Esityksen sisältö. Toimijat - Työnantajayhteydet. Toimijakierroksen keskeiset tulokset. Asiakkaiden työllistämisen tukeminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esityksen sisältö. Toimijat - Työnantajayhteydet. Toimijakierroksen keskeiset tulokset. Asiakkaiden työllistämisen tukeminen"

Transkriptio

1

2 Esityksen sisältö Toimijakierroksen keskeiset tulokset Projektin esittely Projektin lähtökohdat Välityömarkkinoista sanottua Asiakkaiden työllistämisen tukeminen Poluttamisen keinot ja välineet Poluttamismallit Työnhakija-asiakkaan oma rooli poluttamisessa Edelleensijoittaminen Poluttamista haittaavia tekijöitä Poluttamisesta sanottua Edelleensijoittamisesta sanottua Toimijat -Viranomaisyhteydet Viranomaisyhteydet Viranomaisyhteyksistä sanottua Toimijat - Työnantajayhteydet Yrityskontaktien etsiminen Työnantajarekisterit Yrityskontaktien ylläpitäminen Yritysyhteistyömallit Haasteet ja ongelmat Kehittämisehdotukset yritysyhteistyön luomiseksi ja parantamiseksi Työnantajayhteyksistä sanottua Keskeiset välityömarkkinatoimijat Roolit nyt ja tulevaisuudessa Nyt Nykyisestä roolista sanottua Lähitulevaisuudessa Tulevasta roolista sanottua Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä Kehittämisvastuusta sanottua Yhteenveto välityömarkkinoiden kehittämisehdotuksista Odotukset Välkky-projektilta Yhteenveto

3 Toimijakierroksen keskeiset tulokset

4 Välkyssä toteutetaan välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyvän ESR:n valtakunnallisen kehittämisohjelman tavoitteita (TL 2) Välkkyä toteutetaan välisenä aikana. Hankkeen budjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa Satakunnan TE-keskuksen hallinnoima välityömarkkinoita koordinoiva ja kehittävä projekti Kohderyhmänä ovat välityömarkkinoiden palveluntuottajat, yritykset, yhteisöt, kunnat ja työnantajat, joilla on rekrytointitarvetta: työnantajat saavat työlle tekijöitä ja välityömarkkinatoimijoiden toiminta tehostuu Projektin toimenpiteitä ovat mm. uusien toimintamallien kehittäminen,välkyn alaprojektien käynnistäminen, toimijakartoitukset, koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet, teema- ja kehittämisfoorumit, yritys-, työnantaja- ja viranomaisyhteistyön kehittäminen, oikeaaikaisten työhönvalmennuspalveluiden tarjoaminen ja muut koulutustoimenpiteet Toimijakierroksen esittely

5 Projektin lähtökohdat Välityömarkkinoiden vaikuttavuuden parantaminen Satakuntalaisten välityömarkkinoiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja koordinointi: nykyiset välityömarkkinat pirstaleiset ja kokonaiskuva palveluntuottajista ja ketjuista sumea Kohdentaa tulevia työvoimapoliittisia määrärahoja ja resursseja Toimijakierroksen esittely

6 Välityömarkkinoista sanottua Aktiivista työvoimaja sosiaalipolitiikkaa, jonka tuloksena tarjotaan työmahdollisuuksia henkilöille, joilla eri syistä vaikeus sijoittua työhön avoimilla työmarkkinoilla. Julmien markkinoiden ja eläkkeen välinen tila Välityömarkkinoilla ei olla oikeasti töissä, usein toiminta on puuhastalua. Ollaan pois työttömyystilastoista. Henkilöiden palauttamista työmarkkinoille eriasteisten väliintulojen, interventoiden kautta. Toimijakierroksen esittely

7

8 Poluttaminen Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

9 Poluttamisen keinot ja välineet Valmiuksien kartoittaminen Harjoitteluun ohjaaminen Työhönvalmennuspalvelut Kehityskeskustelut Osaamiskartoitus Urasuunnitelma Yhteydenotot työnantajiin Työmarkkinavalmiudet Yleiset koulutukset Työmarkkinavalmiudet Lähettävän tahon tietoisuus koko prosessista ja asiakkaan vaiheista: kolmikantakeskustelut asiakkaan, palveluntuottajan ja viranomaisen välillä. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

10 Useimmilla ei ole käytössä erityistä poluttamismallia työnhakija-asiakkaat ja heidän tilanteensa erilaisia. Yksilöllisen tuen malli. Poluttamisen prosessikaavio. Työnhakija-asiakkaiden ohjaukseen suunnatut kehittämishankkeet. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

11 Oman aktiivisuuden merkityksen korostaminen asiakkaalle aktivointi työnhakuun jo palkkatukijakson aikana. Asiakkaan itsetunnon kohottaminen, omien vahvuuksien tunnistamisessa tukeminen. Kaikkien asiakkaiden kohdalla eivät omat valmiudet riitä omatoimiseen työnhakuun: työpaikka pedattava asiakkaalle valmiiksi. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

12 Käsite ei tuttu kaikille välityömarkkinatoimijoille. Saatetaan kokea käsitteenä kielteisenä. Vastuut, velvollisuudet ja toiminnot epäselviä: toimintaa ei ole riittävästi ohjeistettu. Hallinnoivan tahon tulee tuntea yritys, johon työnhakija-asiakas sijoitetaan. Hallinnollisesti jäykkä ja joustamaton toimintamalli. Positiivinen asia: ihminen menee sinne, missä on hyödyllistä työtä. Edelleensijoittamisessa nähdään edelleen kehittämiskohteita. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

13 Palvelujen jatkuva kilpailuttaminen TE-keskuksen taholta. Työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa olevia ei mahdollista edelleensijoittaa: poluttaminen estyy. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

14 Poluttamisesta sanottua Valmentavan työvoimakoulutukse n kautta on helppo sijoittaa asiakkaita kokeilemaan työelämää. Meillä työnhakijat ottavat itse yhteyttä työnantajiin, ei projektihenkilöstö! Poluttamisessa tärkeää sovittaa yhteen eri palveluntuottajien palveluja ja varmistaa, että asiakkaat etenevät poluilla joustavasti pisteestä A pisteeseen B. Olennaista on, että asiakkaita kohdellaan työntekijöinä eikä sosiaaliavun kohteena. Tärkeää on arvostus ja jatkuva tukeminen. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

15 Edelleensijoittamisesta sanottua Edelleensijoittaminen on terminä huono ja negatiivinen. Edelleensijoittamista tulisi kehittää työpankkitoiminnan suuntaan. Edelleensijoittaminen ei ole nykyisellään rohkaiseva toimintamalli. Palkkatuen pitää voida katkaista tarvittaessa ja siirtää toiselle työnantajalle. Poluttaminen ja edelleensijoittaminen tarvitsisivat selkeää täsmentämistä ja käsitteiden aukikirjoittamista. Edelleensijoittamista tulisi kehittää osaksi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

16

17 Toimijat Viranomaisyhteydet

18 Viranomaisyhteydet 1 Työvoimatoimistot Työvoiman palvelukeskukset Toimintatavoissa suuria eroja. Työvoimatoimistoilta kaivataan aktiivisempaa roolia, yhteistyötä ja vastuuvirkailijan nimeämistä. Porin seudun työvoimatoimisto: asiointi hankalaa, kontaktin saaminen ja vastuuvirkailijan löytäminen vaikeaa. Rauman työvoimatoimisto: yhteistyö toimivaa, virkailijat kehittämishaluisia ja sitoutuneita. Keskeinen kehittämiskumppani, jonka kanssa yhteistyö tiiviistä. Riittävät resurssit asiakasta kohden. Yksittäiset virkailijat tuntevat asiakkaat kokonaisvaltaisemmin, jolloin yksilöllisyys ja räätälöinti korostuvat. Palvelu on henkilökohtaisempaa, yhteistyö avointa ja toimivaa. Toimijat - Viranomaisyhteydet

19 Viranomaisyhteydet 2 TE-keskus Muut viranomaiset Koetaan vaikeasti lähestyttävänä organisaationa. Ei osata hyödyntää kaikkia TEkeskuksen tarjoamia palveluita. Valvonta koetaan kehitystä hidastavana tekijänä. TE-keskukselta kaivattaan roolia ongelmanratkaisijana. Kela, sosiaalitoimi, terveyskeskus, kriminaalihuolto, velkaneuvonta, päihdehuolto, A-klinikka, mielenterveystoimisto, kouluvirasto, poliisi, lääninhallitus, seurakunta. Yhteistyötä tehty tilanteen ja tarpeen mukaan. Yhteistyö pääsääntöisesti toimivaa. Viranomaisten välille toivotaan yhteisiä ja yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä ja ohjeistuksia. Toimijat - Viranomaisyhteydet

20 Viranomaisyhteyksistä sanottua Porin seudun työvoimatoimistossa on hyviä työntekijöitä, mutta järjestelmä ei toimi. TE-keskuksesta pitää aina erikseen varata aika neuvonnalle. Yhteydessä ollaan viranomaistarpeen eikä toimintaympäristön tarpeen perusteella, jolloin asiakkaan ideat jäävät helposti puolitiehen. Työvoimatoimistossa asioidessa, tulee helposti tunne tuppautumisesta ja virkailijan työajan viemisestä tärkeämmiltä asioilta. Kun kaikki hoitavat kaikkia asioita, niin kukaan ei hoida mitään. Palvelu pelaa vain silloin, jos saa oikean henkilön kiinni. Hyvän yhteistyön edellytyksenä on, että asioista pystytään puhumaan avoimesti ja tarvittaessa kriittisesti. Toimijat - Viranomaisyhteydet

21

22 Toimijat Työnantajayhteydet

23 Puhelinluettelo ja internet käytetyimmät. Työhakijoiden kontaktoinnit kiinnostuksen kohteena oleviin yrityksiin. Yritysvierailut ja tutustumiskäynnit. Muun yhteistyön kautta syntyneet yrityskontaktit. Työnetsijän kasvava rooli kontaktien syntymisessä. Toimijat - Työnantajayhteydet

24 Käytössä harvoilla. Rekisterien sijaan käytössä henkilöstön omat kontaktit ja verkostot työnantajiin. Useilla tarkoitus luoda työnantajarekisteri. Rekisterin päivittäminen tärkeää käytettävyyden kannalta. Toimijat - Työnantajayhteydet

25 Työnantajayhteistyö henkilökohtaisten verkostojen ylläpitoa. Luottamussuhteen rakentaminen. Yrittäjille kerrottava rehellisesti työnhakijan todellinen osaamistaso ja ammatillinen pätevyys. Valmius ja rohkeus mennä yrityksiin ja kuunnella työnantajien odotuksia. Toimijat - Työnantajayhteydet

26 Harvalla toimijalla käytössään erityinen yritysyhteistyömalli. Usein yrityskontaktit räätälöidään asiakaskohtaisesti ja työelämälähtöisen tarpeen mukaan. Kummiyritysjärjestelmää hyödynnetty jonkin verran. Monilla yhteistyö lähtenyt liikkeelle yrittäjäjärjestön kautta. Toimijat - Työnantajayhteydet

27 Yleisenä ongelmana nk. helpon työn vähyys. Sosiaalisen ulottuvuuden löytäminen yrityksistä vaikeaa. Yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen liian hidasta. Työnhakija-asiakkaiden epäonnistumiset työsuhteissa. Toimijat - Työnantajayhteydet

28 Työnhakijan ja työnantajan motivointi. Edelleensijoittaminen yritykselle edullista ja riskit vähäisiä.. Työpaikoille enemmän tukihenkilöitä. Yhteishankintakoulutusten ja rekrypäivien järjestäminen. Pysyvä palkkatuki henkilöille, joilla ei ole enään mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille. Toimijat - Työnantajayhteydet

29 Työnantajayhteyksistä sanottua Työnetsijän tehtävänä on toimia mahdollistajana ja työnhakijaasiakkaiden puhemiehenä. Yksi pommiin nukkuminen voi viedä työnantajan luottamuksen täysin. Kahvikupillisella käynti ja ajatusten vaihto kerran kuukaudessa yrityksen kanssa maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Luottamuksen rakentamisen jälkeen voidaan aloittaa työllistämisvaihtoehto jen tarjoaminen. Harva yrittäjä tuntee työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Haasteena on niiden yritysten löytäminen, joilla on liiketoiminnan lisäksi sosiaalinen ulottuvuus. Näitä yrityksiä ei ole paljon! Toimijat - Työnantajayhteydet

30 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (1) Länsi-Suomen diakonialaitoksen säätiö Kristilliseltä arvopohjalta toimiva yhteisö, joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja eri väestöryhmille, erityisesti ikääntyneiden ihmisten tarpeisiin Pitää yllä liikeyrityksen periaattein toimivaa PDL-Palvelut Oy:tä, jonka tulosta käytetään diakonialaitoksen toiminnan kehittämiseen Tukee sosiaali- ja terveysalan koulutusta Diakonia-ammattikorkeakoulun kautta Etsii uusia avuntarvitsijaryhmiä nostamalla heidän tarpeensa tietoisuuteen ja kehittämällä uusia palveluja Henkilöstön määrä n. 340 henkilöä Välityömarkkinoilla toimivia hankkeita mm. KäTeVä, RaVeTu, KEVE-projektit Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus, INNOVA Laitilan ja Rauman kuntayhtymän omistuksessa oleva aikuiskoulutuskeskus Valtaosa koulutuksesta työvoimakoulutusta sekä lisäksi omaehtoista perus- ja lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja yritysten tarpeita vastaavaa henkilöstökoulutusta VARIKKO-hanke yhteistyössä PAKK:n kanssa kehittää aikuisten työpajatoimintaa ja yrittää vakiinnuttaa pajatoiminnan mallin osaksi oppilaitosten perustoimintaa Toimijat - Työnantajayhteydet

31 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (2) Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö Perustehtävänä tukea alueen oppilaitoksia ja ylläpitää työpajatoimintaa Säätiöllä on kuusi työntekijää Säätiö hallinnoi työhönvalmennuksen ja työpajatoimintaa yhdistävää hanketta TE-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella, joka pohjautuu Pohjois-Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoiman ESR-rahoitteisen Valtti-hankkeeseen Kankaanpään seudun reumayhdistys Viiden kunnan alueella toimiva vuonna 1983 perustettu yhdistys Toiminta-ajatuksena tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja edunvalvonta sekä sairastuneiden hoito-olosuhteiden ja elinolojen kehittäminen Toimintamuotoina järjestötoiminta, avustajapalvelu ja hanketoiminta Toimijat - Työnantajayhteydet

32 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (3) Katja Noponen Oy Ratkaisukeskeiseen ja sosiaalipedagogiseen työvoimakoulutukseen ja työhönvalmennukseen erikoistunut vuonna 2002 perustettu yritys, jolla on toimintaa n. 20 paikkakunnalla Keskeiset palvelut työhönvalmennus, ryhmätyöhönvalmennus sekä tukihenkilöpalvelu Toimipisteet Porissa, Kankaanpäässä, Raumalla, Huittisissa ja Harjavallassa Länsi-Suomen omatoimiset ry Kuivuri-projektin hallinnointia varten vuonna 1999 perustetettu yhdistys Toimintaa rahoitetaan TE-keskuken työllisyyspoliittisella avustuksella Kohderyhmänä pitkäaikaistyöttömät päihdeongelmaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat ja työvoimapoliittisista toimenpiteistä syrjäytyneet Ensisijaisena tavoitteena ihmisten arkipäiväisten asioiden hoitaminen, toissijaisesti työllistäminen Toimijat - Työnantajayhteydet

33 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (4) Lännen kyläyhdistys ry Yhdistyksen tavoitteena parantaa kylien palveluja ja kylien välistä yhteistyötä sekä työmahdollisuuksien luominen Kaakkois-Satakunnan kylien alueella Työtä ja turvallisuutta Elämää ja elinkeinoja hanke käynnissä viiden kunnan alueella Länsivalmennus Ky Pääasiallinen tehtävä työhönvalmennuspalvelujen tuottaminen koko Satakunnan alueella Toiminta laajentunut myös vakuutus- ja kuntoutusyhtiöiden kuntoutukseen Toimijat - Työnantajayhteydet

34 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (5) Porin kaupungin nuorten työpaja Päätavoitteena on parantaa nuoren elämänhallintaa, mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja edesauttaa opiskelupaikan saamisessa Toiminta jakaantuu työvalmennukseen (työn ohjaaminen) ja yksilövalmennukseen (elämän hallinta, tasapainottaminen) Rahoitus opetusministeriöstä (n. 30 %), Porin kaupungilta (n. 60 %) ja oman toiminnan tuotosta (n. 10 %) Porilaiset kulttuurijärjestöt, OTSO ry Tavoitteena luoda yhdistyspohjainen, laajaa yhteistyötä (yritykset-yhdistykset-kaupunki) tekevä kulttuurialoihin keskittyvä työpaja OT SO. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen palkkatuella jäsenyhdistyksiin sekä eri kädentaitojenja kulttuurialojen yrityksiin Työnohjausta ja neuvontaa työllistetyille Yhdistysteknistä neuvontaa jäsenyhdistyksille Toimijat - Työnantajayhteydet

35 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (6) Huittisten aikuiskoulutuskeskus Kokemäen koulutuskuntayhtymän liikelaitoksena toimiva koulutusorganisaatio Järjestää perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta, toimialoina auto- ja kuljetusala, yrityspalvelutoimiala sekä täydennyskoulutus- ja kehitystoimiala Toimintaa Huittisissa, Tampereella, Ulvilassa sekä tarpeen mukaan muualla Profiloituu välityömarkkinoilla maahanmuuttajien kouluttajana Porin aikuiskoulutuskeskus Satakunnan suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, ylläpitäjänä Porin aikuiskoulutussäätiö Järjestää aikuisille tarkoitettua perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta, konsultointia yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin sekä omaehtoista ja työvoimapoliittista aikuiskoulutusta Useita käynnissä olevia projekteja, mm. sosiaalisen yrityksen esiselvityshanke, VARIKKO Toimijat - Työnantajayhteydet

36 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (7) Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry Yhdistykseen kuuluu 37 kiinteistöyhdistystä (7 000 kotitaloutta) Porissa Hallinnoi Piha- ja toimistoapu hanketta, jonka avulla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kiinteistönhoito- ja toimistotehtäviin Painopisteenä elämänhallinnan tukeminen ja ylläpitäminen, jonka jälkeen parannetaan koulutuksen avulla työllistymismahdollisuuksia Ns. kylätalkkaritoiminta alkanut vuonna 2002 Pormestarinluodon asukasyhdistys ry Vuonna 1975 perustettu yhdistys, jonka toimintamuotoina mm. kirjatupa- ja projektitoiminta, yöpartiointi, tiedottaminen sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen Työllistämisprojektitoiminta aloitettu 1998 Projektien tavoitteena työttömänä olleiden työllistäminen yhdistelmätuella / palkkatuella sekä työllistettyjen työelämävalmiuksien parantaminen koulutuksilla ja työllistymissuunnitelmilla Nyt käynnissä TOP Työtä ja oppia hanke Toimijat - Työnantajayhteydet

37 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (8) Rauman seudun katulähetys ry Painopisteenä uusien toipumisen ja eheytymisen mahdollisuuksien tuominen kristillisen diakonian hengessä kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville ihmisille Pitää yllä kahta päiväkeskusta ja tukiasumisyksikköä, perhetyötä ja työ- ja koulutustoimintaa Nyt käynnissä mm. pitkäaikaistyöttömille suunnatut Kaarna- ja Projekti-24 hankkeet Rauman seudun työttömät ry Vuodesta 1992 lähtien toiminut työttömien alueellinen yhdistys Tavoitteena työttömien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen Tavoitteena työttömien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen Vuonna 2008 alkanut Toppi- (Tee oppien opi tekien -) hanke, joka tarjoaa ammattitaidon päivittämistä työssäoppimisen keinoin Toimijat - Työnantajayhteydet

38 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (9) Ruskakodin palvelutaloyhdistys ry Vuonna 1954 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena edistää ja kehittää vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien yleistä hyvinvointia, terveyttä, vireyttä, omatoimisuutta, sosiaalisia oloja sekä turvallista asumista Porissa ja sen lähiympäristössä Yhdistyksellä neljä palvelutaloa Yhdistyksessä 200 vakituisesti ja 50 määräaikaisesti työntekijää Yhdistys hallinnoi valtakunnallista TOHO- (Työssä on hyvä olla -) projektia, jonka tavoitteena on löytää vanhustyöstä kiinnostuneita ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä työskentelemään palkkatuella, tarjota harjoittelupaikkoja sekä etsiä projektissa oleville yksilöllisiä jatkopolkuja ja koulutusmahdollisuuksia SPR:n Kontti-ketju, Pori Kontilla kaksi strategista pääteemaa, jotka ohjaavat läpäisyperiaatteella kaikkea työllistämiseen liittyvää toimintaa: 1) varojen kerääminen SPR:n keräystyöhön 2) laadukkaiden työllistämispalvelujen tarjoaminen asiakkaille Käynnissä Työtä, taitoa ja tuloksia projekti, jonka tavoitteena on tarjota työtehtäviä heikossa työmarkkina-asemassa oleville (mm. pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille) ja parantaa heidän valmiuksiaan siirtyä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen Toimijat - Työnantajayhteydet

39 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (10) Spring House Oy TE-keskusalueella 13 toimiva koulutuspalvelujen tuottaja Toiminut Satakunnassa vuodesta 2007 alkaen Järjestää mm. nuorten ohjaavaa koulutusta ja ryhmätyövalmennuksia Pääpaino vertaistuessa, verkostoitumisessa, työnhaussa TUL Satakunnan piiri Yksi Suomen Työväen urheiluliiton 15 piirijärjestöstä, valtakunnallisesti yli jäsenseuraa Korostaa kansalaisten terveyttä ylläpitävän liikuntaharrastuksen tärkeyttä ja järjestää erilaisia tapahtumia, kilpailuja, koulutuksia ja seminaareja Nyt käynnissä retkeilyreitistön huoltoon, tiedotukseen ja markkinointiin painottuva REHTI-hanke, jonka avulla parannetaan myös työllisyyttä Toimijat - Työnantajayhteydet

40 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (11) Työllistävät järjestöt ry Työllistävien yhdistysten ja seurojen taustajärjestö, jonka tavoitteena on tukea pitkäaikaistyöttömien kouluttautumista ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja edistää kolmannen työnantajasektorin palkkatukityöllistämistä Koostuu 27 jäsenyhdistyksestä ZEMPPI Työllistämispalvelu hanke toimii Kaakkois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella Tyke Oy Satakunnan erityishuoltopiiri ky:n omistama sosiaalinen yritys, jonka toiminnan tarkoituksena on tuotteiden ja palvelujen tuottamisen ja myynnin lisäksi vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistäminen Toimii Porissa, Ulvilassa, Kankaanpäässa, Kokemäellä ja Raumalla) Tuotantoaloina sosiaalikalusteet, kesäkalusteet, apuvälineet, sairaalatarvikkeet sekä teräslankatuotteet Toimijat - Työnantajayhteydet

41 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (12) Satakunnan Salpa ry, Satakunnan yhteisöt ry Pyrkii edistämään erityisesti jäseninään olevien työttömien sekä työttömyysuhan alla olevien henkilöiden työllistymistä Ylläpitää työttömien aktiivista toimintaa omaehtoisuuden lisäämiseksi ja aktivoimiseksi Pyrkii keräämään ja jakamaan aktiivisesti tietoa ja luomaan kontaktiverkostoa työllistymisen edistämiseksi Hallinnoi vuonna 2007 alkanutta RAY:n rahoittamaa Kumppanuutta Poriin hanketta Tulevan Kumppanuustalon hallinnoijaksi on perustettu Satakunnan yhteisöt ry, jonka jäsenistö koostuu yhdeksästä järjestöstä Kumppanuustalo-hankkeella pyritään rakentamaan ja kehittämään alueen yhdistysten välinen kumppanuus kestäväksi toimintamalliksi ja mallinnetaan kumppanuus toimimaan saman katon alla Toimijat - Työnantajayhteydet

42

43 Roolit nyt ja tulevaisuudessa

44 Nyt Painopisteiden vaihtuminen kohderyhmän ja toimenpiteen mukaan. Nykyisen toiminnan ja toimintojen vakiinnuttaminen. Vakiintuneen asiakaskunnan työllisyyden ja aktiivisuuden tukeminen. Asiakkaiden ja palkatun henkilöstön motivointi. Toimenpiteiden vieminen lähemmäksi avoimia työmarkkinoita. Roolit nyt ja tulevaisuudessa

45 Nykyisestä roolista sanottua Pystytään tekemään kaikkea kaikissa rooleissa, mutta painopiste on lähellä avoimia työmarkkinoita. Olemme avoimien työmarkkinoiden lähellä oleva toimija, jolla välittäjän rooli. Yhdistetään kaupallinen ja sosiaalinen toiminta tehokkaalla ja tarkoituksenmukais ella tavalla. Olemme alimmalla portaalla ja ensimmäinen askel on kohti työtä tai koulutusta. Roolina hakea palkkasubventiota TE-keskukselta työllistämisen tukemiseen, mutta työnantaja vastaa muista kuluista ja kantaa sitä kautta oman yhteiskunnallisen vastuunsa. Työnantaja panostaa omia resursseja ja työpanosta työllistämisen toimintojen kehittämiseen.

46 Lähitulevaisuudessa Asiakaslähtöisten mallien ja toimintojen jatkuvaa kehittäminen. Asiakassegmentoinnin syventäminen. Kasvaviin asiakasryhmiin varautuminen (mielenterveysja päidekuntoutujat, nuoret). Työnantajalähtöisyyden korostaminen. Rahoittajien toiveisiin ja tarpeisiin vastaaminen. Oman roolin ja paikan tunnistaminen välityömarkkinoilla. Toimintojen ja henkilöiden vakinaistaminen. paikallisuudesta seudullisuuteen. Yhteiskunnallisen vastuun korostaminen. Roolit nyt ja tulevaisuudessa

47 Tulevasta roolista sanottua Jatkossa tarvitaan entistä enemmän Välityömarkkinatoimijoita. Päivityskoulutuksen tarve korostuu jatkossa. Haasteiden kasvaminen kohderyhmien mukana, jatkossa enemmän nuoria ja kouluttamattomia. Toiminta-aluetta pitää laajentaa ja siihen tarvitaan tukea esim. TE-keskuksesta. Strateginen laajentuminen on mietittävä erikseen. Lähitulevaisuudessa tarkoitus perustaa oma sosiaalinen yritys ja siirtyä enemmän työpankin suuntaan sekä löytää kevyempiä ja maksuttomia vaihtoehtoja asiakastyöhön. Kiinteämpää ja syvempää yhteistyötä oman alueen yritysten kanssa.

48

49 Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

50 Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä (1) Viranomaiset Kunnat TEM TE-keskus Työvoiman palvelukeskus Työvoimatoimisto Kunnat ja työhallinto yhdessä Satakuntaliitto Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

51 Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä (2) Yritykset Palveluntuottajat Porkkanat työnantajillle Työnantajan velvollisuus työllistää tietyn kokoisen yrityksen työllistettävä tietty määrä työllistettäviä. Verkosto- ja teemakoordinaattorina toimiminen Teemaveturien verkosto / verkostoveturit Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

52 Kehittämisvastuusta sanottua Vastuu on niillä, jotka ovat valmiita avoimeen yhteistyöhön ja keskinäiseen kumppanuuteen. Ensisijainen vastuu keskeisillä palveluntuottajilla, jotka toimivat jo nyt satakuntalaisilla välityömarkkinoilla. Olisi houkuttelevaa laittaa vastuu viranomaisten ja päättäjien vastuulle, mutta se ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Vastuu on meillä kaikilla yhdessä. Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

53 1. Välityömarkkinatoimijoiden roolin ja työnjaon selkiyttäminen 2. Yhteistyö eri toimijoiden välillä ja tunnettuuden lisääminen 3. Välityömarkkinaportaalin rakentaminen ( Kuopion malli ) 4. Verkosto- ja kehittämistyön koordinointi (Koordinaattoreiden nimeäminen) 5. Työllistämis- ja muiden vastaavien hankkeiden verkostoituminen 6. Toimijoiden välisen verkostoitumisen syventäminen 7. Tiedon- ja kokemuksenvaihdon lisääminen 8. Teemaverkostojen kehittäminen 9. Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminnan tehostaminen eri toimijoiden välillä 10. Palveluntuottaja kehittämään palveluntuottajia 11. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä (yhteiset messut, foorumit, jalkautuminen) Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

54 12. Tiedonkulun tehostaminen toimijoiden välillä 13. Selkeät segmentit eri toimijoille: selkeä rooli ja työnjako toimijoiden välillä 14. Palveluntuottajien välisen yhteistyön syventäminen työmarkkinapolun solmukohtiin 15. Tiedonvaihto ja tiedonsiirto asiakkaista tietosuojan puitteissa 16. Polutuksen uudelleenmäärittäminen ja tarkempi viipaloiminen 17. Välityömarkkinatoimijoiden prosessien kuvaaminen, vastuiden määrittely ja työnjako 18. Kentän projektikoordinointi (koulutusohjelmat + teemaperustaiset verkostot + koordinointi) 19. Jaettu kehittämisvastuu: työvoimaviranomaiset ja projektit 20. Työvalmennuksen laajentaminen 21. Projektien työntekijöiden ohjaus ja neuvonta 22. Jatkuvuuden varmistaminen Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

55 23. Toimintamallien kehittämisessä painopiste kestävien ja tuottavien liikeideoiden luomisessa 24. Yhteisen liikeideapankin luominen 25. Teema- tai osaamisverkoston perustaminen, jossa pureudutaan markkinoiden ansaintalogiikkaan ja liiketoiminnan lainalaisuuksiin 26. Ammattimaisen toiminnan kehittäminen 27. Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden välillä: keskinäisen kilpailun ja kilpailuasetelman poistaminen alueella olevien palveluntuottajien välillä 28. Työvalmentajien verkostoitumisen kehittäminen ja työvalmentajapalveluiden käytön lisääntyminen 29. Joustavien palkkatuettujen koulutuspolkujen luominen 30. Yhteistyön lisääminen muiden palveluntuottajien ja viranomaisten kanssa 31. Tuetun työllistämisen kehittäminen (koulutus palkkatuki työvalmennus) Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

56 32. Työnetsijä-työvalmennus toimintojen yhdistäminen 33. Yhteiset politiikka viestit/suositukset järjestöpalveluiden kehittämisen puolesta 34. Tukikuukausijaksojen keston pidentäminen 35. Projektirahoituksen laajempi hyödyntäminen kaikessa kehittämistoiminnassa 36. Kannustavan ilmapiirin luominen (portaiden huomioiminen kaikessa toiminnassa) 37. Toimijoiden keskinäinen yhteistyö 38. Tiedon keruu, dokumentointi ja työn laatu 39. Lisää rahaa ja uusia työmahdollisuuksia työttömille 40. Työhön ja koulutukseen hakeutumisen edistäminen 41. Kansalaistyömarkkinoiden luominen 42. Työ(voima)pankki mallin edelleen kehittäminen 43. Kentän pysyvien tarpeiden tunnistaminen Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

57 44. Palkanmaksun järjestäminen järkevällä tavalla 45. Aito yhteistyö ja verkostoituminen ilman sisäistä kilpailua ja reviirinvarjelua toimijoiden välillä 46. Varhainen puuttuminen pakolliseksi käytännöksi työttömien laitostumisen estämiseksi 47. Sosiaalisten yritysten toimintamallien kehittäminen bisneslähtöisemmiksi 48. Palveluntuottajien rajapintojen ja palveluketjujen yhdenmukaistaminen verkostoitumisen avulla 49. Yhtenäiset pelisäännöt lakien ja asetusten tulkinnoissa 50. Enemmän työkaluja ja päätäntävaltaa palveluntuottajille annetun vastuun käyttämiseen 51. Yhteydenottokynnyksen alentaminen palveluntuottajien ja viranomaisten välillä 52. Yhtenäisen raportoinnin kehittäminen ja säännöllinen kokemustenvaihto 53. Tarkastustoiminnan kehittäminen: löysät pois toiminnasta Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

58 54. Palkkatuetun työn terveyshuollon järjestäminen 55. Tiedon lisääminen (yhteistyö, jatkosuunnitelmat, vertailukehittäminen jne.) 56. Yhteistyöverkostojen pysyvyyden varmistaminen 57. Välityömarkkinafoorumin luominen (tiedon- ja kokemusten vaihto) 58. Yrityksille enemmän informaatiota ja suoraa vastuuttamista 59. Yhteiskuntavastuun tietoisuuden lisääminen 60. Yritysten toimivan johdon ja avainhenkilöiden asenne- ja arvomaailmaan vaikuttaminen 61. Työnhakijoiden uudenlainen markkinoiminen 62. Yhdistysten työnantajavalmiuksien kehittäminen 63. Yhdistysten järjestöväen koulutus 64. Yhteistyö oppilaitosten kanssa Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

59 65. Työllistettyjen koulutuksen järjestäminen 66. Kunnon palkka palkkatuetusta työstä 67. Välietappiajattelun tehostaminen 68. Oikea-aikainen työhönvalmennuspalvelu (aloituskohdan aikaistaminen ja suuntaaminen erityisesti pieniin yrityksiin) 69. Sosiaalisten yritysten perustamisaktiviteetin lisääminen 70. Suunnitelmallinen ja tarvelähtöinen kehittämisapu satakuntalaisille järjestöille 71. Palkkatuettujen mallien kehittäminen 72. Välityömarkkinoiden profilointi 73. Kummiyritysten ja alihankintayritysten määrän lisääminen 74. Verohelpotukset ja suuremmat tuet välityömarkkinoilla toimiville palveluntuottajille Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

60 75. Toimijoiden välisen kilpailun vähentäminen 76. Välityömarkkinatoimijoiden koulutus 77. Työpajatoiminnan kehittäminen 78. Panos-tuotos laskelmien hyödyntäminen aitojen työpaikkojen löytämisessä 79. Toimijaverkoston yhteistyön kehittäminen 80. Verkostoitumisen kehittäminen 81. Sosiaalisen yrityksen saaminen Rauman alueelle 82. Välityömarkkinoilla olevan ajanjakson lyhentäminen 83. Työvoimatoimiston virkailijoiden omavaltaisten päätösten ja pallottelun vähentäminen 84. Yhteistyön lisääminen 85. Yritysten aktivoiminen 86. TE-keskuksen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota mitä projekteja rahoitetaan Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

61 Yhteenveto välityömarkkinoiden kehittämisehdotuksista Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen Työnantajayhteyksien lisääminen ja sitouttaminen Asiakasryhmien segmentointi Uusien toimintamallien kehittäminen Palveluntuottajien roolin, työnjaon ja prosessien selkiyttäminen Palveluntuottajien tuki, koulutus ja teemaperustainen konsultaatio Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen Hyvinvointia työstä Miten minä työntekijänä voisin vaikuttaa omassa työssäni siihen, että olemassa olevia työttömille suunnattuja eri palveluja ja niiden nykyisiä vahvuuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4 15.3.2013 1 Toimikausi 1.9.2012-31.12.2015 TEM hyväksynyt hankehakemukset (ks. www.pori.fi/kk) Rahoitus Satakunnan ELY myöntänyt työllisyyspoliittisen avustuksen TEMin päätöksen mukaisesti Suomessa 26

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori

Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Nuorisotyöttömyysseminaari 26.3.2010, Pori Janne Marniemi Suvi Koskela Tilaisuuden ohjelma Klo 8.30-9.00 - Aamukahvi, järjestäjien tervehdyssanat 9.00-10.00 - Nuorisotyöttömyyden menneisyys, nykytila ja

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Johdatus projektitoimintaan Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Projektin määritelmä Projekti on 1) määräaikainen, tavoitteellinen ja toimintavalikoimaltaan rajattu, 2) suunnitelmallinen, 3) yhden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Keskustelutilaisuus Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Sari Pitkänen ja Juha Kaakinen, Sosiaalikehitys Oy Pauliina Lampinen, VATES-säätiö Arviointiprosessi Kesä ja syksy 2009 Kevät

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET Hallitusneuvos Päivi Kerminen Rakennetyöttömyys joulukuussa 2009-2011 2011 2010 2009 Muutos Muutos 2011-2010 2010-2009 jouluk. jouluk. jouluk. henk.

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Taitoja työhön ja elämään Miiko Taka Amma)llinen erityisope4aja, Bovallius- amma;opisto Pauliina Jääskeläinen Työhönvalmentaja, Bovallius-

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ ARBEETTI ARBEETTI. Eri työnantajat TYÖPANKKI TYÖPANKKI. Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa

TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ ARBEETTI ARBEETTI. Eri työnantajat TYÖPANKKI TYÖPANKKI. Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ OY ISOKATU 21 26100 RAUMA 02-8222 900 Eri työnantajat Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa Työsopimus työntekijän Ja työpankin välille Työpankki vuokraa/välittää

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot