ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia Taloudenhoidon keskeiset periaatteet 8 Taloudelliset lähtökohdat 12 Talousarvion sitovuus ja seuranta 17 Palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet 18 Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet 23 Tuloslaskelma 24 Käyttötalous 25 - Käyttötalouden määrärahat 25 - Hallintopalvelukeskus 31 - Perusturvalautakunta - palvelusopimus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 51 - Tekninen lautakunta 59 - Tekninen lautakunta, vesilaitos 67 - Ympäristölautakunta 71 Tuloslaskelma 77 Investoinnit 78 Rahoituslaskelma 81 Liitteet 83 - henkilöstö 83 - vastuuhenkilöt 84 - Hennan kustannuslaskenta 86 - tytäryhtiöiden talousarviot 89 2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Orimattila täyttää 150 vuotta vuonna Vuoden vaihtuessa saavutamme myös nykyisen valtuustokauden puolivälin. Keväällä 2015 on myös eduskuntavaalit. Kunta-asiat ja sosiaali- ja terveydenhuolto saavat palstatilaa varmasti myös tulevassa hallitusohjelmassa. Mikä on sitten suunta, jää nähtäväksi. Vuoden 2014 talousarvion laadintaa vaikeutti tulopohjan pieneneminen. Tilanne ei ole yhtään helpottunut, tulopohja pienenee myös vuonna Vuoden 2015 alusta valtionosuuksien määrä vähenee valtionosuusjärjestelmän muutoksen ja valtionosuusleikkausten vuoksi. Valtionosuusjärjestelmän uudistus perustuu selvitysmies Arno Miettisen tekemään ehdotukseen. Uudistus tulee voimaan Valtionosuudet tulevat pienenemään vuodelle 2015 vuodesta 2014 yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa. Tämä sama kehitys jatkuu vielä siirryttäessä vuoteen 2016, jolloin valtionosuusjärjestelmän muutoksen myötä valtionosuudet vähenevät lisää 1,3 milj. euroa. Talousarviota valmisteltiin siten, että veroihin ei tehdä korotuksia vuodelle Nyt tiedossa olevien meno- ja tuloennusteiden pohjalta verojen korotukselta on vaikea välttyä vuoden 2016 alusta. Pitkän aikavälin kestävän taloudenhoidon takia on myös välttämätöntä, että vuoden 2016 talousarvioon vaikuttavia rakenteellisia muutoksia ryhdytään valmistelemaan heti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Hyvistä puheista huolimatta on valtio lisäksi siirtänyt kunnille lisää kustannusvastuuta mm. työllisyydenhoidosta. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy merkittäviä investointeja sekä kouluihin ja päiväkoteihin että elinkeinopoliittisiin investointeihin. Ensiksi mainituista merkittävimmät ovat Järvikunnan koulu ja Peltolan päiväkodin laajennus. Jälkimmäisistä merkittävät ovat Hennaan katurakentamiseen liittyvät investoinnit, samoin Pennalan teollisuusalueen liittymäjärjestelyt. Elinkeinopoliittisten investointien tehtävä on vahvistaa kaupungin tulopohjan rakentumista pitkällä aikavälillä. Orimattilalla on hyvät mahdollisuudet hakea tulopohjan vahvistamista elinkeinopoliittisten kärkihankkeiden kautta. Kehittäminen on pitkäjänteistä ja ulottuu useiden valtuustokausien yli. Siksi tavoitteisiin sitoutuminen pitkällä aikavälillä on tärkeää. Tähän talousarviokirjaan on kirjattu palvelukeskuksittain keskeiset toiminnan painopistealueet vuodelle 2015, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 sekä taloussuunnitteluvuosien keskeiset linjaukset. Näihin tavoitteisiin pääsy tulee edellyttämään koko organisaation tasolla sitoutumista tavoitteisiin sekä tavoitteisen seurantaa. Tavoitteet on konkretisoitava myös kehityskeskustelutasolla tavoitteiksi. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3

4 KAUPUNKISTRATEGIA 1. Johdanto Orimattilan ja Artjärven yhdistymissopimuksen mukaisesti laajentunut Orimattilan kaupunki on valmistellut uuden kaupunkistrategian vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on johtanut työskentelyä; työhön ovat osallistuneet valtuuston ohella henkilökunta, lautakunnat ja kyläjohtokunnat sekä useat järjestöt ja kumppanit. Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen aloitetaan strategian toimeenpano: tarkennetaan kaupungin suunnittelujärjestelmää, toiminnan ohjausta ja seurantaa sekä päivitetään toimialojen kehittämisohjelmat ja koko kaupungin yhteiset kehittämisohjelmat. 2. Kaupungin missio, visio 2020, arvot ja toimintaperiaatteet 2.1 Missio Kuntalain mukaan: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tehtävät: Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä lailla. Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. 2.2 Orimattilan visio 2020 Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella, asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus. 2.3 Arvot / toimintaperiaatteet Orimattilan kaupungin arvot: Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Avoimuus ja rohkeus Taloudellisuus ja laatu Uudistumiskyky 4

5 3. Strategiset päämäärät Strategiset päämäärät on määritelty neljän eri näkökulman avulla. 3.1 Kuntalainen ja hyvinvointi o Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Lasten, nuorten ja perheiden elämän laadun parantuminen Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Varhainen tukeminen ja ennalta ehkäisevä työ Terveysliikunnan edistäminen ja kroonisten sairauksien ehkäisy Ikäihmisten tarpeen mukaiset palvelut ja elämän laatu Työllisyyden edistäminen Ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukeminen Kolmannen sektorin, palveluntuottajien ja kaupungin hallintokuntien aktiivinen yhteistyö o Talouden tasapaino hyvinvoinnin turvana Kriittiset menestystekijät Tuloihin sopeutettu menojen kasvu Ylijäämäinen talous, investointeihin riittävä vuosikate, velkapääoman hallittu taso Kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vahvistaminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen 3.2 Elinvoima ja kilpailukyky o Orimattila, asemaansa vahvistava asuin- ja ympäristökaupunki Kriittiset menestystekijät Edunvalvonta Sijainnin hyödyntäminen Nopeat, joustavat ja suunnitellut maankäyttö- ja lupakäytännöt Monipuoliset asumisvaihtoehdot Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Paikallisen elintarviketuotannon hyödyntäminen Energiatuotannon vaihtoehtojen hyödyntäminen o Omaleimainen ja vetovoimainen imago Kriittiset menestystekijät Maaseutukaupungin vahva yhteishenki Asiakaslähtöisyys; nopea ja joustava toiminta Vetovoimaiset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kilpailukykyiset maksut ja taksat, kohtuullinen veroprosentti Alueiden erityispiirteiden hyödyntäminen Paikallisten vahvuuksien rohkea ja monipuolinen esille tuominen 3.3 Kaupunkirakenne ja ympäristö o Monipuolisia vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kriittiset menestystekijät Elävä ja tiivis kaupunkikeskusta Suunnitelmallisesti rakentuva Hennan alue Omien vahvuuksien pohjalta kehittyvät kylät Artjärven erityispiirteiden hyödyntäminen Matkailun ja virkistyskäytön edistäminen Joukkoliikenteen kehittäminen ja turvaaminen o Hallittu kasvu ja toimiva palvelutuotanto Kriittiset menestystekijät 5

6 Ennakoiva investointien ja palvelujen suunnittelu Toimivaan kaupunkirakenteeseen tukeutuva asumisen ja palvelujen suunnittelu; palvelutuotannon ja maankäytön yhteen sovittaminen Asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu 3.4 Sisäinen toiminta ja johtaminen o Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kaupunki Kriittiset menestystekijät Hyvä valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiri Kaupungin strategian siirtäminen käytäntöön Vahva omistajaohjaus ja hyvin organisoitu toiminta Asiakkaat mukaan käyttäjien tarpeista lähtevään palvelujen kehittämiseen Alueelliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet o Motivoituneet ja palveluhenkiset työyhteisöt Kriittiset menestystekijät Osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen Oikein kohdistetut henkilöstöresurssit 4. Strategian toimeenpano / kehittämisohjelmat Strategian toimeenpano 1. Strategian toimeenpano ja jatkotyö sekä konkreettiset toimenpiteet toimialoittain Sivistystoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Teknisen ja ympäristötoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Peruspalvelujen kehittämistyö Kaupungin yhteisten tukipalvelujen kehittämistyö 2. Kaupungin johtamisjärjestelmän tarkennukset Suunnittelujärjestelmä ja sen periaatteet KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (n. 10 vuotta) - Tarkistetaan valtuustokausittain ensimmäisenä valtuustovuotena Toimialojen kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelma Koko kaupungin yhteiset, keskeiset kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelma Toiminnan ja talouden suunnittelu (1 + 2 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelman etenemisen painopisteet, mittaus ja seuranta Kehittämisohjelman hankesuunnitelma ja resursointi (1 + 2 vuotta) - Hankkeen etenemisen mittaus ja seuranta Toiminnan johtaminen, ohjaus, koordinaatio vuositasolla - Osavuosiraportointi kolmannesvuosittain, jatkuva seuranta, johtoryhmätyöskentely, toimialojen johtoryhmätyöskentely 6 ja ihmisten johtaminen

7 3. Talouden ja toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tarkennukset Strategian toteuttamisen vuosiaskellus ja priorisointi suhteessa taloussuunnitelmaan ja talouden reunaehtoihin Strategian ja talousarvion tavoitteiden selkeän kytkennän ylläpito ja vahvistaminen 4. Koko kaupunkitason kehittämisohjelmat Valtuustosopimus Palvelustrategia Henkilöstöohjelma (päivitys) Elinkeino-ohjelma (päivitys) Kaupunkirakenne ja Henna Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma (päivitys) Maapoliittinen ohjelma (päivitys) Turvallisuussuunnitelma Asunto-ohjelma (päivitys) 7

8 Kaupunginvaltuusto TALOUDEN HOIDON KESKEISET PERIAATTEET 1. Talouden kehitys Orimattilan kaupunkistrategian strategisena päämääränä on talouden tasapaino. Myös kuluvan valtuustokauden valtuustosopimuksessa on sovittu talouden tasapainon säilyttämisestä. Talouden hoidon keskeisten periaatteilla haetaan tuottavuutta ja pysyvien säästöjen muodostumista eri keinoin. Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen edellyttävät kasvua ja tuottavuutta lisäävien tulevaisuushankkeiden hallittua toteuttamista ja sitä kautta taloudellisen liikkumavaran parantumista. Vuoden 2010 tilinpäätöksen jälkeen taseessa ei enää ole ollut alijäämää, jolloin alijäämän kattamisvelvoite lakkasi. Vuonna 2011 kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäiset Talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka linjaavat talouden hoitoa ja antavat viitekehyksen talousarvion laadintaohjeille. Vuoden 2011 jälkeen Talouden hoidon keskeiset periaatteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuosittain Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin kuntaliitos toteutui Orimattilan kaupungin vuoden 2010 positiivinen tulos kattoi sekä Orimattilan kaupungin että Artjärven kunnan taseissa olevat kattamattomat alijäämät, joten yhdistyneen kunnan aloittaessa toimintansa taseessa oli euroa ylijäämää. Vuoden 2011 yhdistyneen Orimattilan tulos oli 5,05 milj. ylijäämäinen, joten taseen ylijäämä oli vuoden 2011 päättyessä 5,2 milj. euroa. Vuoden 2012 tulos oli 0,887 milj. ylijäämäinen, jonka jälkeen taseen ylijäämä on 6,1 milj. euroa. Vuoden 2013 tulos toteutui euroa alijäämäisenä. Tulokseen vaikuttivat positiivisena tekijänä verotulojen tilitysjärjestelmän muutos ja negatiivisena tekijänä erikoissairaanhoidon kustannusten ja poistosuunnitelman muutos. Julkistalouden kiristyvässä taloustilanteessa tuottavuuden lisääminen ja palvelurakenteen tehokkuuden löytäminen ovat yhä keskeisemmässä asemassa. Yhdistyneen kunnan pinta-ala on 785 km 2 ja väkiluku vuoden 2013 lopussa oli Rakenteellisesti kuntaliitos ei tuonut uutta Orimattilan nykyiseen rakenteeseen, joka muodostuu keskustan lisäksi kylistä ja haja-asutusalueista. Kaupungin rakenne asettaa haasteen palvelujen järjestämiselle, mutta laaja maaseutu ja Artjärven alueen vesistöt luovat myös mahdollisuuksia vapaa-ajan asumiselle ja vapaa-ajan palveluille. Kuntaliitoksen yhdistymisavustus 2,8 Meur paransi yhdistetyn kunnan taloudellista asemaa vuoteen 2013 asti. 2. Orimattilan taloustilanne Orimattilan taloustilanne alkoi heikentyä vuonna 1998, mistä lähtien tulos oli alijäämäinen vuoteen 2007 asti lukuun ottamatta vuotta Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2007 tilinpäätöksessä 6,7 miljoonaa euroa (454 euroa/asukas) Vuoden 2008 tilinpäätös oli noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin kattamaton alijäämä putosi noin 3,7 miljoonaan euroon (247 euroa/asukas). Vuoden 2009 tilinpäätös oli noin kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja kertynyt alijäämä asukasta kohti putosi 109 euroon. Vuoden 2010 tilinpäätös oli 2,6 milj. ylijäämäinen ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti oli 92 euroa. Artjärven kunnan alijäämä 2009 oli 707 euroa asukasta kohti ja vuonna euroa/asukas. Yhdistyneen kunnan aloittavassa taseessa oli ylijäämää 13 euroa asukasta kohti eli yhteensä 0,216 milj. euroa. Vuoden 2011 lopussa taseen ylijäämä oli 5,2 milj. euroa vuoden ,05 milj. euron ylijäämäisen tilinpäätöksen ansiosta. Ylijäämää oli 319 euroa/asukas. Vuosi 2012 toteutui 0,887 milj. ylijäämäisenä, jolloin taseen ylijäämä oli yhteensä 6,1 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos vähensi taseen ylijäämää eurolla. Lainamäärä asukasta kohden vuonna 2013 oli Orimattilassa euroa. Jos tytäryhtiöille välitetyt lainat eliminoidaan, lainaa asukasta kohti on 921 euroa. Vuonna 2012 lainamäärä oli asu- 8

9 kasta kohti euroa. Jos tytäryhtiöille välitettyjä lainoja ei huomioida, lainamäärä asukasta kohti oli 624 euroa. Kummankin vuoden luvut ovat selkeästi alle maan keskiarvon. Orimattilan veroprosentti nostettiin vuodelle ,5 prosenttiin. Tuloveroprosentti oli pystytty pitämään samana vuodesta 2010 lähtien. Artjärven kunnallisveroprosentti vuonna 2010 oli 20,50 prosenttia. 3. Näkymät tuleviin vuosiin Vaikka taloustilanne vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan on kohtuullinen, tulevat vuodet ovat kuntatalouden kannalta hyvin vaikeat. Valtion velan kasvu ja valtion talouden tasapainottamistavoitteet heijastuvat kuntatalouteen valtionosuuksien leikkauksina ja muina sopeutustoimina. Lisäksi valtionosuusuudistus leikkaa Orimattilan valtionosuuksia merkittävästi kahden seuraavan vuoden aikana. Taantuman jälkeinen kasvu on ollut paljon ennakoitua heikompaa ja rahamarkkinoiden elvytystoimien vaikutukset alkavat loppua. Valtion sopeuttamistoimien seurauksena kunnille tulee myös uusia velvoitteita (työmarkkinatukiuudistus, oppivelvollisuuden pidentäminen jne.). 4. Tasapainottamisohjelmat sekä talouden hoidon keskeiset periaatteet Orimattilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosille talouden tasapainottamisohjelmat. Tasapainottamisohjelmat on valmisteltu kaupunginhallituksen nimittämässä työryhmässä, ja ohjelma on ollut pohja seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle ja erillisille tasapainottamistoimenpiteille. Artjärven kunnan tasapainottamisohjelman keskeisenä toimenpiteenä oli omaisuuden myynti. 5. Talouden hoidon tavoitteet Vuoden 2014 toteuman tavoite on ylijäämäinen tulos. Näin mahdollistetaan selviäminen korkean investointitarpeen aiheuttamista rahoituskustannuksista sekä poistoista. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on pitää menojen ja tulojen kasvu samalla kasvu-uralla. 6. Keskeiset periaatteet Suurimmat haasteet talouden tasapainossa pitämiselle asettavat terveydenhuollon; erityisesti erikoissairaanhoidon menojen voimakkaan kasvun saattaminen enintään 2 %:n kasvu-uralle. Perusterveydenhuollon vahvistamisella on tässä keskeinen merkitys. Toisena haasteena on lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Lastensuojelun menojen hallintaan etsitään keinoja. Työttömyyden kasvun hillintään ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kolmantena haasteena on ikääntyvien osuuden kasvaminen ja sen tuomat paineet terveydenhoitoon ja vanhustenhuoltoon. Vuoden 2011 aikana valmisteltiin kaupungin uusi strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa Strategia päivitettiin kesäkuussa Ohjelman keskeiset periaatteet ovat seuraavat: 1. Koko kaupungin talouden kantokyky mahdollistaa korkeintaan nolla prosentin käyttötalousmenojen (brutto) kasvun. Valtuustosopimuksen hengen mukaisesti talous pidetään kunnossa myös vaikeissa olosuhteissa. Hennan kehittämishankkeen kustannuksista laaditaan erillinen liite talousarvioon ja tilinpäätökseen. 2. Uusia strategian mukaisia palveluja ja hankkeita voidaan käynnistää, jos niiden vuosittaiseen toimintaan saadaan riittävä ulkopuolinen rahoitus tai rahoitus voidaan hoitaa sisäisellä määrärahasiirrolla (vanhan toiminnan korvaaminen uudella). 9

10 3. Kiinteistöjen, kunnallistekniikan ja irtaimiston kunnossapitoon ja uusimiseen tarvittavat investointimenot (netto) ovat suunnittelukaudella keskimäärin kaksi miljoonaa euroa vuodessa (poistojen tasolla). Poikkeuksena ovat ne investoinnit, jotka laskelmilla osoitettuna vähentävät käyttötalousmenoja. Korjausinvestointien ja uusinvestointien kokonaismäärä sidotaan vuosikatteen määrään. Maan oston määräraha ja konserniyhtiöiden investoinnit määritellään erikseen vuosittain. 4. Kuntayhteistyöllä on esittävä uusia taloudellisempia tapoja tuottaa palveluja ja samalla pyritään edistämään koko alueen vetovoimaisuuden kehittämistä. 5. Henkilöstömenoja on vähennettävä pääasiallisesti luonnollisen poistuman kautta. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Avoimeksi tulevia opettajan virkoja tarkastellaan sivistys- ja vapaaaikalautakunnassa tammi/helmikuussa opetustoimen henkilöstösuunnittelun yhteydessä, jonka jälkeen virat voidaan täyttää lautakunnan päättämän mitoituksen mukaisesti. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Opettajien virkojen osalta täyttölupa koskee koko vuotta ja yksittäisille mitoituksen piirissä oleville opettajien viroille ei tarvitse enää hakea erillistä täyttölupaa. Vuonna 2014 päivitetään vuoden 2013 talousarvion yhteydessä tehtyä henkilöstösuunnitelmaa, jossa määritellään henkilöstötarve tuleville vuosille. Taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään esitykset kolmen vuoden henkilöstö-tarpeesta. Lisäksi tehdään vuosittainen selvitys työtehtävien jaosta. 6. Tuottavuutta lisätään toimintatapoja tarkastelemalla ja sisäistä rakennetta kehittämällä (yhtiöjärjestelyt, viranhaltija- luottamustoimielinjärjestelyt). Ostopalveluiden osalta käydään yhdessä läpi uusia toimintatapoja. 7. Maksut ja taksat yhtenäistetään vastaamaan alueen kuntien keskiarvoa. 8. Aluekeittiömallia kehitetään edelleen tuottavuuden ja toimivuuden seurannalla. 9. Työttömien aktivointitoimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (TYP-organisointi, Peruspalvelu-keskus Aava, TE-keskukset, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, yhdistykset). Orimattilan ESR-rahoitteinen työllistämishanke jatkuu joulukuuhun 2014 asti. 10. Hyvinvointikertomuksessa esiin tuoduilla keinoilla on vähennettävä sosiaalimenoihin kohdistuvaa kasvupainetta. Taloudelliset päätökset tehdään talousarviovalmistelun yhteydessä. Lastensuojelumenojen vähentämiseen etsitään uusia toimintatapoja. 11. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt tulouttavat kaupungille kohtuullisen tuoton, joka määritellään vuosittain ennen ko. talousarviovuotta. 12. Opetusryhmien kokoja tasataan koulujen välillä. 13. Kiinteistöjen käyttöastetta on nostettava lisäämällä ulkopuolista käyttöä ja keskittämällä iltakäyttöä. 14. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa jatketaan ja pyritään yritysten / työpaikkojen määrän lisääntymiseen (Henna, Pennala, Sampola, Oriville) yhteistyökumppaneina Ladec Oy ja Lahti Region Oy. Elinkeinopolitiikalla vahvistetaan taloutta ja parannetaan imagoa ja tunnettavuutta. 15. Teollisuustonttitarjonnalla ja työpaikkojen lisääntymisellä pyritään hallittuun väestönkasvuun. 10

11 16. Maata hankitaan suunnitelmallisesti tavoitteena keskustaajaman vahvistaminen siten, että monipuolinen tonttivaranto riittää noin omakotitalotontin myyntiin vuodessa. Artjärven alueen noin 30 kaavoitettua tonttia lisäävät tonttitarjontaa. 17. Kaupungin palvelutoiminnan kannalta tarpeettomat kiinteistöt ja irtain omaisuus myydään (myös konserniyhtiöissä toteutetaan tätä tavoitetta). 18. Hankinnat kilpailutetaan, ja kilpailuttamisosaamista lisätään. Yhteishankintasopimuksiin sitoudutaan. 19. Kehittämisohjelmissa hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset toteutetaan. Muutosten taloudellisia vaikutuksia seurataan toimenpideohjelman avulla. 20. Yhteistyötä nk. kolmannen sektorin kanssa on lisättävä. 21. Kaupungin strategia on hallintokunnissa otettava ohjeeksi kaikkeen taloutta koskevaan päätöksentekoon ja valmisteluun samalla konkretisoiden siinä olevia linjauksia (esim. talouden hoidon edellyttämien ja strategian näkökulmasta keskeisten mittareiden ja vertailulukujen esittämistä kehitetään päätöksenteon tueksi). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet: Kaupungin tulee yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta-yhtymän kanssa panostaa niihin kehittämishankkeisiin, joiden avulla menojen kasvu-uraa voidaan tasapainottaa. Toimenpiteet perustuvat kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan. Kotihoitoon lisätään resursseja, jolloin kotona asuminen on mahdollista pidempään ja laitoshoitotarve vähenee tätä kautta. 7. Oletukset Talouden tasapainoon vaikuttavat tekijät: - käyttötalousmenot (brutto) pysyvät vuoden 2013 tasolla - verotulot nousevat keskimäärin vuodessa 3 %; oletus perustuu ennakoituun väestönkasvuun ja verotulojen kasvuun - valtionosuudet pysyvät nyt tiedossa olevien päätösten mukaisina - korkojen kasvu on arvioitu vuosikatteen investointiohjelman perusteella - kunnallisveroprosentti pidetään seudullisesti kilpailukykyisellä tasolla. Verotuksen tasoa tarkastellaan sen mukaan kuin päätetyn palvelutason ylläpitäminen vaatii. Ennen verotusta koskevia päätöksiä tarkastellaan muiden sopeuttamistoimien vaikutukset. - asukasmäärä kasvaa hallitusti ja on vuoden 2014 lopussa asukasta, vuoden 2015 lopussa ja vuoden 2016 lopussa Hennan osalta asukasmäärää tarkastellaan erikseen, kun hankkeen etenemisestä tehdään päätöksiä. - Orimattilaan sijoittuu uusia yrityksiä ja työllisyystilanne paranee Tavoitteena pidetään, että vuosina kaupungin talous pysyy tasapainossa, ja alijäämiä ei synny. Oletusarvojen toteutumista seurataan vuosittain. Oletuksena on, että valtio ei aseta kunnille uusia, menoja lisääviä tehtäviä eikä supista verorahoituksen osuutta. Mikäli oletettuun valtionosuuden ja menojen sopeuttamisen tasoon ei päästä, on verotuksen tasoa tarkasteltava uudelleen. 11

12 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kokonaistaloudellinen kehitys VALTIOVARAINMINISTERIÖ BKT, määrän muutos, % -7,8 3,6 3,5-1,5-1,2 0,0 1,2 Työttömyysaste, % 8,2 8,4 7,9 7,7 8,2 8,6 8,5 Palkkasumman muutos, % -1,1 2,2 4,7 3,4 0,5 0,9 1,7 Yleinen ansiotaso, muutos % 4,0 2,6 2,7 3,2 2,1 1,4 1,2 Kuntien ansiotaso, muutos % 3,5 3,4 3,0 3,6 1,8 1,2 1,1 Inflaatio % 0,0 1,2 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Kuntien kustannustason muutos % 2,3 2,0 2,5 3,4 1,8 0,9 1,1 Vuonna 2012 Suomen vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvukin oli vaatimatonta. Heikon kehityksen taustalla oli Euroopan velkakriisin jatkuminen sekä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottuneen teollisuustuotantomme ajautuminen kriisiin; teollisuuden arvonlisäys väheni vuonna 2012 huomattavasti elektroniikkateollisuudessa. Palvelualoilla, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä oli kuitenkin kasvua. Vuonna 2013 bruttokansantuotteen arvo laski 1,2 prosenttia. Myös palvelusektori kohtasi heikon kysynnän, kun vähittäiskaupan myynti laski. Vientisektorin ongelmat jatkuivat edelleen ja ovat jatkuneet myös vuonna Vuoden 2014 viimeinen neljännes on tuonut vientiin pientä positiivista pilkahdusta. Kokonaistuotannon arvo laski vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta 1,2 prosenttia. Euroalueella on vuoden 2014 kuluessa tapahtunut positiivista kehitystä, varsinkin Saksassa. Maakohtaisissa ennusteissa on kuitenkin suuria eroja. Vuosi 2014 tulee toteutumaan varsin vaatimattoman kasvun vuotena. Bruttokansantuotteen kasvun ennusteet ovat nolla prosentin luokkaa kaikilla tutkimuslaitoksilla. Kotimainen kulutus ei ole kasvanut heikon ostovoima- ja työllisyysnäkymien takia. Jos BKT painuu miinukselle vuonna 2014, kysymyksessä on jo kolmas negatiivisen kasvun vuosi. Työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman maltillisen palkkaratkaisun ja siihen liittyvien hallituksen tukitoimien odotettiin vaikuttavan myönteisesti kasvuedellytyksiin. Vuonna 2015 BKT:n ennakoidaan kasvavan 1,2 prosenttia ja vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Suhdannetilanne ja rakenteellisen kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa edelleen suuria, joten edessä on useamman vuoden hitaan kasvun aika. Julkisen sektorin sopeutustoimet vähentävät kasvua, ja rakenteellisten uudistusten hyödyt tulevat vasta vuosien kuluttua. Kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palveluiden laadun lisäksi kustannustekijöillä on suuri merkitys, mikä edellyttää kustannusten hallintaa jatkossakin. Ukrainan kriisillä ja sitä seuranneilla vastapakotteilla on myös vaikutuksensa Suomen talouskehitykseen. Kuluttajahintojen nousun ennakoidaan hidastuvan vuonna 2014, mutta kääntyvän vuonna 2015 lievään kasvuun. Hintapaineet kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla ovat jääneet vähäisiksi, ja vaimea kotimainen kysyntä on heijastunut hintatasoon. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuluttajahintaindeksi nousee kuluvana vuonna 1,1 prosenttia. Vuonna 2015 nousun ennakoidaan olevan 1,5 prosenttia. Inflaatio-odotukset ovat maltilliset. Suomessa inflaation odotetaan olevan 1,5 prosenttia. Valtiovarainministeriön arvion mukaan yleisen ansiotason kasvu vuonna 2014 on 1,2 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työmarkkinajärjestöjen vuosille neuvotteleman palkkaratkaisun mukaan ansioiden nousu jää 1,5 prosentin tasolle vuonna

13 Työmarkkinoiden tilanne on Suomessa edelleen heikko. Työttömyyden ennustetaan pysyvät korkealla tasolla; vuonna 2014 työttömyysprosentin ennakoidaan nousevan edellisvuoden 8,2 prosentista 8,6 prosenttiin. Vuonna 2015 työttömyyden ennustetaan olevan 8,5 prosentin tasolla. Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2014 Kuntataloustiedote 3/2014. Kuntatalouden kehitys vuosina Kunta-alalla virka- ja työehtosopimuksista vuosille saavutettiin vuoden 2013 lopulla neuvottelutulos. Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa asti. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja siinä on kaksi sopimuskorotusta. Ensimmäinen sopimuskorotus tuli vuoden 2014 heinäkuussa, ja sen talousarviovaikutus oli n. 0,4 prosenttia. Vuoden 2015 talousarviovaikutus jää 0,15 prosentin tuntumaan, koska sopimuskorotukset toteutetaan heinäkuussa 2015 (koko vuoden vaikutus 0,3 prosenttia). Toisen jakson sopimuskorotuksista neuvotellaan vuonna Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä vuonna 2014 että vuonna Vuonna 2014 sosiaalimaksut alenevat 0,4 prosenttia (työttömyysvakuutus ja eläkevakuutus laskevat, mutta sairausvakuutusmaksu nousee), ja vuonna 2015 alenemisen arvioidaan olevan 0,1 prosentin luokkaa. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2012 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 prosenttia ja vuonna 2013 enää vain 1,8 prosenttia. Vuonna 2014 kustannustason nousun arvioidaan olevan 1 prosentin luokkaa. Arvioiden mukaan vuoden 2015 kustannustaso pysyy vuoden 2014 tasolla. Työmarkkinatuki-uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Se lisää kuntien työmarkkinatuen rahoitusvastuuta n 150 milj. eurolla. Vireillä oleva palkkatukiuudistus kasvattaa myös pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia, kun palkkatuki yli 2 vuotta työttömänä olleiden palkkakustannuksista on esityksen mukaan enintään 50 prosenttia. Kunta-alan kustannusten arviointia vaikeuttavat vuosina 2014 ja 2015 toteutettavat kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Yhtiöittämisten myötä osa aikaisemmin kuntatalouteen sisältyneistä kustannuksista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Kuntien verotilitykset kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia. Vuonna 2014 verotilitysten kasvu tulee vähenemään oleellisesti vuoden 2013 tasosta. Tähän vaikuttaa työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, heikko talouskehitys ja sen vaikutuksesta suhteellisen korkea työttömyysaste, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan vuonna 2014 jäävän 1,4 prosenttiin ja vuonna 2015 vain 1,2 prosenttiin. Vuoden 2015 kunnallisverotukseen vaikuttaa kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutus on n. 131 milj. euroa verotuloja vähentävä. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuonna 2014 kuntaryhmän jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 prosenttia. Yhteisöverotilitysten ennakoitu kasvu vuonna 2014 on noin 6 prosenttia, joka osin johtuu tilitysten ajoituksiin liittyvistä tekijöistä. Peruspalvelubudjetin ennuste vuoden 2015 kuntien jako-osuudeksi on 36,36 prosenttia. Vuonna 2016 päättyy kuntien jako-osuuden väliaikainen 5 prosentin korotus, ellei asiasta tehdä uusia päätöksiä. Kiinteistöveron tilitykset kasvavat verotusarvojen muutosten vaikutuksesta vuonna 2014 noin 10 prosenttia. Vuoden 2015 kasvun arvioidaan olevan noin 4 prosenttia. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu (He 38/2014). Lain muutos (676/2014) ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan Muutos on valtion suuntaan kustannusneutraali, mutta kunnista osan valtionosuudet lisääntyvät ja osan vähentyvät järjestelmämuutoksen vaikutuksesta. Hallituksen valtiontalouden sopeutta- 13

14 mistoimiin kuuluneiden valtionosuusleikkausten myötä valtionosuuksien kasvu on negatiivinen vuodesta 2013 lähtien. Valtionosuusleikkauksista on päätetty vuoteen 2017 asti. Valtionosuuksien vähentyminen yhdistettynä yleisen taloustilanteen aiheuttamaan heikkoon verotulokasvuun heikentää kuntien tulopohjaa merkittävästi. Lisäksi työmarkkinatukiuudistus sekä heikko yleinen taloustilanne lisäävät kuntien menoja tämä tarkoittaa verotuksen kiristymistä ja palvelutason heikentymistä. Talouden tiukkeneminen aiheuttaa velkamäärän kasvua, koska välttämättömät investoinnit joudutaan toteuttamaan yhä suuremmassa määrin velkarahoituksella. Lähde: Kuntatalous 3/2014. Orimattilan kaupungin talous vuonna 2014 Orimattilan kaupungilla on vuoden 2013 päättävässä taseessa ylijäämää hieman yli 6 milj. euroa, josta valtaosa kertyi vuoden 2011 hyvän tuloksen ansiosta. Vuoden 2012 tulos oli 0,8 milj. positiivinen, mutta vuoden 2013 tulos putosi 15 teur alijäämäiseksi muuttuneen poistosuunnitelman vaikutuksesta. Vuoden 2014 talousarvio tehtiin 9,7 teur ylijäämäiseksi. Valtionosuuspäätösten mukaiset valtionosuudet jäivät 451 teur alle arvioidun, jolloin kaupunginhallitus päätti, että talousarviota sopeutetaan 0,5 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset syyskuussa Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tuloksen ennakoidaan jäävän ylijäämäiseksi, jos loppuvuosi toteutuu ennusteiden mukaisesti. Perusturvalautakunnan menot ovat ylittymässä 135 teur erikoissairaanhoidon osalta. Rajusti kohonneiden potilasvahinkovastuukustannuksen tulevat kuitenkin todennäköisesti aiheuttamaan lisää ylityspainetta. Verotulot tulevat ylittämään vuoden 2014 talousarvion n. 1,2 milj. eurolla. Korkomenot jäävät alle arvioidun. Tämä johtuu poikkeuksellisen alhaisesta korkotasosta sekä siitä, että investoinnit eivät toteudu investointiohjelman mukaisesti. Hennan investointimäärärahat jäävät suurelta osin käyttämättä. Lainaa on nostettu 6 milj. euroa ja seuraava pitkäaikaisen lainan nosto tulee ajoittumaan vuoden 2015 alkuun. Tytäryhtiöt eivät myöskään tule nostamaan kaikkea talousarvioon varattua konsernilainaansa. Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2014 aikana 5 milj,. euroa ja konserniyhtiöille annetaan lainaa 0,144 milj. euroa. TULOPOHJA JA MENOPERUSTEET Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että vuoden 2015 kunnallisveroprosentiksi määrätään 20,5 prosenttia. Yleinen kiinteistöprosentti määrättiin 1,10 prosenttiin, vakinaisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,50 prosenttiin ja muun asuinrakennuksen veroprosentti 1,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti määrättiin 3 prosenttiin. Veroprosentit pysyvät kaikki muuttumattomia vuoden 2014 tasoon verrattuna. Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2015 ovat 47,2 milj. euroa ja kaikki verotulot yhteensä 53,8 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon nähden ja pysyvän samalla tasolla vuoden 2014 toteutumaennusteeseen nähden. 14

15 VEROTULOT VUOSINA euroa Prosentit Orimattila TP 2012 TP 2013 TA 2014 TAE2015 Kunnallisveroprosentti 19,75 19,75 20,50 20,50 Kiinteistöveroprosentit Vakinaiset asuinkiinteistöt 0,4 0,4 0,5 0,5 Muut asuinkiinteistöt 1,0 1,0 1,1 1,1 Yleinen 1,0 1,0 1,1 1,1 Rakentamattomat 2,5 2,5 3,0 3,0 Verotulot (1000 euroa) Tilitettävä kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Verojen muutos-% Kunnallisvero 3,55 5,97 2,30 1,61 - Osuus yhteisöveron tuotosta 30,72 2,18 4,77 9,00 Kiinteistövero 7,28 9,85 25,86 5,31 Verotulot yhteensä 1,73 6,06 3,91 2,19 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA Muutos % 1,09-1,80-1,07-3,45 Toimintatuotot Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 9,4 milj. euroksi. Vuoden 2015 talousarviossa toimintatuotot vähentyvät 0,98 %. Vesilaitoksen taksat on arvioitu kaupunginvaltuuston lokakuussa 2014 päättämän korotuksen mukaisina. Korko- ja muut rahoitustuotot (euroa) Korkotuotot ml. tytäryhtiöiden, lainojen korkotulot Muut rahoitustuotot Kymenlaakson Sähkö Oy Orimattilan Lämpö Oy, osingot Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö ky verotilitysten korkoja, viivästyskorkoja, osinkoja sekä muita rahoitustuottoja Yhteensä

16 Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä Investointiosan tuotot yhteensä 96,6 milj. euroa 0,5 milj. euroa Lainanotto ja lainakannan kehitys Uuden lainanoton tarve on 11 milj. euroa vuonna Tähän summaan sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 0,250 milj. euroa, Orimattilan Vesi Oy:lle 1 milj. euroa ja Orimattilan Lämpö Oy:lle 0,5 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 5,0 milj. euroa, joten nettolainanotto on noin 5,7 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 8,1 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 1,750 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 810 teur, jolloin netto on 940 teur). Lisäksi todettakoon, että vuoden 2013 tilinpäätöksessä konsernitaseessa Orimattilan kaupungilla on lainavastuita 57,6 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 34,41 milj. euroa (19,4 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 15,1 milj. euroa). Suhteellinen velkaantuneisuus on TA 2015 luvuilla laskettuna 53,31% (tp 2013: 38,9 %) ja omavaraisuusaste 46,58 % (tp 2013: 56,3 %). Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset ja nimikemuutokset Peltolan päiväkotiin 1 lastentarhanopettajan virka ja 5 työsopimussuhteista lastentarhanopettajaa Peltolan päiväkotiin kaksi työsopimussuhteista hoitajaa (Peltolan vakanssit korvaavat kuusi ryhmäperhepäiväkodeissa olevaa perhepäivähoitajaa sekä yhden määräaikaisen hoitajan toimen). atk-päällikön nimikemuutos tietohallintopäälliköksi työllisyyden hoitoon kaksi määräaikaista tointa 16

17 TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA Käyttötalousosan ulkoiset määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, perusturvalautakunta, sivistys- ja vapaaaikalautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia. Toimielinten alaisten tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen taseyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen menoja. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova. Hennan alueen määrärahojen käyttöä seurataan vaiheittain muuttoliikkeen mukaisesti. Päätös Hennan alueen toteuttamisen aloittamisesta tehdään erikseen (kh). Hankkeiden määrärahat tuodaan uudelleen käsittelyyn, jos rahoituspäätös ei vastaa talousarviossa olevaa tulomäärärahaa. Sisäiset erät ovat sitovia hallitukseen nähden toimielin- ja tulosaluetasolla. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos sisäisten tai ulkoisten määrärahojen muutos on toimielintasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Kustannuslaskennallisia eriä ei ole toimielinten / tulosalueiden / kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmittäin toimielintasolla. Investointiryhmät ovat sivun 78 taulukossa. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan. Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. (Talouden hoidon keskeiset periaatteet; periaate 5) Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Lautakuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat. Toimielinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita. 17

18 PALVELUKESKUKSIA KOSKEVAT YLEISET TAVOITTEET 1. Terveyden edistäminen Hallintopalvelukeskus Kokoustarjoiluissa suositaan terveellisiä vaihtoehtoja makeiden ja rasvaisten sijaan. Mittari: Kokoustarjoilulistalle valitaan Sydänliiton ohjeistusta noudattavia runsaskuituisia, vähän rasvaa, sokeria ja suolaa sisältäviä tuotteita Tavoitetaso: Tilaustarjoiluhinnastosta löytyy em. tuotteita 10 kpl Toteutuma: Terveyttä ja työhyvinvointia edistämällä lisätään työntekijöiden liikunta-aktiivisuutta ja ravintotietoutta. Tavoitteena on aktivoida erityisesti vähän liikkuvia työntekijöitä paikallisen liikuntatarjonnan pariin. Keväällä päättyvän terveysliikuntahankkeen tarkoituksena on edistää liikuntaolosuhteita työpaikoilla, aktivoida työntekijöiden liikuntaharrastusta sekä kehittää työyhteisön ilmapiiriä liikunnalle myönteiseksi. Mittari: Sairauspoissaolojen määrä, liikuntapainotteisten palaverien järjestäminen Tavoitetaso: Vuosittaiset sairauspoissaolot vähentyvät, vähintään yksi liikuntapainotteinen palaveri Toteutuma: Sivistyspalvelukeskus Lasten ravitsemuskasvatushankkeen SAPERE käynnistäminen. Mittari: Ruokakasvatuskoulutukseen osallistuminen. Tavoitetaso: Hanke toteutetaan aluksi viidessä päiväkodissa ja neljässä perhepäiväkodissa. Toteutuma: Aktiivinen ja liikkuva koulu hankkeen käynnistäminen lasten ja nuorten liikuntatoimintaan. Mittari: Hankkeeseen osallistuvat koulut. Tavoitetaso: Hankkeeseen osallistuu 8 koulua. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Sisäilmahaittatiedoksianto hallitukselle. Mittari: raporttien määrä Tavoitetaso: tilapalvelulle saapuneista sisäilmahaittalomakkeista kiinteistötasolla raportti hallitukselle 4 kertaa vuodessa talousarvioraportoinnin yhteydessä Toteutuma: Katujen turvallisuus ja terveellisyys Mittari: Kuntalaisten ilmoittamat turvallisuutta vaarantavat epäkohdat kaduilla ja yleisillä alueilla. Tavoitetaso: alle 10 ilmoitusta vuodessa Toteutuma: 2. Kuntalaisten osallistuminen Hallintopalvelukeskus Kuntalaisille avoimet keskustelutilaisuudet Tavoitetaso: Vähintään yksi kuntalaisille avoin informaatio/keskustelutilaisuus vuodessa Mittari: Kuntalaisille avoimien tilaisuuksien määrä Toteutuma: Kuntalaisten osallistumisen lisääminen Tavoitetaso: Kaikkien Orimattila toimenpideohjelman päivitys mennessä Mittari: Kaikkien Orimattila toimenpideohjelman päivitys Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen Orimattilan 150- vuotisjuhlavuoden järjestelyihin ja tapahtumiin. Tavoitetaso: Kolmannen sektorin toimijat osallistuvat ympäri vuoden erilaisten juhlavuoden tapahtumien järjestelyihin. Kolmannen sektorin ja kaupungin välinen yhteistyö lisääntyy ja syntyy uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia Mittari: Juhlavuoden toteutuneet tapahtumat ja kolmannen sektorin toimijoiden osuus järjestelyistä. Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön määrä. 18

19 Toteutuma: Digitointipalvelu ja tablettitietokoneiden lainaus kirjastossa mahdollistavat kuntalaisten osallistumisen sosiaaliseen mediaan. Mittari : Käyttökoulutus. Tavoitetaso : Kirjastossa järjestetään vähintään 12 kertaa digilaitteiden ja tablettien käyttökoulutusta. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Sähköisen karttapohjaisen palautejärjestelmän käyttöönotto edellyttää taloudellista panosta Tavoitetaso: 2 kohdetta, jossa palvelua käytetään Mittari: käyttökertojen lukumäärä Toteutuma: Vesihuoltoon liittyvien kampanjoiden aktiivinen jalkauttaminen Tavoitetaso: Pytty-kampanja kuntalaisille tiedoksi jakamalla tietoa asiasta- vähintään kaksi tiedotusta asiassa. Mittari: Tiedotusten lukumäärä Toteutuma: 3. Asioiden viivytyksetön hoitaminen ja hyvä asiakaspalvelu Hallintopalvelukeskus Aloitteiden käsittely Aloitteiden käsittelyn seurantaa tehostetaan johtoryhmätasolla Tavoite: Kaikki aloitteet käsittelyyn kolmen kuukauden sisällä Mittari: Aloitteiden käsittelyaika Toteutuma: Viranhaltijoiden ja työntekijöiden saavutettavuus ja sijaistusten toimivuus Tavoitetaso: Asiakas tavoittaa asiaa hoitavan/asiasta tietävän henkilön vähintään viikon kuluessa Mittari: Puhelinvaihteen tilastoinnin perusteella toteutunut tavoitettavuus toimialoittain Sivistyspalvelukeskus Lautakunnan ja sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset koetaan kuntalaisten keskuudessa hyväksyttävinä. Tavoitetaso: Enintään 2 oikaisuvaatimusta tai valitusta vuodessa Mittari: Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Keskimääräisten palvelukestoaikojen määrittäminen (rakennusluvat, ympäristöluvat, suunnittelutarveratkaisut, kiinteistöhuoltoilmoitukset, kaavoitus) ja selvitys palveluaikoihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitetaso: Laaditaan selvitys teknisen palvelujen saatavuusajoista em. palvelujen osalta vuoden loppuun mennessä. Mittari: Selvityksen laatimisaikataulu Toteutuma: 4. Tavoitteellinen toiminta ja johtaminen Hallintopalvelukeskus Lisätään kouluruuan mielenkiintoisuutta ja houkuttelevuutta yläkouluissa. Pyritään täyttämään kouluruokadiplomin tavoitetaso (max 48 kohtaa), jonka jälkeen koulut voivat hakea kouluruokadiplomin vuoden 2015 aikana. Mittari: täyttyneiden kriteerien määrä Tavoitetaso: pyritään täyttämään minimimäärä kriteereistä Toteutuma: Henkilöstöjohtamisen periaatteiden selkiyttäminen Mittari: tehdyt prosessikuvaukset, joista asian eteneminen ja toimivalta Tavoitetaso: kuvataan henkilöstöhallinnon ja työsuojelutoiminnan prosessit ja toiminta-alueet Toteutuma: 19

20 Sivistyspalvelukeskus Orimattilan strategian toteuttaminen. Mittari: Sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarviointi keväällä Tavoitetaso: Sivistystoimen kehittämissuunnitelma toteutuu keskeisimmiltä osin. Toteutuma: Toiminnan arviointi perusopetuksessa. Mittari: Arviointipäivä huhtikuussa. Tavoitetaso: Kehittämistä vaativien kohteiden tunnistaminen. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Tuotetaan teknisen palvelukeskuksen johtamista tukevia mittareita. Mittari: Mittarien määrä Tavoitetaso: 5 talousarvioseurantaan liittyvää mittaria Toteutuma: 5. Kuntayhteistyö Hallintopalvelukeskus Seudullisen hankintatoimen hyödyntäminen Mittari: Hankintatyöryhmän muodostaminen, vähintään yksi erilliskilpailutus hankintarenkaan kautta Tavoitetaso: Hankintatyöryhmä on muodostettu, yhteishankintasopimuksen sisällön tuntemuksen lisääminen, tulevien erilliskilpailutusten kartoitus Toteutuma: Sivistyspalvelukeskus Orimattilan peruskoulujen 6. luokkalaisten yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Mittari: Osallistuvien kuudensien luokkien määrä. Tavoitetaso: Kaikkien alakoulujen kuudennet luokat vierailevat keväällä 2015 TAT:n Yrityskylässä Lahdessa. Toteutuma: Kirjastoauton kilpailutusyhteistyö. Mittari: Yhteiset kirjastoauton kilpailutuskriteerit, jotka täydentävät kunkin kunnan omia kriteereitä. Tavoitetaso: Orimattilan kirjasto tekee yhteistyötä Hollolan ja Heinolan kirjastojen kanssa kirjastoauton kilpailutusasiakirjan valmistelussa. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Herrala-Salpakangas linja yhteistyö kunnan ja kuntalaisten kannalta Tavoitetaso: selvitys hankkeen kustannusvaikutuksista vesilaitokselle ja sen asiakkaille valmistuu elokuun loppuun mennessä Mittari: selvityksen valmistumisaikataulu Toteutuma: Tyytyväisyys Orimattilan seutuliikenteen toimivuuteen Mittari: Kuntalaiskysely joukkoliikenteen tasosta Tavoitetaso: Palvelukäyttäjät ovat tyytyväisiä olemassa olevaan palveluun Toteutuma: 6. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Hallintopalvelukeskus Hankkeiden toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten tai muiden vastuutahojen kanssa Mittari: Toteutuneet/toteutuksessa olevat hankkeet Tavoitetaso: Vähintään kolme hanketta käynnissä Toteutuma: Kartoitus kolmannen sektorin toimijoista, joilla on valmiuksia tukea joukkoruokailun järjestämistä mahdollisessa normaaliolojen häiriötilanteessa 20

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Khall 24.11.2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 3 1.2. KEMPELEEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot