Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli."

Transkriptio

1 Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

2 F ö yt ä k i r j a liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj HarjannejTanner;SiliusjFager;Pekkala ja NUl'Di~en. 1 Luettiin ja hyväk yttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Painijaostolta oli tullut esitys painineuvojan paikan täyttämisestä ja oli jaosto asettunut yksimielisesti puoltamaan K. Nylundin vali~semist tähän toimeen. Eräiden toimikunnan jäsenten palautettua mieliin, ettei jaosto ollut heihän mielestään tehnyt aikanaan kaikkea Oksan kiinnittämiseksi tähän toimeen,katsottiin ettei tällä kertaa ole muuta mahdgllisuutt kuin valita Nylund TUL : n painirmeuvojaksi. Jaostolle jätetiin asian käytännöllisen puolen hoitaminen. 3 Otettiin käsittelyn alaieeksi Eino Borg juttu. Mikkola te= ki selvää niistä toimenpiteistä joihin oli jo ryhdytty asiassa,ni= mittäin,että lehdiisä oli jo torjuttu syytökset liittoa vastaan ja että liiton sihteeri oli lähetetty Kymiin Bo~/gin lu0~e ottamaan selvää asian todellista laadusta. Sihteeri ilmoittikin puhelimitse että hän on ollut Borgin kanssa keskusteluissa ja on Borg itse, to= distajien läsnäollessa vakuuttanut,että kaikki puheet häneen kohq disteuist uhkauksista ovat täysin perättömiä. M initun tied~annon vahvisti myöskin kokoukseen saapunut K~in Weikkojen puheenjohtaja T. Suvikas aivan samanlaisiksi. kuin hänkin on Borgilta saahut. Mainitut tiedmt saatuaan päätti liittotoimikunta jättää sanomalehdistölie julistuksen joss tor~utaan kaikki ne häpeämätt~ mät hyökkäykset, joit porvarillisissa lehdissä on heitetty liit~ toa ja sen jäsenistöä vast an. Julistuksen sananmuodon laatiminen jätettiin Pekkalan,Mikkolan ja Anttilan tehtäväksi. Julistus seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 4 Työväen Urheilulehti O/Y:n kirjelmän johdosta, jossa tiedustellaan

3 julkaistaanko Nousevasta Voima t erikoi ta joulunuweroa,päätti liittotoimikunta yhtyä lehtiyhtiön esitykseen,että Nouseva Voima julk isee erikoisen joulunumeron sit.en,että marr s- joulukuunn numerot yhdistetään ja lehti tulee näinollen 24 sivuiseksi ja yk= sityisnumeron hinnaksi 3:-. 5 Sihteeri oli jättänyt e~ityksen vali t uusviikon vie~t tämisestä vielä tänä syksynä loka t i marraskuun aikan. Keskuste= lusse. olivat kaikki sitä mieltä, että nyt syyskaudella on aivan Ii;' an useita samanlaisia viikkoja joten liittomme valistusviikolle 0= lisi keksittävä joku sopivampi aika. Asia jätettiin seuraavan ko= koukseen johon mennessä toimisto v ~ lvoitettiin suunnittelemaan jo= takin sopivanpaa aikaa valistusviikolle. 6 Kellokosken Alun syysjuhliin tk. 12 p:nä puhujaksi lä= hetetään sihteeri. 7 Painijaoston esityksestä hyväksyttiin seuraavat kilpai= luanomukset: Jyske Waaj koski Pyrintö Tiutinen Weikot Turku Weikot Jyväskylä Taimi 1nha Riento Kotka 23-24/ / /10 kansainväliset /11 " 20-21/ /11. 8 Luettiin kansainvälisen toimistmn kirjelmä koskeva kongres sin ajan muuttamista heinäkuun 10ppupuolelle. Asia jätetttm oeuraavaan kokoukseen johon mennessä Liittojuhlan päätoimikunta kutsutaan koolle antamaan lausuntonsa asiasta. Pöytäkirjan vakuudeksi ~~

4 Totuu ':'no Borgin x xxiii i Porv risl hdi en uti.t n joh 0 työl'i urheiluväen t holt oli i uhk i t tunnet u 1 0 sij Eino Bo l, jos hän ollistuu ReIsin in i luihin..' tt: Dor s n johdosta 0 i i luo unut k:lp.ile ti 'UL:n Liittotoi~i~unt8 ihteerins. A. ullin tie u tele, lö oht i e.. ti Bor;,ilt 01' 0 n ' la " htiuut~sis per;" T" ~ - dustelun on ' 1 ' ei- 1. u ~o..,. 1 t i sti t hn tkin odi t j t ' juo - k'lp - ) lahetn h nkin ti - in 18. nrolles a. Borgin it en," nt... e.. o u ~umo i ki po veri 1 tin e ittiim.. t v ' itteet. Borg on v kuutt nut, ttä h' I.t' ei 01 U:n s n ene uäe k _ s n ;k it 'ist nkäun ~d enten taholta i l ' _D t V 18 hattu. JJi'ä _ on lulli t' dustonut Bor in kotiv' lt', on.~o e taholt E ti xii i 1 u uttn H~l ln n 1 v ik o'en duat J lle, org oli i s Helsirgin on' t te uh' ou t n johdo te luopune ne kilp l is v ikkoj ;M e t.. 0 in J."h~nkin ~e st luun ole IDit~~ sell i.t 1 aunut. _lä.olevet tiedot on., m_n V 'k "oj n ntl-h enjoht; Ii. uvikas 1ii t- l - totoi 1 unn n i; e 0 s or 'n h 'n lie hen ilökohtsi est... ' 1, u. Wllln., to i Sl kuut ut. Kun porvvri 1 h et ov t nnen u u tto n ed v tuuttom 11 tav 1- levi tt- t '11 i i velh l'si ti toja, jot epäsuor,ti ohdistuv t rfu.u: johto j s~n j 'oenistö" V8 - t n, on lu~:n ~iittoto: ~i.ont ODut l-o~~i uu ek en ot te e_v yden J to!'ju t ö... i urh... ilu äke v et h i t, rt lik 1- et s" t ö et. Ii 1 in,is... a skuun 7 p:ne '".. l~övi n Ur eiluliiton Liittotoi ikunts.

5 P ö Y t ä k i r j a (' :1 TUL : n Liittotoiwikunnan kokouksesta 13/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola,V. Visa, U. Nurwinen,U. Rinne, U. Harjanne, V. Siliud, O. Fager ja Helmi Paasonen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Nyrkkeily tuomari- ja toimitsijakurssien ohjelma ja kursseille ilmoite.tut kurssilaiset hyväksyttiin. i~oittanut Kurssilaiset ovat seur vat: Huhta,V. Rauman Toive. Huovinen, Aarne, Enson PyrintÖ. Koski,Vilho, KVich,Arvo, Lehtinell, P. Pietarsaaren Voima. T~p~reen Yritys. T~pereen Kisatoverit. Lindgren,Erkki, Lahden Taimi. fuela,martti, Talikkalan Toverit. Mänty,E. K. Jyväskylän Veikot. Ntrrmi,E. Pal kela,e. I Pitkäsilta,N. Sep~änen,Sulo, TU~:n Viipurin piirin johtokunta. Helsingin Jyry. Lahden Kaleva. Hämeenlinnan kisa. Wainio,A. Kymin Veikot. Kaikille muille,p itsi Palkelalle, oli nyrkkeily jaosto myönnetyn Swk: 500:- suuruisen s ~ ipendin. Vastaisuuteen nähden lausuttiin toivomuksena, että liiton kurssien ohjelmaan j ärjestettäisiin yhä enemwän opetusta seurojen toimitsijatehtävissä ja luennoitaisiin muu$$a työväenliikkeestä ja että k~rssien ohjelm t ja mahdollisesti jaettavat avustukset on ehdottomasti ajoissa jätettävät litltotoiwikunnan hyväksyttäviksi.

6 3. Myönnettiin Piet rs ren Voim lle lup kansallisten nyrkkeilykilpailujen järjestämiseen 23/ Hyväksyttiin liiton jäseneksi pöytyän Työväen Voimistelu~ ja Urheiluseur Ksiw,jot ~lrlln piirin hallinto oli suositellut. 5. Turun Veikot ~lmoitti kirjelmässä,että seuran jäsentä E.Nuutista oli ~yydetty kilpailumatkalle Ruotsiin,Sundswal- 1iin Sundswalls Athletik-& Idrottklub'in painikilpailuihin 18-19/9 ja että seur n johtokunta oli ~atk &n suostuv inen. Kun m inittu ruotsinma lainen seur on tunnetusti miltei puhdas työläisseura ja kun liittotoimikunt on edellisenä ~~~ vuonna tehnyt samanlaisessa t pauksess myönteisen paätöksen, päätettiin ilmoittaa,ettei liittotoimikunnall!nuutisen m tkalle lähtöä v staan muistuttamista. ole mitään tove 6. Jätettiil'l; :p'öydälle Turun piirin ha,llinnon toimittaman,liiton uintimestaruuskilpailujen ehtjydessä s ttuneita kieltolakirikost peuksi koskevan tutkiwuksen tulokset sisältävä kirjelmä. 7. ( Sihteeri ilwoitti,että seitsemän tärkeimmän kansainv8~isten sääntöehdotusten suomennuttaminen jaostoja v ~ten tulisi Systero n rvion mukaan maks maan n.smk: :-. Päätettiin tarjota suomennostyötä tov.kostiaisel~e. 8. Kun Itäv llast,grazista,oli s apunut Arbeiter Athletiksportklubin n~issä kirjoitettu kirjelmä,jossa tiedustell en, voisiko Suomesta matkust~a työläisjalkepallojoukkue pelamaan

7 maini tun seuran jalk pallojoukkuetta vastaan l okakuun alkupuoleila, päätettiin lähettää kir)elwä Itävallan Työväen Urheiluliitolle. Kirjelmässä tiedus tellaan, kuuluuko ~ainittu seura Itäv llan Työväen Urheiluliittoon sekä,mille karal3l1e liitto asetottcl uni tuisi kysyrnyksenalaise:n/suori ttamiseen ntihden. 9. Palloilujaoston puolesta ilmoitettiin,että jaosto a ehdottaa, että taka-kaukaasi~ista jalkapallo~oukkuetta vastaan asetettaisiin pela~8an lauantaina Wesa ja sunnuntaina liittojoukkue. jaoston ehd~tus Vilkkaan keskustelun jälkeen pliätettiin hyväksyä sillä ±XxX toivomuksella, että liittojoukkue on muodostettava mamhdollisimman vahvaksi. 10. Valistus~iikkokysyrnys lykättiin. Toimisto laatikoon tarkan ehdotuksen. 11. Päätettiin kutsu kokoon ylimääräinen kokous keskiviikkona klo 7 Lp. (15/g). Kokouksessa käsitellään kumma.nkin aikaisemmin asetetun komitean ehdotukset liittotoimikunnan julkilausuwiksi pä~vänkysywyksistä. 12. Internatsionaalin Toimistolle päätettiin ilmoittaa, ettei liittowwe voi siirtää liittojuhlaansa ja sen vuoksi toivoo,että kongressin ajaksi hyväksyttäisiin liittomme ehdottawa aika kesäkuussa. Kirjelmtissu pyydetään myöskin liiton tietoon "lähempiä perusteita toimiston jäsenten mielipiteihin nähden. 13. Nuorten jaoston puolesta ilmoitettiin,että jaostg ehdottaa,että myös nuorille,alle 16- vuotta,alettaisiin merkitä virallisia ennätyksiä. Keskustelun jälkeen päätettiin, ettei liiton puolesta

8 L pidetä virallista luettelo nuorten ennätyksistä. 16. Jyryn johtikunta oli ha stanut liiton toimikunnan kanssaan j lkap llo-otteluun,jonk aik ja paikk määrättäisiin myöhemmin. Haaste päätettiin otta vastaan sillä ehdoll,että ottelu suoritet ~n piakkoin ja 7-miehisillå joukkueilla. Liittotoimikunnan joukkueen kapteeniksi valittiin Anttila / Tov.U.Harjanne herätti kysymyksen propagandajalkapallokilpailuthin suhtautumisest nykyään,jolloin ne ovat s aneet vaarallisen l~onteen sen 'vuoksi,että seurat eivät näy 1 inkaan huolehtivan Tampereen liittokokouksen p~ätöksen mukaisesta valvonnast Kun asia tunnu~tettiin erittäin tarkeäksi,p~ätettiin se käsitellä erikuisessa kokouksessa,johon alustuksen 1 at~å to imisto. Wakuudeksi: ~j,(;dfj. \

9 p ö Y t ä k i r j a TU~ : nn Liittotoimikunnan kokouksesta 15/ Saapuvilla olivat E. Pekkala,V.Mikkola, V. J.Kostiainen,T. Tanner,V. Visa, U. Nu~inen, U. Rinne, U.IIarjanne, O. Fager ja V. Lähteinen. 1. u Puheenjohtaja ilmoitti saaneensa tiedon siitt.,että O. Y. Kansanvall[.. n Johtokunta olisi halukas siirtä.n:jtitin yhden kappalcen hallussaa.n oleyis'ta O. Y. Suowen Yleisradion osakkeista liiton nimiin. Päätettiin lähettää liiton nimissä kirjelwä O. Y. Kansanvallan Johtokunr~alle, pyytlien yhden osakkeen siirtoa. 2. Otetti in käs i teit Li.vlikai l i i ttoto inlikulillall keskuudestaan asettar.an komitean( Tanner, Fa6er ja Nur~inen) laatima ehdotue h~nkeu ja suuntaa kosk~vaksi toiminta~h jeeksi liiton johtoelimille. Ehdotus aiheutti santsen laajan ja monipuoli8~n keskugt elun. Sen kuluessa asettuivat pääasiassa kaikki ltisn1iolleet liittotoimikunnan jäsenet eh~otuksen sisältämäin ajatusten ja siinä esiettyjen toimenpiteiden kannalle. Ehdotusta kapp leittain läpikäytäessä tehtiin eräitä muutoksia ja lisäyksiä. Kokonaisuudessaan hyväksyttiin toiwintaohjelausunto sellaisessa rnuodossa, jossa se ~ yy \"' \ U~ lfl. t~ pöytäkirjaaj ~) 3. Aikaisemmin val'itun komitean ( Pekkala.,Tanner ja Fager) laatima laajempi ehdotus liiton perusjärjestöille lähettäväksi kirjelnläksi jätettiin edeileenkin pöydälle,erikoiskokouksessa käsitel täväksi. Wakuudeks i: [~ 11cU{,'

10 (~ (ui:" cx!:1ic~. 1Jlr-Z b ~ ~ "~ ~~. T""oväen }rhei llj.lii toi[ johtoelimille. ~) Liittof'!;) 8 s i sh".isen elämän viime2ikaiset ilmiot ovat Oilll <)c:n Cint~ -- maan a i heito itsetutkiskelull~. Näyt tää olevan välttämät6ntä, että entistä enemmän kiinni tetään vakavaa huomijt a liit ~ n keskus elinten toimintaan nimenoma an ni iden t ~iminnan yhtenäiseksi saat t amise ks i. ka i. kkein ttrkeimmiltä ~silta a n ~iitqn_vlllis tus '_tfl j ärj es~t_ elyl? 2 ;. Liittotoimikunta luonnol i s esti on 8e elin ) joka johts8 l iitqn toimintaa ia vas taa s iit ~. <, Sen toiminnan tehokkuudesta suuressa mää- rili riippuu liiton yle i nen eteenpäinmen o. Juhdcn on s en vuoksm kaikissa tilante iss a seura ttava kiinteästi t oimintaa pysyäkseen tapahtuma in t atolla. Siitä, miten tarkat tiedot se saa alaisiltaan j ärjestöilt ä, riippuu t a ~ s se, miten hyvin johtr pystyy t oimintaa ohjaamaan. (..~ ht a minen on helppoo, jos~ pllri- ja perusj ärjestöjen yhteys liiton t oimi stcon sekä ni i den keskinäinen yhteys on täsmällist ä. On pyrittäv ä s i i h en, et t ä tie d 0 t u s toi m i n t a s a e d aan y ks in k et t C3 i s e ks i, j 0 u s t a va k Sl j a nopeaksi. Täh änast i sessa toiminnassa on ollut havaittavissa siinä suhteessa leväperäisyyttä. J ärjestökurin noudatt amiseen on kiinni- :-:' Täs s ä s uhte ess a me r ki~see paljon l~ito n ha rjgittams neuvont a- ja valisturtyö. Liiton järj es t äjät ja kurs s ien s ekä e~i urheilualojen ohj ao jat ja opetta jat vat ve lvjtettavat t ej emään voitavansa teknilli { ~n opetuks en ohella myöski n tämän epäkr.hd Ln po:st ami seksi. Järj estäjien j a ohj aa jien työ on mu odostettavu tähänastista monipuolisemma k si, sillä he OVJ t ottone et t y önsä eh kä l ii8n kirj oimellis8sti va in t eknillisen t ai säänt öopetuks en kjnd olt8 " Työ~äisurheilun Ja yleensä henkis estä kas v8tukses t a huolehtim~v a t per i 8a tteet juuri järjestäjille j a oh j aaj ille kuuluvi a työaloj a. Tässä on er äitä t ärkeitä näkökohtia vas t a isuuden var alle. Kurs..i1oimini8,!... Lenttvän valistustyön oh olla j ärjestää liitto vuosittain myöskin erilaisia kurssej8. Ni it ä on t ähänasti toime enpantu k u t a ~in urheilul a jia varten erikseen. Opetus on cllut miltei yksinomaan l aadultaan teknillistä. Niiss äkin on j äänyt sivuasiaks i periaatteellinen ja ka s vatuksellinen opetus. Myöskään seur atoi.mi nt aa ei ole riittävästi selost ettu. Vas t 8i suudess o kurssej a järjes t ettäessä on niiden ohjel~ 88 l aa dittaessa juuri näihin ylläma inittu i hin seikkoihin ki i nnitettävä huomict a. Kurssien ohjel ma t eivät s ao mu odlst u8 yksinomaa n teknilli7

11 -. 2 _. seksi opetukseksi. Niiden ohjel miin voi daan aln r sij uittaa lu e nto ~a t.yöläisurheilun peri oa tt ei s t a, l iittomme turkoitusperistä J sää.r..nols t ä, kbnsa in v~lise t ä työläisurheil usto, ~ m m~t illis estj Ja s ivistyksellisestä työväenliikkeestä; liikkeemme suhtees ta muihin työ7äenjär: 3s töihin j.n. e. Ku~ssien 8j. KDnD n '(n yöskl~l tärkeät.ä keskustelun. suo::ittaminen 0pett a j ain ja k U Ts8ilDiste~ kesk~n n~ i stä l ysynyksis t ~. ~1~3 - sien rhjelmat, niin liit~n kui~ piiti kunto jnki n.) JD. liittjtoimikunn 2 ~ vahvistettava. Trimitsij ain kasvst us liit rss amme sietää r tta C1 myös ki n peri-:;npc)hjaj ~8n ±:KXkN:KiMk:KNNXNxrrx:gJXkN:1 käs i ttej.yn all i seksi. Seurcissamme kärsit ään s uuresti kyksneväin toimitsijein pul tetta. Toimitsijoista kuit enkin riippuu, usei n ratkais ev80tikin, j ärjes t ön toiminta. Jrs tnimitsij at eivät rnnolla hoi d t ehtävi ään ta i kka ei vät niitä tarkrin käsit ä, kärsii siitä koko järjestön toiminta. Toi~itsij a in kasvatus on SllS jr nykyhe t kell ä yks i ko ikkein tärkei mpiä Kys ymyks::"ä. Siihen on kiinnitettävä va kavaa h uo miot~. Mitä olisi tehtävä t hmän kys r at ka i s uun s oa ttamiseksi? I Yh tenä keinnna t äss ä suhteess8 on tietys t i se, että lii t on ku~bsi en ohjelmiin otetaan opetusaineiksi myöskin tcimi tsijat8~ t ävät. IV~l:t. t a t ämän lio äks i olisi j o a i ka r y~ t yä t oimeenp8nemosn määrätyi~ välia j oin koko maata käs i ttävi ä suur emp i a toimits i jakurs8ejd. Ni mensä mukaisesti riisi näiden ku~ssi 8n päätehtävänä sellaisten to i~i ts i jav oimi en kas vatt aminen, jotka ohja i siva: seurojen toimint a8 itsenäisesti j a ka i kin puolin oikein. Tällai sten kurssien ohjel massg v~htelis i vat sekä t erreettinen että käytännöilinen ope tus. Näitä kur s s i a olis i alettava t aloudellist en mahd ollisuuksien mukaan toimeennanna alvan.j. l ähituleva i su ud essa. Seurojen toimits ijoi t~ VOISl opastar myöskin julkaisemali pi eni ä, hal pahintaisia kirjas i a, j oiss J selostettoisiin eri t oimitsijain tght äv i ä. Suunniteltu suurempi liiton rpas.n mahdc llisimmad pi 8n saat ava julkai stuksi. Urhe.iJ ul~ht i.:.. Liitrn äänen kan nattaja on ~ärkei~ valistusväline liiton. toiminnassa. Sen vuoksi on siihen k i i nit et t äv~ tarkkaa huomirta. Lehd en t ähänast i nen sisältö anta a kvllä 8 ih ett~ v muistutuksiin. Se -..,.lon o.u.. U L, suurelt a osaltaa n kilpa ilujen selcstamista j 8 teknillisiä asioita käsitteleyää. Ty6l ~ isu rheilu n periaatteellinen ja kasvatuksellinen puoli on :äänyt vähemmälle. Vaikka tämä on liittomme vilkka an kilp8 i.

12 1 -..) - luittll>iminnnn vu::ksi (0)S~t t J i:.l ymmärrettävää) 0 11 kuitenkin s8ilottavj, että sen kustannuksella ei s aisi periaotteellisto kasvatustyötä lyödä l oimin. Nykyään p~ivänkysymykseksi muodostuneeseen keskusteluun s amo -ommattiloisundes"t ll ei lehti ole os allistunut tei'})eellisella ponnella, ei~ä polki~tcmet3~styst~ nj_e ruyöskää~ tuomittu niin päättävästi kuin olisi 0 ~lu t ~ [rn e " ~lista. Näit ä PQu~~8el ~isuuksio 0n ryhdytt ävä k rjaomn j n. Lehden sisältö on S2~tJVO scl12i soksi että siinä ~UOd0StJ~ liitnn periaatteellisia j a kasvatuksellisia kysynyksiä knskettel eva kirjnitusainehisto huom o tt ~vb n rsou, minkä ohelln nn kiinnitettävä enemmän huomiotd ptiivän kysymysten s e lost 8 misee~ ty~l~isurheilun konnalto.! ~ istelu D S8 : D-a~mottilaisuutt D vast ag n rn käytävä edelleenkin t ormokka2 sti. Ty~lijisurhei lun suhdattd muuhui ty~väenliikkeeseen on selostettov8 entistä l s ajemmassv mit~ssa. Kilp 8 ilutoimi~t2 v~ati~ edelleenk i ~ ~mjn OS 8~ S O labdel sisällöstä, mutta on varottava t a rkoi~, et tei s e onosta itselleen yliotetta lehdessä. Kilp J iluse12st~ ks iss o nn kiinnitettävä hu ~mij t 8 teknillis een neuvcntj0n. Muita n..ä1::ök O!lt i 8.. _ Kilpa ilutoiminnassam:r.e ('11 kil p8 UI" he ili joiden epäm~ehekäs t ä j [1 myöskin er äit ä epä.kohtij. Vcl liteto8n ep~'ur he il i j il mo is ta käy: t äytymistä. 5eurcjen kesken on olenosso monin paikgill keskinä i s~ä riittlisuuksio j o jotk t seurnt suorittnvot suor ~ n o ist C1 meidänkin liit~ss 8 mme var7äystä olevs in niin anottujen tähtien nmist Dmises SO. Kilpailujen lopettjj aisct ons 8itsevnt myöskin huomi0t o. Ne muodostuva t usein pelkiksi t 8nssiti18isuuksiksi j o aiheuttavat kj jäliselvittely~jä, jotks luonteeltao n monesti OVJt sangen kius 81- lisia. Liittotoimikunncn olisi tehtävä alnite ja SOpiVDSSJ muc' doss D selvitettävä seuroille, että kilpa ilujen päättäjäisti18isuuksien t arkoituksens e i ole pelkkä yleisön t 2 nssiha~un t yydyttäminen vao n ettd niid 3 n 8vullo l ~vitct~"n urheilullista v ~ listnst ;J j o tehdään tunnetuksi työläisurhei~uo v8likoitujen rhjelmonl.",, meraiden av ~11 8. K rrk e int a~ n vo i tällj isisso tiloisuuksiss~ 0110 lopussa 1 tunti t ~ nssi8. Seuroiss 81nme ilmej,1ee nllrkk n k~~lt o isuv.tt 2 ) joko vfl ikutt80 V (jd. i~l - gollisesti S8urC'jen v äl~ _ siin snhte:_siin j.:: hj.mmentää se,uojen johtomiest en kä~it t e i tä työläisur!1eilun todel1isesta.epiiäm:j.-g.r!.hstä j ~: s s uroj en teht äväs t ä siihen py~ittäessä. Liit totoimikunnon tehtä- - ~

13 vänä on 10 ;tic t DrkJ t toimintoohj ee t koiki11e liiton j ärjestöelimille. Niitä en senj 2lkeen s~vbmlutett o vo kaikiss8 8steisso täytäntöön. Sitäpr itsi on liittctrimikunnon pyrittävä l ähe ttämä~n ed ustcj Jnsa koikkiin piirikrkouksiin. Tällais en toi~inn r n DvullJ on toiveit8 s~ a d D järjestöelint en toiminto muodostum o~ n tärkeiltä csilt 3~ n yhdenmukjiscks i j o se puc'l e st :'_~ n cutt fl isi h uom :J tt ~; v,-l sti liiton hengen p8 r tll1t Jmispyrkimyksiä.

14 p ö Y t ä.~ i r j F1 ~U~ : n Lil~totoimikur~an kokouk- Ses~a 20/ Saapuvilla oliyat V. Mikkola, U. ULl:rminen,U. Rinne, V.Visa,O. Faeer ja U. Harjanne. 1. Jioitettiin edelleenkin pöydälle Turun piirin hallinnon suorittaman tutkimuk~en selo tuksen ~äsittely. 2. Turun piirin ha.llinto oli anonut piirikunnille Il1yönn~tty Smk: 1,000:- suuruista avustusta.kun anomu~ta SeUrallnut suunnitelma ei vastrumut tarkoitustaan,jätettiin sihteerin tehtäväksi asiasta huomau ttaminen piirin hall2011e. 3. Työväen.. Urheilulehtiosakeyhtiöltä.. Se.apunee [;a kirj elmtissi..i.. tieclustelt:i.in,voiko liitto jättäii tulevanakin vuonna Nousevan Voi ~an kuntantamisen ja painat~sen ybtiöllr. Kirjelmä jätettiin lausunnon saamista varten Nuorten jaostolle. 4. :.:ät et t iin merl:-i t ä liiton rikosrekiot eriin Trurpereen piirin johtokunnan ilmoitus siitä,että Tam~er ~e n TyÖväen Uirnarit ovat eroittaneet Seuransa jäsenyyde~tä 1 vuoden ajaksi 1/9 i926 alkaen Ville Laineen ~euran lllainetta alentavan käytöksen ja päihtyneenä esi ir..t~r:i!!is en vuoks i. 5. u:seura Hyväksyttiin liiton alaiseksi seurak i Lammin Satakunnan piiristä. v. ja 6. ~yölnettiin Tampereen Weikoille lupa yleisut.heilukilpailujen järjestämiseen Tampereella 24/

15 7. Talviurh~ilujaoa~on e~itykse"tu päätettiin,että talviurheilujuhlan reklaamiplakaattina käytetlitn Tampere n talviurheilujuhlain aikuista,painettua plakaattia,jolle painetaan teksti suomen,ruot~in, saksan ja venäjän aielillä.sttäpaitsi oikeutettiin talviurhllilujaosto painattawaan pienerr.wän määrän nlyöskin norjan kielelli:i.. 8. Ealloilujaocton e~ityk~estå vahvi~tettiin ta'~-kaukaasialai"ta jalkapallojoukkuetta va"taan asettuvan liittojoukkueen kokoonpano seuraavaksi: HaJ..me tleinonen(turun Veikot) Leskinen(Jyry).It~lund Vuorinen For"ten('ffeiifa) Lindherg GrÖnll1.nd Lundström Sandberg HolUJen Varamiehet : Vuorenpää ja Lc~tonen(Turun Veikot), Lehto ja Pesonen{Jyry~A.T. Ny~tröm sekä T.Speet 'Vesa). HYVäk3:~tiin ~alloilujao~ton ehdotus venäläisille vieraille järje~tettävustå vaati~attomasta kahvitarjoilusta muistomitalien jakoineen. Samoin hyväksyttiin jaoston e"ity" ~iitä,että vanäläin~n joukkue jatkai i matkaansa Turkuun Ja pelaisi siellä ottelun Vei -:kojen joukkuetta v~&taan,kuitenkin sillä ehdolla,että turl.lllaicet suorit~avat kaikki kustannukset li"ämatka~ta. i1akuudeks i: ~ ~ A,pUJL" ---~~~~--~~

16 P Ö Y t ä k i T j a TU.L: y ~ii ttoto imikunnan kokouksesta 27/ aapuvilla olivat v.1:ikkola, E. l:'ekkala] U. Nurminen, U. Rinne,U. Harjanne,V. \i9a,o. Fa- 6 er,t.h. Vilppula,V. Llihteinen Tanner ja Helmi Paasonen.,'" pöytäkirjat. Hyväksyttiin 13/9,15/9 ja 20/9 pidettyjen kokousten 2. otettiin käsiteltäviksi Nousevan Voiman ja TYÖläisnais ten Urheilulehden vastaista julkaisemista koskeve.t kys;vn:ykset. nuorten jp.osto oli csi:tliny+,et+2:': l~ousevan 'foi!l1an julk.<:lise~iste edelleenkin jatke~tai '':'2.p,nmtta että le"'den kustantaminen otettaisiin liiton huostaan. Pite.r.rr.än keskustelun jälkeen piliitettiin yksimielisesti jatkaa Nousevan Voiman julkåis~mista,l~osza " lehti katsottiin erino!:!laisen "urketiksi nuoren urheilija;olven kas~atustyössa.liittot')imikunnan asettal:lf\n ko. i t ean(v'ilp:pu1e,1~nttila, 'Iis") harki ttavaks i v~ jätettiin k symys lehden ottnmisestfl liiton haltuun. Lehtihtiön. ohtokuntaa tiät ett iin pyytää j ätt timään postib aili tu l~s et! tilo,usluet..::::: teloihin asianomaisessa järjestyksessä ilmoitus lehden tilaarrisesta v'.l.odeksi 192?Uuorten jaostolie ltihettiin asia lehden toimitta.m/ista kosl:evalta osaltaan. Naistoimikunta oli esittänyt Työltiisn~isten Urheilulehden julka.i.s".:.:i'" W jatkamista seb: lehden ottac'lista liiton huostaan. Päätettiin periaattees sa jrtkaa lehden julkaiscxis~a. Liiton huostaan ottamiskysymys lähetettiin edellä~ainittuun kowiteaan, jonka puheenjohtajaksi nyt valittiin V. Anttila. LehtiYhtiön johtokunnalta pl.iitettiin pyytää tarkempi selvitys siitf:i.,.critkä l:lpnot muodostavat TYÖläisnaistelL Urheilulehden verrattain korkean osuuden yleisten kulujen tilillä. S;n jälkeen asia k~sitellään lopu:lisesti.

17 3. Falloilujaoston puolesta esitti jaoston sihteeri Anttila selostuksen rauenneiden venäläisottelujen järjestäw~s- ja jälkivap1fista.käytännölliset toimenpiteet liiton puolesta oli suoritettu lo'ppuun aikanaan. Ulkoministeriön P:l.f s iosaston. plt.llikön Välikankaan ilmoituksen muk8.an oli täältä sähköteitse lähetetty iilloitus viisuil1in wyöntämisestä Moskov'1.psa olevalle Suomen lähe \ tystölle jo 20/9.Venälä~sten tiedustelun johdosta iilloit'ettiin liiton toimistosta sähkösanomalla viisumilual: myöntäwis estä 22/9. Kun venä~äisten ljiti ltiliteii matkalle vibeisthln 23/9 illalla ja kun siitä ei saatu tietoa,tiedusteltiln liiton toimistosta sekt. sähköteitse että puhelimitse joukkueen U"atkalle l.å.htöä.vastausta ei saatu.24/9 aamulla t 'iedustel t iin aähköt ei tse Rajaj oen asemapät,lliköltä,olivatko venäläiset jalkapalloilijat ssapuneet rajfm yli. Vastaus oli kieltävä.lau~taina,25/9,ensiwmäisenä aowulla saapui sitten edellisenä iltana ~oskovassa kilpailupäivtnä sdhkösano~atoimistoon jätetty sähkösanoma,jossa ilwoitetaan lyhyecti,ett~ viisu- min myöhäisen saamisen takia ei joukkue ole voinut lähteä watkalle sekä pyydetähn iilloitusta siitä,millo~n jou~d:ue voisi uudelleen saapua Saomeen. Keskustelusf '" todettiin tapaas erittäin ikävä.ksi ja liiton arvoa suuren yleisijn sil.r:jissä alentavaksi. Päätettiin kirjoittaa Moskovaan kaksi kirjelmää,toinen I FKKlr:lle ja toinen Suomen lähetystölle.fi~.iuj:3:tä tiedustellaan,mistä syystä johtui,ettei joukkue lähtenyt matkalleen sopimuksista huolimatta Sekä selostetaan tapauksen ikävää vaikutusta ja liiton sen johdosta kärsimää yli 3,000 SfIfiC:n tappiota.ltihetystcstä tiedustellaar.,:c'1illoin sinne saa:qui tieto viisumin myöntäwisestä sekä milloin venäläistpn puolesta viirl~ia tiedusteltiin. 4. Helsingin piirin johtokunnalta saaruivat sille tarkastettav :_"... i jätetyt liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ]3=sarjan ki. ~8iluje:n tilit.lfilpailut järjesti Kullervo.1v f ukana seuranneessa voinut hyväksyä tilejä TarkAfJt ettaessa havaittiin ti>;:dssä tosiaankin muutamia

18 epätarkkuuksia, joidl-'ll johdosta tilitx pätitetti 1.n :;?alauttqa tfl.-, kaisin seuralle asianomaiseen kuntoon korjattaviksi. ' 5. ~dellisen asian yhteydessb ilmenneiden seikkojen vuoksi päätett iin Mikkolan ehdotuksesta j ät tää to irnist on laadi t tavaks i ehd~ 'f1us lausunnoksi, jossa tarl~oin I:läär~telltliin,mitnn ():>1 tilitys liiton mestfl,rullskilpail'j..ista tehtävä, mitkii tul l" t :...:r.. katsottava kuulllviksi kilpailujen puhtaaseen tuloonjjosta liiton osuus,1/4 lasketaan j. n. e. Liittotoimilnulllan tarkastettua lausunnon lähetet äi::i.n se kaikill e:g:xm: j R.O st 0 il1 e yväkszrttiin liiton jusenseuraksi Voiwi"telu- ja Urbeiluseura Toulrolan Kiri,j0ta Helsingin piirin johtokunta puolsi. 7. Päät ettiin hyväksyä J. Alava liiton jli.seneksi ilman rangaistusaikaa, koska asianomainen he ilö on porvarilliseen toimintaan osallistuessaan ollut vielä lapsen iässä. A. kuulut' ITiåaan. 8. Jä tett iin toimiston t eht tivä:ksi tu t!.:imul'!,.' en to imi tt 3.IDinen lielsingiss3. Turun uintinjestaruuskilpailujen yhteydessä se.ttuneiden iktiviell tapausten johdosta. Tutkil!1usten tuloksien saatettu? liittotoimikunnan tietoon tullaan erikseen pb.ättlmä~ J ollsiko tutkimusten suorittaminen ulote7+~tva rr.yöskin Turkuun. 9 :. Latvian TyövLen Urheilul.!..itolta oli saa}:. '1.ut kir~elwg, jossa ilmoitetaan maassa. va1j itsevan taantumuksen y~:..t~ävän to- siteolla tukahuttaa työväen urheiluliikkeen 13.tviassa.Sen johdosta pyydetäi.in ulkornaisin. vfujesjärjestöjä saattar!ip.an liiton lj.nnttu as'3r.:a yleiseen tietoisuuteen selrä ryhtymääl vastalausetoir!!enpiteisiin tilenteen johdosta. Piiu.tettiin,että liiton puolesta saatetaan asia maan työväenlpbtien kaut~~ julkisuuteen. ~ihteeri laatii seuraavalle koko-

19 ukselle ehdotuksen vastalauseeksi, joka saatetaan yht f ai1::aa j"lllllat\7"ia~ kisuute:an sek::i :-elsing';"esä. otevali"ilähetystön tietoon. 10 ~. Ilznoitettiin Itävallasta saapunee:. vastaulrnen sinne lähetettyyn tiedusteluun palloiluasioissa.päätettiin kirjoi ttaa Itävallan Jalkayalloliitolle( jeterreichischer Fussball- bund) s Kirjeessä sel~etaan lähemmin liitol lemme sanrunutta ~elitarjous - ta, jonka on tehnyt Arbeiter Athletiksport, Club Grazista. Lisäksi ilmoitetaan, että mielellämme lähetälllme joukkueen siinä tapauksessa, jos :mat kia voidaar.. järjcsti:i6. vasta lokakuun lop11upuoicll*s tavanmukaiset matkaehdotzlc hyväksyttiän. Jonkkue voisi kyllä pelata kaksikin ottelua, toisen, Wienissä ja toisen Grazissa. Samaan aikaan llznoitetaan Graziin ~a~nitulle seuralle, åttti liittor:jn1e on 3eettunut yhteyteen n,aini tun ~~'1.1J~a'p9::"10 - liiton kanssa. 11. Kun palloilujaoston uolesta ilmoitettiin,ettei Viipurin p~'rin johtokullta ollut lainkaar.. huolehtinut Viipuriin 12/9 pela ttavaksi IllLL.riityn liiton j alkaj:allomestarmlslcil ailuj en v;ilieräottelun järjesti:ii!li sestä, josta syystä liitojle oli aihe'ltunut huom8tt~va taloudellinen tappio, ptiätettiin tiedustella johtckunralta,illistä syistä johtuen järjestely toimenpiteisiin ei oltu ryhdytty ~ alviurheilujaostolle Illyönnettiin oikeus hankkia kierto-' palkinto liitcn talviurheilujuhliin fenäjän Ja TU:D : n veliseksi palkiru10ksi 1uiste1ussa. Venä1äisten taholta oli ilmoitettu hankittavan samanlainen kiertopalkinto h iiihic'ssa. 13. Tehdyn huomautuksen johdosta puätettiin,että olyillpiafilmin 10pr-.lun filmat tayaks i muärättyyn liitto juhlareklaami 111 li i tettiän myös reklaami talviurheilujuhlista.

20 14. Teht.Järvisen toimiston kautta tekemä ehaotus Siitti, että liitto tekisi so'pirnul~sen hanen 1ranSS1.~,:L eriiiin pl"1it8..merkin wyynnistu aiheutuvr n voiton m~äri:ityn osingon ji:iärnisest~ liiton lw.l'lj uu.. l". ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 15. Kotkall luennolle myönnettiin oikeus kans81li!? ten yleisurheilukilpailuj en j tirj e8"; &miseen 3/ P;":'ö,tettiin tehdyn esityksen mukaisesti kutsua lii't'i;ot2imikunta, lehtiyht iön j oh tol,:u.n".; ['., lehaen t oi!!li tus'd1nta, l -:ht ie+t toimittajrt ja Työvtien Urheilulehtimlesten Kerhon j~sellet yhteisean neuvottelukokoukseen ensi sunnuntaina '!rio 10 a. p. liiton _toimis- lll(~,,'... ' l toon. Alustuksen esittää sihteeri. 1. -t. 17. ihteerin ehj.otus valistusv":'ikon vietosta lykt:.ttiin seura v aan koko Lseen. \. 18 5euraavalle kokoukselle velvoitettiin sihteeri laatiwaan ehdotuksen l itttojuhlnn allruvalmisteluja koskevaksi kiertokirjeek ~i, joka lähete~tun piirien johtokunnille. Wakuudeksi:

21 p ö Y t " ~ k i r j a TUL : n Lii ttotoimi.1run,nfln kokouk.sesta 4/10 l026.saapuvill~ oliva+ E. Pekkala.1/.Mik1wlr..., l. Rinne, T.l~. VilPl ula, U. 1Turrninen, V. Visa, U. Hnrj a!llj',0. Fag~r,V. Lähteinen,rva Paasc~en. 1. Hyväl-syttiin edclli"'len kokoukse:n :,öyti1.kirja. 2. Puheen~()htaja 8plosti niitu tc":.1enpi teifcö, joita toimistor: ja puheenjohtaj... n te.s.cmien pi:iei.töstem :reru;;tce~lc. 01i suoritettu Sel] jälk~en' '-'1n v~nr.läiset }!alloilij~t odottamptta sn'"':;;uivnt Helsinkiin edellisen viikon :?erjantai-a.[>yjuna. Venä}_äie~pn jon1r1meen si.7r :::.;.."~tliset st'ostuivat seuraaviin eht oihin! Ottelun ta suoritetan veni:iläiselle- joukkueelle kcll.~vaukseksi r.: -f" <,)0 ;0 : ls, eidän itseyls:':' l-',stant p,'"'sa o.suntonsd,ruokansa ja matkansu. Jcs, ottelun taloudellinell tulos kohoan huol1lattav ksi, silloin sllori tetaan joukkuef'lle enti~jue n ehtoj E'll ~ukfi:'n~"'" l,:c'rv~,us. -Ottelu suo:eitettiin Pallokentällä. Ranklmsnde teki tyhjiksi taloudelliset totvee-:, rnutt:a satep.sta huolimatta" oli kentällä mijj;ei 19.sk~l!1lissa ede± lytetty minimim": ärä., 1, 000 hp,nkeä. ~oilzlpnpi teet hyväks:rtti iu. 3. Palloilu ja c"~ n s~~teeri ilcoitti,että ven~lri8+'en toivc'.lluksesta. oli suumtiteltu uusintaottp un torstailla,7/10,eläinturhan kentällä. Suunnitp ].l!la hyväksyttiin sil]_:1 ehdolla,että venäläiset s\iostu"~td.t edellioeen otteluun nill den voima.ssf-lolleisiin e~toihin. Käytännölliset toimenpiteet jätettiin];-l 'l oilujaoston huolehdittaviksi. 4. :u.1t1jnnet t iin s e u.~.."." t lr il.r;ailuluva t : Nyrkkeilykilpailujn. varten:

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla ALUSTUSVIHKO Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla KERTOMUS S. Sos.sdem. Työläisnaisliiton toiminnasta 1/6 1929 1/9 1932.

Lisätiedot

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan toiminnasta marraskuun 1 päivästä 1925 heinäkuun

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys.

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys. VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Kokous alkoi keskiviikkona klo 9.05. Puheenjohtajana O. Hiltunen. Aluksi laulettiin Työväen marssi. Nimenhuudon toimitti sihteeri /. Tuominen. Työehtosopimuskysymys. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus 223 telu asiassa, olisi nyt parasta turhan työn välttämiseksi ratkaista, mikä otetaan yksityiskohtaisen käsittelyn pohjaksi, menettelytapavaliokunnan mietintö, vaiko Pekkalan lähetekeskustelussa esittämä

Lisätiedot

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla

Lisätiedot