Arvot Tullin arvot ovat ammattitaitoisuus, luotettavuus, palveluhalukkuus ja yksilön arvostus. Tulli. Toiminnan päämäärät. Tullin organisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvot Tullin arvot ovat ammattitaitoisuus, luotettavuus, palveluhalukkuus ja yksilön arvostus. Tulli. Toiminnan päämäärät. Tullin organisaatio"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2 Hallinto Arvot Tullin arvot ovat ammattitaitoisuus, luotettavuus, palveluhalukkuus ja yksilön arvostus. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Se valvoo laillisia ja paljastaa laittomia tavaravirtoja ja kohdistaa niihin kansallisesti ja kansainvälisesti säädettyjä vero- ja kauppapoliittisia sekä muita toimenpiteitä. Tulli toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. turvaa sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan sekä kantaa toimialaansa kuuluvat verot, maksut ja tullit. edistää laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta ja varmistaa säännösten noudattamisen. suojelee yhteiskuntaa torjumalla huumaus- ja muiden vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä talousrikollisuutta. Toiminnan päämäärät Suomen tulli on merkittävä kansainvälinen toimija EU:ssa ja keskeinen toimija EU:n ja Venäjän taloudellisen yhteistyön edellytysten luomisessa. Tulli on ulkomaankaupan edistäjä, joka turvaa yritysten ulkomaankaupan sujuvuuden kumppanuuteen perustuvalla asiakasyhteistyöllä ja tukeutumalla sähköiseen tiedonsiirtoon logististen toimintaketjujen hallinnassa. Tulli on tavaroiden verottaja, joka huolehtii tehokkaasti ja oikein EU:n kauppapolitiikan ja kansallisen tavaraverotuksen täytäntöönpanosta. Tulli suojaa yhteiskuntaa takaamalla tuloksellisen rikostorjunnan tehokkailla valvontamenetelmillä, nykyaikaisilla teknisillä apuvälineillä sekä toimintojen kohdistamista tukevilla tietojärjestelmillä. Tulli suojaa kuluttajaa vastaamalla maahantuotavien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden valvonnasta. Tulli on kilpailukykyinen työnantaja, jonka motivoitunut, ammattitaitoinen henkilöstö hoitaa tehtävänsä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tullin organisaatio Valtiovarainministeriö Tullilaitoksen neuvottelukunta Esikunta Hallinnon kehittäminen Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ulkomaankauppa Tullihallitus Pääjohtaja Perustehtävät Tarkastus Verotus Rikostorjunta Hallintopalvelut Tietohallinto Palvelut Koulutus Tullilaboratorio Tullipiirit Tullipiirit Ahvenanmaan tullipiiri Eteläinen tullipiiri Itäinen tullipiiri Läntinen tullipiiri Pohjoinen tullipiiri Materiaalihallinto Viestintä ja tietopalvelu

3 Sisältö Pääjohtajan katsaus 2 Generaldirektören har ordet 4 Asiakasstrategia Kohti täysin sähköistä tulli-ilmoittamista 6 Asiakaskonsultointia ja sähköistä viestintää 6 Suomen ensimmäiset AEO-toimijat 7 Tullin koulutuspalvelut yrityksille 7 Tulli tuottaa tietoa ulkomaankaupasta 8 Tulli kantoi veroja valtiolle liki 10,8 miljardia euroa 9 Energiaverotus ohjaa biopolttoaineisiin 9 Ympäristöperusteinen verouudistus oli Vuoden markkinointiteko Väylämaksulain tulkinta selväksi 10 Tullilaitoksen veronkanto 11 Valvontastrategia Rikostorjunta 12 Rikollisuustilanne Kansainvälinen yhteistyö 14 Tullivalvonta suojaa yhteiskuntaa 15 Itäliikenteen ilmiöt hallintaan 15 Tulli ja rajavartiolaitos pilotoivat tehtävien yhteensovittamista 15 Tavarantarkastus suunnataan riskien mukaan 17 Valvonta lähti liikkeelle 17 Lääkeväärennökset kasvava ongelma 17 Tulli suojaa kuluttajaa 19 Resurssistrategia Tulli varautuu suuriin muutoksiin 20 Esimiehille eväitä muutoksiin 20 Koulutusta tullilaisille ja asiakkaille 21 Tullipiirit 22 Tilastotietoa Tullista 24 Yhteystietoja Suomessa ja ulkomailla 26 1

4 Pääjohtajan katsaus Parempaa laatua vähemmillä resursseilla on jo kauan ollut Tullin keskeinen pyrkimys. Tämän talven globaali talousromahdus sai maamme hallituksen asettamaan yhä kovemmat tuottavuusvaatimukset valtionhallinnolle. Enää ei Tullissakaan saavuteta tavoitteita ilman radikaaleja säästötoimia. Hallinnon kehittäminen on sinänsä perusteltua. Kansantalouden kannalta on tärkeää, että julkista sektoria koskevat samat tehokkuusvaatimukset kuin yksityistäkin sektoria. Toiminnot eroavat kuitenkin toisistaan. Julkisella puolella tulostavoitteiden määrittely on vaikeampaa, toiminta pitkäjänteisempää ja työsuhteet sen mukaisesti pysyvämpiä. Hyvin toimiva ja riittävästi resursoitu julkinen sektori on välttämätön talouden ja muunkin yhteiskunnan kehittämiselle. Nykyään valtionhallinnossa työskentelee enää vain noin 6 prosenttia työvoimasta. Valtion toimintojen alasajo yksityisen sektorin työntekijätarpeen turvaamiseksi on lyhytnäköistä politiikkaa varsinkin tilanteessa, jossa vapautuvalle työvoimalle ei ole kysyntää. Tullilaitoksen asema on mielenkiintoinen. Tulli palvelee toimeenpanevana viranomaisena useita politiikan alueita ulkomaankaupan sujuvuuden parantamisesta valtion verotulojen turvaamiseen. Tullin toimintaperiaatteet ulottuvat asiakaslähtöisestä palvelusta pakkokeinojen käyttöön rikollisuuden torjunnassa. Ja kaikki tämä erittäin kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tullin yhteishenki on syntynyt vuosikymmenten aikana. Koko henkilöstön voimin on kehitetty ne toimintamallit ja strategiat, joilla on noustu eturiviin maailman tullihallintojen joukossa. Nyt meillä on taas näytön paikka, kun joudumme sopeuttamaan toimintamme niukkenevien voimavarojen mukaiseksi ilman, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus ainakaan merkittävästi alenee. Resursseista neuvoteltaessa on otettava huomioon, että Tulli ei omin toimin voi vaikuttaa kaikkiin asioihin. Niitä ovat ennen muuta monet 2

5 Koko henkilöstön voimin on kehitetty ne toimintamallit ja strategiat, joilla on noustu eturiviin maailman tullihallintojen joukossa. suoraan sovellettavat EU:n määräykset. Myös kotimainen lainsäädäntö voi pakottaa menettelyihin, jotka vaativat ison työpanoksen. Erinomainen, mutta valitettava esimerkki siitä on käytettyjen tuontiautojen verotus ja siihen liittyvät valtavat valitussumat. Tietotekniikan käyttö on välttämätöntä Tullin toiminnassa. Se maksaa kehitysvaiheessa paljon, mutta ilman sitä ei tuottavuus nouse. Järjestelmäkehitys maksaa omana työnä vain kolmanneksen ostopalvelujen hinnasta, joten tuntuisi järkevältä palkata entistä enemmän asiantuntijoita oman talon väeksi. Sitä eivät henkilötyövuosikehykset kuitenkaan salli. Tulosohjauksessa on siis kehittämisen varaa. Euro on paras konsultti myös julkisella sektorilla. Tulli käynnisti LATU-ohjelman, jolla on tarkoitus varmistaa, että laatu- ja tuottavuustavoitteet saavutetaan myös nyt, kun resurssit niukkenevat. Tarvitsemme erityisesti henkilöstön osaamisen, yhteistyökyvyn sekä johtamis- ja alaistaitojen parantamista. Valjastamme tähän työhön mukaan koko henkilöstön. LATU-ohjelmaa puidaan lukuisissa tilaisuuksissa alkaneen vuoden mittaan. Tulli on tehokas ja hyvä organisaatio, jonka kehittämiseen olemme sitoutuneet ja joka on pääosin saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tästä kiitän koko henkilöstöä. Tapani Erling 3

6 Generaldirektören har ordet Bättre kvalitet med mindre resurser har varit ledord hos Tullen redan en längre tid. Vinterns globala ekonomiska kris fick landets regering att ställa allt hårdare produktivitetskrav på statsförvaltningen. Även hos Tullen tvingas man vidta radikala sparåtgärder för att nå produktivitetsmålen. Det är i och för sig motiverat att utveckla förvaltningen. Med tanke på samhällsekonomin är det viktigt att den offentliga sektorn omfattas av samma effektivitetskrav som den privata sektorn. De har dock olika funktioner. Inom den offentliga sektorn är det svårare att ställa resultatmål, verksamheten är mer långsiktig och anställningsförhållandena är därmed mer bestående. En välfungerande offentlig sektor som förfogar över tillräckliga resurser är nödvändig för utvecklandet av ekonomin och det övriga samhället. Numera arbetar endast 6 procent av arbetskraften i statsförvaltningen. Nedmonteringen av statliga funktioner för tryggandet av arbetskraftsbehovet inom den privata sektorn är kortsiktig politik, särskilt i ett läge där det inte finns efterfrågan på den frigjorda arbetskraften. Tullverkets ställning är intressant. Som verkställande myndighet tjänstgör Tullen inom flera politiska områden; uppdragen varierar från smidiggörande av utrikeshandeln till tryggande av statens skatteinkomster. Tullens verksamhetsprinciper sträcker sig från kundinriktad service till användningen av tvångsmedel i brottsbekämpande verksamhet. Och allt detta i en mycket internationell verksamhetsmiljö. Tullens gemenskapsanda har byggts upp under årtiondenas lopp. Hela personalen har varit med om att utveckla de verksamhetsmodeller och strategier med vilka vi har banat vägen till främsta ledet bland världens tullförvaltningar. Och nu måste vi åter visa vad vi går för, då vi blir tvungna att anpassa vår verksamhet till minskande resurser utan att det åtminstone avsevärt försvagar Tullens samhälleliga inverkan. 4

7 Hela personalen har varit med om att utveckla de verksamhetsmodeller och strategier med vilka vi har banat vägen till främsta ledet bland världens tullförvaltningar. Vid resursförhandlingarna ska det tas i beaktande att det finns saker som Tullen inte kan påverka. Framför allt är det då fråga om direkt tillämpliga EU-bestämmelser. Den nationella lagstiftningen kan också framtvinga förfaranden som kräver en stor arbetsinsats. Ett utmärkt men beklagligt exempel är beskattningen av begagnade importfordon och de enorma mängderna besvär i detta sammanhang. Användningen av datateknik är en oundviklig del av Tullens verksamhet. Implementeringen är dyr men det går inte att öka produktiviteten utan den. När systemutvecklingen utförs som eget arbete kostar det endast en tredjedel av vad det skulle kosta att köpa dessa tjänster, därför skulle det kännas förnuftigt att anställa ännu mer experter till Tullen. Årsverkesramarna tillåter dock inte detta. Resultatstyrningen kan alltså ännu utvecklas. Euron är den bästa konsulten också inom den offentliga sektorn. Tullen har startat ett s.k. LATU-program med vilket man vill säkerställa att kvalitets- och produktivitetsmålen nås också nu när resurserna minskar. Faktorer som bör förbättras är personalens kunnande, samarbetsförmågan samt ledarskaps- och medarbetarkompetensen. Hela personalen kommer att involveras i detta arbete. LATUprogrammet kommer att behandlas vid flera tillfällen under det innevarande året. Tullen är en effektiv och bra organisation till vars utveckling vi har förbundit oss och som i huvudsak nått de mål som ställts på den. För detta vill jag tacka hela personalen. Tapani Erling 5

8 Asiakasstrategia Asiakasstrategia Tulliylitarkastaja Juha Madetoja neuvottelussa. Kohti täysin sähköistä tulli-ilmoittamista Vuosi 2009 on tulli-ilmoittamisessa suurten muutosten vuosi. Kun EU:n turvatietouudistus tulee voimaan, Suomen tullille odotetaan annettavan jopa miljoona uutta sähköistä turvatietoilmoitusta vuodessa. Sähköinen tulli-ilmoittaminen laajenee kattamaan myös TIR-passitukset, ja viennissä otetaan käyttöön uusi sähköinen vienti-ilmoitusjärjestelmä. Tulli panosti muutoksiin liittyvään asiakasviestintäänsä jo vuonna 2008 perustamalla Turvatietojen asiakasprojektin. Koko Euroopan unionia koskevan ns. turvauudistuksen edellyttämien tietojärjestelmien kehittäminen jatkui läpi vuoden. Suomi on yksi kahdeksasta pilottimaasta TIR-carnet-passituskuljetusten tietojen välityksessä Venäjälle EU-komission kautta. Vuoden 2009 alusta myös EU-jäsenvaltioiden välisissä TIR-passituksissa on välitettävä tietoja sähköisesti tuttujen dokumenttimuotoisten passitusasiakirjojen lisäksi. Kaikki TIR-tietojen sähköinen välitys tulee käyttämään hyväksi jo toiminnassa olevaa NCTSpassitusjärjestelmää, joten sitä oli merkittävästi muutettava. Kehityshanke saatiin valmiiksi ja uusittu järjestelmä testattua vuoden 2008 loppuun mennessä. Kansallisella tasolla jatkettiin ELEX-tietojärjestelmähanketta, jolla viennin tulliselvityksessä voitiin loppuvuodesta aloittaa sanomaliikenteeseen perustuva sähköinen asiointi. Asiakaskonsultointia ja sähköistä viestintää Tullin asiakashallinta järjesti 50 tiedotustilaisuutta tulliselvityksen tulevista muutoksista. Tapahtumiin osallistui yhteensä henkilöä eri puolilla 6

9 maata. Tulli on tavoittanut noin 850 yritystä, joista yrityskohtaisten konsultointien kautta 71 yritystä. Lisäksi muutosten vaatimia toimintamalleja käsiteltiin Tullin ja asiakaskunnan kesken asiakasyhteistyöryhmissä. Asiakaskunnan kysymyksiin vastaamiseksi perustettiin oma sähköpostiosoite, tulli.fi. Tullineuvonnan ja Tullin asiakaskonsulttien osaaminen varmistettiin sisäisillä koulutustilaisuuksilla. Tullin nettisivuilla julkaistiin perustietoa tulevista muutoksista sekä niistä sanomakuvauksista, joita yritykset tarvitsevat IT-järjestelmien rakentamisessa. Tulliselvitysasiakkaille tarjottiin mahdollisuus tilata tulliselvityksen uutiskirje Tullin nettisivuilta omaan sähköpostiosoitteeseensa. Vuoden viimeinen sähköinen uutiskirje tavoitti yli 800 vastaanottajaa. Vuoden lopussa Tullin kumppanuusohjelmaan oli ilmoittautunut 54 yritystä. Kumppanuusohjelmia toteutettiin kaikissa Manner-Suomen tullipiireissä ja ohjelmia saatiin valmiiksi kolme. Tullilla on yhteensä 20 kumppanuusasiakasta. Suomen ensimmäiset AEO-toimijat AEO:n tavoite on estää luvaton pääsy tavaraan sekä siihen liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Kun kokonaisten toimitusketjujen turvallisuus on varmistettu, globaali logistiikka sujuvoituu. Suomen ensimmäiset AEO-todistukset myönnettiin huhtikuussa. AEO-toimijoina aloittivat huolintaliikkeet Schenker Oy ja SA-TU Logistics Oy. Hakijat ovat kokeneet, että AEO-arviointi mahdollistaa toimitusketjun turvallisuuden arvioimisen uudesta näkökulmasta ja tuo korkeatasoiseenkin turvallisuusjohtamiseen lisäarvoa. AEO-hakemuksia oli marraskuun loppuun mennessä vastaanotettu kaikkiaan 20. Hakijat edustavat suurelta osin kuljetus- ja huolinta-alaa, mutta myös ensimmäiset tavaranhaltijat ovat jättäneet hakemuksensa. Koko EU:ssa hakemuksia on vastaanotettu yli ja AEO-toimijoita on jo yli 500. AEO-toimipiste ja Ilmailuhallinto järjestivät viranomaisyhteistyössä turvaseminaarin joulukuussa Tullikoululla. Asiakkaiden osaamisen vahvistaminen muutostilanteessa Tulli ylläpitää ja kehittää asiakasyhteistyötä valtakunnallisella ja alueellisella tasolla asiakasyhteistyöryhmissä, joiden kautta saadaan tietoa asiakkaiden toiminnan erityispiirteistä ja voidaan tiedottaa tullitoiminnan tulevista muutoksista. Tyypillisesti asiakasyhteistyöryhmät kokoontuvat kahdesta neljään kertaa vuodessa. Asiakasyhteistyöryhmissä käsiteltyjä aiheita ovat mm. EU:n alueelle saapuvien ja EU:n alueelta poistuvien tavaroiden turvatietojen ennakkoilmoitusvelvollisuus, alkanut TIR-carnet n tietojen sähköinen ilmoittaminen, vientimenettelyn sähköistyminen sekä marraskuussa 2008 eduskunnalle annettu autoverolain muutosesitys. Tullin koulutuspalvelut yrityksille Tullin maksullisen asiakaskoulutuksen keskeisin palvelu on jo vuosia ollut Osaava tulliselvitys ammattitaidolla -kurssi. Monimuoto-opiskeluun sisältyvät myös opiskelijoiden itsensä esille ottamat työelämän kysymykset. Yritysten tilaamien räätälöityjen koulutusten suosituimpia aiheita olivat tullimenettelyt, tulliverotus ja tavaroiden luokittelu. Valtakunnalliset asiakasyhteistyöryhmät Tullin asiakasneuvottelukunta pj. pääjohtaja Tapani Erling, Tullihallitus Huolintayhteistyöryhmä pj. johtaja Jarkko Saksa, Tullihallitus Meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmä pj. tulliylitarkastaja Olli Tuomisto, Tullihallitus Tuontitullauksen kehittämisryhmä pj. tulliylitarkastaja Raili Sonninen, Tullihallitus Venäjän-kaupan yhteistyöryhmä pj. johtaja Tommi Kivilaakso, Itäinen tullipiiri Vientitullauksen kehittämisryhmä pj. tulliylitarkastaja Antti Hästbacka, Tullihallitus EMCS-asiakasyhteistyöryhmä pj. projektipäällikkö Christina Lassenius-Bergström, Tullihallitus 7

10 Koulutusta tai lisätietoja voi tilata sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta Tulli tuottaa tietoa ulkomaankaupasta Ulkomaankaupan tilastoinnissa otettiin käyttöön uusi Uljas-järjestelmä, josta asiakkaat voivat maksutta poimia ulkomaankauppatilastoista tarvitsemiaan tietoja. Nettipalvelu sai nopeasti asiakkaiden suosion ja lisäsi tilastojen käyttöä. Intrastat on järjestelmä, jolla kerätään EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastotiedot. Suomessa Tulli kokoaa sisäkaupan tilastotiedot niistä ilmoituksista, jotka tuojat ja viejät antavat kuukausittain Tullin aluehallintoon. Tarkistetuista tiedoista ja tullausjärjestelmällä saatavista tilastotiedoista Suomen kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Tullihallitus laatii Suomen virallisen ulkomaankauppatilaston. Tulli selvitti Intrastat-tilastoinnin yrityksille aiheut tamaa rasitusta. Noin puolet yrityksistä koki vastaamisen varsin vaivattomaksi, ja kolmannes yrityksistä piti tilastointia työläänä. Tutkimustulosten perusteella Tulli helpotti Intrastat-ilmoittamista mm. pienentämällä otoskokoa ja edistämällä sähköisten tiedonvälitystapojen käyttöä. Tullin EDI-keskukset Helsinki ja Turku tuontitullausten määrä veronkanto kpl 3 476,2 milj. euroa Maarit Karhu, Helena Tolvanen, Kari Lehtinen ja Mira Ravelin vastaavat Tullin yhteisesti käyttämien rekistereiden kehityshankkeista. 8

11 Tulli kantoi veroja valtiolle liki 10,8 miljardia euroa Tulli kantoi vuonna 2008 veroja ja maksuja yhteensä 10,75 miljardia euroa. Määrä on 171 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuonna Tullin kantamat verot ja maksut olivat 28,9 prosenttia Suomen valtion kantamista veroista ja veronluonteisista maksuista. Verokertymää nosti valmisteverojen tuoton kasvu. Valmisteveroja kannettiin 4,96 miljardia euroa. Valmisteverotuoton osuus Tullin verotuloista oli 46,2 prosenttia. Pääosa valmisteveroista, yhteensä 3,2 miljardia euroa, kannettiin energiatuotteista. Nestemäisistä polttoaineista veroa kertyi 2,6 miljardia euroa eli 6,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Nestemäisten polttoaineiden verotuottoa kasvatti vuoden alusta voimaan tullut veron korotus, vaikka bensiinin kulutus väheni edellisvuodesta yli 6 prosenttia. Sähkön ja eräiden energialähteiden valmisteveroa Tulli kantoi 554,9 miljoonaa euroa eli 17,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Energiaverotus ohjaa biopolttoaineisiin Energiaverotuksen kansallisia lakeja muutettiin vuoden 2008 alussa EU:n energiaverodirektiivin mukaisiksi. Käytännössä suurin muutos oli voimaan tullut laki yksityisen huviveneilyn polttoainemaksusta, jonka mukaan yksityisissä huviveneissä on käytettävä dieselinä tai moottoribensiininä verotettua polttoainetta. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain suurimpia muutoksia olivat yksityisen huviilmailun polttoaineiden muuttuminen verollisiksi ja biopolttoöljyn verottomuus. Jälkimmäinen astui voimaan alkaen, kun EU-komission lupa oli saatu. Niin ikään vuoden 2008 alusta astui voimaan laki, jonka mukaan liikenteeseen toimitetusta polttoaineesta vähintään kahden prosentin on oltava biopolttoainetta. Lailla pyritään edistämään biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä. Tupakan ja alkoholin kulutus kasvoi ja vero nousi Tupakkaveroa Tulli kantoi 629,5 miljoonaa euroa eli hieman edellisvuotista enemmän. Verotuoton kasvu johtuu savukkeiden vähittäismyyntihinnan noususta sekä kaikkien tupakkatuotteiden kulutuksen kasvusta. Matkustajatuonnin määrälliset rajoitukset ehkäisivät edelleen tupakkatuotteiden verottoman tuonnin kasvua uusista EU-jäsenmaista. Alkoholiveron tuotto jatkoi edelleen kas vuaan. Alkoholijuomaveroa kertyi 1 091,5 miljoonaa euroa, mikä on 7,6 prosenttia enemmän kuin vuonna Alkoholin kulutus kasvoi useissa tuoteryhmissä, mutta väkevien alkoholien kulutus väheni noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Muut vero- ja maksutuotot Maahantuonnin arvonlisäveroa Tulli kantoi liki 4,4 miljardia euroa. Virvoitusjuomaveroa kannettiin 34,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kesän 2008 viileä sää sateineen ei ollut omiaan lisäämään juomien kulutusta. Juomapakkausveroa kertyi 15,1 miljoonaa euroa eli 63 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Juomapakkausveroa on kannettu vuoden 2005 alusta alkaen. Lain siirtymäsäännöksen mukainen vero palautusjärjestelmään kuuluvista ja raaka-aineena käytettävistä pakkauksista poistui vuoden 2008 alussa. Siksi verotuoton pieneneminen oli jo ennakoitu budjetissa. Jäteveroa Tulli kantoi 52,2 miljoonaa euroa eli 7,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Huoltovarmuusmaksua tilitettiin huoltovarmuuskeskukselle 49,4 miljoonaa euroa. 9

12 Autoveroa kannettiin runsas miljardi euroa, mikä on 200 miljoonaa euroa eli 16,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna Muutos johtuu kuluttajien siirtymisestä vähäpäästöisempiin henkilöautoihin sekä siitä, että vuoden alussa henkilöautojen keskimääräistä autoveron tasoa alennettiin noin kuudenneksella. Henkilöautojen autovero porrastettiin vuoden 2008 alussa auton polttoaineen kulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset päästöt alenivat 161 grammaan kilometriä kohden, kun vastaava luku vielä vuonna 2007 oli 177 g/km. Autoveromuutos ohjasi toivotulla tavalla kuluttajat valitsemaan vähäpäästöisiä henkilöautoja. Markkinointi&Mainonta-lehti ja Suomen markkinointiliitto palkitsivatkin uudistuksen Vuoden markkinointitekona Autoverolain muutosta valmisteltiin edelleen siten, että myös pakettiautot tulevat ympäristöohjaavan verotuksen piiriin. Samalla autoverolle kannettavan arvonlisäveron (elv) kantamisesta luovutaan ja autoveroprosentteja korotetaan sen määrällä. Valmistellut muutokset tulevat voimaan Syyskuussa korkein hallinto-oikeus antoi merkittävän ratkaisun (KHO:2008:67) käytetyn auton verotusta koskevassa asiassa. Käytettynä maahantuodun ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo voitiin määrittää Tullin tilastollisella arvonmääritysmenetelmällä, joka perustuu kotimaan ajoneuvomarkkinoilta kerättyihin pyyntihintahavaintoihin. Uusista ja käytetyistä autoista kannettu autovero 2008 Ympäristöperusteinen verouudistus oli Vuoden markkinointiteko 2008 Käytetyt 100 milj. Uudet 934 milj. Väylämaksulain tulkinta selväksi Helsingin hallinto-oikeus otti vuonna 2008 päätöksissään kantaa siihen, ovatko ulkomaanliikenteen ja kotimaanliikenteen aluksilta kannettavat väylämaksut syrjiviä. Päätösten mukaan Tullin on toimitettava jälkimaksatukset näiltä aluskäynneiltä siten, että maksut eivät ole syrjiviä eivätkä ylitä määriltään Suomen sisäisessä meriliikenteessä vastaavasti kannettuja väylämaksuja. Päätökset saivat lainvoiman, ja Tulliin kertyi vuoden loppuun mennessä lähes 900 palautushakemusta vuoden 2005 väylämaksupäätöksistä. Niiden käsittely alkaa vuoden 2009 aikana. 10

13 Tullilaitoksen veronkanto Nettokanto Nettokanto Muutos % euroa euroa TUONNIN PERUSTEELLA KANNETTAVAT VEROT JA MAKSUT Arvonlisävero ,5 Autovero ,5 Muut verotulot ,7 Yhteensä ,5 VALMISTEVEROT Tupakkavero ,9 Alkoholijuomavero ,6 Virvoitusjuomavero ,3 Juomapakkausvero ,0 ENERGIAVEROT Nestemäiset polttoaineet ,9 Sähkö ja eräät energialähteet ,9 Yhteensä ,7 MUUT VEROT JA MAKSUT Veronlisäykset, viivekorot ,4 Ajoneuvovero ,6 Jätevero ,1 Öljyjätemaksu ,9 Väylämaksut ,3 EU-varojen kantopalkkio ,1 Belgian tullin tilittämät kantopalkkiot 0,0 0,0 0,0 Muut maksut 0, ,0 Yhteensä ,3 TULLILAITOKSEN SEKALAISET TULOT Tulot maksullisista suoritteista ,0 Julkisoikeudelliset tulot ,7 Liiketaloudelliset tulot ,4 Kantopalkkiot ,2 Muut tulot ,6 Yhteensä ,4 SUORAAN VALTIOLLE TULOUTETTAVA ,6 MUILLE VIRANOMAISILLE TILITETTÄVÄ KANTO Lästimaksut ,7 Öljysuojamaksu ,4 Kasvintarkastusmaksu ,3 Havupuun tarkastusmaksu ,7 Huoltovarmuusmaksu ,7 Siirtoluvat ja - vakuutukset ,0 Rajatarkastusmaksut/MMM ,3 MUILLE VIRANOMAISILLE TILITETTÄVÄ KANTO YHTEENSÄ ,2 MUIHIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVA KANTO ,0 EU:LLE TILITETTÄVÄT BRUTTOVARAT **) Tullit ,1 Maatalousmaksut ,6 Yhteensä ,1 EU-varojen kantopalkkio./ ,1 YHTEENSÄ EU:LLE ,1 TULLILAITOKSEN KOKONAISKANTO ,6 **) Kuukausitilitys perustuu 2 kk:n takaiseen tullien ja maatalousmaksujen kantoon 11

14 Valvontastrategia Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio ja toimittajat tutustuivat EU:n eläinlääkintäviikon avauksessa myös Tullin huumekoiraohjaajaan Jukka Wrightiin ja hänen Mitroonsa. Rikostorjunta Yhteiskunnan nopea kansainvälistyminen ja ulkomaanliikenteen volyymien voimakas kasvu luovat Tullin valvontatoiminnalle merkittäviä haasteita. EU:n laajentuminen ei sinänsä ole lisännyt tullivalvonnan tarvetta. Tulli valvoo edelleen sekä EU:n ulko- että sisäliikennettä. Kansainväliset rikolliset käyttävät kuitenkin tehokkaasti hyödykseen kaikki keinot, joilla helpotetaan tavara- ja henkilöliikenteen rajamuodollisuuksia. Nyt viranomaiset saavat yhä niukemmin tietoa liikennevirroista, ja se vaikeuttaa tullivalvonnan kohdentamista ja rikollisten tunnistamista. Tullin valvontastrategia perustuu kansalliseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Se edellyttää Tullilta järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden torjunnan lisäksi myös rajaturvallisuuden ja tullivarmuuden ylläpitämistä. Toiminta olisi erittäin hankalaa ilman tehokasta viranomaisyhteistyötä, erityisesti PTR-toimintaa poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen kesken. Tulli suuntaa rikostorjuntaansa sellaisen kansainvälisen tullirikollisuuden tojuntaan, joka naamioituu liiketoiminnaksi tai ujuttautuu rehellisen liiketoiminnan yhteyteen. Samalla Tulli pyrkii olemaan vahva vakavan rikollisuuden torjuja myös Suomessa. Rikollisuustilanne 2008 Tullirikosten määrä kasvoi hieman. Keskeisiä olivat korkeasti verotetta vien tuotteiden ja huumeiden salakuljetus Suomeen sekä Venäjän-kauppaan kytkeytyvä logistiikka-alan laajamittainen rikollinen toiminta. Korkeasti verotettavista tuotteista savukkeita ja nuuskaa salakuljetettiin edelleen runsaasti. 12

15 Etenkin nuuskan laajamittainen laiton maahantuonti ja välitys oli paheneva ongelma. Toiminta oli organisoitua ja hankinnat oli tehty joko Ruotsista tai Venäjältä. Tulli onkin pystynyt paljastamaan useita hyvin organisoituja rikollisryhmittymiä. rasia Tullin takavarikoima nuuska Veromuutosten ja EU:n sisäisten rajoitusten poistumisen jälkeen alkoholin salakuljetus on pysynyt vähäisenä. Suurempia alkoholin laittomia maahantuontitapauksia paljastui vain yksi. Tullin rikostorjuntaa työllisti kuitenkin yhä Internetin välityksellä ulkomailta tapahtunut alkoholin tilaaminen. Huumausaineita salakuljetettiin Suomeen pääasiallisesti muista EU-maista. Kokaiinin käyttö on Suomessakin lisääntynyt, mikä näkyy myös Tullin huumerikostilastoissa. Uusi ilmiö oli huumaavien lääkeaineiden ja huumausaineiksi vielä luokittelemattomien, yleensä Internetistä tilattavien ns. design-huumeiden yleistyminen. Suomessa lääkeaineeksi luokitellun GBL:n eli lakan takavarikot lisääntyivät edelleen. GBL:n hankkiminen on helppoa ja edullista. Sen välittämisestä saatavat voitot ovat huomattavia ja rikosseuraamukset huumeisiin verrattuna vähäisiä. GBL:n väärä annostus ja käyttö alkoholin kanssa ovat aiheuttaneet Suomessakin sairaalahoitoa vaativia yliannostuksia ja kuolemantapauksia. Liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva tullirikollisuus väheni hieman. Vienti- ja passitusmenettelyjen yhteydessä tapahtuva rikollinen toiminta jatkui. Uusia haasteita talousrikostorjunnalle toivat Internet-kaupan avulla tapahtuva rikollinen toiminta ja logistiikka-alaan liittyvä laajamittainen rikollisuus. Merkittävänä uutena ilmiönä lisääntyivät tullivarastoihin liittyvät epäselvyydet. Niitä on erittäin hankala selvittää, koska rikoslain ja tullikoodeksin sääntelemien vastuiden sisältö sekä merkitys ovat tulkinnanvaraisia. Tulliselvitysrikosta koskeva hallituksen esitys annettiin loppuvuodesta eduskunnalle. Kriminalisoinnilla on tarkoitus estää laillisen ulkomaankaupan järjestelmien hyväksikäyttö rikollisessa tarkoituksessa ja turvata Tullin rikostorjunnalle riittävät toimintaedellytykset rikosten selvittämiseksi. Tullirikostorjunnan vaikuttavuus milj Takavarikoidun tavaran arvo Haltuun otetun tavaran arvo Takavarikoimatta jääneen tavaran arvo Takaisin saatu rikoshyöty Kantamatta jääneet verot 13

16 Maaliskuussa Euroopan komission jäsen László Kovács esikuntineen tutustui EU Venäjä-liikenteen ilmiöihin Vaalimaalla tulliasioista vastaavan ministerimme Mari Kiviniemen ja pääjohtaja Tapani Erlingin johdolla. Kansainvälinen yhteistyö Vakava ja järjestäytynyt rikollisuus etsii aktiivisesti hyötymismahdollisuuksia vertailemalla eri maiden verotasoja ja kansallisia rajoituksia. Siksi Tullin rikostorjunnassakin korostuvat kansainväliset suhteet ja operatiivinen yhteistyö. Kansallisen rikostorjuntayhteistyön vahvistamiseksi ja syventämiseksi laadittiin vuonna 2008 eduskunnalle erityinen esitys poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä koskevaksi laiksi. Uusi erityislaki loisi oikeus pohjan PTR-viranomaisten yhteistyön eri muodoille sekä operatiivisessa toiminnassa että rikostiedustelussa ja rikosanalyysissa. Suomi osallistui neljään EU:ssa järjestettyyn yhteisoperaatioon. Operaatio Athenassa kartoitettiin rahanpesua tarkkailemalla käteisvarojen liikkumista rajojen yli ja operaatio Memoryssa tutkittiin mineraaliöljykuljetuksiin liittyviä petoksia. Operaatioissa Inbus ja Proteus keskityttiin huumausaineiden salakuljetukseen. Näiden lisäksi Suomi oli mukana järjestämässä valtamerialusten syöttöliikenteeseen kohdistettua Fried Sheep -operaatiota ja osallistui OLAFin järjestämään, lentoliikenteessä salakuljetettavien savukkeiden paljastamiseen tähdänneeseen operaatioon. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa EU:n laajentuminen on parantanut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Tullirikosvalvonnan kohdistaminen täsmällisesti ja tehokkaasti sisäkaupassa ja -liikenteessä edellyttää etukäteistietojen saamista elinkeinoelämän edustajilta. Siksi Tulli on viime vuosina tiivistänyt rikostorjunnallista yhteistyötä yksityisen sektorin, erityisesti logistiikkaketjun toimijoiden kanssa. Tällä ns. MOU-yhteistyöllä pyritään tehostamaan tullirikosten estämistä, paljastamista ja selvittämistä. Lisäksi MOU-yhteistyön tavoitteena on estää rikollisia käyttämästä hyväkseen hyvämaineisia elinkeinoelämän toimijoita. Kyse on kansalaisten turvallisuudesta ja koko yhteiskunnan suojelusta. Tulli on solminut MOU-sopimuksia kansainvälisen mallin mukaan vuodesta 1994 jo kaikkiaan 54 toimijan kanssa. Sopimuskumppanit edustavat kattavasti meri-, maa- ja ilmaliikenteen yrityksiä ja liittoja. Kansainvälisessä vertailussa Suomen tulli on MOU-yhteistyön edelläkävijä. 14

17 Tullivalvonta suojaa yhteiskuntaa Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti tullivalvonta varmistaa ulkomaanliikenteen ja -kaupan säännösten mukaisuuden ja turvallisuuden sekä ehkäisee ja paljastaa tullirikoksia. Erityisesti on estettävä huumausaineiden, aseiden, säteilyvaaraa aiheuttavien aineiden sekä ihmisille ja ympäristölle vaarallisten tuotteiden laiton maahantuonti. Valvonnassa käytettiin nykyaikaista tekniikkaa, mikä minimoi viiveet ulkomaanliikenteessä. Tulli suoritti (+45 %) läpivalaisua, (-6 %) raskaan liikenteen kuntoisuustarkastusta sekä huumekoiratarkastusta. Itäliikenteen ilmiöt hallintaan Suomen itärajan ylittävä rekkaliikenne on yli kaksinkertaistunut viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja satamat ovat samanaikaisesti laajenta- neet toimintaansa. Liikennevirtojen pitkäaikainen kasvu on laajentanut myös itäliikennettä palvelevaa varastotoimintaa. Liikenteeseen ja tavaravirtojen välivarastointiin osallistuvien toimijoiden määrän kasvaessa on herännyt epäilys siitä, että myös itäliikenteeseen liittyvien väärinkäytösten määrä olisi lisääntynyt. Nämä päätelmät ovat saaneet tukea sekä Suomen tullin että Venäjän tullin havainnoista. Lieveilmiöi den kitkeminen ja tasapuolisten kilpailuedellytysten luominen on arvo sinänsä. Tulli kantaa vastuunsa itäliikenteen valvonnassa. Tulli ja rajavartiolaitos pilotoivat tehtävien yhteensovittamista Tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävien yhteensovittamisen pilotoinnista sovittiin toukokuussa. Kokeilu tehdään Nuijamaalla, ja se kestää vuoden 2009 maaliskuusta marraskuuhun. Kokeilun aika- Tullitarkastaja Joonas Turtiainen valvoo rajaliikennettä Vaalimaalla. 15

18 na Tulli hoitaa raskaan liikenteen passintarkastuksen yhden luukun periaatteella rajavartiolaitoksen lukuun ja rajavartiolaitos avustaa Tullia matkustajaliikenteen tullivalvonnassa. Tehtävien yhteensovittamisella pyritään mitoittamaan Tullin ja rajavartiolaitoksen työntekijöiden määrä rajanylityspaikkojen liikennevirtojen mukaisesti. Asiakkaan näkökulmasta järjestely yksinkertaistaa rajamuodollisuuksia ja edistää erityisesti raskaan liikenteen sujumista, kun tulliselvitys ja passintarkastus voidaan tehdä yhdeltä luukulta. Tullilaboratorion rikostutkimukset Tullirikostutkimusten näytteitä tutkittiin Näytemäärä kasvoi 29 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden suurin tutkimusryhmä liittyi lääkerikosepäilyihin. Niihin liittyviä näytteitä tutkittiin lähes 2 000, joista potenssilääkevalmisteita oli noin 35 prosenttia. Joidenkin ulkomailta ostettujen tai Internetistä tilattujen lääkevalmisteiden tutkimukset osoittivat, ettei valmisteissa ollut vaikuttavaa ainetta lainkaan tai että niissä oli vääriä vaikuttavia aineita. Lääkevalmisteiden ja erityisesti huumausainetta sisältävien valmisteiden eli huumelääkkeiden tutkimukset kasvoivat eniten edellisvuodesta. Näytteistä suurin osa oli kannabista. Huumausainetta sisältävissä lääkevalmisteissa suurin ryhmä oli bentsodiatsepiinejä sisältävät valmisteet. Design-huumeiden ja huumaaviin tarkoituksiin käytettävien rohdosten Internet-kauppa näytti kasvavan edelleen. Tullilaboratoriossa tutkittiin 144 näytettä, kun edellisvuonna määrä oli 35. Gammabutyrolaktonia eli GBL:ää sisältävät näytteet lisääntyivät huomattavasti. kpl Tullilaboratorion rikostutkimukset Huumausaineet ja huumelääkkeet Lääkkeet Doping Negatiivinen Muut Alkoholi Design-huume Huumaava rohdos 2008 Joukkuekisassa Aapo ja Retu ohjaajineen tekivät huippusuoritukset ja voittivat EM-kultaa. Retu saavutti kultaa myös tottelevaisuuskilpailussa. Suomen joukkue valmentautui kilpailuun työssään Niiralan tulliasemalla, jossa koirakot tutkivat kolmivuorotyössä matkustaja- ja tavaravirtoja. Tullin huumekoirille kultaa EM-kisoista Tullin huumekoirat olivat voitokkaita Latviassa syyskuussa järjestetyissä Euroopan tullihallintojen välisissä kilpailuissa. Kilpailuihin osallistui 37 huumekoiraa 19:stä eri maasta. Labradorinnoutajat Aapo (Billowhiz Lasix) ja Retu (Sirmakan Zoreico) osallistuivat kansainväliseen kisaan ensimmäistä kertaa. MTV3-kanavan Jarkko Sipilä haastattelee Tullilaboratorion Marianne Kyberiä takavarikoidun kat-huumeen vaikutuksista. 16

19 Riskienhallinnasta Vuonna 2007 aloitettua suunnitelmallista riskienhallinnan kehittämistä jatkettiin. Riskienhallinta kattaa Tullin kaikki pääprosessit, ja siihen vaikuttaa voimakkaasti tullitoiminnan sähköistyminen. Tulli osallistui aktiivisesti EU:n suunnitteluja kehitystyöhön kaikilla Yhteisön riskienhallinnan viitekehyksen (Common Risk Management Framework) osa-alueilla. Lisäksi yhdessä rikostorjunnan kanssa osallistuttiin riskianalyysin kehittämiseen EU:n III pilarin (oikeus- ja sisäasiat) alalla. Kansallisena toteutuksena parannetaan olemassa olevaa SELE-riskianalyysijärjestelmää ja rakennetaan uutta RITA-riskianalyysijärjestelmää sekä integroidaan ne Tullin operatiivisiin järjestelmiin. Tulli osallistui kolmeen EU-operaatioon, joilla testattiin EU:n yhteisiä tuonnin riskisääntöjä ja harjoiteltiin jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa. Operaatiot toteutettiin liikennemuodoittaan: LARA meriliikenteessä, TRIGLAV maantieliikenteessä ja MIKE ilmaliikenteessä. Suomi jakoi Slovenian kanssa vastuun maaliikenneoperaation täytäntöönpanosta EU-tasolla. Operaatiot jatkuvat vielä kevään Tulli kehitti ajoneuvojen rekisterikilpien ja konttien tunnistusjärjestelmiä (LIPRE) tunnistamaan myös rautateillä kulkevat suuryksiköt. EU:n petostenvastainen yksikkö OLAF myönsikin EUrahoitusta Vuosaaren satamaan sijoitetun junaröntgenin sekä sen yhteyteen sijoitettavan LIPREjärjestelmän hankintaan. Tavarantarkastus suunnataan riskien mukaan Tavarantarkastuksia tehtiin 1,3 prosenttiin tuontitullatuista eristä. Tarkastusten osuvuus oli 23 prosenttia. Tulevaisuudessa tavarantarkastukset jaetaan kahteen luokkaan. EU:n edellyttämät terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset tehdään yhteisön ulkorajalla. Muut, kuten verotuksen oikeellisuuteen liittyvät tarkastukset, tehdään tavaranhaltijoiden varastoilla. Tavarantarkastus kehittyy osaksi Tullin muita valvontakeinoja ja täydentää toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Laadunvarmistusmallit valmistuivat Tullivarastojen laadunvarmistusmalli kattoi vuoden loppuun mennessä 95 prosenttia varastoista. Tuonnin kotitullauksen, passitusyleisvakuuden ja passituksen valtuutetun vastaanottajan laadunvarmistusmalli valmistuivat vuoden lopulla. Mallien avulla hallitaan tarkastusresurssien optimaalinen käyttö oikeellisuuden varmistamisessa. Se kattaa eri tarkastustyypit asiakirja- ja tavarantarkastuksista menettely- ja yritystarkastuksiin. Kumppanuusasiakkaiden toiminnan laadun ja tulli-ilmoittamisen oikeellisuuden mittaamiseen valmistui työkaluja. Tullin ja kumppanuusasiakkaan yhteisenä tavoitteena on tullitoiminnan ja -ilmoittamisen hyvä taso. Laadunvarmistuksessa omavalvontasuunnitelma on keskeistä kumppanille ja jatkuvan seurannan suunnitelma ja laatutarkastukset keskeisiä Tullille. Jatkossa kumppanuuden vaatimaa valvontaa ja ohjausta voidaan keskittää erityisesti niihin asiak kaisiin, joilla Tullin mittarien mukaan esiintyy ongelmia tulli-ilmoittamisessa. Valvonta lähti liikkeelle Tulli laajensi liikkuvan tullivalvonnan toimintamallia. Vuoden loppuun mennessä Länsi-Suomessa toimi neljä, Pohjois-Suomessa viisi, Etelä-Suomessa neljä, Ahvenanmaalla yksi ja Itä-Suomessa kaksi liikkuvaa valvontaryhmää. Tullivalvontaryhmät pystyvät tarvittaessa toimimaan myös palvelutehtävissä. Joulukuussa liikkuvat ryhmät varustettiin Tullin värejä tunnustavilla VW-transporter-autoilla, ja toimintaa tukevia tietoliikenteen etäyhteyksiä pilotoidaan vuonna Lääkeväärennökset kasvava ongelma Tulli pysäytti yli 1,5 miljoonaa tuoteväärennöstä, joiden arvo ylitti 20 miljoonaa euroa. Suomi toteuttaa IPR-tullivalvontatyössään EU:n jäsenvaltioiden tullihallintojen yhteistä toimintasuunnitelmaa, jossa terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisten tuoteväärennösten torjunta on priorisoitu korkealle. Erityisenä kasvavana ongelmana ovat Internetin kautta tilattavat väärennetyt lääkkeet. Pienehköinä postilähetyksinä saapuvia piraatti- 17

20 lääkelähetyksiä on vuosi vuodelta enemmän, ja valtaosa niistä on potenssilääkkeitä, jotka voivat olla terveydelle hyvin haitallisia. Tuoteväärennöksiä paljastui sekä kotimaan markkinoille tarkoitetuista kuljetuksista että kauttakulkuliikenteestä. Valtaosa väärennetyistä tavaroista oli alkuperältään kiinalaisia. Tulli osallistui tuloksekkaaseen EU:n laajuiseen lääkeväärennösten torjuntaan kohdistuneeseen MEDIFAKE-tullivalvontaoperaatioon, joka oli laatuaan ensimmäinen EU:ssa. EU-yhteistyön lisäksi Venäjän ja Pohjoismaiden tullihallintojen kanssa tehtiin operatiivista ja koulutusyhteistyötä, johon osallistui myös USA:n tulli. kpl Lääkerikokset Lääkerikokset Lääkerikkomukset Tulli neuvoo ja palvelee kansalaisia netissä, puhelimitse ja tapahtumissa. Mike Nurmi kertoo tuoteväärennösten vaaroista Matka-messuilla. 18

Energiaverotus muuttui

Energiaverotus muuttui 1 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Suomalaiset alkaneet hakea AEO-todistuksia sivut 12 13 Energiaverotus muuttui sivut 14 15 Vuosaaren uusi satama haaste Tullille sivut 24 27 Tu l l i v i e s

Lisätiedot

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 31.10.2008 2 (28) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2010 2013 3 1.1 Tullin perustehtävät, strategiat ja organisaatio 3 1.2 Fiskaalinen

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset ja kehitys

Lisätiedot

Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010

Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010 S i v u 14 : Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille Tulliviesti 4 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Kiitämme

Lisätiedot

Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu

Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu S i v u 8 : etulli etenee EU:ssa Tulliviesti 2 2011 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Tulli torjuu harmaata taloutta S i v u

Lisätiedot

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset 2 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Komissaari Kovács ja ministeri Kiviniemi Vaalimaalla ja Kotkassa sivut 8 9 KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset sivut 10 11 Tulliselvityksen

Lisätiedot

Venäjän tullikonsepti uudistuu

Venäjän tullikonsepti uudistuu S i v u 13 : Tulli pysäyttää vaaralliset kuormat Tulliviesti 2 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Venäjän tullikonsepti uudistuu

Lisätiedot

Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen

Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen 3 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i KRP:n Rauno Ranta puhuu PTR-yhteistyöstä sivut 10 11 Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen sivut 17 23 Lentotulli esittelyssä sivut 24 27 Tu l l

Lisätiedot

Tullirikostorjunnan vuosikirja 2010

Tullirikostorjunnan vuosikirja 2010 Tullirikostorjunnan vuosikirja 21 Tullirikostorjunta 21 1 Sisältö Pääkirjoitus 3 Rikostorjuntaa Eteläisessä tullipiirissä 4 Ilmitulleet rikokset ja tutkinnan vaikuttavuus 5 Talousrikokset 6 Huumausainerikokset

Lisätiedot

Tullirikostorjunnan vuosikirja 2009

Tullirikostorjunnan vuosikirja 2009 Tullirikostorjunnan vuosikirja 29 Tullirikostorjunta 29 1 Sisältö Pääkirjoitus 3 Rikostorjuntaa Itäisessä tullipiirissä 4 Ilmitulleet rikokset ja tutkinnan vaikuttavuus 5 Talousrikokset 6 Huumausainerikokset

Lisätiedot

Tulliviesti. Tulli neuvoo ja opastaa. Itäturistien virta luo painetta rajoille ja liike-elämään. Tullin asiakkaat tullitutkinnon pariin

Tulliviesti. Tulli neuvoo ja opastaa. Itäturistien virta luo painetta rajoille ja liike-elämään. Tullin asiakkaat tullitutkinnon pariin Tulliviesti 1 2013 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. SIVU 24 Tulli neuvoo ja opastaa S i v u 8 : Itäturistien virta luo painetta

Lisätiedot

Cargo OHJAA MAAILMAA NEWS. Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Lisää nuoria alalle! > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston

Cargo OHJAA MAAILMAA NEWS. Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Lisää nuoria alalle! > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston Cargo 04 NEWS DFDS Transport Groupin asiakaslehti 2005 OHJAA MAAILMAA Riittääkö mustaa kultaa ja millä hinnalla? > Tullirikollisuutta torjutaan laajalla rintamalla > Honkanummentiellä vietettiin logistiikkavaraston

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Sisältö. Vuoden 2009 tilastot ja tunnusluvut: www.trafi.fi (Ilmailu)

Sisältö. Vuoden 2009 tilastot ja tunnusluvut: www.trafi.fi (Ilmailu) Vuosikertomus 2009 Sisältö 4 Ilmailuasiain esittelijästä Ilmailuhallintoon ja Trafiin 6 Ylijohtajan katsaus 8 Överdirektörens översikt 10 Tavoitteet 2009 12 Ilmailuviranomaisen muotokuva: Kim Salonen 14

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus 2003

Alkon vuosikertomus 2003 Alkon vuosikertomus 2003 Asiakastyytyväisyys Takaamme korkeatasoisen palvelun ja tuotevalikoiman kaikille asiakkaillemme. Asiointi kanssamme on vaivatonta ja joustavaa. Toimintamme laatu on korkeatasoista.

Lisätiedot

Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.

Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9. Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.2010 Luennon sisältö 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011

Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011 Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011 2 Navigare necesse est vivere non est necesse. 4 Toimitusjohtajan 6 Organisaation 10 12 Sisältö katsaus kuvaus Asiakkuus ja laatu Ympäristö ja turvallisuus 20 Hallituksen

Lisätiedot

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014 Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 214 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/215 Hallinto Sisäministeriö Helsinki 215 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-23- (nid.) ISBN 978-952-324-24-7 (PDF) SISÄMINISTERIÖ

Lisätiedot

Arvot. Toiminta-ajatus. Visio

Arvot. Toiminta-ajatus. Visio Vuosikertomus 2005 Toiminta-ajatus Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi yhteiskunnan tarpeisiin, edistää tilastojen käyttöä ja kehittää kansallista

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin

Ilmailulaitoksen vuosikertomus. A j a s sa e te e npäin Ilmailulaitoksen vuosikertomus A j a s sa e te e npäin 2 2000 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Ilmailulaitoksen arvot 8 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 9 Ilmailulaitos vuonna

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot