Neuvo neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset"

Transkriptio

1 Neuvo neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevat kysymykset 1. Miten soveltuva neuvontakokemus määritellään - pitääkö esim. omata juuri neuvontakokemusta vai käykö muu alaan liittyvä työkokemus esim. suunnitteluja viranomaistyökokemus? Soveltuva neuvontakokemus on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Asiakasrajapinnassa työskentelyä voidaan kuitenkin pitää yhtenä soveltuvan neuvontakokemuksen keskeisenä ominaispiirteenä. Työkokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan jokaisen henkilön osalta erikseen kuitenkin siten, että kaikki tarjoajat tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi. 2. Energia: Vaaditaan soveltuva koulututkinto (vähintään toisen asteen) ja neuvontakokemusta, josta toisen on oltava tekniseltä alalta ja toisen maatalouden alalta. Jos neuvojalla on 10 vuoden kokemus neuvonnan alalta, mutta varsinainen koulututkinto on merkonomi, onko mitään mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi? Esimerkiksi rakennusten energiatodistuksen laatijalta vaaditaan soveltava koulututkinto TAI työkokemus alalta vähintään 3 vuoden ajalta. Eli työkokemuksen voi korvata työkokemuksella siinä järjestelmässä, jos suorittaa tentin hyväksytysti. Neuvojilta edellytetään soveltuvaa vähintään toisen asteen tutkintoa ja soveltuvaa neuvontakokemusta vähintään yhden vuoden ajalta. Merkonomin tutkintoa ei voida lähtökohtaisesti pitää teknisen alan tutkintona. Vähimmäisvaatimusten täyttymistä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 3. Katsotaanko energiatodistusten laatijan pätevyys osaksi koulutusta, vai työkokemusta? Energiatodistusten laatijan pätevyyttä ei voida pitää soveltuvana toisen asteen tai tätä ylempänä tutkintona. Sitä ei voida myöskään pitää työkokemuksena. 4. Katsotaanko neuvontakokemukseksi työskentely esimerkiksi sähköyhtiön asiakasneuvonnassa? Asiakasrajapinnassa työskentelyä pidetään yhtenä neuvontatyön ominaispiirteenä. Neuvontatyölle on tyypillistä myös asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja niihin perehtyminen laaja-alaisesti. Työkokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

2 5. Miten eläinlääkäri todistaa neuvontakokemuksensa silloin, kun on tehnyt terveydenhuoltokäyntejä a) yksityiseläinlääkärinä b) kunnallisena praktikkona? a) Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3. b) Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3 ja liittää tarjoukseen jäljennöksen työtodistuksesta. 6. Mikä on vähimmäisvaatimuksessa 3 mainittu muu selvitys neuvonnan alaan soveltuvasta neuvontakokemuksesta, kun kyseessä on eläinlääkärin tiloilla tekemä terveydenhuoltotyö? Tästä työstä on olemassa dokumentteina vain tilojen terveydenhuoltosuunnitelmat. Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3. Jos eläinlääkäri toimii toisen palveluksessa, tarjoukseen on liitettävä jäljennös työtodistuksesta. 7. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi tai perustutkintoa täydentäväksi koulutukseksi 30 opintopisteen koulutuskokonaisuudet kuten esim. taannoin Joensuun ammattikorkeakoulun järjestämä Maatilojen energiakysymykset tms. 30 op tekniset/energiaan liittyvät koulutukset? Täydennyskoulutusta ei katsota soveltuvaksi toisen asteen tai tätä ylemmäksi tutkinnoksi. 8. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi rakennusalan arkkitehti rakennusinsinööri maatalouden opistotutkinto ylempi korkeakoulututkinto millä ainesisällöllä, jos hyväksyntä on vain osittainen? Rakennusalan tutkinnot katsotaan teknisen alan koulutuksiksi. Maatalouden opistoasteen tutkintoa ei voida lähtökohtaisesti pitää teknisen alan koulutuksena. Neuvontakokonaisuudessa 5 Energia soveltuvasta koulutuksesta tai soveltuvasta neuvontakokemuksesta toisen on oltava tekniseltä alalta. 9. Minulla on neuvojan työkokemusta tällä hetkellä 5 kk. Lisäksi tarkastajana työkokemusta 14 kk. Lisäksi tutkimusapulaisena kokemusta noin 13 kk. Pystynkö hakemaan tilaneuvonnan rekisteriin asiantuntijaksi? Kysymykseen ei voida yksiselitteisesti vastata, koska kysymyksestä ei ilmene henkilön koulutustausta. 10. Opiskelen Agrologiksi Ammattikorkeakoulussa. Valmistun keväällä 2015 joten minulla ei ole kertynyt työkokemusta vielä kolmea vuotta. Olen kuitenkin toiminut

3 yhden vuoden MTK.lla EU-avustajana. Minulla on kaksi toisenasteen tutkintoa toinen on maaseutuyrittäjän ja toinen Metallialan perustutkinto. Olenko siis pätevä osallistumaan kilpailutukseen? Alustavasti voidaan arvioida, etteivät kysyjän työkokemus ja koulutus yhdessä täytä tarjouslomakkeen kohdassa 4.5 esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Koulutuksen ja työkokemuksen soveltuvuutta ja riittävyyttä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 11. Millainen tulee olla nykyisen työnantajan palveluksessa oleva selvitys: vaaditaanko eräänlainen työssäolotodistus allekirjoituksin varustettuna, jossa listaus nykyisistä työtehtävistä, vai riittääkö liite 3? Liitteen 3 lisäksi on toimitettava työnantajan allekirjoittama todistus tai jäljennös todistuksesta, josta ilmenevät nykyiset työtehtävät ja työsuhteen alkamisajankohta. 12. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto, rakennusinsinööri? Rakennusalan tutkinnot katsotaan lähtökohtaisesti teknisen alan koulutuksiksi. 13. Katsotaanko perustutkinnoksi 2 vuoden karjanhoitajakoulu? Kaksivuotiset tutkinnot luetaan toisen asteen tutkinnoiksi. 14. Neuvonnan sisältökokonaisuuteen: Energia vaatimuksena on, että neuvonnan alaan soveltuvaa neuvontakokemusta on vähintään yksi vuosi. Tähän liittyen kysyisin: Tuleeko tämän neuvonnan olla kohdistettu maatiloille, jotta se hyväksytään? Tähän kysymykseen ei voida antaa yksiselitteistä vastausta. Neuvontakokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti. 15. Luetaanko neuvontakokemukseksi työ, joka ei ole tapahtunut suoraan asiakasrajapinnassa? Esim. on osallistunut asiakkaalle annettavan vastauksen laatimiseen yrityksessä sisäisesti (jonka jälkeen joku muu käy asian läpi asiakkaalle)? Neuvontatyötä on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Asiakasrajapinnassa työskentelyä voidaan kuitenkin pitää yhtenä neuvontatyön keskeisenä ominaispiirteenä.

4 Vastuuvakuutusta koskevat kysymykset 16. Vaaditaanko kaikilta neuvojilta vastuuvakuutus (Tilaneuvonnassa oli vapaaehtoinen) Minkälainen vastuuvakuutus hyväksytään? Onko määritelty korvaussummat (minimi)? Kaikilta neuvojilla on oltava vastuuvakuutus. Vakuutuksen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. Vakuutukselle ei ole asetettu muita kriteereitä. Täsmällistä vastuuvakuutuksen määrää ei ole määritelty. 17. Kysymyslomakkeessa kysytään vastuuvakuutuksesta: Lähi-Tapiola ei vakuuta ilman neuvojakoulutusta eli miten kilpailutuksessa voi tietää saako vakuutusta vai ei, kun tulevan ohjelmakauden neuvojakoulutuksia ei ole ollut? Tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdassa 4.4 edellytetään, että tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus. Tarjouksessa tarjoaja sitoutuu hankkimaan vastuuvakuutuksen ennen puitesopimuksen solmimista. Tarjouspyynnössä ei näin ollen edellytetä, että tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus jo tarjouksen jättöhetkellä. 18. Tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus koko sopimuskauden ajaksi maatilojen neuvontajärjestelmää varten: kyllä / ei. Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan todistuksen vastuuvakuutuksesta ennen puitesopimuksen solmimista: kyllä / ei. Onko tuo vastuuvakuutus pakollinen vai ei ja vaikuttaako sen olemassa olo tarjouspyynnön hyväksymiseen? Vastuuvakuutus on pakollinen, ja sen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. Tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdassa 4.4 edellytetään, että tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus. Tarjouksessa tarjoaja sitoutuu hankkimaan vastuuvakuutuksen ennen puitesopimuksen solmimista. Tarjouspyynnössä ei näin ollen edellytetä, että tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus jo tarjouksen jättöhetkellä. 19. Kunnan/kaupungineläinlääkäreiden työnantajilla on ensisijainen vastuu työntekijöidensä tekemisistä ja yleensä myös vastuuvakuutus; riittääkö tämä työnantajan vastuu ja vastuuvakuutus?

5 Vakuutuksen on oltava riittävä suhteessa Neuvo 2020 järjestelmän mukaisen neuvontapalvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. 20. Miten neuvojan vastuu neuvonnan mahdollisista riita yms. asioista hoidetaan? Mikä on vastuuvakuutuksen vaadittu taso? Menettelytavat mahdollisissa riitatilanteissa määräytyvät tarjouspyynnön liitteenä 5 olevan puitesopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti. Täsmällistä vastuuvakuutuksen määrää ei ole määritelty. Vastuuvakuutuksen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. 21. Millainen on tarvittava vastuuvakuutus? Neuvojalta edellytetään vastuuvakuutusta, joka kattaa Neuvo 2020 järjestelmän mukaisen neuvontatoiminnan. Vakuutukselle ei ole asetettu muita kriteereitä. Tenttiä koskevat kysymykset 22. Onko mahdollista tulla hylätyksi osittain vai tuleeko hylätyksi kokonaan, jos jokin neuvonnan alan tentti ei tule suorituksi hyväksytysti (75%) Tentti on osiokohtainen. 23. Teen tarjouksen 3 osa-alueesta, mutta läpäisen vain 2 osa-alueen tentit hylätäänkö koko hakemus? Koko tarjousta ei hylätä. 24. Onko 75% oikein vastausvaatimus osiokohtainen vai kaikki osiot yhteensä? Vaatimus on osiokohtainen. Neuvojalla on muiden edellytysten täyttyessä edelleen mahdollisuus tulla hyväksytyksi niihin osioihin, joiden osalta tentti on suoritettu hyväksytysti. 25. Milloin tenttimateriaali on saatavilla opiskeltavaksi ja mikä päivä joulukuussa tentti aukeaa tehtäväksi? Tenttimateriaali on saatavilla viimeistään joulukuun toisella viikolla, jolloin tentti pyritään avaamaan. Muut kysymykset

6 26. Tulevatko myös turkiseläintilat kuulumaan tämän maatilojen neuvontajärjestelmän tuen piiriin? Turkiseläintilat kuuluvat Maatilojen neuvontajärjestelmän piiriin, jos turkistarhaaja täyttää viljelijän määritelmän. Valitettavasti tähän kysymykseen ei voida tässä vaiheessa antaa varmaa vastausta, koska viljelijän määritteleminen neuvontatoimenpiteessä on vielä kansallisen valmistelun osalta kesken. 27. Onko neuvontakäynnit rajattuja tiettyyn tuntimäärään voi voiko neuvontakäynti kestää niin kauan kuin tarve vaatii? Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus on euroa. Muilta osin neuvontakäynnin kestolle ei ole asetettu ylärajaa. 28. Tilaako asiakas neuvojan? Palvelun käyttäjä (asiakas) ja neuvoja sopivat yhdessä neuvontakäynnistä. 29. Onko Hyrrä järjestelmä helppokäyttöinen ja saako siihen opastusta? Hyrrä-järjestelmästä pyritään rakentamaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Tarjouspyynnön kohdassa 7.1 mainituissa koulutustilaisuuksissa koulutetaan neuvojia Hyrrä-järjestelmän käyttöön liittyen. Mavi laatii myös neuvojille tarkoitetun ohjeen Hyrrä-palvelun käytöstä. 30. Mavin koulutus ei ole pakollinen, mutta tehdäänkö koulutukseen osallistumisoikeuden suhteen valintaa vai saavatko kaikki tarjouksen tehneet osallistua koulutukseen? Kaikki tarjouksen jättäneet voivat osallistua koulutuksiin. 31. Mikä merkitys on näillä valinnoilla tarjouksessa (alla)? Jos neuvoja valitsee esimerkiksi maidontuotanto, naudanlihantuotanto ja kasvituotanto, voiko hän tarjota palveluja muille aloille jos palvelun sisältö ei edellytä välttämättä osaamisalojen syvällistä tuntemusta?

7 Palvelun tarjoamista muille aloille ei ole estetty. Tuotantosuuntavalikon tarkoitus on kertoa neuvojarekisteristä neuvojaa etsivälle viljelijälle, mihin tuotantosuuntaan/tuotantosuuntiin neuvoja on aiemman työ- ja koulutushistoriansa perusteella erikoistunut. 32. Hakemuksessa pyydetään Y-tunnusta toimijalta. Perustamme uuden yrityksen tuottamaan palvelua, mutta emme perusta sitä ellei tarjouksemme tule hyväksytyksi. Näin ollen vaatiiko hakemuksen jättäminen ehdottomasti voimassa olevan tunnuksen? Uudella yrityksellä ei tarjousta jättäessä tarvitse vielä olla Y-tunnusta. Tarjouksen jättäessään uusi yritys sitoutuu rekisteröitymään kaupparekisteriin, mikäli tulee valituksi neuvontajärjestelmään. Y-tunnus on oltava viimeistään siinä vaiheessa, kun puitesopimus allekirjoitetaan. 33. Millä perusteella tilalle voidaan lähettää vain Alv-osuutta koskeva lasku? Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen kustannus, joten se on laskutettava palvelun käyttäjältä. Arvonlisävero lasketaan neuvontatyön ja oman kulkuneuvon käytön kustannuksista. Vastaava käytäntö on ollut tällä hetkellä esimerkiksi maatilojen energiaohjelman mukaisessa energiasuunnitelmatuessa, josta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 1000/ Kilometrikorvausko laskutetaan neuvojan kotipaikan ja tilan väliltä meno paluuna vai onko paluumatka omavastuuta?

8 Kilometrikorvaus voidaan laskuttaa meno-paluumatkalta. Korvausperusteisiin liittyvistä yksityiskohdista säädetään myöhemmin voimaan tulevalla valtioneuvoston asetuksella, joten esimerkiksi kilometrikorvauksen perusteiden osalta menettelyt varmistuvat vasta myöhemmin. 35. Mavi järjestää kolme koulutusta (seinäjoki, vaasa ja järvenpää) ennen tenttiä. Olisiko mahdollista osallistua koulutukseen webexin kautta? Webexin kautta ei voi osallistua koulutukseen, mutta ensimmäinen koulutuspäivä pyritään videoimaan joko suorana tai siten, että se on katsottavissa Internetistä jälkikäteen. 36. Onko määritelty neuvonnan maksimitunteja/tila? Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus on euroa. Muilta osin neuvontakäynnin kestolle ei ole asetettu ylärajaa. 37. Miten tarkasti pitää määritellä alue jolla neuvontaa tekee ja onko se sitovaa, eli voiko tehdä myös muilla alueilla kun tarjouksessa ilmoitetussa, voiko alueita muuttaa esim. toiminta-alueen muutoksen takia jne.? Tarjouslomakkeelle kirjattava toiminta-alue ei sido neuvojaa. Kuntaluettelo helpottaa viljelijää löytämään neuvojarekisteristä ne neuvojat, jotka tarjoavat palvelua maatilan sijaintikunnan alueella. Neuvonta ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella ei estä neuvonnan korvauksen saamista neuvojalta. 38. Sama juttu tuotantoeläinten määritelmissä, voiko niitä lisätä/muuttaa, vai onko maksimoitava tenttiä varten kaikki mahdollinen, mutta keskittyy sitten vain tiettyihin osa-alueisiin? Osiossa Tuotantoeläimet tenttikysymykset koskevat kaikkia eläinlajeja, joten perusasiat on osattava kaikista tuotantosuunnista. Tuotantosuunnan valinnalla voi kertoa, mihin eläinlajeihin oma osaaminen keskittyy. 39. Kuuluuko erityisympäristötuen neuvonta osioon ympäristö ja mitä kaikkea maisemanhoito sisältää, onko kyseessä esim. suunnitelmia ym. sopimuksiin liittyvien liitteiden sisältöjen neuvontaa vai onko tarkoitus että varsinaisen suunnitelmien tekeminen ei kuulu tähän neuvontaan? Ympäristökorvauksen neuvonta kuuluu kokonaisuudessaan Neuvontaosioon 1. Ympäristö. Varsinaisten maisemanhoitosuunnitelmien tekeminen ei kuulu Neuvo 2020-järjestelmään, vaan ne jäävät viljelijän maksettaviksi. 40. Sitoutuuko neuvoja antamaan neuvontaa jonkun tietyn määrän tiettynä ajanjaksona viisivuotiskautena?

9 Neuvojan ei tarvitse sitoutua neuvonnan vähimmäismäärään ohjelmakauden aikana. 41. Pystyykö esim. ns. kesätarkastaja toimimaan neuvojana (tietenkin muistaen esteellisyysasiat) entä vakituisessa virkasuhteessa oleva henkilö oman virkatyönsä ohessa (muistaen esteellisyydet ym) Neuvonnan on oltava luottamuksellista, eikä neuvoja saa paljastaa neuvontakäyntinsä aikana esiin tulleita tietoja kolmansille osapuolille. Neuvonnan ja valvonnan on pysyttävä toisistaan erillään. Neuvoja ei saa tarkastaa tilaa, jolla on ollut neuvojana eikä neuvoa tilaa, jolla on ollut tarkastajana. Esteellisyyskysymyksiä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 42. Koskeeko yksityistä neuvojaa (tekee ammatinharjoittajana) tilaajavastuulaki ja mitä se tarkoittaa yksityisen neuvojan kohdalla kun ei ole ulkopuolisia työtekijöitä? Tilaajavastuulaki ei koske yksityistä elinkeinonharjoittajaa, jolla ei ole työntekijöitä (tilaajavastuulaki 2 ) eli tällöin tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta ei ole. 43. Pitääkö neuvojan olla alv-rekisterissä, jos tulojen määrä ei edellytä siihen kuulumista? Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta on säädetty maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013, muut. 501/2014) 46 :ssä näin: Neuvojan tai, jos neuvoja on toisen palveluksessa, tämän työnantajan tulee olla merkitty arvonlisäverolain (1501/1993) 172 :ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Näin ollen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumista edellytetään myös kilpailutuksessa. 44. Koskeeko tämä kilpailutus kaikkia neuvojia niin MTK:n vastuuvakuutuksen alaisia EU-avustajia että niitä jotka tekevät päätukihakemusten lisäksi energiajuttuja ja täydentävien ehtojen neuvontaa? Neuvo 2020 kilpailutus koskee ainoastaan tarjouspyynnön liitteessä 1 esitettyjä aihealueita koskevaa neuvontaa, josta voi saada Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaista neuvontakorvausta. Viljelijätukihakemusten täyttäminen ei kuulu Neuvo 2020 järjestelmään. 45. Voiko viljelijä käyttää 3500 eli 1500 /vuosi pienemmiksi osiin pilkottuna siis eri osioihin vuoden aikana, yht. 1500? Eli, jos käyttää esim. 500 ympäristöosioon v. 2015, niin voiko sinä vuonna käyttää vielä esim hyvinvointiosioon? Vai

10 meneekö tuo 2015 tukipotti jo tuohon ympäristöosioon, jolloin jäisi 1000 käyttämättä siltä vuodelta? euroa on tilakohtainen rajoite, eli yksi tila voi saada neuvontaa euron edestä koko ohjelmakauden aikana euroa on yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus, ei vuosikohtainen rajoite. Yhden neuvontakäynnin kokonaiskustannukset muodostuvat toteutuneiden neuvontatuntien perusteella lasketuista kustannuksista sekä neuvojan oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuneista kustannuksista. 46. Jos käyttää samaa neuvontaosiota pitkin vuotta ja lasku menee hänelle pienemmissä osissa? Eli vuoden alussa Ympäristö -osiota vaikka uuden ympäristökorvausjärjestelmän läpikäyntiin 500 ja syksyllä käytännön tarkasteluihin toiset 500 ja sitten vielä esim. joulukuussa samaan osioon kuuluvien asioiden neuvontaan 500? onko ok? Neuvonnalle ei ole asetettu vuosikohtaista enimmäismäärää. Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannukset ovat euroa. Viljelijä saa käyttää neuvontapalveluja euron edestä koko ohjelmakauden aikana euron kiintiötä kuluttavat kaikki neuvontakäynneistä aiheutuneet kustannukset mukaan lukien neuvojan oman kulkuneuvon käyttö neuvontakäynneillä. 47. Voisiko noista liitteistä Esim. todistukset ja sertifikaatit saada tarkempaa selvitystä. Kunkin neuvojan osalta tulee palauttaa liitteet 3 ja 4 ja jäljennökset tutkinto- ja työtodistuksista tai muista selvityksistä. 48. Pitääkö palvelu tehdä tilalla niin kuin nykyisessä tilaneuvontajärjestelmässä, vai voiko palvelun tehdä toimistotyönä? Neuvontatapahtuma edellyttää aina asiakaskontaktia. Pääsääntöisesti neuvonta on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa tilalla. Neuvontatapahtuma voidaan kuitenkin toteuttaa myös esim. neuvojan tiloissa. Myös virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä. Neuvonnan korvauksen maksuhakemukseen on kuitenkin aina liitettävä viljelijän allekirjoittama lomake neuvotuista aihealueista ja neuvontatapahtumaan käytetystä ajasta. 49. Voiko palvelun, esim. sen tietyt osiot tehdä sähköisesti? Virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä.

11 50. Voiko palvelun tehdä kokonaan sähköisesti, esim. netin välityksellä? Virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä. 51. Teksteissä mainitaan, että palvelua voi antaa myös ryhmille -> millaisia toimintatapoja tämä tarkoittaa käytännössä, voiko esimerkiksi tarjota asiantuntijapalveluita webinaarina tietylle kohderyhmälle? Neuvonnan on aina oltava luottamuksellista ja asiakkaan tarpeista lähtevää. Jos nämä periaatteet eivät vaarannu, ja ryhmäneuvonta muuten katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, neuvontaa voidaan myös ryhmille antaa. Neuvojan on kuitenkin aina tapauskohtaisesti harkittava, milloin ryhmäneuvonta tilanteeseen soveltuu. Neuvontapahtuman yksityiskohdista ja korvauksen maksamisen edellytyksistä säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella, jossa ryhmäneuvontaa voidaan vielä tarkemmin määritellä. 52. Miten neuvontakorvauksen hakeminen ja maksaminen hoidetaan, jos palvelua annetaan ryhmälle? Ryhmäneuvonta on otettu huomioon sähköistä korvauksen hakua valmisteltaessa. Neuvonnan kustannukset jaetaan siten, että ne kuluttavat kunkin neuvonnan saajan tilakohtaista kiintiötä (3 500 euroa) yhtä paljon. Yhdelle neuvojalle neuvontatyöstä maksettava korvaus on kuitenkin aina 63 euroa tunnilta riippumatta neuvottavien viljelijöiden määrästä. 53. Jos neuvoja tekee tarjouksen esimerkiksi valitsemalla antamansa neuvonnan sisällöksi Ympäristön > tuleeko hänen hallita kaikki ympäristön alla olevat asiat > tuleeko tentti koskemaan kaikkia sen alla olevia asioita, tuleeko palveluita pystyä tarjoamaan kaikista ympäristön alla olevista asioista? Voiko tässä tapauksessa täsmentää omaa erikoisosaamisalaansa esim. liitteessä 3? Jos tarjous koskee neuvontaosiota 1 Ympäristö, neuvojan on hallittava perustiedot kaikista tarjouspyynnön liitteessä 1 esitellyistä osion 1 Ympäristö aihealueista. Tentissä on tällöin hallittava kaikki ympäristöä koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset sekä ympäristökorvauksen ja viherryttämistuen ehdot. Käytännössä neuvoja voi markkinoida osaamistaan jatkossa siten, että omat vahvuudet ja erikoistumisalueet painottuvat. 54. Onko neuvojarekisterissä tarkoitus täsmentää neuvojan erikoisosaamisalaa vai merkitäänkö neuvojien kohdalle rekisteriin vain tarjouslomakkeessa kohdassa 3 mainitut 7 sisältökokonaisuuden mukaiset tiedot?

12 Neuvojarekisterissä on tarkoitus täsmentää neuvojan erikoistumisalaa ainoastaan tuotantosuuntien osalta. Lähtökohtana on, ettei kilpailutuksessa valittuja neuvojia aseteta etusijajärjestykseen, eikä neuvojien erikoisosaamista myöskään tuoda rekisterissä esiin, vaan oman osaamisen markkinointi jää käytännössä neuvojan oman markkinoinnin varaan. Neuvojalta edellytetään perustietojen hallintaa siitä osiosta / niistä osioista, johon/joihin neuvonnan pätevyyttä hakee. 55. Tarjouslomakkeessa kysytään neuvojan osaamisalaan kuuluvia tuotantosuuntia (tarjouslomake kohta 6) > jos neuvoja on toiminut esim. maisemanhoidon asioissa (= neuvonta osa-alue: ympäristö) kaikilla tiloilla, edellyttääkö se, että hänen tulee olla käytettävissä kaikissa ympäristön alla olevissa palveluissa näille tuotantosuunnille? Jos tarjous koskee osiota 1 Ympäristö, neuvojan on hallittava perustiedot ympäristöön liittyvistä aihealueista kaikkien tuotantosuuntien osalta. Tuotantosuuntavalikko on suuntaa-antava. Jos osioon 1 Ympäristö hyväksytty neuvoja ilmoittaa esimerkiksi tuotantosuunnan naudanlihantuotanto, hän voi antaa ympäristöasioista korvauskelpoista neuvontaa myös muille kuin naudanlihantuotantoa harjoittaville tiloille oman harkintansa mukaan. 56. Mitä tarkoittaa tarjouslomakkeen kohdassa 3 neuvonnan sisältökokonaisuudet >kohta 4: kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia > tarkoittaako todella rajausta kasvintuotantotiloihin? tarkoitetaanko siis tilalla maatilaa vai työskentelytilaa? Kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienialla tarkoitetaan tässä kohdassa tiettyjä nimenomaan kasvintuotantotiloja koskevia täydentävien ehtojen vaatimuksia. Vastaavista eläintiloja koskevista täydentävistä ehdoista voi antaa neuvontaa, jos on hyväksytty osioon Tuotantoeläimet. 57. Kun neuvoja toimii neuvontaorganisaation palveluksessa, voiko organisaatio toimittaa yhdellä liitteellä kaikkien järjestelmään hakeutuvien neuvojien työssäolotodistukset eli selvitykset nykyisestä työsuhteesta esim. taulukkomuodossa koottuna, vai tuleeko kaikki liitteet olla neuvojakohtaisia, neuvojakohtaisesti yksilöityjä ja eriteltyjä? Tässä tapauksessa on mahdollista toimittaa yhdellä liitteellä, jos liitteestä ilmenevät samat tiedot kuin erillisiltä asiakirjoilta. 58. Voiko tarjouslomakkeen kohtaan 1 sähköpostikenttään antaa useampia sähköpostiosoitteita? Tarjouslomakkeen kohtaan 1 voi kirjata vain yhden sähköpostiosoitteen. 59. Tuleeko tutkintotodistusten jäljennösten olla oikeaksi todistettuja?

13 Tutkintotodistusten jäljennösten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 60. Kuinka määräävä on ilmoitettu neuvonnan alue ja osa-alue? Jos neuvoja on esimerkiksi ylityöllistetty ja viljelijä valitsee hänet, voidaanko asiakkaalle osoittaa toista neuvojaa? Jos neuvonnan alueella tarkoitetaan neuvojan toiminta-aluetta eli ns. kuntaluetteloa, alue ei ole sitova, vaan neuvontaa voi antaa myös tarjouslomakkeella ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella. Sen sijaan Neuvonnan osa-alue on sitova. Neuvoja on oikeutettu antamaan neuvontaan vain siitä aihealueesta, johon on kilpailutuksessa hyväksytty. Jos viljelijän valitsema neuvoja ei viljelijän haluamassa aikataulussa pysty toteuttamaan neuvontaa, viljelijällä on oikeus valita toinen neuvontatarpeitansa vastaava neuvoja. 61. Palvelun tarjoajan/neuvojan kanssa tehtävässä puitesopimuksessa sopimuksen voimassaoloon sitoudutaan asti > kuinka sitova tämä on yksittäisen neuvojan kannalta? jos esimerkiksi työsuhde on määräaikainen eikä kestä 2020 loppuun asti? neuvoja vaihtaa työpaikkaa kesken kauden? puitesopimukseen pitäisi muotoilla tämä asiakohta selkeästi vrt. mitä nyt on kirjoitettu kohtiin 13 Sopimuksen siirto ja 14 Sopimusmuutokset Jos neuvojan työsuhde päättyy kesken sopimuskauden, tarjoajalla on oikeus vaihtaa nimetty neuvoja sellaiseen osaamiseltaan vastaavaan henkilöön, jonka hankintayksikkö hyväksyy. Asia on todettu puitesopimuksen liitteenä olevissa yleisissä sopimusehdoissa (JYSE 2014 PALVELUT) kohdassa 7.2. Yksittäisen neuvojan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hän on tullut hyväksytyksi neuvontajärjestelmään työskennellessään toisen palveluksessa, eikä hänen työsuhteensa kestä koko sopimuskautta, ei hän voi jatkaa neuvontaa esimerkiksi yksityisenä neuvojana työsuhteen päättymisen jälkeen. 62. Pidän pohjoisen toimijoita kohtaan epäoikeudenmukaisena, että matkaan käytettävää aikaa ei huomioida neuvontakorvausta maksettaessa. Pitkien etäisyyksien Kainuussa (puhumattakaan Lapista) matkoihin voi mennä yhtä paljon aikaa kuin neuvontakäyntiin. Oma toimialueeni neuvonnan suhteen on koko Kainuu ja keskimääräinen etäisyys tämänhetkisille terveydenhuoltotiloilleni n. 70km yhteen suuntaan. Toimenpiteen valmistelussa matka-ajasta on sovittu näin. 63. Joillakin neuvojilla on toimialueena hyvin monia kuntia kuten esim. luomuneuvojilla. Voiko kuntaluettelon kohdalle kirjoittaa esim. Pohjois-Pohjanmaa vai onko aina kirjoitettava kuntien nimet?

14 Selkeyden vuoksi toiminta-alue pyydetään kirjaamaan tarjouslomakkeelle kunnittain. 64. Tarjousten jättäminen sähköisesti. Voidaanko tarjous allekirjoituksineen ja liitteineen kokonaisuudessaan skannata ja toimittaa sähköpostin liitteenä Mavin kirjaamon sp-osoitteeseen? Kyllä. 65. Pitääkö todistuskopioiden olla oikeaksi todistetut? Todistuskopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 66. Saadaanko järjestelmästä varmistus tarjousten vastaanottamisesta? Jos tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen lähettäjä saa sähköpostiinsa ilmoituksen viestin vastaanottamisesta. Jos tarjous lähetetään kirjeitse, lähettäjä voi varmistaa Mavin kirjaamosta, että lähetys on saapunut perille. 67. Tarjouslomake, kohta 6. Kuntalistaus. Asiakkaan maatila voi sijaita kaukana asuinkunnasta. Onko tällä merkitystä kuntia listattaessa? Asiakkaan maatilan sijaintikunnalla ei ole merkitystä. Neuvoja voi tarpeen vaatiessa tarjota neuvontapalveluja myös ilmoittamansa toimialueen ulkopuolella. 68. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Koska laskuttajana on yritys, täytyy sopimuskin ilmeisesti tehdä yrityksen nimissä. Täyttääkö yritys siis liitteen 2 mukaisen tarjouslomakkeen jokaisesta eläinlääkäristä erikseen? Kyllä, liite tulee täyttää jokaisen eläinlääkärin kohdalta erikseen, koska osa tarjouslomakkeella kysyttävistä tiedoista liittyy kunkin neuvojan/eläinlääkärin henkilökohtaiseen osaamiseen. 69. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Jos yrityksemme eläinlääkärit tekevät terveydenhuoltokäyntejä myös omalla toiminimellään esim. kunnaneläinlääkäreinä, täytyykö heidän tehdä kaksi tarjousta (toiminimi ja osakeyhtiö)? Kyllä.

15 70. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Yrityksen tarkoitus on laajentaa toimintaansa viiden vuoden aikana. Voimmeko liittää sopimukseemme uusia eläinlääkäreitä kesken sopimuskauden? Uusia neuvojia/eläinlääkäreitä ei voi lisätä sopimukseen kesken sopimuskauden. Jos sopimuksessa nimetty eläinlääkäri ei enää ole tarjoajan palveluksessa, tarjoajalla on oikeus nimetähänen tilalleen toinen eläinlääkäri, jolla on vastaava osaaminen ja jonka hankintayksikkö hyväksyy. 71. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Listataanko kuntalistaan kunnat, joiden alueella yritys tarjoaa neuvontapalvelua, vai erikseen kunkin yrityksen eläinlääkärin toiminta-alueen kunnat? Toiminta-alue on neuvoja/eläinlääkärikohtainen. Toiminta-alue on kirjattava kunkin neuvojan/eläinlääkärin osalta erikseen. 72. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Voiko kuntalistaan lisätä uusia kuntia sopimusaikana? Kuntalistaan voi lisätä uusia kuntia sopimuskauden aikana. 73. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Jos kuntalistan ulkopuolella sijaitseva tila pyytää yritykseltä neuvontapalvelua, voiko hänelle sitä tarjota neuvontajärjestelmän sisällä? Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaisia palveluja voi tarjota myös ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella. 74. Kysyisin liitteen 2 ensimmäisen sivun täytöstä. Pitääkö kunnaneläinlääkärin, joka on siis jonkin kunnan palveluksessa täytättää kohta 1 Tiedot tarjoajasta työnantajallaan, vai saako laittaa tarjoajaksi suoraan itsensä, koska kunnaneläinlääkärit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia (vaikka ovatkin kunnan palveluksessa) sekä arvonlisäverovelvollisia ja laskuttavat suoraan asiakasta, laskutusta ei siis kierrätetä kunnan eli työnantajan kautta? Kunnaneläinlääkäreillä on oma Y-tunnus. Eläinlääkäri voi olla tässä tapauksessa itse myös tarjoaja. 75. Voihan eläinklinikka tehdä vain yhden hakemuksen klinikan nimissä eikä hakemuksen tarvitse olla eläinlääkärikohtainen?

16 Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen, koska osa siinä ilmoitettavista tiedoista on neuvojakohtaisia. 76. Jos yksi hakemus klinikan nimissä on riittävä, niin haluatteko muutaman tilakäyntejä tekevän eläinlääkärin tutkintotodistuksien kopiot vai onko esimerkiksi listaus tällä hetkellä klinikan palveluksessa olevista eläinlääkäreistä ja heidän koulutuksestaan riittävä? Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen. 77. Minä ja useat muut eläinklinikan ja kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston eläinlääkäreistä teemme eläinklinikan praktiikka-alueella terveydenhuoltokäyntejä. Kaikki eläinlääkärit ovat koulutukseltaan joko eläinlääketieteen lisensiaatteja tai heillä on tämän lisäksi tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumistutkinto ja/tai eläinlääketieteen tohtorin tutkinto. Klinikalla työskentelee usein myös eläinlääkäreitä, jotka tekevät tuotantoeläinerikoistumisjaksoaan. Koska eläinlääkäreitä on useita ja vaihtuvuutta paljon, ei hakemuksia voi tehdä vain yksittäisten eläinlääkäreiden nimissä. Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen.

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9. Kh 24.9.2013 139 LIITE 40 12.7.2013 Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot