Neuvo neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset"

Transkriptio

1 Neuvo neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevat kysymykset 1. Miten soveltuva neuvontakokemus määritellään - pitääkö esim. omata juuri neuvontakokemusta vai käykö muu alaan liittyvä työkokemus esim. suunnitteluja viranomaistyökokemus? Soveltuva neuvontakokemus on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Asiakasrajapinnassa työskentelyä voidaan kuitenkin pitää yhtenä soveltuvan neuvontakokemuksen keskeisenä ominaispiirteenä. Työkokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan jokaisen henkilön osalta erikseen kuitenkin siten, että kaikki tarjoajat tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi. 2. Energia: Vaaditaan soveltuva koulututkinto (vähintään toisen asteen) ja neuvontakokemusta, josta toisen on oltava tekniseltä alalta ja toisen maatalouden alalta. Jos neuvojalla on 10 vuoden kokemus neuvonnan alalta, mutta varsinainen koulututkinto on merkonomi, onko mitään mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi? Esimerkiksi rakennusten energiatodistuksen laatijalta vaaditaan soveltava koulututkinto TAI työkokemus alalta vähintään 3 vuoden ajalta. Eli työkokemuksen voi korvata työkokemuksella siinä järjestelmässä, jos suorittaa tentin hyväksytysti. Neuvojilta edellytetään soveltuvaa vähintään toisen asteen tutkintoa ja soveltuvaa neuvontakokemusta vähintään yhden vuoden ajalta. Merkonomin tutkintoa ei voida lähtökohtaisesti pitää teknisen alan tutkintona. Vähimmäisvaatimusten täyttymistä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 3. Katsotaanko energiatodistusten laatijan pätevyys osaksi koulutusta, vai työkokemusta? Energiatodistusten laatijan pätevyyttä ei voida pitää soveltuvana toisen asteen tai tätä ylempänä tutkintona. Sitä ei voida myöskään pitää työkokemuksena. 4. Katsotaanko neuvontakokemukseksi työskentely esimerkiksi sähköyhtiön asiakasneuvonnassa? Asiakasrajapinnassa työskentelyä pidetään yhtenä neuvontatyön ominaispiirteenä. Neuvontatyölle on tyypillistä myös asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja niihin perehtyminen laaja-alaisesti. Työkokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

2 5. Miten eläinlääkäri todistaa neuvontakokemuksensa silloin, kun on tehnyt terveydenhuoltokäyntejä a) yksityiseläinlääkärinä b) kunnallisena praktikkona? a) Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3. b) Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3 ja liittää tarjoukseen jäljennöksen työtodistuksesta. 6. Mikä on vähimmäisvaatimuksessa 3 mainittu muu selvitys neuvonnan alaan soveltuvasta neuvontakokemuksesta, kun kyseessä on eläinlääkärin tiloilla tekemä terveydenhuoltotyö? Tästä työstä on olemassa dokumentteina vain tilojen terveydenhuoltosuunnitelmat. Eläinlääkäri antaa selvityksen neuvontakokemuksesta liitteellä 3. Jos eläinlääkäri toimii toisen palveluksessa, tarjoukseen on liitettävä jäljennös työtodistuksesta. 7. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi tai perustutkintoa täydentäväksi koulutukseksi 30 opintopisteen koulutuskokonaisuudet kuten esim. taannoin Joensuun ammattikorkeakoulun järjestämä Maatilojen energiakysymykset tms. 30 op tekniset/energiaan liittyvät koulutukset? Täydennyskoulutusta ei katsota soveltuvaksi toisen asteen tai tätä ylemmäksi tutkinnoksi. 8. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi rakennusalan arkkitehti rakennusinsinööri maatalouden opistotutkinto ylempi korkeakoulututkinto millä ainesisällöllä, jos hyväksyntä on vain osittainen? Rakennusalan tutkinnot katsotaan teknisen alan koulutuksiksi. Maatalouden opistoasteen tutkintoa ei voida lähtökohtaisesti pitää teknisen alan koulutuksena. Neuvontakokonaisuudessa 5 Energia soveltuvasta koulutuksesta tai soveltuvasta neuvontakokemuksesta toisen on oltava tekniseltä alalta. 9. Minulla on neuvojan työkokemusta tällä hetkellä 5 kk. Lisäksi tarkastajana työkokemusta 14 kk. Lisäksi tutkimusapulaisena kokemusta noin 13 kk. Pystynkö hakemaan tilaneuvonnan rekisteriin asiantuntijaksi? Kysymykseen ei voida yksiselitteisesti vastata, koska kysymyksestä ei ilmene henkilön koulutustausta. 10. Opiskelen Agrologiksi Ammattikorkeakoulussa. Valmistun keväällä 2015 joten minulla ei ole kertynyt työkokemusta vielä kolmea vuotta. Olen kuitenkin toiminut

3 yhden vuoden MTK.lla EU-avustajana. Minulla on kaksi toisenasteen tutkintoa toinen on maaseutuyrittäjän ja toinen Metallialan perustutkinto. Olenko siis pätevä osallistumaan kilpailutukseen? Alustavasti voidaan arvioida, etteivät kysyjän työkokemus ja koulutus yhdessä täytä tarjouslomakkeen kohdassa 4.5 esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Koulutuksen ja työkokemuksen soveltuvuutta ja riittävyyttä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 11. Millainen tulee olla nykyisen työnantajan palveluksessa oleva selvitys: vaaditaanko eräänlainen työssäolotodistus allekirjoituksin varustettuna, jossa listaus nykyisistä työtehtävistä, vai riittääkö liite 3? Liitteen 3 lisäksi on toimitettava työnantajan allekirjoittama todistus tai jäljennös todistuksesta, josta ilmenevät nykyiset työtehtävät ja työsuhteen alkamisajankohta. 12. Katsotaanko tekniseksi koulutukseksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto, rakennusinsinööri? Rakennusalan tutkinnot katsotaan lähtökohtaisesti teknisen alan koulutuksiksi. 13. Katsotaanko perustutkinnoksi 2 vuoden karjanhoitajakoulu? Kaksivuotiset tutkinnot luetaan toisen asteen tutkinnoiksi. 14. Neuvonnan sisältökokonaisuuteen: Energia vaatimuksena on, että neuvonnan alaan soveltuvaa neuvontakokemusta on vähintään yksi vuosi. Tähän liittyen kysyisin: Tuleeko tämän neuvonnan olla kohdistettu maatiloille, jotta se hyväksytään? Tähän kysymykseen ei voida antaa yksiselitteistä vastausta. Neuvontakokemuksen soveltuvuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti. 15. Luetaanko neuvontakokemukseksi työ, joka ei ole tapahtunut suoraan asiakasrajapinnassa? Esim. on osallistunut asiakkaalle annettavan vastauksen laatimiseen yrityksessä sisäisesti (jonka jälkeen joku muu käy asian läpi asiakkaalle)? Neuvontatyötä on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Asiakasrajapinnassa työskentelyä voidaan kuitenkin pitää yhtenä neuvontatyön keskeisenä ominaispiirteenä.

4 Vastuuvakuutusta koskevat kysymykset 16. Vaaditaanko kaikilta neuvojilta vastuuvakuutus (Tilaneuvonnassa oli vapaaehtoinen) Minkälainen vastuuvakuutus hyväksytään? Onko määritelty korvaussummat (minimi)? Kaikilta neuvojilla on oltava vastuuvakuutus. Vakuutuksen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. Vakuutukselle ei ole asetettu muita kriteereitä. Täsmällistä vastuuvakuutuksen määrää ei ole määritelty. 17. Kysymyslomakkeessa kysytään vastuuvakuutuksesta: Lähi-Tapiola ei vakuuta ilman neuvojakoulutusta eli miten kilpailutuksessa voi tietää saako vakuutusta vai ei, kun tulevan ohjelmakauden neuvojakoulutuksia ei ole ollut? Tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdassa 4.4 edellytetään, että tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus. Tarjouksessa tarjoaja sitoutuu hankkimaan vastuuvakuutuksen ennen puitesopimuksen solmimista. Tarjouspyynnössä ei näin ollen edellytetä, että tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus jo tarjouksen jättöhetkellä. 18. Tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus koko sopimuskauden ajaksi maatilojen neuvontajärjestelmää varten: kyllä / ei. Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan todistuksen vastuuvakuutuksesta ennen puitesopimuksen solmimista: kyllä / ei. Onko tuo vastuuvakuutus pakollinen vai ei ja vaikuttaako sen olemassa olo tarjouspyynnön hyväksymiseen? Vastuuvakuutus on pakollinen, ja sen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. Tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdassa 4.4 edellytetään, että tarjoajalla on puitesopimuskauden alkaessa vastuuvakuutus. Tarjouksessa tarjoaja sitoutuu hankkimaan vastuuvakuutuksen ennen puitesopimuksen solmimista. Tarjouspyynnössä ei näin ollen edellytetä, että tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus jo tarjouksen jättöhetkellä. 19. Kunnan/kaupungineläinlääkäreiden työnantajilla on ensisijainen vastuu työntekijöidensä tekemisistä ja yleensä myös vastuuvakuutus; riittääkö tämä työnantajan vastuu ja vastuuvakuutus?

5 Vakuutuksen on oltava riittävä suhteessa Neuvo 2020 järjestelmän mukaisen neuvontapalvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. 20. Miten neuvojan vastuu neuvonnan mahdollisista riita yms. asioista hoidetaan? Mikä on vastuuvakuutuksen vaadittu taso? Menettelytavat mahdollisissa riitatilanteissa määräytyvät tarjouspyynnön liitteenä 5 olevan puitesopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti. Täsmällistä vastuuvakuutuksen määrää ei ole määritelty. Vastuuvakuutuksen on katettava Neuvo 2020 järjestelmän mukainen neuvontatoiminta. 21. Millainen on tarvittava vastuuvakuutus? Neuvojalta edellytetään vastuuvakuutusta, joka kattaa Neuvo 2020 järjestelmän mukaisen neuvontatoiminnan. Vakuutukselle ei ole asetettu muita kriteereitä. Tenttiä koskevat kysymykset 22. Onko mahdollista tulla hylätyksi osittain vai tuleeko hylätyksi kokonaan, jos jokin neuvonnan alan tentti ei tule suorituksi hyväksytysti (75%) Tentti on osiokohtainen. 23. Teen tarjouksen 3 osa-alueesta, mutta läpäisen vain 2 osa-alueen tentit hylätäänkö koko hakemus? Koko tarjousta ei hylätä. 24. Onko 75% oikein vastausvaatimus osiokohtainen vai kaikki osiot yhteensä? Vaatimus on osiokohtainen. Neuvojalla on muiden edellytysten täyttyessä edelleen mahdollisuus tulla hyväksytyksi niihin osioihin, joiden osalta tentti on suoritettu hyväksytysti. 25. Milloin tenttimateriaali on saatavilla opiskeltavaksi ja mikä päivä joulukuussa tentti aukeaa tehtäväksi? Tenttimateriaali on saatavilla viimeistään joulukuun toisella viikolla, jolloin tentti pyritään avaamaan. Muut kysymykset

6 26. Tulevatko myös turkiseläintilat kuulumaan tämän maatilojen neuvontajärjestelmän tuen piiriin? Turkiseläintilat kuuluvat Maatilojen neuvontajärjestelmän piiriin, jos turkistarhaaja täyttää viljelijän määritelmän. Valitettavasti tähän kysymykseen ei voida tässä vaiheessa antaa varmaa vastausta, koska viljelijän määritteleminen neuvontatoimenpiteessä on vielä kansallisen valmistelun osalta kesken. 27. Onko neuvontakäynnit rajattuja tiettyyn tuntimäärään voi voiko neuvontakäynti kestää niin kauan kuin tarve vaatii? Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus on euroa. Muilta osin neuvontakäynnin kestolle ei ole asetettu ylärajaa. 28. Tilaako asiakas neuvojan? Palvelun käyttäjä (asiakas) ja neuvoja sopivat yhdessä neuvontakäynnistä. 29. Onko Hyrrä järjestelmä helppokäyttöinen ja saako siihen opastusta? Hyrrä-järjestelmästä pyritään rakentamaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Tarjouspyynnön kohdassa 7.1 mainituissa koulutustilaisuuksissa koulutetaan neuvojia Hyrrä-järjestelmän käyttöön liittyen. Mavi laatii myös neuvojille tarkoitetun ohjeen Hyrrä-palvelun käytöstä. 30. Mavin koulutus ei ole pakollinen, mutta tehdäänkö koulutukseen osallistumisoikeuden suhteen valintaa vai saavatko kaikki tarjouksen tehneet osallistua koulutukseen? Kaikki tarjouksen jättäneet voivat osallistua koulutuksiin. 31. Mikä merkitys on näillä valinnoilla tarjouksessa (alla)? Jos neuvoja valitsee esimerkiksi maidontuotanto, naudanlihantuotanto ja kasvituotanto, voiko hän tarjota palveluja muille aloille jos palvelun sisältö ei edellytä välttämättä osaamisalojen syvällistä tuntemusta?

7 Palvelun tarjoamista muille aloille ei ole estetty. Tuotantosuuntavalikon tarkoitus on kertoa neuvojarekisteristä neuvojaa etsivälle viljelijälle, mihin tuotantosuuntaan/tuotantosuuntiin neuvoja on aiemman työ- ja koulutushistoriansa perusteella erikoistunut. 32. Hakemuksessa pyydetään Y-tunnusta toimijalta. Perustamme uuden yrityksen tuottamaan palvelua, mutta emme perusta sitä ellei tarjouksemme tule hyväksytyksi. Näin ollen vaatiiko hakemuksen jättäminen ehdottomasti voimassa olevan tunnuksen? Uudella yrityksellä ei tarjousta jättäessä tarvitse vielä olla Y-tunnusta. Tarjouksen jättäessään uusi yritys sitoutuu rekisteröitymään kaupparekisteriin, mikäli tulee valituksi neuvontajärjestelmään. Y-tunnus on oltava viimeistään siinä vaiheessa, kun puitesopimus allekirjoitetaan. 33. Millä perusteella tilalle voidaan lähettää vain Alv-osuutta koskeva lasku? Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen kustannus, joten se on laskutettava palvelun käyttäjältä. Arvonlisävero lasketaan neuvontatyön ja oman kulkuneuvon käytön kustannuksista. Vastaava käytäntö on ollut tällä hetkellä esimerkiksi maatilojen energiaohjelman mukaisessa energiasuunnitelmatuessa, josta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 1000/ Kilometrikorvausko laskutetaan neuvojan kotipaikan ja tilan väliltä meno paluuna vai onko paluumatka omavastuuta?

8 Kilometrikorvaus voidaan laskuttaa meno-paluumatkalta. Korvausperusteisiin liittyvistä yksityiskohdista säädetään myöhemmin voimaan tulevalla valtioneuvoston asetuksella, joten esimerkiksi kilometrikorvauksen perusteiden osalta menettelyt varmistuvat vasta myöhemmin. 35. Mavi järjestää kolme koulutusta (seinäjoki, vaasa ja järvenpää) ennen tenttiä. Olisiko mahdollista osallistua koulutukseen webexin kautta? Webexin kautta ei voi osallistua koulutukseen, mutta ensimmäinen koulutuspäivä pyritään videoimaan joko suorana tai siten, että se on katsottavissa Internetistä jälkikäteen. 36. Onko määritelty neuvonnan maksimitunteja/tila? Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus on euroa. Muilta osin neuvontakäynnin kestolle ei ole asetettu ylärajaa. 37. Miten tarkasti pitää määritellä alue jolla neuvontaa tekee ja onko se sitovaa, eli voiko tehdä myös muilla alueilla kun tarjouksessa ilmoitetussa, voiko alueita muuttaa esim. toiminta-alueen muutoksen takia jne.? Tarjouslomakkeelle kirjattava toiminta-alue ei sido neuvojaa. Kuntaluettelo helpottaa viljelijää löytämään neuvojarekisteristä ne neuvojat, jotka tarjoavat palvelua maatilan sijaintikunnan alueella. Neuvonta ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella ei estä neuvonnan korvauksen saamista neuvojalta. 38. Sama juttu tuotantoeläinten määritelmissä, voiko niitä lisätä/muuttaa, vai onko maksimoitava tenttiä varten kaikki mahdollinen, mutta keskittyy sitten vain tiettyihin osa-alueisiin? Osiossa Tuotantoeläimet tenttikysymykset koskevat kaikkia eläinlajeja, joten perusasiat on osattava kaikista tuotantosuunnista. Tuotantosuunnan valinnalla voi kertoa, mihin eläinlajeihin oma osaaminen keskittyy. 39. Kuuluuko erityisympäristötuen neuvonta osioon ympäristö ja mitä kaikkea maisemanhoito sisältää, onko kyseessä esim. suunnitelmia ym. sopimuksiin liittyvien liitteiden sisältöjen neuvontaa vai onko tarkoitus että varsinaisen suunnitelmien tekeminen ei kuulu tähän neuvontaan? Ympäristökorvauksen neuvonta kuuluu kokonaisuudessaan Neuvontaosioon 1. Ympäristö. Varsinaisten maisemanhoitosuunnitelmien tekeminen ei kuulu Neuvo 2020-järjestelmään, vaan ne jäävät viljelijän maksettaviksi. 40. Sitoutuuko neuvoja antamaan neuvontaa jonkun tietyn määrän tiettynä ajanjaksona viisivuotiskautena?

9 Neuvojan ei tarvitse sitoutua neuvonnan vähimmäismäärään ohjelmakauden aikana. 41. Pystyykö esim. ns. kesätarkastaja toimimaan neuvojana (tietenkin muistaen esteellisyysasiat) entä vakituisessa virkasuhteessa oleva henkilö oman virkatyönsä ohessa (muistaen esteellisyydet ym) Neuvonnan on oltava luottamuksellista, eikä neuvoja saa paljastaa neuvontakäyntinsä aikana esiin tulleita tietoja kolmansille osapuolille. Neuvonnan ja valvonnan on pysyttävä toisistaan erillään. Neuvoja ei saa tarkastaa tilaa, jolla on ollut neuvojana eikä neuvoa tilaa, jolla on ollut tarkastajana. Esteellisyyskysymyksiä tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. 42. Koskeeko yksityistä neuvojaa (tekee ammatinharjoittajana) tilaajavastuulaki ja mitä se tarkoittaa yksityisen neuvojan kohdalla kun ei ole ulkopuolisia työtekijöitä? Tilaajavastuulaki ei koske yksityistä elinkeinonharjoittajaa, jolla ei ole työntekijöitä (tilaajavastuulaki 2 ) eli tällöin tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta ei ole. 43. Pitääkö neuvojan olla alv-rekisterissä, jos tulojen määrä ei edellytä siihen kuulumista? Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta on säädetty maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013, muut. 501/2014) 46 :ssä näin: Neuvojan tai, jos neuvoja on toisen palveluksessa, tämän työnantajan tulee olla merkitty arvonlisäverolain (1501/1993) 172 :ssä tarkoitettuun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Näin ollen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumista edellytetään myös kilpailutuksessa. 44. Koskeeko tämä kilpailutus kaikkia neuvojia niin MTK:n vastuuvakuutuksen alaisia EU-avustajia että niitä jotka tekevät päätukihakemusten lisäksi energiajuttuja ja täydentävien ehtojen neuvontaa? Neuvo 2020 kilpailutus koskee ainoastaan tarjouspyynnön liitteessä 1 esitettyjä aihealueita koskevaa neuvontaa, josta voi saada Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaista neuvontakorvausta. Viljelijätukihakemusten täyttäminen ei kuulu Neuvo 2020 järjestelmään. 45. Voiko viljelijä käyttää 3500 eli 1500 /vuosi pienemmiksi osiin pilkottuna siis eri osioihin vuoden aikana, yht. 1500? Eli, jos käyttää esim. 500 ympäristöosioon v. 2015, niin voiko sinä vuonna käyttää vielä esim hyvinvointiosioon? Vai

10 meneekö tuo 2015 tukipotti jo tuohon ympäristöosioon, jolloin jäisi 1000 käyttämättä siltä vuodelta? euroa on tilakohtainen rajoite, eli yksi tila voi saada neuvontaa euron edestä koko ohjelmakauden aikana euroa on yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannus, ei vuosikohtainen rajoite. Yhden neuvontakäynnin kokonaiskustannukset muodostuvat toteutuneiden neuvontatuntien perusteella lasketuista kustannuksista sekä neuvojan oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuneista kustannuksista. 46. Jos käyttää samaa neuvontaosiota pitkin vuotta ja lasku menee hänelle pienemmissä osissa? Eli vuoden alussa Ympäristö -osiota vaikka uuden ympäristökorvausjärjestelmän läpikäyntiin 500 ja syksyllä käytännön tarkasteluihin toiset 500 ja sitten vielä esim. joulukuussa samaan osioon kuuluvien asioiden neuvontaan 500? onko ok? Neuvonnalle ei ole asetettu vuosikohtaista enimmäismäärää. Yhden neuvontatapahtuman enimmäiskustannukset ovat euroa. Viljelijä saa käyttää neuvontapalveluja euron edestä koko ohjelmakauden aikana euron kiintiötä kuluttavat kaikki neuvontakäynneistä aiheutuneet kustannukset mukaan lukien neuvojan oman kulkuneuvon käyttö neuvontakäynneillä. 47. Voisiko noista liitteistä Esim. todistukset ja sertifikaatit saada tarkempaa selvitystä. Kunkin neuvojan osalta tulee palauttaa liitteet 3 ja 4 ja jäljennökset tutkinto- ja työtodistuksista tai muista selvityksistä. 48. Pitääkö palvelu tehdä tilalla niin kuin nykyisessä tilaneuvontajärjestelmässä, vai voiko palvelun tehdä toimistotyönä? Neuvontatapahtuma edellyttää aina asiakaskontaktia. Pääsääntöisesti neuvonta on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa tilalla. Neuvontatapahtuma voidaan kuitenkin toteuttaa myös esim. neuvojan tiloissa. Myös virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä. Neuvonnan korvauksen maksuhakemukseen on kuitenkin aina liitettävä viljelijän allekirjoittama lomake neuvotuista aihealueista ja neuvontatapahtumaan käytetystä ajasta. 49. Voiko palvelun, esim. sen tietyt osiot tehdä sähköisesti? Virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä.

11 50. Voiko palvelun tehdä kokonaan sähköisesti, esim. netin välityksellä? Virtuaalineuvonta on mahdollista, jos neuvonnan aihealue ei edellytä tilan olosuhteisiin perehtymistä paikan päällä. 51. Teksteissä mainitaan, että palvelua voi antaa myös ryhmille -> millaisia toimintatapoja tämä tarkoittaa käytännössä, voiko esimerkiksi tarjota asiantuntijapalveluita webinaarina tietylle kohderyhmälle? Neuvonnan on aina oltava luottamuksellista ja asiakkaan tarpeista lähtevää. Jos nämä periaatteet eivät vaarannu, ja ryhmäneuvonta muuten katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, neuvontaa voidaan myös ryhmille antaa. Neuvojan on kuitenkin aina tapauskohtaisesti harkittava, milloin ryhmäneuvonta tilanteeseen soveltuu. Neuvontapahtuman yksityiskohdista ja korvauksen maksamisen edellytyksistä säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella, jossa ryhmäneuvontaa voidaan vielä tarkemmin määritellä. 52. Miten neuvontakorvauksen hakeminen ja maksaminen hoidetaan, jos palvelua annetaan ryhmälle? Ryhmäneuvonta on otettu huomioon sähköistä korvauksen hakua valmisteltaessa. Neuvonnan kustannukset jaetaan siten, että ne kuluttavat kunkin neuvonnan saajan tilakohtaista kiintiötä (3 500 euroa) yhtä paljon. Yhdelle neuvojalle neuvontatyöstä maksettava korvaus on kuitenkin aina 63 euroa tunnilta riippumatta neuvottavien viljelijöiden määrästä. 53. Jos neuvoja tekee tarjouksen esimerkiksi valitsemalla antamansa neuvonnan sisällöksi Ympäristön > tuleeko hänen hallita kaikki ympäristön alla olevat asiat > tuleeko tentti koskemaan kaikkia sen alla olevia asioita, tuleeko palveluita pystyä tarjoamaan kaikista ympäristön alla olevista asioista? Voiko tässä tapauksessa täsmentää omaa erikoisosaamisalaansa esim. liitteessä 3? Jos tarjous koskee neuvontaosiota 1 Ympäristö, neuvojan on hallittava perustiedot kaikista tarjouspyynnön liitteessä 1 esitellyistä osion 1 Ympäristö aihealueista. Tentissä on tällöin hallittava kaikki ympäristöä koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset sekä ympäristökorvauksen ja viherryttämistuen ehdot. Käytännössä neuvoja voi markkinoida osaamistaan jatkossa siten, että omat vahvuudet ja erikoistumisalueet painottuvat. 54. Onko neuvojarekisterissä tarkoitus täsmentää neuvojan erikoisosaamisalaa vai merkitäänkö neuvojien kohdalle rekisteriin vain tarjouslomakkeessa kohdassa 3 mainitut 7 sisältökokonaisuuden mukaiset tiedot?

12 Neuvojarekisterissä on tarkoitus täsmentää neuvojan erikoistumisalaa ainoastaan tuotantosuuntien osalta. Lähtökohtana on, ettei kilpailutuksessa valittuja neuvojia aseteta etusijajärjestykseen, eikä neuvojien erikoisosaamista myöskään tuoda rekisterissä esiin, vaan oman osaamisen markkinointi jää käytännössä neuvojan oman markkinoinnin varaan. Neuvojalta edellytetään perustietojen hallintaa siitä osiosta / niistä osioista, johon/joihin neuvonnan pätevyyttä hakee. 55. Tarjouslomakkeessa kysytään neuvojan osaamisalaan kuuluvia tuotantosuuntia (tarjouslomake kohta 6) > jos neuvoja on toiminut esim. maisemanhoidon asioissa (= neuvonta osa-alue: ympäristö) kaikilla tiloilla, edellyttääkö se, että hänen tulee olla käytettävissä kaikissa ympäristön alla olevissa palveluissa näille tuotantosuunnille? Jos tarjous koskee osiota 1 Ympäristö, neuvojan on hallittava perustiedot ympäristöön liittyvistä aihealueista kaikkien tuotantosuuntien osalta. Tuotantosuuntavalikko on suuntaa-antava. Jos osioon 1 Ympäristö hyväksytty neuvoja ilmoittaa esimerkiksi tuotantosuunnan naudanlihantuotanto, hän voi antaa ympäristöasioista korvauskelpoista neuvontaa myös muille kuin naudanlihantuotantoa harjoittaville tiloille oman harkintansa mukaan. 56. Mitä tarkoittaa tarjouslomakkeen kohdassa 3 neuvonnan sisältökokonaisuudet >kohta 4: kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia > tarkoittaako todella rajausta kasvintuotantotiloihin? tarkoitetaanko siis tilalla maatilaa vai työskentelytilaa? Kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienialla tarkoitetaan tässä kohdassa tiettyjä nimenomaan kasvintuotantotiloja koskevia täydentävien ehtojen vaatimuksia. Vastaavista eläintiloja koskevista täydentävistä ehdoista voi antaa neuvontaa, jos on hyväksytty osioon Tuotantoeläimet. 57. Kun neuvoja toimii neuvontaorganisaation palveluksessa, voiko organisaatio toimittaa yhdellä liitteellä kaikkien järjestelmään hakeutuvien neuvojien työssäolotodistukset eli selvitykset nykyisestä työsuhteesta esim. taulukkomuodossa koottuna, vai tuleeko kaikki liitteet olla neuvojakohtaisia, neuvojakohtaisesti yksilöityjä ja eriteltyjä? Tässä tapauksessa on mahdollista toimittaa yhdellä liitteellä, jos liitteestä ilmenevät samat tiedot kuin erillisiltä asiakirjoilta. 58. Voiko tarjouslomakkeen kohtaan 1 sähköpostikenttään antaa useampia sähköpostiosoitteita? Tarjouslomakkeen kohtaan 1 voi kirjata vain yhden sähköpostiosoitteen. 59. Tuleeko tutkintotodistusten jäljennösten olla oikeaksi todistettuja?

13 Tutkintotodistusten jäljennösten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 60. Kuinka määräävä on ilmoitettu neuvonnan alue ja osa-alue? Jos neuvoja on esimerkiksi ylityöllistetty ja viljelijä valitsee hänet, voidaanko asiakkaalle osoittaa toista neuvojaa? Jos neuvonnan alueella tarkoitetaan neuvojan toiminta-aluetta eli ns. kuntaluetteloa, alue ei ole sitova, vaan neuvontaa voi antaa myös tarjouslomakkeella ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella. Sen sijaan Neuvonnan osa-alue on sitova. Neuvoja on oikeutettu antamaan neuvontaan vain siitä aihealueesta, johon on kilpailutuksessa hyväksytty. Jos viljelijän valitsema neuvoja ei viljelijän haluamassa aikataulussa pysty toteuttamaan neuvontaa, viljelijällä on oikeus valita toinen neuvontatarpeitansa vastaava neuvoja. 61. Palvelun tarjoajan/neuvojan kanssa tehtävässä puitesopimuksessa sopimuksen voimassaoloon sitoudutaan asti > kuinka sitova tämä on yksittäisen neuvojan kannalta? jos esimerkiksi työsuhde on määräaikainen eikä kestä 2020 loppuun asti? neuvoja vaihtaa työpaikkaa kesken kauden? puitesopimukseen pitäisi muotoilla tämä asiakohta selkeästi vrt. mitä nyt on kirjoitettu kohtiin 13 Sopimuksen siirto ja 14 Sopimusmuutokset Jos neuvojan työsuhde päättyy kesken sopimuskauden, tarjoajalla on oikeus vaihtaa nimetty neuvoja sellaiseen osaamiseltaan vastaavaan henkilöön, jonka hankintayksikkö hyväksyy. Asia on todettu puitesopimuksen liitteenä olevissa yleisissä sopimusehdoissa (JYSE 2014 PALVELUT) kohdassa 7.2. Yksittäisen neuvojan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hän on tullut hyväksytyksi neuvontajärjestelmään työskennellessään toisen palveluksessa, eikä hänen työsuhteensa kestä koko sopimuskautta, ei hän voi jatkaa neuvontaa esimerkiksi yksityisenä neuvojana työsuhteen päättymisen jälkeen. 62. Pidän pohjoisen toimijoita kohtaan epäoikeudenmukaisena, että matkaan käytettävää aikaa ei huomioida neuvontakorvausta maksettaessa. Pitkien etäisyyksien Kainuussa (puhumattakaan Lapista) matkoihin voi mennä yhtä paljon aikaa kuin neuvontakäyntiin. Oma toimialueeni neuvonnan suhteen on koko Kainuu ja keskimääräinen etäisyys tämänhetkisille terveydenhuoltotiloilleni n. 70km yhteen suuntaan. Toimenpiteen valmistelussa matka-ajasta on sovittu näin. 63. Joillakin neuvojilla on toimialueena hyvin monia kuntia kuten esim. luomuneuvojilla. Voiko kuntaluettelon kohdalle kirjoittaa esim. Pohjois-Pohjanmaa vai onko aina kirjoitettava kuntien nimet?

14 Selkeyden vuoksi toiminta-alue pyydetään kirjaamaan tarjouslomakkeelle kunnittain. 64. Tarjousten jättäminen sähköisesti. Voidaanko tarjous allekirjoituksineen ja liitteineen kokonaisuudessaan skannata ja toimittaa sähköpostin liitteenä Mavin kirjaamon sp-osoitteeseen? Kyllä. 65. Pitääkö todistuskopioiden olla oikeaksi todistetut? Todistuskopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 66. Saadaanko järjestelmästä varmistus tarjousten vastaanottamisesta? Jos tarjous toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen lähettäjä saa sähköpostiinsa ilmoituksen viestin vastaanottamisesta. Jos tarjous lähetetään kirjeitse, lähettäjä voi varmistaa Mavin kirjaamosta, että lähetys on saapunut perille. 67. Tarjouslomake, kohta 6. Kuntalistaus. Asiakkaan maatila voi sijaita kaukana asuinkunnasta. Onko tällä merkitystä kuntia listattaessa? Asiakkaan maatilan sijaintikunnalla ei ole merkitystä. Neuvoja voi tarpeen vaatiessa tarjota neuvontapalveluja myös ilmoittamansa toimialueen ulkopuolella. 68. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Koska laskuttajana on yritys, täytyy sopimuskin ilmeisesti tehdä yrityksen nimissä. Täyttääkö yritys siis liitteen 2 mukaisen tarjouslomakkeen jokaisesta eläinlääkäristä erikseen? Kyllä, liite tulee täyttää jokaisen eläinlääkärin kohdalta erikseen, koska osa tarjouslomakkeella kysyttävistä tiedoista liittyy kunkin neuvojan/eläinlääkärin henkilökohtaiseen osaamiseen. 69. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Jos yrityksemme eläinlääkärit tekevät terveydenhuoltokäyntejä myös omalla toiminimellään esim. kunnaneläinlääkäreinä, täytyykö heidän tehdä kaksi tarjousta (toiminimi ja osakeyhtiö)? Kyllä.

15 70. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Yrityksen tarkoitus on laajentaa toimintaansa viiden vuoden aikana. Voimmeko liittää sopimukseemme uusia eläinlääkäreitä kesken sopimuskauden? Uusia neuvojia/eläinlääkäreitä ei voi lisätä sopimukseen kesken sopimuskauden. Jos sopimuksessa nimetty eläinlääkäri ei enää ole tarjoajan palveluksessa, tarjoajalla on oikeus nimetähänen tilalleen toinen eläinlääkäri, jolla on vastaava osaaminen ja jonka hankintayksikkö hyväksyy. 71. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Listataanko kuntalistaan kunnat, joiden alueella yritys tarjoaa neuvontapalvelua, vai erikseen kunkin yrityksen eläinlääkärin toiminta-alueen kunnat? Toiminta-alue on neuvoja/eläinlääkärikohtainen. Toiminta-alue on kirjattava kunkin neuvojan/eläinlääkärin osalta erikseen. 72. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Voiko kuntalistaan lisätä uusia kuntia sopimusaikana? Kuntalistaan voi lisätä uusia kuntia sopimuskauden aikana. 73. Toimimme osakeyhtiössä, joka tarjoaa eläinlääkärien terveydenhuoltopalveluita nautatiloille. Jos kuntalistan ulkopuolella sijaitseva tila pyytää yritykseltä neuvontapalvelua, voiko hänelle sitä tarjota neuvontajärjestelmän sisällä? Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaisia palveluja voi tarjota myös ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella. 74. Kysyisin liitteen 2 ensimmäisen sivun täytöstä. Pitääkö kunnaneläinlääkärin, joka on siis jonkin kunnan palveluksessa täytättää kohta 1 Tiedot tarjoajasta työnantajallaan, vai saako laittaa tarjoajaksi suoraan itsensä, koska kunnaneläinlääkärit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia (vaikka ovatkin kunnan palveluksessa) sekä arvonlisäverovelvollisia ja laskuttavat suoraan asiakasta, laskutusta ei siis kierrätetä kunnan eli työnantajan kautta? Kunnaneläinlääkäreillä on oma Y-tunnus. Eläinlääkäri voi olla tässä tapauksessa itse myös tarjoaja. 75. Voihan eläinklinikka tehdä vain yhden hakemuksen klinikan nimissä eikä hakemuksen tarvitse olla eläinlääkärikohtainen?

16 Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen, koska osa siinä ilmoitettavista tiedoista on neuvojakohtaisia. 76. Jos yksi hakemus klinikan nimissä on riittävä, niin haluatteko muutaman tilakäyntejä tekevän eläinlääkärin tutkintotodistuksien kopiot vai onko esimerkiksi listaus tällä hetkellä klinikan palveluksessa olevista eläinlääkäreistä ja heidän koulutuksestaan riittävä? Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen. 77. Minä ja useat muut eläinklinikan ja kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston eläinlääkäreistä teemme eläinklinikan praktiikka-alueella terveydenhuoltokäyntejä. Kaikki eläinlääkärit ovat koulutukseltaan joko eläinlääketieteen lisensiaatteja tai heillä on tämän lisäksi tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumistutkinto ja/tai eläinlääketieteen tohtorin tutkinto. Klinikalla työskentelee usein myös eläinlääkäreitä, jotka tekevät tuotantoeläinerikoistumisjaksoaan. Koska eläinlääkäreitä on useita ja vaihtuvuutta paljon, ei hakemuksia voi tehdä vain yksittäisten eläinlääkäreiden nimissä. Tarjouslomake on täytettävä kunkin eläinlääkärin/neuvojan osalta erikseen.

EU-osarahoitteinen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020: MAATILOJEN NEUVONTA

EU-osarahoitteinen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020: MAATILOJEN NEUVONTA EU-osarahoitteinen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020: MAATILOJEN NEUVONTA Tiina Malm Kuusamo 24.9.2014 Sivu 1 Neuvonta EU-asetuksissa Horisontaaliasetus 1306/2013 Jäsenmaalle velvoitteita maatilojen

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä VIJLELIJÄTUKIHAKUKOULUTUS 1 (5) HALLINNOLLE, KEVÄT 2015 Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä 1. Johdanto Maatilojen neuvontajärjestelmä on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 2020.

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä neuvonta osana ohjelmaa

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä neuvonta osana ohjelmaa Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä neuvonta osana ohjelmaa Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Jyväskylä, 18.11.2014 Merja Uusi-Laurila, Mavi Sivu 1 Neuvonta EU-asetuksissa Horisontaaliasetus

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle Kevät 2015 Merja Uusi-Laurila Mavi, Eläin- ja erikoistukiyksikkö Sivu 1 Esityksen sisältö Neuvonnan aihealueet Kuka neuvontaa

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmän yleiset periaatteet

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmän yleiset periaatteet Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmän yleiset periaatteet Merja Uusi-Laurila, Mavi Neuvo 2020 alkukoulutus neuvojille Seinäjoki 2.-3.12.2014 Vaasa 4.-5.12.2014 Järvenpää 9.10.12.2014 Sivu 1 Neuvo

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Yleiskatsaus Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmään

Yleiskatsaus Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmään Yleiskatsaus Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmään Merja Uusi-Laurila, Mavi Neuvo 2020 alkukoulutus neuvojille Seinäjoki 2.-3.12.2014 Seinäjoki 4.-5.12.2014 Järvenpää 9.-10.12.2014 Sivu 1 Manner-Suomen

Lisätiedot

OHJE 156364 1 (11) 27.3.2015 Dnro 788/55/2015 MAATILOJEN NEUVONTA OHJE NEUVOJALLE

OHJE 156364 1 (11) 27.3.2015 Dnro 788/55/2015 MAATILOJEN NEUVONTA OHJE NEUVOJALLE OHJE 156364 1 (11) 27.3.2015 Dnro 788/55/2015 MAATILOJEN NEUVONTA OHJE NEUVOJALLE 2 (11) Arvoisa neuvoja Olet nyt tutustumassa Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmän neuvojaohjeistukseen. Tämän ohjeen

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Aula- ja turvallisuuspalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen)

LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen) LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 7.11.2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset (kanta-hämeenlinna) OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon),

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset 1 (5) 15.1.2013 Työnohjauspalvelujen hankinta 4715/02.08.00/2012 Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 15.1.2013 mennessä seuraavat 19 kysymystä, joihin

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

KORJATTU. TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Siivouspalvelut

KORJATTU. TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Siivouspalvelut 1 (11) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö KORJATTU TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Siivouspalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt 21.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt Liikelaitos Kokkolan Satama (1.1.2015 Kokkolan Satama Oy) pyytää tarjoustanne Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotöistä

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (12) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon), eli Yleiset

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi)

Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi) Neuvo 2020 - Koulutuspäivien ohjelma Seinäjoki 2.-3.12.2014 Ensimmäinen koulutuspäivä 2.12.2014 (Törnävä-sali, Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 24, www.sedu.fi) 12.00 Tilaisuuden avaus (ylijohtaja Leena

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Liite 2 TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten kilpailutus 2016 Käsiteltävät asiat Kilpailutuksen taustaa Huomioita tarjouksen laadintaan Tarjousten käsittely ja vertailu Kysymyksiä ja vastauksia Muita huomioita

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta. OULAISTEN KAUPUNKI, Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari

Hyrrä. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä- Pohjanmaalla -koulutuspäivä, Frami 9.4.2015 Esa Isosaari Hyrrä on uusi sähköinen palvelu hanke-, yritys- ja rakennetukien hakemiseen Helpottaa hakemuksen

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö:

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö: TARJOUSLOMAKE Kuljetuspalveluita koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä muiden pyydettyjen asiakirjojen kanssa Siuntion kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Apteekkiluvan hakeminen Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Hakisinko vai olisinko hakematta? Harkitse, mitä haet Ovatko paikkakunta,

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjouslomake 1 (5) Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset TARJOUSPYYNNÖN

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot