Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen"

Transkriptio

1 Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen Pekka Rapeli Neuropsykologi. HUS, päihdepsykiatrian pkl. PÄLY

2 Päihdeongelman ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteys näyttäytyy monella eri tavalla: esimerkki 1 Mikä on ennuste, jos juominen saadaan loppumaan? Jos kognitiivinen toimintakyky on pysyvästi romahtanut, niin miten tarkemmin ottaen ja mistä syystä?

3 Päihdeongelman ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteys näyttäytyy monella eri tavalla: esimerkki 2 Kognitiivinen toimintakyky näyttää säilyneen hämmästyttävän hyvin. Mihin toimintakyvyn säilyminen perustuu vai onko kyseessä osin harhakuva? Mikä on ennuste, jos juomista ei saada loppumaan?

4 Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen Sisältö Tiivistelmä Mistä on kyse kognitiivisessa toimintakyvyssä? Kuka päihdeongelmainen? Mistä kognitiossa on kyse? Päihdeongelmaisen kognitiivisen suoriutumisen kulku: edeltävät, ongelman aikaiset ja ongelmaa seuraavat puutokset Yhteenveto

5 Tiivistelmä Kognitiivinen suoriutuminen on olennainen osa päihdeongelmaisenkin toimintakykyä, vaikka ei aina riittävä selitys hyvin tai huonosti säilyneelle toimintakyvylle Kognitiivisen suoriutumisen ja toimintakyvyn yhteys korostuu sekä työuran alku- että loppupäässä. Kognitiivisen suoriutumisen ja toimintakyvyn suhdetta tarkasteltaessa on syytä erottaa väestö-, kliinisten potilaiden sekä yksilötason näkökulmat

6 Mistä kognitiivisessa toimintakyvyssä on kyse? Kognitiiviset prosessit ja kognitiot Ajurit ja impulssit Välittävät tekijät (fyysinen ja sosiaalinen ympäristö kulttuuri, yms konteksti, i,.) Toimintakyky ja päätöksenteko Muunnos lähteestä: Hofmann, Friese & Wiers; 2008)

7 Oletus: varhain aloitettu päihteiden käyttö lisää impulsiivista käyttäytymistä ja vastaavasti heikentää kognitiivista suoriutumista ainakin toiminnanohjauksen ja työmuistin hallinnan osalta Tarkemmin debry SC & Tiffany ST. Tobacco-induced neurotoxicity of adolescent cognitive development (TINACD): A proposed model for the development of impulsivity in nicotine dependence: Nic & Tob Res 2008; 10: Crews F, He, H& Hodge, C. Adolescent cortical development: A critical period for development of addiction. Pharmacol Biochem Behav 2007; 86:

8 Mistä kognitiossa on kyse: kognitiivisten haasteiden monimuotoisuus Kognitiivinen suoriutuminen: Kapasiteetti optimaalis-normaaleissa strukturoiduissa tilanteissa (Yleistekijä, muisti, nopeus ja toiminnanohjaus) Kognitiivinen toiminnanohjaus hälyisissä tilanteissa: Tarkkaavuueden ja energian kohdentaminen. Tasaisuus/jaksavuus (pysyminen työtilassa tarkkaavuus, häiriöalttius) Pitkäkestoinen Suuntautuneisuus (kiinnostuksen ja toiminnan kohteet) Sosiaalinen kognitio ja kognitiot toimintaa suuntaavina uskomuksina

9 Kuka on päihdeongelmainen? yleisväestön joukossa tietty osa piileviä päihdeongelmia hoitoa hakevat päihdeongelmaiset erityishoitopaikkojen potilaat yms. valikoituneet otokset päihdeongelmaisia; yleensä 2 dg potilaita

10 Yleisväestö: Alkoholin yhteys kognition puutoksiin: J- käyrä 40 + iässä alkoholin suurkulutus vähentää Alzheimerin taudin ja vaskulaarisen dementian riskiä, mutta lisää alkoholidementian riskiä. Väestötasolla siksi paradoksaalisia tuloksia alkoholi & dementiariskistä. Picard 2011, Brust Corrao et al. Alcohol and Coronary Heart Disease. Addiction 95: , 2000

11 Päihdeongelmaa edeltävät kognitiiviset puutokset Yleisväestön kognition taso & päihdeongelmat ennen vakavia ongelmia Yleisväestössä ne, joilla on päihdeongelma v:n iässä havaitaan yleisiä kognition puutoksia jo tuolloin Vaikutuksen koko kohtalainen 0.67, ( ) (Weiser ym. Acta Psychiatr Scand 2004) Huom! tupakointi ilman vakavaa psykiatristaä häiriöitä 18 v. iässä liittyy yleisen kognition puutoksiin. Mitä runsaampi tupakointi sitä selkeämpi puutos Vaikutuksen koko ( ) (Weiser ym. Addiction 2009) Yleisväestössä runsas tupakointi saattaa haitallisempaa kognitiolle kuin alkoholin runsas käyttö

12 Päihdeongelmaa edeltävät kognitiiviset puutokset Vaikea käytöshäiriö & kognition puutokset Närhi ym. Scand J Psycholol (n = v. käytöshäiriö, jonka vuoksi laitoshoito vs. 48 verrokkia) Oppimisvaikeuksia (luki, ma) 57 % käytöshäiriönuorista (verrokit tieto puuttuu) 31 % selviä kielellisiä puutoksia (VIQ < 85) (vs. 2 % verrokeilla**) (50 % heistä käytöshäiriö + päihdehäiriö) 49 % lieviä tai suhteellisiä kielellisiä puutoksia (VIQ < PIQ 15) ( vs. 23 %) 7 % laaja alaisia kognitiivisia puutoksia (vs. 0 % ns) (60 % heistä päihdehäiriö; otos pieni) 9 % vain toiminnanohjauksen puutoksia 9 % vs. 4 % ns. (43 % heistä päihdehäiriö; otos pieni) 53 % ei kognitiivisia puutoksia (vs. 81 % **) Huom! Kaikista tutkituista, joilla käytöshäiriö myös päihdehäiriö 41 %:lla. (kognitiivinen profiilli ei tilastoillisessa yhteydessä päihdehäiriön yleisyyteen, otoskoot pieniä)

13 Päihdehäiriön aikaiset kognitiivisen suoriutumisen puutokset: yleisväestön päihdeongelmissa runsas tupakointi voi olla haitallisempaa kuin runsas juominen Yleisväestö: (Kalmijn 2002) Keski-ikäisillä naisille ajankohtainen tupakointi oli negatiivisesti yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen Kohtuullinen alkoholinkäyttö oli positiivisesti yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen.

14 Kliinisillä päihdepotilaillakin tupakointi on yhteydessä kognition puutoksiin. (Friend, 2005 ADDICTIVE BEHAVIORS 30, )

15 Päihdeongelmaa seuraavat kognitiiviset puutokset: lyhytaikaisen raittiuden aikana (1-2 kk) Aine Tarkkaavuus /työmuisti Psyko- Toiminnanmotoriikka Kielelliset toiminnot Visuospatiaali set toiminnot Säilömuisti ohjaus Alkoholi 1 *** * /** 0/ * ** /*** ** ** Sekakäyttö * /** O /* 0 / * * / ** * /** * / ** Amfetamiini tai metamfetamii ni * * * * */ ** * / ** Bentsodiatsepiinit ** *** * *** ** / *** ** 1) Ekstaasi 0 / * O 0 O 0 / * 0/ * Kannabis 0 O 0 O * 0 Kokaiini *** * * / ** ** / *** * / ** 0 / * LSD 0 O 0 O 0 0 Kliiniset kontrolloidut potilasaineistot vieroituksen jälkeen & tavanomainen nps tutkimus (Tarkemmin kirjoissa muistisairaudet, kliininen neuropsykiatria kirja, Duodecim)

16 Sekakäyttöön painottuvaa päihdeongelmaa seuraavat kognitiivisen suuoriutumisen muutokset Hanson ym. J Child & Adolesc Subst Abuse 2011 seurasivat kognitiivisia toimintoja 10 vuoden ajan ryhmässä päihdehoitoon hakeutuneita nuoria (n = 37) runsas kumulatiivinen alkoholin tai huumeiden käyttö visuospatialinen suoriutuminen alkoholin runsas käyttö kielellinen muisti piristeiden runsas käyttö visuaalinen muisti viime aikainen runsas päihteiden käyttö toiminnanohjaus

17 Tutkimustiedon perusteella muodostettu oletusmalli kognitiivisen suoriutumisen kohentumisesta pitkäkestoisen alkoholista raitistumisesta aikana 100 % Poikkeus: Spatiaalinen Suoriutuminen,? Fein ym. 2006) Yhdysvaikutus juomisen jatkumiseen toipumisen aikana; Muuronen ym. 1989? %:lla hoitoon hakeutuvista alkoholisteilla alussa kognitiivisia puutoksia (Bates ym,. 2002). Alle viikon raittius eniten puutoksia, Salin 1994 Puutosten heikkoa palautumista ennakoivia tekijöitä: Aivovammat (Parry-Jones ym. 2006) Runsas kerta/putkijuominen, heikko ravinto, tiamiinin puute Maksan heikko kunto (Fals-Stewart, 2003) Kohonnut verenpaine (Braggio & Pishkin, 1992) Muu komorbiditeetti, heikosti palautuva aivoatrofia (Bartels, 2007) Runsas tupakointi (Durazzio, 2007) Erittäin runsaat vieroitusyritykset (Loeber, 2010) kk

18 Pahiten syrjäytyneillä asunnottomilla sekä päihteiden ongelmakäyttö & mielenterveysongelmat & puutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä yleisiä ja monella myös pysyviä Erkkilä & Stenius-Ayoade (2009) tutkivat 158 pääkaupunki seudun asunnottomien vastaanottokotien asiakasta 82 % Päihdehäiiriö 89 % Mikä tahansa mielenterveyden häiriö 31 % Kaksoisdiagnoosi Muistivaikeuksia seulottiin 35 potilaan otoksella - 54 % MMSE < 24 eli vahvasti poikkeava - (17 %) löytyi potilasrekisteristä maininta aivovammasta tai aivoverenvuodosta. Yli puolella asunnottomien henkinen toimintakyky on (GAF & SOFAS arvion perusteella), alentunut tavalla joka edellyttäisi tukea arjen asioiden, kuten kodin-, talouden- ja hygienianhoidossa. Toisaalta: vaikeimmin päihdeongelmaisilla ajankohtaisten ja pysyän kognitiivisen toimintakyvyn puutosten erottaminen on haasteellista ilman todistettua riittävän pitkää raittiutta Ringen et al Kaksoisdiagnoosipotilalla kannabiksen käyttö oli yhteydessä heikkoon kognitiiviseen suoriutumisen, jos potilaalla oli skitsofrenia, mutta hyvään suoriutumiseen, jos kaksisuuntainen mielialahäiriö

19 Miten alkoholistit kompensoivat alkoholismin neuraalisia pitkäaikaisvaikutuksia? Alkoholistien ja terveiden väliset hemodynaamiset erot kognitiivisissa tehtävissä (kirjassa Kliininen neuropsykiatria) alkoholisteilla vähemmän aktivaatiota alkoholisteilla enemmän aktivaatiota

20 Lievätkin kognitiiviset ongelmat korostuvat, kun tehtävä on uusi ja joustavuutta vaativa Goldberg: E. The executive brain

21 Suositus nps-tutkimuksen tekemiseksi, kun otetaan kantaa päihderiippuvaisen työkykyyn Todettaessa ajankohtainen alkoholiriippuvuus tulee neuropsykologista työ ja toimintakykyarviota varten tehtävää tutkimusta edeltää riittävän pitkä, vähintään 2 kuukauden pituinen, todistetusti raitis jakso. Alkoholivieroitus tai vaihtoehtoisesti huume- ja lääkevieroitus on syytä varmentaa laboratoriokokein tai vaihtoehtoisesti sekä vaikeimman päihde riippuvuuden ollessa kyseessä myös laitoshoitojakson avulla. (Telakivi, Rapeli, Kaarne, Hillbom, SLL 2010)

22 Yhteenveto: päihdeongelmiin liittyvien kognitiivisten ongelmien kulku Vakavia päihdeongelmia voivat ennakoida lievät tai kohtalaiset yleisen kognition puutokset ja oppimisvaikeudet. Kielelliset vaikeudet voivat olla esillä korostuneesti. Oppimisen ja kognitiivisen suoriutumisen puutteet peittyvät usein käytösongelmien alle. Tupakointi merkittävä primaareja kognitiivisia puutoksia selittävä tekijä, joka ilmeisesti altistaa myös päihdehäiriön kehittymistä. Mahdollisesti myös kasautuvia puutoksia selittävä tekijä. Päihteiden käytöstä seuraa usein visuospatiaalisen toiminnan, yleisiä muistin (työmuisti, kielellinen ja visuaalinen) tai toiminnanohjauksen puutoksia Raitistumisen jälkeen muistin ja toiminnanohjauksen ongelmat useimmiten korjaantuvat huomattavasti (työmuisti? ) ja visuospatiaaliset ongelmat lievittyvät. Lievittyminen sillä edellytyksellä, että yleinen terveys on säilynyt kohtalaisena eikä vakavaa aivovammaa ole kehittynyt neurotoksisuuden tai muiden syiden vuoksi.

23 Viesti Keskeistä päihteiden väärinkäytössä on ongelman tunnistaminen sekä hallinnan ja haittojen (subj + obj) kehityskulku Ajankohtaisen päihteiden väärinkäytön lyhytkestoinen korjaantumisennuste on vaatimaton. Sen sijaan pitkäkestoinen ennuste on varsin hyvä. Kognitiivinen toimintakyky on monimuotoinen ilmiö, jolla on monentasoisia yhteyksiä päihteiden väärinkäyttöön. Osin edeltävä tekijä, osin seuraus. Subjektiivisen ja objektiivisen kognitiivisen toimintakyvyn välinen yhteys on heikko, vaikka tvan kokemukset pitää ottaa vakavasti. Ennuste toimintakyvyn palautumista päihteiden väärinkäytön loputtua on hyvä muutaman vuoden viipeellä, ellei muu psyykkinen tai somaattinen sairastavuus ole kroonista. Menetettyjen mahdollisuuksien palautuminen ja vahinkojen kompensointi on silti joskus ylivoimaista.

24 Yhteenveto: Päihdeongelmaisen kognitiivisen toimintakyvyn arviointi... on tärkeä kokonaisuus, jonka osia voidaan arvioida luotettavasti. Kognitiivisen toimintakyvyn vahvuuksien ja puutosten merkityksen selvittäminen edellyttää yksilöllisen kehitysvaiheiden ja kontekstin ( arki, opiskelu, työ) selvittämistä Kognitiivisen toimintakyvyn tulkinnassa muutosten ennustamisessa on tärkeä tuntea päihteiden käytön ja kognitiivisen toimintakyvyn väliset yhteydet ja niihin vaikuttavat tekijät: a) yleisväestössä b) kliinisten potilaiden joukossa ja c) yksilöllisen vaihtelun tasolla.

25 Tiivistelmä Kognitiivinen suoriutuminen on olennainen osa kokonaisuutta, josta muodostuu psyykkinen työja toimintakyky Neuropsykologinen tutkimus on poikkileikkaus, jonka tulkinnassa tarvitaan runsaasti tietoa päihteiden lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista keskushermostovaikutuksista sekä kaksoishäiriöstä Kaksoishäiriöt ovat kliinisessä käytännössä yleisiä.

26 Sisällys päihdeongelma päihdeongelmien ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteys: esimerkkejä ja tilastoa Kognition kirjo Päihdeongelmaa edeltävät kognitiiviset puutokset Päihdeongelmaa seuraavat kognitiiviset puutokset Kognitiivisten puutosten kuntoutuminen raitistumisen jälkeen. Käytännöllisiä näkökohtia Yhteenveto

27 Kognitiivisen toimintakyvyn haasteet: 1) Kapasiteetti (Yleistekijä, muisti, nopeus ja toiminnanohjaus) 2) Tasaisuus/jaksavuus (pysyminen työtilassa tarkkaavuus, häiriöalttius) 3) Suuntautuneisuus (kiinnostuksen ja toiminnan kohteet)

28 Esimerkki toiminnanohjauksen jäsentämisestä: ADDaikuisilla voi esiintyä yksi tai useampia seuraavista toiminnanohjauksen ongelmista toistuvasti (Brown, 2005) 1) Aloittaminen: puutteet toiminnan organisoinnissa, priorisoinnissa ja vireystilan kohottamisessa 2) Fokusointi: vaikeus ylläpitää keskittymistä ja tarkkaavuutta tehtävän aikana 3) Ponnettomuus/effortti: vaikeus vireyden, tarmokkuuden, prosessointinopeuden ja motivaation ylläpitämisessä pidemmän aikaa; 4) Emootiot: frustraation sietokyky ja tunteiden säätellyn vaikeus (ongelma jota DSM IV:n mukaisessa oireistossa ei mainita); ja 5) Muisti/työmuisti: (puutteet kyvyssä pitää tärkeät asiat tehtävän ajan mielessä (on-line) tehdessään sekä mieleen palauttamisessa. 6) Aktiviteetin monitorointi ja itsen kontrollointi: Tehtävien kokonaisuuksien tarkkailu ja osatehtävien oikea-aikaisuuden huomiointi (keskustelut, kaupassa käynti, auton ajaminen yms.) Piirteet vs. kategoria? Merkitys työkyvylle korostuu ei-rutiinitehtävissä (Goldberg + Oma kl neuropsykiatria kirjassa)

29 Päihdeongelma ja toimintakyky Lievät päihdeongelmat ovat yleisiä myös työelämässä olevilla henkilöillä. Vaikeisiin päihdeongelmiin liittyy usein syrjäytymistä -> syrjäytyneiden päihdeongelmat ovat usein vaikeita? Vaikeat päihdehäiriöt etenevät tyypillisesti impulsiivisesta käytöstä kompulsiiviseen ja niihin liittyy useiden päihteiden sekakäyttöä. On harvoin henkilön ainoa ongelma. Päihdeongelmaan liittyy usein sekä sitä edeltäviä että seuraavia muita psyykkisiä häiriöitä Runsaan käytön kielteiset seuraukset johtavat usein pyrkimykseen vähentää käyttöä tai lopettaa käyttö kokonaan. Huomattava osa ongelmakäyttäjistä onnistuu tässä, vaikka riski retkahtaa heikosti hallittuun käyttöön säilyy koholla useita vuosia. Toistuvasti hoitoon hakeutuvat ovat muita vaikeimpia tapauksia ja mielenterveyshäiriön ja päihdehäiriön yhteisesiintyvyys on heillä yleistä.

30 Tärkeä kokonaisuus...toisinaan on hyvä pohtia Kuinka paljon päihteiden käytön jatkumiseen haitoista huolimatta liittyy lähtökohtaisia puutoksia kognitiivisessa toimintakyvyssä? Missä määrin varhain alkanut tai erittäin raju päihteidenkäyttö on aiheuttanut pitkäkestoisia puutoksia kognitiivisessa toimintakyvyssä? Millainen on kognitiivisen kuntoutumisen ennuste?

31 Kognitiivinen toimintakyky ja kognition monta merkitystä Sosiaalinen kognitio Ja mielen teoria Kognitiivinen suoriutuminen Suorituskyky neutraaleissa tilanteissa Toiminnanohjaus Kognitiivinen kontrolli Impulssikontrolli Päätöksentekotilanteissa (mene vs. älä Kognitio käyttäytymistä Ohjaavina uskomuksina Tulkintaohjeina Esim. pystyvyysuskomukset Käyttäytymistä ohjaavat automaatiot A B -C

32 Päihdepotilaiden tutkimisen ABC Päihdepotilaiden psykiatristen häiriöiden arvioinnissa on olennaista hahmottaa päihdehäiriön ja muiden häiriöiden välinen ajallinen suhde samanaikaisuus vs. peräkkäisyys & muutosten suhde toisiinsa Sama koskee myös päihdepotilaiden kognitiivisten häiriöiden arviointia.

33 Kognition kirjo Sosiaalinen kognitio Ja mielen teoria Kognitiivinen suoriutuminen Suorituskyky neutraaleissa tilanteissa Kognitiivinen kontrolli Impulssikontrolli Päätöksentekotilanteissa (mene vs. älä mene, kylmät vs. kuumat tilanteet (-+) Kognitio käyttäytymistä Ohjaavina uskomuksina Tulkintaohjeina Esim. pystyvyysuskomukset Käyttäytymistä ohjaavat automaatiot A B -C

34 Strukturoitu neuropsykologin tutkimus tavoittaa vain kaikista merkittävimmät ongelmat mahdollisesti olennaisilta kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueilta Älykkyyden älykäs ja tehokas käyttö Tarkkaavuus osin, Työmuisti osin Muisti osin (prospektiivinen muisti) Toiminnanohjaus osin Energisyys, vireystilan ylläpito Lievät oppimisvaikeudet Älykkyyden viisas käyttö Valintojen tekeminen Katveeseen jää paljolti myös Sosiaalinen kognitio Metakognitio ja itsereflektio

35 Alko vs. tupakka yleisväestössä, naiset

36 Käytännön potilasnäkökulma: Kuinka paljon oppimisvaikeuksien tunnistuslista toisi lisätietoa? 22 kysymystä oppimisesta, joihin on helppo vastata. Rasti = kyllä; ei = tyhjä Vältätkö lukemista Yksi kynnysarvo (yli 50 % kyllä vastauksia) Tulkinta tehtävä muihin ajankohtaisiin ja elinaikaisiin tietoihin vertaamalla.

37 Millaisia oppimisvaikeuksia päihdepotilaat tunnistavat (n = 10) Onko lukemisesi hidasta? **** Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa? **** Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä? ****** Vältätkö lukemista? *** Onko vieraiden kielten oppiminen ollut sinulle hankalaa? *** Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä? ** Onko päässä laskeminen ilman apuvälineitä sinusta vaikeaa? ***** Onko sinun hankala seurata puhetta esimerkiksi isossa ryhmässä? ** Onko sinun vaikea lausua pitkiä sanoja? Onko sinusta vaikea ottaa vastaan puhelinviestejä ja välittää niitä eteenpäin? ** Jos teet jotakin ja sinut keskeytetään, unohdatko mitä olit tekemässä? **** Sekoitatko usein päivämäärät ja kellonajat niin, että tulet väärään aikaan tapaamisiin? ** Onko sinusta vaikea muistaa sujuvasti kuukausien järjestys? * Onko sinusta vaikea luetella kuukausien nimet takaperin? ***** Menevätkö puhelinnumeron numerot helposti väärin kun valitset niitä? Sattuuko sinulle usein huolimattomuusvirheitä? *** Onko lomakkeiden täyttö sinusta hankalaa? **** Onko sinun vaikea muistaa ihmisten nimiä, vaikka yrität painaa niitä mieleen? *** Oliko kertotaulun oppiminen koulussa vaikeaa? ***** Sekoitatko usein oikean ja vasemman? ** Onko asioiden kirjallinen ilmaisu sinulle hankalaa? *** Onko kartan lukeminen tai uudessa paikassa perille löytäminen sinulle vaikeaa? ***

38 Havaintoja päihdepotilaiden oppimisvaikeuksien tunnistamisesta Valikoimaton otos päihdepotilaita ( n = 10) Kysymyksenasettelut vaihtelevia. - > 80 % kysymys neuropsykologille laajempi kuin puhtaasti kognitiivinen toimintakyky. Koulupohja 80 % pk (heistä 20 % laitoksessa loppuun), 10 % pk kesken 10 % yo. Ammatillinen koulutus 20 % loppuun asti, 20 % ammatillinen kurssi vankilassa, 60 % am koulutus puuttuu tai keskeytynyt. Maininta väh. lievästä aivovammasta 20 % Maininta päihdehäiriöitä edeltäneistä sopeutumisvaikeuksista tai käytöshäiriöstä koulussa 60 % Oppimisvaikeuksia mainittu aiemmin HUS papereissa 10 % Oppimisvaikeudet tai muut Nps puutokset lievää vaikea-asteisempia 70 % (30 % lieviä tai ei puutoksia) Tulkinta: Käytöksen ja persoonallisuuden häiriöt helposti peittävät oppimisen ja kognitiivisen suoriutumisen häiriöt Raportoi oppimisvaikeuksia 20 % kyselyssä (ka. 7.3 /22) 40 % kysely tai haastattelu

39 Käytännöllisiä näkökohtia Ennen neuropsykologin tutkimusta 1: Ajankohtaista päihteiden käyttöä voidaan selvittää laboratoriotestein seerumin glutamyylitransferaasi (GT,) puoliintumisaika = 26 vrk seerumin niukkahiilihydraattinen transferriini, (CDT tai DST), puoliintumisaika =15 vrk. Näiden yhdistelmä, gamma-cdt l[gamma-cdt = 0.8 x ln(ggt) x ln(cdt)]. Huumeseulonta = virtsanäyte Analyysi tavallisimpien huumeiden ja päihdekäyttöön soveltuvien lääkeaineiden käytöstä. Virtsanäytteen ottoon vaaditaan tutkittavan suostumus. (Telakivi, Rapeli, Kaarne, Hillbom, SLL 2010) Punasolujen keskitilavuuden (MCV) puoliintumisaika = (120 vrk) alkoholinkäytön mittariksi MCV on liian epäspesifinen.

40 Ennen neuropsykologin tutkimusta 2: Vieroitusvaiheen aikana esiintyy runsaasti psyykkisiä häiriöitä, jotka tulee selvittää/huomioida Akuutti vieroitusvaihe Akuutit vieroitusoireet usein fyysisiä luonteeltaan voidaan seurata hyvin ja mallintaa esim. eläinmalleilla Alkoholin vieroitusoireet alkavat h runsaan juomisen jälkeen riippuen juomiskauden kestosta ja veren alkoholipitoisuudesta. Huippu 2-3 vrk juomisen loputtua -> delirium tremens - ja kouristusriski - > vaativat sairaalahoitoa. Harhoja voi esiintyä. Pitkittynyt vieroitusvaihe Unihäiriöt tavallisia -> % alkoholisteista. Kesto viikoista useisiin kuukausiin (Brower 2003). Kohonnut verenpaine usein jatkuu -> 3 viikon kuluttua vielä 20 %:lla koholla oleva vp. (Ceccanti, 2006) Masennus- ahdistuneisuus, stressijärjestelmän yliaktiivisuus ja kohonnut riski aggressiivisuuteen voi jatkua viikkoja tai kuukausia.

41 Ketkä ovat alttiita addiktiolle? Heillä on vaikeuksia tasapainon saavuttamisessa tai säilyttämisessä Ovat muita impulsiivisempia. Eivät sitoudu yhtä vahvasti kuin muut yhteisön normeihin Tavallista suurempi taipumus masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Muita heikompi itsetunto. Voivat olla muita herkempiä päihteen tai addiktoivan toiminnan palkitsevalle vaikutukselle. Voivat olla vähemmän herkkiä kokemaan päihteen tai addiktoivan toiminnan kielteisiä vaikutuksia. Voivat olla muita herkempiä päihteiden pysyville vaikutuksille aivoissa. Pekka Rapeli 2010 West (2006) Theory of Addiction: Oxford: Blackwells 41

42 Kaksoishäiriö ja kogniitivisen toimintakyvyn kehitys (vrt Ringen)

43 Mikä on toiminnanohjauksen merkitys? Oletus: hyvä toiminnanohjaus antaa mahdollisuuden säilyttää työkyky suhteellisen hyvin, vaikka muita lieviä kognition ongelmia (erit. muisti) esiintyisikin. Vastaavasti hyvä yleinen taso ja muisti eivät takaa hyvää työkykyä, jos toiminnanohjauksessa on suuria puutoksia. Toiminnanohjaukset häiriöt voivat sekä edeltää, että seurata päihdeongelmaa. Toiminnanohjauksen lievien puutosten merkitys voi rajoittua pääasiassa vapaisiin ei-ohjattuihin tai ei-rutiinintehtäviin (Delisle & Braun, 2011)

44 Työelämän kehitys ja kognitiiviset vaatimukset Yleistä älykkyyttä on tarvittu aina ja tarvitaan jatkossakin((elämä on kompleksistä ja vauhti vaan kiihtyy... Gottfredson 1997). Luku- kirjoitus ja laskutaito antoi merkittävän kilpailuedun teollistumisen alussa. Merkitys on edelleen huomattava, mutta osin muuntunut tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hallinnaksi tai medialukutaidoksi. Hyvä muisti antoi kilpailuedun koulutusvaatimusten kasvaessa. Merkitys edelleen huomattava, mutta osin muuntunut tietojen tietoteknisten laitteisiin tallentamisen ja hakemisen oppimiseksi. Toiminnanohjauksen ja työmuistin merkitys on kasvanut tietoyhteiskunnan vaatiessa tiedon hallintaa ja strategisia valintoja enemmän samalla kun osa semanttisesta muistikuormituksesta voidaan siirtää tietotekniikalla hallittavaksi. Sosiaalisen kognition ja viisaan sosiaalisen verkostoitumisen merkitys on kasvanut palveluyhteiskuntaan ja asiantuntijoiden tiimeissä työskentelyn myötä.

45 Neurokognitiivisten häiriöiden kuntoutumisesta alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen on runsaasti näyttöä Pitkäaikaista kognitiivista kuntoutumista on tutkittu 2-7 vuoteen asti Jos raittius pitää, ei aivovammoja (hc tai yleistä), vähän tai ei tupakointia (Bartch 2007, Durazzio 2007) kuntoutuminen voi olla hyvää kaikilta osin! Osittainen poikkeus: spatiaalinen suoriutuminen? Fein ym. 2006, Eikielellinen suoriutuminen (PIQ) Harris 2008

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

Jukka Loukkola Neuropsykologian erikoispsykologi NeuroTeam Oy, Oulu

Jukka Loukkola Neuropsykologian erikoispsykologi NeuroTeam Oy, Oulu Jukka Loukkola Neuropsykologian erikoispsykologi NeuroTeam Oy, Oulu Toiminnanohjaus } Toiminnanohjaus on varsin laaja käsite. Sen otaksutaan muodostuvan korkeimpien psyykkisten toimintojen yhteistoiminnasta.

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Kati Juva Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Onnettomuudet/vammat Erityisesti aivovammat Väkivalta - voi myös johtaa aivovammaan Somaattiset sairaudet Maksakirroosi Haimatulehdus -> diabetes Mielenterveysongelmat

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Johdattelua Palvelutarveluokitus (MAPLe) vs. asiakasrakenneluokitus ( RUG-III/23) kotihoidon

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Olli Kampman,, LT, apulaisopettaja TaY,, lääl ääketieteen laitos EPSHP psykiatrian toiminta-alue alue Kaksoisdiagnoosi (dual diagnosis,, DD) Vakava

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Laitoksessa vai kotona?

Laitoksessa vai kotona? Laitoksessa vai kotona? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö, dosentti (gerontologia) RAI seminaari: Itsemäärääminen, osallisuus ja pakon käyttö 27.09.2012, Messukeskus, Helsinki Agenda Johdattelua Palvelutarpeen

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen

Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Aikuisiän oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen Jaana Körkkö, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja Satu Tuulasvirta, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja SISÄLTÖ: Aikuisten oppimisvaikeudet (johdanto

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p

KASKI Työvalmennus Joensuu Ad(h)d. Valtone -hanke Niskakatu Joensuu p KASKI Työvalmennus Joensuu 1.2.2013 31.12.2015 Ad(h)d Valtone -hanke Niskakatu 21 80100 Joensuu p. 0400 547 557 MIKÄ ON AD(H)D? Yliaktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, jonka keskeiset oireet ovat

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyky. Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL

Työ- ja toimintakyky. Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Työ- ja toimintakyky Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL Mitä toimintakyky tarkoittaa? kykyä selviytyä itseään tyydyttävällä tavalla jokapäiväisen elämänsä toiminnoista omassa elinympäristössään toimintakyky

Lisätiedot

Kaksi polkua, kaksi hoitoa? Antero Lassila LT, hankejohtaja Pohjanmaa-hanke Olli Kampman LT, apulaisopettaja TaY ja EPSHP Seinäjoki 3.10.

Kaksi polkua, kaksi hoitoa? Antero Lassila LT, hankejohtaja Pohjanmaa-hanke Olli Kampman LT, apulaisopettaja TaY ja EPSHP Seinäjoki 3.10. Kaksi polkua, kaksi hoitoa? Antero Lassila LT, hankejohtaja Pohjanmaa-hanke Olli Kampman LT, apulaisopettaja TaY ja EPSHP Seinäjoki 3.10.2007 Pohjanmaa-hanke hanke Pohjanmaa-hanke kuuluu laajojen, kansanterveydellisesti

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen

LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa. Riitta Valtonen LENE-menetelmä koulun alkuvaiheen pulmien ennakoinnissa Riitta Valtonen 1 Lene Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio neuvolan terveydenhoitajien ja lääkäreiden työväline lapsen kehityksen arvioinnissa

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta. MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ -KYSELYN TULOKSET TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Kuinka hoidan aivoterveyttäni?

Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti Kemijärvi 28.11.2012 Kaavakuva eri muistijärjestelmistä Terveetkin aivot unohtelevat 83 % unohtaa ihmisten nimiä 60 % unohtaa esineiden

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

AIVOVAMMA JA ARKI. Mihin aivoja tarvitaan?

AIVOVAMMA JA ARKI. Mihin aivoja tarvitaan? AIVOVAMMA JA ARKI Tarja Ketola kliininen neuropsykologi Työnohjaaja/kouluttaja Mehiläinen Turku 2014 Mihin aivoja tarvitaan? silmien räpyttely porkkanoiden kuoriminen paperin valmistaminen soutaminen rottien

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään

Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Koulutuksellisen syrjäytymisen riskija suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään Timo Ahonen, Kenneth Eklund, Minna Torppa ja Sami Määttä

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen

Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, psykologia Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere, Huhtikuu 2014

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi Aikaa kuluu yksilöllisesti Voidaan tehdä osina Harjoituslomake ja kynä Tavoitteet Lajin ja urheilijan psyykkisten taitojen ja niiden kehittämistarpeen analyysi

Lisätiedot

Muistihäiriöt, muistisairaudet, dementia.

Muistihäiriöt, muistisairaudet, dementia. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 3.osa Muistihäiriöt, muistisairaudet, dementia. Muisti on monimutkainen älyllinen toiminto, joka perustuu aivojen hermoverkkojen laajaalaiseen yhteistoimintaan.

Lisätiedot

MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA

MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA . MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA ERITYISRYHMIEN MUISTIONGELMAT Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016 LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Oppimiskyky ja työkyky

Oppimiskyky ja työkyky Oppimiskyky ja työkyky Toimintakyvyn näkökulma aikuisten kehityksellisiin kognitiivisten kykyjen heikkouksiin ja vahvuuksiin Pekka Kuikka TUKIPOLKU-hanke 2009-2010 Tukipolun asiakastyön käytäntöihin vaikuttavia

Lisätiedot

Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä. Raision perheneuvola

Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä. Raision perheneuvola Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmä Raision perheneuvola Meneekö hermot?! Oletko huolissasi lapsesi tottelemattomuudesta ja kiukkukohtauksista? Menetätkö malttisi lapsen kanssa? Onko arki raskasta ja ilo

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa Terveys- ja hyvinvointivaikutukset seurantatutkimuksen (29 212) valossa -kokeilun arviointitutkimuksen päätösseminaari 26.11.213 Seurantatutkimus 29 212: Tavoite: kokeilun vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset oppimisvaikeudet Matemaattiset taidot Lukumäärien ja suuruusluokkien hahmottaminen synnynnäinen kyky, tarkkuus (erottelukyky) lisääntyy lapsen kasvaessa yksilöllinen tarkkuus vaikuttaa siihen,

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDESTA TOIPUMISEN VAIHEET 1. ESIHARKINTA -> ONGELMAN KIELTÄMINEN,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten käytöshäiriöt

Kehitysvammaisten käytöshäiriöt Kehitysvammaisten käytöshäiriöt Seija Aaltonen, LT. Psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys Varsinais-Suomen kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen johtaja, johtava lääkäri

Lisätiedot

Neuropsykologinen ja psykologinen tutkimus osana työkyvyn arviointia

Neuropsykologinen ja psykologinen tutkimus osana työkyvyn arviointia Neuropsykologinen ja psykologinen tutkimus osana työkyvyn arviointia Kuntoutussäätiö 25.10.2016 Pekka Rapeli, neuropsykologi, FT HUS päihdepsykiatrian pkl Sisältö Työelämän reunalla on monenlaisia ihmisiä

Lisätiedot

VARAVOIMAA FARMARILLE

VARAVOIMAA FARMARILLE VARAVOIMAA FARMARILLE Tavoitteina on ensiapu talousasioihin, jaksamiseen, työhyvinvointiin ym. liittyvissä vaikeuksissa keskusteluavun antaminen ohjata tarvittaessa eteenpäin eri asiantuntijoille avun

Lisätiedot

Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla projektityöntekijä Marja Koivumäki

Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla projektityöntekijä Marja Koivumäki Miten 2Dg-potilaan hoitomalli rakentuu Etelä-Pohjanmaalla 25.10.2010 projektityöntekijä Marja Koivumäki Esitys Tausta Määrittely Systemaattinen hoitomalli/ Masennustalkoot II Käyttäytymisen aktivaatiomalli

Lisätiedot

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky PURA - toiminnasta työkyky 1.4.2014 31.5.2017 Yhteistyössä Sytyke-Centre/Hengitysliitto Kela Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Avominne päihdeklinikka Kuntoutussäätiö Toiminta - Työ - Tulevaisuus Taustaa

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖISSÄ

PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖISSÄ MARJA LAASONEN Neuropsykologian erikoispsykologi, audiofoniatrinen päiväkeskus, foniatrian yksikkö, Vastuullinen tutkija, dosentti, käyttäytymistieteiden laitos, HY 26.3.2014 1 PSYKOLOGIN ROOLI KIELEN

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS Sinikka Bots 07 02 2017 HUS HyTe _SB ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 07 02 2017 HUS HyTe _SB HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Kuopio 10.11.2015 TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen Sisältö Taustaa Muutokset työelämässä kuormituksen arvioinnista

Lisätiedot

MILLI 2006 Ruiskuhuumeiden. käyttäjät terveysneuvontapisteessä. Antti Mikkonen, Leena Paaskunta, Elina Kaitala, Leena Savunen

MILLI 2006 Ruiskuhuumeiden. käyttäjät terveysneuvontapisteessä. Antti Mikkonen, Leena Paaskunta, Elina Kaitala, Leena Savunen MILLI 6 Ruiskuhuumeiden käyttäjät terveysneuvontapisteessä Antti Mikkonen, Leena Paaskunta, Elina Kaitala, Leena Savunen Tutkimuksen toteutus Sosiodemografiset tiedot Päihteiden käytön aloittaminen Aineiden

Lisätiedot

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057

Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat. Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Humalan tällä puolella Alkoholikeskustelun uudet suunnat Antti Maunu VTT, tutkija maunuan@gmail.com 0408325057 Suomen suurimmat alkoholiongelmat Humalan ylikorostunut rooli puheessa ja itseymmärryksessä

Lisätiedot

Erilaisen oppijan ohjaaminen

Erilaisen oppijan ohjaaminen Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi Näkökulmiani koulutukseen Opetus Opiskelijahuolto Opetuksen hallinto Tutkimus ja kehittämistyö Työskentely eri rooleissa, eri koulutusasteilla Koulumaailman

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Tavoitteena on antaa pastoreille työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää omaa ajanhallintaansa ja itsensä johtamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot