VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Pirita Lähdes & Krista Määttä Sosiaaliala Loppuraportti Huhtikuu, 2007 Sivu 1/14

2 2 2 PROJEKTIN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektimme lähti liikkeelle Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen pohjalta, joka on laaja-alainen varhaiskasvatuksen ja erityispäivähoidon laadullisen kehittämisen väline. Hankkeen tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle lisää tietoa ja osaamista, jotta he osaavat havainnoida lapsen yksilöllisiä tarpeita ja tukea niitä. Toisena tavoitteena hankkeessa on turvata kehitystyön jatkuvuus vahvistamalla päivähoidon pedagogista johtajuutta sekä työ- ja ohjauskäytäntöjen kehittämistä päivähoidon arjessa. Hankkeen kolmas tavoite on selkiyttää erityispäivähoitoon laaditut määritelmät ja linjaukset sekä tuottaa ohjaus-, suunnittelu- ja seurantamateriaalia tukemaan erityispäivähoidon kehittämistä ja päätöksentekoa. Osuutemme hankkeessa perustuu Järvenpäässä toimivalle liikuntaverkostolle, jonka pohjalta on jo aikaisemmin tehty kartoitus. Kartoituksen päätteeksi opiskelijaryhmä suunnitteli liikuntatuokioita yhteen päiväkotiin. Meidän tehtävänämme oli kartoittaa, miten Nuori Suomen ja Opetusministeriön laatimat varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset toteutuvat järvenpääläisissä päiväkodeissa. Tavoitteenamme oli lisätä päiväkotien innostusta liikunnan järjestämiseen ja saada heidät kiinnittämään huomion lasten kokonaisvaltaiseen liikunnan määrään. Tavoitteena oli myös nostattaa pintaan ajatuksia liikunnan tärkeydestä. Projektimme kohderyhmänä olivat Järvenpään päiväkotien työntekijät: johtajat ja liikuntavastaavat sekä muu lasten kanssa toimiva henkilöstö. Näiden lisäksi kartoitus kohdentuu myös lapsiin sekä heidän vanhempiinsa, sillä tarkoituksena on kuitenkin kehittää liikuntatietoutta lasten kasvatuksessa ja heidän arjessaan. Sivu 2/14

3 3 3 PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projekti on toteutettu Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen yhteydessä. Projekti lähti liikkeelle Sosiaalitaidossa pidetyssä kokouksessa , johon osallistui meidän lisäksemme kaksi muuta opiskelijaa samalta luokalta, sekä projektimme vetäjä Taija Pölkki. Ensimmäisessä tapaamisessamme keskustelimme projekteista, jotka olisivat hyödyllisiä Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen kannalta. Meille annettiin kaksi vaihtoehtoa, joista sitten valitsimme omaksemme kartoittaa Järvenpään päiväkotien liikunnan järjestämisen tason. Koimme tämän tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi tarkastelukohteeksi, sillä nykypäivänä lasten liikkuminen on vähentynyt entisestään ja lasten ylipainosta on tullut suuri ongelma. Yhteyshenkilönämme on toiminut päiväkoti Tahvontuvan johtaja Tarja Vaahtera, johon otimme yhteyttä tammikuun alussa. Ensimmäisessä tapaamisessa päätimme, että lähdemme kartoittamaan liikunnan toteutumista Järvenpään päiväkodeissa sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen tarkoitus oli saada selville, miten varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat. Alustavan kyselylomakkeen kysymykset laadimme Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset oppaan pohjalta toiseen tapaamiskertaan mennessä, joka järjestettiin Paikalla tällöin oli meidän lisäksi Taija Pölkki sekä Tarja Vaahtera. Kokouksessa kävimme laatimamme kysymykset läpi yhteistyöhenkilöiden kanssa ja saimme niihin paljon hyviä uusia ideoita, jotta kysymyksistä tulisi mahdollisimman kattavat ja selkeät. Tällöin Tarja Vaahtera myös lupasi kartoittaa Järvenpään päiväkodeista 25 liikuntavastaavaa, joille meidän olisi tullut lähettää kyselylomake. Päätimme myös tässä toisessa kokouksessa, että kysely toteutettaisiin sähköisesti Webropol ohjelman avulla. Kokouksessa päätimme, että kyselyn tulostensaannin jälkeen pitäisimme kaikille vastaajille työkokouksen, jossa kävisimme läpi kyselyssä esiin tulleita tärkeitä asioita ja keskustelisimme niistä työntekijöiden kanssa. Ennen kolmatta tapaamiskertaa (30.1.)olimme muokanneet kysymykset uuteen muotoon ja kävimme niitä jälleen läpi kokouksessa. Saimme lisää uusia vaihtoehtoja kysymysten muodostamiseen. Neljännen kerran tapasimme 5.2., jolloin mukana oli myös Tapio Hyrske Sosiaalitaidosta. Hän opasti meitä Webropolin käytössä ja näytti miten kysymykset sinne asetetaan. Tätä ennen meidän kuitenkin täytyi muokata vielä kertaalleen kysymyksiä. Kokouksessa kävi kuitenkin ilmi, että kysymysten täytyy olla vaihtoehtomuotoisia, jotta niiden tarkastelu olisi helpompaa Webropolin avulla. Seuraavaksi tapaamiskerraksi päätimme Sivu 3/14

4 , johon mennessä olimme muokanneet kysymykset oikeaan muotoon. Kokouksessa selvisi myös, että Tarja Vaahtera ei kartoitakaan liikuntavastaavia, vaan meidän tulee lähettää kysely jokaisen Järvenpään, sekä kunnallisen että yksityisen, päiväkodin johtajalle, jotka sitten delegoivat kyselyn liikuntavastaavalle. Tällä kerralla Tapio näytti meille konkreettisesti kysymysten syöttämistä Webropoliin, sillä aloimme jo silloin laittaa omia kysymyksiämme koneelle. Koimme Webropolin käytön melko yksinkertaiseksi ja helpoksi, joten päätimmekin, että kykenemme laittamaan kysymykset omalla ajallamme ohjelmaan. Saimme aikaa kysymysten laittamiseen reilun viikon, jonka jälkeen oli aika lukita kysely ja lähettää se eteenpäin. Viikon aikana teimme kyselyyn myös saatekirjeen, jossa kerroimme kyselyn taustoista ja tarkoituksesta sekä kyselyn laatijoista. Alun perin kysely oli tarkoitus julkaista viikolla 7, mutta päätimme kuitenkin siirtää julkistamispäivää viikolle 9. Kysely lähetettiin 29 päiväkodin johtajalle. Annoimme vastausaikaa tasan kaksi viikkoa, jota kuitenkin siirsimme parilla päivällä, sillä vastausten määrä oli vähäinen ja webropolin käytössä ilmeni myös ongelmia. Aloimme viikolla 11 tutkia kyselyn tuloksia ja kartoittaa niissä esiin tulleita huomioitavia seikkoja, jotka sitten kirjoitimme PowerPoint esitykseen työkokousta varten. Viikolla 12 lähetimme sähköpostissa kutsut työkokoukseen kaikille kyselyyn vastanneille liikuntavastaaville ja toivoimme runsasta osanottoa. Olemme työkokouksen tarjoiluun liittyen olleet yhteydessä Laureaammattikorkeakoulun lehtoriin, Vuokko Mäkeen. Hän delegoi tarjoilun tehtävät ensimmäisen vuoden opiskelijoilleen. Olimme yhteydessä heihin sähköpostin välityksellä ja sitä kautta tarjoilusta ja sen järjestämisestä. Sivu 4/14

5 5 4 TULOKSET Tarkoituksenamme on nostaa esiin kyselyssä esiin tulleita tärkeimpiä ja huomioitavia tuloksia koskien varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia. Käsittelemiemme tulosten olisi tarkoitus herättää uusia ajatuksia ja kehittämisideoita päiväkodin työntekijöille, jotka osallistuvat järjestämäämme työkokoukseen. Tulosten rinnalla käytämme tukena teoriapohjaa, jotta saisimme laajemman käsityksen varhaiskasvatuksen liikunnasta ja siitä, miten se toteutuu Järvenpäässä. Kyselyyn vastasi 12 päiväkodin liikuntavastaavaa, joista kuitenkin osa jätti vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Keskimäärin kysymyksiin vastasi 11 henkilöä. Vastanneiden päiväkotien lasten lukumäärä jakautui laajalti, mutta suurin osa päiväkodeista oli yli 80 lapsen päiväkoteja. Suurimmassa osassa vastanneista päiväkodeista lapsiryhmiä on neljä, muissa ryhmiä on 1, 3, 5 tai 6 kappaletta. Kyselyyn osallistuneista päiväkodeista kaksi on erikoistunut johonkin tiettyyn alueeseen, joista toinen painottaa liikuntaa ja toinen kielikylpyä. 4.1 Liikunnan määrä Liikunnan määrää tarkastellessa huomasimme, että liikunnalliseen leikkiin on suurimmassa osassa (41,7 %) päiväkoteja varattu aikaa 2-2,5 tuntia päivässä. Vastauksista kävi myös ilmi, että tämä määrä saattoi olla myös jopa 0,5 tunnista yli 3,5 tuntiin. Kaikissa päiväkodin päiväohjelmissa liikunta sijoittuu iltapäivään kello jälkeen. Suuressa osassa päiväkodeista pääsääntöinen liikunta on mahdollista myös kello välisenä aikana. 4.2 Liikunnan laatu Otimme kyselyssä huomioon myös liikunnan laadun toteutumisen päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa. Tämän lisäksi otimme selvää myös siitä, miten lapsen motoristen taitojen, vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja aistien kehittymistä tuetaan liikunnallisen leikin avulla. Kysyimme myös, miten päiväkoti ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden, sukupuolierot ja temperamentin järjestettäessä liikuntaa. Sivu 5/14

6 6 Kyselystä kävi ilmi, että useassa päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus käyttää ulkoleikeissään metsäympäristöä. Monessa paikassa lapsilla on myös mahdollisuus käyttää ulkona pihatelineitä, keinuja sekä kiviä tai muita rakennelmia, joissa lapsilla on mahdollisuus kiipeillä tai hyppelehtiä. Joissakin päiväkodeissa on mahdollisuus käyttää myös liikuntakenttää lapsen omaehtoisessa leikissä tai ohjatussa liikunnassa. Suurin osa vastanneista kertoo päiväkodissa olevan käytössä oma sali ja/tai lähikoulun sali, joissa lapset voivat harrastaa liikuntaa tai muuta ohjattua toimintaa päivähoidon aikana. Vastanneet mainitsivat myös, että he voivat käyttää liikuntaan omien ryhmien tiloja ja päiväkodin erilaisia tiloja (mm. vesileikkihuone ja pikkukeittiö). Näiden lisäksi joissakin päiväkodeissa on mahdollisuus vierailla erilaisissa liikuntapaikoissa. Suurimmassa osassa vastauksista mainittiin liikuntavälineiden olevan saatavilla omien ryhmien tiloissa tai muualla. Vastanneista 90,9 % kertoi, että liikuntaa rajoitetaan sisätiloissa. Rajoitusten kohteena on kaksi asiaa: juokseminen (rajoitetaan osittain tai kokonaan) sekä lasten turvallisuuden uhka. Kolme suosituinta ohjatussa liikunnassa käytettyä motorisia taitoja kehittäviä toimintoja ovat: kävely (90,9 %), juoksu (90,9 %) sekä hypyt (81,8 %). Kävelytaitoja päiväkodeissa harjoitetaan erilaisten jumppien, retkien, liikuntaleikkikoulujen ja tasapainokävelyn avulla. Juoksua taas harjoitetaan järjestämällä esteratoja, retkiä, liikuntatunteja sekä leikkimällä erilaisia hippoja ja pelaamalla sählyä. Hyppyjä lapset harjoittavat ohjatusti hyppimällä muotopalalta toiselle, esteitä ylittämällä, trampoliinilla, haarahypyin sekä leikkimällä suutari-räätäli-leikkiä. Kolme suosituinta lapsen omissa leikeissä havaittuja liikunnan muotoja taas ovat: kävely (100 %), juoksu (100 %) ja kiipeily (100 %). Kävelyä kehittäviä toimintoja on havaittu roolileikeissä, lumileikeissä sekä lasten arkipäiväisissä ja huomaamattomissa toiminnoissa, kuten jonossa kävely tai päkiällä kävely. Lapsen omaehtoisessa liikunnassa havaittuja juoksemista kehittäviä toimintoja ovat hipat, piilosleikit, rosvo ja poliisi leikki sekä erilaiset pallopelit. Lapset ovat harjoittaneet kiipeilyä roolileikeissä, kiipeilemällä telineissä, sekä ulkona että sisällä, ja liikkumalla kalliolla. Kyselyn tulosten mukaan vuorovaikutustaitoja kehittäviä leikkejä ovat parileikit, ryhmäpelit, yhdessä tehtävät liikunnalliset leikit, sääntöleikit, laululeikit sekä vv-leikit. Päiväkodeissa käytettyjä lapsen itsetuntoa kehittäviä leikkejä ovat muun muassa theraplay leikkiryhmät, skidikantti, sääntöleikit sekä leikit, joissa lapset saavat onnistumisen kokemuksia. Lapsille tarkoitettuja aisteja kehittäviä leikkejä vastanneiden mukaan ovat Sivu 6/14

7 7 piilosleikit, hieronta, sokkoleikit, tasapainoleikit, tunnustelupussit, hajupurkit, ympäristön havainnointi leikit, rytminen toiminta, aistiradat ja kontaktileikit. Lapsen yksilöllisyys ja temperamentti otetaan huomioon järjestämällä omaehtoista liikuntaa ja pienryhmiä. Myös lasten herkkyyskausien, vahvuuksien, vireys- sekä kehitystasojen huomioiminen on tärkeää. Muita tärkeitä seikkoja on aikuisen tuki, lapsen kannustus, eritasoiset tehtävät, lapsen toiveet, liikuntapisteiden järjestäminen, lapsen oman kasvatussuunnitelman toteuttaminen, keskustelut vanhempien kanssa sekä järjestämällä jumppia samantasoisille ja samanlaisille lapsille. 72,7 % vastanneista ottaa huomioon sukupuolierot liikuntaa järjestettäessä. Esimerkkejä, joilla ne otetaan huomioon, ovat: omaehtoinen liikunta, lasten tarpeet ja toiveet, eriyttämällä toimintaa sekä järjestämällä pojille voimia koettelevia toimintoja (joukkuepelit, kilpailut) ja tytöille satuja ja mielikuvaliikuntaa. 4.3 Liikunnan suunnittelu ja toteutus Kyselyssä esitimme vaihtoehtoja, jotka voisivat olla lähtökohtina liikunnan suunnittelemiseen. Tulosten mukaan päiväkodit kokivat kolmeksi tärkeimmäksi lähtökohdaksi suunnittelussa kasvun ja kehityksen tukemisen (90,9 %), lapsilähtöisyyden (81,8 %) ja vuodenajat / sään (45,5 %). Vastanneista jokainen on sitä mieltä, että liikunnan suunnitteluun ei vaikuta vanhempien näkemykset tai yhteistyö lähikoulun kanssa. Puolet (50 %) vastanneista päiväkodeista järjestää lapsille ryhmäkohtaista liikuntaa kerran viikossa. Vastanneista 33,3 % järjestää ryhmäkohtaista liikuntaa kaksi kertaa viikossa. Vastauksissa tuli esiin myös se, että ryhmäkohtaista liikuntaa ei järjestetä viikossa kertaakaan (8,3 %). Yhtä suuri osuus järjestää sitä kolme kertaa viikon aikana. Päiväkodin yhteisiä liikunnallisia tapahtumia järjestetään 63,6 % päiväkodissa korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi metsäretket, puistoretket, pihatapahtumat, Nuori Suomen kampanjat, erilaiset talvitapahtumat, päiväkodin yhteiset liikuntatunnit jossakin liikuntapaikassa (esim. Fortum -hallissa). 4.4 Liikuntaympäristö Päiväkodeista 90 % mielestä lasten liikuntaympäristö on tarpeeksi monipuolinen, sillä tiloja on muunneltu liikuntaan kannustavaksi ja liikkumista sallivaksi, ulkoilumaastot ovat hyvät ja päiväkodeilla on käytössä jumppasalit ja välineet. Päiväkodista riippuen Sivu 7/14

8 8 lapset voivat säännöllisesti leikkiä koko talossa, ryhmien tiloissa ja saleissa, poikkeuksena ovat henkilökunnan tilat. Lapset voivat käyttää seuraavia materiaaleja omaehtoisissa ulkoleikeissään: 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Pehmeää hiekkaa Nurmea Metsämaastoa Vettä Jäättä Lunta Telineitä Ohjatuissa liikunnallisissa leikeissä lapsilla on mahdollisuus käyttää seuraavia materiaaleja: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pehmeää hiekkaa Nurmea Metsämaastoa Vettä Jäättä Lunta Telineitä Kaikissa kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa lapsilla on mahdollisuus käyttää päivittäin ulkoleikeissä hiekkalaatikoita, keinuja, kiipeilytelineitä ja liukumäkiä. 90 % vastanneista päiväkodeista antaa lapsille mahdollisuuden hiihtää lähimaastossa. Useissa (72,7 %) päiväkodeissa hiihdetään myös päiväkodin omassa pihassa. Luisteluun annetaan mahdollisuus lähikentällä 72,7 % päiväkodeista ja 36,4 % kertoo, että lapsilla on mahdollisuus luistella myös jäähallissa. 90,9 % päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus pyöräillä päiväkodin pihassa. Sivu 8/14

9 9 4.5 Liikuntavälineet Alle 3-vuotialle tarkoitettuja liikuntavälineitä on tarjolla kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa seuraavasti: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Erilaisia palloa Hernepusseja Päällä istuttavia mopoja ja autoja Trampoliini Patjoja Voimistelupenkkejä Renkaita Leikkivarjo Mailoja Muita 3-6-vuotiaille tarkoitettuja liikuntavälineitä on tarjolla kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa seuraavasti: 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Ed. välineet Vanteita Hyppynaruja Huiveja Sählymailoja Lyhyt vartisia mailoja Tasapainoa kehittäviä välineitä Ilmapalloja Liikuntamusiikkia Koripallokori Twist-kuminauhoja Pyöriä Potkulautoja Pihakarttoja Kuvia kuvasuunnistukseen Muita Kaikissa vastanneissa päiväkodeissa on käytössä myös omatekoisia liikuntavälineitä, kuten mm. häntäpalloja, sanomalehtimailoja, purkkeja, nauhoja, maitotölkkejä, jalan/käden jälkiä, leikkivarjoja, paperilautasia ja laatikoita. Sivu 9/14

10 Yhteistyö vanhempien kanssa Yli puolet (54,5 %) päiväkodeista on sitä mieltä, että lasten vanhemmat ovat melko hyvin tietoisia lapsen liikunnan tarpeesta. 36,4 % on sitä mieltä, että vanhemmat tietävät hyvin lapsen liikunnan tarpeen. Yhden vastanneen päiväkodin mielestä vanhemmat ovat erinomaisen tietoisia lapsen tarpeesta liikuntaan. Kaikki vastanneet päiväkodit ovat keskustelleet vanhempien kanssa lasten liikunnan tarpeesta vanhempainilloissa, kasvatuskeskustelussa sekä päivittäisissä kohtaamisissa tarpeen tullen. Keinoja lisätä vanhempien tietoisuutta liikunnan tarpeesta päiväkodit esittivät vaihtoehdoiksi erilaisten tapahtumien lisäksi erilaiset esitteet / tiedotteet ja keskustelut. Suurin osa (81,8 %) on järjestänyt liikunnallisia te toja lapsille ja heidän vanhemmilleen. 10/14 Sivu

11 11 5 JULKISUUS, TIEDOTTAMINEN JA RAHOITUS Koko Avaimia päivähoidon arkeen hanke on laaja-alainen ja vaikuttaa monella eri paikkakunnalla, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hanke on saanut Etelä-Suomen lääninhallituksen kehittämisavustusta ja mukana olevat kunnat rahoittavat hanketta. Uskomme, että hanke on tunnettu Järvenpään alueen päivähoidossa, koska sen puitteissa on oltu jonkin verran yhteydessä Järvenpään päiväkoteihin. Monet kyselivät meiltä myös projektin osallisuutta liikuntavastaavien Järvenpäässä tapahtuvaan koulutukseen. Joten projektimme aihe ei ollut kaikille täysin vieras, mikä oli meidän kannaltamme positiivinen asia. Uskomme, että panoksemme oli hyväksi koko hankkeelle. Tiedotus projektissa tapahtui pääasiassa sähköpostin avulla. Kuitenkin päätimme aina tapaamisen päätteeksi seuraavan kokousajankohdan. Jos tähän tuli muutoksia, pidimme yhteyttä sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Projektista tiedotimme Järvenpään päiväkotien johtajille kyselyn saatekirjeessä. Saatekirjeessä toimme esiin kyselyn tarkoituksen ja tavoitteet sekä kerroimme koko projektistamme. Olimme yhteydessä johtajiin myös kyselyn vastausaikana, eteen tulleiden ongelmien vuoksi. Myös kutsut työkokoukseen lähetimme johtajien sähköpostiin. Toivoimme johtajan lähettävän tietomme eteenpäin liikuntavastaavalle. Oman projektimme budjetti oli vähäinen, varsinkin omalta osaltamme. Rahaa projektissa meni ainoastaan työkokouksen tarjoiluihin, jonka kustansi Sosiaalitaito Oy. Tarjoilun hoitaa Laurea-ammattikorkeakoulun ravintola-alan ensimmäisen vuoden opiskelijat ja lehtori Vuokko Mäen johdolla. Tarjoilu kuuluu osaksi heidän opiskeluaan. Käytimme tapaamisissa Sosiaalitaito Oy:n tiloja. Tilat työkokoukseen saimme oman koulumme, Laurea-ammattikorkeakoulun, auditoriosta. 11/14 Sivu

12 12 6 ONGELMAT JA ONNISTUMISET Koimme projektin kokonaisuudessaan onnistuneeksi. Projektin edetessä kuitenkin eteen tuli muutamia haasteita, jotka johtuivat tietynlaisesta ajattelemattomuudesta tai huolimattomuudesta, joihin meidän oli vaikea kiinnittää huomiota. Suureksi ongelmaksi / haasteeksi muodostui ajan puute, jonka seurauksena, emme ehtineet käydä tutustumassa Kolsan ja Tahvontuvan päiväkoteihin. Aluksi meidän oli tarkoitus käydä niissä ja havainnoida, miten lasten liikunta on siellä järjestetty. Koimme, että toinen merkittävä ongelma projektin onnistumisessa oli kyselyn kohderyhmän passiivisuus ja tavoittaminen. Passiivisuus kyselyyn vastaamisessa saattoi johtua siitä, että kysely lähetettiin päiväkotien johtajille, joiden olisi pitänyt välittää kysely liikuntavastaavalle. Olisi ollut mielestämme parempi, että kysely olisi lähetetty suoraan liikuntavastaaville, koska johtajilla on varmasti jo ennestään paljon vastuuta ja tehtäviä, eikä heillä välttämättä ole aikaa / kiinnostusta alkaa välittää opiskelijoiden töitä eteenpäin. Aluksi oli tarkoituskin saada liikuntavastaavat valmiiksi, mutta se suunnitelma ei onnistunut. Kaikista Järvenpään päiväkodeista ainoastaan 12 vastasi kyselyymme, joten emme varmaankaan saaneet tuloksista kovinkaan kattavia. Toivoimme aktiivisempaa osallistumista kyselyyn liikuntavastaavilta, koska olimme saaneet käsityksen, että lähes kaikki ovat kiinnostuneita asiasta. Mutta toisaalta, on kuitenkin hyvä, että edes osa Järvenpään päiväkotien liikuntavastaavista on kiinnostunut asiasta ja sen kehittämisestä. Jospa sitten heidänkin innostuneisuus saisi liikkeelle myös muut liikuntavastaavat. Kolmas haaste projektin toteutumisessa oli kyselyn kysymysten laadinta sekä erilaiset näkökulmat joihinkin asioihin kysymyksiä laatiessa. Koimme tarpeettomaksi muokata samoja kysymyksiä uudelleen ja uudelleen. Jossain vaiheessa kävi mielessä, että kysymykset eivät enää vastaa koko kyselyn tarkoitusta, eivätkä pohjaudu varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin. Loppujen lopuksi saimme kuitenkin kysymyksistä oikeanlaiset ja mielestämme kattavat. Ongelmana mielestämme oli sähköpostien käyttö tiedottamisessa, sillä sen välityksellä ei aina saanut oikeaa informaatiota ja yhteyshenkilöitä ei välttämättä saanut niiden avulla tavoitettua. Olisi ollut ehkä parempi, että olisimme nähneet kasvokkain ja lähettäneet kirjallisen version kyselystä. 12/14 Sivu

13 13 Loppujen lopuksi yhteistyö sujui hyvin ja saimme paljon aikaiseksi, jonka seurauksena myös pysyimme suunnitelmissa yllättävän hyvin. Pysyimme hyvin suunnitellussa aikataulussa ja saimme kyselystä paljon hyötyä paitsi itsellemme, myös muille. Vaikka pieniä erimielisyyksiä oli, varsinkin kysymysten laadinnassa, yhteistyö kaikkien tahojen kanssa sujui ongelmitta. Loppujen lopuksi olimme todella tyytyväisiä kyselylomakkeeseen ja sen sisältöön. Mielestämme saimme siitä kattavan ja hyödyllisen, josta voi olla apua myös tulevaisuudessa. Olimme yllättyneitä ja erittäin tyytyväisiä siihen, miten innokkaita kaikki kyselyyn vastanneet olivat. Työkokouksessa huomasimme, että he olivat selkeästi perehtyneet asiaan ja olivat valmiina kehittämään liikunnan määrää ja laatua kaikissa Järvenpään päiväkodeissa. Vastaajien keskuudessa syntyi myös kiivasta keskustelua aiheesta ja eri näkökulmat taistelivat välillä liiankin kovasti. Mielestämme oli hyvä, että kysely herätti ajatuksia ja antoi keskustelunaiheita. Jotkin tulokset mietityttivät vastaajia melko paljon ja näiden pohjalta syntyi myös uusia ideoita liikunnan ja sen järjestämisen kehittämiseen. Uskomme, että kysely tuli todellakin tarpeeseen, vaikka niin vähäinen määrä siihen vastasikin. Voihan olla, että vähäinen vastaajien määrä antaa lisäpotkua heille, jotka asiaa lähtevät kehittämään. Vastaajien määrä kertoo aika paljastavasti sen, että varmasti tarvetta liikunnan kehittämiselle on olemassa. Työkokouksessa annoimme kaikille palautepaperit, joihin työntekijät saivat kirjoittaa palautetta sekä koko kyselystä että työkokouksesta. Kaikki kyselyyn vastanneista pitivät kyselyä hyödyllisenä liikunnan kehittämisen kannalta. Monet sanoivat myös, että työpaikoilla oli syntynyt paljon keskustelua aiheesta ja tällöin oli huomattu eri ryhmien väliset erot liikunnan järjestämisessä. Monet olivat myös sitä mieltä, että työkokous kannatti pitää, sillä vastausten ja tulosten selvittely yhdessä on hyödyllistä ja sekä omaa että työyhteisön toimintaa kehittävää. 13/14 Sivu

14 14 7 LOPPUPOHDINTAA Kurssina projektityöskentely aluksi tuntui turhalta, johtuen siitä, että ei ollut tietoa riittävästi siitä, mitä projekteissa yleensä tehdään. Kuitenkin, kun saimme hyvän aiheen ja pääsimme sitä aloittamaan, alkoi koko kurssin tarkoitus hahmottua. Jälkeenpäin ajatellen kurssi oli mielestämme erittäin hyödyllinen, sillä nykyään työelämässä on paljon projektiluontoisia tehtäviä, joten projektin tekemisestä täytyy olla jonkinlainen käsitys. Tietenkin kaikki projektit ovat erilaisia, mutta uskomme, että kurssi toi paljon uutta näkökulmaa sosionomin työtä ajatellen. Mielestämme kurssin erittäin hyvä anti on ollut juuri tutustuminen projektisuunnitelman ja loppuraportin tekemiseen, ja erittäin tärkeää ja mielenkiintoista oli myös saada itse konkreettisesti osallistua projektin tekemiseen. Koimme projektin todella mielenkiintoiseksi. Hyvä aihe varmisti myös sen, että missään vaiheessa ei tullut täysin sellaista tunnetta, että ei jaksaisi projektia jatkaa. Mielenkiintomme varhaiskasvatusta kohtaan sekä tämä projektin aihe olivat sen verran suuria innoittajia, että energiaa projektin tekemiseen löytyi riittävästi. Koimme, että projekti oli erittäin hyödyllinen tulevaisuutta ajatellen ja samalla myös teknisesti opettava, sillä saimme nyt käsityksen siitä, millaista on tehdä kyselyä ja analysoida vastauksia. Projektin kuluessa alkoi tulla myös ajatuksia siitä, että opinnäytetyö voisi liittyä jollakin lailla tähän aiheeseen. Lähtökohdat siihen olisivat ainakin hyvät. Yllätyksenä tuli se, miten tarkkaa on asettaa kysymykset oikeaan muotoon ja miten tärkeä rooli on yksittäisillä sanoilla kysymyksissä. Vaikka pyrimme laatimaan kysymykset mahdollisimman helpoiksi ja selkeiksi vastata, kävi ilmi, että erilaisia tulkintoja oli silti kysymyksistä tehty. Pohdimmekin, että onko koskaan mahdollista saada sellaisia kysymyksiä, jotka kaikki ymmärtäisivät samalla tavalla. Olimme myös yllättyneitä siitä, miten tosissaan työntekijät ottivat meidät opiskelijat. Työkokouksessa tuntui oudolta puhua asiantuntevana alan ammattilaisille, mutta varmasti se kerrytti paljon rohkeutta meille tulevaisuuden mahdollisia esityksiä varten. 14/14 Sivu

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Läntinen varhaiskasvatusalue Pansio Jyrkkälä 31.5.2012 VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET KÄYTÄNTÖÖN (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala

Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva: Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella järjestettävä varhaiskasvatus Projektissa

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse!

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! LUKIJALLE Varhaislapsuus on kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, peuhaamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Playin Story -hanke Maija Hintikka Leikki on lapsen elämää. Leikki on lapsen elämää

Playin Story -hanke Maija Hintikka Leikki on lapsen elämää. Leikki on lapsen elämää Esityksen sisältö: Mikä Playin Story -hanke? Mitä omaehtoinen leikki merkitsee lapsen kokonaiskehitykselle? Mikä on aikuisen osuus omaehtoisessa leikissä? Mitä ovat Playin Story -materiaalit? Miten Playin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot