Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli."

Transkriptio

1 Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

2 F ö yt ä k i r j a liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj HarjannejTanner;SiliusjFager;Pekkala ja NUl'Di~en. 1 Luettiin ja hyväk yttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Painijaostolta oli tullut esitys painineuvojan paikan täyttämisestä ja oli jaosto asettunut yksimielisesti puoltamaan K. Nylundin vali~semist tähän toimeen. Eräiden toimikunnan jäsenten palautettua mieliin, ettei jaosto ollut heihän mielestään tehnyt aikanaan kaikkea Oksan kiinnittämiseksi tähän toimeen,katsottiin ettei tällä kertaa ole muuta mahdgllisuutt kuin valita Nylund TUL : n painirmeuvojaksi. Jaostolle jätetiin asian käytännöllisen puolen hoitaminen. 3 Otettiin käsittelyn alaieeksi Eino Borg juttu. Mikkola te= ki selvää niistä toimenpiteistä joihin oli jo ryhdytty asiassa,ni= mittäin,että lehdiisä oli jo torjuttu syytökset liittoa vastaan ja että liiton sihteeri oli lähetetty Kymiin Bo~/gin lu0~e ottamaan selvää asian todellista laadusta. Sihteeri ilmoittikin puhelimitse että hän on ollut Borgin kanssa keskusteluissa ja on Borg itse, to= distajien läsnäollessa vakuuttanut,että kaikki puheet häneen kohq disteuist uhkauksista ovat täysin perättömiä. M initun tied~annon vahvisti myöskin kokoukseen saapunut K~in Weikkojen puheenjohtaja T. Suvikas aivan samanlaisiksi. kuin hänkin on Borgilta saahut. Mainitut tiedmt saatuaan päätti liittotoimikunta jättää sanomalehdistölie julistuksen joss tor~utaan kaikki ne häpeämätt~ mät hyökkäykset, joit porvarillisissa lehdissä on heitetty liit~ toa ja sen jäsenistöä vast an. Julistuksen sananmuodon laatiminen jätettiin Pekkalan,Mikkolan ja Anttilan tehtäväksi. Julistus seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 4 Työväen Urheilulehti O/Y:n kirjelmän johdosta, jossa tiedustellaan

3 julkaistaanko Nousevasta Voima t erikoi ta joulunuweroa,päätti liittotoimikunta yhtyä lehtiyhtiön esitykseen,että Nouseva Voima julk isee erikoisen joulunumeron sit.en,että marr s- joulukuunn numerot yhdistetään ja lehti tulee näinollen 24 sivuiseksi ja yk= sityisnumeron hinnaksi 3:-. 5 Sihteeri oli jättänyt e~ityksen vali t uusviikon vie~t tämisestä vielä tänä syksynä loka t i marraskuun aikan. Keskuste= lusse. olivat kaikki sitä mieltä, että nyt syyskaudella on aivan Ii;' an useita samanlaisia viikkoja joten liittomme valistusviikolle 0= lisi keksittävä joku sopivampi aika. Asia jätettiin seuraavan ko= koukseen johon mennessä toimisto v ~ lvoitettiin suunnittelemaan jo= takin sopivanpaa aikaa valistusviikolle. 6 Kellokosken Alun syysjuhliin tk. 12 p:nä puhujaksi lä= hetetään sihteeri. 7 Painijaoston esityksestä hyväksyttiin seuraavat kilpai= luanomukset: Jyske Waaj koski Pyrintö Tiutinen Weikot Turku Weikot Jyväskylä Taimi 1nha Riento Kotka 23-24/ / /10 kansainväliset /11 " 20-21/ /11. 8 Luettiin kansainvälisen toimistmn kirjelmä koskeva kongres sin ajan muuttamista heinäkuun 10ppupuolelle. Asia jätetttm oeuraavaan kokoukseen johon mennessä Liittojuhlan päätoimikunta kutsutaan koolle antamaan lausuntonsa asiasta. Pöytäkirjan vakuudeksi ~~

4 Totuu ':'no Borgin x xxiii i Porv risl hdi en uti.t n joh 0 työl'i urheiluväen t holt oli i uhk i t tunnet u 1 0 sij Eino Bo l, jos hän ollistuu ReIsin in i luihin..' tt: Dor s n johdosta 0 i i luo unut k:lp.ile ti 'UL:n Liittotoi~i~unt8 ihteerins. A. ullin tie u tele, lö oht i e.. ti Bor;,ilt 01' 0 n ' la " htiuut~sis per;" T" ~ - dustelun on ' 1 ' ei- 1. u ~o..,. 1 t i sti t hn tkin odi t j t ' juo - k'lp - ) lahetn h nkin ti - in 18. nrolles a. Borgin it en," nt... e.. o u ~umo i ki po veri 1 tin e ittiim.. t v ' itteet. Borg on v kuutt nut, ttä h' I.t' ei 01 U:n s n ene uäe k _ s n ;k it 'ist nkäun ~d enten taholta i l ' _D t V 18 hattu. JJi'ä _ on lulli t' dustonut Bor in kotiv' lt', on.~o e taholt E ti xii i 1 u uttn H~l ln n 1 v ik o'en duat J lle, org oli i s Helsirgin on' t te uh' ou t n johdo te luopune ne kilp l is v ikkoj ;M e t.. 0 in J."h~nkin ~e st luun ole IDit~~ sell i.t 1 aunut. _lä.olevet tiedot on., m_n V 'k "oj n ntl-h enjoht; Ii. uvikas 1ii t- l - totoi 1 unn n i; e 0 s or 'n h 'n lie hen ilökohtsi est... ' 1, u. Wllln., to i Sl kuut ut. Kun porvvri 1 h et ov t nnen u u tto n ed v tuuttom 11 tav 1- levi tt- t '11 i i velh l'si ti toja, jot epäsuor,ti ohdistuv t rfu.u: johto j s~n j 'oenistö" V8 - t n, on lu~:n ~iittoto: ~i.ont ODut l-o~~i uu ek en ot te e_v yden J to!'ju t ö... i urh... ilu äke v et h i t, rt lik 1- et s" t ö et. Ii 1 in,is... a skuun 7 p:ne '".. l~övi n Ur eiluliiton Liittotoi ikunts.

5 P ö Y t ä k i r j a (' :1 TUL : n Liittotoiwikunnan kokouksesta 13/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola,V. Visa, U. Nurwinen,U. Rinne, U. Harjanne, V. Siliud, O. Fager ja Helmi Paasonen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Nyrkkeily tuomari- ja toimitsijakurssien ohjelma ja kursseille ilmoite.tut kurssilaiset hyväksyttiin. i~oittanut Kurssilaiset ovat seur vat: Huhta,V. Rauman Toive. Huovinen, Aarne, Enson PyrintÖ. Koski,Vilho, KVich,Arvo, Lehtinell, P. Pietarsaaren Voima. T~p~reen Yritys. T~pereen Kisatoverit. Lindgren,Erkki, Lahden Taimi. fuela,martti, Talikkalan Toverit. Mänty,E. K. Jyväskylän Veikot. Ntrrmi,E. Pal kela,e. I Pitkäsilta,N. Sep~änen,Sulo, TU~:n Viipurin piirin johtokunta. Helsingin Jyry. Lahden Kaleva. Hämeenlinnan kisa. Wainio,A. Kymin Veikot. Kaikille muille,p itsi Palkelalle, oli nyrkkeily jaosto myönnetyn Swk: 500:- suuruisen s ~ ipendin. Vastaisuuteen nähden lausuttiin toivomuksena, että liiton kurssien ohjelmaan j ärjestettäisiin yhä enemwän opetusta seurojen toimitsijatehtävissä ja luennoitaisiin muu$$a työväenliikkeestä ja että k~rssien ohjelm t ja mahdollisesti jaettavat avustukset on ehdottomasti ajoissa jätettävät litltotoiwikunnan hyväksyttäviksi.

6 3. Myönnettiin Piet rs ren Voim lle lup kansallisten nyrkkeilykilpailujen järjestämiseen 23/ Hyväksyttiin liiton jäseneksi pöytyän Työväen Voimistelu~ ja Urheiluseur Ksiw,jot ~lrlln piirin hallinto oli suositellut. 5. Turun Veikot ~lmoitti kirjelmässä,että seuran jäsentä E.Nuutista oli ~yydetty kilpailumatkalle Ruotsiin,Sundswal- 1iin Sundswalls Athletik-& Idrottklub'in painikilpailuihin 18-19/9 ja että seur n johtokunta oli ~atk &n suostuv inen. Kun m inittu ruotsinma lainen seur on tunnetusti miltei puhdas työläisseura ja kun liittotoimikunt on edellisenä ~~~ vuonna tehnyt samanlaisessa t pauksess myönteisen paätöksen, päätettiin ilmoittaa,ettei liittotoimikunnall!nuutisen m tkalle lähtöä v staan muistuttamista. ole mitään tove 6. Jätettiil'l; :p'öydälle Turun piirin ha,llinnon toimittaman,liiton uintimestaruuskilpailujen ehtjydessä s ttuneita kieltolakirikost peuksi koskevan tutkiwuksen tulokset sisältävä kirjelmä. 7. ( Sihteeri ilwoitti,että seitsemän tärkeimmän kansainv8~isten sääntöehdotusten suomennuttaminen jaostoja v ~ten tulisi Systero n rvion mukaan maks maan n.smk: :-. Päätettiin tarjota suomennostyötä tov.kostiaisel~e. 8. Kun Itäv llast,grazista,oli s apunut Arbeiter Athletiksportklubin n~issä kirjoitettu kirjelmä,jossa tiedustell en, voisiko Suomesta matkust~a työläisjalkepallojoukkue pelamaan

7 maini tun seuran jalk pallojoukkuetta vastaan l okakuun alkupuoleila, päätettiin lähettää kir)elwä Itävallan Työväen Urheiluliitolle. Kirjelmässä tiedus tellaan, kuuluuko ~ainittu seura Itäv llan Työväen Urheiluliittoon sekä,mille karal3l1e liitto asetottcl uni tuisi kysyrnyksenalaise:n/suori ttamiseen ntihden. 9. Palloilujaoston puolesta ilmoitettiin,että jaosto a ehdottaa, että taka-kaukaasi~ista jalkapallo~oukkuetta vastaan asetettaisiin pela~8an lauantaina Wesa ja sunnuntaina liittojoukkue. jaoston ehd~tus Vilkkaan keskustelun jälkeen pliätettiin hyväksyä sillä ±XxX toivomuksella, että liittojoukkue on muodostettava mamhdollisimman vahvaksi. 10. Valistus~iikkokysyrnys lykättiin. Toimisto laatikoon tarkan ehdotuksen. 11. Päätettiin kutsu kokoon ylimääräinen kokous keskiviikkona klo 7 Lp. (15/g). Kokouksessa käsitellään kumma.nkin aikaisemmin asetetun komitean ehdotukset liittotoimikunnan julkilausuwiksi pä~vänkysywyksistä. 12. Internatsionaalin Toimistolle päätettiin ilmoittaa, ettei liittowwe voi siirtää liittojuhlaansa ja sen vuoksi toivoo,että kongressin ajaksi hyväksyttäisiin liittomme ehdottawa aika kesäkuussa. Kirjelmtissu pyydetään myöskin liiton tietoon "lähempiä perusteita toimiston jäsenten mielipiteihin nähden. 13. Nuorten jaoston puolesta ilmoitettiin,että jaostg ehdottaa,että myös nuorille,alle 16- vuotta,alettaisiin merkitä virallisia ennätyksiä. Keskustelun jälkeen päätettiin, ettei liiton puolesta

8 L pidetä virallista luettelo nuorten ennätyksistä. 16. Jyryn johtikunta oli ha stanut liiton toimikunnan kanssaan j lkap llo-otteluun,jonk aik ja paikk määrättäisiin myöhemmin. Haaste päätettiin otta vastaan sillä ehdoll,että ottelu suoritet ~n piakkoin ja 7-miehisillå joukkueilla. Liittotoimikunnan joukkueen kapteeniksi valittiin Anttila / Tov.U.Harjanne herätti kysymyksen propagandajalkapallokilpailuthin suhtautumisest nykyään,jolloin ne ovat s aneet vaarallisen l~onteen sen 'vuoksi,että seurat eivät näy 1 inkaan huolehtivan Tampereen liittokokouksen p~ätöksen mukaisesta valvonnast Kun asia tunnu~tettiin erittäin tarkeäksi,p~ätettiin se käsitellä erikuisessa kokouksessa,johon alustuksen 1 at~å to imisto. Wakuudeksi: ~j,(;dfj. \

9 p ö Y t ä k i r j a TU~ : nn Liittotoimikunnan kokouksesta 15/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola, V. J.Kostiainen,T. Tanner,V. Visa, U. Nu~inen, U. Rinne, U.IIarjanne, O. Fager ja V. Lähteinen. 1. u Puheenjohtaja ilmoitti saaneensa tiedon siitt.,että O. Y. Kansanvall[.. n Johtokunta olisi halukas siirtä.n:jtitin yhden kappalcen hallussaa.n oleyis'ta O. Y. Suowen Yleisradion osakkeista liiton nimiin. Päätettiin lähettää liiton nimissä kirjelwä O. Y. Kansanvallan Johtokunr~alle, pyytlien yhden osakkeen siirtoa. 2. Otetti in käs i teit Li.vlikai l i i ttoto inlikulillall keskuudestaan asettar.an komitean( Tanner, Fa6er ja Nur~inen) laatima ehdotue h~nkeu ja suuntaa kosk~vaksi toiminta~h jeeksi liiton johtoelimille. Ehdotus aiheutti santsen laajan ja monipuoli8~n keskugt elun. Sen kuluessa asettuivat pääasiassa kaikki ltisn1iolleet liittotoimikunnan jäsenet eh~otuksen sisältämäin ajatusten ja siinä esiettyjen toimenpiteiden kannalle. Ehdotusta kapp leittain läpikäytäessä tehtiin eräitä muutoksia ja lisäyksiä. Kokonaisuudessaan hyväksyttiin toiwintaohjelausunto sellaisessa rnuodossa, jossa se ~ yy \"' \ U~ lfl. t~ pöytäkirjaaj ~) 3. Aikaisemmin val'itun komitean ( Pekkala.,Tanner ja Fager) laatima laajempi ehdotus liiton perusjärjestöille lähettäväksi kirjelnläksi jätettiin edeileenkin pöydälle,erikoiskokouksessa käsitel täväksi. Wakuudeks i: [~ 11cU{,'

10 (~ (ui:" cx!:1ic~. 1Jlr-Z b ~ ~ "~ ~~. T""oväen }rhei llj.lii toi[ johtoelimille. ~) Liittof'!;) 8 s i sh".isen elämän viime2ikaiset ilmiot ovat Oilll <)c:n Cint~ -- maan a i heito itsetutkiskelull~. Näyt tää olevan välttämät6ntä, että entistä enemmän kiinni tetään vakavaa huomijt a liit ~ n keskus elinten toimintaan nimenoma an ni iden t ~iminnan yhtenäiseksi saat t amise ks i. ka i. kkein ttrkeimmiltä ~silta a n ~iitqn_vlllis tus '_tfl j ärj es~t_ elyl? 2 ;. Liittotoimikunta luonnol i s esti on 8e elin ) joka johts8 l iitqn toimintaa ia vas taa s iit ~. <, Sen toiminnan tehokkuudesta suuressa mää- rili riippuu liiton yle i nen eteenpäinmen o. Juhdcn on s en vuoksm kaikissa tilante iss a seura ttava kiinteästi t oimintaa pysyäkseen tapahtuma in t atolla. Siitä, miten tarkat tiedot se saa alaisiltaan j ärjestöilt ä, riippuu t a ~ s se, miten hyvin johtr pystyy t oimintaa ohjaamaan. (..~ ht a minen on helppoo, jos~ pllri- ja perusj ärjestöjen yhteys liiton t oimi stcon sekä ni i den keskinäinen yhteys on täsmällist ä. On pyrittäv ä s i i h en, et t ä tie d 0 t u s toi m i n t a s a e d aan y ks in k et t C3 i s e ks i, j 0 u s t a va k Sl j a nopeaksi. Täh änast i sessa toiminnassa on ollut havaittavissa siinä suhteessa leväperäisyyttä. J ärjestökurin noudatt amiseen on kiinni- :-:' Täs s ä s uhte ess a me r ki~see paljon l~ito n ha rjgittams neuvont a- ja valisturtyö. Liiton järj es t äjät ja kurs s ien s ekä e~i urheilualojen ohj ao jat ja opetta jat vat ve lvjtettavat t ej emään voitavansa teknilli { ~n opetuks en ohella myöski n tämän epäkr.hd Ln po:st ami seksi. Järj estäjien j a ohj aa jien työ on mu odostettavu tähänastista monipuolisemma k si, sillä he OVJ t ottone et t y önsä eh kä l ii8n kirj oimellis8sti va in t eknillisen t ai säänt öopetuks en kjnd olt8 " Työ~äisurheilun Ja yleensä henkis estä kas v8tukses t a huolehtim~v a t per i 8a tteet juuri järjestäjille j a oh j aaj ille kuuluvi a työaloj a. Tässä on er äitä t ärkeitä näkökohtia vas t a isuuden var alle. Kurs..i1oimini8,!... Lenttvän valistustyön oh olla j ärjestää liitto vuosittain myöskin erilaisia kurssej8. Ni it ä on t ähänasti toime enpantu k u t a ~in urheilul a jia varten erikseen. Opetus on cllut miltei yksinomaan l aadultaan teknillistä. Niiss äkin on j äänyt sivuasiaks i periaatteellinen ja ka s vatuksellinen opetus. Myöskään seur atoi.mi nt aa ei ole riittävästi selost ettu. Vas t 8i suudess o kurssej a järjes t ettäessä on niiden ohjel~ 88 l aa dittaessa juuri näihin ylläma inittu i hin seikkoihin ki i nnitettävä huomict a. Kurssien ohjel ma t eivät s ao mu odlst u8 yksinomaa n teknilli7

11 -. 2 _. seksi opetukseksi. Niiden ohjel miin voi daan aln r sij uittaa lu e nto ~a t.yöläisurheilun peri oa tt ei s t a, l iittomme turkoitusperistä J sää.r..nols t ä, kbnsa in v~lise t ä työläisurheil usto, ~ m m~t illis estj Ja s ivistyksellisestä työväenliikkeestä; liikkeemme suhtees ta muihin työ7äenjär: 3s töihin j.n. e. Ku~ssien 8j. KDnD n '(n yöskl~l tärkeät.ä keskustelun. suo::ittaminen 0pett a j ain ja k U Ts8ilDiste~ kesk~n n~ i stä l ysynyksis t ~. ~1~3 - sien rhjelmat, niin liit~n kui~ piiti kunto jnki n.) JD. liittjtoimikunn 2 ~ vahvistettava. Trimitsij ain kasvst us liit rss amme sietää r tta C1 myös ki n peri-:;npc)hjaj ~8n ±:KXkN:KiMk:KNNXNxrrx:gJXkN:1 käs i ttej.yn all i seksi. Seurcissamme kärsit ään s uuresti kyksneväin toimitsijein pul tetta. Toimitsijoista kuit enkin riippuu, usei n ratkais ev80tikin, j ärjes t ön toiminta. Jrs tnimitsij at eivät rnnolla hoi d t ehtävi ään ta i kka ei vät niitä tarkrin käsit ä, kärsii siitä koko järjestön toiminta. Toi~itsij a in kasvatus on SllS jr nykyhe t kell ä yks i ko ikkein tärkei mpiä Kys ymyks::"ä. Siihen on kiinnitettävä va kavaa h uo miot~. Mitä olisi tehtävä t hmän kys r at ka i s uun s oa ttamiseksi? I Yh tenä keinnna t äss ä suhteess8 on tietys t i se, että lii t on ku~bsi en ohjelmiin otetaan opetusaineiksi myöskin tcimi tsijat8~ t ävät. IV~l:t. t a t ämän lio äks i olisi j o a i ka r y~ t yä t oimeenp8nemosn määrätyi~ välia j oin koko maata käs i ttävi ä suur emp i a toimits i jakurs8ejd. Ni mensä mukaisesti riisi näiden ku~ssi 8n päätehtävänä sellaisten to i~i ts i jav oimi en kas vatt aminen, jotka ohja i siva: seurojen toimint a8 itsenäisesti j a ka i kin puolin oikein. Tällai sten kurssien ohjel massg v~htelis i vat sekä t erreettinen että käytännöilinen ope tus. Näitä kur s s i a olis i alettava t aloudellist en mahd ollisuuksien mukaan toimeennanna alvan.j. l ähituleva i su ud essa. Seurojen toimits ijoi t~ VOISl opastar myöskin julkaisemali pi eni ä, hal pahintaisia kirjas i a, j oiss J selostettoisiin eri t oimitsijain tght äv i ä. Suunniteltu suurempi liiton rpas.n mahdc llisimmad pi 8n saat ava julkai stuksi. Urhe.iJ ul~ht i.:.. Liitrn äänen kan nattaja on ~ärkei~ valistusväline liiton. toiminnassa. Sen vuoksi on siihen k i i nit et t äv~ tarkkaa huomirta. Lehd en t ähänast i nen sisältö anta a kvllä 8 ih ett~ v muistutuksiin. Se -..,.lon o.u.. U L, suurelt a osaltaa n kilpa ilujen selcstamista j 8 teknillisiä asioita käsitteleyää. Ty6l ~ isu rheilu n periaatteellinen ja kasvatuksellinen puoli on :äänyt vähemmälle. Vaikka tämä on liittomme vilkka an kilp8 i.

12 1 -..) - luittll>iminnnn vu::ksi (0)S~t t J i:.l ymmärrettävää) 0 11 kuitenkin s8ilottavj, että sen kustannuksella ei s aisi periaotteellisto kasvatustyötä lyödä l oimin. Nykyään p~ivänkysymykseksi muodostuneeseen keskusteluun s amo -ommattiloisundes"t ll ei lehti ole os allistunut tei'})eellisella ponnella, ei~ä polki~tcmet3~styst~ nj_e ruyöskää~ tuomittu niin päättävästi kuin olisi 0 ~lu t ~ [rn e " ~lista. Näit ä PQu~~8el ~isuuksio 0n ryhdytt ävä k rjaomn j n. Lehden sisältö on S2~tJVO scl12i soksi että siinä ~UOd0StJ~ liitnn periaatteellisia j a kasvatuksellisia kysynyksiä knskettel eva kirjnitusainehisto huom o tt ~vb n rsou, minkä ohelln nn kiinnitettävä enemmän huomiotd ptiivän kysymysten s e lost 8 misee~ ty~l~isurheilun konnalto.! ~ istelu D S8 : D-a~mottilaisuutt D vast ag n rn käytävä edelleenkin t ormokka2 sti. Ty~lijisurhei lun suhdattd muuhui ty~väenliikkeeseen on selostettov8 entistä l s ajemmassv mit~ssa. Kilp 8 ilutoimi~t2 v~ati~ edelleenk i ~ ~mjn OS 8~ S O labdel sisällöstä, mutta on varottava t a rkoi~, et tei s e onosta itselleen yliotetta lehdessä. Kilp J iluse12st~ ks iss o nn kiinnitettävä hu ~mij t 8 teknillis een neuvcntj0n. Muita n..ä1::ök O!lt i 8.. _ Kilpa ilutoiminnassam:r.e ('11 kil p8 UI" he ili joiden epäm~ehekäs t ä j [1 myöskin er äit ä epä.kohtij. Vcl liteto8n ep~'ur he il i j il mo is ta käy: t äytymistä. 5eurcjen kesken on olenosso monin paikgill keskinä i s~ä riittlisuuksio j o jotk t seurnt suorittnvot suor ~ n o ist C1 meidänkin liit~ss 8 mme var7äystä olevs in niin anottujen tähtien nmist Dmises SO. Kilpailujen lopettjj aisct ons 8itsevnt myöskin huomi0t o. Ne muodostuva t usein pelkiksi t 8nssiti18isuuksiksi j o aiheuttavat kj jäliselvittely~jä, jotks luonteeltao n monesti OVJt sangen kius 81- lisia. Liittotoimikunncn olisi tehtävä alnite ja SOpiVDSSJ muc' doss D selvitettävä seuroille, että kilpa ilujen päättäjäisti18isuuksien t arkoituksens e i ole pelkkä yleisön t 2 nssiha~un t yydyttäminen vao n ettd niid 3 n 8vullo l ~vitct~"n urheilullista v ~ listnst ;J j o tehdään tunnetuksi työläisurhei~uo v8likoitujen rhjelmonl.",, meraiden av ~11 8. K rrk e int a~ n vo i tällj isisso tiloisuuksiss~ 0110 lopussa 1 tunti t ~ nssi8. Seuroiss 81nme ilmej,1ee nllrkk n k~~lt o isuv.tt 2 ) joko vfl ikutt80 V (jd. i~l - gollisesti S8urC'jen v äl~ _ siin snhte:_siin j.:: hj.mmentää se,uojen johtomiest en kä~it t e i tä työläisur!1eilun todel1isesta.epiiäm:j.-g.r!.hstä j ~: s s uroj en teht äväs t ä siihen py~ittäessä. Liit totoimikunnon tehtä- - ~

13 vänä on 10 ;tic t DrkJ t toimintoohj ee t koiki11e liiton j ärjestöelimille. Niitä en senj 2lkeen s~vbmlutett o vo kaikiss8 8steisso täytäntöön. Sitäpr itsi on liittctrimikunnon pyrittävä l ähe ttämä~n ed ustcj Jnsa koikkiin piirikrkouksiin. Tällais en toi~inn r n DvullJ on toiveit8 s~ a d D järjestöelint en toiminto muodostum o~ n tärkeiltä csilt 3~ n yhdenmukjiscks i j o se puc'l e st :'_~ n cutt fl isi h uom :J tt ~; v,-l sti liiton hengen p8 r tll1t Jmispyrkimyksiä.

14 p ö Y t ä.~ i r j F1 ~U~ : n Lil~totoimikur~an kokouk- Ses~a 20/ Saapuvilla oliyat V. Mikkola, U. ULl:rminen,U. Rinne, V.Visa,O. Faeer ja U. Harjanne. 1. Jioitettiin edelleenkin pöydälle Turun piirin hallinnon suorittaman tutkimuk~en selo tuksen ~äsittely. 2. Turun piirin ha.llinto oli anonut piirikunnille Il1yönn~tty Smk: 1,000:- suuruista avustusta.kun anomu~ta SeUrallnut suunnitelma ei vastrumut tarkoitustaan,jätettiin sihteerin tehtäväksi asiasta huomau ttaminen piirin hall2011e. 3. Työväen.. Urheilulehtiosakeyhtiöltä.. Se.apunee [;a kirj elmtissi..i.. tieclustelt:i.in,voiko liitto jättäii tulevanakin vuonna Nousevan Voi ~an kuntantamisen ja painat~sen ybtiöllr. Kirjelmä jätettiin lausunnon saamista varten Nuorten jaostolle. 4. :.:ät et t iin merl:-i t ä liiton rikosrekiot eriin Trurpereen piirin johtokunnan ilmoitus siitä,että Tam~er ~e n TyÖväen Uirnarit ovat eroittaneet Seuransa jäsenyyde~tä 1 vuoden ajaksi 1/9 i926 alkaen Ville Laineen ~euran lllainetta alentavan käytöksen ja päihtyneenä esi ir..t~r:i!!is en vuoks i. 5. u:seura Hyväksyttiin liiton alaiseksi seurak i Lammin Satakunnan piiristä. v. ja 6. ~yölnettiin Tampereen Weikoille lupa yleisut.heilukilpailujen järjestämiseen Tampereella 24/

15 7. Talviurh~ilujaoa~on e~itykse"tu päätettiin,että talviurheilujuhlan reklaamiplakaattina käytetlitn Tampere n talviurheilujuhlain aikuista,painettua plakaattia,jolle painetaan teksti suomen,ruot~in, saksan ja venäjän aielillä.sttäpaitsi oikeutettiin talviurhllilujaosto painattawaan pienerr.wän määrän nlyöskin norjan kielelli:i.. 8. Ealloilujaocton e~ityk~estå vahvi~tettiin ta'~-kaukaasialai"ta jalkapallojoukkuetta va"taan asettuvan liittojoukkueen kokoonpano seuraavaksi: HaJ..me tleinonen(turun Veikot) Leskinen(Jyry).It~lund Vuorinen For"ten('ffeiifa) Lindherg GrÖnll1.nd Lundström Sandberg HolUJen Varamiehet : Vuorenpää ja Lc~tonen(Turun Veikot), Lehto ja Pesonen{Jyry~A.T. Ny~tröm sekä T.Speet 'Vesa). HYVäk3:~tiin ~alloilujao~ton ehdotus venäläisille vieraille järje~tettävustå vaati~attomasta kahvitarjoilusta muistomitalien jakoineen. Samoin hyväksyttiin jaoston e"ity" ~iitä,että vanäläin~n joukkue jatkai i matkaansa Turkuun Ja pelaisi siellä ottelun Vei -:kojen joukkuetta v~&taan,kuitenkin sillä ehdolla,että turl.lllaicet suorit~avat kaikki kustannukset li"ämatka~ta. i1akuudeks i: ~ ~ A,pUJL" ---~~~~--~~

16 P Ö Y t ä k i T j a TU.L: y ~ii ttoto imikunnan kokouksesta 27/ aapuvilla olivat v.1:ikkola, E. l:'ekkala] U. Nurminen, U. Rinne,U. Harjanne,V. \i9a,o. Fa- 6 er,t.h. Vilppula,V. Llihteinen Tanner ja Helmi Paasonen.,'" pöytäkirjat. Hyväksyttiin 13/9,15/9 ja 20/9 pidettyjen kokousten 2. otettiin käsiteltäviksi Nousevan Voiman ja TYÖläisnais ten Urheilulehden vastaista julkaisemista koskeve.t kys;vn:ykset. nuorten jp.osto oli csi:tliny+,et+2:': l~ousevan 'foi!l1an julk.<:lise~iste edelleenkin jatke~tai '':'2.p,nmtta että le"'den kustantaminen otettaisiin liiton huostaan. Pite.r.rr.än keskustelun jälkeen piliitettiin yksimielisesti jatkaa Nousevan Voiman julkåis~mista,l~osza " lehti katsottiin erino!:!laisen "urketiksi nuoren urheilija;olven kas~atustyössa.liittot')imikunnan asettal:lf\n ko. i t ean(v'ilp:pu1e,1~nttila, 'Iis") harki ttavaks i v~ jätettiin k symys lehden ottnmisestfl liiton haltuun. Lehtihtiön. ohtokuntaa tiät ett iin pyytää j ätt timään postib aili tu l~s et! tilo,usluet..::::: teloihin asianomaisessa järjestyksessä ilmoitus lehden tilaarrisesta v'.l.odeksi 192?Uuorten jaostolie ltihettiin asia lehden toimitta.m/ista kosl:evalta osaltaan. Naistoimikunta oli esittänyt Työltiisn~isten Urheilulehden julka.i.s".:.:i'" W jatkamista seb: lehden ottac'lista liiton huostaan. Päätettiin periaattees sa jrtkaa lehden julkaiscxis~a. Liiton huostaan ottamiskysymys lähetettiin edellä~ainittuun kowiteaan, jonka puheenjohtajaksi nyt valittiin V. Anttila. LehtiYhtiön johtokunnalta pl.iitettiin pyytää tarkempi selvitys siitf:i.,.critkä l:lpnot muodostavat TYÖläisnaistelL Urheilulehden verrattain korkean osuuden yleisten kulujen tilillä. S;n jälkeen asia k~sitellään lopu:lisesti.

17 3. Falloilujaoston puolesta esitti jaoston sihteeri Anttila selostuksen rauenneiden venäläisottelujen järjestäw~s- ja jälkivap1fista.käytännölliset toimenpiteet liiton puolesta oli suoritettu lo'ppuun aikanaan. Ulkoministeriön P:l.f s iosaston. plt.llikön Välikankaan ilmoituksen muk8.an oli täältä sähköteitse lähetetty iilloitus viisuil1in wyöntämisestä Moskov'1.psa olevalle Suomen lähe \ tystölle jo 20/9.Venälä~sten tiedustelun johdosta iilloit'ettiin liiton toimistosta sähkösanomalla viisumilual: myöntäwis estä 22/9. Kun venä~äisten ljiti ltiliteii matkalle vibeisthln 23/9 illalla ja kun siitä ei saatu tietoa,tiedusteltiln liiton toimistosta sekt. sähköteitse että puhelimitse joukkueen U"atkalle l.å.htöä.vastausta ei saatu.24/9 aamulla t 'iedustel t iin aähköt ei tse Rajaj oen asemapät,lliköltä,olivatko venäläiset jalkapalloilijat ssapuneet rajfm yli. Vastaus oli kieltävä.lau~taina,25/9,ensiwmäisenä aowulla saapui sitten edellisenä iltana ~oskovassa kilpailupäivtnä sdhkösano~atoimistoon jätetty sähkösanoma,jossa ilwoitetaan lyhyecti,ett~ viisu- min myöhäisen saamisen takia ei joukkue ole voinut lähteä watkalle sekä pyydetähn iilloitusta siitä,millo~n jou~d:ue voisi uudelleen saapua Saomeen. Keskustelusf '" todettiin tapaas erittäin ikävä.ksi ja liiton arvoa suuren yleisijn sil.r:jissä alentavaksi. Päätettiin kirjoittaa Moskovaan kaksi kirjelmää,toinen I FKKlr:lle ja toinen Suomen lähetystölle.fi~.iuj:3:tä tiedustellaan,mistä syystä johtui,ettei joukkue lähtenyt matkalleen sopimuksista huolimatta Sekä selostetaan tapauksen ikävää vaikutusta ja liiton sen johdosta kärsimää yli 3,000 SfIfiC:n tappiota.ltihetystcstä tiedustellaar.,:c'1illoin sinne saa:qui tieto viisumin myöntäwisestä sekä milloin venäläistpn puolesta viirl~ia tiedusteltiin. 4. Helsingin piirin johtokunnalta saaruivat sille tarkastettav :_"... i jätetyt liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ]3=sarjan ki. ~8iluje:n tilit.lfilpailut järjesti Kullervo.1v f ukana seuranneessa voinut hyväksyä tilejä TarkAfJt ettaessa havaittiin ti>;:dssä tosiaankin muutamia

18 epätarkkuuksia, joidl-'ll johdosta tilitx pätitetti 1.n :;?alauttqa tfl.-, kaisin seuralle asianomaiseen kuntoon korjattaviksi. ' 5. ~dellisen asian yhteydessb ilmenneiden seikkojen vuoksi päätett iin Mikkolan ehdotuksesta j ät tää to irnist on laadi t tavaks i ehd~ 'f1us lausunnoksi, jossa tarl~oin I:läär~telltliin,mitnn ():>1 tilitys liiton mestfl,rullskilpail'j..ista tehtävä, mitkii tul l" t :...:r.. katsottava kuulllviksi kilpailujen puhtaaseen tuloonjjosta liiton osuus,1/4 lasketaan j. n. e. Liittotoimilnulllan tarkastettua lausunnon lähetet äi::i.n se kaikill e:g:xm: j R.O st 0 il1 e yväkszrttiin liiton jusenseuraksi Voiwi"telu- ja Urbeiluseura Toulrolan Kiri,j0ta Helsingin piirin johtokunta puolsi. 7. Päät ettiin hyväksyä J. Alava liiton jli.seneksi ilman rangaistusaikaa, koska asianomainen he ilö on porvarilliseen toimintaan osallistuessaan ollut vielä lapsen iässä. A. kuulut' ITiåaan. 8. Jä tett iin toimiston t eht tivä:ksi tu t!.:imul'!,.' en to imi tt 3.IDinen lielsingiss3. Turun uintinjestaruuskilpailujen yhteydessä se.ttuneiden iktiviell tapausten johdosta. Tutkil!1usten tuloksien saatettu? liittotoimikunnan tietoon tullaan erikseen pb.ättlmä~ J ollsiko tutkimusten suorittaminen ulote7+~tva rr.yöskin Turkuun. 9 :. Latvian TyövLen Urheilul.!..itolta oli saa}:. '1.ut kir~elwg, jossa ilmoitetaan maassa. va1j itsevan taantumuksen y~:..t~ävän to- siteolla tukahuttaa työväen urheiluliikkeen 13.tviassa.Sen johdosta pyydetäi.in ulkornaisin. vfujesjärjestöjä saattar!ip.an liiton lj.nnttu as'3r.:a yleiseen tietoisuuteen selrä ryhtymääl vastalausetoir!!enpiteisiin tilenteen johdosta. Piiu.tettiin,että liiton puolesta saatetaan asia maan työväenlpbtien kaut~~ julkisuuteen. ~ihteeri laatii seuraavalle koko-

19 ukselle ehdotuksen vastalauseeksi, joka saatetaan yht f ai1::aa j"lllllat\7"ia~ kisuute:an sek::i :-elsing';"esä. otevali"ilähetystön tietoon. 10 ~. Ilznoitettiin Itävallasta saapunee:. vastaulrnen sinne lähetettyyn tiedusteluun palloiluasioissa.päätettiin kirjoi ttaa Itävallan Jalkayalloliitolle( jeterreichischer Fussball- bund) s Kirjeessä sel~etaan lähemmin liitol lemme sanrunutta ~elitarjous - ta, jonka on tehnyt Arbeiter Athletiksport, Club Grazista. Lisäksi ilmoitetaan, että mielellämme lähetälllme joukkueen siinä tapauksessa, jos :mat kia voidaar.. järjcsti:i6. vasta lokakuun lop11upuoicll*s tavanmukaiset matkaehdotzlc hyväksyttiän. Jonkkue voisi kyllä pelata kaksikin ottelua, toisen, Wienissä ja toisen Grazissa. Samaan aikaan llznoitetaan Graziin ~a~nitulle seuralle, åttti liittor:jn1e on 3eettunut yhteyteen n,aini tun ~~'1.1J~a'p9::"10 - liiton kanssa. 11. Kun palloilujaoston uolesta ilmoitettiin,ettei Viipurin p~'rin johtokullta ollut lainkaar.. huolehtinut Viipuriin 12/9 pela ttavaksi IllLL.riityn liiton j alkaj:allomestarmlslcil ailuj en v;ilieräottelun järjesti:ii!li sestä, josta syystä liitojle oli aihe'ltunut huom8tt~va taloudellinen tappio, ptiätettiin tiedustella johtckunralta,illistä syistä johtuen järjestely toimenpiteisiin ei oltu ryhdytty ~ alviurheilujaostolle Illyönnettiin oikeus hankkia kierto-' palkinto liitcn talviurheilujuhliin fenäjän Ja TU:D : n veliseksi palkiru10ksi 1uiste1ussa. Venä1äisten taholta oli ilmoitettu hankittavan samanlainen kiertopalkinto h iiihic'ssa. 13. Tehdyn huomautuksen johdosta puätettiin,että olyillpiafilmin 10pr-.lun filmat tayaks i muärättyyn liitto juhlareklaami 111 li i tettiän myös reklaami talviurheilujuhlista.

20 14. Teht.Järvisen toimiston kautta tekemä ehaotus Siitti, että liitto tekisi so'pirnul~sen hanen 1ranSS1.~,:L eriiiin pl"1it8..merkin wyynnistu aiheutuvr n voiton m~äri:ityn osingon ji:iärnisest~ liiton lw.l'lj uu.. l". ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 15. Kotkall luennolle myönnettiin oikeus kans81li!? ten yleisurheilukilpailuj en j tirj e8"; &miseen 3/ P;":'ö,tettiin tehdyn esityksen mukaisesti kutsua lii't'i;ot2imikunta, lehtiyht iön j oh tol,:u.n".; ['., lehaen t oi!!li tus'd1nta, l -:ht ie+t toimittajrt ja Työvtien Urheilulehtimlesten Kerhon j~sellet yhteisean neuvottelukokoukseen ensi sunnuntaina '!rio 10 a. p. liiton _toimis- lll(~,,'... ' l toon. Alustuksen esittää sihteeri. 1. -t. 17. ihteerin ehj.otus valistusv":'ikon vietosta lykt:.ttiin seura v aan koko Lseen. \. 18 5euraavalle kokoukselle velvoitettiin sihteeri laatiwaan ehdotuksen l itttojuhlnn allruvalmisteluja koskevaksi kiertokirjeek ~i, joka lähete~tun piirien johtokunnille. Wakuudeksi:

21 p ö Y t " ~ k i r j a TUL : n Lii ttotoimi.1run,nfln kokouk.sesta 4/10 l026.saapuvill~ oliva+ E. Pekkala.1/.Mik1wlr..., l. Rinne, T.l~. VilPl ula, U. 1Turrninen, V. Visa, U. Hnrj a!llj',0. Fag~r,V. Lähteinen,rva Paasc~en. 1. Hyväl-syttiin edclli"'len kokoukse:n :,öyti1.kirja. 2. Puheen~()htaja 8plosti niitu tc":.1enpi teifcö, joita toimistor: ja puheenjohtaj... n te.s.cmien pi:iei.töstem :reru;;tce~lc. 01i suoritettu Sel] jälk~en' '-'1n v~nr.läiset }!alloilij~t odottamptta sn'"':;;uivnt Helsinkiin edellisen viikon :?erjantai-a.[>yjuna. Venä}_äie~pn jon1r1meen si.7r :::.;.."~tliset st'ostuivat seuraaviin eht oihin! Ottelun ta suoritetan veni:iläiselle- joukkueelle kcll.~vaukseksi r.: -f" <,)0 ;0 : ls, eidän itseyls:':' l-',stant p,'"'sa o.suntonsd,ruokansa ja matkansu. Jcs, ottelun taloudellinell tulos kohoan huol1lattav ksi, silloin sllori tetaan joukkuef'lle enti~jue n ehtoj E'll ~ukfi:'n~"'" l,:c'rv~,us. -Ottelu suo:eitettiin Pallokentällä. Ranklmsnde teki tyhjiksi taloudelliset totvee-:, rnutt:a satep.sta huolimatta" oli kentällä mijj;ei 19.sk~l!1lissa ede± lytetty minimim": ärä., 1, 000 hp,nkeä. ~oilzlpnpi teet hyväks:rtti iu. 3. Palloilu ja c"~ n s~~teeri ilcoitti,että ven~lri8+'en toivc'.lluksesta. oli suumtiteltu uusintaottp un torstailla,7/10,eläinturhan kentällä. Suunnitp ].l!la hyväksyttiin sil]_:1 ehdolla,että venäläiset s\iostu"~td.t edellioeen otteluun nill den voima.ssf-lolleisiin e~toihin. Käytännölliset toimenpiteet jätettiin];-l 'l oilujaoston huolehdittaviksi. 4. :u.1t1jnnet t iin s e u.~.."." t lr il.r;ailuluva t : Nyrkkeilykilpailujn. varten:

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot