Liittotoimikunta on sitä mieltä, että liiton jäsenten ei ole avustettavt porvarillisia julkaisuja, mutta koska Elina Jääskeläisen kirjoitus ei ole senluontoinen, että siihen voitaisiin sovelluttaa liittoneuvoston 2/4-26 tekemääm päätöstä, ei liittotoimikunta katso olevan

16 aihetta Elina Jääskeläisen rankaisemiseen. Th. Ahlbergin jutun katsoo liittotoimikunta Jyryn ja asianmaisen henkilön keskinäiseksi asiaksi. 8. Kansainväliset vesipalloilusäännöt päätettiin painattaa. Paunoksen suuruuden mäadääminen jätettiin Uinti jaoston ja taloudenhoitajan yhdessä sovittavaksi. 9. Kilpailuihinilmoittautumiskaavaketta tarkastaaaan asetettiin komitea: Klami, Rinne ja Helenius. 10. Liiton ja piirikuntien sääntöjen tarkastamista ja uusimista suoritt amaan asetettiin komitea: Klami, Rinne ja Kostiainen, he voivat käyttää apunaan tarvittaessa lakimies Mannermaa ta. 11. Lahden Taimen kyselyyn, saako porvariliittoon kuuluva ammatillisesti järjestynyt ottaa seuran järjestämiin ammattikuntien välisiin kilpailuihin, päätettiin vastata, että niin kauan kuin ammatilliset järjestöt hyväksyvät jäsenikseen porvarillisiin järjestöihin kuuluvia, on se mahdollista, ellei kilpailusäännöissä ja kilpailukutbbsaa ole toisin määrätty. 12. Leppäkosken Voiman kyselyyn rikkuriuden sopittamisjärjestelmästä päätettiin vastata, että kun asianomainen henkilö on suorittanut sovituksen ammatillisten järjestöjen kanssa, ei asia urheiluseuran taholta aiheuta lisävaatimuksia. Alle 18 vuotisten tyttöjen oikeutta ottaa osaa jäsentenvälisiin kilpailuin koskeva seuran kysely lähetettiin Naistenjaostoon lausunnon antamista varten. Ilmoitettiin, että ronssinen ja emaljoitu 1 1. poikain urheil~erkki 13. maksaa 5:75 ja II ja 111 emaljoimaton 2:75 kp1. Päätettiin tehdä liittoneuvostolie esitys, että II ja merkit jaettaisiin pojille i1maiswksi liiton puolesta. 1 luok,n merkin jakamista koskeva kysymys o~etaan myöhemmin uudel1eun poh- -ilon _ ~~~ dittavaksi. V~ ~ ~~. 14. Merkittiin saapuneeksi Lahden Taimen ilmoitus jäsenensä K.

17 Zetterbergin erottamisesta porvarilliseen leiriin siirtymisen vuoksi. 15. Koska Saksan TUL:n toimesta on levitetty tietoa, että liittomme aikoo lähettää Nyrnbergin juhlaan 50 mies- ja naisosanottajaa, päätettiin moinen perätön tieto kumota. 16. Hollanin TUL kutsu,lähettää osanottajia Haagissa 19-20/5 toimeenpantav aan kansainväliset urheilujuhl:aan, ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 17. ~ / LuettiTnlhyväksyttiin Väinö Mikkolan rahaston säännöt. Sääntöjen lopullinen vahvistaminen alistetaan liittokokouksen suoritettavaksi. 18. Hyväksyttiin painatettavaksi liittokokousedustajainvaalintoimittamisohjeet. 19. Oulun piirikunnan pyyntö maksuajan myöntämisestä liittoveronsa suorituksen laiminlyöneille seuroille, ei antanut åihetta muuttaa aikaisempaa asiassa tehtyä päätöstä,.,...,~ ~ ~~ ~ ~~ Koivulan selostus teknillisten valiokuntain kokouksista Wienissä pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Vakitudeksi:

18 Oulun kurssin kustannusarvio: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-= Apurahoja seurojen suositt~~e"".i]le henkilöille 20 kpl k o ett 'ain palkka ksee : Hilda 8sksonen (6 tunnin työp~ivä) Toi~_n koko aik9isen o~ett ja t 4 tunnin työp"ivä-'- ja kur\3sin sekalsisten asiain hoito) Yleisurheil. ~et aja (Salli Vir~ tanen tai Elina Jääskeläinen) 2 viikon ajan Koulun vuokraan M!IJi Klli!OCli!~XIK Opettajain matkakuluihin Ja 2 000: : :- 1.IDOO: :... sekalaisiin menoihin 000:- Yhteensä: 20 OOO:~ Kurssi on ajqteltu alkaa heinäkuun 1 päivänä

19 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 18 p:nä maaliskuuta Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Lähteihen, Lyydia Vainio, V.Laherma, U.Harjanne, T.Salonen, Helmi Rossi, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin liittotoimikunnan pöytäkirjat 11 ja 13 p:ltä maaliskuuta. 2. Hyväksyttiin liittoon Voimistelu- ja Urheiluseura Vauhti, Koura, Vaasan piirikunta, 30 jäsenellä. 3. Myönnettiin ~euraavat kilpailuluvat: 24/3 jääpalloiluottelu Varkauden Tarmo-Helsingin Vesa, Varkaudessa, 1/4 kansalliset hiihtokilpailut. Kotkan Työväen Palloilijat. Kemin Innolle myönnettiin oikeus lähettää 4 painijaa Ruotsiin Malmivaarah työväen urheiluseuran painikilpailuihin 22-23/3. 4. Otettiin käsiteltäväksi nyrkkeilijä Tauno Peltosen asia. Sisään kutsuttiin Tauno Peltonen, minkä jälkeen P:n ja liittotoimikunnan välillä sukeutui seuraava keskustelu: Vilppula: oletteko saanut liiton kirjeen? Peltonen: sain sen Jyrystä perjantaina tai lauantaina, siis pari kolme päivää ennen ottelua. Vilppula: Miksi ette vastannut kirjeeseen? Peltonen: kun vastausta oli pyydetty tiistaihin mennessä, oli määräaika jo ohi kirjeen saatuani. Vilppula: mille kannalle olisitte asettunut, jos olisitte saanut kirjeen aikaisemmin? Peltonen: en olisi ottanut osaa kil~ailuun. Vilppula: miksi? Peltonen: kun muut olivat kieltäytyneet. Vilppula: tulihan osa valituista. Peltonen: Ronkanen ainoastaan. Vilppula: vaikuttiko kieltäytymiseenne samat syyt kuin t~.sil-

20 lakin kieltäytyneillä? Peltonen: samat syyt. Vilppula: miksi ette ilmoittaneet kieltäytymistänne? Peltonen: kun tiesin toisten kannan jo kirjeen saadessani. Peltonen halusi tiedustella liittotoimikunnalta, millä perusteella häntä rangaistiin, vaikka ei tiedetty, onko hän saanut ollenkaan liiton kirjettä. Tähän vastattiin, että liittotoimikunta edellytti hänen saaneen tiedon hyviss ä ajoin. Päätös. Peltosen selitys ei antanut aihetta muuttaa rankaisu- ~ - c- (' ' / --- _ ~ ~ L 1 ~'L- eo,acs«,lv,idtua?... päätöstä, j~ten se jää voimaan. ""'~."... ' Ibc.:, 7'...-;. r, ',.-.,..,. ;". {if c s...? ~;~ l7r / 4 1': S~... 4~ r ~.. - /~7? ~~"" Päätettiin tehdä esitys valtioneuvostolle, että naisten voimistelukodille myönnettäisiin vuotuinen 50,000 markan suuruinen avustus. 6. Hyväksyttiin periaatteessa nais~en voimistelunjohtajakurssien toimeenpanosuunnitelma ja kustannusarvio. Seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 7. Helsingin Työväen Nyrkkeilyklubille päätettiin antaa TaRikkalan Tovereihin suhtautumisen johdosta muitutus, minkä lisäksi seura velvoitetaan tekemään perusteltu anteeksipyyntö Talikkalan Tovereille. Seuralle lähetettävässä kirjeessä viitataan liittotoimikunnan antamaan julistukseen ja määrätään peruuttamaan vainopäätökset. 8. Hyvinkään Pontevalta päätettiin vaatia viikon kuluessa tieto siitä, mik~si Talikkalan Tovereitten jäsenen ei sallittu kilpailla Pontevan nyrkkeilykilpailuissa 2-3/3 sekä selitys tapahtuman kulusta. 9. Paimion Yrityksen kirjeen johdosta, jossa ~lmoitetaan Välien katkaisemisesta Talikkalan Tovereitten kanssa, päätettiin viitata liittotoimikunnan asiassa antamaan julistuksean ja vaatia päätöksen peruuttamista. 10. Kuultiin Koivulan selostus kansainvälisten teknillisten valiokuntain kokouksista MUrzzuschlagissa ja Wienissä 16-23/3. Selostus hyväksyttiin ja seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 11. Viipurin piirikunnan pyynnön johdosta saada liitolta henkilö

21 johtamaan piirikunnalliset 4 päivää kestävät toimitsijakurssit huhtikuun lopulla, päätettiin kehoittaa Viipurilaisia tulemaan toimeen omin voimin, koska toimistosta ei voida kiireellisien töiden takia liiton toimitsijoita sinne lähettää. 12. Veikko Kanervon valituksesta päätettiin lähettää jäljennös Imatran Voimalle ja kehoittaa seuraa tutkimaan juttu, olisiko mahdollisesti aihetta päätöksen muuttamiseen tai lieventämiseen. 13. Purjehdus- ja Soutujaoston esityksestä päätettiin tulevan purjehduskauden alusta ottaa käytäntöön kansainväliset soutu- ja kanoottikilpailusäännöt. 14. Muutosehdotukset pur~ehdussääntöihin päätettiin alistaa liittoneuvoston ratkaistavaksi. 15. Muutosehdotäkset yhdistetyn hiihdon ja mäenlaskun mestaruuskilpailusääntöihin palautettiin takaisin ~alviurheilujaostoon. 16. Liiton edustajak*~ Työväen Esperantoliiton vuosikokoukseen 1/4 määrättiin sihteeri V.J.Kostiainen; Kuopion Elon 10-vuotisjuhlaan 23/3 K.Jääskeläinen Kuopiosta ja Viipurin Jyryn 20-vuot~sjuhlaan 23/3 V.Penttinen Viipurista. 17. Työväen Urheilulehdessä siv. 171 julkaistun uutisen johdosta päätettiin vaatia selitystä Helsingin Jyryltä, onko Jyry uutisen antaja ja seisooko se uutisen takana. 18. ~s~ &I'-6-W Taloudenhontaja oikeutettiin suorittamaan tilitystäletelä-sa~ar piir ikunnalle tulevan o'suuden arpajaisten voittovaroista piirikunnille varatusta määrärahasta. 19. Koska liittokokousedustajain vaalisärjestelmä on uut~utensa... vuoksi jäsenistölle suurimmaksi osaksi tuntematon, päätettiin tarvittaessa ottaa liiton palvelukseen tilapäisjärjestäjiä ja varata tarkoitukseen edellisessä kokouksessa arpajaisten voittovaroista liiton kuluihin määrätty 36,704:15. Asian käytännöllistä puolta hoitamaan ~- littiin toi mikunta: Vilppula, Lähteinen j a Salonen.

22 20. Käpylän Urheilijain tiedusteluun liittojäsenkirjasta päätettiin vastata, että se on otettava ~äydellisenä käytäntöön eikä minään toisarvoisena apukirjana. 21. Liiton pää-äänenkannattaja oikeutettiin julkaisemaan kuvitettu vaalinumero. Asian huoltaminen jätettiin lehtivaliokunnan toimeksi. 22. Liiton toimiston avoinna pitäminen pääsiäislauantaina jätettiin riippuvaksi taloudenhoitajan harkinnasta käytännössäolevaan tapaan perustuen muissa samantapaisissa laitpksissa. Vakuudeksi:.. : j/,! ~.

23 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 25 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, T.Tanner, T. Salonen, U.Harjanne, Helmi Rossi, Lyydia Vainio, V. Lähteinen, V.Laherma, naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri O.Helenius taloudenhoitaja J.X1ami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 18/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Pielaveden Alku, Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnasta 27 jäsenellä. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 1/4 liiton sisähyppymestaruuskilpailut, Tampereen Kisatoverit, 13-14/4 kansalliset painikilpailut, Vaasan Kiisto, 13-14/4 " " Kymin Veikot, 27-28/4 " " Kajaanin Kisa, 13-14/7 kansainväliset tf 4. Kemin Into. Turun Veikoille myönnettiin oikeus ryhtyä neuvotteluihin virolaisten kanssa kahden painijan lähettämisestä kilpailumatkalle Viroon vastavuoroisuu~periaatteen pohjalla. Aikaansaadusta mahdollises,~~t.-.t~~~~~-> ta sopimuksesta1on ajoissa ilmoitettava liitolle. 5. Koska Saksan työväen voimistelu- ja urheiluliitto on ilmoittanut suostuvansa vastaan~ttaaaan liittomme osanottajia Nyrnbergissä ensi heinäkuun p:nä pidettävään liittojuhlaansa vastavuoroisuusvelvoituksen pohjalla, päätettiin valtioneuvostolta anoa 100,000 markan suuruista kertakaikkista matka-avustusta osanottajain lähettämiseksi mainittuun juhlaan. 6. Kuultiin tilitys Rauman Toiveen 20/5-28 järjestämistä liiton murtomaajuoks~estaruuskilpailuista, joista liitolle tuleva voittoosuus on tilityksen mukaan 27 mk. Samoin esitettiin tilitys saman seuran Raumalla 1/4-28 toimeenpanemista liiton sisämestaruuskilpai-

24 luista, jotka tuottivat tappiota. 7. Liiton edustajaksi Suurperon Salonpoikain 15-vuotisjuhlaan 31/3 määrättiin Viktor Penttinen Viipurista. 8. Helsingin Jyryn kirjelmä eräiden liitosta spartakiadeissa käynnin johdosta erotettujen takaisin ottamisesta liittoon pantiin pöydälle. 9. Helsingin Jyryn vastine erään Työväen Urheilulehdessä julkaistun Jyryä koskevan uutisen johdosta päätettiin julkaista liiton äänenkannattajassa sekä tarjota myös Työväen Urheilulehdelle julkaistavaksi. 10. Päätettiin 4 äänellä 2 vastaan, että Helsingin Jyryllä on oikeus järjestää jäsentenvälisiä kilpailuja Liiton valtionavustuksen käyttösuunnitelmaehdotus pantiin pöydälle asiaan perehtymistä varten. 12. Liiton edustajaksi Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön vuosikokoukseen 21/4-29 määrättiin V.J.Kostiainen. 13. Liiton edustajaksi Työväen Urheilulvälineosakeyhtiön vuosikokoukseen määrättiin V.Lähteinen. 14. Liiton edustajaksi Pohjois- ja Itä-Karjalan piirikunnan uudistett~un vuosikokoukseen Joensuussa ensi huhtikuun 7 p:nä määrättiin V.J.Kostiainen. 15. Lauritsalan Teräs oikeutettiin järjestämään vaalipaikka myös alaosastoonsa Lamposaarelle, koska siellä asuvat jäsenet eivät vaaliaikana vallitsevan kelirikon vuoksi voisi päästä pääseuran äänestyspaikkaan äänestämään. 16. Päätettiin, että jo viime vuonna liittoon kuulunut jäsen jouduttuaan kuluvan vuoden aikana muuttamaan pois paikkakunnalta, on otettava uuden paikkakunnan seuran vaaliluetteloon, mista on kui-

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Power Cupin 2002 loppujärjestykset

Power Cupin 2002 loppujärjestykset Power Cupin 2002 loppujärjestykset Helsinki 6.-9.6.2002 A-POJAT: 1) EURAN RAIKU, 2) ANRILL-THM, VENÄJÄ, 3) PUMA-VOLLEY, 4) EAST VOLLEY, 5) PUIJO WOLLEY, 6) PUDASJÄRVEN URHEILIJAT, 7) LEMPÄÄLÄN JYRY, 8)

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011 taulu I Lakannut kunta Vastaanottava kunta Kunnan nimi Kunnan nimi Kuntanumero Lakkaamispäivä Kuntanumero Huomautuksia Ahlainen 001 010172 Pori 609

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

1 LPS Homenokat ry Jyväskylä, Suomi 2 Light Volley Tuusula, Suomi

1 LPS Homenokat ry Jyväskylä, Suomi 2 Light Volley Tuusula, Suomi Tulokset Pirkka 2016 M40 M45 M50 1 Uuraisten Raiku Uurainen, Suomi 2 Kitinojan Lentopallo M40 Seinäjoki, Finland 3 Region 10,Petrozavodsk Petrozavodsk, Venaja 4 Senkun nostat Sydänmaa, Suomi 1 LPS Homenokat

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2017

Lomakyytien aikataulut 2017 Lomakyytien aikataulut 2017 päivitetty 28.11.2016 / Alik. Kokko, VMTK Reitti 3B Pyhäntä tienristeys 28/88 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th/liikenneympyrä

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot