KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000"

Transkriptio

1 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) Aineen/seoksen käyttö Ei-suositeltavat käyttötavat Toimialakoodi (TOL) 56 Leikkuunesteet Vesiohenteinen leikkuuneste metallintyöstöön Ei tule käyttää merkittäviä määriä kobolttia sisältävien kovametallien hiomiseen. 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD Postiosoite Turkkirata 10 Postinumero FIN Paikkakunta PIRKKALA Maa Finland Puh: Faksi S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Hätänumero Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), HUS: tai Yleinen hätänumero:112 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti 2.2. Merkinnät Vaaratunnus Xi; R38, R41 R52/53 R-lausekkeet R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara.

2 SUPERCUT 1000 Sivu 2 / 9 S-lausekkeet Erityinen lisämerkintä, seokset 2.3. Muut vaarat Vaaran kuvaus yleinen Muut vaarat R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S39 Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. S64 Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S56 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Sisältää 3-jodi-2-propynyyli-n-butyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Luokitus ja tiedot pätevät laimentamattomaan tuotteeseen. Ei ilmoitettu. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: (2-Butoksietoksi)etanoli CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: 2-(2- Butoksietoksi)etanoli 4,4'-metyleenibismorfoliini CAS-numero: EY-numero: C10-13 Alkyylibentseenisulfonihapon natriumsuola Boorihappoyhdiste 2,2'- aminobis(etanolin) kanssa CAS-numero: EY-numero: CAS-numero: EY-numero: Huom: : H; L % Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 C; R34 Xn; R21/22 R52 Acute tox. 4; H302 Acute tox. 4; H312 Skin Corr 1B; H314 Xi; R38, R41 N; R51/53 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411 Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Tridekyylialkoholietoksilaatti CAS-numero: Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset, < 3 % DMSO CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: N,N-bis(2-hydroksietyyli)oleamidi CAS-numero: EY-numero: jodi-2-propynyyli-nbutyylikarbamaatti CAS-numero: EY-numero: Luokittelu, huomautuksia:h; L Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Xn; R20/22 Xi; R37, R41 N; R50 0,1-1 %

3 SUPERCUT 1000 Sivu 3 / 9 R43 Acute tox. 4; H302 Acute tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Sarakkeiden otsikot CAS-numero = Chemical Abstracts Service; EY (Einecs- tai Elincs-numero) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; aineen nimi = aineluettelossa määritetty nimi (aineet, jotka eivät sisälly aineluetteloon, on käännettävä mahdollisuuksien mukaan). Pitoisuudet ilmoitettu arvoina: %, %paino/paino, %til./paino, %til./til., mg/m3, ppb, ppm, paino-%, tilavuus-% HH/HF/HE T+ = erittäin myrkyllinen, T = myrkyllinen, C = syövyttävä, Xn = haitallinen, Xi = ärsyttävä, E = räjähtävä, O = hapettava, F+ = erittäin helposti syttyvä, F = helposti syttyvä, N = ymparistölle vaarallinen Huomautuksia aineosista Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset: DMSO<3% (IP 346) Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset: DMSO<3% (IP 346) KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Raitis ilma ja lepo. Jos oireet jatkuvat tai ovat vakavia, toimita lääkäriin. Ihokosketus Pese iho heti vedellä ja saippualla tai ihonpuhdistusaineella. Älä yritä puhdistaa ihoa liuottimilla tai ohenteilla. Riisu heti saastuneet vaatteet ja kengät. Pese/puhdista vaatteet ja kengät huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Jos ihoärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Laimentamaton tuote: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Hakeudu lääkärin hoitoon. Laimenettu tuote: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys tai muut oireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin. Nieleminen EI SAA OKSENNUTTAA! Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Huuhtele suu perusteellisesti. Juo pari lasillista vettä tai maitoa. Älä koskaan anna tajuttomalle mitään suun kautta. Toimita lääkäriin. Jos tuotetta joutuu esimerkiksi oksentamisen yhteydessä keuhkoihin, toimita välittömästi sairaalaan. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät oireet ja vaikutukset Viivästyneet oireet ja vaikutukset Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa sarveiskalvovaurioita. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä. Nieltynä voi ärsyttää ruoansulatuskanavaa ja aiheuttaa huonovointisuutta. Tuotteen joutuminen keuhkoihin esimerkiksi oksennettaessa voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi kuivattaa tai ärsyttää ihoa ja aiheuttaa ihottumaa. 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) Muut tiedot KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Niellyn tuotteen joutuminen keuhkoihin esimerkiksi oksennettaessa voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Hoito oireiden mukaan.

4 SUPERCUT 1000 Sivu 4 / Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet Soveltumattomat sammutusvälineet Sammutusjauhe, hiilidioksidi, vesisumu tai vaahto. Älä käytä suoraa vesisuihkua (voi levittää tulta). 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Vaaralliset palamistuotteet Palava neste. Tulipalossa tai kuumennettaessa paineen kasvu voi aiheuttaa säiliön rikkoutumisen. Laimennettu tuote ei ylläpidä paloa. Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). Typen oksidit (NOx). Rikkioksidit (SOx). Hiilivedyt. Orgaanisia ja epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä, jotka voivat olla myrkyllisiä tai syövyttäviä Palontorjuntaa koskevat ohjeet Henkilösuojaimet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Muut tiedot Älä päästä sammutusvesiä ympäristöön tai viemäriin. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet Henkilökohtaiset varotoimet 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. Varo liukkaita lattioita ja pintoja. Varottava aineen joutumista silmiin. Vältä ihokosketusta. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät Kerää neste talteen suoraan tai imeytä interttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka, granulaatti) ja kerää suljettaviin säiliöihin hävittämistä varten. Älä päästä huuhteluvettä ympäristöön tai viemäriin. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7. Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Suojaavat toimenpiteet Ohjeita yleiseen työhygieniaan Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (hyvä yleinen ilmanvaihto ja tarvittaessa kohdepoisto). Varo laimentamattoman tuotteen iho- tai silmäkosketusta. Vältä laimennetun tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Vältä höyryjen tai sumun hengittämistä. Käytä ainetta käsitellessäsi asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Työskentelypisteiden läheisyydessä on oltava silmähuuhtelupiste. Noudata kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia varotoimia ja hyvää työhygieniaa. Kädet ja kasvot on pestävä huolellisesti ennen taukoja ja työn päättyessä. Pese/puhdista likaantuneet vaatteet, kengät ja suojavarusteet ennen uudelleenkäyttöä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Varastoi erillään elintarvikkeista. Vältettävät olosuhteet Turvallisen varastoinnin olosuhteet Tekniset toimenpiteet ja Varastoi viileässä ja kuivassa tilassa. Suojaa jäätymiseltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta 10.5.

5 SUPERCUT 1000 Sivu 5 / 9 säilytysolosuhteet Soveltuvat pakkaustavat Varastointilämpötila Arvo: 5-25 C 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä astiassa tai säiliössä. Älä varastoi merkitsemättömissä säiliöissä. Ei ilmoitettu. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi 2-(2-Butoksietoksi)etanoli CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: 2-(2- Butoksietoksi)etanoli Öljysumu Muut tiedot raja-arvoista 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Toimenpiteet altistumisen estämiseksi Tekniset toimenpiteet altistumisen estämiseksi Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Suositeltu välinetyyppi Käsien suojaus Käsien suojaus Soveltuvat materiaalit Käsien lisäsuojaus Huomautus käsien suojauksesta Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Käytä tiiviitä suojalaseja. Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Ihon lisäsuojaus 8 tuntia (TWA): 10 ppm 8 tuntia (TWA): 68 mg/m3 8 tuntia (TWA): 5 mg/m3 8 tuntia (TWA): 5 mg/m3 ACGIH, USA 15 min.: 10 mg/m3 ACGIH, USA DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tarvittaessa kohdepoisto Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään aineosien pitoisuuksia annettujen rajaarvojen alapuolella, käytä hengityksensuojainta. Ota yhteys suojainvalmistajaan sopivan hengityksensuojaimen valitsemiseksi. Käytä sopivia tuotetta läpäisemättömiä suojakäsineitä, jos käsittelet laimentamatonta tuotetta tai olet pitkäaikaisessa tai toistuvassa kosketuksessa laimennettuun tuotteeseen. Kumikäsineet. Neopreeni. Polyvinyylikloridi (PVC). Suojavoiteen käyttöä suositellaan ennaltaehkäisevänä käsiensuojauksena. Vaihda suojakäsineet säännöllisesti uusiin. Käytä asianmukaista suojavaatetusta estämään aineen ihokosketus. Roiskevaaran yhteydessä on käytettävä esiliinaa tai erityisiä työvaatteita. Käytä öljyä läpäisemättömiä saappaita tai kenkiä. Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

6 SUPERCUT 1000 Sivu 6 / Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste. Väri Kellanruskea. Haju Luonteenomainen. Huomautuksia, hajukynnys Ei tiedossa. ph (vesiliuos) Arvo: 9,2 Testilämpötila: 20 C Huomautuksia, ph (vesiliuos) 5 % vesiliuos Huomautuksia, sulamis- tai Ei määritettävissä. jäätymispiste Huomautuksia, kiehumispiste ja - Ei tiedossa. alue Leimahduspiste Arvo: > 150 C Testimenetelmä: Umpikuppi Huomautuksia, Haihtumisnopeus Ei tiedossa. Huomautuksia, Räjähdysraja Ei tiedossa. Huomautuksia, höyrynpaine Ei tiedossa. Huomautuksia, Höyryn tiheys Ei tiedossa. Suhteellinen tiheys Arvo: 0,898 Testilämpötila: 15 C Vesiliukoisuus Muodostaa emulsion. Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: Ei tiedossa. n-oktanoli / vesi Huomautuksia, Itsesyttyvyys Ei itsestään syttyvä. Huomautuksia, hajoamislämpötila Ei tiedossa. Viskositeetti Arvo: 48 cst Testilämpötila: 40 C Räjähtävyys Ei luokiteltu räjähtäväksi. Hapettavuus Ei luokiteltu hapettavaksi. 9.2 Muut tiedot Fysikaaliset vaarat Jähmepiste Arvo: < -5 C Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Huomautuksia Ei ilmoitettu. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita. Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Suojaa jäätymiseltä ja korkeilta lämpötiloilta Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Hapettavat materiaalit. Hapot Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä (hiilidioksidi, häkä, typen oksidit, rikkioksidit, muut tuntemattomat orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet).

7 SUPERCUT 1000 Sivu 7 / 9 KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: LD50 suun kautta LD50 ihon läpi Arvo: > 2000 mg/kg Koe-eläinlajit: Rotta Huomautuksia: Arvioitu aineosien ja samankaltaisten tuotteiden perusteella Arvo: > 2000 mg/kg Koe-eläinlajit: Kani Huomautuksia: Arvioitu aineosien ja samankaltaisten tuotteiden perusteella Muita myrkyllisyystietoja Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Sisältää < 6 % aineosaa, joka on terveydelle haitallista nieltynä ja < 5 % aineosaa, joka on terveydelle haitallista joutuessaan iholle. Mahdolliset välittömät vaikutukset Ihokosketus Silmäkosketus Aspiraatiovaara Viivästyneet vaikutukset Herkistyminen Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Laimentamaton tuote ärsyttää ihoa. Laimennetun tuotteen pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi ärsyttää ja kuivattaa ihoa. Laimentamaton tuote ärsyttää voimakkaasti silmiä ja voi aiheuttaa sarveiskalvovaurioita. Laimennettu tuote voi lievästi ärsyttää silmiä. Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Tuote sisältää kuitenkin aineosia, jotka voivat olla tappavia nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteitä herkistäväksi. Sisältää kuitenkin pienen määrän aineosaa, joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Höyryt ja aerosoli voivat kuitenkin ärsyttää hengitysteitä. Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Höyryjen tai sumun pitkäaikainen tai toistuva hengittäminen korkeina pitoisuuksina voi kuitenkin vahingoittaa hengityselimiä ja aiheuttaa keuhkokuumetta muistuttavan tilan. Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Syöpävaarallisuus Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Mutageenisuus Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi. Lisääntymismyrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Altistumisen oireet Jos nielty Muut tiedot KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesieliöstö, kommentit 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Ärsyttää ruoansulatuskanavaa. Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Poistaa rasvaa ihosta, mikä voi johtaa ihon kuivumiseen, ärsytykseen ja dermatiittiin. Käytetty leikkuuneste voi sisältää erilaisia epäpuhtauksia (metallihiukkaset, vuotoöljy, mikrobikasvustot), joille altistumisen terveysvaikutukset on arvioitava erikseen tapauskohtaisesti. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Tuote sisältää booria, joka on pieninä määrinä kasveille välttämätön ravinne mutta suurina pitoisuuksina kasveille myrkyllistä. Tuote sisältää < 1 % aineosaa, joka on erittäin myrkyllistä vesieliöille, < 5 % aineosaa, joka on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä ja < 5 % aineosaa, joka on haitallista vesieliöille.

8 SUPERCUT 1000 Sivu 8 / 9 Huomautus, biohajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Tuote on luontaisesti biohajoavaa. Aineosien biohajoavuus vaihtelee helposta hitaaseen. Mineraaliöljy on hitaasti biohajoavaa, mutta hajoaa aerobisissa oloissa vedessä ja sedimenteissä. Tuotteen sisältämät pitkälle jalostetut mineraaliöljyt eivät hydrolysoidu Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Tuote sisältää aineita, jotka mahdollisesti ovat bioakkumuloituvia Liikkuvuus maaperässä Huomautus, vesiliukoisuus Tuote muodostaa veden kanssa emulsion ja voi levitä veden mukana PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita Muut haitalliset vaikutukset Muita haittavaikutuksia / huomautuksia Ympäristötiedot, yhteenveto Ei ilmoitettu. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuote on aineosiensa perusteella haitallista vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä Muut tiedot KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero Kommentti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat IMDG:n mukainen merta saastuttava Ei aine Huomautus 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. Laimennettu tuote voidaan käsitellä mineraaliöljyn erottamiseksi vesifaasista. Vesi sisältää tällöin vielä suoloja, pinta-aktiivisia aineita ja hiilivetyjäänteitä, eikä sitä tule päästää viemäriin ilman asianmukaista viranomaisen lupaa. Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen. Tuote on haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Varottava tuotteen kosketusta iholle tai silmiin. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Muita soveltuvia tietoja. Ei sovelleta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja

9 SUPERCUT 1000 Sivu 9 / 9 ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt Lainsäädäntö ja säädökset Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei KOHTA 16: Muut tiedot Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3). Koulutusohjeet Käytetyt lyhenteet Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa käytetyt lähteet Muutokset edelliseen versioon (lisäykset, poistot tai tarkistukset) Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R34 Syövyttävää. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R37 Ärsyttää hengityselimiä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52 Haitallista vesieliöille. R36 Ärsyttää silmiä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H315 Ärsyttää ihoa. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H302 Haitallista nieltynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H332 Haitallista hengitettynä. Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists Valmistajan käyttöturvallisuustiedote ( ) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/2011 (HTP-arvot 2011) Tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu ja tiedot siirretty REACH pohjalle. Koostumuksen muutos. Myös luokitus muuttunut. VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot