VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 20 0 4. Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

2

3 Puolueetonta ja luotettavaa vakuutusmarkkinoiden valvontaa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

4 2 Tekstisuunnittelu: Martti Korpijaakko, Smart Communication Graafinen suunnittelu: Heikki Nuutinen Design Kannet: Impressions Rives Design 350 g/m2 Talvikki Sisus: Galerie Art Silk 150 g/m2 Painatus: Erweko Painotuote Oy 2005 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

5 Sisällys Ylijohtajan yhteenvedot.. 4 Miksi VVV?.. 6 A. Näistä lähtökohdista 1. Tehtävät, tavoitteet ja strategia Asiakkaamme = valvottavat Taloudellinen kehitys Henkilöstö Toiminnan rahoitus B....Näihin saavutuksiin Vakuutusvalvonta Markkinavalvonta Työttömyysetuuksien toimeenpanon valvonta Kotimaisen sääntelyn uudistaminen Kansainvälinen toiminta Tutkimustoiminta Viestintä Hallinto ja sisäiset palvelut. 34 C.... Ja tällaisin tunnusluvuin. Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot & laskelmien tarkastelu 1. Kustannusvastaavuuslaskelma Tuotot Tuotot valvottavaryhmittäin Maksuperustelain mukaiset päätökset, luvat ja todistukset Kustannukset Tuotto- ja kululaskelma D. VVV:n organisaatio. 42 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

6 Ylijohtajan yhteenvedot Maailmanlaajuisesti tuntuvien luonnonkatastrofien ja EU:n piirissä uudistettavien vakavaraisuusvaatimusten vuosi oli VVV:lle työntäyteinen. Vuonna 2004 kansainvälisiin vakuutusmarkkinoihin vaikuttivat eri puolilla maailmaa tapahtuneet luonnonkatastrofit. Tämä erilaisten hirmumyrskyjen ja tulvien dramatisoima ajanjakso oli vakuutusyhtiöiden korvattaviksi tulevina vahinkoina ennätyksellinen. Vaikka Indonesian maanjäristyksen synnyttämien hyökyaaltojen aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset menetykset olivat valtavat, arvioidaan vakuutusyhtiöiden korvattavaksi tulevien vahinkojen silti jäävän luonnonmullistuksen laajuuteen nähden suhteellisen alhaisiksi. Aasian katastrofissa katosi tai loukkaantui myös suuri joukko suomalaisia. Uhrien ja heidän läheistensä hätä ja kärsimys eivät ole rahassa mitattavissa, mutta vakuutuskorvaukset voivat olla heidän taloudellisen turvansa kannalta avainasemassa. Tärkeää olisikin saada ratkaistuksi erilaiset tietosuoja- ja muut oikeudelliset ongelmat, jotta vakuutusyhtiöt pääsevät maksamaan korvauksia mahdollisimman nopeasti. Euroopan unionissa vakuutusyritysten vakavaraisuusvaatimusten kokonaisuudistus on ollut käynnissä jo usean vuoden ajan. Komission uudistuslinjauksen mukaisesti tavoitteena on saada aikaan kansainväliseen tilinpäätösstandardiin (IFRS) pohjautuva vakavaraisuuskehikko. Se rakentuu pankkien Basel II -vakavaraisuusuudistuksen tavoin kolmeen pilariin jaettavista vaatimuksista, joissa otetaan huomioon vakuutustoiminnan erilaiset riskit. Komis- sion tavoitteena on edelleen, että uusi järjestelmä olisi yhteensopiva kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön IAIS:n ja kansainvälisen aktuaarijärjestön IAA:n kehittämien vakavaraisuusmallien kanssa. Komission arvion mukaan uudet vakavaraisuusvaatimukset määrittelevä direktiivi otettaneen käyttöön vuonna Vuonna 2004 Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvojien komitea CEIOPS aloitti työnsä komission neuvonantajana vakuutus- ja eläkeasioissa. Komitealla on keskeinen asema vakavaraisuusvaatimusten uudistamishankkeessa. Vakuutusvalvontaviraston edustajat ovat mukana sen asettamissa työryhmissä, joissa valmistellaan komission pyynnöstä vakavaraisuuskehikon teknistä toteuttamista. Hankkeelle asettaa suuria haasteita se, että sovellettava IFRS:n vakuutusstandardi on edelleen keskeneräinen. Yrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat vakavaraisuuskehikossa avainasemassa kvantitatiivisten vakavaraisuusvaatimusten rinnalla. Sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle asetettavien vaatimusten määrittelyssä CEIOPS on edennyt pisimmälle. Paitsi näitä myös valvojan toiminnalle asetettavia vaatimuksia koskeva komissiolle annettava esitysluonnos lähtee helmikuussa 2005 lausuntokierrokselle eri intressitahoille. Toukokuun alussa 2004 EU laajeni huomattavasti, kun unioniin liittyi 10 uutta jäsenmaata. Näiden maiden vakuutusyhtiöiden ilmoituksia aikomuksesta 4 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

7 Ylijohtajan yhteenvedot Kiitän johtokuntaamme hyvästä yhteistyöstä sekä koko henkilöstöämme aikaansaavasta työsuorituksesta tärkeiden tavoitteidemme toteuttamisessa. tarjota vakuutuksia Suomeen on vuoden loppuun mennessä tullut vain kuusi kappaletta. Sen sijaan vastaavia ilmoituksia on vanhoista jäsenmaista tullut aikaisempia vuosia runsaammin. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät ole juuri ilmoittaneet toiminnan aloittamisesta uusissa jäsenmaissa sivukonttoripohjalta tai suoraan Suomesta käsin, vaan toiminta tapahtuu edelleenkin tytäryhtiöiden kautta. Pitkin vuotta 2004 on Suomessa valmisteltu uusia vakuutusedustusdirektiivin edellyttämiä säännöksiä, jotka koskevat sekä vakuutusmeklareita että vakuutusyhtiöiden asiamiehiä. Nämä säännökset mahdollistavat vakuutusedustuksen harjoittamisen koko unionin alueella kotimaassa tehtävän rekisteröinnin perusteella. Ongelmallista valvojien kannalta on, ettei direktiivissä ole säännöksiä koti- ja isäntävaltion valvojan roolista vakuutusedustajan valvonnassa. Direktiivin pohjalta laadittavat kansalliset säännökset näyttävätkin muodostuvan kovin erilaisiksi eri jäsenmaissa, mikä vaikeuttaa yhtenäisen unionin laajuisen valvontakäytännön luomista. Vuosi 2004 osoittautui työntäyteiseksi kaikilla VVV:n toimialueilla. Hely Salomaa Ylijohtaja Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

8 M i k si V V V? On kaikkien etu, että suomalaiset vakuutusmarkkinat toimivat tukevalla perustalla. Siksi meitä tarvitaan. Tähtäimessä vakuutusmarkkinoiden vakaus ja luottamus alaan Vakuutusvalvontaviraston (VVV) tärkeimpänä tehtävänä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen Suomessa. Visionsa mukaisesti VVV on valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava asiantuntijaviranomainen. VVV:n kaikki toiminnan menot katetaan valvottavilta kerättävillä valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Valtiontalouden ja kansalaisten verorasituksen kannalta VVV:n nettobudjetointiin perustuvaa taloudenpitoa voidaan pitää myönteisenä asiana. VVV - tehokkaasti ennakoiva ja uskottavasti osaava asiantuntija 6 Vakuutusvalvontaviraston asiakaskunnan pääosa koostuu valvottavista, jotka ovat vakuutus- ja eläkelaitoksia sekä muita vakuutusalan toimijoita. Valvonnan ohella asiakaspalvelumme kattaa lain edellyttämät rekisteröinti- ja muut päätökset, luvat ja vahvistukset, jotka haetaan VVV:lta. Muita asiakasryhmiä ovat mm. koti- ja ulkomaiset viranomaiset sekä vakuutusalan yhteisöt ja julkinen sana. Jokapäiväinen toimintamme perustuu vakuutusja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvontaan ja tarkastukseen. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Pidämme huolta siitä, että vakuutus- ja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

9 M i k si V V V? sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. VVV:n tehtäväalue kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Lisäksi olemme mukana edistämässä alan tutkimusta. Vakavaraisuusvalvonnan painopiste riskialtteimmissa valvottavissa, sisäisen valvonnan kehittämisessä sekä valvontaviranomaisten yhteistyössä Vakavaraisuusvalvonnassa: keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssiyhteenliittymiä yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

10 M i k si V V V? Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa tutkimme mm. ehtojen lainmukaisuutta, maksutason riittävyyttä ja kohtuullisuutta, käytäntöjen lainmukaisuutta ja markkinoinnin läpinäkyvyyttä sekä vakuutusedustajien toimintaa Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa: keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan seuraamme vakuutusten markkinointi-, hallinnointi- ja korvaustoimintakäytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä pidämme silmällä vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Lisäksi osallistumme EU:ssa vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen ja pidämme yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Vakuutusvalvontavirasto on osa valtionhallintoa Olemme hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön alainen valvontavirasto, joka on päätöksenteossaan itsenäinen. VVV:n johtokunta on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. Organisaatiorakenteemme on esitelty tämän painotuotteen lopussa. VVV:lla on motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka vahvuus on 72 virkamiestä ( ). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, ja se edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Myös koulutustaso on korkea (useimmilla korkeakoulututkinto oikeustieteen, kauppatieteen tai vakuutusmatematiikan alalta). Kilpailukykyään työnantajana VVV hoitaa kehittämällä virkapalkkarakennettaan, kouluttamalla henkilöstöään ja huolehtimalla sen hyvästä työkyvystä. 8 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

11 M i k si V V V? Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

12 10 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

13 2004 A. Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tehtävämme on pitää huoli, että vakuutusala hoitaa velvoitteensa, on toiminnaltaan lainmukainen, menettelytavoiltaan kohtuullinen sekä tuotteiltaan ja hinnoittelultaan asiallinen. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

14 Näistä lähtökohdista ponnistamme Tehtävät, tavoitteet ja strategia Toiminnan tavoitteina vakaus ja luottamus VVV:n tähtäimenä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen. Visiomme on olla valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava vakuutusvalvoja. Päätehtävämme on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Seuraamme, että vakuutusja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. Vastuualueemme kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Pyrimme niinikään tukemaan ja edistämään alan tutkimusta. 12 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

15 Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tuore strategiamme määrittelee sekä vakavaraisuusvalvonnan että vakuutusmarkkinoiden valvonnan painopisteet VVV:n johtokunnan hyväksymän strategian mukaan valvonnan painopisteet määritellään seuraavalla tavalla: Vakavaraisuusvalvonnassa keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssikonglomeraatteja yhteistyössä Rahoitustarkastuksen (Rata) ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Strategiamme korostaa toiminnan läpinäkyvyyttä, valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä EU-alueella, kilpailukykyä sekä resurssien mitoitusta ja kohdentamista VVV:n kuuluu huolehtia toimintansa läpinäkyvyydestä, varmistaa valvontaprosessiensa toimivuus, osallistua vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen EU:ssa ja pitää yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. VVV varmistaa kilpailukykynsä työnantajana kehittämällä virkapalkkarakennettaan ja kouluttamalla henkilöstöään ottaen huomioon erityisesti tulevat tilinpäätös- ja vakavaraisuussäännösten muutokset sekä valvonnan edellyttämät analysointivalmiudet ja huolehdittava henkilöstön työkyvystä. Taloudellisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi VVV:n resurssit mitoitetaan tehtäviä vastaavasti ja kohdennetaan valvonnan painopistealueille. Henkilöstöä kannustetaan kustannustietoisuuteen. Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan valvomme vakuutusten markkinoinnissa, hallinnoinnissa ja korvaustoiminnassa sovellettavien käytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä valvomme vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

16 Näistä lähtökohdista ponnistamme Asiakkaamme = valvottavat VVV:n asiakkaiden merkittävin osa koostuu valvottavista, joita ovat vakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutuskassat, eläkesäätiöt ja lailla perustetut eläkelaitokset, Kuntien eläkevakuutus, Valtion eläkerahasto, Kirkon Eläkerahasto, vakuutuksenvälittäjät, työttömyyskassat, Työttömyysvakuutusrahasto, Koulutusrahasto sekä muut yhteisöt, joiden valvonta on laissa säädetty viraston tehtäväksi. Muita asiakkaita ovat mm. kotimaiset ja ulkomaiset viranomaiset ja vakuutusalan yhteisöt sekä viestintävälineet, jotka lisäävät tietämystä vakuutusmarkkinoista. Vuoden 2004 lopussa VVV:lla oli 835 valvottavaa. Tässä joukossa oli 48 vakuutusyhtiötä. Lukumäärältään suurimman ryhmän (yhteensä 331) muodostivat vakuutuksenvälittäjäyhteisöt ja -henkilöt. Vakuutusmarkkinoiden rakennemuutokset jatkuivat. Osa viraston valvottavista kuuluu kotimaisiin tai rajat ylittäviin vakuutusyhtiöryhmittymiin tai vakuutusja rahoitusryhmittymiin, joiden valvonta edellyttää tehokasta yhteistyötä Ratan ja muiden maiden vakuutus- ja rahoitusalan yritysten valvojien kanssa. Valvottavien määrä (rekisterissä olevat) Muutos v v Valvottavaryhmä Henkivakuutusyhtiöt *) Vahinkovakuutusyhtiöt *) Työeläkevakuutusyhtiöt Eläkesäätiöt *) Eläkekassat *) Sairaus- ja muut vakuutuskassat *) Lailla perustetut eläkelaitokset Kuntien eläkevak., Valtion eläkerah., Kirkon eläkerah Vakuutusyhdistykset Vakuutuksenvälittäjäyhteisöt Vakuutuksenvälittäjähenkilöt Työttömyyskassat Työttömyysvak.rahasto + Koulutusrahasto Muut Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden edustustot Yhteensä Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan ilmoituksia *) Lukuihin sisältyvät selvitystilassa olevat: henkivakuutusyhtiöt vahinkovakuutusyhtiöt eläkesäätiöt eläkekassat sairaus- ja muut vakuutuskassat Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

17 Näistä lähtökohdista ponnistamme Taloudellinen kehitys: Suotuisan kehityksen myötätuulta. Suotuisa kehitys sijoitusmarkkinoilla ja parantunut kannattavuus vahvistivat vakuutuslaitosten vakavaraisuutta. Talouden ja vakavaraisuuden valvonnan ympäristö Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden aikana. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma kuitenkin laski 2 % miljoonaan euroon. Poikkeavaan kehitykseen muihin vakuutuslaitoksiin verrattuna vaikutti useita eri tekijöitä kuten mm. vahinkovakuutusyhtiöiden maltillisemmasta riskinotosta johtuvat keskimäärin alhaisemmat sijoitustoiminnan tuotot ja hyvän vakuutusteknisen kannattavuuden puskuroituminen toimintapääoman ulkopuolelle tasoitusmäärään tulevia keskimääräistä heikompia vahinkovuosia varten. Henkivakuutusyhtiöillä toimintapääoma kasvoi 13 % miljoonaan euroon ja työeläkeyhtiöillä 23 % miljoonaan euroon. TEL-eläkesäätiöiden toimintapääoma kasvoi 20 % ja TEL-eläkekassojen 14 % vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Positiiviseen vakavaraisuuskehitykseen vaikuttivat erityisesti joukkovelkakirjalainojen hintojen nousu korkotasojen laskettua merkittävästi tarkastelujakson aikana ja osakemarkkinoiden suotuisa kehitys. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuskehitykseen vaikutti positiivisesti vakuutusteknisen kannattavuuden selkeä parantuminen. Tämä näkyy lähinnä vakavaraisuuspääomaan sisältyvän tasoitusmäärän kasvuna. Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemasta ja puolivuosittaisen katsauksen TEL-eläkesäätiöiden ja TEL-eläkekassojen vakavaraisuusasemasta. Vakuutusyhtiöiden toimintapääomat suhteessa vähimmäismäärään Vahinkovakuutusyhtiöt Henkivakuutusyhtiöt Työeläkeyhtiöt 500 % 400 % 300 % 420,7 309,1 306,4 406,4 308,4 323,6 383,5 321,4 300,9 394,3 326,1 310,7 349,7 332,4 352,4 200 % 100 % 0 % Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

18 Näistä lähtökohdista ponnistamme Henkilöstö: Saavutukset ja osaaminen syntyvät aina innostuneista ihmisistä. Tässä talossa työskentelee osaavaa, motivoitunutta ja hyvin koulutettua väkeä. VVV:lla on osaava, motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka jaksamisesta huolehditaan työkuntoon, ammattitaitoon ja työyhteisöön vaikuttavin keinoin. Viraston palveluksessa oli yhteensä 72 virkamiestä, joista viisi oli määräaikaista viransijaista. Lukumäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta luvusta kymmenellä. Avoinna oli kaksi virkaa. Henkilötyövuosien määrän toteutuma oli 65,3 (lisäys edellisestä vuodesta 1,8 henkilötyövuotta). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, sama kuin valtiolla keskimäärin. VVV:n henkilöstön koulutustaso on korkea, valtaosalla on korkeakoulututkinto, useimmiten oikeustieteen, kauppatieteen tai matematiikan (vakuutusmatematiikka) alalta. Henkilöstömme edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Henkilötyövuodet valvottavaryhmittäin v Valvottavaryhmä Htv % 1 Henkivakuutusyhtiöt 9,1 16,3 2 Vahinkovakuutusyhtiöt 9,9 17,7 3 Työeläkevakuutusyhtiöt 9,6 17,2 4 Eläkesäätiöt ja eläkekassat 7,0 12,6 5 Muut vakuutuskassat 2,4 4,3 6 Lailla perustetut eläkelaitokset 0,3 0,6 6.a. Kunt. eläkevak., Valtioneläkerah., 1,5 2,7 Kirkon eläkerah. 7 Eläketurvakeskus 0,1 0,2 8 Vakuutusyhdistykset 1,9 3,4 9 Vakuutuksenvälittäjät 2,3 4,1 10 Työttömyyskassat 11,2 20,0 10.a. Tyött.vak.rahasto ja Koulutusrahasto 0,3 0,5 11 Muut valvottavat 0,3 0,5 Valvottaryhmät yhtensä 55,9 100,0 Hallinto ja tukipalvelut 9,4 Kaikki yhteensä 65,3 16 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

19 Näistä lähtökohdista ponnistamme Toiminnan rahoitus: Menot katetaan valvottavilta perittävillä maksuilla. Maksullisen toimintamme tuotot kattavat toimintamenomme kokonaisuudessaan. VVV:n toiminnasta aiheutuvat menot katetaan valvonta- ja toimenpidemaksuilla, jotka kerätään valvottavilta. Toiminnan rahoituksesta säädetään laissa 1. Hakemuksen perusteella annettavista päätöksistä ja muista tilaukseen perustuvista suoritteista peritään maksu 2. VVV:n talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Maksullisen toiminnan tuottojen tulee kattaa toiminnan menot kokonaisuudessaan. Tuottojen toteutuma oli kertomusvuonna yhteensä 5,1 milj. euroa (talousarvio: 5,6 milj. euroa). Kulujen arvonlisäverot on kirjattu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäverokuluihin. 3 Valvontamaksut määräytyvät Vakuutusvalvontaviraston kustannuslaskennan ja valvottavien yhteisöjen tilinpäätöstietojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti 4. Valvontamaksuja määrättäessä talousarvion mukaisista viraston menoista vähennetään ao. valvottavaryhmän laitoksilta perittävät maksut maksuperustelain mukaisista suoritteista. Laskutuksessa huomioidaan valvottavaryhmittäin vähennyksenä edelliseltä tilivuodelta kertynyt laskutusylijäämä ja lisäyksenä kertynyt laskutusalijäämä. Vuoden 2004 kertyneet laskutusylijäämät/-alijäämät huomioitiin vuoden 2005 valvontamaksuissa. VVV teki sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen, jossa se esittää, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain kokonaisvaltaiseksi muuttamiseksi. Näkemyksemme mukaan maksujen määräämisperusteita tulisi muuttaa siten, että valvottavat voivat paremmin ennakoida tulevan maksun määrän. Vakuutusvalvonnan kustannusten lisäys vuodelta 2003 oli kokonaisuudessaan 13 prosenttia. Henkilöstömenot kasvoivat 10,7 prosenttia johtuen henkilötyövuosimäärän kasvusta avoimien virkojen tullessa täytetyiksi. Muissa kustannuksissa oli lisäystä 22,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja VVV:n välinen toimintavuotta 2004 koskeva tulossopimus allekirjoitettiin Kokonaiskustannukset v (1000 euroa) Vakuutustarkastuksen kustantamisesta annettu laki (479/1944). Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. Momenttia veloittaen (Tuottojen arvonlisäverot: momentti ). Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Vakuutusvalvontaviraston valvonnassa olevien valvontamaksun perusteista v. 2004, / Dnro 63/001/2003 ja Vakuutusvalvontaviraston maksuunpanopäätös v. 2004, /Dnro 1/001/2003. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

20 18 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

21 B. Näihin saavutuksiin pääsimme vuonna Linjakas valvonta perustuu nykyaikaisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen, toimiviin valvontaprosesseihin sekä hiottuun yhteistyöhön muiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

22 Näihin saavutuksiin pääsimme 1. Vakuutusvalvonta Suunnitelmien mukaisesti toteutunutta talouden ja vakavaraisuuden valvontaa Vakuutusyhtiöitä koskevat tarkastussuunnitelmat toteutuivat lukuun ottamatta muutamaa aihetarkastusta, jotka jäivät läpiviemättä lähinnä muiden valvonta-asioiden priorisoinnin johdosta ja aikataulullisista syistä. Eläkesäätiöiden ja -kassojen talouden valvonnassa erityistä huomiota kiinnitettiin uudistetun valvottavatietokannan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Vuoden aikana VVV antoi talouden valvontaan liittyen lakeihin perustuvan huomautuksen tai kehotuksen kaksi kertaa. Valvontatoimenpiteet johtuivat valvottavien sisäisiin prosesseihin liittyvistä laiminlyönneistä, jotka eivät olleet luonteeltaan erityisen vakavia. Valvontatoiminnassa havaitut lievät puutteet hoidetaan normaalisti kuntoon valvojan ja valvottavan välillä käytävän dialogin pohjalta. Sisäisen valvonnan tila valvottavissa on suoritettujen tarkastusten pohjalta arvioituna tyydyttävä. Kokonaiskäsitys asiasta on saatavissa 1-2 vuoden kuluttua, kun kaikki merkittävät ryhmät/yhtiöt on tarkastettu. Johdon luotettavuusja sopivuusarvioinnit VVV suoritti vuoden 2004 aikana 90 vakuutusyhtiöitä koskevien lakien mukaista johdon luotettavuusja sopivuusarviota. Valvontaa kehitettiin käytännön valvontatoiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Toimivaa yhteistyötä Sammon, If-konsernin ja Nordean valvonnassa 20 Sisäisen valvonnan tarkastukset Vuoden 2004 aikana on valmistunut neljä sisäisen valvonnan tarkastusta kolmen tarkastuksen ollessa kesken vuoden vaihteessa. Tämän lisäksi on osallistuttu yhteen osatarkastukseen Ratan kanssa. Tarkastukset on tehty VVV:n sisäistä valvontaa koskevan tarkastajan käsikirjaohjeen mukaisesti. VVV kiinnitti valvottavien huomiota mm. seuraaviin asioihin: hallitustyöskentely ja sisäisen valvonnan käsittely hallituksessa valvontatilintarkastajan kuuleminen hallituksessa riskienhallintaprosessi ja riskienhallintasuunnitelman sisältö vastuuvelan katteen seuranta sisäisen tarkastuksen organisointi Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 Virasto on harjoittanut tiivistä yhteistyöstä Ratan kanssa Sampo-ryhmittymän valvonnassa. Keväällä toteutettiin yhteistyössä koko Sampo-ryhmittymän riskienarviointi. Merkittävä laajennus Sampo-ryhmää koskevaan valvontayhteistyöhön toteutettiin Sammon hankittua määräysvallan ruotsalaisessa Ifkonsernissa. Rata, VVV, Ruotsin Finansinspektionen ja Norjan Kredittillsynet allekirjoittivat Samporyhmittymän lisävalvontaa koskevan valvontapöytäkirjan. Koordinoivana viranomaisena toimii Rata, joka on myös Sampo-ryhmittymän päävastuullinen valvoja. VVV valvoo ryhmittymään kuuluvia suomalaisia vakuutusyhtiöitä kuten tähänkin asti. If-konsernin valvonnassa jatkettiin tiivistä pohjoismaisten vakuutusvalvojien yhteistyötä. Syyspuolella valmistui valvojien yhteistyönä tekemä koko konsernia koskeva riskianalyysi, joka käytiin läpi myös konsernin ylimmän johdon kanssa.

23 Näihin saavutuksiin pääsimme Nordean pohjoismainen vakuutusvalvontaryhmä kokoontui vuoden 2004 aikana kolme kertaa. Ensimmäinen tilaisuus oli kaksipäiväinen tarkastuskäynti, toinen Nordean vakuutusalakonsernista laadittavan riskiarvion suunnittelupäivä ja viimeinen tilaisuus vuoden 2005 alkupuolella suoritettavan tarkastuskäynnin suunnittelupäivä. VVV:n näkemys on, että yhteistyö pohjoismaiden välillä on sujunut hyvin ja että asetetut lisävalvontatavoitteet on saavutettu. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujen kohtuullisuuden ja turvaavuuden valvonta Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen valvonnassa VVV otti vuonna 2004 virallisesti käyttöön uuden tiedonkeruumallin. Kerättyyn tilastoaineistoon perustuva tilastotutkimus julkaistiin tiedotteena Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tuloslaskelman mukainen vuoden 2003 vakuutusmaksutulo oli 516,0 milj. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

24 Näihin saavutuksiin pääsimme 22 euroa (515,6 vuonna 2002). Vakuutuslajin yhteenlaskettu vakuutustekninen vastuuvelka oli milj. euroa (2.112). Korvausvastuuta kasvattivat laskuperustekoron alentaminen (38,5 milj. euroa), kuolevuusmallin muutos (51,3 milj. euroa), kollektiivivarauksen vahvistaminen (10,0 milj. euroa) ja asbestivarausten vahvistus (21,2 milj. euroa). Pitkälti em. erien seurauksena tilinpäätöksen mukainen yhdistetty kulusuhde (korvaus- ja liikekulujen suhde maksutuottoihin) kasvoi 131,5 prosenttiin (107,0). Vakuutuslajin luonteesta johtuen yksittäisen tai muutaman vuoden tietojen analysoinnin perusteella ei voida tehdä kestäviä johtopäätöksiä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Sellaisia pystytään tekemään vasta, kun on käytettävissä tietoja vähintään yhden suhdannesyklin ylittävältä ajalta. Liikennevakuutuksen maksutasoselvitys Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 VVV teki tutkimuksen liikennevakuutuksen vakuutusmaksuista, korvauksista ja liikekuluista vuosilta Liikennevakuutuslain mukaan vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksutason mittarina tutkimuksessa käytettiin yhdistettyä kulusuhdetta eli korvaus- ja liikekulujen suhdetta maksutuottoihin. Koko liikennevakuutusliikkeen osalta yhdistetty kulusuhde laski tarkastelujakson aikana. Vuonna 1998 yhdistetty kulusuhde oli 132 %, kun se vuonna 2002 oli enää 108 %. Koko tarkastelujakson keskimääräinen yhdistetty kulusuhde oli 122 %. Saavuttaakseen nollatuloksen liikennevakuutuksessa vakuutusyhtiöiden olisi pitänyt saada liikennevakuutuksen vastuuvelkaa kattavalle omaisuudelle keskimäärin kuuden prosentin sijoitustuotto. Yhdistetyt kulusuhteet ovat tarkastelujaksolla alentuneet kaikissa ryhmissä. Joissakin yhtiöissä luvanvaraisen liikenteen kulusuhteet olivat korkeimmat ja yksityistalouksilla alhaisimmat. Yhdistetyt kulusuhteet vaihtelivat eniten moottoripyörien vakuutuksissa ( %). Tarkastelujakson keskimääräisessä yhdistetyssä kulusuhteessa oli havaittavissa eroja vakuutusyhtiöiden kesken (vaihteluväli %), mutta useimmilla yhtiöillä kulusuhteen vuotuiset vaihtelut olivat suuremmat kuin yhtiöiden väliset erot. Uusittuja määräyksiä ja ohjeita Määräysten ja ohjeiden muutostyö jatkui vuoden 2004 aikana. Muutettujen määräysten voimaansaatto tapahtui kahdessa vaiheessa, osa määräyksistä astui voimaan ja osa Oleellisimmat vuoden 2004 lopussa voimaansaatetut määräysmuutokset johtuivat vakuutusyhtiölain, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja vakuutusyhdistyslain muutoksista ja näiden lakien sopeuttamisesta henki- ja vahinkovakuutusyrityksiä koskeviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin (nk. Solvenssi I). Vuoden 2005 alusta voimaansaatettujen määräysten merkittävimmät muutokset liittyivät EU:n antamien yritysten tilinpäätöksiä koskevien nk. fair-value -direktiivin ja modernisointidirektiivin soveltamiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Merkittävin sisällöllinen muutos on mahdollisuus jatkossa arvostaa rahoitusvälineet ja/tai sijoituskiinteistöt käypään arvoon myös vakuutusyritysten, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tilinpäätöksissä. Tätä ei nykytilanteessa tulle soveltamaan yksikään suomalainen vakuutusyritys, eläkesäätiö tai eläkekassa yksittäistilinpäätöksissään. Syynä on verotus: käyvän arvon mukaisen laskennan osalta verotussäännökset ovat vielä merkittäviltä osin avoimia. Nykytilantees-

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...7 1.1 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT...7 1.2 STRATEGIA...7 1.3 ORGANISAATIO...8 1.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...9

Lisätiedot

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain HE 170/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi säännökset, jotka koskevat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen Määräykset ja ohjeet Vakuutusyhtiöt Eläkekassat Eläkesäätiöt Antopäivä 1.2.2011 Voimaantulopäivä 1.2.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta EV 77/2000 vp - HE 34/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VB01 Epäsuora rahoituslaskelma VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot VD01

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla

Vakavaraisuus meillä ja muualla Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 22.9.2016 Jouni Herkama Lakimies Työeläkevakuuttajat TELA ry Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 2 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana.

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana. MÄÄRÄYS/OHJE 30.12.2002 Dnro 11/002/2002 Vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a Vakuutuskassalain

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro FIVA 8/01.00/2015 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet

Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet Hannu Ijäs 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita Yleistä; liikennevakuutuslain kokonaisuudistus (Hannu Ijäs)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2011

Määräykset ja ohjeet 2/2011 Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 6/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO

VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO VAKUUTUSVALVONTA- VIRASTO Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 SISÄLLYSLUETTELO YLIJOHTAJAN KATSAUS 1 1 TOIMINTAKATSAUS 3 1.1 HALLINNOLLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS JA ASIAKKAAT

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski, 03.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston EUvaroja koskevat tarkastushavainnot

Lisätiedot

Neljännesvuosittain VF11 Tietoja työeläkeyhtiön siirtoliikkeestä VG01 Sijoitusjakauma VG02 Johdannaiset

Neljännesvuosittain VF11 Tietoja työeläkeyhtiön siirtoliikkeestä VG01 Sijoitusjakauma VG02 Johdannaiset 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VD: Vakavaraisuus VF: Vastuuvelka VO: Tunnuslukutaulukot VP: Tutkimus työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusliikkeestä VS:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Liikennevakuutuslain uudistaminen

Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikenneoikeuspäivä 27.10.2015 Hannu Ijäs Sosiaali- ja terveysministeriö Liikennevakuutus Suomessa Nykyinen laki tuli voimaan 1960. Liikennevakuutus perustuu monilta osin

Lisätiedot

Perustelut laskuperustehakemukselle

Perustelut laskuperustehakemukselle Perustelut laskuperustehakemukselle Yrittäjien eläkekassa Oma asetettiin selvitystilaan huhtikuussa 2012. Eläkekassan toimintapääoman alhainen taso osoittautui esteeksi sille, että eläkekassan vakuutustoiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot