LOPPURAPORTTI. 1. Hanketiedot. 2. Hankkeen tausta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 1. Hanketiedot. 2. Hankkeen tausta"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI 1. Hanketiedot Interreg III A Pohjoinen ohjelman Pohjoiskalotin osaohjelma Tornionlaakson maakuntamuseon uuden perusnäyttelyn suunnittelu Hankkeen tausta Tornionlaakson maakuntamuseo (TLMM) on Suomen opetusministeriön nimeämä maakunnallinen keskusmuseo, jonka toimialue ulottuu aina Simosta Muonioon asti. Rajanläheisen sijaintinsa vuoksi ja myös alueen yhteisen historian ja kulttuurin vuoksi luontevia yhteistyökumppaneita Tornion museotoimelle ovat niin Haaparannan kaupungin kulttuuritoimi, Tornionlaakson neuvoston kulttuurityöryhmä kuin Norrbottenin museo Luulajassa. Kun nähdään museo palvelujen tuottajana, tärkeiksi sidosryhmiksi nousevat myös molempien kaupunkien koulutoimi sekä alueen matkailuyritykset ja muut matkailualan organisaatiot. Tornionlaakson maakuntamuseolla on mittavat ja arvokkaat esinekokoelmat. Esineistä merkittävä osa on myös yleisön nähtävillä perusnäyttelyssä. Nykyinen perusnäyttely on kuitenkin varsin vanha, vanhimmalta osaltaan 45 vuoden ikäinen ja nuoremmaltakin osalta 25 vuoden ikäinen. Suositusten mukaan museon perusnäyttely tulisi uusia jopa viiden vuoden välein. Nykyisen perusnäyttelyn näyttelykieli, esillepano ja tekniikka ovat myös hyvin vanhanaikaisia ajastaan jälkeen jääneitä. Mittavasta kokoelmien esillepanosta huolimatta näyttely ei muodosta aihepiirien kokonaisuuksia eikä kokonaiskuvaa alueen historiasta ja kulttuurista. Näin se on voinut vain auttavasti palvella paikallisia museokävijöitä, koululaisia ja matkailijoita. Myöskään alueen rajanläheistä erikoislaatuisuutta ei tuoda nykyisessä näyttelyssä painokkaasti esiin. Myös saavutettavuuskriteerien täyttyminen on puutteellista nykyisessä perusnäyttelyssä. Lisäksi museorakennus itsessään vaatii pikaista peruskorjausta. Myös näyttely-, varastointi- ja työskentelytiloihin tarvitaan laajennusta. Tornionlaakso on kulttuurinen ja historiallinen kokonaisuus, jota tulisi voida myös kuvata kokonaisuutena, kaikkine yhtäläisyyksineen ja eroavaisuuksineenkin, joita ajan mittaan on syntynyt. 1

2 Alueen historialla ja kulttuurilla on rajanvedon 1809 vaikutuksesta myös laajempaa mielenkiintoa. Lisäksi Haaparannan kaupungilta puuttuu museo, joka kuvaisi kaupungin omaa ja sen lähialueiden historiaa ja kulttuuria. Vuonna 2000 Haaparannalla onkin tehty valtuustoaloite oman museon perustamiseksi. Toisaalta Haaparannan ja Tornion yhteisen museon tarve ja järkevyys on nostettu esiin ja lähdetty selvittämään näiden rajakaupunkien yhteisen museotoimen mahdollisuuksia. Vuonna 2002 Provincia Bothniensiksen yhteyteen perustettiin erillinen museotyöryhmä tätä tarkoitusta varten. Rajalla/På Gränsen hankkeen taustaa vasten nähtynä yhteinen museonäyttely on nähty entistä tarpeellisemmaksi. Rajalla/På Gränsen alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Tornionlaakson maakuntamuseo on saatava mitä pikimmin paremmin hyödynnettäväksi kulttuurikohteeksi ei vain paikallisille asukkaille ja koululaisille vaan myös kasvavan shoppailuturismin mukanaan tuomalle matkailijavirralle Tornion ja Haaparannan seudulle. Tornionlaakson maakuntamuseo kuuluu Rajakartanon kulttuurikeskuksen kokonaisuuteen. Muita Rajakartanon toimijoita ovat Aineen taidemuseo, Tornion pääkirjasto ja Tornion kulttuuritoimisto. Rajakartanon eri toimijoiden yhteistyötä, toimintojen yhteensovittamista ja kävijöiden parempaa palvelemista pyritään edistämään muuttamalla myös maakuntamuseon sisäänkäynti taidemuseon ja kirjaston muodostamalle aukiolle. Näin sisäänkäynti avautuu myös Haaparannan ja Rajalla/På Gränsen alueen suuntaan. Suunnitelmat Rajakartanon alueen peruskorjausta ja muutostöitä varten ovat valmistuneet loppuvuodesta Niihin sisältyy myös maakuntamuseon rakennuksen peruskorjaus, muutos- ja laajennustyöt. 3. Hankkeen organisaatio Hankkeen päähakija on Tornion kaupunki, yhteistyökumppaneita ovat Haaparannan kunta ja Norrbottenin museo. Hankkeen valvojana on toiminut Tiina Marjeta Interreg-sihteeristöstä, hankkeen vastuuhenkilönä museonjohtaja Henri Nordberg ja projektikoordinaattorina Raisa Lantto. Ohjausryhmään kutsuttiin edustajat kaikista hankeosapuolista: Tryggve Kenttä Haaparannan kunnasta, Tapio Salo Haaparannan kunnan kulttuuritoimesta, Henrik Ygge Norrbottenin museosta, Kaisa Rauvala Tornion kaupungista ja museonjohtaja Henri Nordberg Tornionlaakson maakuntamuseosta. Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa hankkeelle nimettiin myös työryhmä, jonka ytimen ovat muodostaneet Tapio Salo, Henrik Ygge, Henri Nordberg ja Raisa Lantto. Työryhmä on toiminut hankkeen operatiivisena elimenä ja sitä on täydennetty käsikirjoitusta varten museoiden museoammatillisella henkilökunnalla. Ohjausryhmä on kokoontunut hankeaikana viisi kertaa. Käsikirjoitustyöryhmä on kokoontunut kymmenen kertaa virallisemmin ja puolenkymmentä kertaa epävirallisemmin erilaisiin työpalavereihin. Ohjausryhmän päätöskokous pidettiin hankeajan ulkopuolella Hankkeen yksilöidyt tavoitteet ja saavutetut tulokset Hankkeen tarkoituksena on ollut luoda käsikirjoitus ja suunnitelma TLMM:n uudelle perusnäyttelylle, joka esittelee koko Tornionlaakson sekä erityisesti Tornion ja Haaparannan 2

3 historiaa. Hankkeen tulosten pohjalta on tarkoitus toteuttaa perusnäyttelyn rakentaminen osana Rajakartanon tulevia muutostöitä. Hankkeen yhteydessä on ollut tarkoitus pohtia myös muotoja pysyvän Haaparannan ja Tornion museoyhteistyön luomiseksi. Hankkeen aikana on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Uutta perusnäyttelyä varten on tuotettu käsikirjoitus Tornionlaakson ja erityisesti Tornion ja Haaparannan rajanylisestä historiasta ja kulttuurista. Käsikirjoituksen kantavana perusteemana on Kohtaamisia rajalla. Sen lisäksi käsikirjoitus jakautuu kahdeksaan alateemaan. Käsikirjoituksen pohjalta on laadittu myös visuaalinen suunnitelma näyttelyn toteuttamiseksi. Visuaalinen suunnitelma sisältää myös valaistussuunnitelman, suunnitelman ääniefektien ja tietotekniikan käytöstä sekä kustannusarvion tulevasta näyttelyn rakentamistyöstä. Hankkeen aikana on selvitetty erilaisia hallinnollisia ja toiminnallisia vaihtoehtoja Tornion ja Haaparannan yhteiseksi museotoimeksi. Niistä annettiin selvitys Tornion kaupungin kulttuuripalvelujen lautakunnalle , joka lähetti asian edelleen tiedoksi Provincia Bothniensikselle ja Haaparannan lapsi- ja nuorisolautakunnalle. Hankkeen aikana on myös pohdittu uutta hakemusta itse näyttelyn rakentamiseksi sekä museorakennuksen peruskorjaamiseksi ja laajentamiseksi. Varsinaista hakemusta ei kuitenkaan jätetty, sillä museorakennuksen ja peruskorjauksen rahoitus on keskeneräinen. 5. Hankkeen toiminta pääpiirteittäin Hanke on kestänyt ajanjakson Tammikuun 2007 aikana rekrytoitiin hankkeelle koordinaattori, joka aloitti työnsä helmikuun alussa. Helmikuussa laadittiin projektille toteuttamisaikataulu ja tiedotussuunnitelma. Tiedottaminen ja yhteydenpito sidosryhmiin aloitettiin heti. Käännöstyö kilpailutettiin. Helmikuussa kutsuttiin ohjausryhmä koolle ensimmäistä kertaa. Helmikuussa aloitti toimintansa myös operatiivinen työryhmä. Maaliskuussa jatkettiin tiedottamista. Hanke oli näkyvästi esillä sekä Ruotsin että Suomen puolen mediassa. Yleisöä kutsuttiin myös tutustumaan museon nykyiseen perusnäyttelyyn ja täyttämään asiakaskyselylomake. Museokävijöiden mielipiteitä ja ehdotuksia näyttelystä kerättiin maaliskuusta alkaen aina heinäkuulle asti. Näyttelyn käsikirjoittajien ekskursiot muihin museonäyttelyihin aloitettiin maaliskuussa. Huhtikuussa käsikirjoitustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Aluksi työskenneltiin ideariihityyppisellä työtavalla ja saatiin aikaan alustava dispositio, pääsisältö ja pääteemat näyttelylle. Myös työnjaosta käsikirjoittamisessa sovittiin. Projektikoordinaattori alkoi pitää ohjausryhmää ajan tasalla projektin toimista sähköpostiviestein. Toukokuussa hanke oli jälleen esillä mediassa: Eurooppa-päivän yhteydessä järjestettiin yleisölle vapaa pääsy museoon ja mahdollisuus keskustella projektikoordinaattorin kanssa perusnäyttelystä ja sen uusimisesta. Kutsua levitettiin tiedotusvälineiden kautta, kirjastojen ilmoitustauluilla ja sähköpostitse kulttuuritoimien kautta. Käsikirjoitustyöryhmän toukokuun kokouksessa 3

4 työryhmäläisiä informoitiin kyselyn tuloksista ja Eurooppa-päivänä yleisöltä saadusta palautteesta. Toukokuussa työryhmässä alettiin suunnitella visuaalisen suunnittelun kilpailuttamista. Kesäkuussa työryhmä tutustui Lapin maakuntamuseoon ja Arktiseen keskukseen. Käännöspalvelujen toimittaja vaihdettiin toiseen aiemman toimittajan epävarman laadun ja hitauden vuoksi. Ohjausryhmä kokoontui 11. kesäkuuta. Aiheina olivat tiedottaminen, kysely ja Eurooppa-päivä, kääntäjän vaihtaminen, käsikirjoituksen eteneminen, visuaalisen suunnittelijan kilpailutus sekä toteutuneet kulut ja alustava väliraportti. Tarjouspyynnöt perusnäyttelyn visuaaliseksi suunnitteluksi lähetettiin 15. kesäkuuta viidelle ruotsalaisella ja viidelle suomalaiselle toimittajalle. Valinta tehtiin ohjausryhmän kokouksessa 13. heinäkuuta. Valintaa valmisteli samana päivänä kokoontunut käsikirjoitustyöryhmä. Tarjoukset oli saatu kahdelta ruotsalaiselta ja neljältä suomalaiselta toimittajalta. Valituksi tuli Tmi Takt Ylöjärveltä Suomesta. Valinta oli yksimielinen. Valinta vahvistettiin Tornion kaupunginhallituksen kokouksessa 6. elokuuta. Yhteydenpito arkkitehti Taina Väisäsen (Takt) ja projektikoordinaattorin välillä aloitettiin jo heinäkuussa. Heinäkuun 26. päivänä postitettiin ensimmäinen väliraportti ja maksatushakemus Interreg-sihteeristölle ja Lapin liittoon. Heinäkuussa, arkkitehdin valinnan jälkeen, hanke oli jälleen esillä Suomen puolen mediassa toimittajien oman aloitteellisuuden ja kiinnostuksen pohjalta. Heinä-, elo- ja syyskuussa ekskursiot muihin museoihin jatkuivat. Käsikirjoitustyöryhmän jäsenet tekivät näitä ekskursioita omaan toimenkuvaansa liittyen. Norrbottenin museon henkilökuntaa vieraili TLMM:ssa ja tutustui nykyiseen perusnäyttelyyn ja kuuli tulevista suunnitelmista. Syksyn toimien alkaessa museon henkilökuntaa informoitiin tulevasta. Myös asiakaskyselyn tuloksista tiedotettiin koko henkilökunnalle. Ensimmäinen yhteinen palaveri näyttelyarkkitehdin ja työryhmän kesken pidettiin syyskuun 4. päivänä. Lokakuussa näyttelyarkkitehdin ja käsikirjoitustyöryhmän yhteistyö tiivistyi. Yhteisiä palavereja oli kaksi. Niiden välillä tieto kulki sähköpostitse. Arkkitehdin luonnoksia kommentoitiin ja muutosehdotuksia esitettiin kokousten välillä sähköpostitse. Näyttelyn käsikirjoitukseen pohjaava visuaalinen ilme alkoi hahmottua. Näyttelyn käsikirjoittamiseen rekrytoitiin lisää asiantuntemusta Oulun yliopistosta ja Luulajan teknillisestä yliopistosta. Myös meänkielen asiantuntijoita konsultoitiin sekä Oulun ja Helsingin yliopistoista että Tukholman yliopistosta. Myös ruotsalaiseen free lancer toimittajaan pidettiin yhteyttä ja neuvoteltiin radiodokumentin käytöstä perusnäyttelyä elävöittämässä. Hankkeen alkuvaiheessa kirjoittaminen oli ollut pääosin TLMM:n museoammatillisen henkilökunnan aikaansaannosta. Lokakuussa tiedottamista jatkettiin. Lehdistö oli koolla museossa ja uutisoi hankkeen saavuttamista tuloksista ja erityisesti näyttelyn tulevasta visuaalisesta asusta näyttävästi. Myös molempien kaupunkien kulttuurilautakuntia informoitiin hankkeesta ja sen tuloksista lautakuntien yhteiskokouksessa lokakuun alussa. Ohjausryhmän neljäs kokoontuminen järjestettiin Luulajassa. Kokoukseen osallistui myös hankkeen valvoja Tiina Marjeta. Kokouksessa esiteltiin projektin väliraportti heinäkuulta, 4

5 käsikirjoituksen ja visuaalisen suunnittelun eteneminen, tiedotuksen onnistuminen sekä projektin loppuaikataulua ja toimia. Hallinnollisten vaihtoehtojen kartoitus aloitettiin. Kokouksessa nousi esille myös mahdollisuus anoa projektille lisäaikaa aina helmikuun 2008 loppuun asti. Loka- ja marraskuun aikana tehtiin myös ylimääräinen väliraportti ajalta Marraskuun alussa museoon kutsuttiin matkailualan yrittäjiä ja organisaatioita Torniosta ja Haaparannalta. Projektia, sen saavuttamia tuloksia ja museon uuden perusnäyttelyn tarjoamia mahdollisuuksia matkailuelinkeinolle esiteltiin. Tilaisuudessa kuultiin myös matkailualan toimijoiden ideoita ja näkemyksiä näyttelyn hyödyntämisestä. Myös Tornion koulutoimen edustaja osallistui tilaisuuteen. Haaparannan koulutointa informoitiin projektista rehtorien kokouksessa 15. marraskuuta. 5

6 Marraskuun 16. päivänä työryhmä ja arkkitehti kokoontuivat jälleen viimeistelemään yhteisiä näkemyksiään ja sovittamaan yhteen käsikirjoitusta ja visuaalista suunnitelmaa. Tuolloin saatettiin todeta, että ollaan melko lähellä hankkeen lopullista tavoitetta. Saman päivän aikana työryhmän ydin ja näyttelyarkkitehti kävivät informoimassa kaupunkien johtoa hankkeessa saavutetuista tuloksista ja kuulemassa mahdollisuuksista viedä rakennusprojektin rahoitusjärjestelyjä eteenpäin. Joulukuun 3. päivänä, kun työryhmä kokoontui viimeiseen yhteiseen palaveriinsa arkkitehdin kanssa ja kun myös ohjausryhmä kokoontui, käsillä olivat valmiit suunnitelmat TLMM:n uudeksi perusnäyttelyksi. Hankekoordinaattori lopetti työnsä vuoden 2007 lopulla. Anotun jatkoajan eli tammikuun sekä helmikuun raportointivaiheen operatiivisesta työskentelystä vastasi hankevastaava Henri Nordberg. Asiantuntija-apua molempien maiden korkeakouluista hankittiin näyttelyn käsikirjoitukseen. Sekä Oulun, Helsingin että Tukholman yliopistoa ja Luulajan teknillistä korkeakoulua konsultoitiin asiassa. Oulun yliopiston arkeologian laboratorion kanssa yhteistyö saatiin alkuun hyvissä ajoin. Identiteettiä ja mm. meänkieltä käsittelevään käsikirjoituksen osaan neuvottelut asiantuntijoiden kanssa venyivät pitkälle. Hyvä yhteistyö saatiin aikaan loppuvuodesta ja asiantuntemusta tilattiin tutkijoilta Helsingin yliopistosta, Tukholman yliopistosta ja Luulajan teknillisestä korkeakoulusta. Erityisesti tämän osion loppuun saattamiseksi projektille anottiin lisäaikaa tammikuun loppuun 2008 asti. Voidaan katsoa, että projekti on onnistunut hyvin. Päätavoite oli saada aikaan näyttelykäsikirjoitus ja siihen pohjaava visuaalinen suunnitelma Tornionlaakson maakuntamuseon uudeksi perusnäyttelyksi Päätavoite on toteutunut. Lisäksi voidaan todeta, että näyttelyn sisällöllisessä puolessa päästiin tavoitteeseen: tuleva perusnäyttely kuvaa rajanylistä historiaa ja kulttuuria, huomioi koko Tornionlaakson ja painottaa erityisesti kaupunkien Tornio ja Haaparanta yhteistä ja erillistä historiaa. Rajan problematiikka on kulkenut suunnittelutyössä mukana sen alkumetreiltä aivan loppuun asti. Lopputuloksena paljoille pohdinnoille siitä, miten rajaa näyttelyssä käsitellään, päädyttiin toteuttamaan se näyttelyn perusteemassa Kohtaamisia rajalla ja käsittelemään rajaa ja sen muutoksia myös erillisessä osiossa. Hankkeen aikana oli tarkoitus pohtia myös Haaparannan ja Tornion yhteisen museotoimen hallinnollisia kuvioita. Selvitys siitä on tehty ja saatettu tiedoksi myös molempien kaupunkien hallintoon sekä Provincia Bothniensikselle. Ongelmia hankkeen toteutuksessa ilmeni vain aikapulan vuoksi. Käytännössä työhön on voitu käyttää vain 11 kuukautta, mikä on lyhyt aika suhteutettuna projektin päätavoitteeseen. Projektikoordinaattori aloitti työnsä helmikuun alussa ja siitä lähtien projektin käytännön toimia on voitu tehokkaasti toteuttaa. Koko näyttelytyöryhmän ja myös loppuvuodeksi rekrytoidun näyttelyarkkitehdin kiitokseksi kuuluu, että lyhyen projektiajan vuoksi työtä on tehty aivan projektiajan loppuun asti ja näin tavoitteet saavutettu. Aika- ja resurssipula on vaivannut hankkeen aikana erityisesti ruotsalaisia hankekumppaneita, Norrbottenin museota ja Haaparannan kuntaa. Molemmilla on ollut vaikeuksia rekrytoida työntekijöitä näyttelyn käsikirjoitustyöhön. Vielä saavutettuina tuloksina, joita ei varsinaisesti hankepäätöksessä ole mainittu, voidaan todeta, että projektinaikainen tiedottaminen onnistui varsin hyvin. Median edustajat saatiin useaan otteeseen tulemaan museoon. Hanke oli näyttävästi esillä mediassa pitkin vuotta ja sitä kautta ns. suurelle yleisölle levisi koko ajan tietoa hankkeesta. Tästä syystä ja myös yleisölle tarjotusta 6

7 mahdollisuudesta osallistua näyttelyn ideointiin varmaankin johtuu se, että kiinnostus ja odotukset maakuntamuseon uusimiseen ovat saadun palautteen mukaan kasvaneet paikallisten asukkaiden keskuudessa. Positiivisena tuloksena voidaan kirjata myös se, että matkailualan toimijat saatiin tulemaan museoon ja sitä kautta viritettyä heidän odotuksiaan museon palveluita kohtaan. Siltä pohjalta on hyvä rakentaa tulevaa yhteistyötä uuden perusnäyttelyn saattamiseksi myös turismin voimavaraksi. Hankkeen aikana heräteltiin myös Tornion ja Haaparannan koulutoimien kiinnostusta uuteen perusnäyttelyyn ja sen suomiin mahdollisuuksiin opetuksessa. Hanke onnistui myös verkostoitumisessa. Päätoimijoiden ja samalla hankeosapuolten, Tornionlaakson maakuntamuseon, Norrbottenin museon ja Haaparannan kunnan kulttuuritoimen välille on syntynyt uutta yhteistoimintaa. Myös muita verkostoja luotiin ja vahvistettiin, joista edellä mainittuna jo matkailu- ja koulutoimi. Yliopistojen asiantuntemusta hyödynnettiin. Erityisenä ansiona voidaan pitää myös visuaalisen suunnittelijan rekrytoinnin onnistumista. Rekrytointi tapahtui hankkeen tulosten kannalta oikeaan aikaan noin puolivälissä, kun itse sisällöllinen käsikirjoitus oli vielä kesken. Näin saatiin visualisti mukaan työryhmän työskentelyyn. Yhteistyö on toiminut vuoropuheluna ja on ollut erittäin onnistunutta ja tuloksekasta. 6. Hankkeen talous 7. Hankkeen tulokset Ohjelma-, kehitys-, toimenpidekokonaisuuden ja omien indikaattoreiden toteutuminen: Odotetuissa tuloksissa kohdassa 2 mainitaan ohjelmaindikaattorina kulttuuritoimintojen lukumäärä ja tavoitteeksi on asetettu 200/vuosi. Rajat ylittävänä kehitysindikaattorina yhteisten kulttuuritoimintojen lukumäärä on ajateltu sadaksi vuodessa. Tässä kohden projektianomuksessa on ajateltu projektin tuloksia tulevaisuudessa - sitten, kun uusi perusnäyttely on valmis ja avoinna 7

8 yleisölle. Itse tämän hankkeen toteutumisaikana, vuoden 2007 aikana, ei hankkeen tuloksena kyseisiin tavoitteisiin voida päästä. Sama koskee kulttuuritoimintoihin osallistuneiden määrää, joksi tavoitteeksi on asetettu 12000/vuosi. Se on tavoitteena ja kävijämääränä realistinen sitten, kun perusnäyttely on uudistettu ja avattu. Myös omissa indikaattoreissa esitetty kävijämäärän lisääntyminen merkittävästi on realistinen tavoite myöhemmässä vaiheessa, ei tämän hankkeen aikana. Rajat ylittävät kehitysindikaattorit ovat toteutuneet hyvin. Yhteistyöhön osallistuneita viranomaisia ja organisaatioita ovat: Norrbottenin museo, Haaparannan kunta ja sen kulttuuritoimi, Tornion kaupunki ja sen kulttuuritoimi. Myös matkailualan organisaatiot ja molempien kaupunkien koulutoimi aktivoitiin mukaan hankkeen loppuvaiheessa. Koko valtakunnan tasolla kahden maan korkeakoulut verkostoituivat hankkeeseen asiantuntijaeliminä. Erityisesti Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan kulttuuritoimien yhteistyö on entisestään vahvistunut projektin aikana. Yhtenä tavoitteena ollut selvitys näiden kaupunkien yhteisen museotoimen hallinnollisesta muodosta on tehty. 8. Hankkeen tulosten hyödyntäminen hankevaiheen jälkeen Hanke päättyy kuukauden jatkoajan jälkeen tammikuussa Hankkeen tuloksena syntyi suunnitelma Tornionlaakson maakuntamuseon uudesta rajanylisestä perusnäyttelystä. Hankkeen yhteydessä pohdittiin myös Tornion ja Haaparannan pysyvää museohallinnollista yhteistyötä. Mahdollinen uuden hallinnon käynnistyminen kytkeytyy Suomen seuraavien kunnallisvaalien yhteyteen (2009). Interreg-rahoitushakemusta uuden perusnäyttelyn toteuttamiseksi ( e) ei jätetty, koska hanke kytkeytyy Tornionlaakson maakuntamuseon rakennuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen, jonka rahoitus on edelleen auki. Hankeosapuolet pyrkivät vuoden 2008 aikana neuvottelemaan rakennushankkeen rahoituksesta. Rakennushanke ja perusnäyttelyn uudistaminen kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Näyttelyrakentamisen Interreg-hakemus tehdään rakennushankkeen töiden rahoituksen varmistuttua. Liitteet: Hankkeessa tuotettu materiaali Suunnitelma Tornionlaakson maakuntamuseon uudesta perusnäyttelystä Muistio Tornioin ja Haaparannan museohallinnollisesta yhteistyöstä Käsikirjoitusaineistoa 344 konekirjoitusliuskaa (ei mukana) Hankevastaava Henri Nordberg Ohjausryhmä

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Osayleiskaavan aikataulu

Osayleiskaavan aikataulu Arja Sippola 07.08.2014 Osayleiskaavan aikataulu 28.10. Page 1 2014 helmikuu Konsultin valinta ja työn aloitus. SELVITYS- JA TAVOITEVAIHE 2014 maaliskuu OAS:n laatiminen. Kaupunginhallitus pöytäkunnan

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

JELPPIVERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN

JELPPIVERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN VERKKO MAHDOLLISUUS YLIKUNNALLISEEN NUORISOTYÖHÖN H E L I S O M E R O, K O O R D I N A A T T O R I J E L P P I V E R K K O - N U O R T E N A K T I V O I N T I P A L V E L U VERKKO NUORTEN AKTIVOITIPALVELU

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3. Marko Puttonen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu Yhteispalvelun kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Yhteispalvelu

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA 7.4.2014 Eija-Inkeri.Kailassuo@espoo.fi gsm 050 5145 076 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Alkoholinkäytöstä on syytä olla huolissaan Lähde: Teuvo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto

Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma. Mari Riipinen Turun yliopisto Tutkimuksen viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnan näkökulma Mari Riipinen Turun yliopisto Sisällys Tausta Mitä tutkimuksen viitearkkitehtuuri tarkoittaa Tavoite Miksi tutkimuksen viitearkkitehtuuria

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö 1(5) L A A T U T Y Ö 16.1.9 SUUNNITELMA n sisäiset auditoinnit toteutetaan tiedekunta ja erillislaitostasolla samaan tapaan kuin ensimmäisellä kierroksella 2008, mutta kevennetyllä mallilla. Pääauditoijina

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Hanke Development of Secondary and Vocational Education for the Deaf / Kuurojen opetuksen kehittämishanke

Hanke Development of Secondary and Vocational Education for the Deaf / Kuurojen opetuksen kehittämishanke Nimikkosopimushankkeen raportti 1/2013 Maa/alue Tansania, Njombe Hanke Development of Secondary and Vocational Education for the Deaf / Kuurojen opetuksen kehittämishanke Hankenumero 14616 Kumppani Raportoija

Lisätiedot

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab Pöytäkirja JulkICTLab 24.6.2015 JulkICTLab ohjausryhmän kokous 3/2015 Aika To 11.6.2015, klo 10:00 12:00 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki, nvh. Tienhaara Kutsutut: Jäsenet: Sihteeristö:

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot