HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen"

Transkriptio

1 HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA PITKÄJÄNTEISEN KEHITTÄMISEN KAUTTA...7 Nykytilan selvityksestä suunnitelmalliseen kehittämiseen...8 Hallinto ja osaprojektit tiiviinä kokonaisuutena...9 Näkyvyyttä ja markkinointia...16 OSALLISTUJILLE UUSIA NÄKÖKULMIA JA OSAAMISTA...20 Suomen Plasmapinta Oy...20 Oy Flinkenberg Ab...21 Konepaja Enne Oy...22 Kilsa Tools Oy...23 MeramaTec Oy...24 TH-Tools Oy...25 Metallityö Kivelä Ky...26 Fibratus Oy...27 FP-Tamar Oy...28 K.P. Säiliöt Ay...29 Metallityö Hildén Oy...30 P&K Yhtiöt Oy...31 Digi Service Oy Ltd...32 TH-Tools Oy Vaasa...33 HANKEYHTEISTYÖN VERKOT ULOTTUIVAT LAAJALLE...34 TAOMET...35 Metallityöväen liitto...36 TAVOITTEIDEN TAHDISSA...38 HYNÄ-TUOTTEET - TYÖKALUJA YRITYKSEN JA TYÖYHTEISÖN MONIPUOLISEEN KEHITTÄMISEEN...38 KANSAINVÄLISET KUMPPANIT NÄKÖKULMAN AVARTAJINA...42 TUTKIMUSLAITOSYHTEISTYÖ HYNÄN ERITYISVAHVUUTENA...44 KOHTI TULEVAISUUTTA...45 LOPPUSANAT

4 4

5 ESIPUHE Suuret maailmanlaajuiset murrokset vaikuttavat voimakkaasti pieniin pirkanmaalaisiinkin teollisuusyrityksiin. Pienet yritykset eivät pysty kilpailemaan halvoilla hinnoilla eivätkä suurilla tuotantomäärillä. Pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa pienten yritysten pitää olla entistä innovatiivisempia ja kyetä uudistumaan, on osattava tehostaa tuotantoprosesseja ja kehittää tuotteisiin ja palveluihin uutta, suurempaa lisäarvoa. Modernin teknologian käyttöönoton lisäksi yrityksen ja organisaation kulttuurin luova uudistaminen esimerkiksi johtamis- ja työkäytäntöjä parantamalla on keskeistä toiminnan kehittämisessä. Yrityksen vision, strategian ja toimintasuunnitelman tulee olla toisiaan tukevia, jotta hyödyllisiä muutoksia ja parannuksia saadaan aikaiseksi. Yrityksen henkilöstön on oltava motivoitunutta ja nähtävä parempiin tuloksiin tähtäävät muutokset ja niihin liittyvät osaamisen kehittämisvaatimukset myös mahdollisuutena oman ammattitaidon edistämiseen ja sitä kautta entistä mielekkäämpiin ja antoisimpiin työtehtäviin. Kun yrityksen päämäärät ja henkilöstön tarpeet saadaan sovitettua yhteen, voi yritys tehdä hyvää tulosta ja henkilöstö viihtyä työssään. Kehitysresurssien pienuudesta sekä vähäisen tutkimus- ja oppilaitoslaitosyhteistyön vuoksi pienten yritysten ja niiden henkilöstön voi olla vaikea sopeutua riittävän nopeasti toimialan muutoksiin. Tällöin riskinä on kilpailu- ja työllistämiskyvyn heikkeneminen sekä valmiuksiltaan heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden osaamistason jääminen jälkeen työmarkkinoiden vaatimuksista. Pk-yrityksille yksinkertaisempia keinoja saada apua muutoksiin liittyviin kehittämistoimiin on hyödyntää opiskelijoiden yrityksille tekemiä opintäytetöitä ja tutkijoiden tekemiä esim. Tekes-rahoitteisia yrityshankkeita. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt, eivätkä pienimmät yritykset ole työnantajina välttämättä yhtä houkuttavia kuin isot, globaalit yritykset, joissa uralla eteneminen on helpompaa. Rekrytointi on osa organisaation strategiaa ja osaamisen johtamista, joka pienissä yrityksissä on tyypillisesti toimitusjohtajan tehtäviä. Se voi kuitenkin viedä häneltä kohtuuttomasti aikaa. Omat osaajat voivat siirtyä kilpailijoiden palkkalistoille, jos henkilöstöasiat muiden työkiireiden vuoksi eivät ole riittävästi esillä eikä niitä ehditä kehittää. Työnantajamielikuvaa pitää ehkä kiillottaa ja organisaation houkuttelevuutta lisätä. Työyhteisöjen kehittyminen on pitkäkestoinen ja monitahoinen prosessi. Kaikkien siihen osallistuvien on hahmotettava kokonaisuus, mitä ollaan kehittämässä, miksi ja miten sekä millä aikataululla. Toisaalta onnistumisen edellytyksenä on se, että maltetaan edetä rauhallisesti vaihe vaiheelta ja pysähdytään välillä arvioimaan tuloksia ja arvostamaan saavutuksia. Kehittämistoimet aiheuttavat aina myös muutoksia. Yksittäisten työntekijöiden valmiudet muutoksien kohtaamiseen ovat hyvin vaihtelevia. Työntekijöiden on tunnettava prosessi omakseen ja tiedostettava, mihin he itse voivat vaikuttaa ja mihin eivät. Hyvinvointia nääs -hankkeen kehittämisryhmä, jonka muodostivat Teknologiakeskus Hermia Oy, Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitos, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ja Hermia Yrityskehitys Oy, käynnisti tiiviin yhteistyön vuoden 2005 alussa tukeakseen yli 50 pienen, muutoksessa olevan pirkanmaalaisen teollisuusyrityksen ja niiden työyhteisöjen uudistumiskyvyn paranemista. Uudenlainen, kokonaisvaltaiseen kehittämiseen pohjautuva yhteistyö osoittautui onnistuneeksi. Tämä raportti kertoo projektin toiminnasta ja tuloksista, äänessä ovat vahvasti myös toimintaan osallistuneet yritykset ja yhteistyökumppanit. Oili Huovila Projektijohtaja Teknologiakeskus Hermia Oy 5

6 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN Hyvinvointia Nääs eli HyNä-hanke sai julkisen rahoituksensa Euroopan sosiaalirahaston EQUALyhteisöaloiteohjelmasta. Ohjelman toimintalinjat perustuivat Euroopan työllisyysstrategian neljään pilariin, jotka olivat työllistyvyys, yrittäjyys, sopeutumiskyky sekä naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet. HyNä oli yksi sopeutumiskykyteemaan kuuluneista hankkeista. EQUAL-ohjelman tavoitteena oli nimensä mukaisesti kehittää kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla uusia toimintamalleja, joilla torjuttiin syrjäytymistä, syrjintää sekä epätasa-arvoa työmarkkinoilla. Ohjelmassa kehitettiin myös työllisyyttä ja ammatillista osaamista. EQUAL-hankkeet toteutettiin kehittämiskumppanuuksina. Pyrkimyksenä oli saada kehittämistoimintaan uusia, innovatiivisia tuotteita ja toimintatapoja. Keskeistä oli kumppanuus - mukana olevat tahot olivat sitoutuneet yhteistyöhön ja yhteisesti hyväksytyn strategian noudattamiseen. Pyrkimyksenä oli yhdistää erilaisia näkökulmia uusien menetelmien löytämiseksi. Kumppanuuksiin osallistuivat kunkin ratkaisun kannalta keskeiset toimijat. Kehittämiskumppanuudet olivat kysyntälähtöisiä ja vastasivat kohderyhmien, työnantajien ja työyhteisöjen todellisiin tarpeisiin. Toimintaa ohjaaviin ohjausryhmiin nimettiin jokaisen kumppanin ja mahdollisten osaprojektien edustajia. Kansainvälinen yhteistyö avasi näkökulmia Keskeinen osa EQUAL-ohjelmaa oli kansainvälinen yhteistyö eri jäsenmaiden kesken. Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena oli tuottaa lisäarvoa ja uusia näkökulmia saman tai vastaavan ongelman parissa työskenteleville kumppaneille. Yhteistyön pääpaino oli yhteisessä kehitystyössä ja henkilövaihdossa. Kumppanit vaihtoivat tietoa projekteistaan, niiden osaamisesta ja tavoitteista. Päämäärä oli yhteinen, mutta kumppanit toimivat toisistaan riippumattomina. Muuttuvat tarpeet edellyttävät sopeutumiskykyä Ohjelman tavoitteena oli auttaa pk-yrityksiä sekä niiden henkilöstöä sopeutumaan talouden ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena oli tehostaa tietoteknologian ja uuden teknologian käyttöä työpaikkojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Ohjelman hankkeissa pyrittiin kehittämään kokonaisvaltaisesti koulutusta ja toimintamalleja, jotka johtivat parempaan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä henkilöstön osaamisen lisääntymiseen. Teematyö vahvisti vuoropuhelua Jokainen EQUAL-hanke osallistui teematyöhön. Teematyön kautta lisättiin EQUAL-yhteisöaloitteen ja kansallisten toimijoiden välistä vuoropuhelua ja verkostoitumista. Hanke sai erityistä lisäarvoa, jos se siirti ja levitti hyviä toimintatapoja valtakunnallisesti. Teematyötä arvioitiin ns. EFQM-mallin (kokonaisvaltaisen liiketoimintamallin) avulla. Teematyötä vetivät Turun ammattikorkeakoulu ja ArtCraftMetal -hanke. Lisätiedot: ja 6

7 EQUAL-tuki yritysten ja työntekijöiden sopeutumiselle talouden rakennemuutokseen sekä informaatioteknologioiden ja muiden uusien teknologioiden käyttämiselle Tavoitteena oli auttaa pk-yrityksiä sekä niiden henkilöstöä sopeutumaan rakennemuutokseen sekä talouden ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena oli etenkin tietoteknologian osaamisen lisääminen sekä uuden teknologian hyödyntäminen uusissa yhteyksissä työpaikkojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Tarkoituksena oli kokonaisvaltaisin toimin kokeilla ja kehittää yrittäjille ja työntekijöille sekä työyhteisöille koulutusta ja toimintamalleja, jotka johtavat parempaan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä henkilöstön osaamispääoman kehittymiselle. HYNÄ - TUOTTAVUUTTA PITKÄJÄNTEISEN KEHITTÄMISEN KAUTTA Hyvinvointia Nääs (HyNä) -hankkeen lähtökohtana oli auttaa pieniä, alle 20 henkilöä työllistäviä pirkanmaalaisia kone- ja metallialan yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan ja varmistamaan olemassaolonsa muuttuvassa toimintaympäristössä. Pirkanmaalaisuus ja toiminnan kärki näkyy hankkeen nimessä. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan pienen yrityksen kokonaishyvinvointia, joka pohjautuu siihen, että koko yrityksen henkilöstöllä on katse samaan suuntaan ja tavoitetila on kaikkien tiedossa. Nääs puolestaan on Tampereen kiältä. HyNän lähtökohtana oli ajatus, että yritykset saadaan sitoutumaan hankkeen tavoitteisiin kehittämällä liiketoimintaa, alihankinta- ja yhteistyöverkostoja, työhyvinvointia sekä ammatillista koulutusta. Hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoimintaan vaikuttavat tekijät selvitetään yhteistyössä ja tehdään pitkäjänteinen suunnitelma vahvuuksien kehittämisestä ja ongelmien ratkaisemisesta. Suunnitelma toteutetaan 2-4 kuukauden jaksoissa. Sitoutumisjakso on lyhyt ja yhteistyötä jatketaan vain, jos asiakasyritys on tyytyväinen tuloksiin. Yhtenä perusajatuksena oli avata ovet Tampereen teknilliseen yliopistoon ja Pirkanmaan ammattikorkeakouluun sekä Hermia Yrityskehitys Oy:n ja Teknologiakeskus Hermia Oy:n palveluihin. Toimintaan osallistui myös lukuisia muita asiantuntijoita mm. Teknologiateollisuus ry:stä ja Metallityöväen Liitto ry:stä. HyNän yhteistyöverkostossa oli lukuisia muita kehittämishankkeita, kuten TAOMET, CAM Forum, Muutos Voimaksi ja AHA-hankkeet sekä rahoittajien palveluita kuten Tekes ja TE-keskus. Kuvan mukainen alkuperäinen suunnitelma jalostui matkan varrella toimivaksi kokonaisuudeksi. 7

8 Hankkeen alussa arvioidut vahvuudet ja haasteet: Vahvuudet monipuolinen osaaminen palvelukonseptin kehittäminen ja konseptin testattu toimivuus pk-yrittäjäystävällinen toimintatapa, eteenpäin pienin, mutta konkreettisin askelin onnistuessaan selkeä etu yritykselle, työntekijöille ja tätä kautta koko kansantaloudelle aktiivisuus ja innovatiivisuus toiminnassa Haasteet monen toimijan hankkeen koossa pitäminen, yhteisen tavoitekuvan luominen erilaisten toimintakulttuurien ymmärtäminen ja yhteensovittaminen pk-yrittäjien vakuuttaminen kehityshankkeen tuloksellisuudesta toimintamallin konkretisointi siten, että yrittäjä ymmärtää mistä on kyse tekijöiden innostuksen ylläpitäminen toiminnan jatkuvuus, miten siirtyä projekteista jatkuvaan prosessiin riittävätkö resurssit? Nykytilan selvityksestä suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNä-toimintaprosessia kehitettiin toiminnan aikana kahdella tasolla: yritysasiakkaalle näkyvässä asiakasprosessissa ja hankkeen toimijoiden välisessä projektiprosessissa. Asiakasprosessi HyNän asiakasyrityksissä kehitysyhteistyön lähtökohtana olivat asiakasnäkökulma ja taloudelliset tekijät. Toimenpiteet kohdistuivat muun muassa työhyvinvoinnin, työkyvyn ja ammatillisen osaamisen uudistamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Asiakastoiminta aloitettiin yrityksen nykytilan selvityksellä. Selvityksen laati yrityksen toimitusjohtaja. Tämän jälkeen arvioitiin HyNän mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämisen tukemiseen. Mikäli näkemykset kohtasivat asiakkaan ja HyNä-projektiryhmän kesken, sovittiin aika yhteiselle työpalaverille. Työpalaveri eli workshop oli noin puolen päivän pituinen tiivis tilaisuus, johon osallistuivat yrityksen päättäjien ja hanketoimijoiden lisäksi tarvittavat erityisasiantuntijat. Workshopin tuloksena oli perusta kehittämissuunnitelmalle. Projektihenkilöstön laatimaa kehittämissuunnitelmaa viimeisteltiin ja tarkennettiin yhteistyössä yrityksen kanssa. Tässä vaiheessa valittiin myös asiakasvastaava, joka toimi yhteyshenkilönä asiakkaalle. Asiakasvastaavan avulla yrityksille voitiin tarjota eri organisaatioiden osaamista ns. yhden luukun - periaatteella. Kehittämissuunnitelma kirjattiin suuntaviivat useammalle vuodelle sekä konkreettiset toimet tulevan 2-4 kuukauden jaksolle. Useimmiten suunnitelma lähti liikkeelle yrityksen strategian tarkastelulla ja tarkennuksella sekä henkilöstökartoituksella. Suunnitelmaa tarkennettiin kehittämistoimien edetessä. Kehittämistoimien painopisteen muuttuessa voitiin tarvittaessa vaihtaa myös asiakasvastaavaa. 8

9 Toiminnan tavoitteena oli kehittää yritystä kokonaisuutena ja sitä kautta luoda toimintaan jatkuvuutta, parempaa kannattavuutta ja kilpailukykyä eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toimintaa arvioitiin yhteisissä palaverissa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa mm. asiakastyytyväisyyden sekä EK:n barometria mukailevan HyNä-yritysbarometrin avulla. Strategiatyökalut Yrityksen tarpeet Kehittynyt toimintatapa Kehittämistyökalut Nykytilaselvitys Yhteinen työpalaveri Kehittämissuunnitelma Jaksotetut kehittämistoimet Jatkuvuutta ja kilpailukykyä Arviointi Arviointi Kehittämistoiminta aloitetaan nykytilaselvityksellä josta edetään kehittämissuunnitelman kautta suunnitelmallisiin kehittämistoimiin. Projektiprosessi Monen eri toimijan yhteinen kehittämistoiminta, jossa toimialueet limittyvät toisiinsa, edellyttää hiottuja pelisääntöjä, toimintatapaa, sopimuksia sekä asiakashallintaa. Myös kaksi kertaa vuodessa tehtävän raportoinnin virtaviivaistaminen oli haastavaa. Keskeisenä tavoitteena oli joustava ja yhteisillä pelisäännöillä toteutuva raportointi, jossa tarvittava projektibyrokratia hoidetaan ajallaan ja mahdollisimman vakioiduin toimin. Prosessien hahmotus, kuvaus ja sopivien työvälineiden kuten Excel-taulukoiden luominen sekä käyttöönotto nopeuttivat yhdessä tehdyn perustyön jälkeen raporttien tuottamista sekä kokoamista. Esimerkiksi raportointiin tarvittava aika puolittui kahden vuoden kuluessa. Hallinto ja osaprojektit tiiviinä kokonaisuutena Teknologiakeskus Hermia Oy vastasi projektin koordinoinnista ja hallinnosta. Näihin tehtäviin kuului mm. huolehtia toimintamallin sujuvuudesta, kansainvälisestä yhteistyöstä, julkisuuskuvasta, raportoinnista sekä julkisrahoitteisten hankkeiden edellyttämästä palveluhankintojen kilpailutuksesta. Hermia vastasi myös tarvittavien projektikokousten järjestämisestä, projektin asiakastietojen ylläpitämisestä, hankkeen www-sivujen rakentamisesta ja päivittämisestä sekä pääosin kansainvälisistä yhteyksistä. Koordinaattorin tehtäviin kuuluivat myös sopimushallinta sekä arkistointivastuut. Kumppanit hoitivat oman osuutensa annetun aikataulun mukaisesti ja huolehtivat alkuperäisen suunnitelman mukaan omat vastuunsa. Osaprojektit Kullakin osaprojektilla oli oma budjetti. Kaikki osaprojektit osallistuivat hankkeen kaikkiin toimintoihin. Osaprojektien toimintaan kuului myös hallinnointia, mutta varsinaista omaa budjettiosuutta ei siihen ollut varattu. 9

10 Osaprojektit projektikumppaneittain Teknologiakeskus Hermia Oy, THOy Verkostovalmiuksien kehittäminen, laatujärjestelmät, verkostojen rakentaminen, alihankkijoiden ja päämiesten toiminnan arviointi Hermia Yrityskehitys Oy, HYK Johto, organisaatio, henkilöstöhallinto, strategia, liiketoimintasuunnitelma, myynti, markkinointi, rahoitus, kokonaiskuva-analyysi Tampereen teknillinen yliopisto, TTY Teknologiaosaaminen mm CAD/CAM, mittaukset, lastuaminen, työturvallisuus, työympäristön kehittäminen, kunnossapito Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, PIRAMK Hiljaisen tiedon jakaminen (työprosessit), perehdytyskäytänteiden kehittäminen, yhteistyöosaaminen, vuorovaikutustaidot, työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Toiminnot Toiminta oli jaettu ajallisesti, toiminnallisesti ja budjettiteknisesti kolmeen osaan sekä kansainväliseen toimintaan. Toiminnossa 1 tarkennettiin hankesuunnitelmaa sekä hiottiin toimintakonseptia. Samalla hankkeen toimintatapaa pilotoitiin Suomen Plasmapinta Oy:n kanssa. Toiminnossa 1 rakennettiin myös tarvittavat sopimukset kansallisen ja kansainvälisen toiminnan osalta. Toiminnot 2 ja 3 limittyivät toiminnon 1 kanssa siten, että toiminto 2 oli työohjelmien toteutusjakso ja toiminto 3 keskittyi toimintamallien levitykseen ja valtavirtaistamiseen. Toiminto 1 Toiminto 2 Toiminto 3 Kansainvälinen Aika marraskuu -04 kesäkuu -05 toukokuu -05 lokakuu -07 toukokuu -05 joulukuu -07 marraskuu - 04 joulukuu -07 Toiminta Suunnitelman tarkennus, pilotointi, sopimukset KV ja kansallinen Yritysten kehittämistoimet, tuotteiden valmistus, toimintamallien hionta Tulosten esittely, teematyö Bencmarking, hyvät käytännöt, koulutusvertailut, kv-kouluttajat Budjetti 5% 77% 14% 4% 10

11 Ohjausryhmässä monipuolista asiantuntemusta Projektin ohjausryhmään kuului rahoittajien, teollisuuden sekä HyNä-toimijoiden edustajia. Ohjausryhmän tehtävänä oli seurata ja ohjata hankesuunnitelman toteutumista, toiminnan laatua, tuloksia sekä linjata toiminnan kehittämistä. Yhteisyö sujui mutkattomasti, ja päätökset linjauksista olivat yksimielisiä. Ohjausryhmän kokouksissa tuotiin aina esille yritysesimerkkejä, joissa yritysten edustajat kertoivat hankkeen toiminnan tuloksista ja omista kokemuksistaan. Näin ohjausryhmän jäsenet saivat konkreettisen käsityksen hankkeen toiminnasta ja sen vaikutuksista mukana oleviin yrityksiin. Ohjausryhmän jäsenet Milla Ohrankämmen, Työministeriö Pirkko Mäntysalo, Pirkanmaan TE-keskus Matti Leivo, Teknologiateollisuus ry Petri Aatinen, TH-Tools Oy, puheenjohtaja v Bernt Ehrnrooth, Oy Flinkenberg Ab, puheenjohtaja v Ville Saarinen, Suomen Plasmapinta Oy Matti Saraneva, Kolmeks Motors Ltd Pekka Jussila, Hermia Yrityskehitys Oy Tuomo Tiainen, Tampereen teknillinen yliopisto Esa Ala-Uotila, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oili Huovila, Teknologiakeskus Hermia Oy Hankkeen ohjausryhmä laajennettuna esittelijöillä kokouksessa. 11

12 Teknologiakeskus Hermia Oy Yhtiön tehtävänä on kehittää uutta liiketoimintaa ja osaamista Tampereen seudun kannalta keskeisillä korkean teknologian toimialoilla. Yhtiö valmistelee ja toteuttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisprojekteja ja ohjelmia. Yhtiö vastaa Tampereen seudun osaamiskeskuksen toteutuksesta ohjelmakaudella sekä ohjelmaan liittyvien älykkäiden koneiden, jokapaikan tietotekniikan, energiateknologian, nano- ja materiaaliteknologian sekä digitaalisten sisältöjen osaamiskeskuksista. Henkilöstöä 38 Liikevaihto ja tuotot vuonna milj. Omistaja Tampereen kaupunki (100%) Päätoimialat Koneenrakennus- ja automaatio Informaatio- ja kommunikaatioteknologia Energia- ja ympäristöteknologiat Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu on osaava, monialainen kouluttaja sekä ammatillisen osaamisen ja työyhteisöjen kehittäjä Pirkanmaalla. Opiskelijoita Tampereella, Ikaalisissa, Mäntässä ja Virroilla toimivassa ammattikorkeakoulussa on noin Henkilöstöä on noin 300. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu on monialainen maakunnassaan toimivien koulutuksesta vastaavien organisaatioiden osakeyhtiönä omistama palvelualojen ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa tarvelähtöisesti ja innovatiivisesti alueensa koulutus- ja kehittämistehtäviä. Yhteistyöhakuista toimintamallia sovelletaan kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneissa alojensa yksiköissä. Oppimista ja työelämän kehittämistä palveleva toiminta perustuu tutkivaan, ammattiosaamista uudistavaan työskentelytapaan, mikä takaa opiskelijoiden hyvän työhönsijoittumisen. Koulutusaloja ovat: laboratorioala liiketalous matkailu-, ravitsemisja talousala musiikki sosiaaliala terveysala tietojenkäsittely viestintä Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto on tekniikan ja arkkitehtuurin tieteellistä tutkimusta harjoittava ja näiden alojen ylintä koulutusta antava yliopisto. Se toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa ja tuottaa niille tehtäväalaansa kuuluvia korkeatasoisia palveluja. TTY:n huippututkimusaloja ovat signaalinkäsittelyyn perustuvat teknologiat, nanofotoniikka, biotekniikka sekä älykkäät liikkuvat koneet ja hydrauliikkajärjestelmät. TTY:llä on keskeinen asema Pirkanmaan ja koko Länsi-Suomen elinkeinoelämän, kansainvälistymisen ja hyvinvoinnin edistäjänä. TTY on Tampereen viidenneksi suurin työnantaja. Yliopistossa työskentelee lähes henkilöä. Heistä yli 80 % on opetus- ja tutkimustyössä tai sitä avustavissa tehtävissä. Yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä, joiden monipuolisella osaamisella on kysyntää työelämässä. TTY:ssä on opiskelijaa, joista suorittaa perusopintoja ja jatko-opintoja. Hermia Yrityskehitys Oy Hermia Yrityskehitys Oy on yksityinen 13 hengen konsultointiyritys, joka on erikoistunut teknologiayritysten kehittämiseen. Yritys on toiminut vuodesta 1992 ja on 15 vuoden aikana käsitellyt yli 2800 teknologialähtöistä liike- ja tuoteideaa ja ollut mukana yli 260 yrityksen perustamisvaiheessa. Yritys on osallistunut myös useiden yrityslähtöisten spin-offien rakentamiseen ja sillä on mittava konsultointikokemus yli 100 teknologiayrityksestä sekä tutkimuslaitoksesta. Yrityksen päämääränä on vastata asiakkaansa tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Hermia Yrityskehitys Oy on osallistunut useisiin kansallisiin sekä EU-projekteihin ja tuonut näiden kautta myös kansainvälisiä verkostoja asiakkailleen. Lisäksi Hermia Yrityskehitys Oy hallinnoi Hermia Ventures Oy - siemenrahastoa, joka on sijoittanut jo kymmeneen lupaavaan kasvuyritykseen kahden vuoden toimintansa aikana. Hermia Yrityskehitys Oy tarjoaa asiakkailleen vahvaa osaamista sekä tukea verkostojen luomiseen asiakasyritysten kasvun takaamiseksi. 12

13 Hynän lähteillä, Pirkko Mäntysalo, Pirkanmaan TE -keskus HyNä-hankkeen julkinen rahoitus tuli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) EQUAL-ohjelmasta, joten Pirkanmaan Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ESR-suunnittelija ja HyNän ohjausryhmän jäsen Pirkko Mäntysalo oli hanketta valvovan ja ohjaavan viranomaisen edustajana keskeinen henkilö hankkeessa. - Ministeriöiden ohjaamina TE-keskukset tukevat ja neuvovat myös omin voimin yrityksiä niiden toiminnan kaikissa vaiheissa. Yhteistyö yritysmaailman kanssa mahdollistaa TE-keskuksen laadukkaat rahoitus- ja asiantuntijapalvelut, Pirkko Mäntysalo sanoo. Osa HyNä-yrityksistä oli Mäntysalolle ennestään tuttuja muista hankkeista. Valtaosa oli kuitenkin sellaisia pienyrityksiä, joilla ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta panostaa kehittämistoimiin ja hakea niihin projektien kautta rahoitusta. Tämäntyyppisin rahoitusmekanismein pyritään auttamaan yrityksiä kasvuun ja viedään pitkäjänteisen kehittämisen kulttuuria yrityksiin. Tulevalla ESR:n ohjelmakaudella on tarkoitus keskittyä seikkoihin, joista osaa on jo HyNässä toteutettu. Esimerkkejä tästä ovat yritysten kehittämistyö, uusien työpaikkojen luominen, palvelujärjestelmien kehittäminen ja jäsenvaltioiden välisten yhteyksien edistäminen, Mäntysalo kertoo. Yhteistyöstä voimaa, Petri Aatinen, TH-Tools Oy Hyvin ovat pitäneet keskinäisen yhteistyön kasassa, sanoo Hyvinvointia Nääs -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Aatinen hymyillen neljän eri organisaation yhteisprojektista ja sanoo olevansa tyytyväinen hankkeeseen. Aatinen kokee hankkeen taustalla toimivien organisaatioiden yhteistyön pelkästään positiivisena: Asiat ovat menneet joustavasti eteenpäin, ja maailma on nykyään muutenkin niin verkottunut. Halpatuotanto uhkaa Aatisen mukaan ulkomainen halpatuotanto tulee luomaan kone- ja metallialalle kasvavia paineita. Henkilöstön osaamisen päivitys ja konekannan säännöllinen uusinta ovat avain menestykseen kiristyvässä kilpailussa. - Kone- ja metallialalla Pirkanmaa on alansa veturi. Mistään muualta Suomesta ei löydy tällaista keskittymää, toteaa Aatinen. TH-Toolsin kehitysjohtaja kertoo hanketoiminnan olevan hänen kokemustensa mukaan paras tapa vastata tulevaisuuden haasteisiin. Pk-yrityksissä on Aatisen mukaan edelleen liian vähän yritystalouden osaamista ja esimerkiksi kustannuslaskelmia tehdessä ollaan helposti liian optimistisia. 13

14 Kehittäminen ei saa päättyä hankkeen loppumiseen, Matti Saraneva, Kolmeks Motors Ltd Hiljaisen tiedon taltiointi tärkeää Tekninen johtaja Matti Saraneva, kertoo HyNä-hankkeen tuoneen hyviä työkaluja pienten ja suurten yritysten välisen avoimuuden lisäämiseen sekä hiljaisen tiedon talteenottoon. - HyNä on tuonut ja tuo edelleen hyviä työkaluja yritysten kehittämiseen kone- ja metallialalla. HyNä on myös laajentanut omaa näkemystäni toimialasta, Saraneva kertoo. Saranevan mukaan hanke on lisännyt yritysten avoimuutta. Isoissa yrityksissä oletetaan usein, että pienemmillä olisi käytössään samat resurssit kuin heillä itsellään. Hankkeesta on saatu arvokasta ja puolueetonta tietoa siitä, millaisena pienet yritykset kokevat yhteistyön suurten yritysten kanssa. - Tämä on lisännyt yritysten keskinäistä avoimuutta ja sitä myöten kehittänyt kumppanuutta, Saraneva uskoo. Lähitulevaisuus perinteisellä kone- ja metalliteollisuuden alalla näyttää hyvältä. Isot yritykset tekevät merkittäviä investointeja ja töitä riittää. Tulevaisuudessa Saranevaa huolestuttaakin työvoimapula, joka iskee, kun suuret ikäluokat jäävät pois työelämästä. - Esimerkiksi Urjala-Tampere -sektorilla ei tulevaisuudessa löydy enää tarpeeksi hitsareita. Yritykset joutuvat myymään ei-oota, ja Kiina-ilmiö kiihtyy, Saraneva sanoo. Haasteena on, miten vanhemmilla sukupolvilla hallussa oleva tieto saadaan välitettyä uusille työntekijöille. HyNä-hanke on edistänyt hiljaisen tiedon keruuta niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Tietoa kerätään nyt erilaisten menetelmien avulla. - Kehitys ei saa päättyä siihen, mihin hanke päättyy, Saraneva painottaa. -Yrityksille tulisi tarjota esimerkiksi konsultointia vielä hankkeen jälkeenkin, jotta positiivinen kehitys jatkuisi. Tuotantoa suunnittelun rinnalla, Matti Leivo, Teknologiateollisuus ry Ohjausryhmän jäsenellä Matti Leivolla on Teknologiateollisuus ry:n edustajana laaja-alainen näkemys alan tilanteesta. Pirkanmaalla kapasiteetti on täydessä käytössä. Tulevaisuudessakin teknologia-ala tarvitsee suomalaista tuotantoa suunnittelun rinnalle, uskoo Leivo. Pienillä yrityksillä on yleensä vähän resursseja toiminnan kehitystyöhön, eikä yritys aina edes tiedä kaikista mahdollisuuksista hakea apua. Tähän ongelmaan HyNä on pyrkinyt vastaamaan, Leivo kertoo. Yritysten tarpeiden huomioon ottaminen ja vahva verkostoituminen ovat olleet HyNä-hankkeessa keskeisessä osassa. Hankkeessa on koottu osaajaverkosto, jonka avulla on pystytty laajemmin vastaamaan yritysten tarpeisiin. 14

15 - Tällä hetkellä eri organisaatiot pommittavat yrityksiä erilaisilla hankkeillaan. Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan, miten nämä eri hankkeissa toimivat organisaatiot verkostoituvat yhä paremmin ja muodostavat asiakkaan kannalta selkeitä kokonaisuuksia, Leivo toteaa. - Toimialalla tuotantoverkostojen kehitys jatkuu edelleen hyvän suhdannetilanteen siivittämänä, joten HyNän kaltaiselle jatkohankkeelle on tilausta. Toimiva toimintatapa, Ville Saarinen, Suomen Plasmapinta Oy En tiedä, minkä organisaation piiriin mikäkin asia kuului, enkä minä sitä tietoa tarvinnutkaan vaan palvelua, kertoo HyNän ohjausryhmän jäsen Ville Saarinen Suomen Plasmapinta Oy:stä. - HyNän asiakasyrityksen näkökulmasta yhden luukun toimintaperiaate on osoittautunut toimivaksi. HyNän ohjausryhmässä toimiminen avarsi Ville Saarisen näkemystä hanketoiminnasta. HyNän vahvuus muihin hankkeisiin verrattuna on neljän toisiaan tukevan osaprojektin toimiminen asiakasyrityksissä. Ville Saarisen mukaan hanketoiminta on oikea ratkaisu silloin, kun tarvitaan erikoisosaamista ja tukea. Esimerkiksi osaamisen siirtämisen työkalut toisille sukupolville ovat asioita, joihin yrityksessä harvemmin pureudutaan omin päin. Yrityksellä voi olla edessä kuihtuminen, ellei tällaisten asioiden eteen tehdä töitä, toteaa Saarinen. Mahdollisuuksia ja haasteita pk-yrityksille, Bernt Ehrnrooth, Oy Flinkenberg Ab Mielenkiintoinen foorumi, toteaa HyNä-hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen puheenjohtaja, Oy Flinkenberg Ab:n toimitusjohtaja Bernt Ehrnrooth hankkeen ohjausryhmästä. Ehrnrooth piti ohjausryhmän toimintaa myös mahdollisuutena tutustua eri toimialojen toimijoihin. Hankkeista vastaus tulevaisuuden haasteisiin? HyNän kaltaiset kehityshankkeet ovat tarpeellisia, sillä ne avaavat mahdollisuuksia ja resursseja myös pienille yrityksille. Pienyrittäjät ovat rautaisia ammattilaisia omalla alallaan, mutta henkilöresurssit niissä ovat kuitenkin rajalliset, Ehrnrooth kertoo. - HyNä avasi ovia Tampereen teknilliseen yliopistoon, jolloin myös HyNä-yrityksille tarjoutui mahdollisuus päästä hyödyntämään TTY:n erikoisosaamista. Ehrnroothin mukaan tulevaisuudessa ympäristö- ja laatuasiat nousevat yhä tärkeämmiksi kehityskohteiksi, mikä on yrityksille myös imagollinen asia kovenevassa kilpailussa. - Kehittämiseen suunnattu rahoitus tulee korostumaan tulevaisuudessa. Näissä asioissa hanketoiminta on yksi kanava vastata haasteisiin, Ehrnrooth pohtii. 15

16 Näkyvyyttä ja markkinointia HyNä-hankkeen viestintä suunnattiin voimakkaasti potentiaalisille osallistujayrityksille, ja merkittävimpänä tiedotuskanavana toimivatkin suorat ja henkilökohtaiset kontaktit teollisuuteen. Hankkeen henkilöstöllä oli jo ennen projektin alkamista merkittävästi kontakteja kohderyhmän yrityksiin. Uusia kontakteja syntyi projektin edetessä toisten hankkeiden ja lähikuntien elinkeinoasiamiesten sekä Teknologiateollisuuden kautta. Lisäksi kontakteja saatiin tehtyjen tutkimusten aineistonkeruuhaastatteluista. Koulutusten ja kohdennettujen seminaarien markkinoinnissa hyödynnettiin myös muiden projektien kontaktiverkostoja. Tampereella vuosittain järjestettävä Alihankinta-tapahtuma on Suomen merkittävin alihankintateollisuuden messutapahtuma. HyNä-hanke osallistui kaikkiin hankekauden aikana järjestettyihin Alihankinta-messuihin koordinaatorin messuosastolla. HyNä-hanke lehdistössä Voitto, Pirkanmaan teollisuuden kehityshankkeiden tiedotuslehti 1/

17 17

18 18 Kansainvälisen TRIO-ohjelman tiedostuslehti 2/2006

19 19

20 OSALLISTUJILLE UUSIA NÄKÖKULMIA JA OSAAMISTA HyNä-hankkeeseen osallistui yli 50 yritystä, joista yli puolet oli mukana perusteellisemmassa HyNäkehittämistoiminnassa. Kaikkiaan hankkeen toimintaan osallistui yrityksissä lähes 500 työntekijää. Yritysesittelyt alkavat pirkkalalaisesta Suomen Plasmapinta Oy:stä. Suomen Plasmapinta Oy Työkalut viisi kertaa kovemmiksi Suomen Plasmapinta Oy on tyhjiö- ja plasmapinnoitustekniikoihin erikoistunut yritys. Suomessa rakennetuissa pinnoituskoneissa hyödynnetään venäläistä avaruustekniikkaa. Pinnoittaminen tekee työkaluista 4-5 kertaa kovempia kuin pinnoittamattomat työkalut ovat, toimitusjohtaja Ville Saarinen kertoo. Työkalujen pinnoittaminen vaatii työympäristöltä sekä työntekijöiltä erittäin suurta tarkkuutta puhtauden suhteen. Ultraäänipesusta tulleisiin työkaluihin ei saa koskea sormin, koska käsistä irtoava rasva estää pinnoitteen tarttumisen pinnoituskoneessa, Saarinen kertoo. Suomen Plasmapinta Oy joutui kovan paikan eteen, kun yrityksen perustaja menehtyi yllättäen neljä vuotta sitten ja samalla yrityksestä katosivat toimintaa eteenpäin vievät toiminnot. Tässä tilanteessa yrityksellä oli tarve HyNän kaltaiselle hankkeelle. Suomen Plasmapinta lähtikin hankkeen pilottiyritykseksi. Koulun penkiltä yrittäjäksi Ville Saarinen tuli suoraan koulun penkiltä yritykseen. Hankkeeseen osallistuminen on kasvattanut liiketoimintaosaamista yrityksessä kautta linjan. Kaksi ja puoli vuotta HyNässä ovat opettaneet, etteivät muutokset yrityksessä tapahdu heti, vaan kyseessä on pitkä tie. Luottamus HyNä-hankkeeseen syntyi nopeasti ja Saarisen mielestä positiivista oli, että hankkeen kautta löytyi aina oikea ihminen, joka pystyi auttamaan. - Ellei asiakasvastaava osannut itse neuvoa, hän osasi kertoa, kuka pystyisi auttamaan, Saarinen sanoo. HyNän kautta yrityksen saama juridinen tuki on tuonut yritykselle myös taloudellista hyötyä. Tärkeinä Saarinen on kokenut myös HyNän ohjausryhmätoiminnasta saamansa kontaktit. Pienessä yrityksessä yhden miehen vastuulla on paljon. Aikapulan vuoksi esimerkiksi henkilöstöpuolen kehittämiseen ei löytynyt riittävästi aikaa. Paljon oli vaihtoehtoja, joihin olisi tehnyt mieli osallistua, mutta aika ei riittänyt, Saarinen toteaa. Suomen Plasmapinta Oy, Pirkkala Haastateltava: Ville Saarinen, toimitusjohtaja Henkilöstö: 6 Liikevaihto: n EUR Liikeidea: Suomen Plasmapinta on tyhjiö- ja plasmapinnoitustekniikoihin erikoistunut yritys Toimiala: Metallin pintakäsittely ja karkaisu Tärkeimmät tuotteet / palvelut: Plasmapinnoitteet 20

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille HynäPro 2008 2011 räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille SISÄLTÖ Hanke HynäPro 2008 2011 kehitti räätälöidysti koko yritystä 4 Projektipäällikön puheenvuoro Kehittämispalveluita

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KOULUTUS & HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään

Lisätiedot