VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 20 0 4. Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

2

3 Puolueetonta ja luotettavaa vakuutusmarkkinoiden valvontaa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

4 2 Tekstisuunnittelu: Martti Korpijaakko, Smart Communication Graafinen suunnittelu: Heikki Nuutinen Design Kannet: Impressions Rives Design 350 g/m2 Talvikki Sisus: Galerie Art Silk 150 g/m2 Painatus: Erweko Painotuote Oy 2005 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

5 Sisällys Ylijohtajan yhteenvedot.. 4 Miksi VVV?.. 6 A. Näistä lähtökohdista 1. Tehtävät, tavoitteet ja strategia Asiakkaamme = valvottavat Taloudellinen kehitys Henkilöstö Toiminnan rahoitus B....Näihin saavutuksiin Vakuutusvalvonta Markkinavalvonta Työttömyysetuuksien toimeenpanon valvonta Kotimaisen sääntelyn uudistaminen Kansainvälinen toiminta Tutkimustoiminta Viestintä Hallinto ja sisäiset palvelut. 34 C.... Ja tällaisin tunnusluvuin. Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot & laskelmien tarkastelu 1. Kustannusvastaavuuslaskelma Tuotot Tuotot valvottavaryhmittäin Maksuperustelain mukaiset päätökset, luvat ja todistukset Kustannukset Tuotto- ja kululaskelma D. VVV:n organisaatio. 42 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

6 Ylijohtajan yhteenvedot Maailmanlaajuisesti tuntuvien luonnonkatastrofien ja EU:n piirissä uudistettavien vakavaraisuusvaatimusten vuosi oli VVV:lle työntäyteinen. Vuonna 2004 kansainvälisiin vakuutusmarkkinoihin vaikuttivat eri puolilla maailmaa tapahtuneet luonnonkatastrofit. Tämä erilaisten hirmumyrskyjen ja tulvien dramatisoima ajanjakso oli vakuutusyhtiöiden korvattaviksi tulevina vahinkoina ennätyksellinen. Vaikka Indonesian maanjäristyksen synnyttämien hyökyaaltojen aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset menetykset olivat valtavat, arvioidaan vakuutusyhtiöiden korvattavaksi tulevien vahinkojen silti jäävän luonnonmullistuksen laajuuteen nähden suhteellisen alhaisiksi. Aasian katastrofissa katosi tai loukkaantui myös suuri joukko suomalaisia. Uhrien ja heidän läheistensä hätä ja kärsimys eivät ole rahassa mitattavissa, mutta vakuutuskorvaukset voivat olla heidän taloudellisen turvansa kannalta avainasemassa. Tärkeää olisikin saada ratkaistuksi erilaiset tietosuoja- ja muut oikeudelliset ongelmat, jotta vakuutusyhtiöt pääsevät maksamaan korvauksia mahdollisimman nopeasti. Euroopan unionissa vakuutusyritysten vakavaraisuusvaatimusten kokonaisuudistus on ollut käynnissä jo usean vuoden ajan. Komission uudistuslinjauksen mukaisesti tavoitteena on saada aikaan kansainväliseen tilinpäätösstandardiin (IFRS) pohjautuva vakavaraisuuskehikko. Se rakentuu pankkien Basel II -vakavaraisuusuudistuksen tavoin kolmeen pilariin jaettavista vaatimuksista, joissa otetaan huomioon vakuutustoiminnan erilaiset riskit. Komis- sion tavoitteena on edelleen, että uusi järjestelmä olisi yhteensopiva kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön IAIS:n ja kansainvälisen aktuaarijärjestön IAA:n kehittämien vakavaraisuusmallien kanssa. Komission arvion mukaan uudet vakavaraisuusvaatimukset määrittelevä direktiivi otettaneen käyttöön vuonna Vuonna 2004 Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvojien komitea CEIOPS aloitti työnsä komission neuvonantajana vakuutus- ja eläkeasioissa. Komitealla on keskeinen asema vakavaraisuusvaatimusten uudistamishankkeessa. Vakuutusvalvontaviraston edustajat ovat mukana sen asettamissa työryhmissä, joissa valmistellaan komission pyynnöstä vakavaraisuuskehikon teknistä toteuttamista. Hankkeelle asettaa suuria haasteita se, että sovellettava IFRS:n vakuutusstandardi on edelleen keskeneräinen. Yrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat vakavaraisuuskehikossa avainasemassa kvantitatiivisten vakavaraisuusvaatimusten rinnalla. Sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle asetettavien vaatimusten määrittelyssä CEIOPS on edennyt pisimmälle. Paitsi näitä myös valvojan toiminnalle asetettavia vaatimuksia koskeva komissiolle annettava esitysluonnos lähtee helmikuussa 2005 lausuntokierrokselle eri intressitahoille. Toukokuun alussa 2004 EU laajeni huomattavasti, kun unioniin liittyi 10 uutta jäsenmaata. Näiden maiden vakuutusyhtiöiden ilmoituksia aikomuksesta 4 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

7 Ylijohtajan yhteenvedot Kiitän johtokuntaamme hyvästä yhteistyöstä sekä koko henkilöstöämme aikaansaavasta työsuorituksesta tärkeiden tavoitteidemme toteuttamisessa. tarjota vakuutuksia Suomeen on vuoden loppuun mennessä tullut vain kuusi kappaletta. Sen sijaan vastaavia ilmoituksia on vanhoista jäsenmaista tullut aikaisempia vuosia runsaammin. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät ole juuri ilmoittaneet toiminnan aloittamisesta uusissa jäsenmaissa sivukonttoripohjalta tai suoraan Suomesta käsin, vaan toiminta tapahtuu edelleenkin tytäryhtiöiden kautta. Pitkin vuotta 2004 on Suomessa valmisteltu uusia vakuutusedustusdirektiivin edellyttämiä säännöksiä, jotka koskevat sekä vakuutusmeklareita että vakuutusyhtiöiden asiamiehiä. Nämä säännökset mahdollistavat vakuutusedustuksen harjoittamisen koko unionin alueella kotimaassa tehtävän rekisteröinnin perusteella. Ongelmallista valvojien kannalta on, ettei direktiivissä ole säännöksiä koti- ja isäntävaltion valvojan roolista vakuutusedustajan valvonnassa. Direktiivin pohjalta laadittavat kansalliset säännökset näyttävätkin muodostuvan kovin erilaisiksi eri jäsenmaissa, mikä vaikeuttaa yhtenäisen unionin laajuisen valvontakäytännön luomista. Vuosi 2004 osoittautui työntäyteiseksi kaikilla VVV:n toimialueilla. Hely Salomaa Ylijohtaja Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

8 M i k si V V V? On kaikkien etu, että suomalaiset vakuutusmarkkinat toimivat tukevalla perustalla. Siksi meitä tarvitaan. Tähtäimessä vakuutusmarkkinoiden vakaus ja luottamus alaan Vakuutusvalvontaviraston (VVV) tärkeimpänä tehtävänä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen Suomessa. Visionsa mukaisesti VVV on valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava asiantuntijaviranomainen. VVV:n kaikki toiminnan menot katetaan valvottavilta kerättävillä valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Valtiontalouden ja kansalaisten verorasituksen kannalta VVV:n nettobudjetointiin perustuvaa taloudenpitoa voidaan pitää myönteisenä asiana. VVV - tehokkaasti ennakoiva ja uskottavasti osaava asiantuntija 6 Vakuutusvalvontaviraston asiakaskunnan pääosa koostuu valvottavista, jotka ovat vakuutus- ja eläkelaitoksia sekä muita vakuutusalan toimijoita. Valvonnan ohella asiakaspalvelumme kattaa lain edellyttämät rekisteröinti- ja muut päätökset, luvat ja vahvistukset, jotka haetaan VVV:lta. Muita asiakasryhmiä ovat mm. koti- ja ulkomaiset viranomaiset sekä vakuutusalan yhteisöt ja julkinen sana. Jokapäiväinen toimintamme perustuu vakuutusja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvontaan ja tarkastukseen. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Pidämme huolta siitä, että vakuutus- ja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

9 M i k si V V V? sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. VVV:n tehtäväalue kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Lisäksi olemme mukana edistämässä alan tutkimusta. Vakavaraisuusvalvonnan painopiste riskialtteimmissa valvottavissa, sisäisen valvonnan kehittämisessä sekä valvontaviranomaisten yhteistyössä Vakavaraisuusvalvonnassa: keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssiyhteenliittymiä yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

10 M i k si V V V? Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa tutkimme mm. ehtojen lainmukaisuutta, maksutason riittävyyttä ja kohtuullisuutta, käytäntöjen lainmukaisuutta ja markkinoinnin läpinäkyvyyttä sekä vakuutusedustajien toimintaa Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa: keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan seuraamme vakuutusten markkinointi-, hallinnointi- ja korvaustoimintakäytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä pidämme silmällä vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Lisäksi osallistumme EU:ssa vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen ja pidämme yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Vakuutusvalvontavirasto on osa valtionhallintoa Olemme hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön alainen valvontavirasto, joka on päätöksenteossaan itsenäinen. VVV:n johtokunta on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. Organisaatiorakenteemme on esitelty tämän painotuotteen lopussa. VVV:lla on motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka vahvuus on 72 virkamiestä ( ). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, ja se edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Myös koulutustaso on korkea (useimmilla korkeakoulututkinto oikeustieteen, kauppatieteen tai vakuutusmatematiikan alalta). Kilpailukykyään työnantajana VVV hoitaa kehittämällä virkapalkkarakennettaan, kouluttamalla henkilöstöään ja huolehtimalla sen hyvästä työkyvystä. 8 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

11 M i k si V V V? Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

12 10 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

13 2004 A. Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tehtävämme on pitää huoli, että vakuutusala hoitaa velvoitteensa, on toiminnaltaan lainmukainen, menettelytavoiltaan kohtuullinen sekä tuotteiltaan ja hinnoittelultaan asiallinen. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

14 Näistä lähtökohdista ponnistamme Tehtävät, tavoitteet ja strategia Toiminnan tavoitteina vakaus ja luottamus VVV:n tähtäimenä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen. Visiomme on olla valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava vakuutusvalvoja. Päätehtävämme on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Seuraamme, että vakuutusja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. Vastuualueemme kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Pyrimme niinikään tukemaan ja edistämään alan tutkimusta. 12 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

15 Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tuore strategiamme määrittelee sekä vakavaraisuusvalvonnan että vakuutusmarkkinoiden valvonnan painopisteet VVV:n johtokunnan hyväksymän strategian mukaan valvonnan painopisteet määritellään seuraavalla tavalla: Vakavaraisuusvalvonnassa keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssikonglomeraatteja yhteistyössä Rahoitustarkastuksen (Rata) ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Strategiamme korostaa toiminnan läpinäkyvyyttä, valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä EU-alueella, kilpailukykyä sekä resurssien mitoitusta ja kohdentamista VVV:n kuuluu huolehtia toimintansa läpinäkyvyydestä, varmistaa valvontaprosessiensa toimivuus, osallistua vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen EU:ssa ja pitää yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. VVV varmistaa kilpailukykynsä työnantajana kehittämällä virkapalkkarakennettaan ja kouluttamalla henkilöstöään ottaen huomioon erityisesti tulevat tilinpäätös- ja vakavaraisuussäännösten muutokset sekä valvonnan edellyttämät analysointivalmiudet ja huolehdittava henkilöstön työkyvystä. Taloudellisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi VVV:n resurssit mitoitetaan tehtäviä vastaavasti ja kohdennetaan valvonnan painopistealueille. Henkilöstöä kannustetaan kustannustietoisuuteen. Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan valvomme vakuutusten markkinoinnissa, hallinnoinnissa ja korvaustoiminnassa sovellettavien käytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä valvomme vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

16 Näistä lähtökohdista ponnistamme Asiakkaamme = valvottavat VVV:n asiakkaiden merkittävin osa koostuu valvottavista, joita ovat vakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutuskassat, eläkesäätiöt ja lailla perustetut eläkelaitokset, Kuntien eläkevakuutus, Valtion eläkerahasto, Kirkon Eläkerahasto, vakuutuksenvälittäjät, työttömyyskassat, Työttömyysvakuutusrahasto, Koulutusrahasto sekä muut yhteisöt, joiden valvonta on laissa säädetty viraston tehtäväksi. Muita asiakkaita ovat mm. kotimaiset ja ulkomaiset viranomaiset ja vakuutusalan yhteisöt sekä viestintävälineet, jotka lisäävät tietämystä vakuutusmarkkinoista. Vuoden 2004 lopussa VVV:lla oli 835 valvottavaa. Tässä joukossa oli 48 vakuutusyhtiötä. Lukumäärältään suurimman ryhmän (yhteensä 331) muodostivat vakuutuksenvälittäjäyhteisöt ja -henkilöt. Vakuutusmarkkinoiden rakennemuutokset jatkuivat. Osa viraston valvottavista kuuluu kotimaisiin tai rajat ylittäviin vakuutusyhtiöryhmittymiin tai vakuutusja rahoitusryhmittymiin, joiden valvonta edellyttää tehokasta yhteistyötä Ratan ja muiden maiden vakuutus- ja rahoitusalan yritysten valvojien kanssa. Valvottavien määrä (rekisterissä olevat) Muutos v v Valvottavaryhmä Henkivakuutusyhtiöt *) Vahinkovakuutusyhtiöt *) Työeläkevakuutusyhtiöt Eläkesäätiöt *) Eläkekassat *) Sairaus- ja muut vakuutuskassat *) Lailla perustetut eläkelaitokset Kuntien eläkevak., Valtion eläkerah., Kirkon eläkerah Vakuutusyhdistykset Vakuutuksenvälittäjäyhteisöt Vakuutuksenvälittäjähenkilöt Työttömyyskassat Työttömyysvak.rahasto + Koulutusrahasto Muut Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden edustustot Yhteensä Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan ilmoituksia *) Lukuihin sisältyvät selvitystilassa olevat: henkivakuutusyhtiöt vahinkovakuutusyhtiöt eläkesäätiöt eläkekassat sairaus- ja muut vakuutuskassat Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

17 Näistä lähtökohdista ponnistamme Taloudellinen kehitys: Suotuisan kehityksen myötätuulta. Suotuisa kehitys sijoitusmarkkinoilla ja parantunut kannattavuus vahvistivat vakuutuslaitosten vakavaraisuutta. Talouden ja vakavaraisuuden valvonnan ympäristö Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden aikana. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma kuitenkin laski 2 % miljoonaan euroon. Poikkeavaan kehitykseen muihin vakuutuslaitoksiin verrattuna vaikutti useita eri tekijöitä kuten mm. vahinkovakuutusyhtiöiden maltillisemmasta riskinotosta johtuvat keskimäärin alhaisemmat sijoitustoiminnan tuotot ja hyvän vakuutusteknisen kannattavuuden puskuroituminen toimintapääoman ulkopuolelle tasoitusmäärään tulevia keskimääräistä heikompia vahinkovuosia varten. Henkivakuutusyhtiöillä toimintapääoma kasvoi 13 % miljoonaan euroon ja työeläkeyhtiöillä 23 % miljoonaan euroon. TEL-eläkesäätiöiden toimintapääoma kasvoi 20 % ja TEL-eläkekassojen 14 % vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Positiiviseen vakavaraisuuskehitykseen vaikuttivat erityisesti joukkovelkakirjalainojen hintojen nousu korkotasojen laskettua merkittävästi tarkastelujakson aikana ja osakemarkkinoiden suotuisa kehitys. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuskehitykseen vaikutti positiivisesti vakuutusteknisen kannattavuuden selkeä parantuminen. Tämä näkyy lähinnä vakavaraisuuspääomaan sisältyvän tasoitusmäärän kasvuna. Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemasta ja puolivuosittaisen katsauksen TEL-eläkesäätiöiden ja TEL-eläkekassojen vakavaraisuusasemasta. Vakuutusyhtiöiden toimintapääomat suhteessa vähimmäismäärään Vahinkovakuutusyhtiöt Henkivakuutusyhtiöt Työeläkeyhtiöt 500 % 400 % 300 % 420,7 309,1 306,4 406,4 308,4 323,6 383,5 321,4 300,9 394,3 326,1 310,7 349,7 332,4 352,4 200 % 100 % 0 % Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

18 Näistä lähtökohdista ponnistamme Henkilöstö: Saavutukset ja osaaminen syntyvät aina innostuneista ihmisistä. Tässä talossa työskentelee osaavaa, motivoitunutta ja hyvin koulutettua väkeä. VVV:lla on osaava, motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka jaksamisesta huolehditaan työkuntoon, ammattitaitoon ja työyhteisöön vaikuttavin keinoin. Viraston palveluksessa oli yhteensä 72 virkamiestä, joista viisi oli määräaikaista viransijaista. Lukumäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta luvusta kymmenellä. Avoinna oli kaksi virkaa. Henkilötyövuosien määrän toteutuma oli 65,3 (lisäys edellisestä vuodesta 1,8 henkilötyövuotta). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, sama kuin valtiolla keskimäärin. VVV:n henkilöstön koulutustaso on korkea, valtaosalla on korkeakoulututkinto, useimmiten oikeustieteen, kauppatieteen tai matematiikan (vakuutusmatematiikka) alalta. Henkilöstömme edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Henkilötyövuodet valvottavaryhmittäin v Valvottavaryhmä Htv % 1 Henkivakuutusyhtiöt 9,1 16,3 2 Vahinkovakuutusyhtiöt 9,9 17,7 3 Työeläkevakuutusyhtiöt 9,6 17,2 4 Eläkesäätiöt ja eläkekassat 7,0 12,6 5 Muut vakuutuskassat 2,4 4,3 6 Lailla perustetut eläkelaitokset 0,3 0,6 6.a. Kunt. eläkevak., Valtioneläkerah., 1,5 2,7 Kirkon eläkerah. 7 Eläketurvakeskus 0,1 0,2 8 Vakuutusyhdistykset 1,9 3,4 9 Vakuutuksenvälittäjät 2,3 4,1 10 Työttömyyskassat 11,2 20,0 10.a. Tyött.vak.rahasto ja Koulutusrahasto 0,3 0,5 11 Muut valvottavat 0,3 0,5 Valvottaryhmät yhtensä 55,9 100,0 Hallinto ja tukipalvelut 9,4 Kaikki yhteensä 65,3 16 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

19 Näistä lähtökohdista ponnistamme Toiminnan rahoitus: Menot katetaan valvottavilta perittävillä maksuilla. Maksullisen toimintamme tuotot kattavat toimintamenomme kokonaisuudessaan. VVV:n toiminnasta aiheutuvat menot katetaan valvonta- ja toimenpidemaksuilla, jotka kerätään valvottavilta. Toiminnan rahoituksesta säädetään laissa 1. Hakemuksen perusteella annettavista päätöksistä ja muista tilaukseen perustuvista suoritteista peritään maksu 2. VVV:n talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Maksullisen toiminnan tuottojen tulee kattaa toiminnan menot kokonaisuudessaan. Tuottojen toteutuma oli kertomusvuonna yhteensä 5,1 milj. euroa (talousarvio: 5,6 milj. euroa). Kulujen arvonlisäverot on kirjattu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäverokuluihin. 3 Valvontamaksut määräytyvät Vakuutusvalvontaviraston kustannuslaskennan ja valvottavien yhteisöjen tilinpäätöstietojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti 4. Valvontamaksuja määrättäessä talousarvion mukaisista viraston menoista vähennetään ao. valvottavaryhmän laitoksilta perittävät maksut maksuperustelain mukaisista suoritteista. Laskutuksessa huomioidaan valvottavaryhmittäin vähennyksenä edelliseltä tilivuodelta kertynyt laskutusylijäämä ja lisäyksenä kertynyt laskutusalijäämä. Vuoden 2004 kertyneet laskutusylijäämät/-alijäämät huomioitiin vuoden 2005 valvontamaksuissa. VVV teki sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen, jossa se esittää, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain kokonaisvaltaiseksi muuttamiseksi. Näkemyksemme mukaan maksujen määräämisperusteita tulisi muuttaa siten, että valvottavat voivat paremmin ennakoida tulevan maksun määrän. Vakuutusvalvonnan kustannusten lisäys vuodelta 2003 oli kokonaisuudessaan 13 prosenttia. Henkilöstömenot kasvoivat 10,7 prosenttia johtuen henkilötyövuosimäärän kasvusta avoimien virkojen tullessa täytetyiksi. Muissa kustannuksissa oli lisäystä 22,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja VVV:n välinen toimintavuotta 2004 koskeva tulossopimus allekirjoitettiin Kokonaiskustannukset v (1000 euroa) Vakuutustarkastuksen kustantamisesta annettu laki (479/1944). Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. Momenttia veloittaen (Tuottojen arvonlisäverot: momentti ). Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Vakuutusvalvontaviraston valvonnassa olevien valvontamaksun perusteista v. 2004, / Dnro 63/001/2003 ja Vakuutusvalvontaviraston maksuunpanopäätös v. 2004, /Dnro 1/001/2003. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

20 18 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

21 B. Näihin saavutuksiin pääsimme vuonna Linjakas valvonta perustuu nykyaikaisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen, toimiviin valvontaprosesseihin sekä hiottuun yhteistyöhön muiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

22 Näihin saavutuksiin pääsimme 1. Vakuutusvalvonta Suunnitelmien mukaisesti toteutunutta talouden ja vakavaraisuuden valvontaa Vakuutusyhtiöitä koskevat tarkastussuunnitelmat toteutuivat lukuun ottamatta muutamaa aihetarkastusta, jotka jäivät läpiviemättä lähinnä muiden valvonta-asioiden priorisoinnin johdosta ja aikataulullisista syistä. Eläkesäätiöiden ja -kassojen talouden valvonnassa erityistä huomiota kiinnitettiin uudistetun valvottavatietokannan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Vuoden aikana VVV antoi talouden valvontaan liittyen lakeihin perustuvan huomautuksen tai kehotuksen kaksi kertaa. Valvontatoimenpiteet johtuivat valvottavien sisäisiin prosesseihin liittyvistä laiminlyönneistä, jotka eivät olleet luonteeltaan erityisen vakavia. Valvontatoiminnassa havaitut lievät puutteet hoidetaan normaalisti kuntoon valvojan ja valvottavan välillä käytävän dialogin pohjalta. Sisäisen valvonnan tila valvottavissa on suoritettujen tarkastusten pohjalta arvioituna tyydyttävä. Kokonaiskäsitys asiasta on saatavissa 1-2 vuoden kuluttua, kun kaikki merkittävät ryhmät/yhtiöt on tarkastettu. Johdon luotettavuusja sopivuusarvioinnit VVV suoritti vuoden 2004 aikana 90 vakuutusyhtiöitä koskevien lakien mukaista johdon luotettavuusja sopivuusarviota. Valvontaa kehitettiin käytännön valvontatoiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Toimivaa yhteistyötä Sammon, If-konsernin ja Nordean valvonnassa 20 Sisäisen valvonnan tarkastukset Vuoden 2004 aikana on valmistunut neljä sisäisen valvonnan tarkastusta kolmen tarkastuksen ollessa kesken vuoden vaihteessa. Tämän lisäksi on osallistuttu yhteen osatarkastukseen Ratan kanssa. Tarkastukset on tehty VVV:n sisäistä valvontaa koskevan tarkastajan käsikirjaohjeen mukaisesti. VVV kiinnitti valvottavien huomiota mm. seuraaviin asioihin: hallitustyöskentely ja sisäisen valvonnan käsittely hallituksessa valvontatilintarkastajan kuuleminen hallituksessa riskienhallintaprosessi ja riskienhallintasuunnitelman sisältö vastuuvelan katteen seuranta sisäisen tarkastuksen organisointi Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 Virasto on harjoittanut tiivistä yhteistyöstä Ratan kanssa Sampo-ryhmittymän valvonnassa. Keväällä toteutettiin yhteistyössä koko Sampo-ryhmittymän riskienarviointi. Merkittävä laajennus Sampo-ryhmää koskevaan valvontayhteistyöhön toteutettiin Sammon hankittua määräysvallan ruotsalaisessa Ifkonsernissa. Rata, VVV, Ruotsin Finansinspektionen ja Norjan Kredittillsynet allekirjoittivat Samporyhmittymän lisävalvontaa koskevan valvontapöytäkirjan. Koordinoivana viranomaisena toimii Rata, joka on myös Sampo-ryhmittymän päävastuullinen valvoja. VVV valvoo ryhmittymään kuuluvia suomalaisia vakuutusyhtiöitä kuten tähänkin asti. If-konsernin valvonnassa jatkettiin tiivistä pohjoismaisten vakuutusvalvojien yhteistyötä. Syyspuolella valmistui valvojien yhteistyönä tekemä koko konsernia koskeva riskianalyysi, joka käytiin läpi myös konsernin ylimmän johdon kanssa.

23 Näihin saavutuksiin pääsimme Nordean pohjoismainen vakuutusvalvontaryhmä kokoontui vuoden 2004 aikana kolme kertaa. Ensimmäinen tilaisuus oli kaksipäiväinen tarkastuskäynti, toinen Nordean vakuutusalakonsernista laadittavan riskiarvion suunnittelupäivä ja viimeinen tilaisuus vuoden 2005 alkupuolella suoritettavan tarkastuskäynnin suunnittelupäivä. VVV:n näkemys on, että yhteistyö pohjoismaiden välillä on sujunut hyvin ja että asetetut lisävalvontatavoitteet on saavutettu. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujen kohtuullisuuden ja turvaavuuden valvonta Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen valvonnassa VVV otti vuonna 2004 virallisesti käyttöön uuden tiedonkeruumallin. Kerättyyn tilastoaineistoon perustuva tilastotutkimus julkaistiin tiedotteena Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tuloslaskelman mukainen vuoden 2003 vakuutusmaksutulo oli 516,0 milj. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

24 Näihin saavutuksiin pääsimme 22 euroa (515,6 vuonna 2002). Vakuutuslajin yhteenlaskettu vakuutustekninen vastuuvelka oli milj. euroa (2.112). Korvausvastuuta kasvattivat laskuperustekoron alentaminen (38,5 milj. euroa), kuolevuusmallin muutos (51,3 milj. euroa), kollektiivivarauksen vahvistaminen (10,0 milj. euroa) ja asbestivarausten vahvistus (21,2 milj. euroa). Pitkälti em. erien seurauksena tilinpäätöksen mukainen yhdistetty kulusuhde (korvaus- ja liikekulujen suhde maksutuottoihin) kasvoi 131,5 prosenttiin (107,0). Vakuutuslajin luonteesta johtuen yksittäisen tai muutaman vuoden tietojen analysoinnin perusteella ei voida tehdä kestäviä johtopäätöksiä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Sellaisia pystytään tekemään vasta, kun on käytettävissä tietoja vähintään yhden suhdannesyklin ylittävältä ajalta. Liikennevakuutuksen maksutasoselvitys Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 VVV teki tutkimuksen liikennevakuutuksen vakuutusmaksuista, korvauksista ja liikekuluista vuosilta Liikennevakuutuslain mukaan vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksutason mittarina tutkimuksessa käytettiin yhdistettyä kulusuhdetta eli korvaus- ja liikekulujen suhdetta maksutuottoihin. Koko liikennevakuutusliikkeen osalta yhdistetty kulusuhde laski tarkastelujakson aikana. Vuonna 1998 yhdistetty kulusuhde oli 132 %, kun se vuonna 2002 oli enää 108 %. Koko tarkastelujakson keskimääräinen yhdistetty kulusuhde oli 122 %. Saavuttaakseen nollatuloksen liikennevakuutuksessa vakuutusyhtiöiden olisi pitänyt saada liikennevakuutuksen vastuuvelkaa kattavalle omaisuudelle keskimäärin kuuden prosentin sijoitustuotto. Yhdistetyt kulusuhteet ovat tarkastelujaksolla alentuneet kaikissa ryhmissä. Joissakin yhtiöissä luvanvaraisen liikenteen kulusuhteet olivat korkeimmat ja yksityistalouksilla alhaisimmat. Yhdistetyt kulusuhteet vaihtelivat eniten moottoripyörien vakuutuksissa ( %). Tarkastelujakson keskimääräisessä yhdistetyssä kulusuhteessa oli havaittavissa eroja vakuutusyhtiöiden kesken (vaihteluväli %), mutta useimmilla yhtiöillä kulusuhteen vuotuiset vaihtelut olivat suuremmat kuin yhtiöiden väliset erot. Uusittuja määräyksiä ja ohjeita Määräysten ja ohjeiden muutostyö jatkui vuoden 2004 aikana. Muutettujen määräysten voimaansaatto tapahtui kahdessa vaiheessa, osa määräyksistä astui voimaan ja osa Oleellisimmat vuoden 2004 lopussa voimaansaatetut määräysmuutokset johtuivat vakuutusyhtiölain, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja vakuutusyhdistyslain muutoksista ja näiden lakien sopeuttamisesta henki- ja vahinkovakuutusyrityksiä koskeviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin (nk. Solvenssi I). Vuoden 2005 alusta voimaansaatettujen määräysten merkittävimmät muutokset liittyivät EU:n antamien yritysten tilinpäätöksiä koskevien nk. fair-value -direktiivin ja modernisointidirektiivin soveltamiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Merkittävin sisällöllinen muutos on mahdollisuus jatkossa arvostaa rahoitusvälineet ja/tai sijoituskiinteistöt käypään arvoon myös vakuutusyritysten, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tilinpäätöksissä. Tätä ei nykytilanteessa tulle soveltamaan yksikään suomalainen vakuutusyritys, eläkesäätiö tai eläkekassa yksittäistilinpäätöksissään. Syynä on verotus: käyvän arvon mukaisen laskennan osalta verotussäännökset ovat vielä merkittäviltä osin avoimia. Nykytilantees-

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...7 1.1 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT...7 1.2 STRATEGIA...7 1.3 ORGANISAATIO...8 1.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...9

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana.

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana. MÄÄRÄYS/OHJE 30.12.2002 Dnro 11/002/2002 Vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a Vakuutuskassalain

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet

Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet Hannu Ijäs 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita Yleistä; liikennevakuutuslain kokonaisuudistus (Hannu Ijäs)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Liikennevakuutuslain uudistaminen

Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikenneoikeuspäivä 27.10.2015 Hannu Ijäs Sosiaali- ja terveysministeriö Liikennevakuutus Suomessa Nykyinen laki tuli voimaan 1960. Liikennevakuutus perustuu monilta osin

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Työeläkejärjestelmät Suomessa Aihe laaja ja heterogeeninen Esityksen tilastomateriaalin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 6/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Perustelut laskuperustehakemukselle

Perustelut laskuperustehakemukselle Perustelut laskuperustehakemukselle Yrittäjien eläkekassa Oma asetettiin selvitystilaan huhtikuussa 2012. Eläkekassan toimintapääoman alhainen taso osoittautui esteeksi sille, että eläkekassan vakuutustoiminnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4. Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Pasi Laaksonen Vastuuvelka Solvenssi II: kehikossa Vastuuvelka

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma-

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tilien ryhmittelyn ja nimien tulee vastata virallisen tuloslaskelman, taseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen Dnro 6/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (8) 12.11.2015 Talousvaliokunta HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot