Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava"

Transkriptio

1 Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh Ympa Kh liite 4 Ympa Ympa om Ympa Ympa liite 21

2 ASIA 528/ /2011 Vihdin Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Asemakaavan laatija: Arkkitehti SAFA YKS 140 Timo Takala Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky Asemakatu Oulu s-posti puh. (08) , matkap KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN TAVOITTEET KAAVALUONNOS Ympa Ympa liite 21 Ympa Ympa om Tavoitteet Kh liite kuulutus valmisteluaineiston nähtävillä pidosta. Valmisteluaineisto julkisesti nähtävillä Ympa Kh KAAVAEHDOTUS VASTINEET KAAVAN HYVÄKSYMINEN Tämä selostus liittyy päivättyyn asemakaavaehdotukseen 1:2000. Tämä raportti julkaistaan kunnan internet-kotisivuilla: Raportin valokuvat ja teemakartat Marko Väyrynen Timo Takala ja Vihdin kunnan kaavoitustoimi Pohjakartat ja ilmakuvat Maanmittauslaitos, lupa nro 17/MML/11 Vihdin kunnan mittaustoimi Selostuksen on laatinut Timo Takala 2

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Vihti Taajama: Otalammen taajama Taajaman osa: Eerola Kaavan nimi: Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavanumero: kaava Ot 19 Asemakaava koskee seuraavia Härkälän kylän tiloja tai osaa niistä: Eerola 1:548, Eerola II 1:576, Tapiola1:318 Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 42 ha. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Otalammella Härkälän kylässä. Suunnittelualue käsittää laajasta Härkälän peltoaukiosta etelään työntyvän pienen peltokuvion sekä sitä ympäröiviä metsäalueita. Suunnittelualueella on yksi omakotitalo sekä Eerolan tilakeskuksen rakennukset, jotka ovat olleet viimeksi hevostilan käytössä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Laurin paikallistiehen ja idässä Kiviojantiehen. Lännessä ja etelässä alue rajautuu Helsingin kaupungin omistaman Eerolan tilan rajoihin. Asemakaava-alueelle saavutaan Laurin paikallistien ja Kiviojantien yksityistien kautta. 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan laatimiseen on päätetty ryhtyä kunnanvaltuuston päätöksellä Asemakaavaa on hakenut maanomistaja, Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin alustavan toteutusmallin mukaan tilalle perustettaisiin kiinteistöyhtiömuotoinen ryhmäpuutarha. Kiinteistöyhtiön osakkaat valittaisiin arpomalla halukkaista helsinkiläisistä, kuitenkin niin, että osa palstoista tarjottaisiin vihtiläisten haettavaksi. Osakkaat vastaisivat kaikista hankkeen kustannuksista. Kaikki mökit varustettaisiin kunnallistekniikalla ja niiden käyttö olisi mahdollista ympärivuotisesti. Helsingin kaupunki tekisi kiinteistöyhtiön kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen. Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle Helsingin kaupunki laatii asemakaavan laatimisen yhteydessä myös ryhmäpuutarhan yleissuunnitelman, johon kuuluvat alueen vesihuoltosuunnitelma ja alueen sisäisen tiestön ja viheralueiden yleissuunnitelmat. 1.5 Luettelo liiteasiakirjoista Liite 1 OAS Liite 2 Kaavakartta Liite 3 Kaavamerkinnät ja määräykset Liite 4 Seurantalomake Kaava-alueen rajaus (rajattu punaisella) Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 17/MML/11 1

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Luettelo liiteasiakirjoista Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 3 2. Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava 3 3. Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaavan tavoitteet MRL:n sisältövaatimukset Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Vuorovaikutus valmisteluvaiheessa Luonnoksesta jätetyt lausunnot ja mielipiteet Asemakaavan kuvaus Asemakaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kunnan ilmastostrategia Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät Nimistö Asemakaavan toteutus Toteutusta koskevat suunnitelmat 23 Liite 2 asemakaavakartta 26 Liite 3. kaavamerkinnät ja -määräykset 28 2

5 1.6 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Eerolan siirtolapuutarhan yleissuunnitelma, Helsingin kaupunki, Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky 1991 Eerolan tilakeskuksen rakennusinventointi, inventointikortti , Hilkka Högström Palveluverkkosuunnitelma Vihdin pohjavesialueet 2005, Uudenmaan ympäristökeskus, Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Uudenmaan tiepiiri ja Vihdin kunta, 2005 Erityissuojelua vaativat vesistöt, vesistöjen erityissuojeluryhmän mietintö, Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, työryhmän mietintö 63, 1992 Vihdin kunnan strategia vuosille , Kv Vihdin kunnan ilmastostrategia kv Uudenmaan maakuntakaava, maakuntavaltuusto 2004 Vihdin Eerolan luontoselvitykset vuonna 2011, Faunatica Oy, 2011 Eerolan siirtolapuutarha, Yleispiirteinen perustamistapaselvitys SITO OY Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatimiseen on päätetty ryhtyä kunnanvaltuuston päätöksellä Asemakaavaa on hakenut maanomistaja, Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin ja Vihdin kunnan välinen kaavoituksen aloittamissopimus on hyväksytty Vihdin kunnanhallituksessa Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle 2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi ympäristölautakunnan kokouksessa , 65. Kaavatyö kuulutettiin vireille Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä välisen ajan. Otalammen koululla pidettiin yleisötilaisuus Asemakaava Asemakaava-alueeksi on otettu Helsingin kaupungin omistaman Eerolan tilan pohjoisosa sekä sen sisällä oleva Eerolan tilakeskuksen alue, joka on niinikään Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaavan yhtenäisyyden vuoksi Eerolan tilan sisällä oleva tilasta aikoinaan lohkottu yksityinen rakennuspaikka (Tapiola 1:318 ) on otettu mukaan asemakaavaan. Ryhmäpuutarhaa varten perustettavalle yhtiölle on rajattu tarkoituksenmukainen ja -muotoinen vuokra-alue, joka on merkitty asemakaavaan ryhmäpuutarha-alueena. Jäljelle jäävät osat Eerolan tilasta on merkitty asemakaavassa pääosin retkeilyalueiksi. Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 42 ha, josta n. 25 ha on osoitettu ryhmäpuutarha-alueeksi, n. 0,2 ha olemassa olevalle asuntotontille. Loput, n. 16 hehtaaria on osoitettu retkeily- ja vesialueiksi. 3

6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alueen ytimen muodostaa alueella sijainnut Eerolan tila peltoineen. Peltoalue muodostuu kapeahkosta kallioisten moreenimäkien väliin jääneestä hienompien maalajien painanteesta. Pellot on aikoinaan raivattu tarkoin moreenimäkien reunoihin asti. Kaava-alue on pääosiltaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Maanomistajan kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimus. Alueella ei ole toistaiseksi kunnallistekniikkaa. Alueen kiinteistöillä on omat kaivot ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Alueella on Eerolan tilan entinen tilakeskus rakennuksineen sekä yksi omakotitalo. Tilakeskuksessa on vuonna 1938 rakennettu asuinrakennus sekä navettarakennus, sauna ja varasto. Asuinrakennus ei ole ollut viime vuosina vakituisessa asumiskäytössä. Tilakeskuksen alueella on viime aikoina pidetty hevosia. Tapiolan tilalla 1:318 on 1970-luvulla rakennettu omakotitalo Luonnonympäristö Maisemarakenne ja maisemakuva Suunnittelualue sijaitsee Härkälänjoen laakson laajan viljelyalueen eteläreunalla. Ryhmäpuutarha sijoittuu laajasta peltoaukiosta etelään kuroutuneen pienen peltolahdekkeen ympärille. Peltokuviota reunustavat verrattain jylhät kallioiset mäkimaastot. Asemakaava-alue viettää pohjoiseen kohti Härkälänjokea, jonne alueen pintavedet virtaavat pienempiä ojia pitkin. Härkälänjoki laskee edelleen Lepsämänjokeen. Alueen korkeuserot ovat n. 25 metriä. Korkeustaso Laurintien tuntumassa on n. +58m mpy ja korkeimmilla mäkien lakialueilla Eerolan tilan eteläosassa n. 90m mpy. Kallioperä, maaperä, rakennettavuus ja kaltevuudet. Asemakaava-alue on kallioisten moreenimäkien ympäröimä laaksopainanne. Laakson pohja on savikkoa. Osa metsämökeistä sijoittuu moreenimäkien rinteille, mutta suurin osa ryhmäpuutarha-alueesta sijoittuu savikolle. Ote Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartasta (1995). sininen savikkoa, punainen moreenia, ruskea turvetta Tehdyt tutkimukset Eerolan ryhmäpuutarhan alueella on tehty kesän 2011 aikana puristinheijari- siipi- ja porakonekairauksia. Lisäksi alueella on otettu maanäytteet 3 pisteestä. Maaperä Maanpinta on tutkimusalueen etelä- ja kaakkoisosassa tasolla n. +70 ja kalliopinta sijaitsee lähellä maanpintaa. Maaperä on hiekkaa ja moreenia n. 0,2 2 m paksuudelta. Alueen pohjoisosassa sekä itä- ja länsireunoilla maanpinta on tasolla Maaperä on savea ja silttiä n. 4 8 m paksuudelta. Savikerroksen alla on hiekkaa tai moreenia. Alueen länsireunalla sijaitsevan lammen läheisyydessä pinnassa on n. 1 m paksuudelta turvetta. Saven siipikairalla mitattu suljettu leikkauslujuus on alueen länsiosassa 5 20 kpa ja vesipitoisuus vaihtelee välillä %. Alueen pohjoisosassa saven leikkauslujuus on n. 50 KPa ja vesipitoisuus %. Rakennusten ja teiden perustaminen Alue soveltuu rakentamiseen. Alueella esiintyvät savikerrokset ovat enimmillään noin 10 m paksuisia. Löyhät humuspitoiset pintamaakerrokset on poistettava ennen rakentamista ja korvattava karkearakeisella täytemaalla. Suunnittelualueelle on suunniteltu pientaloja alueelle perustettavaa ryhmäpuutarhaa varten. Alueen perustamistavat on jaettu kolmeen luokkaan rakennettavuuden mukaan: 1. Kantava pohjamaa, 2. Kuivakuorisavi ja 3. Paksu savikko. Alueen pinnanmuodot 4

7 Rakennettavuusselvityksen kartta (Pohjana luonnosvaiheen yleissuunnitelma) Kantava pohjamaa (alue 1) Kantavan pohjamaan alueella (alue 1) maaperä on pääosin moreenia tai kalliota. Perustamistapana voidaan käyttää maanvaraista perustamista pilari- tai perusmuurianturalla. Irtomaa on routivaa, joten anturaperustusten alle on sijoitettava routaeriste tai tehtävä routamassanvaihto 1,9 m syvyyteen asti. Kunnallistekniikan vaativat kaivannot kaivetaan luiskaten tai louhitaan. Perustuksena tasausmurske tai murskearina. Kuivakuorisavialue (alue 2) Alueella, jossa on paksu kuivakuorisaven kerros ja enintään ohut kuivakuorisaven alapuolinen savikerros (alue 2), voidaan perustamistapana kevyelle yksikerroksiselle puurakenteiselle mökille käyttää maanvaraista perustamista pilari- tai perusmuurianturalla. Tällöin anturan alle tarvitaan routamassanvaihtoa sekä lämpöeristykset. Vaihtoehtona tulee kysymykseen ruuvipaaluperustus, jolloin rakennuspaikalla ei tarvitse tehdä routamassanvaihtoa. Humuksen poisto ja pohjan tasaus täyttösoralla riittää. Alle 2 m syvät kunnallistekniikan kaivannot voidaan kaivaa luiskaten kaltevuudessa 2:1..1:1 olosuhteista riippuen. Syvemmät kaivannot suunniteltava tapauskohtaisesti. Savikkoalue (alue 3) Pehmeiköllä sijaitsevat rakennukset suositellaan perustettavaksi paaluille. Käytettäessä kantavaan kerrokseen ulotettuja ruuvipaaluja rakennuspaikalla riittää humuksen poisto ja tarvittaessa tontin tasausleikkausta sekä tontin tasaus täyttösoralla. Pehemeimmillä alueilla yli metrin täyttökerroksia ei suositella ilman tarkempia geoteknisiä tarkasteluja. Lammen lähellä on mahdollista, että turvealue ulottuu mökkien alueelle. Turve- ja liejualueella on rakennuksen alueella suoritettava massanvaihto, jossa turve- ja eloperäiset ainekset poistetaan rakennusalueelta ja korvataan karkearakeisella täyttömaalla. Jos turvetta havaitaan piha-alueilla, se poistetaan ja korvataan soveltuvalla maa-aineksella (kitkamaa, kasvualusta). Alueella kunnallistekniikka voidaan alustavien tietojen pohjalta rakentaa murskearinalla saven varaan. Mahdollisilla turvealueilla turve ja lieju on ensin poistettava putkijohdon alta ja korvattava kantavilla mailla. Kunnallistekniikan kaivannoissa on varauduttava kaivantojen mahdolliseen tukemiseen. Syvät kaivannot tulee aina tukea esimerkiksi ponttiseinin. Tiet ja kadut perustetaan pääsääntöisesti maanvaraisesti. Mahdolliset turpeet ja liejut poistetaan tiealueelta ja korvataan karkearakeisella massanvaihdon täytteellä. Maaperän routamitoitus Maaperä alueella on routivaa. Rakennusten perustuksille tulee tehdä riittävä routimaton massanvaihto tai suojata ne routaeristeellä. Kylmien rakennusten perustukset on vietävä 1,9 m syvyyteen tai lämpöeristettävä. Talon alapohjan tulee olla sellainen, että radonvirtausten reitit katkaistaan ja rakennuspohja tuuletetaan. Jatkotoimenpiteet Suunnittelualueen pohjatutkimuksia voi myöhemmin täydentää tonttikohtaisia perustusselvityksiä varten. Suunnittelualue on jaettu eri osa-alueisiin perustamistavan mukaan. Tehtyjen tutkimusten määrä ei kaikilta osin ole riittävä, jotta niiden perusteella voitaisiin määritellä rakennuskohtainen perustamistapa riittävän tarkasti. 5

8 Pienilmasto Ryhmäpuutarha sijoittuu erittäin suojaisan peltokuvion äärelle. Paikka ei ole myöskään liian paahteinen aluetta reunustavien metsien ja mäkien johdosta. Hallaisuuden estämiseksi puutarha-alueen keskiosa pidetään avoimena. Näin hallaöiden kylmä ilma pääsee valumaan Härkälänjoen laaksoon. Vesistöt ja vesitalous Härkälänjoki on maakuntakaavassa osoitettu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pintavedeksi. Ryhmäpuutarhan vedet valuvat pieniä ojia myöden Härkälänjokeen. Pintavesien viivyttämiseen ja puhdistamiseen tullaan ryhmäpuutarhan suunnittelussa kiinnittämään erityistä huomiota. Asiasta on kaavaan otettu myös kaavamääräyksiä. Viemärin tuleminen kylälle tekee mahdolliseksi läheisten kiinteistöjen liittymisen viemäriin, joka osaltaan vähentää ravinteiden kulkeutumista vesistöön. Kasvillisuus ja eläimistö Vihdin alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, joka ulottuu eteläisimpien rannikkoseutujen eli hemiboreaalisen vyöhykkeen rajalta Järvi-Suomeen ja Pohjanlahden rannikolle saakka. Eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä puusto on runsasta ja kasvukausi vrk. Kasvillisuusvyöhykkeelle luonteenomaisia puulajeja ovat vaahtera, lehmus ja pähkinäpensas. Eerolan aluetta reunustavat karut kallioiset moreenimäet. Laakson pohja on raivattu pelloksi. Mäkien laelta alaspäin metsätyypit vaihettuvat tuoreiden kankaiden kautta kosteikon ympärillä oleviin lehtomaisiin metsiin. Luonnon ja maiseman suojelukohteet Alueelta tehtiin vuonna 2011 luontoselvitys. Selvityksen laati Faunatica Oy. Luontotyyppinä suojeltava suolampi 6 Luontoselvitykseen sisältyivät seuraavat osatyöt: 1. Luontoarvojen taustaselvitys: aiempien luontotietojen kokoaminen 2. Luontoarvojen perusselvitys: luontotyyppien ja huomionarvoisten putkilokasvien kartoitus 3. Linnustoselvitys 4. Lepakkoselvitys 5. Liito-oravaselvitys 6. Viitasammakkoselvitys Tiivistelmä selvityksen tuloksista Selvitysalueella on yksi metsä- ja vesilakien luontotyyppejä sisältävä kohde eli alueen keskiosissa sijaitseva lampi suo- ja kosteikkoreunuksineen. Kohde toimii myös viitasammakon lisääntymispaikkana, jonka hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaisesti kiellettyä. Kohde sisältyy myös tärkeimmän linnustoalueen rajaukseen. Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee huolehtia lammen ja sitä ympäröivän suo- ja kosteikkoalueen vesitalouden säilymisestä muuttumattomana. Selvitysalueella pesi tai mahdollisesti pesi ainakin 44 lintulajia, joista kuusi on luokiteltuja (lintudirektiivin lajeja, silmälläpidettävä laji ja Suomen vastuulaji). Lisäksi havaittiin useita linnustolle arvokkaiden alueiden määrittelyä tukevia indikaattorilajeja. Tärkein linnustoalue sisältää lammen ympäröivine kosteikkoineen sekä siihen liittyvät yhtenäiset metsäalueet. Alueella havaittiin viisi pohjanlepakkoa, yksi vesisiippa ja yksi viiksisiippa/isoviiksisiippa. Yhtään lepakkokoloniaa ei löytynyt. Selvitysalueella ei ole sellaisia lepakoille erittäin tärkeitä paikkoja, joissa tehdyt muutokset haittaisivat oleellisesti lajien elinolosuhteita. Suojeltavia tai uhanalaisia putkilokasviesiintymiä tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei havaittu. Myöskään merkkejä liito-oravan esiintymisestä ei havaittu, mutta alueella on liito-oravalle sopivaa metsikköä.

9 Eerolan keskeistä pelto- ja niittyaukeaa Alueen eteläosan kallioista lakialuetta 7

10 3.1.3 Rakennettu ympäristö Esihistoria Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja. Aluetta ei ole pidetty arkeologisesti mielenkiintoisena vyöhykkeenä, joten alueella ei ole tehty arkeologisia tutkimuksia. Alueen asutushistoria ja nykyinen rakennuskanta Eerola II 1:576 (Eerolan tilakeskus) Eerola on entinen Härkälän kartanon torppa Stenbacka. Eerola lohkottiin vuonna 1937 kartanon maista itsenäiseksi 60 hehtaarin tilaksi. Eerolan tilalle muutti Härkälän vararikon jälkeen kartanon entinen omistaja Santeri Kaljala. Tila oli hänen poikansa Eeron omistuksesta, minkä mukaan tila sai nimen Eerola. Härkälän kartanon päärakennus purettiin ja kerrotaan, että Eerolan tilan nykyinen päärakennus rakennettiin puretun kartanon aineista. Rakennusvuodeksi on ajoitettu vuosi (Lähde: Inventointikortti Hilkka Högström ) Päärakennus on rapattu aikakauden funktionalismin hengessä. Rakennuksen kuisteissa on havaittavissa kuitenkin vielä myös kaksikymmenluvun klassismin piirteitä. Rakennus on ollut viime vuosina hevostilan käytössä ja on päässyt heikkoon kuntoon. Rakennuksella ei ole katsottu olevan erityistä rakennus- tai kulttuurihistoriallista arvoa. Tilan navetta sijaitsee Kiviojantien toisella puolella asemakaava-alueen ulkopuolella. Tilakeskuksen alueella on lisäksi pieni saunarakennus. Alueen tuoretta kangasmetsää Tapiola 1:318 Alueen luoteiskulmassa on omakotitalo, jonka rakennuspaikka on lohkottu Eerolan tilasta vuonna Tilalle on 1970-luvun alussa rakennettu omakotitalo. Rakennus edustaa aikakaudelle tyypillistä omakotitalojen rakennustapaa. Rakennuksella ei ole erityistä rakennus- tai kulttuurihistoriallista arvoa. Palvelut Kaava-alue tukeutuu Otalammen tarjoamiin palveluihin. Otalammen koulu sijaitsee noin neljän kilometrin päässä suunnittelualueelta. Koulussa on peruskoulun luokat 1-9. Härkälän koululla on luokat 1-4. Härkälän koululle on matkaa n. 1,5 km. Lähin kauppa on Otalammentien ja Vanhan Porintien risteyksessä n. kilometrin etäisyydellä kaava-alueelta. Eerolan päärakennus 8

11 Kiviojantie asemakaava-alueen kohdalla, taustalla Eerolan tilakeskus Virkistys Kaava-alueen ympäristössä on runsaat lähivirkistysmahdollisuudet. Suunnittelualue sijaitsee Salmen kartanon ulkoilumaastojen läheisyydessä. Myös asemakaava-alue vaihtelevine maastoineen tarjoaa hyviä ulkoilumahdollisuuksia. Liikenneverkko Suunnittelualueelle saavutaan Vanhalta Porintieltä (Tie 120 Helsinki-Olkkala) Otalammentien (Ollilantie 11317) ja Laurintien (11319) kautta. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa Laurintiehen ja idässä Kiviojantiehen. Ryhmäpuutarha-alueelle saavutaan Kiviojantieltä. Alueen tiestö Laurintie toimii yhteytenä suunnittelualueelta Vanhalle Porintielle, joka on yhdystie pääkaupunkiseudulle sekä Vihdin taajamiin. Nykyiset liikennemäärät Vanhalla Porintiellä ovat 4364 ajon./ vrk, Otalammentiellä 573 ja Laurintiellä 517 ajon./vrk. Kiviojantie on n. kilometrin pituinen päättyvä yksityistie, joka palvelee tien varren n. kahtakymmentä taloutta. Tie on sorapintainen. Joukkoliikenne Lähin linja-autopysäkki sijaitsee Otalammentien ja Vanhan Porintien risteyksessä n. kilometrin etäisyydellä kaava-alueelta. Arkipäivisin pysäkiltä on viisi vuoroa Helsinkiin ja Helsingistä. Vihtiin ja Nummelaan on vain kouluvuorot aamulla ja iltapäivällä kouluaikana. Kevyt liikenne Nykyisellä tiestöllä ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2005 on osoitettu kevyen liikenteen väylien rakentamisen tarve Vanhan Porintien ja Otalammentien varsille. Laurintien varteen kevyen liikenteen väyliä ei ole suunniteltu. Laurintie Tekninen huolto Hanketta varten joudutaan rakentamaan kunnallistekniikka Härkälän koululta Eerolaan, mikä mahdollistaa Vihdin Veden toiminta-alueen laajentamisen Otalammelta kaakkoon. Viemärin ja vesijohdon rakentaminen alueelle antaa mahdollisuuksia Härkälän kylän kiinteistölle viemäriin ja vesijohtoon liittymiselle. Ympäristöhäiriöt Laurintien liikenne on n. 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tie on päällystetty, joten se ei aiheuta mainittavia haittoja puutarha-alueelle. 9

12 3.1.4 Maanomistus Pääosan suunnittelualueesta omistaa Helsingin kaupunki. Alueella on yksi yksityinen asuntokiinteistö. Vihdin kunta on tehnyt aluetta koskevan kaavoituksen käynnistämissopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Valtioneuvosto on vuonna 2000 tehnyt päätöksen tavoitteista, ja niitä on tarkistettu marraskuussa Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä , ja vahvistamisesta tehdyt valitukset on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan. Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen, eli 2. vaihemaakuntakaava on vireillä. Siinä ei olla esittämässä muutoksia, jotka vaikuttaisivat Eerolan alueen suunnitteluun. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ajalla Otalampi-Härkälä-Ruskelan osayleiskaava Alueella on voimassa Otalampi-Härkälän osayleiskaava (kv , YM ), jossa kohde on osoitettu ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalueeksi (RP). Asemakaavat Alueella ei ole ennestään asemakaavaa. Rakennusjärjestys Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Vihdin kunnassa noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty. Pohjakartta Kaavan laatimisen yhteydessä on alueelle laadittu pohjakartta. FM Internationalin laatima kartta perustuu pääosiltaan Helsingin kaupunkimittauksen vuonna 1991 mittakaavassa 1:1000 laatimaan karttaan. Pohjakartan raja-aineistot ja tärkeimpiä maastokohteita on tarkennettu uudelleenkartoituksessa maastomittauksena. Kartan tarkkuus täyttää mittausluokan 2 vaatimukset, joka on katsottu riittäväksi tämän asemakaavan pohjaksi. Vihdin kunnan maankäyttöinsinööri Tiina Hartman on hyväksynyt pohjakartan Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat Vihdin kunnan ilmastostrategia, Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vihdin kunnan ilmastostrategian Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Vihdin kunnan kanssa yhteistyössä Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelman vuonna Aluetta koskevat sopimukset Helsingin kaupungin ja Vihdin kunnan välinen kaavoituksen aloittamissopimus on hyväksytty Vihdin kunnanhallituksessa

13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Helsingin kaupungilla on jatkuvasti kysyntää ryhmäpuutarhatonteista eikä kaupungin alueelta ole enää löydettävissä helposti uusia ryhmäpuutarhoiksi soveltuvia alueita. Helsingin kaupunki suunnitteli Eerolan alueelle siirtolapuutarhaa jo ja 1990 lukujen vaihteessa. Siirtolapuutarhasta järjestettiin vuonna 1989 yleinen maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti arkkitehti Timo Takala ehdotuksellaan Eerolan kylä. Voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittiin alueen yleissuunnitelma ja hankkeelle saatiin alueellinen poikkeuslupa. Hanke kuitenkin raukesi tuolloin taloudelliseen taantumaan luvulla Helsingissä alettiin etsiä uusia ryhmäpuutarhapaikkoja, jolloin Eerolan alue nousi uudelleen esille. Helsinki käynnisti neuvottelut hankkeesta Vihdin kunnan kanssa uudelleen Osalliset Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat, asukkaat, infrastruktuurin rakentajat ja ylläpitäjät sekä muut alueen toimijat. Lisäksi osallisia ovat kunnan sisäiset viranomaiset sekä kunnan ulkopuolisista viranomaisista muun muassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Osalliset on lueteltu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet MRL:n sisältövaatimukset Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Vihdin kunta on suhtautunut myönteisesti ryhmäpuutarhahankkeeseen jo silloin kun se oli vireillä ensimmäisen kerran ja 1990-lukujen vaihteessa. Kunta on varautunut ryhmäpuutarhaan osoittamalla Eerolan tilan ryhmäpuutarhaalueeksi Otalampi-Härkälä-Ruskelan osayleiskaavassa. Kunnan tavoitteena on kehittää Eerolaan ryhmäpuutarhaalue täydentämään Otalammen ja Salmen alueen virkistyspalveluita. Kunta ei kuitenkaan halua alueelle muodostuvan uutta ympärivuotista asumista. Eerolan siirtolapuutarhan yleissuunnitelma vuodelta Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatimiseen on päätetty ryhtyä kunnanvaltuuston päätöksellä Asemakaavaa on hakenut maanomistaja, Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin ja Vihdin kunnan välinen kaavoituksen aloittamissopimus on hyväksytty Vihdin kunnanhallituksessa Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuodelle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi ympäristölautakunnan kokouksessa , 65. Kaavatyö kuulutettiin vireille Vihdin kunnan ilmastostrategia Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vihdin kunnan ilmastostrategian Strategian tavoitteista korostuvat ryhmäpuutarhansuunnittelussa erityisesti seuraavat tavoitteet: 1. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 2. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 3. Sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 7. Varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Imeytetään hulevedet ja vähennetään asfaltti- ym. tiivispintaisiksi rakennettuja alueita. 11

14 Otalampi-Härkälä-Ruskelan osayleiskaava Alueella on voimassa Otalampi-Härkälän-Ruskealan osayleiskaava (kv , YM ), jossa kohde on osoitettu ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalueeksi (RP). Eerolan tilan eteläosa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueen läpi on osoitettu ulkoilureitti. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Pääsääntöisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueidenkäytön suunnitteluun maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta. Kuntatasolla taas yleiskaavan merkitys korostuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan konkretisoinnissa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat kuitenkin myös asemakaavoitusta silloin, kun alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa ne olisi jo huomioitu. Lisäksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ns. erityistavoitteet sisältävät kaikkia kaavatasoja, myös asemakaavoitusta koskevia velvoitteita, mikäli tavoitetta ei ole kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa. Tämän asemakaavan laatimista ohjaavat erityisesti seuraavat valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitut asiakohdat: 4.2 Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Erityistavoitteet Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. Kaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Yleistavoitteet Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisemaalueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. Eerolan ryhmäpuutarha liittyy pääkaupunkiseudun tärkeään Nuuksion järviylängön luonto- ja retkeilyalueeseen ja siellä erityisesti Helsingin kaupungin omistamaan Salmen kartanon virkistysalueeseen. Ryhmäpuutarhan rakentamisella tuetaan ekologisesti kestävää lähimatkailua ja -lomanviettoa. Ote Otalampi-Härkälä-Ruskelan osayleiskaavasta 12

15 Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä , ja vahvistamisesta tehdyt valitukset on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan. Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen eli 2. vaihemaakuntakaava on vireillä. Siinä ei olla esittämässä muutoksia, jotka vaikuttaisivat Eerolan alueen suunnitteluun. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ajalla Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä Maakuntakaavassa on kolme Eerolan suunnittelua ja asemakaavan laatimista velvoittavaa merkintää: Eerolan tila on merkitty virkistysalueeksi osana Salmenkartanon virkistysaluetta. Alueen kautta kulkevaksi on merkitty seudullinen ulkoilureitti. Härkälänjoki on merkitty vedenhankinnan kannalta arvokkaaksi pintavesialueeksi. Ryhmäpuutarhan voidaan katsoa olevan virkistysalueen toteuttamista ja siten maakuntakaavan tarkoittamaa toimintaa. Ulkoilureitti otetaan huomioon ryhmäpuutarhan suunnittelussa ja merkitään asemakaavaan. Härkälänjoen veden suojelu otetaan huomioon alueen hulevesisuunnittelussa ja asemakaavaan otetaan asiasta velvoittava asemakaavamääräys. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Eerolan tila on tullut Helsingin kaupungin omistukseen Salmen kartanon maiden hankinnan yhteydessä. Tila on varattu palvelemaan kaupunkilaisten kaukovirkistystarpeita. Ryhmäpuutarha-alue on tarkoitettu palvelemaan virkistysalueena muitakin kuin tulevia ryhmäpuutarhan osakkaita. Tämän vuoksi tilan metsäalueet osoitetaan asemakaavassa yleisiksi retkeilyalueiksi. Ryhmäpuutarha-alueen eteläosan kautta osoitetaan asemakaavassa myös yleinen virkistysreitti Vanhalta Porintieltä Kiviojantielle. Reitti palvelee retkeilykäyttöä Salmen kartanon ja Salmijärven suuntaan/suunnasta. Avattava reitti palvelee ulkoilukäytön ohella myöskin yhteytenä Porintien linja-autopysäkille puutarhan eteläosasta ja Kiviojantieltä. Pysäköintitarpeista huolehditaan ryhmäpuutarha-alueella. Helsingin kaupungin virkistysalueiden rakentamisen ohjauksessa kiinnitetään huomiota hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen. Hulevesisuunnitelma laaditaan asemakaavan laatimisen ja puutarhan yleissuunnitelman yhteydessä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Osallisten tavoitteet Vuorovaikutuksessa osalliset ovat suhtautuneet jokseenkin poikkeuksetta positiivisesti asemakaavan lähtökohtaan, eli ryhmäpuutarhan perustamiseen alueelle. Yksittäisissä mielipiteissä on kritisoitu puutarhan mitoitusta. Mielipiteet ovat sisältäneet lähinnä pienempiä yksityiskohtia koskevia parannusehdotuksia, joita on suurelta osin myös pystytty ottamaan huomioon asemakaavan työstämisessä ehdotukseksi. Vihdin kunnan tavoitteet Vihdin kunta on pitänyt tärkeänä, että ryhmäpuutarhaan ei synny pysyvää asutusta. Tämän vuoksi asemakaavassa lomamökin pinta-ala on rajoitettu 50 k-m 2 :iin ja kaavamääräyksellä alueen rakennuskanta on määritelty ensisijaisesti kesäkäyttöiseksi ja vain tilapäisesti talvikäyttöiseksi. 13

16 4.5 Vuorovaikutus valmisteluvaiheessa Vihdin ympäristölautakunta päätti asettaa Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaavan valmisteluaineiston MRL 62 :n ja MRA 30 :n tarkoittamalla tavalla nähtäville vuorovaikutusprosessin käymiseksi. Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä kunnanvirastolla. Asiakirjoihin voi tutustua myös kaavoituksen www-sivuilla. Valmisteluaineistoa esiteltiin osallisille ja muille kiinnostuneille Otalammen koululla klo Luonnoksesta jätetyt lausunnot ja mielipiteet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ylitarkastaja Brita Dahlqvist-Solin, Ylitarkastaja Anita Paavola Asemakaava-alue käsittää Otalammen Härkälän kylässä pääosin Helsingin kaupungin omistaman noin 35 ha:n suuruisen alueen. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu ryhmäpuutarha-alue, jonka mökkien enimmäismäärä on 110 ja rakennusoikeus huoltorakennusten kanssa yhteensä k-m2. Muu osa aluetta on merkitty pääosin retkeilyalueeksi. Vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on merkitty virkistysalueeksi osana Salmenkartanon virkistysaluet- ta. Kaava-alueen pohjois- ja eteläpuolelle on osoitettu maakunnallinen ulkoilureitti. Alueella on oikeusvaikutteinen Otalampi-Härkälä-Ruskela osayleiskaava, jossa kaava-alue on varattu pääosin ryhmäpuutarha- ja palstanviljelyalueeksi sekä retkeily- ja virkistysalueeksi. Alueen kautta on osoitettu etelä pohjoissuuntainen ohjeellinen seudullinen ulkoilureitti. Asemakaavaluonnos on periaatteiltaan maakunta- ja osayleiskaavan maankäyttöratkaisun mukainen. Osayleiskaavan mukainen ulkoilureittiyhteys puuttuu kaavaluonnoksesta. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että se tulee esittää kaavassa sitovasti. Eerolan tilan päärakennus on rakennettu 1930-luvulla vuonna 1998 tehdyn inventoinnin mukaan. Kaava-asiakirjoissa ei ole tarkempia tietoja rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta, joten tietojen puutteen vuoksi rakennuksen merkityksen arvioiminen on mahdotonta. Selostuksen mainintaa, ettei rakennuksella ole katsottu olevan erityistä rakennustai kulttuurihistoriallista arvoa, ei ole tarkemmin perusteltu. Kaava-alueella olevan lammen ympäristö on osoitettu s -merkinnällä suojeltavaksi luontotyypiksi. Sopivampi merkinnän selitys olisi Suojeltava alueen osa. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Laurintiehen (yhdystie 11319). Kaavassa on esitetty, että ryhmäpuutarha-alue liittyisi Kiviojan yksityistien kautta Laurintiehen. Asemakaavaalueen liikennettä ei voi johtaa yksityistien kautta maantielle. Kiviojantie tulee sisällyttää kaavarajaukseen ja osoittaa Vuorovaikutuksessa ollut luonnos 14

17 ryhmäpuutarha-alueen liittymästä Laurintielle saakka katualueeksi. Ryhmäpuutarha-alueelta on osoitettu kevyen liikenteen yhteys Laurintielle. Kevyen liikenteen yhteyden osalta tulee varmistaa, että se sijoitetaan siten, että liittyminen maantielle on turvallista. Lisäksi on varmistettava, että ajoneuvolla ajo ryhmäpuutarha-alueelle estetään kevyen liikenteen yhteyden sekä kaava-alueen luoteiskulmassa sijaitsevan tonttiliittymän kautta. Liittymäkielto olisi hyvä merkitä sille osalle maantien rajaa, johon liittymiä ei aiota osoittaa. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Ulkoilureitti Ulkoilureitti esitetään ehdotuksessa sitovalla merkinnällä. Rakennussuojelu Vihdin museo on todennut lausunnossaan: Tilakeskuksessa on vuonna 1938 rakennettu asuinrakennus sekä navettarakennus, sauna ja varasto. Rakennukset ovat olleet viime vuosina hevostilan käytössä ja päässeet heikkoon kuntoon. Vaikka päärakennus on rapattu funktionalismin hengessä ja sen kuisteissa on havaittavissa kaksikymmenluvun klassismin piirteitä, on katsottu ettei rakennuksilla ole kuitenkaan erityistä rakennus- tai kulttuurihistoriallista arvoa. Tapiolan tilalla 1:318 on 1970-luvulla rakennettu omakotitalo, joka edustaa aikakaudelle tyypillistä omakotitalojen rakennustapaa. Myöskään tällä rakennuksella ei ole erityistä rakennus- tai kulttuurihistoriallista arvoa. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on todennut lausunnossaan: Maakuntamuseo on tutustunut kaavaluonnokseen eikä sillä ole kommentoitavaa hankkeeseen rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman näkökulmasta. Luonnonsuojelu S-merkinnän selitys on muutettu muotoon: Suojeltava alueen osa. Alueella ei saa tehdä alueen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Liittyminen Laurintiehen Kiviojantien alue on otettu ryhmäpuutarha-alueeseen ja Kiviojantie merkitty rasitteeksi alueelle. Laurintielle osoitetaan liittymät nuolimerkinnällä Kiviojantien uuteen liittymään sekä alueen länsireunassa sijaitsevalle omakotitalolle sen nykyiseen liittymään. Liittymäkieltomerkintää ei ole pidetty aiheellisena yleisen tien rajalla, koska yleiseen tiehen liittyminen on aina luvanvaraista. Fortum Sähkönsiirto Oy, Verkosto-omaisuuden hallinta / Henri Vierimaa ALUEEN SÄHKÖNJAKELU Ryhmäpuutarhan sähkönjakelun järjestäminen edellyttää uuden muuntamon rakentamista. Ehdottamamme muuntamopaikka on esitetty liitteen II yleissuunnitelmassa, jossa on esitetty alueelle suunniteltu keskijänniteverkko. Liitteessä I on esitetty alueen olemassa oleva jakeluverkko. Kaava-alueen pohjoisosassa on pienjänniteilmajohtoja, joilla syötetään alueen olemassa olevia erillispientaloja. Erillispientalojen sähkönsyöttö on tarkoitus hoitaa maakaapeleilla uudesta puistomuuntamosta, kun alue on rakentunut. Nykyiset ilmajohdot voidaan tällöin purkaa. Nykyisten ilmajohtojen mahdollisesta siirtotarpeesta on oltava hyvissä ajoin yhteydessä verkkoyhtiöön. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Muuntamo on merkitty asemakaavaan ohjeellisella merkinnällä puutarhan sisääntuloalueen lähelle. Roskn Roll Oy Ab, Rakennus- ja käsittelypäällikkö Jukka Pöyry Vastuu asumisessa syntyvän jätteen jätehuollosta on kunnilla. Käytännössä Vihdin kunta on siirtänyt operatiivisen vastuun jätehuollosta kuntien omistamalle alueelliselle jätehuoltoyhtiölle Rosk n Roll Oy:lle. Kasvavat jätteiden hyötykäyttötavoitteet vaikuttavat myös jätehuollon aluetarpeisiin, jotka tulisi huomioida uusien asuinalueiden, vapaa-ajanasutuksen ja kauppakeskittymien suunnittelussa. Taajama-alueilla kaavoituksella tulisi osoittaa alueet sekä hyödynnettävien että sekajätteiden aluekeräyspisteille. Pisteiden aluevarauksissa tulee huomioida asukkaiden turvallinen asiointi pisteellä, tavoitettavuus ja pisteiden ylläpito, kuten astioiden tyhjentäminen ja auraukset. Rosk n Roll Oy Ab:lla ei ylläpidä tällä hetkellä alueellista keräyspistettä lausuntopyynnön alueella. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Puutarhan jätehuolto suunnitellaan puutarhan yleissuunnitelmassa. Asian ei ole katsottu edellyttävän merkintöjä tai määräyksiä asemakaavaan. Vihdin Luonto ry, Varapuheenjohtaja Hilkka-Maija Virrankoski Vihdin luonto esittää mielipiteenään Eerolan siirtolapuutarhan aineistosta seuraavaa Kun Helsingin kaupunki on hankkinut Porintien pohjoispuolelta metsäalueen virkistyskäyttöön, on alueen sisällä tullut mukaan Eerolan maanviljelytila. Pelto-osuus on haluttu säilyttää avoimena. Näin on päädytty ajatukseen Eerolan siirtolapuutarhasta. Suunnitelma on hyvin laadittu. Ympäristön suojeluun liittyvät asiat on selvitetty. Vesihuolto tukeutuu Otalammen verkostoihin. Vihtiläisillekin tarjotaan mahdollisuus päästä osakkaiksi. Suunnitelmaa olisi parempi kutsua ryhmäpuutarhaksi, sillä perinteisesti siirtolapuutarha on sijainnut kaupungin sisällä tai välittömässä läheisyydessä. Ehdotuksen mukaan Eerolan alue on varattu palvelemaan kaupunkilaisten kaukovirkistystarpeita. Suunnitelmassa on 66 puutarhamökkiä ja 44 metsämökkiä, joilla on mahdollista saada käyttöönsä erillinen viljelypalsta peltoalueella. Kaiken kaikkiaan suunnitelmassa on siis 110 asuinyksikköä. Tämä merkitsee noin 400 ihmisen joukkoa. Julkinen liikenne on heikentynyt suunnitelman laatimisen jälkeen. Nyt ei viimeisen tiedon mukaan lauantaisin pääse Otalammelta Helsinkiin ollenkaan busseilla, tuskin toisinpäinkään. Kaikki joutuvat matkustamaan omalla henkilöautolla. Tämä aiheuttaa tietysti pienen lisän liikenteen päästöihin! Neljä sataa ihmistä kuluttaa melkoisesti alueeseen yleiseksi retkeilyalueeksi merkittyä osaa. Pelastuksena on Salmen ulkoilualueen suhteellinen läheisyys. Sinnehän on vain muutaman kilometrin matka, taittuu autolla nopeasti. Otalammen uimaranta saa varmaan lisää käyttäjiä, vaikka on jo nykyisellään ylikuormitettu. Aikaisemmilta vuosilta Vihdissä on ainakin kaksi mökkialuetta, joissa on pienet tontit, jotka liittyvät järvenrantaan; niissä on kummassakin vain parikymmentä mökkiä, toinen on Vihtijärven pohjoispuolella, toinen Elohovin lähellä. Näin massiivinen suunnitelma tuntuu yliampuvalta. On ilmeisesti ensimmäinen laatuaan Helsingin kaupungin kaavailuissa. Kaiken kaikkiaan ainoa hyötyjä on Härkälän S-market. 15

18 Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Puutarhan perustaminen edellyttää merkittäviä kertainvestointeja muun muassa vesihuollon ja tiestön tuomiseksi alueelle. Siten puutarhan perustaminen edellyttää tiettyä minimikokoa, joka on otettu alueen yleissuunnitelman ja sen myötä asemakaavan mitoitusperustaksi. Salmen ympäristö on Helsingin kaupungin tärkeä virkistysalue ja kaupunki tulee huolehtimaan muun muassa polkuverkoston rakentamisella, että puutarha ei kuluta ympäristöä. Ehdotus nimen muuttamiseksi ryhmäpuutarhaksi on perusteltu ja hyvä, joten alueen nimi on päätetty muuttaa Eerolan ryhmäpuutarhaksi. Vihdin kunta, Tekninen ja ympäristökeskus, Vihdin Vesi / vesilaitoksen johtaja Tapio Lankinen Vihdin kunnan kaavoitustoimi on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa valmistellut Eerolan puutarhan asemakaavaa Otalammelle. Vihdin Vedelle on toimitettu Oulussa päivätty Timo Takalan tekemä valmisteluaineiston kaavaselostus! Kaavaselostuksen kohdassa 3 Lähtökohdat / Vesistöt ja vesitalous sekä kohdassa 5 asemakaavan kuvaus / tekninen huolto kerrotaan viemärin mahdollistavan kiinteistöjen liittymisen keskitettyyn vesihuoltoon ja alueen liittämisestä paineviemärillä Otalammen verkkoon. Jotta tämä toteutuisi riittävän kattavasti tulee Eerolan siirtolapuutarhan asemakaava-alueen lisäksi vesilaitoksen toiminta-alueeksi vahvistaa myös ne alueet joilla esitetyt kiinteistöt sijaitsevat (=rakennettavan vesihuoltoverkon välittömässä läheisyydessä). Lopullisessa kaavaselostuksessa tulee kirjoittaa pelkän viemärin tulemisen sijaista joko vesijohdon ja viemärin tulemisesta tai vaihtoehtoisesti vesihuollon tulemisesta. Kunnan ilmastostrategian huomioiminen -> asemakaavassa määrätään mökit kesäkäyttöisiksi ja vain tilapäiseen talvikäyttöön. Edellä mainittu määräys lisää kustannuksia ja vaikeuttaa Vihdin Veden vesihuollon asianmukaista hoitamista. Vesihuollon suunnitelmat eivät ole vielä valmiit, ne tehdään Helsingin kaupungin tilauksesta SITO -yhtiöiden toimesta. Oletettavasti suurehkon runkovesijohdon vetäminen Eerolan siirtolapuutarhan tarpeisiin aiheuttaa sen, että vesi ei vaihdu kesäajan ulkopuolella juuri ollenkaan. Pitkäaikaisesti putkessa seisovan veden hygieeninen laatu laskee. Vihdin Vesi joutuu varmistamaan 24/7 periaatteella verkostoveden laadun määräysten mukaisuuden vuoden jokaisena hetkenä, joten linjan pienen tai olemattoman virtauksen johdosta talviaikoina joudutaan tekemään mittavia huuhtelutöitä tai muita laatuun vaikuttavia ylimääräisiä työtehtäviä. Kaavoitus ja/tai kiinteistötoimi on perinyt kuluneiden vuosien aikana maankäyttösopimusten tai muiden vastaavien sopimusten perusteella kunnallistekniikan rakentamiskuluja maan ja/tai kiinteistöjen omistajilta niissä tapauksissa joissa kaava tai muu rakentaminen ei olisi kunnan omista lähtökohdista muuten toteutunut. Vihdin Vedelle ei näitä maksuja ole koskaan kuitenkaan tilitetty ainuttakaan lanttia, tämä toimintamalli ei saa toteutua Eerolan siirtolapuutarhan vesihuollon rakentamisen kohdalla. Vesihuollon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset tulee hankkeeseen ryhtyvän tilittää 100 % Vihdin Vedelle. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Alueen käytön kausiluonteisuus joudutaan ottamaan huomioon alueen vesihuollon suunnittelussa. Lausunto ei edellytä muutoksia asemakaavaan. VIHDIN KUNTA, Kasvatus- ja koulutuslautakunta / Marjo Ojajärvi Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla ei ole asiaan huomautettavaa, koska alueella ei ole koulu- eikä päiväkotipalvelujen tarvetta. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Lausunnossa ei ollut huomautettavaa luonnoksen suhteen. Vihdin kunta, Tekninen ja ympäristökeskus, Kunnallistekniikka / Toimistorakennusmestari Hannu Luoto Kaavan tarkoituksena on selvittää, voidaanko Eerolan tilan alueelle mt 120:n pohjoispuolelle osana Salmenkartanon virkistysaluetta sijoittaa ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalue. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 40 ha ja tälle alueelle on tarkoitus sijoittaa 110 siirtolapuutarhamökkiä sekä tarvittavia huoltorakennuksia. Aluetta hallinnoidaan kiinteistöyhtiön muodossa. Ajoneuvoliikenne alueelle ohjataan Laurintieltä ( yhdystie ) Kiviojan yksityistien kautta ja alue liitetään kokonaisuudessaan Otalammen vesihuoltoverkkoon. Alueelle laaditaan erillinen hulevesisuunnitelma. Asemakaavoituksen käynnistyssopimuksen lähtökohtana on ollut se, että Vihdin kunnalle ei aiheudu kustannuksia kaavatyöstä tai hankkeen toteutuksesta. Kunnallistekniikka ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa Eerolan siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineistosta, kaava Ot 19. Hankkeen toteuttamisen katsotaan olevan hyödyllinen myös alueen muun kehittämisen kannalta. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Lausunnossa ei ollut huomautettavaa luonnoksen suhteen. Vihdin kunta, Tekninen ja ympäristökeskus, mittaustoimi / johtava maanmittausteknikko Jarmo Sirén Mittaustoimi on tutustunut asemakaavan valmisteluaineistoon ja toteaa mielipiteenään seuraavaa. Mahdollisten hälytys- ym. ajojen perille löytämisen helpottamiseksi rakennuspaikoille johtaville teille olisi asemakaavassa syytä antaa Vihdin kunnan osoitejärjestelmään soveltuvat nimet, jolloin kaikille rakennuksille pystytään määrittämään selkeä osoite. Asemakaavan on oltava KKJ2 koordinaattijärjestelmässä täysillä koordinaattitiedoilla, jotta kaavakartta on yhdistettävissä Vihdin kunnan ajantasakaavaan, ja että rakennusten paikat on yksiselitteisesti laskettavissa ja merkittävissä maastoon. Eerolan tilasta Rn:o 1:548 on myyty määräala, jonka tilanne on syytä tarkistaa asemakaavan jatkokäsittelyssä. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Alue on niin laaja, että sisäinen osoitejärjestelmä on tarpeen. Lausunnon johdosta nimistö on merkitty myös asemakaavaan. Rakennuspaikat esitetään asemakaavassa ohjeellisina, koska puutarhan lopulliselle toteuttajalle on jätettävä mahdollisuuksia paikkojen hienosäätöön. Myyty maa-ala on rajattu asemakaavasta ulos kauppakirjassa sovittujen rajojen mukaisesti. 16

19 Vihdin kunta, Tekninen ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu- ja valvonta / ympäristötarkastaja Tanja Mikkola Vihdin kunnan ympäristövalvonta on tutustunut kaavan Ot 19, Eerolan siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineistoon ja esittää mielipiteenään seuraavaa: Valmisteluaineistossa on todettu, että alueelle tullaan hulevesien hallitsemiseksi suunnittelemaan mm. viivytysaltaita, jotka mitoitetaan puutarha-alueelta tuleville vesille. Ympäristövalvonta pitää ratkaisuja luonnonmukaisista hulevesienhallintamenetelmistä hyvinä. Varaukset hulevesirakenteille tulee merkitä kaavaan ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa jo ennen alueen rakentumista rakentamisaikaisten huuhtoutumien minimoimiseksi. Alueelle on suunniteltu 110 kpl siirtolapuutarhamökkiä. Valmisteluaineistosta saatavan käsityksen mukaan kaikki mökit on tarkoitus varustaa takoilla. Saunan rakentamista mökkeihin ei ole valmisteluaineistossa esitetyn mukaan tarkoitus kieltää. Ilmastovaikutusten arvioinnissa ei ole otettu huomioon puun pienpolttoon liittyviä vaikutuksia. Kiinteistökohtainen pienpoltto lisää erityisesti pienhiukkasten pitoisuutta ja voi väärin toteutettuna aiheuttaa savuhaittoja lähiympäristöön. Taajaan rakennettujen alueiden rakennusten savukaasu päästöistä määrätään Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Määräysten mukaan päästökorkeus on toteutettava siten, että savukaasujen leviäminen ympäristöön normaaleissa sää- ja käyttöolosuhteissa ei aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistölle tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista. Ympäristövalvonta suosittelee, että puun pienpolttoa koskeva säännöstö sisällytetään myös alueen järjestyssääntöihin. Valmisteluaineistossa ei ole arvioitu kaavahankkeeseen liittyvien liikennemäärien lisääntymistä eikä sen mahdollisia vaikutuksia mm. ilmastoon. Vaikka alue on linja-autoliikenteen saavutettavissa, julkisen liikenteen vuoroja alueelle kulkee nykyisellään melko harvaan ja yksityisautoilu alueelle tulee todennäköisesti lisääntymään. Alueen markkinoinnissa suositellaan painotettavan julkisen liikenteen käyttömahdollisuutta. Tonttikohtaista puutarhajätteiden kompostointia varten suositellaan kaavakarttaan merkitsemään varaus kompostin asianmukaiselle sijoittamiselle. Kompostoinnissa tulee noudattaa Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Talousjätteiden kiinteistökohtaista kompostointia ei suositella tonttien pienen koon takia. Lannoitteiden ja torjunta-aineiden asianmukaista käyttöä koskien suositellaan mökkiläisille laatimaan asiasta ohjeistus esimerkiksi järjestyssääntöihin. Energiaratkaisuissa suositellaan käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Lausunnossa esitettyjä asioita tullaan ottamaan huomioon alueelle laadittavassa yleissuunnitelmassa. Hulevesirakenteet on esitetty ohjeellisin merkinnöin myös asemakaavassa. Muilta osin lausunto ei edellyttänyt muutoksia kaavaan. Vihdin nuorisovaltuusto, Puheenjohtaja Riina Kasurinen Vihdin nuorisovaltuusto on tarkastellut kaavaa 0t19 (Otalammen taajaman Eerolan siirtolapuutarhan asemakaava) yleiskokouksessaan , ja pitää kaavaa hyvin suunniteltuna ja arvostaa sitä ettei hanke tule suunnitelman mukaan rasittamaan Vihdin kunnan taloutta. Kokouksessa heräsi kuitenkin ihmetystä siitä, miksei kaavassa ole varattu paikkaa leikkipuistolle esim. peltomökkija metsämökki alueen väliin jäävälle puistoalueelle. Tämä houkuttelisi mielestämme siirtolapuutarha-alueen ostajiksi myös lapsiperheitä ja pitäisi pääoman kunnan sisällä. Toivommekin, että harkitsisitte ko. muutosta kaavaan. Toivomme myös, että Vihdin kunta toteuttaa ympäristöstrategiaansa rakennuttamalla mökit ympäristöystävällisistä materiaaleista, ja edellyttää, että mökit hyödyntäisivät mm. lämmityksessään uusiutuvia energiamuotoja. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Lausunto otetaan huomioon ja leikkipuisto osoitetaan alueen yleissuunnitelmassa ja myös asemakaavassa. Kunnan ilmastostrategia otetaan huomioon suunnitelmassa. UUDENMAAN LIITTO / maakuntainsinööri Sanna Jylhä, aluesuunnittelujohtaja Riitta Murto-Laitinen Suunnittelualue sijaitsee Otalammen taajaman kaakkoispuolella, Vanhan Porintien varrella. Asemakaavalla suunnitellaan ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta. Noin puolet alueesta on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Otalampi-Härkälän osayleiskaava, jossa alue on osoitettu ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalueeksi sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueen läpi on osoitettu ulkoilureitti. Uudenmaan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu , Eerolan siirtolapuutarha-alue on virkistysaluetta. Vaikka alueen asemakaavoitusta ohjaa osayleiskaava, Uudenmaan liitto toivoo, että työssä huomioimaan maakuntakaavan virkistysalueen suunnittelumääräykset. Niiden mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus, riittävä palvelu- ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja osoittaa maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Asemakaava pyrkii lähtökohtaisesti toteuttamaan ko. määräyksiä. Ulkoilureitille on laadittu yleissuunnitelma ja reitti osoitetaan asemakaava-alueen osalta asemakaavassa sitovalla merkinnällä yleissuunnitelman mukaisesti. MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET, Yli-intendentti Helena Taskinen, Intendentti Teija Tiitinen Vihdin kunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan siirtolapuutarhan asemakaavasta. Museovirasto on käsitellyt asian ja ilmoittaa, ettei alueelta tunneta muinaismuistolain (295163) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä kaavan toteuttamiselle näin ollen ole arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta estettä. Museovirasto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että tiedot Vihdin kunnan muinaisjäännöksistä ovat hyvin puutteellisia. Alueen perusinventointi on tehty jo vuonna Tämän lisäksi on tehty kaksi pienialaista osainventointia, joista toinen vuonna 1996 ja toinen Tiedot Vihdin muinaisjäännösten kunnosta tai sijainnista eivät siis miltään muotoa vastaa maankäytön suunnittelun tarpeita. Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi on lisäksi tekemättä kokonaan. Samalla kun arvokas osa kulttuuriperintöä on vaarassa tuhoutua, voivat vanhentuneet tiedot tarpeettomasti hidastaa rakentamistoimintaa Vihdin kunnan alueella. 17

20 18 Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiaa hoitaa Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo. Museovirastossa asiaa hoitaa Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut yksikössä intendentti Teija Tiitinen. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Vihdin museo on todennut lausunnossaan seuraavaa: Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja. Aluetta ei ole pidetty arkeologisesti mielenkiintoisena vyöhykkeenä, joten alueella ei ole tehty arkeologisia tutkimuksia. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, museonjohtaja Dan Lindholm, rakennustutkija Tellervo Saukoniemi Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolta on pyydetty lausuntoa otsikon asiasta. Suunnittelualue sijaitsee Otalammella Härkälän kylässä. Tarkoituksena on kaavoittaa Helsingin kaupungin omistaman Eerolan tilan maille siirtolapuutarha-alue. Eerolan kiinteistö (RN:o 1:548) käsittää pienen peltokuvion ja sitä ympäröiviä metsäalueita. Suunnittelualueella sijaitsee lisäksi kaksi muuta kiinteistöä, Eerolan tilakeskus Eerola II (RN:o 1:576), jonka rakennuskanta on 1930-luvun lopulta sekä Eerolasta lohkottu Tapiola (RN:o 1:318), jolla sijaitsee 1970-luvun alun omakotitalo. Kaavaluonnoksessa mainitut omakotitalo ja tilakeskus on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-14). Suunnittelualueen metsä- ja peltoalueille on sijoitettu siirtolapuutarha- /palstaviljelyalue (RP), jolle on osoitettu kaikkiaan 110 mökkipalstaa. Palstoista 66 on peltomökkejä ja 44 metsämökkejä. Loppuosa suunnittelualueesta on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Maakuntamuseo on tutustunut kaavaluonnokseen eikä sillä ole kommentoitavaa hankkeeseen rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman näkökulmasta. Muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on Museovirasto. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Lausunnossa ei ollut huomautettavaa luonnoksen suhteen. VIHDIN KUNTA, Sivistyskeskus, Vihdin museo / vt. museonjohtaja Heidi Tammelin Vihdin ympäristölautakunta on pyytänyt saapuneella kirjeellään Vihdin museon mielipidettä koskien Eerolan siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineistoa. Suunnittelualue sijaitsee Otalammen taajaman kaakkoispuolella, Härkälän kylässä, Vanhan Porintien (mt 120) pohjoispuolella. Suunnittelualue käsittää laajasta Härkälän peltoaukiosta etelään työntyvän pienen peltokuvion sekä sitä ympäröiviä metsäalueita. Asemakaavaa on hakenut maanomistaja, Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin alustavan toteutusmallin mukaan tilalle perustettaisiin kiinteistöyhtiömuotoinen siirtolapuutarha. Asemakaavatyössä on nyt tarkoituksena selvittää voidaanko suunnittelualueelle osoittaa osayleiskaavan mukainen ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalue. Suunnittelualueella on yksi omakotitalo sekä Eerolan tilakeskuksen rakennukset, jotka ovat olleet viimeksi hevostilan käytössä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Laurin paikallistiehen ja idässä Kiviojantiehen. Lännessä ja etelässä alue rajautuu Helsingin kaupungin omistaman Eerolan tilan rajoihin. Eerolan tilakeskus on erotettu omaksi kiinteistökseen Eerola 1:576. Tilakeskuksessa on vuonna 1938 rakennettu asuinrakennus sekä navettarakennus, sauna ja varasto. Rakennukset ovat olleet viime vuosina hevostilan käytössä ja päässeet heikkoon kuntoon. Vaikka päärakennus on rapattu funktionalismin hengessä ja sen kuisteissa on havaittavissa kaksikymmenluvun klassismin piirteitä, on katsottu ettei rakennuksilla ole kuitenkaan erityistä rakennus- tai kulttuurihistoriallista arvoa. Tapiolan tilalla 1:318 on 1970-luvulla rakennettu omakotitalo, joka edustaa aikakaudelle tyypillistä omakotitalojen rakennustapaa. Myöskään tällä rakennuksella ei ole erityistä rakennus- tai kulttuurihistoriallista arvoa. Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja. Aluetta ei ole pidetty arkeologisesti mielenkiintoisena vyöhykkeenä, joten alueella ei ole tehty arkeologisia tutkimuksia. Eerolan siirtolapuutarha liittyy pääkaupunkiseudun tärkeään Nuuksion järviylängön luonto- ja retkeilyalueeseen ja siellä erityisesti Helsingin kaupungin omistamaan Salmen kartanon virkistysalueeseen. Vihdin museo ei näe estettä ekologisesti kestävää lähimatkailua ja lomanviettoa tukevan siirtolapuutarhan rakentamiselle. Lausunnon vaikutus kaavaratkaisuun Lausunnossa ei ollut huomautettavaa luonnoksen suhteen Nuorisoseura Ruskelan Riento ry:n puolesta johtokunnan jäsen Kaija Kemppi Nuorisoseura Ruskelan Riento ry omistaa kyseisen kaavaalueen lähellä Ruskopirtti -nimisen seurantalon, jossa ovat hyvät tilat järjestää isompiakin tapahtumia ja juhlia, iso sali myös monipuoliseen sisäliikuntaan sekä laajalla pihalla skeitti- ja bmx-pyöräilyrampit. Synergiaetujen parantamiseksi olisikin tärkeää, että alueiden välille saataisiin kunnollinen tieyhteys. Myös kevyenliikenteen väyliä tarvittaisiin Eerolan alueelta lähikaupan ja myös Otalammen suuntaan; näin voitaisiin taata turvallisempi kulkeminen esimerkiksi Otalammen uimarannalle ja Salmin ulkoilualueelle. Kun kerran kunnallistekniikka tulee Eerolan alueelle asti, niin onko ajateltu muita lähialueita ja niiden mahdollista halukkuutta liittyä mukaan? Myös liikenne tulee lisääntymään huomattavasti sekä Vanhalta Porintieltä että myös Espoon ja Nurmijärven suunnasta Jokipellon- ja Laurintietä pitkin. Nyt jo kapeat ja mutkaiset paikallistiet ovat kuormitettuja (arkiaamuisin ja iltapäivisin jopa 60 autoa tunnissa). Onko ajateltu nopeusrajoitusten laskemista 60:sta 50:een ja tievalaistuksen tekemistä? Mielipiteen vaikutus kaavaratkaisuun Ruskopirtin käyttämisen mahdollisuus on varteenotettava puutarhan kannalta ja on otettu huomioon alueen yhteistilojen mitoitusta pohdittaessa. Asemakaavassa osoitetaan ulkoilupolkuyhteys Ruskopirtin suuntaan asemakaava-alueen osalta. Asemakaavan ulkopuolella polun linjauksesta ja toteutuksesta on sovittava aikanaan erikseen. Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavan suhteen.

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Ympa 16.2.2010 21 Ympa om d Asia 276/713/2008 Vihti, Nummela, Ennärannan ja Huhdanmäen taajamanosien asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot