Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:"

Transkriptio

1 Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista : : :70 Smk : Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön laskut Kirjoituspalkkiot Kuljetusmaksut ja postikulut Piirrokset Ilmoitukset Ilmoitushankintapalkkiot TOimittajan palkka Palkkatilin siirto 6savuokraa Sekalaisia toimistokuluja Voitto t. 'eri Smk : : : : : : : : : : : : : : :70.ir- Ln 1

2 Nousevan Voiman tili v a Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista Tappio Smk : enot: Painatuskulut Kuvat yön laskut Kirjoituspalkkiot Piirrokset Ilmoitushankintapalkkiot Toimittajan palkka Pa1kkati1tn siirto Osavuokraa KUljetusmaksut ja postikulut Ilmoituskulut Sekalaisia toimistoku1~a t. eri Smk : : : : : : : : :50 4.p89: :- 438: : : :- c:.351: : 2.383:25.ir- Ln 1

3 Työväen Urhei1aliiton :1 Y.l~skalujen til~ erittely. v Vuokriin ;- Palkkoihin ;- Jä s enmeks u1hin 7.081; 25 Kokouspalkkiot (1iittotoimik.) 3.896;- PostikW.ut : 1.0 1'0imistotarpeet ja sek al.kulu.t : _ Smk :05 ========---============~ t. ( Jaostojen palkkiot 5.300;-.ir- Ln 1

4 n Oh ellis1nn 111 tceln~. Jtlt ne ar;;. 1raistr:tatille r. Ola Vll.Od n 11r tln1a.nomaigel c.luvalla to1moenpan _ reri arpajaist n tility B n t1lintarkas tua~au R ls1ngi sä 2 ~:n~ m~a11~ z: yöväen Urheiluliitto..... lausunto. LI1tteinä: TIli TUL:n 111ttoarpaJalsIst J lir- tl1intarkastus- toin. ) in l

5 Tili lu~:n lilttoarpaja1s1sta v Ilmo! t t! set ar-l'o1aaa Korkotu.lot 4.354:65 Smk :65 Arp lippuj VOittojen ostoon p inatue enot: iot arpojen a,yyj111 c :90 JJ\,-yntikl1pailun p!!.lkinnot seuroi 1 P lkat J vuo amenot 1 ostiklt 1 ut 11/o"'tuskul-t B~ 1 sia re.laam1- Ja ai~tugkuluja j ilai ia pa~otta Toimi stotarpe t _~Oi3tO epä armo1ksi Palautettuja arpoja Jälellä ~ ek~ 1.1 i a kuluj Tulot: ' 1. arpoj a'2: :- 800: : : '1'7: : : ; : :- 694; :85 "eri :15 _.._._ ,.. Arpa~ 1st n tnott a tulos :15 käytet D myöbemmin 1ähe in mltär ttavällä tavall arpaj lal vesa 1 i Lyöväen Urheiluliitto nltt 1h1n tarko1~s1in~ ur ilulliaen va11stusto1m1nn n tuke isoksi. se ä liittotalon J ~lsten v01m1stelukotlrahas-. ton kartuttamis9 a1. K.1s1ngili~ 01 p;nä Joulukuut iiro in n

6 Liite TUL:n liittoarpajaisten tiliin v:1ta n Va1ittuina ti1intarkastajina toteamme ede11äolevan tilin kirjanpitoon perustuvana olevan oikean. Helsingissä, maaliskuun 1 p:nä It. reri iiro in n

7 ,, T 1 L 1 N T A R KAS T U S L A U SUN T 0../ Valittuina tarkastamaan TYÖVÄEN URHEILULIITON tilejä ja toimintaa tilikaudelta tammikuun 1 p:stä 1928 joulukuun 31 p:ä~ 1928 olemme tämän tehtävän suorittaneet ja sarunme tarkastuksen tuloksena esittää seuraavaa: 1. ~teiset rahavarat vastasivat tarkastuspäivän rahatilin erotusta. 2. Liiton tulo~ ja menoerät olivat asialliset ja - todisteiden mukaan oikein kirjatut. 3. Kustannustuotteiden varasto, kalusto, arvopaperit ja muut varaerät vastaavat mielestämme niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja. 4. Tilivelat todettiin asianomaisilta hankitu1lla t i 1 i 0 tt e il la 5. ff Nousevan Voiman n tuottama tappio Smk :70 on otettu t1linpäätökseen varoina. joten liiton todellinen voitto vuodelta 1928 on sen verran pienempi. It. reri 6. Liiton palveluksessa olevien toimihenkilöiden nostamista k1rjoituspalkkioista TUL-lehteen, Vuosikirjaan y.m. Julkaisuihin, 0 1si vastaisuudessa saatava liittoneuvoston päätös siitä, missä määrin ja minkä luontoisista kirjoituksista he saavat nostaa erikoispalkkiota. 7. Saamamme käsityksen mukaan on liiton rahavaroja Liro in tl

8 hoidettu huolella ja asianharrastuksella, joskin hyväksytystä menoarviosta on olosuhteiden pakosta jossakin määrin poikettu. Tarkastuksen perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tilive1vo11isi11e myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta Helsingisaä maaliskuun 1 p:nä :n määräämät tilintarkastajat.

9 a " d~(~;{-27 /r:~ Liro in n

10 \ \ \ \.. I'yuväcr: UI'he: l"lj.ii ~jon ~u10 -j L. meno2.rvij v :11e en I, i i t. 0 sai,1...ljohtien 0 _ t', J :'. htee2:'l TU j.r:~ "?t.d.en tollt,j t 'a,j ['. 'I\-:-.4.. ')ur'i en 1 10 i t!j.j:l J.? G S Go s ih teeri Keiss i ht. js lehj.toim. LL(' 8. 1):1. täjä I]\} i mi s to a~)ule. "i.ned. :i:1. 7. to :i.m :l tta j a Le i a)o n:o. VuJ:J l:ra t TQ i mis-:;ota r peet.postikulut Sähkösanomat ~.ä nnö8työt ~Lcl ti t i l nuks e t..2uj;:1e 1 i l1rilaksu t r:u::o i tusl:ul u t jlehtien l ähetys I Y :1 ~l k oma:nen edustus n 3 _ ;. :3,000; - 3,00:: - ::;.200 ; : - L 200; - " : : :- 1 ~ i 1 IJai luadu e tue.iolmus)8. l kki 0 t J ~. 0 8 to j en ~! al]rjll 0 t ~~... ~. e mn alc2 11 t i~ r koja ~~ t - lehden?ai natus ~Jö~. naiet.urh. lehel en ~') a:i.natus N.o.us-eya...'1 VDi man -oainq t"'j.s L ~ i r joi tu.s~ a l k2:i c t ~ uht i err kqv~tus je '~ (}~: t:.l ni s 1a h1.l'llj t: Tuloja: kl:, I I : : '--=-...;----- ~ 1 L es taruusk: 1 ::;Ja:i ::'1l:" t a i.~i i ]a.il uluv:i;3 ta Lj.ittoveroa jäe. c: 3 :,Lneta::L.'1u_ tuctteia.en t i li ILiittoarpajaivten vol t~ ovaroist a 1'/ 'Ta I tioa-pua, s~h~e e ~~:1 pa k;:.amseen t!!l ': 1!,J~J._:i.8e6n ;j a,mullis. 'TaI.!l J.6.nu.J 1 e TUL-, J. ehdon ti!.8."'j.8me.ksu t. II lrcorm.m8rot,ia ibloitu ] Ret r:1 1 ~.. '1 q -i t~ t -T 1'" 1 h =l, -., C" 1- ("1 }J t:.l..rl. ~~, 11 "... 8 (,.en ~l.~,-u~,m ::L\. """, u u / 11,1 irtor.1.1r.1g:,ot.;.:. i1'ti",iijcusevan itoimnn tij'3."'j.cma:ts'j.t 11 irto~u::le :':'G' t j e ilmoi h,.kset,; / II O)oOCO : :- ;)6,0 0c: - 3~~ooc: - 26 a 4co : - ;?,1., 6co :- 14-,.J:oo :- : Jo : 7ci2oc : ;-' : :- J.{. ooo : - :~.o oo; : : :- hj.ooo: : : : : : : : :- 25.!)oo: "p',0 00 :- i!b 8 C 0 0 : - ' I 2 c n 7 co : :-: J :- 3 r : -. 1 '7. 400:- 10,.8 00: : :...:. ~J.o oo :- 15 ~ 000 : - : : : : : - ' :-: : ;-: 5 ~ OJO: : : - : : :r : : : :-- 4.':i:oo:- 6,000 : : : : - 10 < 000 : -' 8. 00D: : : :- 28.Qoo :- 1 <0 00:-., I ~l I l I._~~: ~ i _ ~:~:4 J~~~._ l _ ~~:' ~ ~~~ ~t _~~:: ~~~~:_ I I r! I : :1; : n 000; : :- 5.ooc: EL. ooc- ; - '"'0.000 ; ~'6 n IJ 00: - 2.1),0 :)0 : - ~CnO ()O : I 2 Lo,o J O O 0 : ~> 1 8C,. 1ao; ':'0:.. I 1 ~ : ~ 0 G CO; ':; : - ( n 0( 1) ; - I 5.000:J S. 000: ; -) : - ~ : "'6 O ' I L> 000 ' -1 2,:}. 000: ~I &~.:.n::d"ile"t - I 1 j I./ ~ :-----'.' t j ' -~---- Sml: n i : - ' :~ 53 7~ 4oo :- I I, i "\ : -. \ 2,-~o. 0 00; - \', : : : : c:- at. lieri iir- () in n

11 ,en Tarleemma t mää:!'äyl:set TUL : n li i ttokokous edusta jain vaalin toimittamisesta vuonna r, Vaaliluettelot. Johiisen seul'an, joka on hyväksytty '''seneksi liittoon ennen 10 p :aa joululeuuta 19~8, on lac..d i ttava lii osta si ta. varten lähete yille lmavale }~eille aakkosellinen luettelo niistä jäsenistää?!, jotlca ovat liit Jyneet seuraan eru1en vuoden 1928 loppua ja joista liito~le 0n suoritettu liittovero. Lii ton jäsen, jokc:~ kuuluu useampaan seuraan, ilmoi ttakoon viirjeistään 25/3-29 seu~oilleen vaaliluetteloon merkitsemistä varten, missä seurassa ~än aikoo äänestää, Vaaliluettelot on asetettava lrussalön seura'ssa jäsenten nähtäväksi yhden viilcon ajaksi 1 p : stä 7 p :ään huhtikuulja 19;29. Heti tämän ajan pät:!..tyttyä, viimeistään ennen 10/4 on vi.:.alilue elot lähetettävä ::"ii ttotoiqileunnal le ta::okastettavaksi. Lii ttotoimilrunta palauttaa v2,aliluettelot takaisin seut roille viimeistään 7 päivää ennen vaalin suoritusta. Ainoastaan vaaliluetteloon merlei tyillä seuro jen jäsenillä on äänestysoikeus lii ttclcokousedustaja jain va2..1issa.. VaaliliTJUt. Vaaliliput paina ttakoon a sianoqainen pi iri johtolcunta, nais ten ja ruotsalaisten va::,lipiirejä varten kuitenkin lii ttotoimikul1ta ja ne on lähetettävä s eu:;:,o ille vi imei stäe.n 14 päivää ennen äänestyspäivää. Seura, j olea ei ole saanut vaalilip~uja viimeistään 14 päiyää ennen äänestyspäivää, vaatikoon ne viipymättä piirinsä johtolcunna lt ~. Aänestysli pyuihin on painatettava '0 - kaisen lcyseessäolevan vaalipiirin edusta ' aehdo}~ka2,n nimi aaklwsellisessa järjcstylcsessä, saleä mä[~räys lcainlm monta.s. saa enintään äänestää. Vaalilautakunnat. Kuhunkin seura.:... n on muodcs ettava 5- henkinen vaalilaukllcunta, johon Jcuulu-.:. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä. Näistä määrää liittoto i mi}:unta puheenjohtajan ja varapuheen ' ohtajan ja asianomainen seura 3 jäsentä. Vaalilautakunta on toimival~ainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.i a 2 vunlilautalcunnan jäs-:men läsnäollessa.. Seuroissa, joissa on miehiä ja naisia, eivät naiset muodosta CQ2..a vaa lilautaleunt2..ansa, V2..an suoriteta'~n äänestys yhdessä miesten kanssa. Naisten seuroissa on 'GlUodos ettava oma vaalilautal;;:unta. VC1.alilautaleuntr. l'.:ol:oontul::oon 1:- tuntia enne n vaalin allcamist2, ja. ali t lwon k0s }~uu d estaa. n s ihteerin s81~ä päättäl:öön muista va21ia lcoskevista Jeäyännöllisistä toimenpiteistä. Täs ä on pidettävä ptyt~:irja~. et. veri Vaalin toiqittamincn. Va.ali suori tataan 5 p :nä tou)::olmuta 1.:29 kello 10 - kuin ~::u1:.nallisiss;:: vnaleiss. 16 samulla tavo i n Äär:estysoilccms. JokQi~en vq~likol~oinen, v~ Q lilu ett loon merkitty jäson saa äänestää vo..in yhdon kerran j u yhdessä seur:j.ssa, huolim::1.tto.. sii tä l;:uuluul~o hän usoamp.:wn sour2.an. 08 jol::u,jäsen on äänestänyt US8r.. mm3.ss~ J:uin yhdessä seur8.ssa to..i väärällä ninellä, oroteto..~ n hänet ::1. iniaaksi liitosta. Vo..lto..l:i~~jr~l l ::" tai ottoall2- ei S:J.~'. äänestää ) kui ten~:in on va::-,lil:::utnkunnan jäsen, jol~c~ jo'j.tuu v:,,:c.litoimitul::seen ~wtis0urans2 ullwpuelello, oi1~eutettu ottnr:kwn vo..2.1iotte0n 1 otis0urcl to..:::.n jo.. äänestämään sillä v:',:lli toini tuspo..ilms sao..n. iiro in n

12 , en.hdn<js t ; minen. VQalilQutn};:untC'. ~"'. nt '::-. }:oon ml3svc li tsij::lle miesten j c. n ". isv':-.li tsij ~,110 n,.iston v~ ~.lipiirin i:idncstysli l)un lii ttojds on};:irj 2:1 näyttäodllj., t 0hel cn S:'.. rrll-,:.u.i,nc:stysmor~;:inl1j.n v C'.::-.liluettoloon j :l l c im2.tkoon v::'.lisij ~'.. n lii ttoj2. sonkirjgn J:uuelonn011e v 2.p e'-:'.11a sivulle scmrcln nio0n. V=-.li tsij :-: vet~};:ö0n lyhyen, mi oluimnin ; 2~o..l ;: ::'. suor :1 n, viive'-n s<jn t C'~ i niic'l0n <Jdust ~'.j 2~oh dol;:~~ : i(l c n nimi 0n eto011, joi t e'- t ::'.htoo lii ttolco~cousijdustc'.j d! ks i ään0stdc..i., tc.i tt ~~ 2:00n 8.2.no stysl i pi'uns 2. j ~ ::" ntu}won :3 en V2..., li uurn :,.~'. ho i te: v o.lle vo. ['.lilo.u t['jmnn ::~ n jdsenell e, jolcc'. lyöl;:ö;jn siihen seur '.n l e imc.n, minkä jälkeen v:~ li tsij :--. pistäkö ön lippunsq uurn::1.--.n. Tämun j ä l :8en luovutctt CL1:oon htinolle lii ttojiisenkirjc.nsc'. tqk:-:isin. Jokc.incn v a litsij ~ on oikeu tettu äänostämään enintään niin DontC'. c. uelus t o.jnohd o};::--,st[~ };:uin C'. si z:norac. inen piirikunk'.. t c-. i v :-.:-'.lipiiri lii ttotoi!::il;:unnan ilooijjujcsen muj:.:-,c..n sc..c.. edustu jic'.. V ~:::;. l ilqu t C'Jcunnc. n on pidot t ävä ori p ö yt;':~:ir j,-,,:::~ n2 i GV21 i ts i joi elon å.j,nos tyjcs un tuloksista. Mnten lz:s}:emin(m. Aäntenlr..s~::u, r:l i os ten j C'. n C'. i sten ori2:se:;11, 011 suol'i totto. V:--l heti 2i.än0sty2;:s cm ptld.tyttyä 1:01:0 v <.l.::l ilnut o.j:unn.:'.n l tisnäollessq, jolloin puhe cnjohtr: j ::-. j'l sihteeri merl: i t};:öö t tuloj:si c. muid.:: n jäs enten huuto..o ss C'. ~än i ä scl aneiden oelustc.jcleelol:2: C'. i tton nimiu j 2 seurc.tess2 il~l1ten 1 2,S};:Ul1 suori tust::'. Ainonstn -.n v fl.:::li toimi tu};:son 1\:uluos s::-. l oi r.1c.tut j c. uurn ~i.2. n p i stctyt ädnosty"'liput on Ot 0 ttl~v ~-::' huomioon. ~'1.änestyslippu on hyljättävi:.i., jos siinti on nsin2nl;:uulum::: ttomio. mcrkintöjä t:;.i äänestetty usco.mp C'.D.. 0elust2. j c.chclol:::2sk. kuin p iiri};:untc. k~ i Yc..c..lipiiri S2C. ed.uste.jin. Jos v :;.-. liuurn ~"'..ssc.. olevien lip?uj en j ::- v ::::'21iluettelon mul:n-.n ätlnos t udäs sä ]r.tlyl':eiclel1 v li tsij ~'l in luj;:u oi ol e yhtäpi tj.va, on cs i e: 2.1istettfl.ve. lii tto to il:l.il,-"unnc. n ro. tl;:c. i s t nv o.l: s i. Lc.sl:::enne.n päätyttyä morl: i ttij:öön v C-::'..lilc.ut".]i:UlID c:.n pöytjjcirjn2.11 jol::nis c: eelust2jneheloj>:k:.~'..n eri2:s ccn SCl::'..m2 ä~n im tiiirä. p~tingstysli"put säilyttäl>:öön v Q:,~ li lo.u t ::tl::ulln o. n sihteori 6 ];:uujcc.uttc'. litttojcojcoujcs Gst,-"'. l ulcien. Tulospöyttilcir jo j cm lc..h0tt j,mincn. Kun tii2.nten l o. sku on 10PIluun suorit ettu. c. tulospöytiilcir j o. t v ni.lilnu k.-. l:unl1:::l1 lc L'. ild::i j ä s c)l1et oml1kiitiscll ä nimi1cirjoitul:so 11 o.~. n v :::-.rmonto.n c0t, on vcl~.li l ".u to.]runnlln s ih te or in JcoJco 'v~ql il Ll u k :lcunl1o.n ltisn:':'ollo s Sll. 8ul j ottnvc. m.i esten j n n8.istol1 vnc,li tulo spöyt ä1c i rj C'. eri lmoreon j,-",- osoi tcttc.vll oioston tulospt,ytälcir j n :::s i :-: nom[lisollo pi iri j oh tolmnnclle j 2. nnisten tulospöyttilcir j :'. TUL : n fi2..is ton v CC11ilcu t ::l;:unn:..'..llo, 0 s. Hcls inj.:i, S irlmslcn tu 5, huono 13. V".nliluottolo (tic..nioikoutottuj cn j ~s 'nton n i milucttclo) on l iihctcttl v~ sl1mclln lcort 2.c., viimoistään onnen 12/e, TUL :n liittotoin ilmne"ll e, 013. Hel s i n2ci, Sir1;:.usl;::-.tu!:" Pii r i johtoli:ul1ti en on t o httiv~ vii'pym~ ttä yht c<jnve to v :-::11in tuloksistr: j:-, l tih...l t (; tttivti yh t c u nv o topöyt ~i;: ir j ::: s o }C2, s ouro j e11 'V '::-... l ilr.u t~~l;:ullti on p öy t J.kirjz,t TUL :n lii ttoto imil:ulu1:::'.11 0 viiooisttitln 19/ r, :Jt. V'eri HelsiEgisst p :nti ffi C1.::'..lislmutC' Työvt.en Urhoilulii to:l Lii ttoto imijcun t C'.. T. H. Vilppulc.. V. J. KostiCl inon. Pul1cenj oh t e: j Ll. Sihtcori. iirin a

13 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 11 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, U.Rinne, T.Tanner, O.Fager, U.Harjanne, T.Salonen ja Lyydia Vainio sekä taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 4/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Piippolan Reima, Oulun piirikunta, 30 jäsentä, Kauhajoen Hyypänkylän Koitto, Vaasan piirikunta, 32 jäsentä, Savion Riento, Uudenmaan piirikunta, 20 jäsentä, RahkeenXiri, POhjois- ja Itä-Karjalan piirikunta, 45 jäsentä, Antrean Kataja, Viipurin piirikunta, 10 jäsentä. 3. MYönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 6-7/4 liiton nyrkkeilymestaruuskilpailut, Lahden Kaleva, 3 ä 1 vast. 14/4 liiton voimistelumestaruuskilpailut, Maarian Pyrkivä, 17/3 jääpallo iluystävyysottelu, Maarian Pyrkivä-Tampereen Kisatoveri 14-15/4 kansalliset nyrkkeilykilpailut,kotkan Riento, ehtona on 20-21/4 n " Porin Pyrintö, kanveesin 19-20/ / / /4 n " " " " painikilpailut, n n Oulun Jyry, Uuraan Vilpas, Lapuan Ponnistus, Vuoksenniskan Vesa, käyttö. 4. Keskusteltiin osakkeen ostosta Arena-yhtiön talosta, mutta siirrettiin toistaiseksi. 5. Luettiin liiton virallisten tilintarkastajain antama lausunto liiton tilientarkastuksesta. Lausunnon 6 kohdan johdosta päätettiin pyytää lehtivaliokunnan lausuntoa. 6. Liiton tilintarkkailijoiksi liittokokoukseen saakka valittiin

14 entiset T.H.Vilppula ja T.Tanner. Tähänastisesta toiminnastaan on mainittujen tar~~ain annettava kirjallinen lausunto liittotoimikunnalle. 7. Koska Tauno Peltonen ei ollut saapunut kuultavaks~ eikä mitään ilmoittanut poisjäämis8stään, kats~ttiin Peltosen valitus rauenneeksi ja asia poistetuksi päiväjärjestyksestä. 8. Helsingin T,yöväen Nyrkkeilyklubin selitys Talikkalan Tovereitten valituksen JOhdosta pantiin pöydälle. Samalla päätettiin antaa seuroille julistus, jossa teroitetaan mieliin toverillista suhtautumista kanssakilpailijmihin ja varoitetaan kilpailusääntöjen loukkauksista. Julistusta tarkastamaan määrättiin T.H.Yilppula ja U.Rinne. 9. Tampereen piirikunnalle päätettiin korvata jääpalloilumestaruuskilpailuista aiheutuneet tappiot. Jääpallailumestaruuskilpailujen tappioiden korvaamiskysymys pannaan liittoneuvoston käsiteltäväksi. Samalla päätettiin asia palauttaa jaostoon tutkittavaksi, onko kilpailupaikkakuntien jaossa menetelty vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen. 10. Taloudenhoitaja ilmoitti, että nti N~inen, joka on otettu liittoon tilapäisesti kiireellisisä töitä suorittamaan, on toistaiseksi vielä pidettävä toimessa, koska vilkastunut ilmoitusten saanti y.m. pakottavat siihen. Toimenpide hyväksyttiin. 11. Mikkolan rahaston sääntöluonnos käsiteltiin, mutta pantiin vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen lopullista tarkastusta varten. 12. Käsiteltiin ehdmtus liittokokousedustajain vaalintoimittamisohjeiksi. Ohjeet hyväksytyssä muodossaan seuraavat liitteenä tätä pöytäkirjaa. Ohjeet käännetään myös ruotsiksi. Samalla päätettiin, että vaalipäiväksi ei myönnetä mitään kilpailulupia. Vakuudeksi: (';.J(~.

15 Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa 13 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Lähteinen, T.Salonen, ~dia Vainio, V.Laherma, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Hyväksyttiin liittoon Haukiputaan Kisa Oulun piirikunnasta 30 jäs. 2. Ilmoitettiin, että liittoarpajaisten tilitys on 6/3 jästetty Helsingin kaupungin maistraattiin kahtena kappaleena. 3. Liittoarpajaisten tuottama puhdas voitto 244,687:15 päätettiin jakaa seuraavasti: liittotalorahastoon 60 % 146,812:00 naisten voimistelukotirahastoon 15 % 36,70i : OG ~iirikunnille kurssit yöhön 10 % 24,468:72 liiton kuluihin 15 % 36,70 ij :,~ 244,687:15. Koska muutamia arpajaisvoittoja on vielä perimättä,päätettiin niitä toistaiseksi jakaa. 4. Lehtivaliokuntaan V. Mikkolan tilalle valittiin U.Rinne. 5. Puhujaksi Pornaisten Taimen 20-vuotisjuhlaan määrättiin Eero Meriluoto. Juhla 23/3. 6. Spartakiadijutun johdosta liitosta erotetut Lahja Salo, Irma Lumivuokko, G.Bärlund, B.Ahlberg, A.Moll ja V utikainen päätettiin oikeuttaa jälleen liittymään liittoon kuuluvaan seuraan. K.Ponsenin, Erland Virtasen ja S.Andersinin hakemukset pantiin pöydälle toistaiseksi. 7. Helsingin Jyryn kirjelmän johdosta, jossa pyydetään liittotoimikunnan kannanilmaisua Elina Jääskeläisen ja Th.Ahlbergin,~rvarilehtiin kirjoittelusta, tehtiin seuraava päätös: Liittotoimikunta on sitä mieltä, että liiton jäsenten ei ole avustettavt porvarillisia julkaisuja, mutta koska Elina Jääskeläisen kirjoitus ei ole senluontoinen, että siihen voitaisiin sovelluttaa liittoneuvoston 2/4-26 tekemääm päätöstä, ei liittotoimikunta katso olevan

16 aihetta Elina Jääskeläisen rankaisemiseen. Th. Ahlbergin jutun katsoo liittotoimikunta Jyryn ja asianmaisen henkilön keskinäiseksi asiaksi. 8. Kansainväliset vesipalloilusäännöt päätettiin painattaa. Paunoksen suuruuden mäadääminen jätettiin Uinti jaoston ja taloudenhoitajan yhdessä sovittavaksi. 9. Kilpailuihinilmoittautumiskaavaketta tarkastaaaan asetettiin komitea: Klami, Rinne ja Helenius. 10. Liiton ja piirikuntien sääntöjen tarkastamista ja uusimista suoritt amaan asetettiin komitea: Klami, Rinne ja Kostiainen, he voivat käyttää apunaan tarvittaessa lakimies Mannermaa ta. 11. Lahden Taimen kyselyyn, saako porvariliittoon kuuluva ammatillisesti järjestynyt ottaa seuran järjestämiin ammattikuntien välisiin kilpailuihin, päätettiin vastata, että niin kauan kuin ammatilliset järjestöt hyväksyvät jäsenikseen porvarillisiin järjestöihin kuuluvia, on se mahdollista, ellei kilpailusäännöissä ja kilpailukutbbsaa ole toisin määrätty. 12. Leppäkosken Voiman kyselyyn rikkuriuden sopittamisjärjestelmästä päätettiin vastata, että kun asianomainen henkilö on suorittanut sovituksen ammatillisten järjestöjen kanssa, ei asia urheiluseuran taholta aiheuta lisävaatimuksia. Alle 18 vuotisten tyttöjen oikeutta ottaa osaa jäsentenvälisiin kilpailuin koskeva seuran kysely lähetettiin Naistenjaostoon lausunnon antamista varten. Ilmoitettiin, että ronssinen ja emaljoitu 1 1. poikain urheil~erkki 13. maksaa 5:75 ja II ja 111 emaljoimaton 2:75 kp1. Päätettiin tehdä liittoneuvostolie esitys, että II ja merkit jaettaisiin pojille i1maiswksi liiton puolesta. 1 luok,n merkin jakamista koskeva kysymys o~etaan myöhemmin uudel1eun poh- -ilon _ ~~~ dittavaksi. V~ ~ ~~. 14. Merkittiin saapuneeksi Lahden Taimen ilmoitus jäsenensä K.

17 Zetterbergin erottamisesta porvarilliseen leiriin siirtymisen vuoksi. 15. Koska Saksan TUL:n toimesta on levitetty tietoa, että liittomme aikoo lähettää Nyrnbergin juhlaan 50 mies- ja naisosanottajaa, päätettiin moinen perätön tieto kumota. 16. Hollanin TUL kutsu,lähettää osanottajia Haagissa 19-20/5 toimeenpantav aan kansainväliset urheilujuhl:aan, ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 17. ~ / LuettiTnlhyväksyttiin Väinö Mikkolan rahaston säännöt. Sääntöjen lopullinen vahvistaminen alistetaan liittokokouksen suoritettavaksi. 18. Hyväksyttiin painatettavaksi liittokokousedustajainvaalintoimittamisohjeet. 19. Oulun piirikunnan pyyntö maksuajan myöntämisestä liittoveronsa suorituksen laiminlyöneille seuroille, ei antanut åihetta muuttaa aikaisempaa asiassa tehtyä päätöstä,.,...,~ ~ ~~ ~ ~~ Koivulan selostus teknillisten valiokuntain kokouksista Wienissä pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Vakitudeksi:

18 Oulun kurssin kustannusarvio: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-= Apurahoja seurojen suositt~~e"".i]le henkilöille 20 kpl k o ett 'ain palkka ksee : Hilda 8sksonen (6 tunnin työp~ivä) Toi~_n koko aik9isen o~ett ja t 4 tunnin työp"ivä-'- ja kur\3sin sekalsisten asiain hoito) Yleisurheil. ~et aja (Salli Vir~ tanen tai Elina Jääskeläinen) 2 viikon ajan Koulun vuokraan M!IJi Klli!OCli!~XIK Opettajain matkakuluihin Ja 2 000: : :- 1.IDOO: :... sekalaisiin menoihin 000:- Yhteensä: 20 OOO:~ Kurssi on ajqteltu alkaa heinäkuun 1 päivänä

19 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 18 p:nä maaliskuuta Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Lähteihen, Lyydia Vainio, V.Laherma, U.Harjanne, T.Salonen, Helmi Rossi, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin liittotoimikunnan pöytäkirjat 11 ja 13 p:ltä maaliskuuta. 2. Hyväksyttiin liittoon Voimistelu- ja Urheiluseura Vauhti, Koura, Vaasan piirikunta, 30 jäsenellä. 3. Myönnettiin ~euraavat kilpailuluvat: 24/3 jääpalloiluottelu Varkauden Tarmo-Helsingin Vesa, Varkaudessa, 1/4 kansalliset hiihtokilpailut. Kotkan Työväen Palloilijat. Kemin Innolle myönnettiin oikeus lähettää 4 painijaa Ruotsiin Malmivaarah työväen urheiluseuran painikilpailuihin 22-23/3. 4. Otettiin käsiteltäväksi nyrkkeilijä Tauno Peltosen asia. Sisään kutsuttiin Tauno Peltonen, minkä jälkeen P:n ja liittotoimikunnan välillä sukeutui seuraava keskustelu: Vilppula: oletteko saanut liiton kirjeen? Peltonen: sain sen Jyrystä perjantaina tai lauantaina, siis pari kolme päivää ennen ottelua. Vilppula: Miksi ette vastannut kirjeeseen? Peltonen: kun vastausta oli pyydetty tiistaihin mennessä, oli määräaika jo ohi kirjeen saatuani. Vilppula: mille kannalle olisitte asettunut, jos olisitte saanut kirjeen aikaisemmin? Peltonen: en olisi ottanut osaa kil~ailuun. Vilppula: miksi? Peltonen: kun muut olivat kieltäytyneet. Vilppula: tulihan osa valituista. Peltonen: Ronkanen ainoastaan. Vilppula: vaikuttiko kieltäytymiseenne samat syyt kuin t~.sil-

20 lakin kieltäytyneillä? Peltonen: samat syyt. Vilppula: miksi ette ilmoittaneet kieltäytymistänne? Peltonen: kun tiesin toisten kannan jo kirjeen saadessani. Peltonen halusi tiedustella liittotoimikunnalta, millä perusteella häntä rangaistiin, vaikka ei tiedetty, onko hän saanut ollenkaan liiton kirjettä. Tähän vastattiin, että liittotoimikunta edellytti hänen saaneen tiedon hyviss ä ajoin. Päätös. Peltosen selitys ei antanut aihetta muuttaa rankaisu- ~ - c- (' ' / --- _ ~ ~ L 1 ~'L- eo,acs«,lv,idtua?... päätöstä, j~ten se jää voimaan. ""'~."... ' Ibc.:, 7'...-;. r, ',.-.,..,. ;". {if c s...? ~;~ l7r / 4 1': S~... 4~ r ~.. - /~7? ~~"" Päätettiin tehdä esitys valtioneuvostolle, että naisten voimistelukodille myönnettäisiin vuotuinen 50,000 markan suuruinen avustus. 6. Hyväksyttiin periaatteessa nais~en voimistelunjohtajakurssien toimeenpanosuunnitelma ja kustannusarvio. Seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 7. Helsingin Työväen Nyrkkeilyklubille päätettiin antaa TaRikkalan Tovereihin suhtautumisen johdosta muitutus, minkä lisäksi seura velvoitetaan tekemään perusteltu anteeksipyyntö Talikkalan Tovereille. Seuralle lähetettävässä kirjeessä viitataan liittotoimikunnan antamaan julistukseen ja määrätään peruuttamaan vainopäätökset. 8. Hyvinkään Pontevalta päätettiin vaatia viikon kuluessa tieto siitä, mik~si Talikkalan Tovereitten jäsenen ei sallittu kilpailla Pontevan nyrkkeilykilpailuissa 2-3/3 sekä selitys tapahtuman kulusta. 9. Paimion Yrityksen kirjeen johdosta, jossa ~lmoitetaan Välien katkaisemisesta Talikkalan Tovereitten kanssa, päätettiin viitata liittotoimikunnan asiassa antamaan julistuksean ja vaatia päätöksen peruuttamista. 10. Kuultiin Koivulan selostus kansainvälisten teknillisten valiokuntain kokouksista MUrzzuschlagissa ja Wienissä 16-23/3. Selostus hyväksyttiin ja seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 11. Viipurin piirikunnan pyynnön johdosta saada liitolta henkilö

21 johtamaan piirikunnalliset 4 päivää kestävät toimitsijakurssit huhtikuun lopulla, päätettiin kehoittaa Viipurilaisia tulemaan toimeen omin voimin, koska toimistosta ei voida kiireellisien töiden takia liiton toimitsijoita sinne lähettää. 12. Veikko Kanervon valituksesta päätettiin lähettää jäljennös Imatran Voimalle ja kehoittaa seuraa tutkimaan juttu, olisiko mahdollisesti aihetta päätöksen muuttamiseen tai lieventämiseen. 13. Purjehdus- ja Soutujaoston esityksestä päätettiin tulevan purjehduskauden alusta ottaa käytäntöön kansainväliset soutu- ja kanoottikilpailusäännöt. 14. Muutosehdotukset pur~ehdussääntöihin päätettiin alistaa liittoneuvoston ratkaistavaksi. 15. Muutosehdotäkset yhdistetyn hiihdon ja mäenlaskun mestaruuskilpailusääntöihin palautettiin takaisin ~alviurheilujaostoon. 16. Liiton edustajak*~ Työväen Esperantoliiton vuosikokoukseen 1/4 määrättiin sihteeri V.J.Kostiainen; Kuopion Elon 10-vuotisjuhlaan 23/3 K.Jääskeläinen Kuopiosta ja Viipurin Jyryn 20-vuot~sjuhlaan 23/3 V.Penttinen Viipurista. 17. Työväen Urheilulehdessä siv. 171 julkaistun uutisen johdosta päätettiin vaatia selitystä Helsingin Jyryltä, onko Jyry uutisen antaja ja seisooko se uutisen takana. 18. ~s~ &I'-6-W Taloudenhontaja oikeutettiin suorittamaan tilitystäletelä-sa~ar piir ikunnalle tulevan o'suuden arpajaisten voittovaroista piirikunnille varatusta määrärahasta. 19. Koska liittokokousedustajain vaalisärjestelmä on uut~utensa... vuoksi jäsenistölle suurimmaksi osaksi tuntematon, päätettiin tarvittaessa ottaa liiton palvelukseen tilapäisjärjestäjiä ja varata tarkoitukseen edellisessä kokouksessa arpajaisten voittovaroista liiton kuluihin määrätty 36,704:15. Asian käytännöllistä puolta hoitamaan ~- littiin toi mikunta: Vilppula, Lähteinen j a Salonen.

22 20. Käpylän Urheilijain tiedusteluun liittojäsenkirjasta päätettiin vastata, että se on otettava ~äydellisenä käytäntöön eikä minään toisarvoisena apukirjana. 21. Liiton pää-äänenkannattaja oikeutettiin julkaisemaan kuvitettu vaalinumero. Asian huoltaminen jätettiin lehtivaliokunnan toimeksi. 22. Liiton toimiston avoinna pitäminen pääsiäislauantaina jätettiin riippuvaksi taloudenhoitajan harkinnasta käytännössäolevaan tapaan perustuen muissa samantapaisissa laitpksissa. Vakuudeksi:.. : j/,! ~.

23 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 25 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, T.Tanner, T. Salonen, U.Harjanne, Helmi Rossi, Lyydia Vainio, V. Lähteinen, V.Laherma, naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri O.Helenius taloudenhoitaja J.X1ami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 18/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Pielaveden Alku, Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnasta 27 jäsenellä. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 1/4 liiton sisähyppymestaruuskilpailut, Tampereen Kisatoverit, 13-14/4 kansalliset painikilpailut, Vaasan Kiisto, 13-14/4 " " Kymin Veikot, 27-28/4 " " Kajaanin Kisa, 13-14/7 kansainväliset tf 4. Kemin Into. Turun Veikoille myönnettiin oikeus ryhtyä neuvotteluihin virolaisten kanssa kahden painijan lähettämisestä kilpailumatkalle Viroon vastavuoroisuu~periaatteen pohjalla. Aikaansaadusta mahdollises,~~t.-.t~~~~~-> ta sopimuksesta1on ajoissa ilmoitettava liitolle. 5. Koska Saksan työväen voimistelu- ja urheiluliitto on ilmoittanut suostuvansa vastaan~ttaaaan liittomme osanottajia Nyrnbergissä ensi heinäkuun p:nä pidettävään liittojuhlaansa vastavuoroisuusvelvoituksen pohjalla, päätettiin valtioneuvostolta anoa 100,000 markan suuruista kertakaikkista matka-avustusta osanottajain lähettämiseksi mainittuun juhlaan. 6. Kuultiin tilitys Rauman Toiveen 20/5-28 järjestämistä liiton murtomaajuoks~estaruuskilpailuista, joista liitolle tuleva voittoosuus on tilityksen mukaan 27 mk. Samoin esitettiin tilitys saman seuran Raumalla 1/4-28 toimeenpanemista liiton sisämestaruuskilpai-

24 luista, jotka tuottivat tappiota. 7. Liiton edustajaksi Suurperon Salonpoikain 15-vuotisjuhlaan 31/3 määrättiin Viktor Penttinen Viipurista. 8. Helsingin Jyryn kirjelmä eräiden liitosta spartakiadeissa käynnin johdosta erotettujen takaisin ottamisesta liittoon pantiin pöydälle. 9. Helsingin Jyryn vastine erään Työväen Urheilulehdessä julkaistun Jyryä koskevan uutisen johdosta päätettiin julkaista liiton äänenkannattajassa sekä tarjota myös Työväen Urheilulehdelle julkaistavaksi. 10. Päätettiin 4 äänellä 2 vastaan, että Helsingin Jyryllä on oikeus järjestää jäsentenvälisiä kilpailuja Liiton valtionavustuksen käyttösuunnitelmaehdotus pantiin pöydälle asiaan perehtymistä varten. 12. Liiton edustajaksi Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön vuosikokoukseen 21/4-29 määrättiin V.J.Kostiainen. 13. Liiton edustajaksi Työväen Urheilulvälineosakeyhtiön vuosikokoukseen määrättiin V.Lähteinen. 14. Liiton edustajaksi Pohjois- ja Itä-Karjalan piirikunnan uudistett~un vuosikokoukseen Joensuussa ensi huhtikuun 7 p:nä määrättiin V.J.Kostiainen. 15. Lauritsalan Teräs oikeutettiin järjestämään vaalipaikka myös alaosastoonsa Lamposaarelle, koska siellä asuvat jäsenet eivät vaaliaikana vallitsevan kelirikon vuoksi voisi päästä pääseuran äänestyspaikkaan äänestämään. 16. Päätettiin, että jo viime vuonna liittoon kuulunut jäsen jouduttuaan kuluvan vuoden aikana muuttamaan pois paikkakunnalta, on otettava uuden paikkakunnan seuran vaaliluetteloon, mista on kui-

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ:

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ: PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAAT TISEN PUOLUEEN XVII PUOLUE KOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN HELSINGIN TYÖVÄENYHDIS TYKSEN TALOSSA TOUKOKUUN 25-28 PÄIVINÄ 1936 LIITTEENÄ: a) "Alustuksia"-niminen alustusvihko.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot