Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008"

Transkriptio

1 Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämpö

2

3 Kaukolämmön mittaus Energiateollisuus ry 2008 ET-Kaukolämpökansio 1/2

4

5 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Tämä suositus käsittelee asiakkaille toimitettavan kaukolämmön mittaamista. Suosituksessa määritellään kaukolämmön mittaustoiminnot ja järjestelmät. Suositusta voidaan myös soveltaa kaukojäähdytysenergian mittaamiseen. Julkaisua on tarkoitettu käytettäväksi yleisenä ohjeena kaukolämpöenergian mittauksessa, mittarien hankinnan apuvälineenä ja mittaustoiminnan käyttöohjeena. Lisäksi suosituksessa on esitetty mittarivalmistajille mittauksen vaatimukset ja kuvattu olosuhteet, joissa mittarien on toimittava. Suosituksessa on huomioitu mittauslaitedirektiivin asettamat vaatimukset. Myös siirtymäkauden aikana (enintään vuoteen 2016 asti) hyväksyttävät mittarit on kuvattu suosituksessa. Tämä suositus korvaa "Kaukolämpöenergian mittaamista koskevan suosituksen" K13/1994. Suositus on hyväksytty Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunnan kokouksessa Mittaustyöryhmä Veli-Matti Mäkelä Juhani Halttunen Pekka Joutsenvirta Jari Kairama Asko Kilpeläinen Mirja Tiitinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mitox Oy Fortum Power and Heat Oy Turku Energia Oy Kajaanin Lämpö Oy Energiateollisuus ry Lämmönkäyttötoimikunta Tuomo Toivanen Hyvinkään Lämpövoima Oy Petri Flyktman Jyväskylän Energia Oy Jarmo Jokisalo Fortum Power and Heat Oy Lassi Kortelainen Vantaan Energia Oy Veli-Matti Mäkelä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Timo Neira Helsingin Energia Kauko Vehmanen Rauman Energia Oy Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry

6

7 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tausta Termit ja määritelmät Vertailu vanhan lainsäädännön ja MIDin mukaisista merkinnöistä Lyhenteet Lainsäädäntö ja määräykset Mittauslaitedirektiiviä edeltänyt lainsäädäntö, tyyppihyväksyntä Mittauslaitedirektiivi Muu lämpöenergiamittareita koskeva lainsäädäntö Kaukolämpöenergian mittaaminen Yleiset vaatimukset Nimelliset käyttöedellytykset Käyttöympäristö Käyttöolosuhteet Lämpöenergian mittauslaitteet Virtausanturi Rakenne Lujuus- ja rakenneolosuhteet Ominaisuudet Virtausanturin tarkkuusvaatimukset Impulssilaite Lämpömääränlaskin Tehonsyöttö Sähköiset liitännät Toiminta-alue Lämpömäärälaskimen suurin sallittu virhe Näyttö Rakenne Lämpötila-anturit Toiminta-alue Sallittu virhe Tekniset vaatimukset Aikavakio Asennustavat Yhdistelmämittari Erillisistä osalaitteistoista kootun mittarin virhe Tekninen esite, merkinnät Mittarin lisäominaisuudet Mittauslaitteiden valinta Mitoitus Mittauskeskus ja mittauksen asennus Mittauskeskuksen rakenne Mittauskeskuksen kunnossapito ja huolto Mittauskeskuksen saneeraus Mittarien asennus ja käyttöönotto Käytönaikainen valvonta Mittarien käyttöönoton, käytön ja tarkastamisen periaatteet Uusien mittarien vastaanotto ja tarkastus Mittarien asennus ja käyttöönotto... 27

8 7.1.3 Mittarien käyttö ja lukemien seuranta Käytönaikainen seuranta ja määräaikaistarkastus Mittarien poisto ja poistettujen mittarien kunnon selvittäminen Mittarien romutus Huolto- ja varastointitoimet Huollettujen mittauslaitteiden viritys ja kalibrointi Käytönaikainen seuranta Kulutus- ja mittaustietojen hyödyntäminen Kuukausittainen kulutusseuranta Kulutusseurannan avulla tehtävä vuosittainen tarkastus Mittarien kenttä- ja laboratoriotarkastukset Kenttätestaukset Laboratoriotarkastukset Määräaikaistarkastukset Tarkastus satunnaisotannalla Asiakkaalta poistettujen mittarien tarkastus Näytteenottomenetelmä Johtopäätökset mittarien tarkastustuloksista Tarkastus- ja kalibrointilaitteiden tarkkuuden ylläpito Tarkastuksia ja kalibrointeja suorittava laboratorio Mittarien ja tarkastustulosten dokumentointi Mittaritietokannat Mittarien tarkastukset Kalibrointitietojen tilastointi Tiedonsiirto ja etäluenta Etäluentaan siirtyminen Mittaustietojen toimittaminen asiakkaalle Mittarien hankinta Tarjouskysely Tarjous Tarjousvertailu Hankintasopimus tai tilaus Vastaanotto Ohjeita ja vinkkejä Virtausanturin asennus, suorat putkiosuudet Virtausprofiilin vaikutus Mittauskeskuksen sähköistys Mittarien kenttätestausmenetelmät Lämpömääränlaskimen kenttätestaus Lämpötila-anturien kenttätestaus Virtausanturin kenttätestaus Mittarien laboratoriotestaukset Lämpömääränlaskimien laboratoriotarkastusmenetelmät Lämpötila-anturien laboratoriotarkastusmenetelmät Virtausanturin laboratoriotarkastusmenetelmät Kaukojäähdytysenergian mittaus LIITE 1 Virtausanturin, lämpömääränlaskimen ja lämpötila-anturien tyypillisiä virhekäyriä LIITE 2 Lämpötila-anturien asennus, esimerkkejä LIITE 3 Mittauskeskuksen peruskytkentä LIITE 4 Mittauskeskuksen kytkentäesimerkki LIITE 5 Mittauskeskuksen käyttöönottotarkastus LIITE 6 Vikatilastointi LIITE 7 Mittaustiedon toimittaminen asiakkaalle, vaihtoehtoja LIITE 8 Lämpöenergiamittarien hankinta-, myynti- ja toimitusehdot, malli LIITE 9 Kaukojäähdytysenergian mittauskeskus... 61

9 1 1 Johdanto Tämä suositus käsittelee asiakkaille toimitettavan kaukolämpöenergian mittaamista. Suosituksessa määritellään lämmönmittauslaitteiden toiminnalliset vaatimukset ja annetaan toimintaohjeita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Suositusta voidaan myös soveltaa kaukojäähdytysenergian mittaamiseen. Luotettava mittaus on oleellinen osa kaukolämpöyrityksen toimintoja, sillä lämpöenergian laskutuksen on perustuttava oikeaan, mitattuun kulutustietoon. Energiamittauksen ja laskutuksen luotettavuudella on suuri merkitys yrityksen palveluihin, maineeseen ja imagoon. Energian mittauksen luotettavuus kattaa mittauksen koko elinkaaren mittarin hankinnasta sen romutukseen asti. Mittarien vähimmäislaadun määrittelevät lainsäädäntö ja standardit. Käytönaikaisen mittauksen varmentamisen ja mittaustietojen oikeellisuuden osalta vastuu on mittauspalveluiden toimittajalla. Mittausketjuun kuuluvat seuraavat toiminnot: mittarien hankinta mittarien asentaminen mittarien toiminnan seuranta ja kunnossapito lukematiedon tarjoaminen laskutusta sekä kulutus- ja tehoseurantaa varten mittarirekisterin ylläpito vikatilaston ylläpito mittarien poistaminen ja romutus Mittaustoiminnolta saatuja tietoja käytetään kaukolämmön laskutuksessa ja asiakaspalvelussa. Mittaustietoja hyödynnetään laskutukseen tehon ja vesivirran seurantaan asiakaspalveluun, raportointiin asiakkaille tarjottaviin lisäpalveluihin. 1.1 Tausta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi mittauslaitteista 2004/22/EY (Measuring Instrument Directive, MID) tuli voimaan Direktiivi koskee siinä mainittujen mittauslaitteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Tällaisia mittauslaitteita käytetään tyypillisesti kaupankäynnissä ja viranomaistoiminnassa; esimerkkejä ovat lämpöenergiamittarien lisäksi mm. polttoainemittarit, taksimittarit, vesi-, kaasu- ja sähköenergiamittarit sekä automaattiset vaa'at, joita käytetään teollisuudessa. Mittauslaitedirektiivin voimaantulon myötä vakauslainsäädäntö uusitaan kokonaisuudessaan. Uudistuksen myötä MID saatetaan voimaan Suomessa myös lämpöenergiamittausten osalta, jolloin MIDin vaatimukset kattavat lämpöenergiamittarien osalta tyyppihyväksyntää ja ensivakausta vastaavat menettelyt. Käytön aikaisesta ja käytön jälkeisestä valvonnasta voidaan säätää kansallisesti. Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdoissa /1/ lämpöenergian mittauksesta määritellään: Asiakkaalle toimitettava lämpöenergia mitataan lämmönmyyjän mittauslaitteilla. Mittauslaitteet ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja standardien mukaisia. Asiakas lukee lämpöenergiamittarit ja seurantamittarit sekä toimittaa lukematiedot ohjeiden mukaisesti lämmönmyyjälle, ellei toisin ole sovittu. 1 Energiateollisuus ry, Lämpösopimus. Liittymis- ja lämmönmyyntiehdot. Suositus T1/2001

10 2 Asiakas antaa tarvittaessa tiedonsiirron käyttömahdollisuuden lämpöenergiamittarin mahdollista lämmönmyyjän kaukoluentaa varten. Lämmönmyyjä vastaa omista kaukoluennan kustannuksistansa. Mikäli asiakas haluaa siirtää omaan seurantajärjestelmäänsä tiedot kulutetuista lämpö- ja vesimääristä, lämmönmyyjä asentaa tarvittavat lisälaitteet mittariinsa asiakkaan kustannuksella. Lämmönmyyjä tarkistuttaa lämmön veloituksessa käytetyt mittauslaitteet siten, kuin siitä muualla laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään ja muutenkin tarpeen mukaan. Lämmönmyyjä tarkistuttaa mittauslaitteet myös asiakkaan pyynnöstä. Jos mittauksen virhe on suurempi kuin keskimäärin +/- 5 % veloitukseen nähden määräävillä kaukolämpövesivirroilla ja lämpötilaeroilla, lämmönmyyjä vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa se, joka on tarkistusta vaatinut. Mikäli lämpöenergiamittarin virhe on todettu suuremmaksi kuin +/- 5 %, ottaa lämmönmyyjä tämän huomioon laskutuksessa. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin ja myöhempiin kulutusmääriin sekä muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla. 1.2 Termit ja määritelmät Lämpöenergiamittari Lämpöenergiamittari on laite, joka on suunniteltu mittaamaan lämpöenergiaa, jota lämmönsiirtopiirissä virtaava lämmönsiirtoneste luovuttaa. Lämpöenergiamittari on joko itsenäinen laite tai yhdistetty laite, joka koostuu virtausanturista, lämpöanturiparista ja laskimesta, tai niiden yhdistelmästä. /2/ Lämpöenergianmittari nimitystä käytetään tässä suosituksessa yleisnimityksenä mittauslaitteistosta silloin, kun sen sisäisellä rakenteella ei ole käsittelyn kannalta merkitystä. Tässä suosituksessa käytetään myös nimitystä mittari samassa tarkoituksessa. Lämpömääränlaskin Lämpöenergiamittarin osa, joka vastaanottaa viestit virtausanturilta ja lämpötila-antureilta ja laskee sekä osoittaa näiden tietojen perusteella lämpöenergian määrän. /2/ Lämpötila-anturi Lämpötila-anturi mittaa lämmönsiirtoaineen lämpötilaa ja tuottaa lämpötilaan verrannollisen viestin. Lämpötila-anturipari Lämpöenergiamittarin osa, joka mittaa kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötilan eron lämpöenergian määrittämistä varten. Lämpötila-anturit asennetaan joko suojataskuun tai ilman suojataskua. /2/ Virtausanturi Lämpöenergiamittarin osa, jonka läpi kaukolämpövesi virtaa tulo- tai paluujohdossa, ja joka lähettää signaalin, joka on joko tilavuuden, massan tai tilavuusvirran tai massavirran funktio. /2/ Osalaitteisto Osalaitteistolla tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa laitetta, joka muodostaa mittauslaitteen yhdessä muiden sen kanssa yhteensopivien osalaitteistojen kanssa. /3/ 2 SFS-EN , Heat meters Part 1: General requirements, Mittauslaitedirektiivi 2004/22/EY

11 3 Jäljitettävyys Mittaustuloksen tai mittanormaalin yhteys ilmoitettuihin referensseihin, yleensä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin, sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen epävarmuudet. /4/ Kalibrointi Toimenpiteet, joiden avulla saadaan spesifioiduissa olosuhteissa mittauslaitteen tai mittausjärjestelmän näyttämien tai kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys. /4/ Viritys Mittauslaitteen näyttämien arvojen korjaus kalibrointitulosten perusteella. Virityksellä pyritään poistamaan mittauslaitteen virhe. Ilmoitettu laitos (Notified Body) Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä, komissiolle ilmoittama ja tietylle tuoteryhmälle päteväksi todettu kolmannen osapuolen valvontaan valtuutettu testaus-, arviointi- tai tarkastuslaitos. Lämpöenergiamittarin tarkastus Tässä suosituksessa mittarin tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä lämpöenergiamittarin luotettavuuden ja tarkkuuden määrittämiseksi. Esim. mittarin määräaikaistarkastus sisältää mittarin testauksen, kalibroinnin ja muut mittauksen tarkkuuden määrittelemiseen tarvittavat toimenpiteet. Lämpöenergiamittarin testaus Tässä suosituksessa testauksella tarkoitetaan suuntaa antavaa lämpöenergiamittarin tai sen osan toiminnan selvittämistä. Mittanormaali Kiintomitta, mittauslaite, vertailuaine tai mittausjärjestelmä, jolla määritellään, realisoidaan, säilytetään tai toistetaan suureen mittayksikkö tai suureen yksi tai useampi referenssiarvo. /4/ Mittaus Toimintojen sarja, jonka tarkoituksena on suureen arvon määrittäminen. /4/ Mittausepävarmuus Mittaustulokseen liittyvä parametri, joka kuvaa mittaussuureen oletettua vaihtelua. /4/ Mittaussuure Mittaussuure tarkoittaa tiettyä suuretta, jota mitataan. /4/ Nimelliset käyttöedellytykset Nimelliset käyttöedellytykset tarkoittavat mittaussuureen ja vaikutussuureen arvoja, jotka muodostavat laitteen tavanomaiset käyttöolosuhteet. /3/ Tyyppihyväksyntä Toimenpide, jolla todetaan, että mittauslaitetyyppi on sille asetettujen vaatimusten mukainen. /5/ Tyyppitarkastus Mittaamisvälinetyypin rakenne, näyttämän tarkkuus ja mittaustekninen toimintavarmuus tutkitaan ja verrataan mittaamisvälineelle säännöksissä ja määräyksissä asetettuihin vaatimuksiin. Tyyppitarkastuksen tekee tarkastuslaitos. /6/ 4 SFS 3700 Metrologia, perus- ja yleistermien sanasto, 3. painos, Suomen standardoimisliitto SFS ry., Helsinki Vakauslaki 219/65

12 4 Vaatimustenmukaisuuden arviointi Mittauslaitteen arviointi olennaisiin vaatimuksiin nähden mittauslaitedirektiivissä mainituilla menetelmillä. /3/ Vaikutussuure Vaikutussuure tarkoittaa suuretta, joka ei ole mittaussuure, mutta joka vaikuttaa mittaustulokseen. /4/ Vakaus Toimitus, jossa mittauslaitteen rakenne ja näyttämät tarkastetaan, väline hyväksytään ja siihen kiinnitetään hyväksymistä osoittava merkki. /5/ Ensivakaus tarkoittaa aikaisemmin vakaamattoman mittauslaitteen vakaamista. Ensivakauksessa tarkastetaan, että mittausväline vastaa hyväksyttyä tyyppiä, toimii luotettavasti eikä mittausvirhe ylitä sallittuja raja-arvoja. Määräaikaisvakauksessa mittauslaite tarkastetaan säännöllisin määräajoin käyttöönoton jälkeen ja varmistetaan sen luotettava toiminta käytön aikana Valmistaja Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaa siitä, että mittauslaite on direktiivin 2004/22/EY mukainen saatettaessa mittauslaite markkinoille valmistajan omalla nimellä ja/tai otettaessa mittauslaite valmistajan omaan käyttöön. /3/ Käyttöönotto Loppukäyttäjälle tarkoitetun laitteen ensimmäinen käyttö siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. /3/ Tiedonsiirto Tiedonsiirto on käyttäjien välisen tietoliikenteen mahdollistava fyysinen prosessi. /7/ Tiedonsiirrossa voidaan käyttää langallista tekniikkaa (puhelinverkko, laajakaistaliityntä, valokuitu jne) tai langatonta tekniikkaa (gsm, gprs, cdma, 3G jne). Tiedonsiirrossa tietoa voidaan siirtää yksi- tai kaksisuuntaisesti. Etäluenta Tässä suosituksessa etäluennalla tarkoitetaan laskutusta varten tarvittavien lukematietojen siirtämistä asiakkaalta kaukolämmön myyjälle. Etäluennasta voidaan käyttää myös lyhennettä AMR (Automatic Meter Reading) Θ max Korkein veden lämpötila, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ Θ min Matalin veden lämpötila, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ ΔΘ max Suurin lämpötilaero, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ ΔΘ min Pienin lämpötilaero, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ 6 Vakausasetus 370/ SDH-sanasto, Sanastokeskus TSK

13 5 MID:IN MUKAISET MERKINNÄT q lämmönsiirtonesteen tilavuusvirta /3/ q s q:n suurin arvo, joka on sallittu lyhyen aikaa lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein /3/ q p q:n suurin arvo, joka on sallittu pysyvästi lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein /3/ q i q:n pienin arvo, joka on sallittu lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein /3/ MID:IÄ EDELTÄNEEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISET MERKINNÄT Tilavuusvirta Q Virtausanturin läpi virranneen veden tilavuus aikayksikössä. Suurin tilavuusvirta Q max Tilavuusvirta, jolla virtausanturin on toimittava rajoitetun ajan ilman, että suurimmat sallitut virheet ja suurin sallittu painehäviö ylittyvät. Pienin tilavuusvirta Q min Tilavuusvirta, jolla virtausanturi toimii ilman, että suurimmat sallitut virheet ylittyvät. Tilavuusvirta-alue Suurimman ja pienimmän tilavuusvirran rajaama alue. Välirajan tilavuusvirta Q t Q t jakaa tilavuusvirta-alueen yläalueeseen ja ala-alueeseen, joille molemmille erikseen on määritelty suurin sallittu virhe. Nimellistilavuusvirta Q n Q n on puolet suurimman tilavuusvirran arvosta. Nimellistilavuusvirralla virtausanturin täytyy toimia käyttöolosuhteissa sekä jatkuvassa että epäjatkuvassa käytössä ilman, että suurimmat sallitut virheet ylittyvät. 1.3 Vertailu vanhan lainsäädännön ja MIDin mukaisista merkinnöistä Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailu, miten vanhan ja uuden lainsäädännön käyttämät merkinnät eroavat toisistaan. Taulukko 1 Vertailu merkinnöistä Tilavuusvirta MIDiä edeltävä lainsäädäntö nimellistilavuusvirta Q n suurin tilavuusvirta Q max MID q p q s Käyttöympäristö pienin tilavuusvirta Q min välirajan tilavuusvirta Q t -- ympäristöluokitus A q i M1 (mekaaninen ympäristö) E1 (sähkömagneettinen ympäristö)

14 6 1.4 Lyhenteet ET MID AMR CE EMC Energiateollisuus ry Measuring Instrument Directive, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi mittauslaitteista 2004/22/EY Automatic Meter Reading "Les Communautées Européennes" (Euroopan Yhteisö) Electromagnetic Compatibility (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 2 Lainsäädäntö ja määräykset Kun tuotteesta perittävä hinta määräytyy mittausten perusteella, mittausvälineiltä edellytetään yleensä hyväksytyn tarkastuslaitoksen antamaa tyyppihyväksyntää, ensivakausta ennen käyttöönottoa ja käyttöönoton jälkeisiä määräaikaisvakauksia. Lämpöenergiamittarien vakausvelvoite perustuu vakauslakiin (219/1965) ja vakausasetukseen (370/1992, muutos 343/2004). Vakausasetuksen (370/92) mukaan kaikkien enintään DN 50 lämpöenergiamittareiden on oltava tyyppihyväksyttyä mallia. Vakausasetuksen muutos (343/2004) edellyttää, että myös uusien, nimelliskooltaan suurempien kuin DN 50 lämpöenergiamittareiden on oltava tyyppihyväksyttyä mallia. Ennen käyttöön otettuja tyyppihyväksymättömiä nimelliskooltaan suurempia kuin DN 50 mittareita saa kuitenkin käyttää kunnes toisin säädetään. Vakausasetus vapauttaa lämpöenergiamittarit toistaiseksi ensi-, uusinta- ja määräaikaisvakauksista. Tyyppihyväksyntävaatimus koskee lämpöenergiamittareita, joita käytetään myytäessä lämpöenergiaa yleiseen kulutukseen. Suomessa saa käyttää myös mittauslaitedirektiivin (MID) 2004/22/EY vaatimusten mukaisesti hyväksyttyjä ja käyttöön otettuja lämpöenergiamittareita ja niiden osalaitteita. Mittauslaitteiden metrologiset vaatimukset on kuvattu myös Tukes-ohjeessa M Mittauslaitedirektiiviä edeltänyt lainsäädäntö, tyyppihyväksyntä Ennen mittauslaitedirektiivin soveltamista EU:n jäsenmaiden viranomaiset myönsivät kansalliset tyyppihyväksynnät lämpöenergiamittareille hyväksyttyjen laboratorioiden testien perusteella. Suomessa tyyppihyväksyntöjä myönsi TUKESin hyväksymä tarkastuslaitos. Tyyppihyväksyntä on voimassa yleensä 10 vuotta, kuitenkin korkeintaan saakka. Lämpöenergiamittareita, joiden vanha kansallinen tyyppihyväksyntämerkintä on voimassa voi siis toistaiseksi ottaa käyttöön. Lämpöenergiamittarin tilaaja voi edellyttää mittaritoimittajaa esittämään mittaritoimituksen yhteydessä tyyppihyväksyntätodistuksen. Tyyppihyväksyntätunnusten (VJ.F.XX.YY, VJ.G.XX.YY, VJ.H.XX.YY) on oltava merkittyinä virtausanturiin, laskuriin ja lämpötilaanturipariin. 2.2 Mittauslaitedirektiivi Suomen tulee uusia oma lainsäädäntönsä siten, että lait, asetukset ja määräykset ovat mittauslaitedirektiivin (MID) tavoitteiden mukaiset. Direktiivin mukaiset menettelyt otettiin käyttöön , mutta kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä uusittu direktiivin mukaiseksi. Em. päivämäärän jälkeen lämpöenergiamittarit eivät ole voineet saada uusia tyyppihyväksyntöjä vanhojen säädösten pohjalta. Vanhat tyyppihyväksynnät ovat voimassa tyyppihyväk-

15 7 synnässä määritellyn ajan, mutta korkeintaan 10 vuotta. Siirtymäkauden aikana markkinoille voi siis vielä saattaa mittauslaitteita, joiden voimassa oleva tyyppihyväksyntä on saatu MIDiä edeltävien kansallisten säädösten perusteella Direktiivi on ns. uuden lähestymistavan (new approach) mukainen direktiivi ja vain niin sanotut olennaiset laiteryhmiltä edellytettävät tekniset vaatimukset on kirjattu direktiiviin. Direktiivissä on esitetty olennaiset vaatimukset: nimelliset käyttöedellytykset suurimmat sallitut virheet vaatimustenmukaisuuden arviointi, ensivakaus Mittauslaitedirektiivi (MID) koskee mittarien markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, käyttöä ja käytönaikaista valvontaa ohjataan kansallisilla säädöksillä. Valmistus (MID) Markkinoille saattaminen (MID) Käyttöönotto (MID) Käyttö ja käytön valvonta (Kansalliset säädökset) Käytöstä poisto ja romutus Valmistaja Valmistaja Lämmön- Lämmön- Lämmöntai maahantuoja myyjä myyjä myyjä Kuva 1 Lämpöenergiamittarien elinkaari Vaikka Suomen nykyinen lainsäädäntö vaatii vain tyyppihyväksynnän, MIDin mukaista menettelyä sovellettaessa on kaikkia sen asettamia vaatimuksia noudatettava myös Suomessa. Mittauslaitedirektiiviin perustuvassa hyväksynnässä ei tyyppihyväksyntää vastaava B- moduulin mukainen menettely yksin riitä, vaan valmistuksessa on toteutettava myös muut direktiivin edellyttämät arviointimenettelyt. Valmistajan on myös laadittava tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä varustettava mittauslaite direktiivin edellyttämin merkinnöin. MIDin mukaisissa lämpöenergiamittareissa tai sen osalaitteistoissa on seuraavan kuvan mukainen CE-merkintä. Merkintä koostuu CE-tunnuksesta M-kirjaimesta ja kiinnitysvuoden kahdesta viimeisestä numerosta (07), joita ympäröi suorakulmio ilmoitetun laitoksen tunnusnumerosta (esim. 0424) Kuva 2 Esimerkki MIDin vaatimustenmukaisuutta osoittavasta merkinnästä (CEmerkintä) Valmistaja voi antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen joko kokonaiselle lämpöenergiamittarille, tai osalaitteistolle, joista lämpöenergiamittari koostuu. 2.3 Muu lämpöenergiamittareita koskeva lainsäädäntö Lämpöenergiamittareita säätelevät myös muut direktiivit lait, asetukset ja määräykset painelaitedirektiivi 97/23/EY ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö

16 8 pienjännitedirektiivi 73/23/EEC EMC-direktiivi 89/336/EEC sähköturvallisuutta koskevat SFS-standardit Lämpöenergiamittarien tulee täyttää kansainvälisen standardointijärjestön CENin standardin EN1434 vaatimukset. Tässä suosituksessa on esitetty oleelliset standardin sisältämät vaatimukset, esim. mittaustarkkuuden ja teknisten vaatimusten osalta. 3 Kaukolämpöenergian mittaaminen Asiakkaalle siirretty lämpöenergia voidaan määritellä lämmönjakokeskuksen läpi virranneen nesteen massan, nesteen ominaislämpökapasiteetin ja lämpötilaeron perusteella. Lämpöenergia lasketaan kiertävän vesivirran ja veden jäähtymisen perusteella kaavalla Q = c missä Q = c p = q m = ΔT = t 0 = t 1 = t1 p t0 q m ΔT dt siirtynyt lämpöenergian määrä veden ominaislämpökapasiteetti virtausanturin läpi virrannut veden massavirta veden lämpötilaero kaukolämmön tulo- ja paluuputkessa ajan alkuhetki ajan loppuhetki Lämpömääränlaskin laskee energian määrän virtausanturilta saatavan massavirran ja lämpötila-antureilta saatavien lämpötilojen perusteella ottaen huomioon veden ominaislämpökapasiteetin. 3.1 Yleiset vaatimukset Nimellisten käyttöedellytysten mukaisissa olosuhteissa mittausvirhe ei saa ylittää suurinta sallittua virhearvoa. Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehtojen mukaan asiakkaan käyttämä lämpöenergia mitataan +/-5 %:n tarkkuudella. Lämpöenergiamittareita koskevassa standardissa EN1434 on lisäksi määritelty mittarin eri osille omat sallitut virherajansa (virherajat määritelty kappaleessa 4). Lämpöenergiamittarin tulee täyttää suomalaisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset. Lainsäädännön salliman siirtymäajan mittarilla tai sen osalla voi olla suomalaisen tyyppihyväksynnän mukainen tunnus (VJ.Z.XX.YY). Mittari voi olla myös uuden lainsäädännön mukainen, joka ilmaistaan mittarissa tai sen osassa olevalla CE-merkinnällä. 3.2 Nimelliset käyttöedellytykset Valmistajan on määriteltävä ne ilmastolliset, mekaaniset ja sähkömagneettiset ympäristöt, joissa laite on tarkoitettu käytettäväksi. Lisäksi valmistajan on ilmoitettava muut tarkkuuteen vaikuttavat suureet (esim. energiansyöttö), jotka todennäköisesti vaikuttavat mittarin tarkkuuteen Käyttöympäristö Mittauskeskus sijoitetaan yleensä rakennuksen tekniseen laitetilaan, missä sijaitsevat myös rakennuksen kaukolämpölaitteet.

17 9 Lämpöenergiamittarin on toimittava 5.55 o C:en ympäristön lämpötiloissa. Lämpöenergiamittarin tulee toimia M1-luokan mekaanisessa ja E1-luokan sähkömagneettisessa ympäristössä. M1 (MID) /3/: Tämä luokka koskee laitteita, joita käytetään tiloissa, joissa esiintyy heikkoa tärinää ja iskuja, kuten kevyisiin tukirakenteisiin kiinnitettyihin mittauslaitteisiin kohdistuva heikko tärinä ja iskut, jotka välittyvät paikallisilta räjähdystyömailta tai paalutustöistä, paiskautuvista ovista jne. E1 (MID) /3/: Tämä luokka koskee laitteita, joita käytetään tiloissa, joissa sähkömagneettiset häiriöt vastaavat asuinympäristössä, liiketiloissa ja kevyen teollisuuden tiloissa todennäköisesti esiintyviä häiriöitä Käyttöolosuhteet Mittauskeskuksen ja sen eri osien suunnittelulämpötila (sisällön korkein lämpötila) on 120 o C, ellei erikseen ole toisin mainittu. Suunnittelupaine (suurin käyttöpaine) on 1,6 MPa. Lämpöenergiamittarin on toimittava siten, että se toimii ET:n suosituksen KK3/2007 mukaisissa kaukolämpöveden olosuhteissa. Taulukko 2 Kaukolämpöveden yleiset ohjearvot Ominaisuus yksikkö Ohjearvosuositus ph-arvo Kokonaiskovuus Happipitoisuus Ammoniakki Kokonaisrauta Kokonaiskupari Öljypitoisuus Kiintoaine Sähkönjohtavuus (ph 25) o dh mgo 2 /kg mgnh 3 /kg mgfe/kg mgcu/kg mg/kg mg/kg μs/cm 9 10 <0,8 <0,02 <5 <0,1 <0,02 <1 <0,5 <150 Lämmönmyyjällä on velvollisuus selvittää oman kaukolämpöverkkonsa veden laatu. Jos se poikkeaa taulukon arvoista, lämmönmyyjän on selvitettävä mittarin toimivuus ko. olosuhteissa. Myös poikkeavien ominaisuuksien mahdolliset yhteisvaikutukset tulee tarkastella. 4 Lämpöenergian mittauslaitteet Lämpöenergiamittari on laite, joka on suunniteltu mittaamaan lämpöenergiaa, jota lämmönsiirtopiirissä virtaava lämmönsiirtoneste luovuttaa. Lämpöenergiamittari on joko itsenäinen laite tai yhdistetty laite, joka koostuu virtausanturista, lämpöanturiparista ja laskimesta, tai niiden yhdistelmästä. Virtausantureita on toimintatavaltaan erityyppisiä. Kaukolämpömittauksissa käytetään nykyään yleisesti magneettisia ja ultraäänimittareita sekä vähemmässä määrin mekaanisia ja paine-eroon tai värähtelyyn perustuvia mittareita.

18 10 Rakenne Mittari voi olla erillisistä osista koottu tai yhdysrakenteinen, ns. yhdistelmämittari. Liitettäessä yhteen virtausanturi ja lämpömääränlaskin tulee kertoimina käyttää ainoastaan 10 n - johdannaisia (n = kokonaisluku). Kulutusmittauksiin tarkoitetun mittauslaitteen on oltava varustettu kuluttajan helposti ja ilman työkaluja nähtävissä olevalla metrologisesti ohjatulla näytöllä riippumatta siitä, voidaanko mittaustietoja lukea kauko-ohjatusti. Näytössä oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella määritetään maksettava hinta. /3/ Lämpöenergiamittari, sen osat ja sähköiset liitännät tulee varustaa luotettavalla sinetöintimahdollisuudella. Lämmönmyyjän sinetöinnillä suojataan mittarin asennukset ja kytkennät. Valmistajan metrologinen sinetöinti tulee olla sellainen, että mittari ja sen osat voidaan asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa tätä sinetöintiä rikkomatta. 4.1 Virtausanturi Virtausanturi on lämpöenergiamittarin osa, jonka läpi kaukolämpövesi virtaa ja joka lähettää tilavuuteen, massaan, tilavuusvirtaan tai massavirtaan verrannollisen signaalin. Virtausanturi asennetaan ensisijaisesti paluuputkeen, mutta erityisistä syistä se on mahdollista asentaa myös tuloputkeen Rakenne Virtausanturi on valmistettava korroosionkestävästä materiaalista ja se on tarvittaessa suojattava asianmukaisella pintakäsittelyllä. Materiaaleista on tarvittaessa esitettävä erillinen todistus korroosion kestosta. Ne virtausanturin rakenneosat, jotka vaikuttavat mittausominaisuuksiin, tulee varustaa sinetöintimahdollisuudella. Mikäli anturin liittäminen mittauskeskukseen edellyttää lisäosien (esim. supistusten) käyttöä, on niiden vaikutuksesta mittausepätarkkuuteen annettava selvitys. Virtausanturin osat, jotka on asennettava määrätyllä tavalla toisiinsa nähden, jotta mittari toimii oikein, on voitava asentaa vain tällä tavalla ohjaimien tai vastaavien avulla. Virtausanturin rakennepituuden tulee olla seuraavan taulukon mukainen. Taulukko 3 Virtausanturin rakennepituus ja liitostavat. DN Rakennepituus [mm] Liitostapa Kierre R ¾ tai 190 Kierre R Kierre R 1¼ Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava)

19 11 Muut liitostavat on mitoitettava painelaitemääräysten mukaisesti. Tasotiivisteinen ulkokierreliitos vastaa rakenteeltaan laippaliitosta. Käytettäessä erillistä virtausanturia, pitää virtausanturin ja lämpömääränlaskimen olla keskenään yhteensopivat. Mikäli virtausanturissa on erillinen näyttö, tulee sen olla vähintään 6-numeroinen Lujuus- ja rakenneolosuhteet Virtausanturin tulee kestää kohtien ja mukaisissa käyttöympäristössä ja -olosuhteissa rikkoutumatta. Sen tulee kestää normaalit mittauskeskuksessa esiintyvät vääntö- ja vetojännitykset Ominaisuudet Jos tilavuusvirta ylittää virtausanturin q s [Q max ] -virtaaman, tulee anturin osoittaa vähintään virtaamaa q s [Q max ]. Virtauksen ylittäessä q s [Q max] virtaaman on suositeltavaa, että anturi mittaa virtausta sallittujen virherajojen sisällä. Virtausanturin rekisteriin tulee jäädä tieto, jos virtaus on ylittänyt virtaaman q s [Q max ]. Valmistajan tulee ilmoittaa kaikki sellaiset asennuksen ja olosuhteiden vaatimukset, jotka vaikuttavat virtausanturin mittaustarkkuuteen Virtausanturin tarkkuusvaatimukset Jokaiselle uudelle virtausanturille on suositeltavaa toimittaa jäljitettävä kalibrointitulos. Kalibrointi suoritetaan seuraavissa kolmessa pisteessä: q i q 1,1 q i 0,1 q p q 0,11 q p 0,9 q p q 1,0 q p Kalibrointi suositellaan tehtäväksi 50 ± 5 o C lämpöisellä vedellä. Kalibrointitulokset voidaan toimittaa joko paperilla tai sähköisessä muodossa. Virtausanturin suurin sallittu virhe eri tarkkuusluokissa on (ilmaistu prosentteina) Luokka 1: E f = (1 + 0,01 q p /q), enintään 5 % Luokka 2: E f = (2 + 0,02 q p /q), enintään 5 % Luokka 3: E f = (3 + 0,05 q p /q), enintään 5 % Kaukolämpöenergian mittauksissa tulisi käyttää vähintään luokan 2 virtausanturia. Esimerkkejä virtausanturin tyypillisistä virhekäyristä on esitetty liitteessä 1.

20 12 Tarkkuusluokat, MIDiä edeltävä lainsäädäntö Virtausanturin suurin sallittu virhe eri tarkkuusluokissa on seuraavan mukainen. Taulukko Virtausanturien tarkkuusluokat. Tarkkuusluokka Ala-alue (Q min Q < Q t ) Yläalue (Q t Q < Q max ) 2 ± 5 % ± 2 % 3 ± 5 % ± 3 % Virtausanturin alaluokka määräytyy lisäksi pienimmän tilavuusvirran ja välirajan tilavuusvirran mukaan seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko Virtausanturien tarkkuusluokkien alaluokat Alaluokka Q n < 15 m 3 /h Q n 15 m 3 /h A Q min 0,04 Q n 0,08 Q n Q t 0,10 Q n 0,20 Q n B Q min 0,02 Q n 0,04 Q n Q t 0,08 Q n 0,15 Q n C Q min 0,01 Q n 0,02 Q n Q t 0,06 Q n 0,10 Q n D Q min 0,01 Q n 0,01 Q n Q t 0,015 Q n 0,025 Q n E Q min <0,01 Q n <0,01 Q n Q t <0,015 Q n <0,025 Q n Impulssilaite Impulssilaite on tarkoitettu erillisen virtausanturin kytkemiseen lämpömääränlaskimeen. Impulssilaite voi olla joko sisäänrakennettu tai erillinen. Impulssilaite tuottaa virtausanturin läpi virtaavaan vesimäärään verrannollisia pulsseja ennalta tunnetussa suhteessa. Impulssilaitteen tulee olla luotettavasti sinetöitävissä. Impulssilaitteen tulee kestää vastaavat asennusolosuhteet kuin virtausanturin. Impulssilaite ei saa estää virtausanturin näytön lukemista. Erillisen impulssilaitteen pulssivasteen on vastattava lämpömääränlaskimen pulssivastetta. Suositeltavia pulssivasteita ovat 1, 10 ja 100.

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

CF ECHO II Asennusopas

CF ECHO II Asennusopas CF ECHO II Asennusopas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asennus lyhyesti 4 2. Toimituksen sisältö 5 3. Huomioitavaa 5 3.1. Turvallisuus 5 3.2. Suojaus 5 3.3. Yleiset ohjeet 6 4. Virtausmittarin asennus 6 4.1. Asennusohjeet

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Ilkka Mustonen 7.10.2015 VERKKOJEN ORGANISAATIO 1.11.2012 VERKOT JOHTOTIIMI Kari Kautto Anmari Ala-Kolu Markku Hantunen Petri Flyktman Pirjo Pasanen Janne

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 239/9 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971,

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 239/9 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, 13/Nide 02 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 83 371L0348 251071 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 239/9 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70

N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10.8.70 13/Nide 01 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 159 370L0388 N:o L 176/ 12 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 10870 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

CF Echo US Echo. Asennusopas

CF Echo US Echo. Asennusopas CF Echo US Echo Asennusopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Huomattavaa 1-1 1.1 Käytetyt merkit 1-1 1.2 Turvallisuus 1-1 1.3 Suojaus 1-1 1.4 Yleiset ohjeet 1-2 2 Toimitettu materiaali 2-1 3 Virtausmittarin

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS MITTAUSTEN LUOTETTAVUUS KAUPANKÄYNNISSÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS MITTAUSTEN LUOTETTAVUUS KAUPANKÄYNNISSÄ TURVATEKNIIKAN KESKUS MITTAUSTEN LUOTETTAVUUS KAUPANKÄYNNISSÄ 1 MITTAUSTEN LUOTETTAVUUS KAUPANKÄYNNISSÄ 1. Mittauslaitteet 2. Miksi mittauslaitteita valvotaan? 3. Mitä laitteita määräykset koskevat? 4.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

Vesiväylien tutkamajakat (RACON) TUOTEVAATIMUKSET

Vesiväylien tutkamajakat (RACON) TUOTEVAATIMUKSET 34 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Vesiväylien tutkamajakat (RACON) TUOTEVAATIMUKSET Vesiväylien tutkamajakat (RACON) Tuotevaatimukset Liikenneviraston ohjeita 34/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

LÄMPÖMÄÄRÄNLASKIN. Asennus- ja käyttöohje

LÄMPÖMÄÄRÄNLASKIN. Asennus- ja käyttöohje LÄMPÖMÄÄRÄNLASKIN Asennus- ja käyttöohje Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI, puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604 Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA, puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601 Info: sgps.finland@saint-gobain.com

Lisätiedot