YLEISRADION HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V Yhteenveto. Tyytyväisyys YLEn tarjontaan on pysynyt korkealla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISRADION HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2006. Yhteenveto. Tyytyväisyys YLEn tarjontaan on pysynyt korkealla"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 06

2

3 1 YLEISRADION HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V Yhteenveto Tyytyväisyys YLEn tarjontaan on pysynyt korkealla tasolla ja katselu- ja kuunteluosuudet ovat nousseet. Suomalaisista 83 % on vähintään melko tyytyväisiä YLEen. Tyytyväisten määrä on sama kuin edellisenä vuonna, mutta ikäryhmissä on liikettä. Nuorimpien tyytyväisyys kasvoi 9 %-yksiköllä kun yli 60-vuotiaiden tyytyväisyys laski 7 %-yksikköä. YLEn osuus päivittäisestä tv:n katselusta oli 45,4 % eli noin1 %-yksikön korkeampi kuin edellisenä vuonna. YLEn radiokanavien osuus kuuntelusta nousi 2 %-yksikköä ja oli 53 %. Suomalaisten asenne tv-maksuun on aiempaa myönteisempi. Peräti 91 % tietää tv-maksun YLEn ohjelmien tärkeimmäksi rahoitusmuodoksi ja 56 %:n mielestä tv-maksu on myös hyväksyttävin tapa rahoittaa julkisen palvelun ohjelmatoimintaa. Yleisöistä 62 % kokee saavansa YLEn ohjelmistoista vastinetta maksamalleen tv-maksulle. Luku nousi edellisvuodesta 11 % -yksikköä. YLE strategiatyön suunnitteluvaihe saatettiin päätökseen. Yhtiön hallitus hyväksyi toiminnan linjaukset. Strategisena tavoitteena on, että YLE toimii asiakas- ja sisältölähtöisesti nopeasti muuttuvilla monikanavamarkkinoilla. Hallitus hyväksyi myös organisaatiouudistuksen, jossa yhtiörakenne perustuu YLEn koko sisältötuotantoon eikä jakeluvälineisiin kuten aiemmin. Uuden strategian mukainen asiakas- ja sisältölähtöinen ohjelmistosuunnittelu aloitettiin syksyllä ja uusi organisaatio astui voimaan Raportointi tässä toimintakertomuksessa perustuu vuoden 2006 organisaatioon. YLEn talous kehittyi yhtiön hallintoneuvostossa neljä vuotta sitten hyväksyttyjen ja vuonna 2005 tarkennettujen linjausten mukaisesti. Talous tasapainotetaan vuoteen 2008 mennessä operatiivista toimintaa tehostamalla ja tv-maksun maltillisella vuosittaisella korotuksella. Toiminnan tehostamista jatkettiin yhtiön strategian pohjalta mm. kehittämällä tuotantoprosesseista monimediaisia. Myös YLEn uutistoiminta keskitettiin ja uutishankintaa uudistettiin. Yhtiörakennetta kevennettiin uusimalla tukitehtävien toimintamalleja ja ulkoistuksin. Eläkesäätiön toimintapääomaa vahvistettiin. Vuoden 2006 liiketappio oli 20,2 milj. euroa ja 16,2 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Tilikauden tulos oli 16,5 milj. euroa tappiollinen eli 12,3 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Kanavatarjonnassa tehtiin strategiaan kytkeytyviä ratkaisuja. ULA-jakeluna Uudellamaalla kuulunut radiokanava YleQ ja digitaalinen tv-kanava YLE24 päätettiin lopettaa. YLE Radio Peili laajenee vuonna 2008 valtakunnalliseksi ULA-jakelun puhekanavaksi. Populaarikulttuuriin, urheiluun ja tapahtumavälitykseen keskittyvä monimediainen digi-tv-kanava YLE Extra aloittaa huhtikuussa Lisäksi uusien palveluiden ja YLE Teeman resursseja vahvistettiin ja kaikkien kanavien työnjakoa ja profiileja tarkennettiin. Uusien palveluiden merkittävin avaus oli syyskuussa yhtiön 80. vuosipäiväksi valmistunut internetin Elävä arkisto. Valmistautuminen täysin digitaalisiin tv-lähetyksiin jatkui tehostetusti. Analogiset lähetykset lopetetaan elokuun 2007 lopussa. Finnpanelin tutkimuksen mukaan marras-joulukuun vaihteessa suomalaisista tvtalouksista 56 %:ssa oli digisovitin. Erityyppisiä digilaitteita oli kotitaloudessa. YLE panosti myös markkinointiin, jolla haluttiin korostaa julkisen palvelun ohjelmatarjonnan erottuvuutta kaupallisesta radio- ja tv-tarjonnasta. Viestintäviraston kanssa tiivistettiin yhteistyötä tv-maksuhalukkuuden vahvistamiseksi. YLEn vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa 3 401, mikä on 3,3 % edellisvuotta vähemmän. Henkilöstön työhyvinvointia mitattiin syksyn aikana koko yhtiön kattavalla TYKE-tutkimuksella. Kokonaistyytyväisyys oli 3,43, kun asteikko oli 1 5. Vastaajia oli noin 3000 ja vastausprosentti yli 80 %. Tuloskortti- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen aloitettiin.

4 2 2 Toimintaympäristö Eduskunta hyväksyi joulukuussa muutoksia televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin. Muutosten tarkoituksena on edistää mobiilitelevision kehittämistä. Digitaalisen toimiluvan saanut televisio- tai radiotoimija saa lähettää tarjoamaansa ohjelmistoa ilman erillistä toimilupaa myös DVB-H-verkossa samanaikaisesti ja sisällöltään samana alkuperäisellä lähetysalueella. YLE saa vastaavasti lähettää omat televisio- ja radio-ohjelmistonsa DVB-H-verkossa. Vuoden 2007 alusta Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvat radio- ja televisiotoimintaan sidotun harkinnan mukaisesti. Analogisessa radiotoiminnassa liikenne- ja viestintäministeriö toteutti uuden toimilupakierroksen. Valtioneuvosto teki ohjelmistotoimilupia koskevat päätökset toukokuussa. SWelcom Oy:n kaksi uutta, lähes koko maassa kuuluvaa radiokanavaa sai toimiluvan. Kokonaan valtakunnallisella taajuuskokonaisuudella jatkaa Oy Suomen Uutisradio Ab:n Radio Nova. Lähes valtakunnalliset toimiluvat saivat SWelcomin uusien kanavien lisäksi kuusi radiokanavaa. Digita sai verkkotoimiluvat kanavanippuun E ja myös kanavanippuun D, joka on tarkoitettu DVB-H-standardin mobiili-tv:n lähettämiseen. Valtioneuvosto päätti tv-maksun 3,7 %:n korotuksesta vuoden 2007 alusta. Päätös perustui aiempaan sopimukseen vuosittaisista korotuksista vuoden 2005 alusta lukien. Analogisten lähetysten päättymiseen asti YLE saa toimilupatuloja kaupallisten tv-toimijoiden mainostulojen mukaan. Suomalaisten digitalouksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 18 %-yksiköllä. Finnpanelin tutkimuksen mukaan marras-joulukuun vaihteessa suomalaisista kotitalouksista 56 % oli digi-tv-talouksia. Digisovittimia oli taloudessa. Maanpäällisten digitaalisten ohjelmien vastaanottoon tarkoitettuja laitteita oli taloudessa. Euroopan unionissa komissio valmisteli vuoden aikana ns. viestintälakipaketin uudistamista. Lakipakettiin tulee säännöksiä mm. taajuuspolitiikasta ja jakeluvelvoitteesta. Yleisradio antoi taajuuspolitiikasta lausuntoja myös yhteistyössä muiden Pohjoismaiden julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden kanssa. Näissä lausunnoissa korostettiin yleisradioiden ohjelmistoille varattujen taajuuksien takaamista, jotta julkisen palvelun tarjontaa voidaan kehittää. Audiovisuaalinen mediadirektiivi (aiemmin tv-direktiivi) oli edelleen käsittelyssä sekä Euroopan neuvostossa että parlamentissa. 3 Yhtiön kehittäminen YLE strategian keskeinen tavoite on, että YLE toimii asiakas- ja sisältölähtöisesti nopeasti muuttuvilla monikanavamarkkinoilla. YLEn tavoitteena on olla itsenäinen ja tehokas täyden julkisen palvelun yhtiö perinteisillä radio- ja tv-markkinoilla sekä merkittävä toimija uusien, erityisesti laajakaistaverkkoa käyttävien palvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. YLEn organisaatio sekä ohjelmistosuunnittelu uudistettiin strategian mukaisiksi Yhtiörakenne YLEn uusi yhtiörakenne ja johtamismalli perustuvat yhtiön koko sisältötuotantoon. Organisaation ja toimintatapojen uudistamisella tuetaan monimediaista sisältötuotantoa ja karsitaan päällekkäisyyksiä. Uusi organisaatio rakentuu myös entistä selkeämmin YLE-lain julkisen palvelun sisältötehtäville. Keskeistä uudistuksessa on: Ohjelmatuotanto on organisoitu neljään ohjelmistoalueeseen. Radio- ja televisio-ohjelmat sekä internettarjonta tuotetaan pääosin samoissa osaamiskeskuksissa. Kanavien tehtävä on tilata ja koostaa ohjelmistot. Kanavaorganisaatio on kevyt. Kaikki ohjelmatuotannon tukitehtävät on keskitetty yhtiötasoisesti toimiviin palveluyksiköihin ja yhtiömatriiseihin. Johtoryhmä työskentelee sisältölähtöisesti ja asiakassuuntautuneesti. Organisaatio astui voimaan vuoden 2007 alusta Ohjelmatoiminta YLEn ohjelmatoiminnan kehittämisen lähtökohtia olivat: Monikanavaisuus Julkisen palvelun mielikuvan kirkastaminen Uusien palveluiden kehittäminen YLE2010 -strategian mukaisen ohjelmistosuunnittelun käynnistäminen Sähköisen viestinnän tarjonnan kasvuun ja monikanavaistumiseen valmistauduttiin tarkentamalla YLEn kanavien keskinäistä työnjakoa ja profilointia. Kaaviosuunnittelua kehitettiin siten, että kanavat entistä selkeämmin täydentävät toisiaan, ja että erilaisten kuuntelija- ja katsojaryhmien palvelu on aiempaa koordinoidumpaa. Selkeät ohjelmakaaviot edistävät myös ohjelmien löydettävyyttä. FST5-kanavan rakentamista omaksi täyden palvelun kanavaksi jatkettiin. Osa ruotsinkielisistä ohjelmapaikoista YLE TV1- ja YLE TV2 -kanavilla otettiin suomenkielisten ohjelmistojen käyttöön. Elokuun 2007 digisiirtymään valmistauduttiin monin eri tavoin. Julkisen palvelun ohjelmatarjonnan erottavuutta kaupallisesta radio- ja tv-tarjonnasta korostettiin markkinoinnin keinoin. Erityisesti haluttiin kirkastaa yleisön mielikuvaa YLEstä riippumattomana, suomalaisena ja monipuolisena sisällön tuottajana. Erottuvan julkisen palvelun profiilin avulla tavoiteltiin myös tv-maksuhalukkuuden säilymistä nykyisellä tasolla. Erityisenä kehittämiskohteena ovat olleet uudet palvelut varsinkin internetin laajakaistaympäristössä. Internetissä

5 3 avattiin yleisölle syyskuussa Elävä arkisto, joka koostuu YLEn radio-, tv- ja valokuva-arkistojen tallenteista sekä filmiyhtiöiltä ostetusta aineistosta. Palvelusta tuli heti suosittu. Uusien palveluiden vahvistaminen paransi erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten tyytyväisyyttä YLEn tarjontaan. Vuoden jälkipuoliskolla käynnistettiin myös yhtiön uuden strategian mukainen ohjelmistosuunnittelu. Suunnittelu on sisältö- ja asiakaslähtöistä ja tukee monimediaisuutta. Uudenlaisella suunnittelulla luodaan entistä tarkempi näkemys siitä, mitä odotuksia suomalaisilla on YLEn palveluiden suhteen ja miten he haluavat eri välineitä ja väyliä käyttää saadakseen heitä kiinnostavaa tarjontaa. Suunnittelutyöhön osallistui aiempaa laajempi joukko ohjelmatoiminnan avainhenkilöitä. Työn tulokset vaikuttavat vuosien ohjelmistotarjontaan Tutkimus ja kehitys YLEn tutkimus- ja kehitystyö organisoitiin uudelleen lähemmäs ohjelmatyötä. Eri ohjelmistoalueille muodostettiin asiakkuustiimit, jotka tuottavat ohjelmatoiminnan käyttöön tietoa yleisöistä sekä YLE -asiakkuuden kriittisistä osatekijöistä. Osaamiskeskuksissa panostettiin asiakaslähtöiseen ohjelmakehitystyöhön. Suomalaisten YLEn ohjelmatoimintaan kohdistamia odotuksia selvitettiin erilaisten, uusien työtapojen ja menetelmien avulla. Yhtiön strategisen ohjauksen tarpeisiin tehtiin mm. seuraavia tutkimuksia: YLEn julkiseen palveluun liitetyt mielikuvat Tyytyväisyys YLEn ohjelma- ja palvelutarjontaan ja siihen liitetyt arvostukset Tv-maksuun kohdistuvat asenteet ja riskit Suhtautuminen digitaaliseen televisioon 3.4. Tekniikka ja investoinnit Yhtiön organisaatiouudistuksessa YLE Tekniikasta muodostettiin matriisitoiminto. Järjestelyllä varmistetaan entistä tiiviimpi yhteistyö ohjelmatoiminnan kanssa ja taataan yhtiöyhtenäiset teknologiaratkaisut. Investointeihin käytettiin vuonna 2006 kaikkiaan 24,1 miljoonaa euroa. Oulu ja Kotka saivat uudet toimintakeskukset keskeltä kaupunkia. Svenska YLEn Pasilan tiloja uudistettiin. YleX:n lähetysjärjestelmät uusittiin ja television puolella käytössä ollut uutisten toimitusjärjestelmä inews otettiin käyttöön myös radiossa. Television grafiikka- sekä lähetysjärjestelmien uusimisen vaatimat hankinnat tehtiin ja järjestelmät otetaan käyttöön vuonna Nettipalveluissa panostettiin yle.fi-kokonaisuuteen ja laajakaistapalveluihin. Yhtiön sisäistä lähiverkkoa ja liityntää ulkoisiin operaattoreihin uusittiin ja varavoimauudistus saatiin valmiiksi. Henkilöstöhallinnon HR-järjestelmässä (HERA) edettiin testausvaiheeseen Tukitoiminnot Tukitoiminnot järjestäytyivät yhtiömatriiseiksi. Toimintojen tehostamista jatkettiin vahvistamalla yhtiöyhtenäisiä toimintamalleja, hyödyntämällä eläkkeelle siirtymiset, kehittämällä nykyisiä kumppanuussuhteita ja solmimalla uusia. Vuoden 2006 lopussa tukitoiminnoissa työskenteli 19 % yhtiön vakituisesta henkilöstöstä, kun vastaava luku vuoden 2000 alussa oli 29 %. 4 Radiotoimiala Radio mediana tavoitti vuonna 2006 viikoittain keskimäärin 96 % suomalaisista eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Radion kuunteluun käytettiin päivittäin aikaa 3 tuntia 14 minuuttia (9+ -väestö), mikä oli 3 minuuttia edellisvuotta vähemmän. YLEn osuus radion päivittäisestä kuuntelusta nousi 53 %:iin. Nousu johtui YLE Radio 1:n ja YLE Radio Suomen kanavaosuuden kasvusta. YLEn radiokanavien keskimääräinen viikkoyleisö oli yhteensä 3,014 miljoonaa suomalaista. Lisäystä edelliseen vuoteen oli kuuntelijaa viikossa. YLEn kuuntelu on siis nousussa sekä kanavaosuuden että tavoittavuuden suhteen. Myös tyytyväisyys YLEn radiokanaviin on lisääntynyt. Erittäin tyytyväisten kuuntelijoiden osuus oli noussut YLEn kaikilla kolmella valtakunnallisella kanavalla edellisestä vuodesta. YLEn hallintoneuvosto päätti kesäkuussa 2006 neljännen valtakunnallisen radiokanavan perustamisesta. Puhekanava YLE Radio Peilistä tehdään valtakunnallinen vuonna Samalla päätettiin lopettaa nuorille aikuisille suunnattu YleQ, joka kokeiluvaiheessa oli kuunneltavissa ULA-jakeluna Uudellamaalla. Myös Porin keski- ja lyhytaaltolähetykset lopetettiin. Vuoden 2007 alusta YLE palvelee ulkomailla olevia suomalaisia satelliitti-, mobiilija internetjakelun välityksellä. Helsingin käräjäoikeus ratkaisi äänilevymusiikin esitysoikeuskorvauksia koskeneen sopimusriidan Yleisradion ja Gramexin välillä toukokuussa Oikeuden päätöksen mukainen uusi tariffijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi radiokanavien tarjonnan suunnitteluun, kun korvaukset jatkossa porrastetaan vuorokaudenaikojen mukaan. Gramex valitti käräjäoikeuden päätöksestä ja juttu on edelleen Helsingin hovioikeuden käsittelyssä. YLE Radio Suomen laaja toiminta- ja tuotantotapojen muutos vietiin loppuun. 5 Televisiotoimiala Television katselu Suomessa lisääntyi jälleen hieman. Keskimäärin televisiota katseltiin 2 tuntia 42 minuuttia päivässä (4+-väestö). YLEn tv-kanavien osuus tästä katselusta nousi 45,2 %:iin ja YLEn päivittäinen tavoittavuus ylsi 3,1 miljoonaan katsojaan. YLE on säilyttänyt tällä vuosikymmenellä katselun markkinaosuutensa erittäin vahvana huolimatta lisäänty-

6 4 neestä kilpailusta ja kanavatarjonnasta. YLEn osuus tv:n katselusta oli lähes 3 %-yksikköä korkeampi kuin vuosikymmenen alussa. Edellisestä vuodesta nousua oli 1 %- yksikkö, mikä johtui YLE TV2:n, YLE Teeman ja YLE24:n markkinaosuuksien kasvusta. Samanaikaisesti katsojien tyytyväisyys YLEn tv-kanavia kohtaan nousi jo kolmantena peräkkäisenä vuonna. Erilaiset suurtapahtumat keräsivät televisiossa isoja yleisöjä ja paljon huomiota. Presidentinvaalien toisen kierroksen tuloslähetys ylsi vuoden 10 katsotuimman ohjelman joukkoon. Vielä katsotumpi oli vaaleja edeltänyt Uutisvuoto-ohjelma, jossa ehdokkaat olivat vieraina. Helmikuussa Torinon talviolympialaisista lähetettiin yli 200 tuntia tv-ohjelmaa. Kaikkiaan suomalaiset käyttivätkin kisojen katseluun enemmän aikaa kuin yhdenkään aiemman urheilutapahtuman katseluun. Toukokuussa Suomen Euroviisuvoittoa Ateenasta seurasi lähes 1,5 miljoonaa katsojaa. YLEn osuus kaikesta digitaalisesta katselusta nousi yli 5 %-yksikköä edellisestä vuodesta. Digitaalisten YLE Teeman ja YLE24:n markkinaosuudet yli kaksinkertaistuivat. YLE24-kanavalla oli parhaillaan katsojaa Itsenäisyyspäivän vastaanoton aikaan. YLE Teeman katsojaennätys, katsojaa, saavutettiin joulukuussa Juice & Grand Slam -arkistokonsertin aikana. 6 Ruotsinkielinen toimiala Vuoden aikana FST:n lähetyksiä analogisilla tv-kanavilla ryhdyttiin asteittain siirtämään digitaaliselle kanavalle. Alkusyksystä kanava sai nimen YLE FST5. Ruotsinkielisen ohjelmiston analoginen viikkotavoittavuus laski 65 %:iin, mutta digitaalisen FST5 kanavan tavoittavuus nousi 35 %:iin. Suomenruotsalaisten osuutta TV-mittaritutkimuksessa kasvatettiin. Marraskuussa tutkimukseen osallistui lähes 200 suomenruotsalaista ja vuoden 2007 aikana määrä nousee 300:aan. Suomenruotsalaiset kuuntelevat radiota suurin piirtein yhtä paljon kuin suomenkieliset, mutta suomenruotsalaisten keskuudessa YLEn kanavat ovat suositumpia. YLEn kanavien markkinaosuus on suomenruotsalaisten keskuudessa noin 70 %. YLE Radio Vegan viikkotavoittavuus on säilynyt ennallaan ja oli syksyllä 60 %. YLE Radio X3M:n viikkotavoittavuus oli koko yleisössä 35 % ja kanavan erityiskohderyhmässä vuotiaisissa 49 %. Svenska YLE liittyi vuoden aikana Kansalliseen radiotutkimukseen (KRT), eli nyt suomenruotsalaisten radiokuuntelu raportoidaan kuukausittain. YLE Radio X3M:n nettiyhteisö on yhä Svenska YLEn suosituimpia verkkopalveluita, ja yhteisön jäsenmäärä kasvaa edelleen. Vuoden lopussa yhteisössä oli jäseniä yli Toinen nettisuosikki on BUU-klubben -sivuston joulukalenteri, jonka käyttö kasvoi 80 % edellisestä vuodesta. Toimialan monimediainen organisaatio vakiinnutettiin ja Svenska YLEn rakennemuutos saatettiin loppuun. Ohjelmatarjonnassa välinerajoja ylittävät ohjelmakonseptit ovat lisääntyneet koko ajan, samoin on lisätty yhteistyötä ulkopuolisten tuottajien ja tuotantoyhtiöiden kanssa. YLE Radio Vegan ja YLE Radio X3M:n välistä profilointityötä on jatkettu, erityisesti musiikin suhteen. YLE FST5:n profiilia on tarkennettu ennen kaikkea suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen ohjelmiston kanavaksi. Yhtiön organisaatiouudistuksessa ruotsinkielisestä toimialasta muodostettiin yksi YLEn neljästä ohjelmistoalueesta. 7 Uudet palvelut YLEn internet- mobiili- ja teksti-tv-tarjonnan kokonaisuudesta vastaa keskitetysti YLE Uudet palvelut -yksikkö. Uusia palveluita on kehitetty vuoden aikana Uusi yle.fistrategian mukaisesti. Syyskuussa avattu Elävä arkisto oli ensimmäinen YLEn näistä palveluista. Elävä arkisto ylitti odotukset sekä kävijämäärien että myönteisen palautteen suhteen. Elävän arkiston kaltaista käyttöliittymäkehitystyötä tehdään koko yle.fi-palveluun. Syksyn aikana rakennettiin YLE Oppimisen verkkopalvelu ja seuraavaksi keväällä 2007 avataan tallennemyynnin verkkokauppa. YLE toteutti yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa useita monimediaisia palveluita urheilun suurtapahtumissa. Torinon olympialaiset ja jääkiekon MM-kisat YLE välitti Euroopan laajuisesti 3G-verkon mobiili-tv:ssä. Uusia palveluja kehitettiin myös lasten ja nuorten tarjonnassa. Mobiilipalveluiksi tuotettiin uutta ohjelmakohtaista tarjontaa. YLE säilytti asemansa yhtenä Suomen suosituimpana internetpalveluna. Yle.fi keräsi keskimäärin kävijää viikossa. YLE Teksti-TV on edelleen Suomen johtava tekstikanava. YLE Teksti-TV:llä oli yli 1,2 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Forum Virium -yhteistyötä jatkettiin. Alan eri toimijoiden yhteishankkeella kehitetään digitaalisen median sisältöjä ja palveluita Pasilan alueella. 8 Henkilöstö YLEn vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa Väki on vähentynyt edellisen vuoden lopusta 116:lla (-3,3 %). Vakinaisen henkilökunnan osuutta enemmän supistui määräaikaisen työvoiman osuus (-5 %). Koko aikapalkkaisen työvoiman käyttö väheni yhteensä edellisestä vuodesta 3,6 %. Yhtiön henkilöstörakenne on kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Ohjelmatoiminnan tehtävissä työskenteli vuoden 2006 lopussa 1 henkilö enemmän kuin vuonna Vastaavana ajankohtana vähennys tukitehtävissä on ollut noin 500 henkilöä. Vuoden aikana käytiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä yt-neuvotteluja sekä televisio- että radiotoimialalla. Neuvottelujen jälkeen irtisanottiin yhteensä 14 työsuhdetta. Irtisanotuista 6 sai uuden pysyvän tai määräaikaisen

7 5 työn YLEstä. Vahtimestaripalvelut ulkoistettiin Pasilassa ja Tohlopissa Uuden organisaation rakentaminen toi henkilöstömuutoksia koko yhtiössä. Monimediaisten osaamiskeskusten organisointi ja erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistäminen jatkuu edelleen. Yhtiömatriiseja muodostettaessa on tukitehtäviä järjestelty uudelleen ja toimintaprosesseja tarkistettu. YLEn tavoite on sijoittua Suomen kolmen parhaan työpaikan joukkoon vuonna Työkulttuurin kehittämiseksi on hiottu tavoitteet: Työkulttuurin kulmakivet. Nämä ohjaavat vastaisuudessa yleläistä toimintakulttuuria. Henkilökunnasta on koulutettu parikymmentä muutosopasta, jotka toimivat kehittämisessä esimiesten ja työyhteisöjen tukena. Työyhteisöjen ilmapiiriä ja johtamista kuvaava TYKE-kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa koko yhtiön kattavasti. Kokonaistyytyväisyys oli 3,43, kun asteikko oli 1 5. Vastausprosentti yli 80 %. TYKE-tuloksia hyödynnettiin eri tavoin ja työyhteisöissä keskityttiin esimiestyöhön ja vuorovaikutuksen parantamiseen. Tuloskortti- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen aloitettiin. Uuden HR-järjestelmän (HERA) rakentamista jatkettiin. Henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon työkalu otetaan käyttöön keväällä Liikevaihto (milj. euroa) Kulut (milj. euroa) Talous 9.1 Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot Liikevaihto oli 383,5 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 2,4 % eli 9,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui tv-maksujen 3,5 %:n korotuksesta vuoden 2006 alusta. Tv-maksukanta oli vuoden lopussa kappaletta. Vähennystä vuoden takaiseen tilanteeseen oli kappaletta. Kaupallisten yhtiöiden toimilupamaksut olivat 3,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 12,8 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liiketoiminnan muita tuottoja nosti Digita Oy:n osakkeiden myyntivoitto. 9.2 Kulut ja liiketulos Yhtiön tilikauden kulut ja poistot olivat yhteensä 416,5 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen 35,2 miljoonaa euroa. Kulujen vähennys johtui henkilöstökuluista, jotka pienenivät 18,4 % eli 42,8 miljoonaa euroa. Eläkekulut olivat 19,2 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna, jolloin eläkesäätiön toimintapääomaa erillispäätöksellä vahvistettiin, olivat 57,9 miljoonaa euroa. Eläkesäätiön talous oli hyvä. B-osaston (TEL) toimintapääomaprosentti vuonna 2006 oli 49,6 (mistä lisävakuutusvastuu 86,3 milj. euroa), kun se vuotta aiemmin oli 41,1 % (76,1 milj. euroa). Lisäksi A-osastolla (lisäetu) oli puskurina toimivaa indeksikorotusvastuuta sama 19,9 miljoonaa kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Vuoden 2005 tilinpäätöksessä ollut A-osaston ylijäämä 6,5 miljoonaa euroa on nyt A-osaston omassa pääomassa. Eläkesäätiön kirjanpidolliset nettotuotot olivat 44,9 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 41,1 miljoonaa euroa) ja eläkkeestä aiheutuneet suoritukset 37,6 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 37,7 miljoonaa euroa). Vastuuvajausta ei ole eikä yhtiö ole velkaa säätiölle. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Esitysoikeuskorvaukset olivat 78,6 miljoona euroa, mikä oli 7,0 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. vuoden 2006 lukua nostivat suurten urheilutapahtumien, mm. Torinon olympialaisten esityskorvaukset. Liiketoiminnan muut kulut olivat 126,2 miljoonaa euroa eli 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Yhtiön liiketappio oli 20,2 miljoonaa euroa, mikä oli 16,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna Investoinnit ja poistot (milj. euroa) investoinnit poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Yhtiön tilikauden tulos oli 16,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Edellisen vuoden tulos oli 28,8 miljoonaa euroa tappiollinen. 9.4 Investoinnit Tilikauden 2006 aikana käytettiin käyttöomaisuusinvestointeihin 24,1 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat 6,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat.

8 6 9.5 Tase Yhtiön rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 82,8 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisen vuoden lopun tilanteeseen oli 17,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 304,1 miljoonaa euroa, mikä oli 17,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen tilikauden lopussa. Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa. Omavaraisuusaste laski 51,6 %:iin edellisen vuoden 54 %:sta. 10 Riskit ja riskienhallinta Yhtiön hallitus on vuoden 2005 lopussa hyväksynyt riskienhallinnan periaatteet. Yhtiötasoiset avainriskit arvioidaan vuosittain ja niistä raportoidaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle riskistä riippuen joko kuukausittain tai kolmesti vuodessa. Yhtiön avainriskit päivitettiin vuoden 2006 lopussa. Valuuttamääräiset erät suojataan valuuttakurssiriskeiltä yhtiön hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Yhtiöllä ei vuonna 2006 ollut korollista vierasta pääomaa eikä siis siitä aiheutuvaa korkoriskiä. 11 Tulevaisuuden näkymät Analogiset tv-lähetykset päättyvät YLElle merkittävin lähiajan haaste on mahdollisimman sujuva siirtymä täysin digitaaliseen televisiotoimintaan. Viime vuosina rakennettu digitaalisen television tarjonta saatetaan valmiiksi vuoden 2007 aikana. Lisäksi yhtiö panostaa digi-tv:n markkinointiin yhdessä muiden toimijoiden ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Yhtiön talous saatetaan tasapainoon vuoteen 2008 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kulutason säilyttämistä vuoden 2001 tasolla vielä vuosina 2007 ja 2008 sekä yhtiön toimintarakenteen jatkuvaa kriittistä tarkastelua. Keskeistä on yhtiön rahoitusaseman säilyttäminen hallittavana. Lähivuosina toimitaan pitkän tähtäimen tavoitteeksi asetettua maksuvalmiustasoa hieman alhaisemmalla tasolla. Tv-maksujärjestelmän toimivuus ja yleisöjen maksuhalukkuuden varmistaminen on olennaista yhtiön toiminnalle. Lähitulevaisuutta leimaa YLE strategian toteutus. YLE haluaa olla asiakaslähtöinen suomalainen sisällöntuottaja. YLE on tulevaisuuden täysdigitaalisessa ja monikanavaisessa viestintäympäristössä suunnannäyttäjä niin broadcast-toiminnassa kuin uusissa hakupohjaisissa verkkopalveluissakin. Vuosittaisessa palvelutoimeksiannossa luodaan suuntaviivat yhtiön koko sisältötarjonnalle. Kehittämisen painopiste on sisällöissä, ohjelmatarjonnan määrä ei kasva. Yhtiön vakituisen henkilöstön määrä laskee vielä hieman vuoden 2006 tasosta. Suuri osa tulevien vuosien eläkkeelle siirtymisestä hyödynnetään. Nopeasti muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät entistä tarkempaa ja pitkäjänteisempää henkilöstösuunnittelua. Työkulttuurin parantaminen ja osaamisen strateginen suuntaaminen tukemaan ohjelmistollisia tavoitteita ovat lähivuosien haasteita. Vuoden 2007 alussa saavutettiin neuvottelutulos omatuotantoisiin ohjelmiin liittyvistä tekijänoikeuksista. Uudet sopimukset mahdollistaisivat ohjelmien käytön jakelutavasta riippumatta ja muutoinkin nykysopimuksia laveammin. Tekijänoikeus- ja taajuuskysymykset ovat edelleen lähivuosina eurooppalaisen sääntelyn kohteena. YLE vaikuttaa yhdessä kansallisten toimijoiden ja EBUn kanssa siihen, että julkisen palvelun näkökohdat huomioidaan. 12 Hallitus Yhtiön hallituksen ovat toimikautena muodostaneet Hannu Olkinuora (hallituksen puheenjohtaja), Maria Kaisa Aula, Jukka Alho, Jouni Backman, Gunvor Kronman, Velipekka Nummikoski ja Raija-Sinikka Rantala. Henkilöstön edustajana toimi Raino Hurme. Hallituksen nimeäminä valiokuntina ovat toimineet nimitys- ja palkitsemisvaliokunta jäseninään Hannu Olkinuora, Jukka Alho ja Maria Kaisa Aula sekä tarkastusvaliokunta jäseninään Hannu Olkinuora, Jouni Backman ja Gunvor Kronman. Molempien valiokuntien puheenjohtaja on ollut Hannu Olkinuora. 13 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön tilikauden tappio on ,25 euroa ja vapaa oma pääoma tilikauden lopussa on ,24 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi.

9 7 TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut (milj. euroa) TOIMINNAN LAAJUUS (milj. e/%) Liikevaihto 383,5 374,5 359,0 330,0 340,5 muutos % 2,4 4,3 8,8-3,1-3,0 Liiketoiminnan muut tuotot 12,8 40,8 9,4 11,2 10,3 muutos % -68,5 331,8-15,7 8,7-24,3 Kulut ja poistot 416,5 451,7 428,9 412,3 432,4 muutos % -7,8 5,3 4,0-4,7-11,5 Taseen loppusumma 304,1 321,3 409,2 457,6 482,1 Bruttoinvestoinnit 24,1 17,7 14,2 27,1 24,8 % liikevaihdosta 6,2 4,7 3,9 8,2 7,3 KANNATTAVUUS (milj. e/%) Käyttökate 2,0-13,7-36,3-44,3-53,6 % liikevaihdosta 0,5-3,7-10,1-13,4-15,7 Liikevoitto/-tappio -20,2-36,4-60,5-71,1-81,6 % liikevaihdosta -5,3-9,7-16,9-21,5-24,0 Tilikauden voitto/tappio -16,5-28,8-50,8 52,8-84,3 % liikevaihdosta -4,3-7,7-14,1 16,0-24,8 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Quick ratio 0,7 0,8 0,9 1,2 0,6 Omavaraisuusaste % 51,6 54,0 49,5 55,3 41,6 Korollinen vieras pääoma (milj. e) 0,0 0,0 72,0 72,0 146,0 HENKILÖSTÖ vakinaisen henkilöstön lukumäärä henkilöstö henkilötyövuosina Palkat (milj. e) 146,4 150,3 146,9 143,6 148,0 Palkkiot (milj. e) 14,2 14,4 14,9 15,3 18,1 Palkat ja palkkiot yhteensä (milj. e) 160,6 164,7 161,8 158,9 166,1 Quick ratio= Rahoitusomaisuus- Esitysoikeusennakot Lyhytaikaiset velat Omavaraisuusaste= Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma Henkilöstö henkilötyövuosina= Aikapalkkaisen henkilöstön määrä tilikauden aikana henkilötyövuosina perustuen henkilötyöpäiväkohtaiseen laskentaan.

10 8 Tase Liite VASTAAVAA 1000 euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet (1) 8 704, ,5 Aineelliset hyödykkeet (2) , ,9 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet (3) 1 129, ,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset (4) 2 793,9 502,5 Lyhytaikaiset saamiset (5) , ,7 Rahoitusarvopaperit (6) , ,3 Rahat ja pankkisaamiset 648, ,6 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,5 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA (7) Osakepääoma 8 000, ,0 Vararahasto 9 974, ,9 Muut rahastot , ,7 Edellisten tilikausien voitto , ,7 Tilikauden voitto/tappio , ,4 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,0 PAKOLLISET VARAUKSET (8) 6 532, ,3 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma (9) , ,3 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,5

11 9 Tuloslaskelma Liite euroa 1000 euroa LIIKEVAIHTO , ,2 Liiketoiminnan muut tuotot , ,7 Henkilöstökulut (10) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset (11) , ,6 Esityskorvaukset , ,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,1 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut (12) 3 633, ,4 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,4 Rahoituslaskelma euroa 1000 euroa Liiketoiminnan rahavirta: Liikevaihdosta saadut maksut , ,8 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,5 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,6 Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 213, ,2 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,9 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 102, ,6 Myönnetyt lainat ,4-502,5 Saadut osingot investoinneista 174,0 80,8 Investointien rahavirta (B) , ,9 Rahoituksen rahavirta: Muut sijoitukset , ,4 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,4 Lainasaamisten takaisinmaksut 0, ,3 Maksetut korot -366, ,3 Saadut korot 3 974, ,3 Rahoituksen rahavirta (C) , ,2 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,1 Rahavarat tilikauden alussa , ,7 Rahavarat tilikauden lopussa , ,6

Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE. Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti

Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE. Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti TILINPÄÄTÖS 09 Yleisradion hallituksen toimintakertomus v. 2009 Hallituksen puheenjohtajan katsaus JULKISEN PALVELUN YLE KAIKILLE SUOMALAISILLE Rahoituksesta ja valvonnasta keskusteltiin vilkkaasti Vuoden

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2014...15 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE 4 6 7 8 10 14 16 18 22 23 24 25 26 28 34 35 Toimitusjohtajan kirje Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

POWERING YOUR SUCCESS

POWERING YOUR SUCCESS POWERING YOUR SUCCESS VUOSIKERTOMUS 2003 TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE JA SIJOITTAJILLE Efore Oyj:n kotipaikka on Espoo. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on 0195681-3. SISÄLTÖ Vuosi 2003 lyhyesti 3 Missio,

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2014 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Paulig-konserni lyhyesti Perheyritys, jonka Gustav Paulig perusti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28.

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28. VUOSIKERTOMUS 2011 II Zeeland. Vuosikertomus 2011 Sisältö. Vuosi 2011 lyhyesti. Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ

TAMPEREEN PUHELIN OYJ TAMPEREEN PUHELIN OYJ 1998 Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18. toukokuuta kello 13.00 Työväentalon konserttisalissa, Hämeenpuisto 28, Tampere Yhtiö julkaisee seuraavat

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4 Vuosikertomus 2014 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 6 Avainluvut 6 Liiketoiminnat 8 Hallinto 12 Hallitus 12 Hallintoneuvosto 13 Johtoryhmä 13 Hallituksen toimintakertomus 14 Tilinpäätös

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009 Tilinpäätöstiedote Q1 1.1.-31.3.2009 Q2 1.1.-30.6.2009 Q3 1.1.-30.9.2009 Q4 1.1.-31.12.2009 1 (22) DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009: Tilauskanta hyvällä tasolla, liikevaihto ja -tulos laskivat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 Vuosikertomus 2013 1 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 2 18.3.2014 11.04 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

YLE VÄLITTÄÄ EDUSKUNTAVAALIT 2003

YLE VÄLITTÄÄ EDUSKUNTAVAALIT 2003 1 YLEN TIEDOTTEET 2002 17.12. YLE välittää eduskuntavaalit... 2 29.11. YLE nimesi radiokanavansa... 3 26.11. YLEn digitaalisella TV1-kanavalla vaihtoehtoja joulukuussa... 4 7.11. YLElle tv-oikeudet jääkiekon

Lisätiedot