Lupahakemus on päivätty ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä."

Transkriptio

1 KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista munivan kanan kanalaksi. Lupahakemus on päivätty ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. Konappi Oy Konapintie KUHMO Puh Ympäristölupaa haetaan munituskanalan rakentamiseen ja toiminnan laajentamiseen. Vuosittain tullaan tuottamaan noin kg kananmunia. Tilalla on kaksi kanalarakennusta, joihin tulee tilat munituskanalle. Kanala tulee toimimaan kerroslattiakanalana. Lanta keräänny kuljettimille, jotka ajetaan tyhjiksi kaksi kertaa viikossa. Kanala toimii kuivalantamenetelmällä. Kaikki vuoden aikana muodostuva lanta varastoidaan olemassa olevassa betonipohjaisessa, seinillä varustetussa ja katetussa kuivalantalassa, jonka tilavuus on noin 780 m³. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan katettu, seinillä varustettu kuivalantala, jonka tilavuus on noin 630 m³. Kuhmon kaupungin valvontalautakunta on myöntänyt ympäristöluvan nykyiselle toiminnalle. Kanalasta tuleva lanta (noin 780 m³ kuivikelantaa vuodessa) levitetään omille (20 ha), vuokra-(58,7 ha) ja sopimuspelloille (57 ha). Lantaa levitetään viikoilla 20 22, 80 % ja viikoilla 40 41, 20 % syntyvästä lantamäärästä. Kanalat kuivapuhdistetaan harjaamalla ja paineilmalla kanaerän vaihdon yhteydessä. Kanalan jätevedet johdetaan 15 m³ umpisäiliöihin.

2 Tilalla on polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 9000 litraa. Lukittu polttoainesäiliö on suojattu katoksella, suoja-altaalla ja laponestolaitteella. Säännösten mukainen polttoainevarasto on rakennettu Tilalla on kaksi omaa kaivoa: Porakaivo talousvedelle ja rengaskaivo pesu, yms. käyttöön LUVAN HAKEMISEN PERUSTE: Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti. Ympäristösuojelunasetuksen 1 kohta 11a, kun eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 2700 munituskanalle. Ympäristönsuojelulain 28 3 momentin mukaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Hakemuksen mukainen eläinpaikkojen määrän lisääminen katsotaan olennaiseksi muutokseksi. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA: Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaosto. Ympäristönsuojelulaki 31 :n 3 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 momentin kohta 11 a, kun eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 2700 ja alle munituskanalle. KAAVOITUSTILANNE, SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ: Tila sijaitsee haja-asutusalueella eikä se sijaitse yleis- eikä asemakaava-alueella. Lähin asuttu rakennus (Mäntyranta) sijaitsee noin 530 metrin etäisyydellä rakennettavasta munituskanalasta. Tilan pihapiiristä sekä vanhasta kanalasta on matkaa lähimpään naapuriin noin 500 metriä. Lähin vesistö on Kellojärvi, tilan etäpuolella on Konapinlahti ja pohjoispuolella Selkälahti, mihin on matkaa uudesta munituskanalasta noin 150 metriä ja tilan pihapiiristä sekä vanhasta kanalasta noin 110 metriä. Tuotantotilat eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN: Toiminnasta syntyviä päästöjä ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan varastointi ja levitys sekä siihen liittyvä lannan käsittely.

3 Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lanta asianmukaisissa katetuissa kuivalantaloissa. Hajuhaittoja aiheuttavat kanalan ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja levitys. Hakijan tarkoituksena on vähentää haittaa mm. varastoimalla lanta katetuissa lantaloissa. Melua syntyy mm. toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Tavaraliikennettä vuodessa noin 2000 tn/vuosi, ajoneuvoja noin 1500 kpl ajoneuvoja /vuosi. Kiinteistöllä muodostuvat jätteet ja niiden käsittely: 1. Kiinteistöjätettä syntyy 10 t/v ja sen käsittely hoituu järjestetyn jätehuollon kautta. 2. Kuolleet eläimet (0,5t/v) haudataan maahan. 3. Jäteöljy (1 t/v) käsittely hoidetaan Ekokemin kautta. 4. Metalliromu (3t/v) toimitetaan Kuusankoskelle. 5. Ongelmajätteet (0,5 t/v) toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään. ASIAN KÄSITTELY: Kuuleminen: Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Kuhmon kaupungin virallisella ja sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallislehti Kuhmolaisessa. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä välisen ajan Kuhmon kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluiden toimistosihteerin työhuoneessa, osoitteessa Kainuuntie 82, KUHMO. Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot: Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kainuun ELY-keskukselta, sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta. Kainuun ELY- keskus katsoo, että esteitä luvan ympäristöluvan antamiseksi ei ole, ja totesi lausunnossaan seuraavaa: ELY-keskuksella ei ollut mahdollisuuksia tarkastella hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia kattavasti osin puutteellisen ympäristölupahakemuksen johdosta. Mm. peltolohkokarttoja ei ollut hakemuksen liitteenä. Toiminnasta syntyvät päästöt ovat mahdolliset ravinnepäästöt

4 vesistöön ja päästöt ilmaan, lannan käsittelyn, varastoinnin ja levityksen yhteydessä. Lannan varastointitilaa tulee olla käytettävissä riittävästi. Varastointitiloihin tulee voida varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta tai lantaa voidaan luovuttaa sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan myönnetyn luvan perusteella tai lantaa luovutetaan nitraattiasetuksenmukaisella tavalla varastoitavaksi tai käytettäväksi lannoitteena. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärän nähden riittävästi siten, että lantaa ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille pelloille. Ympäristön viihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta tulee ottaa huomioon lannan käsittely- ja levitysajankohtaa ja levityspellon sijaintia valittaessa. Lannanlevityksessä on huomioitava riittävät suojavyöhykkeet vesistöihin. Lietelantaa, virtsaa tai muita jätevesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Kanalan toiminnan kehittäminen myös jatkossa tulee perustua parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteisiin. Vesien hoidon tehostamiseksi lannan lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osiin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon terveydensuojeluviranomainen esittää lausuntonaan seuraavaa: Eläimiä haudatessa on noudatettava sivutuoteasetuksessa (1374/2004) hautaamisesta annettuja määräyksiä. Toiminnan harjoittajan on mahdollisuuksien mukaan minimoitava toiminnasta naapurustolle/levitysalueiden lähistöllä asuville tai mökkeileville aiheutuvat hajuhaitat. Terveydensuojeluviranomaisen tietoon ei ole tullut hajuvalituksia toiminnan suhteen viime vuosilta. Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomauttamista hankkeesta, kunhan noudatetaan sitä mitä hakemuksessa esitetään. TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALVONTAJAOSTON RATKAISU JA PERUSTELUT: Päätös: Teknisen lautakunnan valvontajaosto päättää myöntää Konappi Oy:lle, Konapintie 62, KUHMO, ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan munituskanalan rakentamiseen ja toiminnan laajentamiseen hakemuksen mukaisesti. Lupamääräykset: 1. Kanalan toiminnassa muodostuva lanta, pesuvedet ja muut

5 jätevedet on varastoitava vesitiiviissä lannan varastointitiloissa. Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan säilytystilaa, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta eli luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 630 m³ kuivalantalatilavuutta. Poikkeaminen 12 kuukauden varastointitilan tilavuudesta on mahdollista, mikäli lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan myönnetyn luvan perusteella tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle valtioneuvoston asetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevan nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta mukaisella tavalla varastoitavaksi. 2. Lanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Vahingon tai onnettomuuden seurauksesta ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen. 3. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkistettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä. 4. Lanta -ja pesuvedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Niitä voidaan tämän lisäksi myös toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Lannan levitysalan on jatkuvasti oltava eläinmäärään nähden riittävä. 5. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana. 6. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. 7. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien varsille jätettävä riittävän leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa. 8. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty. 9. Eläinsuojassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa

6 luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi, on välivarastointi ja käsittely järjestettävä kunnan terveysviranomaisen hyväksymällä tavalla. 10. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 11. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 12. Ongelmajätteet, kuten jäteöljy, akut ja loisteputket tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. 13. Hyötykäyttökelpoiset jätteet, kuten paperi- ja pahvijäte, muovijäte ja metalliromu tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. 14. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä esitettävä tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden lajeista, määristä ja niiden toimituspaikoista sekä toimitusajankohdista. 15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidon tulee sisältää tiedot eläin- ja lantamääristä, lannan vastaanottosopimuksista, levitysaloista, tiedot kuolleitten eläinten määristä ja niiden käsittelystä, sekä tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 16. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. 17. Mahdollisista ympäristövahingoista ja muista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista tilanteista on viipymättä ilmoitettava Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 18. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava Kuhmo kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 19. Tuotannon loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen.

7 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet: Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudattaen annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen muiden säädösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset: Lupamääräyksen perustelut: Teknisen lautakunnan valvontajaosto katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu - merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa - maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa - kohtuutonta haittaa naapureille. Eläinsuojan laajennus sijoittuu haja-asutusalueelle, jolla kanatalouden harjoittaminen voidaan katsoa alueen tavanomaiseksi toiminnaksi. Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei aiheudu haittaa ympäristölle ja että lannan käsittely tapahtuu valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) mukaisesti. Lupamääräykset 2, 3 ja 6 on annettu sen varmistamiseksi, että lantavarastojen käyttö ei aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lupamääräykset 1-8 on annettu toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ja vesistökuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Lupamääräysten 9-14 mukaisella jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan ennakolta ehkäistä haitallisten vaikutusten syntyminen. Lupamääräys 15 on tarpeen valvonnan takia. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Lupamääräyksellä 16

8 velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ottamaan jatkossa käyttöön uutta käyttökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää päästöjä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lupamääräyksellä 17 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet poistetaan. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi toiminnan lopettamisesta, luvanhaltijan vaihtumisesta tai muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupamääräysten 18 ja 19 mukaisesti. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Toiminnan harjoittajan tulee jättää lupamääräysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus lupaviranomaiselle mennessä. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta ja käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista. Velvoite on annettu ympäristösuojelulain 55 :n nojalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kanalarakennuksen laajentamistyöt voidaan aloittaa, kun lupa on saavuttanut lainvoiman, ja rakennustyölle on haettu rakennuslupa. Lupamaksu: Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaosto perii hyväksymänsä Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 : maksutaulukon eläinsuoja-kohdan nojalla lupamaksuna 750 euroa. Ympäristölupahakemuksen vireilletulo- ja lupapäätöksen julkipanokuulutukset on julkaistu Kuhmon kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla, sekä paikallislehti Kuhmolaisessa

9 Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöstä koskeva ilmoitus on julkipantuna kaupungin ilmoitustaululla Sovelletut säännökset: Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 52 56, 81, 96 98, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 8 12, 16 19, 21, 23, 30, 37 Jätelaki (1072/93, muut. 747/2007) 4, 6, 12, 15, 19, 51 Terveydensuojelulaki (763/94) 22 Tiedoksi: Kainuun ELY-keskus Kuhmon ympäristönvalvontaviranomainen MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on liitteenä. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Lupahakemus on päivätty ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Saunajärven kylän Jumi RN:o 12:3 joka koskee uuden lypsykarjapihaton rakentamisen. Lupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Ympäristölupa Raimo Pääkkösen eläinsuojan laajentamiseen ja toiminnan laajentamiseen

Ympäristölupa Raimo Pääkkösen eläinsuojan laajentamiseen ja toiminnan laajentamiseen Teknisen lautakunnan valvontajaosto 21 23.04.2014 YMPÄRISTÖLUPA RAIMO PÄÄKKÖNEN ELÄINSUOJAN RAKENTAMISELLE VALVJAOS 21 Ympäristönsuojelusihteeri 10.4.2014 Ympäristölupa Raimo Pääkkösen eläinsuojan laajentamiseen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS 90 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 18.elokuuta 2011, klo 18-19.30 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Juhani

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle.

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 74 YLO LOS-2003-Y-1227-131 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2004 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. LUVAN HAKIJA Rauli Ojala Päiväänpääntie

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Himaisen kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo RN:o 1:6.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Himaisen kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo RN:o 1:6. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 81 YLO LOS-2007-Y-1039-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2008 ASIA Päätös Veikko Uskin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Vampulan kunnan Kärväselän kylässä kiinteistöillä Heinilä RN:o 3:13 ja Huhtanen

Sikala sijaitsee Vampulan kunnan Kärväselän kylässä kiinteistöillä Heinilä RN:o 3:13 ja Huhtanen 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 67 YLO LOS-2006-Y-122-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2006 ASIA Päätös Jarno Vainion ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Loimaan kaupungin Niemen kylässä kiinteistöllä Yli-Heikkilä RN:o 2:6.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Loimaan kaupungin Niemen kylässä kiinteistöllä Yli-Heikkilä RN:o 2:6. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 76 YLO LOS-2007-Y-1304-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Pauliina ja Mikko Kivekkään tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320 lihasian sikalan toiminnan jatkamista.

ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320 lihasian sikalan toiminnan jatkamista. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 32 YLO LOS-2004-Y-1020-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320

Lisätiedot

Kanala sijaitsee Someron kaupungin Terttilän kylässä tilalla Maaniitty RN:o 8:13 yllämainitussa osoitteessa.

Kanala sijaitsee Someron kaupungin Terttilän kylässä tilalla Maaniitty RN:o 8:13 yllämainitussa osoitteessa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 38 YLO LOS-2005-Y-1217-131 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2006 ASIA Päätös Sinikka ja Esa Salon ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Huittisten kaupungin Karhiniemen kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 8:40, kiinteistörekisteritunnus

Sikala sijaitsee Huittisten kaupungin Karhiniemen kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 8:40, kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 45 YLO LOS-2004-Y-926-131 Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2005 ASIA Päätös Mika Heikkilän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Takatalo RN:o 2:4.

Sikala sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Takatalo RN:o 2:4. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 85 YLO LOS-2004-Y-763-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2006 ASIA Päätös Heikki Juustin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöllä Korimäki RN:o 3:29 osoitteessa Rekoistentie 130, PRUNKILA.

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöllä Korimäki RN:o 3:29 osoitteessa Rekoistentie 130, PRUNKILA. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 14 YLO LOS-2007-Y-83-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2008 ASIA Päätös Eeva Korimäen ja Heikki Laaksosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasian sikalan perustamista.

ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasian sikalan perustamista. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 17 YLO LOS-2003-Y-1199-131 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2004 ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28.

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1066-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Vesa ja Oili Onnelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöllä Riihimäki RN:o 3:195 yllämainitussa osoitteessa.

Broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöllä Riihimäki RN:o 3:195 yllämainitussa osoitteessa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 34 YLO LOS-2008-Y-731-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2009 ASIA Päätös Teuvo Pohjolan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 15 000

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Euran kunnan Hinnerjoen kylässä kiinteistöllä Kari RN:o 5:2.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Euran kunnan Hinnerjoen kylässä kiinteistöllä Kari RN:o 5:2. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2007-Y-223-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA Päätös Heikki Muuvilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Ruskon kunnan Hujalan kylässä kiinteistöillä Kanala RN:o 3:103 ja Kanalanpelto RN:o 3:102 yllämainitussa osoitteessa.

Broilerikasvattamo sijaitsee Ruskon kunnan Hujalan kylässä kiinteistöillä Kanala RN:o 3:103 ja Kanalanpelto RN:o 3:102 yllämainitussa osoitteessa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2003-Y-1318-131 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2005 ASIA Päätös Myllymäen Broileri Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Punkalaitumen kunnan Sarkkilan kylässä tilalla Karimäki RN:o 4:124. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Punkalaitumen kunnan Sarkkilan kylässä tilalla Karimäki RN:o 4:124. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 113 YLO LOS-2004-Y-173-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2004 ASIA Päätös Kirsi-Marja ja Ari Ukkosen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35

Lisätiedot

Kanalat sijaitsevat Someron kaupungin Kaskiston kylässä kiinteistöllä Jusmäki RN:o 5:118.

Kanalat sijaitsevat Someron kaupungin Kaskiston kylässä kiinteistöllä Jusmäki RN:o 5:118. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 101 YLO LOS-2007-Y-45-113 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2007 ASIA Päätös Sari ja Kalevi Uutelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Auran kunnan Järykselän kylässä kiinteistöllä Lahvonmäki

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Auran kunnan Järykselän kylässä kiinteistöllä Lahvonmäki 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2007-Y-213-113 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2008 ASIA Päätös Markku ja Toive Tammen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2003-Y-1302-131 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2004 ASIA Päätös Jukka Naskalin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Sikaloiden paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikaloiden paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 8 YLO LOS-2004-Y-184-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.2.2005 ASIA Päätös Juha ja Heli Pietilän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 48 YLO LOS-2007-Y-275-113 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2008 ASIA Päätös Sten Anderssonin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikalarakennukset ja lantavarastot sijaitsevat Vampulan kunnan Punolan kylässä kiinteistöllä Vähäjoki RN:o 2:170 yllämainitussa osoitteessa.

Sikalarakennukset ja lantavarastot sijaitsevat Vampulan kunnan Punolan kylässä kiinteistöllä Vähäjoki RN:o 2:170 yllämainitussa osoitteessa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 86 YLO LOS-2006-Y-1291-113 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2007 ASIA Päätös Jukka-Pekka Sampolahden ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

kasvattamoksi ja lantavaraston perustamista. Nautakasvattamon ja lantavarastojen sijainti on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

kasvattamoksi ja lantavaraston perustamista. Nautakasvattamon ja lantavarastojen sijainti on esitetty liitteenä olevassa kartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 136 YLO LOS-2004-Y-208-131 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2004 ASIA Päätös Jarkko ja Anne-Mari Hakasen tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kiskon kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Tuomisilta RN:o 2:9 osoitteessa

Eläinsuoja sijaitsee Kiskon kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Tuomisilta RN:o 2:9 osoitteessa 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 7 YLO LOS-2005-Y-290-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.2.2006 ASIA Päätös Rauno Laitisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karhunojan kylässä kiinteistöllä Kaihoniemi RN:o 3:203.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karhunojan kylässä kiinteistöllä Kaihoniemi RN:o 3:203. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2008-Y-26-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Matti Lankiniemen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Sikala ja kanala sijaitsevat Alastaron kunnan Hintsalan kylässä tilalla Niemelä RN:o 1:9 osoitteessa Niemeläntie 41, KOJONKULMA.

Sikala ja kanala sijaitsevat Alastaron kunnan Hintsalan kylässä tilalla Niemelä RN:o 1:9 osoitteessa Niemeläntie 41, KOJONKULMA. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2003-Y-1282-131 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2004 ASIA Päätös Jouni Talven ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Perälä RN:o 5:1. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Perälä RN:o 5:1. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 57 YLO LOS-2007-Y-1185-113 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2008 ASIA Päätös Osmo Palomäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 240

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 52 YLO LOS-2007-Y-892-113 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2008 ASIA Päätös Vesa Saaren ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 17 lypsylehmän,

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle.

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 86 YLO LOS-2004-Y-157-131 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2004 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. LUVAN HAKIJA Jyrki Suhonen

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle.

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 123 YLO LOS-2003-Y-1338-131 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2004 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. LUVAN HAKIJA Jukka Nikula

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 25.01.2017 Ympäristölupahakemus, Kaarlo Peltomaa Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle 608-406-11-5,

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 87 YLO LOS-2007-Y-1303-113 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 ASIA Päätös Taneli ja Teija Lehtosen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Loimaan kaupungin Kauhanojan kylässä kiinteistöllä Levo RN:o 3:13. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Loimaan kaupungin Kauhanojan kylässä kiinteistöllä Levo RN:o 3:13. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 95 YLO LOS-2008-Y-15-113 Annettu julkipanon jälkeen 14.10.2008 ASIA Päätös Kalle Mattilan tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Toni Haavisto Mykorantie 198, 27430 Panelia Y-tunnus: 1903517-4. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toni Haavisto Mykorantie 198, 27430 Panelia Y-tunnus: 1903517-4. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 68/2012/1 Dnro ESAVI/189/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2012 ASIA Satamuna Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 29 999 munivan

Lisätiedot

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 1 YLO LOS-2004-Y-1087-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.1.2008 ASIA Päätös EJR Holding Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Munituskanala sijaitsee Yläneen kunnan Keihäskosken kylässä kiinteistöllä Ylitalo RN:o 2:37.

Munituskanala sijaitsee Yläneen kunnan Keihäskosken kylässä kiinteistöllä Ylitalo RN:o 2:37. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 112 YLO LOS-2008-Y-260-113 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2008 ASIA Päätös Rauno Kajanderin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä kiinteistöllä Seppä RN:o 4:37. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä kiinteistöllä Seppä RN:o 4:37. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 70 YLO LOS-2005-Y-956-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA Päätös Tomi Virtasen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala ja broilerikasvattamo sijaitsevat Köyliön kunnan Kankaanpään kylässä kiinteistöllä Peltola RN:o 26:2 yllämainitussa osoitteessa.

Sikala ja broilerikasvattamo sijaitsevat Köyliön kunnan Kankaanpään kylässä kiinteistöllä Peltola RN:o 26:2 yllämainitussa osoitteessa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 75 YLO LOS-2007-Y-1323-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Säterin Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 11.06.2015 Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Lisätiedot

Jukka Nikula Ihamäentie 311, 31400 Somero Y-tunnus: 2260568-2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Jukka Nikula Ihamäentie 311, 31400 Somero Y-tunnus: 2260568-2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 171/2011/1 Dnro ESAVI/57/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2011 ASIA Kauriskallio Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 40 000 munivan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 61 YLO LOS-2009-Y-47-113 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2009 ASIA Päätös Olli Soron ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 145 lypsylehmän,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 91 YLO LOS-2008-Y-478-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2008 ASIA Päätös Tero Rovion ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 25

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 40 YLO LOS-2008-Y-996-113 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2009 ASIA Päätös Marko Vettenrannan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2012/1 Dnro ESAVI/159/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 ASIA Jukka ja Ulla Huittisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 20 000

Lisätiedot

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 31 YLO LOS-2007-Y-868-113 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2008 ASIA Päätös Esko Hautakorven ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 350

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo ja perustettava nautakasvattamo sijaitsevat Lavian kunnan Mustajoen kylässä kiinteistöllä Ala-Jaakkola RN:o 9:2.

Laajennettava broilerikasvattamo ja perustettava nautakasvattamo sijaitsevat Lavian kunnan Mustajoen kylässä kiinteistöllä Ala-Jaakkola RN:o 9:2. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 87 YLO LOS-2006-Y-1117-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 ASIA Päätös Jaakko Sepän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Perniön kunnan Suomenkylän kylässä kiinteistöllä Alhainen RN:o 6:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Perniön kunnan Suomenkylän kylässä kiinteistöllä Alhainen RN:o 6:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 95 YLO LOS-2004-Y-563-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2005 ASIA Päätös Aarto Alanteen Yhtymä Alanteen lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Broilerikasvattamo ja hevostalli sijaitsevat Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöillä Yli-Anttila-Kylämäki RN:o 1:78.

Broilerikasvattamo ja hevostalli sijaitsevat Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöillä Yli-Anttila-Kylämäki RN:o 1:78. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 12 YLO LOS-2004-Y-2-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2008 ASIA Päätös MTY Elina ja Juha Kylämäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Kauppilan kylässä kiinteistöllä Heinistö RN:o 7, kiinteistörekisteritunnus X.

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Kauppilan kylässä kiinteistöllä Heinistö RN:o 7, kiinteistörekisteritunnus X. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 22 YLO LOS-2008-Y-708-113 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2009 ASIA Päätös Juha Isosävin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

Eläinsuojan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Eläinsuojan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 80 YLO LOS-2007-Y-1016-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2008 ASIA Päätös Seija Kairisen ja Jarmo Koslosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 57 YLO LOS-2008-Y-1333-113 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2009 ASIA Päätös Sami Helkamäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 22

Lisätiedot

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS 165 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 24. marraskuuta 2011, klo 18-20 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Puheenjohtaja Juhani

Lisätiedot

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 54 YLO LOS-2003-Y-1306-131 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2004 ASIA Päätös Peltolan Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Mika Anderssonin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan sikalan toiminnan jatkamista Vehmaan kunnassa.

Mika Anderssonin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan sikalan toiminnan jatkamista Vehmaan kunnassa. Etelä-Suomi Päätös Nro 68/2010/3 Dnro ESAVI/399/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2010 ASIA Mika Anderssonin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Halikon kunnan Kuttilan kylässä kiinteistöllä Takala RN:o 1:13, kiinteistörekisteritunnus

Sikala sijaitsee Halikon kunnan Kuttilan kylässä kiinteistöllä Takala RN:o 1:13, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2005-Y-13-131 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2005 ASIA Päätös Esa Virtasen Porsasmylly Oy:n lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika 1 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 10 / 2015 Myn 19/2015 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2015 Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika Asia Olemassa olevan maidontuotantotilan

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Someron kaupungin Kivisojan kylässä kiinteistöllä Varpuniitty RN:o 6:3 yllämainitussa

Sikala sijaitsee Someron kaupungin Kivisojan kylässä kiinteistöllä Varpuniitty RN:o 6:3 yllämainitussa 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 19 YLO Dnro 0201Y1553-113 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2007 ASIA Päätös Hannu Koivulan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 2050

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Vihteljärven kylässä kiinteistöllä Lähteelä RN:o 2:218, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Vihteljärven kylässä kiinteistöllä Lähteelä RN:o 2:218, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 23 YLO LOS-2008-Y-771-113 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2009 ASIA Päätös Mikko Uusitalon ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Ympäristö- ja terveyslautakunta 33 17.05.2017 Jyrki Anttilan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen, Karvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17.05.2017 33 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina

Lisätiedot

Myllykyläntie 642, 32500 Oripää Y-tunnus: 1892135-0

Myllykyläntie 642, 32500 Oripää Y-tunnus: 1892135-0 Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2011/1 Dnro ESAVI/333/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Lauri Virtasen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan

Lisätiedot

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 19 YLO LOS-2007-Y-185-113 Annettu julkipanon jälkeen 12.2.2008 ASIA Päätös Terhi ja Kimmo Witikkalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Luvian kunnan Väipäreen kylässä kiinteistöllä Ojala RN:o 1:177.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Luvian kunnan Väipäreen kylässä kiinteistöllä Ojala RN:o 1:177. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 40 YLO LOS-2007-Y-816-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2008 ASIA Päätös Rauno Laaksosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ympäristölautakunta 3 27.01.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ymp 3 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 Markus Kivelä Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Auran kunnan Karviaisten kylässä kiinteistöllä Uusi-Mattila RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus T.

Eläinsuoja sijaitsee Auran kunnan Karviaisten kylässä kiinteistöllä Uusi-Mattila RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus T. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 76 YLO LOS-2008-Y-218-113 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2009 ASIA Päätös Maatalousyhtymä Jouni, Suvi ja Saana Ruohosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Navetta sijaitsee Karvian kunnan Saran kylässä kiinteistöllä Niemenmaa RN:o 8:56.

Navetta sijaitsee Karvian kunnan Saran kylässä kiinteistöllä Niemenmaa RN:o 8:56. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 104 YLO LOS-2007-Y-132-113 Annettu julkipanon jälkeen 17.10.2007 ASIA Päätös Kati ja Erkki Niemenmaan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 28/2011/3 Dnro ESAVI/487/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2011

Päätös Nro 28/2011/3 Dnro ESAVI/487/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 28/2011/3 Dnro ESAVI/487/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2011 ASIA Maatalousyhtymä Mikko, Toivo ja Sirkka Luhtalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 27.04.2017 Teemu Tuuliniemen eläinsuojan ympäristölupa, Karvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 27.04.2017 22 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Hakija Teemu

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot