IV valtakunnallinen kansanterveyspäivä Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IV valtakunnallinen kansanterveyspäivä Helsinki 31.3.2008"

Transkriptio

1 Terveyden edistäminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa IV valtakunnallinen kansanterveyspäivä Helsinki Liisa-Maria Voipio-Pulkki Hallintoylilääkäri

2 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohdat ja eteneminen > Paras

3 Tuloveron trendilaskelma sekä päivähoidon, opetuksen, terveydenhuollon, vanhustenhoidon ja erikoissairaanhoidon menoennusteet (reaalihinnat nousevat 1,8 %/vuosi) 24= Koko maa Vanhusten hoito Tulovero Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto, avo Päivähoito Opetus Lähteet: Tilastokeskus, Stakes, Efeko

4 Uudistushankkeen kehyskriteerit ja työvälineet VALTION TALOUS KUNTIEN TALOUS Kuntien tehtävät VÄESTÖ- KIELI- JA IKÄRAKENNE DEMOKRATIA KUNTIEN HENKILÖSTÖ Hallinta ja ohjaus KUNTA- LAINEN Kuntien rahoitus Kuntien palveluiden organisointi MUUTTO- LIIKE Kuntajaotus GLOBALI- SAATIO KV. KILPAI- LUKYKY ELINKEINOPOLI- TIIKKA JA TYÖLLI- SYYS Kuntien yhteistyö EUROOPAN UNIONI TEKNOLOGIAN KEHITYS TUOTTAVUUS

5 4 Keinot Kuntarakennetta vahvistetaan: - yhdistämällä kuntia - liittämällä kuntien osia Tavoitteena on: - elinvoimainen - toimintakykyinen ja - eheä kuntarakenne Palvelurakenteita vahvistetaan: - kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja - lisäämällä kuntien yhteistoimintaa Toiminnan tuottavuutta parannetaan: - tehostamalla kuntien toimintaa palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa - vahvistamalla pääkaupunkiseudun ja muiden yhdyskuntarakenteellisista ongelmista kärsivien kaupunkiseutujen toimintaedellytyksiä

6 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteneminen Rakenteiden uudistuminen Palveluiden uudistaminen vauhdittuu Kunnan koon suurentaminen (kuntaliitos) Terveyspalvelut Yhteistoimintaalueen muodostaminen Vähintään noin 2 asukasta perusterveydenhuollossa ja siihen kiinteästi liittyvissä sosiaalitoimen tehtävissä Sosiaalipalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut

7 Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tämän hetken yhteistoiminta-alueiden (66) aloitusvuodet Uusimaa Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Jo toiminnassa Aloitus ei tiedossa YHT Yht Aloitusvuosi Aloitus arvioitu kahdelle tai useammalle vuodelle 66

8 Kuntajakoselvitysten kaksi isoa aaltoa skenaario 3 skenaario 2 skenaario 1 Kuntajakoselvitysten ensimmäinen aalto tähtäimessä yhdistyminen vuosina Kuntajakoselvitysten toinen aalto tähtäimessä yhdistyminen vuosina vuosi Se, mikä kolmesta skenaariosta toteutuu, riippuu ainakin viidestä (5) tekijästä: 1. Kuinka vahvasti Paras etenee valtiovallan, kuntien ja Kuntaliiton yhteisenä uudistusprosessina 28-29? 2. Millaisia kokemuksia saadaan ensimmäisen aallon kuntien yhdistymisen valmistelusta ja toteutuksesta? 3. Kuinka vahvasti kuntien toimintaympäristön muutospaineet alkavat realisoitua lähestyttäessä 21-lukua? 4. Kuinka paljon alueiden välinen kilpailu kiristyy? 5. Kuinka paljon kunnista löytyy yhteistä tahtoa?

9 PARAS sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Uudistuksessa on sote-näkökulmasta keskeisintä (Stm/KL kuntakirje 27) Hyvinvointivaltion toimintaperustan varmistaminen toteuttamalla uudistukset tarvittaessa puitelain minimit ylittäen lain hengen ja tarkoituksen mukaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon tarkastelu tasavertaisina toimialoina Sujuvien asiakas- ja potilaslähtöisten palveluprosessien varmistaminen Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen, sosiaalisten ongelmien ehkäisy sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ovat tärkeimpiä näkökulmia, kun pyritään väestön yleisen hyvinvoinnin parantamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen ja kustannusten kasvun hallintaan.

10 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon väestöpohjaa vahvistetaan Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto korostavat, että sosiaalihuolto ja perusterveydenhuolto on perusteltua järjestää eheänä toiminnallisena kokonaisuutena

11 Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestäminen Perusterveydenhuollon organisaatioiden lukumäärä vuonna 27 (yli ja alle 2 asukasmäärän organisaatiot) 237 Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioiden lukumäärä tulevaisuudessa kuntien toimeenpanosuunnitelmien mukaan 65 2 as. yht yt-alueet 7-8 kunnat 4-5

12 Paras-puitelaki ei edellytä kunnilta tai yhteistoiminta-alueilta Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen käsittelyä kuntasuunnitelmassa ja/tai toimintakertomuksessa Terveysvaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa Korvamerkittyä resurssointia / budjetointia HUOM. kunnan tehtävien kuvaukset kuntalaissa ja sosiaalihuoltolaissa ovat yhä voimassa Substanssilainsäädännön uudistamistyöhön kohdistuu lisääntyviä paineita millä hallinnollisella tasolla ja millaisella ohjauksella kunnallinen itsehallinto ja asukkaiden oikeudet palveluihin sovitetaan toisiinsa?

13 Kansanterveyslakiin Terveyden edistämiseen liittyvät kunnan tehtävät kuntalaisten terveydentilan seuranta väestöryhmittäin terveysnäkökohtien huomioon otto kaikissa toiminnoissa yhteistyö terveyden edistämiseksi muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa terveysneuvonnan ja -tarkastusten sisältö ja määrä neuvolapalveluissa, kouluterveydenhuollossa sekä lasten ja nuorten ehkäisevässä suun terveydenhuollossa (valtioneuvoston asetus) ehkäisevä mielenterveystyö

14 ENNAKKOKYSYMYS TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVIEN PANELISTEILLE : Kaksi kiireellisintä ja kaksi vaikuttavinta toimenpidettä, joihin kunnan ja terveyskeskuksen tasolla pitäisi ryhtyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi?

15 Kiireellisimmät: hankkeista pysyvään ja kannustavaan toimintaan, fokus lapsiin ja lapsiperheisiin (unohtamatta muita) Kuntastrategia: ikä- ja riskiryhmittäiset toimenpiteet ja seuranta kunnallisvaalikauden alusta VOS-uudistus: sotemenojen osuuden lisäys Talous: kannusteet soteuudistajille sekä kunnan että valtakunnan tasolla Prosessit: asiantuntijoiden vastuut selkeiksi, toimintatavat sopimuspohjaisiksi Matala kynnys palveluihin: lääkärikoulutuksen lisäys ja sähköinen ajanvaraus tk:seen Lapsiperheiden arjen apu - kodinhoitajat ja perhetyöntekijät takaisin Perheneuvoloiden depsykiatrisointi Päivähoidon ja peruskoulun ryhmäkoot pienemmiksi Lähikoulut takaisin! Vanhenevan väestön ikäkausitarkastukset Ylipainon, päihteiden, masennuksen ja perheväkivallan ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit

16 Vaikuttavinta: osaajat palvelemaan eniten hyötyviä asiakkaita; elämänhallinta kansalaistaidoksi lapsesta asti Perhekeskushyvinvointineuvolat kehiin Työterveyshuolto takaisin terveyskeskuksiin Terveyskeskukset isommiksi, verkostoituminen Pth-sosiaalitoimi yhteys: asiakkaan nopea ohjaus oikeaan palveluun Moniammatillinen alueellinen työote Vaikuttavuuden seuranta, tietojärjestelmät, resurssien oikea allokointi Ikäihmisten ja ylipainoisten liikuntapalvelut MBO ja valtimosairauksien ehkäisy kaikille tutuksi Interventiot (etenkin alko) Pitkäaikaistyöttömät, kroonisesti sairaat, syrjäytymisuhassa olevat nuoret etusijalle Kunnan mielipidevaikuttajat oikealle asialle! Median vastuu elämän malleista poliittisen huomion kohteeksi!

17 Tiedonhallinnan ongelmat Tietoa on todella paljon Tärkeä tieto Kertoo väestötason terveysongelmista Kertoo vaikuttavista prosesseista On sensitiivistä kunnan toimenpiteille (muutoksen syyt voidaan jäljittää) On suhteessa kustannuksiin Ennakoi tulevaisuuden palvelutarvetta Vaikuttava tieto on Ajantasaista Soveltuu vertaisarviointiin Kyselyn kohdejoukkona Manner-Suomen kunnat pl Kainuun hallintokokeiluun osallistuvat kunnat. Kuntaliiton Paras-Puntari 1/28 kyselyn tuloksia / MPS&SLP

18 Miten 6 :n kuntayhtymä kuntien päätösten mukaisesti edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista? Tilanne elokuussa 27 kuntien vastausten (N=392) perusteella Tarkoitetaan puitelain 6 :n mukaista laajan väestöpohjan kuntayhtymää Avovastausten sisällön arviointi tehtiin asteikolla -2 STM:n ja Kuntaliiton asiantuntijoiden yhteistyönä 2: tavoitteet, vastuut, rakenteet ja seuranta käyvät ilmi vastauksesta 1: joitakin mainintoja edellisistä : tarkoitettu sisältö puuttuu tai kysymys ymmärretty väärin Tyhjiä vastauksia 92 (23%)

19 Miten 6 :n kuntayhtymä kuntien päätösten mukaisesti edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista? Kuntien määrä Vastanneista 392 kunnasta 92 jätti vastaamatta tähän Vastausten sisällön arviointi asteikolla -2 Vastanneiden keskiarvo,9 Erot alueiden välillä suuria Huono = Ei vastausta Tilanne vastausten sisällön perusteella

20 Miten 6 :n kuntayhtymä kuntien vastausten perusteella (8/27) edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista? Sosiaalipoliittista näkökulmaa ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa nostettu esille vain muutamissa vastauksissa Vakiintunut yhteistyö kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä ja hyvät toimintakäytännöt näkyvät vastauksissa (tavoitteet, vastuut ja rakenteet, seuranta) Muutamissa vastauksissa kuvattiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä pelkästään kunnan toimintana, tai vain erityispalveluita Tarkentavat kysymykset sekä kunnille että 6 :n mukaisille kuntayhtymille tarpeen sote -kysely alkuvuodesta 29 (?)

21 Mitkä tehtävät soveltuisivat laajan väestöpohjan kuntayhtymälle? Kansansairauksien ehkäisy (kaikki strategiatasot) Terveyden edistäminen osana kaikkea erikoissairaanhoitoa Terveydensuojelun asiantuntijatehtävät Väestön terveydentilan mittaaminen ja seurantatiedon tuottaminen Poikkitieteellinen tutkimus- ja kehittämistyö

22 Kaupunkiseutusuunnitelman laatineet kunnat OULU, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä, Ylikiiminki, Yli-Ii JYVÄSKYLÄ, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Hankasalmi, Uurainen suunnitelman on laatinut 18 seutua Kouvolan seutu ja Länsi- Uusimaa vapaaehtoisia Helsingin seudun 1 kehyskuntaa myös vapaaehtoisia Porin seutu totesi suunnitelman laatimisen tarpeettomaksi suunnitelmissa on mukana 143 kuntaa, joista 5 on vapaaehtoisia KOKKOLA, Kruunupyy, Kälviä, Lohtaja SEINÄJOKI, Ilmajoki, Lapua, Nurmo, Ylistaro, Alavus, Jalasjärvi, Kuortane, Kurikka VAASA, Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Oravainen, Vähäkyrö, Vöyri-Maksamaa TAMPERE, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi Puitelaissa mainittu Porin seutu totesi suunnitelman laatimisen tarpeettomaksi HÄMEENLINNA, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos TURKU, Aura, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko, Vahto KOTKA, Hamina, Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Miehikkälä, Virolahti Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, HELSINKI, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Lohja, Nummi-Pusula, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Pohja, Sammatti, Siuntio, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tammisaari Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti PORVOO, Askola, Kuntaliitto Myrskylä, Pernaja Pohjakartta: Affecto Finland Oy, Lupa L717/7 KUOPIO, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi MIKKELI, Hirvensalmi, Ristiina JOENSUU, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä, Eno, Outokumpu, Polvijärvi LAHTI, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Artjärvi, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä LAPPEENRANTA, Joutseno, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Ylämaa KOUVOLA, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala KESKUSKAUPUNKI YHTEISTYÖKUNNAT Puitelaissa mainittu Muu

23 Lopuksi pohdintoja päivän väliotsikoiden pohjalta Tutkimustiedon painoarvoa alueiden ja kuntien päätöksenteossa olisi vahvistettava Poliittisen päätöksenteon luonne tunnustettava Vertaisarvioinnin voima Kenen/keiden tehtävä on valita indikaattorit ja kerätä tieto? Terveyserotiedot mihin vaikuttavat? Riskitiedoista ennakoivaan toimintaan keppiä vai porkkanaa retoriikkaa vai resursseja yksilöä vai yhteiskuntaa vastuuttaen?

24 Kuntajohtajien suhtautuminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksen onnistumiseen oman kuntansa kannalta tammikuussa 28. Lääneittäinen tarkastelu. Niiden osuus, jotka suhtautuvat melko tai erittäin toiveikkaasti (N= ) Länsi-Suomi Etelä-Suomi Oulu Lappi Itä-Suomi % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % toiveikkaasti neutraalisti epäileväisesti Kyselyn kohdejoukkona Manner-Suomen kunnat pl Kainuun hallintokokeiluun osallistuvat kunnat. Kuntaliiton Paras-Puntari 1/28 kyselyn tuloksia / MPS&SLP

25 Yhteiskunnallisten muutoksen askellus Muutostarpeen tiedostaminen ja sitoutuminen kehitystyöhön 1-3 vuotta Käytännön kehitystyö ja kokeilutoiminta 3-4 vuotta Vakiinnuttaminen osaksi arkipäivää 1-3 vuotta YHTEENSÄ 4-1 VUOTTA

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo Taitaja9 Opas kilpailujärjestäjälle Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo ALKUSANAT Taitaja9-toiminnan päätavoitteena on lisätä ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrää erityisesti haasteellisilla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUS KUNTIEN ELINVOIMAAN. VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kuntajohtajapäivät 2011 11.8.

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUS KUNTIEN ELINVOIMAAN. VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kuntajohtajapäivät 2011 11.8. MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUS KUNTIEN ELINVOIMAAN VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kuntajohtajapäivät 2011 11.8.2011, Seinäjoki Tilastoanalyysi muuttoliikkeestä eniten hyötyvistä kunnista Analyysin

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012 Analyysi Porvoon demografisesta kilpailukyvystä muuttoliikkeen näkökulmasta Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo I Muuttoliike Suomessa 2010-luvun vaihteessa II Porvoon muuttovetovoima määrällisestä

Lisätiedot

YRITYSIDEAN TOTEUTUMINEN ASIANTUNTIJAVOIMIN

YRITYSIDEAN TOTEUTUMINEN ASIANTUNTIJAVOIMIN YRITYSIDEAN TOTEUTUMINEN ASIANTUNTIJAVOIMIN Kuva Marjut Hentunen Uusyrityskeskusverkostomme avulla perustettiin viime vuonna yli 8300 uutta yritystä. Se on verkostomme historian korkein lukema. Voimme

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238. Laki. N:o 1230. sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1230 1238 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta... 3461 1231 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT -vastuualue 33/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Kansalaisten liikkuvuus ja kuntien elinvoima

Kansalaisten liikkuvuus ja kuntien elinvoima Kansalaisten liikkuvuus ja kuntien elinvoima VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä 13.10.2011, Hattula Timo Aro 2011 Timo Aro 2011 Timo Aro 2011 877 226 muuttoa

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

KÄVIJÄTUTKIMUS ASUNTOMESSUT LAUKAASSA 11.7. 10.8.2003

KÄVIJÄTUTKIMUS ASUNTOMESSUT LAUKAASSA 11.7. 10.8.2003 KÄVIJÄTUTKIMUS ASUNTOMESSUT LAUKAASSA 11.7. 10.8.2003 Tämä raportti perustuu asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 25 417 perhettä. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO

Lisätiedot

sisältö 25 Saimaan osaston pikkujoulut Kyyrössä 2009 15 Juho Talonen 90 vuotta 11.3.2010 NUMERO 1/2010 ISSN 0786-3268

sisältö 25 Saimaan osaston pikkujoulut Kyyrössä 2009 15 Juho Talonen 90 vuotta 11.3.2010 NUMERO 1/2010 ISSN 0786-3268 1 2010 NUMERO 1/2010 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot