Lupahakemus on päivätty ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä."

Transkriptio

1 KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista munivan kanan kanalaksi. Lupahakemus on päivätty ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. Konappi Oy Konapintie KUHMO Puh Ympäristölupaa haetaan munituskanalan rakentamiseen ja toiminnan laajentamiseen. Vuosittain tullaan tuottamaan noin kg kananmunia. Tilalla on kaksi kanalarakennusta, joihin tulee tilat munituskanalle. Kanala tulee toimimaan kerroslattiakanalana. Lanta keräänny kuljettimille, jotka ajetaan tyhjiksi kaksi kertaa viikossa. Kanala toimii kuivalantamenetelmällä. Kaikki vuoden aikana muodostuva lanta varastoidaan olemassa olevassa betonipohjaisessa, seinillä varustetussa ja katetussa kuivalantalassa, jonka tilavuus on noin 780 m³. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan katettu, seinillä varustettu kuivalantala, jonka tilavuus on noin 630 m³. Kuhmon kaupungin valvontalautakunta on myöntänyt ympäristöluvan nykyiselle toiminnalle. Kanalasta tuleva lanta (noin 780 m³ kuivikelantaa vuodessa) levitetään omille (20 ha), vuokra-(58,7 ha) ja sopimuspelloille (57 ha). Lantaa levitetään viikoilla 20 22, 80 % ja viikoilla 40 41, 20 % syntyvästä lantamäärästä. Kanalat kuivapuhdistetaan harjaamalla ja paineilmalla kanaerän vaihdon yhteydessä. Kanalan jätevedet johdetaan 15 m³ umpisäiliöihin.

2 Tilalla on polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 9000 litraa. Lukittu polttoainesäiliö on suojattu katoksella, suoja-altaalla ja laponestolaitteella. Säännösten mukainen polttoainevarasto on rakennettu Tilalla on kaksi omaa kaivoa: Porakaivo talousvedelle ja rengaskaivo pesu, yms. käyttöön LUVAN HAKEMISEN PERUSTE: Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti. Ympäristösuojelunasetuksen 1 kohta 11a, kun eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 2700 munituskanalle. Ympäristönsuojelulain 28 3 momentin mukaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Hakemuksen mukainen eläinpaikkojen määrän lisääminen katsotaan olennaiseksi muutokseksi. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA: Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaosto. Ympäristönsuojelulaki 31 :n 3 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin kohta 11 a, kun eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 2700 ja alle munituskanalle. KAAVOITUSTILANNE, SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ: Tila sijaitsee haja-asutusalueella eikä se sijaitse yleis- eikä asemakaava-alueella. Lähin asuttu rakennus (Mäntyranta) sijaitsee noin 530 metrin etäisyydellä rakennettavasta munituskanalasta. Tilan pihapiiristä sekä vanhasta kanalasta on matkaa lähimpään naapuriin noin 500 metriä. Lähin vesistö on Kellojärvi, tilan etäpuolella on Konapinlahti ja pohjoispuolella Selkälahti, mihin on matkaa uudesta munituskanalasta noin 150 metriä ja tilan pihapiiristä sekä vanhasta kanalasta noin 110 metriä. Tuotantotilat eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN: Toiminnasta syntyviä päästöjä ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan varastointi ja levitys sekä siihen liittyvä lannan käsittely.

3 Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lanta asianmukaisissa katetuissa kuivalantaloissa. Hajuhaittoja aiheuttavat kanalan ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja levitys. Hakijan tarkoituksena on vähentää haittaa mm. varastoimalla lanta katetuissa lantaloissa. Melua syntyy mm. toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Tavaraliikennettä vuodessa noin 2000 tn/vuosi, ajoneuvoja noin 1500 kpl ajoneuvoja /vuosi. Kiinteistöllä muodostuvat jätteet ja niiden käsittely: 1. Kiinteistöjätettä syntyy 10 t/v ja sen käsittely hoituu järjestetyn jätehuollon kautta. 2. Kuolleet eläimet (0,5t/v) haudataan maahan. 3. Jäteöljy (1 t/v) käsittely hoidetaan Ekokemin kautta. 4. Metalliromu (3t/v) toimitetaan Kuusankoskelle. 5. Ongelmajätteet (0,5 t/v) toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään. ASIAN KÄSITTELY: Kuuleminen: Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Kuhmon kaupungin virallisella ja sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallislehti Kuhmolaisessa. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä välisen ajan Kuhmon kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluiden toimistosihteerin työhuoneessa, osoitteessa Kainuuntie 82, KUHMO. Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot: Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kainuun ELY-keskukselta, sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta. Kainuun ELY- keskus katsoo, että esteitä luvan ympäristöluvan antamiseksi ei ole, ja totesi lausunnossaan seuraavaa: ELY-keskuksella ei ollut mahdollisuuksia tarkastella hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia kattavasti osin puutteellisen ympäristölupahakemuksen johdosta. Mm. peltolohkokarttoja ei ollut hakemuksen liitteenä. Toiminnasta syntyvät päästöt ovat mahdolliset ravinnepäästöt

4 vesistöön ja päästöt ilmaan, lannan käsittelyn, varastoinnin ja levityksen yhteydessä. Lannan varastointitilaa tulee olla käytettävissä riittävästi. Varastointitiloihin tulee voida varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta tai lantaa voidaan luovuttaa sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan myönnetyn luvan perusteella tai lantaa luovutetaan nitraattiasetuksenmukaisella tavalla varastoitavaksi tai käytettäväksi lannoitteena. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärän nähden riittävästi siten, että lantaa ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille pelloille. Ympäristön viihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta tulee ottaa huomioon lannan käsittely- ja levitysajankohtaa ja levityspellon sijaintia valittaessa. Lannanlevityksessä on huomioitava riittävät suojavyöhykkeet vesistöihin. Lietelantaa, virtsaa tai muita jätevesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Kanalan toiminnan kehittäminen myös jatkossa tulee perustua parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteisiin. Vesien hoidon tehostamiseksi lannan lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osiin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon terveydensuojeluviranomainen esittää lausuntonaan seuraavaa: Eläimiä haudatessa on noudatettava sivutuoteasetuksessa (1374/2004) hautaamisesta annettuja määräyksiä. Toiminnan harjoittajan on mahdollisuuksien mukaan minimoitava toiminnasta naapurustolle/levitysalueiden lähistöllä asuville tai mökkeileville aiheutuvat hajuhaitat. Terveydensuojeluviranomaisen tietoon ei ole tullut hajuvalituksia toiminnan suhteen viime vuosilta. Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomauttamista hankkeesta, kunhan noudatetaan sitä mitä hakemuksessa esitetään. TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALVONTAJAOSTON RATKAISU JA PERUSTELUT: Päätös: Teknisen lautakunnan valvontajaosto päättää myöntää Konappi Oy:lle, Konapintie 62, KUHMO, ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan munituskanalan rakentamiseen ja toiminnan laajentamiseen hakemuksen mukaisesti. Lupamääräykset: 1. Kanalan toiminnassa muodostuva lanta, pesuvedet ja muut

5 jätevedet on varastoitava vesitiiviissä lannan varastointitiloissa. Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan säilytystilaa, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta eli luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 630 m³ kuivalantalatilavuutta. Poikkeaminen 12 kuukauden varastointitilan tilavuudesta on mahdollista, mikäli lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan myönnetyn luvan perusteella tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle valtioneuvoston asetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevan nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta mukaisella tavalla varastoitavaksi. 2. Lanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Vahingon tai onnettomuuden seurauksesta ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen. 3. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkistettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä. 4. Lanta -ja pesuvedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Niitä voidaan tämän lisäksi myös toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Lannan levitysalan on jatkuvasti oltava eläinmäärään nähden riittävä. 5. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana. 6. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. 7. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien varsille jätettävä riittävän leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa. 8. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty. 9. Eläinsuojassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa

6 luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi, on välivarastointi ja käsittely järjestettävä kunnan terveysviranomaisen hyväksymällä tavalla. 10. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 11. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 12. Ongelmajätteet, kuten jäteöljy, akut ja loisteputket tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. 13. Hyötykäyttökelpoiset jätteet, kuten paperi- ja pahvijäte, muovijäte ja metalliromu tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. 14. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä esitettävä tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden lajeista, määristä ja niiden toimituspaikoista sekä toimitusajankohdista. 15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidon tulee sisältää tiedot eläin- ja lantamääristä, lannan vastaanottosopimuksista, levitysaloista, tiedot kuolleitten eläinten määristä ja niiden käsittelystä, sekä tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 16. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. 17. Mahdollisista ympäristövahingoista ja muista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista tilanteista on viipymättä ilmoitettava Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 18. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava Kuhmo kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 19. Tuotannon loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen.

7 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet: Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudattaen annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen muiden säädösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset: Lupamääräyksen perustelut: Teknisen lautakunnan valvontajaosto katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu - merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa - maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa - kohtuutonta haittaa naapureille. Eläinsuojan laajennus sijoittuu haja-asutusalueelle, jolla kanatalouden harjoittaminen voidaan katsoa alueen tavanomaiseksi toiminnaksi. Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei aiheudu haittaa ympäristölle ja että lannan käsittely tapahtuu valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) mukaisesti. Lupamääräykset 2, 3 ja 6 on annettu sen varmistamiseksi, että lantavarastojen käyttö ei aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lupamääräykset 1-8 on annettu toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ja vesistökuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Lupamääräysten 9-14 mukaisella jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan ennakolta ehkäistä haitallisten vaikutusten syntyminen. Lupamääräys 15 on tarpeen valvonnan takia. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Lupamääräyksellä 16

8 velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ottamaan jatkossa käyttöön uutta käyttökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää päästöjä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lupamääräyksellä 17 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet poistetaan. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi toiminnan lopettamisesta, luvanhaltijan vaihtumisesta tai muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupamääräysten 18 ja 19 mukaisesti. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Toiminnan harjoittajan tulee jättää lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus lupaviranomaiselle mennessä. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista. Velvoite on annettu ympäristösuojelulain 55 :n nojalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kanalarakennuksen laajentamistyöt voidaan aloittaa, kun lupa on saavuttanut lainvoiman, ja rakennustyölle on haettu rakennuslupa. Lupamaksu: Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaosto perii hyväksymänsä Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 : maksutaulukon eläinsuoja-kohdan nojalla lupamaksuna 750 euroa. Ympäristölupahakemuksen vireilletulo- ja lupapäätöksen julkipanokuulutukset on julkaistu Kuhmon kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla, sekä paikallislehti Kuhmolaisessa

9 Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöstä koskeva ilmoitus on julkipantuna kaupungin ilmoitustaululla Sovelletut säännökset: Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 52 56, 81, 96 98, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 8 12, 16 19, 21, 23, 30, 37 Jätelaki (1072/93, muut. 747/2007) 4, 6, 12, 15, 19, 51 Terveydensuojelulaki (763/94) 22 Tiedoksi: Kainuun ELY-keskus Kuhmon ympäristönvalvontaviranomainen MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on liitteenä. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 26.6.2012, kello 17.30 19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot