Neuropsykiatriset oireet käyttäytymisen taustalla vinkkejä kohtaamiseen ja ohjaamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuropsykiatriset oireet käyttäytymisen taustalla vinkkejä kohtaamiseen ja ohjaamiseen"

Transkriptio

1 Neuropsykiatriset oireet käyttäytymisen taustalla vinkkejä kohtaamiseen ja ohjaamiseen Miksi olemme täällä tänään? - Tänä päivänä kohtaamme paljon erilaisuutta jo päiväkodissa. Osaammeko tukea lasta oikea-aikaisesti oikeanlaisilla tukitoimilla? - Mitä enemmän aivotutkimusta on tehty, sitä enemmän tiedämme myös erilaisista lapsen käytökseen ja oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. - Tämä tietotaito on tärkeä jakaa lähellä lasta toimiville ihmisille, niin perheille kuin ammattilaisille. Eri tahojen tulisi olla lapsen ohjauksessa johdonmukaisia ja tukea toinen toistaan. 1

2 ERILAINEN LAPSI? Erilaisia diagnooseja ja käsitteitä vilisee: ADHD /ADD, Asperger, autismin kirjo, Tourette, dysfasia, kehitysvamma, cp-vamma, kehityksen viivästyminen, erityislapsi, erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi.. Miksi on tärkeä tietää jotain diagnoosista? Tärkeintä käytännössä on tietää, missä lapsi tarvitsee apua ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Muista: erilaisuus on yksi ihmisen ominaispiirre. ADHD /ADD Attention Deficit / (Hyperactivity) Disorder eli tarkkaavaisuus- ja (ylivilkkaus)häiriö, johon kuuluu myös impulsiivista käytöstä esiintyy n. 3-5 %:lla kouluikäisistä lapsista jossain muodossa johtuu aivosolujen välittäjäaineiden toiminta-häiriöstä oireita on tavanomaista vilkkautta enemmän, pitkäkestoisemmin ja niistä on selkeästi haittaa arkipäivässä tulisi diagnostisoida ennen kouluikää, esim. 5- vuotisneuvolassa» Adhd-liitto ry 2

3 ADHD - käyttäytymispiirteet Tarkkaavaisuushäiriö: huolimattomuusvirheet keskittymisvaikeudet ei näytä kuuntelevan vaikeus noudattaa ohjeita ja saattaa tehtäviä valmiiksi vaikeus suunnitella toimintaansa tehtävien välttely tavaroiden hukkaaminen ärsykkeistä häiriintyminen asioiden unohtaminen Ylivilkkaus: levoton ja tarpeeton liikehdintä vaikeus pysyä paikallaan yletön juokseminen ja kiipeileminen vaikeus tehdä asioita rauhallisesti liiallinen vauhdikkuus ja energisyys jatkuva puhuminen Impulsiivisuus: vastailu kesken kysymysten vaikeus odottaa vuoroaan muiden keskeyttäminen ja tungettelu raivarit Adhd-liitto ry Autismin kirjo Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Autisteja on yksi tuhannesta, mutta autistisia piirteitä on huomattavasti useammalla. Noin 75% autisteista on miespuolisia ja autismin perinnöllisyydestä on löytynyt viitteitä meneillään olevissa genetiikan tutkimuksissa. Autismin kirjoon kuuluu syvästi kehitysvammaisesta autistisesta ihmisestä huippuälykkääseen Asperger - oireyhtymästä kärsivään ihmiseen, jolla hänelläkin voi olla vaikeita sosiaalisen käyttäytymisen ongelmia.» Autismi- ja Aspergerliitto ry 3

4 Tyypillistä autisteille Ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa - puuttuva ja poikkeava sosiaalinen käyttäytyminen - katsekontakti puuttuu tai on liian tunkeileva - eleitä, ilmeitä eikä ruumiinkieltä osata käyttää eikä tulkita - toisten tunteita ei osata tulkita eikä omia tunteita ymmärretä - autistinen henkilö ei osaa kuvitella mitä muut ajattelevat Autismi- ja Aspergerliitto ry Tyypillistä autisteille Puuttuva tai poikkeava kommunikaatio/viestintä - puhe puuttuu tai on poikkeavaa, opittuja fraaseja tai siansaksaa - vaikeus ottaa mallia toisten käyttäytymisestä - puheen ymmärtäminen tilannesidonnaista, avainsanat ymmärretään - mielikuvitus ja roolileikkien puuttuvat ja leikkiminen on epätavallista Rajoittunut ja toistuva käyttäytyminen - tottumukset ja rituaalit - halu pitää ympäristö samanlaisena ja muuttumattomana - kehon ja raajojen toistuvat liikkeet, heijaaminen, varpailla kävely - esineiden epätarkoituksen mukainen käyttö - kiinnostuminen osista kokonaisuuden sijaan 4

5 Tyypillistä autisteille Aistiärsykepulmat - yli- tai aliherkkyyttä äänille, valoille, kosketukselle, kivuille, kylmälle, kuumalle, hajuille, mauille ja muille aistimuksille. Nukahtamis- ja unihäiriöt ovat tavallisia Motoriikan vaikeudet ovat tavallisimpia AShenkilöillä - kömpelyys, - ongelmia käden ja silmän yhteistyössä - tasapaino-ongelmia (mm. pyörälläajo, luisteleminen vaikeita)» Autismi- ja Aspergerliitto ry Aspergerin oireyhtymä Mitkä ovat Asperger-piirteitä? Käyttäytymiskuva on monimuotoinen ja omaleimainen. As-henkilöt ymmärtävät asioiden merkityksiä ja mieltävät ympäristöään eri lailla. Havaittavia piirteitä ovat vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, paneutuminen erityisiin mielenkiinnon kohteisiin, vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan ja poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin.» Autismi-ja Aspergerliitto ry 5

6 Aspergerin oireyhtymä - Erilainen tapa oppia visuaalisuus, rutiinit, tarkkuus, palkkiot (pitää olla suunniteltua, johdonmukaista ja motivoivaa) kykyprofiilin epätasaisuus: voi olla hyvä älyllinen kapasiteetti, mutta huono koulumenestys? aistierikoisuudet, motoriikan kömpelyys sosiaaliset vaikeudet oman toiminnan ohjaus hankalaa, motivaatioongelmat (perustelu tärkeää) keskittymisen erikoisuudet Kuinka sitten tuen oikein? kohti hallittua arkea Muista, että hankala lapsi ei ole tahallaan hankala! Opettele katsomaan tätä kaoottista maailmaa vähän hänen tavallaan motivoidut pian a) selkeyttämään sääntöjä, toimintatapoja ja toimintojen järjestystä b) auttamaan häntä ymmärtämään syitä ja seurauksia sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa c) harjoituttamaan häntä kiukunhallintaan d) kannustamaan häntä! 6

7 Käytännön neuropsykologiaa Ihmisen aivot käsittelevät jatkuvasti sekä elimistön että ympäristön tapahtumista tulevaa tietoa; valtaosa siitä on tiedostamatonta - tietoista on vain se tieto, joka on tietyllä hetkellä tarkkaavuuden kohteena ja työmuistin käsittelyssä.» Jukka Loukkola, OYS Mistä ihmisen kognitiivinen toimintakyky muodostuu? Havaitseminen Kielelliset toiminnot Muistaminen Keskittyminen ja tarkkaavuus Toiminnan ohjaus Tunne-elämä ja motivaatio Liiketaidot Ajattelu,ongelmanratkaisu ja suunnittelu pohjaavat näihin. Olennaisin piirre TAVOITTEISUUS! - Jukka Loukkola, OYS 7

8 Neuropsykiatrisen kirjon asiakkaille ovat yhteisiä eri asteiset pulmat: Toiminnan ohjauksessa ( kehittyvät murkkuiän loppuun saakka ennakointi, suunnittelu, joustava toteutus sekä toiminnan arviointi suhteessa tavoitteeseen ja suunnitelmaan) Tarkkaavaisuuden eri lajeissa (suuntaaminen, jakaminen, ylläpitäminen) Työmuistin toiminnassa (häiriöalttius, juuttuvuus) Tunne-elämässä (itsesäätelyn kehittyminen luo pohjan koulusuoriutumiselle - kyky kontrolloida sisäisiä impulsseja ja siirtää mielihyvää tuonnemaksi) Kaikki vaikuttavat kaikkiin - Jukka Loukkola, OYS Toiminnanohjaus Aivojen otsa- ja ohimolohkot ovat ikään kuin toiminnan johtajia, kapellimestari, joka ohjaa aivojen muissa osissa sijaitsevia kielellisiä- ja muistitoimintoja.nämä etuosan keskukset käsittelevät sitä tietoa, mistä tulemme, mihin haluamme mennä ja miten ohjaamme itseämme kohti tavoitetta. Toiminnanohjauksen puutteellisuutta pidetään tarkkaavaisuushäiriön keskeisenä piirteenä.» Jukka Loukkola, OYS 8

9 Miten toiminnan ohjauksen pulmat näkyvät arjessa Osa-alue - aloitteellisuus - käyttäytymisen estäminen - toiminnan vaihtaminen - suunnittelu - organisointikyky - Itsetarkkailu - tunteiden säätely - työmuisti Pulma - vaikea päästä alkuun - toimii ajattelematta, ei jarruja - juuttuu, vaikea vaihtaa puheenaihetta, vaikeuksia siirtymä tilanteissa - toimii suunnittelematta, tehtävien aloittaminen jää liian myöhäiseksi - on hajanainen, epäjärjestelmällinen tehtäviä tehdessään, helposti ylikuormittuu laajojen tehtävien edessä - ei tarkista tehtäviään, ei osaa korjata virheitään; ei tiedosta omaa käyttäytymistään ja sen vaikutusta toisiin - hermostuu helposti, räjähtelee pienestäkin - unohtaa mitä on tekemässä, tekeminen hajoaa Tarkkaavuus ja ADHD ADHD-ihmisen aivojen aktivaatiotaso on tarkkaavaisuutta, motivaatiota ja tunteiden hallitsemista säätelevillä alueilla matalampi kuin muilla Tarkkaavuuden kohteena on pääasiassa yksi asia kerrallaan. Muistissa ja ympäristössä on miljoonia asioita. Miten valitaan se mihin keskitytään? Motivaatio/emootiot auttavat suodattamaan olennaista tietoa» Jukka Loukkola OYS 9

10 Keskeistä on muistaa Itsesäätelyn kehittyminen on keskeistä hyvälle kehittymiselle: kyky hallita ja säädellä tunteita Ihmiselle muodostuu yksilöllinen tapa hahmottaa maailmaa elinkaaren aikana. Ympäristö ja geneettinen perimä vaikuttaa aivojen kehittymiseen. Vuorovaikutus muovaa aivoja! Aivot sopeutuu kulloiseenkin vuorovaikutuskenttään. - Jukka Loukkola, OYS Elipä kerran Teppo 25 v. Ylivilkas, levoton lapsena, oppimisvaikeuksia keskittymiskyvyn puutteen vuoksi Koulun suoritti rimaa hipoen; koulukiusaaja ja kiusattu. Tunsi olevansa erilainen. Ei osannut sosiaalisia käytöskoodeja. Teininä aloitti kaljan juonnin huomasi siitä olevan apua. Poliisikin tuli tutuksi Aloitti erilaisia opinahjoja ja jätti kesken. Ei hakenut aktiivisesti töitä. Masennusta masennuslääkitystä; ei tarkempia tutkimuksia, yksittäisiä lausuntoja, mainintaa mm. adhd-piirteistä, ei kokonaissuunnitelmaa Tukea yritetty hakea joka luukulta ; oikeanlaista tukea ei ole saatu mistään. Vanhemmat uupuneet. Teppo eristäytynyt. Johtuen epätarkoista ja sekundaarioireisiin keskittyvistä diagnooseista myös hyvä, tavoitteellinen ja kokonaisvaltainen kuntoutussuunnitelma puuttuu. Hoidetaan oireita, ei syytä. Hakeutunut lehti-ilmoituksen perusteella neuropsykiatriseen vertaistukiryhmään, jonka jälkeen itse oivaltanut omia toiminnanohjauksen ongelmiaan Kun täsmätukea ei ole saatu muulta luukulta, saa nyt erityishuoltopiirin tarjoamaa kuntoutusluotsausta. Sen maksaa kunnan sosiaalitoimi/vammaispalvelu. Työkyvyttömyyseläkettä harkitaan. 10

11 SELVIYTYMISTÄ TUKEVAT erilaisuuden myönteinen kohtaaminen asianmukainen tieto yhteisyyden kokemus erityisen tuen tarpeen huomioiminen opetuksen eriyttäminen yksilöllisesti myönteiset sosiaaliset suhteet - Pentti Murto 11

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC Kyllikki Kerola, KT, konsultoiva erityisopettaja Anna-Kaisa Sipilä, KM, ohjaava opettaja Koulutusmateriaalin suunnittelussa mukana konsultoivat erityisopettajat

Lisätiedot

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö TOKKA2 www.lao.fi/tokka2 ADHD on neuropsykiatrinen oireyhtymä. Se näkyy tarkkaamattomuutena, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. ADHD:n ilmeneminen: keskittyminen,

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Nuorten kokemuksia Enni Haapaniemi Marjut Laukkanen Petriina Pääkkö Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA. Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä

AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA. Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä AUTISMI AUTISMI, AUTISTINEN OIREYHTYMÄ, ON KEHITYKSEN HÄIRIÖ, JONKA VAIKUTUKSET NÄKYVÄT

Lisätiedot

MITÄ ON ADD? Miten ADD näkyy kotona?

MITÄ ON ADD? Miten ADD näkyy kotona? MITÄ ON ADD? ADHD (Attention Deficit, Hyperactivy Disorder) tarkoittaa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, jonka keskeiset oireet ovat yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmat.

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne Marjo Hujanen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan

Lisätiedot

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on Tämän oppaan on työstänyt sosionomiopiskelija Suvi Lehtisare Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta osana opinnäytetyöprojektiaan. Opas on työstetty Tampereella toimivan OSMO-hankkeen alaisuudessa. Haluan

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot