YLEISRADION HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V Yhteenveto. Tyytyväisyys YLEn tarjontaan on pysynyt korkealla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISRADION HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2006. Yhteenveto. Tyytyväisyys YLEn tarjontaan on pysynyt korkealla"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 06

2

3 1 YLEISRADION HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS V Yhteenveto Tyytyväisyys YLEn tarjontaan on pysynyt korkealla tasolla ja katselu- ja kuunteluosuudet ovat nousseet. Suomalaisista 83 % on vähintään melko tyytyväisiä YLEen. Tyytyväisten määrä on sama kuin edellisenä vuonna, mutta ikäryhmissä on liikettä. Nuorimpien tyytyväisyys kasvoi 9 %-yksiköllä kun yli 60-vuotiaiden tyytyväisyys laski 7 %-yksikköä. YLEn osuus päivittäisestä tv:n katselusta oli 45,4 % eli noin1 %-yksikön korkeampi kuin edellisenä vuonna. YLEn radiokanavien osuus kuuntelusta nousi 2 %-yksikköä ja oli 53 %. Suomalaisten asenne tv-maksuun on aiempaa myönteisempi. Peräti 91 % tietää tv-maksun YLEn ohjelmien tärkeimmäksi rahoitusmuodoksi ja 56 %:n mielestä tv-maksu on myös hyväksyttävin tapa rahoittaa julkisen palvelun ohjelmatoimintaa. Yleisöistä 62 % kokee saavansa YLEn ohjelmistoista vastinetta maksamalleen tv-maksulle. Luku nousi edellisvuodesta 11 % -yksikköä. YLE strategiatyön suunnitteluvaihe saatettiin päätökseen. Yhtiön hallitus hyväksyi toiminnan linjaukset. Strategisena tavoitteena on, että YLE toimii asiakas- ja sisältölähtöisesti nopeasti muuttuvilla monikanavamarkkinoilla. Hallitus hyväksyi myös organisaatiouudistuksen, jossa yhtiörakenne perustuu YLEn koko sisältötuotantoon eikä jakeluvälineisiin kuten aiemmin. Uuden strategian mukainen asiakas- ja sisältölähtöinen ohjelmistosuunnittelu aloitettiin syksyllä ja uusi organisaatio astui voimaan Raportointi tässä toimintakertomuksessa perustuu vuoden 2006 organisaatioon. YLEn talous kehittyi yhtiön hallintoneuvostossa neljä vuotta sitten hyväksyttyjen ja vuonna 2005 tarkennettujen linjausten mukaisesti. Talous tasapainotetaan vuoteen 2008 mennessä operatiivista toimintaa tehostamalla ja tv-maksun maltillisella vuosittaisella korotuksella. Toiminnan tehostamista jatkettiin yhtiön strategian pohjalta mm. kehittämällä tuotantoprosesseista monimediaisia. Myös YLEn uutistoiminta keskitettiin ja uutishankintaa uudistettiin. Yhtiörakennetta kevennettiin uusimalla tukitehtävien toimintamalleja ja ulkoistuksin. Eläkesäätiön toimintapääomaa vahvistettiin. Vuoden 2006 liiketappio oli 20,2 milj. euroa ja 16,2 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Tilikauden tulos oli 16,5 milj. euroa tappiollinen eli 12,3 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Kanavatarjonnassa tehtiin strategiaan kytkeytyviä ratkaisuja. ULA-jakeluna Uudellamaalla kuulunut radiokanava YleQ ja digitaalinen tv-kanava YLE24 päätettiin lopettaa. YLE Radio Peili laajenee vuonna 2008 valtakunnalliseksi ULA-jakelun puhekanavaksi. Populaarikulttuuriin, urheiluun ja tapahtumavälitykseen keskittyvä monimediainen digi-tv-kanava YLE Extra aloittaa huhtikuussa Lisäksi uusien palveluiden ja YLE Teeman resursseja vahvistettiin ja kaikkien kanavien työnjakoa ja profiileja tarkennettiin. Uusien palveluiden merkittävin avaus oli syyskuussa yhtiön 80. vuosipäiväksi valmistunut internetin Elävä arkisto. Valmistautuminen täysin digitaalisiin tv-lähetyksiin jatkui tehostetusti. Analogiset lähetykset lopetetaan elokuun 2007 lopussa. Finnpanelin tutkimuksen mukaan marras-joulukuun vaihteessa suomalaisista tvtalouksista 56 %:ssa oli digisovitin. Erityyppisiä digilaitteita oli kotitaloudessa. YLE panosti myös markkinointiin, jolla haluttiin korostaa julkisen palvelun ohjelmatarjonnan erottuvuutta kaupallisesta radio- ja tv-tarjonnasta. Viestintäviraston kanssa tiivistettiin yhteistyötä tv-maksuhalukkuuden vahvistamiseksi. YLEn vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa 3 401, mikä on 3,3 % edellisvuotta vähemmän. Henkilöstön työhyvinvointia mitattiin syksyn aikana koko yhtiön kattavalla TYKE-tutkimuksella. Kokonaistyytyväisyys oli 3,43, kun asteikko oli 1 5. Vastaajia oli noin 3000 ja vastausprosentti yli 80 %. Tuloskortti- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen aloitettiin.

4 2 2 Toimintaympäristö Eduskunta hyväksyi joulukuussa muutoksia televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin. Muutosten tarkoituksena on edistää mobiilitelevision kehittämistä. Digitaalisen toimiluvan saanut televisio- tai radiotoimija saa lähettää tarjoamaansa ohjelmistoa ilman erillistä toimilupaa myös DVB-H-verkossa samanaikaisesti ja sisällöltään samana alkuperäisellä lähetysalueella. YLE saa vastaavasti lähettää omat televisio- ja radio-ohjelmistonsa DVB-H-verkossa. Vuoden 2007 alusta Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvat radio- ja televisiotoimintaan sidotun harkinnan mukaisesti. Analogisessa radiotoiminnassa liikenne- ja viestintäministeriö toteutti uuden toimilupakierroksen. Valtioneuvosto teki ohjelmistotoimilupia koskevat päätökset toukokuussa. SWelcom Oy:n kaksi uutta, lähes koko maassa kuuluvaa radiokanavaa sai toimiluvan. Kokonaan valtakunnallisella taajuuskokonaisuudella jatkaa Oy Suomen Uutisradio Ab:n Radio Nova. Lähes valtakunnalliset toimiluvat saivat SWelcomin uusien kanavien lisäksi kuusi radiokanavaa. Digita sai verkkotoimiluvat kanavanippuun E ja myös kanavanippuun D, joka on tarkoitettu DVB-H-standardin mobiili-tv:n lähettämiseen. Valtioneuvosto päätti tv-maksun 3,7 %:n korotuksesta vuoden 2007 alusta. Päätös perustui aiempaan sopimukseen vuosittaisista korotuksista vuoden 2005 alusta lukien. Analogisten lähetysten päättymiseen asti YLE saa toimilupatuloja kaupallisten tv-toimijoiden mainostulojen mukaan. Suomalaisten digitalouksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 18 %-yksiköllä. Finnpanelin tutkimuksen mukaan marras-joulukuun vaihteessa suomalaisista kotitalouksista 56 % oli digi-tv-talouksia. Digisovittimia oli taloudessa. Maanpäällisten digitaalisten ohjelmien vastaanottoon tarkoitettuja laitteita oli taloudessa. Euroopan unionissa komissio valmisteli vuoden aikana ns. viestintälakipaketin uudistamista. Lakipakettiin tulee säännöksiä mm. taajuuspolitiikasta ja jakeluvelvoitteesta. Yleisradio antoi taajuuspolitiikasta lausuntoja myös yhteistyössä muiden Pohjoismaiden julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden kanssa. Näissä lausunnoissa korostettiin yleisradioiden ohjelmistoille varattujen taajuuksien takaamista, jotta julkisen palvelun tarjontaa voidaan kehittää. Audiovisuaalinen mediadirektiivi (aiemmin tv-direktiivi) oli edelleen käsittelyssä sekä Euroopan neuvostossa että parlamentissa. 3 Yhtiön kehittäminen YLE strategian keskeinen tavoite on, että YLE toimii asiakas- ja sisältölähtöisesti nopeasti muuttuvilla monikanavamarkkinoilla. YLEn tavoitteena on olla itsenäinen ja tehokas täyden julkisen palvelun yhtiö perinteisillä radio- ja tv-markkinoilla sekä merkittävä toimija uusien, erityisesti laajakaistaverkkoa käyttävien palvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. YLEn organisaatio sekä ohjelmistosuunnittelu uudistettiin strategian mukaisiksi Yhtiörakenne YLEn uusi yhtiörakenne ja johtamismalli perustuvat yhtiön koko sisältötuotantoon. Organisaation ja toimintatapojen uudistamisella tuetaan monimediaista sisältötuotantoa ja karsitaan päällekkäisyyksiä. Uusi organisaatio rakentuu myös entistä selkeämmin YLE-lain julkisen palvelun sisältötehtäville. Keskeistä uudistuksessa on: Ohjelmatuotanto on organisoitu neljään ohjelmistoalueeseen. Radio- ja televisio-ohjelmat sekä internettarjonta tuotetaan pääosin samoissa osaamiskeskuksissa. Kanavien tehtävä on tilata ja koostaa ohjelmistot. Kanavaorganisaatio on kevyt. Kaikki ohjelmatuotannon tukitehtävät on keskitetty yhtiötasoisesti toimiviin palveluyksiköihin ja yhtiömatriiseihin. Johtoryhmä työskentelee sisältölähtöisesti ja asiakassuuntautuneesti. Organisaatio astui voimaan vuoden 2007 alusta Ohjelmatoiminta YLEn ohjelmatoiminnan kehittämisen lähtökohtia olivat: Monikanavaisuus Julkisen palvelun mielikuvan kirkastaminen Uusien palveluiden kehittäminen YLE2010 -strategian mukaisen ohjelmistosuunnittelun käynnistäminen Sähköisen viestinnän tarjonnan kasvuun ja monikanavaistumiseen valmistauduttiin tarkentamalla YLEn kanavien keskinäistä työnjakoa ja profilointia. Kaaviosuunnittelua kehitettiin siten, että kanavat entistä selkeämmin täydentävät toisiaan, ja että erilaisten kuuntelija- ja katsojaryhmien palvelu on aiempaa koordinoidumpaa. Selkeät ohjelmakaaviot edistävät myös ohjelmien löydettävyyttä. FST5-kanavan rakentamista omaksi täyden palvelun kanavaksi jatkettiin. Osa ruotsinkielisistä ohjelmapaikoista YLE TV1- ja YLE TV2 -kanavilla otettiin suomenkielisten ohjelmistojen käyttöön. Elokuun 2007 digisiirtymään valmistauduttiin monin eri tavoin. Julkisen palvelun ohjelmatarjonnan erottavuutta kaupallisesta radio- ja tv-tarjonnasta korostettiin markkinoinnin keinoin. Erityisesti haluttiin kirkastaa yleisön mielikuvaa YLEstä riippumattomana, suomalaisena ja monipuolisena sisällön tuottajana. Erottuvan julkisen palvelun profiilin avulla tavoiteltiin myös tv-maksuhalukkuuden säilymistä nykyisellä tasolla. Erityisenä kehittämiskohteena ovat olleet uudet palvelut varsinkin internetin laajakaistaympäristössä. Internetissä

5 3 avattiin yleisölle syyskuussa Elävä arkisto, joka koostuu YLEn radio-, tv- ja valokuva-arkistojen tallenteista sekä filmiyhtiöiltä ostetusta aineistosta. Palvelusta tuli heti suosittu. Uusien palveluiden vahvistaminen paransi erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten tyytyväisyyttä YLEn tarjontaan. Vuoden jälkipuoliskolla käynnistettiin myös yhtiön uuden strategian mukainen ohjelmistosuunnittelu. Suunnittelu on sisältö- ja asiakaslähtöistä ja tukee monimediaisuutta. Uudenlaisella suunnittelulla luodaan entistä tarkempi näkemys siitä, mitä odotuksia suomalaisilla on YLEn palveluiden suhteen ja miten he haluavat eri välineitä ja väyliä käyttää saadakseen heitä kiinnostavaa tarjontaa. Suunnittelutyöhön osallistui aiempaa laajempi joukko ohjelmatoiminnan avainhenkilöitä. Työn tulokset vaikuttavat vuosien ohjelmistotarjontaan Tutkimus ja kehitys YLEn tutkimus- ja kehitystyö organisoitiin uudelleen lähemmäs ohjelmatyötä. Eri ohjelmistoalueille muodostettiin asiakkuustiimit, jotka tuottavat ohjelmatoiminnan käyttöön tietoa yleisöistä sekä YLE -asiakkuuden kriittisistä osatekijöistä. Osaamiskeskuksissa panostettiin asiakaslähtöiseen ohjelmakehitystyöhön. Suomalaisten YLEn ohjelmatoimintaan kohdistamia odotuksia selvitettiin erilaisten, uusien työtapojen ja menetelmien avulla. Yhtiön strategisen ohjauksen tarpeisiin tehtiin mm. seuraavia tutkimuksia: YLEn julkiseen palveluun liitetyt mielikuvat Tyytyväisyys YLEn ohjelma- ja palvelutarjontaan ja siihen liitetyt arvostukset Tv-maksuun kohdistuvat asenteet ja riskit Suhtautuminen digitaaliseen televisioon 3.4. Tekniikka ja investoinnit Yhtiön organisaatiouudistuksessa YLE Tekniikasta muodostettiin matriisitoiminto. Järjestelyllä varmistetaan entistä tiiviimpi yhteistyö ohjelmatoiminnan kanssa ja taataan yhtiöyhtenäiset teknologiaratkaisut. Investointeihin käytettiin vuonna 2006 kaikkiaan 24,1 miljoonaa euroa. Oulu ja Kotka saivat uudet toimintakeskukset keskeltä kaupunkia. Svenska YLEn Pasilan tiloja uudistettiin. YleX:n lähetysjärjestelmät uusittiin ja television puolella käytössä ollut uutisten toimitusjärjestelmä inews otettiin käyttöön myös radiossa. Television grafiikka- sekä lähetysjärjestelmien uusimisen vaatimat hankinnat tehtiin ja järjestelmät otetaan käyttöön vuonna Nettipalveluissa panostettiin yle.fi-kokonaisuuteen ja laajakaistapalveluihin. Yhtiön sisäistä lähiverkkoa ja liityntää ulkoisiin operaattoreihin uusittiin ja varavoimauudistus saatiin valmiiksi. Henkilöstöhallinnon HR-järjestelmässä (HERA) edettiin testausvaiheeseen Tukitoiminnot Tukitoiminnot järjestäytyivät yhtiömatriiseiksi. Toimintojen tehostamista jatkettiin vahvistamalla yhtiöyhtenäisiä toimintamalleja, hyödyntämällä eläkkeelle siirtymiset, kehittämällä nykyisiä kumppanuussuhteita ja solmimalla uusia. Vuoden 2006 lopussa tukitoiminnoissa työskenteli 19 % yhtiön vakituisesta henkilöstöstä, kun vastaava luku vuoden 2000 alussa oli 29 %. 4 Radiotoimiala Radio mediana tavoitti vuonna 2006 viikoittain keskimäärin 96 % suomalaisista eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Radion kuunteluun käytettiin päivittäin aikaa 3 tuntia 14 minuuttia (9+ -väestö), mikä oli 3 minuuttia edellisvuotta vähemmän. YLEn osuus radion päivittäisestä kuuntelusta nousi 53 %:iin. Nousu johtui YLE Radio 1:n ja YLE Radio Suomen kanavaosuuden kasvusta. YLEn radiokanavien keskimääräinen viikkoyleisö oli yhteensä 3,014 miljoonaa suomalaista. Lisäystä edelliseen vuoteen oli kuuntelijaa viikossa. YLEn kuuntelu on siis nousussa sekä kanavaosuuden että tavoittavuuden suhteen. Myös tyytyväisyys YLEn radiokanaviin on lisääntynyt. Erittäin tyytyväisten kuuntelijoiden osuus oli noussut YLEn kaikilla kolmella valtakunnallisella kanavalla edellisestä vuodesta. YLEn hallintoneuvosto päätti kesäkuussa 2006 neljännen valtakunnallisen radiokanavan perustamisesta. Puhekanava YLE Radio Peilistä tehdään valtakunnallinen vuonna Samalla päätettiin lopettaa nuorille aikuisille suunnattu YleQ, joka kokeiluvaiheessa oli kuunneltavissa ULA-jakeluna Uudellamaalla. Myös Porin keski- ja lyhytaaltolähetykset lopetettiin. Vuoden 2007 alusta YLE palvelee ulkomailla olevia suomalaisia satelliitti-, mobiilija internetjakelun välityksellä. Helsingin käräjäoikeus ratkaisi äänilevymusiikin esitysoikeuskorvauksia koskeneen sopimusriidan Yleisradion ja Gramexin välillä toukokuussa Oikeuden päätöksen mukainen uusi tariffijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi radiokanavien tarjonnan suunnitteluun, kun korvaukset jatkossa porrastetaan vuorokaudenaikojen mukaan. Gramex valitti käräjäoikeuden päätöksestä ja juttu on edelleen Helsingin hovioikeuden käsittelyssä. YLE Radio Suomen laaja toiminta- ja tuotantotapojen muutos vietiin loppuun. 5 Televisiotoimiala Television katselu Suomessa lisääntyi jälleen hieman. Keskimäärin televisiota katseltiin 2 tuntia 42 minuuttia päivässä (4+-väestö). YLEn tv-kanavien osuus tästä katselusta nousi 45,2 %:iin ja YLEn päivittäinen tavoittavuus ylsi 3,1 miljoonaan katsojaan. YLE on säilyttänyt tällä vuosikymmenellä katselun markkinaosuutensa erittäin vahvana huolimatta lisäänty-

6 4 neestä kilpailusta ja kanavatarjonnasta. YLEn osuus tv:n katselusta oli lähes 3 %-yksikköä korkeampi kuin vuosikymmenen alussa. Edellisestä vuodesta nousua oli 1 %- yksikkö, mikä johtui YLE TV2:n, YLE Teeman ja YLE24:n markkinaosuuksien kasvusta. Samanaikaisesti katsojien tyytyväisyys YLEn tv-kanavia kohtaan nousi jo kolmantena peräkkäisenä vuonna. Erilaiset suurtapahtumat keräsivät televisiossa isoja yleisöjä ja paljon huomiota. Presidentinvaalien toisen kierroksen tuloslähetys ylsi vuoden 10 katsotuimman ohjelman joukkoon. Vielä katsotumpi oli vaaleja edeltänyt Uutisvuoto-ohjelma, jossa ehdokkaat olivat vieraina. Helmikuussa Torinon talviolympialaisista lähetettiin yli 200 tuntia tv-ohjelmaa. Kaikkiaan suomalaiset käyttivätkin kisojen katseluun enemmän aikaa kuin yhdenkään aiemman urheilutapahtuman katseluun. Toukokuussa Suomen Euroviisuvoittoa Ateenasta seurasi lähes 1,5 miljoonaa katsojaa. YLEn osuus kaikesta digitaalisesta katselusta nousi yli 5 %-yksikköä edellisestä vuodesta. Digitaalisten YLE Teeman ja YLE24:n markkinaosuudet yli kaksinkertaistuivat. YLE24-kanavalla oli parhaillaan katsojaa Itsenäisyyspäivän vastaanoton aikaan. YLE Teeman katsojaennätys, katsojaa, saavutettiin joulukuussa Juice & Grand Slam -arkistokonsertin aikana. 6 Ruotsinkielinen toimiala Vuoden aikana FST:n lähetyksiä analogisilla tv-kanavilla ryhdyttiin asteittain siirtämään digitaaliselle kanavalle. Alkusyksystä kanava sai nimen YLE FST5. Ruotsinkielisen ohjelmiston analoginen viikkotavoittavuus laski 65 %:iin, mutta digitaalisen FST5 kanavan tavoittavuus nousi 35 %:iin. Suomenruotsalaisten osuutta TV-mittaritutkimuksessa kasvatettiin. Marraskuussa tutkimukseen osallistui lähes 200 suomenruotsalaista ja vuoden 2007 aikana määrä nousee 300:aan. Suomenruotsalaiset kuuntelevat radiota suurin piirtein yhtä paljon kuin suomenkieliset, mutta suomenruotsalaisten keskuudessa YLEn kanavat ovat suositumpia. YLEn kanavien markkinaosuus on suomenruotsalaisten keskuudessa noin 70 %. YLE Radio Vegan viikkotavoittavuus on säilynyt ennallaan ja oli syksyllä 60 %. YLE Radio X3M:n viikkotavoittavuus oli koko yleisössä 35 % ja kanavan erityiskohderyhmässä vuotiaisissa 49 %. Svenska YLE liittyi vuoden aikana Kansalliseen radiotutkimukseen (KRT), eli nyt suomenruotsalaisten radiokuuntelu raportoidaan kuukausittain. YLE Radio X3M:n nettiyhteisö on yhä Svenska YLEn suosituimpia verkkopalveluita, ja yhteisön jäsenmäärä kasvaa edelleen. Vuoden lopussa yhteisössä oli jäseniä yli Toinen nettisuosikki on BUU-klubben -sivuston joulukalenteri, jonka käyttö kasvoi 80 % edellisestä vuodesta. Toimialan monimediainen organisaatio vakiinnutettiin ja Svenska YLEn rakennemuutos saatettiin loppuun. Ohjelmatarjonnassa välinerajoja ylittävät ohjelmakonseptit ovat lisääntyneet koko ajan, samoin on lisätty yhteistyötä ulkopuolisten tuottajien ja tuotantoyhtiöiden kanssa. YLE Radio Vegan ja YLE Radio X3M:n välistä profilointityötä on jatkettu, erityisesti musiikin suhteen. YLE FST5:n profiilia on tarkennettu ennen kaikkea suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen ohjelmiston kanavaksi. Yhtiön organisaatiouudistuksessa ruotsinkielisestä toimialasta muodostettiin yksi YLEn neljästä ohjelmistoalueesta. 7 Uudet palvelut YLEn internet- mobiili- ja teksti-tv-tarjonnan kokonaisuudesta vastaa keskitetysti YLE Uudet palvelut -yksikkö. Uusia palveluita on kehitetty vuoden aikana Uusi yle.fistrategian mukaisesti. Syyskuussa avattu Elävä arkisto oli ensimmäinen YLEn näistä palveluista. Elävä arkisto ylitti odotukset sekä kävijämäärien että myönteisen palautteen suhteen. Elävän arkiston kaltaista käyttöliittymäkehitystyötä tehdään koko yle.fi-palveluun. Syksyn aikana rakennettiin YLE Oppimisen verkkopalvelu ja seuraavaksi keväällä 2007 avataan tallennemyynnin verkkokauppa. YLE toteutti yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa useita monimediaisia palveluita urheilun suurtapahtumissa. Torinon olympialaiset ja jääkiekon MM-kisat YLE välitti Euroopan laajuisesti 3G-verkon mobiili-tv:ssä. Uusia palveluja kehitettiin myös lasten ja nuorten tarjonnassa. Mobiilipalveluiksi tuotettiin uutta ohjelmakohtaista tarjontaa. YLE säilytti asemansa yhtenä Suomen suosituimpana internetpalveluna. Yle.fi keräsi keskimäärin kävijää viikossa. YLE Teksti-TV on edelleen Suomen johtava tekstikanava. YLE Teksti-TV:llä oli yli 1,2 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Forum Virium -yhteistyötä jatkettiin. Alan eri toimijoiden yhteishankkeella kehitetään digitaalisen median sisältöjä ja palveluita Pasilan alueella. 8 Henkilöstö YLEn vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa Väki on vähentynyt edellisen vuoden lopusta 116:lla (-3,3 %). Vakinaisen henkilökunnan osuutta enemmän supistui määräaikaisen työvoiman osuus (-5 %). Koko aikapalkkaisen työvoiman käyttö väheni yhteensä edellisestä vuodesta 3,6 %. Yhtiön henkilöstörakenne on kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Ohjelmatoiminnan tehtävissä työskenteli vuoden 2006 lopussa 1 henkilö enemmän kuin vuonna Vastaavana ajankohtana vähennys tukitehtävissä on ollut noin 500 henkilöä. Vuoden aikana käytiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä yt-neuvotteluja sekä televisio- että radiotoimialalla. Neuvottelujen jälkeen irtisanottiin yhteensä 14 työsuhdetta. Irtisanotuista 6 sai uuden pysyvän tai määräaikaisen

7 5 työn YLEstä. Vahtimestaripalvelut ulkoistettiin Pasilassa ja Tohlopissa Uuden organisaation rakentaminen toi henkilöstömuutoksia koko yhtiössä. Monimediaisten osaamiskeskusten organisointi ja erilaisten toimintakulttuurien yhtenäistäminen jatkuu edelleen. Yhtiömatriiseja muodostettaessa on tukitehtäviä järjestelty uudelleen ja toimintaprosesseja tarkistettu. YLEn tavoite on sijoittua Suomen kolmen parhaan työpaikan joukkoon vuonna Työkulttuurin kehittämiseksi on hiottu tavoitteet: Työkulttuurin kulmakivet. Nämä ohjaavat vastaisuudessa yleläistä toimintakulttuuria. Henkilökunnasta on koulutettu parikymmentä muutosopasta, jotka toimivat kehittämisessä esimiesten ja työyhteisöjen tukena. Työyhteisöjen ilmapiiriä ja johtamista kuvaava TYKE-kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa koko yhtiön kattavasti. Kokonaistyytyväisyys oli 3,43, kun asteikko oli 1 5. Vastausprosentti yli 80 %. TYKE-tuloksia hyödynnettiin eri tavoin ja työyhteisöissä keskityttiin esimiestyöhön ja vuorovaikutuksen parantamiseen. Tuloskortti- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen aloitettiin. Uuden HR-järjestelmän (HERA) rakentamista jatkettiin. Henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon työkalu otetaan käyttöön keväällä Liikevaihto (milj. euroa) Kulut (milj. euroa) Talous 9.1 Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot Liikevaihto oli 383,5 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 2,4 % eli 9,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui tv-maksujen 3,5 %:n korotuksesta vuoden 2006 alusta. Tv-maksukanta oli vuoden lopussa kappaletta. Vähennystä vuoden takaiseen tilanteeseen oli kappaletta. Kaupallisten yhtiöiden toimilupamaksut olivat 3,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 12,8 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liiketoiminnan muita tuottoja nosti Digita Oy:n osakkeiden myyntivoitto. 9.2 Kulut ja liiketulos Yhtiön tilikauden kulut ja poistot olivat yhteensä 416,5 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen 35,2 miljoonaa euroa. Kulujen vähennys johtui henkilöstökuluista, jotka pienenivät 18,4 % eli 42,8 miljoonaa euroa. Eläkekulut olivat 19,2 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna, jolloin eläkesäätiön toimintapääomaa erillispäätöksellä vahvistettiin, olivat 57,9 miljoonaa euroa. Eläkesäätiön talous oli hyvä. B-osaston (TEL) toimintapääomaprosentti vuonna 2006 oli 49,6 (mistä lisävakuutusvastuu 86,3 milj. euroa), kun se vuotta aiemmin oli 41,1 % (76,1 milj. euroa). Lisäksi A-osastolla (lisäetu) oli puskurina toimivaa indeksikorotusvastuuta sama 19,9 miljoonaa kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Vuoden 2005 tilinpäätöksessä ollut A-osaston ylijäämä 6,5 miljoonaa euroa on nyt A-osaston omassa pääomassa. Eläkesäätiön kirjanpidolliset nettotuotot olivat 44,9 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 41,1 miljoonaa euroa) ja eläkkeestä aiheutuneet suoritukset 37,6 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 37,7 miljoonaa euroa). Vastuuvajausta ei ole eikä yhtiö ole velkaa säätiölle. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Esitysoikeuskorvaukset olivat 78,6 miljoona euroa, mikä oli 7,0 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. vuoden 2006 lukua nostivat suurten urheilutapahtumien, mm. Torinon olympialaisten esityskorvaukset. Liiketoiminnan muut kulut olivat 126,2 miljoonaa euroa eli 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Yhtiön liiketappio oli 20,2 miljoonaa euroa, mikä oli 16,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna Investoinnit ja poistot (milj. euroa) investoinnit poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Yhtiön tilikauden tulos oli 16,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Edellisen vuoden tulos oli 28,8 miljoonaa euroa tappiollinen. 9.4 Investoinnit Tilikauden 2006 aikana käytettiin käyttöomaisuusinvestointeihin 24,1 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat 6,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat.

8 6 9.5 Tase Yhtiön rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 82,8 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisen vuoden lopun tilanteeseen oli 17,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 304,1 miljoonaa euroa, mikä oli 17,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen tilikauden lopussa. Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa. Omavaraisuusaste laski 51,6 %:iin edellisen vuoden 54 %:sta. 10 Riskit ja riskienhallinta Yhtiön hallitus on vuoden 2005 lopussa hyväksynyt riskienhallinnan periaatteet. Yhtiötasoiset avainriskit arvioidaan vuosittain ja niistä raportoidaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle riskistä riippuen joko kuukausittain tai kolmesti vuodessa. Yhtiön avainriskit päivitettiin vuoden 2006 lopussa. Valuuttamääräiset erät suojataan valuuttakurssiriskeiltä yhtiön hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Yhtiöllä ei vuonna 2006 ollut korollista vierasta pääomaa eikä siis siitä aiheutuvaa korkoriskiä. 11 Tulevaisuuden näkymät Analogiset tv-lähetykset päättyvät YLElle merkittävin lähiajan haaste on mahdollisimman sujuva siirtymä täysin digitaaliseen televisiotoimintaan. Viime vuosina rakennettu digitaalisen television tarjonta saatetaan valmiiksi vuoden 2007 aikana. Lisäksi yhtiö panostaa digi-tv:n markkinointiin yhdessä muiden toimijoiden ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Yhtiön talous saatetaan tasapainoon vuoteen 2008 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kulutason säilyttämistä vuoden 2001 tasolla vielä vuosina 2007 ja 2008 sekä yhtiön toimintarakenteen jatkuvaa kriittistä tarkastelua. Keskeistä on yhtiön rahoitusaseman säilyttäminen hallittavana. Lähivuosina toimitaan pitkän tähtäimen tavoitteeksi asetettua maksuvalmiustasoa hieman alhaisemmalla tasolla. Tv-maksujärjestelmän toimivuus ja yleisöjen maksuhalukkuuden varmistaminen on olennaista yhtiön toiminnalle. Lähitulevaisuutta leimaa YLE strategian toteutus. YLE haluaa olla asiakaslähtöinen suomalainen sisällöntuottaja. YLE on tulevaisuuden täysdigitaalisessa ja monikanavaisessa viestintäympäristössä suunnannäyttäjä niin broadcast-toiminnassa kuin uusissa hakupohjaisissa verkkopalveluissakin. Vuosittaisessa palvelutoimeksiannossa luodaan suuntaviivat yhtiön koko sisältötarjonnalle. Kehittämisen painopiste on sisällöissä, ohjelmatarjonnan määrä ei kasva. Yhtiön vakituisen henkilöstön määrä laskee vielä hieman vuoden 2006 tasosta. Suuri osa tulevien vuosien eläkkeelle siirtymisestä hyödynnetään. Nopeasti muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät entistä tarkempaa ja pitkäjänteisempää henkilöstösuunnittelua. Työkulttuurin parantaminen ja osaamisen strateginen suuntaaminen tukemaan ohjelmistollisia tavoitteita ovat lähivuosien haasteita. Vuoden 2007 alussa saavutettiin neuvottelutulos omatuotantoisiin ohjelmiin liittyvistä tekijänoikeuksista. Uudet sopimukset mahdollistaisivat ohjelmien käytön jakelutavasta riippumatta ja muutoinkin nykysopimuksia laveammin. Tekijänoikeus- ja taajuuskysymykset ovat edelleen lähivuosina eurooppalaisen sääntelyn kohteena. YLE vaikuttaa yhdessä kansallisten toimijoiden ja EBUn kanssa siihen, että julkisen palvelun näkökohdat huomioidaan. 12 Hallitus Yhtiön hallituksen ovat toimikautena muodostaneet Hannu Olkinuora (hallituksen puheenjohtaja), Maria Kaisa Aula, Jukka Alho, Jouni Backman, Gunvor Kronman, Velipekka Nummikoski ja Raija-Sinikka Rantala. Henkilöstön edustajana toimi Raino Hurme. Hallituksen nimeäminä valiokuntina ovat toimineet nimitys- ja palkitsemisvaliokunta jäseninään Hannu Olkinuora, Jukka Alho ja Maria Kaisa Aula sekä tarkastusvaliokunta jäseninään Hannu Olkinuora, Jouni Backman ja Gunvor Kronman. Molempien valiokuntien puheenjohtaja on ollut Hannu Olkinuora. 13 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön tilikauden tappio on ,25 euroa ja vapaa oma pääoma tilikauden lopussa on ,24 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi.

9 7 TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut (milj. euroa) TOIMINNAN LAAJUUS (milj. e/%) Liikevaihto 383,5 374,5 359,0 330,0 340,5 muutos % 2,4 4,3 8,8-3,1-3,0 Liiketoiminnan muut tuotot 12,8 40,8 9,4 11,2 10,3 muutos % -68,5 331,8-15,7 8,7-24,3 Kulut ja poistot 416,5 451,7 428,9 412,3 432,4 muutos % -7,8 5,3 4,0-4,7-11,5 Taseen loppusumma 304,1 321,3 409,2 457,6 482,1 Bruttoinvestoinnit 24,1 17,7 14,2 27,1 24,8 % liikevaihdosta 6,2 4,7 3,9 8,2 7,3 KANNATTAVUUS (milj. e/%) Käyttökate 2,0-13,7-36,3-44,3-53,6 % liikevaihdosta 0,5-3,7-10,1-13,4-15,7 Liikevoitto/-tappio -20,2-36,4-60,5-71,1-81,6 % liikevaihdosta -5,3-9,7-16,9-21,5-24,0 Tilikauden voitto/tappio -16,5-28,8-50,8 52,8-84,3 % liikevaihdosta -4,3-7,7-14,1 16,0-24,8 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Quick ratio 0,7 0,8 0,9 1,2 0,6 Omavaraisuusaste % 51,6 54,0 49,5 55,3 41,6 Korollinen vieras pääoma (milj. e) 0,0 0,0 72,0 72,0 146,0 HENKILÖSTÖ vakinaisen henkilöstön lukumäärä henkilöstö henkilötyövuosina Palkat (milj. e) 146,4 150,3 146,9 143,6 148,0 Palkkiot (milj. e) 14,2 14,4 14,9 15,3 18,1 Palkat ja palkkiot yhteensä (milj. e) 160,6 164,7 161,8 158,9 166,1 Quick ratio= Rahoitusomaisuus- Esitysoikeusennakot Lyhytaikaiset velat Omavaraisuusaste= Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma Henkilöstö henkilötyövuosina= Aikapalkkaisen henkilöstön määrä tilikauden aikana henkilötyövuosina perustuen henkilötyöpäiväkohtaiseen laskentaan.

10 8 Tase Liite VASTAAVAA 1000 euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet (1) 8 704, ,5 Aineelliset hyödykkeet (2) , ,9 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet (3) 1 129, ,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset (4) 2 793,9 502,5 Lyhytaikaiset saamiset (5) , ,7 Rahoitusarvopaperit (6) , ,3 Rahat ja pankkisaamiset 648, ,6 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,5 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA (7) Osakepääoma 8 000, ,0 Vararahasto 9 974, ,9 Muut rahastot , ,7 Edellisten tilikausien voitto , ,7 Tilikauden voitto/tappio , ,4 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,0 PAKOLLISET VARAUKSET (8) 6 532, ,3 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma (9) , ,3 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,5

11 9 Tuloslaskelma Liite euroa 1000 euroa LIIKEVAIHTO , ,2 Liiketoiminnan muut tuotot , ,7 Henkilöstökulut (10) , ,0 Poistot ja arvonalentumiset (11) , ,6 Esityskorvaukset , ,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,1 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut (12) 3 633, ,4 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,4 Rahoituslaskelma euroa 1000 euroa Liiketoiminnan rahavirta: Liikevaihdosta saadut maksut , ,8 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,5 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,6 Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 213, ,2 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,9 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 102, ,6 Myönnetyt lainat ,4-502,5 Saadut osingot investoinneista 174,0 80,8 Investointien rahavirta (B) , ,9 Rahoituksen rahavirta: Muut sijoitukset , ,4 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,4 Lainasaamisten takaisinmaksut 0, ,3 Maksetut korot -366, ,3 Saadut korot 3 974, ,3 Rahoituksen rahavirta (C) , ,2 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,1 Rahavarat tilikauden alussa , ,7 Rahavarat tilikauden lopussa , ,6

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuuden tasearvo on alkuperäinen hankintahinta, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset kumulatiiviset poistot ja arvonalennukset. Kuluvan käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu arvioidun taloudelllisen käyttöiän perusteella tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet 5 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 10 vuotta Rakennukset ja rakennelmat vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Pienhankinnat on kirjattu kuluksi. Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan varsinaisen toiminnan tuotot, joita ovat televisio- ja toimilupamaksutuotot, ohjelmien esitysoikeuksien ja ohjelma-ajan myynnistä saadut tuotot. Tulot jaksotetaan tilinpäätökseen suoriteperiaatteen mukaan. Eläkejärjestelyt Henkilökunnan eläketurva on järjestetty Yleisradion eläkesäätiössä, joka on A-B eläkesäätiö eli se hoitaa sekä lakisääteistä että lisäeläketurvaa. Yleisradion eläkesäätiön eläkevastuu on täysimääräisesti katettu ja B-osaston (TEL) vakavaraisuusasema on tavoitevyöhykkeellä. Osalle yhtiön johtajista on hyväksytty lisäeläketurva yhtiön omalla vastuulla. Lisäeläketurvan osalta Yleisradio Oy:llä on eläkevastuuta, jonka muutos on kirjattu tulosvaikutteisesti ja joka esitetään taseessa pakollisten varausten ryhmässä. Esitysoikeusmaksujen kirjausperiaatteet Ulkopuolisilta tuottajilta hankittujen ohjelmien esitysoikeusmaksut kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ohjelma esitetään. Esitysoikeuksista ennen esitysvuotta maksetut erät esitetään taseen saamisissa ennakkomaksuina. Tilikaudella esitettyjen ohjelmien esitysoikeuksien kulukirjaukset sisältyvät tuloslaskelman esityskorvauksiin. Valuuttamaääräiset erät Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikursseihin. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitot ja muut kuin varsinaiseen toimintaan liittyvät säännölliset tuotot.

13 11 Taseen liitetiedot (1000 euroa) 1. Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,1 Lisäykset 2 565, ,2 Vähennykset -788,3-78,1 Siirrot erien välillä 234,1 0,0 Hankintameno , ,2 Kertyneet poistot , ,6 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -687,0-78,1 Tilikauden poistot ja arvonalennukset 3 660, ,1 Kertyneet poistot , ,7 Kirjanpitoarvo , ,5 2. Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno ,2 360,2 Vähennykset -32,0 0,0 Hankintameno ,2 360,2 Kirjanpitoarvo ,2 360,2 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,1 Lisäykset 2 972, ,0 Vähennykset ,4 0,0 Hankintameno , ,2 Kertyneet poistot , ,7 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ,5 0,0 Tilikauden poistot ja arvonalennukset 6 179, ,8 Kertyneet poistot , ,5 Kirjanpitoarvo , ,7

14 12 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,2 Lisäykset , ,0 Vähennykset , ,8 Siirrot erien välillä -70,3 0,0 Hankintameno , ,3 Kertyneet poistot , ,9 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , ,2 Tilikauden poistot ja arvonalennukset , ,3 Kertyneet poistot , ,0 Kirjanpitoarvo , ,3 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno ,4 395,4 Siirrot erien välillä -163,8 0,0 Hankintameno ,6 395,4 Kertyneet poistot ,9 83,6 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -85,9 0,0 Tilikauden poistot ja arvonalennukset 15,0 16,3 Kertyneet poistot ,0 99,9 Kirjanpitoarvo ,6 295,4 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,4 Lisäykset/vähennykset 8 333, ,0 Hankintameno , ,3 3. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,0 Lisäykset 0,0 29,2 Vähennykset -33, ,3 Hankintameno , ,9 Kirjanpitoarvo , ,9 Osakkuusyritykset Omistusosuus Oma pääoma Tilikauden tulos % euroa euroa Platco Oy; Helsinki 33, , ,30 Tebit Oy; Espoo , ,23

15 13 4. Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 2 793,9 502,5 5. Lyhytaikaiset saamiset Ennakkomaksut , ,5 Saamiset tv- ja radiorahastolta 7 978, ,1 Myyntisaamiset 2 193, ,5 Muut saamiset 2 837, ,8 Siirtosaamiset 7 991, ,8 Yhteensä , ,7 Ennakkomaksut ovat esitysoikeusmaksuja ohjelmista, joita ei ole esitetty. 6. Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin kohteena olevia joukkovelkakirjoja, sijoitus- ja kuntatodistuksia sekä rahastosijoituksia. Markkina-arvo , ,4 Kirjanpitoarvo , ,3 Erotus 3 374, ,2 7. Oma pääoma Muutokset Edellisten tilikausien voitto , ,7 Tilikauden voitto/tappio , ,4 Voittovarat , ,3 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Vapaat rahastot , ,7 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,7 Tilikauden voitto/tappio , ,4 Yhteensä , ,1

16 14 8. Pakolliset varaukset Sopimuseläkkeet 6 532, ,3 Pakollisten varausten muutos -132,5 496,2 9. Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,8 Muut velat 8 853, ,4 Siirtovelat , ,1 Yhteensä , ,3 Siirtovelkojen erittely Jaksotettu osa tv-maksuista , ,7 Henkilöstökulujen jaksotuksia , ,8 Muut siirtovelat 3 107, ,5 Yhteensä , ,1 Tuloslaskelman liitetiedot (1000 euroa) 10. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,4 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut 9 725, ,3 Yhteensä , ,0 Toimitusjohtajalle, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille maksetut palkat ja palkkiot Johdon palkat ja palkkiot 368,9 342,0 Kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärä keskimäärin Radiotoimiala Televisiotoimiala Ruotsinkielinen toimiala Muut yksiköt Yhteensä

17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut pitkävaikutteiset menot 3 660, ,1 Rakennukset ja rakennelmat 6 179, ,8 Koneet ja kalusto , ,3 Muut aineelliset hyödykkeet 15,0 16,4 Yhteensä , ,6 Poistot ja arvonalennukset yhteensä , ,6 12. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Osinkotuotot 173,9 80,8 Muut korko- ja rahoitustuotot 3 857, ,7 Yhteensä 4 031, ,5 Arvonalennukset Rahoitusarvopapereiden arvonalennukset -818,2-154,0 Rahoitusarvopapereiden arvonalennusten palautukset 545, ,6 Yhteensä -273, ,5 Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut -125, ,7 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3 633, ,4 Vakuudet ja vastuusitoumukset (1000 euroa) Omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut arvopaperit Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Vuokravastuut Yleisradion Eläkesäätiö Muut vuokravastuut Yhteensä Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Käypä arvo Kohde-etuuden arvo

18 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Helsingissä Hannu Olkinuora Jukka Alho Maria Kaisa Aula Jouni Backman Gunvor Kronman Velipekka Nummikoski Raija-Sinikka Rantala Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Eero Suomela KHT Jari Häkkinen KHT Hallintoneuvoston lausunto varsinaiselle yhtiökokoukselle Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön tilikauden 2006 tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta. Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta vahvistetaan. Lisäksi hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen yhtiön tappion siirtämisestä edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi. Helsingissä Mika Lintilä Liisa Jaakonsaari Esko-Juhani Tennilä Annika Lapintie Pia Viitanen Kalevi Olin Reino Ojala Mirja Ryynänen Mikko Alatalo Pauliina Arola Mauri Salo Erkki Pulliainen Toimi Kankaanniemi Kimmo Sasi Marjukka Karttunen Marja Tiura Kalevi Lamminen Pertti Hemmilä Säde Tahvanainen

19

20 YLEISRADIO OY Yleisradio Käyntiosoite: Radiokatu 5, Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Internet: Sähköposti: YLE Talous YLE Viestintä ja markkinointi Ulkoasu: Tähtikuviot Oy Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Maaliskuu 2007

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot