maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS TUOMEN LOKAKUU Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona maininki

2 Uusi Premium Business. E 200 CDI BE Vakiona mm: Ainakin mahdollisuutta lokakuu 200!"#$#%%&&$'#(&)*'+",$-'".$-'/"'%*"0-%*((-'23##%/"%+%#$%&3'(3'"3#(3*'"+('.$%043&&$' 5)6#77--)'/$'83,(7--)'833&$$'/$'/))#3*'7++)--))',%&-%%4(++$$*'977&0$66$&-%&-(*'$+#%: +%,"."3,$'0338%%'/$'/)+/(++('/))'8(6%&$6#3' ;6#($'"*'(+),)&&)'#$3##(3*'(*3-(*<'/"-(*'&330(*'&$-&$$,3*(*'#$**$--$$'=(6)&3*' (63+$3&3&-$'(+),)*-$3-":"88$3&-$'-)0)*'.3*##3+3&-$*<',3&-)'."3'(-&3)'8)3.33*'+%"*-(.$$' 5%3&-(+(<',3&-)'0$$.(3+3-'+$8&(*$'/$'0$$.(3+('%%4(&-$$*'2%6$'/"#%'+$3-('$+#%-(#3/A303*: &)'2(+$$'#"6--3$''2774)'8%"+3&"$&3'&%"&3--(+(,$$*'#36/$$'/$'+%('&(''B$+3-&('8%#(%-%:,3&#63-((63#&3'&3+##$',%#$.%%&'9"3-$')343++( C&(3*'.)3-(-))*<'(--)'8$6$&'-$('$6/(*'/$'(+),)*'63#$&-$,3&((*'"*'-"3&-(*'$%--$,3*(*' 9330(*'$6#3'-$6/"$$'-3+$3&%%#&3$'-$$/(,,3*'#%3*'$%-"'$/$$'D36.(*&$+"*'&3++$*'7+3'(+3'*"3*' EF'GGG'#(6-$$'8)3.)&&)'933*)'"*'/"'.$+3**$*'.$6$$ Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja 2&'=)7'&3.%3++$,,('!!!"#$%&%&'%()*+%",'#(6-",$&&$',3-)',3(+-)'"+(-'+(04(&-),,('9(*'/)+#((*#3*'/))'.3(+)'EH'III' $%--$,3&-3+$3&%%--$' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen EU-keskikulutus 5,3 l/00 km, CO 2 -päästöt 37 g/km. E 200 CDI BlueEfficiency Premium Business, UUTTA! TURKU juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 00 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Minna Kirkkola 4 Maarit Myllymäki lähti Satavasta Skåneen 9 Lukijakysely Marian rakennusblogi 2 Minä hirvensalolainen, Erkki Ääritalo 6 Seuraintalon remontti 22 Marcus Tuomen lokakuu 2 maininki Vesilaitoksentie, 2200 Raisio maininki 3 Puh * Ma 9-20, ti-pe 9-8, la 0-5 *Puhelun hinta 8,29 snt/puhelu + 2,02 snt/min (sis. alv 23 %)

3 kutsuvieras Saarilta Vaikka Ruotsi sijaitsee maantieteellisesti lähellä, kuluu vaihto-oppilaan vuosi siellä samaan tapaan ja samoin säännöin kuin muihinkin maihin lähtevillä. Teksti ja kuva: Tiina Törnström Skåneen Etuoikeus opettaa Piiri pieni pyörii, kun mietin työhistoriaani opettajana. OIen ollut etuoikeutettu saadessani kulkea tätä saarten koulupiiriä ensin Wäinö Aaltosen, sitten Särkilahden ja nyt Haarlan ja Kakskerran kouluissa. Opiskeluaikana suoritin kenttäharjoittelujakson Särkilahdessa. Pienen Särkilahden koulun ilmapiiri teki jo silloin lähtemättömän vaikutuksen ja toi vakuuden siitä, miten tärkeä merkitys koulun hengellä on lasten opintiellä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnissa. Varsinaisen työelämäni alkuvuosina Wäinö Aaltosen koulussa sain seurata Pirkko ja Antti Lehtisen opettajuutta ja koulun johtamista. Kullanarvoisiksi tienviitoiksi noilta ajoilta muotoutuivat turvallisten ja välittävien rajojen asettaminen oppilaille, opettajan työn tekeminen täydellä sydämellä, positiivisin ottein sekä kotien kanssa tehdyn yhteistyön merkitys. Saartemme kouluelämässä on tapahtunut suuria konkreettisia myllerryksiä. Särkilahden koulun toiminta loppui kokonaan muutama vuosi sitten, Kakskerran vasta remontoitu koulu osoittautuikin kosteusvaurioineen käyttökelvottomaksi ja edessä oli taas muutto toisaalle jne. Edellisten seurauksena ovat lapset ja aikuiset olleet suurten muutosten kokijoina. Saarillamme on vahva yhteisöllisyyden tunne, mikä on etu myös myllerrysten tyynnyttämisessä. Koulutyötä arvostetaan ja sen vaiheita eletään yhdessä. Lupaan omalta osaltani tehdä parhaani saartemme lasten opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin eteen saarilta saamieni oppien saattelemana. Tukenani tässä haasteessa on erinomainen työyhteisö! Minna Kirkkola Haarlan ja Kakskerran koulujen koulunjohtaja Hän on poikkeuksellisen rohkea 6-vuotias. Maarit Myllymäki viimeisteli peruskoulunsa viime keväänä ja aloittaa nyt lukion Ruotsissa. Seuraamme satavalaisen taivalta Skånessa vuoden ajan. V$30-":"883+$$#&3'&%%**$-$$*'8))$&3$&&$'.$&-$'+%#3"*' (*&3,,)3&(*'-$3'-"3&(*'.%"4(*'/)+#((*'933-)'0%"+3,$-: -$'5$$63-'J5$6(J'57++7,)#3'8))--3'+)0-()'#"#(3+(,$$*' &3383))*'6$/$*'-"3&(++('8%"+(*'/"'+%#3"*'(*&3,,)3&(#&3'.%"4(#&3' :'53(-3*'K%"-&3*'/$';%&-6$+3$*'.)+3++)<'5$$63-'#(6-""'2$3##$' "+-%'-33.33&-3'2(60((*')3-3'"&"3--$%-%3'&$--%,$+-$'$%&-6$+3$+$3&(#&3<'.$3##$#3*'"*'$&%*%-'K%"-&3&&$'/"'7+3'NG'.%"--$'2(60((*'3&)'"*' 6%"-&$+$3*(*'/$'0(3++)'"*'$3(,,3*'$&%*%-'.$30-":"883+$&'O,$' -7-)6'"*'"++%-'C9;?&&$<'/"-(*'7,,)667&-)'.$6,$&-3'8(60((+-)'+A7: -77'' 3. PÄIVÄ PERJANTAI 5$$63-'#(6-""'$/$-%#&3&-$$*'.$/$$'.%"6"#$%&3'(**(*'+)0-A))*'!$%##%/$'"*'8$#$--%'/$'8(60('0"3-$$'.33,(3&3)'/)6/(&-(+7/)'O&$' -$.$6"3&-$'"*',(*"&&$'.3(+)'-)*))*'3&)*-)8(60((*'-%-%*',%#$: *$'$%-"++$'K%"-&33*'5$$63-'3-&('+)0-(('+(*-)(*'=AA8(*0$,3*$$*<' 03&-A++)'&3/$3-&(.$$*'K%"-&3*'#"-33*'"*'7++)--).)*'+707-'!)0(++)' "*',7A&'5$+,A<',3&&)'"*'8$+/"*'%+#",$$+$3&3$'' 4(++3&-)'6%"-&3$<'5$6('*$%6$$'C+#"3&(&-3'0)*',(*(('-)7&3*'6%"-: &$+$3&(&-$'.$$+(3*('03%#&3*((*'!)0-A8)3.)<'8(6/$*-$3'EP'(+"#%%-$<'(3'(*-(3+(',3-))*'-$3#$%&: #"3&-$'5$$63-'"*'3-&('&7*-7*7-',7A&'EP'8)3.)'8(6/$*-$3*$<'/"-(*' #7&((&&)'"*'(*(,,)*#3*'-)6#()'/$'8"&3-33.3*(*'8)3.)'(+),)&&)' :'Q-&('(3'"&$$'.3(+)'/)**3--))'*33*'8$+/"*'R343++('-),)'"*'3&"' /%--%<'#%*'8(60((*'#%"8%&'+)0-(('*7-',$$3+,$++('=$3##3' *(+/)'+$&-$'".$-'(*&3'.%"**$'",3++$$*'/$'3&"&3&#"#3*'&%%*: -$$'.%"4(*.$30-((&&$'8%"+(#&3'.%"4(#&3'=33*$$*' LÄHELLÄ MUTTA KAUKANA B$3##$'K%"-&3'&3/$3-&((',$$*-3(-((++3&(&-3'+)0(++)<'#%+%%'.$30-":"883+$$*'.%"&3'&3(++)'&$,$$*'-$8$$*'/$'&$,"3*' &))**A3*'#%3*',%303*#3*',$303*'+)0-(.3++)'93(+-)'(3'.3(: 6$3++$'#"-3,$$0$*'#(&#(*'.%"4(*<'(3.)-#)'#" *'.3(: 6$3+%-'&3**('"+('-"3."--%/$'K%"-&3&&$'#"04(,$$*$'"*'&(' (-%<'(--)'&3(+-)'&$$',$04"++3&(&-3'+%(--%$'07.)#&3'/"3-$#3*' +%#3"*'#%6&&(/$<'/"++"3*'+%#3"$3#$'(3'.)+--),)--)'83-(*( 5%%-(*'#"%+%,$$3+,$'(6"$$'&3(++)',(+#"3&(&-3'!%#3"' /$'$,,$--3#"%+%'-"3,3.$-'K%"-&3&&$'7043&-(--7*)'O883: +$$-'.$+3-&(.$-'(-%#)-((*'+3*/$-<'/"3++$'"83&#(+(.$-'B$30: -":"883+$$-'&3/"3-(-$$*'7+((*&)'+%"**"*-3(4(+3*/$++(<'/"#$'.$&-$$'(*3-(*'+%#3"-$'5$6(*'#$*&&$'&$,$*'#$-"*'$++$' "83&#(+(.$-',7A&'#$,8$$/$-'/$'%60(3+3/$-<'70-((*&)'6(3+%' NGGG'"883+$&-$' :'Q-&('$&3$&&$'#"%+%'"*'K%"-&3*'&%%63*'%60(3+%+%#3"<' 5$6('#(6-""'/$'8"0-33<'/"&#"'&3(++)'"83&#(+(.$-',$$*'%6: 0(3+%*'&%%6(-'+%8$%#&(-'''' 5$$63-'8$+$$'9%",((*'(*&3'.%"4(*'#(&)#%%&&$'/$'/$-: #$$'"83&#(+%/$$*'=+$&&3#"*'+%#3"&&$'93-)'(**(*?'53-)' 5$6('#36/"3--$$'/$-#"&&$'3-&('#%%+%,3&3$$*'9#T*(&-$' L*&3,,)3&(-'-%**(+,$-'+A7-7.)-'/"'&(%6$$.$+-$'&3.%+-$' 5$6(<'"+('07.)? 4 maininki maininki 5

4 !"#$%&''(''!)*+((+, Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Luokkakavereita rapujuhlissa. Oikeella Wilma ja vasemmalla Johanne. Takana Måns ja Anton. Sunnuntaipäivä hostäidin ja koiran kanssa rannalla, paikassa nimeltä Skanör. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki HAJSAN! Kaikki on lähtenyt käyntiin paremmin kuin hyvin. Asun täällä Hjärupissa, n. 6 km Lundista ja 5 km Malmösta. Vertaan Hjärupia Hirvensaloon, Lundia Turkuun ja Malmöä Helsinkiin. Käyn koulua Lundissa, jonne pääasiassa kuljen junalla. Matka kestää vain 3 min, joten se säästää kivasti aikaa aamuisin! Valitsin koulussani urheilulinjan, ja lajini on soutu. Kaikki 28 oppilasta luokallani ovat jopa yllättävän kiinnostuneita Suomesta ja suomen kielestä. He ottivat mut heti mukaan luokan omiin juttuihin ja pitävät huolta ja auttavat mua niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Olen päässyt heti ruotsalaisen elämän makuun: takana jo kahdet rapujuhlat. Ekat luokan kanssa ja toiset hostäidin kaverin luona, joka on muuten suomalainen! Isäntäperheeseeni kuuluu äiti Bev, isä Lars, saksalainen vaihtari Lisa ja Bobbykoira. Kotona puhumme englantia, ainoastaan Larsin kanssa puhun ruotsia. Koulussa puhun sekaisin englantia ja ruotsia, vaikka pyrin puhumaan pelkästään ruotsia. Nyt kolmen viikon aikana olen jo tottunut sen verran skånskaan, että sitäkin alkaa ymmärtää! Aluksi se ei kuulostanut edes ruotsilta. Säät täällä ovat olleet parhaat mahdolliset. Me käydään vielä syyskuussa rannalla kun suomalaisnuoret kaivavat jo talvitakkeja päällensä. So far so good. Mare Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Silhouette, Gucci, Prada, Dior... Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Ajanvaraus puh. (02) maininki maininki 7

5 Tulipa Aboa Turku on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 20 virallinen kukka, jonka toivotaan leviävän pihoille ja pientareille. Kuva: Lepolan puutarha LUKIJAKYSELY Vastaa & voita 00 lahjakortti Viherlassilaan! Kevät 20 muhimaan, kulttuurilla tai ilman. Maininki on nyt kaksivuotias ja janoaa nuorukaisen tavoin tietoa siitä, millainen hän itse on. Kerro sinä ja auta samalla omaa lehteäsi kehittymään. Vastaa osoitteessa olevaan kyselyyn 7.0 mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Viherlassilan 00 euron lahjakortti. E nsi keväänä meidän pihamme ovat osa kulttuuripääkaupungin pihakulttuuria. Sitä voi juhlistaa istuttamalla nyt kukkasipuleita kukkapenkit pullolleen. Tulipa Aboa Turku on paitsi kaunis, myös kulttuuripääkaupungin virallinen kukka, mikä näkyy keväällä erityisen ylväänä kukintona, varsinkin jos nyt istutetut sipulit eivät joudu maahan, missä vesi seisoo. Saarelainen maa on savinen, muttei muuten turhan kranttu se ottaa hyvin mieluusti huomaansa myös muut kuin kulttuurikuorrutetut tulppanisipulit, jos niiden värisävy ei miellytä tai sovi muun kukkapenkin hartaasti vaalittuun ilmeeseen. Tulppaanit ehtii istuttaa vielä lokakuun aikana kosteaan, ilmavaan multaan. Sopiva istutussyvyys on 3-4 kertaa sipulin koko. Sipulit laitetaan istutuskuopan pohjalle suippo puoli ylöspäin, 0 20 sentin välein. Peitetään mullalla, tiivistetään kevyesti ja kastellaan. Päälle voi levittää vielä ohuen lehtikerroksen sipuleita suojaamaan. Kevätkukinta on luvassa huhti-kesäkuun aikana, jonka jälkeen tulppaanit kannattaa vielä lannoittaa. Kasvitieteelliset tulppaanit ovat kestäviä ja leviävät itsekseen. Ne sopivat erityisen hyvin luonnontilaisiin puutarhoihin, puiden alle ja metsän ja hoidetun osan rajamaastoon. Kuva: Pirjo Huttunen ar is ää sa "& sa # # "" $ A # '' # % % mainink i elämää saar issa HIRVEN SALON AREN PIKISA A EN ELMI LAST TUNN SY YS, K AKSKER R AN JA SATAVA N OMA MARR ASKUU KALA TUO MAKUA KAISTANIEME N PERHEEN ARKEEN 2008 S. 20 ON IT OITO VINK SY YS ARHANH PUUT S. 6-7 LL Ä IN LÄHE TERH NTÄ SYDÄ OMAT EN AIST OVAT AREL -7 6 JA SA ET S. LAPS Haunisen Jarin oppivuodet NI UUKO KUUL KA AN ÄÄ SA ASUK OITUKSES KA AV S. 9 Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee i yösaar t n o i ar Kotisa löytää saaresta lapsuuden tunn elmia ja a t a a m er t a m OS: ÖNRO LEIF GR ar iss ää sa a.indd itä pal teen tö EDOS ARIV SALON, KA KSK _08_V ERR AN AVA N JA SAT TÄ TIÖS KO IDEN PII RA KS UA TU O nki_9 maini HIRVEN OM A LEH TI Leena ALI A MA ja SKU U mai nin Kaarinan tyttöjen illass a parannetaan maailmaa elä mä ki maininki :3 Rami Koskelaisen 008 5: elämää saarissa perhe MAIN INKI T LEHDEN SIVU AVAT TU! aininki lehti.fi 2009 TOUKOKUU AN JA SATAVAN OMA HIRVENSALO N, K AKSKERR umm Olli N rkua. a Tu unilaeinnt katton KEITasellaPUAN UTAL TU LVII ki ma i ni n eläm ja Asun ela ky ma i ni n k i HIRVENS ä saa ris sa ALO N, KAK SKER RAN JA SATA VAN OMA LEHTI A TAM MIKU U 200 ntävät mainink i maininki 08_painoon.in dd Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran teatteri tulkitsee Waltaria Metalliromut pois nurkista n juhlaa onnose Eila M kuu on yhtä maalis elagon Archip Lions aala aa todist kevätg ranne imur toa läp na Nuo Katarii ippailmiön kestova ä iv pä utus lip n.indd ainoo nki_p maini Pihakilpailu käynnissä Hirvensalossa! maininki & # $ 3_09_ 8 i k mainin eläm A OILL A LEHD RUOK HY VÄ NT YY STA SY DE ISUU KOTO S. 4-5 Tomi Ko rkka: Hir mai nink i uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin :45 20:09 vensaloss lähellä ke aivan ma skustaa, alla Michela Fingerroosin maininki 0_200 a asutaan _mainink i_v4_pa inoon.ind VESA SAL MEL AN TAMMIK UU maini nki :37:23 lmoittaudu pihakilpailuun tai kerro vinkki tietämästäsi hienosta hirvensalolaisesta pihasta! Kilpailusarjat kattavat kaikki pihat: omakoti-, rivi- ja kerrostalot, lomapihat, yrityspihat ja julkisten rakennusten pihat. Ota yhteyttä kaupunginosamme alueraatiin, jonka muodostavat Hirvensalon omakotiyhdistyksen ja Hirvensaloseuran edustajat. Markku Hyvönen, puh: Risto Järvinen, puh: Erkka Syvälahti, mail: puh: maininki THAIMA AN MAKUJA SATAVA SSA KATRIIN A JA MEE TYKKÄÄ RI VÄT NAI SLA ULAJIST A 9 Mink älaisia lakkeja ja mink älaisia ajatu ksia lakkie n alla?

6 LAPIOT ESIIN, ISTUTUSAIKA PARHAIMMILLAAN! Viherlassilan VIHREÄT PÄIVÄT jatkuu. Paljon kasveja ALEhintaan jopa -50%. MUISTA ISTUTTAA TURKU-TULPPAANEITA! 20kpl 4 MEILLE PÄÄSET BUSSEILLA NR. 20 & 420 Avoinna ark. 9-9, la 9-7, su 0-6 Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Paluu syksyiseen arkeen edessä Elokuun loppuun mennessä talomme oli viimein saavuttanut harjakorkeutensa ja oli aika ryhtyä katon tekoon. Kattotuoleja saatiin kuitenkin odotella pitkään, sillä kiihtyneen rakennusbuumin ansiosta toimitusajat olivat pidentyneet huomattavasti. Lyhytkin odotusaika tuntui raastavalta, sillä en ole varmaankaan sitä maailman kärsivällisintä tyyppiä. Hyvähän se on että sekä tavarantoimittajilla että työmiehillä riittää töitä, mutta kun kyseessä on ikioma taloprojekti tuntuvat pienetkin viivästykset maallikosta ikuisuuksilta! Vaikka työmaalla oli näennäisesti hiljaisempaa, oli syksy tuonut mukanaan kiireisen perhe-elämän. Oma työni alkoi taas elokuun puolessa välissä samoin kuin Vernerin koulu, Vilman eskari ja Eliaksen perhepäivähoito. Lisäksi kahden vanhimman lapsen harrastukset lähtivät hiljalleen pyörimään, joten suurempia vapaa-ajan ongelmia ei ollut. Mikäli vapaa-aikaa sattui vahingossa jäämään, käytin sen mielelläni Elixiassa tai Hirvensalon lenkkipoluilla. Usein iltaisin päässä pyörikin vain yksi kysymys: missä ihmeen välissä ehdimme miettimään talomme materiaali- ja muita sisustuskysymyksiä? Tähän kysymykseen olimme mieheni Mikon kanssa usein törmänneet todetessamme että viikkojen pähkäilyn ja nettisurffailun jälkeen emme vieläkään olleet löytäneet juuri sopivaa kaakelimallia lattiaan tai kosteiden tilojen seiniin. Ainut lukkoon lyöty asia oli Timberwisen lankkulattia olohuoneeseen ja yläkertaan. Muut materiaalit ovatkin sitten vielä auki - joten vielä riittää mietittävää. Etenkin viime kuukauden aikana olemme olleet silti varmoja siitä, että tapamme rakentaa talo on ehdottomasti oikea ratkaisu. Vaikka projektin alussa kustannuslaskelmaa tutkiessa kävikin mielessä miten paljon omalla työpanoksella pystyisi säästämään, oli silti punnittava muiden kuin pelkkien eurojen arvoa. Olemme todenneet että yhdessä lasten kanssa vietetty aika on paljon arvokkaampaa kuin säästetyt eurot - etenkin kun omatoiminen rakentaminen meidän kohdallamme olisi kestänyt useita vuosia. Ja toisaalta kustannussäästötkin olisivat taatusti hävinneet siihen, kun taloamme oltaisiin yrityksen ja erehdyksen kautta pakerrettu eteenpäin. Kaikesta huolimatta on pakko nostaa hattua kaikille, jotka ovat maallikkoina lähteneet rakentamaan taloa omatoimisesti ja onnistuneet tasapainoilemaan perheen, työelämän ja rakentamisen välillä. Me emme olisi tuohon hommaan pystyneet MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Kölikatu 2, 2080 TURKU Leppoisaa lokakuuta! Lokakuussa Ruokatoriltamme: 6 95 Broilerin rintafilee pippurijuustotäytteellä /kg /kg /kg /kg Kreikkalainen salaatti Kotikeittiön kinkkukiusaus Grillattu broilerin koipireisi Palvelemme ma pe 7 2, la 7 8, su 2 8 Halpa halvempi heijastin Keskimäärin kerran viikossa Suomessa liikennevahingossa yksi jalankulkija kuolee ja yli kymmenen loukkaantuu. Valtaosassa tapauksista jalankulkija on liikkunut ilman heijastinta. Pysytään me täällä hengissä ja kiinnitetään heijastavia killuttimia mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Lasten hihojen ja reppujen ohella muista myös aikuisten syysvarustus! Heiluva heijastin on älykkyyden merkki! TÄSSÄ VIISI FAKTAA HEIJASTIMISTA OLISITKO TIENNYT?. Paras heijastin on iso, kova, väritön ja ilman painatusta. 2. Vapaasti heiluva ja pyörivä heijastin erottuu parhaiten. 3. Koodi EN3356 tarkoittaa, että tuote on testattu nimenomaan heijastimena. 4. Heijastin kuluu käytössä ja teho katoaa lopulta kokonaan. Vaihda heijastin säännöllisesti uuteen. 5. Heijastimen tehon voi testata itse kotona. Ripusta heijastin esimerkiksi oven kahvaan pimeässä huoneessa. Osoita sitä taskulampulla silmiesi korkeudelta. Heijastaako? 0 maininki maininki

7 Erkki Ääritalo saa valita marraskuun Mainingissa esiteltävän saarelaisen. Mukava mies löytyy läheltä... Ääritalon nimellä on tarinansa. Houtskarista muutti 900-luvun alkupuolella Sjögren -niminen mies Vehmaalle Ääritalon tilalle ja otti nimen itselleen. Nimi kulkee yhä Ääritalojen matkassa. Australian unelmamatkalta löytyi uusi hattutyyli Näitä hattuja on pidetty koko kesä. Erkki ja Maiju Ääritalo ovat edelleen yhtä hymyä kertoessaan onnistuneesta Australian reissustaan. Tuliaisina kotiin tulivat kengurunnahkalakkien lisäksi muistot lämpimästä maasta ja sen ystävällisistä ihmisistä. Ennen kaikkea toteutui monivuotinen matkahaave, johon oli ehditty kerätä rahaa jo monta vuotta. minä hirvensalolainen A%&-6$+3$*',$-#$'#(6-""'&33-)<'(--)'/"&'0$6: 6$&-%&'"--$$'U'&(',7A&'$*-$$';%&-6$+3$$*' R)63-$+"-'+)0-3.)-'-)0-)3,(&&)'!3"*&'V+%: W3*'#$*&$3*.)+3*(*'.%"&3#"#"%&''B33##"'.3(-(--33*' 974*(7&&)<'"0/(+,$$*'#%%+%3'#$*&$3*.)+3&3)<',7A&' &#$*43*$$.3&3$'.$&-$$*"--"/$'/$'/%0+3$'2$3#$++$'"+3'!3"*&:.)#()'7,8)63',$$3+,$$<'7+3'#$04(&-$'&$4$&-$' +(3/"*$,$$&-$'5%--$'&3+-3'8))&-33*',7A&'&*"6#+$$:,$$*'#"6$++363%-"3++$'/$'#)7,))*'&$4(,(-&3&&)' Y)3&&)'#$*&$3*.)+3&3&&)'#"#"%#&3&&$'*3,3-(-))*' #$3##3'FGG'83363#%.(6*AA63)'7,8)63',$$3+,$$'L6#: #3'R)63-$+"++$'"*'",$$'#"#(,%&-$'83363#%.(6*AA63*' -(0-).)&-)'.%"&3+-$'NGGZ:NGGH'9(*'/)+#((*'#+%W3-"3:,3*-$'"*'.3(*7-'+(3/"*$*"&$*',7A&'",$&-$'$/$&-$' Y33*'.$+-$#%**$++3&3$'#%3*'8$3#$++3&3$'#"#"%#&3$'/$' -$8$0-%,3$'633--))'9('"--$$'8$+/"*<',%--$'.$$#$#%8: 833*'/))',7A&'-"3&(++('8%"+(++(? :933-)'&$$'07.)*'"+"*<'"*'#$.(6(34(*'-$8$$,3&3$<'.$8$$(0-"3&-7A-)'=$3##3'6$0$-',3-)'#(6)-))*<'#)7-(: -))*'07.)*-(#(.)3&77-((*<'/%0+$-'&(*'&3/$$*',$#&(: -$$*'3-&(<'R)63-$+"'#"6"&-$$ =%*'!3"*&:.)#()'#"#""*-%%<'#"#""*-%%'07.3*'(63: +$3&3$'30,3&3) :9('"*'#$--$%&'#"#"'9%",((* 5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'(--)'8$*"&-%#&(-'!3"*&:-"3:,3*-$$*'(3.)-'"**3&-%3&3<'(++(3'L6##3'R)63-$+"'"+3&3'/"' "&3--$3*'(+)##((++)'>$'0%",$--$.$$'"*<'(--(3'#(*(*: #))*'#$**$-$'"++$'!3"*&:/%0+3&-$'/$',$-#"3&-$'#$-((+: +3*(*'=$3##3',$#&(-$$*'3-&( :D3**"3&&$'-$3-$$'"++$'.3(+)'!(3/"*$:+3&)<'5$3/%'R): 63-$+"'-%%,$$ -Meri-Karina on yksi tärkeä kohde, jota on tuettu, Ääritalo kertoo. Myös paljon Lions Club-toiminnan kokouksia ja koulutuksia on järjestetty juuri Meri-Karinassa. L6##3'R)63-$+"'#%%+%%'!3"*&'V+%W';6X038(+$M""*<' /"#$'"*'&$-&$**%-'(&3,(6#3#&3'D36.(*&$+"&&$'#"%+%: /(*'&-38(*4(303*'O*'8(+$--%'7&-).77&"--(+%3-$'/$'+$0: /"3-(--%'/$+#$8$++"/$'/$',%3-$'%60(3+%-$6.3##(3-$'#"%: +%3++(' KOTIPIHALTA NÄKYY MERI 5%--$'(+),)'(3'$3*$'"+('"++%-'!3"*&'V+%W3$'R)63-$+"-' -(*'(-&3--33*'-"*--3$<'/"#$'+A7-73'D36.(*&$+"&-$? +)&-)<'-7A,$-#$*'.$66(+-$'D36.(*&$+"*'-"*--3'"+3'.$30: -"(0-"*$'#$##"*(*''B$&-$'#%*'-"*--3'"+3'&$$-%<'&3-)' #)7-33*'(*&3'#(6-$$'#$-&",$&&$'' :;/$-(+-33*<'(--)'(3'."3'"++$<'(3'."3'&$$4$'*)3*'03(*"+: -$'8$3#$+-$'-"*--3$ R)63-$+"-',%%--3.$-'%%-((*'#"-33*'/%0$**%#&(*$' EIFF'2"/3&-$'83(*3*'"+3'#"+,(*'.$*0$<'-"3*(*'8"3#$' #).3'7+)$&-(--$'/$'#"+,$&'+%#3"-$'2"/$-'".$-'*7-'*%": 63,,$3&-$',7A-(*'*7-',%%--$*((-'",33*'#"-(303*&$ JALKAPALLO VEI KOKO SUOMEN KENTILLE D36.(*&$+"*'$&%3*$+%('-$6/"&3'8"/3++('#$.(: 6(3-$'!)03$+%(3++$'$&%3'*(+3&(*#7,,(*-)' +$&-$ :=%*'*%"63*'8"3#$',(*3'#"%+%%*<'+)#: &3'+)03-$+"3&-$'&$,$++('+%"#$++('.33&3'#%%&3',%%-$#3*' +$&-$'!$&-(*'#$*&&$'"+3'-"&3'30$*-((++3&-$ 2(60((*' /%*3"63*' 53#$' R)63-$+"*',7A-)' #"#"' 8(60(' #"#"' &$3'.$%0-3$' /$+#$8$++"&-$' >%**%3)&&)' EIIG:+%.%*'8%"+3.)+3&&)'8"3#$'8(+$&3'=$%88$63&&$<' #$%8%*M3*'(4%&-%&/"%##%((&&$'>$+#$8$++"'.(3'#"#"' 8(60((*'.$8$$:$/$* :5(*3'.33&3:#%%&3'.%"--$<'(--)'(3',%%-$'-(0-7#))* =%*'8"/$-'"+3.$-'83(*3)'#7,,(*.%"-3$3-$<'"+3.$-' 8(+3-'*$$8%63#%*-3$'.$&-$$*'57A0(,,3*'#$3##3'9%":,(*'#(*-)-'-%+3.$-'-%-%3#&3<'8(+(/)'"+3'&$-$'.%"4(&&$' :5$3/%#3*'"883'/$+#$8$++"&))**A-<'L6##3'R)63-$+"' *$%6$$ :9('"*'%&#",$-"*'&('-$%&-$-7A<',3-)'-(04))*'/$+#$: 8$++"&(%6"3&&$ Ajateltiin, että ei voi olla, ei voi saada näin hienolta paikalta tonttia. 2 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 3

8 Ikioma saarimökkikin Ääritaloilla on, siellä on ehätetty käydä kääntymässä. Mutta se, mistä ainakin Maiju Ääritalo nauttii syksyisin, ovat vaelluspäivät Lapissa. Kuka: Erkki Ääritalo, myyntijohtaja ja Maiju Ääritalo, yrittäjä ja omien sanojensa mukaan tilitoimistonhoitaja. Harrastukset: Lions Club on vienyt Erkki Ääritalon sydämen mennessään, sen minkä jalkapallolta tilaa on liiennyt. Lokalahdella vanhan tilan kunnostus on ollut tärkeä harrastus jo seitsemän vuotta. Maiju Ääritalo suuntaa mielellään Lappiin vaeltamaan, talvella sinne on päästävä hiihtoretkille. Oma saarihistoria: Taivassalosta Turkuun muuttaneet Ääritalot saivat ensi kosketuksen Hirvensaloon ystävän uudenvuodenjuhlissa Kuusamakujalla talvisen pimeyden keskellä. Oma tontti saatiin alueelta sitten kuin vahingossa. Tonttiin tutustuttiin vappuna 986 ja yllätys oli melkoinen: voiko tällaista tonttia edes saada. Parasta saarilla: Kun sillan ylittää, alkaa oma maailma, siihen kuuluvat luonto, lenkkipolut ja saarten ihmiset. :'O+(*'0%",$**%-<'(--)'#%*'"*'/"#%'+$8&3<'/"*#$'.$*0(,,$-'(3.)-'/$#&$'#)74)'8(+(/)'#$-&",$&&$<'*33*' (3'+$8&3#$$*'/$#&$<'5$3/%'R)63-$+"'+3&)) 53#$'R)63-$+"++$'+$/3.$+3*-$'"&%3'*$88333*<'0)*'"*' (0-3*7-'/"'#$*&$3*.)+3&(++('8(+3%6$++('/$'8(+$&3';&-"*' TILITOIMISTO OMASSA KODISSA 5$3/%' R)63-$+"' "*' 83-)*7-' -3+3-"3,3&-"$'.%"4(&-$' :="&#$$*'(*'"+('-3+3-"3,3&-"*'8$+.(+%3-$',$6##3: *"3*%-<'5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'-3(-(*#3*'/$+#$8$++""*' )'-%#3:3+,"3-%#&3$'+%#%%*'"--$,$--$ L6##3'R)63-$+"'(0-3'"++$'!9O?*',77*-3-7A&&)'.%": 4(&-$'EIZH'.%"-((*'EII['&$$##$'Y7-'0)*'"*'(+)#: #((++)<',%--$'-(#(('(4(++((*',77*-3/"0-$/$*'-A3-)' D$3--$(+)3*-"6/%*-$'O7?&&)' B$8$$:$/$*'"*M(+,3$'(3'-)&&)'8(60((&&)'.$6,$&-3' -%**(-$''!"#$+$04(++$'"*'#"6/$--%'/"'&(3-&(,)*'.%"-: -$'.$*0$$'>%&&3+$*'-3+$$<'/"#$'"*'53#$*'*3,3&&)'/$' 0)*(*'3&")3-3*&)'#"-3-3+$ :O*'(*-3&A3-7'PGG'*(+3A*'8))6$#(**%&-$ ;,,$--3+$3&(*$'L6##3'R)63-$+"'-3(-))',7A&'(*-3: &A3**3*'.$$6$-'=%*'6$#(**%#&(&&$'"*'.$*0$$'8A+7)<' /$'8%6(-$$*'(63&-(3-)<'*33*'/"',%%-$,$*'8)3.)*'3#)3&(-' 0336(*/)-A#&(-'".$-',$04"++3*(*'$+-3&-%&',776)#%%:,((++('0(*M3-7&-(34(*'#$%--$ Y$.(-$*'#%**"&-%&'"*',(*(3++))*'!(0,3)'(3'#%3: -(*#$$*'"+(<'$3*$#$$*'.3(+)<'R)63-$+"-'.3-&$3+(.$- SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN 9(%6$$.$'#%%#$%4(*'&$$6(+$3*(*'"*'036,%3&(*'834(-: -7'0(*#3+A'5%--$',3#&3<'&('&(+.3))'(0#)<'#%*'0)*-)' Hirvensalon asuinalue tarjosi pojille kavereita. Lähialueilla asui nelisenkymmentä lasta. #(6-77' $3*$#3*' 6$83$-'.33&3#7,,(*-)' #3+",(-63)' Q+,(3&(*'&%"&3--%'0)*'"*',7A&'&3++)'8$3##$#%**$+: +$<'/"&&$'-(#(('-A3-)'=%#$'-),)'30,3*(*'"*<'&(+.3))' #%%#$%4(*'#%+%--%$ Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Jalkapallo on vienyt Ääritalojen perhettä ympäri Suomea. Arvostusta on riittänyt myös taustajoukoille. ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 80 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 5, 2000 Turku Jaana Kakko puh /.+0-0,,, maininki maininki 5

9 Se on palannut. Turhien vakuutuslaskujen noutaja. Satavassa sijaitsevalla Seuraintalolla on pitkä historia. Talo nousi Suojeluskunnan rakennuttamana 930-luvulla. Sen seinät ovat nähneet monenmoista isänmaallisista kokouksista tansseihin, urheiluun, teatteriin ja juhliin. Tulevaisuudessa tavoitteena on elävöittää talon toimintaa viime vuosista. Seuraintalolla tapahtunutta: - Suojeluskunta rakennutti talon vuonna 934 Volter Nikkilän lahjoittamalle tontille. - Talolla järjestettiin aktiivisesti tilaisuuksia ja sen edustalla sijaitsi Suojeluskunnan ampumarata. Talvisin järjestettiin hiihtokilpailuja. - Vuonna 944 Suojeluskunnat lopetettiin ja talo luovutettiin Kakskerran Maalais- ja kalastajaseuralle. - Maaseudun Nuorten Liitto järjesti Seuraintalolla tansseja. Vierailijoita saapui kaupungista sekä veneellä Rymättylästä asti. Seuraintalo Talon julkisivu ennen maalausurakkaa. Seppo Muurinen ja Roger Nylund uudistuneen Seuraintalon terassilla. - Seuraintalolla oli myös teatteri- ja kuoroharjoituksia, voimisteltiin, tanhuttiin ja pidettiin kokouksia. - Nykyisin talon omistaa Maataloustuottajain Kakskerran yhdistys ry. - Viime vuosikymmeninä Seuraintalolla on vietetty erilaisia juhlia, kuten häitä, syntymäpäiviä, pikkujouluja ja hirvipeijaisia, on pidetty kohottaa kasvojaan myyjäisiä, urheilutapahtumia sekä Kakskerran teatteri on jatkanut toimintaansa. Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Jo euron lainasta sinulle kertyy 250 euron arvosta OP-bonuksia, joita voit käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin. Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etuasiakkaana saat autovakuutuksen vuodeksi puoleen hintaan. Tämän edun saat Osuuspankista. Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikennevakuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa saakka. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. M$$-$+"%&-%"--$/$3*'=$#&#(66$*'7043&-7#&(*'8%0((*: /"0-$/$'!"##$%&''()*"*'(&3--(+(('+$,"(%-./'*0)*' #$*&&$'9(%6$3*-$+"$'*7#73&(&&)'$&%&&$$*'B33,('#(: &)*)'-$+#""8"6%#$&&$'8$*"&-(--33*'-$+"*'%+#".(60"3+%%*<'/"#$'"*' #"0(*-%*%-'0%",$--$.$&-3'57A&'&3&)++)'.)+3".3$'/$'#$6,(/$'8%0: 43&-(--33*'/$',$$+$--33*'83-#)+-3'K"M(63*'$*&3"&-$'' VANHAN AJAN TUNNELMAA 9(%6$3*-$+"*'-%**(+,$'0$+%-$$*'&)3+7--))'$/$++((*' &(*)' 9(3*)83*-"3*$'#",(3+(('(*-3&$/$*'%8($'036&3'93+-3'-$+"&&$'+A7-77'.3(+)'8$+/"*'8)3.3-(--).))'/$'.$8$$(0-"3&-$'-$+#"".)#()'"-(-$$*' 3+"++$'.$&-$$*';.%&-%#&3$',7A&'-"3."-$$*<'#"&#$'-$+#""-7A*' "0(++$'-$6.3##((-'#%3-(*#3*',$#&$.$-' 03&-"63$$'/$'&3-)'"+3&3'03(*"$'07A47*-))'*7#7$/$*'-$68((-'0%":,3"34(*'B3(+)'83-)3&3'/$-#$$',$$+$%&-A3-)'&(#)'%%&3$'.(60"/$'/$' #$+%&-(3-$'Q+,$+),8A8%,88%'"+3&3'"3.$'$8%'3+,$*.$30-""*'/$' +),,3-7#&((*'B(6##"&3.%3&-$'"+3&3'07A-7)',7A&'-3+$*',$6##3: *"3*-33*';8%$'-"3."-$$*'&33&',"*3*'#(3*"3* HÄÄJUHLIA, SYNTYMÄPÄIVIÄ, TEATTERIA JA MONTAA &$$6(+$3&(-'.3(6$3+(.$-'&(%6$3*-$+"++$'+"88%#(.))&-)'-($--(63*'&%": &3-%3&&$'(&3-7#&3&&)'=(&)#$%4(++$'/$',3#&(3',7A&',%%-"3*'-$+"$'."3-$3&33*'07A47*-))'70)'(*(,,)*'/%0+$8$3##$*$''Y7#78)3.): *)'$6."&-(-$$*'/)++((*'.$*0$*'$/$*'-%**(+,$$<',3#)'&"833'07.3*' /%0+3(*'6$$,(3#&3' 6 maininki maininki 7

10 EDULLINEN TAPA SIJOITTAA RAAKA-AINEISIIN: *$$*'-$*&&(3&-$'#": Nykypäivänä arvostetaan jälleen vanhan ajan tunnelmaa, mikä sopii hyvin juhlien raameiksi. -33*'8)3*'&%%**$**%-' "*' &$$*%-' 6(388$$*' +3%#%+)04A*'5)#()' 83-#3*'"*'#%%+(,$*' Seuraintalon etuna on suuri yhtenäinen sali, johon mahtuu kerralla henkilöä. Uusi maalipinta ja vanha hirsiseinä luovat upean kontrastin.,%#$$*',7a&'#3(63-(--7'%+#"8$3##$+$3&3$'-$88(+%3&&$'/$'0330-": +$3&-$',%3&-"$'/$-#"&&$#3* Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström ja Kalevi Lindroos Handelsbanken Raaka-ainerahasto Uusi indeksirahasto sijoittaa Pohjoismaissa kysytyimpiin raaka-aineisiin, kuten öljyyn, sähköön, kupariin, kultaan ja vehnään. Ota yhteyttä ja kysy lisää! Turku Hämeenkatu p *) *) 8,28 snt/puh+2,00 snt/min.!"#$%&'()!*&+#,)+)-)".' /)(+*&/0%,,0' #2+""2*&+)*&%& 3*.+(#+',%'-#(4 ()&.),)*&%&'()!*&+#,) /)(+*&)+"''56'+"(" )!#*&&)'7#)'-0*!0 +8,'9:;<';5'::':5: AEFJKEF' EDKKD'NDDFDL' GEJIDLLEDF O'3*%&!%&"%''P''/#&+/)(+*&'O 8 maininki maininki 9

11 Kuva: Maria Siimes Suut makiaksi lokakuinen täsmäjälkkäri OMENAKAURAPAISTOS noin 5-0 omenaa (riippuen koosta) tl kanelia dl fariinisokeria tl vaniljasokeria 00 g voita tai marg. 3 dl kaurahiutaleita /2 dl vehnäjauhoja d puolukoita Lohko kuoritut omenat uunivuokaan. Sekoita kaneli, 0.5 dl fariinisokeria ja vaniljasokeri omenoiden joukkoon. Ripottele puolukat omenoiden sekaan. Sulata voi pehmeäksi ja sekoita siihen kaurahiutaleet, vehnäjauho ja loput sokerit.ripottele seos omenoiden pinnalle. Kypsennä 200 asteessa uunin alatasolla noin 30 min. Tarjoile vaniljakiisselin tai jäätelön kanssa. Resepti on peräisin Tiina Rantasen huolella testatusta jälkiruokareseptivalikoimasta. Kuva: Pirjo Huttunen Omena on terveyden kannalta hyvä syötävä: se on vähäkalorinen (noin 40 kilokaloria/00 grammaa) ja kypsänä se sisältää B-, B2-, B6-, C- ja E-vitamiineja sekä mm. rypäle-, hedelmä- ja ruokosokeria. Lisäksi se sisältää mm. kalsiumia, magnesiumia, kaliumia, pektiiniä ja kuituja - flavonoideista puhumattakaan. Kotimaista omenaa löytyy kotipuutarhasta ja lähikaupasta. Puolukkakin on kypsynyt tämän jälkkärin raikastajaksi. Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Marraskuun lehteen ehdit 5.0. mennessä! -#."#$$/ Myydään Finnlinesin lahjakortti, jolla saa 2-4 hengen ja ajoneuvon edestakaisen matkan Naantali-Kapellskär-Naantali. Sillä saa A-luokan hytin ja 2 ateriaa/matkustaja/suunta. Kortti on voimassa asti. Puh KIITOKSET Myydään & Etsitään!00$$/ Etsitään pianonsoiton kotiopettajaa 5-vuotiaalle tytölle Lauttarantaan. p Kiitokset kaikille kauppiaille ja yksityisille henkilöille Hirvensalopäivien 200 tukemisesta! Kiitos myös vapaaehtoisille lipaskeräilijöille lippaiden tuotto oli 009 euroa! Hirvensalopäivätoimikunta Suvituulessa 4 vuotta pidetyt vesivoimistelut loppuvat. Kiitämme yhteisistä vuosista kaikkia jumppaajia, jotka uskollisesti kävitte ja toitte naapuritkin mukananne. Teidän kanssanne oli ilo työskennellä! Hyvää syksyä! Marjatta Männistö Wäinö Aaltosen koulu sai lahjoituksena yhdeksän uutta ompelukonetta. Wäiskin Wanhemmat ry haluaa Mainingin välityksellä kiittää oppilaiden vanhempia, jotka osallistuivat keräykseen myymällä vessa- ja talouspaperia. Kiitos kuuluu myös seuraaaville ompelukoneiden hankintaan osallistuneille paikallisille lahjoittajille: Hesburger, Hirvensalon Apteekki, K- Supermarket Hirvensalo, S-Market Majakkaranta, Paramet, Ari Elo ja Timo Kari. Wäiskin Wanhemmat ry Lokakuussa tapahtuu KOTISEUTURETKI Hirvensaloseura järjestää kotiseuturetken lauantaina 9.0. klo 3 alkaen. Tutustutaan kävellen Toijaisten ja Pyölin alueeseen, oppaana toimii maakuntamuseon tutkija Sanna Kupila. Lähtö Toijaistentieltä kuntoreitin, koirapuiston ja muuntajan parkkipaikalta. Kierroksen pituus on noin kolme kilometriä ja sen kiertäminen kestää reilut pari tuntia, omia eväitä voi halutessaan ottaa mukaan. Reitin varrella on luvassa leppoisaa tunnelmaa, näköalakallio ja mm. paikalla olleen hyppyrimäen vaiheista mukavasti tarinoiva Aulis Soininen. OSAYLEISKAAVAN ESITTELY Hirvensalo-seura ja Hirvensalon omakotiyhdistys järjestävät yleisötilaisuuden Hirvensalon osayleiskaavasta torstaina klo 8.00 Haarlan koululla. Kaavaa tilaisuudessa esittelee kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen. Osayleiskaavakartta on nähtävänä Hirvensalon K-supermarketin seinällä parin viikon ajan ennen tilaisuutta ja siitä voi lähettää etukäteen kysymyksiä ja kommentteja järjestävien yhdistysten puheenjohtajille: tai WÄISKIN KOULUSSA Tiistaisin lähtien Paavo-hallissa jatkuvat Wäiskin Wauhti-illat klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Syyslomaviikolla ei Wauhti-iltaa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry 20 maininki maininki 2

12 Lokakuussa tapahtuu Seurakunta Mikkelinpäivän Missiomessu Hirvensalon kirkossa klo 7. Sari Paavola: Turva enkeleissä vai Jeesuksessa? Tarjolla sanaa ja säveliä, oma ohjelma lapsille, ehtoollinen, rukouspalvelua ja iltapala ja Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo 7. Paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa Sadonkorjuun kiitosmessu Kakskerran kirkossa klo 2 Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 2 Musiikkivartti Torstaisin klo 8 Hartaus, Martin seurakunta Sunnuntaisin klo 2-3 Kappeli soi musiikkia su 0.0. klo 6 Musiikkia kappeleissa -sarjan konsertti Turun konservatorion ammatillisen peruskoulutuksen liedmusiikin opiskelijat. Opettaja: Eveliina Kytömäki. Vapaa pääsy to 4.0. klo 8 Juhlakonsertti, Martinkirkon kuoro 80v, johtajana Mikko Salakari. Ohjelma 5, taidekappelin hyväksi la 6.0. klo 5 A cappella lauluyhtye ihmetys esittää uusia hengellisiä lauluja, liput 0 su 3.0. Kappeli soi - laulamme yhdessä toivevirsiä klo 2-3 Lasinpuhaltajamestari Kari Alakoski - lasiveistoksia näyttely avoinna saakka Kappeli avoinna: ti-pe klo -5, to klo -8.30, la-su klo 2-5 MARRASKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT 5.0. MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Vaaka ( ) Jahkailuun taipuvainen Vaaka juhlii näin lokakuussa. Pitäisikö juhlat vai eikö pitäisi? Kutsuisiko kavereita vai juhlisiko yksin? Pysyiskö kotona vai käviskö mantereen puolella? Vaaka ei kuitenkaan viihdy kauaa yksin, joten vaakaystävältäsi saattaa hyvinkin singahtaa juhlakutsu. Vie lahjaksi jotain, mikä hivelee hänen luontaisesti taiteellista silmäänsä. Marcus aikoo istuttaa pihalle lisää mansikoita Emilian (vas.) ja Auroran (oik.) iloksi. Pihatöitä ennen talvea Marcuksen lokakuu Syksyn saapuminen ei hidasta oman pihan kunnostajaa. Puutarhasta on saatava roskat ja ylimääräiset tavarat pois. L)*&3:;6"+$&&$'$&%.$*'&(2'3%4'$5"*'&7#&77*'#%%+%%' 830$-A3-)'!"#$#%%&&$'-$6#"3-%#&(*$'"*'/$-#$$'&7#&7*' 8%%-$60$86"/(#-(/$<'/"3&-$'-)6#(3*'"*'#$&.3,$$*'8(6%&-$:,3*(*'/$'&7#&7++)'3&-%-(--$.3(*'#$&.3(*'&$$,3*(*',$$0$*'!"#$%&'(()"'&*+*)*$$,"-$,&'./'*$"0$"('&.&'"&$($$**'$2"3)4,)'*"0$",%3-$'.30$**(#&3$'230$'"*'.$*0$'/$'/"#$'*%6#$&-$'8%&#(('7+A&' (63+$3&3$'#$&.(/$'7++)-7#&(*)'=$&.3,$$&-$'."3&3'-%++$'&%"&3##3*3<' #%*0$*'&33*)'(*&3'.%"**$'#$&.$3&3'(4(&'/"-$3*<'5$6X%&'8"0-33 Y(+/)'.%"--$'&3--(*'$."8%"+3&"*&$'#$*&&$'D36.(*&$+""*',%%-: -$*%-'5$6X%&'"*'#"%+%-%#&(+-$$*'#"##3<',%--$'-7A&#(*-(+(('-)++)' 0(-#(++)'+3*/$:$%-"*#%+/(--$/$*$<'&3++)'/"%&-$.$-'-7A.%"6"-'&"83.$-' 83(*-(*'+$&-(*'3&)++('97#&7*'83,(-(&&)'0)*'0$6#3-&((',7A&'-$+.3: +",$*'83-),3&-) MUUTTUVA YMPÄRISTÖ B$+-$"&$'5$6X%#&(*'.$8$$:$/$&-$'#%+%%'#"43*'/$'830$*'#%**"&: -$,3&((*'&(#)'#$04(*'+$8&(*'#$*&&$'8%%0$$,3&((*'L63+$3&(-' #"6/$%&-7A-'-$+"&&$'/$'8%%-$60$&&$'(-(*(.)-#3*',3(+(*#33**"*',%#$$*'83##%'03+/$$!"5''-)".)&,".+,,$(('&*).,''..$"-6((&'"%'3$,2"0/*),"&'((/'," #$*$!"7$$%+4'',"/,"*+(/&&$"($%&'%)43)2"0/(($"/,"&$-$,'.'&'"($%: &3$'#%3*',(3++)'Y7-'"4"-$,,(<'#"&#$'0('8))&(.)-',%%--$,$$*<' 5$6X%&'#(6-"" Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin 0-9 ja lauantaisin 0-5.

13 24 maininki

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme 1 Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme entistä enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen,

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Tanssitunnit syksy 2011

Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitalo juulia antaa uusia tuulia Itämaista ja discoriental-tanssia kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille lapsille, nuorille ja aikuisille naisille. Pojille omat tunnit.

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Ty össäoppimi nen Tuula Pekkala LHM11 Kalajoen ammattiopisto Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Gran Canaria on Espanjalle kuuluva

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Marraskuun tiedote 2015

Marraskuun tiedote 2015 Marraskuun tiedote 2015 TULEVIA TAPAHTUMIA SYYSKOKOUS 2015 PTL:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 10.12. klo 18 Kokonhallin monitoimitilassa. Kokouksessa käsitellään kauden 2014 2015 tilinpäätös.

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot