VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Pirita Lähdes & Krista Määttä Sosiaaliala Loppuraportti Huhtikuu, 2007 Sivu 1/14

2 2 2 PROJEKTIN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektimme lähti liikkeelle Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen pohjalta, joka on laaja-alainen varhaiskasvatuksen ja erityispäivähoidon laadullisen kehittämisen väline. Hankkeen tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle lisää tietoa ja osaamista, jotta he osaavat havainnoida lapsen yksilöllisiä tarpeita ja tukea niitä. Toisena tavoitteena hankkeessa on turvata kehitystyön jatkuvuus vahvistamalla päivähoidon pedagogista johtajuutta sekä työ- ja ohjauskäytäntöjen kehittämistä päivähoidon arjessa. Hankkeen kolmas tavoite on selkiyttää erityispäivähoitoon laaditut määritelmät ja linjaukset sekä tuottaa ohjaus-, suunnittelu- ja seurantamateriaalia tukemaan erityispäivähoidon kehittämistä ja päätöksentekoa. Osuutemme hankkeessa perustuu Järvenpäässä toimivalle liikuntaverkostolle, jonka pohjalta on jo aikaisemmin tehty kartoitus. Kartoituksen päätteeksi opiskelijaryhmä suunnitteli liikuntatuokioita yhteen päiväkotiin. Meidän tehtävänämme oli kartoittaa, miten Nuori Suomen ja Opetusministeriön laatimat varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset toteutuvat järvenpääläisissä päiväkodeissa. Tavoitteenamme oli lisätä päiväkotien innostusta liikunnan järjestämiseen ja saada heidät kiinnittämään huomion lasten kokonaisvaltaiseen liikunnan määrään. Tavoitteena oli myös nostattaa pintaan ajatuksia liikunnan tärkeydestä. Projektimme kohderyhmänä olivat Järvenpään päiväkotien työntekijät: johtajat ja liikuntavastaavat sekä muu lasten kanssa toimiva henkilöstö. Näiden lisäksi kartoitus kohdentuu myös lapsiin sekä heidän vanhempiinsa, sillä tarkoituksena on kuitenkin kehittää liikuntatietoutta lasten kasvatuksessa ja heidän arjessaan. Sivu 2/14

3 3 3 PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projekti on toteutettu Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen yhteydessä. Projekti lähti liikkeelle Sosiaalitaidossa pidetyssä kokouksessa , johon osallistui meidän lisäksemme kaksi muuta opiskelijaa samalta luokalta, sekä projektimme vetäjä Taija Pölkki. Ensimmäisessä tapaamisessamme keskustelimme projekteista, jotka olisivat hyödyllisiä Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen kannalta. Meille annettiin kaksi vaihtoehtoa, joista sitten valitsimme omaksemme kartoittaa Järvenpään päiväkotien liikunnan järjestämisen tason. Koimme tämän tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi tarkastelukohteeksi, sillä nykypäivänä lasten liikkuminen on vähentynyt entisestään ja lasten ylipainosta on tullut suuri ongelma. Yhteyshenkilönämme on toiminut päiväkoti Tahvontuvan johtaja Tarja Vaahtera, johon otimme yhteyttä tammikuun alussa. Ensimmäisessä tapaamisessa päätimme, että lähdemme kartoittamaan liikunnan toteutumista Järvenpään päiväkodeissa sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen tarkoitus oli saada selville, miten varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat. Alustavan kyselylomakkeen kysymykset laadimme Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset oppaan pohjalta toiseen tapaamiskertaan mennessä, joka järjestettiin Paikalla tällöin oli meidän lisäksi Taija Pölkki sekä Tarja Vaahtera. Kokouksessa kävimme laatimamme kysymykset läpi yhteistyöhenkilöiden kanssa ja saimme niihin paljon hyviä uusia ideoita, jotta kysymyksistä tulisi mahdollisimman kattavat ja selkeät. Tällöin Tarja Vaahtera myös lupasi kartoittaa Järvenpään päiväkodeista 25 liikuntavastaavaa, joille meidän olisi tullut lähettää kyselylomake. Päätimme myös tässä toisessa kokouksessa, että kysely toteutettaisiin sähköisesti Webropol ohjelman avulla. Kokouksessa päätimme, että kyselyn tulostensaannin jälkeen pitäisimme kaikille vastaajille työkokouksen, jossa kävisimme läpi kyselyssä esiin tulleita tärkeitä asioita ja keskustelisimme niistä työntekijöiden kanssa. Ennen kolmatta tapaamiskertaa (30.1.)olimme muokanneet kysymykset uuteen muotoon ja kävimme niitä jälleen läpi kokouksessa. Saimme lisää uusia vaihtoehtoja kysymysten muodostamiseen. Neljännen kerran tapasimme 5.2., jolloin mukana oli myös Tapio Hyrske Sosiaalitaidosta. Hän opasti meitä Webropolin käytössä ja näytti miten kysymykset sinne asetetaan. Tätä ennen meidän kuitenkin täytyi muokata vielä kertaalleen kysymyksiä. Kokouksessa kävi kuitenkin ilmi, että kysymysten täytyy olla vaihtoehtomuotoisia, jotta niiden tarkastelu olisi helpompaa Webropolin avulla. Seuraavaksi tapaamiskerraksi päätimme Sivu 3/14

4 , johon mennessä olimme muokanneet kysymykset oikeaan muotoon. Kokouksessa selvisi myös, että Tarja Vaahtera ei kartoitakaan liikuntavastaavia, vaan meidän tulee lähettää kysely jokaisen Järvenpään, sekä kunnallisen että yksityisen, päiväkodin johtajalle, jotka sitten delegoivat kyselyn liikuntavastaavalle. Tällä kerralla Tapio näytti meille konkreettisesti kysymysten syöttämistä Webropoliin, sillä aloimme jo silloin laittaa omia kysymyksiämme koneelle. Koimme Webropolin käytön melko yksinkertaiseksi ja helpoksi, joten päätimmekin, että kykenemme laittamaan kysymykset omalla ajallamme ohjelmaan. Saimme aikaa kysymysten laittamiseen reilun viikon, jonka jälkeen oli aika lukita kysely ja lähettää se eteenpäin. Viikon aikana teimme kyselyyn myös saatekirjeen, jossa kerroimme kyselyn taustoista ja tarkoituksesta sekä kyselyn laatijoista. Alun perin kysely oli tarkoitus julkaista viikolla 7, mutta päätimme kuitenkin siirtää julkistamispäivää viikolle 9. Kysely lähetettiin 29 päiväkodin johtajalle. Annoimme vastausaikaa tasan kaksi viikkoa, jota kuitenkin siirsimme parilla päivällä, sillä vastausten määrä oli vähäinen ja webropolin käytössä ilmeni myös ongelmia. Aloimme viikolla 11 tutkia kyselyn tuloksia ja kartoittaa niissä esiin tulleita huomioitavia seikkoja, jotka sitten kirjoitimme PowerPoint esitykseen työkokousta varten. Viikolla 12 lähetimme sähköpostissa kutsut työkokoukseen kaikille kyselyyn vastanneille liikuntavastaaville ja toivoimme runsasta osanottoa. Olemme työkokouksen tarjoiluun liittyen olleet yhteydessä Laureaammattikorkeakoulun lehtoriin, Vuokko Mäkeen. Hän delegoi tarjoilun tehtävät ensimmäisen vuoden opiskelijoilleen. Olimme yhteydessä heihin sähköpostin välityksellä ja sitä kautta tarjoilusta ja sen järjestämisestä. Sivu 4/14

5 5 4 TULOKSET Tarkoituksenamme on nostaa esiin kyselyssä esiin tulleita tärkeimpiä ja huomioitavia tuloksia koskien varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia. Käsittelemiemme tulosten olisi tarkoitus herättää uusia ajatuksia ja kehittämisideoita päiväkodin työntekijöille, jotka osallistuvat järjestämäämme työkokoukseen. Tulosten rinnalla käytämme tukena teoriapohjaa, jotta saisimme laajemman käsityksen varhaiskasvatuksen liikunnasta ja siitä, miten se toteutuu Järvenpäässä. Kyselyyn vastasi 12 päiväkodin liikuntavastaavaa, joista kuitenkin osa jätti vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Keskimäärin kysymyksiin vastasi 11 henkilöä. Vastanneiden päiväkotien lasten lukumäärä jakautui laajalti, mutta suurin osa päiväkodeista oli yli 80 lapsen päiväkoteja. Suurimmassa osassa vastanneista päiväkodeista lapsiryhmiä on neljä, muissa ryhmiä on 1, 3, 5 tai 6 kappaletta. Kyselyyn osallistuneista päiväkodeista kaksi on erikoistunut johonkin tiettyyn alueeseen, joista toinen painottaa liikuntaa ja toinen kielikylpyä. 4.1 Liikunnan määrä Liikunnan määrää tarkastellessa huomasimme, että liikunnalliseen leikkiin on suurimmassa osassa (41,7 %) päiväkoteja varattu aikaa 2-2,5 tuntia päivässä. Vastauksista kävi myös ilmi, että tämä määrä saattoi olla myös jopa 0,5 tunnista yli 3,5 tuntiin. Kaikissa päiväkodin päiväohjelmissa liikunta sijoittuu iltapäivään kello jälkeen. Suuressa osassa päiväkodeista pääsääntöinen liikunta on mahdollista myös kello välisenä aikana. 4.2 Liikunnan laatu Otimme kyselyssä huomioon myös liikunnan laadun toteutumisen päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa. Tämän lisäksi otimme selvää myös siitä, miten lapsen motoristen taitojen, vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja aistien kehittymistä tuetaan liikunnallisen leikin avulla. Kysyimme myös, miten päiväkoti ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden, sukupuolierot ja temperamentin järjestettäessä liikuntaa. Sivu 5/14

6 6 Kyselystä kävi ilmi, että useassa päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus käyttää ulkoleikeissään metsäympäristöä. Monessa paikassa lapsilla on myös mahdollisuus käyttää ulkona pihatelineitä, keinuja sekä kiviä tai muita rakennelmia, joissa lapsilla on mahdollisuus kiipeillä tai hyppelehtiä. Joissakin päiväkodeissa on mahdollisuus käyttää myös liikuntakenttää lapsen omaehtoisessa leikissä tai ohjatussa liikunnassa. Suurin osa vastanneista kertoo päiväkodissa olevan käytössä oma sali ja/tai lähikoulun sali, joissa lapset voivat harrastaa liikuntaa tai muuta ohjattua toimintaa päivähoidon aikana. Vastanneet mainitsivat myös, että he voivat käyttää liikuntaan omien ryhmien tiloja ja päiväkodin erilaisia tiloja (mm. vesileikkihuone ja pikkukeittiö). Näiden lisäksi joissakin päiväkodeissa on mahdollisuus vierailla erilaisissa liikuntapaikoissa. Suurimmassa osassa vastauksista mainittiin liikuntavälineiden olevan saatavilla omien ryhmien tiloissa tai muualla. Vastanneista 90,9 % kertoi, että liikuntaa rajoitetaan sisätiloissa. Rajoitusten kohteena on kaksi asiaa: juokseminen (rajoitetaan osittain tai kokonaan) sekä lasten turvallisuuden uhka. Kolme suosituinta ohjatussa liikunnassa käytettyä motorisia taitoja kehittäviä toimintoja ovat: kävely (90,9 %), juoksu (90,9 %) sekä hypyt (81,8 %). Kävelytaitoja päiväkodeissa harjoitetaan erilaisten jumppien, retkien, liikuntaleikkikoulujen ja tasapainokävelyn avulla. Juoksua taas harjoitetaan järjestämällä esteratoja, retkiä, liikuntatunteja sekä leikkimällä erilaisia hippoja ja pelaamalla sählyä. Hyppyjä lapset harjoittavat ohjatusti hyppimällä muotopalalta toiselle, esteitä ylittämällä, trampoliinilla, haarahypyin sekä leikkimällä suutari-räätäli-leikkiä. Kolme suosituinta lapsen omissa leikeissä havaittuja liikunnan muotoja taas ovat: kävely (100 %), juoksu (100 %) ja kiipeily (100 %). Kävelyä kehittäviä toimintoja on havaittu roolileikeissä, lumileikeissä sekä lasten arkipäiväisissä ja huomaamattomissa toiminnoissa, kuten jonossa kävely tai päkiällä kävely. Lapsen omaehtoisessa liikunnassa havaittuja juoksemista kehittäviä toimintoja ovat hipat, piilosleikit, rosvo ja poliisi leikki sekä erilaiset pallopelit. Lapset ovat harjoittaneet kiipeilyä roolileikeissä, kiipeilemällä telineissä, sekä ulkona että sisällä, ja liikkumalla kalliolla. Kyselyn tulosten mukaan vuorovaikutustaitoja kehittäviä leikkejä ovat parileikit, ryhmäpelit, yhdessä tehtävät liikunnalliset leikit, sääntöleikit, laululeikit sekä vv-leikit. Päiväkodeissa käytettyjä lapsen itsetuntoa kehittäviä leikkejä ovat muun muassa theraplay leikkiryhmät, skidikantti, sääntöleikit sekä leikit, joissa lapset saavat onnistumisen kokemuksia. Lapsille tarkoitettuja aisteja kehittäviä leikkejä vastanneiden mukaan ovat Sivu 6/14

7 7 piilosleikit, hieronta, sokkoleikit, tasapainoleikit, tunnustelupussit, hajupurkit, ympäristön havainnointi leikit, rytminen toiminta, aistiradat ja kontaktileikit. Lapsen yksilöllisyys ja temperamentti otetaan huomioon järjestämällä omaehtoista liikuntaa ja pienryhmiä. Myös lasten herkkyyskausien, vahvuuksien, vireys- sekä kehitystasojen huomioiminen on tärkeää. Muita tärkeitä seikkoja on aikuisen tuki, lapsen kannustus, eritasoiset tehtävät, lapsen toiveet, liikuntapisteiden järjestäminen, lapsen oman kasvatussuunnitelman toteuttaminen, keskustelut vanhempien kanssa sekä järjestämällä jumppia samantasoisille ja samanlaisille lapsille. 72,7 % vastanneista ottaa huomioon sukupuolierot liikuntaa järjestettäessä. Esimerkkejä, joilla ne otetaan huomioon, ovat: omaehtoinen liikunta, lasten tarpeet ja toiveet, eriyttämällä toimintaa sekä järjestämällä pojille voimia koettelevia toimintoja (joukkuepelit, kilpailut) ja tytöille satuja ja mielikuvaliikuntaa. 4.3 Liikunnan suunnittelu ja toteutus Kyselyssä esitimme vaihtoehtoja, jotka voisivat olla lähtökohtina liikunnan suunnittelemiseen. Tulosten mukaan päiväkodit kokivat kolmeksi tärkeimmäksi lähtökohdaksi suunnittelussa kasvun ja kehityksen tukemisen (90,9 %), lapsilähtöisyyden (81,8 %) ja vuodenajat / sään (45,5 %). Vastanneista jokainen on sitä mieltä, että liikunnan suunnitteluun ei vaikuta vanhempien näkemykset tai yhteistyö lähikoulun kanssa. Puolet (50 %) vastanneista päiväkodeista järjestää lapsille ryhmäkohtaista liikuntaa kerran viikossa. Vastanneista 33,3 % järjestää ryhmäkohtaista liikuntaa kaksi kertaa viikossa. Vastauksissa tuli esiin myös se, että ryhmäkohtaista liikuntaa ei järjestetä viikossa kertaakaan (8,3 %). Yhtä suuri osuus järjestää sitä kolme kertaa viikon aikana. Päiväkodin yhteisiä liikunnallisia tapahtumia järjestetään 63,6 % päiväkodissa korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi metsäretket, puistoretket, pihatapahtumat, Nuori Suomen kampanjat, erilaiset talvitapahtumat, päiväkodin yhteiset liikuntatunnit jossakin liikuntapaikassa (esim. Fortum -hallissa). 4.4 Liikuntaympäristö Päiväkodeista 90 % mielestä lasten liikuntaympäristö on tarpeeksi monipuolinen, sillä tiloja on muunneltu liikuntaan kannustavaksi ja liikkumista sallivaksi, ulkoilumaastot ovat hyvät ja päiväkodeilla on käytössä jumppasalit ja välineet. Päiväkodista riippuen Sivu 7/14

8 8 lapset voivat säännöllisesti leikkiä koko talossa, ryhmien tiloissa ja saleissa, poikkeuksena ovat henkilökunnan tilat. Lapset voivat käyttää seuraavia materiaaleja omaehtoisissa ulkoleikeissään: 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Pehmeää hiekkaa Nurmea Metsämaastoa Vettä Jäättä Lunta Telineitä Ohjatuissa liikunnallisissa leikeissä lapsilla on mahdollisuus käyttää seuraavia materiaaleja: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pehmeää hiekkaa Nurmea Metsämaastoa Vettä Jäättä Lunta Telineitä Kaikissa kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa lapsilla on mahdollisuus käyttää päivittäin ulkoleikeissä hiekkalaatikoita, keinuja, kiipeilytelineitä ja liukumäkiä. 90 % vastanneista päiväkodeista antaa lapsille mahdollisuuden hiihtää lähimaastossa. Useissa (72,7 %) päiväkodeissa hiihdetään myös päiväkodin omassa pihassa. Luisteluun annetaan mahdollisuus lähikentällä 72,7 % päiväkodeista ja 36,4 % kertoo, että lapsilla on mahdollisuus luistella myös jäähallissa. 90,9 % päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus pyöräillä päiväkodin pihassa. Sivu 8/14

9 9 4.5 Liikuntavälineet Alle 3-vuotialle tarkoitettuja liikuntavälineitä on tarjolla kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa seuraavasti: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Erilaisia palloa Hernepusseja Päällä istuttavia mopoja ja autoja Trampoliini Patjoja Voimistelupenkkejä Renkaita Leikkivarjo Mailoja Muita 3-6-vuotiaille tarkoitettuja liikuntavälineitä on tarjolla kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa seuraavasti: 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Ed. välineet Vanteita Hyppynaruja Huiveja Sählymailoja Lyhyt vartisia mailoja Tasapainoa kehittäviä välineitä Ilmapalloja Liikuntamusiikkia Koripallokori Twist-kuminauhoja Pyöriä Potkulautoja Pihakarttoja Kuvia kuvasuunnistukseen Muita Kaikissa vastanneissa päiväkodeissa on käytössä myös omatekoisia liikuntavälineitä, kuten mm. häntäpalloja, sanomalehtimailoja, purkkeja, nauhoja, maitotölkkejä, jalan/käden jälkiä, leikkivarjoja, paperilautasia ja laatikoita. Sivu 9/14

10 Yhteistyö vanhempien kanssa Yli puolet (54,5 %) päiväkodeista on sitä mieltä, että lasten vanhemmat ovat melko hyvin tietoisia lapsen liikunnan tarpeesta. 36,4 % on sitä mieltä, että vanhemmat tietävät hyvin lapsen liikunnan tarpeen. Yhden vastanneen päiväkodin mielestä vanhemmat ovat erinomaisen tietoisia lapsen tarpeesta liikuntaan. Kaikki vastanneet päiväkodit ovat keskustelleet vanhempien kanssa lasten liikunnan tarpeesta vanhempainilloissa, kasvatuskeskustelussa sekä päivittäisissä kohtaamisissa tarpeen tullen. Keinoja lisätä vanhempien tietoisuutta liikunnan tarpeesta päiväkodit esittivät vaihtoehdoiksi erilaisten tapahtumien lisäksi erilaiset esitteet / tiedotteet ja keskustelut. Suurin osa (81,8 %) on järjestänyt liikunnallisia te toja lapsille ja heidän vanhemmilleen. 10/14 Sivu

11 11 5 JULKISUUS, TIEDOTTAMINEN JA RAHOITUS Koko Avaimia päivähoidon arkeen hanke on laaja-alainen ja vaikuttaa monella eri paikkakunnalla, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hanke on saanut Etelä-Suomen lääninhallituksen kehittämisavustusta ja mukana olevat kunnat rahoittavat hanketta. Uskomme, että hanke on tunnettu Järvenpään alueen päivähoidossa, koska sen puitteissa on oltu jonkin verran yhteydessä Järvenpään päiväkoteihin. Monet kyselivät meiltä myös projektin osallisuutta liikuntavastaavien Järvenpäässä tapahtuvaan koulutukseen. Joten projektimme aihe ei ollut kaikille täysin vieras, mikä oli meidän kannaltamme positiivinen asia. Uskomme, että panoksemme oli hyväksi koko hankkeelle. Tiedotus projektissa tapahtui pääasiassa sähköpostin avulla. Kuitenkin päätimme aina tapaamisen päätteeksi seuraavan kokousajankohdan. Jos tähän tuli muutoksia, pidimme yhteyttä sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Projektista tiedotimme Järvenpään päiväkotien johtajille kyselyn saatekirjeessä. Saatekirjeessä toimme esiin kyselyn tarkoituksen ja tavoitteet sekä kerroimme koko projektistamme. Olimme yhteydessä johtajiin myös kyselyn vastausaikana, eteen tulleiden ongelmien vuoksi. Myös kutsut työkokoukseen lähetimme johtajien sähköpostiin. Toivoimme johtajan lähettävän tietomme eteenpäin liikuntavastaavalle. Oman projektimme budjetti oli vähäinen, varsinkin omalta osaltamme. Rahaa projektissa meni ainoastaan työkokouksen tarjoiluihin, jonka kustansi Sosiaalitaito Oy. Tarjoilun hoitaa Laurea-ammattikorkeakoulun ravintola-alan ensimmäisen vuoden opiskelijat ja lehtori Vuokko Mäen johdolla. Tarjoilu kuuluu osaksi heidän opiskeluaan. Käytimme tapaamisissa Sosiaalitaito Oy:n tiloja. Tilat työkokoukseen saimme oman koulumme, Laurea-ammattikorkeakoulun, auditoriosta. 11/14 Sivu

12 12 6 ONGELMAT JA ONNISTUMISET Koimme projektin kokonaisuudessaan onnistuneeksi. Projektin edetessä kuitenkin eteen tuli muutamia haasteita, jotka johtuivat tietynlaisesta ajattelemattomuudesta tai huolimattomuudesta, joihin meidän oli vaikea kiinnittää huomiota. Suureksi ongelmaksi / haasteeksi muodostui ajan puute, jonka seurauksena, emme ehtineet käydä tutustumassa Kolsan ja Tahvontuvan päiväkoteihin. Aluksi meidän oli tarkoitus käydä niissä ja havainnoida, miten lasten liikunta on siellä järjestetty. Koimme, että toinen merkittävä ongelma projektin onnistumisessa oli kyselyn kohderyhmän passiivisuus ja tavoittaminen. Passiivisuus kyselyyn vastaamisessa saattoi johtua siitä, että kysely lähetettiin päiväkotien johtajille, joiden olisi pitänyt välittää kysely liikuntavastaavalle. Olisi ollut mielestämme parempi, että kysely olisi lähetetty suoraan liikuntavastaaville, koska johtajilla on varmasti jo ennestään paljon vastuuta ja tehtäviä, eikä heillä välttämättä ole aikaa / kiinnostusta alkaa välittää opiskelijoiden töitä eteenpäin. Aluksi oli tarkoituskin saada liikuntavastaavat valmiiksi, mutta se suunnitelma ei onnistunut. Kaikista Järvenpään päiväkodeista ainoastaan 12 vastasi kyselyymme, joten emme varmaankaan saaneet tuloksista kovinkaan kattavia. Toivoimme aktiivisempaa osallistumista kyselyyn liikuntavastaavilta, koska olimme saaneet käsityksen, että lähes kaikki ovat kiinnostuneita asiasta. Mutta toisaalta, on kuitenkin hyvä, että edes osa Järvenpään päiväkotien liikuntavastaavista on kiinnostunut asiasta ja sen kehittämisestä. Jospa sitten heidänkin innostuneisuus saisi liikkeelle myös muut liikuntavastaavat. Kolmas haaste projektin toteutumisessa oli kyselyn kysymysten laadinta sekä erilaiset näkökulmat joihinkin asioihin kysymyksiä laatiessa. Koimme tarpeettomaksi muokata samoja kysymyksiä uudelleen ja uudelleen. Jossain vaiheessa kävi mielessä, että kysymykset eivät enää vastaa koko kyselyn tarkoitusta, eivätkä pohjaudu varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin. Loppujen lopuksi saimme kuitenkin kysymyksistä oikeanlaiset ja mielestämme kattavat. Ongelmana mielestämme oli sähköpostien käyttö tiedottamisessa, sillä sen välityksellä ei aina saanut oikeaa informaatiota ja yhteyshenkilöitä ei välttämättä saanut niiden avulla tavoitettua. Olisi ollut ehkä parempi, että olisimme nähneet kasvokkain ja lähettäneet kirjallisen version kyselystä. 12/14 Sivu

13 13 Loppujen lopuksi yhteistyö sujui hyvin ja saimme paljon aikaiseksi, jonka seurauksena myös pysyimme suunnitelmissa yllättävän hyvin. Pysyimme hyvin suunnitellussa aikataulussa ja saimme kyselystä paljon hyötyä paitsi itsellemme, myös muille. Vaikka pieniä erimielisyyksiä oli, varsinkin kysymysten laadinnassa, yhteistyö kaikkien tahojen kanssa sujui ongelmitta. Loppujen lopuksi olimme todella tyytyväisiä kyselylomakkeeseen ja sen sisältöön. Mielestämme saimme siitä kattavan ja hyödyllisen, josta voi olla apua myös tulevaisuudessa. Olimme yllättyneitä ja erittäin tyytyväisiä siihen, miten innokkaita kaikki kyselyyn vastanneet olivat. Työkokouksessa huomasimme, että he olivat selkeästi perehtyneet asiaan ja olivat valmiina kehittämään liikunnan määrää ja laatua kaikissa Järvenpään päiväkodeissa. Vastaajien keskuudessa syntyi myös kiivasta keskustelua aiheesta ja eri näkökulmat taistelivat välillä liiankin kovasti. Mielestämme oli hyvä, että kysely herätti ajatuksia ja antoi keskustelunaiheita. Jotkin tulokset mietityttivät vastaajia melko paljon ja näiden pohjalta syntyi myös uusia ideoita liikunnan ja sen järjestämisen kehittämiseen. Uskomme, että kysely tuli todellakin tarpeeseen, vaikka niin vähäinen määrä siihen vastasikin. Voihan olla, että vähäinen vastaajien määrä antaa lisäpotkua heille, jotka asiaa lähtevät kehittämään. Vastaajien määrä kertoo aika paljastavasti sen, että varmasti tarvetta liikunnan kehittämiselle on olemassa. Työkokouksessa annoimme kaikille palautepaperit, joihin työntekijät saivat kirjoittaa palautetta sekä koko kyselystä että työkokouksesta. Kaikki kyselyyn vastanneista pitivät kyselyä hyödyllisenä liikunnan kehittämisen kannalta. Monet sanoivat myös, että työpaikoilla oli syntynyt paljon keskustelua aiheesta ja tällöin oli huomattu eri ryhmien väliset erot liikunnan järjestämisessä. Monet olivat myös sitä mieltä, että työkokous kannatti pitää, sillä vastausten ja tulosten selvittely yhdessä on hyödyllistä ja sekä omaa että työyhteisön toimintaa kehittävää. 13/14 Sivu

14 14 7 LOPPUPOHDINTAA Kurssina projektityöskentely aluksi tuntui turhalta, johtuen siitä, että ei ollut tietoa riittävästi siitä, mitä projekteissa yleensä tehdään. Kuitenkin, kun saimme hyvän aiheen ja pääsimme sitä aloittamaan, alkoi koko kurssin tarkoitus hahmottua. Jälkeenpäin ajatellen kurssi oli mielestämme erittäin hyödyllinen, sillä nykyään työelämässä on paljon projektiluontoisia tehtäviä, joten projektin tekemisestä täytyy olla jonkinlainen käsitys. Tietenkin kaikki projektit ovat erilaisia, mutta uskomme, että kurssi toi paljon uutta näkökulmaa sosionomin työtä ajatellen. Mielestämme kurssin erittäin hyvä anti on ollut juuri tutustuminen projektisuunnitelman ja loppuraportin tekemiseen, ja erittäin tärkeää ja mielenkiintoista oli myös saada itse konkreettisesti osallistua projektin tekemiseen. Koimme projektin todella mielenkiintoiseksi. Hyvä aihe varmisti myös sen, että missään vaiheessa ei tullut täysin sellaista tunnetta, että ei jaksaisi projektia jatkaa. Mielenkiintomme varhaiskasvatusta kohtaan sekä tämä projektin aihe olivat sen verran suuria innoittajia, että energiaa projektin tekemiseen löytyi riittävästi. Koimme, että projekti oli erittäin hyödyllinen tulevaisuutta ajatellen ja samalla myös teknisesti opettava, sillä saimme nyt käsityksen siitä, millaista on tehdä kyselyä ja analysoida vastauksia. Projektin kuluessa alkoi tulla myös ajatuksia siitä, että opinnäytetyö voisi liittyä jollakin lailla tähän aiheeseen. Lähtökohdat siihen olisivat ainakin hyvät. Yllätyksenä tuli se, miten tarkkaa on asettaa kysymykset oikeaan muotoon ja miten tärkeä rooli on yksittäisillä sanoilla kysymyksissä. Vaikka pyrimme laatimaan kysymykset mahdollisimman helpoiksi ja selkeiksi vastata, kävi ilmi, että erilaisia tulkintoja oli silti kysymyksistä tehty. Pohdimmekin, että onko koskaan mahdollista saada sellaisia kysymyksiä, jotka kaikki ymmärtäisivät samalla tavalla. Olimme myös yllättyneitä siitä, miten tosissaan työntekijät ottivat meidät opiskelijat. Työkokouksessa tuntui oudolta puhua asiantuntevana alan ammattilaisille, mutta varmasti se kerrytti paljon rohkeutta meille tulevaisuuden mahdollisia esityksiä varten. 14/14 Sivu

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Läntinen varhaiskasvatusalue Pansio Jyrkkälä 31.5.2012 VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET KÄYTÄNTÖÖN (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005)

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014...

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... Rakennetaan yhdessä liikkuvampaa lapsuutta! Olemme mukana Valon valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Löytöretken isot yhteiset tavoitteet Aikuisten

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty?

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Näkyvä osa: tilat välineet Näkymätön osa: asenteet, tiedot taidot työkulttuuri yhteiset toimintatavat rutiinit rakenteet verkostoituminen Johtaja Hyvä työyhteisö Kiitos

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu?

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16 Myllymäen päiväkotikoulu 19.9.2017 klo 12-16 klo 12.00 klo 12.15 klo 12.45 klo 14.45 klo 15.15 klo 16.00 Johdatus päivän ohjelmaan, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Myllymäen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari 19.9.2017 Myllymäen päiväkotikoulu Kouvolan varhaiskasvatuksen lasten

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot

KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA

KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA KUUSISTON LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA 2011 KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA Liikunnan vuosisuunnitelma pitää sisällään Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten avaamisen Kaarinan

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15 Sisällys Esipuhe...11 Johdanto... 15 Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys Fyysinen kasvu ja kehitys...25 Kehon koko...25 Kehon koon muutokset...26 Kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa...28

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Työyhteisötehtävä 3, laaja-alainen oppimiskokonaisuus Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Lähtökohdat: Vanhempainillassa tuli vanhemmilta toiveita ulkoilusta, vuorovaikutussuhteista

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa Aiheita Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Lasten osallisuus päiväkodissa Keskiössä yhteisössä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

LUHTAAN PÄIVÄKOTI (9.1.2012 -)

LUHTAAN PÄIVÄKOTI (9.1.2012 -) LUHTAAN PÄIVÄKOTI (9.1.2012 -) Päiväkoti on rakennettu ekologisesti passiivienergian standardin mukaisesti aurinkosähköä hyödyntäen. Päiväkodissa on 6 päiväkotiryhmää ja noin 120 lasta. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Avaimia päivähoidon arkeen - taustaa

Avaimia päivähoidon arkeen - taustaa taustaa 1. Sosiaalitaito sosiaalialan osaamiskeskus vuodesta 2002 Länsi- ja Keski-Uusimaa 20 kuntaa 2. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä vuodesta 2002-2003 3. VEP selvitys 2003 => erityispalvelujen

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4.6.0 Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt Anna-Liisa Kyhälä, Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos www.helsinki.fi/yliopisto 4.6.0 Tutkimusaineisto 009: Projektissa

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot