Tietolähteenä: Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä saatu Suomessa vakituisesti asunut väestö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietolähteenä: Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä saatu 31.12. Suomessa vakituisesti asunut väestö."

Transkriptio

1 Aluejako: Kunta (NUTS 5) lähtien Suomessa on 431 kuntaa. Vuoden 2006 alussa tapahtui 1 kuntaliitos kun Rovaniemi (698) ja Rovaniemen maalaiskunta (699) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Rovaniemi, ja sen kuntanumero on 698. Seutukunta (NUTS 4) Seutukunnat ovat yhden tai useamman kunnan muodostamia aluekokonaisuuksia. Sisäasiainministeriö on määritellyt seutukunnat aluepoliittisen tukialuejaon perusalueiksi. Seutukuntien muodostamisen kriteereinä käytettiin kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Vuoden 2006 alussa seutukuntia oli 77. Seutukuntamuutoksia ei tapahtunut vuoden alussa. Maakunta (NUTS 3) Suomessa on 20 maakuntaa. Viimeisin muutos maakuntarajoihin tapahtui vuoden 2005 alussa, jolloin Punkalaidun (619) siirtyi Satakunnan maakunnasta (04) Pirkanmaan maakuntaan (06). Muutos huomioidaan kansallisella tasolla tuotettavissa tilastoissa. Eurostatille toimitettavissa tilastoissa muutosta ei huomioida, koska sinne tiedot toimitetaan NUTS-luokituksen mukaisesti. Lääni Suomessa on 6 lääniä. Kuntaryhmitys Tilastollisessa kuntaryhmityksessä kunnat jaetaan taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin sekä maaseutumaisiin kuntiin. Luokitus perustuu väestölaskentojen yhteydessä kerran viidessä vuodessa tehtyyn taajamarajaukseen ja siitä saatuun tietoon taajamaväestöstä. Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään mutta alle Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle , sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle NUTS -luokitus NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) on EU:n hierarkkinen alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaan laaditaan kaikki EU:n alueelliset tilastot: NUTS 1 (Manner-Suomi, Ahvenanmaa), NUTS 2 (suuralueet 5 kpl), NUTS 3 (maakunnat 20 kpl), NUTS 4 (seutukunnat 77 kpl) ja NUTS 5 (kunnat 431 kpl). Väestö: Tietolähteenä: Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä saatu Suomessa vakituisesti asunut väestö. Väkiluku Väkiluku Tieto kunnassa vakinaisesti asuvasta väestöstä vuoden lopussa saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.

2 Syntyneiden enemmyys Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys on elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus. Kokonaismuutos Kokonaismuutos on väestönlisäys lisättynä väkiluvun rekisterikorjauksilla. Väestönlisäys on syntyneiden enemmyyden ja kokonaisnettomuuton summa. Väestöennuste Tilastokeskuksen käyttämä väestöennustemenetelmä on ns. demografinen komponenttimalli, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla. Kertoimet on laskettu viime vuosien väestönkehityksen perusteella. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestönkehitykseen. Kuntien välinen tulomuutto Toisesta kunnasta kuntaan muuttaneet henkilöt, jotka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Yhdellä henkilöllä voi olla tilastossa monta muuttoa vuoden aikana. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle on voitu katsoa, opiskelijan niin halutessa, vakituisiksi muutoiksi lähtien, jolloin tuli voimaan kotikuntalaki (201/1994). Kuntien välinen lähtömuutto Kunnasta toiseen kuntaan muuttaneet henkilöt, jotka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Yhdellä henkilöllä voi olla tilastossa monta muuttoa vuoden aikana. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle on voitu katsoa, opiskelijan niin halutessa, vakituisiksi muutoiksi lähtien, jolloin tuli voimaan kotikuntalaki (201/1994). Kuntien välinen nettomuutto Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus. Asuntokunta Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntia ei muodosteta henkilöistä, jotka ovat väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla tai tietymättömissä. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntia. Ulkomaalaiset Ulkomaalaisella on kotipaikka Suomessa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikan hakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty. Koulutus: Tietolähteenä: Suomessa suoritetuista tutkinnoista on saatu oppilaitostilastoilta, jotka ovat keränneet ne oppilaitoksilta. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tiedot on saatu STAKESista sekä poimittu Työministeriön rekistereistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa 15 vuotta täyttänyt väestö. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittaneita. Myös ammattitutkintolain mukaan erillisessä tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittaneet luetaan tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Pelkästään peruskoulun, keskikoulun ja kansakoulun käyneet eivät kuulu tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Tutkinnot on luokiteltu henkilön korkeimman, viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan.

3 Keskiasteen tutkinto 2-3 vuotta koulutusta eli noin vuotta koulutusta peruskoulun aloittamisesta: ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, esim. merkantti, perushoitaja Korkea-asteen tutkinto Korkea-asteen tutkinnot = alimman korkea-asteen tutkinnot + alemman korkeakouluasteen tutkinnot + ylemmän korkeakouluasteen tutkinnot +tutkijakoulutusasteen tutkinnot Koulutustasomittain Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Näin siksi että monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken. Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia. Työllisyys: Tietolähteenä: Työssäkäyntitilasto. Työssäkäyntitilastosysteemissä tiedot tuotetaan käyttämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Tiedot tuotetaan yhdistämällä noin 30 rekisteriaineistojen tietoja. Toimiala Yhteiskunnan toimintaa on perinteisesti kuvattu jakamalla toimialat kolmeen ryhmään: alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Alkutuotanto A Maatalous, riistatalous ja metsätalous B Kalatalous Jalostus C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen Palvelut G Tukku- ja vähittäiskauppa H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut P Työnantajakotitaloudet Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot Työllinen työvoima Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Työpaikka Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa

4 laskennallisesti yhden työpaikan. Työsuhteet voivat olla luonteeltaan myös tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Työpaikkaomavaisuus Alueella olevat työpaikat/työlliset*100 saadaan laskettua työpaikkaomavaraisuusaste. Mikäli alueen työpaikkojen lukumäärä on suurempi kuin työllisten lukumäärä, alueen työpaikkaomavaraisuus ylittää 100 %. Työttömyys Tietolähteenä: Kunnittaisissa työttömyystilastoinnissa on käytetty Työministeriön aineistoja. Työttömät vuosittain on laskettu jokaisen kuukauden työttömien työnhakijoiden määrän keskiarvona. Luku suhteutetaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston työvoiman määrään, jonka ajankohta on edeltävän vuoden joulukuun viimeinen päivä. Työttömyysaste Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman prosenttiosuutta koko työvoimasta. Työtön Työtön on työhakija, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Työttömäksi luetaan myös työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, jonka työnhaku- ja työn vastaanottokriteerit täyttyvät. Työssäkäyntialue Työssäkäyntialueen muodostavat keskuskunta ja siihen vähintään 10 % osuudella työvoimasta pendelöivä ympäryskunta tai kunnat. Keskuskunta on pääsääntöisesti kunta, jonka työvoimasta enintään 25 % (aikaisemmin 20 %) käy töissä muissa kunnissa, eikä siitä käy töissä missään muussa yksittäisessä kunnassa yli 10 % työvoimasta. Tilastollista työssäkäyntialueluokitusta tarkistetaan seuraavan kerran vuoden 2005 työssäkäynnin pendelitiedoilla. Asuminen: Tietolähteenä: Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä saatu Suomessa vakituisesti asunut väestö. Tietokoneohjelma luokittelee henkilöt heidän vakituisen asuinpaikkansa tunnuksen mukaan asuntokunniksi. Jokaisen asunnossa vakituisesti asuvan henkilön tietueella on vanhempien, puolison ja kaikkien lasten henkilötunnukset. Näitä vertailemalla ohjelma muodostaa asuntokunnan asukkaista perheet. Asuntojen varustetaso Tietolähteenä: Asuntokantatilastot tuotetaan väestön keskusrekisterin rakennus- ja huoneistotietojen pohjalta. Vakinaisesti asutut asunnot on saatu yhdistämällä väestötietojärjestelmän henkilötiedoilla muodostetut asuntokunnat huoneistotietoihin kotipaikkatunnuksen avulla. Asunto Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan yhden tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään seitsemän neliömetriä ja joka sisältää keittiön, keittokomeron tai keittotilan. Asunnolla on myös oma välitön sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynniksi luetaan esim. omakotitaloissa erillinen ns. ulkoveranta (eteinen). Mikäli käynti asuinhuoneistokokonaisuuteen tapahtuu toiseen asuinhuoneistoon varsinaisesti kuuluvien tilojen läpi, ei edellistä pidetä erillisenä asuinhuoneistona, vaan nämä kokonaisuudet muodostavat yhden asuinhuoneiston. Puutteellisesti varustetusta asunnosta puuttuu peseytymistilat ja/tai keskus- tai sähkölämmitys ja/tai jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai WC.

5 Yritykset ja toimipaikat: Tietolähteenä: Yritystilasto. Toimipaikat Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka, suurimmilla satoja. Tilastoon on valittu yritykset, joiden toiminta-aika ylitti tarkasteluvuonna puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon olla vähintään euroa (vuonna 2003). Liikevaihto Liikevaihto on yleensä tuloslaskelman mukainen. Matka - ja mainostoimistoissa liikevaihdon tilalla käytettiin myyntikatetta vuoteen 1998 saakka. Vuodesta 1999 alkaen näillä toimialoilla sekä lisäksi agentuuritoiminnassa käytetään liikevaihtokäsitteen mukaista liikevaihtoa. Eräiden toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Tärkein näistä on rahoitus- ja vakuutustoiminta. Vuosina liikevaihto on välisenä ja vuodesta 2001 lähtien kalenterivuoden aikana päättyneeltä tilikaudelta. Jos tilikauden pituus erosi 12 kuukaudesta, muunnettiin liikevaihto 12 kuukautta vastaavaksi. Aikasarjoissa esitetyt liikevaihtoluvut ovat nimellisiä. Toimipaikkojen henkilöstö Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosi-työllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella. Teollisuus: Tietolähteenä: Teollisuustilastotiedot kerätään osaksi suoralla otokseen perustuvalla tiedonkeruulla eli lomakekyselyllä sekä osaksi hyväksikäyttämällä Verohallinnon elinkeinoverotusrekisteriä ja Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Teollisuustoiminta (toimialat C,D,E) Teollisuustoimintaan kuuluu kaivostoiminta ja louhinta, teollisuus sekä sähkö- kaasu- ja vesihuolto. Jalostusarvo Tuotannon jalostusarvo (EU:n määritelmän mukainen arvonlisäys perushintaan sisältäen tukipalkkiot). Jalostusarvo mittaa eri tuotannontekijöiden yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan liiketoiminnasta. Jalostusarvon tarkoituksena on kuvata yksikön arvonlisäystä, joka syntyy tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja tuotantotoimintaa varten hankittujen tuotantopanoskustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä työvoimasta aiheutuvia kustannuksia. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusarvo seuraavasti: BRUTTOARVO - aine- ja tarvikeostot - ostot yrityksen muilta toimipaikoilta - varastojen muutos - ulkopuoliset palvelut - muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kauppatavaroiden hankinta = JALOSTUSARVO Teollisuuden henkilökunta Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärä. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Vienti Vienti yhteensä. Tavaroiden ja palvelujen vienti EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin yhteensä. Erä sisältää myös viennin myyntiyhdistysten kautta. Vienti arvostetaan samojen periaatteiden mukaan kuin liikevaihto.

6 Kuntien talous: Tietolähteenä: Kuntien talousarviotilasto on laadittu kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella. Ahvenanmaan kuntia koskevat tiedot on koonnut Ahvenanmaan maakuntahallitus, joka on toimittanut tiedot konekielisenä Tilastokeskukselle. Tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit on saatu Verohallitukselta. Investointien tulorahoitusprosentti Investointien tulorahoitusprosentti = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Kassan riittävyys Kassan riittävyys on 365 x kassavarat/kassasta maksut. Tämä tunnusluku poikkeaa aikaisemmissa tilastoissa käytetyistä kassan riittävyys laskukaavasta. (Kassasta maksut = Henkilöstökulut + palvelujen ostot + aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot tilikauden aikana varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) + avustukset + muut kulut + alv-takaisinperintä + korkokulut + muut rahoituskulut + käyttöomaisuusinvestoinnit + lainananto + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset) Kassavarat Kassavarat = taseessa rahoitusomaisuuteen merkityt sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin, joukkovelkakirjalainasaamiset, rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Lainakanta Lainakanta = Vieras pääoma - pitkäaikaisen vieraan pääoman saadut ennakot lyhytaikaisen vieraan pääoman saadut ennakot lyhytaikaisen vieraan pääoman ostovelat lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelat. Suhteellinen velkaantuneisuus Suhteellinen velkaantuneisuus % = (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Vuosikate Vuosikate muodostuu seuraavasti: toimintakate + verotulot ja valtionosuudet - arvonlisäveron takaisinperintä (=käyttökate) + korkotulot + osinkotulot + muut rahoitustuotot korkokulut muut rahoituskulut. * Vuosikate% = 100 x Vuosikate / Käyttötulot * Vuosikate, % poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Bruttokansantuote: Tietolähteenä: Alueittaisen bruttokansantuotteen (Bkta) laadinnassa käytetään kansantalouden tilinpidon toimialoittaisia kokonaissuureita, jotka eri menetelmin alueellistetaan maakunta- ja seutukuntatasolle. Menetelmiä on EU:n komission toimesta harmonisoitu jäsenmaissa mm. menetelmäkäsikirjojen avulla. Arvonlisäys ja bruttokansantuote Arvonlisäys on kansantalouden tilinpidon käsitteistön mukaan kokonaistuotoksen (esim. liikevaihto) ja käytettyjen välituotepanosten (esim. raaka-aineet) erotus. Kun kaikkien toimialojen arvonlisäykset yhdistetään, saadaan bruttokansantuote. Alueittainen arvonlisäys ja bruttokansantuote mittaavat alueella sijaitsevien toimipaikkojen tuotantoa ja sen kautta alueen taloudellista kehitystä. Aluetilinpito Aluetilinpito vastaa käsitteiltään ja luokituksiltaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 ohjeistusta (EKT95). Aluetilinpidon tiedot ovat yhteensopivia koko maan vuoden 2000 uudistetun tilinpidon tietojen kanssa. Aluetilinpito sisältää tiedot tuotoksesta, välituotekäytöstä, arvonlisäyksestä, palkansaajakorvauksista, kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta, työllisistä,

7 palkansaajista ja yrittäjistä. Aluetilinpidon tietojen aluejakona on suuralue, maakunta ja seutukunta. Fisim-uudistus Aikaisemmin kansantalouden tilinpidossa välilliset rahoituspalvelut eivät ole vaikuttaneet bruttokansantuotteeseen, koska rahoituslaitosten tuottama FISIM on mennyt kokonaisuudessaan ns. jakamattoman sektorin välituotekäyttöön. Tämä erä jaettiin toimialojen arvonlisäyksen summan suhteessa alueille. Uudistuksessa tuotantotilin välituotekäytön FISIM:n jakamisessa alueille on pyritty jäljittelemään koko maan tietojen laskentatapaa. Tarkempi kuvaus FISIMin laskemisesta Suomessa löytyy Vesa Savolaisen raportista Välillisten rahoituspalvelujen laskenta kansantalouden tilinpidossa - Raportti välillisten rahoituspalvelujen eli FISIM:n Suomen koelaskelmista vuosilta (Tilastokeskus, Katsauksia 2004/1, Helsinki 2004). Liiketoiminnan kuukausikuvaajat: Liiketoiminnan kuukausikuvaajilla tarkoitetaan toimialoittain tuotettavia liikevaihto- ja palkkasummakuvaajia, jotka julkaistaan kuukausittain. Tilasto perustuu EU:n asetukseen lyhyen aikavälin tilastoista (N:o 1165/98). Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon aineistoja sekä Tilastokeskuksen lomakekyselyä ja yritysrekisteriä. High Tech ja informaatioala: OECD:n määrittelemät toimialaryhmät ja niiden toimialakoodit vuodelta (TOL2002) Tietolähteenä: Työssäkäyntitilasto. Työssäkäyntitilastosysteemissä tiedot tuotetaan käyttämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Tiedot tuotetaan yhdistämällä noin 30 rekisteriaineistojen tietoja. Korkean teknologian (High tech) toimialat: Lääkekemikaalien, -kasviuutteiden ja lääkintätuotteiden valmistus (244) Konttori- ja tietokoneiden valmistus (30) Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus sekä televisio- ja radiolähettimien, lankapuhelin- ja lennätinlaitteiden valmistus (321,322) Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valm.(33) Ilma-alusten valmistus (353) Tietointensiiviset korkean teknologian palvelut: Posti- ja teleliikenne (64) Tietojenkäsittelypalvelu (72) Tutkimus ja kehittäminen (73) Tietolähteenä: Aineisto Tilastokeskuksen Yritystilastoista. Informaatioalan toimialat: Tavaratuotanto: Konttori- ja tietokoneiden valmistus (30) Eristettyjen johtimien ja kaapeleiden valmistus (313) Radio-, tv- ja tietoliikennevälineiden valmistus (32) Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus (332) Teollisuuden prosessisäätölaitteistojen valmistus (333) Palvelutuotanto: Viihde-elektroniikan tukkukauppa (51432) Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa (51840) Tietoliikennevälineiden tukkukauppa ( 51862)

8 Teleliikenne (642) Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokoneiden vuokraus (71330) Tietojenkäsittelypalvelu (72) Sisältötuotanto: Kustantaminen (221) Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset (7413) Liikkeenhoidon konsultointi (7414) Mainospalvelu (744) Elokuva- ja videotoiminta (921) Radio- ja televisiotoiminta (922) Uutistoimistot (924) Informaatioalan laajaan määritelmään kuuluvat lisäksi (sisältötuotantoon): Painaminen ja siihen liittyvät palvelut (222) Tallenteiden jäljentäminen (223) Videofilmien vuokraus (71401) Tutkimus ja kehittäminen (73) Sihteeri- ja käännöspalvelu (7485) Muut kulttuuri- ja viihdetoiminta (923) Kirjastot, arkistot, museot ja kulttuurilaitokset (925) Liikenne ja matkailu: Tietolähteenä: Tilastokeskus saa Manner-Suomen ajoneuvokohtaiset tiedot Ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvorekisteristä. Henkilöauto Tietolähteenä: Tilastokeskus saa lentoliikennetiedot Ilmailulaitokselta. Kotimaan lentoliikenne Tietolähteenä: Majoitustilaston tiedot kerätään kuukausittain majoitusliikkeiltä Tilastokeskuksen lomakkeilla. Myös majoitusliikkeen omat atk-listaukset hyväksytään, jos ne sisältävät tarvittavat tiedot. Tilastointi perustuu minimikoon ylittävien majoitusliikkeiden kokonaistilastointiin. Tilastolain nojalla (62/1994) majoitusliikkeet ovat velvollisia antamaan tiedot Tilastokeskukselle. Majoitustilasto sisältää kaikki vähintään 10 huoneen / mökin /matkailuvaunupaikan hotellit ja matkustajakodit, lomakylät ja leirintäalueet sekä kaikki retkeilymajat. Kokokriteerin alapuolelle jää 40 % majoitusliikkeistä, joiden osuus huonekapasiteetista on vain noin 8 %. Pienten majoitusliikkeiden lisäksi tilaston ulkopuolelle jäävät erilaiset työ- ja lomaleirit sekä yksityinen majoitus kokonaisuudessaan mukaan lukien vuokrattavat lomamökit. Samoin ulkopuolelle jäävät yöpymiset julkisissa liikennevälineissä, veneilysatamissa sekä SF-Caravanin vain jäsenille tarkoitetuilla alueilla. Linkkejä Tilastokeskuksen internet-sivuille: Luokituspalvelut: Aihealueittaista tilastotietoa: Tilastot: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat:

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentaminen 2014 Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentamisen jalostusarvo kasvoi 8 prosenttia vuonna 2012 Rakentamisen jalostusarvo vuonna 2012 kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkainta

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA 18 214 INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA Innovaatiotoiminta alueellisesti Innovaatiotoimintaa mittaavat tilastot ovat pääasiallisesti kansallisia, ja alueellista tilastotietoa on aiheesta vain vähän

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009 Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Yritykset 214 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Teollisuuden voitot romahtivat vuonna Teollisuuden (toimialat B ja C) liikevaihto oli 136,8 miljardia euroa vuonna. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut

Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut 1(50) Tilastokeskuksen vuosiohjelma 2011 tilastot, tuotteet ja palvelut 1. TILASTOKESKUKSEN TUOTTAMAT TILASTOT... 3 Aikuiskoulutustutkimus... 3 Ajankäyttötutkimus... 3 Ajoneuvotilastot... 4 Alue- ja toimialatilastot...

Lisätiedot

Uudenmaan talouden rakenne 2011

Uudenmaan talouden rakenne 2011 Uudenmaan talouden rakenne 2011 Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto Yksi maakunta ja moninainen talous Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Yhdistyneessä Uudenmaan maakunnassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 2013 47. vuosikerta Statistical Yearbook of the City

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.)

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Aluetilinpito 2008. Kanta-Häme talouskasvun kärjessä 2008

Aluetilinpito 2008. Kanta-Häme talouskasvun kärjessä 2008 Kansantalous 2010 Aluetilinpito 2008 Kanta-Häme talouskasvun kärjessä 2008 Kanta-Häme ei viime vuosina ole yleensä esiintynyt kasvulukujen kärkipaikoilla alueellisen BKT:n mittauksissa. Maakunnan hyvä

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2013) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja. Käsikirjoja 38

Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja. Käsikirjoja 38 Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja Käsikirjoja 38 Käsikirjoja 38 Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja Helsinki 2013 Tiedustelut: Jari Nieminen 09 17 341 Taitto: Marita Potila

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Sisältökuvaus Tilastokeskuksessa on muodostettu tutkimuskäyttöön linkitetty työntekijä-työnantaja-aineisto (Finnish Longitudinal

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013 Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja

Lisätiedot

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus

Tilinpäätöspaneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus Tilinpäätöspaneeli Sisältökuvaus Tilinpäätöspaneeli (1986-2011) on tutkimuskäyttöön tarkoitettu tilinpäätösaikasarja, joka sisältää tutkimuskäytön kannalta olennaisimmat yritysten tuloslaskelman

Lisätiedot