Syksyllä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syksyllä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus"

Transkriptio

1 Syksyllä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html Alla olevasta luettelosta ilmenevät yksityiskohtaiset tiedot syksyllä alkavista projekteista. Projektien esittelyteksteistä ilmenevät myös esittelytilaisuuksien ajankohdat ja paikat, mikäli esittelytilaisuus järjestetään. Viimeisimpänä syksyllä alkavien projektien luettelossa on esitelty Vaasassa alkava syventävien opintojen projekti. Projekti on tarkoitettu ensisijaisesti Vaasan yksikössä opiskeleville, joilla on myös etuoikeus päästä projektiin. Jos projektiin jää vapaita paikkoja, voivat myös Helsingissä opiskelevat hakeutua projektiin. Yhteyshenkilö Vaasassa on amanuenssi Marja-Riitta Hakala puh Viimeinen ilmoittautumispäivä projekteihin on to Hakuilmoituksen lopussa on esitelty ennakkoon myös keväällä 2016 alkavia projekteja, joihin on erillinen haku syyslukukauden lopussa (marraskuu). Projekteihin otetaan pääsääntöisesti 16 opiskelijaa. Projektien hakuilmoitus on sikäli ehdollinen, luettelossa mainittuja projekteja ei ole vielä käsitelty tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvosto vahvistaa lukuvuoden opetusohjelman ja tutkintovaatimukset Dekaani vahvistaa projektien osanottajat toukokuun aikana. Esineoikeus Projektin esittelytilaisuus ma klo P668. Opintojakson tunniste ja nimi: Esineoikeuden projektiseminaari Esineoikeuden projektitentti Laajuus: Projektin aihe: Yrityksen käytössä olevat rahoitusmuodot ja vakuudet Kuvaus: Nykyaikaisessa yhteiskunnassa yritysten käyttöön tuotetaan eri käyttötarkoitusta varten tarpeellisia rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä, joissa tahdonvaltaisen oikeustoimen kohteena olevaa varallisuusobjektia käytetään vakuutena. Nämä järjestelyt voidaan systematisoida usealla eri tavalla. Yhtenä erottelukriteerinä hahmottaa rahoitus- ja vakuusjärjestelyt voi olla se seikka, käyttääkö yritys rahoitusta ja siihen kytkeytyvää vakuusjärjestelyä tarvitsemiensa tuotantovälineiden - rakennusten, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muun sellaisen varallisuuden - hankintaan (i) omaa käyttöä varten vai (ii) myynti- tai muun vastaavan liiketoiminnan rahoittamiseen. Hanke voidaan toteuttaa myös yrityksen taseen ulkopuolella projektiyhtiön avulla. Projektissa on tarkoitus laajasti tarkastella erilaisia eri yhteyksissä käytettäviä rahoitus- ja vakuusmuotoja. Omaisuus- ja vakuusjärjestelyjä tehtäessä säännöllisesti yhtenä kysymyksenä on selvittää järjestelyn sitovuus kolmansiin tahoihin. Kolmas taho voidaan jäsentää usealla eri tavalla. Yhteistä näille on, että sivullinen ei ole mukana ainakaan suoraan sopimusjärjestelyssä. Sivullisella tarkoitetaan yleensä kilpailevaa luovutuksensaajaa tai panttivelkojaa taikka insolvenssimenettelyssä mukana olevaa velkojaa.

2 Projektitentin tutkintovaatimukset: 1)Tepora, Jarno: Rahoitusmuodot ja vakuudet, ) Huomo, Laura: Maakaasuputkiston projektirahoitus, ) Harsu, Henrikki: Kotimaisen liiketoiminnan arvopaperistaminen. Oikeustiede Jurisprudentia 2003 s ) Tuomisto, Jarmo: Yrityskiinnitys, ) Wood, Philip: Law and Practice of International Finance (University Edition) 2008 (tai uudempi) s.? Suoritustavat: Projektitentti suoritetaan tenttiakvaariossa omaan tahtiin niin, että projektitentti on suosituksen mukaan suoritettu viimeistään Arviointi: Projektitentti: numeerinen asteikko 0-5. Harjoitusaine: hyväksytty/hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Vastuuhenkilö/opettaja: prof. Jarno Tepora ja dos. Janne Kaisto Opetuksen aika- ja paikka: -syyskuu 2015: projektin alkukokous to 3.9. klo P668 ja alkuluennot pe-to klo P668; - syys-lokakuu 2015: tehdään projektivierailuja, joiden yhteydessä opettajana toimivat vierailtavan yrityksen opettajat; - marraskuu 2015: projektiseminaari: ma-ke klo P668, ryhmätöiden purku; - joulukuu 2015: dispositioseminaari: ma-to klo P668, aiheiden jäsennelty esitys. - toukokuu 2016: tutkielmaseminaari ma-to klo P668. Projektiin osallistuvien suositellaan esineoikeuden valinnaisten opintojen suorittamista. projektiin osallistuminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Eurooppaoikeus Projektin esittelytilaisuus ti klo 11:00-12:00 P674 Opintojakson tunniste ja nimi: Eurooppaoikeuden projektiseminaari Eurooppaoikeuden projektitentti Laajuus: Ajoitus: Alkamisajankohta syyslukukausi 2015.

3 Tavoite: Projektissa pyritään kartoittamaan kaikkea sitä, mikä on Euroopan unionissa tällä hetkellä oikeuden, talouden ja politiikan alalla ajankohtaista ja muutoksien kohteena. Sisältö: Projektin teema on valittu tarkoituksellisen laajaksi, jotta kaikki eurooppaoikeuden eri osa-alueista kiinnostuneet voisivat löytää projektin puitteissa oman tutkimusaiheensa. Projektissa on ns. yleiseen eurooppaoikeuteen sekä sisämarkkinaoikeuteen liittyviä aiheita. Yleinen eurooppaoikeus viittaa EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmään, EU-tuomioistuimen toimintaan, EU:n normeihin ja eurooppaoikeuden valtionsisäisiin oikeusvaikutuksiin ajankohtaista perus-ja ihmisoikeuksiin liittyvää oikeuskehitystä unohtamatta. Yleisen eurooppaoikeuden osalta etenkin EU-normiston ja keskeisten periaatteiden tutkimus ansaitsee huomiota. Perusoikeuskirjan sovellettavuus jäsenvaltioissa EU-liitännäisissä yhteyksissä on esimerkki ajankohtaisesta tulkintaongelmasta. Eurooppaoikeuden tavoitteita, periaatteita, rakenteita sekä prosessuaalisia kysymyksiä ohjataan tutkimaan tutkielmien aiheina. Tästä huolimatta projektissa sivutaan myös perinteisiä sisämarkkinaoikeuden aloja, kuten esimerkiksi perusvapauksien nykykehitystä. Perusvapauksien osalta erityisesti palveluiden vapaan liikkuvuuden ja vapaan sijoittautumisoikeuden edistäminen on keskeinen ajankohtainen kehityslinja sisämarkkinaoikeuden alalla. Henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla erityistä huomiota voidaan kiinnittää ns. kolmannen maan kansalaisten ja heidän perheidensä oikeudelliseen asemaan esim. turvapaikanhakijana tai vuokratyövoimana. Kilpailuoikeuden ja sisämarkkinaoikeuden rajapinnassa olevina teemoina korostuvat etenkin valtiontukia, julkisia yrityksiä, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä ns. SGEI-palveluja ja julkisia hankintoja koskevat aiheet. Projektissa ei ole mukana kilpailuoikeuden osalta kartellikiellot, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö tai fuusiokontrolli, elleivät nämä kysymykset liity laajemmin esimerkiksi jonkin eurooppaoikeuden periaatteen soveltamisongelmaan. Tästä on esimerkkinä ne bis in idem-periaatteen soveltaminen kilpailuoikeudessa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Vastuuhenkilö/opettaja: Projektin johtajana toimii prof. Juha Raitio. Opetuksen aika- ja paikka: sl. 2015, johdantoluennot (Raitio), mahdolliset asiantuntijaluennot ja vierailut, harjoituskirjoitusten laadinta ja purku ns. virka-aikana klo välillä pidettävissä istunnoissa loka-marraskuussa 2015, projektitentti, toisten harjoitustöiden laadinta ja purku istunnoissa helmi-maaliskuussa 2016, tutkielman kirjoitus. Projekti on mahdollista suorittaa myös nopeammin. Jos projektissa tutkielma jätetään esimerkiksi jo ennen helmikuuta 2016, niin ei ole tarvetta osallistua toisen seminaarityön istuntoihin. Projektin vierailuluennoitsijoista ilmoitetaan myöhemmin erikseen. Lisätiedot: ELMC: Projektin osallistujille suositellaan hakeutumista syyslukukaudella 2015 European Law Moot Court kilpailuun, josta on opinto-oppaassa ja kilpailun www-sivuilla osoitteessa tarkempaa informaatiota. Osallistumisesta kilpailuun vähintään alkukarsintoihin saakka saa lukea hyväkseen 16 opintopistettä eurooppaoikeuden opinnoissa. Opiskelija voi sisällyttää nämä esimerkiksi syventävien opintojen tutkintovaatimuksiin korvaten projektitentin. Opiskelija voi myös hajauttaa tämän 16 opintopisteen kokonaisuuden siten, että hän hakee korvaavuutta 6 opintopisteen laajuisesta harjoitusseminaarista. Finanssioikeus

4 Opintojakson tunniste ja nimi: Projekti Kansainvälisen verojärjestelmän uudistaminen miten ja miksi? Finanssioikeuden projektiseminaari Finanssioikeuden projektitentti Laajuus: Kohderyhmä: 3-4 vuoden opiskelijat Ajoitus: koko lukuvuosi Edeltävät opinnot: Finanssioikeuden pakolliset aineopinnot Tavoite: Opitaan ymmärtämään kansainvälisen verojärjestelmän toimintaa ja sen puutteita ja pohditaan ratkaisuja niiden korjaamiseksi. Opitaan hakemaan vero-oikeudellista tietoa, analysoimaan sitä ja kirjoittamaan itsenäistä tieteellistä vero-oikeudellista tekstiä. Sisältö: Projektissa keskitytään kansainvälisen verojärjestelmän uudistamistarpeeseen. Kansainvälinen verosuunnittelu antaa laajat mahdollisuudet verotuksen minimointiin. Tiettyyn pisteeseen asti verosuunnittelu on välttämätöntä, ettei rajat ylittävästä toiminnasta aiheudu ylimääräisiä verohaittoja, kuten esim. kansainvälistä kaksinkertaista verotusta. Kansainvälinen verosuunnittelu mahdollistaa kuitenkin myös järjestelyt, joilla veron maksulta vältytään kokonaan tai ainakin lähes kokonaan. Näin pitkälle menevä verosuunnittelu rapauttaa valtioiden veropohjaa, vaikka se ei laitonta olisikaan. Onko kansainvälinen verojärjestelmä nykymuodossaan siis tullut tiensä päähän ja pitääkö sitä uudistaa? Miten kansainvälistä verojärjestelmää voidaan uudistaa? Aihe on veropolitiikan keskiössä ja asialistalla valtioissa eri puolilla maailmaa, EU:n elimissä ja OECD:ssa. Projektin tarkoituksena on tarkastella kansainvälistä verojärjestelmää kriittisesti ja selvittää miksi ja miten verojärjestelmää voitaisiin uudistaa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ensimmäistä kirjallisuuskohtaa lukuun ottamatta kirjallisuus on ilmaiseksi ladattavissa netistä OECD:n sivuilta. 1. OECD. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, July 2014, s Address the tax challenges of the digital economy (Action 1), 160 sivua. 3. Ensure the coherence of corporate income taxation at the international level, through new model tax and treaty provisions to neutralise hybrid mismatch arrangements (Action 2), 103 sivua. 4. Counter harmful tax practices (Action 5), 70 sivua. 5. Realign taxation and relevant substance to restore the intended benefits of international standards and to prevent the abuse of tax treaties (Action 6), 112 sivua. 6. Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation, through actions to address transfer pricing issues in the key area of intangibles (Action 8), 134 sivua. 7. Improve transparency for tax administrations and increase certainty and predictability for taxpayers through improved transfer pricing documentation and a template for country-by-country reporting (Action 13), 48 sivua. 8. Facilitate swift implementation of the BEPS actions through a report on the feasibility of developing a multilateral instrument to amend bilateral tax treaties (Action 15), 67 sivua. Suoritustavat: osallistuminen seminaareihin ja luentoihin, projektitentti tenttiakvaariossa, tutkielman kirjoittaminen

5 Arviointi: Projektitentti hyl./1-5, tutkielma hyl-laudatur Vastuuhenkilö/opettaja: Professori Marjaana Helminen Opetuksen aika- ja paikka: tiistai-iltapäivisin ja Ensimmäinen tapaamien tiistaina klo. 14 P667. Muut ajankohdat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin. Lisätiedot: Prof. Marjaana Helminen Hallinto-oikeus Hallinto-oikeuden projektin esittelytilaisuus on klo salissa P 667. Opintojakson tunniste ja nimi: Hallinto-oikeuden projekti: Valvonta, vastuu ja oikeusturva modernissa hallinnossa Hallinto-oikeuden projektiseminaari Hallinto-oikeuden projektitentti Laajuus: Projektin kesto: sl 2015 kl 2016 Sisältö: Projektin sisältö liittyy modernin julkishallinnon perusteisiin. Hyvän hallinnon tulee olla luotettava, julkinen ja turvallinen. Luotettava hallinto toimii objektiivisesti, ennakoitavasti ja tasapuolisesti. Julkisuus taas edellyttää avointa, kontrolloitavaa ja vastuullista hallintoa, jonka perustavoitteena on yleisen edun toteuttaminen. Turvallinen hallinto puolestaan turvaa peruspalvelut, terveellisen ympäristön, yleisen turvallisuuden sekä edellytykset tehokkaalle kilpailulle ja yksilön vapauksien toteutumiselle. Hallintotoiminnan laadullisten tavoitteiden tueksi ja takeeksi tarvitaan myös valvontaa, vastuuta ja oikeusturvaa. Projektissa perehdytään modernin hallinnon laadullisiin perusteisiin ja niiden oikeudellisiin takeisiin. Projektissa tutustutaan myös käytännön hallinnon ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin sekä oikeusturvan perusteisiin. Projektin kohteena ovat hallinnollisen valvonnan keskeiset kysymyksiä kuten viranomaisen valvontavallan perusteet, valvonnan kohteen oikeudet ja velvollisuudet, valvontamenettely- ja keinoja. Valvonta on tehokasta vain, jos vastuu toimii. Siksi myös julkisyhteisön vastuuta koskevat aiheet ovat keskeisiä. Ne liittyvät muun muassa virkavastuun perusteisiin ja toteuttamiseen, korvausvastuuseen sekä vastuuseen hallintotoiminnan laadusta ja eettisyydestä. Valvonnan ja vastuun lisäksi moderni hallinto edellyttää toimivaa ja sujuvaa oikeusturvaa. Mitä tehokas oikeusturva tarkoittaa yksilön ja yrityksen kannalta, kuinka aineelliset oikeudet ja edut turvataan tehokkaimmin, mitä oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää hallintotuomioistuimissa? Näitä kysymyksiä lähestytään sekä kansallisen että eurooppalaisen hallinto-oikeuden laatuvaatimusten näkökulmasta. Projektin ohjelmaan kuuluu luentojen, seminaarien ja kirjallisten töiden lisäksi vierailuja viranomaisiin ja tuomioistuimiin. Projektitöiden kohdealueina voivat olla esimerkiksi valvontaviranomaiset ja niiden toimivalta hallintopakko valvonnan tehosteena julkisyhteisön vastuu perusoikeuksien turvaamisesta

6 virkavastuun perusteet ja ala vastuun toteuttaminen laillisuusvalvonnassa virkamiesetiikka ja -moraali vastuun perustana oikeusturva julkisten palvelujen toteuttamisessa eurooppalaiset oikeusturvan vaatimukset ja takeet (EUT ja EIT) elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeudet hyvä hallinto ja oikeusturvan takeet. Oppimateriaali ja kirjallisuus: 1) Ida Koivisto, Hyvän hallinnon muunnelmat. (2011) 324 s. 2) Suvianna Hakalehto-Wainio: Valta ja vahinko. (2008) 419 s. 3) Olli Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus. (2011) 477 s. 4) Erikseen ilmoitetut artikkelit teoksista Hallinto ja hallintolainkäyttö (2010) ja Avoin, tehokas ja riippumaton (2010, (150 s.) Projektitentti (n s.) suoritetaan yhdellä kertaa tenttiakvaariossa. Tentti suositellaan suoritettavaksi syyslukukaudella Suoritustavat: Projektiseminaari, projektitentti ja pro gradu tutkielma Arviointi: Projektiseminaari ja projektitentti asteikolla 1-5 Pro gradu tutkielma noudattaen pro gradu tutkielmien arvosteluasteikkoa. Vastuuhenkilö/opettaja: professori Olli Mäenpää Opetuksen aika- ja paikka: Projektin kesto: sl 2015 kl 2016 Projektin ensimmäinen kokoontuminen on klo (P 668). Johdantoluennot klo (P 668). 1. Projektiseminaari (klo 16-20, P 668). 2. Projektiseminaari (klo 16-20, P 668). 3. Graduseminaari (tarpeen mukaan) huhtikuu Kansainvälisen oikeus Opintojakson tunniste ja nimi: Kansainvälisen oikeuden projektiseminaari Kansainvälisen oikeuden projektitentti Laajuus: Ajoitus: Huom! Projektin järjestäytymiskokous pidetään jo torstaina 4.6. klo (sali vahvistetaan myöhemmin). Edeltävät opinnot: On suositeltavaa, että opiskelijat suorittavat projektitentin yleisen osan mahdollisimman pian; joka tapauksessa projektitentin yleinen osa tulee suorittaa syyslukukauden 2015 aikana.

7 Tavoite: Projektin tavoitteena on antaa valmiuksia - tutkimuksen tekemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen - kansainvälisen oikeuden alan asiantuntijana toimimiseen - laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan ja itsenäiseen työskentelyyn - vaativiin tiedonhankintatehtäviin - palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Sisältö: Projektiin sisältyy tutkielman kirjoittamista, henkilökohtaista tutorointia ja seminaarityöskentelyä, kansainvälisoikeudellista tiedonhakukoulutusta, luentoja, asiantuntija- ja viranomaistapaamisia sekä projektitentti. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektitentti on jaettu kahteen osaan (yleinen ja erityinen osa). Kummatkin tentit suoritetaan tenttiakvaariossa opiskelijan valitsemana ajankohtana. 1) Yleinen osa: Malcolm D. Evans (ed.), International Law, 4. painos (Oxford University Press 2014), 950 sivua; 2) Erityinen osa. Tenttiin luettavat kirjat sovitaan erikseen projektin vetäjän kanssa. Erityiseen osaan luettavan kirjallisuuden tulee olla laajuudeltaan noin 550 sivua. Suoritustavat: Projekti koostuu henkilökohtaisesta tutoroinnista, seminaarityöskentelystä, luennoista, projektitentistä, harjoitusaineista sekä tutkielmasta. Työskentelyn tarkoituksena on tukea tutkielman laatimista. Sekä syysettä kevätlukukaudella järjestetään asiantuntijaluentoja ja vierailuja erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Arviointi: Yleinen asteikko Vastuuhenkilö/opettaja: Jarna Petman Opetuksen aika- ja paikka: Projektin järjestäytymiskokous pidetään jo kesäkuun alussa torstaina 4.6. klo (sali vahvistetaan myöhemmin). Opiskelijamäärä: Projektiin otetaan poikkeuksellisesti enintään 12 opiskelijaa. Kauppaoikeus Kuluttajaoikeuden projektin esittelytilaisuus ma klo P 417 Projektin teema: Kuluttaja muuttuvassa yhteiskunnassa Projektin vetäjä: kauppaoikeuden yliopistonlehtori Klaus Viitanen Projektin tavoitteet: Monet yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat eri tavoin kuluttajan asemaan. Ensinnäkin informaatioteknologian nopea kehitys on luonut kokonaan uusia informaatiokanavia, joita voidaan hyödyntää kaupallisessa viestinnässä. Yhä suurempi osuus markkinoinnista tapahtuu nykyään perinteisten joukkotiedotusvälineiden sijasta internet -tietoverkon välityksellä. Samoin sopimuksista yhä suurempi osa tehdään sähköisesti tietoverkon välityksellä, mikä on johtamassa kaupan rakenteen voimakkaaseen muutokseen. Verkkokauppa mahdollistaa sopimuksenteon suoraan kuluttajan ja tuottajan välityksellä ilman kustannuksia aiheuttavaa tukku- ja jälleenmyyntiverkostoa.

8 Toinen kuluttajan asemaan voimakkaasti vaikuttava tekijä on lisääntyvä kansain-välistyminen, toisaalta Euroopan syvenevä taloudellinen ja oikeudellinen integraatio ja toisaalta yleismaailmallinen taloudellinen globalisaatiokehitys. Tämä on merkinnyt ensinnäkin lisääntyvää yli rajojen tapahtuvaa kuluttajamarkkinointia ja kaupankäyntiä sekä toisaalta alati kasvavaa ylikansallista kuluttajaoikeudellista sääntelyä, joka vaikuttaa myös puhtaasti kotimaiseen kuluttajamarkkinointiin ja -sopimuksiin. Taloudellinen integraatio on johtanut myös kilpailun kiristymiseen. Lisäksi kilpailun kiristyminen on johtanut markkinoinnin voimistumiseen ja uusien entistä tehokkaampien markkinointikeinojen kehittämiseen (mm. tuotesijoittelu ja aggressiivinen markkinointi). Projektin tavoitteena on perehdyttää osanottajat siihen oikeudelliseen sääntelyyn, jonka tarkoituksena on suojata kuluttajia näissä uusissa tilanteissa. Kohteena on siten toisaalta kotimainen ja toisaalta ylikansallinen kuluttajaoikeudellinen sääntely. Sääntelyn sisällön selvittämisen lisäksi tarkoituksena on myös pohtia sen vaikutuksia kuluttajien asemaan ja mahdollisia kehittämisvaihtoehtoja. Missä määrin kuluttaja tarvitsee suojaa näitä nyky-yhteiskunnassa vastaan tulevia tilanteita kohtaan? Tarvitaanko uutta sääntelyä vai pystytäänkö ongelmat ratkaisemaan nykyisen sääntelyn ja yleisten kuluttaja- ja sopimusoikeudellisten periaatteiden avulla? Projektin osanottajien valinta: Projektiin valitaan enintään 16 opintojensa loppuvaiheissa olevaa opiskelijaa. Keskeisiä valintakriteereitä tämän lisäksi ovat kauppa- ja erityisesti kuluttajaoikeuden valinnaisten aineopintojen sekä käytännön kurssin suorittaminen. Potentiaalisia tutkimuskohteita: 1)syrjivä markkinointi 2)tuotesijoittelu ja markkinoinnin tunnistettavuuden periaate 3)markkinointi sosiaalisessa mediassa, ml. C to C -markkinointi 4)aggressiivinen markkinointi 5)erilaisten digitaalisten hyödykkeiden hankinta (hyötyohjelmat, pelit, laajakaistat, mobiili-palvelut, ym.) 6)asuntojen verkkomarkkinointi 7)vertaislainat ja joukkorahoitus 8)verkon välityksellä tapahtuva käytettyjen tavaroiden kauppa 9)modernit matkapalvelut, ml. erilaiset extreme -harrastusmatkat 10)kansainväliset aikaosuussopimukset 11)yksityiset terveydenhoitopalvelut 12)viestintäpalvelut 13)energiapalvelut 14)pankki- ja vakuutuspalvelut, ml. riskipitoiset sijoituspalvelut Projektin ohjelma: Projektin alkukokous Ma klo P 417 Johdantoluennot (englanninkieliset) -luennot Ma-pe klo P IV -luentokuulustelut Ma 2.11 klo ja klo16-18 P IV Tutkimussuunnitelman laatimisopastus Ke klo P 417 Tutkimussuunnitelmien käsitteleminen Ma-pe klo P 417 Käytäntöön perehdyttäminen Toukokuu 2016 (vko 18) KKV Seurantaseminaari Ma-pe klo P 417 Projektitentti: Tentti voidaan haluttaessa suorittaa kolmessa eri osassa. Osasuoritusten hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että opiskelija saa aina vähintään puolet maksimipisteistä. Suorituspäiviä ovat kauppaoikeuden yleiset tenttipäivät (vuoden vaihteessa järjestettävällä päätenttikierroksella kuitenkin joulua edeltävällä viikolla pidettävänä tenttipäivänä). Projektin tarkoituksenmukaisen etenemisen vuoksi on suositeltavaa, että projektitentti suoritetaan kokonaisuudessaan

9 vuoden 2015 loppuun mennessä. Projektitentin tai sen osan voi suorittaa jo kesällä 2015 elokuun tenttipäivänä. Projektitentti ei ole lakikirjatentti. Tutkintovaatimukset (yhteensä n sivua): Osa I 1) Paloranta, Paula Markkinoinnin etiikka käytännössä. Helsinki 2014 (n. 300 sivua) 2) Hoffrén, Mia Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Helsinki 2014 (n. 350 sivua) Osa II 3) Micklitz, H-W ym. European Consumer Law. Cambridge 2014 (n. 400 sivua) Osa III 4) Howells, G. ym. Handbook of Research on International Consumer Law, Cheltenham 2010 s (n. 450 sivua) Oikeushistoria Projektin esittelytilaisuus ti 21.4 klo 14 P518. Opintojakson tunniste ja nimi: Oikeushistorian projektiseminaari: Ihmisoikeudet Euroopassa Oikeushistorian projektitentti Laajuus: Kohderyhmä: Projektivaiheen opiskelijat. Projektiin voivat hakea myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole pääsäännön mukaan vaadittavia opintopisteitä. Ajoitus: Syksy 2015 Edeltävät opinnot: ON tai vastaavat opinnot. Vähimmäisvaatimuksena oikeushistorian ja valtiosääntöoikeuden pakolliset aineopinnot. Tavoite ja sisältö: Oikeushistorian syventävien opintojen projekti järjestetään yhteistyössä valtiosääntöoikeuden oppiaineen kanssa. Projektin teemana on ihmisoikeuksien historian Ranskan suuresta vallankumouksesta (1789) nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Tarkastelun keskiössä ovat oikeudelliset muutokset lainsäädännön, oikeuskäytännön oikeudellisen ajattelun jotka ovat johtaneet kansalaisten oikeudellisen aseman ja yhdenvertaisuuden vahvistumiseen pitkällä aikavälillä Suomessa ja muualla Euroopassa. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin vaiheisiin, jolloin perus- ja ihmisoikeuksia on vahvistettu (toisen maailmansodan jälkeisen vuodet, Berliinin muurin kaatumisen jälkeinen aika, Euroopan integraatio) tai jolloin ne ovat joutuneet kriisien vuoksi vaakalaudalle (sodat, talouslamat).

10 Näin projektin teemat kiinnittyvät liberaalisen oikeusvaltion historian ratkaiseviin vaiheisiin. Näiden vaiheiden oikeudellisia muutoksia tutkitaan liittämällä ne kunkin aikakauden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Tätä kautta voidaan luoda näköaloja myös tulevaisuuteen, siihen millaisia muutoksia perus- ja ihmisoikeudet ja niiden toteuttaminen tulevat kohtaamaan erilaisissa oikeudellis-poliittisissa olosuhteissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Vuosi 2020 on merkkivuosi usealle Suomen nykyisen oikeudellisen muutoksen elementille: Euroopan ihmisoikeussopimus Suomea sitovaksi vuonna 1990, perusoikeusuudistus 1995, EU-jäsenyys 1995, uuden perustuslain voimaantulo Projektin keskeinen tavoite on kiinnostavien aiheiden kautta perehtyä tutkimukselliseen ajatteluun, siihen miten tutkimuskysymyksiä asetetaan ja millaisen aineiston avulla ja miten niihin vastataan perustellusti. Tutkimuksellisen ajattelun kehittäminen on työalasta riippumatta fundamentaalisen tärkeä tavoite. Juristien työ perustuu ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on edelleen lisätä osallistujien valmiuksia perus- ja ihmisoikeuskysymysten havaitsemiseen sekä lainsäädännön ja oikeuskäytännön kriittiseen arviointiin perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Samalla projektissa myös tutustutaan erilaiseen perus- ja ihmisoikeuksia koskevaan kritiikkiin. Projektin yhteydessä opiskelijat laativat sivun tutkielman. Esimerkkiluettelo mahdollisista tutkielman teemoista esitellään projektin esittelytilaisuuksissa huhtikuun lopussa. Esittelytilaisuuden jälkeen luetteloa voi kysyä projektin vetäjiltä tai opintotoimistosta. Projektissa kirjatentti voidaan korvata tutkimuksen peruskysymyksiä käsittelevällä esseellä, joiden kirjallisuus sovitaan yhdessä vetäjien kanssa. Projekti toteutetaan läheisessä yhteistyössä valtiosääntöoikeuden oppiaineen syventävien opintojen projektin kanssa. Valtiosääntöoikeudesta kiinnostuneet opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita projektiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan projektin alkaessa. Projektitenttiä varten opiskellaan 1-2 oikeushistorian metodiikkaa käsittelevää sekä teoksia suunnitellun tutkimuksen läheltä. Mahdollisia metodikirjoja ovat esimerkiksi Ylikangas: Oikeushistoriasta ja sen tutkimisesta, Kalela: Historiantutkimus ja historia, Ylikangas: Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen on?, Heikkinen: Historiantutkimuksen päämäärät ja menetelmät, Kekkonen: Muutos ja jatkuvuus osin. Suoritustavat: Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään jo kesäkuun alussa, jotta opiskelijat voivat valita tutkimusaiheen jo ennen syksyä. Syyslukukauden ohjelmaan kuuluvat aihepiirin (3 h) johdattelevat ja tutkimuksen metodologiaa (3h) käsittelevät luennot ja tiiviit seminaarijaksot, joista yksi pyritään järjestämään Helsingin ulkopuolella yliopiston tutkimusasemilla. Kevään seminaarijaksoissa käydään läpi osallistujien töitä useampaan kertaan. Molempina lukukausina projektin osallistujille tarjotaan mahdollisuus osallistua oikeushistorian ja valtiosääntöoikeuden jatkokoulutusseminaarin istuntoihin. Näihin osallistumalla voi myös korvata mahdollisia poissaoloja seminaarin kokoontumisista. Projektissa järjestetään yhteistyössä valtiosääntöoikeuden oppiaineen projektin kanssa ekskursseja ainakin eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan, ihmisoikeuskeskukseen ja eduskunnan perustuslakivaliokuntaan.

11 Vastuuhenkilö/opettaja: Jukka Kekkonen ja Tuomas Ojanen Oikeustaloustiede Laajuus: Ajoitus: Alkaa syyskuussa 2015 ja päättyy toukokuussa Projektin teema: Projektin teemana on oikeustaloustieteellisen argumentaation merkitys yksityisoikeuden eri osa-alueilla. Perinteisesti oikeustaloustieteellinen ( law and economics ) opetus on ollut verrattain eristäytynyttä siitä oikeudellisesta todellisuudesta, johon oikeustaloustiede kytkeytyy. Esimerkiksi yhtiö-, arvopaperimarkkina-, kilpailu- ja sopimusoikeudessa oikeustaloustieteen merkitys on kiistaton ja opiskelijoiden kannalta on hyödyllistä ymmärtää, mitä oikeustaloustieteellä on tarjottavana muun muassa näitä oikeudenaloja koskevalle tutkimukselle. Projektin aikana opiskelijat tulevat siis tutustumaan yhtäältä oikeustaloustieteellisiin oppeihin ja sen merkitykseen oikeuslähdeopissa, toisaalta oikeustaloustieteen merkitykseen yksityisoikeuden eri osa-alueilla. Pro gradu -tutkielmat kirjoitetaan siten, että niissä käsitellään oikeustaloustieteellisten kysymysten lisäksi aineellisoikeudellisia teemoja. Projektin esittelytilaisuus on toukokuussa Projektin alustava ohjelma: Projektin ensitapaaminen: klo salissa X. Dispositioseminaari: Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Luennot: Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Seurantakokoukset: KL 2016 erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tavoite Projektin tavoitteena on selvittää ja tutkia, millä tavalla oikeustaloustieteellinen argumentaatio vaikuttaa yksityisoikeuden eri osa-alueilla. Projektin aikana opiskelijat tulevat tutustumaan oikeustaloustieteelliseen tutkimukseen ja erityisesti sellaiseen tutkimukseen, joka on kytköksissä yhtiö-, arvopaperimarkkina-, kilpailu- ja sopimusoikeuteen. Projektin jälkeen opiskelijan tulisi kyetä käymään tutkimusalaan liittyvää tieteellistä keskustelua, yhdistämään tutkielman tuottamaa uutta tietoa aikaisempaan tietoon sekä hahmottamaan oikeustaloustieteen liityntöjä aineellisoikeudellisiin oikeudenaloihin. Lisäksi projektin aikana opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ryhmätyö- ja esiintymistaitoja. Tutkielman keskeisenä tavoitteena on oikeudellisten argumentaatiotaitojen ja laajemmin tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu. Projektin vetäjä tulee tukemaan opiskelijoita koko lukuvuoden ajan tutkielmien kirjoittamisessa. Sisältö Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - oikeustaloustieteen yleiset opit - oikeustaloustieteellisten argumenttien merkitys oikeuslähdeopissa Mikä painoarvo taloudelliselle tehokkuusargumentille olisi annettava suhteessa muihin oikeuslähteisiin? - oikeustaloustieteen liityntä yhtiö-, arvopaperimarkkina-, kilpailu- ja sopimusoikeuteen - tieteellisen kirjoittamisen perusteet - oikeudelliset argumentaatiotaidot - esiintymistaidot - tiedonhankinta - tuotetun tutkimustiedon hyödyntäminen ja julkaiseminen

12 Suoritustavat: Projektitentti: (10 op) Projektiseminaarit (10 op) Tutkielma: (40 op) (+ syventäviin opintoihin kuuluvat metodiseminaari 5 op ja projektia tukevia valinnaisia opintoja 5 op) Opetuksesta vastaa siviili- ja kauppaoikeuden yliopistonlehtori Ville Pönkä Arviointi: Kirjatentti: numeerinen asteikko 0 5 Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Vastuuhenkilö: Siviili- ja kauppaoikeuden yliopistonlehtori Ville Pönkä Lisätiedot: Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Jos opiskelija ei saa tutkimussuunnitelmaansa laadittua sille projektissa sovitussa ajassa, katsotaan opiskelijan keskeyttäneen projektin suorittamisen. Tutkielma tulee saattaa loppuun projektin aikana (SL 2015 KL 2016). Tutkielman tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään toukokuussa Dispositio- ja muissa seminaareissa edellytetään kykyä keskustella esillä olevista teemoista. Projektiin osallistuminen edellyttää oikeustaloustieteen aineopintojen suorittamista ja valinnoissa priorisoidaan ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet monipuolisesti ja hyvin arvosanoin yksityisoikeuden opintoja. Myös taloustieteen opinnot luetaan hakijan ansioksi. Projektiin otetaan enintään 16 opiskelijaa. Projektitentti: Artikkelit (saatavissa Edilexistä) - Knuutinen, Reijo: Oikeus, talous ja tiede Tarkastelua vero-oikeudellisessa kontekstissa, 2014 (20 s.) - Kuoppamäki, Petri: Kilpailun taloustieteen soveltaminen kilpailuoikeudessa, LM 2008 (28 s.) - Mähönen, Jukka: Taloustiede lain tulkinnassa, LM 2004 (16 s.) - Mähönen, Jukka Määttä, Kalle: Nya tendenser inom rättsekonomin, JFT 2003 (19 s.) - Määttä: Kalle: Rikoksen uusiminen rangaistuksen koventamisperusteena Voiko oikeustaloustieteestä olla apua rikoslain tulkinnassa?, 2012 (13 s.) - Määttä, Kalle: Pikaluottojen sääntely oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta, LM 2010 (15 s.) - Oker-Blom, Max: Rättsekonomi, rätt och rättstillämpning, JFT 2005 (19 s.) - Timonen, Pekka: Oikeustaloustiede mitä se on? LM 1998 (15 s.) Kirjat: - Ilmoitetaan myöhemmin. Perhe- ja jäämistöoikeus Projektin esittelytilaisuus kello P 518. Opintojakson tunniste ja nimi: Perhe- ja jäämistöoikeuden projektiseminaari Perhe- ja jäämistöoikeuden projektitentti Laajuus:

13 Projektin nimi: Pesänselvitys ja perinnönjako Kirjallisuus ja oppimateriaali: Helin, Markku: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (2013), s , s Lohi, Tapani: Legaatinsaajan oikeusasemasta (2011), s Walin, Gösta Lind, Göran: Kommentar till ärvdabalken. Del II (2009), s Kangas, Urpo: Digitaalinen jäämistövarallisuus (2012), Kolehmainen, Antti Räbinä, Timo: Jäämistösuunnittelu (2012), s Opettaja: Urpo Kangas Projektin ohjelma: 1) Projektin alkuluennot ma pe klo 8 12 salissa P ) Projektiseminaari ma pe klo 8 12 salissa P ) Henkilökohtaiset tapaamiset työnohjaajien kanssa erikseen sovittavina ajankohtina viikolla 51( ). 4) Tutkielmaseminaari Tvärminnen biologisella asemalla to-pe 5) Loppuseminaari ma pe klo 8 12 salissa P Prosessi- ja insolvenssioikeus Prosessi- ja insolvenssioikeuden projektiseminaari Prosessi- ja insolvenssioikeuden projektitentti Laajuus: Kohderyhmä: Ajoitus: Projekti alkaa syyskuussa 2015 Edeltävät opinnot: Tavoite: Käsityksemme oikeudenkäynnistä ja laajemmin lainkäytöstä rakentuvat eräänlaiselle kerralla valmiiksi -ideaalille. Ajattelemme enemmän tai vähemmän tietoisesti, että riidan osapuolet tuovat kiistansa tuomioistuimeen, jos he pitävät oikeudenkäyntiä välttämättömänä oikeuksiinsa pääsemiseksi. Oikeudenkäynnissä riita taas saa lopullisen ratkaisunsa yhdellä kertaa ja yhdessä tuomioistuimessa. Käytäntö jää kauas tästä ideaalista. Tavallista on, että riidan osapuolet hakevat oikeutta eri aikoina, eri tuomioistuimista ja eri riidanratkaisumenettelyistä. Asiallisesti samaa riitaa tai sen osia saatetaan esimerkiksi käsitellä yhtäaikaa käräjäoikeudessa, hallinto-oikeudessa ja välimiesmenettelyssä. Tämä riitojen pirstoutuminen on ikivanha ilmiö. Kaksi tekijää kuitenkin suosii tällaista riitojen hajottamista tai hajoamista. Ensiksikin Suomen lainkäyttöjärjestelmä on sekava: siihen kuuluu yleisiä tuomioistuimia, erityisiä tuomioistuimia, hallintotuomioistuimia ja lakisääteisiä lautakuntia. Niiden toimivaltasuhteet ovat kaikkea muuta kuin selvät. Näin parhaansakin tekevät osapuolet saattavat joutua hakem,aan oikeaa tuomioistuinta.toiseksi vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR) -nimellä tunnettu liike on tuonut tuomitsemisen rinnalle uusia riidanratkaisuväyliä, joista tunnetuin on sovittelu. Niitä voidaan käyttää oikeudenkäynnin rinnalla, sijasta, ennen tai jälkeen oikeudenkäynin. Myös välimiesmenettely tarjoaa

14 perinteisen vaihtoehdon etenkin kaupallisiin erimielisyyksiin. Kolmanneksi kansanvälistyminen avaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia aloittaa oikeudenkäyntejä eri maissa. Riitojen pirstoutuminen on heitallista. Se työllistää turhaan tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä, kasvattaa riidan osapuolten kustannuksia sekä mahdollistaa vastapuolen uuvuttamisen. Oikeudnekäyntien aloittamista ja kulkua on perinteisesti yritetty hallinta kolmen instituution eli lis pendens-vaikutuksen, oikeusvoiman ja (sisäisen) prekluusion avulla. Ensimmäisellä yritetään koota kaikki erimielisyydet yhteen tuomioistuimeen; tähän päästään antamalla asian vireille tulemiselle muut menettelyt estävä vaikutus. Tämä estävä vaikutus eli lis pendens tarjoaakin periaatteessa, laajuudestaan riippuen, kohtalaisen tehokkaan ratkaisun samanaikaisten prosessien ongelmaan. Toisella eli oikeusvoimalla taas estetään perättäiset oikeudenkäynnit samassa asiassa. Moni riidan osapuoli ei nimittäin tyydy päättyneen oikeudenkäynnin lopputuloksen vaan yrittää uusilla oikeudenkäynneillä mitätöidä lopputuloksen. Oikeusvoima yhtäältä estää asian tutkimisen uudelleen, toisaalta taas antaa perustan uudellekin oikeudenkäynnille. Prekluusio (tässä puhutaan sisäisestä prekluusiosta) taas on tarkoitettu torjumaan vireillä olevien oikeudenkäyntien paisumista. Tällä tarkoitetaan sitä, että asianosaiset tuovat kerran alkaneeseen prosessiin aina vain uusia vaatimuksia ja perusteita. Oikeudenkäynti laajenee, pitkittyy ja kasvattaa riitapuolen kulurasitusta. Sisäinen prekluusio pakottaa asianosaiset esittämään vaatimuksensa ja perusteensa heti oikeudenkäynnin alussa. Tämä keskittäminen nostaa samalla myös lainkäytön laatua, koska oikeudenkäynti säilyttää siinä ajallisen ja temaattisen koherenssinsa. Kaikissa osioissa keskiössä on asian samuus. Samasta asiasta ei tule salllia useita oikeudenkäyntejä, jos asia taas on eri asia, perustuslaki ja ihmisoikeussopimus takaavat kansalaiselle pääsyn tuomioistuimeen. Myös ihmisoikeustuomioistuimen omaksuma linja ne bis in idem -sovelluksissa nostaa esille asian samuuden. Se, onko asia sama vai eri asia, on perinteisesti ratkaistu formaalisin kriteerin. Moderni ajattelu, erityisesti access to justice -tutkimussuuntaus ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ideaali, ovat kuitenkin pakottaneet samuuden kriteerien uudelleenarviointiin. Kriteerit ovat muuttumassa yhä tilannesidonnaisimmiksi ja tapauskohtaisemmiksi, mikä tekee sovellutuksista arvaamattomia. Selvää lisäksi on, että vanhat ohjauskeinot eivät yksin riitä ratkaisemaan moniprosessien ongelmaa, kehitettiin niitä miten tahansa. Keinojen lisäksi tarvitaan välineitä, joilla prosesseja pystytään koordinoimaan ja niiden todistelua ja lopputulosta hyödyntämään muissa prosesseissa. Tämä kehitys on vasta alkamassa, kun moniprosessien haitallisuus on alettu tunnustaa. Sisältö: Käsiteltävät osateemat : - moniprosessien ongelma, - riidanratkaisujärjestelmän linjat - lis pendens kansallisissa ja kansainvälisissä oikeudenkäynneissä - oikeusvoima ennen ja nyt, - sisäisen prekluusioon edut ja haitat, - asian samuuden määritelmä - prosessin todistus- ja heijastusvaikutukset - prosessien koordinointi Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektitentin tutkintovaatimukset: Koulu, Risto : Kaupallisten riitojen sovittelu. Helsinki Koulu, Risto : Lainkäyttöä vai hallintolainkäyttöä? Helsinki Männistö, Jarkko : Theory of Preclusion. Turku Lindell, Bengt : Processuell preklusion. Stockholm Vastuuhenkilö/opettaja: Risto Koulu

15 Lisätiedot: Projekti koostuu luennoista, seminaareista, projektitentistä, harjoitusaineista sekä tutkielmasta. Muun työskentelyn tarkoituksena on antaa valmiuksia ja tukea tutkielman laatimiseen, mikä siis on projektin pääsuoritus. Projekti rakentuu tiiviille periodityöskentelylle. Periodien ulkopuolella opiskelijalla on käytännössä vapaus järjestää oma työskentelynsä. Projektin aikataulu on ohjeellinen; siitä voidaan poiketa projektin edistymisen myötä kumpaankin suuntaan. - alkuluennot (viikko 37) - ryhmätyö- eli alkuseminaari (viikko 42) - projektitentti (viikko 46, suositus) - tutkielmaseminaari (viikko 50) - loppuseminaari (viikko 20, suositus) - tutkielman jättäminen (viikko 21, suositus) - jälkitapaamiset (viikot 38, 43) Tukevat valinnaiset opinnot: Jos projektin osanottaja haluaa suorittaa projektia tukevia prosessi- ja insolvenssioikeuden valinnaisia opintoja, hänelle suositellaan seuraavia kursseja: - kansainvälisen prosessioikeuden kurssi (Peterzens-Nysten) Rikosoikeus Projektin esittelytilaisuus on keskiviikkona klo 14 alkaen salissa P 518. Opintojakson tunniste ja nimi: Rikosoikeuden projektiseminaari Rikosoikeuden projektitentti Projektin teema: Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä Laajuus: Kohderyhmä: OTM-opiskelijat Ajoitus: sl 2015 kl 2016 Edeltävät opinnot: Projektiin osallistuvilta oikeustieteen perustutkinto-opiskelijoilta rikosoikeuden aineopintotentti, rikosoikeuden valinnaiset aineopinnot ovat eduksi Tavoite: Sisältö: Rikosoikeuden syventävien opintojen projekti Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä järjestetään yhteistyönä oikeustieteellisen tiedekunnan ja valtiotieteellisen tiedekunnan välillä. Projektiin otetaan sekä oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita (6 kpl) että valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita (6 kpl). Projektin lähestymistapa on monitieteinen, mahdollistaen sekä lainopillisen, rikosoikeustieteellisen, empiirisen tai muun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen.

16 Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektitentin kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Projektitentti, osallistuminen projektiseminaariin, harjoitusaineiden laatiminen, projektin muuhun työskentelyyn osallistuminen, pro gradu -tutkielman laatiminen Vastuuhenkilö/opettaja: apulaisprofessori Sakari Melander professori Tapio Lappi-Seppälä Opiskelijamäärä: 6 oikeustieteen perustutkinto-opiskelijaa, 6 valtiotieteen perustutkinto-opiskelijaa Rikosoikeus Projektin esittelytilaisuus on keskiviikkona klo 14 alkaen salissa P 518. Opintojakson tunniste ja nimi: Rikosoikeuden syventävien opintojen projekti: Yritysrikokset Rikosoikeuden projektiseminaari Rikosoikeuden projektitentti Laajuus: Ajoitus: sl 2015 kl 2016 Edeltävät opinnot: Projektiin osallistuvilta oikeustieteen perustutkinto-opiskelijoilta rikosoikeuden aineopintotentti, rikosoikeuden valinnaiset aineopinnot ovat eduksi Tavoite: Sisältö: Tavoitteena on, että projektiin osallistuvat opiskelijat saavat kattavan teoreettisen ja käytännöllisen kuvan projektin teemasta. Projekti koostuu johdantoluennoista (14 h), joita pitävät myös yliopiston ulkopuoliset yhteistyötahot, projektiseminaarista (projektiseminaaritapaamiset, harjoitusaineiden käsittelyseminaarit, päätösseminaari) sekä projektitentistä. Projektissa laaditaan sl 2015 kaksi harjoitusainetta. Suositeltavaa on, että ne kirjoitetaan varsinaisen tutkielman teemasta. Kl 2016 on pääsääntöisesti varattu tutkielmien kirjoittamiselle. Projektiin otetaan enintään kymmenen (10 kpl) opiskelijaa. Rikosoikeuden syventävien opintojen projekti Yritysrikokset järjestetään yhteistyössä Asianajotoimisto Bird & Birdin kanssa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektitentin kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Projektitentti, osallistuminen projektiseminaariin, harjoitusaineiden laatiminen, projektin muuhun työskentelyyn osallistuminen, pro gradu -tutkielman laatiminen Vastuuhenkilö/opettaja: apulaisprofessori Sakari Melander Opetuksen aika- ja paikka: sl 2015 kl 2016 (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin) Opiskelijamäärä: enintään 10 oikeustieteen perustutkinto-opiskelijaa

17 Valtiosääntöoikeus Valtiosääntöoikeuden projektin esittelytilaisuus pidetään ke klo 14 salissa P518. Opintojakson tunniste ja nimi: Valtiosääntöoikeuden projektiseminaari Perus- ja ihmisoikeuksien pluralismi Valtiosääntöoikeuden projektitentti Kohderyhmä: Syventävien opintojen vaiheessa olevat opiskelijat. ks. alla Edeltävät opinnot Ajoitus: Projektin järjestäytymisistunto pidetään ke klo salissa P668. Ks. tarkemmin alla Opetuksen aika ja paikka Edeltävät opinnot: Projektiin osallistuminen edellyttää vähintään 150 opintopistettä oikeusnotaariopintoja, valtiosääntöoikeuden pakollisten aineopintojen sekä oikeusnotaarin lopputyön suorittamista. Tämän lisäksi valtiosääntöoikeuden valinnaisten aineopintojen suorittaminen on suositeltavaa. Tavoite: Tavoitteena on antaa osallistujille syvällinen kuva perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmistä, merkityksestä ja keskinäissuhteista ja vaikutustavoista lakien säätämisessä ja soveltamisessa Sisältö: Käsiteltävät asiakokonaisuudet: Perus- ja ihmisoikeuksia turvaavat kotimaisen perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmän ohella ihmisoikeuksien alueelliset ja yleismaailmalliset suojajärjestelmät sekä Euroopan unionin perusoikeusjärjestelmä. Yksi ajankohtaisimmista ja tärkeimmistä kysymyksistä onkin yhtä hyvin yksilöiden kuin kotimaisen lainsäätäjän, tuomioistuinten ja viranomaisten kannalta seuraava: mikä on kotimaisen perusoikeusjärjestelmän suhde perus- ja ihmisoikeuksien ylikansallisiin ja kansainvälisiin suojajärjestelmiin? Projektissa tarkastellaan perustuslain perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten asemaa ja merkitystä Suomen oikeusjärjestyksessä ja Euroopan unionin oikeudessa. Tarkastelun kohteena on perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien merkitys sekä lainsäädännössä että oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa. Yksi tärkeä projektin teema liittyy ajankohtaiseen ja tärkeään keskusteluun valtiosääntöpluralismista (constitutional pluralism), jossa on olennaista kansallisten ja ylikansallisten valtiosääntöjen limittäisyys, vuorovaikutus ja ylipäätään valtiosääntöjen moninaisuus. Samoin projektin teema linkittyy keskusteluihin eurooppalaisesta konstitutionalismista (European constitutionalism) ja Suomen oikeuden valtiosääntöistymisestä. Suoritustavat: Suoritus koostuu johdantoluennoista, seminaari-istunnoista ja kirjallisten töiden laadinnasta sekä projektitentistä. Lisäksi projektissa pyritään järjestämään ekskursio ainakin eduskunnan perustuslakivaliokuntaan ja suureen valiokuntaan. Opiskelijoille pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan myös vierailijaluentoja sekä tilaisuuksia osallistua erilaisiin projektin teeman kannalta kiinnostaviin tieteellisiin seminaaritilaisuuksiin, luentosarjoihin tms. tilaisuuksiin. Oppimateriaali ja kirjallisuus:

18 Projektitentti (10 op), yhteensä n sivua, koostuu kaikille yhteisestä yleisestä osasta ja erityisestä osasta, jonka tutkintovaatimukset määräytyvät opiskelijan suuntautumisen mukaan. Yleinen osa 1) Ojanen, T., Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 4/2011, s (14 s.) 2) Lavapuro, J., Uusi perustuslakikontrolli, (291 s.) 3) Petman, J., Euroopan sosiaalisen peruskirjan valvontajärjestelmä. Teoksessa Ojanen, T., Sakslin, M., Suviranta, O. ja Koivisto, I. (toim.), Avoin, tehokas ja riippumaton : Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja, 2010, s (18 s.) 4) Ojanen, T., Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen kohteena ja välittäjänä. Lakimies 7-8/2014, s (16 s.) 5) Menéndez, A. J., From Constitutional Pluralism to a Pluralistic Constitution? Constitutional Synthesis as a MacCormickian Constitutional Theory of European Integration. RECON Online Working Paper 2011/02. Saatavilla osoitteesta (29 s.) 6) Walker, N., Constitutionalism and Pluralism in a Global Context. RECON Online Working Paper 2010/03. Saatavilla osoitteesta (20 s.) 7) Anderson Q.C., D. & Murphy, Cian C., The Charter of Fundamental Rights: History and Prospects in Post-Lisbon Europe, EUI LAW, 2011/08. Saatavilla osoitteesta (22 s.) 8) Fabbrini, F., The European Multilevel System for the Protection of Fundamental Rights: A neo-federalist perspective. Jean Monnet Working Paper 2010/15. Saatavilla osoitteesta (61 s.) 9) Ojanen, T., From Constitutional Periphery Toward the Center: Transformations of Judicial Review in Finland. Nordic Journal of Human Rights, Vol. 27, 2:2009, p (14 s.) 10) Pernice, U., The Treaty of Lisbon. Multilevel Constitutionalism in Action, Columbia Journal of European Law, Vol. 15, 3:2009, p (59 s.) 11) De Schutter, O., International Human Rights Law, 2010, s (192 s.) (Yhteensä 736 s.) Tentin yleinen osa suositellaan suoritettavaksi tenttiakvaariossa. Katso tenttiakvaariosta tarkemmin opintooppaan yleisen osan tenttimistä koskevasta kohdasta sekä Internetistä osoitteesta Tentin suorittamisesta muutoin kuin tenttiakvaariossa on sovittava erikseen professorin kanssa. Erityinen osa Opiskelijan suuntautumisen perusteella määräytyvistä tutkintovaatimuksista sovitaan erikseen professorin kanssa. Kirjallisuutta erityisessä osassa tulee olla noin 750 sivua. Erityisen osan tutkintovaatimuksia on mahdollista korvata myös kirjallisilla töillä (essee, kirja-arviointi tms.) professorin kanssa erikseen sovittavasta aiheesta. Valtiosääntöoikeuden syventäviin opintoihin voi sisällyttää enintään 16 opintopistettä osallistumisesta valtiosääntöoikeuden alaan kuuluviin kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin (erityisesti Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna, ks. lisää opinto-oppaan Kansainväliset oikeustapauskilpailut -kohdasta) sikäli kun niitä ei ole sisällytetty valtiosääntöoikeuden valinnaisiin opintoihin tai osaksi muita opintoja. Oikeustapauskilpailuista saaduilla opintopisteillä voi esimerkiksi korvata osan projektitentistä. Asiasta on sovittava erikseen oppiaineen vastuuopettajan kanssa. Arviointi: Projektitentin arvosana määräytyy yleisen osan ja erityisen osan arvosanojen keskiarvosta. Yleisen osan arviointi tehdään oikeustieteellisen tiedekunnan vahvistamien tenttiarvosanojen määräytymisperusteiden perusteella. Vastuuhenkilö/opettaja: Professori Tuomas Ojanen

19 Opetuksen aika ja paikka: Projektin järjestäytymisistunto pidetään ke klo salissa P668. Projektin järjestäytymisistunnossa päätetään projektin tarkasta aikataulusta ja ohjelmasta ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös opiskelijoiden toiveet (kaikkiaan opetuksen määrä on n. 56 tuntia). Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa projektin opinnot nopeammassa aikataulussa, esimerkiksi syyslukukauden aikana. Tähän liittyvistä järjestelyistä sovitaan erikseen professorin kanssa. Syyslukukausi Järjestäytymisistunto johdantoluentoineen pidetään syyskuussa. Istunnossa kartoitetaan tutkielmien aihepiirejä. - Lokakuun loppuun mennessä palautetaan tutkielmasuunnitelma. Jo tässä vaiheessa voi palauttaa myös tutkielman käsikirjoituksen osia. - Seminaari-istunnot, joissa käsitellään tutkielmasuunnitelmien tai tutkielman laadinnassa esille tulleita metodologisia, teoreettisia, sisällöllisiä tai käytännöllisiä kysymyksiä (marraskuu). Kevätlukukausi Seminaari-istunnot, joissa keskustellaan projektiopintojen nykytilasta sekä käydään läpi tutkielmien laadinnassa esille tulleita teoreettisia, sisällöllisiä ja käytännön kysymyksiä ja joissa käydään läpi sellaisten opiskelijoiden tutkielmasuunnitelmat, joita ei ole käsitelty jo syyslukukaudella (tammikuu). - Seminaari-istunnot, joissa käydään läpi joko käsikirjoituksia tutkielmien keskeisistä luvuista/jaksoista tai valmiita tutkielmia (maalis huhtikuu). Lisätiedot: Valtiosääntöoikeuden projekti toimii yhteistyössä oikeushistorian syventävien opintojen projektin Ihmisoikeuksien historia kanssa. Oikeushistorian syventävien opintojen projekti yhteistyössä valtiosääntöoikeuden oppiaineen kanssa: Ihmisoikeudet Euroopassa Projektin vetäjät: Jukka Kekkonen ja Tuomas Ojanen Projektin teemana on ihmisoikeuksien historian Ranskan suuresta vallankumouksesta (1789) nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Tarkastelun keskiössä ovat oikeudelliset muutokset lainsäädännön, oikeuskäytännön oikeudellisen ajattelun jotka ovat johtaneet kansalaisten oikeudellisen aseman ja yhdenvertaisuuden vahvistumiseen pitkällä aikavälillä Suomessa ja muualla Euroopassa. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin vaiheisiin, jolloin perus- ja ihmisoikeuksia on vahvistettu (toisen maailmansodan jälkeisen vuodet, Berliinin muurin kaatumisen jälkeinen aika, Euroopan integraatio) tai jolloin ne ovat joutuneet kriisien vuoksi vaakalaudalle (sodat, talouslamat). Näin projektin teemat kiinnittyvät liberaalisen oikeusvaltion historian ratkaiseviin vaiheisiin. Näiden vaiheiden oikeudellisia muutoksia tutkitaan liittämällä ne kunkin aikakauden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Tätä kautta voidaan luoda näköaloja myös tulevaisuuteen, siihen millaisia muutoksia perus- ja ihmisoikeudet ja niiden toteuttaminen tulevat kohtaamaan erilaisissa oikeudellis-poliittisissa olosuhteissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Vuosi 2020 on merkkivuosi usealle Suomen nykyisen oikeudellisen muutoksen elementille: Euroopan ihmisoikeussopimus Suomea sitovaksi vuonna 1990, perusoikeusuudistus 1995, EU-jäsenyys 1995, uuden perustuslain voimaantulo Projektin keskeinen tavoite on kiinnostavien aiheiden perehtyä tutkimukselliseen ajatteluun, siihen miten tutkimuskysymyksiä asetetaan ja millaisen aineiston avulla ja miten niihin vastataan perustellusti. Tutkimuksellisen ajattelun kehittäminen on työalasta riippumatta fundamentaalisen tärkeä tavoite. Juristien työ perustuu ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on edelleen lisätä osallistujien valmiuksia perus- ja ihmisoikeuskysymysten havaitsemiseen sekä lainsäädännön ja oikeuskäytännön kriittiseen arviointiin perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Samalla projektissa myös tutustutaan erilaiseen perus- ja ihmisoikeuksia koskevaan kritiikkiin.

20 Projektin yhteydessä opiskelijat laativat sivun tutkielman. Esimerkkiluettelo mahdollisista tutkielman aiheista esitellään projektin esittelytilaisuuksissa huhtikuun lopussa. Esittelytilaisuuden jälkeen luetteloa voi kysyä projektin vetäjiltä tai opintotoimistosta. Projektissa ei suoriteta kirjatenttiä, vaan se korvataan tutkimuksen peruskysymyksiä käsittelevällä esseellä, joiden kirjallisuus sovitaan yhdessä vetäjien kanssa. Projekti toteutetaan läheisessä yhteistyössä valtiosääntöoikeuden oppiaineen syventävien opintojen projektin kanssa. Valtiosääntöoikeudesta kiinnostuneet opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita projektiin. Projektin eteneminen Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään jo kesäkuun alussa, jotta mahdollisimman monet voisivat saada tutkimusaiheen valittua ennen kesää. Syyslukukauden ohjelmaan kuuluvat aihepiirin (3 h) johdattelevat ja tutkimuksen metodologiaa (3h) käsittelevät luennot ja tiiviit seminaarijaksot, joista yksi pyritään järjestämään Helsingin ulkopuolella yliopiston tutkimusasemilla. Kevään seminaarijaksoissa (joista yksi Helsingin ulkopuolella) käydään läpi osallistujien töitä useampaan kertaan. Molempina lukukausina projektilaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua oikeushistorian ja valtiosääntöoikeuden jatkokoulutusseminaarin istuntoihin. Näihin osallistumalla voi myös korvata mahdollisia poissaoloja seminaarin kokoontumisista. Projektissa järjestetään ekskursseja ainakin eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan, ihmisoikeuskeskukseen ja eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Projektiin voivat hakea myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole pääsäännön mukaan vaadittavia opintopisteitä. Velvoiteoikeus Projektin esittelytilaisuus torstaina klo salissa P518. Opintojakson tunniste ja nimi: Velvoiteoikeuden projektiseminaari Velvoiteoikeuden projektitentti Laajuus: Kohderyhmä: Ajoitus: Periodit I-IV Sisältö: Projektin aihe: Pohjoismaiset oikeustoimilait 100 vuotta Suomen oikeustoimilaki, joka on yksi sopimusoikeutemme peruslakeja, säädettiin 1929 Ruotsin, Norjan ja Tanskan esikuvien mukaisesti. Ruotsin oikeustoimilaki, eli avtalslagen, täyttää kesällä 2015 sata vuotta. Vaikka on väitetty, että oikeustoimilaki olisi raunio, se on lähes muuttumattomana edelleen sopimusten solmimista, edustusta sekä sopimusten pätemättömyyttä ja sovittelua sääntelevä perustavanlaatuinen laki.

Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html

Lisätiedot

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013)

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013) Tiedekunnan oppiaineet Tiedekunnan oppiaineet on esitetty opintooppaassa aakkosjärjestyksessä. Oppiainekohtaiset valinnaiset opinnot seuraavat välittömästi pakollisten aineopintojen jälkeen lukuun ottamatta

Lisätiedot

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto REETTA TOIVANEN JA MERJA PENTIKÄINEN * 11 Yliopistot 11.1 Johdanto Suomi osallistui vuonna 2010 toista kertaa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun

Lisätiedot

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Oikeusinformatiikka Maisteritutkielma Maiju Knuuti 0231617 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys NÄINHÄN ME SOVITTIIN Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys Lapin yliopisto Pro Gradu Aleksi Hyyryläinen Velvoiteoikeus Syksy 2014 Lapin

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot