Arvot Tullin arvot ovat ammattitaitoisuus, luotettavuus, palveluhalukkuus ja yksilön arvostus. Tulli. Toiminnan päämäärät. Tullin organisaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvot Tullin arvot ovat ammattitaitoisuus, luotettavuus, palveluhalukkuus ja yksilön arvostus. Tulli. Toiminnan päämäärät. Tullin organisaatio"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2 Hallinto Arvot Tullin arvot ovat ammattitaitoisuus, luotettavuus, palveluhalukkuus ja yksilön arvostus. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Se valvoo laillisia ja paljastaa laittomia tavaravirtoja ja kohdistaa niihin kansallisesti ja kansainvälisesti säädettyjä vero- ja kauppapoliittisia sekä muita toimenpiteitä. Tulli toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. turvaa sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan sekä kantaa toimialaansa kuuluvat verot, maksut ja tullit. edistää laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta ja varmistaa säännösten noudattamisen. suojelee yhteiskuntaa torjumalla huumaus- ja muiden vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä talousrikollisuutta. Toiminnan päämäärät Suomen tulli on merkittävä kansainvälinen toimija EU:ssa ja keskeinen toimija EU:n ja Venäjän taloudellisen yhteistyön edellytysten luomisessa. Tulli on ulkomaankaupan edistäjä, joka turvaa yritysten ulkomaankaupan sujuvuuden kumppanuuteen perustuvalla asiakasyhteistyöllä ja tukeutumalla sähköiseen tiedonsiirtoon logististen toimintaketjujen hallinnassa. Tulli on tavaroiden verottaja, joka huolehtii tehokkaasti ja oikein EU:n kauppapolitiikan ja kansallisen tavaraverotuksen täytäntöönpanosta. Tulli suojaa yhteiskuntaa takaamalla tuloksellisen rikostorjunnan tehokkailla valvontamenetelmillä, nykyaikaisilla teknisillä apuvälineillä sekä toimintojen kohdistamista tukevilla tietojärjestelmillä. Tulli suojaa kuluttajaa vastaamalla maahantuotavien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden valvonnasta. Tulli on kilpailukykyinen työnantaja, jonka motivoitunut, ammattitaitoinen henkilöstö hoitaa tehtävänsä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tullin organisaatio Valtiovarainministeriö Tullilaitoksen neuvottelukunta Esikunta Hallinnon kehittäminen Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ulkomaankauppa Tullihallitus Pääjohtaja Perustehtävät Tarkastus Verotus Rikostorjunta Hallintopalvelut Tietohallinto Palvelut Koulutus Tullilaboratorio Tullipiirit Tullipiirit Ahvenanmaan tullipiiri Eteläinen tullipiiri Itäinen tullipiiri Läntinen tullipiiri Pohjoinen tullipiiri Materiaalihallinto Viestintä ja tietopalvelu

3 Sisältö Pääjohtajan katsaus 2 Generaldirektören har ordet 4 Asiakasstrategia Kohti täysin sähköistä tulli-ilmoittamista 6 Asiakaskonsultointia ja sähköistä viestintää 6 Suomen ensimmäiset AEO-toimijat 7 Tullin koulutuspalvelut yrityksille 7 Tulli tuottaa tietoa ulkomaankaupasta 8 Tulli kantoi veroja valtiolle liki 10,8 miljardia euroa 9 Energiaverotus ohjaa biopolttoaineisiin 9 Ympäristöperusteinen verouudistus oli Vuoden markkinointiteko Väylämaksulain tulkinta selväksi 10 Tullilaitoksen veronkanto 11 Valvontastrategia Rikostorjunta 12 Rikollisuustilanne Kansainvälinen yhteistyö 14 Tullivalvonta suojaa yhteiskuntaa 15 Itäliikenteen ilmiöt hallintaan 15 Tulli ja rajavartiolaitos pilotoivat tehtävien yhteensovittamista 15 Tavarantarkastus suunnataan riskien mukaan 17 Valvonta lähti liikkeelle 17 Lääkeväärennökset kasvava ongelma 17 Tulli suojaa kuluttajaa 19 Resurssistrategia Tulli varautuu suuriin muutoksiin 20 Esimiehille eväitä muutoksiin 20 Koulutusta tullilaisille ja asiakkaille 21 Tullipiirit 22 Tilastotietoa Tullista 24 Yhteystietoja Suomessa ja ulkomailla 26 1

4 Pääjohtajan katsaus Parempaa laatua vähemmillä resursseilla on jo kauan ollut Tullin keskeinen pyrkimys. Tämän talven globaali talousromahdus sai maamme hallituksen asettamaan yhä kovemmat tuottavuusvaatimukset valtionhallinnolle. Enää ei Tullissakaan saavuteta tavoitteita ilman radikaaleja säästötoimia. Hallinnon kehittäminen on sinänsä perusteltua. Kansantalouden kannalta on tärkeää, että julkista sektoria koskevat samat tehokkuusvaatimukset kuin yksityistäkin sektoria. Toiminnot eroavat kuitenkin toisistaan. Julkisella puolella tulostavoitteiden määrittely on vaikeampaa, toiminta pitkäjänteisempää ja työsuhteet sen mukaisesti pysyvämpiä. Hyvin toimiva ja riittävästi resursoitu julkinen sektori on välttämätön talouden ja muunkin yhteiskunnan kehittämiselle. Nykyään valtionhallinnossa työskentelee enää vain noin 6 prosenttia työvoimasta. Valtion toimintojen alasajo yksityisen sektorin työntekijätarpeen turvaamiseksi on lyhytnäköistä politiikkaa varsinkin tilanteessa, jossa vapautuvalle työvoimalle ei ole kysyntää. Tullilaitoksen asema on mielenkiintoinen. Tulli palvelee toimeenpanevana viranomaisena useita politiikan alueita ulkomaankaupan sujuvuuden parantamisesta valtion verotulojen turvaamiseen. Tullin toimintaperiaatteet ulottuvat asiakaslähtöisestä palvelusta pakkokeinojen käyttöön rikollisuuden torjunnassa. Ja kaikki tämä erittäin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tullin yhteishenki on syntynyt vuosikymmenten aikana. Koko henkilöstön voimin on kehitetty ne toimintamallit ja strategiat, joilla on noustu eturiviin maailman tullihallintojen joukossa. Nyt meillä on taas näytön paikka, kun joudumme sopeuttamaan toimintamme niukkenevien voimavarojen mukaiseksi ilman, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus ainakaan merkittävästi alenee. Resursseista neuvoteltaessa on otettava huomioon, että Tulli ei omin toimin voi vaikuttaa kaikkiin asioihin. Niitä ovat ennen muuta monet 2

5 Koko henkilöstön voimin on kehitetty ne toimintamallit ja strategiat, joilla on noustu eturiviin maailman tullihallintojen joukossa. suoraan sovellettavat EU:n määräykset. Myös kotimainen lainsäädäntö voi pakottaa menettelyihin, jotka vaativat ison työpanoksen. Erinomainen, mutta valitettava esimerkki siitä on käytettyjen tuontiautojen verotus ja siihen liittyvät valtavat valitussumat. Tietotekniikan käyttö on välttämätöntä Tullin toiminnassa. Se maksaa kehitysvaiheessa paljon, mutta ilman sitä ei tuottavuus nouse. Järjestelmäkehitys maksaa omana työnä vain kolmanneksen ostopalvelujen hinnasta, joten tuntuisi järkevältä palkata entistä enemmän asiantuntijoita oman talon väeksi. Sitä eivät henkilötyövuosikehykset kuitenkaan salli. Tulosohjauksessa on siis kehittämisen varaa. Euro on paras konsultti myös julkisella sektorilla. Tulli käynnisti LATU-ohjelman, jolla on tarkoitus varmistaa, että laatu- ja tuottavuustavoitteet saavutetaan myös nyt, kun resurssit niukkenevat. Tarvitsemme erityisesti henkilöstön osaamisen, yhteistyökyvyn sekä johtamis- ja alaistaitojen parantamista. Valjastamme tähän työhön mukaan koko henkilöstön. LATU-ohjelmaa puidaan lukuisissa tilaisuuksissa alkaneen vuoden mittaan. Tulli on tehokas ja hyvä organisaatio, jonka kehittämiseen olemme sitoutuneet ja joka on pääosin saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tästä kiitän koko henkilöstöä. Tapani Erling 3

6 Generaldirektören har ordet Bättre kvalitet med mindre resurser har varit ledord hos Tullen redan en längre tid. Vinterns globala ekonomiska kris fick landets regering att ställa allt hårdare produktivitetskrav på statsförvaltningen. Även hos Tullen tvingas man vidta radikala sparåtgärder för att nå produktivitetsmålen. Det är i och för sig motiverat att utveckla förvaltningen. Med tanke på samhällsekonomin är det viktigt att den offentliga sektorn omfattas av samma effektivitetskrav som den privata sektorn. De har dock olika funktioner. Inom den offentliga sektorn är det svårare att ställa resultatmål, verksamheten är mer långsiktig och anställningsförhållandena är därmed mer bestående. En välfungerande offentlig sektor som förfogar över tillräckliga resurser är nödvändig för utvecklandet av ekonomin och det övriga samhället. Numera arbetar endast 6 procent av arbetskraften i statsförvaltningen. Nedmonteringen av statliga funktioner för tryggandet av arbetskraftsbehovet inom den privata sektorn är kortsiktig politik, särskilt i ett läge där det inte finns efterfrågan på den frigjorda arbetskraften. Tullverkets ställning är intressant. Som verkställande myndighet tjänstgör Tullen inom flera politiska områden; uppdragen varierar från smidiggörande av utrikeshandeln till tryggande av statens skatteinkomster. Tullens verksamhetsprinciper sträcker sig från kundinriktad service till användningen av tvångsmedel i brottsbekämpande verksamhet. Och allt detta i en mycket internationell verksamhetsmiljö. Tullens gemenskapsanda har byggts upp under årtiondenas lopp. Hela personalen har varit med om att utveckla de verksamhetsmodeller och strategier med vilka vi har banat vägen till främsta ledet bland världens tullförvaltningar. Och nu måste vi åter visa vad vi går för, då vi blir tvungna att anpassa vår verksamhet till minskande resurser utan att det åtminstone avsevärt försvagar Tullens samhälleliga inverkan. 4

7 Hela personalen har varit med om att utveckla de verksamhetsmodeller och strategier med vilka vi har banat vägen till främsta ledet bland världens tullförvaltningar. Vid resursförhandlingarna ska det tas i beaktande att det finns saker som Tullen inte kan påverka. Framför allt är det då fråga om direkt tillämpliga EU-bestämmelser. Den nationella lagstiftningen kan också framtvinga förfaranden som kräver en stor arbetsinsats. Ett utmärkt men beklagligt exempel är beskattningen av begagnade importfordon och de enorma mängderna besvär i detta sammanhang. Användningen av datateknik är en oundviklig del av Tullens verksamhet. Implementeringen är dyr men det går inte att öka produktiviteten utan den. När systemutvecklingen utförs som eget arbete kostar det endast en tredjedel av vad det skulle kosta att köpa dessa tjänster, därför skulle det kännas förnuftigt att anställa ännu mer experter till Tullen. Årsverkesramarna tillåter dock inte detta. Resultatstyrningen kan alltså ännu utvecklas. Euron är den bästa konsulten också inom den offentliga sektorn. Tullen har startat ett s.k. LATU-program med vilket man vill säkerställa att kvalitets- och produktivitetsmålen nås också nu när resurserna minskar. Faktorer som bör förbättras är personalens kunnande, samarbetsförmågan samt ledarskaps- och medarbetarkompetensen. Hela personalen kommer att involveras i detta arbete. LATUprogrammet kommer att behandlas vid flera tillfällen under det innevarande året. Tullen är en effektiv och bra organisation till vars utveckling vi har förbundit oss och som i huvudsak nått de mål som ställts på den. För detta vill jag tacka hela personalen. Tapani Erling 5

8 Asiakasstrategia Asiakasstrategia Tulliylitarkastaja Juha Madetoja neuvottelussa. Kohti täysin sähköistä tulli-ilmoittamista Vuosi 2009 on tulli-ilmoittamisessa suurten muutosten vuosi. Kun EU:n turvatietouudistus tulee voimaan, Suomen tullille odotetaan annettavan jopa miljoona uutta sähköistä turvatietoilmoitusta vuodessa. Sähköinen tulli-ilmoittaminen laajenee kattamaan myös TIR-passitukset, ja viennissä otetaan käyttöön uusi sähköinen vienti-ilmoitusjärjestelmä. Tulli panosti muutoksiin liittyvään asiakasviestintäänsä jo vuonna 2008 perustamalla Turvatietojen asiakasprojektin. Koko Euroopan unionia koskevan ns. turvauudistuksen edellyttämien tietojärjestelmien kehittäminen jatkui läpi vuoden. Suomi on yksi kahdeksasta pilottimaasta TIR-carnet-passituskuljetusten tietojen välityksessä Venäjälle EU-komission kautta. Vuoden 2009 alusta myös EU-jäsenvaltioiden välisissä TIR-passituksissa on välitettävä tietoja sähköisesti tuttujen dokumenttimuotoisten passitusasiakirjojen lisäksi. Kaikki TIR-tietojen sähköinen välitys tulee käyttämään hyväksi jo toiminnassa olevaa NCTSpassitusjärjestelmää, joten sitä oli merkittävästi muutettava. Kehityshanke saatiin valmiiksi ja uusittu järjestelmä testattua vuoden 2008 loppuun mennessä. Kansallisella tasolla jatkettiin ELEX-tietojärjestelmähanketta, jolla viennin tulliselvityksessä voitiin loppuvuodesta aloittaa sanomaliikenteeseen perustuva sähköinen asiointi. Asiakaskonsultointia ja sähköistä viestintää Tullin asiakashallinta järjesti 50 tiedotustilaisuutta tulliselvityksen tulevista muutoksista. Tapahtumiin osallistui yhteensä henkilöä eri puolilla 6

9 maata. Tulli on tavoittanut noin 850 yritystä, joista yrityskohtaisten konsultointien kautta 71 yritystä. Lisäksi muutosten vaatimia toimintamalleja käsiteltiin Tullin ja asiakaskunnan kesken asiakasyhteistyöryhmissä. Asiakaskunnan kysymyksiin vastaamiseksi perustettiin oma sähköpostiosoite, tulli.fi. Tullineuvonnan ja Tullin asiakaskonsulttien osaaminen varmistettiin sisäisillä koulutustilaisuuksilla. Tullin nettisivuilla julkaistiin perustietoa tulevista muutoksista sekä niistä sanomakuvauksista, joita yritykset tarvitsevat IT-järjestelmien rakentamisessa. Tulliselvitysasiakkaille tarjottiin mahdollisuus tilata tulliselvityksen uutiskirje Tullin nettisivuilta omaan sähköpostiosoitteeseensa. Vuoden viimeinen sähköinen uutiskirje tavoitti yli 800 vastaanottajaa. Vuoden lopussa Tullin kumppanuusohjelmaan oli ilmoittautunut 54 yritystä. Kumppanuusohjelmia toteutettiin kaikissa Manner-Suomen tullipiireissä ja ohjelmia saatiin valmiiksi kolme. Tullilla on yhteensä 20 kumppanuusasiakasta. Suomen ensimmäiset AEO-toimijat AEO:n tavoite on estää luvaton pääsy tavaraan sekä siihen liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Kun kokonaisten toimitusketjujen turvallisuus on varmistettu, globaali logistiikka sujuvoituu. Suomen ensimmäiset AEO-todistukset myönnettiin huhtikuussa. AEO-toimijoina aloittivat huolintaliikkeet Schenker Oy ja SA-TU Logistics Oy. Hakijat ovat kokeneet, että AEO-arviointi mahdollistaa toimitusketjun turvallisuuden arvioimisen uudesta näkökulmasta ja tuo korkeatasoiseenkin turvallisuusjohtamiseen lisäarvoa. AEO-hakemuksia oli marraskuun loppuun mennessä vastaanotettu kaikkiaan 20. Hakijat edustavat suurelta osin kuljetus- ja huolinta-alaa, mutta myös ensimmäiset tavaranhaltijat ovat jättäneet hakemuksensa. Koko EU:ssa hakemuksia on vastaanotettu yli ja AEO-toimijoita on jo yli 500. AEO-toimipiste ja Ilmailuhallinto järjestivät viranomaisyhteistyössä turvaseminaarin joulukuussa Tullikoululla. Asiakkaiden osaamisen vahvistaminen muutostilanteessa Tulli ylläpitää ja kehittää asiakasyhteistyötä valtakunnallisella ja alueellisella tasolla asiakasyhteistyöryhmissä, joiden kautta saadaan tietoa asiakkaiden toiminnan erityispiirteistä ja voidaan tiedottaa tullitoiminnan tulevista muutoksista. Tyypillisesti asiakasyhteistyöryhmät kokoontuvat kahdesta neljään kertaa vuodessa. Asiakasyhteistyöryhmissä käsiteltyjä aiheita ovat mm. EU:n alueelle saapuvien ja EU:n alueelta poistuvien tavaroiden turvatietojen ennakkoilmoitusvelvollisuus, alkanut TIR-carnet n tietojen sähköinen ilmoittaminen, vientimenettelyn sähköistyminen sekä marraskuussa 2008 eduskunnalle annettu autoverolain muutosesitys. Tullin koulutuspalvelut yrityksille Tullin maksullisen asiakaskoulutuksen keskeisin palvelu on jo vuosia ollut Osaava tulliselvitys ammattitaidolla -kurssi. Monimuoto-opiskeluun sisältyvät myös opiskelijoiden itsensä esille ottamat työelämän kysymykset. Yritysten tilaamien räätälöityjen koulutusten suosituimpia aiheita olivat tullimenettelyt, tulliverotus ja tavaroiden luokittelu. Valtakunnalliset asiakasyhteistyöryhmät Tullin asiakasneuvottelukunta pj. pääjohtaja Tapani Erling, Tullihallitus Huolintayhteistyöryhmä pj. johtaja Jarkko Saksa, Tullihallitus Meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmä pj. tulliylitarkastaja Olli Tuomisto, Tullihallitus Tuontitullauksen kehittämisryhmä pj. tulliylitarkastaja Raili Sonninen, Tullihallitus Venäjän-kaupan yhteistyöryhmä pj. johtaja Tommi Kivilaakso, Itäinen tullipiiri Vientitullauksen kehittämisryhmä pj. tulliylitarkastaja Antti Hästbacka, Tullihallitus EMCS-asiakasyhteistyöryhmä pj. projektipäällikkö Christina Lassenius-Bergström, Tullihallitus 7

10 Koulutusta tai lisätietoja voi tilata sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta Tulli tuottaa tietoa ulkomaankaupasta Ulkomaankaupan tilastoinnissa otettiin käyttöön uusi Uljas-järjestelmä, josta asiakkaat voivat maksutta poimia ulkomaankauppatilastoista tarvitsemiaan tietoja. Nettipalvelu sai nopeasti asiakkaiden suosion ja lisäsi tilastojen käyttöä. Intrastat on järjestelmä, jolla kerätään EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastotiedot. Suomessa Tulli kokoaa sisäkaupan tilastotiedot niistä ilmoituksista, jotka tuojat ja viejät antavat kuukausittain Tullin aluehallintoon. Tarkistetuista tiedoista ja tullausjärjestelmällä saatavista tilastotiedoista Suomen kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Tullihallitus laatii Suomen virallisen ulkomaankauppatilaston. Tulli selvitti Intrastat-tilastoinnin yrityksille aiheut tamaa rasitusta. Noin puolet yrityksistä koki vastaamisen varsin vaivattomaksi, ja kolmannes yrityksistä piti tilastointia työläänä. Tutkimustulosten perusteella Tulli helpotti Intrastat-ilmoittamista mm. pienentämällä otoskokoa ja edistämällä sähköisten tiedonvälitystapojen käyttöä. Tullin EDI-keskukset Helsinki ja Turku tuontitullausten määrä veronkanto kpl 3 476,2 milj. euroa Maarit Karhu, Helena Tolvanen, Kari Lehtinen ja Mira Ravelin vastaavat Tullin yhteisesti käyttämien rekistereiden kehityshankkeista. 8

11 Tulli kantoi veroja valtiolle liki 10,8 miljardia euroa Tulli kantoi vuonna 2008 veroja ja maksuja yhteensä 10,75 miljardia euroa. Määrä on 171 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuonna Tullin kantamat verot ja maksut olivat 28,9 prosenttia Suomen valtion kantamista veroista ja veronluonteisista maksuista. Verokertymää nosti valmisteverojen tuoton kasvu. Valmisteveroja kannettiin 4,96 miljardia euroa. Valmisteverotuoton osuus Tullin verotuloista oli 46,2 prosenttia. Pääosa valmisteveroista, yhteensä 3,2 miljardia euroa, kannettiin energiatuotteista. Nestemäisistä polttoaineista veroa kertyi 2,6 miljardia euroa eli 6,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Nestemäisten polttoaineiden verotuottoa kasvatti vuoden alusta voimaan tullut veron korotus, vaikka bensiinin kulutus väheni edellisvuodesta yli 6 prosenttia. Sähkön ja eräiden energialähteiden valmisteveroa Tulli kantoi 554,9 miljoonaa euroa eli 17,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Energiaverotus ohjaa biopolttoaineisiin Energiaverotuksen kansallisia lakeja muutettiin vuoden 2008 alussa EU:n energiaverodirektiivin mukaisiksi. Käytännössä suurin muutos oli voimaan tullut laki yksityisen huviveneilyn polttoainemaksusta, jonka mukaan yksityisissä huviveneissä on käytettävä dieselinä tai moottoribensiininä verotettua polttoainetta. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain suurimpia muutoksia olivat yksityisen huviilmailun polttoaineiden muuttuminen verollisiksi ja biopolttoöljyn verottomuus. Jälkimmäinen astui voimaan alkaen, kun EU-komission lupa oli saatu. Niin ikään vuoden 2008 alusta astui voimaan laki, jonka mukaan liikenteeseen toimitetusta polttoaineesta vähintään kahden prosentin on oltava biopolttoainetta. Lailla pyritään edistämään biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä. Tupakan ja alkoholin kulutus kasvoi ja vero nousi Tupakkaveroa Tulli kantoi 629,5 miljoonaa euroa eli hieman edellisvuotista enemmän. Verotuoton kasvu johtuu savukkeiden vähittäismyyntihinnan noususta sekä kaikkien tupakkatuotteiden kulutuksen kasvusta. Matkustajatuonnin määrälliset rajoitukset ehkäisivät edelleen tupakkatuotteiden verottoman tuonnin kasvua uusista EU-jäsenmaista. Alkoholiveron tuotto jatkoi edelleen kas vuaan. Alkoholijuomaveroa kertyi 1 091,5 miljoonaa euroa, mikä on 7,6 prosenttia enemmän kuin vuonna Alkoholin kulutus kasvoi useissa tuoteryhmissä, mutta väkevien alkoholien kulutus väheni noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Muut vero- ja maksutuotot Maahantuonnin arvonlisäveroa Tulli kantoi liki 4,4 miljardia euroa. Virvoitusjuomaveroa kannettiin 34,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kesän 2008 viileä sää sateineen ei ollut omiaan lisäämään juomien kulutusta. Juomapakkausveroa kertyi 15,1 miljoonaa euroa eli 63 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Juomapakkausveroa on kannettu vuoden 2005 alusta alkaen. Lain siirtymäsäännöksen mukainen vero palautusjärjestelmään kuuluvista ja raaka-aineena käytettävistä pakkauksista poistui vuoden 2008 alussa. Siksi verotuoton pieneneminen oli jo ennakoitu budjetissa. Jäteveroa Tulli kantoi 52,2 miljoonaa euroa eli 7,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Huoltovarmuusmaksua tilitettiin huoltovarmuuskeskukselle 49,4 miljoonaa euroa. 9

12 Autoveroa kannettiin runsas miljardi euroa, mikä on 200 miljoonaa euroa eli 16,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna Muutos johtuu kuluttajien siirtymisestä vähäpäästöisempiin henkilöautoihin sekä siitä, että vuoden alussa henkilöautojen keskimääräistä autoveron tasoa alennettiin noin kuudenneksella. Henkilöautojen autovero porrastettiin vuoden 2008 alussa auton polttoaineen kulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset päästöt alenivat 161 grammaan kilometriä kohden, kun vastaava luku vielä vuonna 2007 oli 177 g/km. Autoveromuutos ohjasi toivotulla tavalla kuluttajat valitsemaan vähäpäästöisiä henkilöautoja. Markkinointi&Mainonta-lehti ja Suomen markkinointiliitto palkitsivatkin uudistuksen Vuoden markkinointitekona Autoverolain muutosta valmisteltiin edelleen siten, että myös pakettiautot tulevat ympäristöohjaavan verotuksen piiriin. Samalla autoverolle kannettavan arvonlisäveron (elv) kantamisesta luovutaan ja autoveroprosentteja korotetaan sen määrällä. Valmistellut muutokset tulevat voimaan Syyskuussa korkein hallinto-oikeus antoi merkittävän ratkaisun (KHO:2008:67) käytetyn auton verotusta koskevassa asiassa. Käytettynä maahantuodun ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo voitiin määrittää Tullin tilastollisella arvonmääritysmenetelmällä, joka perustuu kotimaan ajoneuvomarkkinoilta kerättyihin pyyntihintahavaintoihin. Uusista ja käytetyistä autoista kannettu autovero 2008 Ympäristöperusteinen verouudistus oli Vuoden markkinointiteko 2008 Käytetyt 100 milj. Uudet 934 milj. Väylämaksulain tulkinta selväksi Helsingin hallinto-oikeus otti vuonna 2008 päätöksissään kantaa siihen, ovatko ulkomaanliikenteen ja kotimaanliikenteen aluksilta kannettavat väylämaksut syrjiviä. Päätösten mukaan Tullin on toimitettava jälkimaksatukset näiltä aluskäynneiltä siten, että maksut eivät ole syrjiviä eivätkä ylitä määriltään Suomen sisäisessä meriliikenteessä vastaavasti kannettuja väylämaksuja. Päätökset saivat lainvoiman, ja Tulliin kertyi vuoden loppuun mennessä lähes 900 palautushakemusta vuoden 2005 väylämaksupäätöksistä. Niiden käsittely alkaa vuoden 2009 aikana. 10

13 Tullilaitoksen veronkanto Nettokanto Nettokanto Muutos % euroa euroa TUONNIN PERUSTEELLA KANNETTAVAT VEROT JA MAKSUT Arvonlisävero ,5 Autovero ,5 Muut verotulot ,7 Yhteensä ,5 VALMISTEVEROT Tupakkavero ,9 Alkoholijuomavero ,6 Virvoitusjuomavero ,3 Juomapakkausvero ,0 ENERGIAVEROT Nestemäiset polttoaineet ,9 Sähkö ja eräät energialähteet ,9 Yhteensä ,7 MUUT VEROT JA MAKSUT Veronlisäykset, viivekorot ,4 Ajoneuvovero ,6 Jätevero ,1 Öljyjätemaksu ,9 Väylämaksut ,3 EU-varojen kantopalkkio ,1 Belgian tullin tilittämät kantopalkkiot 0,0 0,0 0,0 Muut maksut 0, ,0 Yhteensä ,3 TULLILAITOKSEN SEKALAISET TULOT Tulot maksullisista suoritteista ,0 Julkisoikeudelliset tulot ,7 Liiketaloudelliset tulot ,4 Kantopalkkiot ,2 Muut tulot ,6 Yhteensä ,4 SUORAAN VALTIOLLE TULOUTETTAVA ,6 MUILLE VIRANOMAISILLE TILITETTÄVÄ KANTO Lästimaksut ,7 Öljysuojamaksu ,4 Kasvintarkastusmaksu ,3 Havupuun tarkastusmaksu ,7 Huoltovarmuusmaksu ,7 Siirtoluvat ja - vakuutukset ,0 Rajatarkastusmaksut/MMM ,3 MUILLE VIRANOMAISILLE TILITETTÄVÄ KANTO YHTEENSÄ ,2 MUIHIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVA KANTO ,0 EU:LLE TILITETTÄVÄT BRUTTOVARAT **) Tullit ,1 Maatalousmaksut ,6 Yhteensä ,1 EU-varojen kantopalkkio./ ,1 YHTEENSÄ EU:LLE ,1 TULLILAITOKSEN KOKONAISKANTO ,6 **) Kuukausitilitys perustuu 2 kk:n takaiseen tullien ja maatalousmaksujen kantoon 11

14 Valvontastrategia Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio ja toimittajat tutustuivat EU:n eläinlääkintäviikon avauksessa myös Tullin huumekoiraohjaajaan Jukka Wrightiin ja hänen Mitroonsa. Rikostorjunta Yhteiskunnan nopea kansainvälistyminen ja ulkomaanliikenteen volyymien voimakas kasvu luovat Tullin valvontatoiminnalle merkittäviä haasteita. EU:n laajentuminen ei sinänsä ole lisännyt tullivalvonnan tarvetta. Tulli valvoo edelleen sekä EU:n ulko- että sisäliikennettä. Kansainväliset rikolliset käyttävät kuitenkin tehokkaasti hyödykseen kaikki keinot, joilla helpotetaan tavara- ja henkilöliikenteen rajamuodollisuuksia. Nyt viranomaiset saavat yhä niukemmin tietoa liikennevirroista, ja se vaikeuttaa tullivalvonnan kohdentamista ja rikollisten tunnistamista. Tullin valvontastrategia perustuu kansalliseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Se edellyttää Tullilta järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden torjunnan lisäksi myös rajaturvallisuuden ja tullivarmuuden ylläpitämistä. Toiminta olisi erittäin hankalaa ilman tehokasta viranomaisyhteistyötä, erityisesti PTR-toimintaa poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen kesken. Tulli suuntaa rikostorjuntaansa sellaisen kansainvälisen tullirikollisuuden tojuntaan, joka naamioituu liiketoiminnaksi tai ujuttautuu rehellisen liiketoiminnan yhteyteen. Samalla Tulli pyrkii olemaan vahva vakavan rikollisuuden torjuja myös Suomessa. Rikollisuustilanne 2008 Tullirikosten määrä kasvoi hieman. Keskeisiä olivat korkeasti verotetta vien tuotteiden ja huumeiden salakuljetus Suomeen sekä Venäjän-kauppaan kytkeytyvä logistiikka-alan laajamittainen rikollinen toiminta. Korkeasti verotettavista tuotteista savukkeita ja nuuskaa salakuljetettiin edelleen runsaasti. 12

15 Etenkin nuuskan laajamittainen laiton maahantuonti ja välitys oli paheneva ongelma. Toiminta oli organisoitua ja hankinnat oli tehty joko Ruotsista tai Venäjältä. Tulli onkin pystynyt paljastamaan useita hyvin organisoituja rikollisryhmittymiä. rasia Tullin takavarikoima nuuska Veromuutosten ja EU:n sisäisten rajoitusten poistumisen jälkeen alkoholin salakuljetus on pysynyt vähäisenä. Suurempia alkoholin laittomia maahantuontitapauksia paljastui vain yksi. Tullin rikostorjuntaa työllisti kuitenkin yhä Internetin välityksellä ulkomailta tapahtunut alkoholin tilaaminen. Huumausaineita salakuljetettiin Suomeen pääasiallisesti muista EU-maista. Kokaiinin käyttö on Suomessakin lisääntynyt, mikä näkyy myös Tullin huumerikostilastoissa. Uusi ilmiö oli huumaavien lääkeaineiden ja huumausaineiksi vielä luokittelemattomien, yleensä Internetistä tilattavien ns. design-huumeiden yleistyminen. Suomessa lääkeaineeksi luokitellun GBL:n eli lakan takavarikot lisääntyivät edelleen. GBL:n hankkiminen on helppoa ja edullista. Sen välittämisestä saatavat voitot ovat huomattavia ja rikosseuraamukset huumeisiin verrattuna vähäisiä. GBL:n väärä annostus ja käyttö alkoholin kanssa ovat aiheuttaneet Suomessakin sairaalahoitoa vaativia yliannostuksia ja kuolemantapauksia. Liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva tullirikollisuus väheni hieman. Vienti- ja passitusmenettelyjen yhteydessä tapahtuva rikollinen toiminta jatkui. Uusia haasteita talousrikostorjunnalle toivat Internet-kaupan avulla tapahtuva rikollinen toiminta ja logistiikka-alaan liittyvä laajamittainen rikollisuus. Merkittävänä uutena ilmiönä lisääntyivät tullivarastoihin liittyvät epäselvyydet. Niitä on erittäin hankala selvittää, koska rikoslain ja tullikoodeksin sääntelemien vastuiden sisältö sekä merkitys ovat tulkinnanvaraisia. Tulliselvitysrikosta koskeva hallituksen esitys annettiin loppuvuodesta eduskunnalle. Kriminalisoinnilla on tarkoitus estää laillisen ulkomaankaupan järjestelmien hyväksikäyttö rikollisessa tarkoituksessa ja turvata Tullin rikostorjunnalle riittävät toimintaedellytykset rikosten selvittämiseksi. Tullirikostorjunnan vaikuttavuus milj Takavarikoidun tavaran arvo Haltuun otetun tavaran arvo Takavarikoimatta jääneen tavaran arvo Takaisin saatu rikoshyöty Kantamatta jääneet verot 13

16 Maaliskuussa Euroopan komission jäsen László Kovács esikuntineen tutustui EU Venäjä-liikenteen ilmiöihin Vaalimaalla tulliasioista vastaavan ministerimme Mari Kiviniemen ja pääjohtaja Tapani Erlingin johdolla. Kansainvälinen yhteistyö Vakava ja järjestäytynyt rikollisuus etsii aktiivisesti hyötymismahdollisuuksia vertailemalla eri maiden verotasoja ja kansallisia rajoituksia. Siksi Tullin rikostorjunnassakin korostuvat kansainväliset suhteet ja operatiivinen yhteistyö. Kansallisen rikostorjuntayhteistyön vahvistamiseksi ja syventämiseksi laadittiin vuonna 2008 eduskunnalle erityinen esitys poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä koskevaksi laiksi. Uusi erityislaki loisi oikeus pohjan PTR-viranomaisten yhteistyön eri muodoille sekä operatiivisessa toiminnassa että rikostiedustelussa ja rikosanalyysissa. Suomi osallistui neljään EU:ssa järjestettyyn yhteisoperaatioon. Operaatio Athenassa kartoitettiin rahanpesua tarkkailemalla käteisvarojen liikkumista rajojen yli ja operaatio Memoryssa tutkittiin mineraaliöljykuljetuksiin liittyviä petoksia. Operaatioissa Inbus ja Proteus keskityttiin huumausaineiden salakuljetukseen. Näiden lisäksi Suomi oli mukana järjestämässä valtamerialusten syöttöliikenteeseen kohdistettua Fried Sheep -operaatiota ja osallistui OLAFin järjestämään, lentoliikenteessä salakuljetettavien savukkeiden paljastamiseen tähdänneeseen operaatioon. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa EU:n laajentuminen on parantanut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Tullirikosvalvonnan kohdistaminen täsmällisesti ja tehokkaasti sisäkaupassa ja -liikenteessä edellyttää etukäteistietojen saamista elinkeinoelämän edustajilta. Siksi Tulli on viime vuosina tiivistänyt rikostorjunnallista yhteistyötä yksityisen sektorin, erityisesti logistiikkaketjun toimijoiden kanssa. Tällä ns. MOU-yhteistyöllä pyritään tehostamaan tullirikosten estämistä, paljastamista ja selvittämistä. Lisäksi MOU-yhteistyön tavoitteena on estää rikollisia käyttämästä hyväkseen hyvämaineisia elinkeinoelämän toimijoita. Kyse on kansalaisten turvallisuudesta ja koko yhteiskunnan suojelusta. Tulli on solminut MOU-sopimuksia kansainvälisen mallin mukaan vuodesta 1994 jo kaikkiaan 54 toimijan kanssa. Sopimuskumppanit edustavat kattavasti meri-, maa- ja ilmaliikenteen yrityksiä ja liittoja. Kansainvälisessä vertailussa Suomen tulli on MOU-yhteistyön edelläkävijä. 14

17 Tullivalvonta suojaa yhteiskuntaa Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti tullivalvonta varmistaa ulkomaanliikenteen ja -kaupan säännösten mukaisuuden ja turvallisuuden sekä ehkäisee ja paljastaa tullirikoksia. Erityisesti on estettävä huumausaineiden, aseiden, säteilyvaaraa aiheuttavien aineiden sekä ihmisille ja ympäristölle vaarallisten tuotteiden laiton maahantuonti. Valvonnassa käytettiin nykyaikaista tekniikkaa, mikä minimoi viiveet ulkomaanliikenteessä. Tulli suoritti (+45 %) läpivalaisua, (-6 %) raskaan liikenteen kuntoisuustarkastusta sekä huumekoiratarkastusta. Itäliikenteen ilmiöt hallintaan Suomen itärajan ylittävä rekkaliikenne on yli kaksinkertaistunut viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja satamat ovat samanaikaisesti laajenta- neet toimintaansa. Liikennevirtojen pitkäaikainen kasvu on laajentanut myös itäliikennettä palvelevaa varastotoimintaa. Liikenteeseen ja tavaravirtojen välivarastointiin osallistuvien toimijoiden määrän kasvaessa on herännyt epäilys siitä, että myös itäliikenteeseen liittyvien väärinkäytösten määrä olisi lisääntynyt. Nämä päätelmät ovat saaneet tukea sekä Suomen tullin että Venäjän tullin havainnoista. Lieveilmiöi den kitkeminen ja tasapuolisten kilpailuedellytysten luominen on arvo sinänsä. Tulli kantaa vastuunsa itäliikenteen valvonnassa. Tulli ja rajavartiolaitos pilotoivat tehtävien yhteensovittamista Tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävien yhteensovittamisen pilotoinnista sovittiin toukokuussa. Kokeilu tehdään Nuijamaalla, ja se kestää vuoden 2009 maaliskuusta marraskuuhun. Kokeilun aika- Tullitarkastaja Joonas Turtiainen valvoo rajaliikennettä Vaalimaalla. 15

18 na Tulli hoitaa raskaan liikenteen passintarkastuksen yhden luukun periaatteella rajavartiolaitoksen lukuun ja rajavartiolaitos avustaa Tullia matkustajaliikenteen tullivalvonnassa. Tehtävien yhteensovittamisella pyritään mitoittamaan Tullin ja rajavartiolaitoksen työntekijöiden määrä rajanylityspaikkojen liikennevirtojen mukaisesti. Asiakkaan näkökulmasta järjestely yksinkertaistaa rajamuodollisuuksia ja edistää erityisesti raskaan liikenteen sujumista, kun tulliselvitys ja passintarkastus voidaan tehdä yhdeltä luukulta. Tullilaboratorion rikostutkimukset Tullirikostutkimusten näytteitä tutkittiin Näytemäärä kasvoi 29 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden suurin tutkimusryhmä liittyi lääkerikosepäilyihin. Niihin liittyviä näytteitä tutkittiin lähes 2 000, joista potenssilääkevalmisteita oli noin 35 prosenttia. Joidenkin ulkomailta ostettujen tai Internetistä tilattujen lääkevalmisteiden tutkimukset osoittivat, ettei valmisteissa ollut vaikuttavaa ainetta lainkaan tai että niissä oli vääriä vaikuttavia aineita. Lääkevalmisteiden ja erityisesti huumausainetta sisältävien valmisteiden eli huumelääkkeiden tutkimukset kasvoivat eniten edellisvuodesta. Näytteistä suurin osa oli kannabista. Huumausainetta sisältävissä lääkevalmisteissa suurin ryhmä oli bentsodiatsepiinejä sisältävät valmisteet. Design-huumeiden ja huumaaviin tarkoituksiin käytettävien rohdosten Internet-kauppa näytti kasvavan edelleen. Tullilaboratoriossa tutkittiin 144 näytettä, kun edellisvuonna määrä oli 35. Gammabutyrolaktonia eli GBL:ää sisältävät näytteet lisääntyivät huomattavasti. kpl Tullilaboratorion rikostutkimukset Huumausaineet ja huumelääkkeet Lääkkeet Doping Negatiivinen Muut Alkoholi Design-huume Huumaava rohdos 2008 Joukkuekisassa Aapo ja Retu ohjaajineen tekivät huippusuoritukset ja voittivat EM-kultaa. Retu saavutti kultaa myös tottelevaisuuskilpailussa. Suomen joukkue valmentautui kilpailuun työssään Niiralan tulliasemalla, jossa koirakot tutkivat kolmivuorotyössä matkustaja- ja tavaravirtoja. Tullin huumekoirille kultaa EM-kisoista Tullin huumekoirat olivat voitokkaita Latviassa syyskuussa järjestetyissä Euroopan tullihallintojen välisissä kilpailuissa. Kilpailuihin osallistui 37 huumekoiraa 19:stä eri maasta. Labradorinnoutajat Aapo (Billowhiz Lasix) ja Retu (Sirmakan Zoreico) osallistuivat kansainväliseen kisaan ensimmäistä kertaa. MTV3-kanavan Jarkko Sipilä haastattelee Tullilaboratorion Marianne Kyberiä takavarikoidun kat-huumeen vaikutuksista. 16

19 Riskienhallinnasta Vuonna 2007 aloitettua suunnitelmallista riskienhallinnan kehittämistä jatkettiin. Riskienhallinta kattaa Tullin kaikki pääprosessit, ja siihen vaikuttaa voimakkaasti tullitoiminnan sähköistyminen. Tulli osallistui aktiivisesti EU:n suunnitteluja kehitystyöhön kaikilla Yhteisön riskienhallinnan viitekehyksen (Common Risk Management Framework) osa-alueilla. Lisäksi yhdessä rikostorjunnan kanssa osallistuttiin riskianalyysin kehittämiseen EU:n III pilarin (oikeus- ja sisäasiat) alalla. Kansallisena toteutuksena parannetaan olemassa olevaa SELE-riskianalyysijärjestelmää ja rakennetaan uutta RITA-riskianalyysijärjestelmää sekä integroidaan ne Tullin operatiivisiin järjestelmiin. Tulli osallistui kolmeen EU-operaatioon, joilla testattiin EU:n yhteisiä tuonnin riskisääntöjä ja harjoiteltiin jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa. Operaatiot toteutettiin liikennemuodoittaan: LARA meriliikenteessä, TRIGLAV maantieliikenteessä ja MIKE ilmaliikenteessä. Suomi jakoi Slovenian kanssa vastuun maaliikenneoperaation täytäntöönpanosta EU-tasolla. Operaatiot jatkuvat vielä kevään Tulli kehitti ajoneuvojen rekisterikilpien ja konttien tunnistusjärjestelmiä (LIPRE) tunnistamaan myös rautateillä kulkevat suuryksiköt. EU:n petostenvastainen yksikkö OLAF myönsikin EUrahoitusta Vuosaaren satamaan sijoitetun junaröntgenin sekä sen yhteyteen sijoitettavan LIPREjärjestelmän hankintaan. Tavarantarkastus suunnataan riskien mukaan Tavarantarkastuksia tehtiin 1,3 prosenttiin tuontitullatuista eristä. Tarkastusten osuvuus oli 23 prosenttia. Tulevaisuudessa tavarantarkastukset jaetaan kahteen luokkaan. EU:n edellyttämät terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset tehdään yhteisön ulkorajalla. Muut, kuten verotuksen oikeellisuuteen liittyvät tarkastukset, tehdään tavaranhaltijoiden varastoilla. Tavarantarkastus kehittyy osaksi Tullin muita valvontakeinoja ja täydentää toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Laadunvarmistusmallit valmistuivat Tullivarastojen laadunvarmistusmalli kattoi vuoden loppuun mennessä 95 prosenttia varastoista. Tuonnin kotitullauksen, passitusyleisvakuuden ja passituksen valtuutetun vastaanottajan laadunvarmistusmalli valmistuivat vuoden lopulla. Mallien avulla hallitaan tarkastusresurssien optimaalinen käyttö oikeellisuuden varmistamisessa. Se kattaa eri tarkastustyypit asiakirja- ja tavarantarkastuksista menettely- ja yritystarkastuksiin. Kumppanuusasiakkaiden toiminnan laadun ja tulli-ilmoittamisen oikeellisuuden mittaamiseen valmistui työkaluja. Tullin ja kumppanuusasiakkaan yhteisenä tavoitteena on tullitoiminnan ja -ilmoittamisen hyvä taso. Laadunvarmistuksessa omavalvontasuunnitelma on keskeistä kumppanille ja jatkuvan seurannan suunnitelma ja laatutarkastukset keskeisiä Tullille. Jatkossa kumppanuuden vaatimaa valvontaa ja ohjausta voidaan keskittää erityisesti niihin asiak kaisiin, joilla Tullin mittarien mukaan esiintyy ongelmia tulli-ilmoittamisessa. Valvonta lähti liikkeelle Tulli laajensi liikkuvan tullivalvonnan toimintamallia. Vuoden loppuun mennessä Länsi-Suomessa toimi neljä, Pohjois-Suomessa viisi, Etelä-Suomessa neljä, Ahvenanmaalla yksi ja Itä-Suomessa kaksi liikkuvaa valvontaryhmää. Tullivalvontaryhmät pystyvät tarvittaessa toimimaan myös palvelutehtävissä. Joulukuussa liikkuvat ryhmät varustettiin Tullin värejä tunnustavilla VW-transporter-autoilla, ja toimintaa tukevia tietoliikenteen etäyhteyksiä pilotoidaan vuonna Lääkeväärennökset kasvava ongelma Tulli pysäytti yli 1,5 miljoonaa tuoteväärennöstä, joiden arvo ylitti 20 miljoonaa euroa. Suomi toteuttaa IPR-tullivalvontatyössään EU:n jäsenvaltioiden tullihallintojen yhteistä toimintasuunnitelmaa, jossa terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisten tuoteväärennösten torjunta on priorisoitu korkealle. Erityisenä kasvavana ongelmana ovat Internetin kautta tilattavat väärennetyt lääkkeet. Pienehköinä postilähetyksinä saapuvia piraatti- 17

20 lääkelähetyksiä on vuosi vuodelta enemmän, ja valtaosa niistä on potenssilääkkeitä, jotka voivat olla terveydelle hyvin haitallisia. Tuoteväärennöksiä paljastui sekä kotimaan markkinoille tarkoitetuista kuljetuksista että kauttakulkuliikenteestä. Valtaosa väärennetyistä tavaroista oli alkuperältään kiinalaisia. Tulli osallistui tuloksekkaaseen EU:n laajuiseen lääkeväärennösten torjuntaan kohdistuneeseen MEDIFAKE-tullivalvontaoperaatioon, joka oli laatuaan ensimmäinen EU:ssa. EU-yhteistyön lisäksi Venäjän ja Pohjoismaiden tullihallintojen kanssa tehtiin operatiivista ja koulutusyhteistyötä, johon osallistui myös USA:n tulli. kpl Lääkerikokset Lääkerikokset Lääkerikkomukset Tulli neuvoo ja palvelee kansalaisia netissä, puhelimitse ja tapahtumissa. Mike Nurmi kertoo tuoteväärennösten vaaroista Matka-messuilla. 18

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus Vuosikatsaus Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ennätyskorkea lähes 225 miljoonaa euroa

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ennätyskorkea lähes 225 miljoonaa euroa Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 16.3.2017 Julkaisuvapaa klo 17.3.2017 klo 12 Valvonnan tilastojulkaisu 2016 - liitteet Kuvio 1. Tullirikostorjunnan vaikuttavuus 2012-2016 Tullirikostorjunnan

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Euroopan unionin tulleissa n. 123 000 työntekijää. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tullin palveluksessa on noin 2 300 henkilöä

Euroopan unionin tulleissa n. 123 000 työntekijää. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tullin palveluksessa on noin 2 300 henkilöä Tulli taistelee eturintamassa vaarallisia aineita, laitonta kauppaa, petoksia, terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja pyrkii samalla tekemään kaupankäynnistä mahdollisimman helppoa http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fi/customs_fi.pdf

Lisätiedot

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Yksityisten huviveneiden veropoikkeuksen päättyminen Polttoainemaksu yksityisestä huvialuksesta Maksun määrääminen Maksuvelvolliset

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 12.4.2013 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 400 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Yhteistyöllä tuloksiincase

Yhteistyöllä tuloksiincase Yhteistyöllä tuloksiincase Tulli Tuloksilla johtaminen- Performance leadership seminaari 29.10. 2010 29.10.2010 Hannu Lappi 1 Suomen tulli on palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, joka Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 1.4.2011 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 485 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)

Lisätiedot

Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016

Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016 Veroton matkailijamyynti -raportti Raportti ajettu 26.07.2016 Veroton matkailijamyynti -raportti koostuu yhteenvedosta sekä yhdeksän tullin alueella eri suorituspaikoissa tehtävästä työstä. Tapahtumat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 2010

Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 0 Ympäristöverot 00 Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 00 Ympäristöverojen kertymä oli vuonna 00 lähes viisi miljardia euroa.

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen rajatulliyhteistyö

Suomen ja Norjan välinen rajatulliyhteistyö THT N:o 59/2000 Suomen ja Norjan välinen rajatulliyhteistyö Jäljempänä julkaistaan uusi Tullihallituksen päätös rajatulliyhteistyöstä Suomen ja Norjan välillä. Päätöksen 2 on asiasisällöltään uusi. Pykälä

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ. Kustannukset 300. Työajankäyttö. So laallinen maanpuolustus

TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ. Kustannukset 300. Työajankäyttö. So laallinen maanpuolustus 59 TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ Kustannukset 3 25 2 15 So laallinen maanpuolustus Meri- ja muu pelastustoiminta Rikostorjunta 1 5 Rajatarkastukset Rajojen valvonta

Lisätiedot

Linkki videoon. Vuosikatsaus

Linkki videoon. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 2016 Linkki videoon 2 Sujuvasti ja oikein yhteistyöllä turvallisuutta Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita

Lisätiedot

Internetin merkitys tullirikoksissa edelleen voimakas

Internetin merkitys tullirikoksissa edelleen voimakas 1 (16) Internetin merkitys tullirikoksissa edelleen voimakas Tullin tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 9 656 rikosta (2014: 9 789). Tullirikosten määrän vähenemiseen kahden vuoden takaisesta ennätysmäärästä

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009 TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.4.29 Päätutkimuskysymys Minkälaisia lisäarvopalveluja Suomen transitoliikenteessä on käytössä ja millaiset ovat lisäarvopalvelujen

Lisätiedot

TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ

TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ 1 TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KUSTANNUKSET [milj. ] (Sisäiset toiminnot vyörytettyinä) Ko vuoden hintatasossa 25 2 15 1 5 Sotilaallinen maanpuolustus Meri- ja muu pelastustoiminta Rikostorjunta Rajatarkastukset

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin

Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin Kirje 1 (3) Hallintopalvelut Lappeenranta 30.10.2014 Ossi Värri Dnro Suojaustaso Valitse taso Julk (621/1999) 24.1 :n k Viite Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin Itäiseen tullipiiriin

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Asiakirjayhdistelmä 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille arvioidaan kertyvän 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994).

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot