Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli."

Transkriptio

1 Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

2 F ö yt ä k i r j a liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj HarjannejTanner;SiliusjFager;Pekkala ja NUl'Di~en. 1 Luettiin ja hyväk yttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Painijaostolta oli tullut esitys painineuvojan paikan täyttämisestä ja oli jaosto asettunut yksimielisesti puoltamaan K. Nylundin vali~semist tähän toimeen. Eräiden toimikunnan jäsenten palautettua mieliin, ettei jaosto ollut heihän mielestään tehnyt aikanaan kaikkea Oksan kiinnittämiseksi tähän toimeen,katsottiin ettei tällä kertaa ole muuta mahdgllisuutt kuin valita Nylund TUL : n painirmeuvojaksi. Jaostolle jätetiin asian käytännöllisen puolen hoitaminen. 3 Otettiin käsittelyn alaieeksi Eino Borg juttu. Mikkola te= ki selvää niistä toimenpiteistä joihin oli jo ryhdytty asiassa,ni= mittäin,että lehdiisä oli jo torjuttu syytökset liittoa vastaan ja että liiton sihteeri oli lähetetty Kymiin Bo~/gin lu0~e ottamaan selvää asian todellista laadusta. Sihteeri ilmoittikin puhelimitse että hän on ollut Borgin kanssa keskusteluissa ja on Borg itse, to= distajien läsnäollessa vakuuttanut,että kaikki puheet häneen kohq disteuist uhkauksista ovat täysin perättömiä. M initun tied~annon vahvisti myöskin kokoukseen saapunut K~in Weikkojen puheenjohtaja T. Suvikas aivan samanlaisiksi. kuin hänkin on Borgilta saahut. Mainitut tiedmt saatuaan päätti liittotoimikunta jättää sanomalehdistölie julistuksen joss tor~utaan kaikki ne häpeämätt~ mät hyökkäykset, joit porvarillisissa lehdissä on heitetty liit~ toa ja sen jäsenistöä vast an. Julistuksen sananmuodon laatiminen jätettiin Pekkalan,Mikkolan ja Anttilan tehtäväksi. Julistus seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 4 Työväen Urheilulehti O/Y:n kirjelmän johdosta, jossa tiedustellaan

3 julkaistaanko Nousevasta Voima t erikoi ta joulunuweroa,päätti liittotoimikunta yhtyä lehtiyhtiön esitykseen,että Nouseva Voima julk isee erikoisen joulunumeron sit.en,että marr s- joulukuunn numerot yhdistetään ja lehti tulee näinollen 24 sivuiseksi ja yk= sityisnumeron hinnaksi 3:-. 5 Sihteeri oli jättänyt e~ityksen vali t uusviikon vie~t tämisestä vielä tänä syksynä loka t i marraskuun aikan. Keskuste= lusse. olivat kaikki sitä mieltä, että nyt syyskaudella on aivan Ii;' an useita samanlaisia viikkoja joten liittomme valistusviikolle 0= lisi keksittävä joku sopivampi aika. Asia jätettiin seuraavan ko= koukseen johon mennessä toimisto v ~ lvoitettiin suunnittelemaan jo= takin sopivanpaa aikaa valistusviikolle. 6 Kellokosken Alun syysjuhliin tk. 12 p:nä puhujaksi lä= hetetään sihteeri. 7 Painijaoston esityksestä hyväksyttiin seuraavat kilpai= luanomukset: Jyske Waaj koski Pyrintö Tiutinen Weikot Turku Weikot Jyväskylä Taimi 1nha Riento Kotka 23-24/ / /10 kansainväliset /11 " 20-21/ /11. 8 Luettiin kansainvälisen toimistmn kirjelmä koskeva kongres sin ajan muuttamista heinäkuun 10ppupuolelle. Asia jätetttm oeuraavaan kokoukseen johon mennessä Liittojuhlan päätoimikunta kutsutaan koolle antamaan lausuntonsa asiasta. Pöytäkirjan vakuudeksi ~~

4 Totuu ':'no Borgin x xxiii i Porv risl hdi en uti.t n joh 0 työl'i urheiluväen t holt oli i uhk i t tunnet u 1 0 sij Eino Bo l, jos hän ollistuu ReIsin in i luihin..' tt: Dor s n johdosta 0 i i luo unut k:lp.ile ti 'UL:n Liittotoi~i~unt8 ihteerins. A. ullin tie u tele, lö oht i e.. ti Bor;,ilt 01' 0 n ' la " htiuut~sis per;" T" ~ - dustelun on ' 1 ' ei- 1. u ~o..,. 1 t i sti t hn tkin odi t j t ' juo - k'lp - ) lahetn h nkin ti - in 18. nrolles a. Borgin it en," nt... e.. o u ~umo i ki po veri 1 tin e ittiim.. t v ' itteet. Borg on v kuutt nut, ttä h' I.t' ei 01 U:n s n ene uäe k _ s n ;k it 'ist nkäun ~d enten taholta i l ' _D t V 18 hattu. JJi'ä _ on lulli t' dustonut Bor in kotiv' lt', on.~o e taholt E ti xii i 1 u uttn H~l ln n 1 v ik o'en duat J lle, org oli i s Helsirgin on' t te uh' ou t n johdo te luopune ne kilp l is v ikkoj ;M e t.. 0 in J."h~nkin ~e st luun ole IDit~~ sell i.t 1 aunut. _lä.olevet tiedot on., m_n V 'k "oj n ntl-h enjoht; Ii. uvikas 1ii t- l - totoi 1 unn n i; e 0 s or 'n h 'n lie hen ilökohtsi est... ' 1, u. Wllln., to i Sl kuut ut. Kun porvvri 1 h et ov t nnen u u tto n ed v tuuttom 11 tav 1- levi tt- t '11 i i velh l'si ti toja, jot epäsuor,ti ohdistuv t rfu.u: johto j s~n j 'oenistö" V8 - t n, on lu~:n ~iittoto: ~i.ont ODut l-o~~i uu ek en ot te e_v yden J to!'ju t ö... i urh... ilu äke v et h i t, rt lik 1- et s" t ö et. Ii 1 in,is... a skuun 7 p:ne '".. l~övi n Ur eiluliiton Liittotoi ikunts.

5 P ö Y t ä k i r j a (' :1 TUL : n Liittotoiwikunnan kokouksesta 13/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola,V. Visa, U. Nurwinen,U. Rinne, U. Harjanne, V. Siliud, O. Fager ja Helmi Paasonen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Nyrkkeily tuomari- ja toimitsijakurssien ohjelma ja kursseille ilmoite.tut kurssilaiset hyväksyttiin. i~oittanut Kurssilaiset ovat seur vat: Huhta,V. Rauman Toive. Huovinen, Aarne, Enson PyrintÖ. Koski,Vilho, KVich,Arvo, Lehtinell, P. Pietarsaaren Voima. T~p~reen Yritys. T~pereen Kisatoverit. Lindgren,Erkki, Lahden Taimi. fuela,martti, Talikkalan Toverit. Mänty,E. K. Jyväskylän Veikot. Ntrrmi,E. Pal kela,e. I Pitkäsilta,N. Sep~änen,Sulo, TU~:n Viipurin piirin johtokunta. Helsingin Jyry. Lahden Kaleva. Hämeenlinnan kisa. Wainio,A. Kymin Veikot. Kaikille muille,p itsi Palkelalle, oli nyrkkeily jaosto myönnetyn Swk: 500:- suuruisen s ~ ipendin. Vastaisuuteen nähden lausuttiin toivomuksena, että liiton kurssien ohjelmaan j ärjestettäisiin yhä enemwän opetusta seurojen toimitsijatehtävissä ja luennoitaisiin muu$$a työväenliikkeestä ja että k~rssien ohjelm t ja mahdollisesti jaettavat avustukset on ehdottomasti ajoissa jätettävät litltotoiwikunnan hyväksyttäviksi.

6 3. Myönnettiin Piet rs ren Voim lle lup kansallisten nyrkkeilykilpailujen järjestämiseen 23/ Hyväksyttiin liiton jäseneksi pöytyän Työväen Voimistelu~ ja Urheiluseur Ksiw,jot ~lrlln piirin hallinto oli suositellut. 5. Turun Veikot ~lmoitti kirjelmässä,että seuran jäsentä E.Nuutista oli ~yydetty kilpailumatkalle Ruotsiin,Sundswal- 1iin Sundswalls Athletik-& Idrottklub'in painikilpailuihin 18-19/9 ja että seur n johtokunta oli ~atk &n suostuv inen. Kun m inittu ruotsinma lainen seur on tunnetusti miltei puhdas työläisseura ja kun liittotoimikunt on edellisenä ~~~ vuonna tehnyt samanlaisessa t pauksess myönteisen paätöksen, päätettiin ilmoittaa,ettei liittotoimikunnall!nuutisen m tkalle lähtöä v staan muistuttamista. ole mitään tove 6. Jätettiil'l; :p'öydälle Turun piirin ha,llinnon toimittaman,liiton uintimestaruuskilpailujen ehtjydessä s ttuneita kieltolakirikost peuksi koskevan tutkiwuksen tulokset sisältävä kirjelmä. 7. ( Sihteeri ilwoitti,että seitsemän tärkeimmän kansainv8~isten sääntöehdotusten suomennuttaminen jaostoja v ~ten tulisi Systero n rvion mukaan maks maan n.smk: :-. Päätettiin tarjota suomennostyötä tov.kostiaisel~e. 8. Kun Itäv llast,grazista,oli s apunut Arbeiter Athletiksportklubin n~issä kirjoitettu kirjelmä,jossa tiedustell en, voisiko Suomesta matkust~a työläisjalkepallojoukkue pelamaan

7 maini tun seuran jalk pallojoukkuetta vastaan l okakuun alkupuoleila, päätettiin lähettää kir)elwä Itävallan Työväen Urheiluliitolle. Kirjelmässä tiedus tellaan, kuuluuko ~ainittu seura Itäv llan Työväen Urheiluliittoon sekä,mille karal3l1e liitto asetottcl uni tuisi kysyrnyksenalaise:n/suori ttamiseen ntihden. 9. Palloilujaoston puolesta ilmoitettiin,että jaosto a ehdottaa, että taka-kaukaasi~ista jalkapallo~oukkuetta vastaan asetettaisiin pela~8an lauantaina Wesa ja sunnuntaina liittojoukkue. jaoston ehd~tus Vilkkaan keskustelun jälkeen pliätettiin hyväksyä sillä ±XxX toivomuksella, että liittojoukkue on muodostettava mamhdollisimman vahvaksi. 10. Valistus~iikkokysyrnys lykättiin. Toimisto laatikoon tarkan ehdotuksen. 11. Päätettiin kutsu kokoon ylimääräinen kokous keskiviikkona klo 7 Lp. (15/g). Kokouksessa käsitellään kumma.nkin aikaisemmin asetetun komitean ehdotukset liittotoimikunnan julkilausuwiksi pä~vänkysywyksistä. 12. Internatsionaalin Toimistolle päätettiin ilmoittaa, ettei liittowwe voi siirtää liittojuhlaansa ja sen vuoksi toivoo,että kongressin ajaksi hyväksyttäisiin liittomme ehdottawa aika kesäkuussa. Kirjelmtissu pyydetään myöskin liiton tietoon "lähempiä perusteita toimiston jäsenten mielipiteihin nähden. 13. Nuorten jaoston puolesta ilmoitettiin,että jaostg ehdottaa,että myös nuorille,alle 16- vuotta,alettaisiin merkitä virallisia ennätyksiä. Keskustelun jälkeen päätettiin, ettei liiton puolesta

8 L pidetä virallista luettelo nuorten ennätyksistä. 16. Jyryn johtikunta oli ha stanut liiton toimikunnan kanssaan j lkap llo-otteluun,jonk aik ja paikk määrättäisiin myöhemmin. Haaste päätettiin otta vastaan sillä ehdoll,että ottelu suoritet ~n piakkoin ja 7-miehisillå joukkueilla. Liittotoimikunnan joukkueen kapteeniksi valittiin Anttila / Tov.U.Harjanne herätti kysymyksen propagandajalkapallokilpailuthin suhtautumisest nykyään,jolloin ne ovat s aneet vaarallisen l~onteen sen 'vuoksi,että seurat eivät näy 1 inkaan huolehtivan Tampereen liittokokouksen p~ätöksen mukaisesta valvonnast Kun asia tunnu~tettiin erittäin tarkeäksi,p~ätettiin se käsitellä erikuisessa kokouksessa,johon alustuksen 1 at~å to imisto. Wakuudeksi: ~j,(;dfj. \

9 p ö Y t ä k i r j a TU~ : nn Liittotoimikunnan kokouksesta 15/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola, V. J.Kostiainen,T. Tanner,V. Visa, U. Nu~inen, U. Rinne, U.IIarjanne, O. Fager ja V. Lähteinen. 1. u Puheenjohtaja ilmoitti saaneensa tiedon siitt.,että O. Y. Kansanvall[.. n Johtokunta olisi halukas siirtä.n:jtitin yhden kappalcen hallussaa.n oleyis'ta O. Y. Suowen Yleisradion osakkeista liiton nimiin. Päätettiin lähettää liiton nimissä kirjelwä O. Y. Kansanvallan Johtokunr~alle, pyytlien yhden osakkeen siirtoa. 2. Otetti in käs i teit Li.vlikai l i i ttoto inlikulillall keskuudestaan asettar.an komitean( Tanner, Fa6er ja Nur~inen) laatima ehdotue h~nkeu ja suuntaa kosk~vaksi toiminta~h jeeksi liiton johtoelimille. Ehdotus aiheutti santsen laajan ja monipuoli8~n keskugt elun. Sen kuluessa asettuivat pääasiassa kaikki ltisn1iolleet liittotoimikunnan jäsenet eh~otuksen sisältämäin ajatusten ja siinä esiettyjen toimenpiteiden kannalle. Ehdotusta kapp leittain läpikäytäessä tehtiin eräitä muutoksia ja lisäyksiä. Kokonaisuudessaan hyväksyttiin toiwintaohjelausunto sellaisessa rnuodossa, jossa se ~ yy \"' \ U~ lfl. t~ pöytäkirjaaj ~) 3. Aikaisemmin val'itun komitean ( Pekkala.,Tanner ja Fager) laatima laajempi ehdotus liiton perusjärjestöille lähettäväksi kirjelnläksi jätettiin edeileenkin pöydälle,erikoiskokouksessa käsitel täväksi. Wakuudeks i: [~ 11cU{,'

10 (~ (ui:" cx!:1ic~. 1Jlr-Z b ~ ~ "~ ~~. T""oväen }rhei llj.lii toi[ johtoelimille. ~) Liittof'!;) 8 s i sh".isen elämän viime2ikaiset ilmiot ovat Oilll <)c:n Cint~ -- maan a i heito itsetutkiskelull~. Näyt tää olevan välttämät6ntä, että entistä enemmän kiinni tetään vakavaa huomijt a liit ~ n keskus elinten toimintaan nimenoma an ni iden t ~iminnan yhtenäiseksi saat t amise ks i. ka i. kkein ttrkeimmiltä ~silta a n ~iitqn_vlllis tus '_tfl j ärj es~t_ elyl? 2 ;. Liittotoimikunta luonnol i s esti on 8e elin ) joka johts8 l iitqn toimintaa ia vas taa s iit ~. <, Sen toiminnan tehokkuudesta suuressa mää- rili riippuu liiton yle i nen eteenpäinmen o. Juhdcn on s en vuoksm kaikissa tilante iss a seura ttava kiinteästi t oimintaa pysyäkseen tapahtuma in t atolla. Siitä, miten tarkat tiedot se saa alaisiltaan j ärjestöilt ä, riippuu t a ~ s se, miten hyvin johtr pystyy t oimintaa ohjaamaan. (..~ ht a minen on helppoo, jos~ pllri- ja perusj ärjestöjen yhteys liiton t oimi stcon sekä ni i den keskinäinen yhteys on täsmällist ä. On pyrittäv ä s i i h en, et t ä tie d 0 t u s toi m i n t a s a e d aan y ks in k et t C3 i s e ks i, j 0 u s t a va k Sl j a nopeaksi. Täh änast i sessa toiminnassa on ollut havaittavissa siinä suhteessa leväperäisyyttä. J ärjestökurin noudatt amiseen on kiinni- :-:' Täs s ä s uhte ess a me r ki~see paljon l~ito n ha rjgittams neuvont a- ja valisturtyö. Liiton järj es t äjät ja kurs s ien s ekä e~i urheilualojen ohj ao jat ja opetta jat vat ve lvjtettavat t ej emään voitavansa teknilli { ~n opetuks en ohella myöski n tämän epäkr.hd Ln po:st ami seksi. Järj estäjien j a ohj aa jien työ on mu odostettavu tähänastista monipuolisemma k si, sillä he OVJ t ottone et t y önsä eh kä l ii8n kirj oimellis8sti va in t eknillisen t ai säänt öopetuks en kjnd olt8 " Työ~äisurheilun Ja yleensä henkis estä kas v8tukses t a huolehtim~v a t per i 8a tteet juuri järjestäjille j a oh j aaj ille kuuluvi a työaloj a. Tässä on er äitä t ärkeitä näkökohtia vas t a isuuden var alle. Kurs..i1oimini8,!... Lenttvän valistustyön oh olla j ärjestää liitto vuosittain myöskin erilaisia kurssej8. Ni it ä on t ähänasti toime enpantu k u t a ~in urheilul a jia varten erikseen. Opetus on cllut miltei yksinomaan l aadultaan teknillistä. Niiss äkin on j äänyt sivuasiaks i periaatteellinen ja ka s vatuksellinen opetus. Myöskään seur atoi.mi nt aa ei ole riittävästi selost ettu. Vas t 8i suudess o kurssej a järjes t ettäessä on niiden ohjel~ 88 l aa dittaessa juuri näihin ylläma inittu i hin seikkoihin ki i nnitettävä huomict a. Kurssien ohjel ma t eivät s ao mu odlst u8 yksinomaa n teknilli7

11 -. 2 _. seksi opetukseksi. Niiden ohjel miin voi daan aln r sij uittaa lu e nto ~a t.yöläisurheilun peri oa tt ei s t a, l iittomme turkoitusperistä J sää.r..nols t ä, kbnsa in v~lise t ä työläisurheil usto, ~ m m~t illis estj Ja s ivistyksellisestä työväenliikkeestä; liikkeemme suhtees ta muihin työ7äenjär: 3s töihin j.n. e. Ku~ssien 8j. KDnD n '(n yöskl~l tärkeät.ä keskustelun. suo::ittaminen 0pett a j ain ja k U Ts8ilDiste~ kesk~n n~ i stä l ysynyksis t ~. ~1~3 - sien rhjelmat, niin liit~n kui~ piiti kunto jnki n.) JD. liittjtoimikunn 2 ~ vahvistettava. Trimitsij ain kasvst us liit rss amme sietää r tta C1 myös ki n peri-:;npc)hjaj ~8n ±:KXkN:KiMk:KNNXNxrrx:gJXkN:1 käs i ttej.yn all i seksi. Seurcissamme kärsit ään s uuresti kyksneväin toimitsijein pul tetta. Toimitsijoista kuit enkin riippuu, usei n ratkais ev80tikin, j ärjes t ön toiminta. Jrs tnimitsij at eivät rnnolla hoi d t ehtävi ään ta i kka ei vät niitä tarkrin käsit ä, kärsii siitä koko järjestön toiminta. Toi~itsij a in kasvatus on SllS jr nykyhe t kell ä yks i ko ikkein tärkei mpiä Kys ymyks::"ä. Siihen on kiinnitettävä va kavaa h uo miot~. Mitä olisi tehtävä t hmän kys r at ka i s uun s oa ttamiseksi? I Yh tenä keinnna t äss ä suhteess8 on tietys t i se, että lii t on ku~bsi en ohjelmiin otetaan opetusaineiksi myöskin tcimi tsijat8~ t ävät. IV~l:t. t a t ämän lio äks i olisi j o a i ka r y~ t yä t oimeenp8nemosn määrätyi~ välia j oin koko maata käs i ttävi ä suur emp i a toimits i jakurs8ejd. Ni mensä mukaisesti riisi näiden ku~ssi 8n päätehtävänä sellaisten to i~i ts i jav oimi en kas vatt aminen, jotka ohja i siva: seurojen toimint a8 itsenäisesti j a ka i kin puolin oikein. Tällai sten kurssien ohjel massg v~htelis i vat sekä t erreettinen että käytännöilinen ope tus. Näitä kur s s i a olis i alettava t aloudellist en mahd ollisuuksien mukaan toimeennanna alvan.j. l ähituleva i su ud essa. Seurojen toimits ijoi t~ VOISl opastar myöskin julkaisemali pi eni ä, hal pahintaisia kirjas i a, j oiss J selostettoisiin eri t oimitsijain tght äv i ä. Suunniteltu suurempi liiton rpas.n mahdc llisimmad pi 8n saat ava julkai stuksi. Urhe.iJ ul~ht i.:.. Liitrn äänen kan nattaja on ~ärkei~ valistusväline liiton. toiminnassa. Sen vuoksi on siihen k i i nit et t äv~ tarkkaa huomirta. Lehd en t ähänast i nen sisältö anta a kvllä 8 ih ett~ v muistutuksiin. Se -..,.lon o.u.. U L, suurelt a osaltaa n kilpa ilujen selcstamista j 8 teknillisiä asioita käsitteleyää. Ty6l ~ isu rheilu n periaatteellinen ja kasvatuksellinen puoli on :äänyt vähemmälle. Vaikka tämä on liittomme vilkka an kilp8 i.

12 1 -..) - luittll>iminnnn vu::ksi (0)S~t t J i:.l ymmärrettävää) 0 11 kuitenkin s8ilottavj, että sen kustannuksella ei s aisi periaotteellisto kasvatustyötä lyödä l oimin. Nykyään p~ivänkysymykseksi muodostuneeseen keskusteluun s amo -ommattiloisundes"t ll ei lehti ole os allistunut tei'})eellisella ponnella, ei~ä polki~tcmet3~styst~ nj_e ruyöskää~ tuomittu niin päättävästi kuin olisi 0 ~lu t ~ [rn e " ~lista. Näit ä PQu~~8el ~isuuksio 0n ryhdytt ävä k rjaomn j n. Lehden sisältö on S2~tJVO scl12i soksi että siinä ~UOd0StJ~ liitnn periaatteellisia j a kasvatuksellisia kysynyksiä knskettel eva kirjnitusainehisto huom o tt ~vb n rsou, minkä ohelln nn kiinnitettävä enemmän huomiotd ptiivän kysymysten s e lost 8 misee~ ty~l~isurheilun konnalto.! ~ istelu D S8 : D-a~mottilaisuutt D vast ag n rn käytävä edelleenkin t ormokka2 sti. Ty~lijisurhei lun suhdattd muuhui ty~väenliikkeeseen on selostettov8 entistä l s ajemmassv mit~ssa. Kilp 8 ilutoimi~t2 v~ati~ edelleenk i ~ ~mjn OS 8~ S O labdel sisällöstä, mutta on varottava t a rkoi~, et tei s e onosta itselleen yliotetta lehdessä. Kilp J iluse12st~ ks iss o nn kiinnitettävä hu ~mij t 8 teknillis een neuvcntj0n. Muita n..ä1::ök O!lt i 8.. _ Kilpa ilutoiminnassam:r.e ('11 kil p8 UI" he ili joiden epäm~ehekäs t ä j [1 myöskin er äit ä epä.kohtij. Vcl liteto8n ep~'ur he il i j il mo is ta käy: t äytymistä. 5eurcjen kesken on olenosso monin paikgill keskinä i s~ä riittlisuuksio j o jotk t seurnt suorittnvot suor ~ n o ist C1 meidänkin liit~ss 8 mme var7äystä olevs in niin anottujen tähtien nmist Dmises SO. Kilpailujen lopettjj aisct ons 8itsevnt myöskin huomi0t o. Ne muodostuva t usein pelkiksi t 8nssiti18isuuksiksi j o aiheuttavat kj jäliselvittely~jä, jotks luonteeltao n monesti OVJt sangen kius 81- lisia. Liittotoimikunncn olisi tehtävä alnite ja SOpiVDSSJ muc' doss D selvitettävä seuroille, että kilpa ilujen päättäjäisti18isuuksien t arkoituksens e i ole pelkkä yleisön t 2 nssiha~un t yydyttäminen vao n ettd niid 3 n 8vullo l ~vitct~"n urheilullista v ~ listnst ;J j o tehdään tunnetuksi työläisurhei~uo v8likoitujen rhjelmonl.",, meraiden av ~11 8. K rrk e int a~ n vo i tällj isisso tiloisuuksiss~ 0110 lopussa 1 tunti t ~ nssi8. Seuroiss 81nme ilmej,1ee nllrkk n k~~lt o isuv.tt 2 ) joko vfl ikutt80 V (jd. i~l - gollisesti S8urC'jen v äl~ _ siin snhte:_siin j.:: hj.mmentää se,uojen johtomiest en kä~it t e i tä työläisur!1eilun todel1isesta.epiiäm:j.-g.r!.hstä j ~: s s uroj en teht äväs t ä siihen py~ittäessä. Liit totoimikunnon tehtä- - ~

13 vänä on 10 ;tic t DrkJ t toimintoohj ee t koiki11e liiton j ärjestöelimille. Niitä en senj 2lkeen s~vbmlutett o vo kaikiss8 8steisso täytäntöön. Sitäpr itsi on liittctrimikunnon pyrittävä l ähe ttämä~n ed ustcj Jnsa koikkiin piirikrkouksiin. Tällais en toi~inn r n DvullJ on toiveit8 s~ a d D järjestöelint en toiminto muodostum o~ n tärkeiltä csilt 3~ n yhdenmukjiscks i j o se puc'l e st :'_~ n cutt fl isi h uom :J tt ~; v,-l sti liiton hengen p8 r tll1t Jmispyrkimyksiä.

14 p ö Y t ä.~ i r j F1 ~U~ : n Lil~totoimikur~an kokouk- Ses~a 20/ Saapuvilla oliyat V. Mikkola, U. ULl:rminen,U. Rinne, V.Visa,O. Faeer ja U. Harjanne. 1. Jioitettiin edelleenkin pöydälle Turun piirin hallinnon suorittaman tutkimuk~en selo tuksen ~äsittely. 2. Turun piirin ha.llinto oli anonut piirikunnille Il1yönn~tty Smk: 1,000:- suuruista avustusta.kun anomu~ta SeUrallnut suunnitelma ei vastrumut tarkoitustaan,jätettiin sihteerin tehtäväksi asiasta huomau ttaminen piirin hall2011e. 3. Työväen.. Urheilulehtiosakeyhtiöltä.. Se.apunee [;a kirj elmtissi..i.. tieclustelt:i.in,voiko liitto jättäii tulevanakin vuonna Nousevan Voi ~an kuntantamisen ja painat~sen ybtiöllr. Kirjelmä jätettiin lausunnon saamista varten Nuorten jaostolle. 4. :.:ät et t iin merl:-i t ä liiton rikosrekiot eriin Trurpereen piirin johtokunnan ilmoitus siitä,että Tam~er ~e n TyÖväen Uirnarit ovat eroittaneet Seuransa jäsenyyde~tä 1 vuoden ajaksi 1/9 i926 alkaen Ville Laineen ~euran lllainetta alentavan käytöksen ja päihtyneenä esi ir..t~r:i!!is en vuoks i. 5. u:seura Hyväksyttiin liiton alaiseksi seurak i Lammin Satakunnan piiristä. v. ja 6. ~yölnettiin Tampereen Weikoille lupa yleisut.heilukilpailujen järjestämiseen Tampereella 24/

15 7. Talviurh~ilujaoa~on e~itykse"tu päätettiin,että talviurheilujuhlan reklaamiplakaattina käytetlitn Tampere n talviurheilujuhlain aikuista,painettua plakaattia,jolle painetaan teksti suomen,ruot~in, saksan ja venäjän aielillä.sttäpaitsi oikeutettiin talviurhllilujaosto painattawaan pienerr.wän määrän nlyöskin norjan kielelli:i.. 8. Ealloilujaocton e~ityk~estå vahvi~tettiin ta'~-kaukaasialai"ta jalkapallojoukkuetta va"taan asettuvan liittojoukkueen kokoonpano seuraavaksi: HaJ..me tleinonen(turun Veikot) Leskinen(Jyry).It~lund Vuorinen For"ten('ffeiifa) Lindherg GrÖnll1.nd Lundström Sandberg HolUJen Varamiehet : Vuorenpää ja Lc~tonen(Turun Veikot), Lehto ja Pesonen{Jyry~A.T. Ny~tröm sekä T.Speet 'Vesa). HYVäk3:~tiin ~alloilujao~ton ehdotus venäläisille vieraille järje~tettävustå vaati~attomasta kahvitarjoilusta muistomitalien jakoineen. Samoin hyväksyttiin jaoston e"ity" ~iitä,että vanäläin~n joukkue jatkai i matkaansa Turkuun Ja pelaisi siellä ottelun Vei -:kojen joukkuetta v~&taan,kuitenkin sillä ehdolla,että turl.lllaicet suorit~avat kaikki kustannukset li"ämatka~ta. i1akuudeks i: ~ ~ A,pUJL" ---~~~~--~~

16 P Ö Y t ä k i T j a TU.L: y ~ii ttoto imikunnan kokouksesta 27/ aapuvilla olivat v.1:ikkola, E. l:'ekkala] U. Nurminen, U. Rinne,U. Harjanne,V. \i9a,o. Fa- 6 er,t.h. Vilppula,V. Llihteinen Tanner ja Helmi Paasonen.,'" pöytäkirjat. Hyväksyttiin 13/9,15/9 ja 20/9 pidettyjen kokousten 2. otettiin käsiteltäviksi Nousevan Voiman ja TYÖläisnais ten Urheilulehden vastaista julkaisemista koskeve.t kys;vn:ykset. nuorten jp.osto oli csi:tliny+,et+2:': l~ousevan 'foi!l1an julk.<:lise~iste edelleenkin jatke~tai '':'2.p,nmtta että le"'den kustantaminen otettaisiin liiton huostaan. Pite.r.rr.än keskustelun jälkeen piliitettiin yksimielisesti jatkaa Nousevan Voiman julkåis~mista,l~osza " lehti katsottiin erino!:!laisen "urketiksi nuoren urheilija;olven kas~atustyössa.liittot')imikunnan asettal:lf\n ko. i t ean(v'ilp:pu1e,1~nttila, 'Iis") harki ttavaks i v~ jätettiin k symys lehden ottnmisestfl liiton haltuun. Lehtihtiön. ohtokuntaa tiät ett iin pyytää j ätt timään postib aili tu l~s et! tilo,usluet..::::: teloihin asianomaisessa järjestyksessä ilmoitus lehden tilaarrisesta v'.l.odeksi 192?Uuorten jaostolie ltihettiin asia lehden toimitta.m/ista kosl:evalta osaltaan. Naistoimikunta oli esittänyt Työltiisn~isten Urheilulehden julka.i.s".:.:i'" W jatkamista seb: lehden ottac'lista liiton huostaan. Päätettiin periaattees sa jrtkaa lehden julkaiscxis~a. Liiton huostaan ottamiskysymys lähetettiin edellä~ainittuun kowiteaan, jonka puheenjohtajaksi nyt valittiin V. Anttila. LehtiYhtiön johtokunnalta pl.iitettiin pyytää tarkempi selvitys siitf:i.,.critkä l:lpnot muodostavat TYÖläisnaistelL Urheilulehden verrattain korkean osuuden yleisten kulujen tilillä. S;n jälkeen asia k~sitellään lopu:lisesti.

17 3. Falloilujaoston puolesta esitti jaoston sihteeri Anttila selostuksen rauenneiden venäläisottelujen järjestäw~s- ja jälkivap1fista.käytännölliset toimenpiteet liiton puolesta oli suoritettu lo'ppuun aikanaan. Ulkoministeriön P:l.f s iosaston. plt.llikön Välikankaan ilmoituksen muk8.an oli täältä sähköteitse lähetetty iilloitus viisuil1in wyöntämisestä Moskov'1.psa olevalle Suomen lähe \ tystölle jo 20/9.Venälä~sten tiedustelun johdosta iilloit'ettiin liiton toimistosta sähkösanomalla viisumilual: myöntäwis estä 22/9. Kun venä~äisten ljiti ltiliteii matkalle vibeisthln 23/9 illalla ja kun siitä ei saatu tietoa,tiedusteltiln liiton toimistosta sekt. sähköteitse että puhelimitse joukkueen U"atkalle l.å.htöä.vastausta ei saatu.24/9 aamulla t 'iedustel t iin aähköt ei tse Rajaj oen asemapät,lliköltä,olivatko venäläiset jalkapalloilijat ssapuneet rajfm yli. Vastaus oli kieltävä.lau~taina,25/9,ensiwmäisenä aowulla saapui sitten edellisenä iltana ~oskovassa kilpailupäivtnä sdhkösano~atoimistoon jätetty sähkösanoma,jossa ilwoitetaan lyhyecti,ett~ viisu- min myöhäisen saamisen takia ei joukkue ole voinut lähteä watkalle sekä pyydetähn iilloitusta siitä,millo~n jou~d:ue voisi uudelleen saapua Saomeen. Keskustelusf '" todettiin tapaas erittäin ikävä.ksi ja liiton arvoa suuren yleisijn sil.r:jissä alentavaksi. Päätettiin kirjoittaa Moskovaan kaksi kirjelmää,toinen I FKKlr:lle ja toinen Suomen lähetystölle.fi~.iuj:3:tä tiedustellaan,mistä syystä johtui,ettei joukkue lähtenyt matkalleen sopimuksista huolimatta Sekä selostetaan tapauksen ikävää vaikutusta ja liiton sen johdosta kärsimää yli 3,000 SfIfiC:n tappiota.ltihetystcstä tiedustellaar.,:c'1illoin sinne saa:qui tieto viisumin myöntäwisestä sekä milloin venäläistpn puolesta viirl~ia tiedusteltiin. 4. Helsingin piirin johtokunnalta saaruivat sille tarkastettav :_"... i jätetyt liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ]3=sarjan ki. ~8iluje:n tilit.lfilpailut järjesti Kullervo.1v f ukana seuranneessa voinut hyväksyä tilejä TarkAfJt ettaessa havaittiin ti>;:dssä tosiaankin muutamia

18 epätarkkuuksia, joidl-'ll johdosta tilitx pätitetti 1.n :;?alauttqa tfl.-, kaisin seuralle asianomaiseen kuntoon korjattaviksi. ' 5. ~dellisen asian yhteydessb ilmenneiden seikkojen vuoksi päätett iin Mikkolan ehdotuksesta j ät tää to irnist on laadi t tavaks i ehd~ 'f1us lausunnoksi, jossa tarl~oin I:läär~telltliin,mitnn ():>1 tilitys liiton mestfl,rullskilpail'j..ista tehtävä, mitkii tul l" t :...:r.. katsottava kuulllviksi kilpailujen puhtaaseen tuloonjjosta liiton osuus,1/4 lasketaan j. n. e. Liittotoimilnulllan tarkastettua lausunnon lähetet äi::i.n se kaikill e:g:xm: j R.O st 0 il1 e yväkszrttiin liiton jusenseuraksi Voiwi"telu- ja Urbeiluseura Toulrolan Kiri,j0ta Helsingin piirin johtokunta puolsi. 7. Päät ettiin hyväksyä J. Alava liiton jli.seneksi ilman rangaistusaikaa, koska asianomainen he ilö on porvarilliseen toimintaan osallistuessaan ollut vielä lapsen iässä. A. kuulut' ITiåaan. 8. Jä tett iin toimiston t eht tivä:ksi tu t!.:imul'!,.' en to imi tt 3.IDinen lielsingiss3. Turun uintinjestaruuskilpailujen yhteydessä se.ttuneiden iktiviell tapausten johdosta. Tutkil!1usten tuloksien saatettu? liittotoimikunnan tietoon tullaan erikseen pb.ättlmä~ J ollsiko tutkimusten suorittaminen ulote7+~tva rr.yöskin Turkuun. 9 :. Latvian TyövLen Urheilul.!..itolta oli saa}:. '1.ut kir~elwg, jossa ilmoitetaan maassa. va1j itsevan taantumuksen y~:..t~ävän to- siteolla tukahuttaa työväen urheiluliikkeen 13.tviassa.Sen johdosta pyydetäi.in ulkornaisin. vfujesjärjestöjä saattar!ip.an liiton lj.nnttu as'3r.:a yleiseen tietoisuuteen selrä ryhtymääl vastalausetoir!!enpiteisiin tilenteen johdosta. Piiu.tettiin,että liiton puolesta saatetaan asia maan työväenlpbtien kaut~~ julkisuuteen. ~ihteeri laatii seuraavalle koko-

19 ukselle ehdotuksen vastalauseeksi, joka saatetaan yht f ai1::aa j"lllllat\7"ia~ kisuute:an sek::i :-elsing';"esä. otevali"ilähetystön tietoon. 10 ~. Ilznoitettiin Itävallasta saapunee:. vastaulrnen sinne lähetettyyn tiedusteluun palloiluasioissa.päätettiin kirjoi ttaa Itävallan Jalkayalloliitolle( jeterreichischer Fussball- bund) s Kirjeessä sel~etaan lähemmin liitol lemme sanrunutta ~elitarjous - ta, jonka on tehnyt Arbeiter Athletiksport, Club Grazista. Lisäksi ilmoitetaan, että mielellämme lähetälllme joukkueen siinä tapauksessa, jos :mat kia voidaar.. järjcsti:i6. vasta lokakuun lop11upuoicll*s tavanmukaiset matkaehdotzlc hyväksyttiän. Jonkkue voisi kyllä pelata kaksikin ottelua, toisen, Wienissä ja toisen Grazissa. Samaan aikaan llznoitetaan Graziin ~a~nitulle seuralle, åttti liittor:jn1e on 3eettunut yhteyteen n,aini tun ~~'1.1J~a'p9::"10 - liiton kanssa. 11. Kun palloilujaoston uolesta ilmoitettiin,ettei Viipurin p~'rin johtokullta ollut lainkaar.. huolehtinut Viipuriin 12/9 pela ttavaksi IllLL.riityn liiton j alkaj:allomestarmlslcil ailuj en v;ilieräottelun järjesti:ii!li sestä, josta syystä liitojle oli aihe'ltunut huom8tt~va taloudellinen tappio, ptiätettiin tiedustella johtckunralta,illistä syistä johtuen järjestely toimenpiteisiin ei oltu ryhdytty ~ alviurheilujaostolle Illyönnettiin oikeus hankkia kierto-' palkinto liitcn talviurheilujuhliin fenäjän Ja TU:D : n veliseksi palkiru10ksi 1uiste1ussa. Venä1äisten taholta oli ilmoitettu hankittavan samanlainen kiertopalkinto h iiihic'ssa. 13. Tehdyn huomautuksen johdosta puätettiin,että olyillpiafilmin 10pr-.lun filmat tayaks i muärättyyn liitto juhlareklaami 111 li i tettiän myös reklaami talviurheilujuhlista.

20 14. Teht.Järvisen toimiston kautta tekemä ehaotus Siitti, että liitto tekisi so'pirnul~sen hanen 1ranSS1.~,:L eriiiin pl"1it8..merkin wyynnistu aiheutuvr n voiton m~äri:ityn osingon ji:iärnisest~ liiton lw.l'lj uu.. l". ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 15. Kotkall luennolle myönnettiin oikeus kans81li!? ten yleisurheilukilpailuj en j tirj e8"; &miseen 3/ P;":'ö,tettiin tehdyn esityksen mukaisesti kutsua lii't'i;ot2imikunta, lehtiyht iön j oh tol,:u.n".; ['., lehaen t oi!!li tus'd1nta, l -:ht ie+t toimittajrt ja Työvtien Urheilulehtimlesten Kerhon j~sellet yhteisean neuvottelukokoukseen ensi sunnuntaina '!rio 10 a. p. liiton _toimis- lll(~,,'... ' l toon. Alustuksen esittää sihteeri. 1. -t. 17. ihteerin ehj.otus valistusv":'ikon vietosta lykt:.ttiin seura v aan koko Lseen. \. 18 5euraavalle kokoukselle velvoitettiin sihteeri laatiwaan ehdotuksen l itttojuhlnn allruvalmisteluja koskevaksi kiertokirjeek ~i, joka lähete~tun piirien johtokunnille. Wakuudeksi:

21 p ö Y t " ~ k i r j a TUL : n Lii ttotoimi.1run,nfln kokouk.sesta 4/10 l026.saapuvill~ oliva+ E. Pekkala.1/.Mik1wlr..., l. Rinne, T.l~. VilPl ula, U. 1Turrninen, V. Visa, U. Hnrj a!llj',0. Fag~r,V. Lähteinen,rva Paasc~en. 1. Hyväl-syttiin edclli"'len kokoukse:n :,öyti1.kirja. 2. Puheen~()htaja 8plosti niitu tc":.1enpi teifcö, joita toimistor: ja puheenjohtaj... n te.s.cmien pi:iei.töstem :reru;;tce~lc. 01i suoritettu Sel] jälk~en' '-'1n v~nr.läiset }!alloilij~t odottamptta sn'"':;;uivnt Helsinkiin edellisen viikon :?erjantai-a.[>yjuna. Venä}_äie~pn jon1r1meen si.7r :::.;.."~tliset st'ostuivat seuraaviin eht oihin! Ottelun ta suoritetan veni:iläiselle- joukkueelle kcll.~vaukseksi r.: -f" <,)0 ;0 : ls, eidän itseyls:':' l-',stant p,'"'sa o.suntonsd,ruokansa ja matkansu. Jcs, ottelun taloudellinell tulos kohoan huol1lattav ksi, silloin sllori tetaan joukkuef'lle enti~jue n ehtoj E'll ~ukfi:'n~"'" l,:c'rv~,us. -Ottelu suo:eitettiin Pallokentällä. Ranklmsnde teki tyhjiksi taloudelliset totvee-:, rnutt:a satep.sta huolimatta" oli kentällä mijj;ei 19.sk~l!1lissa ede± lytetty minimim": ärä., 1, 000 hp,nkeä. ~oilzlpnpi teet hyväks:rtti iu. 3. Palloilu ja c"~ n s~~teeri ilcoitti,että ven~lri8+'en toivc'.lluksesta. oli suumtiteltu uusintaottp un torstailla,7/10,eläinturhan kentällä. Suunnitp ].l!la hyväksyttiin sil]_:1 ehdolla,että venäläiset s\iostu"~td.t edellioeen otteluun nill den voima.ssf-lolleisiin e~toihin. Käytännölliset toimenpiteet jätettiin];-l 'l oilujaoston huolehdittaviksi. 4. :u.1t1jnnet t iin s e u.~.."." t lr il.r;ailuluva t : Nyrkkeilykilpailujn. varten:

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot