VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Järvenpää VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Pirita Lähdes & Krista Määttä Sosiaaliala Loppuraportti Huhtikuu, 2007 Sivu 1/14

2 2 2 PROJEKTIN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektimme lähti liikkeelle Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen pohjalta, joka on laaja-alainen varhaiskasvatuksen ja erityispäivähoidon laadullisen kehittämisen väline. Hankkeen tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle lisää tietoa ja osaamista, jotta he osaavat havainnoida lapsen yksilöllisiä tarpeita ja tukea niitä. Toisena tavoitteena hankkeessa on turvata kehitystyön jatkuvuus vahvistamalla päivähoidon pedagogista johtajuutta sekä työ- ja ohjauskäytäntöjen kehittämistä päivähoidon arjessa. Hankkeen kolmas tavoite on selkiyttää erityispäivähoitoon laaditut määritelmät ja linjaukset sekä tuottaa ohjaus-, suunnittelu- ja seurantamateriaalia tukemaan erityispäivähoidon kehittämistä ja päätöksentekoa. Osuutemme hankkeessa perustuu Järvenpäässä toimivalle liikuntaverkostolle, jonka pohjalta on jo aikaisemmin tehty kartoitus. Kartoituksen päätteeksi opiskelijaryhmä suunnitteli liikuntatuokioita yhteen päiväkotiin. Meidän tehtävänämme oli kartoittaa, miten Nuori Suomen ja Opetusministeriön laatimat varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset toteutuvat järvenpääläisissä päiväkodeissa. Tavoitteenamme oli lisätä päiväkotien innostusta liikunnan järjestämiseen ja saada heidät kiinnittämään huomion lasten kokonaisvaltaiseen liikunnan määrään. Tavoitteena oli myös nostattaa pintaan ajatuksia liikunnan tärkeydestä. Projektimme kohderyhmänä olivat Järvenpään päiväkotien työntekijät: johtajat ja liikuntavastaavat sekä muu lasten kanssa toimiva henkilöstö. Näiden lisäksi kartoitus kohdentuu myös lapsiin sekä heidän vanhempiinsa, sillä tarkoituksena on kuitenkin kehittää liikuntatietoutta lasten kasvatuksessa ja heidän arjessaan. Sivu 2/14

3 3 3 PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projekti on toteutettu Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen yhteydessä. Projekti lähti liikkeelle Sosiaalitaidossa pidetyssä kokouksessa , johon osallistui meidän lisäksemme kaksi muuta opiskelijaa samalta luokalta, sekä projektimme vetäjä Taija Pölkki. Ensimmäisessä tapaamisessamme keskustelimme projekteista, jotka olisivat hyödyllisiä Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen kannalta. Meille annettiin kaksi vaihtoehtoa, joista sitten valitsimme omaksemme kartoittaa Järvenpään päiväkotien liikunnan järjestämisen tason. Koimme tämän tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi tarkastelukohteeksi, sillä nykypäivänä lasten liikkuminen on vähentynyt entisestään ja lasten ylipainosta on tullut suuri ongelma. Yhteyshenkilönämme on toiminut päiväkoti Tahvontuvan johtaja Tarja Vaahtera, johon otimme yhteyttä tammikuun alussa. Ensimmäisessä tapaamisessa päätimme, että lähdemme kartoittamaan liikunnan toteutumista Järvenpään päiväkodeissa sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen tarkoitus oli saada selville, miten varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset toteutuvat. Alustavan kyselylomakkeen kysymykset laadimme Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset oppaan pohjalta toiseen tapaamiskertaan mennessä, joka järjestettiin Paikalla tällöin oli meidän lisäksi Taija Pölkki sekä Tarja Vaahtera. Kokouksessa kävimme laatimamme kysymykset läpi yhteistyöhenkilöiden kanssa ja saimme niihin paljon hyviä uusia ideoita, jotta kysymyksistä tulisi mahdollisimman kattavat ja selkeät. Tällöin Tarja Vaahtera myös lupasi kartoittaa Järvenpään päiväkodeista 25 liikuntavastaavaa, joille meidän olisi tullut lähettää kyselylomake. Päätimme myös tässä toisessa kokouksessa, että kysely toteutettaisiin sähköisesti Webropol ohjelman avulla. Kokouksessa päätimme, että kyselyn tulostensaannin jälkeen pitäisimme kaikille vastaajille työkokouksen, jossa kävisimme läpi kyselyssä esiin tulleita tärkeitä asioita ja keskustelisimme niistä työntekijöiden kanssa. Ennen kolmatta tapaamiskertaa (30.1.)olimme muokanneet kysymykset uuteen muotoon ja kävimme niitä jälleen läpi kokouksessa. Saimme lisää uusia vaihtoehtoja kysymysten muodostamiseen. Neljännen kerran tapasimme 5.2., jolloin mukana oli myös Tapio Hyrske Sosiaalitaidosta. Hän opasti meitä Webropolin käytössä ja näytti miten kysymykset sinne asetetaan. Tätä ennen meidän kuitenkin täytyi muokata vielä kertaalleen kysymyksiä. Kokouksessa kävi kuitenkin ilmi, että kysymysten täytyy olla vaihtoehtomuotoisia, jotta niiden tarkastelu olisi helpompaa Webropolin avulla. Seuraavaksi tapaamiskerraksi päätimme Sivu 3/14

4 , johon mennessä olimme muokanneet kysymykset oikeaan muotoon. Kokouksessa selvisi myös, että Tarja Vaahtera ei kartoitakaan liikuntavastaavia, vaan meidän tulee lähettää kysely jokaisen Järvenpään, sekä kunnallisen että yksityisen, päiväkodin johtajalle, jotka sitten delegoivat kyselyn liikuntavastaavalle. Tällä kerralla Tapio näytti meille konkreettisesti kysymysten syöttämistä Webropoliin, sillä aloimme jo silloin laittaa omia kysymyksiämme koneelle. Koimme Webropolin käytön melko yksinkertaiseksi ja helpoksi, joten päätimmekin, että kykenemme laittamaan kysymykset omalla ajallamme ohjelmaan. Saimme aikaa kysymysten laittamiseen reilun viikon, jonka jälkeen oli aika lukita kysely ja lähettää se eteenpäin. Viikon aikana teimme kyselyyn myös saatekirjeen, jossa kerroimme kyselyn taustoista ja tarkoituksesta sekä kyselyn laatijoista. Alun perin kysely oli tarkoitus julkaista viikolla 7, mutta päätimme kuitenkin siirtää julkistamispäivää viikolle 9. Kysely lähetettiin 29 päiväkodin johtajalle. Annoimme vastausaikaa tasan kaksi viikkoa, jota kuitenkin siirsimme parilla päivällä, sillä vastausten määrä oli vähäinen ja webropolin käytössä ilmeni myös ongelmia. Aloimme viikolla 11 tutkia kyselyn tuloksia ja kartoittaa niissä esiin tulleita huomioitavia seikkoja, jotka sitten kirjoitimme PowerPoint esitykseen työkokousta varten. Viikolla 12 lähetimme sähköpostissa kutsut työkokoukseen kaikille kyselyyn vastanneille liikuntavastaaville ja toivoimme runsasta osanottoa. Olemme työkokouksen tarjoiluun liittyen olleet yhteydessä Laureaammattikorkeakoulun lehtoriin, Vuokko Mäkeen. Hän delegoi tarjoilun tehtävät ensimmäisen vuoden opiskelijoilleen. Olimme yhteydessä heihin sähköpostin välityksellä ja sitä kautta tarjoilusta ja sen järjestämisestä. Sivu 4/14

5 5 4 TULOKSET Tarkoituksenamme on nostaa esiin kyselyssä esiin tulleita tärkeimpiä ja huomioitavia tuloksia koskien varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia. Käsittelemiemme tulosten olisi tarkoitus herättää uusia ajatuksia ja kehittämisideoita päiväkodin työntekijöille, jotka osallistuvat järjestämäämme työkokoukseen. Tulosten rinnalla käytämme tukena teoriapohjaa, jotta saisimme laajemman käsityksen varhaiskasvatuksen liikunnasta ja siitä, miten se toteutuu Järvenpäässä. Kyselyyn vastasi 12 päiväkodin liikuntavastaavaa, joista kuitenkin osa jätti vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Keskimäärin kysymyksiin vastasi 11 henkilöä. Vastanneiden päiväkotien lasten lukumäärä jakautui laajalti, mutta suurin osa päiväkodeista oli yli 80 lapsen päiväkoteja. Suurimmassa osassa vastanneista päiväkodeista lapsiryhmiä on neljä, muissa ryhmiä on 1, 3, 5 tai 6 kappaletta. Kyselyyn osallistuneista päiväkodeista kaksi on erikoistunut johonkin tiettyyn alueeseen, joista toinen painottaa liikuntaa ja toinen kielikylpyä. 4.1 Liikunnan määrä Liikunnan määrää tarkastellessa huomasimme, että liikunnalliseen leikkiin on suurimmassa osassa (41,7 %) päiväkoteja varattu aikaa 2-2,5 tuntia päivässä. Vastauksista kävi myös ilmi, että tämä määrä saattoi olla myös jopa 0,5 tunnista yli 3,5 tuntiin. Kaikissa päiväkodin päiväohjelmissa liikunta sijoittuu iltapäivään kello jälkeen. Suuressa osassa päiväkodeista pääsääntöinen liikunta on mahdollista myös kello välisenä aikana. 4.2 Liikunnan laatu Otimme kyselyssä huomioon myös liikunnan laadun toteutumisen päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa. Tämän lisäksi otimme selvää myös siitä, miten lapsen motoristen taitojen, vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja aistien kehittymistä tuetaan liikunnallisen leikin avulla. Kysyimme myös, miten päiväkoti ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden, sukupuolierot ja temperamentin järjestettäessä liikuntaa. Sivu 5/14

6 6 Kyselystä kävi ilmi, että useassa päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus käyttää ulkoleikeissään metsäympäristöä. Monessa paikassa lapsilla on myös mahdollisuus käyttää ulkona pihatelineitä, keinuja sekä kiviä tai muita rakennelmia, joissa lapsilla on mahdollisuus kiipeillä tai hyppelehtiä. Joissakin päiväkodeissa on mahdollisuus käyttää myös liikuntakenttää lapsen omaehtoisessa leikissä tai ohjatussa liikunnassa. Suurin osa vastanneista kertoo päiväkodissa olevan käytössä oma sali ja/tai lähikoulun sali, joissa lapset voivat harrastaa liikuntaa tai muuta ohjattua toimintaa päivähoidon aikana. Vastanneet mainitsivat myös, että he voivat käyttää liikuntaan omien ryhmien tiloja ja päiväkodin erilaisia tiloja (mm. vesileikkihuone ja pikkukeittiö). Näiden lisäksi joissakin päiväkodeissa on mahdollisuus vierailla erilaisissa liikuntapaikoissa. Suurimmassa osassa vastauksista mainittiin liikuntavälineiden olevan saatavilla omien ryhmien tiloissa tai muualla. Vastanneista 90,9 % kertoi, että liikuntaa rajoitetaan sisätiloissa. Rajoitusten kohteena on kaksi asiaa: juokseminen (rajoitetaan osittain tai kokonaan) sekä lasten turvallisuuden uhka. Kolme suosituinta ohjatussa liikunnassa käytettyä motorisia taitoja kehittäviä toimintoja ovat: kävely (90,9 %), juoksu (90,9 %) sekä hypyt (81,8 %). Kävelytaitoja päiväkodeissa harjoitetaan erilaisten jumppien, retkien, liikuntaleikkikoulujen ja tasapainokävelyn avulla. Juoksua taas harjoitetaan järjestämällä esteratoja, retkiä, liikuntatunteja sekä leikkimällä erilaisia hippoja ja pelaamalla sählyä. Hyppyjä lapset harjoittavat ohjatusti hyppimällä muotopalalta toiselle, esteitä ylittämällä, trampoliinilla, haarahypyin sekä leikkimällä suutari-räätäli-leikkiä. Kolme suosituinta lapsen omissa leikeissä havaittuja liikunnan muotoja taas ovat: kävely (100 %), juoksu (100 %) ja kiipeily (100 %). Kävelyä kehittäviä toimintoja on havaittu roolileikeissä, lumileikeissä sekä lasten arkipäiväisissä ja huomaamattomissa toiminnoissa, kuten jonossa kävely tai päkiällä kävely. Lapsen omaehtoisessa liikunnassa havaittuja juoksemista kehittäviä toimintoja ovat hipat, piilosleikit, rosvo ja poliisi leikki sekä erilaiset pallopelit. Lapset ovat harjoittaneet kiipeilyä roolileikeissä, kiipeilemällä telineissä, sekä ulkona että sisällä, ja liikkumalla kalliolla. Kyselyn tulosten mukaan vuorovaikutustaitoja kehittäviä leikkejä ovat parileikit, ryhmäpelit, yhdessä tehtävät liikunnalliset leikit, sääntöleikit, laululeikit sekä vv-leikit. Päiväkodeissa käytettyjä lapsen itsetuntoa kehittäviä leikkejä ovat muun muassa theraplay leikkiryhmät, skidikantti, sääntöleikit sekä leikit, joissa lapset saavat onnistumisen kokemuksia. Lapsille tarkoitettuja aisteja kehittäviä leikkejä vastanneiden mukaan ovat Sivu 6/14

7 7 piilosleikit, hieronta, sokkoleikit, tasapainoleikit, tunnustelupussit, hajupurkit, ympäristön havainnointi leikit, rytminen toiminta, aistiradat ja kontaktileikit. Lapsen yksilöllisyys ja temperamentti otetaan huomioon järjestämällä omaehtoista liikuntaa ja pienryhmiä. Myös lasten herkkyyskausien, vahvuuksien, vireys- sekä kehitystasojen huomioiminen on tärkeää. Muita tärkeitä seikkoja on aikuisen tuki, lapsen kannustus, eritasoiset tehtävät, lapsen toiveet, liikuntapisteiden järjestäminen, lapsen oman kasvatussuunnitelman toteuttaminen, keskustelut vanhempien kanssa sekä järjestämällä jumppia samantasoisille ja samanlaisille lapsille. 72,7 % vastanneista ottaa huomioon sukupuolierot liikuntaa järjestettäessä. Esimerkkejä, joilla ne otetaan huomioon, ovat: omaehtoinen liikunta, lasten tarpeet ja toiveet, eriyttämällä toimintaa sekä järjestämällä pojille voimia koettelevia toimintoja (joukkuepelit, kilpailut) ja tytöille satuja ja mielikuvaliikuntaa. 4.3 Liikunnan suunnittelu ja toteutus Kyselyssä esitimme vaihtoehtoja, jotka voisivat olla lähtökohtina liikunnan suunnittelemiseen. Tulosten mukaan päiväkodit kokivat kolmeksi tärkeimmäksi lähtökohdaksi suunnittelussa kasvun ja kehityksen tukemisen (90,9 %), lapsilähtöisyyden (81,8 %) ja vuodenajat / sään (45,5 %). Vastanneista jokainen on sitä mieltä, että liikunnan suunnitteluun ei vaikuta vanhempien näkemykset tai yhteistyö lähikoulun kanssa. Puolet (50 %) vastanneista päiväkodeista järjestää lapsille ryhmäkohtaista liikuntaa kerran viikossa. Vastanneista 33,3 % järjestää ryhmäkohtaista liikuntaa kaksi kertaa viikossa. Vastauksissa tuli esiin myös se, että ryhmäkohtaista liikuntaa ei järjestetä viikossa kertaakaan (8,3 %). Yhtä suuri osuus järjestää sitä kolme kertaa viikon aikana. Päiväkodin yhteisiä liikunnallisia tapahtumia järjestetään 63,6 % päiväkodissa korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi metsäretket, puistoretket, pihatapahtumat, Nuori Suomen kampanjat, erilaiset talvitapahtumat, päiväkodin yhteiset liikuntatunnit jossakin liikuntapaikassa (esim. Fortum -hallissa). 4.4 Liikuntaympäristö Päiväkodeista 90 % mielestä lasten liikuntaympäristö on tarpeeksi monipuolinen, sillä tiloja on muunneltu liikuntaan kannustavaksi ja liikkumista sallivaksi, ulkoilumaastot ovat hyvät ja päiväkodeilla on käytössä jumppasalit ja välineet. Päiväkodista riippuen Sivu 7/14

8 8 lapset voivat säännöllisesti leikkiä koko talossa, ryhmien tiloissa ja saleissa, poikkeuksena ovat henkilökunnan tilat. Lapset voivat käyttää seuraavia materiaaleja omaehtoisissa ulkoleikeissään: 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Pehmeää hiekkaa Nurmea Metsämaastoa Vettä Jäättä Lunta Telineitä Ohjatuissa liikunnallisissa leikeissä lapsilla on mahdollisuus käyttää seuraavia materiaaleja: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pehmeää hiekkaa Nurmea Metsämaastoa Vettä Jäättä Lunta Telineitä Kaikissa kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa lapsilla on mahdollisuus käyttää päivittäin ulkoleikeissä hiekkalaatikoita, keinuja, kiipeilytelineitä ja liukumäkiä. 90 % vastanneista päiväkodeista antaa lapsille mahdollisuuden hiihtää lähimaastossa. Useissa (72,7 %) päiväkodeissa hiihdetään myös päiväkodin omassa pihassa. Luisteluun annetaan mahdollisuus lähikentällä 72,7 % päiväkodeista ja 36,4 % kertoo, että lapsilla on mahdollisuus luistella myös jäähallissa. 90,9 % päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus pyöräillä päiväkodin pihassa. Sivu 8/14

9 9 4.5 Liikuntavälineet Alle 3-vuotialle tarkoitettuja liikuntavälineitä on tarjolla kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa seuraavasti: 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Erilaisia palloa Hernepusseja Päällä istuttavia mopoja ja autoja Trampoliini Patjoja Voimistelupenkkejä Renkaita Leikkivarjo Mailoja Muita 3-6-vuotiaille tarkoitettuja liikuntavälineitä on tarjolla kyselyyn vastanneissa päiväkodeissa seuraavasti: 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Ed. välineet Vanteita Hyppynaruja Huiveja Sählymailoja Lyhyt vartisia mailoja Tasapainoa kehittäviä välineitä Ilmapalloja Liikuntamusiikkia Koripallokori Twist-kuminauhoja Pyöriä Potkulautoja Pihakarttoja Kuvia kuvasuunnistukseen Muita Kaikissa vastanneissa päiväkodeissa on käytössä myös omatekoisia liikuntavälineitä, kuten mm. häntäpalloja, sanomalehtimailoja, purkkeja, nauhoja, maitotölkkejä, jalan/käden jälkiä, leikkivarjoja, paperilautasia ja laatikoita. Sivu 9/14

10 Yhteistyö vanhempien kanssa Yli puolet (54,5 %) päiväkodeista on sitä mieltä, että lasten vanhemmat ovat melko hyvin tietoisia lapsen liikunnan tarpeesta. 36,4 % on sitä mieltä, että vanhemmat tietävät hyvin lapsen liikunnan tarpeen. Yhden vastanneen päiväkodin mielestä vanhemmat ovat erinomaisen tietoisia lapsen tarpeesta liikuntaan. Kaikki vastanneet päiväkodit ovat keskustelleet vanhempien kanssa lasten liikunnan tarpeesta vanhempainilloissa, kasvatuskeskustelussa sekä päivittäisissä kohtaamisissa tarpeen tullen. Keinoja lisätä vanhempien tietoisuutta liikunnan tarpeesta päiväkodit esittivät vaihtoehdoiksi erilaisten tapahtumien lisäksi erilaiset esitteet / tiedotteet ja keskustelut. Suurin osa (81,8 %) on järjestänyt liikunnallisia te toja lapsille ja heidän vanhemmilleen. 10/14 Sivu

11 11 5 JULKISUUS, TIEDOTTAMINEN JA RAHOITUS Koko Avaimia päivähoidon arkeen hanke on laaja-alainen ja vaikuttaa monella eri paikkakunnalla, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hanke on saanut Etelä-Suomen lääninhallituksen kehittämisavustusta ja mukana olevat kunnat rahoittavat hanketta. Uskomme, että hanke on tunnettu Järvenpään alueen päivähoidossa, koska sen puitteissa on oltu jonkin verran yhteydessä Järvenpään päiväkoteihin. Monet kyselivät meiltä myös projektin osallisuutta liikuntavastaavien Järvenpäässä tapahtuvaan koulutukseen. Joten projektimme aihe ei ollut kaikille täysin vieras, mikä oli meidän kannaltamme positiivinen asia. Uskomme, että panoksemme oli hyväksi koko hankkeelle. Tiedotus projektissa tapahtui pääasiassa sähköpostin avulla. Kuitenkin päätimme aina tapaamisen päätteeksi seuraavan kokousajankohdan. Jos tähän tuli muutoksia, pidimme yhteyttä sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Projektista tiedotimme Järvenpään päiväkotien johtajille kyselyn saatekirjeessä. Saatekirjeessä toimme esiin kyselyn tarkoituksen ja tavoitteet sekä kerroimme koko projektistamme. Olimme yhteydessä johtajiin myös kyselyn vastausaikana, eteen tulleiden ongelmien vuoksi. Myös kutsut työkokoukseen lähetimme johtajien sähköpostiin. Toivoimme johtajan lähettävän tietomme eteenpäin liikuntavastaavalle. Oman projektimme budjetti oli vähäinen, varsinkin omalta osaltamme. Rahaa projektissa meni ainoastaan työkokouksen tarjoiluihin, jonka kustansi Sosiaalitaito Oy. Tarjoilun hoitaa Laurea-ammattikorkeakoulun ravintola-alan ensimmäisen vuoden opiskelijat ja lehtori Vuokko Mäen johdolla. Tarjoilu kuuluu osaksi heidän opiskeluaan. Käytimme tapaamisissa Sosiaalitaito Oy:n tiloja. Tilat työkokoukseen saimme oman koulumme, Laurea-ammattikorkeakoulun, auditoriosta. 11/14 Sivu

12 12 6 ONGELMAT JA ONNISTUMISET Koimme projektin kokonaisuudessaan onnistuneeksi. Projektin edetessä kuitenkin eteen tuli muutamia haasteita, jotka johtuivat tietynlaisesta ajattelemattomuudesta tai huolimattomuudesta, joihin meidän oli vaikea kiinnittää huomiota. Suureksi ongelmaksi / haasteeksi muodostui ajan puute, jonka seurauksena, emme ehtineet käydä tutustumassa Kolsan ja Tahvontuvan päiväkoteihin. Aluksi meidän oli tarkoitus käydä niissä ja havainnoida, miten lasten liikunta on siellä järjestetty. Koimme, että toinen merkittävä ongelma projektin onnistumisessa oli kyselyn kohderyhmän passiivisuus ja tavoittaminen. Passiivisuus kyselyyn vastaamisessa saattoi johtua siitä, että kysely lähetettiin päiväkotien johtajille, joiden olisi pitänyt välittää kysely liikuntavastaavalle. Olisi ollut mielestämme parempi, että kysely olisi lähetetty suoraan liikuntavastaaville, koska johtajilla on varmasti jo ennestään paljon vastuuta ja tehtäviä, eikä heillä välttämättä ole aikaa / kiinnostusta alkaa välittää opiskelijoiden töitä eteenpäin. Aluksi oli tarkoituskin saada liikuntavastaavat valmiiksi, mutta se suunnitelma ei onnistunut. Kaikista Järvenpään päiväkodeista ainoastaan 12 vastasi kyselyymme, joten emme varmaankaan saaneet tuloksista kovinkaan kattavia. Toivoimme aktiivisempaa osallistumista kyselyyn liikuntavastaavilta, koska olimme saaneet käsityksen, että lähes kaikki ovat kiinnostuneita asiasta. Mutta toisaalta, on kuitenkin hyvä, että edes osa Järvenpään päiväkotien liikuntavastaavista on kiinnostunut asiasta ja sen kehittämisestä. Jospa sitten heidänkin innostuneisuus saisi liikkeelle myös muut liikuntavastaavat. Kolmas haaste projektin toteutumisessa oli kyselyn kysymysten laadinta sekä erilaiset näkökulmat joihinkin asioihin kysymyksiä laatiessa. Koimme tarpeettomaksi muokata samoja kysymyksiä uudelleen ja uudelleen. Jossain vaiheessa kävi mielessä, että kysymykset eivät enää vastaa koko kyselyn tarkoitusta, eivätkä pohjaudu varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin. Loppujen lopuksi saimme kuitenkin kysymyksistä oikeanlaiset ja mielestämme kattavat. Ongelmana mielestämme oli sähköpostien käyttö tiedottamisessa, sillä sen välityksellä ei aina saanut oikeaa informaatiota ja yhteyshenkilöitä ei välttämättä saanut niiden avulla tavoitettua. Olisi ollut ehkä parempi, että olisimme nähneet kasvokkain ja lähettäneet kirjallisen version kyselystä. 12/14 Sivu

13 13 Loppujen lopuksi yhteistyö sujui hyvin ja saimme paljon aikaiseksi, jonka seurauksena myös pysyimme suunnitelmissa yllättävän hyvin. Pysyimme hyvin suunnitellussa aikataulussa ja saimme kyselystä paljon hyötyä paitsi itsellemme, myös muille. Vaikka pieniä erimielisyyksiä oli, varsinkin kysymysten laadinnassa, yhteistyö kaikkien tahojen kanssa sujui ongelmitta. Loppujen lopuksi olimme todella tyytyväisiä kyselylomakkeeseen ja sen sisältöön. Mielestämme saimme siitä kattavan ja hyödyllisen, josta voi olla apua myös tulevaisuudessa. Olimme yllättyneitä ja erittäin tyytyväisiä siihen, miten innokkaita kaikki kyselyyn vastanneet olivat. Työkokouksessa huomasimme, että he olivat selkeästi perehtyneet asiaan ja olivat valmiina kehittämään liikunnan määrää ja laatua kaikissa Järvenpään päiväkodeissa. Vastaajien keskuudessa syntyi myös kiivasta keskustelua aiheesta ja eri näkökulmat taistelivat välillä liiankin kovasti. Mielestämme oli hyvä, että kysely herätti ajatuksia ja antoi keskustelunaiheita. Jotkin tulokset mietityttivät vastaajia melko paljon ja näiden pohjalta syntyi myös uusia ideoita liikunnan ja sen järjestämisen kehittämiseen. Uskomme, että kysely tuli todellakin tarpeeseen, vaikka niin vähäinen määrä siihen vastasikin. Voihan olla, että vähäinen vastaajien määrä antaa lisäpotkua heille, jotka asiaa lähtevät kehittämään. Vastaajien määrä kertoo aika paljastavasti sen, että varmasti tarvetta liikunnan kehittämiselle on olemassa. Työkokouksessa annoimme kaikille palautepaperit, joihin työntekijät saivat kirjoittaa palautetta sekä koko kyselystä että työkokouksesta. Kaikki kyselyyn vastanneista pitivät kyselyä hyödyllisenä liikunnan kehittämisen kannalta. Monet sanoivat myös, että työpaikoilla oli syntynyt paljon keskustelua aiheesta ja tällöin oli huomattu eri ryhmien väliset erot liikunnan järjestämisessä. Monet olivat myös sitä mieltä, että työkokous kannatti pitää, sillä vastausten ja tulosten selvittely yhdessä on hyödyllistä ja sekä omaa että työyhteisön toimintaa kehittävää. 13/14 Sivu

14 14 7 LOPPUPOHDINTAA Kurssina projektityöskentely aluksi tuntui turhalta, johtuen siitä, että ei ollut tietoa riittävästi siitä, mitä projekteissa yleensä tehdään. Kuitenkin, kun saimme hyvän aiheen ja pääsimme sitä aloittamaan, alkoi koko kurssin tarkoitus hahmottua. Jälkeenpäin ajatellen kurssi oli mielestämme erittäin hyödyllinen, sillä nykyään työelämässä on paljon projektiluontoisia tehtäviä, joten projektin tekemisestä täytyy olla jonkinlainen käsitys. Tietenkin kaikki projektit ovat erilaisia, mutta uskomme, että kurssi toi paljon uutta näkökulmaa sosionomin työtä ajatellen. Mielestämme kurssin erittäin hyvä anti on ollut juuri tutustuminen projektisuunnitelman ja loppuraportin tekemiseen, ja erittäin tärkeää ja mielenkiintoista oli myös saada itse konkreettisesti osallistua projektin tekemiseen. Koimme projektin todella mielenkiintoiseksi. Hyvä aihe varmisti myös sen, että missään vaiheessa ei tullut täysin sellaista tunnetta, että ei jaksaisi projektia jatkaa. Mielenkiintomme varhaiskasvatusta kohtaan sekä tämä projektin aihe olivat sen verran suuria innoittajia, että energiaa projektin tekemiseen löytyi riittävästi. Koimme, että projekti oli erittäin hyödyllinen tulevaisuutta ajatellen ja samalla myös teknisesti opettava, sillä saimme nyt käsityksen siitä, millaista on tehdä kyselyä ja analysoida vastauksia. Projektin kuluessa alkoi tulla myös ajatuksia siitä, että opinnäytetyö voisi liittyä jollakin lailla tähän aiheeseen. Lähtökohdat siihen olisivat ainakin hyvät. Yllätyksenä tuli se, miten tarkkaa on asettaa kysymykset oikeaan muotoon ja miten tärkeä rooli on yksittäisillä sanoilla kysymyksissä. Vaikka pyrimme laatimaan kysymykset mahdollisimman helpoiksi ja selkeiksi vastata, kävi ilmi, että erilaisia tulkintoja oli silti kysymyksistä tehty. Pohdimmekin, että onko koskaan mahdollista saada sellaisia kysymyksiä, jotka kaikki ymmärtäisivät samalla tavalla. Olimme myös yllättyneitä siitä, miten tosissaan työntekijät ottivat meidät opiskelijat. Työkokouksessa tuntui oudolta puhua asiantuntevana alan ammattilaisille, mutta varmasti se kerrytti paljon rohkeutta meille tulevaisuuden mahdollisia esityksiä varten. 14/14 Sivu

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Läntinen varhaiskasvatusalue Pansio Jyrkkälä 31.5.2012 VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET KÄYTÄNTÖÖN (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005)

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014...

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... Rakennetaan yhdessä liikkuvampaa lapsuutta! Olemme mukana Valon valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Löytöretken isot yhteiset tavoitteet Aikuisten

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty?

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Näkyvä osa: tilat välineet Näkymätön osa: asenteet, tiedot taidot työkulttuuri yhteiset toimintatavat rutiinit rakenteet verkostoituminen Johtaja Hyvä työyhteisö Kiitos

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA

KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA KUUSISTON LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA 2011 KUUSISTON VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA Liikunnan vuosisuunnitelma pitää sisällään Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten avaamisen Kaarinan

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena

Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena LitT Anneli Pönkkö Lasten liikunta- ja terveyskasvatuksen keskus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto Virpiniemien urheiluopisto

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15 Sisällys Esipuhe...11 Johdanto... 15 Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys Fyysinen kasvu ja kehitys...25 Kehon koko...25 Kehon koon muutokset...26 Kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa...28

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa Aiheita Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Lasten osallisuus päiväkodissa Keskiössä yhteisössä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

LUHTAAN PÄIVÄKOTI (9.1.2012 -)

LUHTAAN PÄIVÄKOTI (9.1.2012 -) LUHTAAN PÄIVÄKOTI (9.1.2012 -) Päiväkoti on rakennettu ekologisesti passiivienergian standardin mukaisesti aurinkosähköä hyödyntäen. Päiväkodissa on 6 päiväkotiryhmää ja noin 120 lasta. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Avaimia päivähoidon arkeen - taustaa

Avaimia päivähoidon arkeen - taustaa taustaa 1. Sosiaalitaito sosiaalialan osaamiskeskus vuodesta 2002 Länsi- ja Keski-Uusimaa 20 kuntaa 2. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä vuodesta 2002-2003 3. VEP selvitys 2003 => erityispalvelujen

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

PIENET ASKELEET. Pihaliikunnan laadun ja määrän lisääminen. Kasvatuskumppanuus HAKUHYPPELY joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo:15-16.

PIENET ASKELEET. Pihaliikunnan laadun ja määrän lisääminen. Kasvatuskumppanuus HAKUHYPPELY joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo:15-16. PIENET ASKELEET Pihaliikunnan laadun ja määrän lisääminen Kasvatuskumppanuus HAKUHYPPELY joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo:15-16.45 ENSIMMÄINEN ASKEL Jokainen ryhmä Anttilantalon päiväkodissa leikkii

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Työyhteisötehtävä 3, laaja-alainen oppimiskokonaisuus Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Lähtökohdat: Vanhempainillassa tuli vanhemmilta toiveita ulkoilusta, vuorovaikutussuhteista

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma

Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma Lastentarha Soittorasian varhaiskasvatussuunnitelma Tervetuloa Lastentarha Soittorasiaan! Soittorasiassa on noin 40 1-6 vuotiasta lasta ja 10 aikuista. Tavoitteenamme on edistää lapsen tasapainoista kasvua,

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA TUTKIMUSTEN VALOSSA

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA TUTKIMUSTEN VALOSSA ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA TUTKIMUSTEN VALOSSA Arja Sääkslahti, LitT, Dos. JY, Liiku ntakasvatu ksen laitos LASTEN LIIKUNTA on fyysisesti aktiivista leikkimistä Fyysisesti aktiiviset leikit Ulkoleikkien

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä?

Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä? Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä? Aika kultainen -seminaari 24.4.2014 Minna Aittasalo Dos., TtT, ft, erikoistutkija UKK-instituutti minna.aittasalo@uta.fi BHF 2013, suomennettu Owen 2012 Miksi pienten

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN

LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN LIIKUNNALLISEN TOIMINTA- KULTTUURIN KEHITTÄMINEN Kokemuksia onnistumisista, haasteista ja rehtorin roolista Lappeenranta 9.6.2015 JYRÄNGÖN KOULU LUKUVUOSI 2003-2004 Liikuntaa ei opeteta ops:n edellyttämää

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse!

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! LUKIJALLE Varhaislapsuus on kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, peuhaamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot