Neuvo neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset"

Transkriptio

1 Neuvo neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevat kysymykset 1. Miten soveltuva neuvontakokemus määritellään - pitääkö esim. omata juuri neuvontakokemusta vai käykö muu alaan liittyvä työkokemus esim. suunnitteluja viranomaistyökokemus? Soveltuva neuvontakokemus on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Asiakasrajapinnassa työskentelyä voidaan kuitenkin pitää yhtenä soveltuvan neuvontakokemuksen keskeisenä ominaispiirteenä. Työkokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan jokaisen henkilön osalta erikseen kuitenkin siten, että kaikki tarjoajat tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi. 2. Energia: Vaaditaan soveltuva koulututkinto (vähintään toisen asteen) ja neuvontakokemusta, josta toisen on oltava tekniseltä alalta ja toisen maatalouden alalta. Jos neuvojalla on 10 vuoden kokemus neuvonnan alalta, mutta varsinainen koulututkinto on merkonomi, onko mitään mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi? Esimerkiksi rakennusten energiatodistuksen laatijalta vaaditaan soveltava koulututkinto TAI työkokemus alalta vähintään 3 vuoden ajalta. Eli työkokemuksen voi korvata työkokemuksella siinä järjestelmässä, jos suorittaa tentin hyväksytysti. Neuvojilta edellytetään soveltuvaa vähintään toisen asteen tutkintoa ja soveltuvaa neuvontakokemusta vähintään yhden vuoden ajalta. Merkonomin tutkintoa ei voida lähtökohtaisesti pitää teknisen alan tutkintona. Vähimmäisvaatimusten täyttymistä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 3. Katsotaanko energiatodistusten laatijan pätevyys osaksi koulutusta, vai työkokemusta? Energiatodistusten laatijan pätevyyttä ei voida pitää soveltuvana toisen asteen tai tätä ylempänä tutkintona. Sitä ei voida myöskään pitää työkokemuksena. 4. Katsotaanko neuvontakokemukseksi työskentely esimerkiksi sähköyhtiön asiakasneuvonnassa? Asiakasrajapinnassa työskentelyä pidetään yhtenä neuvontatyön ominaispiirteenä. Neuvontatyölle on tyypillistä myös asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja niihin perehtyminen laaja-alaisesti. Työkokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

2 5. Miten eläinlääkäri todistaa neuvontakokemuksensa silloin, kun on tehnyt terveydenhuoltokäyntejä a) yksityiseläinlääkärinä b) kunnallisena praktikkona? a) Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3. b) Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3 ja liittää tarjoukseen jäljennöksen työtodistuksesta. 6. Mikä on vähimmäisvaatimuksessa 3 mainittu muu selvitys neuvonnan alaan soveltuvasta neuvontakokemuksesta, kun kyseessä on eläinlääkärin tiloilla tekemä terveydenhuoltotyö? Tästä työstä on olemassa dokumentteina vain tilojen terveydenhuoltosuunnitelmat. Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3. Jos eläinlääkäri toimii toisen palveluksessa, tarjoukseen on liitettävä jäljennös työtodistuksesta. 7. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi tai perustutkintoa täydentäväksi koulutukseksi 30 opintopisteen koulutuskokonaisuudet kuten esim. taannoin Joensuun ammattikorkeakoulun järjestämä Maatilojen energiakysymykset tms. 30 op tekniset/energiaan liittyvät koulutukset? Täydennyskoulutusta ei katsota soveltuvaksi toisen asteen tai tätä ylemmäksi tutkinnoksi. 8. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi rakennusalan arkkitehti rakennusinsinööri maatalouden opistotutkinto ylempi korkeakoulututkinto millä ainesisällöllä, jos hyväksyntä on vain osittainen? Rakennusalan tutkinnot katsotaan teknisen alan koulutuksiksi. Maatalouden opistoasteen tutkintoa ei voida lähtökohtaisesti pitää teknisen alan koulutuksena. Neuvontakokonaisuudessa 5 Energia soveltuvasta koulutuksesta tai soveltuvasta neuvontakokemuksesta toisen on oltava tekniseltä alalta. 9. Minulla on neuvojan työkokemusta tällä hetkellä 5 kk. Lisäksi tarkastajana työkokemusta 14 kk. Lisäksi tutkimusapulaisena kokemusta noin 13 kk. Pystynkö hakemaan tilaneuvonnan rekisteriin asiantuntijaksi? Kysymykseen ei voida yksiselitteisesti vastata, koska kysymyksestä ei ilmene henkilön koulutustausta. 10. Opiskelen Agrologiksi Ammattikorkeakoulussa. Valmistun keväällä 2015 joten minulla ei ole kertynyt työkokemusta vielä kolmea vuotta. Olen kuitenkin toiminut

3 yhden vuoden MTK.lla EU-avustajana. Minulla on kaksi toisenasteen tutkintoa toinen on maaseutuyrittäjän ja toinen Metallialan perustutkinto. Olenko siis pätevä osallistumaan kilpailutukseen? Alustavasti voidaan arvioida, etteivät kysyjän työkokemus ja koulutus yhdessä täytä tarjouslomakkeen kohdassa 4.5 esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Koulutuksen ja työkokemuksen soveltuvuutta ja riittävyyttä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 11. Millainen tulee olla nykyisen työnantajan palveluksessa oleva selvitys: vaaditaanko eräänlainen työssäolotodistus allekirjoituksin varustettuna, jossa listaus nykyisistä työtehtävistä, vai riittääkö liite 3? Liitteen 3 lisäksi on toimitettava työnantajan allekirjoittama todistus tai jäljennös todistuksesta, josta ilmenevät nykyiset työtehtävät ja työsuhteen alkamisajankohta. 12. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto, rakennusinsinööri? Rakennusalan tutkinnot katsotaan lähtökohtaisesti teknisen alan koulutuksiksi. 13. Katsotaanko perustutkinnoksi 2 vuoden karjanhoitajakoulu? Kaksivuotiset tutkinnot luetaan toisen asteen tutkinnoiksi. 14. Neuvonnan sisältökokonaisuuteen: Energia vaatimuksena on, että neuvonnan alaan soveltuvaa neuvontakokemusta on vähintään yksi vuosi. Tähän liittyen kysyisin: Tuleeko tämän neuvonnan olla kohdistettu maatiloille, jotta se hyväksytään? Tähän kysymykseen ei voida antaa yksiselitteistä vastausta. Neuvontakokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti. 15. Luetaanko neuvontakokemukseksi työ, joka ei ole tapahtunut suoraan asiakasrajapinnassa? Esim. on osallistunut asiakkaalle annettavan vastauksen laatimiseen yrityksessä sisäisesti (jonka jälkeen joku muu käy asian läpi asiakkaalle)? Neuvontatyötä on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Asiakasrajapinnassa työskentelyä voidaan kuitenkin pitää yhtenä neuvontatyön keskeisenä ominaispiirteenä.

4 Vastuuvakuutusta koskevat kysymykset 16. Vaaditaanko kaikilta neuvojilta vastuuvakuutus (Tilaneuvonnassa oli vapaaehtoinen) Minkälainen vastuuvakuutus hyväksytään? Onko määritelty korvaussummat (minimi)? Kaikilta neuvojilla on oltava vastuuvakuutus. Vakuutuksen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. Vakuutukselle ei ole asetettu muita kriteereitä. Täsmällistä vastuuvakuutuksen määrää ei ole määritelty. 17. Kysymyslomakkeessa kysytään vastuuvakuutuksesta: Lähi-Tapiola ei vakuuta ilman neuvojakoulutusta eli miten kilpailutuksessa voi tietää saako vakuutusta vai ei, kun tulevan ohjelmakauden neuvojakoulutuksia ei ole ollut? Tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdassa 4.4 edellytetään, että tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus. Tarjouksessa tarjoaja sitoutuu hankkimaan vastuuvakuutuksen ennen puitesopimuksen solmimista. Tarjouspyynnössä ei näin ollen edellytetä, että tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus jo tarjouksen jättöhetkellä. 18. Tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus koko sopimuskauden ajaksi maatilojen neuvontajärjestelmää varten: kyllä / ei. Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan todistuksen vastuuvakuutuksesta ennen puitesopimuksen solmimista: kyllä / ei. Onko tuo vastuuvakuutus pakollinen vai ei ja vaikuttaako sen olemassa olo tarjouspyynnön hyväksymiseen? Vastuuvakuutus on pakollinen, ja sen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. Tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdassa 4.4 edellytetään, että tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus. Tarjouksessa tarjoaja sitoutuu hankkimaan vastuuvakuutuksen ennen puitesopimuksen solmimista. Tarjouspyynnössä ei näin ollen edellytetä, että tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus jo tarjouksen jättöhetkellä. 19. Kunnan/kaupungineläinlääkäreiden työnantajilla on ensisijainen vastuu työntekijöidensä tekemisistä ja yleensä myös vastuuvakuutus; riittääkö tämä työnantajan vastuu ja vastuuvakuutus?

5 Vakuutuksen on oltava riittävä suhteessa Neuvo 2020 järjestelmän mukaisen neuvontapalvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. 20. Miten neuvojan vastuu neuvonnan mahdollisista riita yms. asioista hoidetaan? Mikä on vastuuvakuutuksen vaadittu taso? Menettelytavat mahdollisissa riitatilanteissa määräytyvät tarjouspyynnön liitteenä 5 olevan puitesopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti. Täsmällistä vastuuvakuutuksen määrää ei ole määritelty. Vastuuvakuutuksen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. 21. Millainen on tarvittava vastuuvakuutus? Neuvojalta edellytetään vastuuvakuutusta, joka kattaa Neuvo 2020 järjestelmän mukaisen neuvontatoiminnan. Vakuutukselle ei ole asetettu muita kriteereitä. Tenttiä koskevat kysymykset 22. Onko mahdollista tulla hylätyksi osittain vai tuleeko hylätyksi kokonaan, jos jokin neuvonnan alan tentti ei tule suorituksi hyväksytysti (75%) Tentti on osiokohtainen. 23. Teen tarjouksen 3 osa-alueesta, mutta läpäisen vain 2 osa-alueen tentit hylätäänkö koko hakemus? Koko tarjousta ei hylätä. 24. Onko 75% oikein vastausvaatimus osiokohtainen vai kaikki osiot yhteensä? Vaatimus on osiokohtainen. Neuvojalla on muiden edellytysten täyttyessä edelleen mahdollisuus tulla hyväksytyksi niihin osioihin, joiden osalta tentti on suoritettu hyväksytysti. 25. Milloin tenttimateriaali on saatavilla opiskeltavaksi ja mikä päivä joulukuussa tentti aukeaa tehtäväksi? Tenttimateriaali on saatavilla viimeistään joulukuun toisella viikolla, jolloin tentti pyritään avaamaan. Muut kysymykset

6 26. Tulevatko myös turkiseläintilat kuulumaan tämän maatilojen neuvontajärjestelmän tuen piiriin? Turkiseläintilat kuuluvat Maatilojen neuvontajärjestelmän piiriin, jos turkistarhaaja täyttää viljelijän määritelmän. Valitettavasti tähän kysymykseen ei voida tässä vaiheessa antaa varmaa vastausta, koska viljelijän määritteleminen neuvontatoimenpiteessä on vielä kansallisen valmistelun osalta kesken. 27. Onko neuvontakäynnit rajattuja tiettyyn tuntimäärään voi voiko neuvontakäynti kestää niin kauan kuin tarve vaatii? Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus on euroa. Muilta osin neuvontakäynnin kestolle ei ole asetettu ylärajaa. 28. Tilaako asiakas neuvojan? Palvelun käyttäjä (asiakas) ja neuvoja sopivat yhdessä neuvontakäynnistä. 29. Onko Hyrrä järjestelmä helppokäyttöinen ja saako siihen opastusta? Hyrrä-järjestelmästä pyritään rakentamaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Tarjouspyynnön kohdassa 7.1 mainituissa koulutustilaisuuksissa koulutetaan neuvojia Hyrrä-järjestelmän käyttöön liittyen. Mavi laatii myös neuvojille tarkoitetun ohjeen Hyrrä-palvelun käytöstä. 30. Mavin koulutus ei ole pakollinen, mutta tehdäänkö koulutukseen osallistumisoikeuden suhteen valintaa vai saavatko kaikki tarjouksen tehneet osallistua koulutukseen? Kaikki tarjouksen jättäneet voivat osallistua koulutuksiin. 31. Mikä merkitys on näillä valinnoilla tarjouksessa (alla)? Jos neuvoja valitsee esimerkiksi maidontuotanto, naudanlihantuotanto ja kasvituotanto, voiko hän tarjota palveluja muille aloille jos palvelun sisältö ei edellytä välttämättä osaamisalojen syvällistä tuntemusta?

7 Palvelun tarjoamista muille aloille ei ole estetty. Tuotantosuuntavalikon tarkoitus on kertoa neuvojarekisteristä neuvojaa etsivälle viljelijälle, mihin tuotantosuuntaan/tuotantosuuntiin neuvoja on aiemman työ- ja koulutushistoriansa perusteella erikoistunut. 32. Hakemuksessa pyydetään Y-tunnusta toimijalta. Perustamme uuden yrityksen tuottamaan palvelua, mutta emme perusta sitä ellei tarjouksemme tule hyväksytyksi. Näin ollen vaatiiko hakemuksen jättäminen ehdottomasti voimassa olevan tunnuksen? Uudella yrityksellä ei tarjousta jättäessä tarvitse vielä olla Y-tunnusta. Tarjouksen jättäessään uusi yritys sitoutuu rekisteröitymään kaupparekisteriin, mikäli tulee valituksi neuvontajärjestelmään. Y-tunnus on oltava viimeistään siinä vaiheessa, kun puitesopimus allekirjoitetaan. 33. Millä perusteella tilalle voidaan lähettää vain Alv-osuutta koskeva lasku? Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen kustannus, joten se on laskutettava palvelun käyttäjältä. Arvonlisävero lasketaan neuvontatyön ja oman kulkuneuvon käytön kustannuksista. Vastaava käytäntö on ollut tällä hetkellä esimerkiksi maatilojen energiaohjelman mukaisessa energiasuunnitelmatuessa, josta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 1000/ Kilometrikorvausko laskutetaan neuvojan kotipaikan ja tilan väliltä meno paluuna vai onko paluumatka omavastuuta?

8 Kilometrikorvaus voidaan laskuttaa meno-paluumatkalta. Korvausperusteisiin liittyvistä yksityiskohdista säädetään myöhemmin voimaan tulevalla valtioneuvoston asetuksella, joten esimerkiksi kilometrikorvauksen perusteiden osalta menettelyt varmistuvat vasta myöhemmin. 35. Mavi järjestää kolme koulutusta (seinäjoki, vaasa ja järvenpää) ennen tenttiä. Olisiko mahdollista osallistua koulutukseen webexin kautta? Webexin kautta ei voi osallistua koulutukseen, mutta ensimmäinen koulutuspäivä pyritään videoimaan joko suorana tai siten, että se on katsottavissa Internetistä jälkikäteen. 36. Onko määritelty neuvonnan maksimitunteja/tila? Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus on euroa. Muilta osin neuvontakäynnin kestolle ei ole asetettu ylärajaa. 37. Miten tarkasti pitää määritellä alue jolla neuvontaa tekee ja onko se sitovaa, eli voiko tehdä myös muilla alueilla kun tarjouksessa ilmoitetussa, voiko alueita muuttaa esim. toiminta-alueen muutoksen takia jne.? Tarjouslomakkeelle kirjattava toiminta-alue ei sido neuvojaa. Kuntaluettelo helpottaa viljelijää löytämään neuvojarekisteristä ne neuvojat, jotka tarjoavat palvelua maatilan sijaintikunnan alueella. Neuvonta ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella ei estä neuvonnan korvauksen saamista neuvojalta. 38. Sama juttu tuotantoeläinten määritelmissä, voiko niitä lisätä/muuttaa, vai onko maksimoitava tenttiä varten kaikki mahdollinen, mutta keskittyy sitten vain tiettyihin osa-alueisiin? Osiossa Tuotantoeläimet tenttikysymykset koskevat kaikkia eläinlajeja, joten perusasiat on osattava kaikista tuotantosuunnista. Tuotantosuunnan valinnalla voi kertoa, mihin eläinlajeihin oma osaaminen keskittyy. 39. Kuuluuko erityisympäristötuen neuvonta osioon ympäristö ja mitä kaikkea maisemanhoito sisältää, onko kyseessä esim. suunnitelmia ym. sopimuksiin liittyvien liitteiden sisältöjen neuvontaa vai onko tarkoitus että varsinaisen suunnitelmien tekeminen ei kuulu tähän neuvontaan? Ympäristökorvauksen neuvonta kuuluu kokonaisuudessaan Neuvontaosioon 1. Ympäristö. Varsinaisten maisemanhoitosuunnitelmien tekeminen ei kuulu Neuvo 2020-järjestelmään, vaan ne jäävät viljelijän maksettaviksi. 40. Sitoutuuko neuvoja antamaan neuvontaa jonkun tietyn määrän tiettynä ajanjaksona viisivuotiskautena?

9 Neuvojan ei tarvitse sitoutua neuvonnan vähimmäismäärään ohjelmakauden aikana. 41. Pystyykö esim. ns. kesätarkastaja toimimaan neuvojana (tietenkin muistaen esteellisyysasiat) entä vakituisessa virkasuhteessa oleva henkilö oman virkatyönsä ohessa (muistaen esteellisyydet ym) Neuvonnan on oltava luottamuksellista, eikä neuvoja saa paljastaa neuvontakäyntinsä aikana esiin tulleita tietoja kolmansille osapuolille. Neuvonnan ja valvonnan on pysyttävä toisistaan erillään. Neuvoja ei saa tarkastaa tilaa, jolla on ollut neuvojana eikä neuvoa tilaa, jolla on ollut tarkastajana. Esteellisyyskysymyksiä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 42. Koskeeko yksityistä neuvojaa (tekee ammatinharjoittajana) tilaajavastuulaki ja mitä se tarkoittaa yksityisen neuvojan kohdalla kun ei ole ulkopuolisia työtekijöitä? Tilaajavastuulaki ei koske yksityistä elinkeinonharjoittajaa, jolla ei ole työntekijöitä (tilaajavastuulaki 2 ) eli tällöin tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta ei ole. 43. Pitääkö neuvojan olla alv-rekisterissä, jos tulojen määrä ei edellytä siihen kuulumista? Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta on säädetty maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013, muut. 501/2014) 46 :ssä näin: Neuvojan tai, jos neuvoja on toisen palveluksessa, tämän työnantajan tulee olla merkitty arvonlisäverolain (1501/1993) 172 :ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Näin ollen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumista edellytetään myös kilpailutuksessa. 44. Koskeeko tämä kilpailutus kaikkia neuvojia niin MTK:n vastuuvakuutuksen alaisia EU-avustajia että niitä jotka tekevät päätukihakemusten lisäksi energiajuttuja ja täydentävien ehtojen neuvontaa? Neuvo 2020 kilpailutus koskee ainoastaan tarjouspyynnön liitteessä 1 esitettyjä aihealueita koskevaa neuvontaa, josta voi saada Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaista neuvontakorvausta. Viljelijätukihakemusten täyttäminen ei kuulu Neuvo 2020 järjestelmään. 45. Voiko viljelijä käyttää 3500 eli 1500 /vuosi pienemmiksi osiin pilkottuna siis eri osioihin vuoden aikana, yht. 1500? Eli, jos käyttää esim. 500 ympäristöosioon v. 2015, niin voiko sinä vuonna käyttää vielä esim hyvinvointiosioon? Vai

10 meneekö tuo 2015 tukipotti jo tuohon ympäristöosioon, jolloin jäisi 1000 käyttämättä siltä vuodelta? euroa on tilakohtainen rajoite, eli yksi tila voi saada neuvontaa euron edestä koko ohjelmakauden aikana euroa on yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus, ei vuosikohtainen rajoite. Yhden neuvontakäynnin kokonaiskustannukset muodostuvat toteutuneiden neuvontatuntien perusteella lasketuista kustannuksista sekä neuvojan oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuneista kustannuksista. 46. Jos käyttää samaa neuvontaosiota pitkin vuotta ja lasku menee hänelle pienemmissä osissa? Eli vuoden alussa Ympäristö -osiota vaikka uuden ympäristökorvausjärjestelmän läpikäyntiin 500 ja syksyllä käytännön tarkasteluihin toiset 500 ja sitten vielä esim. joulukuussa samaan osioon kuuluvien asioiden neuvontaan 500? onko ok? Neuvonnalle ei ole asetettu vuosikohtaista enimmäismäärää. Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannukset ovat euroa. Viljelijä saa käyttää neuvontapalveluja euron edestä koko ohjelmakauden aikana euron kiintiötä kuluttavat kaikki neuvontakäynneistä aiheutuneet kustannukset mukaan lukien neuvojan oman kulkuneuvon käyttö neuvontakäynneillä. 47. Voisiko noista liitteistä Esim. todistukset ja sertifikaatit saada tarkempaa selvitystä. Kunkin neuvojan osalta tulee palauttaa liitteet 3 ja 4 ja jäljennökset tutkinto- ja työtodistuksista tai muista selvityksistä. 48. Pitääkö palvelu tehdä tilalla niin kuin nykyisessä tilaneuvontajärjestelmässä, vai voiko palvelun tehdä toimistotyönä? Neuvontatapahtuma edellyttää aina asiakaskontaktia. Pääsääntöisesti neuvonta on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa tilalla. Neuvontatapahtuma voidaan kuitenkin toteuttaa myös esim. neuvojan tiloissa. Myös virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä. Neuvonnan korvauksen maksuhakemukseen on kuitenkin aina liitettävä viljelijän allekirjoittama lomake neuvotuista aihealueista ja neuvontatapahtumaan käytetystä ajasta. 49. Voiko palvelun, esim. sen tietyt osiot tehdä sähköisesti? Virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä.

11 50. Voiko palvelun tehdä kokonaan sähköisesti, esim. netin välityksellä? Virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä. 51. Teksteissä mainitaan, että palvelua voi antaa myös ryhmille -> millaisia toimintatapoja tämä tarkoittaa käytännössä, voiko esimerkiksi tarjota asiantuntijapalveluita webinaarina tietylle kohderyhmälle? Neuvonnan on aina oltava luottamuksellista ja asiakkaan tarpeista lähtevää. Jos nämä periaatteet eivät vaarannu, ja ryhmäneuvonta muuten katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, neuvontaa voidaan myös ryhmille antaa. Neuvojan on kuitenkin aina tapauskohtaisesti harkittava, milloin ryhmäneuvonta tilanteeseen soveltuu. Neuvontapahtuman yksityiskohdista ja korvauksen maksamisen edellytyksistä säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella, jossa ryhmäneuvontaa voidaan vielä tarkemmin määritellä. 52. Miten neuvontakorvauksen hakeminen ja maksaminen hoidetaan, jos palvelua annetaan ryhmälle? Ryhmäneuvonta on otettu huomioon sähköistä korvauksen hakua valmisteltaessa. Neuvonnan kustannukset jaetaan siten, että ne kuluttavat kunkin neuvonnan saajan tilakohtaista kiintiötä (3 500 euroa) yhtä paljon. Yhdelle neuvojalle neuvontatyöstä maksettava korvaus on kuitenkin aina 63 euroa tunnilta riippumatta neuvottavien viljelijöiden määrästä. 53. Jos neuvoja tekee tarjouksen esimerkiksi valitsemalla antamansa neuvonnan sisällöksi Ympäristön > tuleeko hänen hallita kaikki ympäristön alla olevat asiat > tuleeko tentti koskemaan kaikkia sen alla olevia asioita, tuleeko palveluita pystyä tarjoamaan kaikista ympäristön alla olevista asioista? Voiko tässä tapauksessa täsmentää omaa erikoisosaamisalaansa esim. liitteessä 3? Jos tarjous koskee neuvontaosiota 1 Ympäristö, neuvojan on hallittava perustiedot kaikista tarjouspyynnön liitteessä 1 esitellyistä osion 1 Ympäristö aihealueista. Tentissä on tällöin hallittava kaikki ympäristöä koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset sekä ympäristökorvauksen ja viherryttämistuen ehdot. Käytännössä neuvoja voi markkinoida osaamistaan jatkossa siten, että omat vahvuudet ja erikoistumisalueet painottuvat. 54. Onko neuvojarekisterissä tarkoitus täsmentää neuvojan erikoisosaamisalaa vai merkitäänkö neuvojien kohdalle rekisteriin vain tarjouslomakkeessa kohdassa 3 mainitut 7 sisältökokonaisuuden mukaiset tiedot?

12 Neuvojarekisterissä on tarkoitus täsmentää neuvojan erikoistumisalaa ainoastaan tuotantosuuntien osalta. Lähtökohtana on, ettei kilpailutuksessa valittuja neuvojia aseteta etusijajärjestykseen, eikä neuvojien erikoisosaamista myöskään tuoda rekisterissä esiin, vaan oman osaamisen markkinointi jää käytännössä neuvojan oman markkinoinnin varaan. Neuvojalta edellytetään perustietojen hallintaa siitä osiosta / niistä osioista, johon/joihin neuvonnan pätevyyttä hakee. 55. Tarjouslomakkeessa kysytään neuvojan osaamisalaan kuuluvia tuotantosuuntia (tarjouslomake kohta 6) > jos neuvoja on toiminut esim. maisemanhoidon asioissa (= neuvonta osa-alue: ympäristö) kaikilla tiloilla, edellyttääkö se, että hänen tulee olla käytettävissä kaikissa ympäristön alla olevissa palveluissa näille tuotantosuunnille? Jos tarjous koskee osiota 1 Ympäristö, neuvojan on hallittava perustiedot ympäristöön liittyvistä aihealueista kaikkien tuotantosuuntien osalta. Tuotantosuuntavalikko on suuntaa-antava. Jos osioon 1 Ympäristö hyväksytty neuvoja ilmoittaa esimerkiksi tuotantosuunnan naudanlihantuotanto, hän voi antaa ympäristöasioista korvauskelpoista neuvontaa myös muille kuin naudanlihantuotantoa harjoittaville tiloille oman harkintansa mukaan. 56. Mitä tarkoittaa tarjouslomakkeen kohdassa 3 neuvonnan sisältökokonaisuudet >kohta 4: kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia > tarkoittaako todella rajausta kasvintuotantotiloihin? tarkoitetaanko siis tilalla maatilaa vai työskentelytilaa? Kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienialla tarkoitetaan tässä kohdassa tiettyjä nimenomaan kasvintuotantotiloja koskevia täydentävien ehtojen vaatimuksia. Vastaavista eläintiloja koskevista täydentävistä ehdoista voi antaa neuvontaa, jos on hyväksytty osioon Tuotantoeläimet. 57. Kun neuvoja toimii neuvontaorganisaation palveluksessa, voiko organisaatio toimittaa yhdellä liitteellä kaikkien järjestelmään hakeutuvien neuvojien työssäolotodistukset eli selvitykset nykyisestä työsuhteesta esim. taulukkomuodossa koottuna, vai tuleeko kaikki liitteet olla neuvojakohtaisia, neuvojakohtaisesti yksilöityjä ja eriteltyjä? Tässä tapauksessa on mahdollista toimittaa yhdellä liitteellä, jos liitteestä ilmenevät samat tiedot kuin erillisiltä asiakirjoilta. 58. Voiko tarjouslomakkeen kohtaan 1 sähköpostikenttään antaa useampia sähköpostiosoitteita? Tarjouslomakkeen kohtaan 1 voi kirjata vain yhden sähköpostiosoitteen. 59. Tuleeko tutkintotodistusten jäljennösten olla oikeaksi todistettuja?

13 Tutkintotodistusten jäljennösten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 60. Kuinka määräävä on ilmoitettu neuvonnan alue ja osa-alue? Jos neuvoja on esimerkiksi ylityöllistetty ja viljelijä valitsee hänet, voidaanko asiakkaalle osoittaa toista neuvojaa? Jos neuvonnan alueella tarkoitetaan neuvojan toiminta-aluetta eli ns. kuntaluetteloa, alue ei ole sitova, vaan neuvontaa voi antaa myös tarjouslomakkeella ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella. Sen sijaan Neuvonnan osa-alue on sitova. Neuvoja on oikeutettu antamaan neuvontaan vain siitä aihealueesta, johon on kilpailutuksessa hyväksytty. Jos viljelijän valitsema neuvoja ei viljelijän haluamassa aikataulussa pysty toteuttamaan neuvontaa, viljelijällä on oikeus valita toinen neuvontatarpeitansa vastaava neuvoja. 61. Palvelun tarjoajan/neuvojan kanssa tehtävässä puitesopimuksessa sopimuksen voimassaoloon sitoudutaan asti > kuinka sitova tämä on yksittäisen neuvojan kannalta? jos esimerkiksi työsuhde on määräaikainen eikä kestä 2020 loppuun asti? neuvoja vaihtaa työpaikkaa kesken kauden? puitesopimukseen pitäisi muotoilla tämä asiakohta selkeästi vrt. mitä nyt on kirjoitettu kohtiin 13 Sopimuksen siirto ja 14 Sopimusmuutokset Jos neuvojan työsuhde päättyy kesken sopimuskauden, tarjoajalla on oikeus vaihtaa nimetty neuvoja sellaiseen osaamiseltaan vastaavaan henkilöön, jonka hankintayksikkö hyväksyy. Asia on todettu puitesopimuksen liitteenä olevissa yleisissä sopimusehdoissa (JYSE 2014 PALVELUT) kohdassa 7.2. Yksittäisen neuvojan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hän on tullut hyväksytyksi neuvontajärjestelmään työskennellessään toisen palveluksessa, eikä hänen työsuhteensa kestä koko sopimuskautta, ei hän voi jatkaa neuvontaa esimerkiksi yksityisenä neuvojana työsuhteen päättymisen jälkeen. 62. Pidän pohjoisen toimijoita kohtaan epäoikeudenmukaisena, että matkaan käytettävää aikaa ei huomioida neuvontakorvausta maksettaessa. Pitkien etäisyyksien Kainuussa (puhumattakaan Lapista) matkoihin voi mennä yhtä paljon aikaa kuin neuvontakäyntiin. Oma toimialueeni neuvonnan suhteen on koko Kainuu ja keskimääräinen etäisyys tämänhetkisille terveydenhuoltotiloilleni n. 70km yhteen suuntaan. Toimenpiteen valmistelussa matka-ajasta on sovittu näin. 63. Joillakin neuvojilla on toimialueena hyvin monia kuntia kuten esim. luomuneuvojilla. Voiko kuntaluettelon kohdalle kirjoittaa esim. Pohjois-Pohjanmaa vai onko aina kirjoitettava kuntien nimet?

14 Selkeyden vuoksi toiminta-alue pyydetään kirjaamaan tarjouslomakkeelle kunnittain. 64. Tarjousten jättäminen sähköisesti. Voidaanko tarjous allekirjoituksineen ja liitteineen kokonaisuudessaan skannata ja toimittaa sähköpostin liitteenä Mavin kirjaamon sp-osoitteeseen? Kyllä. 65. Pitääkö todistuskopioiden olla oikeaksi todistetut? Todistuskopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 66. Saadaanko järjestelmästä varmistus tarjousten vastaanottamisesta? Jos tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen lähettäjä saa sähköpostiinsa ilmoituksen viestin vastaanottamisesta. Jos tarjous lähetetään kirjeitse, lähettäjä voi varmistaa Mavin kirjaamosta, että lähetys on saapunut perille. 67. Tarjouslomake, kohta 6. Kuntalistaus. Asiakkaan maatila voi sijaita kaukana asuinkunnasta. Onko tällä merkitystä kuntia listattaessa? Asiakkaan maatilan sijaintikunnalla ei ole merkitystä. Neuvoja voi tarpeen vaatiessa tarjota neuvontapalveluja myös ilmoittamansa toimialueen ulkopuolella. 68. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Koska laskuttajana on yritys, täytyy sopimuskin ilmeisesti tehdä yrityksen nimissä. Täyttääkö yritys siis liitteen 2 mukaisen tarjouslomakkeen jokaisesta eläinlääkäristä erikseen? Kyllä, liite tulee täyttää jokaisen eläinlääkärin kohdalta erikseen, koska osa tarjouslomakkeella kysyttävistä tiedoista liittyy kunkin neuvojan/eläinlääkärin henkilökohtaiseen osaamiseen. 69. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Jos yrityksemme eläinlääkärit tekevät terveydenhuoltokäyntejä myös omalla toiminimellään esim. kunnaneläinlääkäreinä, täytyykö heidän tehdä kaksi tarjousta (toiminimi ja osakeyhtiö)? Kyllä.

15 70. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Yrityksen tarkoitus on laajentaa toimintaansa viiden vuoden aikana. Voimmeko liittää sopimukseemme uusia eläinlääkäreitä kesken sopimuskauden? Uusia neuvojia/eläinlääkäreitä ei voi lisätä sopimukseen kesken sopimuskauden. Jos sopimuksessa nimetty eläinlääkäri ei enää ole tarjoajan palveluksessa, tarjoajalla on oikeus nimetähänen tilalleen toinen eläinlääkäri, jolla on vastaava osaaminen ja jonka hankintayksikkö hyväksyy. 71. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Listataanko kuntalistaan kunnat, joiden alueella yritys tarjoaa neuvontapalvelua, vai erikseen kunkin yrityksen eläinlääkärin toiminta-alueen kunnat? Toiminta-alue on neuvoja/eläinlääkärikohtainen. Toiminta-alue on kirjattava kunkin neuvojan/eläinlääkärin osalta erikseen. 72. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Voiko kuntalistaan lisätä uusia kuntia sopimusaikana? Kuntalistaan voi lisätä uusia kuntia sopimuskauden aikana. 73. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Jos kuntalistan ulkopuolella sijaitseva tila pyytää yritykseltä neuvontapalvelua, voiko hänelle sitä tarjota neuvontajärjestelmän sisällä? Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaisia palveluja voi tarjota myös ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella. 74. Kysyisin liitteen 2 ensimmäisen sivun täytöstä. Pitääkö kunnaneläinlääkärin, joka on siis jonkin kunnan palveluksessa täytättää kohta 1 Tiedot tarjoajasta työnantajallaan, vai saako laittaa tarjoajaksi suoraan itsensä, koska kunnaneläinlääkärit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia (vaikka ovatkin kunnan palveluksessa) sekä arvonlisäverovelvollisia ja laskuttavat suoraan asiakasta, laskutusta ei siis kierrätetä kunnan eli työnantajan kautta? Kunnaneläinlääkäreillä on oma Y-tunnus. Eläinlääkäri voi olla tässä tapauksessa itse myös tarjoaja. 75. Voihan eläinklinikka tehdä vain yhden hakemuksen klinikan nimissä eikä hakemuksen tarvitse olla eläinlääkärikohtainen?

16 Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen, koska osa siinä ilmoitettavista tiedoista on neuvojakohtaisia. 76. Jos yksi hakemus klinikan nimissä on riittävä, niin haluatteko muutaman tilakäyntejä tekevän eläinlääkärin tutkintotodistuksien kopiot vai onko esimerkiksi listaus tällä hetkellä klinikan palveluksessa olevista eläinlääkäreistä ja heidän koulutuksestaan riittävä? Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen. 77. Minä ja useat muut eläinklinikan ja kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston eläinlääkäreistä teemme eläinklinikan praktiikka-alueella terveydenhuoltokäyntejä. Kaikki eläinlääkärit ovat koulutukseltaan joko eläinlääketieteen lisensiaatteja tai heillä on tämän lisäksi tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumistutkinto ja/tai eläinlääketieteen tohtorin tutkinto. Klinikalla työskentelee usein myös eläinlääkäreitä, jotka tekevät tuotantoeläinerikoistumisjaksoaan. Koska eläinlääkäreitä on useita ja vaihtuvuutta paljon, ei hakemuksia voi tehdä vain yksittäisten eläinlääkäreiden nimissä. Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen.

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä VIJLELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (5) HALLINNOLLE, KEVÄT 2015 Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä 1. Johdanto Maatilojen neuvontajärjestelmä on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 2020.

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä neuvonta osana ohjelmaa

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä neuvonta osana ohjelmaa Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä neuvonta osana ohjelmaa Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Jyväskylä, 18.11.2014 Merja Uusi-Laurila, Mavi Sivu 1 Neuvonta EU-asetuksissa Horisontaaliasetus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

OHJE (10) / /2017 MAATILOJEN NEUVONTA OHJE NEUVOJALLE

OHJE (10) / /2017 MAATILOJEN NEUVONTA OHJE NEUVOJALLE OHJE 194184 1 (10) 21.2.2017 298/04.00.0/2017 MAATILOJEN NEUVONTA OHJE NEUVOJALLE 2 (10) 1. Maatilojen neuvontajärjestelmän tavoitteet Maatilojen neuvontajärjestelmä on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Neuvo Maatilojen neuvonta Katsaus menneeseen ja pala tulevaa

Neuvo Maatilojen neuvonta Katsaus menneeseen ja pala tulevaa Tukihakukoulutus kevät 2017 Neuvo 2020 -Maatilojen neuvonta Katsaus menneeseen ja pala tulevaa Merja Uusi-Laurila Neuvo 2020 -neuvontakorvaus (tilanne 14.2.2017) Neuvontatapahtumia noin 17 500 kpl = maksettujen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 Tarjouspyyntö 2012 RUOKAPALVELUT (KALVOLA JA RENKO) Hämeenlinnan kaupunki KYSYMYS 1 Soveltuvuusperusteet (liite 8), kohta 1. 1. Tarjoajayritystä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset 1 (5) 15.1.2013 Työnohjauspalvelujen hankinta 4715/02.08.00/2012 Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 15.1.2013 mennessä seuraavat 19 kysymystä, joihin

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten kilpailutus 2016 Käsiteltävät asiat Kilpailutuksen taustaa Huomioita tarjouksen laadintaan Tarjousten käsittely ja vertailu Kysymyksiä ja vastauksia Muita huomioita

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA Lisäkysymykset Kysymys 1. Kohta Toimialan rekisteri: Kopio rekisteröintipäätöksestä/hakemuksesta: Mikäli tarjoamme toimintaa usean

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä

TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä 1 TARJOUSPYYNTÖ 16.11.2015 TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2016-2018 1. Tarjouksen pyytäjä Sotkamon kunta Tekniset palvelut Markkinatie 1 88600 Sotkamo 2. Hanke Sotkamon kunnan ympäristö- tekninen

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus

Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Tarjouspyyntö: Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tarvekartoitus Esittely ja taustaa Turku Science Park on varsinaissuomalaisen innovaatioympäristön ydin, joka edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE Toimite taan sähköp ostina Paperiver siona Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin Mitä valintamenettelyä

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SIIVOUSPALVELUJEN TARJOUSPYYNNÖN LIITE NUMERO 5 1 (12) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Siivouspalvelut (Hämeenlinnan Asunnot Oy) Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous-

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus 1 Tarjouspyyntö Asiantuntija Anna-Liisa Holopainen 2 Hankinnan kohde 19.8.2015 julkaistu tarjouspyyntö: 23 työvoimakoulutusta Yhdellä koulutuskuvauksella

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Koulutuspaikkasopimus

Koulutuspaikkasopimus Koulutuspaikkasopimus Työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoon johtava koulutusohjelma Tämä sopimus on tehty Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan työterveyshuollon koulutusalan ja alla mainitun

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot