LOPPURAPORTTI. 1. Hanketiedot. 2. Hankkeen tausta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 1. Hanketiedot. 2. Hankkeen tausta"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI 1. Hanketiedot Interreg III A Pohjoinen ohjelman Pohjoiskalotin osaohjelma Tornionlaakson maakuntamuseon uuden perusnäyttelyn suunnittelu Hankkeen tausta Tornionlaakson maakuntamuseo (TLMM) on Suomen opetusministeriön nimeämä maakunnallinen keskusmuseo, jonka toimialue ulottuu aina Simosta Muonioon asti. Rajanläheisen sijaintinsa vuoksi ja myös alueen yhteisen historian ja kulttuurin vuoksi luontevia yhteistyökumppaneita Tornion museotoimelle ovat niin Haaparannan kaupungin kulttuuritoimi, Tornionlaakson neuvoston kulttuurityöryhmä kuin Norrbottenin museo Luulajassa. Kun nähdään museo palvelujen tuottajana, tärkeiksi sidosryhmiksi nousevat myös molempien kaupunkien koulutoimi sekä alueen matkailuyritykset ja muut matkailualan organisaatiot. Tornionlaakson maakuntamuseolla on mittavat ja arvokkaat esinekokoelmat. Esineistä merkittävä osa on myös yleisön nähtävillä perusnäyttelyssä. Nykyinen perusnäyttely on kuitenkin varsin vanha, vanhimmalta osaltaan 45 vuoden ikäinen ja nuoremmaltakin osalta 25 vuoden ikäinen. Suositusten mukaan museon perusnäyttely tulisi uusia jopa viiden vuoden välein. Nykyisen perusnäyttelyn näyttelykieli, esillepano ja tekniikka ovat myös hyvin vanhanaikaisia ajastaan jälkeen jääneitä. Mittavasta kokoelmien esillepanosta huolimatta näyttely ei muodosta aihepiirien kokonaisuuksia eikä kokonaiskuvaa alueen historiasta ja kulttuurista. Näin se on voinut vain auttavasti palvella paikallisia museokävijöitä, koululaisia ja matkailijoita. Myöskään alueen rajanläheistä erikoislaatuisuutta ei tuoda nykyisessä näyttelyssä painokkaasti esiin. Myös saavutettavuuskriteerien täyttyminen on puutteellista nykyisessä perusnäyttelyssä. Lisäksi museorakennus itsessään vaatii pikaista peruskorjausta. Myös näyttely-, varastointi- ja työskentelytiloihin tarvitaan laajennusta. Tornionlaakso on kulttuurinen ja historiallinen kokonaisuus, jota tulisi voida myös kuvata kokonaisuutena, kaikkine yhtäläisyyksineen ja eroavaisuuksineenkin, joita ajan mittaan on syntynyt. 1

2 Alueen historialla ja kulttuurilla on rajanvedon 1809 vaikutuksesta myös laajempaa mielenkiintoa. Lisäksi Haaparannan kaupungilta puuttuu museo, joka kuvaisi kaupungin omaa ja sen lähialueiden historiaa ja kulttuuria. Vuonna 2000 Haaparannalla onkin tehty valtuustoaloite oman museon perustamiseksi. Toisaalta Haaparannan ja Tornion yhteisen museon tarve ja järkevyys on nostettu esiin ja lähdetty selvittämään näiden rajakaupunkien yhteisen museotoimen mahdollisuuksia. Vuonna 2002 Provincia Bothniensiksen yhteyteen perustettiin erillinen museotyöryhmä tätä tarkoitusta varten. Rajalla/På Gränsen hankkeen taustaa vasten nähtynä yhteinen museonäyttely on nähty entistä tarpeellisemmaksi. Rajalla/På Gränsen alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Tornionlaakson maakuntamuseo on saatava mitä pikimmin paremmin hyödynnettäväksi kulttuurikohteeksi ei vain paikallisille asukkaille ja koululaisille vaan myös kasvavan shoppailuturismin mukanaan tuomalle matkailijavirralle Tornion ja Haaparannan seudulle. Tornionlaakson maakuntamuseo kuuluu Rajakartanon kulttuurikeskuksen kokonaisuuteen. Muita Rajakartanon toimijoita ovat Aineen taidemuseo, Tornion pääkirjasto ja Tornion kulttuuritoimisto. Rajakartanon eri toimijoiden yhteistyötä, toimintojen yhteensovittamista ja kävijöiden parempaa palvelemista pyritään edistämään muuttamalla myös maakuntamuseon sisäänkäynti taidemuseon ja kirjaston muodostamalle aukiolle. Näin sisäänkäynti avautuu myös Haaparannan ja Rajalla/På Gränsen alueen suuntaan. Suunnitelmat Rajakartanon alueen peruskorjausta ja muutostöitä varten ovat valmistuneet loppuvuodesta Niihin sisältyy myös maakuntamuseon rakennuksen peruskorjaus, muutos- ja laajennustyöt. 3. Hankkeen organisaatio Hankkeen päähakija on Tornion kaupunki, yhteistyökumppaneita ovat Haaparannan kunta ja Norrbottenin museo. Hankkeen valvojana on toiminut Tiina Marjeta Interreg-sihteeristöstä, hankkeen vastuuhenkilönä museonjohtaja Henri Nordberg ja projektikoordinaattorina Raisa Lantto. Ohjausryhmään kutsuttiin edustajat kaikista hankeosapuolista: Tryggve Kenttä Haaparannan kunnasta, Tapio Salo Haaparannan kunnan kulttuuritoimesta, Henrik Ygge Norrbottenin museosta, Kaisa Rauvala Tornion kaupungista ja museonjohtaja Henri Nordberg Tornionlaakson maakuntamuseosta. Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa hankkeelle nimettiin myös työryhmä, jonka ytimen ovat muodostaneet Tapio Salo, Henrik Ygge, Henri Nordberg ja Raisa Lantto. Työryhmä on toiminut hankkeen operatiivisena elimenä ja sitä on täydennetty käsikirjoitusta varten museoiden museoammatillisella henkilökunnalla. Ohjausryhmä on kokoontunut hankeaikana viisi kertaa. Käsikirjoitustyöryhmä on kokoontunut kymmenen kertaa virallisemmin ja puolenkymmentä kertaa epävirallisemmin erilaisiin työpalavereihin. Ohjausryhmän päätöskokous pidettiin hankeajan ulkopuolella Hankkeen yksilöidyt tavoitteet ja saavutetut tulokset Hankkeen tarkoituksena on ollut luoda käsikirjoitus ja suunnitelma TLMM:n uudelle perusnäyttelylle, joka esittelee koko Tornionlaakson sekä erityisesti Tornion ja Haaparannan 2

3 historiaa. Hankkeen tulosten pohjalta on tarkoitus toteuttaa perusnäyttelyn rakentaminen osana Rajakartanon tulevia muutostöitä. Hankkeen yhteydessä on ollut tarkoitus pohtia myös muotoja pysyvän Haaparannan ja Tornion museoyhteistyön luomiseksi. Hankkeen aikana on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Uutta perusnäyttelyä varten on tuotettu käsikirjoitus Tornionlaakson ja erityisesti Tornion ja Haaparannan rajanylisestä historiasta ja kulttuurista. Käsikirjoituksen kantavana perusteemana on Kohtaamisia rajalla. Sen lisäksi käsikirjoitus jakautuu kahdeksaan alateemaan. Käsikirjoituksen pohjalta on laadittu myös visuaalinen suunnitelma näyttelyn toteuttamiseksi. Visuaalinen suunnitelma sisältää myös valaistussuunnitelman, suunnitelman ääniefektien ja tietotekniikan käytöstä sekä kustannusarvion tulevasta näyttelyn rakentamistyöstä. Hankkeen aikana on selvitetty erilaisia hallinnollisia ja toiminnallisia vaihtoehtoja Tornion ja Haaparannan yhteiseksi museotoimeksi. Niistä annettiin selvitys Tornion kaupungin kulttuuripalvelujen lautakunnalle , joka lähetti asian edelleen tiedoksi Provincia Bothniensikselle ja Haaparannan lapsi- ja nuorisolautakunnalle. Hankkeen aikana on myös pohdittu uutta hakemusta itse näyttelyn rakentamiseksi sekä museorakennuksen peruskorjaamiseksi ja laajentamiseksi. Varsinaista hakemusta ei kuitenkaan jätetty, sillä museorakennuksen ja peruskorjauksen rahoitus on keskeneräinen. 5. Hankkeen toiminta pääpiirteittäin Hanke on kestänyt ajanjakson Tammikuun 2007 aikana rekrytoitiin hankkeelle koordinaattori, joka aloitti työnsä helmikuun alussa. Helmikuussa laadittiin projektille toteuttamisaikataulu ja tiedotussuunnitelma. Tiedottaminen ja yhteydenpito sidosryhmiin aloitettiin heti. Käännöstyö kilpailutettiin. Helmikuussa kutsuttiin ohjausryhmä koolle ensimmäistä kertaa. Helmikuussa aloitti toimintansa myös operatiivinen työryhmä. Maaliskuussa jatkettiin tiedottamista. Hanke oli näkyvästi esillä sekä Ruotsin että Suomen puolen mediassa. Yleisöä kutsuttiin myös tutustumaan museon nykyiseen perusnäyttelyyn ja täyttämään asiakaskyselylomake. Museokävijöiden mielipiteitä ja ehdotuksia näyttelystä kerättiin maaliskuusta alkaen aina heinäkuulle asti. Näyttelyn käsikirjoittajien ekskursiot muihin museonäyttelyihin aloitettiin maaliskuussa. Huhtikuussa käsikirjoitustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Aluksi työskenneltiin ideariihityyppisellä työtavalla ja saatiin aikaan alustava dispositio, pääsisältö ja pääteemat näyttelylle. Myös työnjaosta käsikirjoittamisessa sovittiin. Projektikoordinaattori alkoi pitää ohjausryhmää ajan tasalla projektin toimista sähköpostiviestein. Toukokuussa hanke oli jälleen esillä mediassa: Eurooppa-päivän yhteydessä järjestettiin yleisölle vapaa pääsy museoon ja mahdollisuus keskustella projektikoordinaattorin kanssa perusnäyttelystä ja sen uusimisesta. Kutsua levitettiin tiedotusvälineiden kautta, kirjastojen ilmoitustauluilla ja sähköpostitse kulttuuritoimien kautta. Käsikirjoitustyöryhmän toukokuun kokouksessa 3

4 työryhmäläisiä informoitiin kyselyn tuloksista ja Eurooppa-päivänä yleisöltä saadusta palautteesta. Toukokuussa työryhmässä alettiin suunnitella visuaalisen suunnittelun kilpailuttamista. Kesäkuussa työryhmä tutustui Lapin maakuntamuseoon ja Arktiseen keskukseen. Käännöspalvelujen toimittaja vaihdettiin toiseen aiemman toimittajan epävarman laadun ja hitauden vuoksi. Ohjausryhmä kokoontui 11. kesäkuuta. Aiheina olivat tiedottaminen, kysely ja Eurooppa-päivä, kääntäjän vaihtaminen, käsikirjoituksen eteneminen, visuaalisen suunnittelijan kilpailutus sekä toteutuneet kulut ja alustava väliraportti. Tarjouspyynnöt perusnäyttelyn visuaaliseksi suunnitteluksi lähetettiin 15. kesäkuuta viidelle ruotsalaisella ja viidelle suomalaiselle toimittajalle. Valinta tehtiin ohjausryhmän kokouksessa 13. heinäkuuta. Valintaa valmisteli samana päivänä kokoontunut käsikirjoitustyöryhmä. Tarjoukset oli saatu kahdelta ruotsalaiselta ja neljältä suomalaiselta toimittajalta. Valituksi tuli Tmi Takt Ylöjärveltä Suomesta. Valinta oli yksimielinen. Valinta vahvistettiin Tornion kaupunginhallituksen kokouksessa 6. elokuuta. Yhteydenpito arkkitehti Taina Väisäsen (Takt) ja projektikoordinaattorin välillä aloitettiin jo heinäkuussa. Heinäkuun 26. päivänä postitettiin ensimmäinen väliraportti ja maksatushakemus Interreg-sihteeristölle ja Lapin liittoon. Heinäkuussa, arkkitehdin valinnan jälkeen, hanke oli jälleen esillä Suomen puolen mediassa toimittajien oman aloitteellisuuden ja kiinnostuksen pohjalta. Heinä-, elo- ja syyskuussa ekskursiot muihin museoihin jatkuivat. Käsikirjoitustyöryhmän jäsenet tekivät näitä ekskursioita omaan toimenkuvaansa liittyen. Norrbottenin museon henkilökuntaa vieraili TLMM:ssa ja tutustui nykyiseen perusnäyttelyyn ja kuuli tulevista suunnitelmista. Syksyn toimien alkaessa museon henkilökuntaa informoitiin tulevasta. Myös asiakaskyselyn tuloksista tiedotettiin koko henkilökunnalle. Ensimmäinen yhteinen palaveri näyttelyarkkitehdin ja työryhmän kesken pidettiin syyskuun 4. päivänä. Lokakuussa näyttelyarkkitehdin ja käsikirjoitustyöryhmän yhteistyö tiivistyi. Yhteisiä palavereja oli kaksi. Niiden välillä tieto kulki sähköpostitse. Arkkitehdin luonnoksia kommentoitiin ja muutosehdotuksia esitettiin kokousten välillä sähköpostitse. Näyttelyn käsikirjoitukseen pohjaava visuaalinen ilme alkoi hahmottua. Näyttelyn käsikirjoittamiseen rekrytoitiin lisää asiantuntemusta Oulun yliopistosta ja Luulajan teknillisestä yliopistosta. Myös meänkielen asiantuntijoita konsultoitiin sekä Oulun ja Helsingin yliopistoista että Tukholman yliopistosta. Myös ruotsalaiseen free lancer toimittajaan pidettiin yhteyttä ja neuvoteltiin radiodokumentin käytöstä perusnäyttelyä elävöittämässä. Hankkeen alkuvaiheessa kirjoittaminen oli ollut pääosin TLMM:n museoammatillisen henkilökunnan aikaansaannosta. Lokakuussa tiedottamista jatkettiin. Lehdistö oli koolla museossa ja uutisoi hankkeen saavuttamista tuloksista ja erityisesti näyttelyn tulevasta visuaalisesta asusta näyttävästi. Myös molempien kaupunkien kulttuurilautakuntia informoitiin hankkeesta ja sen tuloksista lautakuntien yhteiskokouksessa lokakuun alussa. Ohjausryhmän neljäs kokoontuminen järjestettiin Luulajassa. Kokoukseen osallistui myös hankkeen valvoja Tiina Marjeta. Kokouksessa esiteltiin projektin väliraportti heinäkuulta, 4

5 käsikirjoituksen ja visuaalisen suunnittelun eteneminen, tiedotuksen onnistuminen sekä projektin loppuaikataulua ja toimia. Hallinnollisten vaihtoehtojen kartoitus aloitettiin. Kokouksessa nousi esille myös mahdollisuus anoa projektille lisäaikaa aina helmikuun 2008 loppuun asti. Loka- ja marraskuun aikana tehtiin myös ylimääräinen väliraportti ajalta Marraskuun alussa museoon kutsuttiin matkailualan yrittäjiä ja organisaatioita Torniosta ja Haaparannalta. Projektia, sen saavuttamia tuloksia ja museon uuden perusnäyttelyn tarjoamia mahdollisuuksia matkailuelinkeinolle esiteltiin. Tilaisuudessa kuultiin myös matkailualan toimijoiden ideoita ja näkemyksiä näyttelyn hyödyntämisestä. Myös Tornion koulutoimen edustaja osallistui tilaisuuteen. Haaparannan koulutointa informoitiin projektista rehtorien kokouksessa 15. marraskuuta. 5

6 Marraskuun 16. päivänä työryhmä ja arkkitehti kokoontuivat jälleen viimeistelemään yhteisiä näkemyksiään ja sovittamaan yhteen käsikirjoitusta ja visuaalista suunnitelmaa. Tuolloin saatettiin todeta, että ollaan melko lähellä hankkeen lopullista tavoitetta. Saman päivän aikana työryhmän ydin ja näyttelyarkkitehti kävivät informoimassa kaupunkien johtoa hankkeessa saavutetuista tuloksista ja kuulemassa mahdollisuuksista viedä rakennusprojektin rahoitusjärjestelyjä eteenpäin. Joulukuun 3. päivänä, kun työryhmä kokoontui viimeiseen yhteiseen palaveriinsa arkkitehdin kanssa ja kun myös ohjausryhmä kokoontui, käsillä olivat valmiit suunnitelmat TLMM:n uudeksi perusnäyttelyksi. Hankekoordinaattori lopetti työnsä vuoden 2007 lopulla. Anotun jatkoajan eli tammikuun sekä helmikuun raportointivaiheen operatiivisesta työskentelystä vastasi hankevastaava Henri Nordberg. Asiantuntija-apua molempien maiden korkeakouluista hankittiin näyttelyn käsikirjoitukseen. Sekä Oulun, Helsingin että Tukholman yliopistoa ja Luulajan teknillistä korkeakoulua konsultoitiin asiassa. Oulun yliopiston arkeologian laboratorion kanssa yhteistyö saatiin alkuun hyvissä ajoin. Identiteettiä ja mm. meänkieltä käsittelevään käsikirjoituksen osaan neuvottelut asiantuntijoiden kanssa venyivät pitkälle. Hyvä yhteistyö saatiin aikaan loppuvuodesta ja asiantuntemusta tilattiin tutkijoilta Helsingin yliopistosta, Tukholman yliopistosta ja Luulajan teknillisestä korkeakoulusta. Erityisesti tämän osion loppuun saattamiseksi projektille anottiin lisäaikaa tammikuun loppuun 2008 asti. Voidaan katsoa, että projekti on onnistunut hyvin. Päätavoite oli saada aikaan näyttelykäsikirjoitus ja siihen pohjaava visuaalinen suunnitelma Tornionlaakson maakuntamuseon uudeksi perusnäyttelyksi Päätavoite on toteutunut. Lisäksi voidaan todeta, että näyttelyn sisällöllisessä puolessa päästiin tavoitteeseen: tuleva perusnäyttely kuvaa rajanylistä historiaa ja kulttuuria, huomioi koko Tornionlaakson ja painottaa erityisesti kaupunkien Tornio ja Haaparanta yhteistä ja erillistä historiaa. Rajan problematiikka on kulkenut suunnittelutyössä mukana sen alkumetreiltä aivan loppuun asti. Lopputuloksena paljoille pohdinnoille siitä, miten rajaa näyttelyssä käsitellään, päädyttiin toteuttamaan se näyttelyn perusteemassa Kohtaamisia rajalla ja käsittelemään rajaa ja sen muutoksia myös erillisessä osiossa. Hankkeen aikana oli tarkoitus pohtia myös Haaparannan ja Tornion yhteisen museotoimen hallinnollisia kuvioita. Selvitys siitä on tehty ja saatettu tiedoksi myös molempien kaupunkien hallintoon sekä Provincia Bothniensikselle. Ongelmia hankkeen toteutuksessa ilmeni vain aikapulan vuoksi. Käytännössä työhön on voitu käyttää vain 11 kuukautta, mikä on lyhyt aika suhteutettuna projektin päätavoitteeseen. Projektikoordinaattori aloitti työnsä helmikuun alussa ja siitä lähtien projektin käytännön toimia on voitu tehokkaasti toteuttaa. Koko näyttelytyöryhmän ja myös loppuvuodeksi rekrytoidun näyttelyarkkitehdin kiitokseksi kuuluu, että lyhyen projektiajan vuoksi työtä on tehty aivan projektiajan loppuun asti ja näin tavoitteet saavutettu. Aika- ja resurssipula on vaivannut hankkeen aikana erityisesti ruotsalaisia hankekumppaneita, Norrbottenin museota ja Haaparannan kuntaa. Molemmilla on ollut vaikeuksia rekrytoida työntekijöitä näyttelyn käsikirjoitustyöhön. Vielä saavutettuina tuloksina, joita ei varsinaisesti hankepäätöksessä ole mainittu, voidaan todeta, että projektinaikainen tiedottaminen onnistui varsin hyvin. Median edustajat saatiin useaan otteeseen tulemaan museoon. Hanke oli näyttävästi esillä mediassa pitkin vuotta ja sitä kautta ns. suurelle yleisölle levisi koko ajan tietoa hankkeesta. Tästä syystä ja myös yleisölle tarjotusta 6

7 mahdollisuudesta osallistua näyttelyn ideointiin varmaankin johtuu se, että kiinnostus ja odotukset maakuntamuseon uusimiseen ovat saadun palautteen mukaan kasvaneet paikallisten asukkaiden keskuudessa. Positiivisena tuloksena voidaan kirjata myös se, että matkailualan toimijat saatiin tulemaan museoon ja sitä kautta viritettyä heidän odotuksiaan museon palveluita kohtaan. Siltä pohjalta on hyvä rakentaa tulevaa yhteistyötä uuden perusnäyttelyn saattamiseksi myös turismin voimavaraksi. Hankkeen aikana heräteltiin myös Tornion ja Haaparannan koulutoimien kiinnostusta uuteen perusnäyttelyyn ja sen suomiin mahdollisuuksiin opetuksessa. Hanke onnistui myös verkostoitumisessa. Päätoimijoiden ja samalla hankeosapuolten, Tornionlaakson maakuntamuseon, Norrbottenin museon ja Haaparannan kunnan kulttuuritoimen välille on syntynyt uutta yhteistoimintaa. Myös muita verkostoja luotiin ja vahvistettiin, joista edellä mainittuna jo matkailu- ja koulutoimi. Yliopistojen asiantuntemusta hyödynnettiin. Erityisenä ansiona voidaan pitää myös visuaalisen suunnittelijan rekrytoinnin onnistumista. Rekrytointi tapahtui hankkeen tulosten kannalta oikeaan aikaan noin puolivälissä, kun itse sisällöllinen käsikirjoitus oli vielä kesken. Näin saatiin visualisti mukaan työryhmän työskentelyyn. Yhteistyö on toiminut vuoropuheluna ja on ollut erittäin onnistunutta ja tuloksekasta. 6. Hankkeen talous 7. Hankkeen tulokset Ohjelma-, kehitys-, toimenpidekokonaisuuden ja omien indikaattoreiden toteutuminen: Odotetuissa tuloksissa kohdassa 2 mainitaan ohjelmaindikaattorina kulttuuritoimintojen lukumäärä ja tavoitteeksi on asetettu 200/vuosi. Rajat ylittävänä kehitysindikaattorina yhteisten kulttuuritoimintojen lukumäärä on ajateltu sadaksi vuodessa. Tässä kohden projektianomuksessa on ajateltu projektin tuloksia tulevaisuudessa - sitten, kun uusi perusnäyttely on valmis ja avoinna 7

8 yleisölle. Itse tämän hankkeen toteutumisaikana, vuoden 2007 aikana, ei hankkeen tuloksena kyseisiin tavoitteisiin voida päästä. Sama koskee kulttuuritoimintoihin osallistuneiden määrää, joksi tavoitteeksi on asetettu 12000/vuosi. Se on tavoitteena ja kävijämääränä realistinen sitten, kun perusnäyttely on uudistettu ja avattu. Myös omissa indikaattoreissa esitetty kävijämäärän lisääntyminen merkittävästi on realistinen tavoite myöhemmässä vaiheessa, ei tämän hankkeen aikana. Rajat ylittävät kehitysindikaattorit ovat toteutuneet hyvin. Yhteistyöhön osallistuneita viranomaisia ja organisaatioita ovat: Norrbottenin museo, Haaparannan kunta ja sen kulttuuritoimi, Tornion kaupunki ja sen kulttuuritoimi. Myös matkailualan organisaatiot ja molempien kaupunkien koulutoimi aktivoitiin mukaan hankkeen loppuvaiheessa. Koko valtakunnan tasolla kahden maan korkeakoulut verkostoituivat hankkeeseen asiantuntijaeliminä. Erityisesti Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan kulttuuritoimien yhteistyö on entisestään vahvistunut projektin aikana. Yhtenä tavoitteena ollut selvitys näiden kaupunkien yhteisen museotoimen hallinnollisesta muodosta on tehty. 8. Hankkeen tulosten hyödyntäminen hankevaiheen jälkeen Hanke päättyy kuukauden jatkoajan jälkeen tammikuussa Hankkeen tuloksena syntyi suunnitelma Tornionlaakson maakuntamuseon uudesta rajanylisestä perusnäyttelystä. Hankkeen yhteydessä pohdittiin myös Tornion ja Haaparannan pysyvää museohallinnollista yhteistyötä. Mahdollinen uuden hallinnon käynnistyminen kytkeytyy Suomen seuraavien kunnallisvaalien yhteyteen (2009). Interreg-rahoitushakemusta uuden perusnäyttelyn toteuttamiseksi ( e) ei jätetty, koska hanke kytkeytyy Tornionlaakson maakuntamuseon rakennuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen, jonka rahoitus on edelleen auki. Hankeosapuolet pyrkivät vuoden 2008 aikana neuvottelemaan rakennushankkeen rahoituksesta. Rakennushanke ja perusnäyttelyn uudistaminen kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Näyttelyrakentamisen Interreg-hakemus tehdään rakennushankkeen töiden rahoituksen varmistuttua. Liitteet: Hankkeessa tuotettu materiaali Suunnitelma Tornionlaakson maakuntamuseon uudesta perusnäyttelystä Muistio Tornioin ja Haaparannan museohallinnollisesta yhteistyöstä Käsikirjoitusaineistoa 344 konekirjoitusliuskaa (ei mukana) Hankevastaava Henri Nordberg Ohjausryhmä

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

TORNION JA HAAPARANNAN MUSEOHALLINOLLINEN YHTEISTYÖ. PM. museonjohtaja Henri Nordberg 29.11.2007. Taustaa

TORNION JA HAAPARANNAN MUSEOHALLINOLLINEN YHTEISTYÖ. PM. museonjohtaja Henri Nordberg 29.11.2007. Taustaa TORNION JA HAAPARANNAN MUSEOHALLINOLLINEN YHTEISTYÖ PM. museonjohtaja Henri Nordberg 29.11.2007 Taustaa Vuonna 2001 Haaparannan kulttuurijohtaja Tapio Salo ja Tornionlaakson maakuntamuseon johtaja Henri

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys 1eLINKEI UUTISKIRJE 5/2013 EU:n Interreg IV Pohjoinen -ohjelman rahoittama Elinkeinopalvelut TornioHaparanda hanke käynnistyi syyskuussa 2012 jatkuen kesäkuuhun 2014. Muita rahoittajia ovat Haaparannan

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO

LAMKO. Tutorvastaavan opas LAMKO LAMKO Tutorvastaavanopas LAMKO SISÄLTÖ Tutorvastaavantehtävät...2 Tapaamiset...2 Vastaavientapaamiset...2 Alojentutortapaamiset...2 Tutorkansio...5 Kirjevalituille...5 Google-kalenteri...6 Tutorpassit...7

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 6.2.2009 Tove Teuvalla 1953

Hankesuunnitelma 6.2.2009 Tove Teuvalla 1953 Hankesuunnitelma 6.2.2009 Tove Teuvalla 1953 Teuvan kunta 1. TAUSTA Teuvalla sijaitsee ainutlaatuinen Tove Janssonin suurtyö, alttaritaulu Kymmenen neitsyttä, jonka Jansson maalasi Teuvalla v. 1953. Tove

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti)

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) 1. Yrityksemme päätoimiala on Fotokauppa 8,7 % Huonekalukauppa 3,7 % Kirjakauppa 9,5 % Kulta ja kellokauppa

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa

Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa Eeva Savolainen, Kymenlaakson amk (31.12.2010 saakka) Olipa kerran Idea v. 2001 KyAMK:n kirjaston

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Hiukka Haaparannan olosuhteiden erityisyydestä sekä ohjelman teosta ja seurannasta Ohjelman sosiaalialaa koskeva puoli Vanhus- ja vammaishuolto Yksilö- ja perhehuolto

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 Loppuraportti 31.12.2013 Koulutuksen järjestäjä: Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (projektin osatoteuttajan osuus) 1. Hankkeen nimi Kaivannais- ja energiateollisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

TAMMIKUU 2014 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai JOULUKUU 2013

TAMMIKUU 2014 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai. Sunnuntai JOULUKUU 2013 1 TAMMIKUU 2014 1 2 3 4 5 Uudenvuodenpäivä 1.-8.1. Uusi Vuosi ja joulu Venäjällä Koululaisten Joululoma 22.12.2013-6.1.2014 6 7 8 9 10 11 12 JOULUKUU 2013 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51

Lisätiedot

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3. Marko Puttonen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu Yhteispalvelun kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Yhteispalvelu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis 1 Natura Mobile Projekti 741 päivää la 1.1.2011 to 31.10.2013 2 NM -automaatio 576 päivää la 1.1.2011 pe 15.3.2013 3 hankinnat 132 päivää ti 1.3.2011 ke 31.8.2011

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Ilma sakeana kysymyksiä Ajotila. Työtila. Kirjasto. n.12 m. pitkä pari metriä leveä tuubi miten asiakasvirrat kulkevat kuinka toimitaan ryhmätilanteissa Miten ergonomia pelaa Voiko hyllyt irrottaa Akkulaturi

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Helsingin yliopiston kirjasto http://www.helsinki.fi/library/ Elise.Pirttiniemi@helsinki.fi

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA SUOMEN PIPLIASEURAN YHTEISTYÖHANKKEET KOOSTE HANKKEIDEN ETENEMISESTÄ JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA SUOMEN PIPLIASEURAN YHTEISTYÖHANKKEET KOOSTE HANKKEIDEN ETENEMISESTÄ JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA SUOMEN PIPLIASEURAN YHTEISTYÖHANKKEET KOOSTE HANKKEIDEN ETENEMISESTÄ JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 2013 2014 Malawin Pipliaseura Valmistuneiden raamatunkäännösten painaminen

Lisätiedot

Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta

Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta Sari Salomaa-Niemi ohjaajien haastattelun kautta Ohjaajien ajatuksia Tampereella päivähoitovetoista ylilääkäri Tuire Sannisto kuuluu

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot