maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS TUOMEN LOKAKUU Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona maininki

2 Uusi Premium Business. E 200 CDI BE Vakiona mm: Ainakin mahdollisuutta lokakuu 200!"#$#%%&&$'#(&)*'+",$-'".$-'/"'%*"0-%*((-'23##%/"%+%#$%&3'(3'"3#(3*'"+('.$%043&&$' 5)6#77--)'/$'83,(7--)'833&$$'/$'/))#3*'7++)--))',%&-%%4(++$$*'977&0$66$&-%&-(*'$+#%: +%,"."3,$'0338%%'/$'/)+/(++('/))'8(6%&$6#3' ;6#($'"*'(+),)&&)'#$3##(3*'(*3-(*<'/"-(*'&330(*'&$-&$$,3*(*'#$**$--$$'=(6)&3*' (63+$3&3&-$'(+),)*-$3-":"88$3&-$'-)0)*'.3*##3+3&-$*<',3&-)'."3'(-&3)'8)3.33*'+%"*-(.$$' 5%3&-(+(<',3&-)'0$$.(3+3-'+$8&(*$'/$'0$$.(3+('%%4(&-$$*'2%6$'/"#%'+$3-('$+#%-(#3/A303*: &)'2(+$$'#"6--3$''2774)'8%"+3&"$&3'&%"&3--(+(,$$*'#36/$$'/$'+%('&(''B$+3-&('8%#(%-%:,3&#63-((63#&3'&3+##$',%#$.%%&'9"3-$')343++( C&(3*'.)3-(-))*<'(--)'8$6$&'-$('$6/(*'/$'(+),)*'63#$&-$,3&((*'"*'-"3&-(*'$%--$,3*(*' 9330(*'$6#3'-$6/"$$'-3+$3&%%#&3$'-$$/(,,3*'#%3*'$%-"'$/$$'D36.(*&$+"*'&3++$*'7+3'(+3'*"3*' EF'GGG'#(6-$$'8)3.)&&)'933*)'"*'/"'.$+3**$*'.$6$$ Saaresta, Pirjo Huttunen Päätoimitttaja 2&'=)7'&3.%3++$,,('!!!"#$%&%&'%()*+%",'#(6-",$&&$',3-)',3(+-)'"+(-'+(04(&-),,('9(*'/)+#((*#3*'/))'.3(+)'EH'III' $%--$,3&-3+$3&%%--$' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen EU-keskikulutus 5,3 l/00 km, CO 2 -päästöt 37 g/km. E 200 CDI BlueEfficiency Premium Business, UUTTA! TURKU juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 00 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Minna Kirkkola 4 Maarit Myllymäki lähti Satavasta Skåneen 9 Lukijakysely Marian rakennusblogi 2 Minä hirvensalolainen, Erkki Ääritalo 6 Seuraintalon remontti 22 Marcus Tuomen lokakuu 2 maininki Vesilaitoksentie, 2200 Raisio maininki 3 Puh * Ma 9-20, ti-pe 9-8, la 0-5 *Puhelun hinta 8,29 snt/puhelu + 2,02 snt/min (sis. alv 23 %)

3 kutsuvieras Saarilta Vaikka Ruotsi sijaitsee maantieteellisesti lähellä, kuluu vaihto-oppilaan vuosi siellä samaan tapaan ja samoin säännöin kuin muihinkin maihin lähtevillä. Teksti ja kuva: Tiina Törnström Skåneen Etuoikeus opettaa Piiri pieni pyörii, kun mietin työhistoriaani opettajana. OIen ollut etuoikeutettu saadessani kulkea tätä saarten koulupiiriä ensin Wäinö Aaltosen, sitten Särkilahden ja nyt Haarlan ja Kakskerran kouluissa. Opiskeluaikana suoritin kenttäharjoittelujakson Särkilahdessa. Pienen Särkilahden koulun ilmapiiri teki jo silloin lähtemättömän vaikutuksen ja toi vakuuden siitä, miten tärkeä merkitys koulun hengellä on lasten opintiellä ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnissa. Varsinaisen työelämäni alkuvuosina Wäinö Aaltosen koulussa sain seurata Pirkko ja Antti Lehtisen opettajuutta ja koulun johtamista. Kullanarvoisiksi tienviitoiksi noilta ajoilta muotoutuivat turvallisten ja välittävien rajojen asettaminen oppilaille, opettajan työn tekeminen täydellä sydämellä, positiivisin ottein sekä kotien kanssa tehdyn yhteistyön merkitys. Saartemme kouluelämässä on tapahtunut suuria konkreettisia myllerryksiä. Särkilahden koulun toiminta loppui kokonaan muutama vuosi sitten, Kakskerran vasta remontoitu koulu osoittautuikin kosteusvaurioineen käyttökelvottomaksi ja edessä oli taas muutto toisaalle jne. Edellisten seurauksena ovat lapset ja aikuiset olleet suurten muutosten kokijoina. Saarillamme on vahva yhteisöllisyyden tunne, mikä on etu myös myllerrysten tyynnyttämisessä. Koulutyötä arvostetaan ja sen vaiheita eletään yhdessä. Lupaan omalta osaltani tehdä parhaani saartemme lasten opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin eteen saarilta saamieni oppien saattelemana. Tukenani tässä haasteessa on erinomainen työyhteisö! Minna Kirkkola Haarlan ja Kakskerran koulujen koulunjohtaja Hän on poikkeuksellisen rohkea 6-vuotias. Maarit Myllymäki viimeisteli peruskoulunsa viime keväänä ja aloittaa nyt lukion Ruotsissa. Seuraamme satavalaisen taivalta Skånessa vuoden ajan. V$30-":"883+$$#&3'&%%**$-$$*'8))$&3$&&$'.$&-$'+%#3"*' (*&3,,)3&(*'-$3'-"3&(*'.%"4(*'/)+#((*'933-)'0%"+3,$-: -$'5$$63-'J5$6(J'57++7,)#3'8))--3'+)0-()'#"#(3+(,$$*' &3383))*'6$/$*'-"3&(++('8%"+(*'/"'+%#3"*'(*&3,,)3&(#&3'.%"4(#&3' :'53(-3*'K%"-&3*'/$';%&-6$+3$*'.)+3++)<'5$$63-'#(6-""'2$3##$' "+-%'-33.33&-3'2(60((*')3-3'"&"3--$%-%3'&$--%,$+-$'$%&-6$+3$+$3&(#&3<'.$3##$#3*'"*'$&%*%-'K%"-&3&&$'/"'7+3'NG'.%"--$'2(60((*'3&)'"*' 6%"-&$+$3*(*'/$'0(3++)'"*'$3(,,3*'$&%*%-'.$30-":"883+$&'O,$' -7-)6'"*'"++%-'C9;?&&$<'/"-(*'7,,)667&-)'.$6,$&-3'8(60((+-)'+A7: -77'' 3. PÄIVÄ PERJANTAI 5$$63-'#(6-""'$/$-%#&3&-$$*'.$/$$'.%"6"#$%&3'(**(*'+)0-A))*'!$%##%/$'"*'8$#$--%'/$'8(60('0"3-$$'.33,(3&3)'/)6/(&-(+7/)'O&$' -$.$6"3&-$'"*',(*"&&$'.3(+)'-)*))*'3&)*-)8(60((*'-%-%*',%#$: *$'$%-"++$'K%"-&33*'5$$63-'3-&('+)0-(('+(*-)(*'=AA8(*0$,3*$$*<' 03&-A++)'&3/$3-&(.$$*'K%"-&3*'#"-33*'"*'7++)--).)*'+707-'!)0(++)' "*',7A&'5$+,A<',3&&)'"*'8$+/"*'%+#",$$+$3&3$'' 4(++3&-)'6%"-&3$<'5$6('*$%6$$'C+#"3&(&-3'0)*',(*(('-)7&3*'6%"-: &$+$3&(&-$'.$$+(3*('03%#&3*((*'!)0-A8)3.)<'8(6/$*-$3'EP'(+"#%%-$<'(3'(*-(3+(',3-))*'-$3#$%&: #"3&-$'5$$63-'"*'3-&('&7*-7*7-',7A&'EP'8)3.)'8(6/$*-$3*$<'/"-(*' #7&((&&)'"*'(*(,,)*#3*'-)6#()'/$'8"&3-33.3*(*'8)3.)'(+),)&&)' :'Q-&('(3'"&$$'.3(+)'/)**3--))'*33*'8$+/"*'R343++('-),)'"*'3&"' /%--%<'#%*'8(60((*'#%"8%&'+)0-(('*7-',$$3+,$++('=$3##3' *(+/)'+$&-$'".$-'(*&3'.%"**$'",3++$$*'/$'3&"&3&#"#3*'&%%*: -$$'.%"4(*.$30-((&&$'8%"+(#&3'.%"4(#&3'=33*$$*' LÄHELLÄ MUTTA KAUKANA B$3##$'K%"-&3'&3/$3-&((',$$*-3(-((++3&(&-3'+)0(++)<'#%+%%'.$30-":"883+$$*'.%"&3'&3(++)'&$,$$*'-$8$$*'/$'&$,"3*' &))**A3*'#%3*',%303*#3*',$303*'+)0-(.3++)'93(+-)'(3'.3(: 6$3++$'#"-3,$$0$*'#(&#(*'.%"4(*<'(3.)-#)'#" *'.3(: 6$3+%-'&3**('"+('-"3."--%/$'K%"-&3&&$'#"04(,$$*$'"*'&(' (-%<'(--)'&3(+-)'&$$',$04"++3&(&-3'+%(--%$'07.)#&3'/"3-$#3*' +%#3"*'#%6&&(/$<'/"++"3*'+%#3"$3#$'(3'.)+--),)--)'83-(*( 5%%-(*'#"%+%,$$3+,$'(6"$$'&3(++)',(+#"3&(&-3'!%#3"' /$'$,,$--3#"%+%'-"3,3.$-'K%"-&3&&$'7043&-(--7*)'O883: +$$-'.$+3-&(.$-'(-%#)-((*'+3*/$-<'/"3++$'"83&#(+(.$-'B$30: -":"883+$$-'&3/"3-(-$$*'7+((*&)'+%"**"*-3(4(+3*/$++(<'/"#$'.$&-$$'(*3-(*'+%#3"-$'5$6(*'#$*&&$'&$,$*'#$-"*'$++$' "83&#(+(.$-',7A&'#$,8$$/$-'/$'%60(3+3/$-<'70-((*&)'6(3+%' NGGG'"883+$&-$' :'Q-&('$&3$&&$'#"%+%'"*'K%"-&3*'&%%63*'%60(3+%+%#3"<' 5$6('#(6-""'/$'8"0-33<'/"&#"'&3(++)'"83&#(+(.$-',$$*'%6: 0(3+%*'&%%6(-'+%8$%#&(-'''' 5$$63-'8$+$$'9%",((*'(*&3'.%"4(*'#(&)#%%&&$'/$'/$-: #$$'"83&#(+%/$$*'=+$&&3#"*'+%#3"&&$'93-)'(**(*?'53-)' 5$6('#36/"3--$$'/$-#"&&$'3-&('#%%+%,3&3$$*'9#T*(&-$' L*&3,,)3&(-'-%**(+,$-'+A7-7.)-'/"'&(%6$$.$+-$'&3.%+-$' 5$6(<'"+('07.)? 4 maininki maininki 5

4 !"#$%&''(''!)*+((+, Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Luokkakavereita rapujuhlissa. Oikeella Wilma ja vasemmalla Johanne. Takana Måns ja Anton. Sunnuntaipäivä hostäidin ja koiran kanssa rannalla, paikassa nimeltä Skanör. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki HAJSAN! Kaikki on lähtenyt käyntiin paremmin kuin hyvin. Asun täällä Hjärupissa, n. 6 km Lundista ja 5 km Malmösta. Vertaan Hjärupia Hirvensaloon, Lundia Turkuun ja Malmöä Helsinkiin. Käyn koulua Lundissa, jonne pääasiassa kuljen junalla. Matka kestää vain 3 min, joten se säästää kivasti aikaa aamuisin! Valitsin koulussani urheilulinjan, ja lajini on soutu. Kaikki 28 oppilasta luokallani ovat jopa yllättävän kiinnostuneita Suomesta ja suomen kielestä. He ottivat mut heti mukaan luokan omiin juttuihin ja pitävät huolta ja auttavat mua niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Olen päässyt heti ruotsalaisen elämän makuun: takana jo kahdet rapujuhlat. Ekat luokan kanssa ja toiset hostäidin kaverin luona, joka on muuten suomalainen! Isäntäperheeseeni kuuluu äiti Bev, isä Lars, saksalainen vaihtari Lisa ja Bobbykoira. Kotona puhumme englantia, ainoastaan Larsin kanssa puhun ruotsia. Koulussa puhun sekaisin englantia ja ruotsia, vaikka pyrin puhumaan pelkästään ruotsia. Nyt kolmen viikon aikana olen jo tottunut sen verran skånskaan, että sitäkin alkaa ymmärtää! Aluksi se ei kuulostanut edes ruotsilta. Säät täällä ovat olleet parhaat mahdolliset. Me käydään vielä syyskuussa rannalla kun suomalaisnuoret kaivavat jo talvitakkeja päällensä. So far so good. Mare Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Silhouette, Gucci, Prada, Dior... Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Ajanvaraus puh. (02) maininki maininki 7

5 Tulipa Aboa Turku on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 20 virallinen kukka, jonka toivotaan leviävän pihoille ja pientareille. Kuva: Lepolan puutarha LUKIJAKYSELY Vastaa & voita 00 lahjakortti Viherlassilaan! Kevät 20 muhimaan, kulttuurilla tai ilman. Maininki on nyt kaksivuotias ja janoaa nuorukaisen tavoin tietoa siitä, millainen hän itse on. Kerro sinä ja auta samalla omaa lehteäsi kehittymään. Vastaa osoitteessa olevaan kyselyyn 7.0 mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Viherlassilan 00 euron lahjakortti. E nsi keväänä meidän pihamme ovat osa kulttuuripääkaupungin pihakulttuuria. Sitä voi juhlistaa istuttamalla nyt kukkasipuleita kukkapenkit pullolleen. Tulipa Aboa Turku on paitsi kaunis, myös kulttuuripääkaupungin virallinen kukka, mikä näkyy keväällä erityisen ylväänä kukintona, varsinkin jos nyt istutetut sipulit eivät joudu maahan, missä vesi seisoo. Saarelainen maa on savinen, muttei muuten turhan kranttu se ottaa hyvin mieluusti huomaansa myös muut kuin kulttuurikuorrutetut tulppanisipulit, jos niiden värisävy ei miellytä tai sovi muun kukkapenkin hartaasti vaalittuun ilmeeseen. Tulppaanit ehtii istuttaa vielä lokakuun aikana kosteaan, ilmavaan multaan. Sopiva istutussyvyys on 3-4 kertaa sipulin koko. Sipulit laitetaan istutuskuopan pohjalle suippo puoli ylöspäin, 0 20 sentin välein. Peitetään mullalla, tiivistetään kevyesti ja kastellaan. Päälle voi levittää vielä ohuen lehtikerroksen sipuleita suojaamaan. Kevätkukinta on luvassa huhti-kesäkuun aikana, jonka jälkeen tulppaanit kannattaa vielä lannoittaa. Kasvitieteelliset tulppaanit ovat kestäviä ja leviävät itsekseen. Ne sopivat erityisen hyvin luonnontilaisiin puutarhoihin, puiden alle ja metsän ja hoidetun osan rajamaastoon. Kuva: Pirjo Huttunen ar is ää sa "& sa # # "" $ A # '' # % % mainink i elämää saar issa HIRVEN SALON AREN PIKISA A EN ELMI LAST TUNN SY YS, K AKSKER R AN JA SATAVA N OMA MARR ASKUU KALA TUO MAKUA KAISTANIEME N PERHEEN ARKEEN 2008 S. 20 ON IT OITO VINK SY YS ARHANH PUUT S. 6-7 LL Ä IN LÄHE TERH NTÄ SYDÄ OMAT EN AIST OVAT AREL -7 6 JA SA ET S. LAPS Haunisen Jarin oppivuodet NI UUKO KUUL KA AN ÄÄ SA ASUK OITUKSES KA AV S. 9 Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee i yösaar t n o i ar Kotisa löytää saaresta lapsuuden tunn elmia ja a t a a m er t a m OS: ÖNRO LEIF GR ar iss ää sa a.indd itä pal teen tö EDOS ARIV SALON, KA KSK _08_V ERR AN AVA N JA SAT TÄ TIÖS KO IDEN PII RA KS UA TU O nki_9 maini HIRVEN OM A LEH TI Leena ALI A MA ja SKU U mai nin Kaarinan tyttöjen illass a parannetaan maailmaa elä mä ki maininki :3 Rami Koskelaisen 008 5: elämää saarissa perhe MAIN INKI T LEHDEN SIVU AVAT TU! aininki lehti.fi 2009 TOUKOKUU AN JA SATAVAN OMA HIRVENSALO N, K AKSKERR umm Olli N rkua. a Tu unilaeinnt katton KEITasellaPUAN UTAL TU LVII ki ma i ni n eläm ja Asun ela ky ma i ni n k i HIRVENS ä saa ris sa ALO N, KAK SKER RAN JA SATA VAN OMA LEHTI A TAM MIKU U 200 ntävät mainink i maininki 08_painoon.in dd Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran teatteri tulkitsee Waltaria Metalliromut pois nurkista n juhlaa onnose Eila M kuu on yhtä maalis elagon Archip Lions aala aa todist kevätg ranne imur toa läp na Nuo Katarii ippailmiön kestova ä iv pä utus lip n.indd ainoo nki_p maini Pihakilpailu käynnissä Hirvensalossa! maininki & # $ 3_09_ 8 i k mainin eläm A OILL A LEHD RUOK HY VÄ NT YY STA SY DE ISUU KOTO S. 4-5 Tomi Ko rkka: Hir mai nink i uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin :45 20:09 vensaloss lähellä ke aivan ma skustaa, alla Michela Fingerroosin maininki 0_200 a asutaan _mainink i_v4_pa inoon.ind VESA SAL MEL AN TAMMIK UU maini nki :37:23 lmoittaudu pihakilpailuun tai kerro vinkki tietämästäsi hienosta hirvensalolaisesta pihasta! Kilpailusarjat kattavat kaikki pihat: omakoti-, rivi- ja kerrostalot, lomapihat, yrityspihat ja julkisten rakennusten pihat. Ota yhteyttä kaupunginosamme alueraatiin, jonka muodostavat Hirvensalon omakotiyhdistyksen ja Hirvensaloseuran edustajat. Markku Hyvönen, puh: Risto Järvinen, puh: Erkka Syvälahti, mail: puh: maininki THAIMA AN MAKUJA SATAVA SSA KATRIIN A JA MEE TYKKÄÄ RI VÄT NAI SLA ULAJIST A 9 Mink älaisia lakkeja ja mink älaisia ajatu ksia lakkie n alla?

6 LAPIOT ESIIN, ISTUTUSAIKA PARHAIMMILLAAN! Viherlassilan VIHREÄT PÄIVÄT jatkuu. Paljon kasveja ALEhintaan jopa -50%. MUISTA ISTUTTAA TURKU-TULPPAANEITA! 20kpl 4 MEILLE PÄÄSET BUSSEILLA NR. 20 & 420 Avoinna ark. 9-9, la 9-7, su 0-6 Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Paluu syksyiseen arkeen edessä Elokuun loppuun mennessä talomme oli viimein saavuttanut harjakorkeutensa ja oli aika ryhtyä katon tekoon. Kattotuoleja saatiin kuitenkin odotella pitkään, sillä kiihtyneen rakennusbuumin ansiosta toimitusajat olivat pidentyneet huomattavasti. Lyhytkin odotusaika tuntui raastavalta, sillä en ole varmaankaan sitä maailman kärsivällisintä tyyppiä. Hyvähän se on että sekä tavarantoimittajilla että työmiehillä riittää töitä, mutta kun kyseessä on ikioma taloprojekti tuntuvat pienetkin viivästykset maallikosta ikuisuuksilta! Vaikka työmaalla oli näennäisesti hiljaisempaa, oli syksy tuonut mukanaan kiireisen perhe-elämän. Oma työni alkoi taas elokuun puolessa välissä samoin kuin Vernerin koulu, Vilman eskari ja Eliaksen perhepäivähoito. Lisäksi kahden vanhimman lapsen harrastukset lähtivät hiljalleen pyörimään, joten suurempia vapaa-ajan ongelmia ei ollut. Mikäli vapaa-aikaa sattui vahingossa jäämään, käytin sen mielelläni Elixiassa tai Hirvensalon lenkkipoluilla. Usein iltaisin päässä pyörikin vain yksi kysymys: missä ihmeen välissä ehdimme miettimään talomme materiaali- ja muita sisustuskysymyksiä? Tähän kysymykseen olimme mieheni Mikon kanssa usein törmänneet todetessamme että viikkojen pähkäilyn ja nettisurffailun jälkeen emme vieläkään olleet löytäneet juuri sopivaa kaakelimallia lattiaan tai kosteiden tilojen seiniin. Ainut lukkoon lyöty asia oli Timberwisen lankkulattia olohuoneeseen ja yläkertaan. Muut materiaalit ovatkin sitten vielä auki - joten vielä riittää mietittävää. Etenkin viime kuukauden aikana olemme olleet silti varmoja siitä, että tapamme rakentaa talo on ehdottomasti oikea ratkaisu. Vaikka projektin alussa kustannuslaskelmaa tutkiessa kävikin mielessä miten paljon omalla työpanoksella pystyisi säästämään, oli silti punnittava muiden kuin pelkkien eurojen arvoa. Olemme todenneet että yhdessä lasten kanssa vietetty aika on paljon arvokkaampaa kuin säästetyt eurot - etenkin kun omatoiminen rakentaminen meidän kohdallamme olisi kestänyt useita vuosia. Ja toisaalta kustannussäästötkin olisivat taatusti hävinneet siihen, kun taloamme oltaisiin yrityksen ja erehdyksen kautta pakerrettu eteenpäin. Kaikesta huolimatta on pakko nostaa hattua kaikille, jotka ovat maallikkoina lähteneet rakentamaan taloa omatoimisesti ja onnistuneet tasapainoilemaan perheen, työelämän ja rakentamisen välillä. Me emme olisi tuohon hommaan pystyneet MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Kölikatu 2, 2080 TURKU Leppoisaa lokakuuta! Lokakuussa Ruokatoriltamme: 6 95 Broilerin rintafilee pippurijuustotäytteellä /kg /kg /kg /kg Kreikkalainen salaatti Kotikeittiön kinkkukiusaus Grillattu broilerin koipireisi Palvelemme ma pe 7 2, la 7 8, su 2 8 Halpa halvempi heijastin Keskimäärin kerran viikossa Suomessa liikennevahingossa yksi jalankulkija kuolee ja yli kymmenen loukkaantuu. Valtaosassa tapauksista jalankulkija on liikkunut ilman heijastinta. Pysytään me täällä hengissä ja kiinnitetään heijastavia killuttimia mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Lasten hihojen ja reppujen ohella muista myös aikuisten syysvarustus! Heiluva heijastin on älykkyyden merkki! TÄSSÄ VIISI FAKTAA HEIJASTIMISTA OLISITKO TIENNYT?. Paras heijastin on iso, kova, väritön ja ilman painatusta. 2. Vapaasti heiluva ja pyörivä heijastin erottuu parhaiten. 3. Koodi EN3356 tarkoittaa, että tuote on testattu nimenomaan heijastimena. 4. Heijastin kuluu käytössä ja teho katoaa lopulta kokonaan. Vaihda heijastin säännöllisesti uuteen. 5. Heijastimen tehon voi testata itse kotona. Ripusta heijastin esimerkiksi oven kahvaan pimeässä huoneessa. Osoita sitä taskulampulla silmiesi korkeudelta. Heijastaako? 0 maininki maininki

7 Erkki Ääritalo saa valita marraskuun Mainingissa esiteltävän saarelaisen. Mukava mies löytyy läheltä... Ääritalon nimellä on tarinansa. Houtskarista muutti 900-luvun alkupuolella Sjögren -niminen mies Vehmaalle Ääritalon tilalle ja otti nimen itselleen. Nimi kulkee yhä Ääritalojen matkassa. Australian unelmamatkalta löytyi uusi hattutyyli Näitä hattuja on pidetty koko kesä. Erkki ja Maiju Ääritalo ovat edelleen yhtä hymyä kertoessaan onnistuneesta Australian reissustaan. Tuliaisina kotiin tulivat kengurunnahkalakkien lisäksi muistot lämpimästä maasta ja sen ystävällisistä ihmisistä. Ennen kaikkea toteutui monivuotinen matkahaave, johon oli ehditty kerätä rahaa jo monta vuotta. minä hirvensalolainen A%&-6$+3$*',$-#$'#(6-""'&33-)<'(--)'/"&'0$6: 6$&-%&'"--$$'U'&(',7A&'$*-$$';%&-6$+3$$*' R)63-$+"-'+)0-3.)-'-)0-)3,(&&)'!3"*&'V+%: W3*'#$*&$3*.)+3*(*'.%"&3#"#"%&''B33##"'.3(-(--33*' 974*(7&&)<'"0/(+,$$*'#%%+%3'#$*&$3*.)+3&3)<',7A&' &#$*43*$$.3&3$'.$&-$$*"--"/$'/$'/%0+3$'2$3#$++$'"+3'!3"*&:.)#()'7,8)63',$$3+,$$<'7+3'#$04(&-$'&$4$&-$' +(3/"*$,$$&-$'5%--$'&3+-3'8))&-33*',7A&'&*"6#+$$:,$$*'#"6$++363%-"3++$'/$'#)7,))*'&$4(,(-&3&&)' Y)3&&)'#$*&$3*.)+3&3&&)'#"#"%#&3&&$'*3,3-(-))*' #$3##3'FGG'83363#%.(6*AA63)'7,8)63',$$3+,$$'L6#: #3'R)63-$+"++$'"*'",$$'#"#(,%&-$'83363#%.(6*AA63*' -(0-).)&-)'.%"&3+-$'NGGZ:NGGH'9(*'/)+#((*'#+%W3-"3:,3*-$'"*'.3(*7-'+(3/"*$*"&$*',7A&'",$&-$'$/$&-$' Y33*'.$+-$#%**$++3&3$'#%3*'8$3#$++3&3$'#"#"%#&3$'/$' -$8$0-%,3$'633--))'9('"--$$'8$+/"*<',%--$'.$$#$#%8: 833*'/))',7A&'-"3&(++('8%"+(++(? :933-)'&$$'07.)*'"+"*<'"*'#$.(6(34(*'-$8$$,3&3$<'.$8$$(0-"3&-7A-)'=$3##3'6$0$-',3-)'#(6)-))*<'#)7-(: -))*'07.)*-(#(.)3&77-((*<'/%0+$-'&(*'&3/$$*',$#&(: -$$*'3-&(<'R)63-$+"'#"6"&-$$ =%*'!3"*&:.)#()'#"#""*-%%<'#"#""*-%%'07.3*'(63: +$3&3$'30,3&3) :9('"*'#$--$%&'#"#"'9%",((* 5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'(--)'8$*"&-%#&(-'!3"*&:-"3:,3*-$$*'(3.)-'"**3&-%3&3<'(++(3'L6##3'R)63-$+"'"+3&3'/"' "&3--$3*'(+)##((++)'>$'0%",$--$.$$'"*<'(--(3'#(*(*: #))*'#$**$-$'"++$'!3"*&:/%0+3&-$'/$',$-#"3&-$'#$-((+: +3*(*'=$3##3',$#&(-$$*'3-&( :D3**"3&&$'-$3-$$'"++$'.3(+)'!(3/"*$:+3&)<'5$3/%'R): 63-$+"'-%%,$$ -Meri-Karina on yksi tärkeä kohde, jota on tuettu, Ääritalo kertoo. Myös paljon Lions Club-toiminnan kokouksia ja koulutuksia on järjestetty juuri Meri-Karinassa. L6##3'R)63-$+"'#%%+%%'!3"*&'V+%W';6X038(+$M""*<' /"#$'"*'&$-&$**%-'(&3,(6#3#&3'D36.(*&$+"&&$'#"%+%: /(*'&-38(*4(303*'O*'8(+$--%'7&-).77&"--(+%3-$'/$'+$0: /"3-(--%'/$+#$8$++"/$'/$',%3-$'%60(3+%-$6.3##(3-$'#"%: +%3++(' KOTIPIHALTA NÄKYY MERI 5%--$'(+),)'(3'$3*$'"+('"++%-'!3"*&'V+%W3$'R)63-$+"-' -(*'(-&3--33*'-"*--3$<'/"#$'+A7-73'D36.(*&$+"&-$? +)&-)<'-7A,$-#$*'.$66(+-$'D36.(*&$+"*'-"*--3'"+3'.$30: -"(0-"*$'#$##"*(*''B$&-$'#%*'-"*--3'"+3'&$$-%<'&3-)' #)7-33*'(*&3'#(6-$$'#$-&",$&&$'' :;/$-(+-33*<'(--)'(3'."3'"++$<'(3'."3'&$$4$'*)3*'03(*"+: -$'8$3#$+-$'-"*--3$ R)63-$+"-',%%--3.$-'%%-((*'#"-33*'/%0$**%#&(*$' EIFF'2"/3&-$'83(*3*'"+3'#"+,(*'.$*0$<'-"3*(*'8"3#$' #).3'7+)$&-(--$'/$'#"+,$&'+%#3"-$'2"/$-'".$-'*7-'*%": 63,,$3&-$',7A-(*'*7-',%%--$*((-'",33*'#"-(303*&$ JALKAPALLO VEI KOKO SUOMEN KENTILLE D36.(*&$+"*'$&%3*$+%('-$6/"&3'8"/3++('#$.(: 6(3-$'!)03$+%(3++$'$&%3'*(+3&(*#7,,(*-)' +$&-$ :=%*'*%"63*'8"3#$',(*3'#"%+%%*<'+)#: &3'+)03-$+"3&-$'&$,$++('+%"#$++('.33&3'#%%&3',%%-$#3*' +$&-$'!$&-(*'#$*&&$'"+3'-"&3'30$*-((++3&-$ 2(60((*' /%*3"63*' 53#$' R)63-$+"*',7A-)' #"#"' 8(60(' #"#"' &$3'.$%0-3$' /$+#$8$++"&-$' >%**%3)&&)' EIIG:+%.%*'8%"+3.)+3&&)'8"3#$'8(+$&3'=$%88$63&&$<' #$%8%*M3*'(4%&-%&/"%##%((&&$'>$+#$8$++"'.(3'#"#"' 8(60((*'.$8$$:$/$* :5(*3'.33&3:#%%&3'.%"--$<'(--)'(3',%%-$'-(0-7#))* =%*'8"/$-'"+3.$-'83(*3)'#7,,(*.%"-3$3-$<'"+3.$-' 8(+3-'*$$8%63#%*-3$'.$&-$$*'57A0(,,3*'#$3##3'9%":,(*'#(*-)-'-%+3.$-'-%-%3#&3<'8(+(/)'"+3'&$-$'.%"4(&&$' :5$3/%#3*'"883'/$+#$8$++"&))**A-<'L6##3'R)63-$+"' *$%6$$ :9('"*'%&#",$-"*'&('-$%&-$-7A<',3-)'-(04))*'/$+#$: 8$++"&(%6"3&&$ Ajateltiin, että ei voi olla, ei voi saada näin hienolta paikalta tonttia. 2 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT maininki 3

8 Ikioma saarimökkikin Ääritaloilla on, siellä on ehätetty käydä kääntymässä. Mutta se, mistä ainakin Maiju Ääritalo nauttii syksyisin, ovat vaelluspäivät Lapissa. Kuka: Erkki Ääritalo, myyntijohtaja ja Maiju Ääritalo, yrittäjä ja omien sanojensa mukaan tilitoimistonhoitaja. Harrastukset: Lions Club on vienyt Erkki Ääritalon sydämen mennessään, sen minkä jalkapallolta tilaa on liiennyt. Lokalahdella vanhan tilan kunnostus on ollut tärkeä harrastus jo seitsemän vuotta. Maiju Ääritalo suuntaa mielellään Lappiin vaeltamaan, talvella sinne on päästävä hiihtoretkille. Oma saarihistoria: Taivassalosta Turkuun muuttaneet Ääritalot saivat ensi kosketuksen Hirvensaloon ystävän uudenvuodenjuhlissa Kuusamakujalla talvisen pimeyden keskellä. Oma tontti saatiin alueelta sitten kuin vahingossa. Tonttiin tutustuttiin vappuna 986 ja yllätys oli melkoinen: voiko tällaista tonttia edes saada. Parasta saarilla: Kun sillan ylittää, alkaa oma maailma, siihen kuuluvat luonto, lenkkipolut ja saarten ihmiset. :'O+(*'0%",$**%-<'(--)'#%*'"*'/"#%'+$8&3<'/"*#$'.$*0(,,$-'(3.)-'/$#&$'#)74)'8(+(/)'#$-&",$&&$<'*33*' (3'+$8&3#$$*'/$#&$<'5$3/%'R)63-$+"'+3&)) 53#$'R)63-$+"++$'+$/3.$+3*-$'"&%3'*$88333*<'0)*'"*' (0-3*7-'/"'#$*&$3*.)+3&(++('8(+3%6$++('/$'8(+$&3';&-"*' TILITOIMISTO OMASSA KODISSA 5$3/%' R)63-$+"' "*' 83-)*7-' -3+3-"3,3&-"$'.%"4(&-$' :="&#$$*'(*'"+('-3+3-"3,3&-"*'8$+.(+%3-$',$6##3: *"3*%-<'5$3/%'R)63-$+"'8"0-33<'-3(-(*#3*'/$+#$8$++""*' )'-%#3:3+,"3-%#&3$'+%#%%*'"--$,$--$ L6##3'R)63-$+"'(0-3'"++$'!9O?*',77*-3-7A&&)'.%": 4(&-$'EIZH'.%"-((*'EII['&$$##$'Y7-'0)*'"*'(+)#: #((++)<',%--$'-(#(('(4(++((*',77*-3/"0-$/$*'-A3-)' D$3--$(+)3*-"6/%*-$'O7?&&)' B$8$$:$/$*'"*M(+,3$'(3'-)&&)'8(60((&&)'.$6,$&-3' -%**(-$''!"#$+$04(++$'"*'#"6/$--%'/"'&(3-&(,)*'.%"-: -$'.$*0$$'>%&&3+$*'-3+$$<'/"#$'"*'53#$*'*3,3&&)'/$' 0)*(*'3&")3-3*&)'#"-3-3+$ :O*'(*-3&A3-7'PGG'*(+3A*'8))6$#(**%&-$ ;,,$--3+$3&(*$'L6##3'R)63-$+"'-3(-))',7A&'(*-3: &A3**3*'.$$6$-'=%*'6$#(**%#&(&&$'"*'.$*0$$'8A+7)<' /$'8%6(-$$*'(63&-(3-)<'*33*'/"',%%-$,$*'8)3.)*'3#)3&(-' 0336(*/)-A#&(-'".$-',$04"++3*(*'$+-3&-%&',776)#%%:,((++('0(*M3-7&-(34(*'#$%--$ Y$.(-$*'#%**"&-%&'"*',(*(3++))*'!(0,3)'(3'#%3: -(*#$$*'"+(<'$3*$#$$*'.3(+)<'R)63-$+"-'.3-&$3+(.$- SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN 9(%6$$.$'#%%#$%4(*'&$$6(+$3*(*'"*'036,%3&(*'834(-: -7'0(*#3+A'5%--$',3#&3<'&('&(+.3))'(0#)<'#%*'0)*-)' Hirvensalon asuinalue tarjosi pojille kavereita. Lähialueilla asui nelisenkymmentä lasta. #(6-77' $3*$#3*' 6$83$-'.33&3#7,,(*-)' #3+",(-63)' Q+,(3&(*'&%"&3--%'0)*'"*',7A&'&3++)'8$3##$#%**$+: +$<'/"&&$'-(#(('-A3-)'=%#$'-),)'30,3*(*'"*<'&(+.3))' #%%#$%4(*'#%+%--%$ Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Jalkapallo on vienyt Ääritalojen perhettä ympäri Suomea. Arvostusta on riittänyt myös taustajoukoille. ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 80 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 5, 2000 Turku Jaana Kakko puh /.+0-0,,, maininki maininki 5

9 Se on palannut. Turhien vakuutuslaskujen noutaja. Satavassa sijaitsevalla Seuraintalolla on pitkä historia. Talo nousi Suojeluskunnan rakennuttamana 930-luvulla. Sen seinät ovat nähneet monenmoista isänmaallisista kokouksista tansseihin, urheiluun, teatteriin ja juhliin. Tulevaisuudessa tavoitteena on elävöittää talon toimintaa viime vuosista. Seuraintalolla tapahtunutta: - Suojeluskunta rakennutti talon vuonna 934 Volter Nikkilän lahjoittamalle tontille. - Talolla järjestettiin aktiivisesti tilaisuuksia ja sen edustalla sijaitsi Suojeluskunnan ampumarata. Talvisin järjestettiin hiihtokilpailuja. - Vuonna 944 Suojeluskunnat lopetettiin ja talo luovutettiin Kakskerran Maalais- ja kalastajaseuralle. - Maaseudun Nuorten Liitto järjesti Seuraintalolla tansseja. Vierailijoita saapui kaupungista sekä veneellä Rymättylästä asti. Seuraintalo Talon julkisivu ennen maalausurakkaa. Seppo Muurinen ja Roger Nylund uudistuneen Seuraintalon terassilla. - Seuraintalolla oli myös teatteri- ja kuoroharjoituksia, voimisteltiin, tanhuttiin ja pidettiin kokouksia. - Nykyisin talon omistaa Maataloustuottajain Kakskerran yhdistys ry. - Viime vuosikymmeninä Seuraintalolla on vietetty erilaisia juhlia, kuten häitä, syntymäpäiviä, pikkujouluja ja hirvipeijaisia, on pidetty kohottaa kasvojaan myyjäisiä, urheilutapahtumia sekä Kakskerran teatteri on jatkanut toimintaansa. Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Jo euron lainasta sinulle kertyy 250 euron arvosta OP-bonuksia, joita voit käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin. Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etuasiakkaana saat autovakuutuksen vuodeksi puoleen hintaan. Tämän edun saat Osuuspankista. Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikennevakuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa saakka. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. M$$-$+"%&-%"--$/$3*'=$#&#(66$*'7043&-7#&(*'8%0((*: /"0-$/$'!"##$%&''()*"*'(&3--(+(('+$,"(%-./'*0)*' #$*&&$'9(%6$3*-$+"$'*7#73&(&&)'$&%&&$$*'B33,('#(: &)*)'-$+#""8"6%#$&&$'8$*"&-(--33*'-$+"*'%+#".(60"3+%%*<'/"#$'"*' #"0(*-%*%-'0%",$--$.$&-3'57A&'&3&)++)'.)+3".3$'/$'#$6,(/$'8%0: 43&-(--33*'/$',$$+$--33*'83-#)+-3'K"M(63*'$*&3"&-$'' VANHAN AJAN TUNNELMAA 9(%6$3*-$+"*'-%**(+,$'0$+%-$$*'&)3+7--))'$/$++((*' &(*)' 9(3*)83*-"3*$'#",(3+(('(*-3&$/$*'%8($'036&3'93+-3'-$+"&&$'+A7-77'.3(+)'8$+/"*'8)3.3-(--).))'/$'.$8$$(0-"3&-$'-$+#"".)#()'"-(-$$*' 3+"++$'.$&-$$*';.%&-%#&3$',7A&'-"3."-$$*<'#"&#$'-$+#""-7A*' "0(++$'-$6.3##((-'#%3-(*#3*',$#&$.$-' 03&-"63$$'/$'&3-)'"+3&3'03(*"$'07A47*-))'*7#7$/$*'-$68((-'0%":,3"34(*'B3(+)'83-)3&3'/$-#$$',$$+$%&-A3-)'&(#)'%%&3$'.(60"/$'/$' #$+%&-(3-$'Q+,$+),8A8%,88%'"+3&3'"3.$'$8%'3+,$*.$30-""*'/$' +),,3-7#&((*'B(6##"&3.%3&-$'"+3&3'07A-7)',7A&'-3+$*',$6##3: *"3*-33*';8%$'-"3."-$$*'&33&',"*3*'#(3*"3* HÄÄJUHLIA, SYNTYMÄPÄIVIÄ, TEATTERIA JA MONTAA &$$6(+$3&(-'.3(6$3+(.$-'&(%6$3*-$+"++$'+"88%#(.))&-)'-($--(63*'&%": &3-%3&&$'(&3-7#&3&&)'=(&)#$%4(++$'/$',3#&(3',7A&',%%-"3*'-$+"$'."3-$3&33*'07A47*-))'70)'(*(,,)*'/%0+$8$3##$*$''Y7#78)3.): *)'$6."&-(-$$*'/)++((*'.$*0$*'$/$*'-%**(+,$$<',3#)'&"833'07.3*' /%0+3(*'6$$,(3#&3' 6 maininki maininki 7

10 EDULLINEN TAPA SIJOITTAA RAAKA-AINEISIIN: *$$*'-$*&&(3&-$'#": Nykypäivänä arvostetaan jälleen vanhan ajan tunnelmaa, mikä sopii hyvin juhlien raameiksi. -33*'8)3*'&%%**$**%-' "*' &$$*%-' 6(388$$*' +3%#%+)04A*'5)#()' 83-#3*'"*'#%%+(,$*' Seuraintalon etuna on suuri yhtenäinen sali, johon mahtuu kerralla henkilöä. Uusi maalipinta ja vanha hirsiseinä luovat upean kontrastin.,%#$$*',7a&'#3(63-(--7'%+#"8$3##$+$3&3$'-$88(+%3&&$'/$'0330-": +$3&-$',%3&-"$'/$-#"&&$#3* Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström ja Kalevi Lindroos Handelsbanken Raaka-ainerahasto Uusi indeksirahasto sijoittaa Pohjoismaissa kysytyimpiin raaka-aineisiin, kuten öljyyn, sähköön, kupariin, kultaan ja vehnään. Ota yhteyttä ja kysy lisää! Turku Hämeenkatu p *) *) 8,28 snt/puh+2,00 snt/min.!"#$%&'()!*&+#,)+)-)".' /)(+*&/0%,,0' #2+""2*&+)*&%& 3*.+(#+',%'-#(4 ()&.),)*&%&'()!*&+#,) /)(+*&)+"''56'+"(" )!#*&&)'7#)'-0*!0 +8,'9:;<';5'::':5: AEFJKEF' EDKKD'NDDFDL' GEJIDLLEDF O'3*%&!%&"%''P''/#&+/)(+*&'O 8 maininki maininki 9

11 Kuva: Maria Siimes Suut makiaksi lokakuinen täsmäjälkkäri OMENAKAURAPAISTOS noin 5-0 omenaa (riippuen koosta) tl kanelia dl fariinisokeria tl vaniljasokeria 00 g voita tai marg. 3 dl kaurahiutaleita /2 dl vehnäjauhoja d puolukoita Lohko kuoritut omenat uunivuokaan. Sekoita kaneli, 0.5 dl fariinisokeria ja vaniljasokeri omenoiden joukkoon. Ripottele puolukat omenoiden sekaan. Sulata voi pehmeäksi ja sekoita siihen kaurahiutaleet, vehnäjauho ja loput sokerit.ripottele seos omenoiden pinnalle. Kypsennä 200 asteessa uunin alatasolla noin 30 min. Tarjoile vaniljakiisselin tai jäätelön kanssa. Resepti on peräisin Tiina Rantasen huolella testatusta jälkiruokareseptivalikoimasta. Kuva: Pirjo Huttunen Omena on terveyden kannalta hyvä syötävä: se on vähäkalorinen (noin 40 kilokaloria/00 grammaa) ja kypsänä se sisältää B-, B2-, B6-, C- ja E-vitamiineja sekä mm. rypäle-, hedelmä- ja ruokosokeria. Lisäksi se sisältää mm. kalsiumia, magnesiumia, kaliumia, pektiiniä ja kuituja - flavonoideista puhumattakaan. Kotimaista omenaa löytyy kotipuutarhasta ja lähikaupasta. Puolukkakin on kypsynyt tämän jälkkärin raikastajaksi. Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Marraskuun lehteen ehdit 5.0. mennessä! -#."#$$/ Myydään Finnlinesin lahjakortti, jolla saa 2-4 hengen ja ajoneuvon edestakaisen matkan Naantali-Kapellskär-Naantali. Sillä saa A-luokan hytin ja 2 ateriaa/matkustaja/suunta. Kortti on voimassa asti. Puh KIITOKSET Myydään & Etsitään!00$$/ Etsitään pianonsoiton kotiopettajaa 5-vuotiaalle tytölle Lauttarantaan. p Kiitokset kaikille kauppiaille ja yksityisille henkilöille Hirvensalopäivien 200 tukemisesta! Kiitos myös vapaaehtoisille lipaskeräilijöille lippaiden tuotto oli 009 euroa! Hirvensalopäivätoimikunta Suvituulessa 4 vuotta pidetyt vesivoimistelut loppuvat. Kiitämme yhteisistä vuosista kaikkia jumppaajia, jotka uskollisesti kävitte ja toitte naapuritkin mukananne. Teidän kanssanne oli ilo työskennellä! Hyvää syksyä! Marjatta Männistö Wäinö Aaltosen koulu sai lahjoituksena yhdeksän uutta ompelukonetta. Wäiskin Wanhemmat ry haluaa Mainingin välityksellä kiittää oppilaiden vanhempia, jotka osallistuivat keräykseen myymällä vessa- ja talouspaperia. Kiitos kuuluu myös seuraaaville ompelukoneiden hankintaan osallistuneille paikallisille lahjoittajille: Hesburger, Hirvensalon Apteekki, K- Supermarket Hirvensalo, S-Market Majakkaranta, Paramet, Ari Elo ja Timo Kari. Wäiskin Wanhemmat ry Lokakuussa tapahtuu KOTISEUTURETKI Hirvensaloseura järjestää kotiseuturetken lauantaina 9.0. klo 3 alkaen. Tutustutaan kävellen Toijaisten ja Pyölin alueeseen, oppaana toimii maakuntamuseon tutkija Sanna Kupila. Lähtö Toijaistentieltä kuntoreitin, koirapuiston ja muuntajan parkkipaikalta. Kierroksen pituus on noin kolme kilometriä ja sen kiertäminen kestää reilut pari tuntia, omia eväitä voi halutessaan ottaa mukaan. Reitin varrella on luvassa leppoisaa tunnelmaa, näköalakallio ja mm. paikalla olleen hyppyrimäen vaiheista mukavasti tarinoiva Aulis Soininen. OSAYLEISKAAVAN ESITTELY Hirvensalo-seura ja Hirvensalon omakotiyhdistys järjestävät yleisötilaisuuden Hirvensalon osayleiskaavasta torstaina klo 8.00 Haarlan koululla. Kaavaa tilaisuudessa esittelee kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen. Osayleiskaavakartta on nähtävänä Hirvensalon K-supermarketin seinällä parin viikon ajan ennen tilaisuutta ja siitä voi lähettää etukäteen kysymyksiä ja kommentteja järjestävien yhdistysten puheenjohtajille: tai WÄISKIN KOULUSSA Tiistaisin lähtien Paavo-hallissa jatkuvat Wäiskin Wauhti-illat klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Syyslomaviikolla ei Wauhti-iltaa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry 20 maininki maininki 2

12 Lokakuussa tapahtuu Seurakunta Mikkelinpäivän Missiomessu Hirvensalon kirkossa klo 7. Sari Paavola: Turva enkeleissä vai Jeesuksessa? Tarjolla sanaa ja säveliä, oma ohjelma lapsille, ehtoollinen, rukouspalvelua ja iltapala ja Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo 7. Paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa Sadonkorjuun kiitosmessu Kakskerran kirkossa klo 2 Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 2 Musiikkivartti Torstaisin klo 8 Hartaus, Martin seurakunta Sunnuntaisin klo 2-3 Kappeli soi musiikkia su 0.0. klo 6 Musiikkia kappeleissa -sarjan konsertti Turun konservatorion ammatillisen peruskoulutuksen liedmusiikin opiskelijat. Opettaja: Eveliina Kytömäki. Vapaa pääsy to 4.0. klo 8 Juhlakonsertti, Martinkirkon kuoro 80v, johtajana Mikko Salakari. Ohjelma 5, taidekappelin hyväksi la 6.0. klo 5 A cappella lauluyhtye ihmetys esittää uusia hengellisiä lauluja, liput 0 su 3.0. Kappeli soi - laulamme yhdessä toivevirsiä klo 2-3 Lasinpuhaltajamestari Kari Alakoski - lasiveistoksia näyttely avoinna saakka Kappeli avoinna: ti-pe klo -5, to klo -8.30, la-su klo 2-5 MARRASKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT 5.0. MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN (MAININKILEHTI) FANIKSI. KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... H O R O S K O O P P I Vaaka ( ) Jahkailuun taipuvainen Vaaka juhlii näin lokakuussa. Pitäisikö juhlat vai eikö pitäisi? Kutsuisiko kavereita vai juhlisiko yksin? Pysyiskö kotona vai käviskö mantereen puolella? Vaaka ei kuitenkaan viihdy kauaa yksin, joten vaakaystävältäsi saattaa hyvinkin singahtaa juhlakutsu. Vie lahjaksi jotain, mikä hivelee hänen luontaisesti taiteellista silmäänsä. Marcus aikoo istuttaa pihalle lisää mansikoita Emilian (vas.) ja Auroran (oik.) iloksi. Pihatöitä ennen talvea Marcuksen lokakuu Syksyn saapuminen ei hidasta oman pihan kunnostajaa. Puutarhasta on saatava roskat ja ylimääräiset tavarat pois. L)*&3:;6"+$&&$'$&%.$*'&(2'3%4'$5"*'&7#&77*'#%%+%%' 830$-A3-)'!"#$#%%&&$'-$6#"3-%#&(*$'"*'/$-#$$'&7#&7*' 8%%-$60$86"/(#-(/$<'/"3&-$'-)6#(3*'"*'#$&.3,$$*'8(6%&-$:,3*(*'/$'&7#&7++)'3&-%-(--$.3(*'#$&.3(*'&$$,3*(*',$$0$*'!"#$%&'(()"'&*+*)*$$,"-$,&'./'*$"0$"('&.&'"&$($$**'$2"3)4,)'*"0$",%3-$'.30$**(#&3$'230$'"*'.$*0$'/$'/"#$'*%6#$&-$'8%&#(('7+A&' (63+$3&3$'#$&.(/$'7++)-7#&(*)'=$&.3,$$&-$'."3&3'-%++$'&%"&3##3*3<' #%*0$*'&33*)'(*&3'.%"**$'#$&.$3&3'(4(&'/"-$3*<'5$6X%&'8"0-33 Y(+/)'.%"--$'&3--(*'$."8%"+3&"*&$'#$*&&$'D36.(*&$+""*',%%-: -$*%-'5$6X%&'"*'#"%+%-%#&(+-$$*'#"##3<',%--$'-7A&#(*-(+(('-)++)' 0(-#(++)'+3*/$:$%-"*#%+/(--$/$*$<'&3++)'/"%&-$.$-'-7A.%"6"-'&"83.$-' 83(*-(*'+$&-(*'3&)++('97#&7*'83,(-(&&)'0)*'0$6#3-&((',7A&'-$+.3: +",$*'83-),3&-) MUUTTUVA YMPÄRISTÖ B$+-$"&$'5$6X%#&(*'.$8$$:$/$&-$'#%+%%'#"43*'/$'830$*'#%**"&: -$,3&((*'&(#)'#$04(*'+$8&(*'#$*&&$'8%%0$$,3&((*'L63+$3&(-' #"6/$%&-7A-'-$+"&&$'/$'8%%-$60$&&$'(-(*(.)-#3*',3(+(*#33**"*',%#$$*'83##%'03+/$$!"5''-)".)&,".+,,$(('&*).,''..$"-6((&'"%'3$,2"0/*),"&'((/'," #$*$!"7$$%+4'',"/,"*+(/&&$"($%&'%)43)2"0/(($"/,"&$-$,'.'&'"($%: &3$'#%3*',(3++)'Y7-'"4"-$,,(<'#"&#$'0('8))&(.)-',%%--$,$$*<' 5$6X%&'#(6-"" Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin 0-9 ja lauantaisin 0-5.

13 24 maininki

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU

Lisätiedot

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2014 Eklund-Mäkisen perhe on kotiutunut Kakskertaan Pekka Peltomäki talkoilee kotisaarten hyväksi Otto Railan lokakuu SATU JA TONI PAAVOLAN

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22 Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2015 Mirka Salmen ja Heikki Lempisen idyllinen koti Pikisaaressa Anneli Ahdin syyskuulumisia Kaarin Kurri on vuoden kakskertalainen

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HEINÄ-ELOKUU 2012 Hirvensalopäivät ovat 13. 19.8. Katso ja säästä ohjelma sivulta 26! KAUPPIAALLE RUOKA ON SEKÄ TYÖ ETTÄ RAKKAUS VISIITILLÄ

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20 ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2013 Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wallin toivoo siistimpää Haarlaa Kakskertapäivien ohjelma sivulla 20

Lisätiedot