Maaseudun palvelujen järjestämisen taloudelliset ehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun palvelujen järjestämisen taloudelliset ehdot"

Transkriptio

1 Maaseudun palvelujen järjestämisen taloudelliset ehdot Jouni Kaipainen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

2 Keskeiset teemat Maaseudun erikoispiirteet Palvelun ja tavaran erot Tuotanto- ja jakelukustannukset Kannustimet Sisäinen ja ulkoinen motivaatio Heikot kannustimet Organisaatioiden merkitys

3 Maaseudun erityispiirteet Pitkät etäisyydet Harva asutus (pieni asukastiheys ja asukasmäärä) Kalliimmat palvelujen tuottamis- ja jakelukustannukset (Asthana ym 2004, Hindle ym 2004, Jansson 2006, Pugh ym 2007, OECD 2010) Keskimääräistä alhaisemmat tulot (Karvonen 2008) ja sitä kautta niukka kaupallisten palvelujen kysyntä. Kuntien pienet budjetit eivät mahdollista vahvaa paikallista rahoitusta.

4 Maaseudun vähemmistöt Maaseutua pidetään homogeenisena, jolloin vähemmistöjä ei tunnisteta. Vähemmistöjen tunnistetutkin tarpeet yleensä sivuutetaan kalliina. Kunta tarjoaa yhden koon peruspalvelut, joiden sovittava kaikille. Enemmistön/ markkinoiden tyrannia pitää tuoteversioiden määrän vähäisenä (Waldfogel 2008) Väestön kasvaessa sanomalehti komistuu, mutta uusia lehtiä ei perusteta. Kiinteä kustannus liian suuri suhteessa markkinoiden kokoon. Sekä poliittisessa päätöksenteossa että markkinamekanismissa on sama vääristymä (Waldfogel 2008) Leimautuminen ja eristäminen uhka tiettyjen palvelujen kysyjille. Internet on avannut uusia yhteyksiä.

5 Maaseudun palvelujen taso Palvelut usein niukkoja, mutta väki kyselyjen perusteella tyytyväistä. Vähäiset odotukset? Puutteita omien ongelmien tunnistamisessa? Keskimäärin hyvin, kun autoilevat ja nettiä käyttävät pärjäävät ja vanhat ja sairaat syrjäytyvät? Onko syvälle maaseudulle muuttaneella oikeus vaatia samantasoisia palveluja? Kokevatko kunnan virkamiehet velvollisuudekseen tarjota palveluja samojen standardien mukaisesti? Ei ole tarpeen vaatia samaa palvelua samoin toimitettuna kaikille. Todellinen haaste on tarjota palveluja, jotka tuottavat alueen asukkaiden tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Huomio pois panoksista ja kohti lopputuloksia Maaseudun tarpeet voivat poiketa kaupungeista Julkisen vallan vaikea puolustaa erilaisia ohjelmia eri seuduille, sillä ne nähdään epäoikeudenmukaisina ja hallintokustannuksia nostavina. Minimipalvelutaso olisi syytä miettiä,. Etenkin kun kaupunkien jatkuvasti lisääntyvät yksityiset ja julkiset palvelut luovat harhaa maaseudun jälkeen jäämisestä. Vaihtosuhde eri tekijöiden suhteen: vastaaja valmis matkustamaan ½ tuntia, jos pääsee erikoislääkäriin, mutta haluaa yleislääkärin lähelle?

6 Palvelujen erityispiirteet Varastoimattomuus Ei ole kuljetettavissa (vienti alueelta vaikeaa; informaation voi tosin tallentaa tuotteeksi) Asiakas monesti osallistuu tuotantoon Yleensä asiakas matkustaa palvelujen tuotantolaitokseen (eikä tuote asiakkaan luo). Kotikäynnit mahdollisia mm. hoiva- ja korjauspalveluissa Kaksiosainen matka: opiskelija muuttaa yliopistokaupunkiin välttääkseen jokapäiväisiä aika- ja rahakustannuksia. Kuljetustapahtuma on itse myös palvelu, johon liittyy jakelukustannuksia, varastoimattomuutta ym. Tee-se-itse automatka on hallitseva henkilöliikenteen organisointitapa, jossa kuilu tuottajan ja kuluttajan väliltä on eliminoitu. Itsepalvelut kilpailevat pääomahyödykkeiden tuella (autot, koneet, laitteet). Verotuksen luoma kiila lisää palvelujen tuottamista itse.

7 Asiakas osallistuu tuotantoon Palvelu monesti tuotetaan ja kulutetaan yhtä aikaa. Palvelun tuotanto on (tavaroista poiketen) monesti vaikeaa ilman hyödykkeen vastaanottavien aktiivista osallistumista. Yhteistuotanto kuvaa julkisen palvelualan ammattilaisen (opettaja, lääkäri, poliisi, sosiaalityöntekijä ym) asiakkaan uudelleenmääriteltyä suhdetta (NEF, SCIE, Pestoff 2009, Ostrom 1999) Yhteistuotanto on saanut monia määritelmiä. Joustavuus osin ongelma, sillä eri toimijat tarkoittavat yhteistuotannolla eritasoista muutosta järjestelmissä ja prosesseissa (Needham & Carr 2009).

8 Asiakas osallistuu tuotantoon myös yksityisissä palveluissa Myös yksityisissä palveluissa asiakas voi osallistua tuotantoon monin tavoin. Lomamatkalla asiakas tuottaa elämyksen ja matkanjärjestä luo puitteet. Demokraattisen vallan puuttuessa itsepalvelu on vallitseva kehitystrendi monilla toimialoilla (kaupoissa hedelmien punnitus, huonekalujen kuljetus ja kokoaminen; pankeissa laskujen maksu ja vakuutuksissa toimeksiantojen tekeminen netissä) Jos yritykset tuottavat erilaistettuja hyödykkeitä, asiakas voi mieluummin vaikuttaa yrityksen tuotantoon (voice) kuin siirtyä jonkun toisen asiakkaaksi (exit). (Hirschman 1970) Koska kommentoija joutuu näkemään vaivan laatua parantavan valituksen muotoilusta, mutta kaikki asiakkaat hyötyvät hyödykkeen parannuksista, vaikuttaminen voi kuitenkin jäädä yhteiskunnan kannalta liian vähäiseksi (Scitovsky 1978).

9 Palvelujen piirteet (jatkoa) Palvelujen tuottajien työaikaa kuluu matkalla asiakkaalta toiselle tai kuljetettaessa asiakasta palvelupisteeseen. Tuottamaton työ käy kalliiksi, jos etäisyydet pitkiä ja käyntien tiheys suuri (esim. hoivapalveluissa). Epätäydellinen kilpailu on pysyvä olotila. Täydellisen kilpailun mallista johdetut toimenpidesuositukset epäpäteviä. Tyypillinen markkinamuoto on monopolistinen kilpailu, jossa tuottajat tarjoavat hieman erilaistettua omaa vaihtoehtoaan kuluttajille. Kuluttajat arvostavat palvelujen ominaisuuksia eri tavoin, joten hinta ei ole ainut kilpailukeino.

10 Palvelujen erityispiirteet Varastoimattomuus Kapasiteetin täyskäyttö vaikeaa, koska hyödykettä ei voida tuottaa varastoon hiljaisen kysynnän aikana. Satunnaisesti vaihtelevan kysynnän oloissa palvelukyvyn säilyttäminen haastavaa. Asiakkaiden jonottaminen helpottaa toiminnan suunnittelua tuotantoyksikössä, mutta alentaa asiakkaiden hyvinvointia. Yksikkökustannukset harvoin saavuttavat minimiä, joten tuotannossa pysyvät mittakaavahaitat (tietyn tuotevaihtoehdon suhteen).

11 Palvelujen erityispiirteet Ns. yleistetty kustannus olennainen käsite Kattaa sekä (tuottajan) rahamääräisen (yksikkö)kustannuksen että (asiakkaan) aika- ja matkakustannuksen Esim. linja-auton reitin suunnittelu Maaseudulla aika- ja matkakustannus on etäisyyksien takia olennainen tekijä sekä asiakkaalle että tuottajalle. Maaseudun asukkaat optimoivat yleistettyä kustannusta omaa palvelutuotantoa harkitessaan. Kunnantalolla virkamies voi pohtia samaa palvelua yksinomaan rahamääräisten kustannusten näkökulmasta. Ero johtaa erilaiseen käsitykseen parhaasta järjestelmästä. Asukkaille kannuste omaan tuotantoon.

12 Palvelujen siirtäminen on vaikeaa Jakelukustannukset ovat palveluissa yleensä (pl. digitaaliset palvelut) paljon korkeammat kuin tavaroilla. Hyvinvointipalveluissa maiden/alueiden välinen vienti ja tuonti vähäistä. Joitakin korkean yksikköarvon palveluja voidaan viedä oman (maa)kunnan ulkopuolelle Keskussairaala on aluetaloudellisesti verrattavissa vientiteollisuuteen. Taloudellisena toimintana korkean yksikköarvon palvelut muistuttavat tavarakauppaa.

13 Palvelujen erityispiirteet Jos kaikki palvelutuottajat kerätään aluekeskukseen, kilpailu markkinoilla voidaan säilyttää. Laitokset eivät kuitenkaan saavuta täysimääräisiä mittakaavaetuja, koska niitä on monia (tehokkuus laskee). Samalla koko järjestelmän jakava (allokatiivinen) tehokkuus laskee, sillä käyttäjien matkakustannukset kasvavat. Maaseudulla monesti tavoiteristiriita X- tehokkuuden (mittakaavaedut) ja jakavan tehokkuuden välillä. Kompromissi on pitää yllä alueellisesti hajautettu optimirakenne, mutta kilpailuttaa yksittäiset toiminta-alueet. Jansson 2006

14 Markkinat joustavia, mutta niihin ei pidä luottaa sokeasti Keskukseen sijoittuneiden on mahdollista hyödyntää mittakaavaedut. Yrityksen sijaintipäätös sisältää vaihtosuhteen keskuksen suuren tuotantomäärän ja maaseudun kilpailun vähäisyyden kautta. (Hotelling 1929) Yritysten valitseminen sijaintipaikkojen ei tarvitse olla yhteiskunnallisesti optimaalisia. Tulos on merkittävä sikäli, että se osoittaa, että jopa ilman markkinoiden epäonnistumista, etäisyys voi yksinään tuottaa epäoptimaalisia lopputuloksia. Todellinen (spatiaalinen) maailma on etäisyyden luomien paikallisten monopolien takia pikemminkin monopolistisesti kuin täydellisesti kilpaileva. Epätäydellisyys on normi eikä poikkeus!

15 Instituutiot ovat merkityksellisiä Staattisessa uusklassisessa mallissa voimme sivuuttaa instituutiot, jotka ohjaavat markkinoiden toimintaa. Tasapainoisessa tilanteessa ei ole tarpeen muuttua ja sopeutua. Käytännön kehittämistyössä olemassa olevien instituutioiden muuttaminen ja uusien instituutioiden kehittäminen voi olla tärkein yksittäinen tehtävä. Kehitys on polkuriippuvaista. Maiden historia vaikuttaa. Osassa maita osavaltiot vastuullisia hyvinvointipalveluista eikä varsinaisia politiikkasektoreita ole. Verovaroista kerätään alle kansallisen tason toimijoille joko vähän (UK 5 %) tai paljon (USA 34 % ja 41 % Sveitsi). Kansainväliset vertailut osoittavat, että hyvin erilaisissa ympäristöissä voidaan toimia tehokkaasti, mutta ei samoin eväin.

16 Tuotanto- ja jakelukustannusten erottelu Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana mm. konttikuljetusten käyttö on romahduttanut kuljetuskustannukset ja sitä kautta tavaroiden hinnat. Palveluissa tuottajat ja kuluttajat erottava tila on katettava jollain keinolla. Tuotanto- ja jakelukustannukset ovat palveluissa aivan eri asia, vaikka uusklassisen taloustieteen perusmalli kohtelee niitä samana kokonaisuutena.

17 Tuotantolaitoksen pitkän aikavälin yksikkökustannukset Yksikkökustannukset 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

18 Pienuuden haitta Maaseudun vähäinen asukas- ja asiakasmäärä johtaa siihen, että yksikkökustannuskäyrässä jäädään usein ensimmäisen kolmanneksen alueelle (ks. kuva edellä) Tällöin yksikkökustannusten minimiä ei saavuteta ja tuotantolaitos toimii tehottomasti. Varastointikelvottomissa palveluissa kapasiteetin käyttöaste usein jää alhaiseksi, sillä asiakkaat saapuvat omien tarpeidensa mukaisesti. Varausjärjestelmä voi helpottaa suunnittelua, mutta ei poista kysynnän suurta vaihtelua.

19 Terveyskeskuksen tuotantokustannukset Ruotsissa kahden alueen terveyskeskusten kustannusfunktiot valaisevat kustannusten luonnetta Etelässä (Östergötland) TCprod = q 70 hoitoa/km 2 Pohjoisessa (Norrbotten & Lappland) TCprod = q 4 hoitoa/km 2 Korkea kiinteä kustannus on tyypillinen teknisesti kehittyneillä, teollisilla menetelmillä tuotetuille palveluille kuten aluesairaalat. Markkinoiden rajallinen koko johtaa korkeisiin yksikkökustannuksiin (Jansson 2006, 58)

20 Jonoteoriaa Vaikka investointi asiakastuolia kohti olisi vakio, mittakaavaetuja voi silti syntyä. Jonoteoria opettaa, että palvelupisteitä täytyy lisätä huomattavasti hitaammin kuin mitä kokonaistuotannon määrä kasvaa (vaikka keskimääräinen odotusaika asiakasta kohti pysyy samana). Jousto vaihtelee 0,5 ja 0,9 välillä.

21 Varoituksen sana Teoreettinen maaseudun haitta ei välttämättä näy täysin tuottajan kustannuksissa. Osa haitasta siirtyy asiakkaiden kannettavaksi esimerkiksi huonompana palvelutasona (pidempi odotusaika) tai pidempinä matkustusaikoina (harvemman palveluverkoston takia). Ruotsin terveyskeskusesimerkissä asiakkaan palvelutason (matka-ajan) pitäminen samana molemmissa kohteissa edellyttäisi terveyskeskusten määrän 15-kertaistamista Pohjois- Ruotsissa. Tällaisen verkoston synnyttäminen tosin johtaisi tuotannon yksikkökustannusten moninkertaistumiseen pohjoisessa.

22 Maaseudun palvelujen saatavuus Vähäisen kysynnän alueilla apoly (=ei yhtään myyjää) on maaseudun arkea. Maaseutualueen kysyntä on liian vähäinen elättämään yhdenkään kaupallisen yrityksen. Myös pienet kaupungit ympäröivine maaseutualueineen ovat liian pieni markkina-alue monille suurkaupunkien erikoistuneille palveluille. Saatavuuden puutteet ovat vakavin mahdollinen ongelma maaseudulla.

23 Markkinoiden epäonnistuminen Investoija ei saa sijoitukseen riittävän varmasti riittävän suurta tuottoa, jotta yritystoiminta aloitettaisiin. Alueen asukkaiden yhteenlaskettu maksuhalu voi ylittää toiminnan kustannukset, mutta ongelmana on se, että yritys (tai kunta) ei saa kerättyä kaikille asiakkaille samansuuruisella maksulla riittävästi varoja toiminnan pyörittämiseen. Ihmisille on luotava kannustin paljastaa rehellisesti oma maksuhalunsa palvelujen suhteen. Voittoa tavoittelematon toiminta yksi ratkaisu. Jos kysyntä hieman vahvistuu, asutuskeskittymään syntyy yritys, joka on ns. luonnollinen monopoli koko kaupunkiseudulla.

24 Maaseudun palvelujen saatavuus (jatkoa) Monopoli johtaa sekin hyvinvoinnin menetyksiin korkeiden hintojen ja vähäisen tuotetun määrän takia. Maaseudulla useimmat yritykset ovat paikallisia monopoleja, sillä etäisyydestä asiakkaille aiheutuvat kustannukset antavat yrityksille paljon markkinavoimaa ja hinnoitteluvapautta. Palvelujärjestelmän puutteet, tuottajan ja asiakkaan kustannusten välinen ero sekä yritysten alueellinen markkinavoima antavat asukkaille kimmokkeen alueen palvelujen turvaamiseen oman palvelutoiminnan kautta. Kansalaisten osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen voi olla ratkaiseva tekijä heidän toimintaan sitoutumisensa ja sisäisen motivaation syntymisen kannalta. Työtunteina ja muuna kuin rahana annettu tuki voi olla merkittävä toimintakustannuksia alentava tekijä.

25 Maaseudun palvelujen kustannukset Hyvinvointipalvelujen käyttö kasautuu samoille henkilöille, joten käyttäjärahoituksen kohtaanto eri kuin verorahoitteisen osuuden Kun maaseudulla tuotantomäärät jäävät vähäisiksi, tuotannon muuttuviin kustannuksiin perustuva rajakustannushinnoittelu olisi käyttäjien kannalta edullisempi ratkaisu kuin yksikkökustannuksiin perustuva hinta. Julkinen valta maksaisi tällöin tukena kiinteiden kustannusten osuuden. Vrt. keskustelu museoiden sisäänpääsymaksujen tarpeellisuudesta (taloustieteellisesti tehokas rajakustannushinta = 0, jos tungosta ei ole). Lisäasiakas ei aiheuta kustannuksia.

26 Markkina-alueen koko Yleisesti tuottajan kohtaaman hintakilpailun voimakkuuden oikea mitta on kysynnän ristijousto (eli se vaikutus, joka korvaavien tuotteiden hintojen muutoksella on). Palveluissa ei etäkilpailun olosuhteissa ole järkevää tarkastella yritysten määrää, sillä se kertoo vain vähän kilpailun kovuudesta. Kysynnän tiheyteen vaikuttaa sekä asukasluku että käytön yleisyys (lapset menevät kouluun joka arkipäivä, mutta sairaalahoitoa tarvitaan harvoin) Optimaalinen markkina-alue määräytyy hyödykkeen yksikköarvon (a), laitoskohtaisten mittakaavaetujen (z), kulkuneuvokohtaisten kuljetuskustannusten (b) ja kysynnän tiheyden (X) perusteella.

27 Etäkilpailu ,1 1,3 1,6 2,3 3,8 10 1,6 2,3 3,8 7,0 13, ,9 6,2 14,3 29,5 62, ,3 30,0 63,0 134,0 285, ,0 136,0 289,0 621,0 1334,0 Vaakarivillä kysynnän tiheys Pystyrivillä yksikköarvo Taulukon luvut ovat kysynnän ristijoustoja, jotka kuvaavat kilpailun kovuutta suuri luku -> ankara kilpailu mitä enemmän tarjoajia, sitä kovempi kisa Mittarilla voi arvioida sitä, missä määrin järjestön toiminta vääristää kilpailua alueellisilla markkinoilla (maaseudulla) Yritysten määrä ei tätä kerro, sillä diagonaalin ääripäissä sama määrä yrityksiä markkinoilla

28 Maaseudun palvelujen kilpailutilanne Maaseudulla kilpailu markkinoilla ei ole kovin toimivaa, sillä ohuiden asiakasvirtojen markkinoilla ei voi samanaikaisesti olla monia tarjoajia. Etäkilpailu maantieteellisesti hajallaan olevien laitosten välillä asettaa hinnoittelulle ylärajat Kilpailu markkinoista (tarjouskilpailu toimiluvasta tms) voi johtaa kohtuullisen tehokkaaseen lopputulokseen. Kilpailuttamiseen ja tarjouskilpailuihin voi liittyä ongelmia (piilokustannuksia tarjousprosessista, laadun määrittely ja valvonta vaikeaa) NP/järjestö voi erilaisten kannustimiensa takia olla ratkaisu joihinkin luottamus- ja informaatio-ongelmiin

29 Mikä sektori tuottaa maaseudun palvelut? Täytyy miettiä samanaikaisesti se, Mitä palveluja tarvitaan Missä muodossa palvelut tuotetaan Kuka palvelut tuottaa. Jos jokin näistä asioista ratkaistaan ensin, se vaikuttaa muihin valintoihin rajoittavasti. Jos päätetään, että palvelu tuotetaan kunnan omana työnä, on luontevaa, että palvelu on samanlainen maalla ja kuntakeskuksessa. Lukkoon lyöty osa ohjaa myöhempää jakelumekanismin valintapäätöstä vahvasti. Kaupungeissa tietty palvelu voidaan tuottaa lukemattomin eri tavoin ja useiden eri tyyppisten tarjoajien tekemänä (Ostrom 2005). Maaseudulla tarjoajia on vähemmän, mutta ei silti pidä ajatella, että valinta on läpihuutojuttu. Siirtymiä tapahtuu joka suuntaan sektoreiden välillä - paikalliset olosuhteet ratkaisevat (OECD 2010).

30 Sektoreiden työnjaosta Anonyymit markkinat hoitavat helpot liiketoimet, hallinnoidut organisaatiot (kuten suuryritykset tai järjestöt) ottavat hoitaakseen hieman vaikeammat asiat ja julkinen sektori vastaa todella monimutkaisiin haasteisiin. Ulkopuolisesta tämä näyttää siltä, että markkinat toimivat tehokkaammin kuin organisaatiot tai julkinen sektori. Valikointia kuitenkin tapahtuu koko ajan. Jos liiketoimet jakautuvat tehokkaasti toimijoiden kesken, julkinen valta toimii määrällisten mittareiden perusteella tehottomasti, vaikka julkissektori on tehokkain tapa hoitaa ne monimutkaiset asiat, jotka se ottaa vastuulleen. Jos julkinen valta yksityistää monimutkaisia tehtäviä muille, lopputulos huononee. Vastaavasti jos julkinen valta hoitaa rutiinitehtäviä, kustannukset kasvavat. Roberts (2010)

31 Kannustimista Kannustimet saavat ihmiset reagoimaan. Kannustimien suunnittelu organisaation kannalta hyödyllisiksi on vaikeaa. Jos kannustimet suunniteltu huonosti, niihinkin reagoidaan voimakkaasti ja lopputuloksena syntyy paljon tuhoa (vrt. USAn pankkikriisi). Heikot kannustimet ovat tarpeen, jos 1. Toimijan ponnisteluja tai suoriutumista on vaikea mitata (vääristymät tai vaihtelu) 2. Toimijan vastattava monista tehtävistä (opetus ja tutkimus) 3. Päämies haluaa edistää toimijoiden yhteistyötä, kokeilua tai kuuliaisuutta erimielisyyden vallitessa. Organisaatio on mekanismi, jolla voidaan hillitä kannustimia. Yritys maksaa kuukausipalkan, työntekijä ei omista yrityksen osakkeita, pomo ohjaa työntekijää. Järjestö rajoittaa johdon ja työntekijöiden hyötymismahdollisuuksia Roberts (2010)

32 Voittoa tavoittelemattomuus Taloustieteissä perinteisesti mallinnettu voitonjakotavoitteen puutteen vaikutuksia Ihmiset luottavat enemmän, kilpailuetu hyvinvointipalveluissa ja muissa monimutkaisissa palveluissa Täydentää valtiovallan massapalveluja tarjoamalla yksilöllistettyjä vaihtoehtoja Turvaa vähemmistöjen (makujen suhteen) palvelujen saantia Hallintarakennetutkimus korostaa normien merkitystä Vastavuoroisuus helpottaa voimien kokoamista kohti yhteistä tavoitetta Koordinointikyky estää markkinoiden ja julkisvallan epäonnistumiset (joissa syynä informaation puute)

33 USAn ja Euroopan erot USAssa non profit (NP) ei maksa yritysveroa yleishyödylliseen tehtäväänsä selkeästi liittyvästä toiminnasta. Verotus luo eron FP ja NP toiminnan kannusteisiin. NP tuottaa markkinoiden ja julkisen sektorin alitarjoamia hyödykkeitä. Ratkaisevaa NP:n oman toiminnan suunnittelun on sen tehtävä (mission) toteuttaminen, ei se, onko toiminta verollista vai ei. Euroopassa kaikki elinkeinotoiminta halutaan samalle viivalle Euroopan tuomioistuimen päätöksellä (ks. Evers 2010). Yleishyödylliselle kolmannen sektorin toiminnalle ei siten voi antaa erityisasemaa hyvinvointipalvelujen kilpailutuksessa. Suomessa myös kuntien liikelaitoksia yhtiöitetään (VM). Ilmeisesti nähdään, että NP:t ovat monesti piilo- FP. Epäillään, että NP väärinkäyttää yhteiskunnan tukia ja vapaaehtoistyötä hallitakseen ja vallatakseen markkinoita yrityksiltä. Euroopassa NP kelpaa kansalaisten etujärjestönä, mutta mitään erityisasemaa taloudellisena toimijana ei anneta.

34 NP:n toiminnan viitekehys NP tuottaa eri suhteissa 1. haluttua kollektiivista hyödykettä, jota on vaikea myydä markkinoilla (esim. alan tutkimustyö) 2. haluttua yksityistä hyödykettä (asiakkaat ovat poissuljettavissa kulutuksesta). NP haluaa tarjota palvelua joillekin asiakasryhmille tarpeen eikä maksukyvyn perusteella (esim. pääsy terapiaan). 3. tavallista yksityishyödykettä, josta halutaan saada rahaa toiminnan pyörittämiseen (esim. hoidot)

35 Organisaatiomalleja: Monikeskiset hallintajärjestelmät Samalla alalla voi toimia kaikenkokoisia tuottajia, jos näillä vain on hieman toisistaan poikkeavat palvelut ja kilpailukeinot Myös hallinnossa voidaan sijoittaa useita hallintaorganisaatioita eri aluetasoille. Järjestelmillä on suuri itsenäisyys. Päällekkäisyyttä ei pelätä, sillä se takaa nopean tiedonkulun. Jotkut voivat edustaa yleishallintoa ja toiset pitkälle erikoistuneita toimintoja. Toiminnot on upotettu laajempiin yleishallintoelimiin, jotka turvaavat tasapuolisuuden ja perusoikeudet. Pienten yksiköiden epäonnistuessa iso tulee apuun ja päinvastoin. Paikallinen tieto saadaan käyttöön. Oppiminen muilta vastaavanlaisia hankkeita yrityksen ja erehdyksen prosessin kautta edistäviltä toimijoilta. (Ostrom 2005, 2010)

36 Organsiaatiomalleja: Yhteistuotanto Ostromin (2010) mukaan poliisin palvelut (jotka tuotetaan suorassa vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa kuten partiointi ja rikostutkinta) edellyttävät kansalaisten toimivan kanssatuottajina. Ihmiset ilmoittavat epäilyttävistä liikkujista ja tapahtuvista rikoksista, tulevat oikeuteen todistamaan. Toiminta on tehokkainta pienissä tai keskisuurissa osastoissa, jotka tuntevat asuinalueiden väliset erot ja pystyvät luomaan vahvoja suhteita alueiden kansalaisiin.

37 Organisaatiot: Hajautetut hallintajärjestelmät Jos on vain yksi valtakeskus, politiikan muotoilijat kokeilevat yleensä kaikilla yhteiskäyttöisillä voimavaroilla samanaikaisesti. Suuren muutoksen jälkeen uusia avauksia tai suunnantarkistuksia ei tehdä helposti. Kokeilun kulusta on aluksi vaikea saada kokonaiskuvaa, sillä tiedot ristiriitaisia ja vaikeasti tulkittavia (muutosvastarintaa vai todellisia ongelmia). Pointti: Erillisten järjestelmien ja kokeilujen käyttö ei estä epäonnistumisia, mutta vähentää selkeästi koko alueella tapahtuvan täystuhon todennäköisyyttä.

38 Organisaatioteoriaa Posner (2010): FBI sopii alueellisen organisaationsa ansiosta rikostutkintaan, jossa paikallinen tieto on arvokasta ja osastojen tulosta voidaan mitata tilastoilla. Sama organisaatio ei sovi terrorismin vastaiseen taisteluun, jossa toimintaympäristö täysin erilainen (globaali, vähän konkreettisia tapahtumia ja paljon ennakolta ehkäisyä). Päämääräongelma haittaa organisaation toimintaa erityisesti silloin, jos toisen tehtävän kannustimet vahvat. Maaseudun kehittämisessä tarvitaan useita erilaisia toimijoita ja toimintalinjoja, sillä kenttä on hyvin heterogeeninen.

39 Mitä maaseudun palveluilla saadaan aikaan? Vaikutusten arvioinnissa korostetaan monesti tehokkuutta ja lyhyen aikavälin tuotoksia Vaikutustutkimukset (economic impact) Kustannushyötyanalyysi Arvottamistutkimus (non market valuation) Kollektiivissa palveluissa korostetaan usein pitkän tähtäyksen vaikuttavuutta ja kaiken tyyppisten vaikutusten tunnistamista Sosiaalinen tilinpito, sisäinen tuottoaste ym mittarit

40 Maaseudun sopeutuminen Julkinen sektori joutuu maksamaan laman aikana otettuja lainoja. Kansalaisten maksuhalu maaseudun palveluista ei liene lähitulevaisuudessa suurimmillaan, vaikka ongelmat kärjistyisivät. Jos julkinen valta vetäytyy palvelujen tarjonnasta ja rahoituksesta, kansalaisilla on vapaaehtoinen pakko paikata palveluaukot riippumatta siitä, kuinka hyvin heidän kykynsä riittävät vastaamaan haasteeseen. Uhkana on kahtiajako: hyvin koulutetut ja autolliset hakevat palvelunsa kaupungeista tai netistä, kun taas vähäosaiset jäävät kuntien ja järjestöjen vastuulle. Vapaaehtoistyötä ei riitä kaikille ja kaikkiin palveluihin, joten järjestöt joutuvat priorisoimaan. Vapaaehtoistyön on oltava henkilökohtaisesti palkitsevaa, joten raskaimmat työt jäävät ammattilaisille. Maaseudulle on luotava omanlaisia palveluja, jotka eroavat kaupunkien toimintamalleista. Valtaa siirrettävä etulinjaan, jotta piileviä voimavaroja saadaan aktivoitua yhteistuotannon tms. toimintamallin kautta. Maaseudulla optimoitava ns. yleistettyä kustannusta, ei pelkästään tuotantokustannuksia.

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu.

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu. Miksi säännellään? Markkinoiden hinnoilla on kolme tärkeää toisiinsa liittyvää tehtävää, jotka mahdollistavat sekasorron välttämisen: hinta välittää informaatiota hinta toimii kannustimena hinta määrää

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Kilpailuoikeus ja Taloustiede

Kilpailuoikeus ja Taloustiede Kilpailuoikeus ja Taloustiede OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti: Pertti.Virtanen@oikeus.fi Ajankohtaista kilpailusta Vahingonkorvaus: Asfaltti-kartelli Käräjäoikeuden päätökset

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

VATT MUISTIOT. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen

VATT MUISTIOT. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen VATT MUISTIOT Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen Taloustieteellisiä näkökohtia päätöksenteon tueksi ISBN 978-951-561-830-6 (PDF) ISSN 1798-0321 (PDF)

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa Applicability

Lisätiedot

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät 7 Esipuhe Järjestö- ja yhdistystoimintaa pidetään olennaisena osana demokraattista yhteiskuntaa sekä kansalaisyhteiskuntaa. Myös palvelujen tuottamista kansalaisten tarpeisiin on pidetty kolmannen sektorin

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma 4.10.2011 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot