AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS"

Transkriptio

1 818 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91 Teknologiastrategia TU-91 Teollisuustalous (strateginen suunnittelu) TU-91 Taloustiede TU-117 Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen TU-117 Laadunohjaus OPETUS TU-0 OSASTON YHTEISET KURSSIT (va 15000) TU Johdatus tuotantotalouden tutkimukseen (1 op) L Opettajat: Eila Järvenpää ja Eerikki Mäki Sisältö: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistujat tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Kurssilla käsitellään tiedettä ja tutkimusta, tieteen etiikkaa ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä, tuotantotalouden tutkimusalueita ja tutkittavia ilmiöitä sekä luodaan katsaus tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin. Suorittaminen: luennot, ryhmätyöt Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin www-sivulla. TU Johdatus tuotantotalouden opiskeluun (1 op) 8 + 0, Vastuuopettaja: Hannele Wallenius, osaston tuutorit, vierailevat luennoitsijat Sisältö: Yleisinformaatio korkeakoulusta ja tutustuminen omaan tutkinto-ohjelmaan ja sen rakenteeseen. Tuutortoimintaan osallistuminen. Sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssi muodostaa kokonaisuuden kurssin Eri Johdatus opiskeluun kanssa. Suorittaminen: Aktiivinen osallistuminen, vierailut ja tuutorointi, kirjastonkäyttöharjoitukset, opintosuunnitelman laatiminen. Kirjallisuus: Opetusohjelma ja opinto-opas TU Tuotantotalouden tutkimusmenetelmät (5 op) Opettajat: Eero Eloranta, Eila Järvenpää, Eerikki Mäki, Stina Immonen, Pasi Kuusela Kurssin sisältö ja tavoitteet: Kurssi antaa valmiuksia itsenäisen tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen (esim. diplomityö). Kurssilla perehdytään empiirisen tutkimusasetelman suunnitteluun ja yleisimpiin tuotantotalouden tutkimuksissa käytettäviin tutkimustyyppeihin, aineistonkeruu- ja analysointimenetelmiin (esim. haastattelut, kyselyt jne.). Kurssi AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TU-22 Industriell ekonomi TU-22 Logistik TU-22 Kvalitetsledning TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Arbetspsykologi och ledning TU-53 Arbetspsykologi TU-91 Teknologistrategi TU-91 Industriell ekonomi (strategiplanering) TU-91 Ekonomi TU-117 Utveckling och ledning inom industrin TU-117 Kvalitetsstyrning UNDERVISNING TU-0 AVDELNINGENS GEMENSAMMA STUDIER (ao 15000) TU Introduktion till forskning i produktionsekonomi (1 op) Lärare: Eila Järvenpää och Eerikki Mäki Innehåll: Kursen är en introduktion till utförande av vetenskaplig forskning. Kursen behandlar vetenskap och forskning, etik inom vetenskap och god vetenskaplig praxis, forskningsområden och fenomen i industriell ekonomi samt forskningsmetoder. Genomförande: foreläsningarna, grupp uppgifter Literature: meddelas på www-sidan av kursen. TU Introduktion till studierna i examensprogram för produktionsekonomi (1 sp) 8 + 0, I-11 Lärare: Hannele Wallenius, tutorer från avdelningen för produktionsekonomi, gästföreläsare Innehåll: Allmän information om högskolan samt det egna examensprogrammet och dess struktur. Deltagande i tutoraktivitet. Formeras helhet tillsammans med kursen Eri Innehållet varierar årligen. Examination: Deltagande vid föreläsningarna, på besök i tutorverksamhet, biblioteksövning samt uppläggning av en egen studieplan. Litteratur: Undervisningsprogrammet och studieguiden TU Forskningsmetodik inom industriell ekonomi (5 sp) Läräre: Eero Eloranta, Eila Järvenpää, Eerikki Mäki, Stina Immonen, Pasi Kuusela Kursens innehåll och målsättning: Kursen ger färdigheter till självständig planering och utförande av vetenskaplig forskning (t.ex. diplomarbete). På kursen fördjupar man sig i planering av empirisk forskning och i de vanligaste forsknings-, informationssöknings- och analysmetoder (t.ex. intervjuer, enkäter etc.).

2 819 antaa valmiuksia tutkimuksen raportointiin sekä tieteellisen tiedon kriittiseen arviointiin. Suorittaminen: Luennot, tentti, harjoitukset, seminaarit Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin www-sivuilla. Esitiedot: Kandiseminaari Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineopiskelijoille sekä tuotantotaloudesta diplomityön tekeville sivuaineopiskelijoille. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (5 cr) P Lecturers: Adjunct professor Saku Mantere, guest lecturers Contents: The course is designed to assist the student in making sense of four key questions concerning the methodology of a successful PhD dissertation: 1) What constitutes a good research problem; 2) what criteria are there for scientific knowledge, fit to be used in solving the research problem; 3) what kinds of research designs can be used to produce such knowledge; and 4) how findings are to be reported in order to make a scientific contribution. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. Pre-course and post-course essays, attendance on lectures, pre-lecture assignments. Literature: Readings announced at the course web site. Prerequisites: Master's degree. Replaces the course TU , TU , TU , TU , TU TU Johdatus tieteenfilosofiaan (3 op) L Opettaja: Saku Mantere Kurssin sisältö: Kurssilla tutustutaan tieteenfilosofiaan, erityisesti ihmistieteellisen tutkimuksen keskeisimpiin tieteenfilosofisiin kysymyksiin sekä organisaatiotutkimuksen teknologiseen näkökulmaan filosofisena kysymyksenä. Kurssin loppupuolella tarkastellaan organisaatioteorian ja -tutkimusmenetelmien ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä. Kirjallisuus: Kurssin alussa jaettava ja/tai kurssin kotisivulla ilmoitettava lukemistopaketti. Kurssin suorittaminen: Osallistuminen luennoille, esitehtävät. Esitiedot: TU /TU Kurssi on tarkoitettu vain Tuotantotalouden jatko-opiskelijoille. Opetuskieli: Suomi Korvaa kurssin TU TU-22 TEOLLISUUSTALOUS (va 15110) professori TkT Karlos Artto, professori TkT Eero Eloranta, professori VTT Paul Lillrank, professori TkT Kari Tanskanen, dosentit: TkT Ari-Pekka Hameri, TkT Jussi Heikkilä, TkT Jan Holmström, TkT Riitta Katila, PhD Mikko Ketokivi, TkT Juha- Matti Lehtonen, TkL Ben Malmström, TkT Leenamaija Otala, KTT Timo Summa, TkT Tapani Savolainen, TkT Josu Takala, PhD Suzanne de Treville, TkT Markku Tuominen, TkT Hannu Yrjölä opettavat tutkijat: TkT Jouko Karjalainen, ; PhD Mikko Ketokivi , TkT Miia Martinsuo erikoisopettajat: DI Jaakko Eskola, TkT, VTM, PhD John Fogelholm, DI Jere Hanttu, TkT Jan Holmström, DI Kari Iloranta, DI Eero E. Karjalainen, TkT Jaakko Kujala, TkT Kalle Kähkönen, TkT Juha-Matti Lehtonen,MSc Jennifer Saarinen, TkL Antti Tenhiälä, proessori. Sami Torstila Kursen ger färdighet i forskningsrapportering samt till kritisk analys av vetenskaplig information. Utförande: Föreläsningar, tent, övningar, seminarier Litteratur: Anmäls på kursens www-sidor Förkunskaper: Kandidatseminarium Kursen är i första hand avsedd för huvudämnesstuderanden på produktionsekonomi eller informationsnätverk och sidoämnesstuderanden som gör diplomarbete på avdelningen för produktionsekonomi. Kursens deltagarantal är begränsat. TU Research Methods in Industrial Management I (for postgraduate students) (5 cr) P Lecturers: Saku Mantere, guest lecturers Contents: The course is designed to assist the student in making sense of four key questions concerning the methodology of a successful PhD dissertation: 1) What constitutes a good research problem; 2) what criteria are there for scientific knowledge, fit to be used in solving the research problem; 3) what kinds of research designs can be used to produces such knowledge; and 4) how findings are to be reported in order to make a scientific contribution. Course requirements: For Industrial Engineering and Management PhD students only. Pre-course and post-course essays, attendance on lectures, pre-lecture assignments. Literature: Readings announced at the course web site. Prerequisites: Master's degree. Replaces the course TU and TU , TU , TU , TU TU Introduktion till filosofi om vetenskap (3 op) L Lärare: Saku Mantere Innehåll: Kursen är en introduktion till filosofi om vetenskap, speciellt till de centrala filosofiska frågorna i humanistisk forskning och den teknologiska synvinkeln av organisationsforskning. På sista delen i kursen behandlas de ontologiska och epistemologiska frågorna av organisationsteori och forskningsmetoder. Litteratur: Läseböcker som informeras om på kursens webbsida eller/och distribueras i början av kursen. Genomförande: Deltagande i föreläsningarna, föruppgifter Förkunskaper: TU /TU Kursen är endast för studerande som studerar för fortsättningsexamen. Undervisningsspråk: Finska Ersätter kursen TU-0.100, TU TU-22 INDUSTRIELL EKONOMI (ao 15110) professor TkD Karlos Artto, professor TkD Eero Eloranta, professor PD Paul Lillrank, professor TkD Kari Tanskanen, docenter: TkD Ari-Pekka Hameri, TkD Jussi Heikkilä, TkD Jan Holmström, TkDT Riitta Katila, PhD Mikko Ketokivi, TkD Juha-Matti Lehtonen, TkL Ben Malmström, TkT Leenamaija Otala, TD Timo Summa, TkD Tapani Savolainen, TkD Josu Takala, PhD Suzanne de Treville, TkD Markku Tuominen, TkD Hannu Yrjölä undervisande forskare: TkD Jouko Karjalainen, , PhD Mikko Ketokivi , TkD Miia Martinsuo speciallärare: DI Jaakko Eskola, TkD, VTM, PhD John Fogelholm, DI Jere Hanttu, TkD Jan Holmström, DI Kari Iloranta, DI Eero E. Karjalainen, TkD Jaakko Kujala, TkD Kalle Kähkönen, TkD Juha-Matti Lehtonen, MSc Jennifer Saarinen, TkL Antti Tenhiälä, professor Sami Torstila

3 820 tuntiassistentit: , , toimisto: Pirjo Ruuskanen, , fax Kurssit opintopisteinä (op) Kurssit Kurssiesitteet, tenttitulokset ja muu keskeinen informaatio ovat löydettävissä osoitteesta: Ajankohtaiset ilmoitukset laitetaan uutisryhmään opinnot.tuta. Opintosuoritusotteita on mahdollista tilata tuotantotalouden osaston Toimistosta puh: , sekä fax TU Tuotantotalouden peruskurssi (4 op), Opettaja: Karlos Artto ja Tomi Laamanen Sisältö: Teollisen yrityksen toiminta. Talous, tuotanto ja logistiikka, markkinointi, organisaation johtaminen, laatu; taloudelliset ja teknistaloudelliset laskelmat sekä niiden soveltaminen. Suorittaminen: Tentti ja laskuharjoitukset. Kirjallisuus: Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY, sekä lisäksi luennolla ja kurssiesitteessä ilmoitettava materiaali. Korvaa kurssin TU (Neljän opintoviikon laajuisena opintojakso korvataan suorittamalla lisäksi Tuotantotalouden harjoitus) TU Grundkurs i produktionsekonomi (4-5 sp) Lärare: Paul Lillrank, John Fogelholm, Jan Holmström Innehåll: Introduktion till produktionsekonomi, ekonomistyrning och kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, logistik, kunder och marknader. Kursversionen med fyra studieveckor innehåller ett övningsarbete. Finskspråkiga studenter kan använda övningsarbetet som en del av den obligatoriska svenska kursen Kie Examination: Tentamen, övningsarbete och övningar. Övningsarbetet hör bara till kursversionen med fyra studieveckor. Litteratur: Arlander-Blomgren-Engwall:Industriell Ekonomi. Student-litteratur. Lund. Sidorna Den här kursen motsvarar den finska kursen TU Ersätter kursen TU TU Tuotantotalouden harjoitus (1 op), Opettaja: Karlos Artto ja Tomi Laamanen Sisältö: Tuotantotalouden peruskurssin harjoitustyö. Teollisen yrityksen toiminnan analysointi. Tiedonkeruumenetelmien ja raportin suunnittelu ja raportin laatiminen. Suorittaminen: Harjoitustyö. Kirjallisuus: Luennolla ja kurssiesitteessä ilmoitettava materiaali. TU Design of Production Systems A (6 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, case studies, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU timassistenter: , , kansli: Pirjo Ruuskanen, , fax Kurserna i studiepoäng (sp) Kurser Kursbroschyrer och tentresultat för de flesta studieperioder samt övrig betydande information finns på webben på Aktuell stu-dieinformation finns att läsa i diskussionsgruppen opinnot.tuta. Utdrag ur studieregistret kan beställas på kansliet på avdelningen för produktionsekonomi på telefonen, tel , samt via e-post fax TU Grundkurs i industriell ekonomi (4 sp), Lärare: Karlos Artto och Tomi Laamanen Innehåll: De industriella företagens verksamhetsformer. Ekonomi, produktion och logistik, marknadsföring, ledning av organisationer, samt kvalitetstyrning. Ekonomisk-tekniska lönsamhetskalkyler och deras tillämpning. Examination: Tentamen och övningar. Litteratur: Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY, och material som meddelas på föreläsningen och i kursbroschyren. Den svenska kursen TU motsvarar den här kursen. Ersätter kursen TU TU Grundkurs i produktionsekonomi (4-5 sp) Lärare: Paul Lillrank, John Fogelholm, Jan Holmström Innehåll: Introduktion till produktionsekonomi, ekonomistyrning och kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, logistik, kunder och marknader. Kursversionen med fyra studieveckor innehåller ett övningsarbete. Finskspråkiga studenter kan använda övningsarbetet som en del av den obligatoriska svenska kursen Kie Examination: Tentamen, övningsarbete och övningar. Övningsarbetet hör bara till kursversionen med fyra studieveckor. Litteratur: Arlander-Blomgren-Engwall:Industriell Ekonomi. Student-litteratur. Lund. Sidorna Den här kursen motsvarar den finska kursen TU Ersätter kursen TU TU Övningsarbete om industriell ekonomi (1 sp), Lärare: Karlos Artto och Tomi Laamanen Innehåll: Övningsarbete för grundkurs i industriell ekonomi. Analys om verksamhet av ett industriell företag. Planering av informationsinsamlingsmetoder och raportering, och raportskrivning. Examination: Övningsarbete. Litteratur: Material som meddelas på föreläsningen och i kursbroschyren. TU Design of Production Systems A (6 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, case studies, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU

4 821 TU Design of Production Systems B (4 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU TU Teollisuustalouden kvantitatiiviset menetelmät (5 op) Opettaja: Juha-Matti Lehtonen Sisältö: Kurssin tarkoituksena on opettaa analysointi- ja mallinnusmenetelmiä teollisuustalouden tarpeisiin. Ohjattavuusanalyysin käyttö yritysten kvantitatiivisessa analysoinnissa. Simulointi ja optimointi sekä niiden sovellukset. Päätöksentekomenetelmät. Suorittaminen: Tentti, luennot ja harjoitustyö. Kurssi on tarkoitettu teollisuustalouden pääaineopiskelijoille. Kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen. Korvaa kurssin TU TU Projektien suunnittelu ja ohjaus (3 op) Opettaja: Karlos Artto ja Miia Martinsuo Sisältö: Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit organisaatiossa, moniprojektitilanteet, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta. Projektitoiminnan tietämysalueet, menetelmät ja sovellutukset. Suorittaminen: tentti, harjoitustyöt Kirjallisuus: Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY Esitiedot: TU tai TU Can be taken in English; please contact course assistant. Korvaa kurssin TU TU Laskentatoimi ja kannattavuus (3-4op) Opettaja: Jouko Karjalainen Sisältö: Tärkeimmät laskentatoimen menetelmät yrityksen taloudellisen menestymisen ja sen syiden arvioimisessa: tuloslaskelma, tase ja kassavirta; kustannuslaskelma; suoritusten mittaus; investointilaskelmat ja investointiprosessi. Kurssin suoritettuaan opiskelijan pitäisi ymmärtää pääpiirteissään, kuinka laskelmia käytetään yrityksen ohjauksessa ja päätöksenteossa. Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset. Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssiesitteessä. Esitiedot: TU tai TU Korvaa kurssin TU TU Cost Management in Paper Industries (3 op) Teacher: John Fogelholm senior lecturer, D.Sc. (Tech.), Ph.D. Contents: Development and implementation of accurate costing models,budgeting and investments in paper mills, performance measurements and benchmarking. How to utilize productivity and profitability information in the daily activities in paper mills. Requirements: Examination, Attendance at lectures Literature: John Fogelholm: Paper millwide Profitability and TU Design of Production Systems B (4 cr) Lecturer: Eero Eloranta Contents: Operations strategy, service operations, process choices and production layout, production control, product structures, interfaces to supply chain management. Requirements: Literature exam, assignment. Prerequisites: TU or TU , it is not appropriate to take this course before the 3rd year of studies because of the practical assignments and Finnish Replaces the course TU TU Kvantitativa metoder i industriell ekonomi (5 sp) Lärare: Juha-Matti Lehtonen Innehåll: Kursen ämnar åt att lära studeranden analysering- och modelleringsmetoder från industriell ekonomi synvinkel. Användandet av styrbarhetsanalys i kvantitativ analysering av företagen. Simulering och optimering och deras tillämpningar. Beslutsfattande. Examination: Tentamen, föreläsningar och övningar. Kursen är avsedd for dem som har industriell ekonomi som sitt huvudämne. Litteratur: Meddelas på föreläsningarna. Ersätter kursen TU TU Projektplanering och -styrning (3 sp) Lärare: Karlos Artto och Miia Martinsuo Innehåll: Begrepp, metoder och procedurer inom projektverksamhet. Projektplanering och -ledning, marknadsföring och försäljning av projekter, projekt i en organisation, multiprojektsituationer, företags projektartade affärsverksamhet. Olika kunskapsområden och databaserade tillämpningar inom projektverksamhet. Examination: tentamen, övningsarbeten Litteratur: Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY Förkunskaper: TU eller TU Can be taken in English; please, contact course assistant. Ersätter kursen TU TU Redovisning och lönsamhet (3-4sp) Lärare: Jouko Karjalainen Innehåll: De viktigaste metoderna i redovisningen för att estimera företagets ekonomiska framgång: resultat- och balansräkning, kassaflöde; kostnadsberäkning; balaserat styrkort och nyckeltal, styrning och kalkylering av investeringar. Studenten skulle lära sig hur redovisning kan utnyttjas i företagets beslutfattning och styrning. Examination: Tentamen och övningar. Litteratur: annonseras i kursbroschyren. Förkunskaper: TU eller TU Ersätter kursen TU TU Cost Management in Paper Industries (3 op) Teacher: John Fogelholm senior lecturer, D.Sc. (Tech.), Ph.D. Contents: Development and implementation of accurate costing models, budgeting and investments in paper mills, performance measurements and benchmarking. How to utilize productivity and profitability information in the daily activities in paper mills. Requirements: Examination, Attendance at lectures Literature: John Fogelholm: Paper millwide Profitability and

5 822 Productivity Management, 2005 Edition.. This course replaces the course TU TU Advanced Management Accounting ( 5 cr) III Lecturer: Jouko Karjalainen Contents: The course gives a deeper insight of the use of management accounting systems in different decision-making situations. Cost behaviour, financial statements, comprehensive performance measurement and investments are topics revisited more theoretically and in more detail than in the course "Accounting and Profitability". The course is intended only for the students of Industrial Engineering and Management (Master's Programme). Course requirements: Examination + assignments Prerequisites: TU /TU Replaces the course TU TU Yrityksen rahoitus (3 op) III Opettaja: Jouko Karjalainen Sisältö: Nykyarvo, investoinnit, rahoitusinstrumentit, rahoitusmarkkinat, rahoitussuunnittelu, yrityksen arvo. Suorittaminen: Tentti ja harjoitukset. Kirjallisuus: Ilmoitetaa erikseen. Esitiedot: TU /TU tai TU /TU ja TU /TU Korvaa kurssin TU TU Toimialojen erityispiirteet (2 op) Opettaja: Karlos Artto Sisältö: Eri toimialojen erityispiirteet, kilpailutilanne, vallitseva yrityskulttuuri, tulevaisuudennäkymät. Tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen muutamasta Suomen elinkeinoelämän tärkeästä toimialasta. Suorittaminen: tentti, läsnäolo ja harjoitustyö toimialasta Kirjallisuus: ilmoitetaan luennoilla. Korvaa kurssin TU TU Teollisuustalouden erikoistyö (5 op), Opettajat: Kari Tanskanen, Karlos Artto, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Määräytyy jokaiselle erikseen sovittavan aiheen mukaan. Suorittaminen: Erikoistöiden etenemistä seurataan seminaariistunnoissa. Opintojakso on tarkoitettu teollisuustaloutta pääaineenaan lukeville. Esitiedot: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista: TU , TU , TU tai kaksi seuraavista: TU , TU , TU Korvaa kurssin TU TU Business Game (1-2 cr) Instructor: Jouko Karjalainen Contents: The course gives an aggregate view of business and financial planning. The game illustrates how different decisions concerning products, production and marketing affect the financial success of a company and how competition complicates planning. Requirements: Students form a management team for a company and compete against other companies in a simulated environment. Approved game performance. Extended report of the game performance required for 2 credits. Prerequisites: TU , TU , TU /1115/1202 Productivity Management, 2005 Edition.. This course replaces the course TU TU Advanced Management Accounting ( 5 cr) III Lecturer: Jouko Karjalainen Contents: The course gives a deeper insight of the use of management accounting systems in different decision-making situations. Cost behaviour, financial statements, comprehensive performance measurement and investments are topics revisited more theoretically and in more detail than in the course "Accounting and Profitability". The course is intended only for the students of Industrial Engineering and Management (Master's Programme). Course requirements: Examination + assignments Prerequisites: TU /TU Replaces the course TU TU Företagets finansiering (3 sp) III Lärare: Jouko Karjalainen Innehåll: Nuvärde, investeringar, finansieringsinstrument, finansmarknad, finansi-eringsplanering, värdering av företaget. Examination: Tentamen och övningsarbeten. Litteratur: Annonseras i kursbroschyren. Förkunskaper: TU /TU eller TU /TU eller TU /TU Ersätter kursen TU TU Branchsärdrag i näringslivet (2 sp) Lärare: Karlos Artto Innehåll: Branchsärdrag i näringslivet, konkurrenssituation, rådande företagskultur, framtidsutsikter. Målet är att ge en helhetsbild över det finska näringslivets några viktiga brancher. Examination: tentamen, närvaro samt övningsarbete Litteratur: meddelas på föreläsningarna Ersätter kursen TU TU Specialarbete i industriell ekonomi (5 sp), Lärare: Kari Tanskanen, Karlos Artto, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Innehåll och arbetsmetoder fastställs individuellt enligt det överenskomna ämnet. Examination: Specialarbetet presenteras i samband med forskningsseminarium. Studieperioden är avsedd för dem som har industriell ekonomi som sitt huvudämne. Förkunskaper: TU eller TU och två av följande: TU , TU , TU eller två av följande: TU , TU , TU Ersätter kursen TU TU Business Game (1-2 cr) Instructor: Jouko Karjalainen Contents: The course gives an aggregate view of business and financial planning. The game illustrates how different decisions concerning products, production and marketing affect the financial success of a company and how competition complicates planning. Requirements: Students form a management team for a company and compete against other companies in a simulated environment. Approved game performance.extended report of the game performance required for 2 credits. Prerequisites: TU , TU , TU /1115/1202

6 823 Replaces the course TU TU Teollisuustalouden seminaari (5 op) Opettajat: Karlos Artto, Kari Tanskanen, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Seminaariaiheet valitaan ajankohtaisten teollisuustaloutta käsittelevien aiheiden joukosta siten, että syntyneillä raporteilla on käytännön merkitystä. Seminaari jaetaan erillisiin aiheen mukaisiin alaryhmiin. Suorittaminen: Opiskelija tekee sovitusta aiheesta seminaarityön, esittelee sen seminaarissa ja osallistuu seminaari-istuntoihin. Seminaarisuoritus arvostellaan normaalein arvosanoin. Opintojakso on tarkoitettu teollisuustaloutta pääaineena lukeville. Esitiedot: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista: TU , TU-1206, TU tai kaksi seuraavista TU , TU , TU Korvaa kurssin TU TU Teollisuustalouden seminaarin kieliharjoitus (1 op) Opettajat: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Sisältö: Opintojaksoon TU liittyvän seminaariesitelmän laatiminen, esittäminen ja opponointi vieraalla kielellä. Kyseeseen tulevat Euroopan pääkielet, pääasiassa englanti. Suorittaminen: Hyväksytään yhdessä opintojakson TU kanssa. Muusta suorituksesta on neuvoteltava ao prof. kanssa. Korvaa kurssin TU TU ERP- ja APS-järjestelmien erikoiskurssi (5 op) Opettaja: Antti Tenhiälä Sisältö: Kurssilla perehdytään toiminnanohjaus- (ERP) ja suunnittelujärjestelmien (APS) käyttöön tuotannossa ja logistiikassa. Ohjatuissa opetustilaisuuksissa ja itsenäisissä harjoituksissa käytetään mysap ERP- ja mysap SCM -ohjelmistoja. Tavoitteena on muodostaa käsitys integroitujen järjestelmien käyttötavoista ja vaikutuksista sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja aiheuttamista rajoituksista. Suorittaminen: Läsnäolo opetustilaisuuksissa, harjoitustyö ja tentti. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti teollisuustalouden pääaineopiskelijoille, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat samana keväänä kurssin TU Production and Operations Management. Osallistujia voidaan joutua karsimaan. Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssiesitteessä. Esitietovaatimukset: TU tai TU TU Production and Operations Management (5 op) III Instuctor: Juha-Matti Lehtonen Contents: Demand management, production planning, master production scheduling and capacity management. Independent and dependent inventory management. Production control systems and information processing. Principles of control and their impacts on delivery time, capacity and controllability of production. The aim is to provide students an understanding as well as capabilities to work in production planning and control, and system development. Requirements: Final exam, lectures, computer assignments and calculation. The course is meant primarily for students in the IEM department and those having industrial management minor subject Replaces the course TU TU Seminarium i industriell ekonomi (5 sp) Lärare: Karlos Artto, Kari Tanskanen, Eero Eloranta, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Seminariets innehåll väljs bland aktuella ämnen inom området industriell ekonomi så att de skrivna rapporterna har en praktisk betydelse. Seminariet delas i grupper enligt innehåll. Examination: Den studerande gör ett seminariearbete om ett överenskommet ämne, presenterar arbetet vid seminariet, och deltar även i de övriga seminarietillfällena. Seminariepresentionen bedöms enligt normal skala. Studieperioden är avsedd för dem som har industriell ekonomi som huvudämne. Förkunskaper: TU tai TU ja TU ja kaksi seuraavista: TU , TU-1206, TU tai kaksi seuraavista TU , TU , TU Ersätter kursen TU TU Språkövning för seminarium i industriell ekonomi (1 sp) Lärare: Karlos Artto, Eero Eloranta, Kari Tanskanen, Jouko Karjalainen, Paul Lillrank Innehåll: Seminariet TU skrivs, framförs och opponeras på ett främmande språk. Europas huvudspråk kommer ifråga, i huvudsak engelska. Examination: Kan godkännas tillsammans med studieperiod TU Studieperioden kan i vissa fall förenas med någon annan studieperiod inom industriell ekonomi. Detta måste avtalas skilt med ifrågavarande professor. Ersätter kursen TU TU Tillämpad kurs i ERP- och APS-system (5 sp) Lärare: Antti Tenhiälä Innehåll: Kursen behandlar användningen av affärs- (ERP) och planeringssystem (APS) inom produktion och logistik. MySAP ERP- och mysap SCM -systemen används på föreläsningar och i övningar. Målet är att ge förståelse för användning av integrerade system och deras fördelar och begränsningar. Examination: Föreläsningar, övningsarbete och tentamen. Kursen är avsedd för dem som läser industriell ekonomi som sitt huvudämne och har utfört eller utför kursen TU Production and Operations Management. Antalet deltagare är begränsat. Litteratur: Annonseras i kursbroschyren. Förkunskaper: TU eller TU TU Production and Operations Management (5 sp) III Instuctor: Juha-Matti Lehtonen Contents: Demand management, production planning, master production scheduling and capacity management. Independent and dependent inventory management. Production control systems and information processing. Principles of control and their impacts on delivery time, capacity and controllability of production. The aim is to provide students an understanding as well as capabilities to work in production planning and control, and system development. Requirements: Final exam, lectures assignments and calculation exercises. The course is meant primarily for students in the IEM department and those having industrial management minor subject

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING

AVDELNINGEN FÖR ELEKTRO- OCH TELEKOMMUNIKATIONS- TEKNIK (S) SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) OPETUS UNDERVISNING 610 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTO (S) S-0 Osaston yhteiset kurssit S-17 Sähkömekaniikka S-18 Sähköverkot ja suurjännitetekniikka S-26 Radiotekniikka S-38 Tietoverkkotekniikka S-55 Teoreettinen

Lisätiedot

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Liite 3/10 Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus V (1 op) Opetusperiodi: IV (2015-2016)

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

Otsikon "Laskentatoimi" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta).

Otsikon Laskentatoimi alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Page 1 of 60 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Laskentatoimi Otsikon "Laskentatoimi" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Yrityksen

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma. Englanti. Matkatoimisto- ja liikennepalvelut. Learning outcomes. Course description. Course contents.

Matkailun koulutusohjelma. Englanti. Matkatoimisto- ja liikennepalvelut. Learning outcomes. Course description. Course contents. 1 / 142 4.9.2009 12:45 Matkailun koulutusohjelma Englanti Englanti Matkatoimisto- ja liikennepalvelut Matkatoimisto- ja liikennepalvelut Study module: travel business/elective language studies Code: ENG02M

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS

MIIA MARTINSUO S LIST OF PUBLICATIONS Miia Martinsuo LIST OF PUBLICATIONS Tampere University of Technology Department of Industrial Management P.O. Box 541, FI-33101 Tampere, Finland tel. mobile +358 40 849 0895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point. Englannin kieli. Englanti 1. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin.

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point. Englannin kieli. Englanti 1. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin. Page 1 of 124 Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point Englannin kieli Englanti 1 Tunnus: ENG1LP011 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: lukukausi 1-2 Kieli: englanti/suomi Opintojakson taso: perusopinnot

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops Voit hakea haluamaasi merkkijonoa CTRL+F -toiminnolla Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Tunnus: BUS2LH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3. tai

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisut

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR BYGGNADS- OCH MILJÖTEKNIK (R) RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO (R) OPETUS UNDERVISNING. Rak-0 OSASTON YHTEISET OPINNOT

AVDELNINGEN FÖR BYGGNADS- OCH MILJÖTEKNIK (R) RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO (R) OPETUS UNDERVISNING. Rak-0 OSASTON YHTEISET OPINNOT 559 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO (R) Rak-11 Sillanrakennustekniikka Rak-32 Kalliorakentaminen Rak-43 Talonrakennustekniikka Rak-50 Pohjarakennus ja maamekaniikka Rak-54 Rakenteiden mekaniikka

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

INNOVATIONS FOR COMPETENCE MANAGEMENT Conference Proceedings

INNOVATIONS FOR COMPETENCE MANAGEMENT Conference Proceedings Ilona Torniainen, Seija Mahlamäki-Kultanen, Petri Nokelainen & Paul Ilsley (eds.) INNOVATIONS FOR COMPETENCE MANAGEMENT Conference Proceedings Series C Articles, reports and other current publications,

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot