Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi"

Transkriptio

1 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille

2 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Rajat ylittävien pankkien ja pankkiryhmittymien valvonta Marina Hansson

3 Direktiivimuutokset direktiiveihin 2006/48/EY ja 2006/49/EY Ecofin on hyväksynyt yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksista Rajat ylittävien pankkien ja pankkiryhmittymien valvontaa käsitellään lähinnä seuraavissa artikloissa: 2006/48/EY: Artiklat 40.3, 42a, 42b, 49, 50, 74, 129, 130, 131a linkki direktiivimuutokseen Esityksessä näkyvät artiklat ovat viittauksia Ecofinin hyväksymään direktiivimuutokseen Muutokset menossa Euroopan Parlamentin käsittelyyn helmikuussa tarkoitus saada käsiteltyä huhtikuussa Tässä esityksessä lähinnä: Valvontavastuut ja valvontayhteistyö, merkittävän sivukonttorin käsite, valvojakolleegiot college of supervisors

4 Direktiivimuutokset Ehdotuksia tytärpankkien ja sivukonttoreiden valvonnan kehittämiseksi erityisesti rajat ylittävissä valvottavaryhmissä Isäntävaltion valvojalle on tarkoitus antaa laajempi tiedonsaantioikeus sivukonttorien valvonnassa, erityisesti kriisitilanteissa merkittävän sivukonttorin käsite määritellään Isäntävaltion valvojalle oikeus osallistua yhteiseen valvojatyöhön college of supervisors

5 Direktiivimuutokset ja valvontavastuut Koti- ja sijaintimaiden (isäntävaltioiden) valvontaviranomaisten päävastuusuhteita valvonnassa ei ole tarkoitus muuttaa Tytärpankkien valvontavastuu olisi jatkossakin tytärpankin sijaintimaan valvojalla Koko konsernin kotimaan valvoja eli ns. konsolidoiva valvoja valvoisi koko konsernin kokonaisvakavaraisuutta yhdessä tytärpankkien valvojien kanssa. Sivukonttoreiden pääasiallinen valvontavastuu olisi kotivaltion viranomaisella

6 Merkittävä sivukonttori Määritelmä (Artikla 42a) Markkinaosuus talletuksissa ylittää 2 % Merkittävä vaikutus isäntävaltion maksu- ja selvitysjärjestelmiin Merkittävä asema isäntävaltiossa asiakkaiden lukumäärällä mitattuna Pyritään yhteiseen päätökseen, mutta isäntävaltion valvoja päättää viime kädessä siitä, onko sivukonttori merkittävä

7 Merkittävä sivukonttori Päätös merkittävyydestä tulee perustella kirjallisesti Mikäli sivukonttori luokitellaan merkittäväksi tulee (Artikla 42a) Isäntävaltion valvojaa informoida merkittävistä tapahtumista ja määrätyistä sanktioista yms. joilla on merkittävä vaikutus ko. luottolaitokseen Valvojien yhdessä suorittaa valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi ennen kriisiä ja kriisin aikana, käsittää mm. yhteisten arvioiden tekemisen, jatkuvuussuunnitelmien implementoinnin ja tiedotuksen Kotivaltion valvojan (mikäli tietoinen kriisitilanteesta) informoida isäntävaltion keskuspankkia ja muita viranomaisia kriisitilanteen syntymisestä

8 Valvojakolleegiot - College of supervisors (Artiklat 131a, 42a ja 129) Valvontayhteistyötä varten perustetaan valvojakolleegioita college of supervisors Kolleegion perustaminen on velvoittavaa myös pelkästään sivukonttorirakenteella toimiville ryhmille Kolleegion jäseniä voivat olla koti- ja isäntävaltion valvojat sekä kolmannen valtion valvojat Kolleegiolle tulee laatia kirjalliset toimintaperiaatteet konsolidoivan valvojan toimesta Myös Euroopan pankkivalvontakomitean CEBS:n tulee laatia operatiiviset ohjeet kolleegioiden toiminnalle

9 Valvojakolleegiot - College of supervisors (Artiklat 131a, 42a ja 129) Konsolidoivan valvojan tulee toimia kokouksen puheenjohtajana päättää viime kädessä siitä, kuka osallistuu kolleegion kokouksiin ja valvontatyöhön, mutta informoi kaikkia jäseniä ennen kokousta siitä, miten kokous on organisoitu, mitä asioita käsitellään ja toimia harkitaan sekä varsin pian kokouksen jälkeen kokouksissa päätetyistä toimenpiteistä ja järjestelyistä koordinoida valvottavaryhmää koskevan tiedon kerääminen ja tietojenvaihto sekä normaali- että kriisitilanteissa

10 Valvojakolleegiot - College of supervisors (Artiklat 131a, 42a ja 129) Konsolidoivan valvojan tulee suunnitella ja koordinoida valvontatoimenpiteet (mm. ICAAP, SREP ja lisäpääoman vaatiminen) normaalitilanteissa yhdessä muiden valvojien kanssa suunnitella ja koordinoida valvontatoimenpiteet kriisitilanteissa yhdessä muiden valvojien kanssa ja tarvittaessa keskuspankin kanssa Raportoida CEBS:lle valvojakolleegioiden toiminnasta

11 Valvojakolleegiot - College of supervisors Kolleegion tehtävät (Artikla 131a) valvojien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä Tietojenvaihto Vapaaehtoisesta tehtävien ja vastuiden jaosta sopiminen Laatia valvottavaryhmän riskiarvioihin perustuvat tarkastus- ja valvontasuunnitelmat Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi päällekkäisyyksien vähentäminen (ml. tietopyynnöt) Kriisitilanteiden hallinta Kaikessa yhteistyössä ja valvonnassa tulee käytettävissä olevaan tietoon perustuen huomioida mikä vaikutus toimenpiteellä on jäsenvaltioiden rahoitusmarkkinoiden vakauteen (Artiklat 40.3 ja 131a)

12 Valvontayhteistyö artiklassa 129 (3) Valvojien tulisi kuuden kuukauden sisällä siitä, kun konsolidoiva valvoja on toimittanut koko valvottavaryhmää koskevan riskiarvion muille valvojille tiedoksi, päästä yhteisymmärrykseen koko valvottavaryhmän pääoman riittävyydestä Tytäryhtiövalvojien tekemät riskiarviot tytärpankeista huomioidaan Yhteisestä päätöksestä tulee laatia kirjallinen dokumentti, joka sisältää perustellut näkemykset päätöksen tueksi toimitetaan myös emoluottolaitokselle

13 Valvontayhteistyö artiklassa 129 (3) Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä Konsolidoiva valvoja tekee kuuden kuukauden sisällä pääoman riittävyyttä koskevat päätökset ryhmätasolla ja perustelee päätöksen kirjallisesti (ottaen huomioon tytäryhtiövalvojien näkemykset) Tytäryhtiövalvojat tekevät päätöksen tytäryhtiötasolla ottaen huomioon konsolidoivan valvojan näkemykset Valvojat (sekä koti- että isäntävaltioiden valvojat voivat vaatia tätä) voivat konsultoida Euroopan pankkivalvontakomiteaa CEBSiä CEBSin kannanottoa tulee harkita tarkkaan Konsolidoivan valvojan päätös/arvio toimitetaan myös muille valvojille sekä emoluottolaitokselle Arviot päivitetään vuosittain

14 CEBSin rooli Ohjeistaa valvojakollegioiden operatiivista toimintaa ( Artikla 131a) Ohjeistaa valvojan yhteispäätösmenettelyä (Artikla 129 (3)) Voidaan konsultoida mikäli ei päästä yhteisymmärrykseen valvottavaryhmän pääoman riittävyydestä ja tasosta (Artikla 129 (3)) Konsolidoiva valvoja raportoi CEBS:lle valvojakolleegion toiminnasta ( Artikla 131a) CEBS raportoi Euroopan Neuvostolle, Parlamentille ja Komissiolle konvergenssin edistymisestä kolmen vuoden välein ( alkaen) (Artikla 42b) CEBS laati yhtenäisen raportointikehikon vakavaraisuusraportoinnille (ohjeistus viim , voimaan ) (Artikla 74) Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että valvojat osallistuvat CEBS:n toimintaan ja huomioivat CEBS:n ei-sitovat ohjeet ja suositukset (Artikla 42b)

15 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Omat varat / Hybridit Marina Hansson

16 Hybridisäännökset perustuvat direktiivin muutokseen Ecofin on hyväksynyt yleisnäkemyksen direktiiviehdotuksista Hybridi-instrumenttien muutoksen sisältönä: harmonisation of the classification of banks tier 1 capital funds and hybrid instruments, with a central role given to the CEBS in ensuring greater uniformity of supervisors practices in this area linkki direktiivimuutokseen Esityksessä näkyvät artiklat ja kappaleet ovat viittauksia Ecofinin hyväksymään direktiivimuutokseen Parlamentti äänestää direktiiviehdotuksesta huhtikuussa 2009

17 Direktiivin uudet säännökset Omien varojen luettelo artiklassa 57 on jatkossa täydellinen jäsenvaltiot voivat vain päättää näiden erien käytöstä (tai käyttämättä jättämisestä) Direktiivi asettaa sekä määrällisiä että laadullisia rajoituksia hybridi-instrumenteille Laatu vaikuttaa enimmäismäärään Kolme luokkaa ehdoton enimmäismäärä on 50 prosenttia ensisijaisista omista varoista vähennysten jälkeen eli niistä on vähennetty tappiot, omat osakkeet ja aineettomat hyödykkeet sekä liikearvo Ylimenevä osuus voidaan lukea toissijaisiin omiin varoihin [art. 66 (1a) d-kohta] Hätätilanteissa toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan ylittää omien varojen määrälliset rajoitukset [art. 66 (4)]

18 1. Määräaikaiset ja ns. innovatiiviset hybridi-instrumentit Enimmäismäärä on enintään 15 % ensisijaisista omista varoista [art. 66 (1a) c-alakohta] Määräaikaisten hybridien juoksu-ajan on oltava vähintään 30 vuotta, eivätkä ne voi sisältää muuta kannustinta takaisinmaksuun kuin eräpäivän [art. 63a (2)] Ns. innovatiiviset hybridit sisältävät kohtuullisen kannustimen takaisinmaksuun Direktiivi ei sisällä määritelmää kannustimelle

19 2. Muut hybridi-instrumentit (ns. eiinnovatiiviset) Enimmäismäärä on rajoitettu 35 %:iin ensisijaisista omista varoista [art. 66 (1a) b-kohta] Eivät sisällä vaihtovelvoitetta oman pääoman instrumentiksi, eivätkä myöskään kannustinta takaisinmaksuun Direktiivissä ei ole tarkkaa määritelmää tällaiselle instrumentille <- CEBSin ohjeistus

20 3. Hybridit-instrumentit, jotka ovat vaihdettavissa oman pääoman eräksi Enimmäismäärä 50 % ensisijaisista omista varoista [art. 66 (1a) a-kohta] Jos valvottavalla on myös muita hybridiinstrumentteja, yhteismäärä ei voi kuitenkaan nousta yli 50 %:n ensisijaisista omista varoista Hybridi-instrumentteja, jotka sisältävät vaihtovelvoitteen merkityksi omaksi pääomaksi hätätilanteessa ja milloin tahansa toimivaltaisen viranomaisen aloitteesta, kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen tilanne ja vakavaraisuusasema sitä vaativat

21 Uusiin säännöksiin sopeutuminen Valvottavien, jotka eivät täytä direktiivin uusien hybridisäännösten määrällisiä rajoituksia mennessä, on kehitettävä strategiat ja prosessit tarvittaville sopeuttamistoimenpiteille [art. 154 (8)] Arviointikohteena pilari 2 tarkasteluissa

22 Muita vaatimuksia hybridiinstrumenteille Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksuoptio [art. 63a (2)] Optioita voi olla yksi tai useampi Aikaisin ajankohta käytölle 5 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta Jos sisältää kannustimen, aikaisin mahdollinen lunastus 10 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta Takaisinmaksu toimivaltaisen viranomaisen ennakkoon antaman hyväksymisen perusteella Edellytyksenä, ettei valvottavan taloudellinen tilanne tai vakavaraisuusasema vaarannu Tai instrumentin korvaaminen vähintään samanlaatuisella tai parempilaatuisella

23 Takaisinmaksua koskevia säännöksiä Viranomainen voi estää määräaikaisen hybridin takaisinmaksun, jos valvottava ei täytä vakavaraisuusvaatimuksia tai muulloinkin valvottavan taloudellisen tilanteen tai vakavaraisuusaseman perusteella Verolainsäädännön muutos ja instrumentin luokittelumuutos voivat myös mahdollistaa eräissä tapauksissa ennenaikaisen takaisinmaksun

24 Koronmaksu [Artikla 63a (3)] Sopimusehdot tai muut säännökset sallivat koronmaksun peruuttamisen tarvittaessa rajoittamattomaksi ajaksi ilman että koron kerryttämistä jatkettaisiin (kumulatiivisuus) Valvottavan on peruutettava korko, jos se ei täytä omien varojen vähimmäismäärää Korko on sallittua direktiivin mukaan maksaa myös osakkeina, jos mekanismi säästää valvottavan taloudellisia resursseja

25 Tappion kattaminen [art. 63a (4)] Hybridi-instrumentin sopimusehtojen tai sitä koskevien säännösten mukaan pääoman, maksamattoman koron tai osingon on oltava sellaisia, että ne ovat on käytettävissä tappioiden kattamisen eivätkä ne estä liikkeeseenlaskijan uudelleenpääomittamista tarkoituksenmukaisella tavalla, jonka CEBS on hyväksynyt <- CEBSin ohjeistus

26 Hybridi-instrumentin etuoikeusjärjestys [art. 63a (5)] Luottolaitoksen konkurssissa ja selvitystilassa hybridi-instrumenttien on oltava huonommalla etuoikeudella kuin ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät

27 Epäsuorat emissiot [art. 65(1) a-kohta] Mikäli hybridi-instrumentista muodostuisi vähemmistöosuutta luettavaksi konsolidoituihin omiin varoihin, on vähemmistöosuuden täytettävä artiklojen 63a, 66 ja 63a a-, c-, d- ja e-kohdissa asetetut vaatimukset

28 Siirtymäajat määrällisille rajoituksille [art. 154 (9)] Instrumentit, jotka olivat ensisijaisiin omiin varoihin luettavia, mutta jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia (art. 57 a-kohta ja art. 63a) voidaan lukea hybridiinstrumentteina enintään asti ensisijaisiin omiin varoihin vanhat instrumentit luettavissa 15/35/50%:n rajoihin välillä 20 %:iin asti välillä 10 %:iin asti välillä

29 Pilari 3 julkistamisvelvoitteet [Liite XII] Laadullisia ja määrällisiä julkistamisvelvoitteita lisätään Omiin varoihin luettujen hybridi-instrumenttien keskeiset ehdot tulee julkistaa erityisesti, jos ehdot sisältävät kannustimen takaisinmaksuun tai vaativat sopeuttamista direktiivin vaatimuksiin Hybridi-instrumenttien määrät Omana tietona hybridi-instrumentit, jotka sisältävät kannustimen takaisinmaksuun Lisäksi on ilmoitettava omiin varoihin luetut hybridiinstrumentit, joihin kohdistuu sopeuttamistoimia

30 CEBSille annetut tehtävät CEBSin on seurattava hybridi-instrumenttien liikkeeseen laskua ennen direktiivin voimaantuloa [art. 154 (9)] CEBSin tulee laatia ohjeistus hybridiinstrumenttien eurooppalaisen valvontakäytännön yhtenäistämiseksi [art.63a (6)] Komissio arvioi valvontakäytännön yhtenäisyyttä mennessä ja tekee tarvittaessa muutosehdotukset Parlamentille ja Neuvostolle

31 Aikataulu CEBSin ohjeistukselle Ensimmäinen luonnos ohjeistuksesta on suunniteltu tulevan lausunnolle maaliskuun puolivälissä, lausuntoaikaa kesäkuun puoliväliin 2009 Julkinen kuulemistilaisuus toukokuussa 2009 Lopullisen ohjeistuksen julkistaminen lokakuussa 2009

32 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Suuret asiakasriskit Taina Erovaara-Williams

33 Esityksen sisältö Komission tavoitteet uudistukselle Uudistuksen yksityiskohtia 1. Asiakaskokonaisuus-määritelmän laajennus 2. Suurten asiakasriskien enimmäismäärä Luottolaitosvastuiden käsittely 3. Hyväksyttävät luottoriskin vähentämistekniikat (vakuudet) 4. Vakuuksien huomioiminen vastuun määrässä 5. Rajoitusten ulkopuoliset vastuut Konsernin sisäisten erien käsittely 6. Raportointi 7. Säännösten soveltaminen sijoituspalveluyrityksiin CEBSin jatkotyö

34 Komission tavoitteet uudistukselle (1) Suurten asiakasriskien seuranta ja valvonta olennainen osa instituutioiden valvontaa Keskittymät yhteen asiakkaaseen/asiakaskokonaisuuteen voivat vaarantaa luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuuden tarvitaan erillistä sääntelyä Säännösten harmonisointi ja kansallisten optioiden vähentäminen jäsenvaltioiden kesken kilpailuneutraliteettinäkökohdat ja hallinnolliset kustannukset

35 Komission tavoitteet uudistukselle (2) Asiakaskokonaisuutta muodostettaessa riskit tunnistettava kattavammin otettava huomioon myös vastapuolten yhteisestä rahoituksen lähteestä syntyvät riskit. Säännösten harmonisointi mahdollisuuksien mukaan vakavaraisuussääntelyn kanssa Huomioitava kuitenkin suurten asiakasriskien erityispiirteet (luottoriski ei ole hajaantunut) sääntelyssä riskin todennäköisyyttä ei huomioida sääntelyssä hyväksytään vain luottoriskin vähentämistekniikat, joissa vakuuden tehokas realisointi toteutuu

36 Komission tavoitteet uudistukselle (3) Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuista syntyvät tappiot yhtä vakavia kuin yritysvastuista syntyvät tappiot käsiteltävä ja raportoitava samojen sääntöjen mukaan Pienemmille pankeille kohtuullista sallia tietty euromääräinen enimmäisraja

37 Uudistuksen yksityiskohtia (1) 1. Asiakaskokonaisuus-määritelmän laajennus Keskinäisistä liikesuhteista johtuva riippuvuus: Yritykset, jotka muodostavat yhden riskin niin, että jos yksi niistä joutuu maksuvaikeuksiin tai ei saa rahoitusta, niin myös toinen tai kaikki samaan asiakaskokonaisuuteen kuuluvat yritykset todennäköisesti joutuvat maksuvaikeuksiin tai eivät saa rahoitusta. (art 4 point 45 (b)) Asiakaskokonaisuutta määriteltäessä huomioitava myös arvopaperistamispositiot sekä sijoitus- ja muut rahastot (strukturoidut tuotteet) (art 106, 3) Mihin todellinen riski kohdistuu; kohde-etuutena oleviin instrumentteihin vai koko kokonaisuuteen (the scheme) Look -through vai ei vai molemmat?

38 Uudistuksen yksityiskohtia (2) 2. Suurten asiakasriskien enimmäismäärä (art 111) Max 25 % valvottavan omista varoista / konsolidoiduista omista varoista vähennyserien huomioimisen jälkeen. Koskee kaikkia vastapuolia vastuun maturiteetista riippumatta. Myönnytys pienemmille luottolaitoksille/sipoille: Vastapuolena luottolaitos tai sipa rajana 25 % tai 150 milj. euroa, kumpi on korkeampi. 150 milj euroa > 25 %, rajana ei automaattisesti 150 milj, vaan Valvottavan on itse määriteltävä raja, joka on kohtuullisessa suhteessa sen omiin varoihin. Määrä ei saa olla suurempi kuin 100 % valvottavan omista varoista. Määrän oltava linjassa niiden periaatteiden kanssa, jotka valvottava on keskittymäriskin tunnistamiseksi ja rajoittamiseksi vahvistanut (liite V kohta 7 ja standardi 4.2, luku 6.7.2)

39 Uudistuksen yksityiskohtia (3) 2. Suurten asiakasriskien enimmäismäärä (jatkuu) Jos vastapuolena asiakaskokonaisuus, johon sisältyy rahoituslaitosten lisäksi elinkeinoyhteisöjä: Edellä mainittu raja, mutta asiakaskokonaisuuteen sisältyvien elinkeinoyhteisöjen yhteenlasketut vastuut eivät saa koskaan ylittää 25 %:ia. Jäsenvaltio voi asettaa rajan 150 milj. euroa pienemmäksi. Valvontaviranomainen voi yksittäistapauksissa sallia 100 %:n rajan ylityksen. Konsernin sisäisiä eriä koskeva 20 %:n raja sekä suurten asiakasriskien yhteismäärää koskeva 800 %:n raja poistettu.

40 Uudistuksen yksityiskohtia (4) 3. Hyväksyttävät CRM-tekniikat (vakuudet) (art 112, 113, 115) Hyväksytään muuten samat CRM-tekniikat vähennyserinä kuin vaka-laskennassa, paitsi saamiset, muut fyysiset vakuudet ja leasing. Sallittujen vähennyserien täytettävä samat hyväksyttävyyden edellytykset ja vähimmäisvaatimukset kuin vaka-laskennassa Poikkeus: Kiinteistövakuudet

41 Uudistuksen yksityiskohtia (5) 3. Hyväksyttävät CRM-tekniikat (jatkuu) Kiinteistövakuudet: Asuinkiinteistövakuutta ja asuinkiinteistöleasingiä voi käyttää vastuun määrää vähentävänä eränä 50 %:iin asti vakuuden käyvästä arvosta. Liikekiinteistövakuutta voi käyttää vähennyseränä 50 %:iin asti vakuuden käyvästä arvosta, mikäli vakuus hyväksytään vakavaraisuuslaskennassa riskipainoa alentavaksi. (ei Suomessa)

42 Uudistuksen yksityiskohtia (6) 3. Vakuuksien huomioiminen vastuun määrässä (art 117) Takaus Valvottava voi halutessaan käsitellä vakuudellista osaa vastuusta takaajan vastuuna (substituutio) Takaajalla oltava sama tai alhaisempi riskipaino kuin alkuperäisellä velallisella Valuuttaero, maturiteettiero, osittainen suoja käsiteltävä kuten vaka-laskennassa Rahoitusvakuus, kun sovelletaan yksinkertaista menetelmää Valvottava voi halutessaan käsitellä vakuudellista osaa vastuusta liikkeeseenlaskijan vastuuna (substituutio) Liikkeeseenlaskijalla oltava sama tai alhaisempi riskipaino kuin alkuperäisellä velallisella Vastuun ja vakuuden välinen maturiteettiero ei sallittu Rahoitusvakuus, kun sovelletaan kattavaa menetelmää Vaka-laskennan mukainen vastuun oikaistu arvo (E*) Vastuuarvossa huomioitu rahoitusvakuus ja maturiteettiero

43 Uudistuksen yksityiskohtia (7) 4. Vakuuksien huomioiminen vastuun määrässä (jatkuu) Rahoitusvakuus, kun valvottavalla lupa omiin LGDestimaatteihin Valvottava pystyy estimoimaan rahoitusvakuuden osuuden erikseen muista LGD:hen vaikuttavista eristä voi vähentää estimoimansa vakuuden arvon vastuun määrästä, voi laskea oikaistun vastuun arvon E* tai voi käyttää substituutiomenetelmää Sovellettaessa rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää tai omia estimaatteja, vakuuksien arvonmuutoksista tehtävä säännöllisiä stressitestejä. Vakuuksien arvonmuutosten stressaus sisällytettävä osaksi keskittymäriskin periaatteita ja menettelytapoja.

44 Uudistuksen yksityiskohtia (8) 5. Rajoitusten ulkopuoliset vastuut (art 113) a) Rajoitusten ulkopuoliset vastuut, joihin ei liity kansallista harkintavaltaa b) Kansallisessa harkintavallassa, jätetäänkö tietyt vastuut rajoitusten ulkopuolelle kokonaan tai osittain

45 Uudistuksen yksityiskohtia (9) 5. Rajoitusten ulkopuoliset vastuut a) Rajoitusten ulkopuoliset vastuut, joihin ei liity kansallista harkintavaltaa Vastuut sellaisilta valtioilta ja keskuspankeilta, aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta, kv. Kehityspankeilta ja kv. organisaatioilta, joilta olevat vastuut vaka-laskennassa 0 %:n riskipainolla, ja näiden takaamat saamiset. Konsernin sisäiset erät, jotka vakavaraisuudessa saadaan lukea 0 %:n riskipainoluokkaan

46 Uudistuksen yksityiskohtia (10) a) Rajoitusten ulkopuoliset vastuut, joihin ei liity kansallista harkintavaltaa (jatkuu) Vakuutena olevat valvottavaan tehdyt talletukset ja valvottavan liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset, ja lisäksi valvottavan konsolisointiryhmään kuuluvaan luottolaitokseen tehdyt talletukset tai sen liikeeseenlaskemat sijoitustodistukset (eroaa vakalaskennasta). Vaka-laskennassa alhaisen riskin eriksi luettavista kayttämättömistä luottolupauksista syntyvät vastuut. Vain jos sopimus on tehty niin, että luotto ei ole nostettavissa, jos nosto aiheuttaisi 25 %:n rajan rikkoutumisen.

47 Uudistuksen yksityiskohtia (11) b) Kansallisessa harkintavallassa, jätetäänkö tietyt vastuut rajoitusten ulkopuolelle kokonaan tai osittain Katetut joukkolainat Konsernin sisäiset erät, kun vastapuoli konsolidoidun valvonnan alla Vastapuolena valvottavan emoyritys, tytäryritys tai sisaryritys Saamiset samassa verkostossa toimivalta keskusrahalaitokselta, jonka vastuulla keskinäisten maksujen selvitys ja katteensiirto. Verkoston olemassaolon perustuttava lakiin tai yhtiöoikeudelliseen sopimukseen Vaka-laskennassa keskimääräisen/alhaisen riskin omaavat taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin luettavat remburssit ja nostamattomat luottolupaukset Rajoitusten ulkopuolelle 50 %:sesti Kassavarantovelvoitteeseen liittyvät kansallisessa valuutassa olevat saamiset keskuspankilta (?)

48 Uudistuksen yksityiskohtia (12) 6. Raportointi Raportoitava kaikki suuret asiakasriskit (ml. rajoitusten ulkopuoliset) väh. 2 krt vuodessa Raportoitava asiakkaan nimi, vastuu ennen vähennyseriä, käytetyt vähennyserät ja vastuu vähennyserien jälkeen. IRBA-pankkeille uusi velvollisuus raportoida konsolidointitasolta 20 suurinta vastuutaan (pl. rajoitusten ulkopuoliset) Valvottavien analysoitava mahdollisten vakuuksien aiheuttamien epäsuorien keskittymien synty ja informoitava niistä valvojaa. Arvopapereiden liikkeeseenlaskijat, takaajat, strukturoidut tuotteet

49 Uudistuksen yksityiskohtia (13) 7. Säännösten soveltaminen sijoituspalveluyrityksiin Muutos direktiivin 2006/49/EY, artiklaan 28 Tietyt sipat pois sääntelyn piiristä Artikla 20 (2):n mukaiset rajoitetulla toimiluvalla toimivat sipat Artikla 20 (3):n mukaiset rajoitettua toimintaa harjoittavat sipat Käytännössä sääntelyn ulkopuolelle jäänevät sipat, jotka eivät harjoita kaupankäyntiä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista

50 CEBSin jatkotyö CEBS:llä uusi työryhmä valmistelemassa suosituksia (Guidelines) säännösten yhtenäisen implementoinnin varmistamiseksi Aihealueet, joista suosituksia annetaan on vielä auki, mutta ainakin seuraavista: keskinäisistä liikesuhteista aiheutuva riippuvuus käsite (definition of interconnectedness) Strukturoitujen tuotteiden käsittely Raportointi

51 Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Likviditeettiriskien hallinta Meri Rimmanen

52 Sääntely Likviditeettiriskin hallintaa koskeva sääntely Kansainvälinen: EU-komissio, CEBS, Baselin komitea Kotimainen: Lainsäädäntö, Ratan standardit

53 EU-komissio, CEBS, Baselin komitea EU-sääntelyn perustana direktiivi 2006/48/EY Direktiiviluonnoksessa liitteen V vaatimuksia laajennettu. Ecofin hyväksynyt CEBSin suositukset Technical Advice on Liquidity Risk Management (syyskuu 2008) S-TECHNICAL-ADVICE-ON-LIQUIDITY- RISK-MANAGEME.aspx Baselin pankkivalvontakomitean komitean periaatteet Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (syyskuu 2008)

54 Kotimainen sääntely Luottolaitoslaissa yleinen riskienhallintasäännös (49 ) Riskienhallintaa koskevat standardit Standardi 4.1 sisäisen valvonnan järjestämisestä Standardi 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen Standardi 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta Standardi likviditeettiriskin hallinnasta valmisteilla Fiva ei aseta kvantitatiivisia rajoja Perustuu direktiiviin, Baselin komitean ja CEBSin suosituksiin Keskustelutilaisuus ja lausuntokierros Raportointistandardi 4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Muutoksia riskienhallintaa koskevan standardin valmistuttua

55 Direktiivimuutokset Likviditeettistrategia Riskien hallinnan periaatteet, prosessit, kustannusten ja hyötyjen allokointi Riskinsietokyky Riskien tunnistaminen ja mittaaminen, seuranta ja valvonta, riskien vähentäminen Vapaasti käytettävissä olevien likvidien varojen reservi Mahdolliset esteet varojen vapaalle siirrolle Stressitestit Raportointi johdolle, heijastuminen strategiaan Jatkuvuussuunnitelma

56 Hallituksen likviditeettistrategia Likviditeettiriskin määritelmä valvottavan omista lähtökohdista normaali- ja stressiolosuhteet varainhankintasuunnitelma keskeiset limiitit jatkuvuussuunnitelma Riskinsietokyvyn määrittely Strategian säännöllinen päivitys ja tiedottaminen organisaatiossa Integrointi muuhun riskienhallintakehikkoon Likviditeetin hallinnan kustannusten ja hyötyjen allokointi liiketoiminnoille kaikkien toimintojen vaikutukset likviditeettiriskiin tuotteiden hinnoittelu, tuloksen mittaaminen insentiivit

57 Riskien tunnistaminen Kaikkien merkittävien riskien tunnistaminen taseen erät johdannaiset taseen ulkopuoliset myönnetyt ja saadut luottolimiitit, takaukset, SPV:t maineriski markkinoiden likviditeetti keskittymät keskeiset valuutat oikeudelliset ja operatiiviset riskit vakuudet, nettoutus, kovenantit, strukturoidut tuotteet

58 Riskien mittaaminen Liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta johdetut menetelmät hyvin dokumentoidut ja säännöllisesti validoidut relevantit mittarit ja tunnusluvut ryhmä- ja yksikkötasot Tulevien kassavirtojen ennustaminen tase, johdannaiset, taseen ulkopuoliset historialliset havainnot, asiantuntija-arviot, konservatiiviset oletukset normaalit vs. stressiolosuhteet Tunnusluvut, limiitit riskinsietokyky maturiteettiepätasapainot, likvidien varojen reservit, keskittymät early warning -signaalit

59 Varainhankinta Pitkän aikavälin suunnitelmat tunnistettava mitkä tekijät vaikuttavat rahoituksen saantiin ja arvioitava saatavuutta säännöllisesti Talletusten analyysi talletuskehitys, vähittäis- ja tukkutalletusten osuus, keskittymät Markkinaehtoisen rahoituksen hajautus keskittymien seuranta maturiteettikeskittymät maantieteellinen tai valuutoittainen keskittyminen vastapuolikohtainen keskittyminen markkinakohtainen keskittyminen vakuudellisten lähteiden keskittymät (repo, arvopaperistaminen, ABS)

60 Likviditeettireservi Likvidit varat poikkeustilanteiden varmuusvaran minimin määrittely keskuspankkirahoituksen saatavuuden varmistaminen survival period kriteerinä liquidity generating capacity likvidit ja vähäriskiset varat, jotka eivät ole sidottu normaalin liiketoimintaan (vapaana olevat varat) ja jotka ovat likvidejä myös stressioloissa sijoitusten hajautus Mahdolliset esteet varojen vapaalle siirroille eri yksiköiden välillä Vakuushallinta vakuuksien kokonaistarpeen arviointi ja vakuusmassan seuranta riittävät järjestelmät kokonaisseurantaan oikeudelliset, operatiiviset riskit käytössä olevien /vapaiden vakuuksien limiitit vakuuslähteiden hajautus

61 Stressitestit Tunnistetaan suurimmat riskit ja haavoittuvuudet ja varmistetaan, että riskipositio ei ylitä ylimmän johdon määrittelemää riskitoleranssia Skenaariot poikkeuksellisia, mutta mahdollisia tapahtumia markkinoita, markkinalikviditeettiä koskevat skenaariot myös usean markkinan samanaikaiset ongelmat pankkikohtaiset skenaariot myös pidempikestoisia skenaarioita muiden riskien vaikutukset ryhmä- ja yksikkötasolla Määrälliset ja/tai laadulliset vaikutukset Oletusten säännöllinen arviointi Tulosten ja oletusten raportointi johdolle tulokset huomioitava strategiassa, mittareissa ja limiiteissä sekä jatkuvuussuunnitelman laadinnassa

62 Jatkuvuussuunnitelmat Menettelyt kassavirtavajeiden hallintaan poikkeustilanteissa Tehtävien määrittelyt ja tiedonkulku sovittu etukäteen Mukana sekä ryhmä- että yksikkötaso Toimintamallit sisäisesti: kriisiryhmät ja yhteyshenkilöt Toimintamallit ulospäin: vastapuolet, valvojat, analyytikot ja media Poikkeustilanteen määrittely ja suunnitelman käynnistäminen (early warning signals) Rahoituksen saatavuuteen vaikuttavien tekijöiden määrittely oletukset eri instrumenttien saatavuudesta eri olosuhteissa varojen realisointi ja likvidiys Säännöllinen testaus identifioidaan operatiiviset ongelmat ja vain poikkeustilanteisin varatut rahoituslähteet

63 Kansainvälisiä suosituksia ja selvityksiä CEBS Technical Advice on Liquidity Risk Management S-TECHNICAL-ADVICE-ON-LIQUIDITY-RISK- MANAGEME.aspx Technical aspects of stress testing under the supervisory review process CP 12 Baselin komitea Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision Joint Forum: The Management of Liquidity Risk in Financial Groups Institute of International Finance, IIF Principles of Liquidity Risk Management Financial Services Industry Response to the Market Turmoil (07/2008) IOSCO Sound Practices for Management of Liquidity Risk at Securities Firms ws=10

64 Valvojan pilari 2 / SREP arviointi Käytännön toteutus, kokemukset ja valvojan odotukset Sirpa Joutsjoki

65 Sisältö Johdanto Valvottavat ja suhteellisuuden periaate Sääntelytausta Fivan arviointikehikko Linjauspaperin Valvottavien pääoman riittävyyden arviointi pääperiaatteet Palaute ICAAPien pohjalta

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Sisällysluettelo Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Sijoittajat ovat tottuneet siihen, että sijoitusrahastoihin

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS arvioita taloudellisista vaikutuksista 12/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta 12.4.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta Financial crisis, risk and

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008

RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008 RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008 2 (24) Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 3 2 Valvonnan sisältö ja valvontamenetelmät... 5 3 Rahoitusmarkkinoiden kriisi ja rahoitusinstrumentteja koskevat tiedot IFRS

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainaohjelma 900.000.000 euroa Joukkovelkakirjalainaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä,

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus FI 2014 nro 05 Erityiskertomus Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot