Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta"

Transkriptio

1 ISSN Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1

2 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa myyntiedustajiltamme kautta maailman. Miten jonkin julkaisun voi hankkia? Myyntiedustajien luettelosta valitaan sopiva edustaja, johon otetaan yhteys tilauksen jättämiseksi. Mistä myyntiedustajien luettelon saa? Joko julkaisutoimiston Internet-sivustosta osoitteesta tai pyytämällä sitä faksitse numerosta (352) , jolloin se toimitetaan painettuna versiona.

3 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1

4 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Uusi yhteinen maksuton palvelunumero: Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2005 ISBN Euroopan yhteisöt, 2005 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

5 Esipuhe Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (EUMC) on tyytyväinen voidessaan esittää vuoden 2004 toimintakertomuksensa EUMC:n hallintoneuvoston hyväksyttyä sen maaliskuussa 2005 pidetyssä kokouksessaan. Vuosikertomuksen ensimmäisessä osassa kerrotaan EUMC:n toiminnasta ja saavutuksista vuoden 2004 aikana. Marraskuussa 2005 julkaistavassa vuosikertomuksen toisessa osassa selvitetään yleisesti rasismin ja muukalaisvihan tilannetta yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa. Vuonna 2004 EUMC jatkoi toimintaansa seuraavilla viidellä alueella: rasismin ja muukalaisvihan seuranta keräämällä, tallentamalla ja analysoimalla tietoa kaikista EU:n jäsenvaltioista tiedonkeruusta vastaavista kansallisista koordinointikeskuksista muodostuvan Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen) koordinointi ja kehittäminen menetelmien kehittäminen tietojen vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi EU:n tasolla päätelmien laatiminen ja suositusten antaminen EU:lle ja sen jäsenvaltioille sellaisten rakenteiden ja järjestelmien kehittäminen, joilla koordinoidaan tietojen, lausuntojen ja päätelmien vaihtoa ja levitystä EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä yleisön välillä. EU:n kaikissa 25 jäsenvaltiossa tehdyssä tiedonkeruutyössä keskityttiin vuonna 2004 syrjintään, rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin ja islamofobiaan työllisyydessä, koulutuksessa ja asumisessa. Työn toisena painopisteenä olivat lainsäädännön kehitys sekä rasistinen väkivalta ja rasistiset rikokset. EUMC jatkoi vuonna 2004 työtään tietojen vertailtavuutta parantavien tieteellisten tutkimusvälineiden kehittämiseksi. Virallisista tilastotiedoista on pulaa, koska monissa jäsenvaltioissa ei ole käytössä riittäviä tiedonkeruujärjestelmiä rasismin ja muukalaisvihan ilmenemismuotojen tilastoimiseksi. Siksi EUMC pyrkii aktiivisesti kehittämään sopivia menetelmiä ja välineitä, joiden avulla rasistisesta väkivallasta ja rasistisista rikoksista voitaisiin kerätä tietoja suoraan käyttämällä kaikissa jäsenvaltioissa yhteisiä menetelmiä. 3

6 Lisäksi EUMC on alkanut käyttää aktiivista lähestymistapaa sidosryhmiensä tarpeiden määrittämisessä. Se on kehittänyt viestintästrategian, jonka tavoitteena on tuottaa oikeita tuotteita oikeaan aikaan kullekin kohderyhmälle niin, että voidaan tukea politiikan kehitystä ja tietoisuuden lisäämistä EUMC:n yleisen tavoitteen mukaisesti. Kansallisten koordinointikeskusten laatimien 15 kansallisen raportin ohella EUMC julkaisi vuonna 2004 suurehkot koulutusta ja lainsäädäntöä käsittelevät vertailuraportit. Raxen-verkon kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin toimittamaan tietoja antisemitismin ilmenemismuodoista EU:n 15 jäsenvaltiossa vuosina 2002 ja Niiden pohjalta EUMC laati vuoden 2004 alussa laajan raportin antisemitismistä Euroopan unionissa. EUMC:n alustavat huomautukset Euroopan komission tiedonannosta, joka koski EUMC:n tehtävän laajentamista ja sen muuttamista perusoikeusvirastoksi, korostivat kahta seikkaa: tehokkaan ja riittävillä resursseilla toimivan perusoikeusviraston kehittämistä ja sitä, että rasismin ja muukalaisvihan torjunta on säilytettävä yhtenä viraston työn painopisteistä. Näiden muutosten huomioon ottamiseksi EUMC järjesti joulukuussa viidennen pyöreän pöydän konferenssin, jossa avaintoimijat keskustelivat sen tehtävän laajentamisesta. Haluamme kiittää EUMC:n hallintoneuvostoa ja henkilökuntaa sekä Raxen-verkon kansallisia koordinointikeskuksia siitä työstä ja sitoutumisesta, jonka ansiosta EUMC on jälleen kerran voinut tehostaa toimintaansa rasismin ja muukalaisvihan kaikkien muotojen torjunnassa Euroopassa. Anastasia Crickley Hallintoneuvoston puheenjohtaja Beate Winkler Johtaja 4

7 Sisältö 1. Varsinainen toiminta Raxen Kehitys vuonna Kansallisten koordinointikeskusten tehtävät Pharen Raxen_CC-hanke Pyöreän pöydän kokoukset Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tavoitteet Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset vuonna EU:n pyöreän pöydän konferenssi vuonna Asiakirjat ja kirjasto Elektroninen arkisto ja EUMC:n verkkotietokanta Kirjasto EUMC:n tutkimushankkeet Maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja syrjinnästä Vertailevat tutkimukset Valtaväestön asenteet maahanmuuttajia ja vähemmistöjä kohtaan Antisemitismin ilmenemismuodot EU:ssa vuosina EUMC:n työpajat Aihepiirikohtaisen verkon työpaja Suurkaupunkityöpaja Raxen-kokoukset Phare-kokoukset Ihmisoikeusasioiden dokumentoinnista vastaava koordinointikomitea Paikallisyhteisöt Rasismi ja urheilu Yhteistyö EU:n toimielinten, kansainvälisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa Yhteistyö EU:n toimielinten kanssa Yhteistyö Euroopan komission kanssa Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa Yhteistyö alueiden komitean kanssa Yhteistyö Euroopan unionin neuvoston kanssa 29 5

8 1.7. Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa Yhteistyö Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) ja sen maahanmuutto- ja romaniasioiden jaoston kanssa Yhteistyö ETYJ:n kanssa Yhteistyö YK:n järjestelmän kanssa Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa Suhteet EU:n jäsenvaltioiden hallituksiin Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa Yhteistyö Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) kanssa Kansalliset ihmisoikeusjärjestöt Tiedotus, pr-toiminta ja media Vuosikertomuksen 2003/2004 osa Equal Voices -lehti ja EUMC newsletter -tiedotuslehtinen Media EUMC:n julkaisut EUMC:n verkkosivusto Hallintoneuvosto ja johtokunta Jäsenet ja tehtävät Hallintoneuvosto Johtokunta Henkilöstö, organisaatio ja varainhoito Henkilöstöä koskevaa tietoa Hallinnollisia tietoja Sisäinen organisaatio Talousarvio- ja varainhoitoasiat Tulot Menot 42 6

9 1. Varsinainen toiminta 1.1. Raxen Perustamisasetuksensa mukaisesti EUMC perusti vuonna 2000 Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen). Verkko on ainutlaatuinen, sillä se koostuu kansalaisyhteiskunnan toimijoista, jotka seuraavat jatkuvasti rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevia ilmiöitä kaikissa jäsenvaltioissa ja auttavat EUMC:tä sen ennakkovaroitustoiminnassa sekä luotettavan ja objektiivisen tiedon keruussa. Ottamalla kansalaisyhteiskunnan mukaan toimintaansa EUMC edistää Euroopan unionin toimielinten demokraattisuutta ja avoimuutta. Raxen-tietoverkko on tiedonkeruun keskeinen väline, jonka kautta EUMC saa tarvittavaa aineistoa voidakseen laatia Euroopan unionille ja unionin jäsenvaltioille vertailevia raportteja rasismiin, muukalaisvihaan ja antisemitismiin liittyvistä ilmiöistä Euroopassa. Raxen-verkkoon on toukokuusta 2004 lähtien kuulunut 25 kansallista koordinointikeskusta, joita on yksi kussakin jäsenvaltiossa. Koordinointikeskukset ovat kansallisella tasolla toimivia EUMC:n yhteyspisteitä, joiden tehtävänä on kerätä tietoja. Päätökset Raxen-verkossa kerättävien tietojen aiheista tehtiin vuonna 2004 EU:n painopisteiden mukaisesti. Raxen-verkko keräsi vuonna 2004 tietoja erityisesti EU:n syrjinnänvastaisten direktiivien saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä Kehitys vuonna 2004 Vuosi 2004 oli Raxen-verkon viides toimintavuosi. Sen kuluessa otettiin käyttöön uusi strateginen lähestymistapa, jossa keskitytään EUMC:n kohderyhmien tarpeiden määrittelyyn ja niiden täyttämiseen soveltamalla kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Rinnakkain tämän prosessin kanssa aloitettiin Raxen-verkon laajentaminen järjestämällä avoin tarjouskilpailu, jonka tavoitteena oli kansallisten koordinointikeskusten määrän kasvattaminen 25:een. Vuonna 2004 laajennusprosessia tuki Phare-ohjelmassa vuonna 2003 alkanut erityishanke. Prosessi saatiin päätökseen helmikuussa Kansalliset koordinointikeskukset edustavat hyvin erilaisia organisaatioita. Joissakin maissa ne ovat tutkimuslaitoksia tai asiantuntijaelimiä, kun taas toisissa maissa johtavana organisaationa toimii jokin kansalaisjärjestö. Nykyisin monet 25 kansallisesta koordinointikeskuksesta ovat eri organisaatioiden muodostamia kumppanuuksia ks. EUMC:n verkkosivusto osoitteessa 7

10 Belgia Tšekki Tanska Saksa Viro Kreikka Espanja Ranska Irlanti Italia Kypros Latvia Liettua Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR) People in Need Documentation and Advisory Centre on Racial Discrimination (DACoRD) European Forum for Migration Studies (EFMS) Legal Information Centre for Human Rights (LICHR) ANTIGONE - Information & Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence Movement for Peace and Liberty (MPDL) Agency for the Development of Intercultural Relations (ADRI) National Consultative Commission on Racism and Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA) Co-operation for the Development of Emerging Countries (COSPE) Cyprus Labour Institute (INEK/PEO) Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies (LCHRES) Institute for Social Research (ISR) Luxemburg Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) Unkari Malta Alankomaat Itävalta Portugali Puola Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS) Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC) Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + Department of Linguistics at the University of Vienna + Institute of Conflict Research Númena - Research center on human and social sciences Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs Ihmisoikeusliitto ry Expo Foundation Commission for Racial Equality (CRE)

11 Kansallisten koordinointikeskusten tehtävät Kansalliset koordinointikeskukset ovat kansallisella tasolla toimivia EUMC:n yhteyspisteitä, jotka keräävät tietoa ja myös rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevia hyviä toimintatapoja. Monet koordinointikeskukset ovat saaneet kansallisesti paljon tunnustusta luotuaan epävirallisen kansallisen tietoverkon tekemällä yhteistyötä tärkeimpien rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä käsittelevien toimijoiden kanssa. Ne voivat olla esimerkiksi valtion virastoja, kansalaisjärjestöjä, tutkimuslaitoksia, asiantuntijaelimiä tai työmarkkinaosapuolia. Vuonna 2004 kansalliset koordinointikeskukset hoitivat seuraavia keskeisiä tehtäviä: kansallisen koordinointikeskuksen verkostoituminen EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen ja parantaminen maakohtaisten tietolehtisten suunnittelu yhdessä EUMC:n kanssa kansallisen osuuden laatiminen EUMC:n vuosikertomukseen 2003 kansallisen raportin laatiminen erityistutkimuksen laatiminen nopean reagoinnin tehtävä tarkastustehtävät Kansallisen koordinointikeskuksen verkostoituminen Kansallisten koordinointikeskusten tehtävänä on koordinoida tiedonkeruuta jäsenvaltiossa. Täyttäessään tätä tehtävää niiden on pidettävä säännöllisesti yhteyttä julkisiin viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin ja muihin organisaatioihin, kuten kansalaisjärjestöihin, jotka ovat keskeisiä toimijoita rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin alalla, ja toimittava yhteistyössä niiden kanssa. EUMC on helpottanut tätä yhteydenpitoa useilla eri tavoilla. Tulos: EUMC:lle laaditut kolme neljännesvuosittaista raporttia, jotka käsittelivät keskusten verkostoitumistoimintaa, tiedonkeruuta tai muita asioita EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen ja parantaminen EUMC:n kansallisille koordinointikeskuksille jakamaan kansalliseen Excel-työkirjaan lisättiin tietoja tai korjattiin niitä. Työkirja sisältää kolme laskutaulukkoa ( Organisaatio, Toiminta ja Julkaisut ), joihin on liitetty tarkat kuvaukset ja ohjeet. Tiedonkeruutoiminnalla oli kaksi painopistettä vuonna 2004: EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen viemällä siihen uudet tiedot 1. joulukuuta 2003 lähtien EUMC:n täsmentämien vaatimusten mukaisesti 9

12 EUMC-Raxen-tietokantaan jo tallennettujen tietojen laaduntarkastus EUMC:n kehittämien standardien mukaisesti. Tulos: Päivitetty ja parannettu EUMC-Raxen-tietokanta ja päivitetyt Raxen4- analyysiraportit Maakohtaiset tietolehtiset Maakohtaisten tietolehtisten (Info-Sheets) laatiminen on yksi Raxen5-vaiheen aikana aloitetuista uusista tehtävistä. EUMC kehitti verkkosivun mallikehykseksi keskeisille rasismia, muukalaisvihaa ja syrjintää koskeville maakohtaisille tiedoille, kuten tilastoille, lyhyille kuvauksille syrjinnän torjunnasta vastaavista elimistä, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä jne. Kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin toimittamaan tietoja EUMC:n erityisohjeiden mukaisesti tätä varten suunniteltua web-työkalua käyttäen. Kansalliset koordinointikeskukset saivat koulutusta tämän välineen käytössä. Kansallisten koordinointikeskusten tuotoksissa keskityttiin vuonna 2004 väestötietoihin ja maahanmuuttotilastoihin. Tulos: tietosarjat 25 jäsenvaltion maakohtaisissa tietolehtisissä Kansallisen osuuden laatiminen EUMC:n vuosikertomukseen 2003/2004 Raxen-verkon laatimista kansallisista osuuksista tuli tärkeä tietolähde EUMC:n vuosikertomukseen 2003/2004. EUMC:ltä saamiensa tarkkojen ohjeiden mukaisesti kansalliset koordinointikeskukset esittelivät vuoden 2003 tilannetta varta vasten EUMC:n vuosikertomukseen laatimissaan teksteissä, joissa tarkasteltiin EUMC:n seurantatoiminnan viittä pääaluetta (koulutusta, lainsäädäntöä, rasistista väkivaltaa ja rasistisia rikoksia, työllisyyttä ja asumista). Vuonna 2003 tilannetta käsiteltiin erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Tulos: 25 jäsenvaltion kansalliset osuudet EUMC:n vuosikertomukseen 2003/ Kansalliset raportit vuodelta 2004 Myös kansallisissa raporteissa käsiteltiin EUMC:n viittä pääaihetta, ja ne sisälsivät linkkejä EUMC-Raxen-tietokantaan vietyihin tietoihin. Tärkeimpien viidellä pääalalla havaittujen kehityssuuntausten kuvauksen lisäksi kansallisten koordinointikeskusten esityksissä tarkasteltiin syrjinnän ja rasismin eri ilmenemismuotojen torjunnassa noudatettavia hyviä toimintatapoja ja etenkin kussakin jäsenvaltiossa toteutettuja EU:n aloitteita. Tulos: 25 kansallista raporttia. 10

13 Erityistutkimukset Erityistutkimukset ovat uusi väline, jonka EUMC otti käyttöön Raxen5-vaiheen aikana. EUMC pyysi kansallisia koordinointikeskuksia laatimaan perusteellisen tutkimuksen jostakin EUMC:lle ja Euroopan kansalaisille erityisen tärkeästä aiheesta. Laajentumisen jälkeen aiheeksi valittiin Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in public education (Romanit ja kiertolaiset julkisissa oppilaitoksissa). Tähän selvitykseen tarvittiin jo tehtyjen tutkimusten keruuta ja perusteellista analysointia, ja sen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään aihetta syvällisemmin. EUMC kehitti tutkimusta varten erityisohjeet laajassa konsultointiprosessissa, johon osallistui kansallisten koordinointikeskusten edustajia, useiden Euroopan maiden asiantuntijoita sekä kansainvälisten ja eurooppalaisten järjestöjen ja romaniyhdistysten edustajia. Näiden 25 erityistutkimuksen täydennykseksi laaditaan vertailuanalyysi vuonna Tulos: 25 erityistutkimusta Nopea reagointi Nopean reagoinnin ansiosta EUMC voi tutkia lyhyessä ajassa EU:n käsiteltäviksi tulevia kiireellisiä asioita. Näin EUMC voi toimia ennakkovaroitusjärjestelmänä Euroopan unionin tärkeinä pitämissä asioissa. Nopean reagoinnin ansiosta se voi niin ikään vastata nopeasti tiettyä aihetta koskeviin pyyntöihin sekä paikata tiedonkeruun aukkoja jo kerätyissä mutta välitöntä päivittämistä vaativissa tiedoissa. Vuonna 2004 EUMC käytti nopean reagoinnin menettelyä seuraavissa asioissa: NOPEA REAGOINTI 1: EUMC:N SUOSITUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO EU: N JÄSENVALTIOISSA Tulos: uuden menettelyn käyttöönotto suositusten seurantaa varten. Tätä ensimmäistä nopean reagoinnin menettelyä varten EUMC pyysi kansallisia koordinointikeskuksia laatimaan selvitykset niistä maidensa toimivaltaisista laitoksista tai viranomaisista, jotka vastaavat EUMC:n vuosikertomuksessa 2002 esitettyjen ehdotusten ja suositusten sekä raportissa Antisemitismin ilmenemismuodot EU:ssa vuosina julkaistujen suositusten täytäntöönpanosta kyseisessä jäsenvaltiossa. Koordinointikeskusten toimittamia tietoja käytetään yhteydenpidossa näihin viranomaisiin sekä tietojen pyytämisessä täytäntöönpanosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. NOPEA REAGOINTI 2: RASISTISTEN RIKOSTEN JA RASISTISEN VÄKIVALLAN VALVONTA Kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin raportoimaan EUMC:n laatiman kyselylomakkeen avulla maidensa toiminnasta seuraavilla aloilla: (a) poliisin reagointi rasistisiin rikoksiin ja rasistiseen väkivaltaan, (b) erityinen koulutus- 11

14 toiminta ja (c) kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Tuloksia täydennetään vuonna 2005 laadittavalla vertailuanalyysillä. NOPEA REAGOINTI 3: ALANKOMAIDEN TILANTEEN KEHITYS Van GoghIN MURHAN JA USKONNOLLISiin rakennuksiin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen Alankomaiden tapahtumista erityisen huolestunut EUMC pyysi marraskuussa Alankomaiden kansalliselta koordinointikeskukselta selvitystä Alankomaiden tilanteen kehittymisestä Van Goghin murhan ja uskonnollisiin rakennuksiin tehtyjen hyökkäysten jälkeen. Alankomaiden koordinointikeskus laati tapahtumista kronologisen kuvauksen, jossa kuvailtiin murhaa ja sitä seuranneita etnisiä jännitteitä ja uskonnollisiin rakennuksiin kohdistuneita hyökkäyksiä. Lisäksi esitettiin lyhyt analyysi muslimiyhteisön tilanteen kehityksestä ja suuntauksista sekä erityisesti islamofobisen ajatusmallin vaikutuksesta Alankomaiden yhteiskuntaan. Tätä nopean reagoinnin menettelyä tuettiin muille 24 koordinointikeskukselle toimitetulla kyselytutkimuksella siitä, esiintyikö muissa jäsenvaltioissa jälkireaktioita islamofobisina tai muslimeille tai maahanmuuttajille vihamielisinä välikohtauksina. NOPEA REAGOINTI 4: KANSALLISTEN RAPORTTIEN PÄIVITTÄMINEN EUMC pyysi joulukuussa kansallisia koordinointikeskuksia toimittamaan uusia tietoja tammikuun ja lokakuun 2004 väliseltä ajanjaksolta toimitettujen kansallisten raporttien päivittämiseksi. Koska EUMC:n raportointijaksona on kokonainen kalenterivuosi, kansallisia koordinointikeskuksia kehotettiin täydentämään kansallisten raporttiensa tietoja 31. joulukuuta 2004 asti Tarkastustehtävät Kansalliset koordinointikeskukset tarkastivat maataan käsittelevät EUMC:n painotuotteet ennen niiden julkaisemista. Vuonna 2004 kansalliset koordinointikeskukset tarkastivat maakohtaiset tiedot kahdesta EUMC:n teettämästä vertailevasta tutkimuksesta. Ne olivat Comparative Report: Migrants, Minorities and Legislation: Documenting Legal Measures and Remedies against Discrimination in 15 Member States of the European Union (Vertaileva raportti: maahanmuuttajat, vähemmistöt ja lainsäädäntö: syrjinnänvastaisten oikeudellisten toimenpiteiden ja oikeussuojakeinojen dokumentointi Euroopan unionin 15 jäsenvaltiossa) ja Comparison of the reports on national strategies for minority schooling prepared by the National Focal Points of the Central and Eastern European Candidate Countries (Vähemmistöjen koulutusta koskevista kansallisista strategioista KIE-maissa laadittujen kansallisten koordinointikeskusten raporttien vertailu) Raxen6-vaiheen valmistelu vuonna 2004 Raxen-verkon toiminta on jatkuvaa oppimisprosessia. Koska tiedonkeruuta vastaavanlaisen verkon avulla - varsinkin nyt EU:n laajennuttua 25 jäsenvaltioon - ei 12

15 ole kokeiltu koskaan aikaisemmin, Raxenin ohjeita, prosesseja ja tuotteita parannetaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa kansallisten koordinointikeskusten, EUMC: n ja sen tärkeimpien kohderyhmien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. EUMC: n toiminta keskittyy yhä enemmän sen tärkeimpien kohderyhmien tarpeisiin. Viimeistään Alankomaiden etnisten ryhmien välisiä yhteenottoja seuranneet reaktiot ja niistä virinnyt julkinen keskustelu osoittivat tällä raportointikaudella, että rasismin ja syrjinnän torjunnasta on erittäin tärkeää käydä Euroopan tason keskustelua, ja sitä varten tarvitaan välttämättä luotettavia taustatietoja. EUMC osallistuu tähän Euroopan laajuiseen keskusteluun Raxen-verkon ja etenkin kahden uuden tai parannetun välineen avulla. Nämä ovat seuraavat: EUMC voi pyytää lyhyellä varoitusajalla yksittäistä kansallista koordinointikeskusta tai koordinointikeskusten ryhmää käynnistämään tietyssä kysymyksessä nopean reagoinnin menettelyn; hyvä esimerkki siitä on Alankomaiden koordinointikeskuksen nopea reagointi. Raxen6-raportointikaudella EUMC alkaa julkaista kahdesti kuukaudessa ilmestyvää Raxen Bulletin -lehteä. Kansalliset koordinointikeskukset ryhtyvät raportoimaan rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin ja islamofobiaan tai maahanmuuttajien, pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden syrjintään liittyvistä merkittävistä kysymyksistä, joista on käyty raportointikauden aikana julkista keskustelua kyseisessä jäsenvaltiossa Pharen Raxen_CC-hanke EUMC sai 29. helmikuuta 2004 päätökseen hankkeensa Raxen_CC Information Network on Racism and Xenophobia in the Central and Eastern European Candidate Countries (CEECs) (Raxen_CC rasismia ja muukalaisvihaa Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioissa (KIE-maat) koskeva tietoverkko). Hanketta tuki Phare-ohjelmaan kuuluva usean edunsaajan ohjelma, joka koskee Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioiden osallistumista yhteisön erillisvirastojen toimintaan vuonna Hankkeen yleistavoitteena oli valmentaa KIE-maita osallistumaan EUMC:n tulevaan toimintaan. Tarkalleen ottaen hankkeessa pyrittiin aloittamaan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen_CC) muodostaminen KIE-maihin ja laajentamaan siten Raxen-verkkoa 25 jäsenvaltioon. Tämä tavoite saavutettiin vuoden 2004 aikana, ja Raxen-verkkoon kuuluu nyt 25 kansallista koordinointikeskusta. Neljä Raxen_CChankkeen kuluessa valituista kahdeksasta kansallisesta koordinointikeskuksesta hyväksyttiin myös Raxen5-vaiheeseen. Lisäksi valittiin kansalliset koordinointikeskukset Kyprokselle ja Maltalle. Seuraavalla laajentumiskierroksella unioniin liittyvien ehdokasvaltioiden, Romanian ja Bulgarian, integroitumista valmistellaan vuodeksi 2005 seuraavan monen edunsaajan Phare-ohjelman tuella. Pharen Raxen_CC-hankkeesta tuli ratkaiseva askel kohti uusien jäsenvaltioiden integroitumista EUMC:n toimintakehykseen. EUMC:n yhteydet kansalaisyhteiskunnan toimijoihin näissä maissa perustuvat pitkälti Raxen_CC-hankkeen kulu- 13

16 essa tehtyyn kartoitustyöhön. Vähemmistöjen koulutusta koskevista kansallisista strategioista KIE-maissa laadittua kartoitusta ja raporttia käytettiin yhtenä tärkeimmistä tietolähteistä, kun laadittiin vähemmistöjä ja koulutusalaa kymmenessä liittymisneuvotteluja käyvässä valtiossa käsittelevä luku EUMC:n vuosikertomuksen 2003/2004 osaan 2 Rasismi ja muukalaisviha EU:n jäsenvaltioissa Suuntaukset, kehitys ja hyvä käytäntö. Raxen_CC-hankkeessa laadittiin yhteenvetoraportti Evaluation of available data on anti-semitism in the 10 Candidate Countries of Eastern and Central Europe (CEECs), jossa arvioidaan kymmenestä Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltiosta (KIE-maat) saatuja antisemitismiä koskevia tietoja. Siinä esitettiin yleiskatsaus antisemitismin torjunnan tärkeisiin toimijoihin ja tehtiin selkoa maakohtaisista lainsäädäntö- ja insitutionaalisista järjestelmistä ja niiden kehityksestä. EUMC aikoo hyödyntää tätä arviointia tulevassa toiminnassaan antisemitismin torjumiseksi EU:n 25 jäsenvaltiossa Pyöreän pöydän kokoukset Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tavoitteet Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat: saattaa kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten edustajat vuoropuheluun keskenään ja edistää yhteistyötä ottaa esiin eri jäsenvaltioiden tärkeimmät kysymykset ja erityisnäkökohdat tiedottaa rasismin ja muukalaisvihan kehityksestä vaihtaa hyviä toimintatapoja koskevaa tietoa jäsenvaltioiden välillä tiedottaa tekemästään työstä EUMC:lle, muille kansallisille pyöreän pöydän kokouksille ja Raxen-verkon jäsenille korostaa erilaisten yhteisöjen, erityisesti maahanmuuttajaryhmien ja etnisten vähemmistöryhmien, sekä rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) ja Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) osallistumisen merkitystä omaksua neuvoa-antava rooli ja tehdä suositusehdotuksia EUMC:n työohjelmaan ja vuosikertomukseen. Pyöreän pöydän kokouksissa keskitytään analysoimaan ja arvioimaan rasismitilannetta jäsenvaltioissa. Kokouksissa keskustellaan ja vaihdetaan tietoja rasismin torjunnan hyvistä toimintatavoista eri jäsenvaltioissa. Niissä arvioidaan nykytilannetta ja tulevaa kehitystä tarkoituksena kehittää alan keskeisten toimijoiden yhteinen strategia. 14

17 Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset eroavat toisistaan organisaatioltaan ja rakenteeltaan. Näin on otettu huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne ja se toiminta-ajatus, että on pyrittävä välttämään päällekkäisyyttä jo olemassa olevien rakenteiden kanssa. Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset helpottavat tietojen (esimerkiksi hyvien toimintatapojen) vaihtoa paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Kokouksissa saatuja tietoja voidaan käyttää eri aloja koskevia EUMC:n suosituksia laadittaessa ja jäsenvaltioissa tapahtunutta kehitystä kuvaavaa EUMC:n vuosikertomusta laadittaessa. Pyöreän pöydän kokoukset ovat foorumi, jolla rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjunnassa toimivat keskeiset organisaatiot ja vastuuhenkilöt voivat kokoontua. Niiden ansiosta EUMC voi sitoutua lähestymistapaan ja toimintaan, joka ulottuu ruohonjuuritasolta keskushallinnon eri osiin saakka. Pyöreän pöydän kokouksissa asioita käsitellään Euroopan unionin näkökulmasta. Kokoukset myös tukevat osanottajien verkottumista, sillä harvoilla näistä on muita mahdollisuuksia osallistua vuoropuheluun Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset vuonna 2004 Kansallisia pyöreän pöydän kokouksia järjestettiin ympäri vuoden. Niissä käsiteltiin monia eri kysymyksiä, joista osa liittyi itse EUMC:n toimintaan ja osa EUMC: n tehtäväkentän laajentamiseen ihmisoikeusasioihin. Irlanti järjesti pyöreän pöydän kokouksen 9. kesäkuuta Dublinissa. Kokous sisällytettiin Irlannin puheenjohtajakauden toimintaan. Siellä keskusteltiin entistä osallistavamman, monikulttuurisen Euroopan kehittämisestä politiikan ja käytännön keinoin. Itävalta järjesti pyöreän pöydän kokouksen 5. marraskuuta Grazissa. Kokouksessa keskusteltiin EUMC:n tehtäväkentän laajentamisesta ihmisoikeusasioihin. Saksa järjesti pyöreän pöydän kokouksen 23. marraskuuta Berliinissä. Keskeiset aiheet olivat esitys EUMC:n tehtävän laajentamisesta perusoikeus-/ihmisoikeusasioihin, Saksan maahanmuuttolakiehdotus ja kansallisen toimintasuunnitelman ajantasaistaminen Durbanin rasisminvastaisen maailmankonferenssin seurantaa varten. Suomi järjesti pyöreän pöydän kokouksen 10. joulukuuta Helsingissä. Keskeiset aiheet olivat Romanien asema Euroopassa ja Suomessa, Vähemmistöjen vähemmistöt moniperusteinen syrjintä, Moninaisuusajattelu ideologisissa organisaatioissa ja Tasavertaisuus kansalaistoiminnassa. Romanien asemaa Euroopassa ja Suomessa käsitelleen pyöreän pöydän kokouksen tärkein suositus oli romanien ruohonjuuritason toimintarakenteiden lujittaminen paikallistason toiminnan helpottamiseksi. Suomessa EUMC esitteli tehtäviään ja jakoi osallistujille tietoa Raxen-verkon käytöstä ja tiedonkeruumenetelmistä. Samalla se tiedotti tehtäväkenttänsä laajentamisesta ihmisoikeus-/perusoikeusasioihin. 15

18 EU:n pyöreän pöydän konferenssi vuonna 2004 EU:n viides pyöreän pöydän konferenssi järjestettiin 16. ja 17. joulukuuta 2004 Wienissä. Vuoden 2004 konferenssissa käsiteltiin erityiskysymyksiä, jotka liittyvät EUMC:n tehtävän laajentamiseen ihmisoikeus-/perusoikeusasioihin. Konferenssiin tuli 58 osanottajaa unionin 18 jäsenvaltiosta. Konferenssin tavoitteena oli ottaa kantaa käynnissä olevaan Euroopan perusoikeusvirastoa koskevaan kuulemisprosessiin. Lähinnä konferenssissa keskityttiin pohtimaan sitä, miten perusoikeuksien painoarvoa voitaisiin lisätä EUMC:n nykyistä rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan keskittyvää toimintaa väheksymättä. Konferenssi tarjosi EUMC:lle tilaisuuden kuulla eri sidosryhmien, myös jäsenvaltioiden hallitusten edustajien (16 kansallisen yhteyshenkilön) ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Konferenssin pääpuhujina olivat Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) edustajat. Puheenvuoroissa esitettiin eri näkökulmia siihen, miten uuden viraston työtä voitaisiin kehittää perusoikeuksien alalla, ja pohdittiin erityisesti sitä, miten kansallisten elinten, kansainvälisiä yleissopimuksia hallinnoivien elinten ja kansalaisyhteiskunnan lisäarvoa voitaisiin kasvattaa. Esitysten jälkeen kokoonnuttiin työryhmiin, joiden tulokset olivat konkreettisia päätelmiä. Työryhmissä käsiteltiin muun muassa seuraavia keskeisiä aiheita: Virastolle olisi määriteltävä laaja tehtäväkenttä, jonka yhtenä painopisteenä tulisi olla rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjunta. Viraston tehtäväkentän muut painopisteet tulisi määritellä hallintoneuvoston strategisessa ohjauksessa. Viraston toiminnan olisi keskityttävä EU:n jäsenvaltioihin. Vielä ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen siitä, pitäisikö tehtävä ulottaa myös liittymisneuvotteluja käyviin valtioihin ja unionin ulkopuolisiin valtioihin. Seurantaa (tiedon kerääminen ja analysointi) tulisi pitää yhtenä viraston päätehtävistä, ja siihen olisi sisällytettävä lainsäädännön, politiikan ja käytännön vaikutusten arviointi. EUMC:n tapaan viraston tulisi levittää tietoa hyvistä toimintatavoista ja laatia suosituksia yhteisölle ja jäsenvaltioille. Näitä tehtäviä voitaisiin täydentää ihmisoikeuskasvatukseen liittyvällä roolilla ja koulutusyhteistyöllä/teknisellä yhteistyöllä kansallisten viranomaisten kanssa. Virasto voisi tukea politiikan ja käytännön seurantaa, painottaa entistä enemmän lainsäädäntöaloitteiden, politiikan ja käytännön vaikutusten arviointia sekä tukea indikaattorien ja kriteerien kehittämistä ja perusoikeuksien valtavirtaistamista politiikan eri aloilla. Eri organisaatioiden (muun muassa Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja YK:n) kanssa olisi kehitettävä tehokkaita yhteistyömekanismeja. 16

19 Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että uusi virasto tarvitsisi tämän lisätehtävän hoitamiseen merkittävästi enemmän varoja. Hallintoneuvoston riippumattomuus on varmistettava, ja erityisesti kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan päätöksentekoon. Koska monet konferenssiin osallistuneista organisaatioista olivat parhaillaan valmistelemassa riippumattomia kannanottoja perusoikeusvirastoa koskevaan julkiseen kuulemisprosessiin, nämä päätelmät eivät edusta konferenssin virallista kantaa, vaan ne on tarkoitettu yleisiksi virikkeiksi Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille Asiakirjat ja kirjasto Elektroninen arkisto ja EUMC:n verkkotietokanta EUMC:n tietokanta on vapaasti yleisön käytettävissä EUMC:n verkkosivustolla osoitteessa Tietokanta sisältää yleistä tietoa kaikkien jäsenvaltioiden organisaatioista, jotka ovat mukana rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin vastaisessa toiminnassa, tietoa hyvistä toimintatavoista ja muusta toiminnasta, kuten muun muassa kenttätyöhankkeista, kampanjoista ja tutkimuksista, sekä tietoa asiaan liittyvistä julkaisuista ja audiovisuaalisesta aineistosta. Raxen-verkon kartoitustyön sekä työllisyyttä, rasistista väkivaltaa, koulutusta, lainsäädäntöä ja asumista koskevan tiedon keräämisen tulokset ovat olleet tärkeimpiä tietolähteitä. EUMC aloitti vuonna 2004 tiedonkeruun EU:n uusissa jäsenvaltioissa ja jatkoi pääasiassa virtuaalisen arkiston parantamista. Tietoja on päivitetty ja tarkistettu, ja tietokantaan on syötetty Raxen5-vaiheen aikana kerättyjä uusia tietoja. Uusi tietokanta otettiin käyttöön vuonna 2004 heti maakohtaisten tietolehtisten valmistuttua. Nämä EUMC:n tietolehtiset sisältävät yleistietoa kunkin jäsenvaltion ja liittymisneuvotteluja käyvän valtion tilanteesta rasismin, muukalaisvihan ja kulttuurisen, uskonnollisen ja etnisen syrjinnän alalla. Raportointikauden aikana Raxen-verkon kansalliset koordinointikeskukset keräsivät erityisesti väestötilastollisia tietoja (muun muassa etnisistä/kansallisista vähemmistöistä, ulkomaalaisista, uskonnollisista ryhmistä) sekä maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua koskevia lukuja. EUMC laati käyttöoppaan ja järjesti koulutusta kansallisille koordinointikeskuksille Kirjasto Kirjastoon on lisätty aineistoa. Sinne on hankittu erityisesti virallisia kansallisia tilastoja ja EU:n tilastoja sekä sanakirjoja ja lisäksi rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä ja islamofobiaa koskevaa uusinta kirjallisuutta ja asiaan liittyviä tieteellisiä aikakauslehtiä. On myös tilattu lisää tätä aihetta ja siihen läheisesti liittyviä aiheita koskevia online-aikakauslehtiä. 17

20 1.4. EUMC:n tutkimushankkeet Raxen-verkossa tehtävän tiedonkeruun lisäksi EUMC käynnistää tutkimushankkeita analysoidakseen ja tutkiakseen rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä sekä itse ilmiönä että sen eri ilmenemismuodoissa ja löytääkseen niitä koskevia hyviä toimintatapoja. Vuonna 2004 saatiin valmiiksi kuusi tutkimusta, julkaistiin viisi raporttia ja aloitettiin kahdeksan uutta tutkimusta. EUMC julkaisee loppuraportit verkkosivustollaan osoitteessa Raportteja voi tilata myös postitse Maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja syrjinnästä EUMC on jatkanut Migrants Experiences of Racism and Racial Discrimination -tutkimushankettaan, jossa tarkastellaan maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja rotusyrjinnästä. Tutkimushanke alkoi vuonna Hankkeen tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa maahanmuuttaja- ja vähemmistöryhmien jokapäiväisistä rasismi- ja syrjintäkokemuksista käyttämällä mahdollisimman yhtenäisiä tiedonkeruun ja tiedon analysoinnin menetelmiä. Ruotsissa tehtyä tutkimusta (joka oli samanlainen kuin Tanskassa ja Suomessa tehdyt tutkimukset) käytettiin mallina hankkeessa. EUMC:n tutkimukset Italiassa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa valmistuivat vuosina 2002 ja Vastaavat tutkimukset Saksassa ja Kreikassa saatiin valmiiksi marraskuussa Vuoden 2004 puolivälissä EUMC tilasi neljä muuta tutkimusta, jotka koskevat Ranskaa, Irlantia, Luxemburgia ja Portugalia. Näin saadaan kattava kuva 15 jäsenvaltion EU:sta. Lisäksi EUMC pyysi vuonna 2004 ulkopuolista toimeksisaajaa laatimaan synteesiraportin kaikista 15 kansallisesta tutkimuksesta, valmistelemaan tuloksista Euroopan laajuisen vertailevan katsauksen ja esittämään arvioita tietojen vertailtavuudesta. Loput neljä tutkimusta ja synteesiraportti valmistunevat viimeistään vuoden 2005 lopussa Vertailevat tutkimukset Raxen-verkon kunkin 15 jäsenvaltion kansalliset koordinointikeskukset laativat (toukokuuhun 2004 mennessä) kansalliset raportit työllisyydestä, koulutuksesta, lainsäädännöstä, rasistisesta väkivallasta ja rasistisista rikoksista. EUMC antoi kyseisten alojen asiantuntijoille tehtäväksi koota aineiston yhteen ja laatia siitä vertailevia raportteja. Asiantuntijoiden tuli yhdistää aineistoon teoriapohja ja käyttää raporteissa omaa asiaan liittyvää kirjallisuusaineistoaan. Raporteissa tuli kuvata yhteisiä aiheita, tuoda esiin maiden välisiä eroja ja huomauttaa tiedoissa mahdollisesti havaituista puutteista. Ensimmäiseksi ilmestyi työllisyysraportti vuonna Se julkaistiin sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa EUMC:n verkkosivustolla. VERTAILEVA TUTKIMUS Migrants, Minorities and Education: Documenting Discrimination and Integration in 15 Member States of the European Union 18

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)30 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 4: KANSALLISET TUTKIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT MAHDOLLISTEN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta ISSN 1725-5341 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta Vuoden 2002 vuosikertomus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut EKP:n päätöksenteko Lähde: EKP:n kotisivut 1. Riippumattomuus Poliittinen riippumattomuus EKP:n riippumattomuus edistää hintavakauden säilymistä. Havainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden valossa Euroopan talouskriisi ja elinolot Tilastokeskus, 11.3.2012 Hannele Sauli Kaisa-Mari Okkonen Kotitalouksien reaalitulokehitys kriisimaissa ja Itä- Euroopassa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2011 KOM(2011) 138 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus veren

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Syrjinnän kartoittaminen Euroopassa Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (EU-MIDIS)

Syrjinnän kartoittaminen Euroopassa Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (EU-MIDIS) Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) MUISTIO / 9. joulukuuta 2009 Syrjinnän kartoittaminen Euroopassa Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (EU-MIDIS) EU-MIDIS on suurin ja kattavin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot