HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI"

Transkriptio

1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE Kunnan hallinto-organisaatio Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä ja palvelussuhteen päätoimisuus Palvelussuhteen luonne toimialoittain Vakituisen henkilöstön ikärakenne Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Eläkkeelle siirtymiset Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus TYÖAIKA JA TYÖPANOS Henkilötyövuosi Poissaolot HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY Työterveyshuolto Työpaikkaruokailu Työtapaturmat Yhteistoiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta HENKILÖSTÖN PALKKAUSKUSTANNUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE: Hattulan kunnan palveluksessa ollut vakituinen henkilöstö

3 1 JOHDANTO Kuntalaiset odottavat kunnan tuottavan hyviä palveluja. Oma henkilökunta puolestaan odottaa tukea työhyvinvointinsa ylläpitämiseen ja parantamiseen. Valtiolla on omat odotuksensa kuntien palvelutoiminnalta ja henkilöstöjohtamiselta. Lisäksi on varauduttava tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaan kilpailuun työvoimasta. Jotta edellä mainittuja toiveita olisi edes jossain määrin mahdollista täyttää, on kunnan työnantajana tunnettava henkilökuntansa rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Tällöin pystytään paremmin ennakoimaan miten on mahdollista myös tulevaisuudessa turvata laadukkaat kunnalliset palvelut ja säilyttää kunnan kilpailukyky. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon pohjaksi. Hyvä henkilöstöraportti kuvaa toteutunutta kehitystä mutta sisältää myös varautumisen tulevaan. Se auttaa päätösten vaikutusten ennakointia ja toteutumisen seurantaa. Henkilöstöraportin tavoitteena on täydentää kunnan vuosittaista tilinpäätöstä. Sen rakenteesta ei kuitenkaan ole säädetty lailla tai sopimuksilla. Se on enemmän kuvaileva ja siihen sisällytettyjä lukuja ja tilastoja tulkitaan ja analysoidaan tarkemmin. Henkilöstöraportti on tarkoitettu kytkeytymään kunnan henkilöstöstrategiaan. Hattulan kunnassa ei varsinaista henkilöstöstrategian nimellä olevaa ohjelmaa ole tehty, mutta kunnalla on valtuuston jo /114 hyväksymä, valtuustokausittain tarkistettu henkilöstöohjelma (henkilöstöpoliittinen ohjelma), joka sisältää monilta osin samoja asioita kuin henkilöstöstrategiaan sisällytetään. Henkilöstöraportti pyrkii tuottamaan suurelta osin ne tiedot, mitkä kuntatyönantajan henkilöstöraporttia koskevan suosituksen mukaan raportin tulee tuottaa. (KT:n suositus /10). Henkilöstöraportin tiedot esitetään tilanteen mukaan.

4 2 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio Henkilöstötilinpäätöksen tiedot on ryhmitelty kunnan hallinto-organisaation mukaisesti. Kunnan yksiköt ovat hallintoyksikkö, perusturvayksikkö, sivistysyksikkö ja tekninen yksikkö. KUNNANJOHTAJA Martti Pura asti Heidi Rämö alkaen JOHTORYHMÄ Kunnanjohtaja Yksiköiden päälliköt Kamreeri Helena Ala-Kotila Talousjohtaja Petri Lätti HALLINTO- YKSIKKÖ Hallintojohtaja Harri Toivonen PERUSTURVA- YKSIKKÖ Perusturvajohtaja Mirja Saarni SIVISTYS- YKSIKKÖ vt. Johtava rehtori Jari Wihersaari TEKNINEN YKSIKKÖ Tekninen johtaja Janne Teeriaho TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET TEHTÄVÄALUEET Vaalit Keskushallinto Toimistopalvelut Henkilöstöhallinto Maaseutupalvelut Tarkastustoimi Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalityö Koti- ja vanhuspalvelut Varhaiskasvatus Terveydenhuolto Yleinen edunvalvonta asti Sivistystoimen hallinto Peruskoulut Lukio Kirjasto Aamu/iltapäivätoiminta Muut opetuspalvelut Kulttuuritoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Tekninen hallinto ja toimistopalvelut Kunnallistekniikka Yhdyskuntapalvelut Tukipalvelut Pelastustoimi Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Vuonna 2012 johtoryhmään osallistuivat lisäksi: Tp. Kehittämispäällikkö Simo Viertonen Vs. Vapaa-aikatoimen johtaja Jari Salmela Tp. Projektipäällikkö Anu Kurkinen-Supperi

5 Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä ja palvelussuhteen päätoimisuus Koko henkilöstö Naiset Miehet Yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Kokonaisuutena henkilöstömäärä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna 21 henkilöllä. Henkilöstöstä valtaosa, 87,6 % (v n. 87,3 % ), tekee työtä kokoaikaisesti. Kokoaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut 20 henkilöllä ja prosentuaalinen osuus on noussut 0,3 %, Osaaikaisen henkilöstön määrä on myös lisääntynyt kuudella henkilöllä. Osa-aikaiset muodostuvat osaaikaeläkeläisistä, osatyökyvyttömyyseläkeläisistä, oppisopimussuhteisista, työllistetyistä sekä erilaisissa kausiluonteisissa tehtävissä olevista. Sivuvirkojen määrä on vähentynyt viidellä. Toimialoittain Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivuvirat/-toimet Yhteensä Miehet Naiset Palvelussuhteen luonne toimialoittain Yksiköt Vakituiset Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt / Oppisopimus Yhteensä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Seuraavalla sivulla on kaavio taulukosta. Henkilöstömäärä on lisääntynyt perusturva- ja sivistysyksiköissä yhteensä 24 henkilöllä. Toisaalta henkilöstömäärä on vähentynyt hallintoyksikössä kolmella henkilöllä viime vuoteen verraten. Teknisen yksikön henkilömäärä on pysynyt samana.

6 4 Perusturvayksikön vakituisten määrä on kasvanut seitsemällä henkilöllä ja sijaisten määrä viidellä henkilöllä Sijaisten palkkaamiseen vaadittiin vuoden lopulla erityiset perustelut. Henkilöstön sukupuolijakautuma palvelussuhdetyypeittäin % osuus koko henkilöstöstä Naiset % osuus naisista % osuus koko henkilöstöstä Yht. Palvelustyypin % -osuus koko henkilöstöstä % osuus Palvelustyyppi Miehet miehistä Vakituiset 66 75,0 12, ,6 65, ,0 Määräaikaiset 9 10,2 1,7 37 8,5 7,1 46 8,8 Sijaiset 9 10,2 1,7 42 9,7 8,0 51 9,8 Työllistetyt 4 4,5 0,8 6 1,4 1,1 10 1,9 Oppisopimus ,8 1,5 8 1,5 Yhteensä , , Naisten osuus henkilöstöstä on 83,2 %. Aikaisemmin esitetyistä taulukoista käy ilmi, että jokaisessa yksikössä on selkeä naisenemmistö. Ainoastaan hallintoyksikössä ero on vähäinen. Suurin eroavaisuus on perusturvayksikössä, jossa naisia on peräti 228 enemmän kuin miehiä. Perusturvayksikön ja sivistysyksikön naisenemmyys selittyy hoito- ja opetusalan naisvaltaisuudella.

7 2.4. Vakituisen henkilöstön ikärakenne 5 Ikärakenne sukupuolen mukaan 20-24v v v v v v v v. 60- Naiset Miehet Yht Vakituisen henkilöstön ikäjakaumassa suurimmaksi ryhmäksi muodostui vuotiaiden ryhmä viime vuoden tapaan. Ryhmän koko on kasvanut viime vuodesta kolmella henkilöllä vaikka eniten kasvanut ryhmä oli vuotiaat. Suurimmat ikäryhmät olivat ja vuotiaiden ryhmät. Alle 20-vuotiaita vakituisia työntekijöitä ei ollut yhtään vuonna 2011 eikä vuonna Ikäryhmä, vuotiaat, on pienentynyt kuudella henkilöllä verrattuna vuoteen Samalla ryhmä muodostaa eniten pienentyneen ryhmän. Yli 50-vuotiaita oli vakituisesta henkilöstöstä 170 henkilöä eli 41,7 % (v ,7 %). Alle 50- vuotiaita oli 238 henkilöä eli 58,3 % (v ,3 %).

8 6 Ikärakenne toimialoittain Yksiköt Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen yht Keski-ikä toimialoittain Yksiköt Hallinto 58,4 56,9 55,3 Perusturva 42,8 43,4 43,0 Sivistys 41,4 46,0 43,8 Tekninen 51,1 50,6 50,2 Kaikki 45,4 45,7 48,1 Perusturvayksikkö on ainoa, jossa työskentelee henkilöitä jokaisessa ikäryhmässä. Koko henkilöstön keski-ikä on noussut hieman. Yksiköittäin tarkasteltuna keski-ikä on laskenut hallintoyksikössä ja teknisessä yksikössä Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Palvelussuhteen pituus toimialoittain Yksiköt Ka Hallinto ,5 Perusturva ,9 Sivistys ,0 Tekninen ,5 Yhteensä ,5 Vakituisesta henkilöstöstä kunnan palveluksessa on ollut yli 10 vuotta 195 henkilöä eli 47,8 % vakituisista. Vuonna 2011 vastaava määrä on 151 henkilöä, joten määrä on kasvanut. Vuosina 2010 ja 2011 alle 10 vuotta palveluksessa olleiden määrä oli pysynyt samana, 240 henkilöä, mutta vuonna 2012 määrä on pienentynyt 213 henkilöön. Eniten henkilöitä on edelleen 5 9 vuotta palvelleiden ryhmässä. Jos tarkastellaan palvelussuhteiden pituuksia keskiarvojen kannalta, palvelussuhteet ovat pisimmillään hallintoyksikössä. Lyhimmillään ne taas ovat vastaavasti teknisessä yksikössä.

9 2.6. Eläkkeelle siirtymiset Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Yhteensä / henkilöä Eläkepoistuma % koko henkilökunnasta 2,5 2,4 3,1 Vanhuuseläkkeelle siirtymisen keski-ikä 61,8 62,5 62,3 Hattulan kunnan palveluksesta jäi vuoden 2012 aikana vanhuuseläkkeelle edellisvuoteen verrattuna huomattavasti enemmän henkilöitä. Vanhuuseläkkeelle jäävien keski-ikään vaikuttaa opettajien 60 vuoden eläkeikä. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä milloin haluaa vuoden iässä. Henkilöt, joilla on ns. henkilökohtainen eläkeikä, pyrkivät olemaan työssä ainakin siihen saakka. Henkilökohtainen eläkeikä sijoittuu yleensä 63 ikävuoden jälkeen. Hattulan ja Janakkalan kunnat olivat mukana Kanta-Hämeen Pitsi-hankkeessa, jonka tarkoituksena oli edistää ja ylläpitää eläkkeelle siirtyvien hyvinvointia ja terveyttä neuvonnan, tiedotuksen, valmennuksen sekä uusien palvelumuotojen avulla. Kyseessä oli pilottihanke, johon Hattulasta osallistui 15 eläkkeelle vuosina siirtyvää työntekijää. Osallistujista suurin osa työskentelee perusturvan alalla, toiseksi eniten osallistujia oli tekniseltä puolelta (lähinnä ruoka- ja puhtaanapitopalveluista) ja kolmanneksi eniten opetus- ja päivähoidon henkilöstöä. Mukana oli myös hallinnon sekä kulttuuritoimen henkilöstöä.

10 8 Alla olevassa Kevan taulukossa vuoden 2012 luvut ovat vielä arvioita. Suurimmat ammattiryhmät, joista eläkkeelle jäädään vuoteen 2020 mennessä, ovat määrällisesti perus- ja lähihoitajat (17) ja perhepäivähoitajat (14). Myös ammattiryhmiin lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset, luokanopettajat, siivoojat ja sihteerit kuuluvien osuus on suuri Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus Vuoden aikana palvelukseen tulleet ja palveluksesta lähteneet toimialoittain Tulleet Hallintoyksikkö 2 1 Lähteneet Perusturvayksikkö Sivistysyksikkö Tekninen yksikkö YHTEENSÄ (ilman eläkkeelle siirtyneitä, sisäisiä siirtymisiä työsuhteesta toiseen tai työajan muutoksia) Kunnan palveluksessa vakituisessa työsuhteessa aloittaneiden määrä on kasvanut 20 henkilöllä verrattuna vuoteen 2011 ja palveluksesta lähteneiden osuus on kasvanut 10 henkilöllä. Eniten vaihtuvuutta on perusturvayksikössä, jossa on lähes puolet koko kunnan henkilöstöstä.

11 9 3 TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1. Henkilötyövuosi Henkilötyövuodet (kalenteripäivät) - ottaa henkilöiden palveluksessa olon kalenteripäivinä ja jakaa luvun vuoden kalenteripäivillä. Ottaa huomioon, mikäli henkilö on työskennellyt vain osan vuotta ja osa-aikaisena. Henkilötyövuodet Hallinto 24,0 27,3 20,9 Perusturva 168,2 170,5 173,6 Sivistys 118,8 117,9 128,9 Tekninen 60,7 61,3 64,5 Yhteensä 371,7 377,0 387,9 Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet kaikissa muissa yksikössä paitsi hallinnossa. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet hallinnossa 6,4 henkilötyövuodella. Kokonaisuudessaan henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna Poissaolot Koko henkilöstön poissaolot toimialoittain ja syittäin (kalenteripäivät) Sairauslomat Poissaolo % Työtapaturmat Perhevapaat Hallinto ,5 1, Perusturva ,7 4, Sivistys ,3 2, Tekninen ,1 6, Yhteensä ,8 4, Koulutus Vuorotteluvapaat Kuntoutus Muut syyt Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Muu poissaolo = mm. ylityövapaa, ves-päivät, 50- ja 60-vuotispäivät, kertausharjoitukset, palkattomat vapaapäivät, opintovapaat, kannustevapaat

12 10 Poissaolot ovat lisääntyneet koulutuksien, vuorotteluvapaiden sekä muiden syiden kohdalla. Sairauslomien määrä on vähentynyt 1368 päivää (v poissaolot olivat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1344 päivällä). Eniten poissaolojen määrä on prosentuaalisesti vähentynyt perhevapaiden kohdalla, joka on noin 27 % vähemmän kuin viime vuonna. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain (kalenteripäivät) Poissaolopäivät Päivää/henkilö Poissaolo - % Hallinto ,6 8,8 4 2,3 2,9 Perusturva ,4 12,5 5,9 4,5 4,3 Sivistys ,8 13,4 8,8 4,3 5,1 3,5 Tekninen ,7 18,4 21,0 5,6 5,7 6,6 Yhteensä ,0 15,4 12,7 5,4 4,8 4,5 Myös vakituisen henkilöstön osalta sairauslomat ovat vähentyneet verrattuna viime vuoteen. Hallintoyksikössä (49,1 %) ja teknisessä yksikössä (15,5 %) poissaolojen määrä on lisääntynyt. Taulukosta selviää, että poissaolopäivä per henkilö on vähentynyt melkein kolme päivää. Samoin poissaoloprosentti on laskenut koko vakituisen henkilöstön osalla. Alla olevasta taulukosta ilmenevät pitkät sairauslomat palkallisuuden mukaan vuonna Päivät on laskettu kalenteripäivien mukaan. kalenteripäiviä Sairausloma 2/3 palkalla/pv Sairausloma palkaton/pv Henkilömäärä Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Palkattomien sairauslomien määrä on vähentynyt yli 12 prosenttia (v yhteensä 319) ja 2/3- palkallisten poissaolojen on vähentynyt yli 40 prosenttia (v yhteensä päivää) edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkausta pienennetään 60 sairauslomapäivän jälkeen, silloin 2/3 palkkaa maksetaan 120 päivää. Tämän jälkeen työntekijä siirtyy päivärahalle.

13 11 Hallintoyksikössä poissaolojen määrä on lisääntynyt. Perusturvayksikössä poissaolopäivien määrä on saatu laskemaan alle vuoden 2010 tason. Sivistysyksikön poissaolot ovat vähentyneet viime vuodesta. Teknisen yksikön poissaolot vähenivät vuodesta 2009 vuoteen 2010, mutta vuonna 2011 ja 2012 poissaolot olivat lisääntyneet merkittävästi. 4 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY 4.1. Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelun tarjoajana toimi Attendo MedOne ja alkaen tarjouskilpailun jälkeen Suomen Terveystalo. Työterveyshuoltoon kuului myös sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset olivat euroa. Tämä on kaikkiaan 40,7 % enemmän kuin vuonna 2011, jolloin kustannukset olivat yhteensä euroa. Kela korvaa kustannuksia kahden korvausluokan mukaan. Korvausluokasta riippuen kustannuksista korvataan 50 % tai 60 %. Kelan korvausta haetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä 4.2. Työpaikkaruokailu Työpaikkaruokailu on järjestetty lounasseteleillä ja osittain henkilökunta käy Palvelukeskus Punojanportissa sekä Parolan koululla toimivassa keskusruokalassa. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus ruokailla päiväkotien, koulujen tai Tuulia-kodin ruokaloissa.

14 4.3. Työtapaturmat 12 Vakuutusyhtiön tilastotietojen tilanteen mukaan tapaturmista aiheutuneita korvattuja sairauspäiviä oli yhteensä 334. Työmatkatapaturmia tapahtui kolme, joista kaksi autokolaria ja yksi kaatuminen polkupyörällä. Tapaturmat olivat pääosin lieviä, lähinnä erilaisia vahinkoja ja onnettomuuksia, kuten liukastumisia ja venähdyksiä. Tapaturmien joukossa on kuitenkin muutamia tapauksia, joiden korvausmäärät ovat selkeästi muita korkeampia. Kahdesta eniten korvatusta tapaturmasta aiheutuu noin 71 % vuoden 2012 kustannuksista Kaikkiaan tapaturmien määrä ja niiden aiheuttamat sairauslomat ja kustannukset ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna. Erilaisia kaatumisia ja liukastumisia oli kaikkiaan 11. Vakuutusyhtiö oli käsitellyt mennessä 21 työtapaturmaa ja korvannut 334 sairauspäivää. Tapaturmista yksi oli vielä käsittelemättä joten määrät tulevat vielä kasvamaan Työtapaturmat, kpl joista korvauspäiviä työmatkatapaturmat, kpl Maksetut korvaukset, euroa Yhteistoiminta Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään yhteistoimintalain mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistyöryhmän tehtävänä on osaltaan käsitellä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Työsuojeluasiat käsitellään myös yhteistyöryhmässä. Lisäksi kunnassa on toiminut työsuojelutiimi, joka on kokoontunut neljä kertaa. Tärkeimpinä asioina käsiteltiin sisäilmaongelmia ja työhyvinvointia. Työsuojelupäällikkönä aloitti syksyllä valvontainsinööri Alpo Jokela. Alkuvuoden tehtävää hoiti tekninen johtaja Janne Teeriaho.

15 13 Yhteistyöryhmän jäseninä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut, kunnanjohtaja ja kamreeri sekä henkilöstöjaoston edustaja. Jäsen Pajuoja Irma, JHL:n pääluottamusmies, puheenjohtaja 3 Heino Arto, KTN:n pääluottamusmies 2 Manninen Pirkko, JYTY:n pääluottamusmies 1 Peltonen Jari, JUKO:n pääluottamusmies 3 Laakso Katja, TNJ:n pääluottamusmies 3 Jussila Sirpa, työsuojeluvaltuutettu 2 Seppälä Marko, työsuojeluvaltuutettu - Viitala Ritva, henkilöstöjaoston/työnantajan edustaja 2 Teeriaho Janne, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja 1 Jokela Alpo, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja - Ala-Kotila Helena, kamreeri, työnantajan edustaja, sihteeri 2 Lätti Petri, talousjohtaja, työnantajan edustaja, sihteeri 1 Pura Martti, kunnanjohtaja Rämö Heidi, kunnanjohtaja Läsnä Yhteistyöryhmän käsittelemiä asioita: - valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista - vuoden 2011 tilinpäätös ja henkilöstöraportti - työterveyshuollon toimintasuunnitelma - paikallinen luottamusmiessopimus ja - vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Lisäksi yhteistyöryhmälle esiteltiin joulukuussa kunnassa käyttöön otettava CAF laadun arviointimalli. Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettuina ajalla ovat toimineet toimihenkilöiden edustajana Marko Seppälä (JUKO) ja työntekijöiden edustajana Sirpa Jussila (JHL). Työsuojelupäällikkönä toimi tekninen johtaja Janne Teeriaho lokakuulle 2012 saakka ja sen jälkeen valvontainsinööri Alpo Jokela. Työsuojeluryhmä kokoontui neljä kertaa.

16 4.5. Työkykyä ylläpitävä toiminta 14 Tyky-toimintaa varten on perustettu organisaatio, jota johtaa kunnan johtoryhmä. Käytännön toimintaa hoitaa ohjausryhmä ja jokaisella työpaikalla esimies ja tyky-asiamies. Tyky-rahaa käytettiin myymällä henkilökunnalle kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, omavastuun ollessa puolet setelin arvosta. Virkistystoimikunta järjesti kevätvirkistystapahtuman hotelli Petäyksessä. Kunnan henkilöstöä on muistettu 10-, 20-, 30- ja 40-vuotisen Hattulan kunnan palvelun johdosta henkilöstöohjelman mukaisesti. Tämän muistamisen piiriin pääsi yhteensä 35 työntekijää. Vuosittain anotaan myös Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä. Merkit luovutetaan niiden arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Vuonna 2012 merkkejä myönnettiin kuntaan kolmelle työntekijälle. 5 HENKILÖSTÖN PALKKAUSKUSTANNUKSET Muutos % Henkilöstön määrä ,2 Palkkauskustannukset Palkat ja palkkiot ,1 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökorvaukset ,4 Yhteensä ,6 Palkkauskustannuksiin sisältyvät säännöllinen palkkatulo, lisä- ja ylityökorvaukset, lomaraha ja lomapalkat, palkallisen poissaoloajan palkkakustannukset sekä muut tehtyyn työhön liittyvät palkkakustannukset. Henkilöstökorvaukset ovat kunnalle maksettuja sairausvakuutuskorvauksia, tapaturmakorvauksia ja muita Kelan korvauksia. Henkilöä kohden laskettuina palkkauskustannukset olivat noin euroa ( euroa vuonna 2011). Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Perusturvayksikkö: etuuskäsittelijän virka alkaen kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi alkaen kaksi lastentarhanopettajan tointa alkaen neljä päivähoitajan tointa alkaen sosiaalityön palveluesimiehen viran muuttaminen sosiaalityön johtajan viraksi alkaen kahden avoimen perhepäivähoitajan toimen muuttaminen päivähoitajan toimiksi alkaen yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi alkaen yhden osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi alkaen

17 15 yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi alkaen. Sivistysyksikkö: koulukuraattorin toimi alkaen atk-tukihenkilön toimi alkaen. Tekninen yksikkö: valvontainsinöörin virka alkaen teknisen yksikön hallintosihteerin toimen muuttaminen toimistopäällikön toimeksi alkaen. Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Yleiskorotuksen suuruus oli 1,7 %. Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettiin 150 euron suuruinen erillinen kertaerä kun määrätyt edellytykset täyttyivät työntekijän kohdalla. Teknisten sopimukseen (TS) sisältyi lukien paikallinen 0,4 prosentin suuruinen järjestelyerä. Opetusalalla(OVTES) palkkoja tarkistettiin keskitetysti alkaen 0,8 prosentin suuruisella järjestelyerällä. Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) järjestelyerää ei vuonna 2012 sisältynyt. Henkilöstökustannukset toimialoittain Yksiköt Muutos % Hallinto ,4 Perusturva ,5 Sivistys ,0 Tekninen ,8 Teknisen yksikön henkilöstökustannukset ovat nousseet prosentuaalisesti eniten. Hallintoyksikön henkilöstökustannukset ovat vähentyneet 6,4 prosenttia. Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto ratkaisee seuraavat asiat: paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekeminen kunnallisen pääsopimuksen, kunnallisten virkaja työehtosopimusten erityismääräysten tai kunnallisen työmarkkinalaitoksen erillisen valtuutuksen perusteella, virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten palkkaus- ja muiden määräysten soveltaminen, jollei tässä tai muussa johtosäännössä ole toisin määrätty, työnantajan edustajien nimeäminen yhteistoimintaryhmään.

18 16 Toiminnalliset tavoitteet: Henkilöstöasioiden hoito ja henkilöstöjaoston rooli selvitetään johtosääntöjen tarkistamisen yhteydessä. Jäsen Läsnä Henkilökohtainen varajäsen Läsnä Tuomola Jouko, puheenjohtaja 4 Puotila Matti Viitala Ritva, varapuheenjohtaja 2 Hanka Sari 1 Hämäläinen Matti 1 Luopajärvi Hellevi 3 Ala-Kotila Helena, esittelijä Toivonen Harri, esittelijä 3 1 Henkilöstöjaosto pani täytäntöön virka- ja työehtosopimukset ja jakoi teknisten sopimukseen sisältyneen järjestelyvaraerän, hyväksyi paikallisen sopimuksen kotona työskentelevien perhepäivähoitajien työsuhteen ehdoista ja palkan muodostumisesta, muutti OVTES:n mukaisen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmää tarkisti paikallista luottamusmiessopimusta. Lisäksi henkilöstöjaosto päätti työntekijöiden/viranhaltijoiden palkantarkistuksista seitsemässä pykälässä. Vakituisen henkilöstön jakautuminen sukupuolen mukaan sopimusaloittain 2012 KVTES TS OVTES yht. Miehet Naiset yht

19 17 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstöraportin tunnuslukujen perusteella on todettavissa mm. seuraavia havaintoja ja kehittämistarpeita: Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 17 henkilöllä. Henkilöstömäärä lisääntyi perusturva ja sivistysyksiköissä. Vakituisten määrä kasvoi perusturvayksikössä seitsemällä, sivistysyksikössä kuudella ja teknisessä yksikössä neljällä henkilöllä. Määräaikaisissa työsuhteissa olevien osuus koko henkilöstömäärästä oli 8,8 % prosenttia (vuonna prosenttia). Osuus on vähentynyt hieman viime vuoteen verrattuna. Määräaikaisuuden täytyy olla tilapäinen ja selkeään syyhyn perustuva. Yleisin syy määräaikaisuuteen on avoimen viran tai toimen hoito. Sijaisten määrä kasvoi seitsemällä henkilöllä, jolloin vuonna 2012 sijaisia oli yhteensä 51 (v sijaisia 44). Sijaisten ottamislupamenettelyä kiristettiin loppuvuonna. Vakituisesta henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita 41,7 prosenttia (vuonna ,7 prosenttia). Erilaisille eläkkeille siirtymiset lisääntyvät vuosi vuodelta ja eläkkeelle siirtyvien määrä tulee vielä huomattavasti kasvamaan. Tästä on kuitenkin myönteisenä seurauksena henkilöstön nuorentuminen kun tilalle palkataan nuorempia työntekijöitä. Työnantajan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että henkilöstön työkyky saadaan säilymään eläkkeelle siirtymiseen saakka. Hattulan kunnan eläkkeellesiirtymisikä on 62,3 vuotta, kun vuonna 2011 se oli 62,5 vuotta. Vuonna 2007 eläkkeelle jäätiin keskimäärin 58,5 -vuotiaina. Henkilöstön tilaa on kuvattu myös sairauspoissaololuvuilla. Vakituinen henkilöstö oli sairauden vuoksi poissa keskimäärin 12,7 kalenteripäivää/henkilö (vuonna 2011 n. 15). Koko henkilöstön sairauslomat lisääntyivät hallintoyksikössä ja teknisessä yksikössä. Työterveyshuollon kustannusten määrä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna noin 41 prosentilla. Tämä johtui pääosin siitä, että työterveyshuollon palvelujen tuottaja kilpailutettiin ja sopimus tuli sisältämään enemmän palveluja kuin aiemmin. Työtapaturmien määrä oli sama kuin vuonna 2011, mutta korvauspäiviä oli 308 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Työtapaturmista suurin osa oli jonkinlaisia kaatumisia tai liukastumisia, joko ulkona tai sisätiloissa. Ulkona tapahtuneiden liukastumisten määrään saattoi vaikuttaa pitkä ja kylmä talvi. Kunta varaa vuosittain talousarvioon määrärahan työkykyä ylläpitävään toimintaan. Työntekijöitä ohjataan myös kuntoutukseen entistä enemmän työterveyshuollon toimesta. ASLAK-, TYK- ja yksilöllinen kuntoutus ovat palkallisia. Työnantajan kannattaa panostaa myös sellaiseen työterveydenhuollon kautta toteutetun kuntoutuksen palkallisuuteen tai muulla tavoin tukemiseen, jolla turvataan vielä suhteellisen hyvässä työkunnossa olevan työntekijän työkyvyn säilyminen. Työn tuottavuusvaatimukset lisääntyvät ja työympäristö muuttuu. Palvelujen tarve kasvaa varsinkin hoitopuolella. Jotta työtä pystytään paremmin hallitsemaan ja työn rasittavuutta vähentämään on panostettava hyvään johtamiseen, osaamiseen ja työkykyyn. Johtamisosaamista onkin lisätty enenevässä määrin mm. JET-tutkinnoilla. Kunnan maine hyvänä työnantajana on merkittävässä asemassa rekrytoidessa uusia työntekijöitä. Hattulan kunnan kehittämisohjelmaan vuoteen 2015 sisältyy henkilöstön näkökulma, jonka toimenpidelinjaukset ovat:

20 18 - henkilöstön työkyky ja osaaminen turvataan oikealla henkilöstömitoituksella, aktiivisella henkilöstöpolitiikalla sekä työkykyä ylläpitävällä toiminnalla ja koulutuksella. - henkilöstön palkkauksessa huomioidaan palkkauksen kannustavuus, kilpailukykyisyys ja työtehtävien asettamat vaatimukset - henkilöstön koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen osoitetaan riittävät voimavarat - henkilöstön eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaan työvoiman tarpeeseen varaudutaan - tiedonkulkua ja tiedonvälityksen kanavia parannetaan - johtamis- ja kehittämisvalmiuksia parannetaan - hattulan kunta edistää työnantajana henkilöstön tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista palkkauksessa, urakehityksessä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa - henkilöstöä ja kunnan henkilöstöpolitiikkaa koskevat suunnitelmat ja raportit pidetään ajan tasalla, ja niiden tarjoamaa tietoa hyödynnetään kunnan päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa Laatinut Leena Rantanen, controller

21 19 VAKITUINEN HENKILÖSTÖ Nimi Nimike Vakituinen palvelusuhde alkoi Kesto vuosia HALLINTOYKSIKKÖ Ala-Kotila, Helena Kamreeri ,2 Jenu, Liisa Toimistosihteeri ,3 Karhula, Maija-Liisa Hallintosihteeri ,4 Lätti, Petri Juhani Talousjohtaja ,9 Nyberg, Marja-Leena Toimistosihteeri ,7 Rämö, Heidi Kunnanjohtaja ,2 Toivonen, Harri Hallintojohtaja ,2 Toivonen, Raija Atk-vastaava ,1 PERUSTURVAYKSIKKÖ Aalto, Hanna-Kaisa Lastentarhanopettaja ,4 Aaltonen, Katri Päivähoitaja ,4 Aarnisalo, Satu Sairaanhoitaja ,4 Ahola, Minna Hoitaja ,6 Ahtila, Heli Hoitaja ,8 Ala-Jaakkola, Raija Varhaiskasvatuksen palveluesimies ,6 Alatalo, Marja-Liisa Hoitaja ,3 Aronen, Katri Varhaiskasvatuksen palveluesimies ,4 Arvela, Kati Etuuskäsittelijä ,8 Arvila-Lehtonen, Anne-Kaarina Erityislastentarhan opettaja ,3 Auraneva, Leena-Maija Lähihoitaja ,2 Autio, Marja Hoitaja ,3 Eklund, Aila Päivähoitaja ,2 Ekroos, Mervi Erityislastentarhan opettaja ,4 Enqvist, Kirsti Vastaava sairaanhoitaja ,3 Haanpää, Sari Päivähoitaja ,0 Heikkilä, Teemu Lastentarhanopettaja ,4 Helminen, Eija Perhepäivähoitaja ,2 Hietala, Elisa Päivähoitaja ,4 Horma, Maija Päivähoitaja ,4 Hovila, Mirja Hoitaja ,2 Hulkkonen, Sami Päivähoitaja ,4 Huuskonen, Anne Päivähoitaja ,2 Hyvärinen, Helena Hoitaja ,3 Hyvönen, Anna-Maija Lastentarhanopettaja ,9 Hämäläinen, Arja Hoitaja ,9 Hämäläinen, Eija Perhepäivähoitaja ,2 Härkönen, Teija Päivähoitaja ,4 Ihaniemi, Pirjo Lastentarhanopettaja ,4

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE...2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio...2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri PERUSTURVAPALVELUT Faksi 06-2525 1211 Hallinto Nurmi Maria-Liisa perusturvajohtaja 040 554 9528 Ajanvaraus ja neuvonta 06 2525 1201 Humalamäki Päivi toimistosihteeri ajanvaraus, ohjaus, neuvonta, välitystilit

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.)

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.) VESIJUMPPA MAANANTAI 14.30 15.00 1. Charpentier Riitta 2. Haapanen Helena 3. Isokoski Anja 4. Järvi Eila 5. Keskinen Sirkka 6. Kilpi Leila 7. Kiviranta Sirpa 8. Kojo Tuula 9. Lamminen Tarja 10. Mansikkamäki

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN PUHELINLUETTELO Päivitetty 16.2.2012 1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI www. haapajarvi.fi etunimi.sukunimi@haapajarvi.fi Palvelunumero 044-4456 400 Kaupungintalon faksi 08 7640 01 Olkaa hyvä

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut

HALLINTO-OSASTO. KANNUKSEN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HALLINTO-OSASTO Vuosi Lkm Vuosi Ammattinimike 2015 1 2015 hallintosihteeri 2016 0 2018 keskusarkistonhoitaja 2017 0 2018 toimistosihteeri 2018 2 2022 toimistosihteeri 2019 0 2023 palkanlaskija 2020 0 2028

Lisätiedot

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula 2 3 4 5 Ehdokaslista A Reijo Ahonen harmonikansoiton lehtori Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Irmeli Elo hankekoordinaattori, opettaja Sari Forss kouluohjaaja 6 7 8 9 10 Kari Haakana kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Tutkintopäivä 28.5.2014

Tutkintopäivä 28.5.2014 Tutkintopäivä 28.5.2014 Koulutusala Sosiaali- ja terveys Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuu tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja Saari Suvi, Kouvola Sosiaaliala- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

************************************************************************************

************************************************************************************ TAMPEREEN YHTEISJÄRJESTÖ JHL RY LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO 2013 2016 PÄÄLUOTTAMUSMIEHET Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTes) Kirsileena Nurmikolu 040-8012767 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3310 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3199 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3193 0 0 050-4129867

Lisätiedot

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015 N yl. 100 m 12,43 Kristiina Peltola -98 N yl. 200 m 25,66 Kristiina Peltola -98 N yl. 400 m 59,49 Teija Ikonen -87 N yl. 800 m 2.19,21 Merja Järvinen -89 N yl. 100 m aj. 14,7 Eeva Vierikko -74 N yl. 400

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 2 Kola Joonas pätkätyöläinen Perussuomalaiset r.p.

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 N A I S E T

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 N A I S E T LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 N A I S E T 50 m hallissa 6,76 Niina Pesola -79 2000 60 m hallissa 7,41 Seyi Omojuwa -85 2008 100 m 11,72 +1,8 Tiina Leppäkoski -90 2013 200 m 24,05 +0,5

Lisätiedot

Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016

Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 2 Sisällysluettelo ERITYISTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTORYHMÄ, YHTEYSHENKILÖT JA TOIMIALOJEN VASTUUHENKILÖT...3

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN KVTES:n IV luvun 7 :n mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 % lomanmäräytymisvuodelta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Syksyn 2015 vesijumppien osallistujat

Syksyn 2015 vesijumppien osallistujat Syksyn vesijumppien osallistujat Alta löydät listattuna kaikki syksyn ohjatut vesijumpat ja niihin valitut henkilöt. Ensin kaikki eläkeläisten ryhmät ja lopuksi työikäisten ryhmät. Mikäli olet ilmoittanut,

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2015 N A I S E T

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2015 N A I S E T LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2015 N A I S E T 50 m hallissa 6,76 Niina Pesola -79 2000 60 m hallissa 7,41 Seyi Omojuwa -85 2008 100 m 11,72 +1,8 Tiina Leppäkoski -90 2013 150 m 18,48-0,6

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3280 050-4129867 * JANE HEPW ORTH 3187 050-3858154 / niina.salminen@metsagroup.com NIINA SALMINEN 3139 0 0 040-5900

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3300 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3157 040-5357359 * EEVA HINTTALA 3140 0 0 050-5292599 /

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen vakuutusalue Espoon vakuutuspiiri 31.1.2011 Dnro 9/331/2010

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen vakuutusalue Espoon vakuutuspiiri 31.1.2011 Dnro 9/331/2010 Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen vakuutusalue Espoon vakuutuspiiri 31.1.2011 Dnro 9/331/2010 VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden palveluntuottajat Espoon vakuutuspiirissä

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät: Kaupunginhallitus 48 25.02.2015 Kaupunginhallitus 128 22.04.2015 Kaupunginhallitus 366 16.12.2015 TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN ASETTAMINEN/VANHUSNEUVOSTO KHALL 48 Kuntalain 17 :n mukaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,31 Seinäjoki 26.11.2009 2 Hyttinen Saana SU 011191

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PUHELINLUETTELO 29.10.2014. Sukunimi Etunimi Toimi. Ahoniemi Mirja avo- ja laitoshoidon johta. A-klinikka Parkanossa ti,ke

PARKANON KAUPUNKI PUHELINLUETTELO 29.10.2014. Sukunimi Etunimi Toimi. Ahoniemi Mirja avo- ja laitoshoidon johta. A-klinikka Parkanossa ti,ke PARKANON KAUPUNKI PUHELINLUETTELO 29.10.2014 Sukunimi Etunimi Toimi Ahoniemi Mirja avo- ja laitoshoidon johta A-klinikka Parkanossa ti,ke Alamettälä Katri perheneuvoja Alanko Asko talonmies, terveyskeskus

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,62 Seinäjoki 17.3.07 2 Puolakka Mariel HLK 191191 11,90 Helsinki 19.12.06

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päivitetty 11.2.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016

Päivitetty 11.2.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 11.2.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 11.2.2015 2 Sisällysluettelo ERITYISTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTORYHMÄ, YHTEYSHENKILÖT JA TOIMIALOJEN VASTUUHENKILÖT...3

Lisätiedot