Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n julkaisusarjassa ilmestyneet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n julkaisusarjassa ilmestyneet:"

Transkriptio

1 Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n julkaisusarjassa ilmestyneet: No 1 Vesioikeude lisia tutkielmia s. 6:- Soravarojen käytöstä päättäminen vesioikeude lisena kysymyksenä Matti V. Repo Vesilain 2 luvun 4 :stä uittosäännönvaraisen rakentamisen sääntelijänä Markku Wa lin Kustannus-hyötyanalyysin sisältö ja merkitys vesiensuojelussa Yleisestä tarpeesta vesioik eude lisen yritysluvan ede lytyksenä No 2 Ympäristöalan tutkielmia s. 6:- O li Järvinen Ekosysteemin suojelu - ekologinen näkökulma tulevaisuuden ympäristöön Aarno Helkkula Maanhankinnan ohjausjärjestelmä maanhankintaoikeuslain mukaan Jyrk i H urm eranta Seutuk aavasta erityisesti rakentamisen säätelijänä No 3 Ympäristöalan tutkielmia s. 14:- Martti Koskenniemi Valtion kansainvälinen vastuu yksityisen toiminnan aiheuttamasta kansainvälisestä ympäristövahingosta Risto Peltola Rakennussuojelutoim innan kehittämisestä No 4 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia s. 14:- Leena Jaakkola Vesijätön jakamisesta ja lunastamisesta Ka le Soikkanen Ojitus- ja järjestelyhakemusten käsittely Helsingin vesipiirissä Lupah arkinta ja yhdenvertaisuus Erk ki J. H o lo Vesioik eude lisista ym päristömaksuista erityisesti lainvalmistelun ja oikeuskäytännön valossa, Osa I No 5 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia s. 16:- Juk ka Rissanen Metsästysoik eudesta ja metsästykseen liittyvistä aluee lisista kysymyksistä Kyösti Holma Tiekorvausten sovittelemisesta Maarit Tuom ainen Ilma- ja meluim missioita koskevasta lainsäädännöstä No 6 : Rakentamiseen tarvittavien lupien keskinäisistä suhteista. 184 s. 16:- No 7 Vesioikeude lisia tutkielmia s. 12:- Vedensiirtohankkeen veden laatua koskevista ede lytyksistä Asko Im ppola Voim atalousrakentamisen ede lytyksistä vesilain muk aan Pertti Toivanen Kalankasvatus oikeuskäytännön valossa Arto Sahamies Vira lisperiaatteen soveltamisesta eräisiin korvausoik eude lisiin vesihakemusasioihin No 8 Ympäristöoikeude lisia tutkielmia s. (painos loppunut) No 9 Ympäristöoikeude lisia tutkielmia s. 14:- Tim o Turunen Asema- ja rakennuskaavapäätöksen vahvistamatta jättämisen perusteet Heidi Théman Rantakaavan merkityksestä itsenäisenä kaavamuotona Jussi Kivimäki Kerrosalan määrittely

2 No 10 Kansainvälinen ympäristöoikeus s. 2. painos. 9:- Holger Rotkirch Kansainvälisen ympäristöoikeuden kehitysvaiheet ja periaatteet Suomen kannalta Lauri Tarasti Katsaus kansainväliseen työhön ilman epäpuhtauksien ja niiden haittojen vähentämiseksi Kansainvälisen ympäristöoikeuden ala ja tehtävät Satu Nurmi Ympäristönsuojelualan kansainvälinen yhteistyö Harri Dahlström Lyhennelmä alustuksesta työryh mässä Uusiutuvien luonnonvarojen suojelu ja ympäristönsuojelu (meriympäristö ja rajavesistöt) Martti Koskenniemi Valtion korvausvastuu kansainvälisissä ympäristövahingoissa Tuomas Kuokkanen Itämeren ja Pohjois-Amerikan Suurtenjärvien suojelusopimukset Ilmansuojelulainsäädännön pääkohdat Ruotsin, Sveitsin, USA:n ja Suom en ratkaisut Jussi Manninen Ydinvoiman tuotanto ja kansainvälinen ympäristöoikeus Juhani K. Parkkari Ympäristö ja asee liset selkkaukset Harald Velner - Terttu Melvasalo - Tuomas Kuokkanen Itämeren suojelusopimus - suojelutyötä käytännössä Juha-Pekka Rentto Kansainvälisen oikeuden perusteista kansainvälisten ympäristökysymysten näkökulmasta Ympäristöoikeustieteen näkökulma Brundtlandin komission raporttiin - Suomen ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvät kansainväliset sopimukset No 11 Ympäristö ja yhteiskunta s. 14:- Peter von Boguslawsky Ympäristön ja kehityksen maailmankom issio yhteinen tulevaisuutemme Pekka Koivuaho Kaavoittaja ja ym päristövastuu Jussi Kokkila Ympäristörikoksen käsitteestä ja sitä koskevasta lainsäädännöstä Airi Laiho Teo lisuuden ympäristövastuu Tapani Manninen Rangaistusvastuun kohentaminen ympäristörikosasioissa Jouko Peltokangas Vastuu ym päristöstä - vastuu vesistämme Aarne Reunala Vastuu metsistä Yrjö Sepänmaa Maa-aineslaki harjujen kauneuden turvana Liisa Uusitalo Yksilö lisen ja ko lektiivisen hyödyn ristiriita ym päristönsuojelun perusongelmana No 12 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia s. 14:- Turvetuotannon oikeude lisia kysymyksiä Eero Kaakinen Turvetuotanto ja luonnonsuojelu Urpo My lym aa Turvetuotannon vesistövaikutukset Seppo Räisänen Turvetuotanto vesioikeuskäsittelyssä Kirsti Auranen Avohakkuun toteuttaminen yksityismetsälain mukaan Marja Kiviniemi Erityiskysymyksiä jätehuoltolainsäädännön alalta No 13 Maaseutuoikeus s. 9:- Marianne Båsk KH O:n ratkaisuja maanhankintaoikeuslupa-asioissa erityisesti metsämaan oston kannalta katsottuna Riitta Fagerström Syytingin tarpee lisuudesta, sisä lön muuttum isesta ja sisä lön muut- tum iseen johtaneista syistä Maaseutuoikeuden tietee lisestä asemasta Metsät ja ilmansuojelu Vesa Laakkonen Maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamisesta

3 Eero Nordberg Antti Poutiainen Pertti Toivanen Tilojen suuntautum inen metsätalouteen Maanvuokrasuhteet käytännössä Maatilalain tarkoitusperien toteuttamisesta maanhankintaoik euslain keinoin No 14 Timo Turunen: Kaavahierarkia ja maankäytön ohjaus s. (painos loppunut) No 15 Kehittyvä vesioikeus s. 20:-/10:- E.J. Manner Vuoden 1961 vesilainsäädännön valmistelun vaiheista Eero Ahola Onk o mahdo lista nopeuttaa lupah akemuk sen käsittelyä vesioik eudessa? Risto Anttila Vesihankkeen vaikutusalueen asukkaiden ja heitä edustavien yhteisöjen asemasta vesiasioissa Tärkeä linjanmuutos vesioikeude lisen rakentamisluvan pysyvyyssuojaan Pekka Kainlauri Vesituom ioistuim ista Vesilainsäädäntö ja ympäristölupauudistus Hannele Pokka Vesilain 16:30:ssä säädetyn valmistumisilmoituksen merkityksestä erityisesti vesirakennushankkeiden jälkivalvonnan kannalta Seppo Räisänen Vesilain muutoksen vaikutuksista hakemusasiain käsittelyyn vesioikeudessa ja katselmustoim ituksessa Vesioikeude liset riidat - vainko siviiliprosessia? No 16 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia s. 18:-/9:- Vi le Vuo le Maansisäisen rakentamisen oikeude liset ongelmat Jouko Tuom ainen Koskiensuojelulain korvausperusteet ja soveltamisala Juhani Parkkari Asee lisissa selkkauksissa sove lettavan kansainvälisen ympäristöoikeuden säännösten noudattamisen valvonnasta No 17 Nordisk a miljörättsliga uppsatser s. 18:-/10:- Inge Lorange Backer Nye norske regler om konsekvensutredninger - Fremmer de miljøsikkerheten? BertilBengtsson Den svenska miljöskadelagen och det finländska lagförslaget W.E. von Eyben Miljørettens fødsel- Nogle personlige reflexioner CarlAugust Fleischer Erstatningsansvaret for miljøskader - Tsjernobylog andre ulykker, samt visse sjørettspørsmal E.J. Ho lo Umweltschutz und Wasserrecht in Finnland und Schweden Satu Nurm i EES-synvinkeln i styrningen av miljövården No 18 Ympäristöoikeude lisia tutkielmia. Osa s. 18:-/9:- Eero Ahola Vesistöön rakentajan vastuusta Kari Marttinen EY:n ilmansuojeluoikeus ja Suomi No 19 Ympäristöoikeude lisia tutkielmia s. 20:-/10:- Maria Elisabeth Rehbinder Lupamääräyksen asettamisperusteesta naapuruussuhdelain ja terveydenhoitolain noja la ym päristölupam enettelyssä Paula Mattila Yki Laine Teiden suolauksen aiheuttamien ympäristövahinkojen korvaaminen Taaja-asutuskie losta ja rantakaavan tarpee lisuussäännöksestä johtuvien osittamisrajoitusten soveltaminen

4 No 20 Euroopan Yhteisön ympäristöoikeus s. 20:-/10:- Ari Ekroos Yleisestä Euroopan Yhteisön ympäristöoikeudesta Sa la Saastamoinen EY:n ympäristönsuojelutoimenpiteet ja oikeusperusteen valinta Antti-Juhani Wihuri Oikeussuojateistä Euroopan Yhteisön ympäristöoikeudessa EY:n vesiensuojelusäännökset EY-oikeuden järjestelmän, ETAsopimuksen sekä Suomen oikeuden kehittämisen kannalta MikaelHildén ja Marika Paukkunen Ympäristövaikutusten arviointi EY:ssä ja Suomessa Ympäristöluvat eurooppalaisessa ym päristöoikeudessa Kari Marttinen Ilman laadun sääntely EY:ssä Jukka Similä Euroopan Yhteisö ja luonnonsuojelu Miksi biotekniikkaa olisi säänneltävä? No 21 Matti Vilander: Ympäristövaikutusten arviointi päätöksenteon perustana. Ympäristöoikeude linen tarkastelu s. 20:-/10:- No 22 Ympäristöoikeuden johtavat periaatteet s. 20:-/10:- Resipienttiperiaate Aih euttamisperiaate Sietämisperiaate ympäristövahinkojen korvaamisessa. Ari Ek roos Kestävästä kehityksestä Marja Ekroos Paras käyttökelpoinen tekniikka, BAT - näkökohtia periaatteen tulkinnasta Matti Vilander Kriittinen kuorm itus No 23 Kansainvälinen ympäristöoikeus s. 51:-/26:- - Juhani Parkkari Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen Martti Koskenniemi Mitä kansainvälinen ympäristöoikeus on? Esko Kiuru Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin tulokset Satu Rantala Yleisten oikeusperiaatteiden merkitys kansainvälisen ympäristöoikeuden lähteenä Kansainvälisen ympäristöoikeuden periaatteista, etenkin kestävästä kehityksestä Sic tuo utere -periaate ja immissiot Pekka Kärki Kulttuuriperinnön suojelua koskevat kansainväliset sopim ukset ja suositukset Kari Hakapää Ympäristön pilaantum inen kansainvälisessä oikeudessa Tapani Kohonen Itämeren suojelusopim ukset Jouko Tuom ainen Öljysuojasopim ukset Birthe Ivars YK:n ilmastomuutosta koskeva puitesopimus Harri Dahlström Kalastusta koskevat Suom en kannalta merkitykse liset kansainväliset sopimusjärjestelyt Eero Paavilainen Metsäsopimusperiaatteet YKn ympäristö- ja kehityskonferenssissa ja sen jälkeen Jukka-Pekka Tolvanen Kansainvälinen luonnonsuojeluoikeus ja maankäyttö Minna Heikkilä Baselin jätesopim us Tom Grönberg Etelämantereen luonnonvarojen sääntely Maurice Andem Remote sensing of earth resources via artificialearth sate lites Kari Marttinen Euroopan Unionin ympäristöpolitiikka

5 Ari ja Marja Ekroos Tuomas Kuokkanen Satu Suikkari Pauli Ståhlberg Tero Paasiluoto Juhani Parkkari Yleisestä Euroopan Yhteisön ja Euroopan Unionin ym päristöoikeudesta Kansainvälisten ympäristöriitojen rauhanomaisesta selvittämisestä Vastuu yksityisen vaara lisen toim innan aiheuttamista kansainvälisistä ympäristövahingoista Kansainvälinen ydinvastuujärjestelmä ja Itä-euroopan valtiot Luonnononnettom uuksien vaikutuksista ja niiden vaatim ista pelastustoimista Ympäristönsuojelu asee lisissa selkkauksissa sove lettavassa kansainvälisessä oikeudessa No 24 Kari Marttinen: Ympäristöpoliittinen toimivalta ja kansa linen ympäristösääntely Euroopan Unionissa s. 24:-/12:- No 25 North European EnvironmentalLaw s. 59:-/26:- Peter Ehlers The 1992 Helsinki Convention - an Effective Basis for Environmental Co-operation in the Baltic Sea Area Jonas Ebbeson Individuals and Transboundary Po lutiuon;two Decades with the 1974 Nordic Convention BertilBengtsson Liability for Damage to the Environment in Swedish Law E len Margrethe Basse Introduction to Danish EnvironmentalLaw E len Margrethe Basse Solid Waste Management - Public Power and Monolopy or Private Market? R. Ratas Estonian EnvironmentalProtection Situation and Legislation Finnish EnvironmentalLaw - an Overview Ari Ekroos Finnish Legislation Concerning Landscape and Townscape Recent Developments in EnvironmentalRuling and Participation in Finnish EnvironmentalLaw EnvironmentalStandards and Po lution ControlLaw Staffan Westerlund Facing the MethodologicalCha lenge - Reforming Water Protection Law in the Åland Islands Wilfried Erbguth German EnvironmentalLaw Concepts Wilfried Erbguth Retreat from EnvironmentalProtection in German ProceduralLaw Thomas Lundmark Takings and EnvironmentalLaw in Germany Thomas Lundmark The RecreationalEntrance Right (Betretungsrecht) in Germany Janis Strautmanis EnvironmentalLaw of the Republic of Latvia and its Role in the Protection of the Baltic Sea Area Inge Lorange Backer Norwegian EnvironmentalLaw - an Overview Jerzy Stelmasiak - Robert Waszkiewicz The Integrated Forms of EnvironmentalProtection of Naturaland CulturalProperty Vladimir Orlov Development and Present Stage of the Russian Environmental Legislation GabrielMichanek Swedish EnvironmentalLaw - as Good as its InternationalReputation? No 26 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia s. 24:-/12:- Joint im plementation - oikeude liset toteuttamismekanismit Sakari Niemelä Sietämisvelvo lisuudesta erityisesti ympäristövahinkolain preventiivisen merkityksen kannalta Petri Notko Kiinteistövero ja ranta-alueiden maankäytön suunnittelu

6 No 27 GlobalBiodiversity. 3. kansainvälisen ympäristöoikeuden päivät s. 17:-/12:- Erja Fagerlund How to Adjust Requirements of InternationalTrade and the Environment Malin Falkenmark Water-related Eco-conflicts - Cha lenges for the Future Malgosia Fitzmaurice The variety of TheoreticalBases of Responsibility for Environmental Damage Introduction Kansainvälisen ympäristöoikeuden kehityslinjat Tukholmasta Rio de Janeiroon Anne Kumpula Desibeli on poliittinen, byrokraattinen ja taloude linen suure Tuomas Kuokkanen Ympäristövaikutusten arviointimenettely kansainvälisissä sopimuksissa Te lervo Kylä- H arakka-ruonala Kestävää kehitystä edistävät toim enpiteet kansainvälisessä teo lista toim intaa koskevassa yhteistyössä Jorma K. Miettinen Cha lenges of the Finnish Energy Politics in the Near Future Marjukka Mähönen Kestävään kehitykseen liittyviä metsäalan kansainvälisiä sopim uksia ja niihin liittyviä prosesseja Sa la Saastamoinen YVA-sääntelyn kansainväliset kehitysvaiheet kohti kansa lista sääntelyä Marina von Weissenberg Biologista monim uotoisuutta koskevan sopim uksen pääsisältö No 28 Ympäristöoikeude lisia tutkielmia s. 24:-/12:- Jari Salila Konfiskaatio ym päristörikosten seuraam uksena Panu Rainio Euroopan unionin habitaattidirektiivi ja sen merkitys luonnonsuojelusäädöksenä Jaana Junnila Nitraattidirektiivin täytäntöönpano Suom essa No 29 Third InternationalConference on European Union EnvironmentalLaw s. 18:-/9:- Opening Pekka Haavisto GlobalCooperation and the EU Carla de Vries EnvironmentalLiability Systems Mika Alanko Com ment speech Integrated ControlSystems Com ment speech Aarno Salminen Com ment speech Annika Nilsson EnvironmentalProtection within the InternalMarket Liam Cashman Management and Nature Conservation Armi Temmes The Merits and Threats of EnvironmentalSelf-regulation Kurt Deketelaere Voluntary EnvironmentalAgreements No 30 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia s. 26:-/13:- Perusoik eudet ja biodiversiteetin suojelu Minna Pappila Metsien käytön sääntely ja biologinen monimuotoisuus Jyrki Piiparinen Rantakiinteistön korvattavuus luonnonsuojelussa No 31 Lena Granvik: The Treaty-making Competence of the European Community in the Field of InternationalEnvironmentalConventions s. 22:-/11:- No 32 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia I s. 28:-/15:- Ritva Schiestl Oik eusturvasta rakennusvalvonnan pakkok einom enettelyssä Jari Salila Biotekniikan ym päristövaikutusten oikeude linen sääntely

7 No 32 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia I s. 28:-/15:- Ritva Schiestl Oik eusturvasta rakennusvalvonnan pakkok einom enettelyssä Jari Salila Biotekniikan ym päristövaikutusten oikeude linen sääntely No 33 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia II s. 28:-/15:- Kim mo Reina Tuottajavastuusta erityisesti pakkausjätteiden jätehuo lossa Sakari Eskelinen Jätelain jätelupamenettely ja sen soveltamis- ja tulkintaongelmat energiantuotannon näkökulmasta No 34 Ym päristöoikeude lisia tutkielmia s. 28:-/14:- - Jari Salila Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) im plementointi Suom en lainsäädäntöön Patrik Stenbäck Johanna Ketola Kustannusten kattamisen periaate vesienkäytön sääntelyssä Kustannusten kattamisen periaatteen toteutum inen Suom en vesilainsäädännössä No 35 Vertaileva vesioikeus. 485 s. 30:-/50:- - Michael Mehling - Tuire Taina Vertaileva vesioikeus Tom i Rinne Vesiensuojelun puitedirektiivin, eräiden tytärdirektiivien ja titaanidiok siditeo lisuuden jätteistä annettujen direktiivien täytäntöönpano Suom essa kestävän käytön näkökulmasta Tilaukset Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran osoittee la.

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Energiaturvallisuuden kieli ja kuvakieli turve-energian markkina-argumentteina

Energiaturvallisuuden kieli ja kuvakieli turve-energian markkina-argumentteina Hanna Lempinen Jos se ei riitä, siitä riidellään Energiaturvallisuuden kieli ja kuvakieli turve-energian markkina-argumentteina What is scarce will be fought for: visual and verbal representations of energy

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea 2015 SUOMEN MAASEUTU Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Phalaris arundinacea Vielä 50-luvulla kaupunki oli synnin pesä ja maaseutu onnela. Kyse on mielikuvien valtataistelusta. Tiivistelmä

Lisätiedot

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne IPR Series A:3 Taina Pihlajarinne Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta tutkimus UDRPmenettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta IPR Series

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA

IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA IHMISTIETEELLISTEN TUTKIMUSAINEISTOJEN JATKOKÄYTTÖ JA TIETOSUOJA H E L S I N G F O R S U N I V E R S I T E T J U R I D I S K A FA K U LT E T E N Toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti H e l s i n g i

Lisätiedot

Harkiten hyvä tulee. Hämeen arkkitehtuuriohjelma. Hämeen arkkitehdit SAFA

Harkiten hyvä tulee. Hämeen arkkitehtuuriohjelma. Hämeen arkkitehdit SAFA Harkiten hyvä tulee Hämeen arkkitehtuuriohjelma 62 Hämeen arkkitehdit SAFA 67 H ä m e e n a r k k i t e h tu u r i oh j e l m a n a l u e Sisältö Alkusanat 1. Hämäläisen paikan henki 1.1 Hämeen maisemat

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot