AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS"

Transkriptio

1 818 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91 Teknologiastrategia TU-91 Teollisuustalous (strateginen suunnittelu) TU-91 Taloustiede TU-117 Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen TU-117 Laadunohjaus OPETUS TU-0 OSASTON YHTEISET KURSSIT (va 15000) TU Johdatus tuotantotalouden tutkimukseen (1 op) L Opettajat: Eila Järvenpää ja Eerikki Mäki Sisältö: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistujat tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Kurssilla käsitellään tiedettä ja tutkimusta, tieteen etiikkaa ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä, tuotantotalouden tutkimusalueita ja tutkittavia ilmiöitä sekä luodaan katsaus tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin. Suorittaminen: luennot, ryhmätyöt Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin www-sivulla. TU Johdatus tuotantotalouden opiskeluun (1 op) 8 + 0, Vastuuopettaja: Hannele Wallenius, osaston tuutorit, vierailevat luennoitsijat Sisältö: Yleisinformaatio korkeakoulusta ja tutustuminen omaan tutkinto-ohjelmaan ja sen rakenteeseen. Tuutortoimintaan osallistuminen. Sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssi muodostaa kokonaisuuden kurssin Eri Johdatus opiskeluun kanssa. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen, vierailut ja tuutorointi, kirjastonkäyttöharjoitukset, opintosuunnitelman laatiminen. Kirjallisuus: Opetusohjelma ja opinto-opas TU Tuotantotalouden tutkimusmenetelmät (5 op) Opettajat: Eero Eloranta, Eila Järvenpää, Eerikki Mäki, Stina Immonen, Pasi Kuusela Kurssin sisältö ja tavoitteet: Kurssi antaa valmiuksia itsenäisen tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen (esim. diplomityö). Kurssilla perehdytään empiirisen tutkimusasetelman suunnitteluun ja yleisimpiin tuotantotalouden tutkimuksissa käytettäviin tutkimustyyppeihin, aineistonkeruu- ja analysointimenetelmiin (esim. haastattelut, kyselyt jne.). Kurssi AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TU-22 Industriell ekonomi TU-22 Logistik TU-22 Kvalitetsledning TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Arbetspsykologi och ledning TU-53 Arbetspsykologi TU-91 Teknologistrategi TU-91 Industriell ekonomi (strategiplanering) TU-91 Ekonomi TU-117 Utveckling och ledning inom industrin TU-117 Kvalitetsstyrning UNDERVISNING TU-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STUDIER (ao 15000) TU Introduktion till forskning i produktionsekonomi (1 op) Lärare: Eila Järvenpää och Eerikki Mäki Innehåll: Kursen är en introduktion till utförande av vetenskaplig forskning. Kursen behandlar vetenskap och forskning, etik inom vetenskap och god vetenskaplig praxis, forskningsområden och fenomen i industriell ekonomi samt forskningsmetoder. Genomförande: foreläsningarna, grupp uppgifter Literature: meddelas på www-sidan av kursen. TU Introduktion till studierna i examensprogram för produktionsekonomi (1 sp) 8 + 0, I-11 Lärare: Hannele Wallenius, tutorer från avdelningen för produktionsekonomi, gästföreläsare Innehåll: Allmän information om högskolan samt det egna examensprogrammet och dess struktur. Deltagande i tutoraktivitet. Formeras helhet tillsammans med kursen Eri Innehållet varierar årligen. Examination: Deltagande vid föreläsningarna, på besök i tutorverksamhet, biblioteksövning samt uppläggning av en egen studieplan. Litteratur: Undervisningsprogrammet och studieguiden TU Forskningsmetodik inom industriell ekonomi (5 sp) Läräre: Eero Eloranta, Eila Järvenpää, Eerikki Mäki, Stina Immonen, Pasi Kuusela Kursens innehåll och målsättning: Kursen ger färdigheter till självständig planering och utförande av vetenskaplig forskning (t.ex. diplomarbete). På kursen fördjupar man sig i planering av empirisk forskning och i de vanligaste forsknings-, informationssöknings- och analysmetoder (t.ex. intervjuer, enkäter etc.).

2 819 antaa valmiuksia tutkimuksen raportointiin sekä tieteellisen tiedon kriittiseen arviointiin. Suorittaminen: Luennot, tentti, harjoitukset, seminaarit Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin www-sivuilla. Esitiedot: Kandiseminaari Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineopiskelijoille sekä tuotantotaloudesta diplomityön tekeville sivuaineopiskelijoille. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (5 cr) P Lecturers: Adjunct professor Saku Mantere, guest lecturers Contents: The course is designed to assist the student in making sense of four key questions concerning the methodology of a successful PhD dissertation: 1) What constitutes a good research problem; 2) what criteria are there for scientific knowledge, fit to be used in solving the research problem; 3) what kinds of research designs can be used to produce such knowledge; and 4) how findings are to be reported in order to make a scientific contribution. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. Pre-course and post-course essays, attendance on lectures, pre-lecture assignments. Literature: Readings announced at the course web site. Prerequisites: Master's degree. Replaces the course TU , TU , TU , TU , TU TU Johdatus tieteenfilosofiaan (3 op) L Opettaja: Saku Mantere Kurssin sisältö: Kurssilla tutustutaan tieteenfilosofiaan, erityisesti ihmistieteellisen tutkimuksen keskeisimpiin tieteenfilosofisiin kysymyksiin sekä organisaatiotutkimuksen teknologiseen näkökulmaan filosofisena kysymyksenä. Kurssin loppupuolella tarkastellaan organisaatioteorian ja -tutkimusmenetelmien ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä. Kirjallisuus: Kurssin alussa jaettava ja/tai kurssin kotisivulla ilmoitettava lukemistopaketti. Kurssin suorittaminen: Osallistuminen luennoille, esitehtävät. Esitiedot: TU /TU Kurssi on tarkoitettu vain Tuotantotalouden jatko-opiskelijoille. Opetuskieli: Suomi Korvaa kurssin TU TU-22 TEOLLISUUSTALOUS (va 15110) professori TkT Karlos Artto, professori TkT Eero Eloranta, professori VTT Paul Lillrank, professori TkT Kari Tanskanen, dosentit: TkT Ari-Pekka Hameri, TkT Jussi Heikkilä, TkT Jan Holmström, TkT Riitta Katila, PhD Mikko Ketokivi, TkT Juha- Matti Lehtonen, TkL Ben Malmström, TkT Leenamaija Otala, KTT Timo Summa, TkT Tapani Savolainen, TkT Josu Takala, PhD Suzanne de Treville, TkT Markku Tuominen, TkT Hannu Yrjölä opettavat tutkijat: TkT Jouko Karjalainen, ; PhD Mikko Ketokivi , TkT Miia Martinsuo erikoisopettajat: DI Jaakko Eskola, TkT, VTM, PhD John Fogelholm, DI Jere Hanttu, TkT Jan Holmström, DI Kari Iloranta, DI Eero E. Karjalainen, TkT Jaakko Kujala, TkT Kalle Kähkönen, TkT Juha-Matti Lehtonen,MSc Jennifer Saarinen, TkL Antti Tenhiälä, proessori. Sami Torstila Kursen ger färdighet i forskningsrapportering samt till kritisk analys av vetenskaplig information. Utförande: Föreläsningar, tent, övningar, seminarier Litteratur: Anmäls på kursens www-sidor Förkunskaper: Kandidatseminarium Kursen är i första hand avsedd för huvudämnesstuderanden på produktionsekonomi eller informationsnätverk och sidoämnesstuderanden som gör diplomarbete på avdelningen för produktionsekonomi. Kursens deltagarantal är begränsat. TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (5 cr) P Lecturers: Saku Mantere, guest lecturers Contents: The course is designed to assist the student in making sense of four key questions concerning the methodology of a successful PhD dissertation: 1) What constitutes a good research problem; 2) what criteria are there for scientific knowledge, fit to be used in solving the research problem; 3) what kinds of research designs can be used to produces such knowledge; and 4) how findings are to be reported in order to make a scientific contribution. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. Pre-course and post-course essays, attendance on lectures, pre-lecture assignments. Literature: Readings announced at the course web site. Prerequisites: Master's degree. Replaces the course TU and TU , TU , TU , TU TU Introduktion till filosofi om vetenskap (3 op) L Lärare: Saku Mantere Innehåll: Kursen är en introduktion till filosofi om vetenskap, speciellt till de centrala filosofiska frågorna i humanistisk forskning och den teknologiska synvinkeln av organisationsforskning. På sista delen i kursen behandlas de ontologiska och epistemologiska frågorna av organisationsteori och forskningsmetoder. Litteratur: Läseböcker som informeras om på kursens webbsida eller/och distribueras i början av kursen. Genomförande: Deltagande i föreläsningarna, föruppgifter Förkunskaper: TU /TU Kursen är endast för studerande som studerar för fortsättningsexamen. Undervisningsspråk: Finska Ersätter kursen TU-0.100, TU TU-22 INDUSTRIELL EKONOMI (ao 15110) professor TkD Karlos Artto, professor TkD Eero Eloranta, professor PD Paul Lillrank, professor TkD Kari Tanskanen, docenter: TkD Ari-Pekka Hameri, TkD Jussi Heikkilä, TkD Jan Holmström, TkDT Riitta Katila, PhD Mikko Ketokivi, TkD Juha-Matti Lehtonen, TkL Ben Malmström, TkT Leenamaija Otala, TD Timo Summa, TkD Tapani Savolainen, TkD Josu Takala, PhD Suzanne de Treville, TkD Markku Tuominen, TkD Hannu Yrjölä undervisande forskare: TkD Jouko Karjalainen, , PhD Mikko Ketokivi , TkD Miia Martinsuo speciallärare: DI Jaakko Eskola, TkD, VTM, PhD John Fogelholm, DI Jere Hanttu, TkD Jan Holmström, DI Kari Iloranta, DI Eero E. Karjalainen, TkD Jaakko Kujala, TkD Kalle Kähkönen, TkD Juha-Matti Lehtonen, MSc Jennifer Saarinen, TkL Antti Tenhiälä, professor Sami Torstila

3 820 tuntiassistentit: , , toimisto: Pirjo Ruuskanen, , fax Kurssit opintopisteinä (op) Kurssit Kurssiesitteet, tenttitulokset ja muu keskeinen informaatio ovat löydettävissä osoitteesta: Ajankohtaiset ilmoitukset laitetaan uutisryhmään opinnot.tuta. Opintosuoritusotteita on mahdollista tilata tuotantotalouden osaston Toimistosta puh: , sekä fax TU Tuotantotalouden peruskurssi (4 op), Opettaja: Karlos Artto ja Tomi Laamanen Sisältö: Teollisen yrityksen toiminta. Talous, tuotanto ja logistiikka, markkinointi, organisaation johtaminen, laatu; taloudelliset ja teknistaloudelliset laskelmat sekä niiden soveltaminen. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY, sekä lisäksi luennolla ja kurssiesitteessä ilmoitettava materiaali. Korvaa kurssin TU (Neljän opintoviikon laajuisena opintojakso korvataan suorittamalla lisäksi Tuotantotalouden harjoitus) TU Grundkurs i produktionsekonomi (4-5 sp) Lärare: Paul Lillrank, John Fogelholm, Jan Holmström Innehåll: Introduktion till produktionsekonomi, ekonomistyrning och kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, logistik, kunder och marknader. Kursversionen med fyra studieveckor innehåller ett övningsarbete. Finskspråkiga studenter kan använda övningsarbetet som en del av den obligatoriska svenska kursen Kie Examination: Tentamen, övningsarbete och övningar. Övningsarbetet hör bara till kursversionen med fyra studieveckor. Litteratur: Arlander-Blomgren-Engwall:Industriell Ekonomi. Student-litteratur. Lund. Sidorna Den här kursen motsvarar den finska kursen TU Ersätter kursen TU TU Tuotantotalouden harjoitus (1 op), Opettaja: Karlos Artto ja Tomi Laamanen Sisältö: Tuotantotalouden peruskurssin harjoitustyö. Teollisen yrityksen toiminnan analysointi. Tiedonkeruumenetelmien ja raportin suunnittelu ja raportin laatiminen. Suorittaminen: Harjoitustyö. Kirjallisuus: Luennolla ja kurssiesitteessä ilmoitettava materiaali. TU Design of Production Systems A (6 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, case studies, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU timassistenter: , , kansli: Pirjo Ruuskanen, , fax Kurserna i studiepoäng (sp) Kurser Kursbroschyrer och tentresultat för de flesta studieperioder samt övrig betydande information finns på webben på Aktuell stu-dieinformation finns att läsa i diskussionsgruppen opinnot.tuta. Utdrag ur studieregistret kan beställas på kansliet på avdelningen för produktionsekonomi på telefonen, tel , samt via e-post fax TU Grundkurs i industriell ekonomi (4 sp), Lärare: Karlos Artto och Tomi Laamanen Innehåll: De industriella företagens verksamhetsformer. Ekonomi, produktion och logistik, marknadsföring, ledning av organisationer, samt kvalitetstyrning. Ekonomisk-tekniska lönsamhetskalkyler och deras tillämpning. Examination: Tentamen och övningar. Litteratur: Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY, och material som meddelas på föreläsningen och i kursbroschyren. Den svenska kursen TU motsvarar den här kursen. Ersätter kursen TU TU Grundkurs i produktionsekonomi (4-5 sp) Lärare: Paul Lillrank, John Fogelholm, Jan Holmström Innehåll: Introduktion till produktionsekonomi, ekonomistyrning och kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, logistik, kunder och marknader. Kursversionen med fyra studieveckor innehåller ett övningsarbete. Finskspråkiga studenter kan använda övningsarbetet som en del av den obligatoriska svenska kursen Kie Examination: Tentamen, övningsarbete och övningar. Övningsarbetet hör bara till kursversionen med fyra studieveckor. Litteratur: Arlander-Blomgren-Engwall:Industriell Ekonomi. Student-litteratur. Lund. Sidorna Den här kursen motsvarar den finska kursen TU Ersätter kursen TU TU Övningsarbete om industriell ekonomi (1 sp), Lärare: Karlos Artto och Tomi Laamanen Innehåll: Övningsarbete för grundkurs i industriell ekonomi. Analys om verksamhet av ett industriell företag. Planering av informationsinsamlingsmetoder och raportering, och raportskrivning. Examination: Övningsarbete. Litteratur: Material som meddelas på föreläsningen och i kursbroschyren. TU Design of Production Systems A (6 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, case studies, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU

4 821 TU Design of Production Systems B (4 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU TU Teollisuustalouden kvantitatiiviset menetelmät (5 op) Opettaja: Juha-Matti Lehtonen Sisältö: Kurssin tarkoituksena on opettaa analysointi- ja mallinnusmenetelmiä teollisuustalouden tarpeisiin. Ohjattavuusanalyysin käyttö yritysten kvantitatiivisessa analysoinnissa. Simulointi ja optimointi sekä niiden sovellukset. Päätöksentekomenetelmät. Suorittaminen: Tentti, luennot ja harjoitustyö. Kurssi on tarkoitettu teollisuustalouden pääaineopiskelijoille. Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen. Korvaa kurssin TU TU Projektien suunnittelu ja ohjaus (3 op) Opettaja: Karlos Artto ja Miia Martinsuo Sisältö: Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit organisaatiossa, moniprojektitilanteet, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta. Projektitoiminnan tietämysalueet, menetelmät ja sovellutukset. Suorittaminen: tentti, harjoitustyöt Kirjallisuus: Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY Esitiedot: TU tai TU Can be taken in English; please contact course assistant. Korvaa kurssin TU TU Laskentatoimi ja kannattavuus (3-4op) Opettaja: Jouko Karjalainen Sisältö: Tärkeimmät laskentatoimen menetelmät yrityksen taloudellisen menestymisen ja sen syiden arvioimisessa: tuloslaskelma, tase ja kassavirta; kustannuslaskelma; suoritusten mittaus; investointilaskelmat ja investointiprosessi. Kurssin suoritettuaan opiskelijan pitäisi ymmärtää pääpiirteissään, kuinka laskelmia käytetään yrityksen ohjauksessa ja päätöksenteossa. Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset. Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssiesitteessä. Esitiedot: TU tai TU Korvaa kurssin TU TU Cost Management in Paper Industries (3 op) Teacher: John Fogelholm senior lecturer, D.Sc. (Tech.), Ph.D. Contents: Development and implementation of accurate costing models,budgeting and investments in paper mills, performance measurements and benchmarking. How to utilize productivity and profitability information in the daily activities in paper mills. Requirements: Examination, Attendance at lectures Literature: John Fogelholm: Paper millwide Profitability and TU Design of Production Systems B (4 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU TU Kvantitativa metoder i industriell ekonomi (5 sp) Lärare: Juha-Matti Lehtonen Innehåll: Kursen ämnar åt att lära studeranden analysering- och modelleringsmetoder från industriell ekonomi synvinkel. Användandet av styrbarhetsanalys i kvantitativ analysering av företagen. Simulering och optimering och deras tillämpningar. Beslutsfattande. Examination: Tentamen, föreläsningar och övningar. Kursen är avsedd for dem som har industriell ekonomi som sitt huvudämne. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Ersätter kursen TU TU Projektplanering och -styrning (3 sp) Lärare: Karlos Artto och Miia Martinsuo Innehåll: Begrepp, metoder och procedurer inom projektverksamhet. Projektplanering och -ledning, marknadsföring och försäljning av projekter, projekt i en organisation, multiprojektsituationer, företags projektartade affärsverksamhet. Olika kunskapsområden och databaserade tillämpningar inom projektverksamhet. Examination: tentamen, övningsarbeten Litteratur: Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY Förkunskaper: TU eller TU Can be taken in English; please, contact course assistant. Ersätter kursen TU TU Redovisning och lönsamhet (3-4sp) Lärare: Jouko Karjalainen Innehåll: De viktigaste metoderna i redovisningen för att estimera företagets ekonomiska framgång: resultat- och balansräkning, kassaflöde; kostnadsberäkning; balaserat styrkort och nyckeltal, styrning och kalkylering av investeringar. Studenten skulle lära sig hur redovisning kan utnyttjas i företagets beslutfattning och styrning. Examination: Tentamen och övningar. Litteratur: annonseras i kursbroschyren. Förkunskaper: TU eller TU Ersätter kursen TU TU Cost Management in Paper Industries (3 op) Teacher: John Fogelholm senior lecturer, D.Sc. (Tech.), Ph.D. Contents: Development and implementation of accurate costing models, budgeting and investments in paper mills, performance measurements and benchmarking. How to utilize productivity and profitability information in the daily activities in paper mills. Requirements: Examination, Attendance at lectures Literature: John Fogelholm: Paper millwide Profitability and

5 822 Productivity Management, 2005 Edition.. This course replaces the course TU TU Advanced Management Accounting ( 5 cr) III Lecturer: Jouko Karjalainen Contents: The course gives a deeper insight of the use of management accounting systems in different decision-making situations. Cost behaviour, financial statements, comprehensive performance measurement and investments are topics revisited more theoretically and in more detail than in the course "Accounting and Profitability". The course is intended only for the students of Industrial Engineering and Management (Master's Programme). Course requirements: Examination + assignments Prerequisites: TU /TU Replaces the course TU TU Yrityksen rahoitus (3 op) III Opettaja: Jouko Karjalainen Sisältö: Nykyarvo, investoinnit, rahoitusinstrumentit, rahoitusmarkkinat, rahoitussuunnittelu, yrityksen arvo. Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset. Kirjallisuus: Ilmoitetaa erikseen. Esitiedot: TU /TU tai TU /TU ja TU /TU Korvaa kurssin TU TU Toimialojen erityispiirteet (2 op) Opettaja: Karlos Artto Sisältö: Eri toimialojen erityispiirteet, kilpailutilanne, vallitseva yrityskulttuuri, tulevaisuudennäkymät. Tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen muutamasta Suomen elinkeinoelämän tärkeästä toimialasta. Suorittaminen: tentti, läsnäolo ja harjoitustyö toimialasta Kirjallisuus: ilmoitetaan luennoilla. Korvaa kurssin TU TU Teollisuustalouden erikoistyö (5 op), Opettajat: Kari Tanskanen, Karlos Artto, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Määräytyy jokaiselle erikseen sovittavan aiheen mukaan. Suorittaminen: Erikoistöiden etenemistä seurataan seminaariistunnoissa. Opintojakso on tarkoitettu teollisuustaloutta pääaineenaan lukeville. Esitiedot: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista: TU , TU , TU tai kaksi seuraavista: TU , TU , TU Korvaa kurssin TU TU Business Game (1-2 cr) Instructor: Jouko Karjalainen Contents: The course gives an aggregate view of business and financial planning. The game illustrates how different decisions concerning products, production and marketing affect the financial success of a company and how competition complicates planning. Requirements: Students form a management team for a company and compete against other companies in a simulated environment. Approved game performance. Extended report of the game performance required for 2 credits. Prerequisites: TU , TU , TU /1115/1202 Productivity Management, 2005 Edition.. This course replaces the course TU TU Advanced Management Accounting ( 5 cr) III Lecturer: Jouko Karjalainen Contents: The course gives a deeper insight of the use of management accounting systems in different decision-making situations. Cost behaviour, financial statements, comprehensive performance measurement and investments are topics revisited more theoretically and in more detail than in the course "Accounting and Profitability". The course is intended only for the students of Industrial Engineering and Management (Master's Programme). Course requirements: Examination + assignments Prerequisites: TU /TU Replaces the course TU TU Företagets finansiering (3 sp) III Lärare: Jouko Karjalainen Innehåll: Nuvärde, investeringar, finansieringsinstrument, finansmarknad, finansi-eringsplanering, värdering av företaget. Examination: Tentamen och övningsarbeten. Litteratur: Annonseras i kursbroschyren. Förkunskaper: TU /TU eller TU /TU eller TU /TU Ersätter kursen TU TU Branchsärdrag i näringslivet (2 sp) Lärare: Karlos Artto Innehåll: Branchsärdrag i näringslivet, konkurrenssituation, rådande företagskultur, framtidsutsikter. Målet är att ge en helhetsbild över det finska näringslivets några viktiga brancher. Examination: tentamen, närvaro samt övningsarbete Litteratur: meddelas på föreläsningarna Ersätter kursen TU TU Specialarbete i industriell ekonomi (5 sp), Lärare: Kari Tanskanen, Karlos Artto, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Innehåll och arbetsmetoder fastställs individuellt enligt det överenskomna ämnet. Examination: Specialarbetet presenteras i samband med forskningsseminarium. Studieperioden är avsedd för dem som har industriell ekonomi som sitt huvudämne. Förkunskaper: TU eller TU och två av följande: TU , TU , TU eller två av följande: TU , TU , TU Ersätter kursen TU TU Business Game (1-2 cr) Instructor: Jouko Karjalainen Contents: The course gives an aggregate view of business and financial planning. The game illustrates how different decisions concerning products, production and marketing affect the financial success of a company and how competition complicates planning. Requirements: Students form a management team for a company and compete against other companies in a simulated environment. Approved game performance.extended report of the game performance required for 2 credits. Prerequisites: TU , TU , TU /1115/1202

6 823 Replaces the course TU TU Teollisuustalouden seminaari (5 op) Opettajat: Karlos Artto, Kari Tanskanen, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Seminaariaiheet valitaan ajankohtaisten teollisuustaloutta käsittelevien aiheiden joukosta siten, että syntyneillä raporteilla on käytännön merkitystä. Seminaari jaetaan erillisiin aiheen mukaisiin alaryhmiin. Suorittaminen: Opiskelija tekee sovitusta aiheesta seminaarityön, esittelee sen seminaarissa ja osallistuu seminaari-istuntoihin. Seminaarisuoritus arvostellaan normaalein arvosanoin. Opintojakso on tarkoitettu teollisuustaloutta pääaineena lukeville. Esitiedot: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista: TU , TU-1206, TU tai kaksi seuraavista TU , TU , TU Korvaa kurssin TU TU Teollisuustalouden seminaarin kieliharjoitus (1 op) Opettajat: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Opintojaksoon TU liittyvän seminaariesitelmän laatiminen, esittäminen ja opponointi vieraalla kielellä. Kyseeseen tulevat Euroopan pääkielet, pääasiassa englanti. Suorittaminen: Hyväksytään yhdessä opintojakson TU kanssa. Muusta suorituksesta on neuvoteltava ao prof. kanssa. Korvaa kurssin TU TU ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi (5 op) Opettaja: Antti Tenhiälä Sisältö: Kurssilla perehdytään toiminnanohjaus- (ERP) ja suunnittelujärjestelmien (APS) käyttöön tuotannossa ja logistiikassa. Ohjatuissa opetustilaisuuksissa ja itsenäisissä harjoituksissa käytetään mysap ERP- ja mysap SCM -ohjelmistoja. Tavoitteena on muodostaa käsitys integroitujen järjestelmien käyttötavoista ja vaikutuksista sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja aiheuttamista rajoituksista. Suorittaminen: Läsnäolo opetustilaisuuksissa, harjoitustyö ja tentti. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti teollisuustalouden pääaineopiskelijoille, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat samana keväänä kurssin TU Production and Operations Management. Osallistujia voidaan joutua karsimaan. Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssiesitteessä. Esitietovaatimukset: TU tai TU TU Production and Operations Management (5 op) III Instuctor: Juha-Matti Lehtonen Contents: Demand management, production planning, master production scheduling and capacity management. Independent and dependent inventory management. Production control systems and information processing. Principles of control and their impacts on delivery time, capacity and controllability of production. The aim is to provide students an understanding as well as capabilities to work in production planning and control, and system development. Requirements: Final exam, lectures, computer assignments and calculation. The course is meant primarily for students in the IEM department and those having industrial management minor subject Replaces the course TU TU Seminarium i industriell ekonomi (5 sp) Lärare: Karlos Artto, Kari Tanskanen, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Seminariets innehåll väljs bland aktuella ämnen inom området industriell ekonomi så att de skrivna rapporterna har en praktisk betydelse. Seminariet delas i grupper enligt innehåll. Examination: Den studerande gör ett seminariearbete om ett överenskommet ämne, presenterar arbetet vid seminariet, och deltar även i de övriga seminarietillfällena. Seminariepresentionen bedöms enligt normal skala. Studieperioden är avsedd för dem som har industriell ekonomi som huvudämne. Förkunskaper: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista: TU , TU-1206, TU tai kaksi seuraavista TU , TU , TU Ersätter kursen TU TU Språkövning för seminarium i industriell ekonomi (1 sp) Lärare: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Seminariet TU skrivs, framförs och opponeras på ett främmande språk. Europas huvudspråk kommer ifråga, i huvudsak engelska. Examination: Kan godkännas tillsammans med studieperiod TU Studieperioden kan i vissa fall förenas med någon annan studieperiod inom industriell ekonomi. Detta måste avtalas skilt med ifrågavarande professor. Ersätter kursen TU TU Tillämpad kurs i ERP- och APS-system (5 sp) Lärare: Antti Tenhiälä Innehåll: Kursen behandlar användningen av affärs- (ERP) och planeringssystem (APS) inom produktion och logistik. MySAP ERP- och mysap SCM -systemen används på föreläsningar och i övningar. Målet är att ge förståelse för användning av integrerade system och deras fördelar och begränsningar. Examination: Föreläsningar, övningsarbete och tentamen. Kursen är avsedd för dem som läser industriell ekonomi som sitt huvudämne och har utfört eller utför kursen TU Production and Operations Management. Antalet deltagare är begränsat. Litteratur: Annonseras i kursbroschyren. Förkunskaper: TU eller TU TU Production and Operations Management (5 sp) III Instuctor: Juha-Matti Lehtonen Contents: Demand management, production planning, master production scheduling and capacity management. Independent and dependent inventory management. Production control systems and information processing. Principles of control and their impacts on delivery time, capacity and controllability of production. The aim is to provide students an understanding as well as capabilities to work in production planning and control, and system development. Requirements: Final exam, lectures assignments and calculation exercises. The course is meant primarily for students in the IEM department and those having industrial management minor subject

7 824 Literature: Thomas E. Vollmann[et al.]:manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw- Hill, 5th international edition (2004). Prerequisites: TU /TU or TU /TU Replaces the course TU and TU TU Teollisuustalouden vaihtuva opintojakso (1-10op) V, Opettajat: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Vaihtelee. Mahdollisuus myös kirjapakettitentteihin. Ota yhteys asianomaiseen opettajaan. Suorittaminen: Vaihtelee Esitiedot: TU /TU tai TU /TU , suositellaan myös muita teollisuustalouden opintoja. Korvaa kurssin TU ja TU TU Research Methods in Industrial Management II (for postgraduate students) (5 cr) L Instructor: Professors Requirements: Student should participate either (a) or (b & c), depending on the supervising professor. (a) Doctoral seminar (5 cr), English Instructor: Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Karlos Artto, Miia Martinsuo Contents: The purpose is to develop participants understanding on the requirements of the doctoral dissertation, and support and guide doctoral students in initiating and developing their thesis topics. Review of earlier PhD theses to develop capabilities for assessing scientific work. Getting acquainted with the scientific body of knowledge in participants research domain. Preparation, sharing and review of the research plans of all participants. Assessment of available methodological alternatives to one s research and justified rationale for methodology choice. Acting as opponent to another student s research plan. Discussion and debate in a scientific research community. Prerequisites: TU /TU (b) Doctoral seminar (3 cr), English Instructor: Paul Lillrank Contents: The purpose is to develop participants understanding on the requirements of the doctoral dissertation, and support and guide doctoral students in initiating and developing their thesis topics. Review of earlier PhD theses to develop capabilities for assessing scientific work. Getting acquainted with the scientific body of knowledge in participants research domain. Preparation, sharing and review of the research plans of all participants, at least 2 presentations by participant. Acting as opponent to another student s research plan. Discussion and debate in a scientific research community. Prerequisites: TU /TU (c) Methodology modules (1-2 cr) or, Finnish or English Instructor: professors and visiting lecturers Contents: Students participating in (b) must select 1-2 methodology modules that best support their own thesis, to complement the licentiate and doctoral seminar. The topic areas may include: action research, case study, constructive, qualitative, text analysis, statistical research, and scientific writing. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological alternatives in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research Literature: Thomas E. Vollmann[et al.]:manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw- Hill, 5th international edition (2004). Prerequisites: TU /TU or TU /TU Replaces the course TU and TU TU Föränderlig studieperiod i industriell ekonomi (1-10sp) V, Lärare: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Varierar. Möjlighet att skriva litteraturtentamen. För noggrannare information kontakta läraren. Examination: Varierar Förkunskaper: TU /TU eller TU /TU , även andra studieperioder inom industriell ekonomi rekommenderas. Ersätter kursen TU och TU TU Research Methods in Industrial Management II (for postgraduate students) (5 cr) L Instructor: Professors Requirements: Student should participate either (a) or (b & c), depending on the supervising professor. (a) Doctoral seminar (5 cr), English Instructor: Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Karlos Artto, Miia Martinsuo Contents: The purpose is to develop participants understanding on the requirements of the doctoral dissertation, and support and guide doctoral students in initiating and developing their thesis topics. Review of earlier PhD theses to develop capabilities for assessing scientific work. Getting acquainted with the scientific body of knowledge in participants research domain. Preparation, sharing and review of the research plans of all participants. Assessment of available methodological alternatives to one s research and justified rationale for methodology choice. Acting as opponent to another student s research plan. Discussion and debate in a scientific research community. Prerequisites: TU /TU (b) Doctoral seminar (3 cr), English Instructor: Paul Lillrank Contents: The purpose is to develop participants understanding on the requirements of the doctoral dissertation, and support and guide doctoral students in initiating and developing their thesis topics. Review of earlier PhD theses to develop capabilities for assessing scientific work. Getting acquainted with the scientific body of knowledge in participants research domain. Preparation, sharing and review of the research plans of all participants, at least 2 presentations by participant. Acting as opponent to another student s research plan. Discussion and debate in a scientific research community. Prerequisites: TU /TU (c) Methodology modules (1-2 cr) or, Finnish or English Instructor: professors and visiting lecturers Contents: Students participating in (b) must select 1-2 methodology modules that best support their own thesis, to complement the licentiate and doctoral seminar. The topic areas may include: action research, case study, constructive, qualitative, text analysis, statistical research, and scientific writing. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological alternatives in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research

8 825 literature, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices. Course requirements: attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings Literature: to be announced separately Prerequisites: TU /TU TU Studies in Supplementary Field; Industrial Management (20 cr) L Instructor: Virpi Turkulainen, Researcher Intended for PhD candidates who wish to take Industrial Management as studies in supplementary fields. Literature: See course Web page for details on Contents: users.tkk.fi/~vturkula/pgmim/ Course requirements: Written examinations; see course Web page for details Prerequisites: Prerequisite essay; see course Web page for details Language: Finnish or English, although all course material is in English TU Advanced Organization Theory (for postgraduate students) (5 cr) L Lecturer: Mikko Ketokivi, with visiting lecturers Contents: An in-depth look at selected theoretical perspectives to organizational phenomena. Topics covered include theory of the firm, organization economics, contingency theory, institutionalism, power and politics, decision-making, social constructivism, critical and postmodern approaches to organization studies. Requirements: Seminars, assignment. See (teaching-link) for details. See (teaching-link) for details. Prerequisites: TU , or an equivalent Master's level course in organization theory (default) or Finnish TU Statistical Research Methods I (for postgraduate students) (3 cr) L Lecturer: Mikko Ketokivi Contents: Research applications of regression analysis, factor analysis, structural equation modeling. Requirements: Seminars, assignment. See (teaching-link) for details. See (teaching-link) for details. Prerequisites: Master's level course in both theoretical and applied statistics. literature, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices. Course requirements: attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings Literature: to be announced separately Prerequisites: TU /TU TU Studies in Supplementary Field; Industrial Management (20 cr) L Instructor: Virpi Turkulainen, Researcher Intended for PhD candidates who wish to take Industrial Management as studies in supplementary fields. Literature: See course Web page for details on Contents: users.tkk.fi/~vturkula/pgmim/ Course requirements: Written examinations; see course Web page for details Prerequisites: Prerequisite essay; see course Web page for details Language: Finnish or English, although all course material is in English TU Advanced Organization Theory (for postgraduate students) (5 cr) L Lecturer: Mikko Ketokivi, with visiting lecturers Contents: An in-depth look at selected theoretical perspectives to organizational phenomena. Topics covered include theory of the firm, organization economics, contingency theory, institutionalism, power and politics, decision-making, social constructivism, critical and postmodern approaches to organization studies. Requirements: Seminars, assignment. See (teaching-link) for details. See (teaching-link) for details. Prerequisites: TU , or an equivalent Master's level course in organization theory (default) or Finnish TU Statistical Research Methods I (for postgraduate students) (3 cr) L Lecturer: Mikko Ketokivi Contents: Research applications of regression analysis, factor analysis, structural equation modeling. Requirements: Seminars, assignment. See (teaching-link) for details. See (teaching-link) for details. Prerequisites: Master's level course in both theoretical and applied statistics. TU Statistical Research Methods II (for postgraduate students) (2 cr) L Lecturer: Mikko Ketokivi Contents: Content may vary from year to year, but evolves around hands-on exercises and computer applications of regression analysis, factor analysis, and structural equation modeling. Requirements: Seminars, computer labs, assignment. See (teaching-link) for details. See (teaching-link) for details. Prerequisites: TU ; Master's level course in both theoretical and applied statistics. TU Logistiikka (3 op) II Opettaja: Kari Tanskanen TU Statistical Research Methods II (for postgraduate students) (2 cr) L Lecturer: Mikko Ketokivi Contents: Content may vary from year to year, but evolves around hands-on exercises and computer applications of regression analysis, factor analysis, and structural equation modeling. Requirements: Seminars, computer labs, assignment. See (teaching-link) for details. See (teaching-link) for details. Prerequisites: TU ; Master's level course in both theoretical and applied statistics. TU Logistik (3 sp) II Läräre: Kari Tanskanen

9 826 Sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat teollisuuden ja kaupan logistiikan strategiseen suunnitteluun, logistiikan ohjaukseen, materiaalitoimintoihin sekä materiaalihallintoon yrityksen johtamisen näkökulmasta. Suorittaminen: Tentti + harjoitustehtävät Kirjallisuus: Opetusmoniste sekä Donald Waters: Logistics - An Introduction to Supply Chain Management, Palgarve macmillan Esitiedot: TU /TU tai TU /TU Korvaa kurssin TU TU Hankintojen johtaminen (5 op) III Opettaja: Kari Tanskanen Sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yrityksen hankintatoimen johtamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat: hankintatoimen keskeiset käsitteet, järjestelmällinen hankintaprosessi, hankintatoimen nykytila suomalaisissa yrityksissä, yritysten hankintakustannusten analysointi, hankinnan kokonaiskustannusanalyysi (Total cost of Owneship - TCO), ostaa vai valmistaa -päätöksenteko ja ulkoistaminen, hankintastrategiat, toimittajamarkkinoiden analyysi ja toimittajien valinta, julkiset hankinnat ja ICT hankinnoissa. Suorittaminen: Tentti, luennot ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Arjan J. van Weele, Purchasing & Supply Chain Management, 4th edition, Thomson 2005, opetusmonisteet. Esitiedot: TU /TU Korvaa kurssin TU TU Kysyntä- ja toimitusketjujen hallinta (5 op) IV Opettaja: Eero Eloranta, Kari Tanskanen Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijoiden kysyntä- ja toimitusketjuosaamista. Käsiteltäviä asioita ovat tuotanto/jakeluverkoston suunnittelu, kysyntäketjujen analysointi ja kehittäminen, toimitusketjun johtamisperiaatteet, toimitusketjun hallinta, toimitusketjun hallinnan standardit, toteutustekniikat kuten VMI, tuotetunnistus, ja CPRF. E-busineksen logistiikka ja asiakassuhteen hallinta. Suorittaminen: Tentti, luentoreferaatit sekä harjoitukset. Kirjallisuus: Hoover, Eloranta, Holmström, Huttunen: Managing the Demand Chain: Value Innovations for Supplier Excellence, Wiley 2001.Opetusmonisteet. Esitiedot: TU /TU Luennoidaan englanniksi. Korvaa kurssin TU TU Quality Management (3 cr) I Instructor: Paul Lillrank Contents: The course provides an introduction to the theoretically grounded practice of quality management. Topics are: quality engineering, statistical process control (SPC), quality requirements definition, quality economics, quality systems. Requirements: Lectures, fours sessions, 8 hours in all, examination based on lectures. Literature: Oakland, John S.: Statistical Process Control. Butterworth-Heineman, 2004 (earlier editions acceptable), and lecture notes. Prerequisites: TU or TU , or equivalent or Swedish Replaces the course TU TU Quality - A Theoretical Approach (3 cr) L II Instructor: Paul Lillrank Contents: The emerging quality theory is discussed in light of recent literature. Students are provided with a reading package, Innehåll: Grundläggande kunskaper i strategisk planering av logistik inom industri och handel, samt materialfunktionernas och materialstyrningens roll inom företagsledningen. Examination: Tentamen + övningar Litteratur: Undervisningskompendium och Donald Waters: Logistics - An Introduction to Supply Chain Management, Palgarve macmillan Förkunskaper: TU /TU eller TU /TU Ersätter kursen TU TU Leverantöradministration (5 sp) III Lärare: Kari Tanskanen Innehåll: Kursen strävar till att göra studeranderna förtrogna med företagens inköpsbeslut. Övriga behandlade områden består av själva inköpsprosessen och materialstyrningen, styrning och uppskattning av leverantörer, effektivisering av inköp, samt de statliga anskaffningarna. Examination: Tentamen, föreläsningar och övningsarbete. Litteratur: Arjan J. van Weele, Purchasing & Supply Chain Management, 4th edition, Thomson 2005, kompendium. Förkunskaper: TU /TU Ersätter kursen TU TU Efterfråga- och leveranskedjor (5 sp) IV Lärare: Eero Eloranta, Kari Tanskanen Innehåll: Målet är att fördjupa studentens kuskaper inom efterfråga- och leveranskedjor. I kursen behandlas produktion/distributionsnetvärkplanering, analysering av efterfrågaskedjor, ledning av leveranskedja, administration av leveranskedja, dess standarder och implementeringstekniker som VMI, produktidentifering och CPRF. E-business och CRM. Examination: Tentamen, referenter av föreläsningar och övningar. Litteratur: Hoover, Eloranta, Holmström, Huttunen: Managing the Demand Chain: Value Innovations for Supplier Excellence, Wiley Opetusmonisteet. Förkunskaper: TU /TU Föreläses på engelska. Den här kursen ersätter TU TU Quality Management (3 cr) I Instructor: Paul Lillrank Contents: The course provides an introduction to the theoretically grounded practice of quality management. Topics are: quality engineering, statistical process control (SPC), quality requirements definition, quality economics, quality systems. Requirements: Lectures, fours sessions, 8 hours in all, examination based on lectures. Literature: Oakland, John S.: Statistical Process Control. Butterworth-Heineman, 2004 (earlier editions acceptable), and lecture notes. Prerequisites: TU or TU , or equivalent or Swedish Replaces the course TU TU Quality - A Theoretical Approach (3 cr) L II Instructor: Paul Lillrank Contents: The emerging quality theory is discussed in light of recent literature. Students are provided with a reading package,

10 827 that will be discussed during the sessions. Special emphasis is onprocess, service and information quality. Requirements: Pre-examination based on the reading package. Active participation in the seminar sessions. No final examination will be held, but students should prepare a learning diary or other written summary of what they perceive as the core issues learned. Prerequisites: TU or TU and TU Replaces the course TU TU Laadunohjauksen vaihtuva opintojakso (1-8op) V Korvaava kurssi TU Teollisuustalouden vaihtuva opintojakso. TU Advanced Project-based Management (3 cr) L Lecturer: Karlos Artto and Miia Martinsuo Contents: Application of project management procedures and methodologies in organizations. Processes and their management in professional organizations. Project-based business, project portfolio management and program management. Focus is on deepening the practical application aspect of project-based management. Different project types and industry specific approaches and applications. Course requirements: examination Literature: Turner J.R., The Handbook of Project-based Management, Second Edition. Prerequisites: TU /TU , TU /TU and TU /TU Replaces the course TU TU Advanced Project-based Management II (5 cr) L Lecturer: Karlos Artto and Miia Martinsuo Contents: Application of project management procedures and methodologies in organizations. Processes and their management in professional organizations. Project-based business, project portfolio management and program management. Focus is on deepening the practical application aspect of project-based management. Different project types and industry specific approaches and applications. Course requirements: One major assignment, a set of several minor assignments, and workshops. This course is only for the students of Dept. of Industrial Engineering and Management. Literature: Turner J.R., The Handbook of Project-based Management, Second Edition, and additional material to be announced separately. Prerequisites: TU /TU , TU /TU and TU /TU Replaces the course TU TU Management of Uncertainty (5 cr) L Lecturer: Kalle Kähkönen, Karlos Artto, Jouko Karjalainen Contents: The course reviews uncertainty sources and uncertainty phenomena in project-based business. New emerging knowledge is covered by expanding traditional project risk management discipline towards more holistic and situation specific managerial solutions. The starting point is to investigate risk management of a single project and then to expand this view to cover project portfolios and finally to explore management of uncertainty in a company level within project-based business. Other key aspects to be covered are the differences between various main project types (e.g. investment projects, industrial delivthat will discussed during the sessions. Special emphasis is onprocess, service and information quality. Requirements: Pre-examination based on the reading package. Active participation in the seminar sessions. No final examination will be held, but students should prepare a learning diary or other written summary of what they perceive as the core issues learned. Prerequisites: TU or TU and TU (or TU ). Replaces the course TU TU Föränderlig studieperiod i kvalitetsstyrning (1-8sp) V Ersättande kurs: TU Föränderlig studieperiod i industriell ekonomi. TU Advanced Project-based Management (3 cr) L Lecturer: Karlos Artto and Miia Martinsuo Contents: Application of project management procedures and methodologies in organizations. Processes and their management in professional organizations. Project-based busines, project portfolio management and program management. Focus is on deepening the practical application aspect of project-based management. Different project types and industry specific approaches and applications. Course requirements: examination Literature: Turner J.R., The Handbook of Project-based Management, Second Edition. Prerequisites: TU /TU , TU /TU and TU /TU Replaces the course TU TU Advanced Project-based Management II (5 cr) L Lecturer: Karlos Artto and Miia Martinsuo Contents: Application of project management procedures and methodologies in organizations. Processes and their management in professional organizations. Project-based business, project portfolio management and program management. Focus is on deepening the practical application aspect of project-based management. Different project types and industry specific approaches and applications. Course requirements: One major assignment, a set of several minor assignments, and workshops.this course is only for the students of Dept. of Industrial Engineering and Management. Literature: Turner J.R., The Handbook of Project-based Management, Second Edition, and additional material to be announced separately. Prerequisites: TU /TU , TU /TU and TU /TU Replaces the course TU TU Management of Uncertainty (5 cr) L Lecturer: Kalle Kähkönen, Karlos Artto, Jouko Karjalainen Contents: The course reviews uncertainty sources and uncertainty phenomena in project-based business. New emerging knowledge is covered by expanding traditional project risk management discipline towards more holistic and situation specific managerial solutions. The starting point is to investigate risk management of a single project and then to expand this view to cover project portfolios and finally to explore management of uncertainty in a company level within project-based business. Other key aspects to be covered are the differences between various main project types (e.g. investment projects, industrial deliv-

11 828 ery projects, R&D projects) regarding management of uncertainty. The course also includes a group work assignment reflecting strategic decision making situation in modern project business. Furthermore, the objective is to provide capabilities for students to apply this knowledge in real life projects. Requirements: Examination and course assignment Literature: to be announced separately. Prerequisites: The course is primarily intended for students having Industrial Management as their major subject in the department of Industrial Engineering and Management. Post-graduate students are also encouraged to take this course. Recommended courses: TU , TU , TU , TU , TU Replaces the course TU TU Project Finance (6 cr) L Instructor: Jaakko Eskola, Elias Rantapuska and visiting lecturers Contents: Basic principles in the project finance area, procedures associated with project finance. Project development, arranging project schemes in relation to project sales and marketing, finance arrangements and procedures. Real-life case examples. The course is run as a cross-university collaboration course with the primary responsibility of the course and premises provided by Helsinki School of Economics (HKKK). Course requirements: examination and assignment Literature (tentative): John D. Finnerty, Project Financing, Asset-Based Financial Engineering. John Wiley&Sons, Inc., New York, 1996, reading package. Prerequisites: TU Replaces the course TU TU Project Marketing and Customer Management II (5 cr) L Lecturer: Jaakko Kujala Contents: The course discusses the project sales and marketing process. The concepts of project business model, market as milieus, customer relationship management, value networks, project marketing logic, project negotiations and contracts are included. Creating and managing project networks, relationship management and buying and selling in different industries with regard to cultural contexts are discussed. Empirical cases highlight current practices related to these areas. Requirements: Examination or learning journal. Excercise work. Literature: Cova, Ghauri & Salle 2002: Project Marketing, reading package and lecture handouts. Prerequisites: TU /TU , TU /TU and TU /TU This course is only for the students majoring in the Department of Industrial Engineering and Management at HUT. Opintojaksot opintoviikkoina (ov) TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Basic Module (10 ocr) L Instructor: Virpi Turkulainen, Researcher Contents: This basic module in intended for postgraduate students who wish to make the basic version of the postgraduate minor in Industrial Management (total of 10 ocr). Literature: See course Web page for details on Contents: users.tkk.fi/~vturkula/pgmim/ Course requirements: Written examinations; see course WEBpage for details Prerequisites: Prerequisite essay; see course WEB page for details ery projects, R&D projects) regarding management of uncertainty. The course also includes a group work assignment reflecting strategic decision making situation in modern project business. Furthermore, the objective is to provide capabilities for students to apply this knowledge in real life projects. Requirements: Examination and course assignment Literature: to be announced separately. Prerequisites: The course is primarily intended for students having Industrial Management as their major subject in the department of Industrial Engineering and Management. Post-graduate students are also encouraged to take this course. Recommended courses: TU , TU , TU , TU , TU Replaces the course TU TU Project Finance (6 cr) L Instructor: Jaakko Eskola, Elias Rantapuska and visiting lecturers Contents: Basic principles in the project finance area, procedures associated with project finance. Project development, arranging project schemes in relation to project sales and marketing, finance arrangements and procedures. Real-life case examples. The course is run as a cross-university collaboration course with the primary responsibility of the course and premises provided by Helsinki School of Economics (HKKK). Course requirements: examination and assignment Literature (tentative): John D. Finnerty, Project Financing, Asset-Based Financial Engineering. John Wiley&Sons, Inc., New York, 1996, reading package. Prerequisites: TU Replaces the course TU TU Project Marketing and Customer Management II (5 cr) L Lecturer: Jaakko Kujala Contents: The course discusses the project sales and marketing process. The concepts of project business model, market as milieus, customer relationship management, value networks, project marketing logic, project negotiations and contracts are included. Creating and managing project networks, relationship management and buying and selling in different industries with regard to cultural contexts are discussed. Empirical cases highlight current practices related to these areas. Requirements: Examination or learning journal. Excercise work. Literature: Cova, Ghauri & Salle 2002: Project Marketing, reading package and lecture handouts. Prerequisites: TU /TU , TU /TU and TU /TU This course is only for the students majoring in the Department of Industrial Engineering and Management at HUT. Kurserna i studieveckor (sv) TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Basic Module (10 ocr) L Instructor: Mikko Ketokivi, Docent Contents: This basic module in intended for postgraduate students who wish to make the basic version of the postgraduate minor in Industrial Management (total of 15 ocr). Literature: See course Web page for details on Contents: Course requirements: Written examinations; see course page for details Prerequisites: Prerequisite essay; see course page for details

12 829 Language: Finnish or English, although all course material is in English Offered last time during academic year 2007/2008 TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Extension Module (5 ocr) L Instructor: Virpi Turkulainen, Researcher Contents: This additional extension module is intended for postgraduate studens who wish to complete the extended version of the postgraduate minor in Industrial Management (total of 15ocr). Literature: See course Web page for details on Contents: users.tkk.fi/~vturkula/pgmim/ Course requirements: Written examinations Prerequisites: TU Language: Finnish or English, although all course material is in English Offered last time during academic year 2007/2008 TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN (va 15120) professori YTT Veikko Teikari, , professori TkT Eila Järvenpää, , professori FT Matti Vartiainen, professori emeritus FT Pekka Haatanen dosentit: TkT Kari Häkkinen, FT Anneli Leppänen, TkT Juha Luoma, TkT Saku Mantere, FT Asko Miettinen, VTT Petteri Niitamo, TkT Kaija-Leena Saarela, TkT Jorma Saari, FT Urpo Sarala, LTK Vesa Vaaranen lehtorit: TkT Stina Immonen, , TkT Paul Buhanist, assistentit: DI Jouni Virtaharju, , PsM Tanja Mattila, (virkavapaalla saakka) opettavat tutkijat: PsM Eerikki Mäki, , DI Anneli Pulkkis, , Leena Seppänen, erikoisopettajat: DI Virpi Anttila, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, , FK Erkki Auvinen, STTK, TkT Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy, , DI Jouni Lehtelä, Työterveyslaitos, 47471, FT Anneli Leppänen, Työterveyslaitos, 47471, dos Juha Luoma, VTT, , dos. Leena Norros, VTT, 4561, TkT Leenamaija Otala, VTM Eija Vartiainen, EV- Consulting & Research Oy, Toimisto: Paula Salminen , Taina Liukkonen, Kurssit opintopisteinä (op) Huom. Kaikkiin TU-53 -opintojaksojen tentteihin on ilmoittauduttava WWWTopilla (wwwtopi.hut.fi) viimeistään tenttiä edeltävänä perjantaina klo Opintojaksojen kurssiesitteet, tenttitulokset ja muu keskeinen informaatio ovat löydettävissä osoitteesta: TU Työpsykologian ja johtamisen perusteet (4 op) ja Syyslukukaudella kurssi luennoidaan englanniksi, keväällä suomeksi Opettajat: Paul Buhanist, Veikko Teikari Sisältö: Opintojakso nostaa esiin ihmisen merkityksen organisaatioiden ja johtamisen muuttuvassa todellisuudessa. Tavoitteena on, että opiskelijat tunnistavat alueen keskeiset ilmiöt ja ymmärtävät niihin liittyvät käytännölliset ja teoreettiset näkökulmat (johtaminen, kehittäminen, muutoksen hallinta, motivaatio ja oppiminen, kommunikaatio ja vuorovaikutus, ryhmätoiminta, organisaatiorakenteet ja -prosessit). Kurssi sisältää vierailijaluen- Language: Finnish or English, although all course material is in English Offered last time during academic year 2007/2008 TU Postgraduate Minor in Industrial Management, Extension Module (5 ocr) L Instructor: Virpi Turkulainen, Researcher Contents: This additional extension module is intended for postgraduate studens who wish to complete the extended version of the postgraduate minor in Industrial Management (total of 15ocr). Literature: See course Web page for details on Contents: users.tkk.fi/~vturkula/pgmim/ Course requirements: Written examinations Prerequisites: TU Language: Finnish or English, although all course material is in English Offered last time during academic year 2007/2008 TU-53 ARBETSPSYKOLOGI OCH LEDAR- SKAP (ao 15120) professor SVD Veikko Teikari, professor TkD Eila Järvenpää, professor. FD Matti Vartiainen, professor. emeritus FD Pekka Haatanen docenter: TkD Kari Häkkinen, FD Anneli Leppänen, TkD Juha Luoma, TkD Saku Mantere, FD Asko Miettinen, PD Petteri Niitamo, TkD Kaija-Leena Saarela, TkD Jorma Saari, FD Urpo Sarala, LTD Vesa Vaaranen lektorer: TkD Stina Immonen, , TkD Paul Buhanist, assistenter: DI Jouni Virtaharju, , vs. assistentti Jouni Sipponen, ( saakka), PsM Tanja Mattila, (tjänsteledig ) Forskare med läraruppdrag: PsM Eerikki Mäki, , DI Anneli Pulkkis, , Leena Seppänen, speciallärare: DI Virpi Anttila, VTT rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, , FK Erkki Auvinen, STTK, TkD Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy, , DI Jouni Lehtelä, Inst. för arbetshygien, 47471, FD Anneli Leppänen, Inst. för arbetshygien, 47471, doc. Juha Luoma, VTT, , doc. Leena Norros, VTT, , doc Kaija Leena Saarela, Inst. för arbetshygien, , TkD Leenamaija Otala, VTM Eija Vartiainen, EV-Consulting & Research Oy, Kansli: Paula Salminen , Taina Liukkonen, Kurserna i studiepoäng (sp) Obs. Det är obligatoriskt att anmäla sig till alla TU-53 -examina via WWWTopi (wwwtopi.hut.fi) allra senast på tentdagens föregående fredag kl Kursbroschyrer och tentresultat för de flesta studieperioder samt övrig betydande information finns på webben på TU Introduktion till arbetspsykologi och ledarskap (4 sp) och På hösten föreläsningar ordnas på engelska, på våren på finska. Lärare: Paul Buhanist, Veikko Teikari Innehåll: Kursen framhåller individens betydelse inom organisationen och ledarskapet i den föränderliga verkligheten. Målet är att de studerande identifierar de centrala fenomenen inom branschen och förstår de praktiska och teoretiska aspekterna, så som ledarskap, utveckling, förändringshantering, motivation och inlärning, kommunikation och interaktion, grupparbete, organisationsstruktur och -processer. Kursen innehåller gästföreläsnin-

13 830 toja, joissa yritysten asiantuntijat ja johtajat tuovat esiin haasteita, joita DI-kunta työssään tulee kohtaamaan. Suorittaminen: Oppimispäiväkirjat, harjoitustyö, tentti. Kirjallisuus: Huczynski, A. & Buchanan, D. (2004, 5th ed. tai 2007, 6th ed. ) Organizational behaviour: an introductory text. Prentice-Hall. Korvaa kurssit TU ja TU , TU , TU TU Johtaminen organisaatiossa (3 op) Opettajat: Paul Buhanist, Veikko Teikari Sisältö: Kurssi nostaa esiin johtamisen keskeisen merkityksen organisaation menestymisessä sekä taloudelliselta että inhimilliseltä kannalta. Johtaminen nähdään vuorovaikutteisena yksilön, ryhmän ja organisaation toimintaan vaikuttamisena, jolloin keskeisenä huomion kohteena on johtajuus (leadership). Kurssilla tuodaan esiin johtajuuskäsitysten kehittyminen, painottaen johtajuuden merkitystä tämän päivän hajautetuissa ja asiantuntijapainotteisissa organisaatioissa. Lisäksi vierailijaluentoja. Suorittaminen: Case -tehtävä, tentti Kirjallisuus: ilmoitetaan luennoilla. Korvaa kurssin TU ja TU TU Knowledge and competence management (3 cr) Instructors: Eila Järvenpää, Eerikki Mäki and Matti Vartiainen Contents: Concepts of knowledge, and knowledge management, knowledge creation, knowledge sharing, knowledge processes, knowledge management strategies, development of knowledge management in organizations. Concept of learning organization, different types of learning, learning of individuals, groups and organizations. Competence management. Course requirements: Exam Literature: Jashapara, A. (2004) Knowledge management: An integrated approach. Essex: Pearson Education Limited. Selected articles. Additional material will be announced when the course starts. Replaces courses TU , TU , TU and TU TU Organisaation kehittäminen (4 op) L Opettaja: Paul Buhanist, Leena Seppänen, Jouni Virtaharju Sisältö: Miten organisaatiot muuttuvat ja miten niitä voidaan kehittää? Millaisia ilmiöitä kehittämisprosesseissa esiintyy? Millaisia teoreettisia viitekehyksiä organisaation muutokselle ja kehittämiselle on esitetty? Miten organisaation kehittäjä toimii? Suorittaminen: case-tehtäviä, esseetehtäviä ja harjoitustyö Kirjallisuus: Schein, E.(1999) Process Consultation Revisited ja luennoilla ilmoitettava artikkelikokoelma. Esitiedot: TU , TU Korvaa kurssin TU ja TU TU Johtamisen jatkokurssi (4op) L Opettaja: Paul Buhanist Sisältö: Kurssilla perehdytään syvällisesti johtamiskäsityksiin ja - teorioihin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan johtamisen ja johtajuuden keskeisiä ilmiöitä, tuntemaan niihin liittyviä näkökulmia ja teemoja sekä hyödyntämään laajaa johtamisen kirjallisuutta ja keskustelua. Suorittaminen: case-harjoitustyöt, esseet Kirjallisuus: ilmoitetaan luennolla Esitiedot: TU Korvaa kurssin TU gar i vilka företagsexperter och ledare framhåller de utmaningar som diplomingenjörer kommer att möta i sitt arbete. Genomförande: Föreläsningsdagbok, övningsarbete, tentamen Litteratur: Huczynski, A. & Buchanan, D. (2004, 5th ed. eller 2007, 6th ed.) Organizational behaviour: an introductory text. Prentice-Hall. Ersätter kurser TU och TU , TU , TU TU Ledarskap i organisationer (3 sp) Lärare: Paul Buhanist, Veikko Teikari Innehåll: Kursen behandlar den centrala betydelsen av ledarskap i organisationens framgång ur både den ekonomiska och den mänskliga synvinkeln. Ledarskap ses som ett interaktivt påverkande i verksamheten av individen, gruppen och organisationen, då det centrala föremålet är ledarskap (leadership). På kursen framhålls utvecklingen av ledarskapuppfattningar och betydelsen av ledarskapet i nutidens decentraliserade och expertorganisationer betonas. Härutöver ges gästföreläsningar. Genomförande: Caseuppgift, tentamen Litteratur: Informeras om på föreläsningarna. Ersätter kursen TU och TU TU Knowledge and competence management (3 cr) Instructors: Eila Järvenpää, Eerikki Mäki and Matti Vartiainen Contents: Concepts of knowledge, and knowledge management, knowledge creation, knowledge sharing, knowledge processes, knowledge management strategies, development of knowledge management in organizations. Concept of learning organization, different types of learning, learning of individuals, groups and organizations. Competence management. Course requirements: Exam Literature: Jashapara, A. (2004) Knowledge management: An integrated approach. Essex: Pearson Education Limited. Selected articles. Additional material will be announced when the course starts. Replaces courses TU , TU , TU and TU TU Organisationsutveckling (4 sp) L Lärare: Paul Buhanist, Leena Seppänen, Jouni Virtaharju Innehåll: Hur organisationer förändras och hur de kan utvecklas? Hurdana fenomen uppträder vid projekt under utveckling? Hurdana teoretiska referensramar har presenterats för organisationens förändring och utveckling? Hur arbetar organisationsutvecklare? Utförande: case-uppgifter, essäuppgifter och övningsarbete Litteratur: Schein, E.(1999) Process Consultation Revisited och föreläsningsmaterial. Förkunskaper: TU , TU Ersätter kursen TU och TU TU Fortsättningskurs i ledarskap (4sp) L Lärare: Paul Buhanist Innehåll: Djupgående bekantskap med begrepp och teorier av ledarskap. Studenter lär sig att identifiera centrala fenomen av ledarskap, att känna samhörande perspektiv och teman, och att utnyttja omfattande litteratur och diskussion av ledarskap. Examination: caseövningar, esseer, tentamen Litteratur: meddelas på föreläsningar Förkunskap: TU Ersätter kursen TU

14 831 TU Henkilökohtainen johtajuus (3 op) IV Opettajat: Paul Buhanist, Leena Seppänen Sisältö: Tavoitteena on lisätä ymmärrystä johtajuudesta yksilökohtaisena toimintana, sen keskeisistä taitoalueista johtamisen perustilanteissa, ja antaa mahdollisuuksia kehittää omaa henkilökohtaista johtajuutta. Kurssi on vuorovaikutteinen ja perustuu osallistujien aktiiviseen toimintaan. Suorittaminen: Aktiivinen läsnäolo sekä yksilö- ja ryhmätehtävät. Rajoitettu opiskelijamäärä. Esitiedot: TU Korvaa kurssin TU ja TU TU Johdatus yhteistoiminnan dynamiikkaan (3 op) 2008 Opettajat: Anneli Pulkkis ja Eija Vartiainen Sisältö: Kurssilla tutkitaan yhteistoiminnan peruskäsitteitä luentojen, kirjallisuuden ja e-oppimisympäristössä tehtävän sovellustehtävän avulla. Jäsentäviä käsitteitä ovat mm. avoin systeemi, perustehtävä, rooli, raja, identiteetti, johtajuus ja seuraajuus sekä nk. 'hiljaiset voimat'. Kurssilla tutkitaan, mitkä tekijät edistävät tai estävät yhteistoiminnallisen kulttuurin rakentumista asiantuntijatyössä. Suorittaminen: sovellustehtävä ja tentti. Korvaa kurssin TU ja TU TU Yhteistoiminnallinen asiantuntijatyö ja konsultointi (3 op) 2009 Opettajat: Eija Vartiainen ja Anneli Pulkkis Sisältö: Kurssilla tutkitaan yhteistoiminnan dynamiikkaa asiantuntijatyössä ja konsultointiprosessissa. Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja kehittämään sekä integroimaan omaa substanssiosaamista asiantuntijaosaamiseen ja konsultatiiviseen työskentelyyn. Kurssilla tutustutaan fenomenologis-hermeneuttiseen työskentelytapaan ns. tutkivaan työotteeseen ja työstetään vaihe vaiheelta yksi konsultointiprojektin prosessi. Suorittaminen: osallistuminen kurssikertoihin ja soveltamistehtävä Korvaa kurssin TU ja TU TU Dialogiset menetelmät asiantuntijatyössä ja konsultoinnissa (3 op) L 2007 Opettajat: Anneli Pulkkis ja Eija Vartiainen Sisältö: Kurssi perehdyttää yhteistoiminnan ja yhteisymmärryksen ajattelulle perustuvien dialogisten kehittämismenetelmien taustaan, teoriaan ja käytäntöön. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä kaksi kehittämismetodia: dialogikonferenssi ja tulevaisuuden ennakointidialogi. Metodien taustateorioita, onnistumisen edellytyksiä ja toimivuutta arvioidaan yhteisen kokemuksen pohjalta. Suorittaminen: osallistuminen kurssikertoihin ja kurssitehtävä Esitiedot: TU tai TU Korvaa kurssin TU ja TU TU Ryhmä- ja yhteisödynamiikka asiantuntijan oppimisen kohteena (4op) L 2008 Opettajat Eija Vartiainen ja Anneli Pulkkis Sisältö: Kurssi muodostuu kahdesta teoriapäivästä ja viidestä kokemukselliseen oppimiseen perustuvasta päivästä. Kurssi antaa tilaisuuden tutkia yhteisödynamiikkaa sekä miten suuren ja pienen ryhmän dynamiikka vaikuttavat mm. perustehtävän ymmärtämiseen ja yhteistoimintaan sekä päätöksentekoon. Tavoitteena on antaa asiantuntija, konsultti ja johtaja/esimiestehtävään tähtääville mahdollisuus omakohtaisen kokemuksen kautta oppia ymmärtämään sitä miten ja miksi irrationaaliset voi- TU Personligt ledarskap (3 sp) Lärare: Paul Buhanist, Leena Seppänen Innehåll: Målet är att öka förståelsen för ledarskapet som en individuell verksamhet, de centrala registerna i ledningssituationer och ge möjligheter att utveckla sitt personliga ledarskap. Kursen är interaktiv och baserar sig på deltagarnas aktiva verksamhet. Genomförande: Aktiv närvaro och individ- och gruppuppgifter. Begränsat antal studerande Förkunskaper: TU Ersätter kursen TU och TU TU Introduktion till samarbetets dynamik (3 sp) 2008 Lärare: Anneli Pulkkis och Eija Vartiainen Innehåll: På kursen studeras samarbetets grundbegrepp med hjälp av föreläsningar, litteratur och den virtuella inlärningsmiljön. Strukturerande begrepp är bl.a. öppna system, grunduppgift, roll, gräns, identitet, ledare och ledda och sk. 'tysta krafter'. På kursen studeras, vilka faktorer hjälper att bygga samarbetskultur i expertarbete. Examination: Tilllämpningsuppgift, tentamen. Ersätter kursen TU och TU TU Samarbete i expertarbete och konsultering (3 sp) 2009 Lärare: Eija Vartiainen och Anneli Pulkkis Innehåll: På kursen studeras samarbetets dynamik i expertarbete och konsulteringens process. Kursens mål är att hjälpa att förstå, att utveckla och att integrera sitt eget substanskunnande i expertkunnandet och det konsultativa arbetandet. På kursen bekantas studeranden med fenomenologisk-hermeneutisk arbetsmetod och genomgås faserna i en konsulteringsprocess i denna referensram. Genomförande: Litteratur, deltagande i kursens alla tillfällen, tillämpningsuppgift Ersätter kursen TU och TU TU Dialogiska metoder i expertarbete och konsultering (3 sp) L 2007 Lärare: Anneli Pulkkis och Eija Vartiainen Innehåll: På kursen studeras bakgrund, teori och praktik för dialogiska utvecklingsmetoder som baserar sig på samarbetets och samförståndets tänkande. På kursen planeras och förverkligas i praktiken två utvecklingmetoder: dialogkonferens och framtidsorienterad dialog. Genomförande: Litteratur, deltagande i kursens alla tillfällen, kursuppgift Förkunskaper: TU eller TU Ersätter kursen TU och TU TU Gruppdynamik som expertens inlärningsobjekt (4 sp) L 2008 Lärare: Eija Vartiainen och Anneli Pulkkis Innehåll: Kursen består av två teoridagar och fem dagar som baserar sig på erfarenhetsorienterad inlärning. Kursen erbjuder möjlighet att undersöka gruppdynamik och hur dynamiken i en smågrupp och i en storgrupp påverkar bl. a. grunduppgiftens förstående, samarbete och beslutfattande. Målet är att ge för de studerande, som siktar till expert, konsult, ledare/förman uppgifter, möglighet att utgående från egen erfarenhet skapa sig en uppfattning om hur och varför irrationella krafter och grupp-

15 832 mat ja ryhmädynamiikka tulisi saada tukemaan rationaalista ja perustehtävän mukaista toimintaa. Suorittaminen: Kurssin suorittaminen edellyttää kurssikirjallisuuten tutustumista. Se testataan kahden teoriapäivän aikana. Lisäksi kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen kurssikertaan. Esitiedot: TU sekä TU tai TU Korvaa kurssin TU ja TU TU Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatioissa (3 op) L Opettajat: Veikko Teikari, Tanja Mattila Sisältö: Hyvinvoinnin, työssä kuormittumisen ja stressin käsitteet ja tutkimus sekä stressin hallinta. Haitallisen kuormittumisen ennaltaehkäisy ja työhyvinvoinnin edistäminen organisaatiossa. Opintojakso soveltuu sekä perustutkintoa opiskeleville että jatkoopiskelijoille. Suorittaminen: Luennot, essee ja tentti. Kirjallisuus: Otala, L. & Ahonen, G. (2003): Työhyvinvointi tuloksen tekijänä, muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä. Esitiedot: TU Korvaa kurssin TU ja TU TU Organisaatioiden palkitsemisjärjestelmät (5 op) L Opettajat: Matti Vartiainen ja vierailevat luennoitsijat Sisältö: Palkitsemisen strateginen merkitys. Kokonaispalkitseminen: perusteet ja palkitsemistavat. Taloudelliset, organisatoriset ja psykologiset lähtökohdat. Palkitsemisjärjestelmät eri toimialoilla ja yritysten toiminnoissa. Organisaatiomuodon vaikutus palkitsemiseen. Palkitseminen dynaamisessa ympäristössä. Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen. Suorittaminen: Tentin lisäksi harjoitustöitä. Kirjallisuus: Vartiainen, M. & Kauhanen, J. (toim.) (2005) Palkitsemisen perusteet globaalissa Suomessa. Helsinki: WSOY. Esitiedot: TU Korvaa kurssin TU ja TU TU Organisaatioteoria (3 op) L Opettajat: Jouni Virtaharju, Saku Mantere Sisältö: Organisaatiotutkimuksen pääsuuntaukset ja niiden väliset erimielisyydet. Teoretisointi organisaatiotutkimuksessa. Suorittaminen: Luennot ja esseet. Kirjallisuus: Hatch, M.J. & Cunliffe, A. (2006) Organization theory sekä luennoilla ilmoitettava artikkelipaketti. Esitiedot: TU , TU ja TU tai (TU Research Methods in Industrial Management I) Opintojakso soveltuu sekä perustutkintoa opiskeleville että jatkoopiskelijoille. Korvaa kurssin TU ja TU TU Advanced course on knowledge and competence management (4 cr) P Instructors: Eila Järvenpää, Eerikki Mäki and Matti Vartiainen Contents: Concepts, models and theories of knowledge management. Content areas include knowledge creation and knowledge sharing, knowledge processes, social and intellectual capital, competence development, social networks, interorganizational collaboration, and innovation management. Requirements: Term papers. Literature: Will be announced on course www-page. Prerequisites: TU Replaces courses: TU , TU , TU dynamik borde fås att understöda arbete fokuserat på en grunduppgift. Genomförande: Kurslitteraturen testas under teoriperioden, deltagande i kursens alla tillfällen Förkunskaper: TU och (TU eller TU ) Ersätter kursen TU och TU TU Välbefinnande och stress i arbetsorganisationer (3 sp) L Lärare: Veikko Teikari, Tanja Mattila Innehåll: Välbefinnandets, arbetsbelastningens och arbetsstressens begrepp och forskning. Förebyggande av arbetsstress och försörjning av arbetsförmågan i organisationer. Kursen är lämplig både för grundstuderande och fortsättningsstuderande. Examination: Essäuppgift och tentamen. Litteratur: Otala, L. & Ahonen, G. (2003): Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. Vidare undervisningsmaterial meddelas på föreläsningar. Förkunskaper: TU Ersätter kursen TU och TU TU Belöningssystem i organisationer (5 sp) L Lärare: Matti Vartiainen och besökande föreläsare Innehåll: Belöningens strategiska betydelse. Total belöning: belöningsgrunder och medel. Ekonomiska, organisatoriska och psykologiska grunder. Belöningssystem inom olika brancher och företagsfunktioner. Organisationsstrukturens inverkan på belöningen. Belöning i en dynamisk omgivning. Utveckling av belöningssystem. Examination: Tentamen och övningsarbeten. Litteratur: Vartiainen, M. & Kauhanen, J. (toim.) (2005) Palkitsemisen perusteet globaalissa Suomessa. Helsinki: WSOY. Förkunskaper: TU Ersätter kursen TU och TU TU Organisationteori (3 sp) L Lärare: Jouni Virtaharju, Saku Mantere Innehåll: Olika teoretiska perspektiv av organisation studier. Teoretisering inom organisationutforskning. Examination: Föreläsningar, esseer. Litteratur: Hatch, M.J. & Cunliffe, A. (2006) Organization theory. Vidare material informeras om på föreläsningarna. Förkunskaper: TU , TU och TU eller TU Research Methods in Industrial Management I) Kursen är lämplig både för grundstuderande och fortsättningsstuderande. Ersätter kursen TU och TU TU Advanced course on knowledge and competence management (4 cr) P Instructors: Eila Järvenpää, Eerikki Mäki and Matti Vartiainen Contents: Concepts, models and theories of knowledge management. Content areas include knowledge creation and knowledge sharing, knowledge processes, social and intellectual capital, competence development, social networks, interorganizational collaboration, and innovation management. Requirements: Term papers. Literature: Will be announced on course www-page. Prerequisites: TU Replaces courses: TU , TU , TU

16 833 TU Organizations and Networks (4 cr) P III Lecturers: Eila Järvenpää and Stina Immonen Contents: The course provides the participants with an understanding about new organizational structures, forms of collaboration, and different kinds of organizational networks. Concept, definitions and models of organizations, new organizational structures, and inter- and intraorganizational networks are discussed. Requirements: Lecture assignments, essay. Literature: Will be announced on course www-page. Replaces the course TU , TU Prerequisites: TU , TU TU Oppiminen ja oppimisympäristöt (3-6 op) L Opettajat: Matti Vartiainen ja vierailevat luennoitsijat Sisältö: a) Oppimisen ja oppimisympäristöjen perusteet. Yksilön ja ryhmän oppiminen. Oppimisen ja oppimisympäristöjen suuntaukset ja mallit. Oppimisympäristöjen oppimispsykologinen ja pedagoginen sisältö. Oppimisen sosiaalinen ja teknologinen tukeminen. Oppimisympäristöjen teknologiset vaihtoehdot. Suunnittelu ja arviointi. Oppimisympäristöjen oppimisvaikutukset (3 op). Sisältö: b) Oppimisympäristöt käytännössä. Oppimisympäristöjen teknologia ja suunnittelu. Oppimisympäristöjen arviointi pedagogisen sisällön, oppimisvaikutusten ja hyödyllisyyden näkökulmista (3 op). Suorittaminen: Kurssin osat (a) ja (b) toteutetaan limittäin. Luennot, seminaarityöt, harjoituksia, luentopäiväkirja, vierailuja. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. Esitiedot: TU Korvaa kurssin TU ja TU TU Osaaminen ja innovaatiot (4 op) L Opettajat: Matti Vartiainen. Sisältö: Oppivan organisaation käsitteet, mallit ja teoriat. Vaihtuvia erityisteemoja oppivan organisaation eri osa-alueilta, kuten tietotyö, innovaatioiden johtaminen, systeemiajattelu oppivan organisaation rakennuskeinona ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa. Suorittaminen: esitelmät ja seminaarityöt. Kirjallisuus: Kirjallisuus esitellään seminaaritilaisuuksissa. Esitiedot: TU Korvaa kurssit TU , TU TU Ryhmät, kommunikaatio ja yhteistyö (4 op) L Opettajat: Jukka Lipponen, Marko Hakonen ja Matti Vartiainen. Järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian kanssa. Sisältö: Kurssilla käsitellään ryhmätyön erilaisia muotoja, ryhmäilmiöitä ja ryhmän sisäisiä prosesseja. Ryhmätyömuodoista käydään läpi kasvokkain ja hajautuneina toimivat ryhmät mm. virtuaaliset tiimit. Ryhmien sisäistä toimintaa tarkastellaan samaistumisen, sitoutumisen, päätöksenteon ja ongelmanratkaisun kannalta yhteydessä ryhmän suoritukseen ja hyvinvointiseurauksiin. Ryhmän jäsenten vuorovaikutuksen näkökulmana on kommunikaatio yhteistyön edellytyksenä. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös uusia yhteistyöympäristöjä yhteistyön mahdollistajina. Suorittaminen: Luennot ja seminaarityö. Kirjallisuus: Kirjallisuus esitellään seminaaritilaisuuksissa. Esitiedot: TU TU Organizations and Networks (4 cr) P III Lecturers: Eila Järvenpää and Stina Immonen Contents: The course provides the participants with an understanding about new organizational structures, forms of collaboration, and different kinds of organizational networks. Concept, definitions and models of organizations, new organizational structures, and inter- and intraorganizational networks are discussed. Requirements: Lecture assignments, essay. Literature: Will be announced on course www-page. Replaces the course TU , TU Prerequisites: TU , TU TU Inlärning och nätundervisningssmiljöer (3-6 sp) L Lärare: Matti Vartiainen och besökande föreläsare. Innehåll: a) Grunderna i inlärning och nätundervisningmiljöer. Individens och gruppens inlärning. Inlärningens och undervisningsmiljöernas inriktningar och teorier. Psykologisk och pedagogisk innehåll av undervisningsmiljöer. Social och teknologisk stöd för inlärningen. Undervisningsmiljöernas teknologiska alternativ. Planering och värdering. Inlärningseffekter av undervisningsmiljöer (3 sp). Innehåll: b) Undervisningsmiljöer i praktiken. Teknologi och planering. Värdering från pedagogiska innehåll, inlärningseffekter och användbarhet synvinkeln (3 sp). Genomförande: Kursens delar (a) och (b) genomförs samtidigt. Föreläsningar, seminariearbete, övningar, portfolio, besök. Litteratur: Informeras om på kursen. Ersätter kurser TU , TU TU Kunnande och innovationer (4 sp) L Lärare: Matti Vartiainen. Innehåll: Begrepp, modeller och teorier om den inlärande organisationen. Föränderliga teman från olika delområde av inlärande organisationer: innovationer och deras ledande i organisationer, systemtänkande som ett byggsätt i en inlärande organisation och användning av det tysta vetandet. Genomförande: Föredrag och seminariearbete. Litteratur: Informeras om på seminarierna. Förkunskaper: TU Ersätter kurser TU , TU TU Grupper, kommunikation och samarbete (4 sp) L Lärare: Jukka Lipponen, Marko Hakonen och Matti Vartiainen. Ordnas tillsammans med Helsingfors Universitet Socialpsykologiska institutionen. Innehåll: Olika gruppformer, gruppfenomen, intra-grupp processer, 'face-to-face' och distribuerad 'virtuella' grupper. Intragrupp processes liksom identifikation, bundenhet, beslutfattande och problem avgörande ska betraktas i relationen med grupp utförande och välstånd. Interaktionen mellan grupp medlemmar betraktas från kommunikationens synvinkel. Nya tekniska arbetsomgivningar betraktas som en förutsättning i samarbetet. Genomförande: Föreläsningar och seminariarbete. Litteratur: Informeras om på kursen. Förkunskaper: TU

17 834 TU Cross-Cultural Management (3 cr) II Instructors: Eila Järvenpää and Stina Immonen Contents: Today many companies and other organizations operate on global market. Individuals, teams and organizations of different nationalities meet in daily business and other activities. Skills in cross-cultural management are becoming increasingly important. The course increases the participants' understanding about different cultures, and working and doing business in multicultural environment. Course requirements: Exam, written assignment. Literature: Schneider, S.C. and Barsoux, J.L.: Managing across cultures. Replaces the course TU and TU TU Contemporary topics on knowledge and competence management (3-6 cr) P (varies, check the course website for details) Instructors: varies Contents: Various topical themes of knowledge and competence management. The course is organized irregularly. Check the course website for details. Course requirements: Announced at the beginning of the course. Literature: varies Prerequisites: varies TU Sosioteknisten järjestelmien perusteet (4 op) Luennoitsija: Matti Vartiainen ja vierailevat luennoitsijat Sisältö: Työn ja teknologian vuorovaikutus, sosiaalinen järjestelmän ja teknologian rajapinnat, teknologia työn ja organisaation liikevoimana, teknologia johtamisen tukena, henkilöstötietojärjestelmät, teknologian ja työn skenaariot. Suorittaminen: ilmoitetaan kurssin yhteydessä. Kirjallisuus: ilmoitetaan kurssin yhteydessä. Kieli: pääasiassa suomi. Korvaa kurssin TU Esitiedot: TU TU Virtuaalinen työympäristöopetus (2 op) II, IV Opettaja: Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena internetin kautta assistentin ohjaamana. Sisältötuntija: TkT, dos. Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy. Sisältö: Perustuu 3T Ratkaisut Oy:n "Työympäristön perusasiat - opetusohjelmaan". Sisältönä ovat turvalliset työtavat, työpaikan järjestys, koneturvallisuus, liikkumisturvallisuus, työhygienia ja ergonomia erityisesti teollisuudessa. Suorittaminen: Tutustuminen teoriaan, soveltaminen työympäristöön, havainnointiharjoituksia, tentti. Korvaa kurssin TU ja TU TU Työn ja työpaikan ergonominen suunnittelu (3 op) Opettajat: Risto Toivonen, Jouni Lehtelä Sisältö: Kurssilla käsitellään työympäristön, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa tarvittavia fysiologiaan ja psykologiaan pohjautuvia tietoja, suunnittelumenetelmiä ja suunnittelukäytäntöjä. Yritysvierailuun pohjautuva seminaarityö. Suorittaminen: Tentti, harjoitustyö. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. Korvaa kurssin TU ja TU TU Turvallisuusjohtaminen (3-6 op) TU Cross-Cultural Management (3 cr) II Instructors: Eila Järvenpää and Stina Immonen Contents: Today many companies and other organizations operate on global market. Individuals, teams and organizations of different nationalities meet in daily business and other activities. Skills in cross-cultural management are becoming increasingly important. The course increases the participants' understanding about different cultures, and working and doing business in multicultural environment. Course requirements: Exam, written assignment. Literature: Schneider, S.C. and Barsoux, J.L.: Managing across cultures. Replaces the course TU and TU TU Contemporary topics on knowledge and competence management (3-6 cr) P (varies, check the course website for details) Instructors: varies Contents: Various topical themes of knowledge and competence management. The course is organized irregularly. Check the course website for details. Course requirements: Announced at the beginning of the course. Literature: varies Prerequisites: varies TU Grunderna i sociotekniska system (4 op) Lärare: Matti Vartiainen och besökande föreläsare. Innehåll: Interaktion mellan arbetet och teknologi, gränsytor mellan sociala system och teknologi, teknologi som en resurs i arbete och organisation, teknologi som stöd för ledande, personalkunskapsystem, scenarier i teknologi och arbete. Genomförande: Informeras om på kursen. Litteratur: Informeras om på kursen. Undervisningsspråk: Huvudsakligen finska. Förkunskaper: TU Ersätter kursen TU TU Virtual arbetsmiljöundervisning (2 sp) II, IV Lärare: Kursen genomförs via Internet och är handledd av en assistent. Innehållsexpert: docent Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy. Innehåll: Grundar sig på 3T Ratkaisut Oy:s undervisningsprojekt "Työympäristön perusasiat". Kursen innehåller information om säkra arbetssätt, ordning på arbetsplatsen, arbetshygien och ergonomi speciellt i industrin. Genomförande: Teori och tillämpning på arbetsmiljö, observationsövningar, tentamen. Ersätter kursen TU och TU TU Arbetets och arbetsplatsens ergonomiska planering (3 sp) Lärare: Risto Toivonen, Jouni Lehtelä Innehåll: Fysiologi och psykologibaserade ergonomikunskaper, planeringsmetoder och -praktik, vilka behövs vid planering av arbetsmiljö, -redskap och -metoder. Seminariearbete som grundar sig på ett företagsbesök. Genomförande: Tentamen, seminariearbete. Litteratur: Informeras om på föreläsningarna. Ersätter kursen TU och TU TU Riskhantering och olycksförebyggande (3-6 sp)

18 835 Opettajat: Heikki Laitinen Sisältö: Turvallisuusjohtaminen ja työturvallisuuden edistämisen lähestymistavat ja menetelmät. Turvallisuuden mittaaminen. Työtapaturma- ja muiden vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja hallinta. Turvallisen ja terveellisen työympäristön suunnittelu. Turvallisten työtapojen ylläpitäminen. Suorittaminen: Sl: luennot ja tentti, (3op) kl: seminaarityö ja seminaarit (3op) Kirjallisuus: Luentomoniste "Turvallisuusjohtaminen esimiestyönä", e-oppimateriaalit: Työturvallisuuslaki tutuksi esimiehille, Häirinnän estäminen työpaikalla, Stressinhallinta ja Turvallisuustietoiskut Korvaa kurssin TU ja TU TU Monimutkaisten sosioteknisten järjestelmien hallinta ja suunnittelu (4 op) L Opettajat: Leena Norros, Anneli Leppänen Sisältö: Päätöksenteko luonnollisissa toimintatilanteissa, dynaamisten prosessien hallinta, kognitiivinen työn analyysi, yhteis- ja tiimitoiminta, osaaminen ja oppiminen ja hyvinvointi työssä, työprosessien kehittynyt suunnittelu. Suorittaminen: kirjalliset tehtävät ja luennot Kirjallisuus: Leppänen, A.& Norros, L.: Teollisten prosessien inhimilliset käyttövarmuustekijät- katsaus alan tutkimussuuntauksiin ja tutkimuksen kehitystarpeisiin. Työ ja Ihminen 2/ Norros, L&Savioja P.: ihmisen ja tekniikan välisen vuorovaikutuksen toimivuuden arviointi monimutkaisissa tietointensiivisissä töissä. Työ ja ihminen 3/ Artikkelit osoitteessa Vicente, K: Cognitive Work Analysis. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1999, Mahwah, New Jersey. sivut Esitiedot: TU Korvaa kurssin TU ja TU , TU TU Liikennepsykologia (3 op) Joka toinen vuosi, luennoidaan keväällä 2008 Opettaja: Virpi Anttila Sisältö: Soveltamiskelpoisia tietoja liikenteen, ajoneuvon tai tien suunnittelijoille ja tutkijoille ihmisen käyttäytymisestä liikenteessä. Suorittaminen: Tentti, luennot, seminaarit ja seminaariesitelmä. Kirjallisuus: Häkkinen, Luoma: Liikennepsykologia. Otatieto. Luentomateriaali. Korvaa kurssin TU ja TU TU Liikennepsykologian jatko-opintojakso (3 op) L Joka toinen vuosi, luennoidaan keväällä Opettaja: Juha Luoma Sisältö: Liikennekäyttäytymisen teorioita, tutkimusmenetelmiä ja ajankohtaisia tutkimuksia. Peruskirjallisuuteen perehtymistä, seminaarit. Suorittaminen: Seminaarit. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. Esitiedot: TU , suositellaan TU (Tuotantotalouden tutkimusmenetelmät) Korvaa kurssin TU ja TU TU Työpsykologian ja johtamisen erikoistyö (5 op) Opettajat: Veikko Teikari, Eila Järvenpää ja Matti Vartiainen Sisältö: erikoistyö on empiirinen tutkimus, joka laaditaan yksin tai ryhmässä joltakin seuraavista alueista professorien valvomina ja ohjaamina: organisaation kehittäminen ja johtaminen (Veikko Teikari), tietojohtaminen (Eila Järvenpää), oppiva organisaatio (Matti Vartiainen) ja työympäristöjohtaminen ja sosiotekniset järjestelmät (Matti Vartiainen). Erikoistyö edellyttää tiedonkeruumenetelmien tuntemusta, aineiston keräämistä ja analysointia. Lopputuloksena on esimerkiksi analysoinnin kohdetta koskeva Lärare: Heikki Laitinen Innehåll: Riskanalys, -bedömning och -hantering. Mening av säkerhet. Metoder för utveckling av arbetarskyddet. Olycksförebyggande åtgärder. Planering av en säker och hälsosam arbetsmiljö. Genomförande: ht: föreläsningar och tentamen (3sp), vt: övningsarbete och seminarier (3sp) Litteratur: Föreläsningskompendium "Turvallisuusjohtaminen esimiestyönä", e-undervisningsmaterial: Työturvallisuuslaki tutuksi esimiehille, Häirinnän estäminen työpaikalla, Stressinhallinta ja Turvallisuustietoiskut Ersätter kursen TU och TU TU Psykologiska och organisatoriska faktorer vid hantering av dynamiska system (4 sp) L Lärare: Leena Norros, Anneli Leppänen Innehåll: Beslutsbefattande i naturliga situationer, hantering av dynamiska processer, kognitiv arbetsanalys, samarbete och gruppverksamhet, begreppsmässig hantering av arbete och välbefinnande i arbetet, hantering av arbetsprocesser. Genomförande: Övningar och föreläsningar Litteratur: Informeras om på föreläsningarna. Ersätter kursen TU och TU TU Trafikpsykologi (3 sp) Vartannat år, föreläses våren 2008 Lärare: Virpi Anttila Innehåll: Tillämpliga kunskaper om människans beteende i trafiken för planerare av fordon, vägar och trafik. Genomförande: tentamen, seminarier, seminarieföredrag. Litteratur: Häkkinen, Luoma: Liikennepsykologia. Otatieto. Undervisningsmaterial. Ersätter kursen TU och TU TU Fortsättningskurs i trafikpsykologi (3 sp) L Vartannat år, föreläses våren Lärare: Juha Luoma Innehåll: Trafikbeteendets teorier, forskningsmetoder och aktuella forskningsresultat. Fördjupning i grundlitteraturen, seminarier Examination: Seminarier Litteratur: Meddelas på föreläsningarna Förkunskaper: TU , TU (Forskingsmetodik inom industriell ekonomi) rekommenderas Ersätter kursen TU och TU TU Specialarbete inom arbetspsykologi och ledarskap (5 sp) Lärare: Veikko Teikari, Eila Järvenpää, Matti Vartiainen Innehåll: Specialarbetet är en empirisk undersökning som görs ensam eller i en grupp från ett av de följande teman under övervakning av professorerna: organisationens utveckling och ledarskap (Veikko Teikari), kunskapshantering (Eila Järvenpää), en inlärande organisation (Matti Vartiainen) och arbetsmiljöledarskap och sosciotekniska system (Matti Vartiainen). Specialarbetet förutsättar kunnande av datainsamlingsmetoder, data samling

19 836 kehittämisraportti, joka toimitetaan myös toimeksiantajalle. Erikoistyötä ohjataan säännöllisesti kokoontuvissa seminaareissa, joissa työn edistymisestä raportoidaan. Suorittaminen: Laaja yksin tai ryhmässä tehtävä harjoitustyö Esitiedot: TU (Tuotantotalouden tutkimusmenetelmät), TU , TU , TU Korvaa kurssit TU ja TU , TU ja TU TU Research Methods in Industrial Management II (for post-graduate students) (5 cr) P Lecturers: Professors Requirements: A student must collect at least three credits from section a and a minimum of two credits from section b. Replaces course TU , TU (a) Licentiate & doctoral seminar (3 cr) Lecturers: Veikko Teikari, Eila Järvenpää and Matti Vartiainen Contents: In licentiate and doctoral seminars, on-going licentiate theses and doctoral dissertations are discussed. The objective is to analyse doctoral dissertations in the field of industrial management, and help participants prepare their own licentiate and doctoral dissertations. Preparation, sharing and review of the research plans of all participants, at least two presentations by participant and acting two times as opponent to another student's research plan. Participation in at least six sessions out of nine during one year semester. Discussion and debate in a scientific research community. Language: Finnish, English (b) Methodology modules (1-2cr) Lecturers: Professors and visiting lecturers. Contents: Students participating in (b) must select 1-2 methodology modules that best support their own thesis, to complement the licentiate and doctoral seminar. The topic areas may include: action research, case study, constructive, qualitative, text analysis, statistical research, and scientific writing. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological alternatives in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research literature, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices. Requirements: Attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings. Literature: To be announced separately och dess analys. Slutresultatet är till exempel en utveckling raport, som överlämnas till uppdragsgivaren. Specialarbetet handläggas regelbundet i seminariet. Genomförande: Undersökningsrapport och dess presentation på seminariet. Förkunskaper: TU (Forskingsmetodik inom industriell ekonomi), TU , TU , TU Ersätter kurser TU och TU , TU och TU TU Research Methods in Industrial Management II (for post-graduate students) (5 cr) P Lecturers: Professors Requirements: A student must collect at least three credits from section a and a minimum of two credits from section b. Replaces course TU , TU (a) Licentiate & doctoral seminar (3 cr) Lecturers: Veikko Teikari, Eila Järvenpää and Matti Vartiainen Contents: In licentiate and doctoral seminars, on-going licentiate theses and doctoral dissertations are discussed. The objective is to analyse doctoral dissertations in the field of industrial management, and help participants prepare their own licentiate and doctoral dissertations. Preparation, sharing and review of the research plans of all participants, at least two presentations by participant and acting two times as opponent to another student's research plan. Participation in at least six sessions out of nine during one year semester. Discussion and debate in a scientific research community. Language: Finnish, English (b) Methodology modules (1-2cr) Lecturers: Professors and visiting lecturers. Contents: Students participating in (b) must select 1-2 methodology modules that best support their own thesis, to complement the licentiate and doctoral seminar. The topic areas may include: action research, case study, constructive, qualitative, text analysis, statistical research, and scientific writing. The objective is to provide some systematic knowledge of methodological alternatives in management research, to help the participants to become more discerning consumers of research literature, and to help students to become better equipped to make decisions about methodological choices. Requirements: Attendance at seminar sessions, assignments, seminar presentations, readings. Literature: To be announced separately Opintojaksot opintoviikkoina (ov) TU Johtamisen ja työpsykologian seminaari (2 ov) Opettaja: Veikko Teikari, Tanja Mattila, Jouni Virtaharju Sisältö: Syventää tietoja johtamisesta ja työpsykologiasta yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Seminaarissa painotetaan tieteellistä kirjoittamista, itsenäistä pohdintaa, relevanssia ja soveltamista työelämään. Seminaari jakaantuu hengen pienryhmiin, jotka muodostavat keskustelevan, kriittisen ja aktiivisen oppimisympäristön. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen seminaaritilaisuuksiin, kirjallinen seminaarityö ja seminaariesitys. Kurserna i studieveckor (sv) TU Seminariet i ledarskap och arbetspsykologi (2 sv) Lärare: Veikko Teikari, Tanja Mattila, Jouni Virtaharju Innehåll: Fördjupar kunskaper inom ledarskap och arbetspsykologi på individ-, grupp- och organisationsnivåer. Vetenskaplig skrivning, självständig resonemang, relevans och tillämpande till arbetslivet betonas. Seminariet fördelas i smågrupper av personer. Därmed framförs en aktiv och diskuterande inlärningsomgiving. Examination: Aktivt deltagande i seminariet, seminararbete och seminarieföredrag.

20 837 TU-91 YRITYSSTRATEGIA JA KANSAIN- VÄLINEN LIIKETOIMINTA (va 15330) professori TkT Thomas Keil, professori TkT, KTT Tomi Laamanen, professori FT Juha-Antti Lamberg, professori TkT Markku Maula, ma professori TkT Annaleena Parhankangas, professori KTT Hannele Wallenius, dosentit: professori, KTT Christian Grönroos, PhD Martin Meyer, KTT Rami Olkkonen, professori FT Matti Pohjola, professori PhD Shaker Zahra opettava tutkija: Peter Kelly, PhD, assistentti: DI Riikka-Leena Leskelä, muu opetushenkilökunta:di Mikko Jääskeläinen, , OTK, MBA Jari Lauriala, DI Juha Mattsson, , KTT Minna Söderqvist, , TkT Satu Teerikangas, , professori KTT Henrikki Tikkanen, HKKK International Business Linkage Program: suunnittelija: KTM Nina Henriksson, Toimisto: Maria Tikka, telefax Kurssit opintopisteinä (op) TU Kansantaloustieteen perusteet (5 op), suomi, 22+5 Opettaja: Hannele Wallenius Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää kansantaloustieteen peruskäsitteistöön ja taloudelliseen analyysiin. Tarkastelun kohteena ovat sekä mikro- että makrotaloudelliset kysymykset: markkinamekanismin toiminta, kuluttajien ja yritysten käyttäytymisen perusteet, kilpailu ja markkinoiden tehokkuus, taloudellinen kasvu ja suhdanteet, julkisen sektorin tehtävät ja valtiovallan harjoittama talouspolitiikka. Suorittaminen: Luennot, harjoitukset ja tentti. Kirjallisuus: Parkin, M., Powel, M., Matthews, K., Economics, 6th edition, Addison-Wesley, 2005 ja luentomoniste. Korvaa kurssin TU TU Markkinointi (3 op), suomi Opettaja: Minna Söderqvist Sisältö: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisyyden merkityksen, tuntee markkinoinnin termistön kurssisisällön osalta sekä osaa soveltaa oppimaansa. Kurssilla käydään läpi asiakaskeskeisen markkinointiprosessin vaiheet ja sisältö, markkinoinnin kilpailukeinot ja niiden käyttö sekä yritysettä kuluttajamarkkinoinnissa sekä markkinointiympäristöä koskevan tiedon merkitys ja käyttö. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tehtävät (50%), tentti (50%). Molemmat suoritettava hyväksytysti. Kirjallisuus: kurssikirja ilmoitetaan myöhemmin Korvaa kurssin TU ja TU TU Principles of Strategic Management (3-4 cr) Instructor: Tomi Laamanen Contents: Overview of key concepts, frameworks and theories of strategic management through lectures and course literature; presentations of visiting strategy professionals. Course requirements: Depend on the course version (lectures; home assignments, examination) TU-91 FÖRETAGSSTRATEGI OCH INTERNA- TIONELL AFFÄRSVERKSAMHET (ao 15330) professor TkD Thomas Keil, professor TkD, ED Tomi Laamanen, professor FD Juha-Antti Lamberg, professor TkD Markku Maula, tf professor TkD Annaleena Parhankangas, professor ED Hannele Wallenius, docenter: professor, ED Christian Grönroos, PhD Martien Meyer, ED Rami Olökkonen, professor FD Matti Pohjola, professor PhD Shaker Zahra Undervisande forskare: Peter Kelly PhD, assistent: DI Riikka-Leena Leskelä, övrig undervisningspersonal: DI Mikko Jääskeläinen, , JK, MBA Jari Lauriala, DI Juha Mattsson, , ED Minna Söderqvist, , TkD Satu Teerikangas, , professor ED Henrikki Tikkanen, HKKK International Business Linkage Program: planerare: EM Nina Henriksson, kansli: Maria Tikka, telefax Kurserna i studiepoäng (sp) TU Grundkurs i nationalekonomi (5 sp), finska, 22+5 Lärare: Hannele Wallenius Innehåll: Syftet med studieperioden är att bekanta sig med nationalekonomiska begrepp och ekonomisk analys. Både mikrooch makroekonomiska frågor behandlas: konsumenternas och företagens beteende, konkurrens och effektivitet, ekonomisk tillväxt och konjunkturer, den offentliga sektorn och ekonomisk politik. Examination: Föreläsningar, övningar och tentamen. Litteratur: Parkin, M., Powel, M., Matthews, K., Economics, 6th edition, Addison-Wesley, 2005 och studiekompendium. Ersätter kursen TU TU Marknadsföring (3 sp), finska Lärare: Minna Söderqvist Innehåll: Efter avklarad kurs förstår den studerande betydelsen av kundfocus i marknadsföringen, känner till terminologin och kan tillämpa det som hon/han har lärt sig. Kursen behandlar den kundorienterade marknadsföringsprocessens faser och innehåll, konkurrensmedel inom marknadsföringen och deras praktiska tillämpningar både på företagsmarknaden och konsumentmarknaden samt betydelsen och användningen av information gällande marknadsomgivningen. Examination: Aktivt deltagande i närundervisningen och övningarna (50%), tentamen (50%). Bägge delarna skall vara godkända. Litteratur: Meddelas senare. Ersätter kursen TU och TU TU Principles of Strategic Management (3-4 cr) Instructor: Tomi Laamanen Contents: Overview of key concepts, frameworks and theories of strategic management through lectures and course literature; presentations of visiting strategy professionals. Course requirements: Depend on the course version (lectures; home assignments, examination)

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN AVDELNINGEN FÖR OSASTO (TU) PRODUKTIONSEKONOMI (TU)

TUOTANTOTALOUDEN AVDELNINGEN FÖR OSASTO (TU) PRODUKTIONSEKONOMI (TU) 486 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty 8.7.2013 EDELTÄJÄT A) TU-91.126 Strategic Management in the Telecom Industry B) S-38.001 Telecommunications Forum (min. 2 ov) korvaava kurssi

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Ohjeita moduuleja suorittaville opiskelijoille opintotilanteen mukaan: 1. Opiskelija

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila For English speaking students The lectures of this course are only in Finnish on spring semester 2017. The assignment, weekly exercises and the

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

T307 Tuotantotalouden laitos Korvavuusluettelo, päivitetty / opintopalvelut

T307 Tuotantotalouden laitos Korvavuusluettelo, päivitetty / opintopalvelut A) TU-91.126 Strategic Management in the Telecom Industry B) S-38.001 Telecommunications Forum (min. 2 ov) korvaava kurssi Telecommunications Managementpääaineessa ELEC-A7900 Telecommunications Forum L

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan

Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden opetusohjelmaan Geomatiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmien kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) vuoden 2012-2013 opetusohjelmaan Maa-6 Geodesia Kurssien lisäykset: Maa-6.3261 Maa-6.3288 Engineering

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet

ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet Course Arrangements 2017 see the home page at https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=13403 Taneli Riihonen 20.02.2017 Anyone not understanding

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -..0 Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 0A0 0D000 0D00 0E00 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2007 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Tapani Raiko Matti Aksela TKK, Informaatiotekniikan laboratorio 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset 9.5.2011 Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv. 2010-2011 Opintojaksot lv. 2011-2012 Tiedekunnan yhteiset Uusi nro Uusi nimi/ korvaava kurssi tutkintorakenteessa Op AA10A0001 Johdatus kauppatieteiden

Lisätiedot

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi V-S Teknologiateollisuus ry vaalikokous 10.11.2008 Thomas Westerholm Åbo Akademi PBI Research Institute Teknologisen kehityksen taustalla Copyright

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila

Kurssin käytännön järjestelyt. Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kurssin käytännön järjestelyt Tuotantotalous 1 Tuomo Tanila Kursen på svenska, TU-A1200 En svenskspråkig kurs ordnas parallellt med den finska Kurskoden är TU-A1200, anmäl er i Oodi Skilda föreläsningar

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä,

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme in International Business Thesis Spring 2012 Mira Valkjärvi Weimu You Lahti University of Applied Sciences Degree

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos Department of and Biomedical OPETUSOHJELMASTA POISTUNEET KURSSIT (Tfy-99, Becs-114, BECS, NBE)/päivitetty 16.5.2017 COURSES REMOVED FROM THE STUDY PROGRAMME

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemian tekniikan korkeakoulu Heli Järvelä 26.9.2017 Tänään 26.9. klo 15.15 -> Tavoite: Tilaisuuden jälkeen 2. vuoden opiskelijoille on selkeää

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo

(Core) & (Test Manager). Sertifikaattikoe klo KOULUTUSTIEDOTE 1(6) ISTQB ADVANCED TEST MANAGER Kuvaus ja tavoite ISTQB Advanced level -sertifikaattiin valmentava koulutus (5 pv) ja sertifikaattikoe (3 h 45 min). Koulutus sisältää kahden päivän Core-osuuden

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot