Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008"

Transkriptio

1 Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämpö

2

3 Kaukolämmön mittaus Energiateollisuus ry 2008 ET-Kaukolämpökansio 1/2

4

5 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Tämä suositus käsittelee asiakkaille toimitettavan kaukolämmön mittaamista. Suosituksessa määritellään kaukolämmön mittaustoiminnot ja järjestelmät. Suositusta voidaan myös soveltaa kaukojäähdytysenergian mittaamiseen. Julkaisua on tarkoitettu käytettäväksi yleisenä ohjeena kaukolämpöenergian mittauksessa, mittarien hankinnan apuvälineenä ja mittaustoiminnan käyttöohjeena. Lisäksi suosituksessa on esitetty mittarivalmistajille mittauksen vaatimukset ja kuvattu olosuhteet, joissa mittarien on toimittava. Suosituksessa on huomioitu mittauslaitedirektiivin asettamat vaatimukset. Myös siirtymäkauden aikana (enintään vuoteen 2016 asti) hyväksyttävät mittarit on kuvattu suosituksessa. Tämä suositus korvaa "Kaukolämpöenergian mittaamista koskevan suosituksen" K13/1994. Suositus on hyväksytty Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunnan kokouksessa Mittaustyöryhmä Veli-Matti Mäkelä Juhani Halttunen Pekka Joutsenvirta Jari Kairama Asko Kilpeläinen Mirja Tiitinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mitox Oy Fortum Power and Heat Oy Turku Energia Oy Kajaanin Lämpö Oy Energiateollisuus ry Lämmönkäyttötoimikunta Tuomo Toivanen Hyvinkään Lämpövoima Oy Petri Flyktman Jyväskylän Energia Oy Jarmo Jokisalo Fortum Power and Heat Oy Lassi Kortelainen Vantaan Energia Oy Veli-Matti Mäkelä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Timo Neira Helsingin Energia Kauko Vehmanen Rauman Energia Oy Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry

6

7 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tausta Termit ja määritelmät Vertailu vanhan lainsäädännön ja MIDin mukaisista merkinnöistä Lyhenteet Lainsäädäntö ja määräykset Mittauslaitedirektiiviä edeltänyt lainsäädäntö, tyyppihyväksyntä Mittauslaitedirektiivi Muu lämpöenergiamittareita koskeva lainsäädäntö Kaukolämpöenergian mittaaminen Yleiset vaatimukset Nimelliset käyttöedellytykset Käyttöympäristö Käyttöolosuhteet Lämpöenergian mittauslaitteet Virtausanturi Rakenne Lujuus- ja rakenneolosuhteet Ominaisuudet Virtausanturin tarkkuusvaatimukset Impulssilaite Lämpömääränlaskin Tehonsyöttö Sähköiset liitännät Toiminta-alue Lämpömäärälaskimen suurin sallittu virhe Näyttö Rakenne Lämpötila-anturit Toiminta-alue Sallittu virhe Tekniset vaatimukset Aikavakio Asennustavat Yhdistelmämittari Erillisistä osalaitteistoista kootun mittarin virhe Tekninen esite, merkinnät Mittarin lisäominaisuudet Mittauslaitteiden valinta Mitoitus Mittauskeskus ja mittauksen asennus Mittauskeskuksen rakenne Mittauskeskuksen kunnossapito ja huolto Mittauskeskuksen saneeraus Mittarien asennus ja käyttöönotto Käytönaikainen valvonta Mittarien käyttöönoton, käytön ja tarkastamisen periaatteet Uusien mittarien vastaanotto ja tarkastus Mittarien asennus ja käyttöönotto... 27

8 7.1.3 Mittarien käyttö ja lukemien seuranta Käytönaikainen seuranta ja määräaikaistarkastus Mittarien poisto ja poistettujen mittarien kunnon selvittäminen Mittarien romutus Huolto- ja varastointitoimet Huollettujen mittauslaitteiden viritys ja kalibrointi Käytönaikainen seuranta Kulutus- ja mittaustietojen hyödyntäminen Kuukausittainen kulutusseuranta Kulutusseurannan avulla tehtävä vuosittainen tarkastus Mittarien kenttä- ja laboratoriotarkastukset Kenttätestaukset Laboratoriotarkastukset Määräaikaistarkastukset Tarkastus satunnaisotannalla Asiakkaalta poistettujen mittarien tarkastus Näytteenottomenetelmä Johtopäätökset mittarien tarkastustuloksista Tarkastus- ja kalibrointilaitteiden tarkkuuden ylläpito Tarkastuksia ja kalibrointeja suorittava laboratorio Mittarien ja tarkastustulosten dokumentointi Mittaritietokannat Mittarien tarkastukset Kalibrointitietojen tilastointi Tiedonsiirto ja etäluenta Etäluentaan siirtyminen Mittaustietojen toimittaminen asiakkaalle Mittarien hankinta Tarjouskysely Tarjous Tarjousvertailu Hankintasopimus tai tilaus Vastaanotto Ohjeita ja vinkkejä Virtausanturin asennus, suorat putkiosuudet Virtausprofiilin vaikutus Mittauskeskuksen sähköistys Mittarien kenttätestausmenetelmät Lämpömääränlaskimen kenttätestaus Lämpötila-anturien kenttätestaus Virtausanturin kenttätestaus Mittarien laboratoriotestaukset Lämpömääränlaskimien laboratoriotarkastusmenetelmät Lämpötila-anturien laboratoriotarkastusmenetelmät Virtausanturin laboratoriotarkastusmenetelmät Kaukojäähdytysenergian mittaus LIITE 1 Virtausanturin, lämpömääränlaskimen ja lämpötila-anturien tyypillisiä virhekäyriä LIITE 2 Lämpötila-anturien asennus, esimerkkejä LIITE 3 Mittauskeskuksen peruskytkentä LIITE 4 Mittauskeskuksen kytkentäesimerkki LIITE 5 Mittauskeskuksen käyttöönottotarkastus LIITE 6 Vikatilastointi LIITE 7 Mittaustiedon toimittaminen asiakkaalle, vaihtoehtoja LIITE 8 Lämpöenergiamittarien hankinta-, myynti- ja toimitusehdot, malli LIITE 9 Kaukojäähdytysenergian mittauskeskus... 61

9 1 1 Johdanto Tämä suositus käsittelee asiakkaille toimitettavan kaukolämpöenergian mittaamista. Suosituksessa määritellään lämmönmittauslaitteiden toiminnalliset vaatimukset ja annetaan toimintaohjeita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Suositusta voidaan myös soveltaa kaukojäähdytysenergian mittaamiseen. Luotettava mittaus on oleellinen osa kaukolämpöyrityksen toimintoja, sillä lämpöenergian laskutuksen on perustuttava oikeaan, mitattuun kulutustietoon. Energiamittauksen ja laskutuksen luotettavuudella on suuri merkitys yrityksen palveluihin, maineeseen ja imagoon. Energian mittauksen luotettavuus kattaa mittauksen koko elinkaaren mittarin hankinnasta sen romutukseen asti. Mittarien vähimmäislaadun määrittelevät lainsäädäntö ja standardit. Käytönaikaisen mittauksen varmentamisen ja mittaustietojen oikeellisuuden osalta vastuu on mittauspalveluiden toimittajalla. Mittausketjuun kuuluvat seuraavat toiminnot: mittarien hankinta mittarien asentaminen mittarien toiminnan seuranta ja kunnossapito lukematiedon tarjoaminen laskutusta sekä kulutus- ja tehoseurantaa varten mittarirekisterin ylläpito vikatilaston ylläpito mittarien poistaminen ja romutus Mittaustoiminnolta saatuja tietoja käytetään kaukolämmön laskutuksessa ja asiakaspalvelussa. Mittaustietoja hyödynnetään laskutukseen tehon ja vesivirran seurantaan asiakaspalveluun, raportointiin asiakkaille tarjottaviin lisäpalveluihin. 1.1 Tausta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi mittauslaitteista 2004/22/EY (Measuring Instrument Directive, MID) tuli voimaan Direktiivi koskee siinä mainittujen mittauslaitteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Tällaisia mittauslaitteita käytetään tyypillisesti kaupankäynnissä ja viranomaistoiminnassa; esimerkkejä ovat lämpöenergiamittarien lisäksi mm. polttoainemittarit, taksimittarit, vesi-, kaasu- ja sähköenergiamittarit sekä automaattiset vaa'at, joita käytetään teollisuudessa. Mittauslaitedirektiivin voimaantulon myötä vakauslainsäädäntö uusitaan kokonaisuudessaan. Uudistuksen myötä MID saatetaan voimaan Suomessa myös lämpöenergiamittausten osalta, jolloin MIDin vaatimukset kattavat lämpöenergiamittarien osalta tyyppihyväksyntää ja ensivakausta vastaavat menettelyt. Käytön aikaisesta ja käytön jälkeisestä valvonnasta voidaan säätää kansallisesti. Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdoissa /1/ lämpöenergian mittauksesta määritellään: Asiakkaalle toimitettava lämpöenergia mitataan lämmönmyyjän mittauslaitteilla. Mittauslaitteet ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja standardien mukaisia. Asiakas lukee lämpöenergiamittarit ja seurantamittarit sekä toimittaa lukematiedot ohjeiden mukaisesti lämmönmyyjälle, ellei toisin ole sovittu. 1 Energiateollisuus ry, Lämpösopimus. Liittymis- ja lämmönmyyntiehdot. Suositus T1/2001

10 2 Asiakas antaa tarvittaessa tiedonsiirron käyttömahdollisuuden lämpöenergiamittarin mahdollista lämmönmyyjän kaukoluentaa varten. Lämmönmyyjä vastaa omista kaukoluennan kustannuksistansa. Mikäli asiakas haluaa siirtää omaan seurantajärjestelmäänsä tiedot kulutetuista lämpö- ja vesimääristä, lämmönmyyjä asentaa tarvittavat lisälaitteet mittariinsa asiakkaan kustannuksella. Lämmönmyyjä tarkistuttaa lämmön veloituksessa käytetyt mittauslaitteet siten, kuin siitä muualla laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään ja muutenkin tarpeen mukaan. Lämmönmyyjä tarkistuttaa mittauslaitteet myös asiakkaan pyynnöstä. Jos mittauksen virhe on suurempi kuin keskimäärin +/- 5 % veloitukseen nähden määräävillä kaukolämpövesivirroilla ja lämpötilaeroilla, lämmönmyyjä vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa se, joka on tarkistusta vaatinut. Mikäli lämpöenergiamittarin virhe on todettu suuremmaksi kuin +/- 5 %, ottaa lämmönmyyjä tämän huomioon laskutuksessa. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin ja myöhempiin kulutusmääriin sekä muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla. 1.2 Termit ja määritelmät Lämpöenergiamittari Lämpöenergiamittari on laite, joka on suunniteltu mittaamaan lämpöenergiaa, jota lämmönsiirtopiirissä virtaava lämmönsiirtoneste luovuttaa. Lämpöenergiamittari on joko itsenäinen laite tai yhdistetty laite, joka koostuu virtausanturista, lämpöanturiparista ja laskimesta, tai niiden yhdistelmästä. /2/ Lämpöenergianmittari nimitystä käytetään tässä suosituksessa yleisnimityksenä mittauslaitteistosta silloin, kun sen sisäisellä rakenteella ei ole käsittelyn kannalta merkitystä. Tässä suosituksessa käytetään myös nimitystä mittari samassa tarkoituksessa. Lämpömääränlaskin Lämpöenergiamittarin osa, joka vastaanottaa viestit virtausanturilta ja lämpötila-antureilta ja laskee sekä osoittaa näiden tietojen perusteella lämpöenergian määrän. /2/ Lämpötila-anturi Lämpötila-anturi mittaa lämmönsiirtoaineen lämpötilaa ja tuottaa lämpötilaan verrannollisen viestin. Lämpötila-anturipari Lämpöenergiamittarin osa, joka mittaa kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötilan eron lämpöenergian määrittämistä varten. Lämpötila-anturit asennetaan joko suojataskuun tai ilman suojataskua. /2/ Virtausanturi Lämpöenergiamittarin osa, jonka läpi kaukolämpövesi virtaa tulo- tai paluujohdossa, ja joka lähettää signaalin, joka on joko tilavuuden, massan tai tilavuusvirran tai massavirran funktio. /2/ Osalaitteisto Osalaitteistolla tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa laitetta, joka muodostaa mittauslaitteen yhdessä muiden sen kanssa yhteensopivien osalaitteistojen kanssa. /3/ 2 SFS-EN , Heat meters Part 1: General requirements, Mittauslaitedirektiivi 2004/22/EY

11 3 Jäljitettävyys Mittaustuloksen tai mittanormaalin yhteys ilmoitettuihin referensseihin, yleensä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin, sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen epävarmuudet. /4/ Kalibrointi Toimenpiteet, joiden avulla saadaan spesifioiduissa olosuhteissa mittauslaitteen tai mittausjärjestelmän näyttämien tai kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys. /4/ Viritys Mittauslaitteen näyttämien arvojen korjaus kalibrointitulosten perusteella. Virityksellä pyritään poistamaan mittauslaitteen virhe. Ilmoitettu laitos (Notified Body) Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä, komissiolle ilmoittama ja tietylle tuoteryhmälle päteväksi todettu kolmannen osapuolen valvontaan valtuutettu testaus-, arviointi- tai tarkastuslaitos. Lämpöenergiamittarin tarkastus Tässä suosituksessa mittarin tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä lämpöenergiamittarin luotettavuuden ja tarkkuuden määrittämiseksi. Esim. mittarin määräaikaistarkastus sisältää mittarin testauksen, kalibroinnin ja muut mittauksen tarkkuuden määrittelemiseen tarvittavat toimenpiteet. Lämpöenergiamittarin testaus Tässä suosituksessa testauksella tarkoitetaan suuntaa antavaa lämpöenergiamittarin tai sen osan toiminnan selvittämistä. Mittanormaali Kiintomitta, mittauslaite, vertailuaine tai mittausjärjestelmä, jolla määritellään, realisoidaan, säilytetään tai toistetaan suureen mittayksikkö tai suureen yksi tai useampi referenssiarvo. /4/ Mittaus Toimintojen sarja, jonka tarkoituksena on suureen arvon määrittäminen. /4/ Mittausepävarmuus Mittaustulokseen liittyvä parametri, joka kuvaa mittaussuureen oletettua vaihtelua. /4/ Mittaussuure Mittaussuure tarkoittaa tiettyä suuretta, jota mitataan. /4/ Nimelliset käyttöedellytykset Nimelliset käyttöedellytykset tarkoittavat mittaussuureen ja vaikutussuureen arvoja, jotka muodostavat laitteen tavanomaiset käyttöolosuhteet. /3/ Tyyppihyväksyntä Toimenpide, jolla todetaan, että mittauslaitetyyppi on sille asetettujen vaatimusten mukainen. /5/ Tyyppitarkastus Mittaamisvälinetyypin rakenne, näyttämän tarkkuus ja mittaustekninen toimintavarmuus tutkitaan ja verrataan mittaamisvälineelle säännöksissä ja määräyksissä asetettuihin vaatimuksiin. Tyyppitarkastuksen tekee tarkastuslaitos. /6/ 4 SFS 3700 Metrologia, perus- ja yleistermien sanasto, 3. painos, Suomen standardoimisliitto SFS ry., Helsinki Vakauslaki 219/65

12 4 Vaatimustenmukaisuuden arviointi Mittauslaitteen arviointi olennaisiin vaatimuksiin nähden mittauslaitedirektiivissä mainituilla menetelmillä. /3/ Vaikutussuure Vaikutussuure tarkoittaa suuretta, joka ei ole mittaussuure, mutta joka vaikuttaa mittaustulokseen. /4/ Vakaus Toimitus, jossa mittauslaitteen rakenne ja näyttämät tarkastetaan, väline hyväksytään ja siihen kiinnitetään hyväksymistä osoittava merkki. /5/ Ensivakaus tarkoittaa aikaisemmin vakaamattoman mittauslaitteen vakaamista. Ensivakauksessa tarkastetaan, että mittausväline vastaa hyväksyttyä tyyppiä, toimii luotettavasti eikä mittausvirhe ylitä sallittuja raja-arvoja. Määräaikaisvakauksessa mittauslaite tarkastetaan säännöllisin määräajoin käyttöönoton jälkeen ja varmistetaan sen luotettava toiminta käytön aikana Valmistaja Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaa siitä, että mittauslaite on direktiivin 2004/22/EY mukainen saatettaessa mittauslaite markkinoille valmistajan omalla nimellä ja/tai otettaessa mittauslaite valmistajan omaan käyttöön. /3/ Käyttöönotto Loppukäyttäjälle tarkoitetun laitteen ensimmäinen käyttö siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. /3/ Tiedonsiirto Tiedonsiirto on käyttäjien välisen tietoliikenteen mahdollistava fyysinen prosessi. /7/ Tiedonsiirrossa voidaan käyttää langallista tekniikkaa (puhelinverkko, laajakaistaliityntä, valokuitu jne) tai langatonta tekniikkaa (gsm, gprs, cdma, 3G jne). Tiedonsiirrossa tietoa voidaan siirtää yksi- tai kaksisuuntaisesti. Etäluenta Tässä suosituksessa etäluennalla tarkoitetaan laskutusta varten tarvittavien lukematietojen siirtämistä asiakkaalta kaukolämmön myyjälle. Etäluennasta voidaan käyttää myös lyhennettä AMR (Automatic Meter Reading) Θ max Korkein veden lämpötila, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ Θ min Matalin veden lämpötila, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ ΔΘ max Suurin lämpötilaero, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ ΔΘ min Pienin lämpötilaero, jossa lämpöenergiamittari toimii oikein suurimpien sallittujen virheiden rajoissa. /3/ 6 Vakausasetus 370/ SDH-sanasto, Sanastokeskus TSK

13 5 MID:IN MUKAISET MERKINNÄT q lämmönsiirtonesteen tilavuusvirta /3/ q s q:n suurin arvo, joka on sallittu lyhyen aikaa lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein /3/ q p q:n suurin arvo, joka on sallittu pysyvästi lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein /3/ q i q:n pienin arvo, joka on sallittu lämpöenergiamittarin toimiessa vielä oikein /3/ MID:IÄ EDELTÄNEEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISET MERKINNÄT Tilavuusvirta Q Virtausanturin läpi virranneen veden tilavuus aikayksikössä. Suurin tilavuusvirta Q max Tilavuusvirta, jolla virtausanturin on toimittava rajoitetun ajan ilman, että suurimmat sallitut virheet ja suurin sallittu painehäviö ylittyvät. Pienin tilavuusvirta Q min Tilavuusvirta, jolla virtausanturi toimii ilman, että suurimmat sallitut virheet ylittyvät. Tilavuusvirta-alue Suurimman ja pienimmän tilavuusvirran rajaama alue. Välirajan tilavuusvirta Q t Q t jakaa tilavuusvirta-alueen yläalueeseen ja ala-alueeseen, joille molemmille erikseen on määritelty suurin sallittu virhe. Nimellistilavuusvirta Q n Q n on puolet suurimman tilavuusvirran arvosta. Nimellistilavuusvirralla virtausanturin täytyy toimia käyttöolosuhteissa sekä jatkuvassa että epäjatkuvassa käytössä ilman, että suurimmat sallitut virheet ylittyvät. 1.3 Vertailu vanhan lainsäädännön ja MIDin mukaisista merkinnöistä Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailu, miten vanhan ja uuden lainsäädännön käyttämät merkinnät eroavat toisistaan. Taulukko 1 Vertailu merkinnöistä Tilavuusvirta MIDiä edeltävä lainsäädäntö nimellistilavuusvirta Q n suurin tilavuusvirta Q max MID q p q s Käyttöympäristö pienin tilavuusvirta Q min välirajan tilavuusvirta Q t -- ympäristöluokitus A q i M1 (mekaaninen ympäristö) E1 (sähkömagneettinen ympäristö)

14 6 1.4 Lyhenteet ET MID AMR CE EMC Energiateollisuus ry Measuring Instrument Directive, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi mittauslaitteista 2004/22/EY Automatic Meter Reading "Les Communautées Européennes" (Euroopan Yhteisö) Electromagnetic Compatibility (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 2 Lainsäädäntö ja määräykset Kun tuotteesta perittävä hinta määräytyy mittausten perusteella, mittausvälineiltä edellytetään yleensä hyväksytyn tarkastuslaitoksen antamaa tyyppihyväksyntää, ensivakausta ennen käyttöönottoa ja käyttöönoton jälkeisiä määräaikaisvakauksia. Lämpöenergiamittarien vakausvelvoite perustuu vakauslakiin (219/1965) ja vakausasetukseen (370/1992, muutos 343/2004). Vakausasetuksen (370/92) mukaan kaikkien enintään DN 50 lämpöenergiamittareiden on oltava tyyppihyväksyttyä mallia. Vakausasetuksen muutos (343/2004) edellyttää, että myös uusien, nimelliskooltaan suurempien kuin DN 50 lämpöenergiamittareiden on oltava tyyppihyväksyttyä mallia. Ennen käyttöön otettuja tyyppihyväksymättömiä nimelliskooltaan suurempia kuin DN 50 mittareita saa kuitenkin käyttää kunnes toisin säädetään. Vakausasetus vapauttaa lämpöenergiamittarit toistaiseksi ensi-, uusinta- ja määräaikaisvakauksista. Tyyppihyväksyntävaatimus koskee lämpöenergiamittareita, joita käytetään myytäessä lämpöenergiaa yleiseen kulutukseen. Suomessa saa käyttää myös mittauslaitedirektiivin (MID) 2004/22/EY vaatimusten mukaisesti hyväksyttyjä ja käyttöön otettuja lämpöenergiamittareita ja niiden osalaitteita. Mittauslaitteiden metrologiset vaatimukset on kuvattu myös Tukes-ohjeessa M Mittauslaitedirektiiviä edeltänyt lainsäädäntö, tyyppihyväksyntä Ennen mittauslaitedirektiivin soveltamista EU:n jäsenmaiden viranomaiset myönsivät kansalliset tyyppihyväksynnät lämpöenergiamittareille hyväksyttyjen laboratorioiden testien perusteella. Suomessa tyyppihyväksyntöjä myönsi TUKESin hyväksymä tarkastuslaitos. Tyyppihyväksyntä on voimassa yleensä 10 vuotta, kuitenkin korkeintaan saakka. Lämpöenergiamittareita, joiden vanha kansallinen tyyppihyväksyntämerkintä on voimassa voi siis toistaiseksi ottaa käyttöön. Lämpöenergiamittarin tilaaja voi edellyttää mittaritoimittajaa esittämään mittaritoimituksen yhteydessä tyyppihyväksyntätodistuksen. Tyyppihyväksyntätunnusten (VJ.F.XX.YY, VJ.G.XX.YY, VJ.H.XX.YY) on oltava merkittyinä virtausanturiin, laskuriin ja lämpötilaanturipariin. 2.2 Mittauslaitedirektiivi Suomen tulee uusia oma lainsäädäntönsä siten, että lait, asetukset ja määräykset ovat mittauslaitedirektiivin (MID) tavoitteiden mukaiset. Direktiivin mukaiset menettelyt otettiin käyttöön , mutta kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä uusittu direktiivin mukaiseksi. Em. päivämäärän jälkeen lämpöenergiamittarit eivät ole voineet saada uusia tyyppihyväksyntöjä vanhojen säädösten pohjalta. Vanhat tyyppihyväksynnät ovat voimassa tyyppihyväk-

15 7 synnässä määritellyn ajan, mutta korkeintaan 10 vuotta. Siirtymäkauden aikana markkinoille voi siis vielä saattaa mittauslaitteita, joiden voimassa oleva tyyppihyväksyntä on saatu MIDiä edeltävien kansallisten säädösten perusteella Direktiivi on ns. uuden lähestymistavan (new approach) mukainen direktiivi ja vain niin sanotut olennaiset laiteryhmiltä edellytettävät tekniset vaatimukset on kirjattu direktiiviin. Direktiivissä on esitetty olennaiset vaatimukset: nimelliset käyttöedellytykset suurimmat sallitut virheet vaatimustenmukaisuuden arviointi, ensivakaus Mittauslaitedirektiivi (MID) koskee mittarien markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, käyttöä ja käytönaikaista valvontaa ohjataan kansallisilla säädöksillä. Valmistus (MID) Markkinoille saattaminen (MID) Käyttöönotto (MID) Käyttö ja käytön valvonta (Kansalliset säädökset) Käytöstä poisto ja romutus Valmistaja Valmistaja Lämmön- Lämmön- Lämmöntai maahantuoja myyjä myyjä myyjä Kuva 1 Lämpöenergiamittarien elinkaari Vaikka Suomen nykyinen lainsäädäntö vaatii vain tyyppihyväksynnän, MIDin mukaista menettelyä sovellettaessa on kaikkia sen asettamia vaatimuksia noudatettava myös Suomessa. Mittauslaitedirektiiviin perustuvassa hyväksynnässä ei tyyppihyväksyntää vastaava B- moduulin mukainen menettely yksin riitä, vaan valmistuksessa on toteutettava myös muut direktiivin edellyttämät arviointimenettelyt. Valmistajan on myös laadittava tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä varustettava mittauslaite direktiivin edellyttämin merkinnöin. MIDin mukaisissa lämpöenergiamittareissa tai sen osalaitteistoissa on seuraavan kuvan mukainen CE-merkintä. Merkintä koostuu CE-tunnuksesta M-kirjaimesta ja kiinnitysvuoden kahdesta viimeisestä numerosta (07), joita ympäröi suorakulmio ilmoitetun laitoksen tunnusnumerosta (esim. 0424) Kuva 2 Esimerkki MIDin vaatimustenmukaisuutta osoittavasta merkinnästä (CEmerkintä) Valmistaja voi antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen joko kokonaiselle lämpöenergiamittarille, tai osalaitteistolle, joista lämpöenergiamittari koostuu. 2.3 Muu lämpöenergiamittareita koskeva lainsäädäntö Lämpöenergiamittareita säätelevät myös muut direktiivit lait, asetukset ja määräykset painelaitedirektiivi 97/23/EY ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö

16 8 pienjännitedirektiivi 73/23/EEC EMC-direktiivi 89/336/EEC sähköturvallisuutta koskevat SFS-standardit Lämpöenergiamittarien tulee täyttää kansainvälisen standardointijärjestön CENin standardin EN1434 vaatimukset. Tässä suosituksessa on esitetty oleelliset standardin sisältämät vaatimukset, esim. mittaustarkkuuden ja teknisten vaatimusten osalta. 3 Kaukolämpöenergian mittaaminen Asiakkaalle siirretty lämpöenergia voidaan määritellä lämmönjakokeskuksen läpi virranneen nesteen massan, nesteen ominaislämpökapasiteetin ja lämpötilaeron perusteella. Lämpöenergia lasketaan kiertävän vesivirran ja veden jäähtymisen perusteella kaavalla Q = c missä Q = c p = q m = ΔT = t 0 = t 1 = t1 p t0 q m ΔT dt siirtynyt lämpöenergian määrä veden ominaislämpökapasiteetti virtausanturin läpi virrannut veden massavirta veden lämpötilaero kaukolämmön tulo- ja paluuputkessa ajan alkuhetki ajan loppuhetki Lämpömääränlaskin laskee energian määrän virtausanturilta saatavan massavirran ja lämpötila-antureilta saatavien lämpötilojen perusteella ottaen huomioon veden ominaislämpökapasiteetin. 3.1 Yleiset vaatimukset Nimellisten käyttöedellytysten mukaisissa olosuhteissa mittausvirhe ei saa ylittää suurinta sallittua virhearvoa. Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehtojen mukaan asiakkaan käyttämä lämpöenergia mitataan +/-5 %:n tarkkuudella. Lämpöenergiamittareita koskevassa standardissa EN1434 on lisäksi määritelty mittarin eri osille omat sallitut virherajansa (virherajat määritelty kappaleessa 4). Lämpöenergiamittarin tulee täyttää suomalaisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset. Lainsäädännön salliman siirtymäajan mittarilla tai sen osalla voi olla suomalaisen tyyppihyväksynnän mukainen tunnus (VJ.Z.XX.YY). Mittari voi olla myös uuden lainsäädännön mukainen, joka ilmaistaan mittarissa tai sen osassa olevalla CE-merkinnällä. 3.2 Nimelliset käyttöedellytykset Valmistajan on määriteltävä ne ilmastolliset, mekaaniset ja sähkömagneettiset ympäristöt, joissa laite on tarkoitettu käytettäväksi. Lisäksi valmistajan on ilmoitettava muut tarkkuuteen vaikuttavat suureet (esim. energiansyöttö), jotka todennäköisesti vaikuttavat mittarin tarkkuuteen Käyttöympäristö Mittauskeskus sijoitetaan yleensä rakennuksen tekniseen laitetilaan, missä sijaitsevat myös rakennuksen kaukolämpölaitteet.

17 9 Lämpöenergiamittarin on toimittava 5.55 o C:en ympäristön lämpötiloissa. Lämpöenergiamittarin tulee toimia M1-luokan mekaanisessa ja E1-luokan sähkömagneettisessa ympäristössä. M1 (MID) /3/: Tämä luokka koskee laitteita, joita käytetään tiloissa, joissa esiintyy heikkoa tärinää ja iskuja, kuten kevyisiin tukirakenteisiin kiinnitettyihin mittauslaitteisiin kohdistuva heikko tärinä ja iskut, jotka välittyvät paikallisilta räjähdystyömailta tai paalutustöistä, paiskautuvista ovista jne. E1 (MID) /3/: Tämä luokka koskee laitteita, joita käytetään tiloissa, joissa sähkömagneettiset häiriöt vastaavat asuinympäristössä, liiketiloissa ja kevyen teollisuuden tiloissa todennäköisesti esiintyviä häiriöitä Käyttöolosuhteet Mittauskeskuksen ja sen eri osien suunnittelulämpötila (sisällön korkein lämpötila) on 120 o C, ellei erikseen ole toisin mainittu. Suunnittelupaine (suurin käyttöpaine) on 1,6 MPa. Lämpöenergiamittarin on toimittava siten, että se toimii ET:n suosituksen KK3/2007 mukaisissa kaukolämpöveden olosuhteissa. Taulukko 2 Kaukolämpöveden yleiset ohjearvot Ominaisuus yksikkö Ohjearvosuositus ph-arvo Kokonaiskovuus Happipitoisuus Ammoniakki Kokonaisrauta Kokonaiskupari Öljypitoisuus Kiintoaine Sähkönjohtavuus (ph 25) o dh mgo 2 /kg mgnh 3 /kg mgfe/kg mgcu/kg mg/kg mg/kg μs/cm 9 10 <0,8 <0,02 <5 <0,1 <0,02 <1 <0,5 <150 Lämmönmyyjällä on velvollisuus selvittää oman kaukolämpöverkkonsa veden laatu. Jos se poikkeaa taulukon arvoista, lämmönmyyjän on selvitettävä mittarin toimivuus ko. olosuhteissa. Myös poikkeavien ominaisuuksien mahdolliset yhteisvaikutukset tulee tarkastella. 4 Lämpöenergian mittauslaitteet Lämpöenergiamittari on laite, joka on suunniteltu mittaamaan lämpöenergiaa, jota lämmönsiirtopiirissä virtaava lämmönsiirtoneste luovuttaa. Lämpöenergiamittari on joko itsenäinen laite tai yhdistetty laite, joka koostuu virtausanturista, lämpöanturiparista ja laskimesta, tai niiden yhdistelmästä. Virtausantureita on toimintatavaltaan erityyppisiä. Kaukolämpömittauksissa käytetään nykyään yleisesti magneettisia ja ultraäänimittareita sekä vähemmässä määrin mekaanisia ja paine-eroon tai värähtelyyn perustuvia mittareita.

18 10 Rakenne Mittari voi olla erillisistä osista koottu tai yhdysrakenteinen, ns. yhdistelmämittari. Liitettäessä yhteen virtausanturi ja lämpömääränlaskin tulee kertoimina käyttää ainoastaan 10 n - johdannaisia (n = kokonaisluku). Kulutusmittauksiin tarkoitetun mittauslaitteen on oltava varustettu kuluttajan helposti ja ilman työkaluja nähtävissä olevalla metrologisesti ohjatulla näytöllä riippumatta siitä, voidaanko mittaustietoja lukea kauko-ohjatusti. Näytössä oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella määritetään maksettava hinta. /3/ Lämpöenergiamittari, sen osat ja sähköiset liitännät tulee varustaa luotettavalla sinetöintimahdollisuudella. Lämmönmyyjän sinetöinnillä suojataan mittarin asennukset ja kytkennät. Valmistajan metrologinen sinetöinti tulee olla sellainen, että mittari ja sen osat voidaan asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa tätä sinetöintiä rikkomatta. 4.1 Virtausanturi Virtausanturi on lämpöenergiamittarin osa, jonka läpi kaukolämpövesi virtaa ja joka lähettää tilavuuteen, massaan, tilavuusvirtaan tai massavirtaan verrannollisen signaalin. Virtausanturi asennetaan ensisijaisesti paluuputkeen, mutta erityisistä syistä se on mahdollista asentaa myös tuloputkeen Rakenne Virtausanturi on valmistettava korroosionkestävästä materiaalista ja se on tarvittaessa suojattava asianmukaisella pintakäsittelyllä. Materiaaleista on tarvittaessa esitettävä erillinen todistus korroosion kestosta. Ne virtausanturin rakenneosat, jotka vaikuttavat mittausominaisuuksiin, tulee varustaa sinetöintimahdollisuudella. Mikäli anturin liittäminen mittauskeskukseen edellyttää lisäosien (esim. supistusten) käyttöä, on niiden vaikutuksesta mittausepätarkkuuteen annettava selvitys. Virtausanturin osat, jotka on asennettava määrätyllä tavalla toisiinsa nähden, jotta mittari toimii oikein, on voitava asentaa vain tällä tavalla ohjaimien tai vastaavien avulla. Virtausanturin rakennepituuden tulee olla seuraavan taulukon mukainen. Taulukko 3 Virtausanturin rakennepituus ja liitostavat. DN Rakennepituus [mm] Liitostapa Kierre R ¾ tai 190 Kierre R Kierre R 1¼ Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava) Laippa (SFS 2154 tai vastaava)

19 11 Muut liitostavat on mitoitettava painelaitemääräysten mukaisesti. Tasotiivisteinen ulkokierreliitos vastaa rakenteeltaan laippaliitosta. Käytettäessä erillistä virtausanturia, pitää virtausanturin ja lämpömääränlaskimen olla keskenään yhteensopivat. Mikäli virtausanturissa on erillinen näyttö, tulee sen olla vähintään 6-numeroinen Lujuus- ja rakenneolosuhteet Virtausanturin tulee kestää kohtien ja mukaisissa käyttöympäristössä ja -olosuhteissa rikkoutumatta. Sen tulee kestää normaalit mittauskeskuksessa esiintyvät vääntö- ja vetojännitykset Ominaisuudet Jos tilavuusvirta ylittää virtausanturin q s [Q max ] -virtaaman, tulee anturin osoittaa vähintään virtaamaa q s [Q max ]. Virtauksen ylittäessä q s [Q max] virtaaman on suositeltavaa, että anturi mittaa virtausta sallittujen virherajojen sisällä. Virtausanturin rekisteriin tulee jäädä tieto, jos virtaus on ylittänyt virtaaman q s [Q max ]. Valmistajan tulee ilmoittaa kaikki sellaiset asennuksen ja olosuhteiden vaatimukset, jotka vaikuttavat virtausanturin mittaustarkkuuteen Virtausanturin tarkkuusvaatimukset Jokaiselle uudelle virtausanturille on suositeltavaa toimittaa jäljitettävä kalibrointitulos. Kalibrointi suoritetaan seuraavissa kolmessa pisteessä: q i q 1,1 q i 0,1 q p q 0,11 q p 0,9 q p q 1,0 q p Kalibrointi suositellaan tehtäväksi 50 ± 5 o C lämpöisellä vedellä. Kalibrointitulokset voidaan toimittaa joko paperilla tai sähköisessä muodossa. Virtausanturin suurin sallittu virhe eri tarkkuusluokissa on (ilmaistu prosentteina) Luokka 1: E f = (1 + 0,01 q p /q), enintään 5 % Luokka 2: E f = (2 + 0,02 q p /q), enintään 5 % Luokka 3: E f = (3 + 0,05 q p /q), enintään 5 % Kaukolämpöenergian mittauksissa tulisi käyttää vähintään luokan 2 virtausanturia. Esimerkkejä virtausanturin tyypillisistä virhekäyristä on esitetty liitteessä 1.

20 12 Tarkkuusluokat, MIDiä edeltävä lainsäädäntö Virtausanturin suurin sallittu virhe eri tarkkuusluokissa on seuraavan mukainen. Taulukko Virtausanturien tarkkuusluokat. Tarkkuusluokka Ala-alue (Q min Q < Q t ) Yläalue (Q t Q < Q max ) 2 ± 5 % ± 2 % 3 ± 5 % ± 3 % Virtausanturin alaluokka määräytyy lisäksi pienimmän tilavuusvirran ja välirajan tilavuusvirran mukaan seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko Virtausanturien tarkkuusluokkien alaluokat Alaluokka Q n < 15 m 3 /h Q n 15 m 3 /h A Q min 0,04 Q n 0,08 Q n Q t 0,10 Q n 0,20 Q n B Q min 0,02 Q n 0,04 Q n Q t 0,08 Q n 0,15 Q n C Q min 0,01 Q n 0,02 Q n Q t 0,06 Q n 0,10 Q n D Q min 0,01 Q n 0,01 Q n Q t 0,015 Q n 0,025 Q n E Q min <0,01 Q n <0,01 Q n Q t <0,015 Q n <0,025 Q n Impulssilaite Impulssilaite on tarkoitettu erillisen virtausanturin kytkemiseen lämpömääränlaskimeen. Impulssilaite voi olla joko sisäänrakennettu tai erillinen. Impulssilaite tuottaa virtausanturin läpi virtaavaan vesimäärään verrannollisia pulsseja ennalta tunnetussa suhteessa. Impulssilaitteen tulee olla luotettavasti sinetöitävissä. Impulssilaitteen tulee kestää vastaavat asennusolosuhteet kuin virtausanturin. Impulssilaite ei saa estää virtausanturin näytön lukemista. Erillisen impulssilaitteen pulssivasteen on vastattava lämpömääränlaskimen pulssivastetta. Suositeltavia pulssivasteita ovat 1, 10 ja 100.

KAUKOLÄMMÖN MITTAUS. Lämpölaitosyhdistys ry

KAUKOLÄMMÖN MITTAUS. Lämpölaitosyhdistys ry KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K13/1994 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K13/1994 Tämä suositus käsittelee asiakkaille toimitettavan kaukolämmön mittaamista. Suosituksessa määritellään

Lisätiedot

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET 2017 1 Vuodonilmaisinlaitteet vaatimukset Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 2 2 VAATIMUKSET... 2 2.1 Materiaali... 2 2.2 Toimivuus... 2 2.3 CE-merkintä... 2 2.4 Vuodonilmaisulaitteen

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 22.4.2009. Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus

LOPPURAPORTTI 22.4.2009. Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus LOPPURAPORTTI 22.4.2009 Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3 1.1 Vertailumittausten yleiset periaatteet...3

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIMITTARI QALCOFLOW DN

ULTRAÄÄNIMITTARI QALCOFLOW DN ULTRAÄÄNIMITTARI QALCOFLOW DN 15-100 18.9.2017 KÄYTTÖSOVELLUKSET Ultraääniperiaatteella toimiva QALCOSONIC FLOW 4 on suunniteltu kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaukseen niin kotitalouksissa kuin teollisuudessa.

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle 1 (3) 30.10.2017 Poistoilmalämpöpumppu (PILP) kaukolämpötaloon: ohjeet suunnittelijalle Kerrostalon suurin lämpöhukka on poistoilmassa, joka puhalletaan ulos ilman lämmön talteenottoa. Hukkalämmön hyödyntäminen

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyysketju

Mittausten jäljitettävyysketju Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

CF ECHO II Asennusopas

CF ECHO II Asennusopas CF ECHO II Asennusopas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asennus lyhyesti 4 2. Toimituksen sisältö 5 3. Huomioitavaa 5 3.1. Turvallisuus 5 3.2. Suojaus 5 3.3. Yleiset ohjeet 6 4. Virtausmittarin asennus 6 4.1. Asennusohjeet

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ilmanvirtauksen mittarit

Ilmanvirtauksen mittarit Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti

Lisätiedot

Mitä kalibrointitodistus kertoo?

Mitä kalibrointitodistus kertoo? Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi.

Lisätiedot

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Ilkka Mustonen 7.10.2015 VERKKOJEN ORGANISAATIO 1.11.2012 VERKOT JOHTOTIIMI Kari Kautto Anmari Ala-Kolu Markku Hantunen Petri Flyktman Pirjo Pasanen Janne

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

LVI-laatutuotteita vuodesta energiamittarit HYDROCAL HYDROSPLIT HYDROSONIS

LVI-laatutuotteita vuodesta energiamittarit HYDROCAL HYDROSPLIT HYDROSONIS B METERS Ky LVI-laatutuotteita vuodesta 1968 energiamittarit HYDROCAL HYDROSPLIT HYDROSONIS B METERS HYDROCAL Huoneistokohtainen energiamittari Hydrocal on kompakti lämpömäärälaskin lämmitys- ja jäähdytysenergian

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 239/9 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971,

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 239/9 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, 13/Nide 02 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 83 371L0348 251071 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 239/9 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Mittaussuure Mittaussuure tarkoittaa tiettyä suuretta, jota mitataan.

Mittaussuure Mittaussuure tarkoittaa tiettyä suuretta, jota mitataan. 2 Liite 1 MITTAUSLAITETTA KOSKEVAT OLENNAISET VAATIMUKSET MÄÄRITELMÄT Mittaussuure Mittaussuure tarkoittaa tiettyä suuretta, jota mitataan. Vaikutussuure Vaikutussuure tarkoittaa suuretta, joka ei ole

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE

Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE Tämä ohje on laadittu helpottamaan teknisen tilan laitteiden sijoittelun suunnittelua ja toteuttamista. Ohje antaa kokonaiskuvan teknisen tilan eli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

WISE Measure. Mittausyksikkö Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI

WISE Measure. Mittausyksikkö Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI Mittausyksikkö Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmään LYHYESTI Ilmavirran mittaus Langaton tiedonsiirto. Integroidut anturit Versiot: Pyöreä liitäntä: Ø100-630 mm Suorakaiteinen liitäntä: 0x0-1600x700

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi kwh-mittaus kylmälaitoksesta kwh-mittaus ADAP-KOOL:ssa tai m2:ssa m2 virtamuuntajat 3 vaihesyöttö virtatieto AKL 111A jännitetieto kwh-mittarin ominaisuudet Mittari

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 7.1.2013 SET/V Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ KORKEALAATUISET LED 180 SULJETUT CORN LAMPUT LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ Sanpek-LED korkealaatuiset 180 CORN LED- lamput on kehitetty korvaamaan elohopea- ja natriumlamput myös ahtaissa lusikka valaisimissa.

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot