VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 20 0 4. Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

2

3 Puolueetonta ja luotettavaa vakuutusmarkkinoiden valvontaa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

4 2 Tekstisuunnittelu: Martti Korpijaakko, Smart Communication Graafinen suunnittelu: Heikki Nuutinen Design Kannet: Impressions Rives Design 350 g/m2 Talvikki Sisus: Galerie Art Silk 150 g/m2 Painatus: Erweko Painotuote Oy 2005 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

5 Sisällys Ylijohtajan yhteenvedot.. 4 Miksi VVV?.. 6 A. Näistä lähtökohdista 1. Tehtävät, tavoitteet ja strategia Asiakkaamme = valvottavat Taloudellinen kehitys Henkilöstö Toiminnan rahoitus B....Näihin saavutuksiin Vakuutusvalvonta Markkinavalvonta Työttömyysetuuksien toimeenpanon valvonta Kotimaisen sääntelyn uudistaminen Kansainvälinen toiminta Tutkimustoiminta Viestintä Hallinto ja sisäiset palvelut. 34 C.... Ja tällaisin tunnusluvuin. Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot & laskelmien tarkastelu 1. Kustannusvastaavuuslaskelma Tuotot Tuotot valvottavaryhmittäin Maksuperustelain mukaiset päätökset, luvat ja todistukset Kustannukset Tuotto- ja kululaskelma D. VVV:n organisaatio. 42 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

6 Ylijohtajan yhteenvedot Maailmanlaajuisesti tuntuvien luonnonkatastrofien ja EU:n piirissä uudistettavien vakavaraisuusvaatimusten vuosi oli VVV:lle työntäyteinen. Vuonna 2004 kansainvälisiin vakuutusmarkkinoihin vaikuttivat eri puolilla maailmaa tapahtuneet luonnonkatastrofit. Tämä erilaisten hirmumyrskyjen ja tulvien dramatisoima ajanjakso oli vakuutusyhtiöiden korvattaviksi tulevina vahinkoina ennätyksellinen. Vaikka Indonesian maanjäristyksen synnyttämien hyökyaaltojen aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset menetykset olivat valtavat, arvioidaan vakuutusyhtiöiden korvattavaksi tulevien vahinkojen silti jäävän luonnonmullistuksen laajuuteen nähden suhteellisen alhaisiksi. Aasian katastrofissa katosi tai loukkaantui myös suuri joukko suomalaisia. Uhrien ja heidän läheistensä hätä ja kärsimys eivät ole rahassa mitattavissa, mutta vakuutuskorvaukset voivat olla heidän taloudellisen turvansa kannalta avainasemassa. Tärkeää olisikin saada ratkaistuksi erilaiset tietosuoja- ja muut oikeudelliset ongelmat, jotta vakuutusyhtiöt pääsevät maksamaan korvauksia mahdollisimman nopeasti. Euroopan unionissa vakuutusyritysten vakavaraisuusvaatimusten kokonaisuudistus on ollut käynnissä jo usean vuoden ajan. Komission uudistuslinjauksen mukaisesti tavoitteena on saada aikaan kansainväliseen tilinpäätösstandardiin (IFRS) pohjautuva vakavaraisuuskehikko. Se rakentuu pankkien Basel II -vakavaraisuusuudistuksen tavoin kolmeen pilariin jaettavista vaatimuksista, joissa otetaan huomioon vakuutustoiminnan erilaiset riskit. Komis- sion tavoitteena on edelleen, että uusi järjestelmä olisi yhteensopiva kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön IAIS:n ja kansainvälisen aktuaarijärjestön IAA:n kehittämien vakavaraisuusmallien kanssa. Komission arvion mukaan uudet vakavaraisuusvaatimukset määrittelevä direktiivi otettaneen käyttöön vuonna Vuonna 2004 Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvojien komitea CEIOPS aloitti työnsä komission neuvonantajana vakuutus- ja eläkeasioissa. Komitealla on keskeinen asema vakavaraisuusvaatimusten uudistamishankkeessa. Vakuutusvalvontaviraston edustajat ovat mukana sen asettamissa työryhmissä, joissa valmistellaan komission pyynnöstä vakavaraisuuskehikon teknistä toteuttamista. Hankkeelle asettaa suuria haasteita se, että sovellettava IFRS:n vakuutusstandardi on edelleen keskeneräinen. Yrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat vakavaraisuuskehikossa avainasemassa kvantitatiivisten vakavaraisuusvaatimusten rinnalla. Sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle asetettavien vaatimusten määrittelyssä CEIOPS on edennyt pisimmälle. Paitsi näitä myös valvojan toiminnalle asetettavia vaatimuksia koskeva komissiolle annettava esitysluonnos lähtee helmikuussa 2005 lausuntokierrokselle eri intressitahoille. Toukokuun alussa 2004 EU laajeni huomattavasti, kun unioniin liittyi 10 uutta jäsenmaata. Näiden maiden vakuutusyhtiöiden ilmoituksia aikomuksesta 4 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

7 Ylijohtajan yhteenvedot Kiitän johtokuntaamme hyvästä yhteistyöstä sekä koko henkilöstöämme aikaansaavasta työsuorituksesta tärkeiden tavoitteidemme toteuttamisessa. tarjota vakuutuksia Suomeen on vuoden loppuun mennessä tullut vain kuusi kappaletta. Sen sijaan vastaavia ilmoituksia on vanhoista jäsenmaista tullut aikaisempia vuosia runsaammin. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät ole juuri ilmoittaneet toiminnan aloittamisesta uusissa jäsenmaissa sivukonttoripohjalta tai suoraan Suomesta käsin, vaan toiminta tapahtuu edelleenkin tytäryhtiöiden kautta. Pitkin vuotta 2004 on Suomessa valmisteltu uusia vakuutusedustusdirektiivin edellyttämiä säännöksiä, jotka koskevat sekä vakuutusmeklareita että vakuutusyhtiöiden asiamiehiä. Nämä säännökset mahdollistavat vakuutusedustuksen harjoittamisen koko unionin alueella kotimaassa tehtävän rekisteröinnin perusteella. Ongelmallista valvojien kannalta on, ettei direktiivissä ole säännöksiä koti- ja isäntävaltion valvojan roolista vakuutusedustajan valvonnassa. Direktiivin pohjalta laadittavat kansalliset säännökset näyttävätkin muodostuvan kovin erilaisiksi eri jäsenmaissa, mikä vaikeuttaa yhtenäisen unionin laajuisen valvontakäytännön luomista. Vuosi 2004 osoittautui työntäyteiseksi kaikilla VVV:n toimialueilla. Hely Salomaa Ylijohtaja Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

8 M i k si V V V? On kaikkien etu, että suomalaiset vakuutusmarkkinat toimivat tukevalla perustalla. Siksi meitä tarvitaan. Tähtäimessä vakuutusmarkkinoiden vakaus ja luottamus alaan Vakuutusvalvontaviraston (VVV) tärkeimpänä tehtävänä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen Suomessa. Visionsa mukaisesti VVV on valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava asiantuntijaviranomainen. VVV:n kaikki toiminnan menot katetaan valvottavilta kerättävillä valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Valtiontalouden ja kansalaisten verorasituksen kannalta VVV:n nettobudjetointiin perustuvaa taloudenpitoa voidaan pitää myönteisenä asiana. VVV - tehokkaasti ennakoiva ja uskottavasti osaava asiantuntija 6 Vakuutusvalvontaviraston asiakaskunnan pääosa koostuu valvottavista, jotka ovat vakuutus- ja eläkelaitoksia sekä muita vakuutusalan toimijoita. Valvonnan ohella asiakaspalvelumme kattaa lain edellyttämät rekisteröinti- ja muut päätökset, luvat ja vahvistukset, jotka haetaan VVV:lta. Muita asiakasryhmiä ovat mm. koti- ja ulkomaiset viranomaiset sekä vakuutusalan yhteisöt ja julkinen sana. Jokapäiväinen toimintamme perustuu vakuutusja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvontaan ja tarkastukseen. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Pidämme huolta siitä, että vakuutus- ja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

9 M i k si V V V? sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. VVV:n tehtäväalue kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Lisäksi olemme mukana edistämässä alan tutkimusta. Vakavaraisuusvalvonnan painopiste riskialtteimmissa valvottavissa, sisäisen valvonnan kehittämisessä sekä valvontaviranomaisten yhteistyössä Vakavaraisuusvalvonnassa: keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssiyhteenliittymiä yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

10 M i k si V V V? Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa tutkimme mm. ehtojen lainmukaisuutta, maksutason riittävyyttä ja kohtuullisuutta, käytäntöjen lainmukaisuutta ja markkinoinnin läpinäkyvyyttä sekä vakuutusedustajien toimintaa Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa: keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan seuraamme vakuutusten markkinointi-, hallinnointi- ja korvaustoimintakäytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä pidämme silmällä vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Lisäksi osallistumme EU:ssa vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen ja pidämme yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Vakuutusvalvontavirasto on osa valtionhallintoa Olemme hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön alainen valvontavirasto, joka on päätöksenteossaan itsenäinen. VVV:n johtokunta on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. Organisaatiorakenteemme on esitelty tämän painotuotteen lopussa. VVV:lla on motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka vahvuus on 72 virkamiestä ( ). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, ja se edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Myös koulutustaso on korkea (useimmilla korkeakoulututkinto oikeustieteen, kauppatieteen tai vakuutusmatematiikan alalta). Kilpailukykyään työnantajana VVV hoitaa kehittämällä virkapalkkarakennettaan, kouluttamalla henkilöstöään ja huolehtimalla sen hyvästä työkyvystä. 8 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

11 M i k si V V V? Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

12 10 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

13 2004 A. Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tehtävämme on pitää huoli, että vakuutusala hoitaa velvoitteensa, on toiminnaltaan lainmukainen, menettelytavoiltaan kohtuullinen sekä tuotteiltaan ja hinnoittelultaan asiallinen. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

14 Näistä lähtökohdista ponnistamme Tehtävät, tavoitteet ja strategia Toiminnan tavoitteina vakaus ja luottamus VVV:n tähtäimenä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen. Visiomme on olla valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava vakuutusvalvoja. Päätehtävämme on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Seuraamme, että vakuutusja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. Vastuualueemme kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Pyrimme niinikään tukemaan ja edistämään alan tutkimusta. 12 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

15 Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tuore strategiamme määrittelee sekä vakavaraisuusvalvonnan että vakuutusmarkkinoiden valvonnan painopisteet VVV:n johtokunnan hyväksymän strategian mukaan valvonnan painopisteet määritellään seuraavalla tavalla: Vakavaraisuusvalvonnassa keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssikonglomeraatteja yhteistyössä Rahoitustarkastuksen (Rata) ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Strategiamme korostaa toiminnan läpinäkyvyyttä, valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä EU-alueella, kilpailukykyä sekä resurssien mitoitusta ja kohdentamista VVV:n kuuluu huolehtia toimintansa läpinäkyvyydestä, varmistaa valvontaprosessiensa toimivuus, osallistua vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen EU:ssa ja pitää yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. VVV varmistaa kilpailukykynsä työnantajana kehittämällä virkapalkkarakennettaan ja kouluttamalla henkilöstöään ottaen huomioon erityisesti tulevat tilinpäätös- ja vakavaraisuussäännösten muutokset sekä valvonnan edellyttämät analysointivalmiudet ja huolehdittava henkilöstön työkyvystä. Taloudellisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi VVV:n resurssit mitoitetaan tehtäviä vastaavasti ja kohdennetaan valvonnan painopistealueille. Henkilöstöä kannustetaan kustannustietoisuuteen. Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan valvomme vakuutusten markkinoinnissa, hallinnoinnissa ja korvaustoiminnassa sovellettavien käytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä valvomme vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

16 Näistä lähtökohdista ponnistamme Asiakkaamme = valvottavat VVV:n asiakkaiden merkittävin osa koostuu valvottavista, joita ovat vakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutuskassat, eläkesäätiöt ja lailla perustetut eläkelaitokset, Kuntien eläkevakuutus, Valtion eläkerahasto, Kirkon Eläkerahasto, vakuutuksenvälittäjät, työttömyyskassat, Työttömyysvakuutusrahasto, Koulutusrahasto sekä muut yhteisöt, joiden valvonta on laissa säädetty viraston tehtäväksi. Muita asiakkaita ovat mm. kotimaiset ja ulkomaiset viranomaiset ja vakuutusalan yhteisöt sekä viestintävälineet, jotka lisäävät tietämystä vakuutusmarkkinoista. Vuoden 2004 lopussa VVV:lla oli 835 valvottavaa. Tässä joukossa oli 48 vakuutusyhtiötä. Lukumäärältään suurimman ryhmän (yhteensä 331) muodostivat vakuutuksenvälittäjäyhteisöt ja -henkilöt. Vakuutusmarkkinoiden rakennemuutokset jatkuivat. Osa viraston valvottavista kuuluu kotimaisiin tai rajat ylittäviin vakuutusyhtiöryhmittymiin tai vakuutusja rahoitusryhmittymiin, joiden valvonta edellyttää tehokasta yhteistyötä Ratan ja muiden maiden vakuutus- ja rahoitusalan yritysten valvojien kanssa. Valvottavien määrä (rekisterissä olevat) Muutos v v Valvottavaryhmä Henkivakuutusyhtiöt *) Vahinkovakuutusyhtiöt *) Työeläkevakuutusyhtiöt Eläkesäätiöt *) Eläkekassat *) Sairaus- ja muut vakuutuskassat *) Lailla perustetut eläkelaitokset Kuntien eläkevak., Valtion eläkerah., Kirkon eläkerah Vakuutusyhdistykset Vakuutuksenvälittäjäyhteisöt Vakuutuksenvälittäjähenkilöt Työttömyyskassat Työttömyysvak.rahasto + Koulutusrahasto Muut Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden edustustot Yhteensä Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan ilmoituksia *) Lukuihin sisältyvät selvitystilassa olevat: henkivakuutusyhtiöt vahinkovakuutusyhtiöt eläkesäätiöt eläkekassat sairaus- ja muut vakuutuskassat Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

17 Näistä lähtökohdista ponnistamme Taloudellinen kehitys: Suotuisan kehityksen myötätuulta. Suotuisa kehitys sijoitusmarkkinoilla ja parantunut kannattavuus vahvistivat vakuutuslaitosten vakavaraisuutta. Talouden ja vakavaraisuuden valvonnan ympäristö Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden aikana. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma kuitenkin laski 2 % miljoonaan euroon. Poikkeavaan kehitykseen muihin vakuutuslaitoksiin verrattuna vaikutti useita eri tekijöitä kuten mm. vahinkovakuutusyhtiöiden maltillisemmasta riskinotosta johtuvat keskimäärin alhaisemmat sijoitustoiminnan tuotot ja hyvän vakuutusteknisen kannattavuuden puskuroituminen toimintapääoman ulkopuolelle tasoitusmäärään tulevia keskimääräistä heikompia vahinkovuosia varten. Henkivakuutusyhtiöillä toimintapääoma kasvoi 13 % miljoonaan euroon ja työeläkeyhtiöillä 23 % miljoonaan euroon. TEL-eläkesäätiöiden toimintapääoma kasvoi 20 % ja TEL-eläkekassojen 14 % vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Positiiviseen vakavaraisuuskehitykseen vaikuttivat erityisesti joukkovelkakirjalainojen hintojen nousu korkotasojen laskettua merkittävästi tarkastelujakson aikana ja osakemarkkinoiden suotuisa kehitys. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuskehitykseen vaikutti positiivisesti vakuutusteknisen kannattavuuden selkeä parantuminen. Tämä näkyy lähinnä vakavaraisuuspääomaan sisältyvän tasoitusmäärän kasvuna. Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemasta ja puolivuosittaisen katsauksen TEL-eläkesäätiöiden ja TEL-eläkekassojen vakavaraisuusasemasta. Vakuutusyhtiöiden toimintapääomat suhteessa vähimmäismäärään Vahinkovakuutusyhtiöt Henkivakuutusyhtiöt Työeläkeyhtiöt 500 % 400 % 300 % 420,7 309,1 306,4 406,4 308,4 323,6 383,5 321,4 300,9 394,3 326,1 310,7 349,7 332,4 352,4 200 % 100 % 0 % Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

18 Näistä lähtökohdista ponnistamme Henkilöstö: Saavutukset ja osaaminen syntyvät aina innostuneista ihmisistä. Tässä talossa työskentelee osaavaa, motivoitunutta ja hyvin koulutettua väkeä. VVV:lla on osaava, motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka jaksamisesta huolehditaan työkuntoon, ammattitaitoon ja työyhteisöön vaikuttavin keinoin. Viraston palveluksessa oli yhteensä 72 virkamiestä, joista viisi oli määräaikaista viransijaista. Lukumäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta luvusta kymmenellä. Avoinna oli kaksi virkaa. Henkilötyövuosien määrän toteutuma oli 65,3 (lisäys edellisestä vuodesta 1,8 henkilötyövuotta). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, sama kuin valtiolla keskimäärin. VVV:n henkilöstön koulutustaso on korkea, valtaosalla on korkeakoulututkinto, useimmiten oikeustieteen, kauppatieteen tai matematiikan (vakuutusmatematiikka) alalta. Henkilöstömme edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Henkilötyövuodet valvottavaryhmittäin v Valvottavaryhmä Htv % 1 Henkivakuutusyhtiöt 9,1 16,3 2 Vahinkovakuutusyhtiöt 9,9 17,7 3 Työeläkevakuutusyhtiöt 9,6 17,2 4 Eläkesäätiöt ja eläkekassat 7,0 12,6 5 Muut vakuutuskassat 2,4 4,3 6 Lailla perustetut eläkelaitokset 0,3 0,6 6.a. Kunt. eläkevak., Valtioneläkerah., 1,5 2,7 Kirkon eläkerah. 7 Eläketurvakeskus 0,1 0,2 8 Vakuutusyhdistykset 1,9 3,4 9 Vakuutuksenvälittäjät 2,3 4,1 10 Työttömyyskassat 11,2 20,0 10.a. Tyött.vak.rahasto ja Koulutusrahasto 0,3 0,5 11 Muut valvottavat 0,3 0,5 Valvottaryhmät yhtensä 55,9 100,0 Hallinto ja tukipalvelut 9,4 Kaikki yhteensä 65,3 16 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

19 Näistä lähtökohdista ponnistamme Toiminnan rahoitus: Menot katetaan valvottavilta perittävillä maksuilla. Maksullisen toimintamme tuotot kattavat toimintamenomme kokonaisuudessaan. VVV:n toiminnasta aiheutuvat menot katetaan valvonta- ja toimenpidemaksuilla, jotka kerätään valvottavilta. Toiminnan rahoituksesta säädetään laissa 1. Hakemuksen perusteella annettavista päätöksistä ja muista tilaukseen perustuvista suoritteista peritään maksu 2. VVV:n talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Maksullisen toiminnan tuottojen tulee kattaa toiminnan menot kokonaisuudessaan. Tuottojen toteutuma oli kertomusvuonna yhteensä 5,1 milj. euroa (talousarvio: 5,6 milj. euroa). Kulujen arvonlisäverot on kirjattu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäverokuluihin. 3 Valvontamaksut määräytyvät Vakuutusvalvontaviraston kustannuslaskennan ja valvottavien yhteisöjen tilinpäätöstietojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti 4. Valvontamaksuja määrättäessä talousarvion mukaisista viraston menoista vähennetään ao. valvottavaryhmän laitoksilta perittävät maksut maksuperustelain mukaisista suoritteista. Laskutuksessa huomioidaan valvottavaryhmittäin vähennyksenä edelliseltä tilivuodelta kertynyt laskutusylijäämä ja lisäyksenä kertynyt laskutusalijäämä. Vuoden 2004 kertyneet laskutusylijäämät/-alijäämät huomioitiin vuoden 2005 valvontamaksuissa. VVV teki sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen, jossa se esittää, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain kokonaisvaltaiseksi muuttamiseksi. Näkemyksemme mukaan maksujen määräämisperusteita tulisi muuttaa siten, että valvottavat voivat paremmin ennakoida tulevan maksun määrän. Vakuutusvalvonnan kustannusten lisäys vuodelta 2003 oli kokonaisuudessaan 13 prosenttia. Henkilöstömenot kasvoivat 10,7 prosenttia johtuen henkilötyövuosimäärän kasvusta avoimien virkojen tullessa täytetyiksi. Muissa kustannuksissa oli lisäystä 22,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja VVV:n välinen toimintavuotta 2004 koskeva tulossopimus allekirjoitettiin Kokonaiskustannukset v (1000 euroa) Vakuutustarkastuksen kustantamisesta annettu laki (479/1944). Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. Momenttia veloittaen (Tuottojen arvonlisäverot: momentti ). Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Vakuutusvalvontaviraston valvonnassa olevien valvontamaksun perusteista v. 2004, / Dnro 63/001/2003 ja Vakuutusvalvontaviraston maksuunpanopäätös v. 2004, /Dnro 1/001/2003. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

20 18 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

21 B. Näihin saavutuksiin pääsimme vuonna Linjakas valvonta perustuu nykyaikaisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen, toimiviin valvontaprosesseihin sekä hiottuun yhteistyöhön muiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

22 Näihin saavutuksiin pääsimme 1. Vakuutusvalvonta Suunnitelmien mukaisesti toteutunutta talouden ja vakavaraisuuden valvontaa Vakuutusyhtiöitä koskevat tarkastussuunnitelmat toteutuivat lukuun ottamatta muutamaa aihetarkastusta, jotka jäivät läpiviemättä lähinnä muiden valvonta-asioiden priorisoinnin johdosta ja aikataulullisista syistä. Eläkesäätiöiden ja -kassojen talouden valvonnassa erityistä huomiota kiinnitettiin uudistetun valvottavatietokannan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Vuoden aikana VVV antoi talouden valvontaan liittyen lakeihin perustuvan huomautuksen tai kehotuksen kaksi kertaa. Valvontatoimenpiteet johtuivat valvottavien sisäisiin prosesseihin liittyvistä laiminlyönneistä, jotka eivät olleet luonteeltaan erityisen vakavia. Valvontatoiminnassa havaitut lievät puutteet hoidetaan normaalisti kuntoon valvojan ja valvottavan välillä käytävän dialogin pohjalta. Sisäisen valvonnan tila valvottavissa on suoritettujen tarkastusten pohjalta arvioituna tyydyttävä. Kokonaiskäsitys asiasta on saatavissa 1-2 vuoden kuluttua, kun kaikki merkittävät ryhmät/yhtiöt on tarkastettu. Johdon luotettavuusja sopivuusarvioinnit VVV suoritti vuoden 2004 aikana 90 vakuutusyhtiöitä koskevien lakien mukaista johdon luotettavuusja sopivuusarviota. Valvontaa kehitettiin käytännön valvontatoiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Toimivaa yhteistyötä Sammon, If-konsernin ja Nordean valvonnassa 20 Sisäisen valvonnan tarkastukset Vuoden 2004 aikana on valmistunut neljä sisäisen valvonnan tarkastusta kolmen tarkastuksen ollessa kesken vuoden vaihteessa. Tämän lisäksi on osallistuttu yhteen osatarkastukseen Ratan kanssa. Tarkastukset on tehty VVV:n sisäistä valvontaa koskevan tarkastajan käsikirjaohjeen mukaisesti. VVV kiinnitti valvottavien huomiota mm. seuraaviin asioihin: hallitustyöskentely ja sisäisen valvonnan käsittely hallituksessa valvontatilintarkastajan kuuleminen hallituksessa riskienhallintaprosessi ja riskienhallintasuunnitelman sisältö vastuuvelan katteen seuranta sisäisen tarkastuksen organisointi Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 Virasto on harjoittanut tiivistä yhteistyöstä Ratan kanssa Sampo-ryhmittymän valvonnassa. Keväällä toteutettiin yhteistyössä koko Sampo-ryhmittymän riskienarviointi. Merkittävä laajennus Sampo-ryhmää koskevaan valvontayhteistyöhön toteutettiin Sammon hankittua määräysvallan ruotsalaisessa Ifkonsernissa. Rata, VVV, Ruotsin Finansinspektionen ja Norjan Kredittillsynet allekirjoittivat Samporyhmittymän lisävalvontaa koskevan valvontapöytäkirjan. Koordinoivana viranomaisena toimii Rata, joka on myös Sampo-ryhmittymän päävastuullinen valvoja. VVV valvoo ryhmittymään kuuluvia suomalaisia vakuutusyhtiöitä kuten tähänkin asti. If-konsernin valvonnassa jatkettiin tiivistä pohjoismaisten vakuutusvalvojien yhteistyötä. Syyspuolella valmistui valvojien yhteistyönä tekemä koko konsernia koskeva riskianalyysi, joka käytiin läpi myös konsernin ylimmän johdon kanssa.

23 Näihin saavutuksiin pääsimme Nordean pohjoismainen vakuutusvalvontaryhmä kokoontui vuoden 2004 aikana kolme kertaa. Ensimmäinen tilaisuus oli kaksipäiväinen tarkastuskäynti, toinen Nordean vakuutusalakonsernista laadittavan riskiarvion suunnittelupäivä ja viimeinen tilaisuus vuoden 2005 alkupuolella suoritettavan tarkastuskäynnin suunnittelupäivä. VVV:n näkemys on, että yhteistyö pohjoismaiden välillä on sujunut hyvin ja että asetetut lisävalvontatavoitteet on saavutettu. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujen kohtuullisuuden ja turvaavuuden valvonta Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen valvonnassa VVV otti vuonna 2004 virallisesti käyttöön uuden tiedonkeruumallin. Kerättyyn tilastoaineistoon perustuva tilastotutkimus julkaistiin tiedotteena Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tuloslaskelman mukainen vuoden 2003 vakuutusmaksutulo oli 516,0 milj. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

24 Näihin saavutuksiin pääsimme 22 euroa (515,6 vuonna 2002). Vakuutuslajin yhteenlaskettu vakuutustekninen vastuuvelka oli milj. euroa (2.112). Korvausvastuuta kasvattivat laskuperustekoron alentaminen (38,5 milj. euroa), kuolevuusmallin muutos (51,3 milj. euroa), kollektiivivarauksen vahvistaminen (10,0 milj. euroa) ja asbestivarausten vahvistus (21,2 milj. euroa). Pitkälti em. erien seurauksena tilinpäätöksen mukainen yhdistetty kulusuhde (korvaus- ja liikekulujen suhde maksutuottoihin) kasvoi 131,5 prosenttiin (107,0). Vakuutuslajin luonteesta johtuen yksittäisen tai muutaman vuoden tietojen analysoinnin perusteella ei voida tehdä kestäviä johtopäätöksiä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Sellaisia pystytään tekemään vasta, kun on käytettävissä tietoja vähintään yhden suhdannesyklin ylittävältä ajalta. Liikennevakuutuksen maksutasoselvitys Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 VVV teki tutkimuksen liikennevakuutuksen vakuutusmaksuista, korvauksista ja liikekuluista vuosilta Liikennevakuutuslain mukaan vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksutason mittarina tutkimuksessa käytettiin yhdistettyä kulusuhdetta eli korvaus- ja liikekulujen suhdetta maksutuottoihin. Koko liikennevakuutusliikkeen osalta yhdistetty kulusuhde laski tarkastelujakson aikana. Vuonna 1998 yhdistetty kulusuhde oli 132 %, kun se vuonna 2002 oli enää 108 %. Koko tarkastelujakson keskimääräinen yhdistetty kulusuhde oli 122 %. Saavuttaakseen nollatuloksen liikennevakuutuksessa vakuutusyhtiöiden olisi pitänyt saada liikennevakuutuksen vastuuvelkaa kattavalle omaisuudelle keskimäärin kuuden prosentin sijoitustuotto. Yhdistetyt kulusuhteet ovat tarkastelujaksolla alentuneet kaikissa ryhmissä. Joissakin yhtiöissä luvanvaraisen liikenteen kulusuhteet olivat korkeimmat ja yksityistalouksilla alhaisimmat. Yhdistetyt kulusuhteet vaihtelivat eniten moottoripyörien vakuutuksissa ( %). Tarkastelujakson keskimääräisessä yhdistetyssä kulusuhteessa oli havaittavissa eroja vakuutusyhtiöiden kesken (vaihteluväli %), mutta useimmilla yhtiöillä kulusuhteen vuotuiset vaihtelut olivat suuremmat kuin yhtiöiden väliset erot. Uusittuja määräyksiä ja ohjeita Määräysten ja ohjeiden muutostyö jatkui vuoden 2004 aikana. Muutettujen määräysten voimaansaatto tapahtui kahdessa vaiheessa, osa määräyksistä astui voimaan ja osa Oleellisimmat vuoden 2004 lopussa voimaansaatetut määräysmuutokset johtuivat vakuutusyhtiölain, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja vakuutusyhdistyslain muutoksista ja näiden lakien sopeuttamisesta henki- ja vahinkovakuutusyrityksiä koskeviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin (nk. Solvenssi I). Vuoden 2005 alusta voimaansaatettujen määräysten merkittävimmät muutokset liittyivät EU:n antamien yritysten tilinpäätöksiä koskevien nk. fair-value -direktiivin ja modernisointidirektiivin soveltamiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Merkittävin sisällöllinen muutos on mahdollisuus jatkossa arvostaa rahoitusvälineet ja/tai sijoituskiinteistöt käypään arvoon myös vakuutusyritysten, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tilinpäätöksissä. Tätä ei nykytilanteessa tulle soveltamaan yksikään suomalainen vakuutusyritys, eläkesäätiö tai eläkekassa yksittäistilinpäätöksissään. Syynä on verotus: käyvän arvon mukaisen laskennan osalta verotussäännökset ovat vielä merkittäviltä osin avoimia. Nykytilantees-

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot