VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 20 0 4. Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS Tehokkaasti ennakoiva, uskottavasti osaava.

2

3 Puolueetonta ja luotettavaa vakuutusmarkkinoiden valvontaa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

4 2 Tekstisuunnittelu: Martti Korpijaakko, Smart Communication Graafinen suunnittelu: Heikki Nuutinen Design Kannet: Impressions Rives Design 350 g/m2 Talvikki Sisus: Galerie Art Silk 150 g/m2 Painatus: Erweko Painotuote Oy 2005 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

5 Sisällys Ylijohtajan yhteenvedot.. 4 Miksi VVV?.. 6 A. Näistä lähtökohdista 1. Tehtävät, tavoitteet ja strategia Asiakkaamme = valvottavat Taloudellinen kehitys Henkilöstö Toiminnan rahoitus B....Näihin saavutuksiin Vakuutusvalvonta Markkinavalvonta Työttömyysetuuksien toimeenpanon valvonta Kotimaisen sääntelyn uudistaminen Kansainvälinen toiminta Tutkimustoiminta Viestintä Hallinto ja sisäiset palvelut. 34 C.... Ja tällaisin tunnusluvuin. Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot & laskelmien tarkastelu 1. Kustannusvastaavuuslaskelma Tuotot Tuotot valvottavaryhmittäin Maksuperustelain mukaiset päätökset, luvat ja todistukset Kustannukset Tuotto- ja kululaskelma D. VVV:n organisaatio. 42 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

6 Ylijohtajan yhteenvedot Maailmanlaajuisesti tuntuvien luonnonkatastrofien ja EU:n piirissä uudistettavien vakavaraisuusvaatimusten vuosi oli VVV:lle työntäyteinen. Vuonna 2004 kansainvälisiin vakuutusmarkkinoihin vaikuttivat eri puolilla maailmaa tapahtuneet luonnonkatastrofit. Tämä erilaisten hirmumyrskyjen ja tulvien dramatisoima ajanjakso oli vakuutusyhtiöiden korvattaviksi tulevina vahinkoina ennätyksellinen. Vaikka Indonesian maanjäristyksen synnyttämien hyökyaaltojen aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset menetykset olivat valtavat, arvioidaan vakuutusyhtiöiden korvattavaksi tulevien vahinkojen silti jäävän luonnonmullistuksen laajuuteen nähden suhteellisen alhaisiksi. Aasian katastrofissa katosi tai loukkaantui myös suuri joukko suomalaisia. Uhrien ja heidän läheistensä hätä ja kärsimys eivät ole rahassa mitattavissa, mutta vakuutuskorvaukset voivat olla heidän taloudellisen turvansa kannalta avainasemassa. Tärkeää olisikin saada ratkaistuksi erilaiset tietosuoja- ja muut oikeudelliset ongelmat, jotta vakuutusyhtiöt pääsevät maksamaan korvauksia mahdollisimman nopeasti. Euroopan unionissa vakuutusyritysten vakavaraisuusvaatimusten kokonaisuudistus on ollut käynnissä jo usean vuoden ajan. Komission uudistuslinjauksen mukaisesti tavoitteena on saada aikaan kansainväliseen tilinpäätösstandardiin (IFRS) pohjautuva vakavaraisuuskehikko. Se rakentuu pankkien Basel II -vakavaraisuusuudistuksen tavoin kolmeen pilariin jaettavista vaatimuksista, joissa otetaan huomioon vakuutustoiminnan erilaiset riskit. Komis- sion tavoitteena on edelleen, että uusi järjestelmä olisi yhteensopiva kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön IAIS:n ja kansainvälisen aktuaarijärjestön IAA:n kehittämien vakavaraisuusmallien kanssa. Komission arvion mukaan uudet vakavaraisuusvaatimukset määrittelevä direktiivi otettaneen käyttöön vuonna Vuonna 2004 Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvojien komitea CEIOPS aloitti työnsä komission neuvonantajana vakuutus- ja eläkeasioissa. Komitealla on keskeinen asema vakavaraisuusvaatimusten uudistamishankkeessa. Vakuutusvalvontaviraston edustajat ovat mukana sen asettamissa työryhmissä, joissa valmistellaan komission pyynnöstä vakavaraisuuskehikon teknistä toteuttamista. Hankkeelle asettaa suuria haasteita se, että sovellettava IFRS:n vakuutusstandardi on edelleen keskeneräinen. Yrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat vakavaraisuuskehikossa avainasemassa kvantitatiivisten vakavaraisuusvaatimusten rinnalla. Sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle asetettavien vaatimusten määrittelyssä CEIOPS on edennyt pisimmälle. Paitsi näitä myös valvojan toiminnalle asetettavia vaatimuksia koskeva komissiolle annettava esitysluonnos lähtee helmikuussa 2005 lausuntokierrokselle eri intressitahoille. Toukokuun alussa 2004 EU laajeni huomattavasti, kun unioniin liittyi 10 uutta jäsenmaata. Näiden maiden vakuutusyhtiöiden ilmoituksia aikomuksesta 4 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

7 Ylijohtajan yhteenvedot Kiitän johtokuntaamme hyvästä yhteistyöstä sekä koko henkilöstöämme aikaansaavasta työsuorituksesta tärkeiden tavoitteidemme toteuttamisessa. tarjota vakuutuksia Suomeen on vuoden loppuun mennessä tullut vain kuusi kappaletta. Sen sijaan vastaavia ilmoituksia on vanhoista jäsenmaista tullut aikaisempia vuosia runsaammin. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät ole juuri ilmoittaneet toiminnan aloittamisesta uusissa jäsenmaissa sivukonttoripohjalta tai suoraan Suomesta käsin, vaan toiminta tapahtuu edelleenkin tytäryhtiöiden kautta. Pitkin vuotta 2004 on Suomessa valmisteltu uusia vakuutusedustusdirektiivin edellyttämiä säännöksiä, jotka koskevat sekä vakuutusmeklareita että vakuutusyhtiöiden asiamiehiä. Nämä säännökset mahdollistavat vakuutusedustuksen harjoittamisen koko unionin alueella kotimaassa tehtävän rekisteröinnin perusteella. Ongelmallista valvojien kannalta on, ettei direktiivissä ole säännöksiä koti- ja isäntävaltion valvojan roolista vakuutusedustajan valvonnassa. Direktiivin pohjalta laadittavat kansalliset säännökset näyttävätkin muodostuvan kovin erilaisiksi eri jäsenmaissa, mikä vaikeuttaa yhtenäisen unionin laajuisen valvontakäytännön luomista. Vuosi 2004 osoittautui työntäyteiseksi kaikilla VVV:n toimialueilla. Hely Salomaa Ylijohtaja Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

8 M i k si V V V? On kaikkien etu, että suomalaiset vakuutusmarkkinat toimivat tukevalla perustalla. Siksi meitä tarvitaan. Tähtäimessä vakuutusmarkkinoiden vakaus ja luottamus alaan Vakuutusvalvontaviraston (VVV) tärkeimpänä tehtävänä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen Suomessa. Visionsa mukaisesti VVV on valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava asiantuntijaviranomainen. VVV:n kaikki toiminnan menot katetaan valvottavilta kerättävillä valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Valtiontalouden ja kansalaisten verorasituksen kannalta VVV:n nettobudjetointiin perustuvaa taloudenpitoa voidaan pitää myönteisenä asiana. VVV - tehokkaasti ennakoiva ja uskottavasti osaava asiantuntija 6 Vakuutusvalvontaviraston asiakaskunnan pääosa koostuu valvottavista, jotka ovat vakuutus- ja eläkelaitoksia sekä muita vakuutusalan toimijoita. Valvonnan ohella asiakaspalvelumme kattaa lain edellyttämät rekisteröinti- ja muut päätökset, luvat ja vahvistukset, jotka haetaan VVV:lta. Muita asiakasryhmiä ovat mm. koti- ja ulkomaiset viranomaiset sekä vakuutusalan yhteisöt ja julkinen sana. Jokapäiväinen toimintamme perustuu vakuutusja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvontaan ja tarkastukseen. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Pidämme huolta siitä, että vakuutus- ja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

9 M i k si V V V? sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. VVV:n tehtäväalue kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Lisäksi olemme mukana edistämässä alan tutkimusta. Vakavaraisuusvalvonnan painopiste riskialtteimmissa valvottavissa, sisäisen valvonnan kehittämisessä sekä valvontaviranomaisten yhteistyössä Vakavaraisuusvalvonnassa: keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssiyhteenliittymiä yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

10 M i k si V V V? Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa tutkimme mm. ehtojen lainmukaisuutta, maksutason riittävyyttä ja kohtuullisuutta, käytäntöjen lainmukaisuutta ja markkinoinnin läpinäkyvyyttä sekä vakuutusedustajien toimintaa Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa: keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan seuraamme vakuutusten markkinointi-, hallinnointi- ja korvaustoimintakäytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä pidämme silmällä vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Lisäksi osallistumme EU:ssa vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen ja pidämme yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Vakuutusvalvontavirasto on osa valtionhallintoa Olemme hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön alainen valvontavirasto, joka on päätöksenteossaan itsenäinen. VVV:n johtokunta on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. Organisaatiorakenteemme on esitelty tämän painotuotteen lopussa. VVV:lla on motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka vahvuus on 72 virkamiestä ( ). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, ja se edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Myös koulutustaso on korkea (useimmilla korkeakoulututkinto oikeustieteen, kauppatieteen tai vakuutusmatematiikan alalta). Kilpailukykyään työnantajana VVV hoitaa kehittämällä virkapalkkarakennettaan, kouluttamalla henkilöstöään ja huolehtimalla sen hyvästä työkyvystä. 8 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

11 M i k si V V V? Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

12 10 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

13 2004 A. Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tehtävämme on pitää huoli, että vakuutusala hoitaa velvoitteensa, on toiminnaltaan lainmukainen, menettelytavoiltaan kohtuullinen sekä tuotteiltaan ja hinnoittelultaan asiallinen. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

14 Näistä lähtökohdista ponnistamme Tehtävät, tavoitteet ja strategia Toiminnan tavoitteina vakaus ja luottamus VVV:n tähtäimenä on myötävaikuttaa vakuutus- ja eläkelaitosten vakaaseen toimintaan sekä vakuutustoimintaan kohdistuvan luottamuksen säilymiseen. Visiomme on olla valvottavien toiminnan riskit ennakoivasti huomioon ottava, osaava, tehokas ja uskottava vakuutusvalvoja. Päätehtävämme on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Talouden valvonta tapahtuu tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta. Lisäksi tehtäviimme kuuluu valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Seuraamme, että vakuutusja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. Vastuualueemme kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Pyrimme niinikään tukemaan ja edistämään alan tutkimusta. 12 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

15 Näistä lähtökohdista ponnistamme... Tuore strategiamme määrittelee sekä vakavaraisuusvalvonnan että vakuutusmarkkinoiden valvonnan painopisteet VVV:n johtokunnan hyväksymän strategian mukaan valvonnan painopisteet määritellään seuraavalla tavalla: Vakavaraisuusvalvonnassa keskitymme riskialttiimpien ja merkittävimpien alan toimijoiden valvontaan edistämme valvottavien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä vaikutamme kotimaassa ja EU:ssa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen yrityksen toiminnan riskit entistä paremmin huomioon ottaviksi valvomme vakuutusryhmittymiä ja finanssikonglomeraatteja yhteistyössä Rahoitustarkastuksen (Rata) ja ulkomaisten vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden valvojien kanssa Strategiamme korostaa toiminnan läpinäkyvyyttä, valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä EU-alueella, kilpailukykyä sekä resurssien mitoitusta ja kohdentamista VVV:n kuuluu huolehtia toimintansa läpinäkyvyydestä, varmistaa valvontaprosessiensa toimivuus, osallistua vakuutusvalvojien yhtenäisten valvontakäytäntöjen luomiseen EU:ssa ja pitää yllä kriisivalmiuksia yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. VVV varmistaa kilpailukykynsä työnantajana kehittämällä virkapalkkarakennettaan ja kouluttamalla henkilöstöään ottaen huomioon erityisesti tulevat tilinpäätös- ja vakavaraisuussäännösten muutokset sekä valvonnan edellyttämät analysointivalmiudet ja huolehdittava henkilöstön työkyvystä. Taloudellisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi VVV:n resurssit mitoitetaan tehtäviä vastaavasti ja kohdennetaan valvonnan painopistealueille. Henkilöstöä kannustetaan kustannustietoisuuteen. Vakuutusmarkkinoiden valvonnassa keskitymme erityisesti kuluttajavakuutusten vakuutusehtojen lainmukaisuuden ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksutason riittävyyden ja kohtuullisuuden valvontaan valvomme vakuutusten markkinoinnissa, hallinnoinnissa ja korvaustoiminnassa sovellettavien käytäntöjen lainmukaisuutta ja edistämme säästövakuutusten markkinointi-informaation läpinäkyvyyttä valvomme vakuutusedustajien toimintaa uudistuvan lainsäädännön mukaisesti Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

16 Näistä lähtökohdista ponnistamme Asiakkaamme = valvottavat VVV:n asiakkaiden merkittävin osa koostuu valvottavista, joita ovat vakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutuskassat, eläkesäätiöt ja lailla perustetut eläkelaitokset, Kuntien eläkevakuutus, Valtion eläkerahasto, Kirkon Eläkerahasto, vakuutuksenvälittäjät, työttömyyskassat, Työttömyysvakuutusrahasto, Koulutusrahasto sekä muut yhteisöt, joiden valvonta on laissa säädetty viraston tehtäväksi. Muita asiakkaita ovat mm. kotimaiset ja ulkomaiset viranomaiset ja vakuutusalan yhteisöt sekä viestintävälineet, jotka lisäävät tietämystä vakuutusmarkkinoista. Vuoden 2004 lopussa VVV:lla oli 835 valvottavaa. Tässä joukossa oli 48 vakuutusyhtiötä. Lukumäärältään suurimman ryhmän (yhteensä 331) muodostivat vakuutuksenvälittäjäyhteisöt ja -henkilöt. Vakuutusmarkkinoiden rakennemuutokset jatkuivat. Osa viraston valvottavista kuuluu kotimaisiin tai rajat ylittäviin vakuutusyhtiöryhmittymiin tai vakuutusja rahoitusryhmittymiin, joiden valvonta edellyttää tehokasta yhteistyötä Ratan ja muiden maiden vakuutus- ja rahoitusalan yritysten valvojien kanssa. Valvottavien määrä (rekisterissä olevat) Muutos v v Valvottavaryhmä Henkivakuutusyhtiöt *) Vahinkovakuutusyhtiöt *) Työeläkevakuutusyhtiöt Eläkesäätiöt *) Eläkekassat *) Sairaus- ja muut vakuutuskassat *) Lailla perustetut eläkelaitokset Kuntien eläkevak., Valtion eläkerah., Kirkon eläkerah Vakuutusyhdistykset Vakuutuksenvälittäjäyhteisöt Vakuutuksenvälittäjähenkilöt Työttömyyskassat Työttömyysvak.rahasto + Koulutusrahasto Muut Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden edustustot Yhteensä Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan ilmoituksia *) Lukuihin sisältyvät selvitystilassa olevat: henkivakuutusyhtiöt vahinkovakuutusyhtiöt eläkesäätiöt eläkekassat sairaus- ja muut vakuutuskassat Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

17 Näistä lähtökohdista ponnistamme Taloudellinen kehitys: Suotuisan kehityksen myötätuulta. Suotuisa kehitys sijoitusmarkkinoilla ja parantunut kannattavuus vahvistivat vakuutuslaitosten vakavaraisuutta. Talouden ja vakavaraisuuden valvonnan ympäristö Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden aikana. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma kuitenkin laski 2 % miljoonaan euroon. Poikkeavaan kehitykseen muihin vakuutuslaitoksiin verrattuna vaikutti useita eri tekijöitä kuten mm. vahinkovakuutusyhtiöiden maltillisemmasta riskinotosta johtuvat keskimäärin alhaisemmat sijoitustoiminnan tuotot ja hyvän vakuutusteknisen kannattavuuden puskuroituminen toimintapääoman ulkopuolelle tasoitusmäärään tulevia keskimääräistä heikompia vahinkovuosia varten. Henkivakuutusyhtiöillä toimintapääoma kasvoi 13 % miljoonaan euroon ja työeläkeyhtiöillä 23 % miljoonaan euroon. TEL-eläkesäätiöiden toimintapääoma kasvoi 20 % ja TEL-eläkekassojen 14 % vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Positiiviseen vakavaraisuuskehitykseen vaikuttivat erityisesti joukkovelkakirjalainojen hintojen nousu korkotasojen laskettua merkittävästi tarkastelujakson aikana ja osakemarkkinoiden suotuisa kehitys. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuskehitykseen vaikutti positiivisesti vakuutusteknisen kannattavuuden selkeä parantuminen. Tämä näkyy lähinnä vakavaraisuuspääomaan sisältyvän tasoitusmäärän kasvuna. Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemasta ja puolivuosittaisen katsauksen TEL-eläkesäätiöiden ja TEL-eläkekassojen vakavaraisuusasemasta. Vakuutusyhtiöiden toimintapääomat suhteessa vähimmäismäärään Vahinkovakuutusyhtiöt Henkivakuutusyhtiöt Työeläkeyhtiöt 500 % 400 % 300 % 420,7 309,1 306,4 406,4 308,4 323,6 383,5 321,4 300,9 394,3 326,1 310,7 349,7 332,4 352,4 200 % 100 % 0 % Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

18 Näistä lähtökohdista ponnistamme Henkilöstö: Saavutukset ja osaaminen syntyvät aina innostuneista ihmisistä. Tässä talossa työskentelee osaavaa, motivoitunutta ja hyvin koulutettua väkeä. VVV:lla on osaava, motivoitunut ja uusiutumiskykyinen henkilöstö, jonka jaksamisesta huolehditaan työkuntoon, ammattitaitoon ja työyhteisöön vaikuttavin keinoin. Viraston palveluksessa oli yhteensä 72 virkamiestä, joista viisi oli määräaikaista viransijaista. Lukumäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta luvusta kymmenellä. Avoinna oli kaksi virkaa. Henkilötyövuosien määrän toteutuma oli 65,3 (lisäys edellisestä vuodesta 1,8 henkilötyövuotta). Henkilöstön keski-ikä on 44,1 vuotta, sama kuin valtiolla keskimäärin. VVV:n henkilöstön koulutustaso on korkea, valtaosalla on korkeakoulututkinto, useimmiten oikeustieteen, kauppatieteen tai matematiikan (vakuutusmatematiikka) alalta. Henkilöstömme edustaa laajaa vakuutusmarkkinoiden eri alueiden asiantuntemusta. Henkilötyövuodet valvottavaryhmittäin v Valvottavaryhmä Htv % 1 Henkivakuutusyhtiöt 9,1 16,3 2 Vahinkovakuutusyhtiöt 9,9 17,7 3 Työeläkevakuutusyhtiöt 9,6 17,2 4 Eläkesäätiöt ja eläkekassat 7,0 12,6 5 Muut vakuutuskassat 2,4 4,3 6 Lailla perustetut eläkelaitokset 0,3 0,6 6.a. Kunt. eläkevak., Valtioneläkerah., 1,5 2,7 Kirkon eläkerah. 7 Eläketurvakeskus 0,1 0,2 8 Vakuutusyhdistykset 1,9 3,4 9 Vakuutuksenvälittäjät 2,3 4,1 10 Työttömyyskassat 11,2 20,0 10.a. Tyött.vak.rahasto ja Koulutusrahasto 0,3 0,5 11 Muut valvottavat 0,3 0,5 Valvottaryhmät yhtensä 55,9 100,0 Hallinto ja tukipalvelut 9,4 Kaikki yhteensä 65,3 16 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

19 Näistä lähtökohdista ponnistamme Toiminnan rahoitus: Menot katetaan valvottavilta perittävillä maksuilla. Maksullisen toimintamme tuotot kattavat toimintamenomme kokonaisuudessaan. VVV:n toiminnasta aiheutuvat menot katetaan valvonta- ja toimenpidemaksuilla, jotka kerätään valvottavilta. Toiminnan rahoituksesta säädetään laissa 1. Hakemuksen perusteella annettavista päätöksistä ja muista tilaukseen perustuvista suoritteista peritään maksu 2. VVV:n talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Maksullisen toiminnan tuottojen tulee kattaa toiminnan menot kokonaisuudessaan. Tuottojen toteutuma oli kertomusvuonna yhteensä 5,1 milj. euroa (talousarvio: 5,6 milj. euroa). Kulujen arvonlisäverot on kirjattu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäverokuluihin. 3 Valvontamaksut määräytyvät Vakuutusvalvontaviraston kustannuslaskennan ja valvottavien yhteisöjen tilinpäätöstietojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti 4. Valvontamaksuja määrättäessä talousarvion mukaisista viraston menoista vähennetään ao. valvottavaryhmän laitoksilta perittävät maksut maksuperustelain mukaisista suoritteista. Laskutuksessa huomioidaan valvottavaryhmittäin vähennyksenä edelliseltä tilivuodelta kertynyt laskutusylijäämä ja lisäyksenä kertynyt laskutusalijäämä. Vuoden 2004 kertyneet laskutusylijäämät/-alijäämät huomioitiin vuoden 2005 valvontamaksuissa. VVV teki sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen, jossa se esittää, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain kokonaisvaltaiseksi muuttamiseksi. Näkemyksemme mukaan maksujen määräämisperusteita tulisi muuttaa siten, että valvottavat voivat paremmin ennakoida tulevan maksun määrän. Vakuutusvalvonnan kustannusten lisäys vuodelta 2003 oli kokonaisuudessaan 13 prosenttia. Henkilöstömenot kasvoivat 10,7 prosenttia johtuen henkilötyövuosimäärän kasvusta avoimien virkojen tullessa täytetyiksi. Muissa kustannuksissa oli lisäystä 22,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja VVV:n välinen toimintavuotta 2004 koskeva tulossopimus allekirjoitettiin Kokonaiskustannukset v (1000 euroa) Vakuutustarkastuksen kustantamisesta annettu laki (479/1944). Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. Momenttia veloittaen (Tuottojen arvonlisäverot: momentti ). Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Vakuutusvalvontaviraston valvonnassa olevien valvontamaksun perusteista v. 2004, / Dnro 63/001/2003 ja Vakuutusvalvontaviraston maksuunpanopäätös v. 2004, /Dnro 1/001/2003. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

20 18 Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004

21 B. Näihin saavutuksiin pääsimme vuonna Linjakas valvonta perustuu nykyaikaisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen, toimiviin valvontaprosesseihin sekä hiottuun yhteistyöhön muiden valvojien kanssa Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

22 Näihin saavutuksiin pääsimme 1. Vakuutusvalvonta Suunnitelmien mukaisesti toteutunutta talouden ja vakavaraisuuden valvontaa Vakuutusyhtiöitä koskevat tarkastussuunnitelmat toteutuivat lukuun ottamatta muutamaa aihetarkastusta, jotka jäivät läpiviemättä lähinnä muiden valvonta-asioiden priorisoinnin johdosta ja aikataulullisista syistä. Eläkesäätiöiden ja -kassojen talouden valvonnassa erityistä huomiota kiinnitettiin uudistetun valvottavatietokannan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Vuoden aikana VVV antoi talouden valvontaan liittyen lakeihin perustuvan huomautuksen tai kehotuksen kaksi kertaa. Valvontatoimenpiteet johtuivat valvottavien sisäisiin prosesseihin liittyvistä laiminlyönneistä, jotka eivät olleet luonteeltaan erityisen vakavia. Valvontatoiminnassa havaitut lievät puutteet hoidetaan normaalisti kuntoon valvojan ja valvottavan välillä käytävän dialogin pohjalta. Sisäisen valvonnan tila valvottavissa on suoritettujen tarkastusten pohjalta arvioituna tyydyttävä. Kokonaiskäsitys asiasta on saatavissa 1-2 vuoden kuluttua, kun kaikki merkittävät ryhmät/yhtiöt on tarkastettu. Johdon luotettavuusja sopivuusarvioinnit VVV suoritti vuoden 2004 aikana 90 vakuutusyhtiöitä koskevien lakien mukaista johdon luotettavuusja sopivuusarviota. Valvontaa kehitettiin käytännön valvontatoiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Toimivaa yhteistyötä Sammon, If-konsernin ja Nordean valvonnassa 20 Sisäisen valvonnan tarkastukset Vuoden 2004 aikana on valmistunut neljä sisäisen valvonnan tarkastusta kolmen tarkastuksen ollessa kesken vuoden vaihteessa. Tämän lisäksi on osallistuttu yhteen osatarkastukseen Ratan kanssa. Tarkastukset on tehty VVV:n sisäistä valvontaa koskevan tarkastajan käsikirjaohjeen mukaisesti. VVV kiinnitti valvottavien huomiota mm. seuraaviin asioihin: hallitustyöskentely ja sisäisen valvonnan käsittely hallituksessa valvontatilintarkastajan kuuleminen hallituksessa riskienhallintaprosessi ja riskienhallintasuunnitelman sisältö vastuuvelan katteen seuranta sisäisen tarkastuksen organisointi Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 Virasto on harjoittanut tiivistä yhteistyöstä Ratan kanssa Sampo-ryhmittymän valvonnassa. Keväällä toteutettiin yhteistyössä koko Sampo-ryhmittymän riskienarviointi. Merkittävä laajennus Sampo-ryhmää koskevaan valvontayhteistyöhön toteutettiin Sammon hankittua määräysvallan ruotsalaisessa Ifkonsernissa. Rata, VVV, Ruotsin Finansinspektionen ja Norjan Kredittillsynet allekirjoittivat Samporyhmittymän lisävalvontaa koskevan valvontapöytäkirjan. Koordinoivana viranomaisena toimii Rata, joka on myös Sampo-ryhmittymän päävastuullinen valvoja. VVV valvoo ryhmittymään kuuluvia suomalaisia vakuutusyhtiöitä kuten tähänkin asti. If-konsernin valvonnassa jatkettiin tiivistä pohjoismaisten vakuutusvalvojien yhteistyötä. Syyspuolella valmistui valvojien yhteistyönä tekemä koko konsernia koskeva riskianalyysi, joka käytiin läpi myös konsernin ylimmän johdon kanssa.

23 Näihin saavutuksiin pääsimme Nordean pohjoismainen vakuutusvalvontaryhmä kokoontui vuoden 2004 aikana kolme kertaa. Ensimmäinen tilaisuus oli kaksipäiväinen tarkastuskäynti, toinen Nordean vakuutusalakonsernista laadittavan riskiarvion suunnittelupäivä ja viimeinen tilaisuus vuoden 2005 alkupuolella suoritettavan tarkastuskäynnin suunnittelupäivä. VVV:n näkemys on, että yhteistyö pohjoismaiden välillä on sujunut hyvin ja että asetetut lisävalvontatavoitteet on saavutettu. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujen kohtuullisuuden ja turvaavuuden valvonta Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen valvonnassa VVV otti vuonna 2004 virallisesti käyttöön uuden tiedonkeruumallin. Kerättyyn tilastoaineistoon perustuva tilastotutkimus julkaistiin tiedotteena Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tuloslaskelman mukainen vuoden 2003 vakuutusmaksutulo oli 516,0 milj. Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus

24 Näihin saavutuksiin pääsimme 22 euroa (515,6 vuonna 2002). Vakuutuslajin yhteenlaskettu vakuutustekninen vastuuvelka oli milj. euroa (2.112). Korvausvastuuta kasvattivat laskuperustekoron alentaminen (38,5 milj. euroa), kuolevuusmallin muutos (51,3 milj. euroa), kollektiivivarauksen vahvistaminen (10,0 milj. euroa) ja asbestivarausten vahvistus (21,2 milj. euroa). Pitkälti em. erien seurauksena tilinpäätöksen mukainen yhdistetty kulusuhde (korvaus- ja liikekulujen suhde maksutuottoihin) kasvoi 131,5 prosenttiin (107,0). Vakuutuslajin luonteesta johtuen yksittäisen tai muutaman vuoden tietojen analysoinnin perusteella ei voida tehdä kestäviä johtopäätöksiä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Sellaisia pystytään tekemään vasta, kun on käytettävissä tietoja vähintään yhden suhdannesyklin ylittävältä ajalta. Liikennevakuutuksen maksutasoselvitys Vakuutusvalvontavirasto Vuosikertomus 2004 VVV teki tutkimuksen liikennevakuutuksen vakuutusmaksuista, korvauksista ja liikekuluista vuosilta Liikennevakuutuslain mukaan vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksutason mittarina tutkimuksessa käytettiin yhdistettyä kulusuhdetta eli korvaus- ja liikekulujen suhdetta maksutuottoihin. Koko liikennevakuutusliikkeen osalta yhdistetty kulusuhde laski tarkastelujakson aikana. Vuonna 1998 yhdistetty kulusuhde oli 132 %, kun se vuonna 2002 oli enää 108 %. Koko tarkastelujakson keskimääräinen yhdistetty kulusuhde oli 122 %. Saavuttaakseen nollatuloksen liikennevakuutuksessa vakuutusyhtiöiden olisi pitänyt saada liikennevakuutuksen vastuuvelkaa kattavalle omaisuudelle keskimäärin kuuden prosentin sijoitustuotto. Yhdistetyt kulusuhteet ovat tarkastelujaksolla alentuneet kaikissa ryhmissä. Joissakin yhtiöissä luvanvaraisen liikenteen kulusuhteet olivat korkeimmat ja yksityistalouksilla alhaisimmat. Yhdistetyt kulusuhteet vaihtelivat eniten moottoripyörien vakuutuksissa ( %). Tarkastelujakson keskimääräisessä yhdistetyssä kulusuhteessa oli havaittavissa eroja vakuutusyhtiöiden kesken (vaihteluväli %), mutta useimmilla yhtiöillä kulusuhteen vuotuiset vaihtelut olivat suuremmat kuin yhtiöiden väliset erot. Uusittuja määräyksiä ja ohjeita Määräysten ja ohjeiden muutostyö jatkui vuoden 2004 aikana. Muutettujen määräysten voimaansaatto tapahtui kahdessa vaiheessa, osa määräyksistä astui voimaan ja osa Oleellisimmat vuoden 2004 lopussa voimaansaatetut määräysmuutokset johtuivat vakuutusyhtiölain, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja vakuutusyhdistyslain muutoksista ja näiden lakien sopeuttamisesta henki- ja vahinkovakuutusyrityksiä koskeviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin (nk. Solvenssi I). Vuoden 2005 alusta voimaansaatettujen määräysten merkittävimmät muutokset liittyivät EU:n antamien yritysten tilinpäätöksiä koskevien nk. fair-value -direktiivin ja modernisointidirektiivin soveltamiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Merkittävin sisällöllinen muutos on mahdollisuus jatkossa arvostaa rahoitusvälineet ja/tai sijoituskiinteistöt käypään arvoon myös vakuutusyritysten, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen tilinpäätöksissä. Tätä ei nykytilanteessa tulle soveltamaan yksikään suomalainen vakuutusyritys, eläkesäätiö tai eläkekassa yksittäistilinpäätöksissään. Syynä on verotus: käyvän arvon mukaisen laskennan osalta verotussäännökset ovat vielä merkittäviltä osin avoimia. Nykytilantees-

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56 Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisältö Finanssivalvonta lyhyesti... 2 Johtajan katsaus... 3 Strategia... 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila... 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely

Lisätiedot

RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHMITTYMIEN VALVONTA

RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHMITTYMIEN VALVONTA VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA Nro 23/2001 ISBN 951-804-237-3 ISSN 0788-6322 RAHOITUS- JA VAKUUTUSRYHMITTYMIEN VALVONTA 3 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 1.6.2001 Tekijät: Pirkko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta HELSINKI Julkaisija: VALTIOVARANUINISTERIO 'ekijat: 'irkko Pohjoisaho-Aarti (pj) Aarja-Liisa Kahola (s.) Leima Letto (s.) uikaisun nimi : Moitus- ja vakuutusryhmittymm

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) Sosiaali- ja terveysministeriön pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta arviomuistiosta 8.2.2013 eläkesäätiö- ja

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Rautaruukin Eläkesäätiössä puhaltavat tuoreet tuulet Valvonnan rooli korostuu Eläkelaitosten sijoitussäännökset uudistuvat 3/2006 Sisältö ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2009 TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Sara Kuntanen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Yleistä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 13 Liitteet 14 Yleistä Finanssivalvonta

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s.

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s. Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 2/08 Lisäeläkeuudistuksella vipinää kentälle s. 8 Kurssiheilahteluja pitää sietää s. 6 Hedge-rahastot puhuttavat s. 10 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS - ESY RY. Kalevankatu 13, 3.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI MARRASKUU 2002 YHTEENVETO Hallituksen talouspolitiikan keskeinen tavoite on vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä toteuttamalla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot