Opetussuunnitelma ja arvot Mistä opetussuunnitelmat eivät kerro?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma ja arvot Mistä opetussuunnitelmat eivät kerro?"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma ja arvot Mistä opetussuunnitelmat eivät kerro? Luento Kuvataideope.ajien syyspäivillä KT, yliopistonlehtori Marjo Vuorikoski Tampereen yliopisto, KasvatusAeteiden yksikkö

2 Tutkimusalueet Julkisen sektorin naisvaltaiset ammadkunnat Ope.ajan sukupuoli.uneen idenateean rakentuminen KriiDnen ja feminisanen pedagogiikka: Ope.ajan ammaan yhteiskunnalliset valtakytkökset Elämänhistoriallinen lähestymistapa ope.ajien ja kasvatusaeteen tohtoreiden tutkimuksessa Koulutus vapau.ajaksi: bell hooksin osallistava pedagogiikka

3 Luennon teemat Opetussuunnitelmat erilaisten intressien kohteena Hallinnan uudet muodot koulutuksessa Opetustyön hallinnan historiallinen kerrostuneisuus arvosiirtymät Koulun arvoperusta naisten koulu onkin miesten Koulu sopeu.ajasta vapau.ajaksi

4 Pohdintatehtävä Mitkä ovat nykyisin keskeiset arvot, joita opetussuunnitelmilla halutaan edistää? Mitä arvoja te haluaisi.e edistää?

5 Opetussuunnitelmien arvonvaraisuus Opetussuunnitelmat ovat läpipoliidsia ja arvonvaraisia koulutusjärjestelmän joka tasolla Ne käyvät läpi poliidsen valmisteluprosessin ja pohjaavat yhteiskunnassa kulloinkin vallassa oleviin ideologioihin ja arvoihin On hämmästy.ävää, miten koulun käytännöissä opetussuunnitelmat näy.äytyvät poliidsesa neutraaleina asiakirjoina, jotka ohjaavat toimintaa

6 Koulutuksen kehi<ämisen intressiryhmät ValAovalta Kuntatyön- antaja OPS Ope.aja- kunta, ammad- järjestöt Yliopistot, ope.ajan- koulutus

7 Hallinnan uudet muodot Kurivallasta siirry.y aina vain hienojakoisempiin kontrollin muotoihin, joita on vaikea tunnistaa Hallinta muodostaa valvonnan verkostoja: ohjaaminen hallinnon asiakirjoilla (mm. ops), organisaaaossa tarkkailu useilta tahoilta (johto, kollegat, oppilaat, vanhemmat ym.), laatu- ja arvioinajärjestelmät Ulkoinen hallinta johtaa itsehallintaan, kun ihmiset sisäistävät ulkoapäin itseensä kohdistuvat odotukset > Missä yhteiskunnan uudistamiselle?

8 Hallinnan muodot ja opettajadiskurssit opettajan identiteettien rakentajina! " "Opettajadiskurssit naisopettajien identiteetin rakentajina (Vuorikoski, Kasvatus 5/2007)" "- Yhteiskunnassa ja koulutuskulttuurissa elää toisiinsa kietoutuvia opettajadiskursseja, joiden kautta rakennetaan opettajien identiteettejä. " "" "Opettajan identiteetti ja identiteettipolitiikat hallintakulttuurin murroksissa (Vuorikoski & Räisänen, Kasvatus ja Aika 4/2010)" "- Hallinnan muodot, joilla opettajien identiteettejä on rakennuttu legitimoimaan kulloistakin koulutusideologiaa ja -tavoitetta"

9 Koulun ja opetustyön historialliset kerrostumat 1. rakennuskauden ja isänmaallinen malliope<aja (1800- luvulta luvulle) 2. (1960- luvulta 80- luvulle) 3. Markkinayhteiskunnan itseään kontrolloiva suori<ajaope<aja (1980- luvulta >)

10 1. rakennuskauden ja isänmaallinen malliope<aja (1800- luvulta luvulle) Koulun kehi.ämisen eetoksena moraalikoodi Hallinnan muodot muu.uivat avoimesta valvonnasta ja kurista piiloiseen, hienostuneempaan hallinnan tapaan, jossa psykologisperustaisella pedagogiikalla oli keskeinen rooli Ope.ajia on historian eri vaiheissa sosiaaliste.u samoilla hallinnan muodoilla kuin he sosiaalistavat ja kasva.avat omia oppilaitaan

11 Kurin rinnalle psykologiset opit! Kristillissiveellinen mallikansalainen!! Tarkasti määritetyt ominaisuudet koulutukseen ja työhön rekrytoinnissa: siveys ja ruumiin normaalisuus "! Kurilla kouliminen opettajankoulutuksessa" " Vaadittiin esikuvallisuutta jota valvoi myös lähiyhteisö"! Opettajapersoona kutsumus, altruismi " "Tavallisesti käsitteellä viitataan siihen, että syvimmillään onnistuminen opettajan työssä edellyttää inhimillisiä valmiuksia, itsensä panemista likoon ihmisenä. " " pedagogiset opit kurivallan rinnalle" " äidillisten valmiuksien korostaminen " " vastakohtana käytetään nimityksiä leipäpappi tai virkamies "

12 MyyFset ope<ajakäsitykset elävät edelleen Ulkonäön ja käyttäytymisen (epävirallinen) kontrolli!! Puhe kutsumuksesta muuttunut puheeksi eettisestä ammatista!! "mutta uhrautuvaisuuden vaade elää edelleen. Tietyllä tavalla kutsumus-diskurssia voi pitää hallinnan keinona." "(Jyri Linden (2010): Kutsumuksesta palkkatyöhön)" Normatiivinen pitäisi puhe! "Opettajille lastataan suuria odotuksia, mutta ei kiinnitetä huomiota koulutuksen yhteiskunnalliseen kontekstiin: " " "idealisoidulle opettamiselle ei välttämättä ole tilaa koulutuksen nykykäytännöissä! "

13 2. (1960- luvulta 80- luvulle) "Rationaalinen opetussuunnitelmakoodi peruskouluun siirtymisvaiheessa > hallinnan tapoina keskusjohtoinen normiohjaus ja tieteellä ohjaus! "Opettajista tuli rationaalisesti rakennetun opetussuunnitelman toteuttajia, ja samalla ulkoisia valvonnan muotoja purettiin "" "Opettajakoulutuksen akatemisointi 70-luvulla > pyrkimys ammatin tieteellistämiseen ja professionaalistumiseen" "Opettajien ammattijärjestön asema vahvistui, mutta silti ammattikunnan riippuvuus valtiovallasta vahva" "Tieteelliseen tietoon ja koulutukseen pohjaava miehinen asiantuntijuuden malli " " Opettaja asiantuntijana Opettaja äitinä diskurssit"

14 3. Markkinayhteiskunnan itseään kontrolloiva suori<ajaope<aja (1980- luvulta >) Uusliberalistisen ideologian ja koulutuspolitiikan mukana tulleet markkinoistamisen opit ja kieli (tuloksellisuus, tehokkuus, kilpailu) ja koulutuksen laadun arviointi" " Laadun arviointi on tuonut aiempien valvonnan muotojen rinnalle (ja osin korvaten ne) uusia hallinnan tekniikoita (panoptinen valvonnan verkosto) " "> opettajista (kilpailevia) yksilösuorittajia, joista uusien hallinnan tekniikoiden kautta tulee itsensä kontrolloijia" Uusliberalismi on maskuliininen oppi, joka sitoo naisvaltaisen opettajakunnan oman logiikkansa toteuttajiksi"

15 Koulun yhteiskunnallisten kerrosten arvojärjestelmät elävät ajassamme Nykyinen tehokkuu.a, taloudellisuu.a ja kilpailua korostava ideologia ei ole täysin korvannut aiempia arvojärjestelmiä, jotka piiloisesa vaiku.avat koulua ja sen tavoi.eita koskeviin käsityksiin. Ne myös hämärtävät sitä, e.ä nykykoulun tavoi<eena tuo<aa tehokasta ja kilpailemiseen sopeutunu<a työvoimaa. Koulun arjessa elää esim. hyvinvoinavalaon ajan tasa- arvodiskurssi, joka osin sekoi.uu uusliberalisaseen tehokuu.a ja menestystä korostavaan kilpailukykydiskurssiin (S. Hannus, Kasvatus 5/2007) NeutralisaaAopoliAikka ja abstraka puhe häivy.ävät yksilöiden kollekaiviset erot (oppilas, ope.aja, kansalainen...) ja tasa- arvo- ongelmat " "

16 Hallinta pyrkii taivu<amaan ope<ajankin tehokkuusdiskurssiinsa " Opettaja nähdään abstraktina opetussuunnitelman toteuttajana" "> joka on tehokas ja tuloksellinen, jatkuvasti työtään kehittävä, yhteistyöverkostoissa toimiva, toimii arvioijana ja on itse jatkuvan arvioinnin kohteena." "> Hallinnan tavoitteena on tuottaa opettajalle identiteetti, joka legitimoi kulloisenkin kauden yhteiskuntapoliittiset tavoitteet ja arvot." "> Eri aikakausien opettajakäsitysten kerrostumat elävät piiloisesti vaikuttaen opettajien identiteettien rakentumiseen. Siksi opettajan voi olla vaikea hahmottaa nykyiset markkinaideologian tavoitteet."

17 NAISTEN KOULU MIEHISET ARVOT! Oppiaineiden ja pedagogiikan tiedeperustaisuus miehinen tiede " " Miehet johtavat, naiset tekevät käytännön työn "! Naisopettajien hartioilla seisoo aina joukko miehiä. (Elina Lahelma) " " Asiantuntijaopettajan miehinen malli" Uusliberalismi on miehinen oppi" "" "

18 Naisiseksi naamioitu miehinen koulu! Sukupuolten merkitystä voi etsiä yhteiskunnan perusrakenteessa elävien dikotomioiden kautta. " " "Ne arvottavat miehisinä ja naisisina pidettyjä ominaisuuksia eri tavoin: mieheyteen liitetyt ominaisuudet arvotetaan aina naiseuteen liitettyjä ominaisuuksia korkeammalle." (Ks. Vuorikoski, M Onko naisen Aedolla sijaa koulutuksessa? Teoksessa Kenen kasvatus? KriiDnen pedagogiikka ja toisin kasvatuksen mahdollisuus.)

19 Dikotominen arvojärjestelmä kul<uurin ja koulutuksen perusrakenteessa NAINEN MIES Ruumis Tunteet IrraAonaalinen Henki Järki RaAonaalinen YKSITYINEN JULKINEN

20 Opetussuunnitelman puhe sisältää oletuksen normaalista > häivy<ää erot ja erilaisuuden " "Koulun normatiiviset oletukset! "keskiluokkainen tausta" "valkoihoinen, suomalainen" "luterilainen" "sukupuolineutraali" "heteroseksuaali" > normista poikkeamisesta tulee poikkeavuutta" "(Ks. Kiilakoski & Tomperi & Vuorikoski Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisin kasvattamisen mahdollisuus.)"

21 Arvostusten muutostarve koulutuksessa Hallintavallan mekanismien tiedostaminen tärkeää" Koulutuksen ihmiskäsityksen laajentaminen > sukupuoleen kytkeytyvien arvodikotomioiden tiedostaminen. Nyt painotetaan liikaa rationaalisuutta ja tietoa. Keskeistä olisi tunteiden ja ruumiillisuuden nivominen osaksi koulutusta." Koulujärjestelmä keskittyy työelämän valmiuksiin entä yksityiselämän valmiuksien opettaminen?" Sukupuolineutraalius ja harhakuva yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumisesta ovat esteinä tasa-arvolle > erojen tiedostaminen ja eroille sensitiivisyys (sukupuolisensitiivisyys, luokkasensitiivisyys )"

22 bell hooks: Vapau<ava kasvatus Koulutuksen tulisi toimia vapau<ajana eikä sopeu<ajana! Yhteiskunnan ja koulutuksen vakiintuneita aja.elu- ja määri.elytapoja, rajoja ja valtasuhteita puretaan luomalla tasa- arvoinen oppimisyhteisö. Dialogisen opetustavan tavoi.eena on kaikkien osallistaminen ja samalla Aedon rakentaminen yhteisessä prosessissa. Osallistujat niin ope.ajat kuin oppijatkin nähdään akaivisina toimijoina ja kokonaisina ihmisinä tunteineen ja kehoineen.

23

24 bell hooksin kasvatusaja<elu Keskeiset kasvatusta koskevat kehitelmät teoksessa Teaching to Transgress. Educa2on as a Prac2ce of Freedom (1994) (suomennos 2007 nimellä Vapau.ava kasvatus) Lisäksi kasvatusta käsi.elevään trilogiaan kuuluvat teokset: - Teaching Community: A Pedagogy of Hope (2003) - Teaching Cri9cal Thinking: Prac9cal Wisdom (2010)

25 Osallistavan pedagogiikan keskeiset periaa<eet Pyrkimys yhteiseen Aedon rakentamiseen Teorian ja käytännön kuilun yli.äminen Opetuksen vastavuoroisuus Monikul.uurisuuden ja muiden kollekaivisten erojen huomioon o.aminen opetussuunnitelmissa ja opetuksen käytännöissä Tunteiden ja ruumiillisuuden merkitys Koulutuksen ihmiskäsityksen laajentaminen: Tavoi.eena ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvoina

26 Lisälukemistoa: bell hooks Vapau.ava kasvatus. Suom. J. Vainonen. Toim. M. Vuorikoski & H. Rekola. Helsinki: Kansanvalistusseura. Freire, Paulo Sorre.ujen pedagogiikka. Suom. J. KuorD. Toim. T. Tomperi. Tampere: Vastapaino. Hannus, Susanna Monikerroksinen uusi hallinnan tapa alakouluissa. Kasvatus 38(5), Kiilakoski, Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.) Kenen kasvatus? KriiDnen pedagogiikka ja toisin kasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Rekola, Hilkka & Vuorikoski, Marjo FeminisAnen pedagogiikka rajojen yli.äjänä. Kasvatus 37(1), Vuorikoski, Marjo Dialogini bell hooksin kanssa: Toisintekemisen Ala akatemiassa. Teoksessa T. Ai.ola, J. Eskola & J. Suoranta (toim.) KriiDsen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatusaeteiden laitos, Saatavissa myös www- dokumendna: h.p://tampub.uta.fi/aihealue.php?cont_sub=41 Vuorikoski, Marjo & Räisänen, Mirka Ope.ajan idenateed ja idenateedpoliaikat hallintakul.uurien murroksissa. Kasvatus ja Aika 4(4), 2010, Vuorikoski, Marjo bell hooks: Vapau.ava kasvatus. Teoksessa T. Ai.ola (toim.) Kasvatussosiologian suunnannäy.äjiä. Helsinki: Gaudeamus. Vuorikoski, Marjo bell hooksin osallistavan pedagogiikan lupaus ja rajat. Teoksessa H. Ojala, T. Palmu & J. Saarinen (toim.) Eroja ja vaarallisia suhteita: Keskustelua feminisasestä pedagogiikasta. (tulossa)

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa Hilppa Jankama Pro gradu tutkielma Jyväskylän Yliopisto Kasvatustieteen laitos Syksy 2004 2 SISÄLTÖ 1 SUKUPUOLINEUTRAALIUS

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Aaltonen Maija Työn nimi KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET FUNKTIOT KIRJOITETUSSA JA ELETYSSÄ

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa

TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa TYÖLKI ELLÄÄ MUT KAUPAL RIKASTUU Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa Seminaarityö Kevät 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopisto/sokla Olli Kari Sibelius-Akatemia

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen Tutkivan oppimisen malli ja yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen Kaarina Ranne Yliopettaja, työnohjaaja, KT Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu kaarina.ranne@tamk.fi Pekka Kalli Yliopettaja,

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Laura Ollila. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

Laura Ollila. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto Kuva kertoo enemmän kuin.. Osallistava visuaalinen tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksista seikkailu- ja elämyspedagogisen oppimisen näkökulmasta Laura Ollila Liikuntapedagogiikan pro gradu

Lisätiedot

VALMENTAJAN ARVOKESKUSTELUA Juha Saurama 2009. Kunnon kansalaisen kasvatus

VALMENTAJAN ARVOKESKUSTELUA Juha Saurama 2009. Kunnon kansalaisen kasvatus 1 VALMENTAJAN ARVOKESKUSTELUA Juha Saurama 2009 Kunnon kansalaisen kasvatus Urheilumaailma on osa kolmannen sektorin kansalaistoimintaa, jossa kansalaistoiminnan keskeiset toimijat, kansalaisjärjestöt,

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007 Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen Helsinki 2007 Näkökulmia mediakasvatukseen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa No pakkohan se oli - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa Pro Gradu -tutkielma Tiina Koivukangas, Ilona Kyngäs & Tiina Maunula

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Sari Asikainen LIIKUNNALLINEN KOULU EI SAMMALOIDU Opettajat alakoulun liikunnallisuuden rakentajina Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

Jos tietää, mitä haluaa

Jos tietää, mitä haluaa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 316 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Jos tietää, mitä haluaa Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden itsesäätelystä, opiskelun

Lisätiedot

ideologiana ja yhteiskuntapoliittisena

ideologiana ja yhteiskuntapoliittisena 062 Peruste #3 2013 perhe Familismi ideologiana ja yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Kotiäitiys ja puhe jonkinlaisesta hyvästä vanhemmuudesta ovat familistisen ideologian kaksi peruspilaria. Familismia

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot