Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta"

Transkriptio

1 ISSN Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1

2 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa myyntiedustajiltamme kautta maailman. Miten jonkin julkaisun voi hankkia? Myyntiedustajien luettelosta valitaan sopiva edustaja, johon otetaan yhteys tilauksen jättämiseksi. Mistä myyntiedustajien luettelon saa? Joko julkaisutoimiston Internet-sivustosta osoitteesta tai pyytämällä sitä faksitse numerosta (352) , jolloin se toimitetaan painettuna versiona.

3 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1

4 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Uusi yhteinen maksuton palvelunumero: Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2005 ISBN Euroopan yhteisöt, 2005 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

5 Esipuhe Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (EUMC) on tyytyväinen voidessaan esittää vuoden 2004 toimintakertomuksensa EUMC:n hallintoneuvoston hyväksyttyä sen maaliskuussa 2005 pidetyssä kokouksessaan. Vuosikertomuksen ensimmäisessä osassa kerrotaan EUMC:n toiminnasta ja saavutuksista vuoden 2004 aikana. Marraskuussa 2005 julkaistavassa vuosikertomuksen toisessa osassa selvitetään yleisesti rasismin ja muukalaisvihan tilannetta yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa. Vuonna 2004 EUMC jatkoi toimintaansa seuraavilla viidellä alueella: rasismin ja muukalaisvihan seuranta keräämällä, tallentamalla ja analysoimalla tietoa kaikista EU:n jäsenvaltioista tiedonkeruusta vastaavista kansallisista koordinointikeskuksista muodostuvan Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen) koordinointi ja kehittäminen menetelmien kehittäminen tietojen vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi EU:n tasolla päätelmien laatiminen ja suositusten antaminen EU:lle ja sen jäsenvaltioille sellaisten rakenteiden ja järjestelmien kehittäminen, joilla koordinoidaan tietojen, lausuntojen ja päätelmien vaihtoa ja levitystä EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä yleisön välillä. EU:n kaikissa 25 jäsenvaltiossa tehdyssä tiedonkeruutyössä keskityttiin vuonna 2004 syrjintään, rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin ja islamofobiaan työllisyydessä, koulutuksessa ja asumisessa. Työn toisena painopisteenä olivat lainsäädännön kehitys sekä rasistinen väkivalta ja rasistiset rikokset. EUMC jatkoi vuonna 2004 työtään tietojen vertailtavuutta parantavien tieteellisten tutkimusvälineiden kehittämiseksi. Virallisista tilastotiedoista on pulaa, koska monissa jäsenvaltioissa ei ole käytössä riittäviä tiedonkeruujärjestelmiä rasismin ja muukalaisvihan ilmenemismuotojen tilastoimiseksi. Siksi EUMC pyrkii aktiivisesti kehittämään sopivia menetelmiä ja välineitä, joiden avulla rasistisesta väkivallasta ja rasistisista rikoksista voitaisiin kerätä tietoja suoraan käyttämällä kaikissa jäsenvaltioissa yhteisiä menetelmiä. 3

6 Lisäksi EUMC on alkanut käyttää aktiivista lähestymistapaa sidosryhmiensä tarpeiden määrittämisessä. Se on kehittänyt viestintästrategian, jonka tavoitteena on tuottaa oikeita tuotteita oikeaan aikaan kullekin kohderyhmälle niin, että voidaan tukea politiikan kehitystä ja tietoisuuden lisäämistä EUMC:n yleisen tavoitteen mukaisesti. Kansallisten koordinointikeskusten laatimien 15 kansallisen raportin ohella EUMC julkaisi vuonna 2004 suurehkot koulutusta ja lainsäädäntöä käsittelevät vertailuraportit. Raxen-verkon kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin toimittamaan tietoja antisemitismin ilmenemismuodoista EU:n 15 jäsenvaltiossa vuosina 2002 ja Niiden pohjalta EUMC laati vuoden 2004 alussa laajan raportin antisemitismistä Euroopan unionissa. EUMC:n alustavat huomautukset Euroopan komission tiedonannosta, joka koski EUMC:n tehtävän laajentamista ja sen muuttamista perusoikeusvirastoksi, korostivat kahta seikkaa: tehokkaan ja riittävillä resursseilla toimivan perusoikeusviraston kehittämistä ja sitä, että rasismin ja muukalaisvihan torjunta on säilytettävä yhtenä viraston työn painopisteistä. Näiden muutosten huomioon ottamiseksi EUMC järjesti joulukuussa viidennen pyöreän pöydän konferenssin, jossa avaintoimijat keskustelivat sen tehtävän laajentamisesta. Haluamme kiittää EUMC:n hallintoneuvostoa ja henkilökuntaa sekä Raxen-verkon kansallisia koordinointikeskuksia siitä työstä ja sitoutumisesta, jonka ansiosta EUMC on jälleen kerran voinut tehostaa toimintaansa rasismin ja muukalaisvihan kaikkien muotojen torjunnassa Euroopassa. Anastasia Crickley Hallintoneuvoston puheenjohtaja Beate Winkler Johtaja 4

7 Sisältö 1. Varsinainen toiminta Raxen Kehitys vuonna Kansallisten koordinointikeskusten tehtävät Pharen Raxen_CC-hanke Pyöreän pöydän kokoukset Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tavoitteet Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset vuonna EU:n pyöreän pöydän konferenssi vuonna Asiakirjat ja kirjasto Elektroninen arkisto ja EUMC:n verkkotietokanta Kirjasto EUMC:n tutkimushankkeet Maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja syrjinnästä Vertailevat tutkimukset Valtaväestön asenteet maahanmuuttajia ja vähemmistöjä kohtaan Antisemitismin ilmenemismuodot EU:ssa vuosina EUMC:n työpajat Aihepiirikohtaisen verkon työpaja Suurkaupunkityöpaja Raxen-kokoukset Phare-kokoukset Ihmisoikeusasioiden dokumentoinnista vastaava koordinointikomitea Paikallisyhteisöt Rasismi ja urheilu Yhteistyö EU:n toimielinten, kansainvälisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa Yhteistyö EU:n toimielinten kanssa Yhteistyö Euroopan komission kanssa Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa Yhteistyö alueiden komitean kanssa Yhteistyö Euroopan unionin neuvoston kanssa 29 5

8 1.7. Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa Yhteistyö Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) ja sen maahanmuutto- ja romaniasioiden jaoston kanssa Yhteistyö ETYJ:n kanssa Yhteistyö YK:n järjestelmän kanssa Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa Suhteet EU:n jäsenvaltioiden hallituksiin Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa Yhteistyö Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) kanssa Kansalliset ihmisoikeusjärjestöt Tiedotus, pr-toiminta ja media Vuosikertomuksen 2003/2004 osa Equal Voices -lehti ja EUMC newsletter -tiedotuslehtinen Media EUMC:n julkaisut EUMC:n verkkosivusto Hallintoneuvosto ja johtokunta Jäsenet ja tehtävät Hallintoneuvosto Johtokunta Henkilöstö, organisaatio ja varainhoito Henkilöstöä koskevaa tietoa Hallinnollisia tietoja Sisäinen organisaatio Talousarvio- ja varainhoitoasiat Tulot Menot 42 6

9 1. Varsinainen toiminta 1.1. Raxen Perustamisasetuksensa mukaisesti EUMC perusti vuonna 2000 Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen). Verkko on ainutlaatuinen, sillä se koostuu kansalaisyhteiskunnan toimijoista, jotka seuraavat jatkuvasti rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevia ilmiöitä kaikissa jäsenvaltioissa ja auttavat EUMC:tä sen ennakkovaroitustoiminnassa sekä luotettavan ja objektiivisen tiedon keruussa. Ottamalla kansalaisyhteiskunnan mukaan toimintaansa EUMC edistää Euroopan unionin toimielinten demokraattisuutta ja avoimuutta. Raxen-tietoverkko on tiedonkeruun keskeinen väline, jonka kautta EUMC saa tarvittavaa aineistoa voidakseen laatia Euroopan unionille ja unionin jäsenvaltioille vertailevia raportteja rasismiin, muukalaisvihaan ja antisemitismiin liittyvistä ilmiöistä Euroopassa. Raxen-verkkoon on toukokuusta 2004 lähtien kuulunut 25 kansallista koordinointikeskusta, joita on yksi kussakin jäsenvaltiossa. Koordinointikeskukset ovat kansallisella tasolla toimivia EUMC:n yhteyspisteitä, joiden tehtävänä on kerätä tietoja. Päätökset Raxen-verkossa kerättävien tietojen aiheista tehtiin vuonna 2004 EU:n painopisteiden mukaisesti. Raxen-verkko keräsi vuonna 2004 tietoja erityisesti EU:n syrjinnänvastaisten direktiivien saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä Kehitys vuonna 2004 Vuosi 2004 oli Raxen-verkon viides toimintavuosi. Sen kuluessa otettiin käyttöön uusi strateginen lähestymistapa, jossa keskitytään EUMC:n kohderyhmien tarpeiden määrittelyyn ja niiden täyttämiseen soveltamalla kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Rinnakkain tämän prosessin kanssa aloitettiin Raxen-verkon laajentaminen järjestämällä avoin tarjouskilpailu, jonka tavoitteena oli kansallisten koordinointikeskusten määrän kasvattaminen 25:een. Vuonna 2004 laajennusprosessia tuki Phare-ohjelmassa vuonna 2003 alkanut erityishanke. Prosessi saatiin päätökseen helmikuussa Kansalliset koordinointikeskukset edustavat hyvin erilaisia organisaatioita. Joissakin maissa ne ovat tutkimuslaitoksia tai asiantuntijaelimiä, kun taas toisissa maissa johtavana organisaationa toimii jokin kansalaisjärjestö. Nykyisin monet 25 kansallisesta koordinointikeskuksesta ovat eri organisaatioiden muodostamia kumppanuuksia ks. EUMC:n verkkosivusto osoitteessa 7

10 Belgia Tšekki Tanska Saksa Viro Kreikka Espanja Ranska Irlanti Italia Kypros Latvia Liettua Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR) People in Need Documentation and Advisory Centre on Racial Discrimination (DACoRD) European Forum for Migration Studies (EFMS) Legal Information Centre for Human Rights (LICHR) ANTIGONE - Information & Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence Movement for Peace and Liberty (MPDL) Agency for the Development of Intercultural Relations (ADRI) National Consultative Commission on Racism and Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA) Co-operation for the Development of Emerging Countries (COSPE) Cyprus Labour Institute (INEK/PEO) Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies (LCHRES) Institute for Social Research (ISR) Luxemburg Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) Unkari Malta Alankomaat Itävalta Portugali Puola Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS) Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC) Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + Department of Linguistics at the University of Vienna + Institute of Conflict Research Númena - Research center on human and social sciences Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs Ihmisoikeusliitto ry Expo Foundation Commission for Racial Equality (CRE)

11 Kansallisten koordinointikeskusten tehtävät Kansalliset koordinointikeskukset ovat kansallisella tasolla toimivia EUMC:n yhteyspisteitä, jotka keräävät tietoa ja myös rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevia hyviä toimintatapoja. Monet koordinointikeskukset ovat saaneet kansallisesti paljon tunnustusta luotuaan epävirallisen kansallisen tietoverkon tekemällä yhteistyötä tärkeimpien rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä käsittelevien toimijoiden kanssa. Ne voivat olla esimerkiksi valtion virastoja, kansalaisjärjestöjä, tutkimuslaitoksia, asiantuntijaelimiä tai työmarkkinaosapuolia. Vuonna 2004 kansalliset koordinointikeskukset hoitivat seuraavia keskeisiä tehtäviä: kansallisen koordinointikeskuksen verkostoituminen EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen ja parantaminen maakohtaisten tietolehtisten suunnittelu yhdessä EUMC:n kanssa kansallisen osuuden laatiminen EUMC:n vuosikertomukseen 2003 kansallisen raportin laatiminen erityistutkimuksen laatiminen nopean reagoinnin tehtävä tarkastustehtävät Kansallisen koordinointikeskuksen verkostoituminen Kansallisten koordinointikeskusten tehtävänä on koordinoida tiedonkeruuta jäsenvaltiossa. Täyttäessään tätä tehtävää niiden on pidettävä säännöllisesti yhteyttä julkisiin viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin ja muihin organisaatioihin, kuten kansalaisjärjestöihin, jotka ovat keskeisiä toimijoita rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin alalla, ja toimittava yhteistyössä niiden kanssa. EUMC on helpottanut tätä yhteydenpitoa useilla eri tavoilla. Tulos: EUMC:lle laaditut kolme neljännesvuosittaista raporttia, jotka käsittelivät keskusten verkostoitumistoimintaa, tiedonkeruuta tai muita asioita EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen ja parantaminen EUMC:n kansallisille koordinointikeskuksille jakamaan kansalliseen Excel-työkirjaan lisättiin tietoja tai korjattiin niitä. Työkirja sisältää kolme laskutaulukkoa ( Organisaatio, Toiminta ja Julkaisut ), joihin on liitetty tarkat kuvaukset ja ohjeet. Tiedonkeruutoiminnalla oli kaksi painopistettä vuonna 2004: EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen viemällä siihen uudet tiedot 1. joulukuuta 2003 lähtien EUMC:n täsmentämien vaatimusten mukaisesti 9

12 EUMC-Raxen-tietokantaan jo tallennettujen tietojen laaduntarkastus EUMC:n kehittämien standardien mukaisesti. Tulos: Päivitetty ja parannettu EUMC-Raxen-tietokanta ja päivitetyt Raxen4- analyysiraportit Maakohtaiset tietolehtiset Maakohtaisten tietolehtisten (Info-Sheets) laatiminen on yksi Raxen5-vaiheen aikana aloitetuista uusista tehtävistä. EUMC kehitti verkkosivun mallikehykseksi keskeisille rasismia, muukalaisvihaa ja syrjintää koskeville maakohtaisille tiedoille, kuten tilastoille, lyhyille kuvauksille syrjinnän torjunnasta vastaavista elimistä, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä jne. Kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin toimittamaan tietoja EUMC:n erityisohjeiden mukaisesti tätä varten suunniteltua web-työkalua käyttäen. Kansalliset koordinointikeskukset saivat koulutusta tämän välineen käytössä. Kansallisten koordinointikeskusten tuotoksissa keskityttiin vuonna 2004 väestötietoihin ja maahanmuuttotilastoihin. Tulos: tietosarjat 25 jäsenvaltion maakohtaisissa tietolehtisissä Kansallisen osuuden laatiminen EUMC:n vuosikertomukseen 2003/2004 Raxen-verkon laatimista kansallisista osuuksista tuli tärkeä tietolähde EUMC:n vuosikertomukseen 2003/2004. EUMC:ltä saamiensa tarkkojen ohjeiden mukaisesti kansalliset koordinointikeskukset esittelivät vuoden 2003 tilannetta varta vasten EUMC:n vuosikertomukseen laatimissaan teksteissä, joissa tarkasteltiin EUMC:n seurantatoiminnan viittä pääaluetta (koulutusta, lainsäädäntöä, rasistista väkivaltaa ja rasistisia rikoksia, työllisyyttä ja asumista). Vuonna 2003 tilannetta käsiteltiin erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Tulos: 25 jäsenvaltion kansalliset osuudet EUMC:n vuosikertomukseen 2003/ Kansalliset raportit vuodelta 2004 Myös kansallisissa raporteissa käsiteltiin EUMC:n viittä pääaihetta, ja ne sisälsivät linkkejä EUMC-Raxen-tietokantaan vietyihin tietoihin. Tärkeimpien viidellä pääalalla havaittujen kehityssuuntausten kuvauksen lisäksi kansallisten koordinointikeskusten esityksissä tarkasteltiin syrjinnän ja rasismin eri ilmenemismuotojen torjunnassa noudatettavia hyviä toimintatapoja ja etenkin kussakin jäsenvaltiossa toteutettuja EU:n aloitteita. Tulos: 25 kansallista raporttia. 10

13 Erityistutkimukset Erityistutkimukset ovat uusi väline, jonka EUMC otti käyttöön Raxen5-vaiheen aikana. EUMC pyysi kansallisia koordinointikeskuksia laatimaan perusteellisen tutkimuksen jostakin EUMC:lle ja Euroopan kansalaisille erityisen tärkeästä aiheesta. Laajentumisen jälkeen aiheeksi valittiin Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in public education (Romanit ja kiertolaiset julkisissa oppilaitoksissa). Tähän selvitykseen tarvittiin jo tehtyjen tutkimusten keruuta ja perusteellista analysointia, ja sen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään aihetta syvällisemmin. EUMC kehitti tutkimusta varten erityisohjeet laajassa konsultointiprosessissa, johon osallistui kansallisten koordinointikeskusten edustajia, useiden Euroopan maiden asiantuntijoita sekä kansainvälisten ja eurooppalaisten järjestöjen ja romaniyhdistysten edustajia. Näiden 25 erityistutkimuksen täydennykseksi laaditaan vertailuanalyysi vuonna Tulos: 25 erityistutkimusta Nopea reagointi Nopean reagoinnin ansiosta EUMC voi tutkia lyhyessä ajassa EU:n käsiteltäviksi tulevia kiireellisiä asioita. Näin EUMC voi toimia ennakkovaroitusjärjestelmänä Euroopan unionin tärkeinä pitämissä asioissa. Nopean reagoinnin ansiosta se voi niin ikään vastata nopeasti tiettyä aihetta koskeviin pyyntöihin sekä paikata tiedonkeruun aukkoja jo kerätyissä mutta välitöntä päivittämistä vaativissa tiedoissa. Vuonna 2004 EUMC käytti nopean reagoinnin menettelyä seuraavissa asioissa: NOPEA REAGOINTI 1: EUMC:N SUOSITUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO EU: N JÄSENVALTIOISSA Tulos: uuden menettelyn käyttöönotto suositusten seurantaa varten. Tätä ensimmäistä nopean reagoinnin menettelyä varten EUMC pyysi kansallisia koordinointikeskuksia laatimaan selvitykset niistä maidensa toimivaltaisista laitoksista tai viranomaisista, jotka vastaavat EUMC:n vuosikertomuksessa 2002 esitettyjen ehdotusten ja suositusten sekä raportissa Antisemitismin ilmenemismuodot EU:ssa vuosina julkaistujen suositusten täytäntöönpanosta kyseisessä jäsenvaltiossa. Koordinointikeskusten toimittamia tietoja käytetään yhteydenpidossa näihin viranomaisiin sekä tietojen pyytämisessä täytäntöönpanosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. NOPEA REAGOINTI 2: RASISTISTEN RIKOSTEN JA RASISTISEN VÄKIVALLAN VALVONTA Kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin raportoimaan EUMC:n laatiman kyselylomakkeen avulla maidensa toiminnasta seuraavilla aloilla: (a) poliisin reagointi rasistisiin rikoksiin ja rasistiseen väkivaltaan, (b) erityinen koulutus- 11

14 toiminta ja (c) kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Tuloksia täydennetään vuonna 2005 laadittavalla vertailuanalyysillä. NOPEA REAGOINTI 3: ALANKOMAIDEN TILANTEEN KEHITYS Van GoghIN MURHAN JA USKONNOLLISiin rakennuksiin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen Alankomaiden tapahtumista erityisen huolestunut EUMC pyysi marraskuussa Alankomaiden kansalliselta koordinointikeskukselta selvitystä Alankomaiden tilanteen kehittymisestä Van Goghin murhan ja uskonnollisiin rakennuksiin tehtyjen hyökkäysten jälkeen. Alankomaiden koordinointikeskus laati tapahtumista kronologisen kuvauksen, jossa kuvailtiin murhaa ja sitä seuranneita etnisiä jännitteitä ja uskonnollisiin rakennuksiin kohdistuneita hyökkäyksiä. Lisäksi esitettiin lyhyt analyysi muslimiyhteisön tilanteen kehityksestä ja suuntauksista sekä erityisesti islamofobisen ajatusmallin vaikutuksesta Alankomaiden yhteiskuntaan. Tätä nopean reagoinnin menettelyä tuettiin muille 24 koordinointikeskukselle toimitetulla kyselytutkimuksella siitä, esiintyikö muissa jäsenvaltioissa jälkireaktioita islamofobisina tai muslimeille tai maahanmuuttajille vihamielisinä välikohtauksina. NOPEA REAGOINTI 4: KANSALLISTEN RAPORTTIEN PÄIVITTÄMINEN EUMC pyysi joulukuussa kansallisia koordinointikeskuksia toimittamaan uusia tietoja tammikuun ja lokakuun 2004 väliseltä ajanjaksolta toimitettujen kansallisten raporttien päivittämiseksi. Koska EUMC:n raportointijaksona on kokonainen kalenterivuosi, kansallisia koordinointikeskuksia kehotettiin täydentämään kansallisten raporttiensa tietoja 31. joulukuuta 2004 asti Tarkastustehtävät Kansalliset koordinointikeskukset tarkastivat maataan käsittelevät EUMC:n painotuotteet ennen niiden julkaisemista. Vuonna 2004 kansalliset koordinointikeskukset tarkastivat maakohtaiset tiedot kahdesta EUMC:n teettämästä vertailevasta tutkimuksesta. Ne olivat Comparative Report: Migrants, Minorities and Legislation: Documenting Legal Measures and Remedies against Discrimination in 15 Member States of the European Union (Vertaileva raportti: maahanmuuttajat, vähemmistöt ja lainsäädäntö: syrjinnänvastaisten oikeudellisten toimenpiteiden ja oikeussuojakeinojen dokumentointi Euroopan unionin 15 jäsenvaltiossa) ja Comparison of the reports on national strategies for minority schooling prepared by the National Focal Points of the Central and Eastern European Candidate Countries (Vähemmistöjen koulutusta koskevista kansallisista strategioista KIE-maissa laadittujen kansallisten koordinointikeskusten raporttien vertailu) Raxen6-vaiheen valmistelu vuonna 2004 Raxen-verkon toiminta on jatkuvaa oppimisprosessia. Koska tiedonkeruuta vastaavanlaisen verkon avulla - varsinkin nyt EU:n laajennuttua 25 jäsenvaltioon - ei 12

15 ole kokeiltu koskaan aikaisemmin, Raxenin ohjeita, prosesseja ja tuotteita parannetaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa kansallisten koordinointikeskusten, EUMC: n ja sen tärkeimpien kohderyhmien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. EUMC: n toiminta keskittyy yhä enemmän sen tärkeimpien kohderyhmien tarpeisiin. Viimeistään Alankomaiden etnisten ryhmien välisiä yhteenottoja seuranneet reaktiot ja niistä virinnyt julkinen keskustelu osoittivat tällä raportointikaudella, että rasismin ja syrjinnän torjunnasta on erittäin tärkeää käydä Euroopan tason keskustelua, ja sitä varten tarvitaan välttämättä luotettavia taustatietoja. EUMC osallistuu tähän Euroopan laajuiseen keskusteluun Raxen-verkon ja etenkin kahden uuden tai parannetun välineen avulla. Nämä ovat seuraavat: EUMC voi pyytää lyhyellä varoitusajalla yksittäistä kansallista koordinointikeskusta tai koordinointikeskusten ryhmää käynnistämään tietyssä kysymyksessä nopean reagoinnin menettelyn; hyvä esimerkki siitä on Alankomaiden koordinointikeskuksen nopea reagointi. Raxen6-raportointikaudella EUMC alkaa julkaista kahdesti kuukaudessa ilmestyvää Raxen Bulletin -lehteä. Kansalliset koordinointikeskukset ryhtyvät raportoimaan rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin ja islamofobiaan tai maahanmuuttajien, pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden syrjintään liittyvistä merkittävistä kysymyksistä, joista on käyty raportointikauden aikana julkista keskustelua kyseisessä jäsenvaltiossa Pharen Raxen_CC-hanke EUMC sai 29. helmikuuta 2004 päätökseen hankkeensa Raxen_CC Information Network on Racism and Xenophobia in the Central and Eastern European Candidate Countries (CEECs) (Raxen_CC rasismia ja muukalaisvihaa Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioissa (KIE-maat) koskeva tietoverkko). Hanketta tuki Phare-ohjelmaan kuuluva usean edunsaajan ohjelma, joka koskee Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioiden osallistumista yhteisön erillisvirastojen toimintaan vuonna Hankkeen yleistavoitteena oli valmentaa KIE-maita osallistumaan EUMC:n tulevaan toimintaan. Tarkalleen ottaen hankkeessa pyrittiin aloittamaan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen_CC) muodostaminen KIE-maihin ja laajentamaan siten Raxen-verkkoa 25 jäsenvaltioon. Tämä tavoite saavutettiin vuoden 2004 aikana, ja Raxen-verkkoon kuuluu nyt 25 kansallista koordinointikeskusta. Neljä Raxen_CChankkeen kuluessa valituista kahdeksasta kansallisesta koordinointikeskuksesta hyväksyttiin myös Raxen5-vaiheeseen. Lisäksi valittiin kansalliset koordinointikeskukset Kyprokselle ja Maltalle. Seuraavalla laajentumiskierroksella unioniin liittyvien ehdokasvaltioiden, Romanian ja Bulgarian, integroitumista valmistellaan vuodeksi 2005 seuraavan monen edunsaajan Phare-ohjelman tuella. Pharen Raxen_CC-hankkeesta tuli ratkaiseva askel kohti uusien jäsenvaltioiden integroitumista EUMC:n toimintakehykseen. EUMC:n yhteydet kansalaisyhteiskunnan toimijoihin näissä maissa perustuvat pitkälti Raxen_CC-hankkeen kulu- 13

16 essa tehtyyn kartoitustyöhön. Vähemmistöjen koulutusta koskevista kansallisista strategioista KIE-maissa laadittua kartoitusta ja raporttia käytettiin yhtenä tärkeimmistä tietolähteistä, kun laadittiin vähemmistöjä ja koulutusalaa kymmenessä liittymisneuvotteluja käyvässä valtiossa käsittelevä luku EUMC:n vuosikertomuksen 2003/2004 osaan 2 Rasismi ja muukalaisviha EU:n jäsenvaltioissa Suuntaukset, kehitys ja hyvä käytäntö. Raxen_CC-hankkeessa laadittiin yhteenvetoraportti Evaluation of available data on anti-semitism in the 10 Candidate Countries of Eastern and Central Europe (CEECs), jossa arvioidaan kymmenestä Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltiosta (KIE-maat) saatuja antisemitismiä koskevia tietoja. Siinä esitettiin yleiskatsaus antisemitismin torjunnan tärkeisiin toimijoihin ja tehtiin selkoa maakohtaisista lainsäädäntö- ja insitutionaalisista järjestelmistä ja niiden kehityksestä. EUMC aikoo hyödyntää tätä arviointia tulevassa toiminnassaan antisemitismin torjumiseksi EU:n 25 jäsenvaltiossa Pyöreän pöydän kokoukset Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tavoitteet Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat: saattaa kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten edustajat vuoropuheluun keskenään ja edistää yhteistyötä ottaa esiin eri jäsenvaltioiden tärkeimmät kysymykset ja erityisnäkökohdat tiedottaa rasismin ja muukalaisvihan kehityksestä vaihtaa hyviä toimintatapoja koskevaa tietoa jäsenvaltioiden välillä tiedottaa tekemästään työstä EUMC:lle, muille kansallisille pyöreän pöydän kokouksille ja Raxen-verkon jäsenille korostaa erilaisten yhteisöjen, erityisesti maahanmuuttajaryhmien ja etnisten vähemmistöryhmien, sekä rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) ja Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) osallistumisen merkitystä omaksua neuvoa-antava rooli ja tehdä suositusehdotuksia EUMC:n työohjelmaan ja vuosikertomukseen. Pyöreän pöydän kokouksissa keskitytään analysoimaan ja arvioimaan rasismitilannetta jäsenvaltioissa. Kokouksissa keskustellaan ja vaihdetaan tietoja rasismin torjunnan hyvistä toimintatavoista eri jäsenvaltioissa. Niissä arvioidaan nykytilannetta ja tulevaa kehitystä tarkoituksena kehittää alan keskeisten toimijoiden yhteinen strategia. 14

17 Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset eroavat toisistaan organisaatioltaan ja rakenteeltaan. Näin on otettu huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne ja se toiminta-ajatus, että on pyrittävä välttämään päällekkäisyyttä jo olemassa olevien rakenteiden kanssa. Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset helpottavat tietojen (esimerkiksi hyvien toimintatapojen) vaihtoa paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Kokouksissa saatuja tietoja voidaan käyttää eri aloja koskevia EUMC:n suosituksia laadittaessa ja jäsenvaltioissa tapahtunutta kehitystä kuvaavaa EUMC:n vuosikertomusta laadittaessa. Pyöreän pöydän kokoukset ovat foorumi, jolla rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjunnassa toimivat keskeiset organisaatiot ja vastuuhenkilöt voivat kokoontua. Niiden ansiosta EUMC voi sitoutua lähestymistapaan ja toimintaan, joka ulottuu ruohonjuuritasolta keskushallinnon eri osiin saakka. Pyöreän pöydän kokouksissa asioita käsitellään Euroopan unionin näkökulmasta. Kokoukset myös tukevat osanottajien verkottumista, sillä harvoilla näistä on muita mahdollisuuksia osallistua vuoropuheluun Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset vuonna 2004 Kansallisia pyöreän pöydän kokouksia järjestettiin ympäri vuoden. Niissä käsiteltiin monia eri kysymyksiä, joista osa liittyi itse EUMC:n toimintaan ja osa EUMC: n tehtäväkentän laajentamiseen ihmisoikeusasioihin. Irlanti järjesti pyöreän pöydän kokouksen 9. kesäkuuta Dublinissa. Kokous sisällytettiin Irlannin puheenjohtajakauden toimintaan. Siellä keskusteltiin entistä osallistavamman, monikulttuurisen Euroopan kehittämisestä politiikan ja käytännön keinoin. Itävalta järjesti pyöreän pöydän kokouksen 5. marraskuuta Grazissa. Kokouksessa keskusteltiin EUMC:n tehtäväkentän laajentamisesta ihmisoikeusasioihin. Saksa järjesti pyöreän pöydän kokouksen 23. marraskuuta Berliinissä. Keskeiset aiheet olivat esitys EUMC:n tehtävän laajentamisesta perusoikeus-/ihmisoikeusasioihin, Saksan maahanmuuttolakiehdotus ja kansallisen toimintasuunnitelman ajantasaistaminen Durbanin rasisminvastaisen maailmankonferenssin seurantaa varten. Suomi järjesti pyöreän pöydän kokouksen 10. joulukuuta Helsingissä. Keskeiset aiheet olivat Romanien asema Euroopassa ja Suomessa, Vähemmistöjen vähemmistöt moniperusteinen syrjintä, Moninaisuusajattelu ideologisissa organisaatioissa ja Tasavertaisuus kansalaistoiminnassa. Romanien asemaa Euroopassa ja Suomessa käsitelleen pyöreän pöydän kokouksen tärkein suositus oli romanien ruohonjuuritason toimintarakenteiden lujittaminen paikallistason toiminnan helpottamiseksi. Suomessa EUMC esitteli tehtäviään ja jakoi osallistujille tietoa Raxen-verkon käytöstä ja tiedonkeruumenetelmistä. Samalla se tiedotti tehtäväkenttänsä laajentamisesta ihmisoikeus-/perusoikeusasioihin. 15

18 EU:n pyöreän pöydän konferenssi vuonna 2004 EU:n viides pyöreän pöydän konferenssi järjestettiin 16. ja 17. joulukuuta 2004 Wienissä. Vuoden 2004 konferenssissa käsiteltiin erityiskysymyksiä, jotka liittyvät EUMC:n tehtävän laajentamiseen ihmisoikeus-/perusoikeusasioihin. Konferenssiin tuli 58 osanottajaa unionin 18 jäsenvaltiosta. Konferenssin tavoitteena oli ottaa kantaa käynnissä olevaan Euroopan perusoikeusvirastoa koskevaan kuulemisprosessiin. Lähinnä konferenssissa keskityttiin pohtimaan sitä, miten perusoikeuksien painoarvoa voitaisiin lisätä EUMC:n nykyistä rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan keskittyvää toimintaa väheksymättä. Konferenssi tarjosi EUMC:lle tilaisuuden kuulla eri sidosryhmien, myös jäsenvaltioiden hallitusten edustajien (16 kansallisen yhteyshenkilön) ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Konferenssin pääpuhujina olivat Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) edustajat. Puheenvuoroissa esitettiin eri näkökulmia siihen, miten uuden viraston työtä voitaisiin kehittää perusoikeuksien alalla, ja pohdittiin erityisesti sitä, miten kansallisten elinten, kansainvälisiä yleissopimuksia hallinnoivien elinten ja kansalaisyhteiskunnan lisäarvoa voitaisiin kasvattaa. Esitysten jälkeen kokoonnuttiin työryhmiin, joiden tulokset olivat konkreettisia päätelmiä. Työryhmissä käsiteltiin muun muassa seuraavia keskeisiä aiheita: Virastolle olisi määriteltävä laaja tehtäväkenttä, jonka yhtenä painopisteenä tulisi olla rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjunta. Viraston tehtäväkentän muut painopisteet tulisi määritellä hallintoneuvoston strategisessa ohjauksessa. Viraston toiminnan olisi keskityttävä EU:n jäsenvaltioihin. Vielä ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen siitä, pitäisikö tehtävä ulottaa myös liittymisneuvotteluja käyviin valtioihin ja unionin ulkopuolisiin valtioihin. Seurantaa (tiedon kerääminen ja analysointi) tulisi pitää yhtenä viraston päätehtävistä, ja siihen olisi sisällytettävä lainsäädännön, politiikan ja käytännön vaikutusten arviointi. EUMC:n tapaan viraston tulisi levittää tietoa hyvistä toimintatavoista ja laatia suosituksia yhteisölle ja jäsenvaltioille. Näitä tehtäviä voitaisiin täydentää ihmisoikeuskasvatukseen liittyvällä roolilla ja koulutusyhteistyöllä/teknisellä yhteistyöllä kansallisten viranomaisten kanssa. Virasto voisi tukea politiikan ja käytännön seurantaa, painottaa entistä enemmän lainsäädäntöaloitteiden, politiikan ja käytännön vaikutusten arviointia sekä tukea indikaattorien ja kriteerien kehittämistä ja perusoikeuksien valtavirtaistamista politiikan eri aloilla. Eri organisaatioiden (muun muassa Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja YK:n) kanssa olisi kehitettävä tehokkaita yhteistyömekanismeja. 16

19 Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että uusi virasto tarvitsisi tämän lisätehtävän hoitamiseen merkittävästi enemmän varoja. Hallintoneuvoston riippumattomuus on varmistettava, ja erityisesti kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan päätöksentekoon. Koska monet konferenssiin osallistuneista organisaatioista olivat parhaillaan valmistelemassa riippumattomia kannanottoja perusoikeusvirastoa koskevaan julkiseen kuulemisprosessiin, nämä päätelmät eivät edusta konferenssin virallista kantaa, vaan ne on tarkoitettu yleisiksi virikkeiksi Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille Asiakirjat ja kirjasto Elektroninen arkisto ja EUMC:n verkkotietokanta EUMC:n tietokanta on vapaasti yleisön käytettävissä EUMC:n verkkosivustolla osoitteessa Tietokanta sisältää yleistä tietoa kaikkien jäsenvaltioiden organisaatioista, jotka ovat mukana rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin vastaisessa toiminnassa, tietoa hyvistä toimintatavoista ja muusta toiminnasta, kuten muun muassa kenttätyöhankkeista, kampanjoista ja tutkimuksista, sekä tietoa asiaan liittyvistä julkaisuista ja audiovisuaalisesta aineistosta. Raxen-verkon kartoitustyön sekä työllisyyttä, rasistista väkivaltaa, koulutusta, lainsäädäntöä ja asumista koskevan tiedon keräämisen tulokset ovat olleet tärkeimpiä tietolähteitä. EUMC aloitti vuonna 2004 tiedonkeruun EU:n uusissa jäsenvaltioissa ja jatkoi pääasiassa virtuaalisen arkiston parantamista. Tietoja on päivitetty ja tarkistettu, ja tietokantaan on syötetty Raxen5-vaiheen aikana kerättyjä uusia tietoja. Uusi tietokanta otettiin käyttöön vuonna 2004 heti maakohtaisten tietolehtisten valmistuttua. Nämä EUMC:n tietolehtiset sisältävät yleistietoa kunkin jäsenvaltion ja liittymisneuvotteluja käyvän valtion tilanteesta rasismin, muukalaisvihan ja kulttuurisen, uskonnollisen ja etnisen syrjinnän alalla. Raportointikauden aikana Raxen-verkon kansalliset koordinointikeskukset keräsivät erityisesti väestötilastollisia tietoja (muun muassa etnisistä/kansallisista vähemmistöistä, ulkomaalaisista, uskonnollisista ryhmistä) sekä maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua koskevia lukuja. EUMC laati käyttöoppaan ja järjesti koulutusta kansallisille koordinointikeskuksille Kirjasto Kirjastoon on lisätty aineistoa. Sinne on hankittu erityisesti virallisia kansallisia tilastoja ja EU:n tilastoja sekä sanakirjoja ja lisäksi rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä ja islamofobiaa koskevaa uusinta kirjallisuutta ja asiaan liittyviä tieteellisiä aikakauslehtiä. On myös tilattu lisää tätä aihetta ja siihen läheisesti liittyviä aiheita koskevia online-aikakauslehtiä. 17

20 1.4. EUMC:n tutkimushankkeet Raxen-verkossa tehtävän tiedonkeruun lisäksi EUMC käynnistää tutkimushankkeita analysoidakseen ja tutkiakseen rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä sekä itse ilmiönä että sen eri ilmenemismuodoissa ja löytääkseen niitä koskevia hyviä toimintatapoja. Vuonna 2004 saatiin valmiiksi kuusi tutkimusta, julkaistiin viisi raporttia ja aloitettiin kahdeksan uutta tutkimusta. EUMC julkaisee loppuraportit verkkosivustollaan osoitteessa Raportteja voi tilata myös postitse Maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja syrjinnästä EUMC on jatkanut Migrants Experiences of Racism and Racial Discrimination -tutkimushankettaan, jossa tarkastellaan maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja rotusyrjinnästä. Tutkimushanke alkoi vuonna Hankkeen tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa maahanmuuttaja- ja vähemmistöryhmien jokapäiväisistä rasismi- ja syrjintäkokemuksista käyttämällä mahdollisimman yhtenäisiä tiedonkeruun ja tiedon analysoinnin menetelmiä. Ruotsissa tehtyä tutkimusta (joka oli samanlainen kuin Tanskassa ja Suomessa tehdyt tutkimukset) käytettiin mallina hankkeessa. EUMC:n tutkimukset Italiassa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa valmistuivat vuosina 2002 ja Vastaavat tutkimukset Saksassa ja Kreikassa saatiin valmiiksi marraskuussa Vuoden 2004 puolivälissä EUMC tilasi neljä muuta tutkimusta, jotka koskevat Ranskaa, Irlantia, Luxemburgia ja Portugalia. Näin saadaan kattava kuva 15 jäsenvaltion EU:sta. Lisäksi EUMC pyysi vuonna 2004 ulkopuolista toimeksisaajaa laatimaan synteesiraportin kaikista 15 kansallisesta tutkimuksesta, valmistelemaan tuloksista Euroopan laajuisen vertailevan katsauksen ja esittämään arvioita tietojen vertailtavuudesta. Loput neljä tutkimusta ja synteesiraportti valmistunevat viimeistään vuoden 2005 lopussa Vertailevat tutkimukset Raxen-verkon kunkin 15 jäsenvaltion kansalliset koordinointikeskukset laativat (toukokuuhun 2004 mennessä) kansalliset raportit työllisyydestä, koulutuksesta, lainsäädännöstä, rasistisesta väkivallasta ja rasistisista rikoksista. EUMC antoi kyseisten alojen asiantuntijoille tehtäväksi koota aineiston yhteen ja laatia siitä vertailevia raportteja. Asiantuntijoiden tuli yhdistää aineistoon teoriapohja ja käyttää raporteissa omaa asiaan liittyvää kirjallisuusaineistoaan. Raporteissa tuli kuvata yhteisiä aiheita, tuoda esiin maiden välisiä eroja ja huomauttaa tiedoissa mahdollisesti havaituista puutteista. Ensimmäiseksi ilmestyi työllisyysraportti vuonna Se julkaistiin sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa EUMC:n verkkosivustolla. VERTAILEVA TUTKIMUS Migrants, Minorities and Education: Documenting Discrimination and Integration in 15 Member States of the European Union 18

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006 ISSN 1831-0095 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006 Europe Direct -palvelu auttaa sinua

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2014 (OR. en) 15771/14 EJUSTICE 117 JUSTCIV 300 COPEN 295 JAI 909 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

EU:n kansalais- aloite

EU:n kansalais- aloite EU:n kansalaisaloite Miljoona EU-kansalaista voi pyytää komissiota tekemään lakialoitteen. Suomessa valtiolliseen kansalaisaloitteeseen tarvitaan 50 000 äänioikeutettua. 02 2012 2/8 EU:N KANSALAISALOITE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final ANNEX 1 LIITE Sopimus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden täyttämiseen yhteisesti Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(96)43 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 1: RASISMIN, MUUKALAISVIHAN, ANTISEMITISMIN JA SUVAITSEMAT

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 17.9.2008 TYÖASIAKIRJA EY:n osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot