Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi"

Transkriptio

1 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille

2 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Rajat ylittävien pankkien ja pankkiryhmittymien valvonta Marina Hansson

3 Direktiivimuutokset direktiiveihin 2006/48/EY ja 2006/49/EY Ecofin on hyväksynyt yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksista Rajat ylittävien pankkien ja pankkiryhmittymien valvontaa käsitellään lähinnä seuraavissa artikloissa: 2006/48/EY: Artiklat 40.3, 42a, 42b, 49, 50, 74, 129, 130, 131a linkki direktiivimuutokseen Esityksessä näkyvät artiklat ovat viittauksia Ecofinin hyväksymään direktiivimuutokseen Muutokset menossa Euroopan Parlamentin käsittelyyn helmikuussa tarkoitus saada käsiteltyä huhtikuussa Tässä esityksessä lähinnä: Valvontavastuut ja valvontayhteistyö, merkittävän sivukonttorin käsite, valvojakolleegiot college of supervisors

4 Direktiivimuutokset Ehdotuksia tytärpankkien ja sivukonttoreiden valvonnan kehittämiseksi erityisesti rajat ylittävissä valvottavaryhmissä Isäntävaltion valvojalle on tarkoitus antaa laajempi tiedonsaantioikeus sivukonttorien valvonnassa, erityisesti kriisitilanteissa merkittävän sivukonttorin käsite määritellään Isäntävaltion valvojalle oikeus osallistua yhteiseen valvojatyöhön college of supervisors

5 Direktiivimuutokset ja valvontavastuut Koti- ja sijaintimaiden (isäntävaltioiden) valvontaviranomaisten päävastuusuhteita valvonnassa ei ole tarkoitus muuttaa Tytärpankkien valvontavastuu olisi jatkossakin tytärpankin sijaintimaan valvojalla Koko konsernin kotimaan valvoja eli ns. konsolidoiva valvoja valvoisi koko konsernin kokonaisvakavaraisuutta yhdessä tytärpankkien valvojien kanssa. Sivukonttoreiden pääasiallinen valvontavastuu olisi kotivaltion viranomaisella

6 Merkittävä sivukonttori Määritelmä (Artikla 42a) Markkinaosuus talletuksissa ylittää 2 % Merkittävä vaikutus isäntävaltion maksu- ja selvitysjärjestelmiin Merkittävä asema isäntävaltiossa asiakkaiden lukumäärällä mitattuna Pyritään yhteiseen päätökseen, mutta isäntävaltion valvoja päättää viime kädessä siitä, onko sivukonttori merkittävä

7 Merkittävä sivukonttori Päätös merkittävyydestä tulee perustella kirjallisesti Mikäli sivukonttori luokitellaan merkittäväksi tulee (Artikla 42a) Isäntävaltion valvojaa informoida merkittävistä tapahtumista ja määrätyistä sanktioista yms. joilla on merkittävä vaikutus ko. luottolaitokseen Valvojien yhdessä suorittaa valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi ennen kriisiä ja kriisin aikana, käsittää mm. yhteisten arvioiden tekemisen, jatkuvuussuunnitelmien implementoinnin ja tiedotuksen Kotivaltion valvojan (mikäli tietoinen kriisitilanteesta) informoida isäntävaltion keskuspankkia ja muita viranomaisia kriisitilanteen syntymisestä

8 Valvojakolleegiot - College of supervisors (Artiklat 131a, 42a ja 129) Valvontayhteistyötä varten perustetaan valvojakolleegioita college of supervisors Kolleegion perustaminen on velvoittavaa myös pelkästään sivukonttorirakenteella toimiville ryhmille Kolleegion jäseniä voivat olla koti- ja isäntävaltion valvojat sekä kolmannen valtion valvojat Kolleegiolle tulee laatia kirjalliset toimintaperiaatteet konsolidoivan valvojan toimesta Myös Euroopan pankkivalvontakomitean CEBS:n tulee laatia operatiiviset ohjeet kolleegioiden toiminnalle

9 Valvojakolleegiot - College of supervisors (Artiklat 131a, 42a ja 129) Konsolidoivan valvojan tulee toimia kokouksen puheenjohtajana päättää viime kädessä siitä, kuka osallistuu kolleegion kokouksiin ja valvontatyöhön, mutta informoi kaikkia jäseniä ennen kokousta siitä, miten kokous on organisoitu, mitä asioita käsitellään ja toimia harkitaan sekä varsin pian kokouksen jälkeen kokouksissa päätetyistä toimenpiteistä ja järjestelyistä koordinoida valvottavaryhmää koskevan tiedon kerääminen ja tietojenvaihto sekä normaali- että kriisitilanteissa

10 Valvojakolleegiot - College of supervisors (Artiklat 131a, 42a ja 129) Konsolidoivan valvojan tulee suunnitella ja koordinoida valvontatoimenpiteet (mm. ICAAP, SREP ja lisäpääoman vaatiminen) normaalitilanteissa yhdessä muiden valvojien kanssa suunnitella ja koordinoida valvontatoimenpiteet kriisitilanteissa yhdessä muiden valvojien kanssa ja tarvittaessa keskuspankin kanssa Raportoida CEBS:lle valvojakolleegioiden toiminnasta

11 Valvojakolleegiot - College of supervisors Kolleegion tehtävät (Artikla 131a) valvojien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä Tietojenvaihto Vapaaehtoisesta tehtävien ja vastuiden jaosta sopiminen Laatia valvottavaryhmän riskiarvioihin perustuvat tarkastus- ja valvontasuunnitelmat Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi päällekkäisyyksien vähentäminen (ml. tietopyynnöt) Kriisitilanteiden hallinta Kaikessa yhteistyössä ja valvonnassa tulee käytettävissä olevaan tietoon perustuen huomioida mikä vaikutus toimenpiteellä on jäsenvaltioiden rahoitusmarkkinoiden vakauteen (Artiklat 40.3 ja 131a)

12 Valvontayhteistyö artiklassa 129 (3) Valvojien tulisi kuuden kuukauden sisällä siitä, kun konsolidoiva valvoja on toimittanut koko valvottavaryhmää koskevan riskiarvion muille valvojille tiedoksi, päästä yhteisymmärrykseen koko valvottavaryhmän pääoman riittävyydestä Tytäryhtiövalvojien tekemät riskiarviot tytärpankeista huomioidaan Yhteisestä päätöksestä tulee laatia kirjallinen dokumentti, joka sisältää perustellut näkemykset päätöksen tueksi toimitetaan myös emoluottolaitokselle

13 Valvontayhteistyö artiklassa 129 (3) Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä Konsolidoiva valvoja tekee kuuden kuukauden sisällä pääoman riittävyyttä koskevat päätökset ryhmätasolla ja perustelee päätöksen kirjallisesti (ottaen huomioon tytäryhtiövalvojien näkemykset) Tytäryhtiövalvojat tekevät päätöksen tytäryhtiötasolla ottaen huomioon konsolidoivan valvojan näkemykset Valvojat (sekä koti- että isäntävaltioiden valvojat voivat vaatia tätä) voivat konsultoida Euroopan pankkivalvontakomiteaa CEBSiä CEBSin kannanottoa tulee harkita tarkkaan Konsolidoivan valvojan päätös/arvio toimitetaan myös muille valvojille sekä emoluottolaitokselle Arviot päivitetään vuosittain

14 CEBSin rooli Ohjeistaa valvojakollegioiden operatiivista toimintaa ( Artikla 131a) Ohjeistaa valvojan yhteispäätösmenettelyä (Artikla 129 (3)) Voidaan konsultoida mikäli ei päästä yhteisymmärrykseen valvottavaryhmän pääoman riittävyydestä ja tasosta (Artikla 129 (3)) Konsolidoiva valvoja raportoi CEBS:lle valvojakolleegion toiminnasta ( Artikla 131a) CEBS raportoi Euroopan Neuvostolle, Parlamentille ja Komissiolle konvergenssin edistymisestä kolmen vuoden välein ( alkaen) (Artikla 42b) CEBS laati yhtenäisen raportointikehikon vakavaraisuusraportoinnille (ohjeistus viim , voimaan ) (Artikla 74) Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että valvojat osallistuvat CEBS:n toimintaan ja huomioivat CEBS:n ei-sitovat ohjeet ja suositukset (Artikla 42b)

15 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Omat varat / Hybridit Marina Hansson

16 Hybridisäännökset perustuvat direktiivin muutokseen Ecofin on hyväksynyt yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksista Hybridi-instrumenttien muutoksen sisältönä: harmonisation of the classification of banks tier 1 capital funds and hybrid instruments, with a central role given to the CEBS in ensuring greater uniformity of supervisors practices in this area linkki direktiivimuutokseen Esityksessä näkyvät artiklat ja kappaleet ovat viittauksia Ecofinin hyväksymään direktiivimuutokseen Parlamentti äänestää direktiiviehdotuksesta huhtikuussa 2009

17 Direktiivin uudet säännökset Omien varojen luettelo artiklassa 57 on jatkossa täydellinen jäsenvaltiot voivat vain päättää näiden erien käytöstä (tai käyttämättä jättämisestä) Direktiivi asettaa sekä määrällisiä että laadullisia rajoituksia hybridi-instrumenteille Laatu vaikuttaa enimmäismäärään Kolme luokkaa ehdoton enimmäismäärä on 50 prosenttia ensisijaisista omista varoista vähennysten jälkeen eli niistä on vähennetty tappiot, omat osakkeet ja aineettomat hyödykkeet sekä liikearvo Ylimenevä osuus voidaan lukea toissijaisiin omiin varoihin [art. 66 (1a) d-kohta] Hätätilanteissa toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan ylittää omien varojen määrälliset rajoitukset [art. 66 (4)]

18 1. Määräaikaiset ja ns. innovatiiviset hybridi-instrumentit Enimmäismäärä on enintään 15 % ensisijaisista omista varoista [art. 66 (1a) c-alakohta] Määräaikaisten hybridien juoksu-ajan on oltava vähintään 30 vuotta, eivätkä ne voi sisältää muuta kannustinta takaisinmaksuun kuin eräpäivän [art. 63a (2)] Ns. innovatiiviset hybridit sisältävät kohtuullisen kannustimen takaisinmaksuun Direktiivi ei sisällä määritelmää kannustimelle

19 2. Muut hybridi-instrumentit (ns. eiinnovatiiviset) Enimmäismäärä on rajoitettu 35 %:iin ensisijaisista omista varoista [art. 66 (1a) b-kohta] Eivät sisällä vaihtovelvoitetta oman pääoman instrumentiksi, eivätkä myöskään kannustinta takaisinmaksuun Direktiivissä ei ole tarkkaa määritelmää tällaiselle instrumentille <- CEBSin ohjeistus

20 3. Hybridit-instrumentit, jotka ovat vaihdettavissa oman pääoman eräksi Enimmäismäärä 50 % ensisijaisista omista varoista [art. 66 (1a) a-kohta] Jos valvottavalla on myös muita hybridiinstrumentteja, yhteismäärä ei voi kuitenkaan nousta yli 50 %:n ensisijaisista omista varoista Hybridi-instrumentteja, jotka sisältävät vaihtovelvoitteen merkityksi omaksi pääomaksi hätätilanteessa ja milloin tahansa toimivaltaisen viranomaisen aloitteesta, kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen tilanne ja vakavaraisuusasema sitä vaativat

21 Uusiin säännöksiin sopeutuminen Valvottavien, jotka eivät täytä direktiivin uusien hybridisäännösten määrällisiä rajoituksia mennessä, on kehitettävä strategiat ja prosessit tarvittaville sopeuttamistoimenpiteille [art. 154 (8)] Arviointikohteena pilari 2 tarkasteluissa

22 Muita vaatimuksia hybridiinstrumenteille Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksuoptio [art. 63a (2)] Optioita voi olla yksi tai useampi Aikaisin ajankohta käytölle 5 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta Jos sisältää kannustimen, aikaisin mahdollinen lunastus 10 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta Takaisinmaksu toimivaltaisen viranomaisen ennakkoon antaman hyväksymisen perusteella Edellytyksenä, ettei valvottavan taloudellinen tilanne tai vakavaraisuusasema vaarannu Tai instrumentin korvaaminen vähintään samanlaatuisella tai parempilaatuisella

23 Takaisinmaksua koskevia säännöksiä Viranomainen voi estää määräaikaisen hybridin takaisinmaksun, jos valvottava ei täytä vakavaraisuusvaatimuksia tai muulloinkin valvottavan taloudellisen tilanteen tai vakavaraisuusaseman perusteella Verolainsäädännön muutos ja instrumentin luokittelumuutos voivat myös mahdollistaa eräissä tapauksissa ennenaikaisen takaisinmaksun

24 Koronmaksu [Artikla 63a (3)] Sopimusehdot tai muut säännökset sallivat koronmaksun peruuttamisen tarvittaessa rajoittamattomaksi ajaksi ilman että koron kerryttämistä jatkettaisiin (kumulatiivisuus) Valvottavan on peruutettava korko, jos se ei täytä omien varojen vähimmäismäärää Korko on sallittua direktiivin mukaan maksaa myös osakkeina, jos mekanismi säästää valvottavan taloudellisia resursseja

25 Tappion kattaminen [art. 63a (4)] Hybridi-instrumentin sopimusehtojen tai sitä koskevien säännösten mukaan pääoman, maksamattoman koron tai osingon on oltava sellaisia, että ne ovat on käytettävissä tappioiden kattamisen eivätkä ne estä liikkeeseenlaskijan uudelleenpääomittamista tarkoituksenmukaisella tavalla, jonka CEBS on hyväksynyt <- CEBSin ohjeistus

26 Hybridi-instrumentin etuoikeusjärjestys [art. 63a (5)] Luottolaitoksen konkurssissa ja selvitystilassa hybridi-instrumenttien on oltava huonommalla etuoikeudella kuin ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät

27 Epäsuorat emissiot [art. 65(1) a-kohta] Mikäli hybridi-instrumentista muodostuisi vähemmistöosuutta luettavaksi konsolidoituihin omiin varoihin, on vähemmistöosuuden täytettävä artiklojen 63a, 66 ja 63a a-, c-, d- ja e-kohdissa asetetut vaatimukset

28 Siirtymäajat määrällisille rajoituksille [art. 154 (9)] Instrumentit, jotka olivat ensisijaisiin omiin varoihin luettavia, mutta jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia (art. 57 a-kohta ja art. 63a) voidaan lukea hybridiinstrumentteina enintään asti ensisijaisiin omiin varoihin vanhat instrumentit luettavissa 15/35/50%:n rajoihin välillä 20 %:iin asti välillä 10 %:iin asti välillä

29 Pilari 3 julkistamisvelvoitteet [Liite XII] Laadullisia ja määrällisiä julkistamisvelvoitteita lisätään Omiin varoihin luettujen hybridi-instrumenttien keskeiset ehdot tulee julkistaa erityisesti, jos ehdot sisältävät kannustimen takaisinmaksuun tai vaativat sopeuttamista direktiivin vaatimuksiin Hybridi-instrumenttien määrät Omana tietona hybridi-instrumentit, jotka sisältävät kannustimen takaisinmaksuun Lisäksi on ilmoitettava omiin varoihin luetut hybridiinstrumentit, joihin kohdistuu sopeuttamistoimia

30 CEBSille annetut tehtävät CEBSin on seurattava hybridi-instrumenttien liikkeeseen laskua ennen direktiivin voimaantuloa [art. 154 (9)] CEBSin tulee laatia ohjeistus hybridiinstrumenttien eurooppalaisen valvontakäytännön yhtenäistämiseksi [art.63a (6)] Komissio arvioi valvontakäytännön yhtenäisyyttä mennessä ja tekee tarvittaessa muutosehdotukset Parlamentille ja Neuvostolle

31 Aikataulu CEBSin ohjeistukselle Ensimmäinen luonnos ohjeistuksesta on suunniteltu tulevan lausunnolle maaliskuun puolivälissä, lausuntoaikaa kesäkuun puoliväliin 2009 Julkinen kuulemistilaisuus toukokuussa 2009 Lopullisen ohjeistuksen julkistaminen lokakuussa 2009

32 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Suuret asiakasriskit Taina Erovaara-Williams

33 Esityksen sisältö Komission tavoitteet uudistukselle Uudistuksen yksityiskohtia 1. Asiakaskokonaisuus-määritelmän laajennus 2. Suurten asiakasriskien enimmäismäärä Luottolaitosvastuiden käsittely 3. Hyväksyttävät luottoriskin vähentämistekniikat (vakuudet) 4. Vakuuksien huomioiminen vastuun määrässä 5. Rajoitusten ulkopuoliset vastuut Konsernin sisäisten erien käsittely 6. Raportointi 7. Säännösten soveltaminen sijoituspalveluyrityksiin CEBSin jatkotyö

34 Komission tavoitteet uudistukselle (1) Suurten asiakasriskien seuranta ja valvonta olennainen osa instituutioiden valvontaa Keskittymät yhteen asiakkaaseen/asiakaskokonaisuuteen voivat vaarantaa luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuuden tarvitaan erillistä sääntelyä Säännösten harmonisointi ja kansallisten optioiden vähentäminen jäsenvaltioiden kesken kilpailuneutraliteettinäkökohdat ja hallinnolliset kustannukset

35 Komission tavoitteet uudistukselle (2) Asiakaskokonaisuutta muodostettaessa riskit tunnistettava kattavammin otettava huomioon myös vastapuolten yhteisestä rahoituksen lähteestä syntyvät riskit. Säännösten harmonisointi mahdollisuuksien mukaan vakavaraisuussääntelyn kanssa Huomioitava kuitenkin suurten asiakasriskien erityispiirteet (luottoriski ei ole hajaantunut) sääntelyssä riskin todennäköisyyttä ei huomioida sääntelyssä hyväksytään vain luottoriskin vähentämistekniikat, joissa vakuuden tehokas realisointi toteutuu

36 Komission tavoitteet uudistukselle (3) Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuista syntyvät tappiot yhtä vakavia kuin yritysvastuista syntyvät tappiot käsiteltävä ja raportoitava samojen sääntöjen mukaan Pienemmille pankeille kohtuullista sallia tietty euromääräinen enimmäisraja

37 Uudistuksen yksityiskohtia (1) 1. Asiakaskokonaisuus-määritelmän laajennus Keskinäisistä liikesuhteista johtuva riippuvuus: Yritykset, jotka muodostavat yhden riskin niin, että jos yksi niistä joutuu maksuvaikeuksiin tai ei saa rahoitusta, niin myös toinen tai kaikki samaan asiakaskokonaisuuteen kuuluvat yritykset todennäköisesti joutuvat maksuvaikeuksiin tai eivät saa rahoitusta. (art 4 point 45 (b)) Asiakaskokonaisuutta määriteltäessä huomioitava myös arvopaperistamispositiot sekä sijoitus- ja muut rahastot (strukturoidut tuotteet) (art 106, 3) Mihin todellinen riski kohdistuu; kohde-etuutena oleviin instrumentteihin vai koko kokonaisuuteen (the scheme) Look -through vai ei vai molemmat?

38 Uudistuksen yksityiskohtia (2) 2. Suurten asiakasriskien enimmäismäärä (art 111) Max 25 % valvottavan omista varoista / konsolidoiduista omista varoista vähennyserien huomioimisen jälkeen. Koskee kaikkia vastapuolia vastuun maturiteetista riippumatta. Myönnytys pienemmille luottolaitoksille/sipoille: Vastapuolena luottolaitos tai sipa rajana 25 % tai 150 milj. euroa, kumpi on korkeampi. 150 milj euroa > 25 %, rajana ei automaattisesti 150 milj, vaan Valvottavan on itse määriteltävä raja, joka on kohtuullisessa suhteessa sen omiin varoihin. Määrä ei saa olla suurempi kuin 100 % valvottavan omista varoista. Määrän oltava linjassa niiden periaatteiden kanssa, jotka valvottava on keskittymäriskin tunnistamiseksi ja rajoittamiseksi vahvistanut (liite V kohta 7 ja standardi 4.2, luku 6.7.2)

39 Uudistuksen yksityiskohtia (3) 2. Suurten asiakasriskien enimmäismäärä (jatkuu) Jos vastapuolena asiakaskokonaisuus, johon sisältyy rahoituslaitosten lisäksi elinkeinoyhteisöjä: Edellä mainittu raja, mutta asiakaskokonaisuuteen sisältyvien elinkeinoyhteisöjen yhteenlasketut vastuut eivät saa koskaan ylittää 25 %:ia. Jäsenvaltio voi asettaa rajan 150 milj. euroa pienemmäksi. Valvontaviranomainen voi yksittäistapauksissa sallia 100 %:n rajan ylityksen. Konsernin sisäisiä eriä koskeva 20 %:n raja sekä suurten asiakasriskien yhteismäärää koskeva 800 %:n raja poistettu.

40 Uudistuksen yksityiskohtia (4) 3. Hyväksyttävät CRM-tekniikat (vakuudet) (art 112, 113, 115) Hyväksytään muuten samat CRM-tekniikat vähennyserinä kuin vaka-laskennassa, paitsi saamiset, muut fyysiset vakuudet ja leasing. Sallittujen vähennyserien täytettävä samat hyväksyttävyyden edellytykset ja vähimmäisvaatimukset kuin vaka-laskennassa Poikkeus: Kiinteistövakuudet

41 Uudistuksen yksityiskohtia (5) 3. Hyväksyttävät CRM-tekniikat (jatkuu) Kiinteistövakuudet: Asuinkiinteistövakuutta ja asuinkiinteistöleasingiä voi käyttää vastuun määrää vähentävänä eränä 50 %:iin asti vakuuden käyvästä arvosta. Liikekiinteistövakuutta voi käyttää vähennyseränä 50 %:iin asti vakuuden käyvästä arvosta, mikäli vakuus hyväksytään vakavaraisuuslaskennassa riskipainoa alentavaksi. (ei Suomessa)

42 Uudistuksen yksityiskohtia (6) 3. Vakuuksien huomioiminen vastuun määrässä (art 117) Takaus Valvottava voi halutessaan käsitellä vakuudellista osaa vastuusta takaajan vastuuna (substituutio) Takaajalla oltava sama tai alhaisempi riskipaino kuin alkuperäisellä velallisella Valuuttaero, maturiteettiero, osittainen suoja käsiteltävä kuten vaka-laskennassa Rahoitusvakuus, kun sovelletaan yksinkertaista menetelmää Valvottava voi halutessaan käsitellä vakuudellista osaa vastuusta liikkeeseenlaskijan vastuuna (substituutio) Liikkeeseenlaskijalla oltava sama tai alhaisempi riskipaino kuin alkuperäisellä velallisella Vastuun ja vakuuden välinen maturiteettiero ei sallittu Rahoitusvakuus, kun sovelletaan kattavaa menetelmää Vaka-laskennan mukainen vastuun oikaistu arvo (E*) Vastuuarvossa huomioitu rahoitusvakuus ja maturiteettiero

43 Uudistuksen yksityiskohtia (7) 4. Vakuuksien huomioiminen vastuun määrässä (jatkuu) Rahoitusvakuus, kun valvottavalla lupa omiin LGDestimaatteihin Valvottava pystyy estimoimaan rahoitusvakuuden osuuden erikseen muista LGD:hen vaikuttavista eristä voi vähentää estimoimansa vakuuden arvon vastuun määrästä, voi laskea oikaistun vastuun arvon E* tai voi käyttää substituutiomenetelmää Sovellettaessa rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää tai omia estimaatteja, vakuuksien arvonmuutoksista tehtävä säännöllisiä stressitestejä. Vakuuksien arvonmuutosten stressaus sisällytettävä osaksi keskittymäriskin periaatteita ja menettelytapoja.

44 Uudistuksen yksityiskohtia (8) 5. Rajoitusten ulkopuoliset vastuut (art 113) a) Rajoitusten ulkopuoliset vastuut, joihin ei liity kansallista harkintavaltaa b) Kansallisessa harkintavallassa, jätetäänkö tietyt vastuut rajoitusten ulkopuolelle kokonaan tai osittain

45 Uudistuksen yksityiskohtia (9) 5. Rajoitusten ulkopuoliset vastuut a) Rajoitusten ulkopuoliset vastuut, joihin ei liity kansallista harkintavaltaa Vastuut sellaisilta valtioilta ja keskuspankeilta, aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta, kv. Kehityspankeilta ja kv. organisaatioilta, joilta olevat vastuut vaka-laskennassa 0 %:n riskipainolla, ja näiden takaamat saamiset. Konsernin sisäiset erät, jotka vakavaraisuudessa saadaan lukea 0 %:n riskipainoluokkaan

46 Uudistuksen yksityiskohtia (10) a) Rajoitusten ulkopuoliset vastuut, joihin ei liity kansallista harkintavaltaa (jatkuu) Vakuutena olevat valvottavaan tehdyt talletukset ja valvottavan liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset, ja lisäksi valvottavan konsolisointiryhmään kuuluvaan luottolaitokseen tehdyt talletukset tai sen liikeeseenlaskemat sijoitustodistukset (eroaa vakalaskennasta). Vaka-laskennassa alhaisen riskin eriksi luettavista kayttämättömistä luottolupauksista syntyvät vastuut. Vain jos sopimus on tehty niin, että luotto ei ole nostettavissa, jos nosto aiheuttaisi 25 %:n rajan rikkoutumisen.

47 Uudistuksen yksityiskohtia (11) b) Kansallisessa harkintavallassa, jätetäänkö tietyt vastuut rajoitusten ulkopuolelle kokonaan tai osittain Katetut joukkolainat Konsernin sisäiset erät, kun vastapuoli konsolidoidun valvonnan alla Vastapuolena valvottavan emoyritys, tytäryritys tai sisaryritys Saamiset samassa verkostossa toimivalta keskusrahalaitokselta, jonka vastuulla keskinäisten maksujen selvitys ja katteensiirto. Verkoston olemassaolon perustuttava lakiin tai yhtiöoikeudelliseen sopimukseen Vaka-laskennassa keskimääräisen/alhaisen riskin omaavat taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin luettavat remburssit ja nostamattomat luottolupaukset Rajoitusten ulkopuolelle 50 %:sesti Kassavarantovelvoitteeseen liittyvät kansallisessa valuutassa olevat saamiset keskuspankilta (?)

48 Uudistuksen yksityiskohtia (12) 6. Raportointi Raportoitava kaikki suuret asiakasriskit (ml. rajoitusten ulkopuoliset) väh. 2 krt vuodessa Raportoitava asiakkaan nimi, vastuu ennen vähennyseriä, käytetyt vähennyserät ja vastuu vähennyserien jälkeen. IRBA-pankkeille uusi velvollisuus raportoida konsolidointitasolta 20 suurinta vastuutaan (pl. rajoitusten ulkopuoliset) Valvottavien analysoitava mahdollisten vakuuksien aiheuttamien epäsuorien keskittymien synty ja informoitava niistä valvojaa. Arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, takaajat, strukturoidut tuotteet

49 Uudistuksen yksityiskohtia (13) 7. Säännösten soveltaminen sijoituspalveluyrityksiin Muutos direktiivin 2006/49/EY, artiklaan 28 Tietyt sipat pois sääntelyn piiristä Artikla 20 (2):n mukaiset rajoitetulla toimiluvalla toimivat sipat Artikla 20 (3):n mukaiset rajoitettua toimintaa harjoittavat sipat Käytännössä sääntelyn ulkopuolelle jäänevät sipat, jotka eivät harjoita kaupankäyntiä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista

50 CEBSin jatkotyö CEBS:llä uusi työryhmä valmistelemassa suosituksia (Guidelines) säännösten yhtenäisen implementoinnin varmistamiseksi Aihealueet, joista suosituksia annetaan on vielä auki, mutta ainakin seuraavista: keskinäisistä liikesuhteista aiheutuva riippuvuus käsite (definition of interconnectedness) Strukturoitujen tuotteiden käsittely Raportointi

51 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Likviditeettiriskien hallinta Meri Rimmanen

52 Sääntely Likviditeettiriskin hallintaa koskeva sääntely Kansainvälinen: EU-komissio, CEBS, Baselin komitea Kotimainen: Lainsäädäntö, Ratan standardit

53 EU-komissio, CEBS, Baselin komitea EU-sääntelyn perustana direktiivi 2006/48/EY Direktiiviluonnoksessa liitteen V vaatimuksia laajennettu. Ecofin hyväksynyt CEBSin suositukset Technical Advice on Liquidity Risk Management (syyskuu 2008) S-TECHNICAL-ADVICE-ON-LIQUIDITY- RISK-MANAGEME.aspx Baselin pankkivalvontakomitean komitean periaatteet Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (syyskuu 2008)

54 Kotimainen sääntely Luottolaitoslaissa yleinen riskienhallintasäännös (49 ) Riskienhallintaa koskevat standardit Standardi 4.1 sisäisen valvonnan järjestämisestä Standardi 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen Standardi 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta Standardi likviditeettiriskin hallinnasta valmisteilla Fiva ei aseta kvantitatiivisia rajoja Perustuu direktiiviin, Baselin komitean ja CEBSin suosituksiin Keskustelutilaisuus ja lausuntokierros Raportointistandardi 4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Muutoksia riskienhallintaa koskevan standardin valmistuttua

55 Direktiivimuutokset Likviditeettistrategia Riskien hallinnan periaatteet, prosessit, kustannusten ja hyötyjen allokointi Riskinsietokyky Riskien tunnistaminen ja mittaaminen, seuranta ja valvonta, riskien vähentäminen Vapaasti käytettävissä olevien likvidien varojen reservi Mahdolliset esteet varojen vapaalle siirrolle Stressitestit Raportointi johdolle, heijastuminen strategiaan Jatkuvuussuunnitelma

56 Hallituksen likviditeettistrategia Likviditeettiriskin määritelmä valvottavan omista lähtökohdista normaali- ja stressiolosuhteet varainhankintasuunnitelma keskeiset limiitit jatkuvuussuunnitelma Riskinsietokyvyn määrittely Strategian säännöllinen päivitys ja tiedottaminen organisaatiossa Integrointi muuhun riskienhallintakehikkoon Likviditeetin hallinnan kustannusten ja hyötyjen allokointi liiketoiminnoille kaikkien toimintojen vaikutukset likviditeettiriskiin tuotteiden hinnoittelu, tuloksen mittaaminen insentiivit

57 Riskien tunnistaminen Kaikkien merkittävien riskien tunnistaminen taseen erät johdannaiset taseen ulkopuoliset myönnetyt ja saadut luottolimiitit, takaukset, SPV:t maineriski markkinoiden likviditeetti keskittymät keskeiset valuutat oikeudelliset ja operatiiviset riskit vakuudet, nettoutus, kovenantit, strukturoidut tuotteet

58 Riskien mittaaminen Liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta johdetut menetelmät hyvin dokumentoidut ja säännöllisesti validoidut relevantit mittarit ja tunnusluvut ryhmä- ja yksikkötasot Tulevien kassavirtojen ennustaminen tase, johdannaiset, taseen ulkopuoliset historialliset havainnot, asiantuntija-arviot, konservatiiviset oletukset normaalit vs. stressiolosuhteet Tunnusluvut, limiitit riskinsietokyky maturiteettiepätasapainot, likvidien varojen reservit, keskittymät early warning -signaalit

59 Varainhankinta Pitkän aikavälin suunnitelmat tunnistettava mitkä tekijät vaikuttavat rahoituksen saantiin ja arvioitava saatavuutta säännöllisesti Talletusten analyysi talletuskehitys, vähittäis- ja tukkutalletusten osuus, keskittymät Markkinaehtoisen rahoituksen hajautus keskittymien seuranta maturiteettikeskittymät maantieteellinen tai valuutoittainen keskittyminen vastapuolikohtainen keskittyminen markkinakohtainen keskittyminen vakuudellisten lähteiden keskittymät (repo, arvopaperistaminen, ABS)

60 Likviditeettireservi Likvidit varat poikkeustilanteiden varmuusvaran minimin määrittely keskuspankkirahoituksen saatavuuden varmistaminen survival period kriteerinä liquidity generating capacity likvidit ja vähäriskiset varat, jotka eivät ole sidottu normaalin liiketoimintaan (vapaana olevat varat) ja jotka ovat likvidejä myös stressioloissa sijoitusten hajautus Mahdolliset esteet varojen vapaalle siirroille eri yksiköiden välillä Vakuushallinta vakuuksien kokonaistarpeen arviointi ja vakuusmassan seuranta riittävät järjestelmät kokonaisseurantaan oikeudelliset, operatiiviset riskit käytössä olevien /vapaiden vakuuksien limiitit vakuuslähteiden hajautus

61 Stressitestit Tunnistetaan suurimmat riskit ja haavoittuvuudet ja varmistetaan, että riskipositio ei ylitä ylimmän johdon määrittelemää riskitoleranssia Skenaariot poikkeuksellisia, mutta mahdollisia tapahtumia markkinoita, markkinalikviditeettiä koskevat skenaariot myös usean markkinan samanaikaiset ongelmat pankkikohtaiset skenaariot myös pidempikestoisia skenaarioita muiden riskien vaikutukset ryhmä- ja yksikkötasolla Määrälliset ja/tai laadulliset vaikutukset Oletusten säännöllinen arviointi Tulosten ja oletusten raportointi johdolle tulokset huomioitava strategiassa, mittareissa ja limiiteissä sekä jatkuvuussuunnitelman laadinnassa

62 Jatkuvuussuunnitelmat Menettelyt kassavirtavajeiden hallintaan poikkeustilanteissa Tehtävien määrittelyt ja tiedonkulku sovittu etukäteen Mukana sekä ryhmä- että yksikkötaso Toimintamallit sisäisesti: kriisiryhmät ja yhteyshenkilöt Toimintamallit ulospäin: vastapuolet, valvojat, analyytikot ja media Poikkeustilanteen määrittely ja suunnitelman käynnistäminen (early warning signals) Rahoituksen saatavuuteen vaikuttavien tekijöiden määrittely oletukset eri instrumenttien saatavuudesta eri olosuhteissa varojen realisointi ja likvidiys Säännöllinen testaus identifioidaan operatiiviset ongelmat ja vain poikkeustilanteisin varatut rahoituslähteet

63 Kansainvälisiä suosituksia ja selvityksiä CEBS Technical Advice on Liquidity Risk Management S-TECHNICAL-ADVICE-ON-LIQUIDITY-RISK- MANAGEME.aspx Technical aspects of stress testing under the supervisory review process CP 12 Baselin komitea Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision Joint Forum: The Management of Liquidity Risk in Financial Groups Institute of International Finance, IIF Principles of Liquidity Risk Management Financial Services Industry Response to the Market Turmoil (07/2008) IOSCO Sound Practices for Management of Liquidity Risk at Securities Firms ws=10

64 Valvojan pilari 2 / SREP arviointi Käytännön toteutus, kokemukset ja valvojan odotukset Sirpa Joutsjoki

65 Sisältö Johdanto Valvottavat ja suhteellisuuden periaate Sääntelytausta Fivan arviointikehikko Linjauspaperin Valvottavien pääoman riittävyyden arviointi pääperiaatteet Palaute ICAAPien pohjalta

Standardi RA4.11 1(5) 18.12.2008 Liite 2

Standardi RA4.11 1(5) 18.12.2008 Liite 2 Standardi RA4.11 1(5) Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien hallinnan ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot.

Lisätiedot

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko LIITE 2 1 (9) Paikallispankkien arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot. Kunkin kokonaisuuden numeerinen arvio sekä

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA. Muistio 1 (10) Dnro 2/501/ Valvottavien pääoman riittävyyden arviointi

FINANSSIVALVONTA. Muistio 1 (10) Dnro 2/501/ Valvottavien pääoman riittävyyden arviointi Muistio 1 (10) Valvottavien pääoman riittävyyden arviointi Johdanto Tässä muistiossa käsitellään lyhyesti niitä periaatteita, joita Finanssivalvonta noudattaa arvioidessaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen

Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen Tällä värillä merkityt kysymykset ovat vapaaehtoisia. Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen Yleistä Organisaatiorakenne 1. Yhtiön juridinen ja toiminnallinen rakenne ja johtamisjärjestelmä ml. mahdolliset

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta Määräykset ja ohjeet dnro 6/120/2007 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Vakavaraisuuden

Lisätiedot

option käyttöön otto

option käyttöön otto CRR 6(4) Likviditeettiriski CRR 11(3) Likviditeettiriski CRR 8 Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla soveltamatta asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittta sijoituspalveluyrityksiin Optio

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 6 - suurten asiakasriskien raportointi Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä 1.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (17) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (15) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

1 artikla. Kohde ja soveltamisala

1 artikla. Kohde ja soveltamisala L 107/76 25.4.2015 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen. Kysymyksiä ja vastauksia. 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista?

Julkinen kuuleminen. Kysymyksiä ja vastauksia. 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista? Julkinen kuuleminen toimilupahakemusten arviointioppaasta ja fintechluottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaasta Kysymyksiä ja vastauksia 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista? Pankit eli vakavaraisuusasetuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen

Muuttunut dokumentointivelvoite. Sami Laaksonen Muuttunut dokumentointivelvoite Sami Laaksonen 11.4.2017 Dokumentointivelvoite Muuttunut Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen etuyhteydessä tekemien liiketoimien hinnoittelusta laatima kirjallinen

Lisätiedot

VAKAVARAISUUDEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN - KESKEISET HAVAINNOT

VAKAVARAISUUDEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN - KESKEISET HAVAINNOT 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omaisuudenhoitoa tarjoaville rahastoyhtiöille VAKAVARAISUUDEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN - KESKEISET HAVAINNOT Rahoitustarkastus lähetti 19.9.2006 sijoituspalveluyrityksille

Lisätiedot

Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin

Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin Palautelomake 1 (8) Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Fivan vastaus Yleisiä kommentteja: 1. CEBSin ohjeilla

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin

Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin 1 (8) Palaute suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevan standardin RA 4.1 muutoksiin Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Fivan vastaus Yleisiä kommentteja: 1. CEBSin ohjeilla laajennetaan

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Markkina- ja vastapuoliriski

Markkina- ja vastapuoliriski Markkina- ja vastapuoliriski Aktuaariyhdistys 14.4.2010 Kai Niemi 4/23/10 / 1 Yleistä Perustuu pitkälti CEIOPS:n antamiin ehdotuksiin komissiolle 2. tason ohjeistuksesta Riskien vaikutus lasketaan delta-nav-periaatteella

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Riskienhallinta Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Mihin riskienhallintaa tarvitaan? Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on eläkkeensaajien

Lisätiedot

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017 EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Lopulliset ohjeet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisen alaskirjauksen ja muuntamisen järjestyksen ja vakavaraisuusasetuksen/vakavaraisuusdirektiivin keskinäisistä

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari Apulaisjohtaja Jukka Vesala 0 Finanssikriisin osoittamia ongelmia riskienhallinnassa

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12. Muistio 1 (6) Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.2014 1 Tausta Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä ovat

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA:

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3f Luottoriskin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) L 306/32 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/1993, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, merkittäviä ja vähemmän merkittäviä laitoksia sisältävien laitosten suojajärjestelmien Euroopan

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen 2 Oma varallisuus Rakenne ja arvostaminen Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Erityisiä asioita Tasoitusmäärä

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

10067/17 vpy/elv/si 1 DGG 1C

10067/17 vpy/elv/si 1 DGG 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2015/0270 (COD) 2016/0360 (COD) 2016/0361 (COD) 2016/0362 (COD) 2016/0363 (COD) 2016/0364 (COD) 10067/17 EF 117

Lisätiedot