PÄIHDEPALVELUJEN SAATAVUUS, VAIKUTTAVUUS JA PALVELUUN OHJAUTUMINEN ASIAKKAIDEN KUVAAMINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHDEPALVELUJEN SAATAVUUS, VAIKUTTAVUUS JA PALVELUUN OHJAUTUMINEN ASIAKKAIDEN KUVAAMINA"

Transkriptio

1 PÄIHDEPALVELUJEN SAATAVUUS, VAIKUTTAVUUS JA PALVELUUN OHJAUTUMINEN ASIAKKAIDEN KUVAAMINA Merja Halonen Pro gradu - tutkielma Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Oulun yliopisto Kesäkuu 2005

2 OULUN YLIOPISTO LTK, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos 2 TIIVISTELMÄ Halonen, Merja: Päihdepalvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja palveluun ohjautuminen asiakkaiden kuvaamina Pro gradu tutkielma: Kesäkuu sivua, 13 sivua liitteitä Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata päihdeasiakkaiden kokemuksia päihdepalveluihin ohjautumisesta, päihdepalveluiden saatavuudesta ja päihdepalveluiden vaikuttavuudesta. Lisäksi kartoitetaan päihdeasiakkaiden näkemyksiä palveluiden kehittämiseksi. Tutkimus on laadullinen. Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla päihdehuollon asiakkaita (n=6) ja aineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysillä. Päihdeasiakkaat kokivat palveluita olevan saatavilla, mikäli heillä itsellään löytyi motivaatiota sitoutua hoitoon ja, mikäli heillä oli tietoa palvelumahdollisuuksista. Palveluista tiedottaminen tai palveluun ohjaaminen oli heikkoa. Päihdepalveluihin ohjautuminen tapahtui omaehtoisesti, fyysisen pakon edessä tai ulkopuolisen ohjauksen kautta. Päihdepalveluiden saatavuuteen vaikuttavissa tekijöissä voitiin erottaa kolme pääryhmää; päihdepalvelujärjestelmään liittyviä tekijät, hoitopaikkaan liittyvät tekijät sekä asiakkaaseen liittyvät tekijät. Päihdepalveluiden vaikuttavuutta kuvattiin muutoksena päihteenkäytössä, psykologisena muutosprosessina sekä sosiaalisena muutoksena. Keskeisimmät kehittämishaasteet ovat varhaisen puuttumisen lisääminen, päihdepalvelurakenteen uudistaminen ja selkiyttäminen, päihdepalveluiden laadun kehittäminen sekä kuntoutus- ja hoitomenetelmien kehittäminen. Päihdeongelman tunnistaminen, varhainen puuttuminen päihdeongelmaan, hoitoonohjausmallien luominen ja kunnassa tapahtuvan avokuntoutuksen kehittäminen ovat haasteita perusterveydenhuollolle. Julkishallinnollisia kehittämishaasteita ovat päihdepalvelurakenteen uudistaminen ja selkiyttäminen seudullisesti määrittelemällä ja luomalla kumppanuuspelisäännöt kolmannen sektorin, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Päihdepalveluiden laadunkehittämisessä tärkeimmiksi osaalueiksi määriteltiin palveluiden jatkuvuuden, oikea-aikaisuuden, ympärivuorokautisuuden ja tiedottamisen lisäämisen. Päihdepalveluiden laatua olisi myös yhtenäistettävä eri kuntien ja eri palvelun tuottajien kesken. Uusien päihdepalvelumallien ja hoitomenetelmien kehittäminen edellyttää kriittistä nykytilan arviointia, innovatiivista otetta uuden kehittämiseen ja yhteistyömallien kehittämistä. Ensisijaisina kehittämiskohteina ovat kunnan avokuntoutus menetelmien kehittäminen ja tukihenkilöverkoston luominen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää asiakaslähtöisten päihdepalveluiden ja alan koulutuksen kehittämisessä. Hakusanat: päihdepalvelujärjestelmä, päihdeasiakas, palvelun laatu, asiakaslähtöisyys, palveluiden kehittäminen

3 3 UNIVERSITY OF OULU Faculty of Medicine, Department of Nursing and Health Administration ABSTRACT Halonen, Merja Master`s thesis: June 2005 Counselling, availability and effectiveness of Substance Abuse Services -the experiences of clients 68 pages, 13 pages of appendices The purpose of this research is to outline the experiences and points of view of the clients in regard to the counselling, availability and effectiveness of the Substance Abuse Services (SAS). Additionally the participants opinions are surveyed for to develop these services. The study is qualitative. The research material was gathered by interviewing 6 substance abuse participant. The results were then analysed by qualitative information analysis. Study participants think that Substance Abuse Services are only given, if they themselves had motivation to commit to the treatment or if they had enough knowledge of the availability of these services. The information of the services and guidance to the services is inadequate. Substance Abuse Services were contacted either voluntarily, involuntarily under strong physical constraint or via outside counselling. The three main categories influencing the availability of SAS are the factors related to the SAS organisation, the care unit and the clients. The effectiveness of the SAS policy is described according to changes in the abuse cycle, as well as the changes in psychological and sociological behaviour. The main challenges are the increase in the early intervention, simplification and renewal of SAS, the development of the quality control of these services and the development of the care methods and rehabilitation. The challenges of the basic health care at the moment are: recognising the substance abuse, early intervention, creation of the counselling models and deployment of outpatient rehabilitation. The challenges in the public sector are the renewing and clarification of the SAS in every municipality by defining the rules for partnership with NGO s (non-governmental organisations) and private providers. The most important criteria of quality control are the continuation of services, correct timing, around the clock availability and increased information of the services. The quality of the services should also be combined and simulated in the municipalities and among the different service providers. The development of the new SAS models and care methods require critical evaluation of the current situation and innovative touch in developing and creating new cooperative models. The primary targets in developing work are the outpatient methodology in the municipalities and the building of the network of the supporting personnel. The results of the research can be used in developing of SAS and also in the vocational training. Keywords: Substance Abuse Services (SAS), substance abuser, the quality of service, Client -orientedness, development of service

4 4 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1.PÄIHDEPALVELUT MUUTOKSESSA 5 2. PÄIHDEPALVELUJÄRJESTELMÄN KUVAUS ASIAKAS PÄIHDEPALVELUISSA PÄIHDEPALVELUIDEN ORGANISAATIOMALLI SUOMESSA Kolmas sektori ja vapaaehtoisjärjestöt osana päihdepalveluita PALVELU KÄSITTEENÄ PALVELUN LAATUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Palveluun ohjautuminen Palvelun saatavuus Palvelun vaikuttavuus Palvelun asiakaslähtöisyys Palvelujen kehittäminen YHTEENVETO TEOREETTISISTA LÄHTÖKOHDISTA TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN LAADULLINEN TUTKIMUS TUTKIMUSAINEISTON KERUU AINEISTON ANALYYSI TUTKIMUKSEN EETTISET NÄKÖKOHDAT TUTKIMUSTULOKSET PÄIHDEPALVELUIHIN OHJAUTUMINEN Omaehtoinen päihdepalveluihin hakeutuminen Fyysinen pakko hoitoon ohjautumisen taustalla Ulkoapäin tullut hoitoonohjaus Kehittämishaasteet PÄIHDEPALVELUIDEN SAATAVUUS Päihdepalvelujärjestelmään liittyvät tekijät Palveluyksikköön liittyvät tekijät Päihdeasiakkaaseen liittyvät tekijät Kehittämishaasteet PÄIHDEPALVELUIDEN VAIKUTTAVUUS Muutos päihteenkäytössä Psyykkinen muutosprosessi Sosiaalinen muutos Kehittämishaasteet YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA 53 5 POHDINTA TULOSTEN TARKASTELUA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS TULOSTEN SIIRRETTÄVYYS JA JATKOTUTKIMUSHAASTEET 61 LÄHTEET 63 LIITTEET yht. 13 sivua

5 5 1.PÄIHDEPALVELUT MUUTOKSESSA Päihdepalvelujärjestelmän kehittäminen on noussut ajankohtaiseksi asiaksi yhteiskunnassamme päihteiden käytön lisääntymisen ja siitä aiheutuvan päihdepalvelutarpeen vuoksi. Huumeiden käyttö on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien ja monien nuorten suhtautuminen huumeisiin on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. (Partanen 2002, Kaukonen 2002). Vuosi 2004 oli alkoholipoliittisesti merkittävä vuosi. Suomi, joka tunnetaan tiukan alkoholikontrollipolitiikan maana, joutui vuoden aikana kolmeen kertaan väljentämään linjojaan. Vuoden alussa umpeutuivat Suomen erityissäädökset matkustajien alkoholin tuontirajoitusten osalta ja sen seurauksena Suomi sopeutui muiden Eu-maiden kanssa samoihin alkoholin tuontirajoihin. Toinen muutoksia aiheuttava tekijä oli Viron liittyminen EU:n jäseneksi, jolloin tuontirajoitukset väljenivät Suomen ja Viron välillä ja alkoholin tuonti Virosta lisääntyi huomattavasti. Tämän seurauksena Suomi päätyi maaliskuun 2004 alusta alentamaan alkoholijuomien verotusta erityisesti väkevien juomien osalta. (Opari ym.2004) Ennusteiden ja osaltaan jo tehtyjen tutkimusten kautta on huomattu, että päihteiden käyttö on lisääntynyt kansalaisten keskuudessa ja päihdepalvelujen tarve on jo lisääntynyt ja tulee viiveellä lisääntymään huomattavasti lähivuosien aikana. Viime vuosikymmenellä sosiaali- ja terveydenhoidon taloudellisten resurssien kaventuessa myös palvelutarjontaa supistettiin ja resursseja riitti lähinnä vain korjaavaan työhön. Päihdepalvelujärjestelmä on ollut pitkälti järjestöjen ylläpitämää (Saarelainen ym. 2003) Järjestöjen tarjoamista palveluista on tullut yhä enenevästi kuntien sosiaalitalouden joustovara, jossa päihdeasiakkaiden palvelut tuotetaan ja ostetaan mahdollisimman halvalla (Kaukonen & Hakkarainen 2002). Päihdepalvelutarpeen kasvaessa ja päihteistä johtuvien ongelmien kentän laajentuessa esimerkiksi lastensuojelun tarpeeseen tai perheväkivallan kasvuun on huomattu olemassa olevien palvelujen riittämättömyys sekä määrällisesti että laadullisesti vastaamaan tämän hetken tarvetta. Alkoholiongelmaisen hoidosta annettiin keväällä 2005 käypähoitosuositus, jossa huomioidaan päihdehoidon laatusuositukset (2003) ja sen tarkoituksena on parantaa ja selkeyttää alkoholiongelman hoitoa, lisätä tietoutta ja vaikuttaa asenteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut päihdepalvelujen laatusuositukset vuonna 2002 ohjaamaan päihdepalvelujen järjestämistä ja ne ovat pohjana alkoholipoliittiselle toimintaohjelmalle vuosille (Alkoholiohjelma ). Alkoholiohjelman taustalla on huomioituna kansainväliset toimintaohjeet ja suositukset. (Alkoholipolitiikan kuluttajaopas 2004, Kari 1997) Ministeriön antamissa suosituksissa korostetaan päihdepalveluiden järjestämisessä yhteisyötä eri viranomaisten ja palvelujentuottajien kesken. Julkisen alkoholipolitiikan keskeiset tavoitteet ovat tavoitteiden ja keinojen hyväksyttävyys, toiminnan vaikuttavuus, toiminnan paikallisuus ja kumppanuus yhteistyön perustana.

6 6 Alkoholipoliittisten toimenpiteiden tavoitteena kaikilla valtion hallinnonaloilla on ensisijaisesti alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Toimin vuosina kolmen kunnan yhteisenä projektipäällikkönä Päihdeperuspalvelut kuntoon - hankkeessa ja sen aikana selvitin järjestelmällisesti kyseessä olevien kuntien päihdepalvelukäytännöt. Palveluiden kehittämiseksi tehtiin hankkeen aikana myös asiakaspalautekysely päihdeasiakkaille ja heidän omaisilleen. Yhden kunnan osalta teimme vielä kaikkien kunnan sosiaali- ja terveystoimen palveluiden piirissä oleville päihdeasiakkaille elämäntilannetta kartoittavat kotikäynnit. Hankkeen aikana ilmeni, että päihdeasiakkaiden hoito on kunnissa pirstaloitunutta ja jäsentymätöntä. Jokaisella kunnalla on omat palvelukulttuurinsa ja muotoutuneet tapansa hoitaa asiakkaita. Päihdepalveluiden järjestäminen on perinteisesti kuulunut kunnissa sosiaalitoimen piiriin, vaikkakin itse päihderiippuvuuden ja päihteistä aiheutuvien komplikaatioiden hoito tapahtuu terveydenhoitojärjestelmän puitteissa. Huumeiden tuomat palvelutarpeet keskittyvät yhä enemmän myös terveydenhoidon piiriin. Kokonaissuunnitelma päihdehoidon organisoimisesta on tekemättä. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella mielenkiintoni heräsi tutkia asiakkaiden näkökulmaa palveluiden järjestämisessä. Tutkielmassani haluan selvittää minkälaisena päihdeasiakkaat itse näkevät päihdepalvelujen tämänhetkisen tilanteen, millainen on palveluihin ohjautuminen, palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus heidän kokemanaan. Samalla selvitetään mihin suuntaan päihdepalveluita olisi asiakkaiden mielestä kehitettävä. Tutkimuksen tiedonintressinä on päihdepalvelujen järjestämisen käytäntöä kehittävän tiedon hankkiminen. Päihdepalvelujen tutkiminen tuottaa tietoa myös muiden intressiryhmien edustajille kuten päätöksentekijöille sekä päihdepalveluista vastaaville viranomaistahoille ja työntekijöille. Tuloksia voi hyödyntää kriittisten kohtien tunnistamisessa ja päihdepalvelujen kehittämisessä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää myös koulutuksellisesti. Monet tutkimuksessa keskeisiksi nousseet laatuun ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät tekijät ilmenivät olevan selkeästi yhteydessä päihdepalvelujen hajanaiseen ja selkiytymättömään järjestelmään. Ensimmäisessä osassa keskityn kuvaamaan asiakasta päihdehuollossa sekä päihdehuollon tämänhetkistä palvelujärjestelmää se jälkeen keskityn tarkastelemaan palveluja ja palvelun laatua, niiden saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä palvelujen kehittämistä terveydenhuollon ilmiönä ja osittain päihdehuollon näkökulmasta. Tutkimusaihetta voi lähestyä palvelunjärjestäjien näkökulmasta tai asiakkaan näkökulmasta. Käytännön työtä pitkään tehneenä haluan lähestyä aihetta asiakasnäkökulmasta käsin ja kuunnella, mitä sanottavaa päihdeongelmaisilla itsellään on.

7 2. PÄIHDEPALVELUJÄRJESTELMÄN KUVAUS Asiakas päihdepalveluissa Päihdehuollon asiakkaaksi määritellään henkilö, joka saa päihdehuollon palveluja omaan, perheenjäsenensä tai läheisensä päihteiden käytöstä aiheutuvaan ongelmaan (Mutalahti 1996). Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan asiakkaalla henkilöä, jolla itsellään on päihderiippuvuus ja joka on asiakkaana sosiaali- tai terveystoimen palveluissa päihderiippuvuuden ollessa palvelutarpeen pääasiallisin syy. Tutkimusten mukaan hoitoa vaativat päihdehaitat ovat suhteellisen harvinaisia - koko väestöstä alle prosentti asioi joissakin sosiaalihuollon tai terveydenhoidon palveluissa päihteiden käyttöön liittyvän asian vuoksi (Kaukonen 2000). Päihderiippuvuuden määrittelyssä voidaan käyttää erilaisia yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä ja niiden mittaamista varten on kehitetty erilaisia mittareita. Päihderiippuvuuden yleisesti hyväksytyiksi kriteereiksi Suomessa on otettu ICD 10-kriteerit, joita ovat pakonomaisen himon esiintyminen päihdyttävään aineeseen, päihteenkäytön hallintakyvyn häiriintyminen, vieroitusoireiden ilmeneminen päihteen nauttimisen jälkeen, päihteen sietokyvyn nouseminen, päihteenkäytön muodostuminen elämän keskeiseksi asiaksi ja käytön jatkuminen huolimatta sen aiheuttamista haitoista (Poikolainen 2003). Alkoholin käytön mittarina yleisimmin käytetty on Audit-testi, joka antaa suuntaa alkoholin käytön tasolle ja toimii suurkulutuksen osoittajana. Myös lääke- ja huumeriippuvuuden osoittamiseen on olemassa omat kriteeristönsä. Päihdyttävässä tarkoituksessa käytetyistä aineista tavallisimmat Suomessa ovat alkoholi, keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet, liuotinaineet, kannabis, amfetamiini ja opiaatit (Poikolainen 2003). Pulkkisen (1997) mukaan päihteiden käytön alkamisikä on korrelaatiossa myöhemmin kehittyvään alkoholismiin. Joilla ei nuoruusaikuisuudessa ollut alkoholiongelmaa, välttyivät useimmiten alkoholiongelmalta myöhemmin aikuisuudessa. Tutkimuksen mukaan naisilla, joilla oli 26-vuotiaana viitteitä alkoholin ongelmakäytöstä, oli myöhemmin ominaista jatkaa samaan tyyliin tai kehittyä varsinaisiksi ongelmakäyttäjiksi. Alkoholismin periytyvyyttä on tutkittu pitkään ja viimeisten tutkimusten mukaan on osoitettavissa tietyn alttiuden alkoholismille olevan perinnöllistä, mm. Gloningerin tutkimusten mukaan adoptiotutkimukset ovat osoittaneet, että yksilön geeneillä on tärkeä vaikutuksensa alkoholismin kehittymisessä (Laine 2001). Winterin (2004) tutkimuksessa raittiiksi määriteltiin henkilö, joka ei ole juonut alkoholia viimeisten edeltävän 12 kuukauden aikana. Suurin osa suomalaisista on kohtuukäyttäjiä, vain joka kymmenes suomalainen on raitis ja toisaalta 10% suomalaisista on alkoholin suurkuluttajia. Korkein osuus suurkuluttajista on yli 30-vuotiaat miehet ja seuraavaksi suurin ryhmä on alle 30-vuotiaat miehet.

8 8 Kaikissa naisten ikäryhmissä juomistiheys on alhaisempi kuin miesten, vaikka naistenkin päihteidenkäyttö on selkeästi lisääntynyt. (Ahlström 2003.) Opiskelijoiden elämään liitetään usein päihteiden käyttö. Tutkimusten mukaan yliopisto-opiskelijoiden riski sairastua päihderiippuvuuteen elämänsä aikana ei ole kuitenkaan sen suurempi kuin muiden nuorten (Slutske 2005). Päihdeongelman selitysmallit voidaan jakaa neljään pääluokkaan, joita ovat lääketieteellinen eli biologisfysiologinen malli, sosiokulttuurinen eli ympäristötekijöitä painottava malli, psykologinen eli persoonallisuustekijöitä painottava malli ja henkis-uskonnollinen lähestymismalli. (Fisher & Harrison 2000.) Päihdehoidossa on asiakkaan elämänhallinta nostettu kliinisen asiakastyön tavoitteeksi (Raitasalo 1995). Ihmisen elämänhallintaan liittyy koherenssin tunne, joka liittyy tapaan havainnoida maailmaa ja omaa elämää sekä tiedollisella että tunteen tasolla. Koherenssin tunne koostuu kolmesta osa-tekijästä: elämän ymmärrettävyydestä, hallittavuudesta ja mielekkyydestä. (Vesalainen & Vuori 1996.) Elämänhallinnalla tarkoitetaan toiminnallista kapasiteettia, joka sisältää yksilöille kehittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat (Rauhala 1998). Elämänhallintaan liitetään myös käsite empowerment, jolla tarkoitetaan sosiaalityössä voimaantumista, tiedon lisäämistä ja uudelleen jäsentymistä (Pietilä 1999, Kaukonen 2000). Päihderiippuvaisena eläminen on usein impulssiherkkää ja siihen sisältyy kaaottisia ja kriisiluonteisia tapahtumia suhteessa enemmän kuin muulla väestöllä (Hayaki ym 2005). Alkoholikeskeisessä elämäntavassa elämänpiiri kaventuu työssä, vapaa-ajan vietossa, perheelämässä ja ihmissuhteissa. Toiminnan kannalta tästä seuraa, että ihmissuhteet keskittyvät muiden runsaasti juovien henkilöiden pariin ja siirtyminen ei- alkoholikeskeiseen elämäntapaan on vaikeaa. (Heikkinen & Kettunen 1996.) Alkoholiongelmaan tai yleisemmin päihdeongelmaan kietoutuu koko asiakkaan elämänpiiri, joten hoidon tulisi olla kokonaisvaltaista (Käypähoito 2005). AA-liikkeen piirissä lähdetään ajatuksesta, että alkoholismi on elinikäinen sairaudenkaltainen tila, josta ei voi parantua (Söderling 1993). Päihderiippuvuuden paranemiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimustuloksissa on tultu osin ristiriitaisiinkin tuloksiin. Tuloksia ovat 1) alkoholiriippuvuus voi ajan myötä hävitä ilman varsinaista hoitoakin, jolloin henkilö raitistuu kokonaan tai siirtyy kohtuukäyttäjäksi 2) tutkimuksissa seuranta-ajan pituus selittää myönteisiä ilmiöitä enemmän kuin tutkitun hoidon intensiivisyys 3)vaikeammin riippuvaisten kohdalla toipumiseen liittyy usein täysraittius 4) nuorimmat alkoholiriippuvaiset palaavat iän karttuessa iäkkäämpiä useammin hallittuun juomiseen esimerkiksi perheenperustamisen myötä ja 5) hoitopalvelun tuottajan määrittelemällä hoidon tavoitteella ei ole suurta merkitystä, vaan asiakas valitsee itse omat tavoitteensa, jonka toteuttamiseen he ovat motivoituneita. (Mäkelä 2003.)

9 2.2 Päihdepalveluiden organisaatiomalli Suomessa 9 Päihdehuoltolain (1986) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa edellyttävä tarve osoittaa. Päihdehuolto on järjestetty Suomen kunnissa osittain omana toimintana ja osittain alueellisesti. Esimerkiksi Helsingin kaupungin raporteista (Törmä ym. 2003) käy ilmi, että Helsingin päihdehuoltojärjestelmä kaipaa kehittämistä. Palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja suunnitelmaton kokonaisuus ja päihdehuollon asiakkaiden hoitoon hakeutumisjärjestelmä on hajanainen aiheuttaen sattumanvaraisuutta ja epätasa-arvoa eri alueilla asuvien asiakkaiden keskuudessa. Sama ilmiö on yleinen myös muualla Suomessa, Pohjois-Suomessa kuntien pieni koko ja haja-asutus aiheuttaa epätasa-arvoa päihdehoidon saatavuuteen ja laatuun. (Päihdepalveluiden laatusuositukset 2003). Suomen päihdehoito jaetaan yleis- ja erityispalveluihin. Yleispalveluihin kuuluvat kuntien sosiaalitoimet, terveyskeskukset ja sairaalat. Erityispalveluihin luetaan kuuluvaksi A-klinikat liitännäispisteineen, nuorisoasemat, päiväkeskukset, päihdehuollon kuntoutuslaitokset ja erityispalveluiden yhdistelmät. (Saarelainen ym ) Katkaisu- ja kuntoutushoidon yksiköt ovat pääosin yksityisten ylläpitämiä yksiköitä, joista kunnat ostavat ostopalveluna päihdekatkaisuhoidon tai päihdekuntoutushoidon. (Kuvio1) Päihde-erityispalvelut -A-klinikat -matalan kynnyksen hoitopaikat nuorille -katkaisu- ja kuntoutushoidon yksiköt Sosiaalitoim i Työterveyshuolto Terveydenhoito -vastaanotto -lääkäri PÄIHDE- RIIPPUVAINE N ASIAKAS Mielenterveys -yksikkö Järjestöt Vertaistuki -esim.aa.n kautta Seurakunna n tukitoimet -keskustelu -diakoniatyö tk t Läheistuki -omaiset, ystävät Kuvio 1.Päihdepalveluiden kenttä ja palvelurakenteen pirstaleisuus

10 10 Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto elää voimakasta rakennemuutoksen aikaa. Laitoksissa toteutuva palvelu muodostuu entistä lyhytaikaisemmaksi taikka korvautuu kokonaan kotona tai kotikunnassa annettavilla palveluilla Perustasolla tarvitaan entistä enemmän myös erikoistunutta osaamista ja erilaisen asiantuntijuuden yhdistämistä yksilöllisiksi palvelukokonaisuuksiksi ja ketjuiksi. Asiakkaiden rooli on muuttumassa kohteesta kumppaniksi. (Arnkil ym.2004.) Vaikka kunnilla on päihdepalveluiden järjestämisvastuu taloudellisine velvoitteineen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, heidän ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluita itse. Kolmannen sektorin toimijat, kuten kansalaisjärjestöt, eri päihdejärjestöt, kristilliset toimijat ja seurakunnat sekä asiakas- ja omaisjärjestöt, ovat luoneet oman palveluverkostonsa, joten päihdehoidon palveluja on saatavilla myös yksityisesti ja epävirallisesti. (Saarelainen ym ) Päihdepalveluiden laitoshoito sisältää katkaisuhoidon, vieroitushoidon ja varsinaisen päihdekuntoutuksen. Vuonna 2002 Suomessa alkoholiehtoisia hoitojaksoja oli kpl ja huume-ehtoisia 9010 kpl (Päihdetilastollinen vuosikirja 2003, Taskumatti 2004). Suomessa laitoshoidon perusteena ei ole yleisesti ollut ainejako vaan kaikkia päihteiden käyttäjiä on hoidettu samoissa paikoissa (Saarelainen ym.2003). Lisäksi huumeriippuvaisille järjestetään opiaattikorvaushoidon aloittamisjaksoja laitoksissa. Forssen (2004) on kuvannut työyhteisön kannalta opiaattiriippuvaisten ylläpitohoidon rakentumista asiakkaiden vaatimusten ja hoidon asetusten konfliktien näkökulmasta. Opiaattikorvaushoito on Suomen terveydenhoidossa uusi asia ja sen liittäminen osaksi yleisesti hyväksyttyä julkista terveydenhoitoa ei ole ongelmatonta, varsinkaan kun hoidon vaikutuksia ja tuloksia on vaikea mitata. Katkaisuhoito on yleensä lyhytkestoinen 3-7 vrk ja sen tarkoituksena on hallitusti hoitaa mahdolliset pitkän päihteen nauttimisen jälkeiset terveydelliset komplikaatiot ja vieroitusoireyhtymä. Katkaisuhoidon tärkeimmät menetelmät ovat lääkkeellinen hoito, lepo ja ravinto. Lääkkeellisessä hoidossa ovat bentsodiatsepiinit yleisimmin käytettyjä, mutta myös kiisteltyjä lääkeaineita. (Mirafzali 2005.) Katkaisuhoitoa toteutetaan kunnissa terveyskeskusten vuodeosastoilla tai hoito ostetaan ostopalveluina päihdekatkaisuun erikoistuneista yksiköistä. Katkaisuhoidon aikana ei yleensä käsitellä itse päihdeongelmaa laajemmin. Katkaisuhoitoa voidaan toteuttaa myös avokatkaisuna, jolloin asiakas saa joko oman kunnan terveyskeskuksen kautta lääkitystä ja apua tai asiakas hakeutuu päihdehoidon yksikköön, usein A-klinikalle saamaan avokatkaisuhoitoa. Kuntoutushoidossa tavoitteena on kuntoutujan omien voimavarojen kartoittaminen ja vahvistaminen ja siinä pyritään vaikuttamaan asiakkaan tietoisuuden kasvuun auttamalla erilaisin tekniikoin asiakasta ymmärtämään päihderiippuvuuttaan ja sen hallintaa. Aikaisemmin kuntoutuslaitokset toimivat pääsääntöisesti pakkohoitoperiaatteella työlaitoksiin yhdistettyinä, mutta nykyisin kuntoutuslaitokset ovat moderneja hoitoyksiköitä, joissa toiminnasta vastaa moniammatillinen työryhmä (Mäkelä 2003). Kuntoutusyksiköt on tarkoitettu katkaisuhoitoa pitempään laitoshoitoon henkilöille, joille avohoidon

11 11 tarjoamat mahdollisuudet eivät riitä, ja joilla olisi motivaatiota päihteidenkäytön lopettamiseen. Usein onnistunut hoito edellyttää myös määräaikaista erillään oloa omasta sosiaalisesta elinympäristöstä. Yleensä kuntoutushoitoon otetaan myös omaiset mukaan, toisissa yksiköissä tiiviimmin ja toisissa harvemmin. Kuntoutushoidon yksiköitä ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät ja erilaiset päihdehuoltoon erikoistuneet järjestöt tai yksityiset liikelaitokset. Viime vuosina päihdehoidon palveluihin on lisätty kuntoutushoitopaikkoja perheille, joissa useimmiten on taustalla molempien vanhempien päihderiippuvuus tai yksinhuoltajan päihderiippuvuus. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on myös kehitetty päihdeperheiden auttamiseksi erilaisia tukitoimia, esimerkiksi perheleirit ja niitä seuraavat vertaisryhmät ovat erinomaisia sekundaaritason auttamiskeinoja. Lasten vertaisryhmätoiminta ei ole terapiaa, vaan tiettyyn riskiryhmään kuuluvien lasten auttamista niin, etteivät heidän ongelmansa syvenisi ja johtaisi myöhemmin vaikeuksiin esimerkiksi oman päihteiden käytön suhteen, mielenterveysongelmiin tai syrjäytymiseen (Holmberg 2003). Päihdepalveluiden yksi tärkeä osa-alue on kunnissa järjestettävät tukipalvelut, joista yksi näkyvimmistä sektoreista on päihdeongelmaisten asumispalvelut. Laitoshoidon jälkeen tarvitaan erityisesti nuorille ja perheille suunnattuja tukiasumismuotoja, joissa asuminen on valvottua ja määräaikaista. Toisaalta kunnissa tarvitaan myös asumispalvelua päihdeongelmaisille, joilla on päihteen takia vaikeuksia selviytyä normaaleissa vuokra-asunnoissa. Aikaisemmin kunnissa oli myös laitosmuotoista asumista päihdeongelmaisille. Kuntien asumisjärjestelmiin on perusteltua kiinnittää huomiota ja kehittää niiden toimintaa ja lähtökohtia. Usein väliaikaiseksi tarkoitetusta asumisjaksosta uhkaa muodostua hyvinkin pitkä oleskelu. (Kaukonen 1994.) Asumispalvelujen tavoitteena on päihdeongelmien lievittäminen ja vähitellen normaaliasumiseen siirtyminen (Mäkelä 2003). Vanhusten hoitolaitoksissa tapahtui hyvin laaja hoidonporrastus ja laitosten alasajo viime vuosikymmenellä. Päihdehuollossa samankaltainen rakennetarkastelu on tämän vuosikymmenen asia Kolmas sektori ja vapaaehtoisjärjestöt osana päihdepalveluita Heinonen (1999) määrittelee hyvinvointivaltion mallissaan julkista sosiaalipolitiikkaa täydentäviksi käytännöiksi sosiaali- ja terveysalanjärjestöt, Raha-automaattiyhdistyksen, vapaaehtoistyön muodot, itseavun ja markkinointipohjalta toimivat sosiaali- ja terveysalanpääosin pienet yritykset. Päihdehuollon toimintakentälle on ominaista järjestöjen vahva rooli. Päihdepalveluiden laitospalveluista suuren osan tuottavat erilaiset järjestöt, mutta myös avopalveluiden kentässä on eri järjestöjen tuottamilla palveluilla tärkeä ja näkyvä paikka. A-killat ovat A-klinikoiden entisten asiakkaiden ja heidän omaistensa muodostamia yhdistyksiä, jotka yhdessä muodostavat A-kiltojen Liitto Oy.n. Entisten päihteidenkäyttäjien perustamia aatteellisella periaatteella toimivia toveriseuroja ovat myös AA-ryhmät

12 12 raitistuneille alkoholisteille, Al-Anon ryhmät omaisille ja NA-ryhmät huumeongelmaisille. (Mäkelä 2003.) AA-ohjelmaan perustuu myös päihdehoidossa paljon käytetty Minnesota- malli, joka on Yhdysvalloista peräisin oleva päihdetyön hoitokokonaisuus. Mallissa yhdistyy lääketieteellinen, psykologinen, sosiologinen ja teologinen ammattitaito sekä entisten käyttäjien tuottama tieto toipumiskokemuksesta ja toipumisohjelmasta. (Ekholm 2003.) Myös seurakunnat järjestävät usealla paikkakunnalla tukitoimia ja palveluita päihdeongelmaisille. Näistä yleisimpiä ovat keskusteluapu, ruoka-apu, taloudellinen apu, erilaiset ryhmät, leirit ja retket. Päihdehoidon laitospalveluissa on myös paljon erilaisia yksityisten palveluntuottajien järjestämiä palveluita. Viimeisen vuosikymmenen aikana on perustettu varsinkin huumeasiakkaiden hoitoon erikoistuneita yksiköitä vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Stakes on julkaissut vuonna 2004 päihdeavohoidon, päihdelaitoshoidon ja päihdeasumisen laadun arvioimiskriteeristön, joka suositellaan otettavaksi käytäntöön myös yksityisissä päihdehoitopaikoissa (Laatuarviointilomakkeisto 2004) Alkoholiohjelmassa korostetaan yhteistyötä ja kumppanuutta julkisen sektorin sekä yksityisen ja järjestöjen välille. Päihdebarometrin (2003) mukaan kuntien sosiaalijohtajat arvioivat tekevänsä eniten yhteistyötä terveystoimen. opetustoimen, poliisin ja nuorisotyön kanssa. Seurakuntien, liikunta- ja vapaaajantoimen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa tehtiin huomattavasti vähemmän yhteistyötä. Tulevaisuudessa palvelujen kehittämisessä olisi selkiytettävä kolmannen sektorin toimijoiden rooli päihdepalveluiden kentässä Palvelu käsitteenä Palvelun käsitteestä ei olla täysin yksimielisiä ja määritelmiä on useanlaisia. Nikkilä (1994) määrittelee palvelun lähtökohdaksi sen, että palvelu on luonteeltaan aineetonta ja eroaa siten tavarasta. Lisäksi palveluille on tyypillistä prosessimaisuus eli se koostuu toimintojen joukosta. Palvelulle on luonteenomaista, että se tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelu on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toimintaa tai toimintojen joukko, jonka kautta tyydytetään palvelun käyttäjän tarpeita. Suomalaisen hyvinvointivaltion keskeisenä tunnuspiirteitä ovat laaja julkinen palvelujärjestelmä ja erilaisten etuuksien hyvä kattavuus ja niiden kohtuullinen taso (Heinonen 1999). Suomesta voidaan puhua palveluvaltiona, jos korostetaan erityisesti palvelujen julkista organisointia ja rahoitusta. Sosiaalipalveluita halutaan korostaa väestön toimintavapautta lisäävänä yhteiskunnan toimena ja se erotetaan sosiaalihuollosta ja sen velvoitteista. (Kaukonen 2000.) Palveluiden järjestämisen kannalta olennaista on se, kuka palveluntarpeen määrittelee. Palvelun tarve voidaan määritellä a) subjektiivisesti, jolloin palvelun tarpeen määrittelee itse asiakas, b) objektiivisesti, jolloin palvelu on tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa, ammattilaisten ja myös suuren yleisön keskuudessa laajaa tukea nauttiva

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN

ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN ASUNTOLA-ASUMISESTA ASUMISVALMENNUKSEEN Lahden A-klinikkatoimen tuetun asumisen kehittämistyö LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

DIAKONIATYÖ OSANA KERAVAN PÄIHDEPALVELUVERKOSTOA

DIAKONIATYÖ OSANA KERAVAN PÄIHDEPALVELUVERKOSTOA DIAKONIATYÖ OSANA KERAVAN PÄIHDEPALVELUVERKOSTOA Kirsi Helin Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan AMK-jatkotutkinto Päihteet ja syrjäytyminen Sosionomi

Lisätiedot

Kuka halvimmalla meidän juopot ottaa hoitaakseen ja pitää pois nurkista

Kuka halvimmalla meidän juopot ottaa hoitaakseen ja pitää pois nurkista Kuka halvimmalla meidän juopot ottaa hoitaakseen ja pitää pois nurkista KOLMANNEN SEKTORIN PÄIHDEKUNTOUTUSLAITOSTEN JOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ KILPAILUTTAMISESTA Heidi Lahtonen Tampereen yliopisto Porin yksikkö

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN Heidi-Maria Kannas Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syyskuu

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA Asiakastyytyväisyyskysely Lahden A-klinikan asiakkaille palveluiden laadusta Tiia Kankala Satu Sinisalo Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

Merja Vyyryläinen PÄIKE

Merja Vyyryläinen PÄIKE LOPPURAPORTTI Merja Vyyryläinen PÄIKE Keski-Uudenmaan alueen päihdetyön laadullinen kehittäminen 1.3.2004-30.9.2006 Esipuhe Luet nyt Päike hankkeen loppuraporttia. Päike projekti on Keski Uudenmaan alueen

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA Tampereen Myllyhoitokeskuksen läheisohjelmaan osallistuneiden päihderiippuvaisten läheisten kokemuksia päihteiden käytön vaikutuksista,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot