Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND. PUBLICATIONS IN LAW N:o 27 Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio Anne Vänttinen Anssi Keinänen Teemu Purmonen Itä-Suomen yliopisto

2 Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja University of Eastern Finland. Publications in Law/N:o 27 Julkaisija Publisher Toimittaja Head editor Vaihdot Exchanges Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteen laitos PL 111, 811 JOENSUU University of Eastern Finland Department of Law P.O. Box 111, FI-811 JOENSUU, FINLAND Anssi Keinänen, KTT, HTT Joensuun kampuskirjasto/julkaisujen vaihto PL 17, 811 Joensuu Puh. (13) Faksi (13) Joensuu Campus Library /Exchanges P.O. Box 17, FI-811 JOENSUU, FINLAND Tel Fax Myynti Sales Joensuun kampuskirjasto/julkaisujen myynti PL 17, 811 Joensuu Puh. (13) , (13) Faksi (13) Joensuu Campus Library /Sales of Publications P.O. Box 17, FI-811 JOENSUU, FINLAND Tel , Fax ISSN ISBN (sid.) Kannen piirros Cover picture Kannen suunnittelu Cover design Taitto Layout Susanna Wähä Janne Kuivalainen ja Erja Hirvonen Jussi Virratvuori / Viestintätoimisto Kirjokansi Juvenes Print, Tampereen yliopistopaino Oy Tampere 21

3 III Alkusanat Tämä on raportti Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Pienyritysten koulutustuki Protek -hankkeen yrityskohtaisten toimenpiteiden vaikutuksista. Tutkimuksen ovat mahdollistaneet hanketta rahoittaneet Pohjois-Karjalan ELY-keskus (ESR), Josek Oy ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos. Erilaisella hankerahoituksella toteutetaan vuosittain lukuisa määrä yrityskohtaisia toimenpiteitä, mutta toimenpiteiden tarkastelu jää useimmiten ainoastaan rahoittajien vaatimien määrällisten toteutumatietojen tarkastelun tasolle. Tutkimusongelma syntyi käytännön tarpeesta tunnistaa ja nostaa esille hankkeessa järjestetyn pienyritysten henkilöstökoulutuksien yrityskohtaiset vaikutukset. Tutkimuksella nostettiin keskiöön asiakkaan subjektiivinen kokemus toteutettujen toimenpiteiden konkreeteista hyödyistä yrityksen henkilöstön osaamisen, liiketoiminnan ja verkostoitumisen kannalta. Tutkimus toteutui prosessiarviointina, jonka eteneminen on kuvattu raportin ensimmäisessä luvussa. Tutkimuksen alkuongelmien määrittelystä lähtien mukana ovat olleet tiiviissä yhteistyössä seudullinen elinkeinoyhtiö JOSEK Oy ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos. Prosessissa on panostettu käytännön elinkeinoelämän ja akateemisen tutkimuksen yhteisten kehittämishaasteiden tunnistamiseen ja ratkaisumallien etsimiseen. Tutkimusryhmä koostui projektitutkija Anne Vänttisestä, professori Anssi Keinäsestä ja ohjelmapäällikkö Teemu Purmosesta. Anne Vänttinen vastasi tutkimusaineiston keräämisestä, tulosten analysoinnista ja suurimmalta osin tutkimusraportin kirjoittamisesta, häntä ohjasi koko prosessin ajan professori Keinänen. Ohjelman toteutukseen ja arviointiprosessiin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä asiantuntijana toimi hankkeen toteutuksesta vastaava Purmonen. Haluamme kiittää tutkimukseen vastanneita ja tietonsa luovuttaneita yrityksiä. Vaikutusten arvioinnissa erityisen haasteellista oli tutkimusaineiston kerääminen viranomaistoimenpiteiden luottamuksellisesta luonteesta ja yritysten vahvasta tietosuojasta johtuen. Haasteista huolimatta suuri joukko yrityksistä vastasi kyselyihin ja vastausprosentti nousi korkeaksi verrattuna mitä se on ollut muissa yrityksiin kohdistuvissa kyselyissä. Joensuussa marraskuussa 21 Anne Vänttinen Anssi Keinänen Teemu Purmonen

4 IV

5 V SISÄLLYS 1 Arviointitutkimuksen tausta Protek-ohjelma Toimenpideohjelman arviointimalli Toteutunut arviointiprosessi Protek-hankkeessa Arviointiprosessimallin kehittäminen Yritysten taustatiedot Yritysten koulutustausta Yhteishankintakoulutuksen vaikutukset Henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset Yritykseen kohdistuvat vaikutukset Yritystoimintaan kohdistuvat vaikutukset Yhteishankintakoulutuksen toimivuus Yhteishankintakoulutusprosessin toimivuus ja tarpeellisuus Koulutusprosessin toimivuus Koulutuksen saatavuus ja tehokkuus Koulutuspalvelun tarpeellisuus Yhteenveto LÄHTEET LIITTEET... 66

6 VI

7 Arviointitutkimuksen tausta 1 1 Arviointitutkimuksen tausta 1.1 Protek-ohjelma Tämän raportin tarkoituksena on arvioida Pienyritysten koulutustuki Protek -hankkeen järjestämien koulutusten yrityskohtaisia vaikutuksia. Vaikuttavuusarvioinnin kohteena oleva hanke on osa valtakunnallista PROTEK kehittämisohjelmaa, joka rahoitetaan Euroopan Unionin sosiaalirahaston toimintalinjasta 1 (Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen). Hankkeen tavoitteet noudattavat ohjelman toimintalinjoja, joten voidaan kohtuudella olettaa hankkeen vaikutusten olevan tietyiltä osin vertailukelpoisia valtakunnassa toteutettujen muiden Protek hankkeiden kanssa, kun toimenpiteiden vaikuttavuuksia verrataan. Protek ohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat: 1. Työelämän osaamiskapeikkoja vähennetään 2. Työn organisointi ja tuottavuus on parempaa 3. Työtapaturmia ehkäisemällä parannetaan tuottavuutta pk-yrityksissä 4. Verkostomainen työtapa vakiinnutetaan 5. Eri hallinnonalojen osaamista edistävien palvelujen ja rahoitusinstrumenttien parempi keskinäinen synergia toimii 6. Työvoimakoulutuksen proaktiivinen koulutusmalli kehittyy ja työvoima koulutuksen hankintajärjestelmää kehitetään ottamalla käyttöön tuotteistettuja koulutuspaketteja. Hankkeessa tuotteistetaan keskeisimmät tuotteistettavissa olevat koulutustarpeet ja otetaan käyttöön ohjelmakaudella valtakunnallisesti tuotteistettavat palvelut mahdollisimman nopealla aikataululla. 7. Seudullisten kehittämisyhtiöiden, työ- ja elinkeinohallinnon ja TE-keskusten (Ely keskus vuodesta 21 alkaen) yhteisten työkäytäntöjen kehittäminen kohti uudenlaista yrityslähtöisten koulutusten toteuttamiskulttuuria. Pienyritysten koulutustuki Protek -hanke käynnistyi keväällä 28 Pohjois-Karjalassa maakunnallisena hankkeena, jossa ovat mukana kaikki seudulliset kehittämisyhtiöt (JOSEK Oy, PIKES Oy ja KETI Oy), Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan Elykeskus ja Keski-Karjalan yrittäjäjärjestöt. Viranomaistoimintaa tukeva rinnakkaishanke käynnistyi Ely-keskuksen itse toteuttamana hankkeena tammikuussa 29, molemmat hankkeet päättyvät suunnitelmien mukaan vuoden 21 lopussa. Koulutusten tekniseen hankintaan keskittyvällä rinnakkaishankkeella on päähankkeen kanssa yhteiset tavoitteet, joten tässä arvioinnissa kokonaisuutta käsitellään yhtenä hankekokonaisuutena. Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut laajentaa alueen yritysten työvoiman osaamista tarjoamalla alueen yrityksille maksutonta liiketoimintalähtöistä koulutussuunnittelua. Koulutussuunnittelun jälkeen yritysten henkilöstölle räätälöityä koulutusten toteutusta on tuettu hankkimalla osarahoitusta

8 2 Arviointitutkimuksen tausta erilaisista rahoitusinstrumenteista, joista keskeisimpiä ovat olleet työhallinnon Täsmä- Koulutus 1, projektin määrärahoilla kehittämisyhtiön hankkima koulutuspalvelu 2 ja työtapaturmien ehkäisemiseen liittynyt projektirahoitteinen lyhytkoulutus 3. Koulutusten järjestämisessä kaikki edellä mainitut tukimuodot myönnettiin pääsääntöisesti samansuuruisilla tukiosuuksilla (TäsmäKoulutuksen ehtoja noudattaen). Projektirahoitteisia koulutuksia käytettiin pääsääntöisesti silloin, kun kysymyksessä oli alle 7 tuntia kestävä tai yksinyrittäjille suunnattu koulutus. Keskeisenä toimenpiteenä on Ely-keskuksen ja seudullisten kehittämisyhtiöiden yhteisen toimintamallin löytäminen yritysten palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Yhteistyötä tiivistämällä hankkeella vastataan maakunnan pienyritysten ja yritysverkostojen työvoimakoulutuksen tarpeisiin 1 yrityksessä, joka on kuudesosa koko alueen yrityskannasta. Yhteistyöprojektilla voidaan siis olettaa olevan yleistettävyyttä kun alueellista toimintamallia arvioidaan. Projektin varsinaiset ensisijaiset kohderyhmät ovat Pohjois-Karjalan yritykset ja niiden henkilökunta. Alueellisesti kiinnitetään huomiota myös maakunnan reuna-alueiden pienyritysten kehittämiseen. Toiminnan painopiste on pien- ja mikroyritysten kehittämisessä, mutta harkinnanvaraisesti kohderyhmään voi kuulua myös suurempia yrityksiä, erityisesti yritysverkostojen koulutuksissa koulutuksiin voidaan ottaa mukaan yritykset henkilöstömäärästä riippumatta. Koulutus- ja kehittämistoimet pyritään toteuttamaan Protek-mallin mukaisesti yritysverkostoja kouluttamalla, koulutusta varten perustettuja ad hoc -verkostoja kehittämällä tai yksittäisten yritysten kehittämishankkeita toteuttamalla. Toteutustapa valitaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Toissijainen kohderyhmä ovat osatoteuttajien yritysneuvontaa tekevät henkilöt. Hankkeen aikana vaihdetaan kokemuksia ja haetaan alueellisia hyviä käytäntöjä yrityskohtaisten koulutushankkeiden toteuttamiseksi. 1 TäsmäKoulutus on Työ- ja Elinkeinohallinnon tuotteistettu rahoituspalvelu yritysten henkilöstökoulutusten osarahoittamiseen. Koulutuksen hankkiva yritys maksaa osan henkilöstön koulutuskustannuksista. Työnantajalle aiheutuvat palkkakulut ja tuotannon menetys koulutusajalta eivät ole rahoituskelpoisia kuluja. Täsmäkoulutus soveltuu erityisesti pidempien henkilöstökoulutusten hankintaan, sillä tuen ehdoksi on asetettu koulutukselle vähintään 7 tunnin vähimmäisraja. Koulutustuen enimmäismäärä on 8 % koulutuksen hankintakustannuksista. TäsmäKoulutus on kansallinen rahoitustuote, jossa on jatkuva haku. Tukea voi hakea TE-toimiston kautta. 2 Josekin koulutustuki. Josek Oy:n hallinnoima Protek-hanke myönsi yrityksille ESR-osarahoitteista tukea koulutuksen järjestämiseen. Koulutuksen rahoituksessa suosittiin erityisesti yritysverkostoissa järjestettyä koulutusta sekä TäsmäKoulutukseen soveltumatonta lyhytkestoista henkilöstökoulutusta. Koulutustuen enimmäismäärä yritysverkostoille oli 7 % ja yksittäisille yrityksille 5 % koulutuksen hankintakustannuksista. Koulutustuki oli käytössä vuosina tapaturmaa-hankkeen koulutustuki. TäsmäKoulutuksen ehdot rajaavat yrityksille kuuluvan lakisääteisen työturvallisuuskoulutuksen tuen ulkopuolelle. Protek hankkeessa näitä työturvallisuutta edistäviä koulutuksia tuettiin ELY-keskuksen hallinnoiman ESR-rahoituksen avulla. Nolla tapaturmaa -koulutukset keskitettiin yksinomaan työturvallisuuden parantamiseen hankkimalla mm. erilaisia turvallisuuskortti-, pätevyyskortti- ja ensiapukoulutuksia yritysten henkilöstölle. Nolla tapaturmaa tuki oli käytössä syksystä 29 kevääseen 21.

9 Arviointitutkimuksen tausta Toimenpideohjelman arviointimalli Julkisen palvelutoiminnan kehittäminen ja arviointi on keskeinen osatekijä kansallisen kilpailukyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä. Julkisten palvelujen arvioinnin pitäisi tuottaa tietoa päätöksentekijöille, palvelujen tuottajille, kansalaisille sekä ympäröivälle yhteiskunnalle siitä, miten julkisessa palveluntuotantotehtävässä on onnistuttu tai edistytty 4. Arviointi ei yksinään ole riittävä poliittisessa tai hallinnollisessa päätöksenteossa, vaan arvioinnin avulla voidaan parantaa päätösten laatua tiedollisen epävarmuuden vähennyttyä sekä lisätä päätöksenteon avoimuutta, sitoutumista päätöksiin ja päätösten parempaa arvioitavuutta 5. Kuitenkin vaikuttavuustutkimuksen erääksi puutteeksi on paikantunut juuri päätöksenteossa ja päätöksentekijän näkökulmasta liikkeelle lähtevän arvioinnin heiveröisyys 6. 7 Kotimaisessa arviointikirjallisuudessa ja -tutkimuksissa käytetään termejä vaikutus- (arviointi) ja vaikuttavuus(arviointi) osittain synonyymeinä. Termillä vaikutus on monta englanninkielistä vastinetta: effect, impact, result ja outcome. Nämä termit tarkoittavat tarkoituksellista tai tahattomasti tapahtunutta muutosta tarkasteltavassa ilmiössä, joka on aiheutunut, joko suoraan tai epäsuorasti toimenpiteestä 8. Termillä vaikuttavuus tarkoitetaan sitä, missä määrin toimenpiteelle asetetut tavoitteet on saavutettu tai saatetaan saavuttaa ottamalla huomioon tavoitteiden suhteellinen merkitys 9. Toisin sanoen vaikuttavuusarviointi ei ole mahdollista ilman vaikutusarviointia. Ei ole mahdollista verrata sitä, kuinka tavoitteet ovat toteutuneet ilman, ettei vaikutuksia olisi mitattu. Toisaalta, kun vaikutuksia on yritetty arvioida, on luonnollista, että niitä verrataan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että vaikutusarviointi ja vaikuttavuusarviointi ovat hyvin lähellä toisiaan. Vedung (23) puhuu arvioinnista aikamme megatrendinä. Lähes kaikkea julkista politiikkaa, julkista toimintaa ja julkisia instituutioita arvioidaan. Vedungin mukaan arviointi ei ole megatrendi ainoastaan nykyisessä hallintopolitiikassa, vaan se on koko aikakautemme megatrendi. Arviointiaallolla on uskomattoman monta muotoa. Kritiikistä huolimatta tavoitearviointi elää vahvasti saaden myös uusia muotoja, kuten vaikuttavuusevaluaatio (effectiveness evaluation). Usein nämä yhdistetään tulosohjaukseen. Rinnakkain näiden kanssa toteutetaan laadun arviointia. Arviointi toteutetaan yhdistämällä ammattimainen itsearviointi ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemä ulkopuolinen arvio. Rinnakkaisesti kehitetään myös asiakkaiden tekemää arviointia sekä kustannusvaikuttavuustutkimuksia ja verkostoarviointia. 1 4 Kohti julkisten palveluiden yhteistä arviointia: keskustelualoite (21). 5 OECD (1997). 6 Ahonen, Tala, Hämäläinen (29). 7 Ks. myös Keinänen (21) politiikkatoimien vaikutusarvioinnin tarpeellisuudesta ja ongelmista. 8 Esimerkiksi sana effect määritellään seuraavasti: intended or unintended change due directly or indirectly to an intervention (OECD 22). 9 OECD (22). 1 Vedung (23).

10 4 Arviointitutkimuksen tausta Arviointi voidaan suorittaa joko sisäisesti itsearviona (self-evaluation), esimerkiksi ministeriössä tai viranomaisen omasta toimesta, tai ulkoisesti, jonkin toisen puolueettoman tahon toteuttamana. Voidaan sanoa, että mitä monimutkaisempi toimenpide tai ohjelma sitä haastavampaa on toteuttaa luotettava vaikutusten arviointi ja sitä vähemmän viranomaisella itsellään on mahdollisuus tehdä hyvä vaikutusarvio 11. Lisäksi arviointi voi olla säännöllistä tai yksittäistä. Yleensä itsearviointi suoritetaan esimerkiksi vuosikertomusten muodossa, mutta vastaavasti tyyliltään epämuodollisemmin ja metodologisesti varsin heterogeenisesti. Vastaavasti ulkopuoliset vaikutusarviot ovat pitkälti yksittäisiä, tiettyyn lainsäädäntöön tai toimenpideohjelmaan kohdistuvia ja tyyliltään itsearviointeja yhtenäisempiä. Jälkikäteisessä vaikutusarvioinnissa (ex post) toimenpide on päättynyt, ja sen kaikki vaikutukset ovat analysoitavissa. Merkittävä osa politiikan vaikutusten arvioinnista voidaan tehdä vasta jälkikäteen, kun politiikan vaikutukset ovat havaittavissa. Seuraamalla tehtyjen päätösten vaikutuksia voidaan kerätä kokemuksia uusien päätösten pohjaksi 12. Jälkikäteisellä arvioinnilla voidaan myös tarkastella, kuinka hyvin toimenpiteille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet (vaikuttavuusarviointi). Lisäksi tarkastelun kohteena tulisi olla myös toimenpiteiden aiheuttamat yllätykselliset vaikutukset. Toisena tavoitteena vaikutusarvioinnissa on varmistaa se, että toteutuneet vaikutukset ovat juuri toimenpiteen tuottamia vaikutuksia, eivätkä jonkin muun tekijän tuottamia. Esimerkiksi, jos lainsäädännön tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös muiden pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttavien tekijöiden kehitys arvioitaessa lainsäädännön toimivuutta. Sen vuoksi ei ole riittävää tarkastella pelkästään yksittäisiä indikaattoreita, kun arvioidaan vaikutuksia. Voimme esimerkiksi havaita pitkäaikaistyöttömyyden vähentyneen (muutos indikaattorissa), mutta sen perusteella ei voida vielä sanoa, johtuiko muutos lainsäädännön muutoksesta tai esimerkiksi yleisen taloudellisen tilan paranemisesta. Vaikutusarviointina pidetään myös vaikutusarviointien arviointia ja vertailua (metaanalyysi). Vaikutusarvioinnin oppimisen kannalta on tärkeää, että verrataan yksittäisen toimenpiteen ennakollista vaikutusarviota meneillään olevan toimenpiteen ja loppuneen toimenpiteen vaikutusarvioihin. Sitä kautta voidaan nähdä, kuinka hyvin ennakollinen vaikutusarvio vastasi toteutuneita vaikutuksia. Esimerkiksi päätöksentekijöille on tärkeä tieto se, kuinka paljon ennakollisiin vaikutusarviointeihin pystyy luottamaan. Lisäksi on tärkeää tunnistaa hyvien vaikutusarviointien käytännöt ja tekotavat. Vertaamalla useita vaikutusarviointeja (kansallisia tai kansainvälisiä) voidaan oppia, millä tavoin vaikutusten arviointeja on tehty, miten ja millaista informaatiota on kerätty, miten sitä on analysoitu ja miten ennakolliset arviot ovat toteutuneet. Vaikutusarviointi tulisi olla kiinteä osa toimenpiteen valmisteluprosessia. Arviointiin tulee kiinnittää huomiota valmistelun alusta alkaen. Jo hanketta asetettaessa sekä valmis- 11 Wollman (27). 12 Ilmakunnas, Junka ja Uusitalo (28).

11 Arviointitutkimuksen tausta 5 telun alkuvaiheissa tunnistetaan merkitykselliset vaikutusalueet ja vaikutukset. Valmistelun edetessä käytettävissä olevien ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten arviointia syvennetään. Vaikutusarviointiin kuuluu lisäksi toteutetun uudistuksen vaikutusten seuranta. 13 Vaikutusarviointi mahdollistaa sen, että päätöksentekijöillä on käytettävissään riittävästi luotettavaa tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Arviointitutkimuksessa on tärkeää pohtia, mikä on toiminnan tavoitteet ja millä kriteereillä arvioidaan sitä, kuinka hyvin toiminnan avulla tavoitteet on saavutettu 14. Oikeusministeriön julkaisemassa ohjeissa säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista todetaan, että arvioinnissa keskitytään erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen olennaisiin vaikutuksiin 15. Vaikutusarvioinnin laajuus, yksityiskohtaisuus ja arvioinnissa käytettävät menetelmät on aina suhteutettava ehdotuksen sisältöön ja odotettavissa olevien vaikutusten merkittävyyteen. Vaikutuksia arvioitaessa tulee tarkastella niin hankkeen tavoiteltuja vaikutuksia ja hyötyjä kuin sen kustannuksia ja mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Arvioinnissa on myös pyrittävä tunnistamaan riskejä ja odottamattomia vaikutuksia. Arvioinnin tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksista. Vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä, ja ne saattavat syntyä monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja erilaisten vaikutusketjujen kautta. Esimerkiksi ulkoasiainministeriön (1999) julkaisussa kehitysyhteistyöhankkeiden arviointitutkimuksen käsitteinä ja kriteereinä ovat: 1) kestävyys (sustainability): miten pysyviä hankkeen aikaansaamat tulokset ovat, 2) tarkoituksenmukaisuus (relevance): miten hyvin hanke vastaa paikallisia tarpeita ja kuinka se on edistänyt tavoiteltua muutosta, 3) vaikutukset (impact): mitkä ovat hankkeen suunnitellut ja suunnittelemattomat vaikutukset, 4) tuloksellisuus (effectiveness): miten hankkeen tulokset ovat edistäneet sitä tarkoitusta jota varten hanke käynnistettiin, ja 5) tehokkuus (efficiency): miten tehokkaasti hanke on lyhyellä tähtäimellä muuntanut voimavaroja tuloiksi? Näiden tekijöiden avulla voidaan arvioida myös Pienyritysten koulutustuki - Protek -hankkeen vaikutuksia. Lisäksi OECD:ssä toimenpiteiden evaluoinnin apuna käytetään seuraavanlaista arviointikehikkoa (Logical framework matrix, ks. taulukko 1.) 16. Arviointikehikon avulla pystytään paremmin pohtimaan, mitä informaatiota hankkeesta tulee kerätä, sen avulla informaatio voidaan paremmin organisoida ja analysoida. 13 Ks. tarkemmin Oikeusministeriön (27) julkaisu Säädösehdotusten vaikutusten arviointi: ohjeet. 14 Ks. esim. Patton ja Sawicki (1993). 15 Oikeusministeriö (27). 16 Ks. enemmän julkaisusta Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation.

12 6 Arviointitutkimuksen tausta Taulukko 1. Arviointikehikko Yleiset tavoitteet Projektin tavoitteet Tulokset Objektiivisesti havainnoitavat indikaattorit Objektiivisesti havainnoitavat indikaattorit Objektiivisesti havainnoitavat indikaattorit Lähteet indikaattoreiden havaitsemiseksi Lähteet indikaattoreiden havaitsemiseksi Lähteet indikaattoreiden havaitsemiseksi Oletukset Oletukset Toimenpiteet Keinot Kustannukset Oletukset Alkutilanne Kuviossa 1 on kuvattu alkuperäinen suunnitelma Protek-hankkeen vaikutusarviointimallista koulutuksen vaiheiden mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa yritysneuvojat tekevät yrityskohtaisen kartoituksen yrityksen koulutustarpeista. Toisessa vaiheessa yritykselle suunnitellaan koulutustarvekartoituksen pohjalta sopiva koulutus ja koulutuksesta tehdään yhteishankintakoulutusesitys. Näillä vaiheilla pyritään siihen, että koulutus on kaikista tarkoituksen mukaisinta yrityksille. Tätä koulutuksen relevanssiutta pyritään arvioimaan myöhemmässä vaiheessa. Samalla koulutusesityksistä kerätään vastaajien tiedot vaikutusarviointia varten ja pyydetään yrityksiltä lupa käyttää koulutustietoja vaikutusarvioinnissa. Vastaajatietojen keruun jälkeen yrityksille lähetetään yhteishankintakoulutuksen taustatietolomake. Kolmannessa vaiheessa tehdään sopimus koulutuksesta ja toteutetaan koulutus. Koulutuksen päättymisen jälkeen neljännessä vaiheessa kerätään välitön palaute koulutuksesta ja koulutuksen perustiedot. Työntekijöiden antamaa palautetta koulutuksesta voidaan käyttää myöhemmin apuna, kun arvioidaan koulutuksen vaikutuksia. Koulutuksen perustietojen avulla muodostetaan vastaajaryhmät. Viidennessä vaiheessa arvioidaan varsinaisesti koulutuksen vaikutuksia, kun yrityksille ja koulutukseen osallistuneille työntekijöille lähetetään palautekyselyt koulutuksen vaikutuksista, tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta noin kolme kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Samalla kun arvioidaan yrityksen ja työntekijöiden kokemuksia koulutuksesta, selvitetään myös yrityksen mahdollinen lisäkoulutustarve. Viides vaihe on arviointitutkimuksen kannalta kaikkein tärkein vaihe. Kuudennessa vaiheessa yrityksiin otetaan yhteyttä yritysneuvojien toimesta noin kahden vuoden jälkeen koulutuksesta. Yhteydenoton tarkoituksena on kartoittaa koulutuksen pitkäkestoista vaikutusta ja samalla selvittää yritysten mahdollinen työntekijöiden lisäkoulutustarve. Kuudes vaihe on tutkimuksen kannalta ehkä vähämerkityksellinen, mutta toisaalta jopa haastavin, koska voi olla hankalaa motivoida yrittäjiä vastaamaan kahden vuoden jälkeen koulutuksesta.

13 Arviointitutkimuksen tausta 7 1. vaihe: Yrityskohtainen kartoitus yrityksen koulutustarpeesta Mahdollinen lisäkoulutus 2. vaihe: Koulutuksen suunnittelu ja esitys koulutuksesta 3. vaihe: Sopimus koulutuksesta ja koulutuksen toteutus 4. vaihe: Koulutus päättyy 5. vaihe: 1-3 kuukautta koulutuksen päättymisestä 6. vaihe: 2 vuotta koulutuksen jälkeen Yhteishankintakoulutuksen Taustatietolomakkeen lähetys - Lupa käyttää tietoja vaikutusarvioinnissa - Koulutusesityksistä kerätään vastaajan tiedot - Taustatietojen kerääminen Reaktiopalaute ja koulutustiedot - Välitön palaute koulutuksesta - Koulutuksen perustiedot: kesto, koulutusmuoto - Vastaajaryhmien muodostaminen Työnantaja- ja Työntekijäpalautekyselyiden lähetys - Arviointi koulutuksen vaikutuksista - Mahdollisten lisäkoulutustarpeiden selvittäminen Arvio koulutuksen pitkäaikaisista vaikutuksista Kuvio 1. Koulutusten arviointimalli

14 8 Arviointitutkimuksen tausta 1.3 Toteutunut arviointiprosessi Protek-hankkeessa Protek-hankkeen arviointitutkimus toteutettiin kaksivaiheisena kyselytutkimuksena, jossa selvitettiin yritysten taustatiedot ja suhtautuminen koulutukseen ennen toimenpiteitä sekä kokemukset koulutuksesta yrittäjien näkökulmasta 1 3 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Ennen koulutuksen toteutusta yrittäjälle lähetettiin Yhteishankintakoulutuksen taustatietolomake 17. Taustatietolomakkeiden avulla kerättiin tietoa välisenä aikana. Taustatietolomake lähetettiin 27 yritykselle. Vastausprosentti taustatietokyselyyn oli 75,8 ja vastaajia oli yhteensä 157. Koulutuksen päättymisen jälkeen yrittäjälle lähetettiin Työnantajapalautelomake 18. Työnantajapalautteita kerättiin välisenä aikana. Palautekysely lähetettiin 13 taustatietokyselyn avulla valitulle yritykselle, joiden koulutuksen ajankohta sijoittui arvioinnin toteutusajankohtaan 19. Vastausprosentti palautteen osalta oli 68,5 ja vastaajia oli Kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti internet-kyselynä. Arviointimallista poiketen reaktiopalautteen ja työntekijäpalautteen keräämistä ei toteutettu Protek-hankkeen arvioinnissa erinäisten toimijoiden moninaisuudesta johtuvien tiedonvaihtorajoitusten aiheuttamien prosessiekonomisten syiden vuoksi. Samaisesta syystä myöskään lisäkoulutustarpeiden selvittäminen koulutusten jälkeen ei ollut systemaattista 21. Kyselylomakkeet muodostuivat taustatietokysymyksistä, valmiista arvoväittämistä sekä avoimista kysymyksistä. Taustatietolomakkeella kartoitettiin muun muassa yrityksen henkilöstön koulutustarpeita, yrityksen asenne työntekijöiden kouluttamiseen ja yrityksen valmius panostaa koulutukseen rahaa ja aikaa vuodessa henkilöä kohden. Taustatietolomakkeessa ja Työnantajapalautteessa kysyttiin taustatietokysymyksinä yrityksen yksilöintitietojen lisäksi yrityksen toimiala, sijainti ja työntekijöiden lukumäärä yrityksessä. Koulutuksen vaikutuksia käsittelevillä kysymyksillä pyrittiin mittaamaan hankkeen toteutuneita vaikutuksia ja tuloksellisuutta. Kysymysten avulla pyrittiin selvittämään, mitä vaikutuksia koulutuksella on ollut ja vastaavatko nämä vaikutukset asetettuja tavoitteita. Kysymysten avulla selvitettiin henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, kuten esimerkiksi sitä, onko koulutus parantanut työntekijöiden osaamista tai edistänyt työhyvinvointia työpaikalla. Lisäksi selvitettiin koulutuksen vaikutuksia yritykseen, kuten vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon, kilpailukykyyn ja luotuihin kontakteihin. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan myös sitä, onko koulutus vaikuttanut yrityksen toimintaan heti myönteisesti ja tuleeko koulutus vaikuttamaan yritystoimintaan myönteisesti pitkällä 2 vuoden tähtäimellä. Näin myös mahdollinen viive koulutuksen vaikutuksissa pyrittiin saamaan esille arvioinnissa. 17 Ks. liite Ks. liite Osa yrityksistä jäi myös arvioinnin ulkopuolelle tietojenvaihtorajoitusten vuoksi. 2 Vastausprosenttia voidaan pitää korkeana verrattuna, mitä se on ollut muissa yrityksiin kohdistuvissa kyselyissä. 21 Protek-hankkeen puitteissa ei toteuteta myöskään arvioinnin kuudetta vaihetta.

15 Arviointitutkimuksen tausta 9 Koulutuksen vaikutusten kestävyyttä mitattiin kysymyksillä, jotka selvittävät, ovatko vaikutukset työntekijöiden osaamiseen ja yrityksen kilpailukykyyn lyhyt- vai pitkäaikaisia. Alle vuoden kestävät vaikutukset luokiteltiin lyhytaikaisiksi vaikutuksiksi. Lisäksi vaikutusten kestävyyteen voi vaikuttaa työntekijöiden vaihtuvuus, joka voi vähentää koulutuksen tuloksellisuutta yrityksessä. Työntekijöiden vaihtuvuutta mitattiin kysymällä, työskentelevätkö koulutetut henkilöt yhä työnantajan palveluksessa. Koulutuksen ja koulutusprosessin toimivuutta käsittelevillä kysymyksillä mitattiin hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta (relevanssi). Koulutuksen toimivuutta käsittelevät kysymykset pyrkivät selvittämään, missä määrin koulutus on vastannut yrityksen tarpeita sisällön, laajuuden ja toteutustavan puolesta. Koulutusprosessin toimivuutta käsittelevät kysymykset pyrkivät selvittämään, miten koulutusprosessi on toiminut yritysten näkökulmasta. Kysymykset koskivat prosessin arviointia kokonaisuutena, sekä sen eri osa-alueita, kuten esimerkiksi Esitys yhteishankintakoulutuksesta -lomaketta (TEM67), koulutuksen järjestämisen kestoa ja koulutusmahdollisuudesta annetun tiedon saatavuutta. Yritysnäkökulmasta tehtävän koulutusten tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin lisäksi kysymyksillä voidaan tarkastella hankkeen tarpeellisuutta. Hankkeen tehokkuutta mitattiin kysymällä, onko koulutuksista ollut enemmän hyötyä vai kustannuksia yritykselle suhteessa koulutuksen aiheuttamiin rahallisiin ja ajallisiin kustannuksiin. Koulutuksen vaikutuksia, tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta selvitettiin esittämällä vastaajille arvoväittämien lisäksi tarkentavia avoimia kysymyksiä muun muassa siitä, mitä vaikutuksia koulutuksella on ollut, miksi koulutus ei ole vaikuttanut halutulla tavalla, miksi koulutus ei ollut toimiva ja miten koulutusta voisi kehittää, että se vastaisi paremmin yritysten tarpeita. Tarkentavien kysymysten lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus esittää vapaasti kommenttejaan kysymyskokonaisuuksien jälkeen. Vaikutusarvioinnissa on huomattava, että esitettyihin kysymyksiin vastattiin laadullisesti, jolloin esimerkiksi euromääräisten arvioiden esittäminen vaikutuksista on mahdotonta. Esimerkiksi yrityksiltä ei kysytty suoraan koulutuksen tuottamaa euromääräistä hyötyä ja verrattu sitä koulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin, jolloin Protek-hankkeen tehokkuutta olisi voitu arvioida selkeästi. Tämä siksi, että tarkkojen euromääräisten hyötyjen arvioiminen on melko mahdotonta yrityksille. Sen vuoksi vaikutusarvioinneissa joudutaan tyytymään enemmän laadullisiin arvioihin, jolloin yritysten on helpompi vastata kysymyksiin ja väittämiin, vaikka samalla arviointitarkkuus kärsii. Tässä selvityksessä kyselyiden perusteella muodostettua empiiristä aineistoa analysoidaan graafisesti ja tunnuslukujen avulla. Tavoitteena aineiston analyysissä on tiivistää ja havainnollistaa suuri tilastoaineisto muutamaksi tunnusluvuksi, joiden avulla voidaan vertailla esimerkiksi ryhmien välisiä eroja. Tutkimustulosten analyysi etenee pääasiassa aineiston keruussa käytetyn haastattelulomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Tulosten analyysissä vastauksia on tarkasteltu suhteessa eri taustamuuttujiin, kuten yrityksen kokoon, sijaintiin ja toimialaan.

16 1 Arviointitutkimuksen tausta Avointen kysymysten ja strukturoitujen kysymysten yhteydessä saadun lisäinformaation laadullinen analyysi täydentää tutkimuksen tilastollisen osuuden tuloksia ja antaa kvantitatiiviselle tiedolle syvyyttä. Laadullinen aineisto tuo mukaan sellaista tutkimustietoa, jota valmiit vastausvaihtoehdot sisältävällä kysymysmuotoilulla ei ole mahdollista saada. Laadullisen aineiston analyysissä on tavoitteena selvittää ja kuvata yksityiskohtaisemmin ja syvemmin yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia koulutuksesta ja koulutuksen vaikutuksista. Laadullisessa analyysissä analysoidaan avointen kysymysten tekstiaineistoja. Aineistoja teemoittelemalla, pelkistämällä ja luokittelemalla etsitään eroja, yhtäläisyyksiä ja tyyppivastauksia. Tutkimuksessa esitetään esimerkiksi autenttisia lainauksia vastaajien kommenteista. Lainauksilla pyritään ensinnäkin kuvamaan tyypillisiä asioita ja ongelmia. Toiseksi kommenteissa tuodaan esille erityisen mielenkiintoisia tai poikkeuksellisia näkemyksiä käsiteltävänä olevasta kysymyksestä. 1.4 Arviointiprosessimallin kehittäminen Tulevaisuudessa edellä esitettyä ja tässä hankkeessa toteutettua arviointimallia voitaisiin kehittää entistä paremmaksi. Arvioinnissa voitaisiin eritellymmin pyrkiä mittamaan: 1. Vaikutukset yrityksen talouteen, ja 2. Vaikutukset henkilöstön osaamiseen. Arviointimalli koostuisi tällöin siis kahdesta erillisestä arviointiprosessista, joskin tiedot yhdistettäisiin lopullisessa arvioinnissa. Aikaisemmin todettiin, että arvioinnissa ei pyritty mittaamaan vaikutuksia euromääräisesti, koska tarkkojen euromääräisten hyötyjen arvioiminen olisi ollut melko mahdotonta yrityksille. Tulevaisuudessa koulutuksen vaikutuksia yrityksen talouteen voitaisiin mitata yrityksen talouden tunnuslukuja seuraamalla. Yrityksen talouteen kohdistuvia vaikutuksia seurattaisiin yrityksen tunnuslukujen kehitystä tarkastelemalla siten, että kohdeyrityksen kehitystä verrattaisiin esimerkiksi toimialan kehitykseen tai vastaavaan yritykseen, jota ei koulutettu, samalta toimialalta. Seurannassa käytettävät tunnusluvut otettaisiin mahdollisesti jo olemassa olevista yleisistä rekistereistä 22. Tämän kaltainen arviointi mahdollistaisi paremman panos-tuotos-vertailun, jolla koulutuksen tehokkuutta voitaisiin arvioida. Vaikutusanalyysin keskeisin ongelma on se, kuinka muodostaa koulutukseen osallistuneille yrityksille verrokkiryhmä, joka muistuttaisi mahdollisimman paljon ohjelman koulutukseen osallistuneita yrityksiä. Se kuinka hyvin vertailuryhmä saadaan muodostettua, vaikuttaa siihen, kuinka luotettavia empiiriset vaikutustulokset ovat Tämä voitaisiin toteuttaa varaamalla resursseja kolmannen tahon tuottamaan tunnuslukuseurantaan. 23 Ks. tarkemmin Farrington (23).

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

MAASEUTURAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN YRITYS- TUKIEN MERKITYS POHJOISSAVOLAISILLE MAA- SEUTUMATKAILUYRITYKSILLE

MAASEUTURAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN YRITYS- TUKIEN MERKITYS POHJOISSAVOLAISILLE MAA- SEUTUMATKAILUYRITYKSILLE MAASEUTURAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN YRITYS- TUKIEN MERKITYS POHJOISSAVOLAISILLE MAA- SEUTUMATKAILUYRITYKSILLE Satu Peltonen Pro Gradu-tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutuksen selvitys

Yhteishankintakoulutuksen selvitys Selvityksen tilaajana työ- ja elinkeinoministeriö. Toteuttajana TK-Eval (Tommi Ålander ja Keimo Sillanpää) ja TK-Evalin yhteistyökumppaneina Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen AIKOPA ja Solenoidi

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraportti Teema 2 Päivämäärä Marraskuu 2013 LOPPURAPORTTI TEEMA 2 EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI TEEMA 2 Päivämäärä 14/11/20133 Laatija

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot