Esityksen sisältö. Toimijat - Työnantajayhteydet. Toimijakierroksen keskeiset tulokset. Asiakkaiden työllistämisen tukeminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esityksen sisältö. Toimijat - Työnantajayhteydet. Toimijakierroksen keskeiset tulokset. Asiakkaiden työllistämisen tukeminen"

Transkriptio

1

2 Esityksen sisältö Toimijakierroksen keskeiset tulokset Projektin esittely Projektin lähtökohdat Välityömarkkinoista sanottua Asiakkaiden työllistämisen tukeminen Poluttamisen keinot ja välineet Poluttamismallit Työnhakija-asiakkaan oma rooli poluttamisessa Edelleensijoittaminen Poluttamista haittaavia tekijöitä Poluttamisesta sanottua Edelleensijoittamisesta sanottua Toimijat -Viranomaisyhteydet Viranomaisyhteydet Viranomaisyhteyksistä sanottua Toimijat - Työnantajayhteydet Yrityskontaktien etsiminen Työnantajarekisterit Yrityskontaktien ylläpitäminen Yritysyhteistyömallit Haasteet ja ongelmat Kehittämisehdotukset yritysyhteistyön luomiseksi ja parantamiseksi Työnantajayhteyksistä sanottua Keskeiset välityömarkkinatoimijat Roolit nyt ja tulevaisuudessa Nyt Nykyisestä roolista sanottua Lähitulevaisuudessa Tulevasta roolista sanottua Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä Kehittämisvastuusta sanottua Yhteenveto välityömarkkinoiden kehittämisehdotuksista Odotukset Välkky-projektilta Yhteenveto

3 Toimijakierroksen keskeiset tulokset

4 Välkyssä toteutetaan välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyvän ESR:n valtakunnallisen kehittämisohjelman tavoitteita (TL 2) Välkkyä toteutetaan välisenä aikana. Hankkeen budjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa Satakunnan TE-keskuksen hallinnoima välityömarkkinoita koordinoiva ja kehittävä projekti Kohderyhmänä ovat välityömarkkinoiden palveluntuottajat, yritykset, yhteisöt, kunnat ja työnantajat, joilla on rekrytointitarvetta: työnantajat saavat työlle tekijöitä ja välityömarkkinatoimijoiden toiminta tehostuu Projektin toimenpiteitä ovat mm. uusien toimintamallien kehittäminen,välkyn alaprojektien käynnistäminen, toimijakartoitukset, koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet, teema- ja kehittämisfoorumit, yritys-, työnantaja- ja viranomaisyhteistyön kehittäminen, oikeaaikaisten työhönvalmennuspalveluiden tarjoaminen ja muut koulutustoimenpiteet Toimijakierroksen esittely

5 Projektin lähtökohdat Välityömarkkinoiden vaikuttavuuden parantaminen Satakuntalaisten välityömarkkinoiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja koordinointi: nykyiset välityömarkkinat pirstaleiset ja kokonaiskuva palveluntuottajista ja ketjuista sumea Kohdentaa tulevia työvoimapoliittisia määrärahoja ja resursseja Toimijakierroksen esittely

6 Välityömarkkinoista sanottua Aktiivista työvoimaja sosiaalipolitiikkaa, jonka tuloksena tarjotaan työmahdollisuuksia henkilöille, joilla eri syistä vaikeus sijoittua työhön avoimilla työmarkkinoilla. Julmien markkinoiden ja eläkkeen välinen tila Välityömarkkinoilla ei olla oikeasti töissä, usein toiminta on puuhastalua. Ollaan pois työttömyystilastoista. Henkilöiden palauttamista työmarkkinoille eriasteisten väliintulojen, interventoiden kautta. Toimijakierroksen esittely

7

8 Poluttaminen Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

9 Poluttamisen keinot ja välineet Valmiuksien kartoittaminen Harjoitteluun ohjaaminen Työhönvalmennuspalvelut Kehityskeskustelut Osaamiskartoitus Urasuunnitelma Yhteydenotot työnantajiin Työmarkkinavalmiudet Yleiset koulutukset Työmarkkinavalmiudet Lähettävän tahon tietoisuus koko prosessista ja asiakkaan vaiheista: kolmikantakeskustelut asiakkaan, palveluntuottajan ja viranomaisen välillä. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

10 Useimmilla ei ole käytössä erityistä poluttamismallia työnhakija-asiakkaat ja heidän tilanteensa erilaisia. Yksilöllisen tuen malli. Poluttamisen prosessikaavio. Työnhakija-asiakkaiden ohjaukseen suunnatut kehittämishankkeet. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

11 Oman aktiivisuuden merkityksen korostaminen asiakkaalle aktivointi työnhakuun jo palkkatukijakson aikana. Asiakkaan itsetunnon kohottaminen, omien vahvuuksien tunnistamisessa tukeminen. Kaikkien asiakkaiden kohdalla eivät omat valmiudet riitä omatoimiseen työnhakuun: työpaikka pedattava asiakkaalle valmiiksi. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

12 Käsite ei tuttu kaikille välityömarkkinatoimijoille. Saatetaan kokea käsitteenä kielteisenä. Vastuut, velvollisuudet ja toiminnot epäselviä: toimintaa ei ole riittävästi ohjeistettu. Hallinnoivan tahon tulee tuntea yritys, johon työnhakija-asiakas sijoitetaan. Hallinnollisesti jäykkä ja joustamaton toimintamalli. Positiivinen asia: ihminen menee sinne, missä on hyödyllistä työtä. Edelleensijoittamisessa nähdään edelleen kehittämiskohteita. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

13 Palvelujen jatkuva kilpailuttaminen TE-keskuksen taholta. Työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa olevia ei mahdollista edelleensijoittaa: poluttaminen estyy. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

14 Poluttamisesta sanottua Valmentavan työvoimakoulutukse n kautta on helppo sijoittaa asiakkaita kokeilemaan työelämää. Meillä työnhakijat ottavat itse yhteyttä työnantajiin, ei projektihenkilöstö! Poluttamisessa tärkeää sovittaa yhteen eri palveluntuottajien palveluja ja varmistaa, että asiakkaat etenevät poluilla joustavasti pisteestä A pisteeseen B. Olennaista on, että asiakkaita kohdellaan työntekijöinä eikä sosiaaliavun kohteena. Tärkeää on arvostus ja jatkuva tukeminen. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

15 Edelleensijoittamisesta sanottua Edelleensijoittaminen on terminä huono ja negatiivinen. Edelleensijoittamista tulisi kehittää työpankkitoiminnan suuntaan. Edelleensijoittaminen ei ole nykyisellään rohkaiseva toimintamalli. Palkkatuen pitää voida katkaista tarvittaessa ja siirtää toiselle työnantajalle. Poluttaminen ja edelleensijoittaminen tarvitsisivat selkeää täsmentämistä ja käsitteiden aukikirjoittamista. Edelleensijoittamista tulisi kehittää osaksi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Asiakkaiden työllistymisen tukeminen

16

17 Toimijat Viranomaisyhteydet

18 Viranomaisyhteydet 1 Työvoimatoimistot Työvoiman palvelukeskukset Toimintatavoissa suuria eroja. Työvoimatoimistoilta kaivataan aktiivisempaa roolia, yhteistyötä ja vastuuvirkailijan nimeämistä. Porin seudun työvoimatoimisto: asiointi hankalaa, kontaktin saaminen ja vastuuvirkailijan löytäminen vaikeaa. Rauman työvoimatoimisto: yhteistyö toimivaa, virkailijat kehittämishaluisia ja sitoutuneita. Keskeinen kehittämiskumppani, jonka kanssa yhteistyö tiiviistä. Riittävät resurssit asiakasta kohden. Yksittäiset virkailijat tuntevat asiakkaat kokonaisvaltaisemmin, jolloin yksilöllisyys ja räätälöinti korostuvat. Palvelu on henkilökohtaisempaa, yhteistyö avointa ja toimivaa. Toimijat - Viranomaisyhteydet

19 Viranomaisyhteydet 2 TE-keskus Muut viranomaiset Koetaan vaikeasti lähestyttävänä organisaationa. Ei osata hyödyntää kaikkia TEkeskuksen tarjoamia palveluita. Valvonta koetaan kehitystä hidastavana tekijänä. TE-keskukselta kaivattaan roolia ongelmanratkaisijana. Kela, sosiaalitoimi, terveyskeskus, kriminaalihuolto, velkaneuvonta, päihdehuolto, A-klinikka, mielenterveystoimisto, kouluvirasto, poliisi, lääninhallitus, seurakunta. Yhteistyötä tehty tilanteen ja tarpeen mukaan. Yhteistyö pääsääntöisesti toimivaa. Viranomaisten välille toivotaan yhteisiä ja yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä ja ohjeistuksia. Toimijat - Viranomaisyhteydet

20 Viranomaisyhteyksistä sanottua Porin seudun työvoimatoimistossa on hyviä työntekijöitä, mutta järjestelmä ei toimi. TE-keskuksesta pitää aina erikseen varata aika neuvonnalle. Yhteydessä ollaan viranomaistarpeen eikä toimintaympäristön tarpeen perusteella, jolloin asiakkaan ideat jäävät helposti puolitiehen. Työvoimatoimistossa asioidessa, tulee helposti tunne tuppautumisesta ja virkailijan työajan viemisestä tärkeämmiltä asioilta. Kun kaikki hoitavat kaikkia asioita, niin kukaan ei hoida mitään. Palvelu pelaa vain silloin, jos saa oikean henkilön kiinni. Hyvän yhteistyön edellytyksenä on, että asioista pystytään puhumaan avoimesti ja tarvittaessa kriittisesti. Toimijat - Viranomaisyhteydet

21

22 Toimijat Työnantajayhteydet

23 Puhelinluettelo ja internet käytetyimmät. Työhakijoiden kontaktoinnit kiinnostuksen kohteena oleviin yrityksiin. Yritysvierailut ja tutustumiskäynnit. Muun yhteistyön kautta syntyneet yrityskontaktit. Työnetsijän kasvava rooli kontaktien syntymisessä. Toimijat - Työnantajayhteydet

24 Käytössä harvoilla. Rekisterien sijaan käytössä henkilöstön omat kontaktit ja verkostot työnantajiin. Useilla tarkoitus luoda työnantajarekisteri. Rekisterin päivittäminen tärkeää käytettävyyden kannalta. Toimijat - Työnantajayhteydet

25 Työnantajayhteistyö henkilökohtaisten verkostojen ylläpitoa. Luottamussuhteen rakentaminen. Yrittäjille kerrottava rehellisesti työnhakijan todellinen osaamistaso ja ammatillinen pätevyys. Valmius ja rohkeus mennä yrityksiin ja kuunnella työnantajien odotuksia. Toimijat - Työnantajayhteydet

26 Harvalla toimijalla käytössään erityinen yritysyhteistyömalli. Usein yrityskontaktit räätälöidään asiakaskohtaisesti ja työelämälähtöisen tarpeen mukaan. Kummiyritysjärjestelmää hyödynnetty jonkin verran. Monilla yhteistyö lähtenyt liikkeelle yrittäjäjärjestön kautta. Toimijat - Työnantajayhteydet

27 Yleisenä ongelmana nk. helpon työn vähyys. Sosiaalisen ulottuvuuden löytäminen yrityksistä vaikeaa. Yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen liian hidasta. Työnhakija-asiakkaiden epäonnistumiset työsuhteissa. Toimijat - Työnantajayhteydet

28 Työnhakijan ja työnantajan motivointi. Edelleensijoittaminen yritykselle edullista ja riskit vähäisiä.. Työpaikoille enemmän tukihenkilöitä. Yhteishankintakoulutusten ja rekrypäivien järjestäminen. Pysyvä palkkatuki henkilöille, joilla ei ole enään mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille. Toimijat - Työnantajayhteydet

29 Työnantajayhteyksistä sanottua Työnetsijän tehtävänä on toimia mahdollistajana ja työnhakijaasiakkaiden puhemiehenä. Yksi pommiin nukkuminen voi viedä työnantajan luottamuksen täysin. Kahvikupillisella käynti ja ajatusten vaihto kerran kuukaudessa yrityksen kanssa maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Luottamuksen rakentamisen jälkeen voidaan aloittaa työllistämisvaihtoehto jen tarjoaminen. Harva yrittäjä tuntee työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Haasteena on niiden yritysten löytäminen, joilla on liiketoiminnan lisäksi sosiaalinen ulottuvuus. Näitä yrityksiä ei ole paljon! Toimijat - Työnantajayhteydet

30 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (1) Länsi-Suomen diakonialaitoksen säätiö Kristilliseltä arvopohjalta toimiva yhteisö, joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja eri väestöryhmille, erityisesti ikääntyneiden ihmisten tarpeisiin Pitää yllä liikeyrityksen periaattein toimivaa PDL-Palvelut Oy:tä, jonka tulosta käytetään diakonialaitoksen toiminnan kehittämiseen Tukee sosiaali- ja terveysalan koulutusta Diakonia-ammattikorkeakoulun kautta Etsii uusia avuntarvitsijaryhmiä nostamalla heidän tarpeensa tietoisuuteen ja kehittämällä uusia palveluja Henkilöstön määrä n. 340 henkilöä Välityömarkkinoilla toimivia hankkeita mm. KäTeVä, RaVeTu, KEVE-projektit Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus, INNOVA Laitilan ja Rauman kuntayhtymän omistuksessa oleva aikuiskoulutuskeskus Valtaosa koulutuksesta työvoimakoulutusta sekä lisäksi omaehtoista perus- ja lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja yritysten tarpeita vastaavaa henkilöstökoulutusta VARIKKO-hanke yhteistyössä PAKK:n kanssa kehittää aikuisten työpajatoimintaa ja yrittää vakiinnuttaa pajatoiminnan mallin osaksi oppilaitosten perustoimintaa Toimijat - Työnantajayhteydet

31 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (2) Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö Perustehtävänä tukea alueen oppilaitoksia ja ylläpitää työpajatoimintaa Säätiöllä on kuusi työntekijää Säätiö hallinnoi työhönvalmennuksen ja työpajatoimintaa yhdistävää hanketta TE-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella, joka pohjautuu Pohjois-Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoiman ESR-rahoitteisen Valtti-hankkeeseen Kankaanpään seudun reumayhdistys Viiden kunnan alueella toimiva vuonna 1983 perustettu yhdistys Toiminta-ajatuksena tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja edunvalvonta sekä sairastuneiden hoito-olosuhteiden ja elinolojen kehittäminen Toimintamuotoina järjestötoiminta, avustajapalvelu ja hanketoiminta Toimijat - Työnantajayhteydet

32 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (3) Katja Noponen Oy Ratkaisukeskeiseen ja sosiaalipedagogiseen työvoimakoulutukseen ja työhönvalmennukseen erikoistunut vuonna 2002 perustettu yritys, jolla on toimintaa n. 20 paikkakunnalla Keskeiset palvelut työhönvalmennus, ryhmätyöhönvalmennus sekä tukihenkilöpalvelu Toimipisteet Porissa, Kankaanpäässä, Raumalla, Huittisissa ja Harjavallassa Länsi-Suomen omatoimiset ry Kuivuri-projektin hallinnointia varten vuonna 1999 perustetettu yhdistys Toimintaa rahoitetaan TE-keskuken työllisyyspoliittisella avustuksella Kohderyhmänä pitkäaikaistyöttömät päihdeongelmaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat ja työvoimapoliittisista toimenpiteistä syrjäytyneet Ensisijaisena tavoitteena ihmisten arkipäiväisten asioiden hoitaminen, toissijaisesti työllistäminen Toimijat - Työnantajayhteydet

33 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (4) Lännen kyläyhdistys ry Yhdistyksen tavoitteena parantaa kylien palveluja ja kylien välistä yhteistyötä sekä työmahdollisuuksien luominen Kaakkois-Satakunnan kylien alueella Työtä ja turvallisuutta Elämää ja elinkeinoja hanke käynnissä viiden kunnan alueella Länsivalmennus Ky Pääasiallinen tehtävä työhönvalmennuspalvelujen tuottaminen koko Satakunnan alueella Toiminta laajentunut myös vakuutus- ja kuntoutusyhtiöiden kuntoutukseen Toimijat - Työnantajayhteydet

34 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (5) Porin kaupungin nuorten työpaja Päätavoitteena on parantaa nuoren elämänhallintaa, mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja edesauttaa opiskelupaikan saamisessa Toiminta jakaantuu työvalmennukseen (työn ohjaaminen) ja yksilövalmennukseen (elämän hallinta, tasapainottaminen) Rahoitus opetusministeriöstä (n. 30 %), Porin kaupungilta (n. 60 %) ja oman toiminnan tuotosta (n. 10 %) Porilaiset kulttuurijärjestöt, OTSO ry Tavoitteena luoda yhdistyspohjainen, laajaa yhteistyötä (yritykset-yhdistykset-kaupunki) tekevä kulttuurialoihin keskittyvä työpaja OT SO. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen palkkatuella jäsenyhdistyksiin sekä eri kädentaitojenja kulttuurialojen yrityksiin Työnohjausta ja neuvontaa työllistetyille Yhdistysteknistä neuvontaa jäsenyhdistyksille Toimijat - Työnantajayhteydet

35 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (6) Huittisten aikuiskoulutuskeskus Kokemäen koulutuskuntayhtymän liikelaitoksena toimiva koulutusorganisaatio Järjestää perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta, toimialoina auto- ja kuljetusala, yrityspalvelutoimiala sekä täydennyskoulutus- ja kehitystoimiala Toimintaa Huittisissa, Tampereella, Ulvilassa sekä tarpeen mukaan muualla Profiloituu välityömarkkinoilla maahanmuuttajien kouluttajana Porin aikuiskoulutuskeskus Satakunnan suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, ylläpitäjänä Porin aikuiskoulutussäätiö Järjestää aikuisille tarkoitettua perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta, konsultointia yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin sekä omaehtoista ja työvoimapoliittista aikuiskoulutusta Useita käynnissä olevia projekteja, mm. sosiaalisen yrityksen esiselvityshanke, VARIKKO Toimijat - Työnantajayhteydet

36 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (7) Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry Yhdistykseen kuuluu 37 kiinteistöyhdistystä (7 000 kotitaloutta) Porissa Hallinnoi Piha- ja toimistoapu hanketta, jonka avulla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kiinteistönhoito- ja toimistotehtäviin Painopisteenä elämänhallinnan tukeminen ja ylläpitäminen, jonka jälkeen parannetaan koulutuksen avulla työllistymismahdollisuuksia Ns. kylätalkkaritoiminta alkanut vuonna 2002 Pormestarinluodon asukasyhdistys ry Vuonna 1975 perustettu yhdistys, jonka toimintamuotoina mm. kirjatupa- ja projektitoiminta, yöpartiointi, tiedottaminen sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen Työllistämisprojektitoiminta aloitettu 1998 Projektien tavoitteena työttömänä olleiden työllistäminen yhdistelmätuella / palkkatuella sekä työllistettyjen työelämävalmiuksien parantaminen koulutuksilla ja työllistymissuunnitelmilla Nyt käynnissä TOP Työtä ja oppia hanke Toimijat - Työnantajayhteydet

37 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (8) Rauman seudun katulähetys ry Painopisteenä uusien toipumisen ja eheytymisen mahdollisuuksien tuominen kristillisen diakonian hengessä kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville ihmisille Pitää yllä kahta päiväkeskusta ja tukiasumisyksikköä, perhetyötä ja työ- ja koulutustoimintaa Nyt käynnissä mm. pitkäaikaistyöttömille suunnatut Kaarna- ja Projekti-24 hankkeet Rauman seudun työttömät ry Vuodesta 1992 lähtien toiminut työttömien alueellinen yhdistys Tavoitteena työttömien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen Tavoitteena työttömien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen Vuonna 2008 alkanut Toppi- (Tee oppien opi tekien -) hanke, joka tarjoaa ammattitaidon päivittämistä työssäoppimisen keinoin Toimijat - Työnantajayhteydet

38 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (9) Ruskakodin palvelutaloyhdistys ry Vuonna 1954 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena edistää ja kehittää vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien yleistä hyvinvointia, terveyttä, vireyttä, omatoimisuutta, sosiaalisia oloja sekä turvallista asumista Porissa ja sen lähiympäristössä Yhdistyksellä neljä palvelutaloa Yhdistyksessä 200 vakituisesti ja 50 määräaikaisesti työntekijää Yhdistys hallinnoi valtakunnallista TOHO- (Työssä on hyvä olla -) projektia, jonka tavoitteena on löytää vanhustyöstä kiinnostuneita ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä työskentelemään palkkatuella, tarjota harjoittelupaikkoja sekä etsiä projektissa oleville yksilöllisiä jatkopolkuja ja koulutusmahdollisuuksia SPR:n Kontti-ketju, Pori Kontilla kaksi strategista pääteemaa, jotka ohjaavat läpäisyperiaatteella kaikkea työllistämiseen liittyvää toimintaa: 1) varojen kerääminen SPR:n keräystyöhön 2) laadukkaiden työllistämispalvelujen tarjoaminen asiakkaille Käynnissä Työtä, taitoa ja tuloksia projekti, jonka tavoitteena on tarjota työtehtäviä heikossa työmarkkina-asemassa oleville (mm. pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille) ja parantaa heidän valmiuksiaan siirtyä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen Toimijat - Työnantajayhteydet

39 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (10) Spring House Oy TE-keskusalueella 13 toimiva koulutuspalvelujen tuottaja Toiminut Satakunnassa vuodesta 2007 alkaen Järjestää mm. nuorten ohjaavaa koulutusta ja ryhmätyövalmennuksia Pääpaino vertaistuessa, verkostoitumisessa, työnhaussa TUL Satakunnan piiri Yksi Suomen Työväen urheiluliiton 15 piirijärjestöstä, valtakunnallisesti yli jäsenseuraa Korostaa kansalaisten terveyttä ylläpitävän liikuntaharrastuksen tärkeyttä ja järjestää erilaisia tapahtumia, kilpailuja, koulutuksia ja seminaareja Nyt käynnissä retkeilyreitistön huoltoon, tiedotukseen ja markkinointiin painottuva REHTI-hanke, jonka avulla parannetaan myös työllisyyttä Toimijat - Työnantajayhteydet

40 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (11) Työllistävät järjestöt ry Työllistävien yhdistysten ja seurojen taustajärjestö, jonka tavoitteena on tukea pitkäaikaistyöttömien kouluttautumista ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja edistää kolmannen työnantajasektorin palkkatukityöllistämistä Koostuu 27 jäsenyhdistyksestä ZEMPPI Työllistämispalvelu hanke toimii Kaakkois-Satakunnan työvoimatoimiston alueella Tyke Oy Satakunnan erityishuoltopiiri ky:n omistama sosiaalinen yritys, jonka toiminnan tarkoituksena on tuotteiden ja palvelujen tuottamisen ja myynnin lisäksi vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistäminen Toimii Porissa, Ulvilassa, Kankaanpäässa, Kokemäellä ja Raumalla) Tuotantoaloina sosiaalikalusteet, kesäkalusteet, apuvälineet, sairaalatarvikkeet sekä teräslankatuotteet Toimijat - Työnantajayhteydet

41 Keskeiset välityömarkkinatoimijat (12) Satakunnan Salpa ry, Satakunnan yhteisöt ry Pyrkii edistämään erityisesti jäseninään olevien työttömien sekä työttömyysuhan alla olevien henkilöiden työllistymistä Ylläpitää työttömien aktiivista toimintaa omaehtoisuuden lisäämiseksi ja aktivoimiseksi Pyrkii keräämään ja jakamaan aktiivisesti tietoa ja luomaan kontaktiverkostoa työllistymisen edistämiseksi Hallinnoi vuonna 2007 alkanutta RAY:n rahoittamaa Kumppanuutta Poriin hanketta Tulevan Kumppanuustalon hallinnoijaksi on perustettu Satakunnan yhteisöt ry, jonka jäsenistö koostuu yhdeksästä järjestöstä Kumppanuustalo-hankkeella pyritään rakentamaan ja kehittämään alueen yhdistysten välinen kumppanuus kestäväksi toimintamalliksi ja mallinnetaan kumppanuus toimimaan saman katon alla Toimijat - Työnantajayhteydet

42

43 Roolit nyt ja tulevaisuudessa

44 Nyt Painopisteiden vaihtuminen kohderyhmän ja toimenpiteen mukaan. Nykyisen toiminnan ja toimintojen vakiinnuttaminen. Vakiintuneen asiakaskunnan työllisyyden ja aktiivisuuden tukeminen. Asiakkaiden ja palkatun henkilöstön motivointi. Toimenpiteiden vieminen lähemmäksi avoimia työmarkkinoita. Roolit nyt ja tulevaisuudessa

45 Nykyisestä roolista sanottua Pystytään tekemään kaikkea kaikissa rooleissa, mutta painopiste on lähellä avoimia työmarkkinoita. Olemme avoimien työmarkkinoiden lähellä oleva toimija, jolla välittäjän rooli. Yhdistetään kaupallinen ja sosiaalinen toiminta tehokkaalla ja tarkoituksenmukais ella tavalla. Olemme alimmalla portaalla ja ensimmäinen askel on kohti työtä tai koulutusta. Roolina hakea palkkasubventiota TE-keskukselta työllistämisen tukemiseen, mutta työnantaja vastaa muista kuluista ja kantaa sitä kautta oman yhteiskunnallisen vastuunsa. Työnantaja panostaa omia resursseja ja työpanosta työllistämisen toimintojen kehittämiseen.

46 Lähitulevaisuudessa Asiakaslähtöisten mallien ja toimintojen jatkuvaa kehittäminen. Asiakassegmentoinnin syventäminen. Kasvaviin asiakasryhmiin varautuminen (mielenterveysja päidekuntoutujat, nuoret). Työnantajalähtöisyyden korostaminen. Rahoittajien toiveisiin ja tarpeisiin vastaaminen. Oman roolin ja paikan tunnistaminen välityömarkkinoilla. Toimintojen ja henkilöiden vakinaistaminen. paikallisuudesta seudullisuuteen. Yhteiskunnallisen vastuun korostaminen. Roolit nyt ja tulevaisuudessa

47 Tulevasta roolista sanottua Jatkossa tarvitaan entistä enemmän Välityömarkkinatoimijoita. Päivityskoulutuksen tarve korostuu jatkossa. Haasteiden kasvaminen kohderyhmien mukana, jatkossa enemmän nuoria ja kouluttamattomia. Toiminta-aluetta pitää laajentaa ja siihen tarvitaan tukea esim. TE-keskuksesta. Strateginen laajentuminen on mietittävä erikseen. Lähitulevaisuudessa tarkoitus perustaa oma sosiaalinen yritys ja siirtyä enemmän työpankin suuntaan sekä löytää kevyempiä ja maksuttomia vaihtoehtoja asiakastyöhön. Kiinteämpää ja syvempää yhteistyötä oman alueen yritysten kanssa.

48

49 Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

50 Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä (1) Viranomaiset Kunnat TEM TE-keskus Työvoiman palvelukeskus Työvoimatoimisto Kunnat ja työhallinto yhdessä Satakuntaliitto Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

51 Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä (2) Yritykset Palveluntuottajat Porkkanat työnantajillle Työnantajan velvollisuus työllistää tietyn kokoisen yrityksen työllistettävä tietty määrä työllistettäviä. Verkosto- ja teemakoordinaattorina toimiminen Teemaveturien verkosto / verkostoveturit Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

52 Kehittämisvastuusta sanottua Vastuu on niillä, jotka ovat valmiita avoimeen yhteistyöhön ja keskinäiseen kumppanuuteen. Ensisijainen vastuu keskeisillä palveluntuottajilla, jotka toimivat jo nyt satakuntalaisilla välityömarkkinoilla. Olisi houkuttelevaa laittaa vastuu viranomaisten ja päättäjien vastuulle, mutta se ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Vastuu on meillä kaikilla yhdessä. Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

53 1. Välityömarkkinatoimijoiden roolin ja työnjaon selkiyttäminen 2. Yhteistyö eri toimijoiden välillä ja tunnettuuden lisääminen 3. Välityömarkkinaportaalin rakentaminen ( Kuopion malli ) 4. Verkosto- ja kehittämistyön koordinointi (Koordinaattoreiden nimeäminen) 5. Työllistämis- ja muiden vastaavien hankkeiden verkostoituminen 6. Toimijoiden välisen verkostoitumisen syventäminen 7. Tiedon- ja kokemuksenvaihdon lisääminen 8. Teemaverkostojen kehittäminen 9. Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminnan tehostaminen eri toimijoiden välillä 10. Palveluntuottaja kehittämään palveluntuottajia 11. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä (yhteiset messut, foorumit, jalkautuminen) Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

54 12. Tiedonkulun tehostaminen toimijoiden välillä 13. Selkeät segmentit eri toimijoille: selkeä rooli ja työnjako toimijoiden välillä 14. Palveluntuottajien välisen yhteistyön syventäminen työmarkkinapolun solmukohtiin 15. Tiedonvaihto ja tiedonsiirto asiakkaista tietosuojan puitteissa 16. Polutuksen uudelleenmäärittäminen ja tarkempi viipaloiminen 17. Välityömarkkinatoimijoiden prosessien kuvaaminen, vastuiden määrittely ja työnjako 18. Kentän projektikoordinointi (koulutusohjelmat + teemaperustaiset verkostot + koordinointi) 19. Jaettu kehittämisvastuu: työvoimaviranomaiset ja projektit 20. Työvalmennuksen laajentaminen 21. Projektien työntekijöiden ohjaus ja neuvonta 22. Jatkuvuuden varmistaminen Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

55 23. Toimintamallien kehittämisessä painopiste kestävien ja tuottavien liikeideoiden luomisessa 24. Yhteisen liikeideapankin luominen 25. Teema- tai osaamisverkoston perustaminen, jossa pureudutaan markkinoiden ansaintalogiikkaan ja liiketoiminnan lainalaisuuksiin 26. Ammattimaisen toiminnan kehittäminen 27. Yhteistyön syventäminen eri toimijoiden välillä: keskinäisen kilpailun ja kilpailuasetelman poistaminen alueella olevien palveluntuottajien välillä 28. Työvalmentajien verkostoitumisen kehittäminen ja työvalmentajapalveluiden käytön lisääntyminen 29. Joustavien palkkatuettujen koulutuspolkujen luominen 30. Yhteistyön lisääminen muiden palveluntuottajien ja viranomaisten kanssa 31. Tuetun työllistämisen kehittäminen (koulutus palkkatuki työvalmennus) Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

56 32. Työnetsijä-työvalmennus toimintojen yhdistäminen 33. Yhteiset politiikka viestit/suositukset järjestöpalveluiden kehittämisen puolesta 34. Tukikuukausijaksojen keston pidentäminen 35. Projektirahoituksen laajempi hyödyntäminen kaikessa kehittämistoiminnassa 36. Kannustavan ilmapiirin luominen (portaiden huomioiminen kaikessa toiminnassa) 37. Toimijoiden keskinäinen yhteistyö 38. Tiedon keruu, dokumentointi ja työn laatu 39. Lisää rahaa ja uusia työmahdollisuuksia työttömille 40. Työhön ja koulutukseen hakeutumisen edistäminen 41. Kansalaistyömarkkinoiden luominen 42. Työ(voima)pankki mallin edelleen kehittäminen 43. Kentän pysyvien tarpeiden tunnistaminen Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

57 44. Palkanmaksun järjestäminen järkevällä tavalla 45. Aito yhteistyö ja verkostoituminen ilman sisäistä kilpailua ja reviirinvarjelua toimijoiden välillä 46. Varhainen puuttuminen pakolliseksi käytännöksi työttömien laitostumisen estämiseksi 47. Sosiaalisten yritysten toimintamallien kehittäminen bisneslähtöisemmiksi 48. Palveluntuottajien rajapintojen ja palveluketjujen yhdenmukaistaminen verkostoitumisen avulla 49. Yhtenäiset pelisäännöt lakien ja asetusten tulkinnoissa 50. Enemmän työkaluja ja päätäntävaltaa palveluntuottajille annetun vastuun käyttämiseen 51. Yhteydenottokynnyksen alentaminen palveluntuottajien ja viranomaisten välillä 52. Yhtenäisen raportoinnin kehittäminen ja säännöllinen kokemustenvaihto 53. Tarkastustoiminnan kehittäminen: löysät pois toiminnasta Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

58 54. Palkkatuetun työn terveyshuollon järjestäminen 55. Tiedon lisääminen (yhteistyö, jatkosuunnitelmat, vertailukehittäminen jne.) 56. Yhteistyöverkostojen pysyvyyden varmistaminen 57. Välityömarkkinafoorumin luominen (tiedon- ja kokemusten vaihto) 58. Yrityksille enemmän informaatiota ja suoraa vastuuttamista 59. Yhteiskuntavastuun tietoisuuden lisääminen 60. Yritysten toimivan johdon ja avainhenkilöiden asenne- ja arvomaailmaan vaikuttaminen 61. Työnhakijoiden uudenlainen markkinoiminen 62. Yhdistysten työnantajavalmiuksien kehittäminen 63. Yhdistysten järjestöväen koulutus 64. Yhteistyö oppilaitosten kanssa Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

59 65. Työllistettyjen koulutuksen järjestäminen 66. Kunnon palkka palkkatuetusta työstä 67. Välietappiajattelun tehostaminen 68. Oikea-aikainen työhönvalmennuspalvelu (aloituskohdan aikaistaminen ja suuntaaminen erityisesti pieniin yrityksiin) 69. Sosiaalisten yritysten perustamisaktiviteetin lisääminen 70. Suunnitelmallinen ja tarvelähtöinen kehittämisapu satakuntalaisille järjestöille 71. Palkkatuettujen mallien kehittäminen 72. Välityömarkkinoiden profilointi 73. Kummiyritysten ja alihankintayritysten määrän lisääminen 74. Verohelpotukset ja suuremmat tuet välityömarkkinoilla toimiville palveluntuottajille Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

60 75. Toimijoiden välisen kilpailun vähentäminen 76. Välityömarkkinatoimijoiden koulutus 77. Työpajatoiminnan kehittäminen 78. Panos-tuotos laskelmien hyödyntäminen aitojen työpaikkojen löytämisessä 79. Toimijaverkoston yhteistyön kehittäminen 80. Verkostoitumisen kehittäminen 81. Sosiaalisen yrityksen saaminen Rauman alueelle 82. Välityömarkkinoilla olevan ajanjakson lyhentäminen 83. Työvoimatoimiston virkailijoiden omavaltaisten päätösten ja pallottelun vähentäminen 84. Yhteistyön lisääminen 85. Yritysten aktivoiminen 86. TE-keskuksen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota mitä projekteja rahoitetaan Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

61 Yhteenveto välityömarkkinoiden kehittämisehdotuksista Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen Työnantajayhteyksien lisääminen ja sitouttaminen Asiakasryhmien segmentointi Uusien toimintamallien kehittäminen Palveluntuottajien roolin, työnjaon ja prosessien selkiyttäminen Palveluntuottajien tuki, koulutus ja teemaperustainen konsultaatio Vastuutahot välityömarkkinoiden kehittämisessä

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinoiden koordinointi Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinakoordinaattorin tehtävät Välityömarkkinatoimijoiden segmentointi, tietojen päivittäminen ja tietojen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

MIKSI TARVITAAN VÄLKYN KALTAISIA KEHITTÄMISPROJEKTEJA? VTT Timo Aro 12.11.2014 Välkyn loppuseminaari

MIKSI TARVITAAN VÄLKYN KALTAISIA KEHITTÄMISPROJEKTEJA? VTT Timo Aro 12.11.2014 Välkyn loppuseminaari MIKSI TARVITAAN VÄLKYN KALTAISIA KEHITTÄMISPROJEKTEJA? VTT Timo Aro 12.11.2014 Välkyn loppuseminaari Kukaan meistä ei ole niin viisas kuin me kaikki - Japanilainen sananlasku- On olemassa viisi muuttujaa,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen Hyvinvointia työstä Miten minä työntekijänä voisin vaikuttaa omassa työssäni siihen, että olemassa olevia työttömille suunnattuja eri palveluja ja niiden nykyisiä vahvuuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 15.6.2009 Aikataulu Ensimmäinen työpaja 9.6 klo 8.30 12.00 MTC, Porin Puuvilla, Pohjoisranta 11F, Puuvillasali Toinen työpaja 25.8, sama aika ja

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS 2015-2016 Pilotissa mukana olevat TE-toimistot Hämeen TE-toimisto Kaakkois-Suomen Te-toimisto Kainuun TE-toimisto Pohjois-Savon TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto 2 Taustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014 Petri Puroaho, Vates-säätiö Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö ja sen toiminnan päämäärät Välityömarkkinat ja sen toimijat Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 Liite 2 Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2011 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

TYÖHÖNVALMENNUS OSAKSI ASIAKASTYÖTÄNI

TYÖHÖNVALMENNUS OSAKSI ASIAKASTYÖTÄNI Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori

Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori MIKÄ KUNTAKOKEILU ON? Kuntakokeilun (1.9.2012 31.12.2015) tarkoituksena on löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille soveltuvia malleja rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN

VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Yritysyhteistyöseminaari 26.11.2009 KAJAANI Mikko Kesä Innolink Research Oy Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien potentiaalikartoituksia

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Järjestökentän ajankohtaiskuva työllistämisen näkökulmasta

Järjestökentän ajankohtaiskuva työllistämisen näkökulmasta Järjestökentän ajankohtaiskuva työllistämisen näkökulmasta Turku 21.11.217, Ari-Matti Näätänen Esityksen rakenne Työllistämisen lukumäärätietoja (URA ja THL tilastoraportti 33/217) Paikallisten sote-yhdistysten

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuusseminaari 30.11.2017 Helsinki Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuus työelämässä 30.11.2017 Anne Korhonen Mitä mielikuvia tai ajatuksia tulee mieleen sanasta työhönvalmentaja?

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsiminen palkkatuetussa työssä yhdistyksissä tai säätiöissä oleville ja olleille

Jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsiminen palkkatuetussa työssä yhdistyksissä tai säätiöissä oleville ja olleille OSTOPALVELUPILOTTI 30.10.2016 Jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsiminen palkkatuetussa työssä yhdistyksissä tai säätiöissä oleville ja olleille 6.8 /tt PILOTTIIN OSALLISTUVAT TE-TOIMISTOT JA PALKKIOIHIN

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot