maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS TUOMEN LOKAKUU Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona maininki

2 Uusi Premium Business. E 200 CDI BE Vakiona mm: Ainakin mahdollisuutta lokakuu 200!"#$#%%&&$'#(&)*'+",$-'".$-'/"'%*"0-%*((-'23##%/"%+%#$%&3'(3'"3#(3*'"+('.$%043&&$' 5)6#77--)'/$'83,(7--)'833&$$'/$'/))#3*'7++)--))',%&-%%4(++$$*'977&0$66$&-%&-(*'$+#%: +%,"."3,$'0338%%'/$'/)+/(++('/))'8(6%&$6#3' ;6#($'"*'(+),)&&)'#$3##(3*'(*3-(*<'/"-(*'&330(*'&$-&$$,3*(*'#$**$--$$'=(6)&3*' (63+$3&3&-$'(+),)*-$3-":"88$3&-$'-)0)*'.3*##3+3&-$*<',3&-)'."3'(-&3)'8)3.33*'+%"*-(.$$' 5%3&-(+(<',3&-)'0$$.(3+3-'+$8&(*$'/$'0$$.(3+('%%4(&-$$*'2%6$'/"#%'+$3-('$+#%-(#3/A303*: &)'2(+$$'#"6--3$''2774)'8%"+3&"$&3'&%"&3--(+(,$$*'#36/$$'/$'+%('&(''B$+3-&('8%#(%-%:,3&#63-((63#&3'&3+##$',%#$.%%&'9"3-$')343++( C&(3*'.)3-(-))*<'(--)'8$6$&'-$('$6/(*'/$'(+),)*'63#$&-$,3&((*'"*'-"3&-(*'$%--$,3*(*' 9330(*'$6#3'-$6/"$$'-3+$3&%%#&3$'-$$/(,,3*'#%3*'$%-"'$/$$'D36.(*&$+"*'&3++$*'7+3'(+3'*"3*' EF'GGG'#(6-$$'8)3.)&&)'933*)'"*'/"'.$+3**$*'.$6$$ Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja 2&'=)7'&3.%3++$,,('!!!"#$%&%&'%()*+%",'#(6-",$&&$',3-)',3(+-)'"+(-'+(04(&-),,('9(*'/)+#((*#3*'/))'.3(+)'EH'III' $%--$,3&-3+$3&%%--$' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen EU-keskikulutus 5,3 l/00 km, CO 2 -päästöt 37 g/km. E 200 CDI BlueEfficiency Premium Business, UUTTA! TURKU juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 00 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Minna Kirkkola 4 Maarit Myllymäki lähti Satavasta Skåneen 9 Lukijakysely Marian rakennusblogi 2 Minä hirvensalolainen, Erkki Ääritalo 6 Seuraintalon remontti 22 Marcus Tuomen lokakuu 2 maininki Vesilaitoksentie, 2200 Raisio maininki 3 Puh * Ma 9-20, ti-pe 9-8, la 0-5 *Puhelun hinta 8,29 snt/puhelu + 2,02 snt/min (sis. alv 23 %)

3 kutsuvieras Saarilta Vaikka Ruotsi sijaitsee maantieteellisesti lähellä, kuluu vaihto-oppilaan vuosi siellä samaan tapaan ja samoin säännöin kuin muihinkin maihin lähtevillä. Teksti ja kuva: Tiina Törnström Skåneen Etuoikeus opettaa Piiri pieni pyörii, kun mietin työhistoriaani opettajana. OIen ollut etuoikeutettu saadessani kulkea tätä saarten koulupiiriä ensin Wäinö Aaltosen, sitten Särkilahden ja nyt Haarlan ja Kakskerran kouluissa. Opiskeluaikana suoritin kenttäharjoittelujakson Särkilahdessa. Pienen Särkilahden koulun ilmapiiri teki jo silloin lähtemättömän vaikutuksen ja toi vakuuden siitä, miten tärkeä merkitys koulun hengellä on lasten opintiellä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnissa. Varsinaisen työelämäni alkuvuosina Wäinö Aaltosen koulussa sain seurata Pirkko ja Antti Lehtisen opettajuutta ja koulun johtamista. Kullanarvoisiksi tienviitoiksi noilta ajoilta muotoutuivat turvallisten ja välittävien rajojen asettaminen oppilaille, opettajan työn tekeminen täydellä sydämellä, positiivisin ottein sekä kotien kanssa tehdyn yhteistyön merkitys. Saartemme kouluelämässä on tapahtunut suuria konkreettisia myllerryksiä. Särkilahden koulun toiminta loppui kokonaan muutama vuosi sitten, Kakskerran vasta remontoitu koulu osoittautuikin kosteusvaurioineen käyttökelvottomaksi ja edessä oli taas muutto toisaalle jne. Edellisten seurauksena ovat lapset ja aikuiset olleet suurten muutosten kokijoina. Saarillamme on vahva yhteisöllisyyden tunne, mikä on etu myös myllerrysten tyynnyttämisessä. Koulutyötä arvostetaan ja sen vaiheita eletään yhdessä. Lupaan omalta osaltani tehdä parhaani saartemme lasten opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin eteen saarilta saamieni oppien saattelemana. Tukenani tässä haasteessa on erinomainen työyhteisö! Minna Kirkkola Haarlan ja Kakskerran koulujen koulunjohtaja Hän on poikkeuksellisen rohkea 6-vuotias. Maarit Myllymäki viimeisteli peruskoulunsa viime keväänä ja aloittaa nyt lukion Ruotsissa. Seuraamme satavalaisen taivalta Skånessa vuoden ajan. V$30-":"883+$$#&3'&%%**$-$$*'8))$&3$&&$'.$&-$'+%#3"*' (*&3,,)3&(*'-$3'-"3&(*'.%"4(*'/)+#((*'933-)'0%"+3,$-: -$'5$$63-'J5$6(J'57++7,)#3'8))--3'+)0-()'#"#(3+(,$$*' &3383))*'6$/$*'-"3&(++('8%"+(*'/"'+%#3"*'(*&3,,)3&(#&3'.%"4(#&3' :'53(-3*'K%"-&3*'/$';%&-6$+3$*'.)+3++)<'5$$63-'#(6-""'2$3##$' "+-%'-33.33&-3'2(60((*')3-3'"&"3--$%-%3'&$--%,$+-$'$%&-6$+3$+$3&(#&3<'.$3##$#3*'"*'$&%*%-'K%"-&3&&$'/"'7+3'NG'.%"--$'2(60((*'3&)'"*' 6%"-&$+$3*(*'/$'0(3++)'"*'$3(,,3*'$&%*%-'.$30-":"883+$&'O,$' -7-)6'"*'"++%-'C9;?&&$<'/"-(*'7,,)667&-)'.$6,$&-3'8(60((+-)'+A7: -77'' 3. PÄIVÄ PERJANTAI 5$$63-'#(6-""'$/$-%#&3&-$$*'.$/$$'.%"6"#$%&3'(**(*'+)0-A))*'!$%##%/$'"*'8$#$--%'/$'8(60('0"3-$$'.33,(3&3)'/)6/(&-(+7/)'O&$' -$.$6"3&-$'"*',(*"&&$'.3(+)'-)*))*'3&)*-)8(60((*'-%-%*',%#$: *$'$%-"++$'K%"-&33*'5$$63-'3-&('+)0-(('+(*-)(*'=AA8(*0$,3*$$*<' 03&-A++)'&3/$3-&(.$$*'K%"-&3*'#"-33*'"*'7++)--).)*'+707-'!)0(++)' "*',7A&'5$+,A<',3&&)'"*'8$+/"*'%+#",$$+$3&3$'' 4(++3&-)'6%"-&3$<'5$6('*$%6$$'C+#"3&(&-3'0)*',(*(('-)7&3*'6%"-: &$+$3&(&-$'.$$+(3*('03%#&3*((*'!)0-A8)3.)<'8(6/$*-$3'EP'(+"#%%-$<'(3'(*-(3+(',3-))*'-$3#$%&: #"3&-$'5$$63-'"*'3-&('&7*-7*7-',7A&'EP'8)3.)'8(6/$*-$3*$<'/"-(*' #7&((&&)'"*'(*(,,)*#3*'-)6#()'/$'8"&3-33.3*(*'8)3.)'(+),)&&)' :'Q-&('(3'"&$$'.3(+)'/)**3--))'*33*'8$+/"*'R343++('-),)'"*'3&"' /%--%<'#%*'8(60((*'#%"8%&'+)0-(('*7-',$$3+,$++('=$3##3' *(+/)'+$&-$'".$-'(*&3'.%"**$'",3++$$*'/$'3&"&3&#"#3*'&%%*: -$$'.%"4(*.$30-((&&$'8%"+(#&3'.%"4(#&3'=33*$$*' LÄHELLÄ MUTTA KAUKANA B$3##$'K%"-&3'&3/$3-&((',$$*-3(-((++3&(&-3'+)0(++)<'#%+%%'.$30-":"883+$$*'.%"&3'&3(++)'&$,$$*'-$8$$*'/$'&$,"3*' &))**A3*'#%3*',%303*#3*',$303*'+)0-(.3++)'93(+-)'(3'.3(: 6$3++$'#"-3,$$0$*'#(&#(*'.%"4(*<'(3.)-#)'#" *'.3(: 6$3+%-'&3**('"+('-"3."--%/$'K%"-&3&&$'#"04(,$$*$'"*'&(' (-%<'(--)'&3(+-)'&$$',$04"++3&(&-3'+%(--%$'07.)#&3'/"3-$#3*' +%#3"*'#%6&&(/$<'/"++"3*'+%#3"$3#$'(3'.)+--),)--)'83-(*( 5%%-(*'#"%+%,$$3+,$'(6"$$'&3(++)',(+#"3&(&-3'!%#3"' /$'$,,$--3#"%+%'-"3,3.$-'K%"-&3&&$'7043&-(--7*)'O883: +$$-'.$+3-&(.$-'(-%#)-((*'+3*/$-<'/"3++$'"83&#(+(.$-'B$30: -":"883+$$-'&3/"3-(-$$*'7+((*&)'+%"**"*-3(4(+3*/$++(<'/"#$'.$&-$$'(*3-(*'+%#3"-$'5$6(*'#$*&&$'&$,$*'#$-"*'$++$' "83&#(+(.$-',7A&'#$,8$$/$-'/$'%60(3+3/$-<'70-((*&)'6(3+%' NGGG'"883+$&-$' :'Q-&('$&3$&&$'#"%+%'"*'K%"-&3*'&%%63*'%60(3+%+%#3"<' 5$6('#(6-""'/$'8"0-33<'/"&#"'&3(++)'"83&#(+(.$-',$$*'%6: 0(3+%*'&%%6(-'+%8$%#&(-'''' 5$$63-'8$+$$'9%",((*'(*&3'.%"4(*'#(&)#%%&&$'/$'/$-: #$$'"83&#(+%/$$*'=+$&&3#"*'+%#3"&&$'93-)'(**(*?'53-)' 5$6('#36/"3--$$'/$-#"&&$'3-&('#%%+%,3&3$$*'9#T*(&-$' L*&3,,)3&(-'-%**(+,$-'+A7-7.)-'/"'&(%6$$.$+-$'&3.%+-$' 5$6(<'"+('07.)? 4 maininki maininki 5

4 !"#$%&''(''!)*+((+, Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Luokkakavereita rapujuhlissa. Oikeella Wilma ja vasemmalla Johanne. Takana Måns ja Anton. Sunnuntaipäivä hostäidin ja koiran kanssa rannalla, paikassa nimeltä Skanör. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki HAJSAN! Kaikki on lähtenyt käyntiin paremmin kuin hyvin. Asun täällä Hjärupissa, n. 6 km Lundista ja 5 km Malmösta. Vertaan Hjärupia Hirvensaloon, Lundia Turkuun ja Malmöä Helsinkiin. Käyn koulua Lundissa, jonne pääasiassa kuljen junalla. Matka kestää vain 3 min, joten se säästää kivasti aikaa aamuisin! Valitsin koulussani urheilulinjan, ja lajini on soutu. Kaikki 28 oppilasta luokallani ovat jopa yllättävän kiinnostuneita Suomesta ja suomen kielestä. He ottivat mut heti mukaan luokan omiin juttuihin ja pitävät huolta ja auttavat mua niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Olen päässyt heti ruotsalaisen elämän makuun: takana jo kahdet rapujuhlat. Ekat luokan kanssa ja toiset hostäidin kaverin luona, joka on muuten suomalainen! Isäntäperheeseeni kuuluu äiti Bev, isä Lars, saksalainen vaihtari Lisa ja Bobbykoira. Kotona puhumme englantia, ainoastaan Larsin kanssa puhun ruotsia. Koulussa puhun sekaisin englantia ja ruotsia, vaikka pyrin puhumaan pelkästään ruotsia. Nyt kolmen viikon aikana olen jo tottunut sen verran skånskaan, että sitäkin alkaa ymmärtää! Aluksi se ei kuulostanut edes ruotsilta. Säät täällä ovat olleet parhaat mahdolliset. Me käydään vielä syyskuussa rannalla kun suomalaisnuoret kaivavat jo talvitakkeja päällensä. So far so good. Mare Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Silhouette, Gucci, Prada, Dior... Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Ajanvaraus puh. (02) maininki maininki 7

5 Tulipa Aboa Turku on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 20 virallinen kukka, jonka toivotaan leviävän pihoille ja pientareille. Kuva: Lepolan puutarha LUKIJAKYSELY Vastaa & voita 00 lahjakortti Viherlassilaan! Kevät 20 muhimaan, kulttuurilla tai ilman. Maininki on nyt kaksivuotias ja janoaa nuorukaisen tavoin tietoa siitä, millainen hän itse on. Kerro sinä ja auta samalla omaa lehteäsi kehittymään. Vastaa osoitteessa olevaan kyselyyn 7.0 mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Viherlassilan 00 euron lahjakortti. E nsi keväänä meidän pihamme ovat osa kulttuuripääkaupungin pihakulttuuria. Sitä voi juhlistaa istuttamalla nyt kukkasipuleita kukkapenkit pullolleen. Tulipa Aboa Turku on paitsi kaunis, myös kulttuuripääkaupungin virallinen kukka, mikä näkyy keväällä erityisen ylväänä kukintona, varsinkin jos nyt istutetut sipulit eivät joudu maahan, missä vesi seisoo. Saarelainen maa on savinen, muttei muuten turhan kranttu se ottaa hyvin mieluusti huomaansa myös muut kuin kulttuurikuorrutetut tulppanisipulit, jos niiden värisävy ei miellytä tai sovi muun kukkapenkin hartaasti vaalittuun ilmeeseen. Tulppaanit ehtii istuttaa vielä lokakuun aikana kosteaan, ilmavaan multaan. Sopiva istutussyvyys on 3-4 kertaa sipulin koko. Sipulit laitetaan istutuskuopan pohjalle suippo puoli ylöspäin, 0 20 sentin välein. Peitetään mullalla, tiivistetään kevyesti ja kastellaan. Päälle voi levittää vielä ohuen lehtikerroksen sipuleita suojaamaan. Kevätkukinta on luvassa huhti-kesäkuun aikana, jonka jälkeen tulppaanit kannattaa vielä lannoittaa. Kasvitieteelliset tulppaanit ovat kestäviä ja leviävät itsekseen. Ne sopivat erityisen hyvin luonnontilaisiin puutarhoihin, puiden alle ja metsän ja hoidetun osan rajamaastoon. Kuva: Pirjo Huttunen ar is ää sa "& sa # # "" $ A # '' # % % mainink i elämää saar issa HIRVEN SALON AREN PIKISA A EN ELMI LAST TUNN SY YS, K AKSKER R AN JA SATAVA N OMA MARR ASKUU KALA TUO MAKUA KAISTANIEME N PERHEEN ARKEEN 2008 S. 20 ON IT OITO VINK SY YS ARHANH PUUT S. 6-7 LL Ä IN LÄHE TERH NTÄ SYDÄ OMAT EN AIST OVAT AREL -7 6 JA SA ET S. LAPS Haunisen Jarin oppivuodet NI UUKO KUUL KA AN ÄÄ SA ASUK OITUKSES KA AV S. 9 Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee i yösaar t n o i ar Kotisa löytää saaresta lapsuuden tunn elmia ja a t a a m er t a m OS: ÖNRO LEIF GR ar iss ää sa a.indd itä pal teen tö EDOS ARIV SALON, KA KSK _08_V ERR AN AVA N JA SAT TÄ TIÖS KO IDEN PII RA KS UA TU O nki_9 maini HIRVEN OM A LEH TI Leena ALI A MA ja SKU U mai nin Kaarinan tyttöjen illass a parannetaan maailmaa elä mä ki maininki :3 Rami Koskelaisen 008 5: elämää saarissa perhe MAIN INKI T LEHDEN SIVU AVAT TU! aininki lehti.fi 2009 TOUKOKUU AN JA SATAVAN OMA HIRVENSALO N, K AKSKERR umm Olli N rkua. a Tu unilaeinnt katton KEITasellaPUAN UTAL TU LVII ki ma i ni n eläm ja Asun ela ky ma i ni n k i HIRVENS ä saa ris sa ALO N, KAK SKER RAN JA SATA VAN OMA LEHTI A TAM MIKU U 200 ntävät mainink i maininki 08_painoon.in dd Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran teatteri tulkitsee Waltaria Metalliromut pois nurkista n juhlaa onnose Eila M kuu on yhtä maalis elagon Archip Lions aala aa todist kevätg ranne imur toa läp na Nuo Katarii ippailmiön kestova ä iv pä utus lip n.indd ainoo nki_p maini Pihakilpailu käynnissä Hirvensalossa! maininki & # $ 3_09_ 8 i k mainin eläm A OILL A LEHD RUOK HY VÄ NT YY STA SY DE ISUU KOTO S. 4-5 Tomi Ko rkka: Hir mai nink i uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin :45 20:09 vensaloss lähellä ke aivan ma skustaa, alla Michela Fingerroosin maininki 0_200 a asutaan _mainink i_v4_pa inoon.ind VESA SAL MEL AN TAMMIK UU maini nki :37:23 lmoittaudu pihakilpailuun tai kerro vinkki tietämästäsi hienosta hirvensalolaisesta pihasta! Kilpailusarjat kattavat kaikki pihat: omakoti-, rivi- ja kerrostalot, lomapihat, yrityspihat ja julkisten rakennusten pihat. Ota yhteyttä kaupunginosamme alueraatiin, jonka muodostavat Hirvensalon omakotiyhdistyksen ja Hirvensaloseuran edustajat. Markku Hyvönen, puh: Risto Järvinen, puh: Erkka Syvälahti, mail: puh: maininki THAIMA AN MAKUJA SATAVA SSA KATRIIN A JA MEE TYKKÄÄ RI VÄT NAI SLA ULAJIST A 9 Mink älaisia lakkeja ja mink älaisia ajatu ksia lakkie n alla?

6 LAPIOT ESIIN, ISTUTUSAIKA PARHAIMMILLAAN! Viherlassilan VIHREÄT PÄIVÄT jatkuu. Paljon kasveja ALEhintaan jopa -50%. MUISTA ISTUTTAA TURKU-TULPPAANEITA! 20kpl 4 MEILLE PÄÄSET BUSSEILLA NR. 20 & 420 Avoinna ark. 9-9, la 9-7, su 0-6 Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Paluu syksyiseen arkeen edessä Elokuun loppuun mennessä talomme oli viimein saavuttanut harjakorkeutensa ja oli aika ryhtyä katon tekoon. Kattotuoleja saatiin kuitenkin odotella pitkään, sillä kiihtyneen rakennusbuumin ansiosta toimitusajat olivat pidentyneet huomattavasti. Lyhytkin odotusaika tuntui raastavalta, sillä en ole varmaankaan sitä maailman kärsivällisintä tyyppiä. Hyvähän se on että sekä tavarantoimittajilla että työmiehillä riittää töitä, mutta kun kyseessä on ikioma taloprojekti tuntuvat pienetkin viivästykset maallikosta ikuisuuksilta! Vaikka työmaalla oli näennäisesti hiljaisempaa, oli syksy tuonut mukanaan kiireisen perhe-elämän. Oma työni alkoi taas elokuun puolessa välissä samoin kuin Vernerin koulu, Vilman eskari ja Eliaksen perhepäivähoito. Lisäksi kahden vanhimman lapsen harrastukset lähtivät hiljalleen pyörimään, joten suurempia vapaa-ajan ongelmia ei ollut. Mikäli vapaa-aikaa sattui vahingossa jäämään, käytin sen mielelläni Elixiassa tai Hirvensalon lenkkipoluilla. Usein iltaisin päässä pyörikin vain yksi kysymys: missä ihmeen välissä ehdimme miettimään talomme materiaali- ja muita sisustuskysymyksiä? Tähän kysymykseen olimme mieheni Mikon kanssa usein törmänneet todetessamme että viikkojen pähkäilyn ja nettisurffailun jälkeen emme vieläkään olleet löytäneet juuri sopivaa kaakelimallia lattiaan tai kosteiden tilojen seiniin. Ainut lukkoon lyöty asia oli Timberwisen lankkulattia olohuoneeseen ja yläkertaan. Muut materiaalit ovatkin sitten vielä auki - joten vielä riittää mietittävää. Etenkin viime kuukauden aikana olemme olleet silti varmoja siitä, että tapamme rakentaa talo on ehdottomasti oikea ratkaisu. Vaikka projektin alussa kustannuslaskelmaa tutkiessa kävikin mielessä miten paljon omalla työpanoksella pystyisi säästämään, oli silti punnittava muiden kuin pelkkien eurojen arvoa. Olemme todenneet että yhdessä lasten kanssa vietetty aika on paljon arvokkaampaa kuin säästetyt eurot - etenkin kun omatoiminen rakentaminen meidän kohdallamme olisi kestänyt useita vuosia. Ja toisaalta kustannussäästötkin olisivat taatusti hävinneet siihen, kun taloamme oltaisiin yrityksen ja erehdyksen kautta pakerrettu eteenpäin. Kaikesta huolimatta on pakko nostaa hattua kaikille, jotka ovat maallikkoina lähteneet rakentamaan taloa omatoimisesti ja onnistuneet tasapainoilemaan perheen, työelämän ja rakentamisen välillä. Me emme olisi tuohon hommaan pystyneet MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Kölikatu 2, 2080 TURKU Leppoisaa lokakuuta! Lokakuussa Ruokatoriltamme: 6 95 Broilerin rintafilee pippurijuustotäytteellä /kg /kg /kg /kg Kreikkalainen salaatti Kotikeittiön kinkkukiusaus Grillattu broilerin koipireisi Palvelemme ma pe 7 2, la 7 8, su 2 8 Halpa halvempi heijastin Keskimäärin kerran viikossa Suomessa liikennevahingossa yksi jalankulkija kuolee ja yli kymmenen loukkaantuu. Valtaosassa tapauksista jalankulkija on liikkunut ilman heijastinta. Pysytään me täällä hengissä ja kiinnitetään heijastavia killuttimia mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Lasten hihojen ja reppujen ohella muista myös aikuisten syysvarustus! Heiluva heijastin on älykkyyden merkki! TÄSSÄ VIISI FAKTAA HEIJASTIMISTA OLISITKO TIENNYT?. Paras heijastin on iso, kova, väritön ja ilman painatusta. 2. Vapaasti heiluva ja pyörivä heijastin erottuu parhaiten. 3. Koodi EN3356 tarkoittaa, että tuote on testattu nimenomaan heijastimena. 4. Heijastin kuluu käytössä ja teho katoaa lopulta kokonaan. Vaihda heijastin säännöllisesti uuteen. 5. Heijastimen tehon voi testata itse kotona. Ripusta heijastin esimerkiksi oven kahvaan pimeässä huoneessa. Osoita sitä taskulampulla silmiesi korkeudelta. Heijastaako? 0 maininki maininki

7 Erkki Ääritalo saa valita marraskuun Mainingissa esiteltävän saarelaisen. Mukava mies löytyy läheltä... Ääritalon nimellä on tarinansa. Houtskarista muutti 900-luvun alkupuolella Sjögren -niminen mies Vehmaalle Ääritalon tilalle ja otti nimen itselleen. Nimi kulkee yhä Ääritalojen matkassa. Australian unelmamatkalta löytyi uusi hattutyyli Näitä hattuja on pidetty koko kesä. Erkki ja Maiju Ääritalo ovat edelleen yhtä hymyä kertoessaan onnistuneesta Australian reissustaan. Tuliaisina kotiin tulivat kengurunnahkalakkien lisäksi muistot lämpimästä maasta ja sen ystävällisistä ihmisistä. Ennen kaikkea toteutui monivuotinen matkahaave, johon oli ehditty kerätä rahaa jo monta vuotta. minä hirvensalolainen A%&-6$+3$*',$-#$'#(6-""'&33-)<'(--)'/"&'0$6: 6$&-%&'"--$$'U'&(',7A&'$*-$$';%&-6$+3$$*' R)63-$+"-'+)0-3.)-'-)0-)3,(&&)'!3"*&'V+%: W3*'#$*&$3*.)+3*(*'.%"&3#"#"%&''B33##"'.3(-(--33*' 974*(7&&)<'"0/(+,$$*'#%%+%3'#$*&$3*.)+3&3)<',7A&' &#$*43*$$.3&3$'.$&-$$*"--"/$'/$'/%0+3$'2$3#$++$'"+3'!3"*&:.)#()'7,8)63',$$3+,$$<'7+3'#$04(&-$'&$4$&-$' +(3/"*$,$$&-$'5%--$'&3+-3'8))&-33*',7A&'&*"6#+$$:,$$*'#"6$++363%-"3++$'/$'#)7,))*'&$4(,(-&3&&)' Y)3&&)'#$*&$3*.)+3&3&&)'#"#"%#&3&&$'*3,3-(-))*' #$3##3'FGG'83363#%.(6*AA63)'7,8)63',$$3+,$$'L6#: #3'R)63-$+"++$'"*'",$$'#"#(,%&-$'83363#%.(6*AA63*' -(0-).)&-)'.%"&3+-$'NGGZ:NGGH'9(*'/)+#((*'#+%W3-"3:,3*-$'"*'.3(*7-'+(3/"*$*"&$*',7A&'",$&-$'$/$&-$' Y33*'.$+-$#%**$++3&3$'#%3*'8$3#$++3&3$'#"#"%#&3$'/$' -$8$0-%,3$'633--))'9('"--$$'8$+/"*<',%--$'.$$#$#%8: 833*'/))',7A&'-"3&(++('8%"+(++(? :933-)'&$$'07.)*'"+"*<'"*'#$.(6(34(*'-$8$$,3&3$<'.$8$$(0-"3&-7A-)'=$3##3'6$0$-',3-)'#(6)-))*<'#)7-(: -))*'07.)*-(#(.)3&77-((*<'/%0+$-'&(*'&3/$$*',$#&(: -$$*'3-&(<'R)63-$+"'#"6"&-$$ =%*'!3"*&:.)#()'#"#""*-%%<'#"#""*-%%'07.3*'(63: +$3&3$'30,3&3) :9('"*'#$--$%&'#"#"'9%",((* 5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'(--)'8$*"&-%#&(-'!3"*&:-"3:,3*-$$*'(3.)-'"**3&-%3&3<'(++(3'L6##3'R)63-$+"'"+3&3'/"' "&3--$3*'(+)##((++)'>$'0%",$--$.$$'"*<'(--(3'#(*(*: #))*'#$**$-$'"++$'!3"*&:/%0+3&-$'/$',$-#"3&-$'#$-((+: +3*(*'=$3##3',$#&(-$$*'3-&( :D3**"3&&$'-$3-$$'"++$'.3(+)'!(3/"*$:+3&)<'5$3/%'R): 63-$+"'-%%,$$ -Meri-Karina on yksi tärkeä kohde, jota on tuettu, Ääritalo kertoo. Myös paljon Lions Club-toiminnan kokouksia ja koulutuksia on järjestetty juuri Meri-Karinassa. L6##3'R)63-$+"'#%%+%%'!3"*&'V+%W';6X038(+$M""*<' /"#$'"*'&$-&$**%-'(&3,(6#3#&3'D36.(*&$+"&&$'#"%+%: /(*'&-38(*4(303*'O*'8(+$--%'7&-).77&"--(+%3-$'/$'+$0: /"3-(--%'/$+#$8$++"/$'/$',%3-$'%60(3+%-$6.3##(3-$'#"%: +%3++(' KOTIPIHALTA NÄKYY MERI 5%--$'(+),)'(3'$3*$'"+('"++%-'!3"*&'V+%W3$'R)63-$+"-' -(*'(-&3--33*'-"*--3$<'/"#$'+A7-73'D36.(*&$+"&-$? +)&-)<'-7A,$-#$*'.$66(+-$'D36.(*&$+"*'-"*--3'"+3'.$30: -"(0-"*$'#$##"*(*''B$&-$'#%*'-"*--3'"+3'&$$-%<'&3-)' #)7-33*'(*&3'#(6-$$'#$-&",$&&$'' :;/$-(+-33*<'(--)'(3'."3'"++$<'(3'."3'&$$4$'*)3*'03(*"+: -$'8$3#$+-$'-"*--3$ R)63-$+"-',%%--3.$-'%%-((*'#"-33*'/%0$**%#&(*$' EIFF'2"/3&-$'83(*3*'"+3'#"+,(*'.$*0$<'-"3*(*'8"3#$' #).3'7+)$&-(--$'/$'#"+,$&'+%#3"-$'2"/$-'".$-'*7-'*%": 63,,$3&-$',7A-(*'*7-',%%--$*((-'",33*'#"-(303*&$ JALKAPALLO VEI KOKO SUOMEN KENTILLE D36.(*&$+"*'$&%3*$+%('-$6/"&3'8"/3++('#$.(: 6(3-$'!)03$+%(3++$'$&%3'*(+3&(*#7,,(*-)' +$&-$ :=%*'*%"63*'8"3#$',(*3'#"%+%%*<'+)#: &3'+)03-$+"3&-$'&$,$++('+%"#$++('.33&3'#%%&3',%%-$#3*' +$&-$'!$&-(*'#$*&&$'"+3'-"&3'30$*-((++3&-$ 2(60((*' /%*3"63*' 53#$' R)63-$+"*',7A-)' #"#"' 8(60(' #"#"' &$3'.$%0-3$' /$+#$8$++"&-$' >%**%3)&&)' EIIG:+%.%*'8%"+3.)+3&&)'8"3#$'8(+$&3'=$%88$63&&$<' #$%8%*M3*'(4%&-%&/"%##%((&&$'>$+#$8$++"'.(3'#"#"' 8(60((*'.$8$$:$/$* :5(*3'.33&3:#%%&3'.%"--$<'(--)'(3',%%-$'-(0-7#))* =%*'8"/$-'"+3.$-'83(*3)'#7,,(*.%"-3$3-$<'"+3.$-' 8(+3-'*$$8%63#%*-3$'.$&-$$*'57A0(,,3*'#$3##3'9%":,(*'#(*-)-'-%+3.$-'-%-%3#&3<'8(+(/)'"+3'&$-$'.%"4(&&$' :5$3/%#3*'"883'/$+#$8$++"&))**A-<'L6##3'R)63-$+"' *$%6$$ :9('"*'%&#",$-"*'&('-$%&-$-7A<',3-)'-(04))*'/$+#$: 8$++"&(%6"3&&$ Ajateltiin, että ei voi olla, ei voi saada näin hienolta paikalta tonttia. 2 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 3

8 Ikioma saarimökkikin Ääritaloilla on, siellä on ehätetty käydä kääntymässä. Mutta se, mistä ainakin Maiju Ääritalo nauttii syksyisin, ovat vaelluspäivät Lapissa. Kuka: Erkki Ääritalo, myyntijohtaja ja Maiju Ääritalo, yrittäjä ja omien sanojensa mukaan tilitoimistonhoitaja. Harrastukset: Lions Club on vienyt Erkki Ääritalon sydämen mennessään, sen minkä jalkapallolta tilaa on liiennyt. Lokalahdella vanhan tilan kunnostus on ollut tärkeä harrastus jo seitsemän vuotta. Maiju Ääritalo suuntaa mielellään Lappiin vaeltamaan, talvella sinne on päästävä hiihtoretkille. Oma saarihistoria: Taivassalosta Turkuun muuttaneet Ääritalot saivat ensi kosketuksen Hirvensaloon ystävän uudenvuodenjuhlissa Kuusamakujalla talvisen pimeyden keskellä. Oma tontti saatiin alueelta sitten kuin vahingossa. Tonttiin tutustuttiin vappuna 986 ja yllätys oli melkoinen: voiko tällaista tonttia edes saada. Parasta saarilla: Kun sillan ylittää, alkaa oma maailma, siihen kuuluvat luonto, lenkkipolut ja saarten ihmiset. :'O+(*'0%",$**%-<'(--)'#%*'"*'/"#%'+$8&3<'/"*#$'.$*0(,,$-'(3.)-'/$#&$'#)74)'8(+(/)'#$-&",$&&$<'*33*' (3'+$8&3#$$*'/$#&$<'5$3/%'R)63-$+"'+3&)) 53#$'R)63-$+"++$'+$/3.$+3*-$'"&%3'*$88333*<'0)*'"*' (0-3*7-'/"'#$*&$3*.)+3&(++('8(+3%6$++('/$'8(+$&3';&-"*' TILITOIMISTO OMASSA KODISSA 5$3/%' R)63-$+"' "*' 83-)*7-' -3+3-"3,3&-"$'.%"4(&-$' :="&#$$*'(*'"+('-3+3-"3,3&-"*'8$+.(+%3-$',$6##3: *"3*%-<'5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'-3(-(*#3*'/$+#$8$++""*' )'-%#3:3+,"3-%#&3$'+%#%%*'"--$,$--$ L6##3'R)63-$+"'(0-3'"++$'!9O?*',77*-3-7A&&)'.%": 4(&-$'EIZH'.%"-((*'EII['&$$##$'Y7-'0)*'"*'(+)#: #((++)<',%--$'-(#(('(4(++((*',77*-3/"0-$/$*'-A3-)' D$3--$(+)3*-"6/%*-$'O7?&&)' B$8$$:$/$*'"*M(+,3$'(3'-)&&)'8(60((&&)'.$6,$&-3' -%**(-$''!"#$+$04(++$'"*'#"6/$--%'/"'&(3-&(,)*'.%"-: -$'.$*0$$'>%&&3+$*'-3+$$<'/"#$'"*'53#$*'*3,3&&)'/$' 0)*(*'3&")3-3*&)'#"-3-3+$ :O*'(*-3&A3-7'PGG'*(+3A*'8))6$#(**%&-$ ;,,$--3+$3&(*$'L6##3'R)63-$+"'-3(-))',7A&'(*-3: &A3**3*'.$$6$-'=%*'6$#(**%#&(&&$'"*'.$*0$$'8A+7)<' /$'8%6(-$$*'(63&-(3-)<'*33*'/"',%%-$,$*'8)3.)*'3#)3&(-' 0336(*/)-A#&(-'".$-',$04"++3*(*'$+-3&-%&',776)#%%:,((++('0(*M3-7&-(34(*'#$%--$ Y$.(-$*'#%**"&-%&'"*',(*(3++))*'!(0,3)'(3'#%3: -(*#$$*'"+(<'$3*$#$$*'.3(+)<'R)63-$+"-'.3-&$3+(.$- SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN 9(%6$$.$'#%%#$%4(*'&$$6(+$3*(*'"*'036,%3&(*'834(-: -7'0(*#3+A'5%--$',3#&3<'&('&(+.3))'(0#)<'#%*'0)*-)' Hirvensalon asuinalue tarjosi pojille kavereita. Lähialueilla asui nelisenkymmentä lasta. #(6-77' $3*$#3*' 6$83$-'.33&3#7,,(*-)' #3+",(-63)' Q+,(3&(*'&%"&3--%'0)*'"*',7A&'&3++)'8$3##$#%**$+: +$<'/"&&$'-(#(('-A3-)'=%#$'-),)'30,3*(*'"*<'&(+.3))' #%%#$%4(*'#%+%--%$ Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Jalkapallo on vienyt Ääritalojen perhettä ympäri Suomea. Arvostusta on riittänyt myös taustajoukoille. ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 80 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 5, 2000 Turku Jaana Kakko puh /.+0-0,,, maininki maininki 5

9 Se on palannut. Turhien vakuutuslaskujen noutaja. Satavassa sijaitsevalla Seuraintalolla on pitkä historia. Talo nousi Suojeluskunnan rakennuttamana 930-luvulla. Sen seinät ovat nähneet monenmoista isänmaallisista kokouksista tansseihin, urheiluun, teatteriin ja juhliin. Tulevaisuudessa tavoitteena on elävöittää talon toimintaa viime vuosista. Seuraintalolla tapahtunutta: - Suojeluskunta rakennutti talon vuonna 934 Volter Nikkilän lahjoittamalle tontille. - Talolla järjestettiin aktiivisesti tilaisuuksia ja sen edustalla sijaitsi Suojeluskunnan ampumarata. Talvisin järjestettiin hiihtokilpailuja. - Vuonna 944 Suojeluskunnat lopetettiin ja talo luovutettiin Kakskerran Maalais- ja kalastajaseuralle. - Maaseudun Nuorten Liitto järjesti Seuraintalolla tansseja. Vierailijoita saapui kaupungista sekä veneellä Rymättylästä asti. Seuraintalo Talon julkisivu ennen maalausurakkaa. Seppo Muurinen ja Roger Nylund uudistuneen Seuraintalon terassilla. - Seuraintalolla oli myös teatteri- ja kuoroharjoituksia, voimisteltiin, tanhuttiin ja pidettiin kokouksia. - Nykyisin talon omistaa Maataloustuottajain Kakskerran yhdistys ry. - Viime vuosikymmeninä Seuraintalolla on vietetty erilaisia juhlia, kuten häitä, syntymäpäiviä, pikkujouluja ja hirvipeijaisia, on pidetty kohottaa kasvojaan myyjäisiä, urheilutapahtumia sekä Kakskerran teatteri on jatkanut toimintaansa. Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Jo euron lainasta sinulle kertyy 250 euron arvosta OP-bonuksia, joita voit käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin. Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etuasiakkaana saat autovakuutuksen vuodeksi puoleen hintaan. Tämän edun saat Osuuspankista. Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikennevakuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa saakka. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. M$$-$+"%&-%"--$/$3*'=$#&#(66$*'7043&-7#&(*'8%0((*: /"0-$/$'!"##$%&''()*"*'(&3--(+(('+$,"(%-./'*0)*' #$*&&$'9(%6$3*-$+"$'*7#73&(&&)'$&%&&$$*'B33,('#(: &)*)'-$+#""8"6%#$&&$'8$*"&-(--33*'-$+"*'%+#".(60"3+%%*<'/"#$'"*' #"0(*-%*%-'0%",$--$.$&-3'57A&'&3&)++)'.)+3".3$'/$'#$6,(/$'8%0: 43&-(--33*'/$',$$+$--33*'83-#)+-3'K"M(63*'$*&3"&-$'' VANHAN AJAN TUNNELMAA 9(%6$3*-$+"*'-%**(+,$'0$+%-$$*'&)3+7--))'$/$++((*' &(*)' 9(3*)83*-"3*$'#",(3+(('(*-3&$/$*'%8($'036&3'93+-3'-$+"&&$'+A7-77'.3(+)'8$+/"*'8)3.3-(--).))'/$'.$8$$(0-"3&-$'-$+#"".)#()'"-(-$$*' 3+"++$'.$&-$$*';.%&-%#&3$',7A&'-"3."-$$*<'#"&#$'-$+#""-7A*' "0(++$'-$6.3##((-'#%3-(*#3*',$#&$.$-' 03&-"63$$'/$'&3-)'"+3&3'03(*"$'07A47*-))'*7#7$/$*'-$68((-'0%":,3"34(*'B3(+)'83-)3&3'/$-#$$',$$+$%&-A3-)'&(#)'%%&3$'.(60"/$'/$' #$+%&-(3-$'Q+,$+),8A8%,88%'"+3&3'"3.$'$8%'3+,$*.$30-""*'/$' +),,3-7#&((*'B(6##"&3.%3&-$'"+3&3'07A-7)',7A&'-3+$*',$6##3: *"3*-33*';8%$'-"3."-$$*'&33&',"*3*'#(3*"3* HÄÄJUHLIA, SYNTYMÄPÄIVIÄ, TEATTERIA JA MONTAA &$$6(+$3&(-'.3(6$3+(.$-'&(%6$3*-$+"++$'+"88%#(.))&-)'-($--(63*'&%": &3-%3&&$'(&3-7#&3&&)'=(&)#$%4(++$'/$',3#&(3',7A&',%%-"3*'-$+"$'."3-$3&33*'07A47*-))'70)'(*(,,)*'/%0+$8$3##$*$''Y7#78)3.): *)'$6."&-(-$$*'/)++((*'.$*0$*'$/$*'-%**(+,$$<',3#)'&"833'07.3*' /%0+3(*'6$$,(3#&3' 6 maininki maininki 7

10 EDULLINEN TAPA SIJOITTAA RAAKA-AINEISIIN: *$$*'-$*&&(3&-$'#": Nykypäivänä arvostetaan jälleen vanhan ajan tunnelmaa, mikä sopii hyvin juhlien raameiksi. -33*'8)3*'&%%**$**%-' "*' &$$*%-' 6(388$$*' +3%#%+)04A*'5)#()' 83-#3*'"*'#%%+(,$*' Seuraintalon etuna on suuri yhtenäinen sali, johon mahtuu kerralla henkilöä. Uusi maalipinta ja vanha hirsiseinä luovat upean kontrastin.,%#$$*',7a&'#3(63-(--7'%+#"8$3##$+$3&3$'-$88(+%3&&$'/$'0330-": +$3&-$',%3&-"$'/$-#"&&$#3* Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström ja Kalevi Lindroos Handelsbanken Raaka-ainerahasto Uusi indeksirahasto sijoittaa Pohjoismaissa kysytyimpiin raaka-aineisiin, kuten öljyyn, sähköön, kupariin, kultaan ja vehnään. Ota yhteyttä ja kysy lisää! Turku Hämeenkatu p *) *) 8,28 snt/puh+2,00 snt/min.!"#$%&'()!*&+#,)+)-)".' /)(+*&/0%,,0' #2+""2*&+)*&%& 3*.+(#+',%'-#(4 ()&.),)*&%&'()!*&+#,) /)(+*&)+"''56'+"(" )!#*&&)'7#)'-0*!0 +8,'9:;<';5'::':5: AEFJKEF' EDKKD'NDDFDL' GEJIDLLEDF O'3*%&!%&"%''P''/#&+/)(+*&'O 8 maininki maininki 9

11 Kuva: Maria Siimes Suut makiaksi lokakuinen täsmäjälkkäri OMENAKAURAPAISTOS noin 5-0 omenaa (riippuen koosta) tl kanelia dl fariinisokeria tl vaniljasokeria 00 g voita tai marg. 3 dl kaurahiutaleita /2 dl vehnäjauhoja d puolukoita Lohko kuoritut omenat uunivuokaan. Sekoita kaneli, 0.5 dl fariinisokeria ja vaniljasokeri omenoiden joukkoon. Ripottele puolukat omenoiden sekaan. Sulata voi pehmeäksi ja sekoita siihen kaurahiutaleet, vehnäjauho ja loput sokerit.ripottele seos omenoiden pinnalle. Kypsennä 200 asteessa uunin alatasolla noin 30 min. Tarjoile vaniljakiisselin tai jäätelön kanssa. Resepti on peräisin Tiina Rantasen huolella testatusta jälkiruokareseptivalikoimasta. Kuva: Pirjo Huttunen Omena on terveyden kannalta hyvä syötävä: se on vähäkalorinen (noin 40 kilokaloria/00 grammaa) ja kypsänä se sisältää B-, B2-, B6-, C- ja E-vitamiineja sekä mm. rypäle-, hedelmä- ja ruokosokeria. Lisäksi se sisältää mm. kalsiumia, magnesiumia, kaliumia, pektiiniä ja kuituja - flavonoideista puhumattakaan. Kotimaista omenaa löytyy kotipuutarhasta ja lähikaupasta. Puolukkakin on kypsynyt tämän jälkkärin raikastajaksi. Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Marraskuun lehteen ehdit 5.0. mennessä! -#."#$$/ Myydään Finnlinesin lahjakortti, jolla saa 2-4 hengen ja ajoneuvon edestakaisen matkan Naantali-Kapellskär-Naantali. Sillä saa A-luokan hytin ja 2 ateriaa/matkustaja/suunta. Kortti on voimassa asti. Puh KIITOKSET Myydään & Etsitään!00$$/ Etsitään pianonsoiton kotiopettajaa 5-vuotiaalle tytölle Lauttarantaan. p Kiitokset kaikille kauppiaille ja yksityisille henkilöille Hirvensalopäivien 200 tukemisesta! Kiitos myös vapaaehtoisille lipaskeräilijöille lippaiden tuotto oli 009 euroa! Hirvensalopäivätoimikunta Suvituulessa 4 vuotta pidetyt vesivoimistelut loppuvat. Kiitämme yhteisistä vuosista kaikkia jumppaajia, jotka uskollisesti kävitte ja toitte naapuritkin mukananne. Teidän kanssanne oli ilo työskennellä! Hyvää syksyä! Marjatta Männistö Wäinö Aaltosen koulu sai lahjoituksena yhdeksän uutta ompelukonetta. Wäiskin Wanhemmat ry haluaa Mainingin välityksellä kiittää oppilaiden vanhempia, jotka osallistuivat keräykseen myymällä vessa- ja talouspaperia. Kiitos kuuluu myös seuraaaville ompelukoneiden hankintaan osallistuneille paikallisille lahjoittajille: Hesburger, Hirvensalon Apteekki, K- Supermarket Hirvensalo, S-Market Majakkaranta, Paramet, Ari Elo ja Timo Kari. Wäiskin Wanhemmat ry Lokakuussa tapahtuu KOTISEUTURETKI Hirvensaloseura järjestää kotiseuturetken lauantaina 9.0. klo 3 alkaen. Tutustutaan kävellen Toijaisten ja Pyölin alueeseen, oppaana toimii maakuntamuseon tutkija Sanna Kupila. Lähtö Toijaistentieltä kuntoreitin, koirapuiston ja muuntajan parkkipaikalta. Kierroksen pituus on noin kolme kilometriä ja sen kiertäminen kestää reilut pari tuntia, omia eväitä voi halutessaan ottaa mukaan. Reitin varrella on luvassa leppoisaa tunnelmaa, näköalakallio ja mm. paikalla olleen hyppyrimäen vaiheista mukavasti tarinoiva Aulis Soininen. OSAYLEISKAAVAN ESITTELY Hirvensalo-seura ja Hirvensalon omakotiyhdistys järjestävät yleisötilaisuuden Hirvensalon osayleiskaavasta torstaina klo 8.00 Haarlan koululla. Kaavaa tilaisuudessa esittelee kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen. Osayleiskaavakartta on nähtävänä Hirvensalon K-supermarketin seinällä parin viikon ajan ennen tilaisuutta ja siitä voi lähettää etukäteen kysymyksiä ja kommentteja järjestävien yhdistysten puheenjohtajille: tai WÄISKIN KOULUSSA Tiistaisin lähtien Paavo-hallissa jatkuvat Wäiskin Wauhti-illat klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Syyslomaviikolla ei Wauhti-iltaa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry 20 maininki maininki 2

12 Lokakuussa tapahtuu Seurakunta Mikkelinpäivän Missiomessu Hirvensalon kirkossa klo 7. Sari Paavola: Turva enkeleissä vai Jeesuksessa? Tarjolla sanaa ja säveliä, oma ohjelma lapsille, ehtoollinen, rukouspalvelua ja iltapala ja Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo 7. Paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa Sadonkorjuun kiitosmessu Kakskerran kirkossa klo 2 Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 2 Musiikkivartti Torstaisin klo 8 Hartaus, Martin seurakunta Sunnuntaisin klo 2-3 Kappeli soi musiikkia su 0.0. klo 6 Musiikkia kappeleissa -sarjan konsertti Turun konservatorion ammatillisen peruskoulutuksen liedmusiikin opiskelijat. Opettaja: Eveliina Kytömäki. Vapaa pääsy to 4.0. klo 8 Juhlakonsertti, Martinkirkon kuoro 80v, johtajana Mikko Salakari. Ohjelma 5, taidekappelin hyväksi la 6.0. klo 5 A cappella lauluyhtye ihmetys esittää uusia hengellisiä lauluja, liput 0 su 3.0. Kappeli soi - laulamme yhdessä toivevirsiä klo 2-3 Lasinpuhaltajamestari Kari Alakoski - lasiveistoksia näyttely avoinna saakka Kappeli avoinna: ti-pe klo -5, to klo -8.30, la-su klo 2-5 MARRASKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT 5.0. MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Vaaka ( ) Jahkailuun taipuvainen Vaaka juhlii näin lokakuussa. Pitäisikö juhlat vai eikö pitäisi? Kutsuisiko kavereita vai juhlisiko yksin? Pysyiskö kotona vai käviskö mantereen puolella? Vaaka ei kuitenkaan viihdy kauaa yksin, joten vaakaystävältäsi saattaa hyvinkin singahtaa juhlakutsu. Vie lahjaksi jotain, mikä hivelee hänen luontaisesti taiteellista silmäänsä. Marcus aikoo istuttaa pihalle lisää mansikoita Emilian (vas.) ja Auroran (oik.) iloksi. Pihatöitä ennen talvea Marcuksen lokakuu Syksyn saapuminen ei hidasta oman pihan kunnostajaa. Puutarhasta on saatava roskat ja ylimääräiset tavarat pois. L)*&3:;6"+$&&$'$&%.$*'&(2'3%4'$5"*'&7#&77*'#%%+%%' 830$-A3-)'!"#$#%%&&$'-$6#"3-%#&(*$'"*'/$-#$$'&7#&7*' 8%%-$60$86"/(#-(/$<'/"3&-$'-)6#(3*'"*'#$&.3,$$*'8(6%&-$:,3*(*'/$'&7#&7++)'3&-%-(--$.3(*'#$&.3(*'&$$,3*(*',$$0$*'!"#$%&'(()"'&*+*)*$$,"-$,&'./'*$"0$"('&.&'"&$($$**'$2"3)4,)'*"0$",%3-$'.30$**(#&3$'230$'"*'.$*0$'/$'/"#$'*%6#$&-$'8%&#(('7+A&' (63+$3&3$'#$&.(/$'7++)-7#&(*)'=$&.3,$$&-$'."3&3'-%++$'&%"&3##3*3<' #%*0$*'&33*)'(*&3'.%"**$'#$&.$3&3'(4(&'/"-$3*<'5$6X%&'8"0-33 Y(+/)'.%"--$'&3--(*'$."8%"+3&"*&$'#$*&&$'D36.(*&$+""*',%%-: -$*%-'5$6X%&'"*'#"%+%-%#&(+-$$*'#"##3<',%--$'-7A&#(*-(+(('-)++)' 0(-#(++)'+3*/$:$%-"*#%+/(--$/$*$<'&3++)'/"%&-$.$-'-7A.%"6"-'&"83.$-' 83(*-(*'+$&-(*'3&)++('97#&7*'83,(-(&&)'0)*'0$6#3-&((',7A&'-$+.3: +",$*'83-),3&-) MUUTTUVA YMPÄRISTÖ B$+-$"&$'5$6X%#&(*'.$8$$:$/$&-$'#%+%%'#"43*'/$'830$*'#%**"&: -$,3&((*'&(#)'#$04(*'+$8&(*'#$*&&$'8%%0$$,3&((*'L63+$3&(-' #"6/$%&-7A-'-$+"&&$'/$'8%%-$60$&&$'(-(*(.)-#3*',3(+(*#33**"*',%#$$*'83##%'03+/$$!"5''-)".)&,".+,,$(('&*).,''..$"-6((&'"%'3$,2"0/*),"&'((/'," #$*$!"7$$%+4'',"/,"*+(/&&$"($%&'%)43)2"0/(($"/,"&$-$,'.'&'"($%: &3$'#%3*',(3++)'Y7-'"4"-$,,(<'#"&#$'0('8))&(.)-',%%--$,$$*<' 5$6X%&'#(6-"" Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin 0-9 ja lauantaisin 0-5.

13 24 maininki

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym GLC 220 d 4Matic A Premium Business autoveroton h arvioitu autovero 12 265,90 + toimituskulut 600 = 59 9 1 065 /kk. Käyttöetu 885 /kk. CO 2 -päästöt 129 g/km, EU-kes Mitsubishi L200 -mallisto alk.: autoveroton

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Kappale 2. Tervetuloa!

Kappale 2. Tervetuloa! Kappale 2 Tervetuloa! 17 Virtaset muuttavat On maanantai. Virtaset muuttavat. Osoite on Koivutie 8. 18 Joonas Virtanen on pihalla. Pieni poika tulee ulos. Hei, kuka sinä olet? Minä olen Joonas Virtanen.

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu.

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu. KOHTAA Nämä omenat kannustavat kunnioittavaan kohtaamiseen sekä ottamaan muiden mieli piteet ja tunteet huomioon. Omalla käytöksellä on suuri merkitys sille, millaista vuorovaikutus muiden kanssa on. Sano

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Genetiivi vastaa kysymykseen kenen, minkä. Yksikössä genetiivin tunnus on -n (koulun, opettajan, kirjan). Nyt opiskelemme monikon genetiivin.

Genetiivi vastaa kysymykseen kenen, minkä. Yksikössä genetiivin tunnus on -n (koulun, opettajan, kirjan). Nyt opiskelemme monikon genetiivin. Monikon genetiivi Genetiivi vastaa kysymykseen kenen, minkä. Yksikössä genetiivin tunnus on -n (koulun, opettajan, kirjan). Nyt opiskelemme monikon genetiivin. Monilla sanoilla voi olla useampi erilainen

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia Lämmittely Mitä Suomen juhlia tiedät? Miten niitä vietetään? Ketä kutsutaan? Miten? Mitä tehdään? Mitä syödään? Mitä annetaan lahjaksi? Miten pukeudutaan? Millainen

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Matkaraportti: Italia

Matkaraportti: Italia Matkaraportti: Italia Noora Heikkonen Vietimme Italiassa neljä viikkoa ja viisi päivää. Tässä ajassa ehdimme tutustua sekä asuinkaupunkiimme Padovaan että muihinkin Pohjois- Italian tunnetuimpiin kaupunkeihin.

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1. Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2. Aikuisten pääsylippu

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Saarijärven Lossi 74/6 vuotta

Saarijärven Lossi 74/6 vuotta Saarijärven Lossi 74/6 vuotta 25.3.2017 Saarijärven Lossi juhli syntymäpäiväänsä ravintola White Ladyssa Helsingissä lauantaina 25.3. 2017 aiheenaan edesmennyt näyttelijä Tarmo Manni. Seuraavat henkilöt

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Ulkomaan jakson raportti

Ulkomaan jakson raportti Ulkomaan jakson raportti Kauneudenhoitoala Zolero www.zolero.co.uk Bishop Street 146C Londonderry Pohjois-Irlanti 5 viikkoa Työpaikalla minulle aluksi esiteltiin kauneushoitolaa, jonka yhteydessä oli myös

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot