HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI"

Transkriptio

1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE Kunnan hallinto-organisaatio Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä ja palvelussuhteen päätoimisuus Palvelussuhteen luonne toimialoittain Vakituisen henkilöstön ikärakenne Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Eläkkeelle siirtymiset Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus TYÖAIKA JA TYÖPANOS Henkilötyövuosi Poissaolot HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY Työterveyshuolto Työpaikkaruokailu Työtapaturmat Yhteistoiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta HENKILÖSTÖN PALKKAUSKUSTANNUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE: Hattulan kunnan palveluksessa ollut vakituinen henkilöstö

3 1 JOHDANTO Kuntalaiset odottavat kunnan tuottavan hyviä palveluja. Oma henkilökunta puolestaan odottaa tukea työhyvinvointinsa ylläpitämiseen ja parantamiseen. Valtiolla on omat odotuksensa kuntien palvelutoiminnalta ja henkilöstöjohtamiselta. Lisäksi on varauduttava tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaan kilpailuun työvoimasta. Jotta edellä mainittuja toiveita olisi edes jossain määrin mahdollista täyttää, on kunnan työnantajana tunnettava henkilökuntansa rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Tällöin pystytään paremmin ennakoimaan miten on mahdollista myös tulevaisuudessa turvata laadukkaat kunnalliset palvelut ja säilyttää kunnan kilpailukyky. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon pohjaksi. Hyvä henkilöstöraportti kuvaa toteutunutta kehitystä mutta sisältää myös varautumisen tulevaan. Se auttaa päätösten vaikutusten ennakointia ja toteutumisen seurantaa. Henkilöstöraportin tavoitteena on täydentää kunnan vuosittaista tilinpäätöstä. Sen rakenteesta ei kuitenkaan ole säädetty lailla tai sopimuksilla. Se on enemmän kuvaileva ja siihen sisällytettyjä lukuja ja tilastoja tulkitaan ja analysoidaan tarkemmin. Henkilöstöraportti on tarkoitettu kytkeytymään kunnan henkilöstöstrategiaan. Hattulan kunnassa ei varsinaista henkilöstöstrategian nimellä olevaa ohjelmaa ole tehty, mutta kunnalla on valtuuston jo /114 hyväksymä, valtuustokausittain tarkistettu henkilöstöohjelma (henkilöstöpoliittinen ohjelma), joka sisältää monilta osin samoja asioita kuin henkilöstöstrategiaan sisällytetään. Henkilöstöraportti pyrkii tuottamaan suurelta osin ne tiedot, mitkä kuntatyönantajan henkilöstöraporttia koskevan suosituksen mukaan raportin tulee tuottaa. (KT:n suositus /10). Henkilöstöraportin tiedot esitetään tilanteen mukaan.

4 2 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio Henkilöstötilinpäätöksen tiedot on ryhmitelty kunnan hallinto-organisaation mukaisesti. Kunnan yksiköt ovat hallintoyksikkö, perusturvayksikkö, sivistysyksikkö ja tekninen yksikkö. KUNNANJOHTAJA Martti Pura asti Heidi Rämö alkaen JOHTORYHMÄ Kunnanjohtaja Yksiköiden päälliköt Kamreeri Helena Ala-Kotila Talousjohtaja Petri Lätti HALLINTO- YKSIKKÖ Hallintojohtaja Harri Toivonen PERUSTURVA- YKSIKKÖ Perusturvajohtaja Mirja Saarni SIVISTYS- YKSIKKÖ vt. Johtava rehtori Jari Wihersaari TEKNINEN YKSIKKÖ Tekninen johtaja Janne Teeriaho TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET Vaalit Keskushallinto Toimistopalvelut Henkilöstöhallinto Maaseutupalvelut Tarkastustoimi Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalityö Koti- ja vanhuspalvelut Varhaiskasvatus Terveydenhuolto Yleinen edunvalvonta asti Sivistystoimen hallinto Peruskoulut Lukio Kirjasto Aamu/iltapäivätoiminta Muut opetuspalvelut Kulttuuritoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Tekninen hallinto ja toimistopalvelut Kunnallistekniikka Yhdyskuntapalvelut Tukipalvelut Pelastustoimi Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Vuonna 2012 johtoryhmään osallistuivat lisäksi: Tp. Kehittämispäällikkö Simo Viertonen Vs. Vapaa-aikatoimen johtaja Jari Salmela Tp. Projektipäällikkö Anu Kurkinen-Supperi

5 Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä ja palvelussuhteen päätoimisuus Koko henkilöstö Naiset Miehet Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Kokonaisuutena henkilöstömäärä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna 21 henkilöllä. Henkilöstöstä valtaosa, 87,6 % (v n. 87,3 % ), tekee työtä kokoaikaisesti. Kokoaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut 20 henkilöllä ja prosentuaalinen osuus on noussut 0,3 %, Osaaikaisen henkilöstön määrä on myös lisääntynyt kuudella henkilöllä. Osa-aikaiset muodostuvat osaaikaeläkeläisistä, osatyökyvyttömyyseläkeläisistä, oppisopimussuhteisista, työllistetyistä sekä erilaisissa kausiluonteisissa tehtävissä olevista. Sivuvirkojen määrä on vähentynyt viidellä. Toimialoittain Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Miehet Naiset Palvelussuhteen luonne toimialoittain Yksiköt Vakituiset Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt / Oppisopimus Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Seuraavalla sivulla on kaavio taulukosta. Henkilöstömäärä on lisääntynyt perusturva- ja sivistysyksiköissä yhteensä 24 henkilöllä. Toisaalta henkilöstömäärä on vähentynyt hallintoyksikössä kolmella henkilöllä viime vuoteen verraten. Teknisen yksikön henkilömäärä on pysynyt samana.

6 4 Perusturvayksikön vakituisten määrä on kasvanut seitsemällä henkilöllä ja sijaisten määrä viidellä henkilöllä Sijaisten palkkaamiseen vaadittiin vuoden lopulla erityiset perustelut. Henkilöstön sukupuolijakautuma palvelussuhdetyypeittäin % osuus koko henkilöstöstä Naiset % osuus naisista % osuus koko henkilöstöstä Yht. Palvelustyypin % -osuus koko henkilöstöstä % osuus Palvelustyyppi Miehet miehistä Vakituiset 66 75,0 12, ,6 65, ,0 Määräaikaiset 9 10,2 1,7 37 8,5 7,1 46 8,8 Sijaiset 9 10,2 1,7 42 9,7 8,0 51 9,8 Työllistetyt 4 4,5 0,8 6 1,4 1,1 10 1,9 Oppisopimus ,8 1,5 8 1,5 Yhteensä , , Naisten osuus henkilöstöstä on 83,2 %. Aikaisemmin esitetyistä taulukoista käy ilmi, että jokaisessa yksikössä on selkeä naisenemmistö. Ainoastaan hallintoyksikössä ero on vähäinen. Suurin eroavaisuus on perusturvayksikössä, jossa naisia on peräti 228 enemmän kuin miehiä. Perusturvayksikön ja sivistysyksikön naisenemmyys selittyy hoito- ja opetusalan naisvaltaisuudella.

7 2.4. Vakituisen henkilöstön ikärakenne 5 Ikärakenne sukupuolen mukaan 20-24v v v v v v v v. 60- Naiset Miehet Yht Vakituisen henkilöstön ikäjakaumassa suurimmaksi ryhmäksi muodostui vuotiaiden ryhmä viime vuoden tapaan. Ryhmän koko on kasvanut viime vuodesta kolmella henkilöllä vaikka eniten kasvanut ryhmä oli vuotiaat. Suurimmat ikäryhmät olivat ja vuotiaiden ryhmät. Alle 20-vuotiaita vakituisia työntekijöitä ei ollut yhtään vuonna 2011 eikä vuonna Ikäryhmä, vuotiaat, on pienentynyt kuudella henkilöllä verrattuna vuoteen Samalla ryhmä muodostaa eniten pienentyneen ryhmän. Yli 50-vuotiaita oli vakituisesta henkilöstöstä 170 henkilöä eli 41,7 % (v ,7 %). Alle 50- vuotiaita oli 238 henkilöä eli 58,3 % (v ,3 %).

8 6 Ikärakenne toimialoittain Yksiköt Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen yht Keski-ikä toimialoittain Yksiköt Hallinto 58,4 56,9 55,3 Perusturva 42,8 43,4 43,0 Sivistys 41,4 46,0 43,8 Tekninen 51,1 50,6 50,2 Kaikki 45,4 45,7 48,1 Perusturvayksikkö on ainoa, jossa työskentelee henkilöitä jokaisessa ikäryhmässä. Koko henkilöstön keski-ikä on noussut hieman. Yksiköittäin tarkasteltuna keski-ikä on laskenut hallintoyksikössä ja teknisessä yksikössä Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Palvelussuhteen pituus toimialoittain Yksiköt Ka Hallinto ,5 Perusturva ,9 Sivistys ,0 Tekninen ,5 Yhteensä ,5 Vakituisesta henkilöstöstä kunnan palveluksessa on ollut yli 10 vuotta 195 henkilöä eli 47,8 % vakituisista. Vuonna 2011 vastaava määrä on 151 henkilöä, joten määrä on kasvanut. Vuosina 2010 ja 2011 alle 10 vuotta palveluksessa olleiden määrä oli pysynyt samana, 240 henkilöä, mutta vuonna 2012 määrä on pienentynyt 213 henkilöön. Eniten henkilöitä on edelleen 5 9 vuotta palvelleiden ryhmässä. Jos tarkastellaan palvelussuhteiden pituuksia keskiarvojen kannalta, palvelussuhteet ovat pisimmillään hallintoyksikössä. Lyhimmillään ne taas ovat vastaavasti teknisessä yksikössä.

9 2.6. Eläkkeelle siirtymiset Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Yhteensä / henkilöä Eläkepoistuma % koko henkilökunnasta 2,5 2,4 3,1 Vanhuuseläkkeelle siirtymisen keski-ikä 61,8 62,5 62,3 Hattulan kunnan palveluksesta jäi vuoden 2012 aikana vanhuuseläkkeelle edellisvuoteen verrattuna huomattavasti enemmän henkilöitä. Vanhuuseläkkeelle jäävien keski-ikään vaikuttaa opettajien 60 vuoden eläkeikä. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä milloin haluaa vuoden iässä. Henkilöt, joilla on ns. henkilökohtainen eläkeikä, pyrkivät olemaan työssä ainakin siihen saakka. Henkilökohtainen eläkeikä sijoittuu yleensä 63 ikävuoden jälkeen. Hattulan ja Janakkalan kunnat olivat mukana Kanta-Hämeen Pitsi-hankkeessa, jonka tarkoituksena oli edistää ja ylläpitää eläkkeelle siirtyvien hyvinvointia ja terveyttä neuvonnan, tiedotuksen, valmennuksen sekä uusien palvelumuotojen avulla. Kyseessä oli pilottihanke, johon Hattulasta osallistui 15 eläkkeelle vuosina siirtyvää työntekijää. Osallistujista suurin osa työskentelee perusturvan alalla, toiseksi eniten osallistujia oli tekniseltä puolelta (lähinnä ruoka- ja puhtaanapitopalveluista) ja kolmanneksi eniten opetus- ja päivähoidon henkilöstöä. Mukana oli myös hallinnon sekä kulttuuritoimen henkilöstöä.

10 8 Alla olevassa Kevan taulukossa vuoden 2012 luvut ovat vielä arvioita. Suurimmat ammattiryhmät, joista eläkkeelle jäädään vuoteen 2020 mennessä, ovat määrällisesti perus- ja lähihoitajat (17) ja perhepäivähoitajat (14). Myös ammattiryhmiin lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset, luokanopettajat, siivoojat ja sihteerit kuuluvien osuus on suuri Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus Vuoden aikana palvelukseen tulleet ja palveluksesta lähteneet toimialoittain Tulleet Hallintoyksikkö 2 1 Lähteneet Perusturvayksikkö Sivistysyksikkö Tekninen yksikkö YHTEENSÄ (ilman eläkkeelle siirtyneitä, sisäisiä siirtymisiä työsuhteesta toiseen tai työajan muutoksia) Kunnan palveluksessa vakituisessa työsuhteessa aloittaneiden määrä on kasvanut 20 henkilöllä verrattuna vuoteen 2011 ja palveluksesta lähteneiden osuus on kasvanut 10 henkilöllä. Eniten vaihtuvuutta on perusturvayksikössä, jossa on lähes puolet koko kunnan henkilöstöstä.

11 9 3 TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1. Henkilötyövuosi Henkilötyövuodet (kalenteripäivät) - ottaa henkilöiden palveluksessa olon kalenteripäivinä ja jakaa luvun vuoden kalenteripäivillä. Ottaa huomioon, mikäli henkilö on työskennellyt vain osan vuotta ja osa-aikaisena. Henkilötyövuodet Hallinto 24,0 27,3 20,9 Perusturva 168,2 170,5 173,6 Sivistys 118,8 117,9 128,9 Tekninen 60,7 61,3 64,5 Yhteensä 371,7 377,0 387,9 Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet kaikissa muissa yksikössä paitsi hallinnossa. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet hallinnossa 6,4 henkilötyövuodella. Kokonaisuudessaan henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna Poissaolot Koko henkilöstön poissaolot toimialoittain ja syittäin (kalenteripäivät) Sairauslomat Poissaolo % Työtapaturmat Perhevapaat Hallinto ,5 1, Perusturva ,7 4, Sivistys ,3 2, Tekninen ,1 6, Yhteensä ,8 4, Koulutus Vuorotteluvapaat Kuntoutus Muut syyt Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Muu poissaolo = mm. ylityövapaa, ves-päivät, 50- ja 60-vuotispäivät, kertausharjoitukset, palkattomat vapaapäivät, opintovapaat, kannustevapaat

12 10 Poissaolot ovat lisääntyneet koulutuksien, vuorotteluvapaiden sekä muiden syiden kohdalla. Sairauslomien määrä on vähentynyt 1368 päivää (v poissaolot olivat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1344 päivällä). Eniten poissaolojen määrä on prosentuaalisesti vähentynyt perhevapaiden kohdalla, joka on noin 27 % vähemmän kuin viime vuonna. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain (kalenteripäivät) Poissaolopäivät Päivää/henkilö Poissaolo - % Hallinto ,6 8,8 4 2,3 2,9 Perusturva ,4 12,5 5,9 4,5 4,3 Sivistys ,8 13,4 8,8 4,3 5,1 3,5 Tekninen ,7 18,4 21,0 5,6 5,7 6,6 Yhteensä ,0 15,4 12,7 5,4 4,8 4,5 Myös vakituisen henkilöstön osalta sairauslomat ovat vähentyneet verrattuna viime vuoteen. Hallintoyksikössä (49,1 %) ja teknisessä yksikössä (15,5 %) poissaolojen määrä on lisääntynyt. Taulukosta selviää, että poissaolopäivä per henkilö on vähentynyt melkein kolme päivää. Samoin poissaoloprosentti on laskenut koko vakituisen henkilöstön osalla. Alla olevasta taulukosta ilmenevät pitkät sairauslomat palkallisuuden mukaan vuonna Päivät on laskettu kalenteripäivien mukaan. kalenteripäiviä Sairausloma 2/3 palkalla/pv Sairausloma palkaton/pv Henkilömäärä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Palkattomien sairauslomien määrä on vähentynyt yli 12 prosenttia (v yhteensä 319) ja 2/3- palkallisten poissaolojen on vähentynyt yli 40 prosenttia (v yhteensä päivää) edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkausta pienennetään 60 sairauslomapäivän jälkeen, silloin 2/3 palkkaa maksetaan 120 päivää. Tämän jälkeen työntekijä siirtyy päivärahalle.

13 11 Hallintoyksikössä poissaolojen määrä on lisääntynyt. Perusturvayksikössä poissaolopäivien määrä on saatu laskemaan alle vuoden 2010 tason. Sivistysyksikön poissaolot ovat vähentyneet viime vuodesta. Teknisen yksikön poissaolot vähenivät vuodesta 2009 vuoteen 2010, mutta vuonna 2011 ja 2012 poissaolot olivat lisääntyneet merkittävästi. 4 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY 4.1. Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelun tarjoajana toimi Attendo MedOne ja alkaen tarjouskilpailun jälkeen Suomen Terveystalo. Työterveyshuoltoon kuului myös sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset olivat euroa. Tämä on kaikkiaan 40,7 % enemmän kuin vuonna 2011, jolloin kustannukset olivat yhteensä euroa. Kela korvaa kustannuksia kahden korvausluokan mukaan. Korvausluokasta riippuen kustannuksista korvataan 50 % tai 60 %. Kelan korvausta haetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä 4.2. Työpaikkaruokailu Työpaikkaruokailu on järjestetty lounasseteleillä ja osittain henkilökunta käy Palvelukeskus Punojanportissa sekä Parolan koululla toimivassa keskusruokalassa. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus ruokailla päiväkotien, koulujen tai Tuulia-kodin ruokaloissa.

14 4.3. Työtapaturmat 12 Vakuutusyhtiön tilastotietojen tilanteen mukaan tapaturmista aiheutuneita korvattuja sairauspäiviä oli yhteensä 334. Työmatkatapaturmia tapahtui kolme, joista kaksi autokolaria ja yksi kaatuminen polkupyörällä. Tapaturmat olivat pääosin lieviä, lähinnä erilaisia vahinkoja ja onnettomuuksia, kuten liukastumisia ja venähdyksiä. Tapaturmien joukossa on kuitenkin muutamia tapauksia, joiden korvausmäärät ovat selkeästi muita korkeampia. Kahdesta eniten korvatusta tapaturmasta aiheutuu noin 71 % vuoden 2012 kustannuksista Kaikkiaan tapaturmien määrä ja niiden aiheuttamat sairauslomat ja kustannukset ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna. Erilaisia kaatumisia ja liukastumisia oli kaikkiaan 11. Vakuutusyhtiö oli käsitellyt mennessä 21 työtapaturmaa ja korvannut 334 sairauspäivää. Tapaturmista yksi oli vielä käsittelemättä joten määrät tulevat vielä kasvamaan Työtapaturmat, kpl joista korvauspäiviä työmatkatapaturmat, kpl Maksetut korvaukset, euroa Yhteistoiminta Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään yhteistoimintalain mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistyöryhmän tehtävänä on osaltaan käsitellä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Työsuojeluasiat käsitellään myös yhteistyöryhmässä. Lisäksi kunnassa on toiminut työsuojelutiimi, joka on kokoontunut neljä kertaa. Tärkeimpinä asioina käsiteltiin sisäilmaongelmia ja työhyvinvointia. Työsuojelupäällikkönä aloitti syksyllä valvontainsinööri Alpo Jokela. Alkuvuoden tehtävää hoiti tekninen johtaja Janne Teeriaho.

15 13 Yhteistyöryhmän jäseninä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut, kunnanjohtaja ja kamreeri sekä henkilöstöjaoston edustaja. Jäsen Pajuoja Irma, JHL:n pääluottamusmies, puheenjohtaja 3 Heino Arto, KTN:n pääluottamusmies 2 Manninen Pirkko, JYTY:n pääluottamusmies 1 Peltonen Jari, JUKO:n pääluottamusmies 3 Laakso Katja, TNJ:n pääluottamusmies 3 Jussila Sirpa, työsuojeluvaltuutettu 2 Seppälä Marko, työsuojeluvaltuutettu - Viitala Ritva, henkilöstöjaoston/työnantajan edustaja 2 Teeriaho Janne, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja 1 Jokela Alpo, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja - Ala-Kotila Helena, kamreeri, työnantajan edustaja, sihteeri 2 Lätti Petri, talousjohtaja, työnantajan edustaja, sihteeri 1 Pura Martti, kunnanjohtaja Rämö Heidi, kunnanjohtaja Läsnä Yhteistyöryhmän käsittelemiä asioita: - valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista - vuoden 2011 tilinpäätös ja henkilöstöraportti - työterveyshuollon toimintasuunnitelma - paikallinen luottamusmiessopimus ja - vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Lisäksi yhteistyöryhmälle esiteltiin joulukuussa kunnassa käyttöön otettava CAF laadun arviointimalli. Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettuina ajalla ovat toimineet toimihenkilöiden edustajana Marko Seppälä (JUKO) ja työntekijöiden edustajana Sirpa Jussila (JHL). Työsuojelupäällikkönä toimi tekninen johtaja Janne Teeriaho lokakuulle 2012 saakka ja sen jälkeen valvontainsinööri Alpo Jokela. Työsuojeluryhmä kokoontui neljä kertaa.

16 4.5. Työkykyä ylläpitävä toiminta 14 Tyky-toimintaa varten on perustettu organisaatio, jota johtaa kunnan johtoryhmä. Käytännön toimintaa hoitaa ohjausryhmä ja jokaisella työpaikalla esimies ja tyky-asiamies. Tyky-rahaa käytettiin myymällä henkilökunnalle kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, omavastuun ollessa puolet setelin arvosta. Virkistystoimikunta järjesti kevätvirkistystapahtuman hotelli Petäyksessä. Kunnan henkilöstöä on muistettu 10-, 20-, 30- ja 40-vuotisen Hattulan kunnan palvelun johdosta henkilöstöohjelman mukaisesti. Tämän muistamisen piiriin pääsi yhteensä 35 työntekijää. Vuosittain anotaan myös Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä. Merkit luovutetaan niiden arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Vuonna 2012 merkkejä myönnettiin kuntaan kolmelle työntekijälle. 5 HENKILÖSTÖN PALKKAUSKUSTANNUKSET Muutos % Henkilöstön määrä ,2 Palkkauskustannukset Palkat ja palkkiot ,1 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökorvaukset ,4 Yhteensä ,6 Palkkauskustannuksiin sisältyvät säännöllinen palkkatulo, lisä- ja ylityökorvaukset, lomaraha ja lomapalkat, palkallisen poissaoloajan palkkakustannukset sekä muut tehtyyn työhön liittyvät palkkakustannukset. Henkilöstökorvaukset ovat kunnalle maksettuja sairausvakuutuskorvauksia, tapaturmakorvauksia ja muita Kelan korvauksia. Henkilöä kohden laskettuina palkkauskustannukset olivat noin euroa ( euroa vuonna 2011). Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Perusturvayksikkö: etuuskäsittelijän virka alkaen kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi alkaen kaksi lastentarhanopettajan tointa alkaen neljä päivähoitajan tointa alkaen sosiaalityön palveluesimiehen viran muuttaminen sosiaalityön johtajan viraksi alkaen kahden avoimen perhepäivähoitajan toimen muuttaminen päivähoitajan toimiksi alkaen yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi alkaen yhden osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi alkaen

17 15 yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi alkaen. Sivistysyksikkö: koulukuraattorin toimi alkaen atk-tukihenkilön toimi alkaen. Tekninen yksikkö: valvontainsinöörin virka alkaen teknisen yksikön hallintosihteerin toimen muuttaminen toimistopäällikön toimeksi alkaen. Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Yleiskorotuksen suuruus oli 1,7 %. Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettiin 150 euron suuruinen erillinen kertaerä kun määrätyt edellytykset täyttyivät työntekijän kohdalla. Teknisten sopimukseen (TS) sisältyi lukien paikallinen 0,4 prosentin suuruinen järjestelyerä. Opetusalalla(OVTES) palkkoja tarkistettiin keskitetysti alkaen 0,8 prosentin suuruisella järjestelyerällä. Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) järjestelyerää ei vuonna 2012 sisältynyt. Henkilöstökustannukset toimialoittain Yksiköt Muutos % Hallinto ,4 Perusturva ,5 Sivistys ,0 Tekninen ,8 Teknisen yksikön henkilöstökustannukset ovat nousseet prosentuaalisesti eniten. Hallintoyksikön henkilöstökustannukset ovat vähentyneet 6,4 prosenttia. Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto ratkaisee seuraavat asiat: paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekeminen kunnallisen pääsopimuksen, kunnallisten virkaja työehtosopimusten erityismääräysten tai kunnallisen työmarkkinalaitoksen erillisen valtuutuksen perusteella, virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten palkkaus- ja muiden määräysten soveltaminen, jollei tässä tai muussa johtosäännössä ole toisin määrätty, työnantajan edustajien nimeäminen yhteistoimintaryhmään.

18 16 Toiminnalliset tavoitteet: Henkilöstöasioiden hoito ja henkilöstöjaoston rooli selvitetään johtosääntöjen tarkistamisen yhteydessä. Jäsen Läsnä Henkilökohtainen varajäsen Läsnä Tuomola Jouko, puheenjohtaja 4 Puotila Matti Viitala Ritva, varapuheenjohtaja 2 Hanka Sari 1 Hämäläinen Matti 1 Luopajärvi Hellevi 3 Ala-Kotila Helena, esittelijä Toivonen Harri, esittelijä 3 1 Henkilöstöjaosto pani täytäntöön virka- ja työehtosopimukset ja jakoi teknisten sopimukseen sisältyneen järjestelyvaraerän, hyväksyi paikallisen sopimuksen kotona työskentelevien perhepäivähoitajien työsuhteen ehdoista ja palkan muodostumisesta, muutti OVTES:n mukaisen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmää tarkisti paikallista luottamusmiessopimusta. Lisäksi henkilöstöjaosto päätti työntekijöiden/viranhaltijoiden palkantarkistuksista seitsemässä pykälässä. Vakituisen henkilöstön jakautuminen sukupuolen mukaan sopimusaloittain 2012 KVTES TS OVTES yht. Miehet Naiset yht

19 17 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstöraportin tunnuslukujen perusteella on todettavissa mm. seuraavia havaintoja ja kehittämistarpeita: Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 17 henkilöllä. Henkilöstömäärä lisääntyi perusturva ja sivistysyksiköissä. Vakituisten määrä kasvoi perusturvayksikössä seitsemällä, sivistysyksikössä kuudella ja teknisessä yksikössä neljällä henkilöllä. Määräaikaisissa työsuhteissa olevien osuus koko henkilöstömäärästä oli 8,8 % prosenttia (vuonna prosenttia). Osuus on vähentynyt hieman viime vuoteen verrattuna. Määräaikaisuuden täytyy olla tilapäinen ja selkeään syyhyn perustuva. Yleisin syy määräaikaisuuteen on avoimen viran tai toimen hoito. Sijaisten määrä kasvoi seitsemällä henkilöllä, jolloin vuonna 2012 sijaisia oli yhteensä 51 (v sijaisia 44). Sijaisten ottamislupamenettelyä kiristettiin loppuvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita 41,7 prosenttia (vuonna ,7 prosenttia). Erilaisille eläkkeille siirtymiset lisääntyvät vuosi vuodelta ja eläkkeelle siirtyvien määrä tulee vielä huomattavasti kasvamaan. Tästä on kuitenkin myönteisenä seurauksena henkilöstön nuorentuminen kun tilalle palkataan nuorempia työntekijöitä. Työnantajan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että henkilöstön työkyky saadaan säilymään eläkkeelle siirtymiseen saakka. Hattulan kunnan eläkkeellesiirtymisikä on 62,3 vuotta, kun vuonna 2011 se oli 62,5 vuotta. Vuonna 2007 eläkkeelle jäätiin keskimäärin 58,5 -vuotiaina. Henkilöstön tilaa on kuvattu myös sairauspoissaololuvuilla. Vakituinen henkilöstö oli sairauden vuoksi poissa keskimäärin 12,7 kalenteripäivää/henkilö (vuonna 2011 n. 15). Koko henkilöstön sairauslomat lisääntyivät hallintoyksikössä ja teknisessä yksikössä. Työterveyshuollon kustannusten määrä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna noin 41 prosentilla. Tämä johtui pääosin siitä, että työterveyshuollon palvelujen tuottaja kilpailutettiin ja sopimus tuli sisältämään enemmän palveluja kuin aiemmin. Työtapaturmien määrä oli sama kuin vuonna 2011, mutta korvauspäiviä oli 308 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Työtapaturmista suurin osa oli jonkinlaisia kaatumisia tai liukastumisia, joko ulkona tai sisätiloissa. Ulkona tapahtuneiden liukastumisten määrään saattoi vaikuttaa pitkä ja kylmä talvi. Kunta varaa vuosittain talousarvioon määrärahan työkykyä ylläpitävään toimintaan. Työntekijöitä ohjataan myös kuntoutukseen entistä enemmän työterveyshuollon toimesta. ASLAK-, TYK- ja yksilöllinen kuntoutus ovat palkallisia. Työnantajan kannattaa panostaa myös sellaiseen työterveydenhuollon kautta toteutetun kuntoutuksen palkallisuuteen tai muulla tavoin tukemiseen, jolla turvataan vielä suhteellisen hyvässä työkunnossa olevan työntekijän työkyvyn säilyminen. Työn tuottavuusvaatimukset lisääntyvät ja työympäristö muuttuu. Palvelujen tarve kasvaa varsinkin hoitopuolella. Jotta työtä pystytään paremmin hallitsemaan ja työn rasittavuutta vähentämään on panostettava hyvään johtamiseen, osaamiseen ja työkykyyn. Johtamisosaamista onkin lisätty enenevässä määrin mm. JET-tutkinnoilla. Kunnan maine hyvänä työnantajana on merkittävässä asemassa rekrytoidessa uusia työntekijöitä. Hattulan kunnan kehittämisohjelmaan vuoteen 2015 sisältyy henkilöstön näkökulma, jonka toimenpidelinjaukset ovat:

20 18 - henkilöstön työkyky ja osaaminen turvataan oikealla henkilöstömitoituksella, aktiivisella henkilöstöpolitiikalla sekä työkykyä ylläpitävällä toiminnalla ja koulutuksella. - henkilöstön palkkauksessa huomioidaan palkkauksen kannustavuus, kilpailukykyisyys ja työtehtävien asettamat vaatimukset - henkilöstön koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen osoitetaan riittävät voimavarat - henkilöstön eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaan työvoiman tarpeeseen varaudutaan - tiedonkulkua ja tiedonvälityksen kanavia parannetaan - johtamis- ja kehittämisvalmiuksia parannetaan - hattulan kunta edistää työnantajana henkilöstön tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista palkkauksessa, urakehityksessä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa - henkilöstöä ja kunnan henkilöstöpolitiikkaa koskevat suunnitelmat ja raportit pidetään ajan tasalla, ja niiden tarjoamaa tietoa hyödynnetään kunnan päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa Laatinut Leena Rantanen, controller

21 19 VAKITUINEN HENKILÖSTÖ Nimi Nimike Vakituinen palvelusuhde alkoi Kesto vuosia HALLINTOYKSIKKÖ Ala-Kotila, Helena Kamreeri ,2 Jenu, Liisa Toimistosihteeri ,3 Karhula, Maija-Liisa Hallintosihteeri ,4 Lätti, Petri Juhani Talousjohtaja ,9 Nyberg, Marja-Leena Toimistosihteeri ,7 Rämö, Heidi Kunnanjohtaja ,2 Toivonen, Harri Hallintojohtaja ,2 Toivonen, Raija Atk-vastaava ,1 PERUSTURVAYKSIKKÖ Aalto, Hanna-Kaisa Lastentarhanopettaja ,4 Aaltonen, Katri Päivähoitaja ,4 Aarnisalo, Satu Sairaanhoitaja ,4 Ahola, Minna Hoitaja ,6 Ahtila, Heli Hoitaja ,8 Ala-Jaakkola, Raija Varhaiskasvatuksen palveluesimies ,6 Alatalo, Marja-Liisa Hoitaja ,3 Aronen, Katri Varhaiskasvatuksen palveluesimies ,4 Arvela, Kati Etuuskäsittelijä ,8 Arvila-Lehtonen, Anne-Kaarina Erityislastentarhan opettaja ,3 Auraneva, Leena-Maija Lähihoitaja ,2 Autio, Marja Hoitaja ,3 Eklund, Aila Päivähoitaja ,2 Ekroos, Mervi Erityislastentarhan opettaja ,4 Enqvist, Kirsti Vastaava sairaanhoitaja ,3 Haanpää, Sari Päivähoitaja ,0 Heikkilä, Teemu Lastentarhanopettaja ,4 Helminen, Eija Perhepäivähoitaja ,2 Hietala, Elisa Päivähoitaja ,4 Horma, Maija Päivähoitaja ,4 Hovila, Mirja Hoitaja ,2 Hulkkonen, Sami Päivähoitaja ,4 Huuskonen, Anne Päivähoitaja ,2 Hyvärinen, Helena Hoitaja ,3 Hyvönen, Anna-Maija Lastentarhanopettaja ,9 Hämäläinen, Arja Hoitaja ,9 Hämäläinen, Eija Perhepäivähoitaja ,2 Härkönen, Teija Päivähoitaja ,4 Ihaniemi, Pirjo Lastentarhanopettaja ,4

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011 Turun yliopisto Henkilöstökertomus 2011 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1 Henkilötyövuodet... 3 1.2 Henkilöstön rakenne 31.12.2011... 3 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI... 5 2.1 Sairauspoissaolot...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot