maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS TUOMEN LOKAKUU Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona maininki

2 Uusi Premium Business. E 200 CDI BE Vakiona mm: Ainakin mahdollisuutta lokakuu 200!"#$#%%&&$'#(&)*'+",$-'".$-'/"'%*"0-%*((-'23##%/"%+%#$%&3'(3'"3#(3*'"+('.$%043&&$' 5)6#77--)'/$'83,(7--)'833&$$'/$'/))#3*'7++)--))',%&-%%4(++$$*'977&0$66$&-%&-(*'$+#%: +%,"."3,$'0338%%'/$'/)+/(++('/))'8(6%&$6#3' ;6#($'"*'(+),)&&)'#$3##(3*'(*3-(*<'/"-(*'&330(*'&$-&$$,3*(*'#$**$--$$'=(6)&3*' (63+$3&3&-$'(+),)*-$3-":"88$3&-$'-)0)*'.3*##3+3&-$*<',3&-)'."3'(-&3)'8)3.33*'+%"*-(.$$' 5%3&-(+(<',3&-)'0$$.(3+3-'+$8&(*$'/$'0$$.(3+('%%4(&-$$*'2%6$'/"#%'+$3-('$+#%-(#3/A303*: &)'2(+$$'#"6--3$''2774)'8%"+3&"$&3'&%"&3--(+(,$$*'#36/$$'/$'+%('&(''B$+3-&('8%#(%-%:,3&#63-((63#&3'&3+##$',%#$.%%&'9"3-$')343++( C&(3*'.)3-(-))*<'(--)'8$6$&'-$('$6/(*'/$'(+),)*'63#$&-$,3&((*'"*'-"3&-(*'$%--$,3*(*' 9330(*'$6#3'-$6/"$$'-3+$3&%%#&3$'-$$/(,,3*'#%3*'$%-"'$/$$'D36.(*&$+"*'&3++$*'7+3'(+3'*"3*' EF'GGG'#(6-$$'8)3.)&&)'933*)'"*'/"'.$+3**$*'.$6$$ Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja 2&'=)7'&3.%3++$,,('!!!"#$%&%&'%()*+%",'#(6-",$&&$',3-)',3(+-)'"+(-'+(04(&-),,('9(*'/)+#((*#3*'/))'.3(+)'EH'III' $%--$,3&-3+$3&%%--$' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen EU-keskikulutus 5,3 l/00 km, CO 2 -päästöt 37 g/km. E 200 CDI BlueEfficiency Premium Business, UUTTA! TURKU juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 00 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Minna Kirkkola 4 Maarit Myllymäki lähti Satavasta Skåneen 9 Lukijakysely Marian rakennusblogi 2 Minä hirvensalolainen, Erkki Ääritalo 6 Seuraintalon remontti 22 Marcus Tuomen lokakuu 2 maininki Vesilaitoksentie, 2200 Raisio maininki 3 Puh * Ma 9-20, ti-pe 9-8, la 0-5 *Puhelun hinta 8,29 snt/puhelu + 2,02 snt/min (sis. alv 23 %)

3 kutsuvieras Saarilta Vaikka Ruotsi sijaitsee maantieteellisesti lähellä, kuluu vaihto-oppilaan vuosi siellä samaan tapaan ja samoin säännöin kuin muihinkin maihin lähtevillä. Teksti ja kuva: Tiina Törnström Skåneen Etuoikeus opettaa Piiri pieni pyörii, kun mietin työhistoriaani opettajana. OIen ollut etuoikeutettu saadessani kulkea tätä saarten koulupiiriä ensin Wäinö Aaltosen, sitten Särkilahden ja nyt Haarlan ja Kakskerran kouluissa. Opiskeluaikana suoritin kenttäharjoittelujakson Särkilahdessa. Pienen Särkilahden koulun ilmapiiri teki jo silloin lähtemättömän vaikutuksen ja toi vakuuden siitä, miten tärkeä merkitys koulun hengellä on lasten opintiellä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnissa. Varsinaisen työelämäni alkuvuosina Wäinö Aaltosen koulussa sain seurata Pirkko ja Antti Lehtisen opettajuutta ja koulun johtamista. Kullanarvoisiksi tienviitoiksi noilta ajoilta muotoutuivat turvallisten ja välittävien rajojen asettaminen oppilaille, opettajan työn tekeminen täydellä sydämellä, positiivisin ottein sekä kotien kanssa tehdyn yhteistyön merkitys. Saartemme kouluelämässä on tapahtunut suuria konkreettisia myllerryksiä. Särkilahden koulun toiminta loppui kokonaan muutama vuosi sitten, Kakskerran vasta remontoitu koulu osoittautuikin kosteusvaurioineen käyttökelvottomaksi ja edessä oli taas muutto toisaalle jne. Edellisten seurauksena ovat lapset ja aikuiset olleet suurten muutosten kokijoina. Saarillamme on vahva yhteisöllisyyden tunne, mikä on etu myös myllerrysten tyynnyttämisessä. Koulutyötä arvostetaan ja sen vaiheita eletään yhdessä. Lupaan omalta osaltani tehdä parhaani saartemme lasten opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin eteen saarilta saamieni oppien saattelemana. Tukenani tässä haasteessa on erinomainen työyhteisö! Minna Kirkkola Haarlan ja Kakskerran koulujen koulunjohtaja Hän on poikkeuksellisen rohkea 6-vuotias. Maarit Myllymäki viimeisteli peruskoulunsa viime keväänä ja aloittaa nyt lukion Ruotsissa. Seuraamme satavalaisen taivalta Skånessa vuoden ajan. V$30-":"883+$$#&3'&%%**$-$$*'8))$&3$&&$'.$&-$'+%#3"*' (*&3,,)3&(*'-$3'-"3&(*'.%"4(*'/)+#((*'933-)'0%"+3,$-: -$'5$$63-'J5$6(J'57++7,)#3'8))--3'+)0-()'#"#(3+(,$$*' &3383))*'6$/$*'-"3&(++('8%"+(*'/"'+%#3"*'(*&3,,)3&(#&3'.%"4(#&3' :'53(-3*'K%"-&3*'/$';%&-6$+3$*'.)+3++)<'5$$63-'#(6-""'2$3##$' "+-%'-33.33&-3'2(60((*')3-3'"&"3--$%-%3'&$--%,$+-$'$%&-6$+3$+$3&(#&3<'.$3##$#3*'"*'$&%*%-'K%"-&3&&$'/"'7+3'NG'.%"--$'2(60((*'3&)'"*' 6%"-&$+$3*(*'/$'0(3++)'"*'$3(,,3*'$&%*%-'.$30-":"883+$&'O,$' -7-)6'"*'"++%-'C9;?&&$<'/"-(*'7,,)667&-)'.$6,$&-3'8(60((+-)'+A7: -77'' 3. PÄIVÄ PERJANTAI 5$$63-'#(6-""'$/$-%#&3&-$$*'.$/$$'.%"6"#$%&3'(**(*'+)0-A))*'!$%##%/$'"*'8$#$--%'/$'8(60('0"3-$$'.33,(3&3)'/)6/(&-(+7/)'O&$' -$.$6"3&-$'"*',(*"&&$'.3(+)'-)*))*'3&)*-)8(60((*'-%-%*',%#$: *$'$%-"++$'K%"-&33*'5$$63-'3-&('+)0-(('+(*-)(*'=AA8(*0$,3*$$*<' 03&-A++)'&3/$3-&(.$$*'K%"-&3*'#"-33*'"*'7++)--).)*'+707-'!)0(++)' "*',7A&'5$+,A<',3&&)'"*'8$+/"*'%+#",$$+$3&3$'' 4(++3&-)'6%"-&3$<'5$6('*$%6$$'C+#"3&(&-3'0)*',(*(('-)7&3*'6%"-: &$+$3&(&-$'.$$+(3*('03%#&3*((*'!)0-A8)3.)<'8(6/$*-$3'EP'(+"#%%-$<'(3'(*-(3+(',3-))*'-$3#$%&: #"3&-$'5$$63-'"*'3-&('&7*-7*7-',7A&'EP'8)3.)'8(6/$*-$3*$<'/"-(*' #7&((&&)'"*'(*(,,)*#3*'-)6#()'/$'8"&3-33.3*(*'8)3.)'(+),)&&)' :'Q-&('(3'"&$$'.3(+)'/)**3--))'*33*'8$+/"*'R343++('-),)'"*'3&"' /%--%<'#%*'8(60((*'#%"8%&'+)0-(('*7-',$$3+,$++('=$3##3' *(+/)'+$&-$'".$-'(*&3'.%"**$'",3++$$*'/$'3&"&3&#"#3*'&%%*: -$$'.%"4(*.$30-((&&$'8%"+(#&3'.%"4(#&3'=33*$$*' LÄHELLÄ MUTTA KAUKANA B$3##$'K%"-&3'&3/$3-&((',$$*-3(-((++3&(&-3'+)0(++)<'#%+%%'.$30-":"883+$$*'.%"&3'&3(++)'&$,$$*'-$8$$*'/$'&$,"3*' &))**A3*'#%3*',%303*#3*',$303*'+)0-(.3++)'93(+-)'(3'.3(: 6$3++$'#"-3,$$0$*'#(&#(*'.%"4(*<'(3.)-#)'#" *'.3(: 6$3+%-'&3**('"+('-"3."--%/$'K%"-&3&&$'#"04(,$$*$'"*'&(' (-%<'(--)'&3(+-)'&$$',$04"++3&(&-3'+%(--%$'07.)#&3'/"3-$#3*' +%#3"*'#%6&&(/$<'/"++"3*'+%#3"$3#$'(3'.)+--),)--)'83-(*( 5%%-(*'#"%+%,$$3+,$'(6"$$'&3(++)',(+#"3&(&-3'!%#3"' /$'$,,$--3#"%+%'-"3,3.$-'K%"-&3&&$'7043&-(--7*)'O883: +$$-'.$+3-&(.$-'(-%#)-((*'+3*/$-<'/"3++$'"83&#(+(.$-'B$30: -":"883+$$-'&3/"3-(-$$*'7+((*&)'+%"**"*-3(4(+3*/$++(<'/"#$'.$&-$$'(*3-(*'+%#3"-$'5$6(*'#$*&&$'&$,$*'#$-"*'$++$' "83&#(+(.$-',7A&'#$,8$$/$-'/$'%60(3+3/$-<'70-((*&)'6(3+%' NGGG'"883+$&-$' :'Q-&('$&3$&&$'#"%+%'"*'K%"-&3*'&%%63*'%60(3+%+%#3"<' 5$6('#(6-""'/$'8"0-33<'/"&#"'&3(++)'"83&#(+(.$-',$$*'%6: 0(3+%*'&%%6(-'+%8$%#&(-'''' 5$$63-'8$+$$'9%",((*'(*&3'.%"4(*'#(&)#%%&&$'/$'/$-: #$$'"83&#(+%/$$*'=+$&&3#"*'+%#3"&&$'93-)'(**(*?'53-)' 5$6('#36/"3--$$'/$-#"&&$'3-&('#%%+%,3&3$$*'9#T*(&-$' L*&3,,)3&(-'-%**(+,$-'+A7-7.)-'/"'&(%6$$.$+-$'&3.%+-$' 5$6(<'"+('07.)? 4 maininki maininki 5

4 !"#$%&''(''!)*+((+, Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Luokkakavereita rapujuhlissa. Oikeella Wilma ja vasemmalla Johanne. Takana Måns ja Anton. Sunnuntaipäivä hostäidin ja koiran kanssa rannalla, paikassa nimeltä Skanör. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki HAJSAN! Kaikki on lähtenyt käyntiin paremmin kuin hyvin. Asun täällä Hjärupissa, n. 6 km Lundista ja 5 km Malmösta. Vertaan Hjärupia Hirvensaloon, Lundia Turkuun ja Malmöä Helsinkiin. Käyn koulua Lundissa, jonne pääasiassa kuljen junalla. Matka kestää vain 3 min, joten se säästää kivasti aikaa aamuisin! Valitsin koulussani urheilulinjan, ja lajini on soutu. Kaikki 28 oppilasta luokallani ovat jopa yllättävän kiinnostuneita Suomesta ja suomen kielestä. He ottivat mut heti mukaan luokan omiin juttuihin ja pitävät huolta ja auttavat mua niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Olen päässyt heti ruotsalaisen elämän makuun: takana jo kahdet rapujuhlat. Ekat luokan kanssa ja toiset hostäidin kaverin luona, joka on muuten suomalainen! Isäntäperheeseeni kuuluu äiti Bev, isä Lars, saksalainen vaihtari Lisa ja Bobbykoira. Kotona puhumme englantia, ainoastaan Larsin kanssa puhun ruotsia. Koulussa puhun sekaisin englantia ja ruotsia, vaikka pyrin puhumaan pelkästään ruotsia. Nyt kolmen viikon aikana olen jo tottunut sen verran skånskaan, että sitäkin alkaa ymmärtää! Aluksi se ei kuulostanut edes ruotsilta. Säät täällä ovat olleet parhaat mahdolliset. Me käydään vielä syyskuussa rannalla kun suomalaisnuoret kaivavat jo talvitakkeja päällensä. So far so good. Mare Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Silhouette, Gucci, Prada, Dior... Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Ajanvaraus puh. (02) maininki maininki 7

5 Tulipa Aboa Turku on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 20 virallinen kukka, jonka toivotaan leviävän pihoille ja pientareille. Kuva: Lepolan puutarha LUKIJAKYSELY Vastaa & voita 00 lahjakortti Viherlassilaan! Kevät 20 muhimaan, kulttuurilla tai ilman. Maininki on nyt kaksivuotias ja janoaa nuorukaisen tavoin tietoa siitä, millainen hän itse on. Kerro sinä ja auta samalla omaa lehteäsi kehittymään. Vastaa osoitteessa olevaan kyselyyn 7.0 mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Viherlassilan 00 euron lahjakortti. E nsi keväänä meidän pihamme ovat osa kulttuuripääkaupungin pihakulttuuria. Sitä voi juhlistaa istuttamalla nyt kukkasipuleita kukkapenkit pullolleen. Tulipa Aboa Turku on paitsi kaunis, myös kulttuuripääkaupungin virallinen kukka, mikä näkyy keväällä erityisen ylväänä kukintona, varsinkin jos nyt istutetut sipulit eivät joudu maahan, missä vesi seisoo. Saarelainen maa on savinen, muttei muuten turhan kranttu se ottaa hyvin mieluusti huomaansa myös muut kuin kulttuurikuorrutetut tulppanisipulit, jos niiden värisävy ei miellytä tai sovi muun kukkapenkin hartaasti vaalittuun ilmeeseen. Tulppaanit ehtii istuttaa vielä lokakuun aikana kosteaan, ilmavaan multaan. Sopiva istutussyvyys on 3-4 kertaa sipulin koko. Sipulit laitetaan istutuskuopan pohjalle suippo puoli ylöspäin, 0 20 sentin välein. Peitetään mullalla, tiivistetään kevyesti ja kastellaan. Päälle voi levittää vielä ohuen lehtikerroksen sipuleita suojaamaan. Kevätkukinta on luvassa huhti-kesäkuun aikana, jonka jälkeen tulppaanit kannattaa vielä lannoittaa. Kasvitieteelliset tulppaanit ovat kestäviä ja leviävät itsekseen. Ne sopivat erityisen hyvin luonnontilaisiin puutarhoihin, puiden alle ja metsän ja hoidetun osan rajamaastoon. Kuva: Pirjo Huttunen ar is ää sa "& sa # # "" $ A # '' # % % mainink i elämää saar issa HIRVEN SALON AREN PIKISA A EN ELMI LAST TUNN SY YS, K AKSKER R AN JA SATAVA N OMA MARR ASKUU KALA TUO MAKUA KAISTANIEME N PERHEEN ARKEEN 2008 S. 20 ON IT OITO VINK SY YS ARHANH PUUT S. 6-7 LL Ä IN LÄHE TERH NTÄ SYDÄ OMAT EN AIST OVAT AREL -7 6 JA SA ET S. LAPS Haunisen Jarin oppivuodet NI UUKO KUUL KA AN ÄÄ SA ASUK OITUKSES KA AV S. 9 Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee i yösaar t n o i ar Kotisa löytää saaresta lapsuuden tunn elmia ja a t a a m er t a m OS: ÖNRO LEIF GR ar iss ää sa a.indd itä pal teen tö EDOS ARIV SALON, KA KSK _08_V ERR AN AVA N JA SAT TÄ TIÖS KO IDEN PII RA KS UA TU O nki_9 maini HIRVEN OM A LEH TI Leena ALI A MA ja SKU U mai nin Kaarinan tyttöjen illass a parannetaan maailmaa elä mä ki maininki :3 Rami Koskelaisen 008 5: elämää saarissa perhe MAIN INKI T LEHDEN SIVU AVAT TU! aininki lehti.fi 2009 TOUKOKUU AN JA SATAVAN OMA HIRVENSALO N, K AKSKERR umm Olli N rkua. a Tu unilaeinnt katton KEITasellaPUAN UTAL TU LVII ki ma i ni n eläm ja Asun ela ky ma i ni n k i HIRVENS ä saa ris sa ALO N, KAK SKER RAN JA SATA VAN OMA LEHTI A TAM MIKU U 200 ntävät mainink i maininki 08_painoon.in dd Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran teatteri tulkitsee Waltaria Metalliromut pois nurkista n juhlaa onnose Eila M kuu on yhtä maalis elagon Archip Lions aala aa todist kevätg ranne imur toa läp na Nuo Katarii ippailmiön kestova ä iv pä utus lip n.indd ainoo nki_p maini Pihakilpailu käynnissä Hirvensalossa! maininki & # $ 3_09_ 8 i k mainin eläm A OILL A LEHD RUOK HY VÄ NT YY STA SY DE ISUU KOTO S. 4-5 Tomi Ko rkka: Hir mai nink i uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin :45 20:09 vensaloss lähellä ke aivan ma skustaa, alla Michela Fingerroosin maininki 0_200 a asutaan _mainink i_v4_pa inoon.ind VESA SAL MEL AN TAMMIK UU maini nki :37:23 lmoittaudu pihakilpailuun tai kerro vinkki tietämästäsi hienosta hirvensalolaisesta pihasta! Kilpailusarjat kattavat kaikki pihat: omakoti-, rivi- ja kerrostalot, lomapihat, yrityspihat ja julkisten rakennusten pihat. Ota yhteyttä kaupunginosamme alueraatiin, jonka muodostavat Hirvensalon omakotiyhdistyksen ja Hirvensaloseuran edustajat. Markku Hyvönen, puh: Risto Järvinen, puh: Erkka Syvälahti, mail: puh: maininki THAIMA AN MAKUJA SATAVA SSA KATRIIN A JA MEE TYKKÄÄ RI VÄT NAI SLA ULAJIST A 9 Mink älaisia lakkeja ja mink älaisia ajatu ksia lakkie n alla?

6 LAPIOT ESIIN, ISTUTUSAIKA PARHAIMMILLAAN! Viherlassilan VIHREÄT PÄIVÄT jatkuu. Paljon kasveja ALEhintaan jopa -50%. MUISTA ISTUTTAA TURKU-TULPPAANEITA! 20kpl 4 MEILLE PÄÄSET BUSSEILLA NR. 20 & 420 Avoinna ark. 9-9, la 9-7, su 0-6 Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Paluu syksyiseen arkeen edessä Elokuun loppuun mennessä talomme oli viimein saavuttanut harjakorkeutensa ja oli aika ryhtyä katon tekoon. Kattotuoleja saatiin kuitenkin odotella pitkään, sillä kiihtyneen rakennusbuumin ansiosta toimitusajat olivat pidentyneet huomattavasti. Lyhytkin odotusaika tuntui raastavalta, sillä en ole varmaankaan sitä maailman kärsivällisintä tyyppiä. Hyvähän se on että sekä tavarantoimittajilla että työmiehillä riittää töitä, mutta kun kyseessä on ikioma taloprojekti tuntuvat pienetkin viivästykset maallikosta ikuisuuksilta! Vaikka työmaalla oli näennäisesti hiljaisempaa, oli syksy tuonut mukanaan kiireisen perhe-elämän. Oma työni alkoi taas elokuun puolessa välissä samoin kuin Vernerin koulu, Vilman eskari ja Eliaksen perhepäivähoito. Lisäksi kahden vanhimman lapsen harrastukset lähtivät hiljalleen pyörimään, joten suurempia vapaa-ajan ongelmia ei ollut. Mikäli vapaa-aikaa sattui vahingossa jäämään, käytin sen mielelläni Elixiassa tai Hirvensalon lenkkipoluilla. Usein iltaisin päässä pyörikin vain yksi kysymys: missä ihmeen välissä ehdimme miettimään talomme materiaali- ja muita sisustuskysymyksiä? Tähän kysymykseen olimme mieheni Mikon kanssa usein törmänneet todetessamme että viikkojen pähkäilyn ja nettisurffailun jälkeen emme vieläkään olleet löytäneet juuri sopivaa kaakelimallia lattiaan tai kosteiden tilojen seiniin. Ainut lukkoon lyöty asia oli Timberwisen lankkulattia olohuoneeseen ja yläkertaan. Muut materiaalit ovatkin sitten vielä auki - joten vielä riittää mietittävää. Etenkin viime kuukauden aikana olemme olleet silti varmoja siitä, että tapamme rakentaa talo on ehdottomasti oikea ratkaisu. Vaikka projektin alussa kustannuslaskelmaa tutkiessa kävikin mielessä miten paljon omalla työpanoksella pystyisi säästämään, oli silti punnittava muiden kuin pelkkien eurojen arvoa. Olemme todenneet että yhdessä lasten kanssa vietetty aika on paljon arvokkaampaa kuin säästetyt eurot - etenkin kun omatoiminen rakentaminen meidän kohdallamme olisi kestänyt useita vuosia. Ja toisaalta kustannussäästötkin olisivat taatusti hävinneet siihen, kun taloamme oltaisiin yrityksen ja erehdyksen kautta pakerrettu eteenpäin. Kaikesta huolimatta on pakko nostaa hattua kaikille, jotka ovat maallikkoina lähteneet rakentamaan taloa omatoimisesti ja onnistuneet tasapainoilemaan perheen, työelämän ja rakentamisen välillä. Me emme olisi tuohon hommaan pystyneet MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Kölikatu 2, 2080 TURKU Leppoisaa lokakuuta! Lokakuussa Ruokatoriltamme: 6 95 Broilerin rintafilee pippurijuustotäytteellä /kg /kg /kg /kg Kreikkalainen salaatti Kotikeittiön kinkkukiusaus Grillattu broilerin koipireisi Palvelemme ma pe 7 2, la 7 8, su 2 8 Halpa halvempi heijastin Keskimäärin kerran viikossa Suomessa liikennevahingossa yksi jalankulkija kuolee ja yli kymmenen loukkaantuu. Valtaosassa tapauksista jalankulkija on liikkunut ilman heijastinta. Pysytään me täällä hengissä ja kiinnitetään heijastavia killuttimia mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Lasten hihojen ja reppujen ohella muista myös aikuisten syysvarustus! Heiluva heijastin on älykkyyden merkki! TÄSSÄ VIISI FAKTAA HEIJASTIMISTA OLISITKO TIENNYT?. Paras heijastin on iso, kova, väritön ja ilman painatusta. 2. Vapaasti heiluva ja pyörivä heijastin erottuu parhaiten. 3. Koodi EN3356 tarkoittaa, että tuote on testattu nimenomaan heijastimena. 4. Heijastin kuluu käytössä ja teho katoaa lopulta kokonaan. Vaihda heijastin säännöllisesti uuteen. 5. Heijastimen tehon voi testata itse kotona. Ripusta heijastin esimerkiksi oven kahvaan pimeässä huoneessa. Osoita sitä taskulampulla silmiesi korkeudelta. Heijastaako? 0 maininki maininki

7 Erkki Ääritalo saa valita marraskuun Mainingissa esiteltävän saarelaisen. Mukava mies löytyy läheltä... Ääritalon nimellä on tarinansa. Houtskarista muutti 900-luvun alkupuolella Sjögren -niminen mies Vehmaalle Ääritalon tilalle ja otti nimen itselleen. Nimi kulkee yhä Ääritalojen matkassa. Australian unelmamatkalta löytyi uusi hattutyyli Näitä hattuja on pidetty koko kesä. Erkki ja Maiju Ääritalo ovat edelleen yhtä hymyä kertoessaan onnistuneesta Australian reissustaan. Tuliaisina kotiin tulivat kengurunnahkalakkien lisäksi muistot lämpimästä maasta ja sen ystävällisistä ihmisistä. Ennen kaikkea toteutui monivuotinen matkahaave, johon oli ehditty kerätä rahaa jo monta vuotta. minä hirvensalolainen A%&-6$+3$*',$-#$'#(6-""'&33-)<'(--)'/"&'0$6: 6$&-%&'"--$$'U'&(',7A&'$*-$$';%&-6$+3$$*' R)63-$+"-'+)0-3.)-'-)0-)3,(&&)'!3"*&'V+%: W3*'#$*&$3*.)+3*(*'.%"&3#"#"%&''B33##"'.3(-(--33*' 974*(7&&)<'"0/(+,$$*'#%%+%3'#$*&$3*.)+3&3)<',7A&' &#$*43*$$.3&3$'.$&-$$*"--"/$'/$'/%0+3$'2$3#$++$'"+3'!3"*&:.)#()'7,8)63',$$3+,$$<'7+3'#$04(&-$'&$4$&-$' +(3/"*$,$$&-$'5%--$'&3+-3'8))&-33*',7A&'&*"6#+$$:,$$*'#"6$++363%-"3++$'/$'#)7,))*'&$4(,(-&3&&)' Y)3&&)'#$*&$3*.)+3&3&&)'#"#"%#&3&&$'*3,3-(-))*' #$3##3'FGG'83363#%.(6*AA63)'7,8)63',$$3+,$$'L6#: #3'R)63-$+"++$'"*'",$$'#"#(,%&-$'83363#%.(6*AA63*' -(0-).)&-)'.%"&3+-$'NGGZ:NGGH'9(*'/)+#((*'#+%W3-"3:,3*-$'"*'.3(*7-'+(3/"*$*"&$*',7A&'",$&-$'$/$&-$' Y33*'.$+-$#%**$++3&3$'#%3*'8$3#$++3&3$'#"#"%#&3$'/$' -$8$0-%,3$'633--))'9('"--$$'8$+/"*<',%--$'.$$#$#%8: 833*'/))',7A&'-"3&(++('8%"+(++(? :933-)'&$$'07.)*'"+"*<'"*'#$.(6(34(*'-$8$$,3&3$<'.$8$$(0-"3&-7A-)'=$3##3'6$0$-',3-)'#(6)-))*<'#)7-(: -))*'07.)*-(#(.)3&77-((*<'/%0+$-'&(*'&3/$$*',$#&(: -$$*'3-&(<'R)63-$+"'#"6"&-$$ =%*'!3"*&:.)#()'#"#""*-%%<'#"#""*-%%'07.3*'(63: +$3&3$'30,3&3) :9('"*'#$--$%&'#"#"'9%",((* 5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'(--)'8$*"&-%#&(-'!3"*&:-"3:,3*-$$*'(3.)-'"**3&-%3&3<'(++(3'L6##3'R)63-$+"'"+3&3'/"' "&3--$3*'(+)##((++)'>$'0%",$--$.$$'"*<'(--(3'#(*(*: #))*'#$**$-$'"++$'!3"*&:/%0+3&-$'/$',$-#"3&-$'#$-((+: +3*(*'=$3##3',$#&(-$$*'3-&( :D3**"3&&$'-$3-$$'"++$'.3(+)'!(3/"*$:+3&)<'5$3/%'R): 63-$+"'-%%,$$ -Meri-Karina on yksi tärkeä kohde, jota on tuettu, Ääritalo kertoo. Myös paljon Lions Club-toiminnan kokouksia ja koulutuksia on järjestetty juuri Meri-Karinassa. L6##3'R)63-$+"'#%%+%%'!3"*&'V+%W';6X038(+$M""*<' /"#$'"*'&$-&$**%-'(&3,(6#3#&3'D36.(*&$+"&&$'#"%+%: /(*'&-38(*4(303*'O*'8(+$--%'7&-).77&"--(+%3-$'/$'+$0: /"3-(--%'/$+#$8$++"/$'/$',%3-$'%60(3+%-$6.3##(3-$'#"%: +%3++(' KOTIPIHALTA NÄKYY MERI 5%--$'(+),)'(3'$3*$'"+('"++%-'!3"*&'V+%W3$'R)63-$+"-' -(*'(-&3--33*'-"*--3$<'/"#$'+A7-73'D36.(*&$+"&-$? +)&-)<'-7A,$-#$*'.$66(+-$'D36.(*&$+"*'-"*--3'"+3'.$30: -"(0-"*$'#$##"*(*''B$&-$'#%*'-"*--3'"+3'&$$-%<'&3-)' #)7-33*'(*&3'#(6-$$'#$-&",$&&$'' :;/$-(+-33*<'(--)'(3'."3'"++$<'(3'."3'&$$4$'*)3*'03(*"+: -$'8$3#$+-$'-"*--3$ R)63-$+"-',%%--3.$-'%%-((*'#"-33*'/%0$**%#&(*$' EIFF'2"/3&-$'83(*3*'"+3'#"+,(*'.$*0$<'-"3*(*'8"3#$' #).3'7+)$&-(--$'/$'#"+,$&'+%#3"-$'2"/$-'".$-'*7-'*%": 63,,$3&-$',7A-(*'*7-',%%--$*((-'",33*'#"-(303*&$ JALKAPALLO VEI KOKO SUOMEN KENTILLE D36.(*&$+"*'$&%3*$+%('-$6/"&3'8"/3++('#$.(: 6(3-$'!)03$+%(3++$'$&%3'*(+3&(*#7,,(*-)' +$&-$ :=%*'*%"63*'8"3#$',(*3'#"%+%%*<'+)#: &3'+)03-$+"3&-$'&$,$++('+%"#$++('.33&3'#%%&3',%%-$#3*' +$&-$'!$&-(*'#$*&&$'"+3'-"&3'30$*-((++3&-$ 2(60((*' /%*3"63*' 53#$' R)63-$+"*',7A-)' #"#"' 8(60(' #"#"' &$3'.$%0-3$' /$+#$8$++"&-$' >%**%3)&&)' EIIG:+%.%*'8%"+3.)+3&&)'8"3#$'8(+$&3'=$%88$63&&$<' #$%8%*M3*'(4%&-%&/"%##%((&&$'>$+#$8$++"'.(3'#"#"' 8(60((*'.$8$$:$/$* :5(*3'.33&3:#%%&3'.%"--$<'(--)'(3',%%-$'-(0-7#))* =%*'8"/$-'"+3.$-'83(*3)'#7,,(*.%"-3$3-$<'"+3.$-' 8(+3-'*$$8%63#%*-3$'.$&-$$*'57A0(,,3*'#$3##3'9%":,(*'#(*-)-'-%+3.$-'-%-%3#&3<'8(+(/)'"+3'&$-$'.%"4(&&$' :5$3/%#3*'"883'/$+#$8$++"&))**A-<'L6##3'R)63-$+"' *$%6$$ :9('"*'%&#",$-"*'&('-$%&-$-7A<',3-)'-(04))*'/$+#$: 8$++"&(%6"3&&$ Ajateltiin, että ei voi olla, ei voi saada näin hienolta paikalta tonttia. 2 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 3

8 Ikioma saarimökkikin Ääritaloilla on, siellä on ehätetty käydä kääntymässä. Mutta se, mistä ainakin Maiju Ääritalo nauttii syksyisin, ovat vaelluspäivät Lapissa. Kuka: Erkki Ääritalo, myyntijohtaja ja Maiju Ääritalo, yrittäjä ja omien sanojensa mukaan tilitoimistonhoitaja. Harrastukset: Lions Club on vienyt Erkki Ääritalon sydämen mennessään, sen minkä jalkapallolta tilaa on liiennyt. Lokalahdella vanhan tilan kunnostus on ollut tärkeä harrastus jo seitsemän vuotta. Maiju Ääritalo suuntaa mielellään Lappiin vaeltamaan, talvella sinne on päästävä hiihtoretkille. Oma saarihistoria: Taivassalosta Turkuun muuttaneet Ääritalot saivat ensi kosketuksen Hirvensaloon ystävän uudenvuodenjuhlissa Kuusamakujalla talvisen pimeyden keskellä. Oma tontti saatiin alueelta sitten kuin vahingossa. Tonttiin tutustuttiin vappuna 986 ja yllätys oli melkoinen: voiko tällaista tonttia edes saada. Parasta saarilla: Kun sillan ylittää, alkaa oma maailma, siihen kuuluvat luonto, lenkkipolut ja saarten ihmiset. :'O+(*'0%",$**%-<'(--)'#%*'"*'/"#%'+$8&3<'/"*#$'.$*0(,,$-'(3.)-'/$#&$'#)74)'8(+(/)'#$-&",$&&$<'*33*' (3'+$8&3#$$*'/$#&$<'5$3/%'R)63-$+"'+3&)) 53#$'R)63-$+"++$'+$/3.$+3*-$'"&%3'*$88333*<'0)*'"*' (0-3*7-'/"'#$*&$3*.)+3&(++('8(+3%6$++('/$'8(+$&3';&-"*' TILITOIMISTO OMASSA KODISSA 5$3/%' R)63-$+"' "*' 83-)*7-' -3+3-"3,3&-"$'.%"4(&-$' :="&#$$*'(*'"+('-3+3-"3,3&-"*'8$+.(+%3-$',$6##3: *"3*%-<'5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'-3(-(*#3*'/$+#$8$++""*' )'-%#3:3+,"3-%#&3$'+%#%%*'"--$,$--$ L6##3'R)63-$+"'(0-3'"++$'!9O?*',77*-3-7A&&)'.%": 4(&-$'EIZH'.%"-((*'EII['&$$##$'Y7-'0)*'"*'(+)#: #((++)<',%--$'-(#(('(4(++((*',77*-3/"0-$/$*'-A3-)' D$3--$(+)3*-"6/%*-$'O7?&&)' B$8$$:$/$*'"*M(+,3$'(3'-)&&)'8(60((&&)'.$6,$&-3' -%**(-$''!"#$+$04(++$'"*'#"6/$--%'/"'&(3-&(,)*'.%"-: -$'.$*0$$'>%&&3+$*'-3+$$<'/"#$'"*'53#$*'*3,3&&)'/$' 0)*(*'3&")3-3*&)'#"-3-3+$ :O*'(*-3&A3-7'PGG'*(+3A*'8))6$#(**%&-$ ;,,$--3+$3&(*$'L6##3'R)63-$+"'-3(-))',7A&'(*-3: &A3**3*'.$$6$-'=%*'6$#(**%#&(&&$'"*'.$*0$$'8A+7)<' /$'8%6(-$$*'(63&-(3-)<'*33*'/"',%%-$,$*'8)3.)*'3#)3&(-' 0336(*/)-A#&(-'".$-',$04"++3*(*'$+-3&-%&',776)#%%:,((++('0(*M3-7&-(34(*'#$%--$ Y$.(-$*'#%**"&-%&'"*',(*(3++))*'!(0,3)'(3'#%3: -(*#$$*'"+(<'$3*$#$$*'.3(+)<'R)63-$+"-'.3-&$3+(.$- SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN 9(%6$$.$'#%%#$%4(*'&$$6(+$3*(*'"*'036,%3&(*'834(-: -7'0(*#3+A'5%--$',3#&3<'&('&(+.3))'(0#)<'#%*'0)*-)' Hirvensalon asuinalue tarjosi pojille kavereita. Lähialueilla asui nelisenkymmentä lasta. #(6-77' $3*$#3*' 6$83$-'.33&3#7,,(*-)' #3+",(-63)' Q+,(3&(*'&%"&3--%'0)*'"*',7A&'&3++)'8$3##$#%**$+: +$<'/"&&$'-(#(('-A3-)'=%#$'-),)'30,3*(*'"*<'&(+.3))' #%%#$%4(*'#%+%--%$ Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Jalkapallo on vienyt Ääritalojen perhettä ympäri Suomea. Arvostusta on riittänyt myös taustajoukoille. ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 80 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 5, 2000 Turku Jaana Kakko puh /.+0-0,,, maininki maininki 5

9 Se on palannut. Turhien vakuutuslaskujen noutaja. Satavassa sijaitsevalla Seuraintalolla on pitkä historia. Talo nousi Suojeluskunnan rakennuttamana 930-luvulla. Sen seinät ovat nähneet monenmoista isänmaallisista kokouksista tansseihin, urheiluun, teatteriin ja juhliin. Tulevaisuudessa tavoitteena on elävöittää talon toimintaa viime vuosista. Seuraintalolla tapahtunutta: - Suojeluskunta rakennutti talon vuonna 934 Volter Nikkilän lahjoittamalle tontille. - Talolla järjestettiin aktiivisesti tilaisuuksia ja sen edustalla sijaitsi Suojeluskunnan ampumarata. Talvisin järjestettiin hiihtokilpailuja. - Vuonna 944 Suojeluskunnat lopetettiin ja talo luovutettiin Kakskerran Maalais- ja kalastajaseuralle. - Maaseudun Nuorten Liitto järjesti Seuraintalolla tansseja. Vierailijoita saapui kaupungista sekä veneellä Rymättylästä asti. Seuraintalo Talon julkisivu ennen maalausurakkaa. Seppo Muurinen ja Roger Nylund uudistuneen Seuraintalon terassilla. - Seuraintalolla oli myös teatteri- ja kuoroharjoituksia, voimisteltiin, tanhuttiin ja pidettiin kokouksia. - Nykyisin talon omistaa Maataloustuottajain Kakskerran yhdistys ry. - Viime vuosikymmeninä Seuraintalolla on vietetty erilaisia juhlia, kuten häitä, syntymäpäiviä, pikkujouluja ja hirvipeijaisia, on pidetty kohottaa kasvojaan myyjäisiä, urheilutapahtumia sekä Kakskerran teatteri on jatkanut toimintaansa. Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Jo euron lainasta sinulle kertyy 250 euron arvosta OP-bonuksia, joita voit käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin. Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etuasiakkaana saat autovakuutuksen vuodeksi puoleen hintaan. Tämän edun saat Osuuspankista. Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikennevakuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa saakka. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. M$$-$+"%&-%"--$/$3*'=$#&#(66$*'7043&-7#&(*'8%0((*: /"0-$/$'!"##$%&''()*"*'(&3--(+(('+$,"(%-./'*0)*' #$*&&$'9(%6$3*-$+"$'*7#73&(&&)'$&%&&$$*'B33,('#(: &)*)'-$+#""8"6%#$&&$'8$*"&-(--33*'-$+"*'%+#".(60"3+%%*<'/"#$'"*' #"0(*-%*%-'0%",$--$.$&-3'57A&'&3&)++)'.)+3".3$'/$'#$6,(/$'8%0: 43&-(--33*'/$',$$+$--33*'83-#)+-3'K"M(63*'$*&3"&-$'' VANHAN AJAN TUNNELMAA 9(%6$3*-$+"*'-%**(+,$'0$+%-$$*'&)3+7--))'$/$++((*' &(*)' 9(3*)83*-"3*$'#",(3+(('(*-3&$/$*'%8($'036&3'93+-3'-$+"&&$'+A7-77'.3(+)'8$+/"*'8)3.3-(--).))'/$'.$8$$(0-"3&-$'-$+#"".)#()'"-(-$$*' 3+"++$'.$&-$$*';.%&-%#&3$',7A&'-"3."-$$*<'#"&#$'-$+#""-7A*' "0(++$'-$6.3##((-'#%3-(*#3*',$#&$.$-' 03&-"63$$'/$'&3-)'"+3&3'03(*"$'07A47*-))'*7#7$/$*'-$68((-'0%":,3"34(*'B3(+)'83-)3&3'/$-#$$',$$+$%&-A3-)'&(#)'%%&3$'.(60"/$'/$' #$+%&-(3-$'Q+,$+),8A8%,88%'"+3&3'"3.$'$8%'3+,$*.$30-""*'/$' +),,3-7#&((*'B(6##"&3.%3&-$'"+3&3'07A-7)',7A&'-3+$*',$6##3: *"3*-33*';8%$'-"3."-$$*'&33&',"*3*'#(3*"3* HÄÄJUHLIA, SYNTYMÄPÄIVIÄ, TEATTERIA JA MONTAA &$$6(+$3&(-'.3(6$3+(.$-'&(%6$3*-$+"++$'+"88%#(.))&-)'-($--(63*'&%": &3-%3&&$'(&3-7#&3&&)'=(&)#$%4(++$'/$',3#&(3',7A&',%%-"3*'-$+"$'."3-$3&33*'07A47*-))'70)'(*(,,)*'/%0+$8$3##$*$''Y7#78)3.): *)'$6."&-(-$$*'/)++((*'.$*0$*'$/$*'-%**(+,$$<',3#)'&"833'07.3*' /%0+3(*'6$$,(3#&3' 6 maininki maininki 7

10 EDULLINEN TAPA SIJOITTAA RAAKA-AINEISIIN: *$$*'-$*&&(3&-$'#": Nykypäivänä arvostetaan jälleen vanhan ajan tunnelmaa, mikä sopii hyvin juhlien raameiksi. -33*'8)3*'&%%**$**%-' "*' &$$*%-' 6(388$$*' +3%#%+)04A*'5)#()' 83-#3*'"*'#%%+(,$*' Seuraintalon etuna on suuri yhtenäinen sali, johon mahtuu kerralla henkilöä. Uusi maalipinta ja vanha hirsiseinä luovat upean kontrastin.,%#$$*',7a&'#3(63-(--7'%+#"8$3##$+$3&3$'-$88(+%3&&$'/$'0330-": +$3&-$',%3&-"$'/$-#"&&$#3* Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström ja Kalevi Lindroos Handelsbanken Raaka-ainerahasto Uusi indeksirahasto sijoittaa Pohjoismaissa kysytyimpiin raaka-aineisiin, kuten öljyyn, sähköön, kupariin, kultaan ja vehnään. Ota yhteyttä ja kysy lisää! Turku Hämeenkatu p *) *) 8,28 snt/puh+2,00 snt/min.!"#$%&'()!*&+#,)+)-)".' /)(+*&/0%,,0' #2+""2*&+)*&%& 3*.+(#+',%'-#(4 ()&.),)*&%&'()!*&+#,) /)(+*&)+"''56'+"(" )!#*&&)'7#)'-0*!0 +8,'9:;<';5'::':5: AEFJKEF' EDKKD'NDDFDL' GEJIDLLEDF O'3*%&!%&"%''P''/#&+/)(+*&'O 8 maininki maininki 9

11 Kuva: Maria Siimes Suut makiaksi lokakuinen täsmäjälkkäri OMENAKAURAPAISTOS noin 5-0 omenaa (riippuen koosta) tl kanelia dl fariinisokeria tl vaniljasokeria 00 g voita tai marg. 3 dl kaurahiutaleita /2 dl vehnäjauhoja d puolukoita Lohko kuoritut omenat uunivuokaan. Sekoita kaneli, 0.5 dl fariinisokeria ja vaniljasokeri omenoiden joukkoon. Ripottele puolukat omenoiden sekaan. Sulata voi pehmeäksi ja sekoita siihen kaurahiutaleet, vehnäjauho ja loput sokerit.ripottele seos omenoiden pinnalle. Kypsennä 200 asteessa uunin alatasolla noin 30 min. Tarjoile vaniljakiisselin tai jäätelön kanssa. Resepti on peräisin Tiina Rantasen huolella testatusta jälkiruokareseptivalikoimasta. Kuva: Pirjo Huttunen Omena on terveyden kannalta hyvä syötävä: se on vähäkalorinen (noin 40 kilokaloria/00 grammaa) ja kypsänä se sisältää B-, B2-, B6-, C- ja E-vitamiineja sekä mm. rypäle-, hedelmä- ja ruokosokeria. Lisäksi se sisältää mm. kalsiumia, magnesiumia, kaliumia, pektiiniä ja kuituja - flavonoideista puhumattakaan. Kotimaista omenaa löytyy kotipuutarhasta ja lähikaupasta. Puolukkakin on kypsynyt tämän jälkkärin raikastajaksi. Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Marraskuun lehteen ehdit 5.0. mennessä! -#."#$$/ Myydään Finnlinesin lahjakortti, jolla saa 2-4 hengen ja ajoneuvon edestakaisen matkan Naantali-Kapellskär-Naantali. Sillä saa A-luokan hytin ja 2 ateriaa/matkustaja/suunta. Kortti on voimassa asti. Puh KIITOKSET Myydään & Etsitään!00$$/ Etsitään pianonsoiton kotiopettajaa 5-vuotiaalle tytölle Lauttarantaan. p Kiitokset kaikille kauppiaille ja yksityisille henkilöille Hirvensalopäivien 200 tukemisesta! Kiitos myös vapaaehtoisille lipaskeräilijöille lippaiden tuotto oli 009 euroa! Hirvensalopäivätoimikunta Suvituulessa 4 vuotta pidetyt vesivoimistelut loppuvat. Kiitämme yhteisistä vuosista kaikkia jumppaajia, jotka uskollisesti kävitte ja toitte naapuritkin mukananne. Teidän kanssanne oli ilo työskennellä! Hyvää syksyä! Marjatta Männistö Wäinö Aaltosen koulu sai lahjoituksena yhdeksän uutta ompelukonetta. Wäiskin Wanhemmat ry haluaa Mainingin välityksellä kiittää oppilaiden vanhempia, jotka osallistuivat keräykseen myymällä vessa- ja talouspaperia. Kiitos kuuluu myös seuraaaville ompelukoneiden hankintaan osallistuneille paikallisille lahjoittajille: Hesburger, Hirvensalon Apteekki, K- Supermarket Hirvensalo, S-Market Majakkaranta, Paramet, Ari Elo ja Timo Kari. Wäiskin Wanhemmat ry Lokakuussa tapahtuu KOTISEUTURETKI Hirvensaloseura järjestää kotiseuturetken lauantaina 9.0. klo 3 alkaen. Tutustutaan kävellen Toijaisten ja Pyölin alueeseen, oppaana toimii maakuntamuseon tutkija Sanna Kupila. Lähtö Toijaistentieltä kuntoreitin, koirapuiston ja muuntajan parkkipaikalta. Kierroksen pituus on noin kolme kilometriä ja sen kiertäminen kestää reilut pari tuntia, omia eväitä voi halutessaan ottaa mukaan. Reitin varrella on luvassa leppoisaa tunnelmaa, näköalakallio ja mm. paikalla olleen hyppyrimäen vaiheista mukavasti tarinoiva Aulis Soininen. OSAYLEISKAAVAN ESITTELY Hirvensalo-seura ja Hirvensalon omakotiyhdistys järjestävät yleisötilaisuuden Hirvensalon osayleiskaavasta torstaina klo 8.00 Haarlan koululla. Kaavaa tilaisuudessa esittelee kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen. Osayleiskaavakartta on nähtävänä Hirvensalon K-supermarketin seinällä parin viikon ajan ennen tilaisuutta ja siitä voi lähettää etukäteen kysymyksiä ja kommentteja järjestävien yhdistysten puheenjohtajille: tai WÄISKIN KOULUSSA Tiistaisin lähtien Paavo-hallissa jatkuvat Wäiskin Wauhti-illat klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Syyslomaviikolla ei Wauhti-iltaa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry 20 maininki maininki 2

12 Lokakuussa tapahtuu Seurakunta Mikkelinpäivän Missiomessu Hirvensalon kirkossa klo 7. Sari Paavola: Turva enkeleissä vai Jeesuksessa? Tarjolla sanaa ja säveliä, oma ohjelma lapsille, ehtoollinen, rukouspalvelua ja iltapala ja Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo 7. Paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa Sadonkorjuun kiitosmessu Kakskerran kirkossa klo 2 Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 2 Musiikkivartti Torstaisin klo 8 Hartaus, Martin seurakunta Sunnuntaisin klo 2-3 Kappeli soi musiikkia su 0.0. klo 6 Musiikkia kappeleissa -sarjan konsertti Turun konservatorion ammatillisen peruskoulutuksen liedmusiikin opiskelijat. Opettaja: Eveliina Kytömäki. Vapaa pääsy to 4.0. klo 8 Juhlakonsertti, Martinkirkon kuoro 80v, johtajana Mikko Salakari. Ohjelma 5, taidekappelin hyväksi la 6.0. klo 5 A cappella lauluyhtye ihmetys esittää uusia hengellisiä lauluja, liput 0 su 3.0. Kappeli soi - laulamme yhdessä toivevirsiä klo 2-3 Lasinpuhaltajamestari Kari Alakoski - lasiveistoksia näyttely avoinna saakka Kappeli avoinna: ti-pe klo -5, to klo -8.30, la-su klo 2-5 MARRASKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT 5.0. MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Vaaka ( ) Jahkailuun taipuvainen Vaaka juhlii näin lokakuussa. Pitäisikö juhlat vai eikö pitäisi? Kutsuisiko kavereita vai juhlisiko yksin? Pysyiskö kotona vai käviskö mantereen puolella? Vaaka ei kuitenkaan viihdy kauaa yksin, joten vaakaystävältäsi saattaa hyvinkin singahtaa juhlakutsu. Vie lahjaksi jotain, mikä hivelee hänen luontaisesti taiteellista silmäänsä. Marcus aikoo istuttaa pihalle lisää mansikoita Emilian (vas.) ja Auroran (oik.) iloksi. Pihatöitä ennen talvea Marcuksen lokakuu Syksyn saapuminen ei hidasta oman pihan kunnostajaa. Puutarhasta on saatava roskat ja ylimääräiset tavarat pois. L)*&3:;6"+$&&$'$&%.$*'&(2'3%4'$5"*'&7#&77*'#%%+%%' 830$-A3-)'!"#$#%%&&$'-$6#"3-%#&(*$'"*'/$-#$$'&7#&7*' 8%%-$60$86"/(#-(/$<'/"3&-$'-)6#(3*'"*'#$&.3,$$*'8(6%&-$:,3*(*'/$'&7#&7++)'3&-%-(--$.3(*'#$&.3(*'&$$,3*(*',$$0$*'!"#$%&'(()"'&*+*)*$$,"-$,&'./'*$"0$"('&.&'"&$($$**'$2"3)4,)'*"0$",%3-$'.30$**(#&3$'230$'"*'.$*0$'/$'/"#$'*%6#$&-$'8%&#(('7+A&' (63+$3&3$'#$&.(/$'7++)-7#&(*)'=$&.3,$$&-$'."3&3'-%++$'&%"&3##3*3<' #%*0$*'&33*)'(*&3'.%"**$'#$&.$3&3'(4(&'/"-$3*<'5$6X%&'8"0-33 Y(+/)'.%"--$'&3--(*'$."8%"+3&"*&$'#$*&&$'D36.(*&$+""*',%%-: -$*%-'5$6X%&'"*'#"%+%-%#&(+-$$*'#"##3<',%--$'-7A&#(*-(+(('-)++)' 0(-#(++)'+3*/$:$%-"*#%+/(--$/$*$<'&3++)'/"%&-$.$-'-7A.%"6"-'&"83.$-' 83(*-(*'+$&-(*'3&)++('97#&7*'83,(-(&&)'0)*'0$6#3-&((',7A&'-$+.3: +",$*'83-),3&-) MUUTTUVA YMPÄRISTÖ B$+-$"&$'5$6X%#&(*'.$8$$:$/$&-$'#%+%%'#"43*'/$'830$*'#%**"&: -$,3&((*'&(#)'#$04(*'+$8&(*'#$*&&$'8%%0$$,3&((*'L63+$3&(-' #"6/$%&-7A-'-$+"&&$'/$'8%%-$60$&&$'(-(*(.)-#3*',3(+(*#33**"*',%#$$*'83##%'03+/$$!"5''-)".)&,".+,,$(('&*).,''..$"-6((&'"%'3$,2"0/*),"&'((/'," #$*$!"7$$%+4'',"/,"*+(/&&$"($%&'%)43)2"0/(($"/,"&$-$,'.'&'"($%: &3$'#%3*',(3++)'Y7-'"4"-$,,(<'#"&#$'0('8))&(.)-',%%--$,$$*<' 5$6X%&'#(6-"" Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin 0-9 ja lauantaisin 0-5.

13 24 maininki

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym GLC 220 d 4Matic A Premium Business autoveroton h arvioitu autovero 12 265,90 + toimituskulut 600 = 59 9 1 065 /kk. Käyttöetu 885 /kk. CO 2 -päästöt 129 g/km, EU-kes Mitsubishi L200 -mallisto alk.: autoveroton

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Kappale 2. Tervetuloa!

Kappale 2. Tervetuloa! Kappale 2 Tervetuloa! 17 Virtaset muuttavat On maanantai. Virtaset muuttavat. Osoite on Koivutie 8. 18 Joonas Virtanen on pihalla. Pieni poika tulee ulos. Hei, kuka sinä olet? Minä olen Joonas Virtanen.

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Matkaraportti: Italia

Matkaraportti: Italia Matkaraportti: Italia Noora Heikkonen Vietimme Italiassa neljä viikkoa ja viisi päivää. Tässä ajassa ehdimme tutustua sekä asuinkaupunkiimme Padovaan että muihinkin Pohjois- Italian tunnetuimpiin kaupunkeihin.

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013 10 Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN AUNTOMEUTALO 2013 LAPPLIN LUMO Lappli-Talojen yksilöllinen messutalo ja sen seitsemän muunnosta 2 LUMO RÄÄTÄLÖITIIN PERHEEN TOIVEIDEN MUKAIEKI. Kun rakentajaperhe

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas. Hallituksen kokous Aika: 27.11.2009 klo 18.00 Paikka: Yläneen kirjasto Läsnä: [x] Päivi Erävesi, [x] Arimo Helmisaari [ ] Timo Hämäläinen [x] Elisa Niittymaa [x] Pertti Peltola [x] Tiina Pihajoki [x] Heimo

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.10.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 15.08.2014 ELOKUU 2014 Avoinna arkisin ti - pe klo 10-12, lisäksi ke 6.8. ja 20.8. klo 16-18 Aila Schwartzin valokuvanäyttely Ke 20.8. klo 13.00-15.00 Peli-iltapäivä,

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN Puh. (017) 578 440 Fax. (017) 572 555 joroinen.kunta@joroinen.fi Joroinen Keskellä kauneinta Suomea. Niin kaunis on maa Joroinen on Luojan suosikki, se on saanut

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee

Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee Tämä metsä on meille tärkeä kilpailu Sarjassa Päiväkodit Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta Joulu on taas, joulu on taas MYLLYPURON OstarilLa! Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta VILINÄÄ, VILSKETTÄ, RÄTINÄÄ, RÄISKETTÄ Joulu alkaa Ostarilta!

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta!

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Lauantaina 4.8 kello 16.00 aloitimme opastetun kierroksen Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa ja kuuden maissa kävelimme Kumpulan siirtolapuutarhassa. Kokoonnuimme

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Tanssitunnit syksy 2011

Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitalo juulia antaa uusia tuulia Itämaista ja discoriental-tanssia kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille lapsille, nuorille ja aikuisille naisille. Pojille omat tunnit.

Lisätiedot

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vytvoř elativ: Minä olen kotoisin Tšekistä (Tšekki). Hän on kotoisin Suomesta (Suomi). Oletko sinä kotoisin

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Lisätiedot

maininki Juha Lammi on juurtunut Moikoisiin elämää saarissa kaikille isille ja papoille! TUNNELMIA HIRVENSALON OSAYLEISKAAVAN YLEISÖTILAISUUDESTA

maininki Juha Lammi on juurtunut Moikoisiin elämää saarissa kaikille isille ja papoille! TUNNELMIA HIRVENSALON OSAYLEISKAAVAN YLEISÖTILAISUUDESTA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2010 Onnea Isänpäivän johdosta kaikille isille ja papoille! Juha Lammi on juurtunut Moikoisiin TUNNELMIA HIRVENSALON OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

LOKAKUU. Nauti syksyn tuoksuista OSTA 3, MAKSA 2! RYHDY TYÖKAVERIKSENI! TULE MUKAAN PARTYLITELLE! Kaikki Market Fresh -Kynttiläpurkit

LOKAKUU. Nauti syksyn tuoksuista OSTA 3, MAKSA 2! RYHDY TYÖKAVERIKSENI! TULE MUKAAN PARTYLITELLE! Kaikki Market Fresh -Kynttiläpurkit 10/2015 LOKAKUU TULE MUKAAN PARTYLITELLE! RYHDY TYÖKAVERIKSENI! #PartyLiteYourWay #ShareWhatYouLove #JoinTheParty #HappyPartyLitePeople Kaikki Market Fresh -Kynttiläpurkit OSTA 3, MAKSA 2! Nauti syksyn

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot