Maaseudun palvelujen järjestämisen taloudelliset ehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun palvelujen järjestämisen taloudelliset ehdot"

Transkriptio

1 Maaseudun palvelujen järjestämisen taloudelliset ehdot Jouni Kaipainen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

2 Keskeiset teemat Maaseudun erikoispiirteet Palvelun ja tavaran erot Tuotanto- ja jakelukustannukset Kannustimet Sisäinen ja ulkoinen motivaatio Heikot kannustimet Organisaatioiden merkitys

3 Maaseudun erityispiirteet Pitkät etäisyydet Harva asutus (pieni asukastiheys ja asukasmäärä) Kalliimmat palvelujen tuottamis- ja jakelukustannukset (Asthana ym 2004, Hindle ym 2004, Jansson 2006, Pugh ym 2007, OECD 2010) Keskimääräistä alhaisemmat tulot (Karvonen 2008) ja sitä kautta niukka kaupallisten palvelujen kysyntä. Kuntien pienet budjetit eivät mahdollista vahvaa paikallista rahoitusta.

4 Maaseudun vähemmistöt Maaseutua pidetään homogeenisena, jolloin vähemmistöjä ei tunnisteta. Vähemmistöjen tunnistetutkin tarpeet yleensä sivuutetaan kalliina. Kunta tarjoaa yhden koon peruspalvelut, joiden sovittava kaikille. Enemmistön/ markkinoiden tyrannia pitää tuoteversioiden määrän vähäisenä (Waldfogel 2008) Väestön kasvaessa sanomalehti komistuu, mutta uusia lehtiä ei perusteta. Kiinteä kustannus liian suuri suhteessa markkinoiden kokoon. Sekä poliittisessa päätöksenteossa että markkinamekanismissa on sama vääristymä (Waldfogel 2008) Leimautuminen ja eristäminen uhka tiettyjen palvelujen kysyjille. Internet on avannut uusia yhteyksiä.

5 Maaseudun palvelujen taso Palvelut usein niukkoja, mutta väki kyselyjen perusteella tyytyväistä. Vähäiset odotukset? Puutteita omien ongelmien tunnistamisessa? Keskimäärin hyvin, kun autoilevat ja nettiä käyttävät pärjäävät ja vanhat ja sairaat syrjäytyvät? Onko syvälle maaseudulle muuttaneella oikeus vaatia samantasoisia palveluja? Kokevatko kunnan virkamiehet velvollisuudekseen tarjota palveluja samojen standardien mukaisesti? Ei ole tarpeen vaatia samaa palvelua samoin toimitettuna kaikille. Todellinen haaste on tarjota palveluja, jotka tuottavat alueen asukkaiden tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Huomio pois panoksista ja kohti lopputuloksia Maaseudun tarpeet voivat poiketa kaupungeista Julkisen vallan vaikea puolustaa erilaisia ohjelmia eri seuduille, sillä ne nähdään epäoikeudenmukaisina ja hallintokustannuksia nostavina. Minimipalvelutaso olisi syytä miettiä,. Etenkin kun kaupunkien jatkuvasti lisääntyvät yksityiset ja julkiset palvelut luovat harhaa maaseudun jälkeen jäämisestä. Vaihtosuhde eri tekijöiden suhteen: vastaaja valmis matkustamaan ½ tuntia, jos pääsee erikoislääkäriin, mutta haluaa yleislääkärin lähelle?

6 Palvelujen erityispiirteet Varastoimattomuus Ei ole kuljetettavissa (vienti alueelta vaikeaa; informaation voi tosin tallentaa tuotteeksi) Asiakas monesti osallistuu tuotantoon Yleensä asiakas matkustaa palvelujen tuotantolaitokseen (eikä tuote asiakkaan luo). Kotikäynnit mahdollisia mm. hoiva- ja korjauspalveluissa Kaksiosainen matka: opiskelija muuttaa yliopistokaupunkiin välttääkseen jokapäiväisiä aika- ja rahakustannuksia. Kuljetustapahtuma on itse myös palvelu, johon liittyy jakelukustannuksia, varastoimattomuutta ym. Tee-se-itse automatka on hallitseva henkilöliikenteen organisointitapa, jossa kuilu tuottajan ja kuluttajan väliltä on eliminoitu. Itsepalvelut kilpailevat pääomahyödykkeiden tuella (autot, koneet, laitteet). Verotuksen luoma kiila lisää palvelujen tuottamista itse.

7 Asiakas osallistuu tuotantoon Palvelu monesti tuotetaan ja kulutetaan yhtä aikaa. Palvelun tuotanto on (tavaroista poiketen) monesti vaikeaa ilman hyödykkeen vastaanottavien aktiivista osallistumista. Yhteistuotanto kuvaa julkisen palvelualan ammattilaisen (opettaja, lääkäri, poliisi, sosiaalityöntekijä ym) asiakkaan uudelleenmääriteltyä suhdetta (NEF, SCIE, Pestoff 2009, Ostrom 1999) Yhteistuotanto on saanut monia määritelmiä. Joustavuus osin ongelma, sillä eri toimijat tarkoittavat yhteistuotannolla eritasoista muutosta järjestelmissä ja prosesseissa (Needham & Carr 2009).

8 Asiakas osallistuu tuotantoon myös yksityisissä palveluissa Myös yksityisissä palveluissa asiakas voi osallistua tuotantoon monin tavoin. Lomamatkalla asiakas tuottaa elämyksen ja matkanjärjestä luo puitteet. Demokraattisen vallan puuttuessa itsepalvelu on vallitseva kehitystrendi monilla toimialoilla (kaupoissa hedelmien punnitus, huonekalujen kuljetus ja kokoaminen; pankeissa laskujen maksu ja vakuutuksissa toimeksiantojen tekeminen netissä) Jos yritykset tuottavat erilaistettuja hyödykkeitä, asiakas voi mieluummin vaikuttaa yrityksen tuotantoon (voice) kuin siirtyä jonkun toisen asiakkaaksi (exit). (Hirschman 1970) Koska kommentoija joutuu näkemään vaivan laatua parantavan valituksen muotoilusta, mutta kaikki asiakkaat hyötyvät hyödykkeen parannuksista, vaikuttaminen voi kuitenkin jäädä yhteiskunnan kannalta liian vähäiseksi (Scitovsky 1978).

9 Palvelujen piirteet (jatkoa) Palvelujen tuottajien työaikaa kuluu matkalla asiakkaalta toiselle tai kuljetettaessa asiakasta palvelupisteeseen. Tuottamaton työ käy kalliiksi, jos etäisyydet pitkiä ja käyntien tiheys suuri (esim. hoivapalveluissa). Epätäydellinen kilpailu on pysyvä olotila. Täydellisen kilpailun mallista johdetut toimenpidesuositukset epäpäteviä. Tyypillinen markkinamuoto on monopolistinen kilpailu, jossa tuottajat tarjoavat hieman erilaistettua omaa vaihtoehtoaan kuluttajille. Kuluttajat arvostavat palvelujen ominaisuuksia eri tavoin, joten hinta ei ole ainut kilpailukeino.

10 Palvelujen erityispiirteet Varastoimattomuus Kapasiteetin täyskäyttö vaikeaa, koska hyödykettä ei voida tuottaa varastoon hiljaisen kysynnän aikana. Satunnaisesti vaihtelevan kysynnän oloissa palvelukyvyn säilyttäminen haastavaa. Asiakkaiden jonottaminen helpottaa toiminnan suunnittelua tuotantoyksikössä, mutta alentaa asiakkaiden hyvinvointia. Yksikkökustannukset harvoin saavuttavat minimiä, joten tuotannossa pysyvät mittakaavahaitat (tietyn tuotevaihtoehdon suhteen).

11 Palvelujen erityispiirteet Ns. yleistetty kustannus olennainen käsite Kattaa sekä (tuottajan) rahamääräisen (yksikkö)kustannuksen että (asiakkaan) aika- ja matkakustannuksen Esim. linja-auton reitin suunnittelu Maaseudulla aika- ja matkakustannus on etäisyyksien takia olennainen tekijä sekä asiakkaalle että tuottajalle. Maaseudun asukkaat optimoivat yleistettyä kustannusta omaa palvelutuotantoa harkitessaan. Kunnantalolla virkamies voi pohtia samaa palvelua yksinomaan rahamääräisten kustannusten näkökulmasta. Ero johtaa erilaiseen käsitykseen parhaasta järjestelmästä. Asukkaille kannuste omaan tuotantoon.

12 Palvelujen siirtäminen on vaikeaa Jakelukustannukset ovat palveluissa yleensä (pl. digitaaliset palvelut) paljon korkeammat kuin tavaroilla. Hyvinvointipalveluissa maiden/alueiden välinen vienti ja tuonti vähäistä. Joitakin korkean yksikköarvon palveluja voidaan viedä oman (maa)kunnan ulkopuolelle Keskussairaala on aluetaloudellisesti verrattavissa vientiteollisuuteen. Taloudellisena toimintana korkean yksikköarvon palvelut muistuttavat tavarakauppaa.

13 Palvelujen erityispiirteet Jos kaikki palvelutuottajat kerätään aluekeskukseen, kilpailu markkinoilla voidaan säilyttää. Laitokset eivät kuitenkaan saavuta täysimääräisiä mittakaavaetuja, koska niitä on monia (tehokkuus laskee). Samalla koko järjestelmän jakava (allokatiivinen) tehokkuus laskee, sillä käyttäjien matkakustannukset kasvavat. Maaseudulla monesti tavoiteristiriita X- tehokkuuden (mittakaavaedut) ja jakavan tehokkuuden välillä. Kompromissi on pitää yllä alueellisesti hajautettu optimirakenne, mutta kilpailuttaa yksittäiset toiminta-alueet. Jansson 2006

14 Markkinat joustavia, mutta niihin ei pidä luottaa sokeasti Keskukseen sijoittuneiden on mahdollista hyödyntää mittakaavaedut. Yrityksen sijaintipäätös sisältää vaihtosuhteen keskuksen suuren tuotantomäärän ja maaseudun kilpailun vähäisyyden kautta. (Hotelling 1929) Yritysten valitseminen sijaintipaikkojen ei tarvitse olla yhteiskunnallisesti optimaalisia. Tulos on merkittävä sikäli, että se osoittaa, että jopa ilman markkinoiden epäonnistumista, etäisyys voi yksinään tuottaa epäoptimaalisia lopputuloksia. Todellinen (spatiaalinen) maailma on etäisyyden luomien paikallisten monopolien takia pikemminkin monopolistisesti kuin täydellisesti kilpaileva. Epätäydellisyys on normi eikä poikkeus!

15 Instituutiot ovat merkityksellisiä Staattisessa uusklassisessa mallissa voimme sivuuttaa instituutiot, jotka ohjaavat markkinoiden toimintaa. Tasapainoisessa tilanteessa ei ole tarpeen muuttua ja sopeutua. Käytännön kehittämistyössä olemassa olevien instituutioiden muuttaminen ja uusien instituutioiden kehittäminen voi olla tärkein yksittäinen tehtävä. Kehitys on polkuriippuvaista. Maiden historia vaikuttaa. Osassa maita osavaltiot vastuullisia hyvinvointipalveluista eikä varsinaisia politiikkasektoreita ole. Verovaroista kerätään alle kansallisen tason toimijoille joko vähän (UK 5 %) tai paljon (USA 34 % ja 41 % Sveitsi). Kansainväliset vertailut osoittavat, että hyvin erilaisissa ympäristöissä voidaan toimia tehokkaasti, mutta ei samoin eväin.

16 Tuotanto- ja jakelukustannusten erottelu Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana mm. konttikuljetusten käyttö on romahduttanut kuljetuskustannukset ja sitä kautta tavaroiden hinnat. Palveluissa tuottajat ja kuluttajat erottava tila on katettava jollain keinolla. Tuotanto- ja jakelukustannukset ovat palveluissa aivan eri asia, vaikka uusklassisen taloustieteen perusmalli kohtelee niitä samana kokonaisuutena.

17 Tuotantolaitoksen pitkän aikavälin yksikkökustannukset Yksikkökustannukset 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

18 Pienuuden haitta Maaseudun vähäinen asukas- ja asiakasmäärä johtaa siihen, että yksikkökustannuskäyrässä jäädään usein ensimmäisen kolmanneksen alueelle (ks. kuva edellä) Tällöin yksikkökustannusten minimiä ei saavuteta ja tuotantolaitos toimii tehottomasti. Varastointikelvottomissa palveluissa kapasiteetin käyttöaste usein jää alhaiseksi, sillä asiakkaat saapuvat omien tarpeidensa mukaisesti. Varausjärjestelmä voi helpottaa suunnittelua, mutta ei poista kysynnän suurta vaihtelua.

19 Terveyskeskuksen tuotantokustannukset Ruotsissa kahden alueen terveyskeskusten kustannusfunktiot valaisevat kustannusten luonnetta Etelässä (Östergötland) TCprod = q 70 hoitoa/km 2 Pohjoisessa (Norrbotten & Lappland) TCprod = q 4 hoitoa/km 2 Korkea kiinteä kustannus on tyypillinen teknisesti kehittyneillä, teollisilla menetelmillä tuotetuille palveluille kuten aluesairaalat. Markkinoiden rajallinen koko johtaa korkeisiin yksikkökustannuksiin (Jansson 2006, 58)

20 Jonoteoriaa Vaikka investointi asiakastuolia kohti olisi vakio, mittakaavaetuja voi silti syntyä. Jonoteoria opettaa, että palvelupisteitä täytyy lisätä huomattavasti hitaammin kuin mitä kokonaistuotannon määrä kasvaa (vaikka keskimääräinen odotusaika asiakasta kohti pysyy samana). Jousto vaihtelee 0,5 ja 0,9 välillä.

21 Varoituksen sana Teoreettinen maaseudun haitta ei välttämättä näy täysin tuottajan kustannuksissa. Osa haitasta siirtyy asiakkaiden kannettavaksi esimerkiksi huonompana palvelutasona (pidempi odotusaika) tai pidempinä matkustusaikoina (harvemman palveluverkoston takia). Ruotsin terveyskeskusesimerkissä asiakkaan palvelutason (matka-ajan) pitäminen samana molemmissa kohteissa edellyttäisi terveyskeskusten määrän 15-kertaistamista Pohjois- Ruotsissa. Tällaisen verkoston synnyttäminen tosin johtaisi tuotannon yksikkökustannusten moninkertaistumiseen pohjoisessa.

22 Maaseudun palvelujen saatavuus Vähäisen kysynnän alueilla apoly (=ei yhtään myyjää) on maaseudun arkea. Maaseutualueen kysyntä on liian vähäinen elättämään yhdenkään kaupallisen yrityksen. Myös pienet kaupungit ympäröivine maaseutualueineen ovat liian pieni markkina-alue monille suurkaupunkien erikoistuneille palveluille. Saatavuuden puutteet ovat vakavin mahdollinen ongelma maaseudulla.

23 Markkinoiden epäonnistuminen Investoija ei saa sijoitukseen riittävän varmasti riittävän suurta tuottoa, jotta yritystoiminta aloitettaisiin. Alueen asukkaiden yhteenlaskettu maksuhalu voi ylittää toiminnan kustannukset, mutta ongelmana on se, että yritys (tai kunta) ei saa kerättyä kaikille asiakkaille samansuuruisella maksulla riittävästi varoja toiminnan pyörittämiseen. Ihmisille on luotava kannustin paljastaa rehellisesti oma maksuhalunsa palvelujen suhteen. Voittoa tavoittelematon toiminta yksi ratkaisu. Jos kysyntä hieman vahvistuu, asutuskeskittymään syntyy yritys, joka on ns. luonnollinen monopoli koko kaupunkiseudulla.

24 Maaseudun palvelujen saatavuus (jatkoa) Monopoli johtaa sekin hyvinvoinnin menetyksiin korkeiden hintojen ja vähäisen tuotetun määrän takia. Maaseudulla useimmat yritykset ovat paikallisia monopoleja, sillä etäisyydestä asiakkaille aiheutuvat kustannukset antavat yrityksille paljon markkinavoimaa ja hinnoitteluvapautta. Palvelujärjestelmän puutteet, tuottajan ja asiakkaan kustannusten välinen ero sekä yritysten alueellinen markkinavoima antavat asukkaille kimmokkeen alueen palvelujen turvaamiseen oman palvelutoiminnan kautta. Kansalaisten osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen voi olla ratkaiseva tekijä heidän toimintaan sitoutumisensa ja sisäisen motivaation syntymisen kannalta. Työtunteina ja muuna kuin rahana annettu tuki voi olla merkittävä toimintakustannuksia alentava tekijä.

25 Maaseudun palvelujen kustannukset Hyvinvointipalvelujen käyttö kasautuu samoille henkilöille, joten käyttäjärahoituksen kohtaanto eri kuin verorahoitteisen osuuden Kun maaseudulla tuotantomäärät jäävät vähäisiksi, tuotannon muuttuviin kustannuksiin perustuva rajakustannushinnoittelu olisi käyttäjien kannalta edullisempi ratkaisu kuin yksikkökustannuksiin perustuva hinta. Julkinen valta maksaisi tällöin tukena kiinteiden kustannusten osuuden. Vrt. keskustelu museoiden sisäänpääsymaksujen tarpeellisuudesta (taloustieteellisesti tehokas rajakustannushinta = 0, jos tungosta ei ole). Lisäasiakas ei aiheuta kustannuksia.

26 Markkina-alueen koko Yleisesti tuottajan kohtaaman hintakilpailun voimakkuuden oikea mitta on kysynnän ristijousto (eli se vaikutus, joka korvaavien tuotteiden hintojen muutoksella on). Palveluissa ei etäkilpailun olosuhteissa ole järkevää tarkastella yritysten määrää, sillä se kertoo vain vähän kilpailun kovuudesta. Kysynnän tiheyteen vaikuttaa sekä asukasluku että käytön yleisyys (lapset menevät kouluun joka arkipäivä, mutta sairaalahoitoa tarvitaan harvoin) Optimaalinen markkina-alue määräytyy hyödykkeen yksikköarvon (a), laitoskohtaisten mittakaavaetujen (z), kulkuneuvokohtaisten kuljetuskustannusten (b) ja kysynnän tiheyden (X) perusteella.

27 Etäkilpailu ,1 1,3 1,6 2,3 3,8 10 1,6 2,3 3,8 7,0 13, ,9 6,2 14,3 29,5 62, ,3 30,0 63,0 134,0 285, ,0 136,0 289,0 621,0 1334,0 Vaakarivillä kysynnän tiheys Pystyrivillä yksikköarvo Taulukon luvut ovat kysynnän ristijoustoja, jotka kuvaavat kilpailun kovuutta suuri luku -> ankara kilpailu mitä enemmän tarjoajia, sitä kovempi kisa Mittarilla voi arvioida sitä, missä määrin järjestön toiminta vääristää kilpailua alueellisilla markkinoilla (maaseudulla) Yritysten määrä ei tätä kerro, sillä diagonaalin ääripäissä sama määrä yrityksiä markkinoilla

28 Maaseudun palvelujen kilpailutilanne Maaseudulla kilpailu markkinoilla ei ole kovin toimivaa, sillä ohuiden asiakasvirtojen markkinoilla ei voi samanaikaisesti olla monia tarjoajia. Etäkilpailu maantieteellisesti hajallaan olevien laitosten välillä asettaa hinnoittelulle ylärajat Kilpailu markkinoista (tarjouskilpailu toimiluvasta tms) voi johtaa kohtuullisen tehokkaaseen lopputulokseen. Kilpailuttamiseen ja tarjouskilpailuihin voi liittyä ongelmia (piilokustannuksia tarjousprosessista, laadun määrittely ja valvonta vaikeaa) NP/järjestö voi erilaisten kannustimiensa takia olla ratkaisu joihinkin luottamus- ja informaatio-ongelmiin

29 Mikä sektori tuottaa maaseudun palvelut? Täytyy miettiä samanaikaisesti se, Mitä palveluja tarvitaan Missä muodossa palvelut tuotetaan Kuka palvelut tuottaa. Jos jokin näistä asioista ratkaistaan ensin, se vaikuttaa muihin valintoihin rajoittavasti. Jos päätetään, että palvelu tuotetaan kunnan omana työnä, on luontevaa, että palvelu on samanlainen maalla ja kuntakeskuksessa. Lukkoon lyöty osa ohjaa myöhempää jakelumekanismin valintapäätöstä vahvasti. Kaupungeissa tietty palvelu voidaan tuottaa lukemattomin eri tavoin ja useiden eri tyyppisten tarjoajien tekemänä (Ostrom 2005). Maaseudulla tarjoajia on vähemmän, mutta ei silti pidä ajatella, että valinta on läpihuutojuttu. Siirtymiä tapahtuu joka suuntaan sektoreiden välillä - paikalliset olosuhteet ratkaisevat (OECD 2010).

30 Sektoreiden työnjaosta Anonyymit markkinat hoitavat helpot liiketoimet, hallinnoidut organisaatiot (kuten suuryritykset tai järjestöt) ottavat hoitaakseen hieman vaikeammat asiat ja julkinen sektori vastaa todella monimutkaisiin haasteisiin. Ulkopuolisesta tämä näyttää siltä, että markkinat toimivat tehokkaammin kuin organisaatiot tai julkinen sektori. Valikointia kuitenkin tapahtuu koko ajan. Jos liiketoimet jakautuvat tehokkaasti toimijoiden kesken, julkinen valta toimii määrällisten mittareiden perusteella tehottomasti, vaikka julkissektori on tehokkain tapa hoitaa ne monimutkaiset asiat, jotka se ottaa vastuulleen. Jos julkinen valta yksityistää monimutkaisia tehtäviä muille, lopputulos huononee. Vastaavasti jos julkinen valta hoitaa rutiinitehtäviä, kustannukset kasvavat. Roberts (2010)

31 Kannustimista Kannustimet saavat ihmiset reagoimaan. Kannustimien suunnittelu organisaation kannalta hyödyllisiksi on vaikeaa. Jos kannustimet suunniteltu huonosti, niihinkin reagoidaan voimakkaasti ja lopputuloksena syntyy paljon tuhoa (vrt. USAn pankkikriisi). Heikot kannustimet ovat tarpeen, jos 1. Toimijan ponnisteluja tai suoriutumista on vaikea mitata (vääristymät tai vaihtelu) 2. Toimijan vastattava monista tehtävistä (opetus ja tutkimus) 3. Päämies haluaa edistää toimijoiden yhteistyötä, kokeilua tai kuuliaisuutta erimielisyyden vallitessa. Organisaatio on mekanismi, jolla voidaan hillitä kannustimia. Yritys maksaa kuukausipalkan, työntekijä ei omista yrityksen osakkeita, pomo ohjaa työntekijää. Järjestö rajoittaa johdon ja työntekijöiden hyötymismahdollisuuksia Roberts (2010)

32 Voittoa tavoittelemattomuus Taloustieteissä perinteisesti mallinnettu voitonjakotavoitteen puutteen vaikutuksia Ihmiset luottavat enemmän, kilpailuetu hyvinvointipalveluissa ja muissa monimutkaisissa palveluissa Täydentää valtiovallan massapalveluja tarjoamalla yksilöllistettyjä vaihtoehtoja Turvaa vähemmistöjen (makujen suhteen) palvelujen saantia Hallintarakennetutkimus korostaa normien merkitystä Vastavuoroisuus helpottaa voimien kokoamista kohti yhteistä tavoitetta Koordinointikyky estää markkinoiden ja julkisvallan epäonnistumiset (joissa syynä informaation puute)

33 USAn ja Euroopan erot USAssa non profit (NP) ei maksa yritysveroa yleishyödylliseen tehtäväänsä selkeästi liittyvästä toiminnasta. Verotus luo eron FP ja NP toiminnan kannusteisiin. NP tuottaa markkinoiden ja julkisen sektorin alitarjoamia hyödykkeitä. Ratkaisevaa NP:n oman toiminnan suunnittelun on sen tehtävä (mission) toteuttaminen, ei se, onko toiminta verollista vai ei. Euroopassa kaikki elinkeinotoiminta halutaan samalle viivalle Euroopan tuomioistuimen päätöksellä (ks. Evers 2010). Yleishyödylliselle kolmannen sektorin toiminnalle ei siten voi antaa erityisasemaa hyvinvointipalvelujen kilpailutuksessa. Suomessa myös kuntien liikelaitoksia yhtiöitetään (VM). Ilmeisesti nähdään, että NP:t ovat monesti piilo- FP. Epäillään, että NP väärinkäyttää yhteiskunnan tukia ja vapaaehtoistyötä hallitakseen ja vallatakseen markkinoita yrityksiltä. Euroopassa NP kelpaa kansalaisten etujärjestönä, mutta mitään erityisasemaa taloudellisena toimijana ei anneta.

34 NP:n toiminnan viitekehys NP tuottaa eri suhteissa 1. haluttua kollektiivista hyödykettä, jota on vaikea myydä markkinoilla (esim. alan tutkimustyö) 2. haluttua yksityistä hyödykettä (asiakkaat ovat poissuljettavissa kulutuksesta). NP haluaa tarjota palvelua joillekin asiakasryhmille tarpeen eikä maksukyvyn perusteella (esim. pääsy terapiaan). 3. tavallista yksityishyödykettä, josta halutaan saada rahaa toiminnan pyörittämiseen (esim. hoidot)

35 Organisaatiomalleja: Monikeskiset hallintajärjestelmät Samalla alalla voi toimia kaikenkokoisia tuottajia, jos näillä vain on hieman toisistaan poikkeavat palvelut ja kilpailukeinot Myös hallinnossa voidaan sijoittaa useita hallintaorganisaatioita eri aluetasoille. Järjestelmillä on suuri itsenäisyys. Päällekkäisyyttä ei pelätä, sillä se takaa nopean tiedonkulun. Jotkut voivat edustaa yleishallintoa ja toiset pitkälle erikoistuneita toimintoja. Toiminnot on upotettu laajempiin yleishallintoelimiin, jotka turvaavat tasapuolisuuden ja perusoikeudet. Pienten yksiköiden epäonnistuessa iso tulee apuun ja päinvastoin. Paikallinen tieto saadaan käyttöön. Oppiminen muilta vastaavanlaisia hankkeita yrityksen ja erehdyksen prosessin kautta edistäviltä toimijoilta. (Ostrom 2005, 2010)

36 Organsiaatiomalleja: Yhteistuotanto Ostromin (2010) mukaan poliisin palvelut (jotka tuotetaan suorassa vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa kuten partiointi ja rikostutkinta) edellyttävät kansalaisten toimivan kanssatuottajina. Ihmiset ilmoittavat epäilyttävistä liikkujista ja tapahtuvista rikoksista, tulevat oikeuteen todistamaan. Toiminta on tehokkainta pienissä tai keskisuurissa osastoissa, jotka tuntevat asuinalueiden väliset erot ja pystyvät luomaan vahvoja suhteita alueiden kansalaisiin.

37 Organisaatiot: Hajautetut hallintajärjestelmät Jos on vain yksi valtakeskus, politiikan muotoilijat kokeilevat yleensä kaikilla yhteiskäyttöisillä voimavaroilla samanaikaisesti. Suuren muutoksen jälkeen uusia avauksia tai suunnantarkistuksia ei tehdä helposti. Kokeilun kulusta on aluksi vaikea saada kokonaiskuvaa, sillä tiedot ristiriitaisia ja vaikeasti tulkittavia (muutosvastarintaa vai todellisia ongelmia). Pointti: Erillisten järjestelmien ja kokeilujen käyttö ei estä epäonnistumisia, mutta vähentää selkeästi koko alueella tapahtuvan täystuhon todennäköisyyttä.

38 Organisaatioteoriaa Posner (2010): FBI sopii alueellisen organisaationsa ansiosta rikostutkintaan, jossa paikallinen tieto on arvokasta ja osastojen tulosta voidaan mitata tilastoilla. Sama organisaatio ei sovi terrorismin vastaiseen taisteluun, jossa toimintaympäristö täysin erilainen (globaali, vähän konkreettisia tapahtumia ja paljon ennakolta ehkäisyä). Päämääräongelma haittaa organisaation toimintaa erityisesti silloin, jos toisen tehtävän kannustimet vahvat. Maaseudun kehittämisessä tarvitaan useita erilaisia toimijoita ja toimintalinjoja, sillä kenttä on hyvin heterogeeninen.

39 Mitä maaseudun palveluilla saadaan aikaan? Vaikutusten arvioinnissa korostetaan monesti tehokkuutta ja lyhyen aikavälin tuotoksia Vaikutustutkimukset (economic impact) Kustannushyötyanalyysi Arvottamistutkimus (non market valuation) Kollektiivissa palveluissa korostetaan usein pitkän tähtäyksen vaikuttavuutta ja kaiken tyyppisten vaikutusten tunnistamista Sosiaalinen tilinpito, sisäinen tuottoaste ym mittarit

40 Maaseudun sopeutuminen Julkinen sektori joutuu maksamaan laman aikana otettuja lainoja. Kansalaisten maksuhalu maaseudun palveluista ei liene lähitulevaisuudessa suurimmillaan, vaikka ongelmat kärjistyisivät. Jos julkinen valta vetäytyy palvelujen tarjonnasta ja rahoituksesta, kansalaisilla on vapaaehtoinen pakko paikata palveluaukot riippumatta siitä, kuinka hyvin heidän kykynsä riittävät vastaamaan haasteeseen. Uhkana on kahtiajako: hyvin koulutetut ja autolliset hakevat palvelunsa kaupungeista tai netistä, kun taas vähäosaiset jäävät kuntien ja järjestöjen vastuulle. Vapaaehtoistyötä ei riitä kaikille ja kaikkiin palveluihin, joten järjestöt joutuvat priorisoimaan. Vapaaehtoistyön on oltava henkilökohtaisesti palkitsevaa, joten raskaimmat työt jäävät ammattilaisille. Maaseudulle on luotava omanlaisia palveluja, jotka eroavat kaupunkien toimintamalleista. Valtaa siirrettävä etulinjaan, jotta piileviä voimavaroja saadaan aktivoitua yhteistuotannon tms. toimintamallin kautta. Maaseudulla optimoitava ns. yleistettyä kustannusta, ei pelkästään tuotantokustannuksia.

Maaseudun sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset. Jouni Kaipainen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maaseudun sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset. Jouni Kaipainen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Maaseudun sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset Jouni Kaipainen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Esitelmän rajaus En puhu suoraan kustannuksista, vaan oikeastaan niistä periaatteista, joiden

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Esityksen sisältö 1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa

Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa Projektitutkija, YTM Niina Rantamäki Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius KAMPA-hanke Maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Palvelujärjestelmän ongelmia (Ala-Nikkola & Sipilä 1996) Palvelut ja etuudet ovat joustamattomia

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi & Emmi Martikainen emmi.martikainen@kkv.fi Luennon sisältö Hintakilpailu ja tuotedifferentiaatio Peräkkäiset pelit (12.4-12.5) Alalle tulon estäminen Taloudellinen

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Mistä yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Esityksen sisältö Tervetuloa! Periaatteet Yhteinen työväline kaikille alueille 2 Kyse on

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö

TERVEYSPALVELUT. Sanna Hartman Toimialapäällikkö TERVEYSPALVELUT Sanna Hartman Toimialapäällikkö Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä Toimialan kannattavuus tunnuslukujen valossa Toimintaympäristö nyt Menestymisen mahdollisuudet Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli Tommi Välimäki 29.1.2003 Peruskäsitteitä: kysyntä ja tarjonta Hyödykkeen arvo kuluttajalle on maksimihinta, jonka hän olisi siitä valmis maksamaan Arvon raja-arvo vähenee määrän funktiona, D=MV

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi. Eeva Ollila

Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi. Eeva Ollila Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi Eeva Ollila Koivusalo M, Ollila E, Alanko A. Kansalaisesta kuluttajaksi Markkinat ja muutos terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

!"#$%&'%"()*+,,+-./0,'%,*12&1%($%,32. 3**$+4(%((0

!#$%&'%()*+,,+-./0,'%,*12&1%($%,32. 3**$+4(%((0 !"#$%&'%"()*+,,+-./0,'%,*12&1%($%,32. 3**$+4(%((0!"##$%&'()*"##"+,-(.-/+0'-0-'1-#%2"'0)+ 3$2$#%/2')4'+0) :"##$7.'()*"##"+;)$2$7

Lisätiedot

Syrjässä syrjäytyneet

Syrjässä syrjäytyneet Syrjässä syrjäytyneet Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, elämänlaatuverkoston kokous Helsinki 10.4.2014 Tutkija, YTT Päivi Kivelä, Sininauhaliitto paivi.kivela@sininauha.fi Rakenteet uudistuvat: ketä pitäisi

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

7. Kaupunkien erikoistuminen Suomessa ja Euroopassa

7. Kaupunkien erikoistuminen Suomessa ja Euroopassa 25 Loikkanen / Luentomoniste III, ss. 25-32 7. Kaupunkien erikoistuminen Suomessa ja Euroopassa Sijaintiosamäärä Luonteva tapa mitata alueiden erikoistumista olisi toimialakohtainen sijaintiosamäärä (location

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta

Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta 12.05.2011 Juha Ala-Mursula, BusinessOulu Juha Ala-Mursula Tästä aion puhua Business Oulu Burning platform: työttömyys Kuntien sosilaalimenojen

Lisätiedot

Maaseudun palvelujen erityiset haasteet

Maaseudun palvelujen erityiset haasteet Maaseudun erityiset haasteet Maaseudun palvelut politiikkadialogi 2013 Kuntatalo 5.3.2013 Ritva Pihlaja Näkökulma ratkaisee, mitä koemme haasteena Miten maaseudun palvelut pitäisi järjestää, maaseudun

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista

Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista Rahoitusjärjestelmä tukemaan arvon tuottamista STAS - Rahoitusseminaari THL 25.9.2009 Juha Teperi Esityksen teemat Palvelujärjestelmäpolitiikan tavoitteet ja rahoitus Kuinka maksaa hoitavista palveluista?

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ?

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? Jussi Huttunen SGF VUOSIKOKOUSSYMPOSIO 6.4.2017 1 NYKYJÄRJESTELMÄN VAHVUUDET, HEIKKOUDET JA HAASTEET Vahvuudet - koko väestön kattava järjestelmä - osaava ja sitoutunut henkilökunta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA 30.1.2015 Anne Eriksson sosiaalineuvos Tukholman suurlähetystö Vammaispalvelujen valtakunnalliset neuvottelupäivät 29.-30.1.2015 Taustatietoa Ruotsista - asukkaita

Lisätiedot

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää.

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. .. Markkinakysyntä ja joustot a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. Markkinoiden kysyntäkäyrä saadaan laskemalla

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

TEM:n politiikkojen kosketuksia maaseutuun: mitä ja miksi. Hilkka Vihinen Helsinki 26.1.2010

TEM:n politiikkojen kosketuksia maaseutuun: mitä ja miksi. Hilkka Vihinen Helsinki 26.1.2010 TEM:n politiikkojen kosketuksia maaseutuun: mitä ja miksi Hilkka Vihinen 26.1.2010 Sisältö Miksi? TEM:n hallinnonala: Miten löytää maaseutu? Asutut neliökilometriruudut Miksi maaseutunäkökulma? Suomi on

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään?

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka Liisa Häikiö Idea: Ongelman määrittely: mistä on kysymys? Miten ongelma on mahdollista ratkaista? Hyvinvointi: Mitä se on? Sosiaalipolitiikka:

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Elinkaarimalleista Eteenpäin

Elinkaarimalleista Eteenpäin Elinkaarimalleista Eteenpäin Konsernijohtaja Hannu Leinonen Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari 26.9.2006 Elinkaarimallien lyhyt historia Ensimmäiset hankkeet toteutettu - kokonaisia elinkaaria

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Julkisen ja kolmannen sektorin kehitysvaiheet Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan korostettiin julkisen sektorin vastuuta

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Lyhyt katsaus tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen taloustieteissä - Miten soveltaa alustatalouteen?

Lyhyt katsaus tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen taloustieteissä - Miten soveltaa alustatalouteen? Lyhyt katsaus tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen taloustieteissä - Miten soveltaa alustatalouteen? Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen Johtamiskorkeakoulu, Synergos Tampereen yliopisto Sisältö 1.

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa 16.3.2017 vesa.voutilainen@jkl.fi Täydennykset Juha Kinnunen, Liikelaitoksen asiantuntijaryhmä 17.3. 2017 Maakunnallinen

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Palveluoperaattorit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäjinä

Palveluoperaattorit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäjinä 1 Palveluoperaattorit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäjinä Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterin vuosiseminaari 30.9.2010 Sisältö Muutama sana yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pellervon valtuuskunnan jäsen FT Pekka Pättiniemi Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Pellervon Päivä 11.4.2007 1 Osuuskunnan johtamisen

Lisätiedot

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3.

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3. Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Lähipalvelufoorumi 25.3.2015 Toimintatapojen uudistamisen haasteita Liikkuma-ala innovatiivisten

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit

Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit Markkinoiden hyödyntäminen joukkoliikennepalveluiden hankinnassa kilpailutilanne, toimijoiden voimavarat ja tilinpäätösanalyysit Markku Tinnilä Jukka Kallio Aalto University School of Business HMV Service

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Yritysvastuun politiikkaa

Yritysvastuun politiikkaa Yritysvastuun politiikkaa KTT, Dosentti, Jukka Mäkinen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu 15.6. Yllättävät yritysvastuut Osa 1: Tilannekuvaa Patruunan paluu? Liberaalidemokratia kriisissä? Yhteiskuntaelämän

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Maa-20.2334 Korvausarviointi

Maa-20.2334 Korvausarviointi Uusjaon hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen arviointi uudistaminen Maa-20.2334 Korvausarviointi 1 The effect Uusjaon of financial hyötylaskelmien Raakamaan Halkominen crisis arviointi to uudistaminen

Lisätiedot

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja kuluttaa sellaisen määrän

Lisätiedot