YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Ryhmä III. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö, elinkeinot ja tekniikka Sisällysluettelo 1 Työryhmän työn organisointi ja eteneminen Kokoonpano Toimeenpano Työn eteneminen Tehtävän rajaus Nykytila-analyysi Yleistä tarkastelun kohteena olevasta teemasta Kuntakohtainen analyysi tarkastelun kohteena olevien teemojen ja alateemojen osalta Askola Lapinjärvi Loviisa Myrskylä Pornainen Porvoo Sipoo Yhteenveto palvelukokonaisuuksittain Kaavoitus Kiinteistöasiat Asuminen Liikenne Ympäristö Rakennusvalvonta Elinkeino Kadut ja viheralueet Toimitilat Vesihuolto Jätehuolto ja energia Tulevaisuustarkastelu tilanteessa, jossa 7 erillistä kuntaa säilyy tarkastelun kohteena olevien teemojen ja alateemojen osalta Askola... 19

2 3.1.1 Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto Lapinjärvi Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto Loviisa Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto Myrskylä Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto Pornainen Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto Porvoo Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto Sipoo Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto Arvio edellytyksistä muodostaa uusi Itä-Uudenmaan kunta tarkastelun kohteena olevien teemojen ja alateemojen osalta Edut Haitat Mahdollisuudet Uhat Yhteenveto

3 5 Kuntarakennelain mukaiset vaatimukset tarkastelun kohteena olevien teemojen ja alateemojen osalta Suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella Selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan Selvitys taloudellisesta tilanteesta (nyt ja tuleva) Arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä lähidemokratian toteutumisesta Yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista Arvio kielellisten oikeuksien toteutumisesta Arvio kuntien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen, erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta Yhteenveto ja evästys jatkotyölle Liitteet Työryhmän työn organisointi ja eteneminen 1.1 Kokoonpano Puheenjohtaja: Mikael Grannas, Sipoo Varapuheenjohtaja: Fredrick von Schoultz, Porvoo Sihteeri: Aura Kostiainen, Sipoo Jäsenet: Sune Forss, JHL, Henkilöstön edustaja Jouni Martikainen, Askola Hannu Niemi, Lapinjärvi Ulf Blomberg, Loviisa Ulla-Maija Upola, Myrskylä ja Pornainen Pekka Söyrilä, Sipoo Ilari Myllyvirta, Sipoo Varajäsenet: Maarit Ståhlberg (Porvoo) Antti Ikonen (Askola) Tapio Bergholm (Myrskylä) 1.2 Toimeenpano MALYET-työryhmän vastuulle kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet: Kaavoitus Yleissuunnittelu/yleiskaavoitus Asemakaavoitus Poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut 3

4 Kaavavaranto Yhdyskuntarakenne ja kaavatehokkuus Kiinteistöasiat, paikkatieto- ja mittausasiat Maanhankinta ja -luovutus, maapolitiikka Maaomaisuuden hallinta Sopimukset (mm. maankäyttösopimukset, luovutuskirjat) Tonttijaot Toimitukset Kiinteistörekisteritehtävät Karttojen valmistus ja ylläpito Maastomittaus (kaikki mittaukset) Paikkatieto- ja tietohuoltotehtävät Asuminen Erilaiset avustukset Asumisoikeusasunnot Vuokra-asunnot sekä niiden omistussuhteet ARA- lausunnot Asunto-ohjelma ja asuntopolitiikka Liikenne Liikenneverkkosuunnittelu, sisältäen pysäköinnin Liikenneturvallisuus Joukkoliikenneasiat Vesiliikenne Ympäristö Ympäristöluvat ja valvonta Maa-ainesluvat ja valvonta Ympäristönsuojelutehtävät Neuvonta-, tiedotus- ja koulutustehtävät Rakennusvalvonta Lupatehtävät Katselmus- ja tarkastustehtävät Rakennetun ympäristön valvontatehtävät Ohjaus- ja neuvontatehtävät Elinkeino Elinkeinopolitiikka Työpaikka-alueet Kehittäminen ja markkinointi Infra 4

5 Kadut, muu liikenteeseen liittyvä omaisuus, käsittää mm. katu-, liikenne- ja satamatoiminnot. Erikoiskohteita ovat mm. yksityistiet, Uudenmaan ELY-keskuksen hankkeet ja tonttien esirakentaminen. Puistot ja viheralueet, maa- ja metsätalousalueet, sekä liikunta- ja virkistysalueet Toimitilat Käsittää kaikki kunnan kiinteistöt Vesihuolto Erityiskysymyksenä haja-asutuksen vesihuolto Jätehuolto ja energia (sis. sähkön ja kaukolämmön) MALYET-ryhmä toimii myös Palveluverkkoselvityksen projektiryhmänä (eräänlainen ohjausryhmä) 1.3 Työn eteneminen MALYET-työryhmä kokoontui väliraporttia varten yhteensä 12 kertaa, noin kaksi kolme kertaa kuussa. Kokouksista kolme järjestettiin virtuaalisesti. Näin säästettiin aikaa ja resursseja. Työryhmän työskentely lähti käyntiin Kick Off -tilaisuudella ja työsuunnitelman laadinnalla. Ryhmä päätti kerätä tietoa analysoitavaksi resursseista (resurssitaulukko, väliraportin liite 1) ja palvelukokonaisuuksien prosesseista ja tunnusluvuista (palvelukokonaisuustaulukko, väliraportin liite 2). Työkenttä määriteltiin 11 osa-alueeseen luvun 1.2 mukaisesti. Palvelukokonaisuuksista kerättiin taulukkoon avaintietoja ja tunnuslukuja, jonka perusteella nykytilaa analysoitiin. Useissa kohdissa, esimerkiksi oman työn ja ostopalveluiden osuuksia arvioitaessa, käytettiin valistuneita arvioita, mikäli tilastotietoa ei ollut saatavilla. Taulukoita tarkennettiin ja hiottiin matkan varrella. Seuraavassa vaiheessa kunnille annettiin tehtäväksi tehdä SWOT-analyysit ryhmän vastuualueista palvelukokonaisuuksittain siinä tapauksessa, että kunnat säilyisivät itsenäisinä. Samaan aikaan ryhmä teki SWOT-analyysia tilanteesta, jossa syntyisi uusi Itä-Uudenmaan kunta. Analyysin edut ja haitat -osiot tehtiin nykytilanteesta ja uhat ja mahdollisuudet Itä-Uudenmaan kunnasta. Loppuraportin kirjoittaminen aloitettiin SWOT-analyysien ollessa käynnissä. Ensin luotiin kuntakohtaiset nykytila-analyysit ja tämän jälkeen analysoitiin nykytilaa palvelukokonaisuuksittain. Näin päästiin katsomaan tilannetta paitsi kuntakohtaisesti, myös palveluiden kautta. 1.4 Tehtävän rajaus Työryhmä totesi, että seuraavat palvelut eivät kuulu MALYET-ryhmän vastuualueeseen. Siivouspalvelut Ruokahuolto Maataloushallinto Pelastustoimi / kriisihallinta Tietojärjestelmiin liittyvä yksityiskohtainen rajaveto 5

6 2 Nykytila-analyysi 2.1 Yleistä tarkastelun kohteena olevasta teemasta Nykytila-analyysissa käydään läpi ryhmän vastuulle kuuluvat osa-alueet ensin kunnittain ja sitten palvelukokonaisuuksittain. Analyysin pohjaksi kerättiin taulukoita ja tunnuslukuja eri palvelutoimintojen prosesseista. Prosessi käsitti osat omistaminen, suunnittelu, rakentaminen sekä yllä- ja kunnossapito. Nämä kaikki prosessin vaiheet käsiteltiin teknisten palveluiden osalta. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja viranomaistoimintojen osalta prosessi jaoteltiin omistamiseen, suunnitteluun ja toimintaan. Omaisuuden tai alueiden kuntoa pyydettiin arvioimaan kolmiportaisella asteikolla hyvä/kohtuullinen/huono ja perusparantamiseen panostamista asteikolla riittävästi/kohtuullisesti/huonosti. Sekä omaisuuden kunnon ilmoittamisessa että esimerkiksi ostopalvelujen käytössä käytettiin valistunutta arviota. Laskettaessa keskiarvoja erilaisista kunnittain vaihtelevista suhdeluvuista (esimerkiksi asumisen ja työpaikkojen pinta-alojen osuudet kokonaiskaavoituksesta), käytettiin painotettuja keskiarvoja eli laskettiin suhdeluku koko yhteenlasketusta massasta alueella. Tällöin saatiin parempi kokonaiskuva tilanteesta kuin laskemalla keskiarvo kuntakohtaisista luvuista. Ylläpitokulut, tuotot ja henkilöstötiedot ovat pääosin vuoden 2012 tilinpäätöksestä. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ilmoitettaessa käytettiin viimeisten viiden vuoden keskiarvoja, esimerkiksi käsiteltyjen lupien vuosittaiset määrät on ilmoitettu tällä tavalla. Näin saatiin parempi yleiskuva tilanteesta, kun vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria. 2.2 Kuntakohtainen analyysi tarkastelun kohteena olevien teemojen ja alateemojen osalta Askola Askola on melko pieni kunta, joka käyttää niin suunnitteluun, rakentamiseen kuin yllä- ja kunnossapitoon valtaosin ostopalveluita. Ainoastaan rakennuttamisesta hoidetaan suurin osa itse. Infrastruktuurin ja toimitilojen volyymit ovat pieniä. Omaisuus on pääosin kohtuullisessa kunnossa, mutta perusparantamiseen panostetaan katujen osalta huonosti. Askola käyttää kaavoitukseen pääosin ostopalveluita. Viimeisten viiden vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen ala on hiukan alle kerrosneliömetriä vuodessa. Tontinmyyntitulot ovat kunnan kokoon nähden kohtuulliset, keskimäärin euroa vuodessa. Tonttivarantoa on vähän yritys- ja rivitalotonttien osalta, kerrostalotontteja ei ole varannossa. Kokoonsa nähden Askola omistaa kohtuullisen määrän vuokra-asuntoja, joiden kunto on pääosin hyvä tai kohtuullinen. Lisäksi Askola on toinen niistä kahdesta kunnasta Itä-Uudenmaan alueella, jotka ovat viimeisten viiden vuoden aikana toteuttaneet ARA-hankkeita. Kunnalla ei kuitenkaan ole asunto-ohjelmaa. Askolan liikenne nojaa pääosin yksityisautoiluun, eikä sillä ole itse järjestettyä joukkoliikennettä. Ympäristön tila on hyvä, mutta vesistöjen tila on kohtuullisen ja huonon väliltä. Askolalla ei ole ympäristöohjelmaa. Kunnan kokoon nähden rakennuslupia myönnetään kohtuullisen paljon, 83 kpl vuodessa. 6

7 Työpaikkaomavaraisuus on noin 60 %, mutta kunnan strategisena tavoitteena on nostaa sitä merkittävästi kuluvan vuosikymmenen aikana. Suurimmat haasteet Askolassa: Kunnan toiminta toimialalla tapahtuu pienin ja haavoittuvin resurssein sekä niin, ettei ainakaan omin resurssein ole yleensä käytettävissä kovin kapeiden segmenttien erityisosaamista Lapinjärvi Lapinjärvi on Itä-Uudenmaan selvityksen toisiksi pienin kunta. Kunnalla on kuitenkin jossakin määrin omaa suunnittelua, yllä- ja kunnossapitoa ja jopa rakentamista, vaikka pääosin nämä hoidetaankin ostopalveluina. Rakennuttaminen tehdään lähes kokonaan omana työnä. Omaisuus on pääosin kohtuullisessa kunnossa, tosin toimitilojen kunto on arvioitu kohtuullisen ja huonon välimaastoon. Katujen perusparantamiseen panostetaan huonosti, toimitilojen kohtuullisesti. Kaavoitus hoidetaan täysin ostopalveluna, eikä kaavoja edes tehdä vuosittain. Kaavoituksesta ei myöskään ole olemassa tilastotietoja, ja kaavojen dokumentointi on puutteellista. Tontinmyyntituloja kertyy vähän, euroa vuodessa. Tonttivarantoa on vähän, mutta tyydyttävästi kunnan tarpeisiin. Kunta omistaa kolmisenkymmentä vuokra-asuntoa, lisäksi sillä on osuus yhdessä vuokraasuntoyhtiössä. Lisäksi kunta omistaa 100-prosenttisesti Kiinteistöosakeyhtiö Labyrintin, jolla on noin 200 vuokra-asuntoa. Asuntojen kunto on kohtuullinen. Kunnassa ei ole asunto-ohjelmaa, eikä ARA-rakentamista ole tällä hetkellä käynnissä eikä suunnitteilla. Lapinjärvellä ei ole itse järjestettyä joukkoliikennettä. Lapinjärvi ostaa ympäristönsuojelupalvelut Loviisan kaupungilta. Ympäristön ja vesistöjen tila on arvion mukaan kohtuullinen/hyvä. Kunnalla ei ole ympäristöohjelmaa. Lapinjärvi ostaa myös rakennusvalvonnan Loviisalta. Lupia käsitellään kuutisenkymmentä vuosittain, mikä on kunnan kokoon nähden melko suuri määrä. Suurimmat haasteet Lapinjärvellä ovat kaavoituksen ajan tasalle saattaminen ja kaavoituksen kehittäminen sekä laaja palveluverkko kunnassa on paljon kunnossapidettäviä kiinteistöjä, laitoksia ja alueita. Lisäksi haasteita tuovat kiinteistöjen korjausvelan kasvu sekä vesihuollon palvelutason ja huoltovarmuuden ylläpitäminen Loviisa Loviisa on yksi kolmesta Itä-Uudenmaan alueen suuremmasta kunnasta. Loviisa on muodostunut vuonna 2010 neljän kunnan liitoksesta. Toimintatapojen sopeuttaminen on vielä kesken. Loviisalla on jonkin verran omaa rakentamista katu- ja viheralueiden sekä vesihuollon osalta. Sen sijaan rakennuttamista Loviisa ostaa jonkin verran ulkopuolelta erityisesti vesihuollon ja toimitilojen osalta, mikä poikkeaa muiden kuntien toimintatavoista. Suunnittelu hoidetaan niin ikään lähes kokonaan ostopalveluina. Yllä- ja kunnossapidosta sen sijaan % hoidetaan omana työnä. Omaisuus on kohtuullisessa kunnossa ja perusparantamiseen panostetaan kohtuullisesti, tosin katujen osalta panostus on kohtuullisen ja huonon väliltä. Kaavoituksen Loviisa hoitaa suureksi osaksi itse. Viime aikoina kaavoitukseen on palkattu uusi henkilö. Ostopalveluja käytetään hieman alle 40 %:ssa suunnittelutyöstä. Loviisalle kertyy kunnan kokoon nähden melko vähän tontinmyyntituloja, euroa vuodessa, vaikka tontteja on runsaasti varastossa. Tämä kertoo siitä, että tontit eivät ole menneet kaupaksi. 7

8 Kunta omistaa itse tai 100-prosenttisesti omistamiensa yhtiöiden kautta n. 500 vuokra-asuntoa ja välillisesti hieman alle 40 asuntoa. Asuntojen kunto on kohtuullinen. Loviisalla on asunto-ohjelma, mutta viimeisten viiden vuoden aikana ei ole toteutettu ARA-kohteita. Vuoden 2014 budjetissa on varauduttu uusien vuokra-asuntojen rakentamiseen. Loviisa on muiden kuntien tapaan autoiluun nojaava kunta, mutta joukkoliikenteen osuus liikennesuoritteesta on Itä-Uudenmaan toisiksi suurin, 15 %. 1 Ympäristön tila on hyvä, mutta vesistöjen vain kohtuullinen. Ympäristöohjelmaa ei ole. Kunta on hoitanut myös Lapinjärven ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä vuoden 2013 alusta. Rakennuslupia käsitellään 220 vuodessa. Suurimmat haasteet Loviisassa: Loviisan ikärakenne on haasteellinen. Kaupunkiin pitäisi saada uusia asukkaita sekä lisää työpaikkoja. Uusien yritysten saaminen kaupunkiin on vaikeaa, vaikka kaupungilla on tarjota hyvät tonttivaihtoehdot Myrskylä Myrskylä on Itä-Uudenmaan pienin kunta. Se hoitaakin suunnittelun, rakentamisen ja yllä- ja kunnossapidon suureksi osaksi ostopalveluina. Silti omaa yllä- ja kunnossapitoa on erityisesti viher- ja liikunta-alueiden osalta, ja toimitilojen yllä- ja kunnossapidosta pääosa hoidetaan omana työnä. Katu- ja viheralueiden, liikunta-alueiden kunto on kohtuullinen ja toimitilojen ja vesihuoltoverkoston kunto hyvä. Perusparantamiseen panostetaan kohtuullisesti. Kaavoituksesta pieni osa hoidetaan itse ja loput ostopalveluna. Tontinmyyntituloja kertyy vähän, ja tonttivarantoa on omakotitontteja lukuun ottamatta vähän. Kunta omistaa itse vuokra-asuntoja n. 50 kpl 2 ja välillisesti hieman yli 30 kpl. Asuntojen kunto on kohtuullinen. Myrskylällä ei ole asunto-ohjelmaa, eikä se ole toteuttanut ARA-kohteita viimeisten viiden vuoden aikana. Myrskylä on muiden pienempien kuntien tavoin riippuvainen yksityisautoilusta. Kunta järjestää itse jonkin verran joukkoliikennettä, joka koostuu koulukuljetuksista ja palvelutaksilinjoista. Ympäristön tila on hyvä, vesistöjen kohtuullinen. Rakennuslupia käsitellään noin 38 kpl vuodessa, mikä on kunnan kokoon nähden huomattavan paljon. 5 Suurimmat haasteet Myrskylässä ovat taloudellisten resurssien vähyys tarpeeseen nähden, käytettävissä olevan avainasemassa olevan henkilöstön haavoittuvuus, ns. hiljaisen tiedon häviäminen ja riittävän ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi Pornainen Pornainen on melko pieni kunta, kuitenkin Itä-Uudenmaan mittapuulla keskisuuri. Suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen sekä yllä- ja kunnossapito hoidetaan pääosin ostopalveluina. Eniten omaa työtä on viher- ja liikunta-alueiden sekä toimitilojen yllä- ja kunnossapidossa. Omaisuus on kohtuullisessa kunnossa, vesihuoltoverkoston kunto on hyvän ja kohtuullisen väliltä. Perusparantamiseen panostetaan katujen osalta huonosti, muuten kohtuullisesti. Kaavoituksesta pieni osa hoidetaan itse ja loput ostopalveluna. Tontinmyyntituloja kertyy melko paljon, euroa vuodessa. 5 Myös tonttivarantoa on melko hyvin. 1 Tieto vuodelta Sisältää 34 vanhusten vuokra-asuntoa. 8

9 Kunta omistaa 26 asuntoa itse ja välillisesti 33 asuntoa. Asuntojen kunto on kohtuullinen. Pornaisilla ei ole asunto-ohjelmaa, eikä se ole toteuttanut ARA-kohteita viimeisten viiden vuoden aikana. Pornainen on muiden kuntien tapaan autoiluun nojaava kunta, mutta joukkoliikenteen osuus on kuitenkin suurempi kuin Myrskylässä tai Askolassa. Ympäristön tila on hyvä, mutta vesistöjen tila on kohtuullisen ja huonon väliltä. Rakennuslupia käsitellään 83 vuosittain. Suurimmat haasteet Pornaisissa ovat omaisuuden ja alueiden kunnon säilyttäminen riittävin taloudellisin resurssein, ns. korjausvelka. Kasvavien asunto-, palvelu- ja yritysalueiden sekä toimitilojen tarpeiden oikeat mitoitukset, sijaintien optimoinnit sekä niiden toteuttamiseen liittyvien edellytysten valmistelu. Julkisen liikenteen palvelutason nostaminen Porvoo Porvoo on Itä-Uudenmaan suurin kunta. Toimitilojen ja vesihuoltoverkoston suunnittelusta suuri osa ostetaan, katu- ja viheraluesuunnittelua taas tehdään pitkälti omana työnä. Ostopalvelujen käyttö rakentamisen ja rakennuttamisen osalta vaihtelee, esimerkiksi katurakentaminen tehdään pääosin itse, mutta toimitilat rakennutetaan kokonaan ostopalveluin. Omaisuus on kohtuullisessa kunnossa. Perusparantamiseen panostetaan puistojen ja liikunta-alueiden osalta huonosti, muutoin kohtuullisesti. Kaavoitus hoidetaan omana työnä tiettyjä asiantuntijapalveluita lukuun ottamatta. Tontinmyyntituloja kertyy noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Porvoossa on runsaasti ja monipuolisesti tonttivarantoa. Vuosittain luovutettavien omakotitonttien määrä on tarkoitus lähes kaksinkertaistaa, nykyisin luovutettavista 70 tontista 135 omakotitonttiin. Kaupunkimaisella Porvoolla on yli omaa vuokra-asuntoa. Lisäksi se omistaa välillisesti nelisenkymmentä asuntoa. Asunnot ovat kohtuullisessa kunnossa. Porvoolla on oma asuntoohjelma, ja ARA-kohteita on toteutettu noin 1 kpl vuodessa. Kaupunkirakenteestaan huolimatta Porvoon joukkoliikenteen osuus liikennesuoritteesta on vain hiukan yli 13 %. Kävelyn ja pyöräilyn osuus liikennesuoritteesta on Porvoossa kuitenkin suuri ja autoilun osuus joukkoliikenteestä Itä-Uudenmaan pienin, 72 %. Kunta järjestää pienen osan joukkoliikenteestä itse. Ympäristön tila on keskimäärin hyvä. Vesistöjen kunto on kohtuullinen. Vesihuoltoverkoston ikääntyminen edellyttää saneerausinvestointien kasvattamista. Lisäksi vedenhankinnan turvaaminen poikkeustilanteiden varalta edellyttää suuria investointeja. Rakennuslupia käsitellään runsaasti, 566 vuosittain. Suurimmat haasteet Porvoossa: Kiinteistöjen kunto aiheuttaa merkittävän peruskorjaus- ja uudisrakennustarpeen tulevina vuosina. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja hajautumisen ehkäiseminen edellyttää onnistumista maankäytön suunnittelussa ja jatkuvaa maan hankintaa, joiden avulla voidaan turvata hallitun kasvun ohjautuminen järkevästi lähelle palveluja. Kaupungin strategian tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä asumisen osalta 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä edellyttää mm. rakentamisen energiatehokkuutta, energian tuottamista uusiutuvilla energialähteillä, kaukolämmön suosimista ja yhtenäisten metsäalueiden turvaamista. 9

10 Porvoon kaupungin tavoitteena on myös jo nykyäänkin hyvän työpaikkaomavaraisuusasteen pitäminen yli 90 prosentissa Sipoo Sipoo on Itä-Uudenmaan toiseksi suurin kunta. Muiden Itä-Uudenmaan kuntien tapaan se ostaa suunnittelun suurimmaksi osaksi ja rakentamisen kokonaan (toimitiloja lukuun ottamatta) ulkopuolelta. Rakennuttaminen hoidetaan omin voimin, ainoastaan toimitiloissa käytetään rakennuttamiseen jonkin verran ostopalveluita. Omaisuus on pääosin kohtuullisessa kunnossa. Toimitilojen kunto on hyvän ja kohtuullisen väliltä, mutta kunnassa on jonkin verran erittäin huonokuntoisia kohteita. Perusparantamiseen panostetaan kohtuullisesti. Kaavoitus on järjestetty pääosin omana työnä, jonkin verran käytetään myös ostopalveluita. Tontinmyyntitulot ovat Itä-Uudenmaan korkeimmat, 10,87 miljoonaa euroa vuodessa, mutta tähän vaikuttaa vuonna 2012 tapahtunut kertaluontoinen maiden myynti Helsingille, joka oli arvoltaan 33 miljoonaa euroa. Muutoin tontinmyyntitulot ovat Sipoossa 2 ja 5 miljoonan väliltä vuosittain. Sipoolla on valikoimassa runsaasti erityyppisiä tontteja, mutta kaikilla ei ole kunnallistekniikkaa. Sipoo omistaa itse 103 kpl vuokra-asuntoja, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu henkilökuntakäyttöön. Lisäksi se omistaa Kunta-asunnot Oy:n kautta osuudet 331 vuokra-asunnosta, joiden välitys hoidetaan itse. Kunnan omistamien asuntojen kunto on keskimäärin hyvä. Kunta-asunnot Oy:n asunnot ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta muutama asunnoista on erittäin huonokuntoinen. Kunnalla on asunto-ohjelma, mutta asuntoasiat ovat hajallaan useilla osastoilla, eikä millään niistä ole kokonaisvastuuta asuntopolitiikasta. Myöskään ARA-kohteita ei ole viime aikoina rakennettu. Sipoossa on Itä-Uudenmaan suurin joukkoliikenteen osuus liikennesuoritteesta, 17 %. Tieto on vuodelta 2008, eikä ole tiedossa, miten joukkoliikenteen osuus on kehittynyt HSL:n liittymisen jälkeen. Järjestelyvastuu kunnan bussiliikenteestä siirtyy liikennöitsijöiltä HSL:lle syksyllä Ympäristön tila on keskimäärin hyvä, vesistöjen osalta kohtuullinen. Rakennuslupia käsitellään vuosittain runsaasti, 329 kappaletta. Suurimmat haasteet Sipoossa ovat: 1. Sipoon kunta on voimakkaan kasvun vaiheessa. Tämä edellyttää toiminnan dynaamisuutta sekä hyvää uusien alueiden toteutusprosessia, palveluiden hallintaa ja taloudenpitoa. Tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden nosto 80 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, mikä tarkoittaa käytännössä työpaikkojen määrän tuplaamista. Kaikki edellä mainitut toiminnot vaativat eri osaalueiden jatkuvaa parantamista. 2. Sipoo sijaitsee kehittyvällä alueella ja mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää hyvää yhteistyötä ja synergisten toimintojen etsimistä sekä toteuttamista naapurikuntien kanssa. Tämä mahdollisuuden käyttäminen on haaste/tavoite ja edellyttää toiminnan suuntaamista ko. tavoitteen toteuttamiseen. 3. Palveluiden ja toiminnan tehostaminen, voimavarojen käyttö ydintoimintaan sekä palveluiden oston hyödyntäminen on kasvun myötä Sipoossa keskeinen haaste ja tavoite. 10

11 2.3 Yhteenveto palvelukokonaisuuksittain Kaavoitus Kaavoituksen resursointi Itä-Uudellamaalla on hyvin riippuvaista kunnan koosta. Pienemmissä kunnissa hyödynnetään yhteistyötä ja ostopalveluita, kun taas suuremmissa kunnissa kaavoitus tehdään pääosin itse. Kaavoituksen menot ovat kokonaisuudessaan arviolta 3 4 % koko Itä- Uudenmaan MALYET-menoista. Kaavoitus työllistää Itä-Uudellamaalla kunnan työntekijöitä yhteensä arviolta 30 kokopäiväisen henkilön verran. Itä-Uudenmaan alueella asemakaavoitetun pinta-alan osuus kunnan maa-alasta on varsin pieni, vaihteluvälillä 1,5 7 %. Suurin asemakaavoitetun maa-alan osuus on Loviisassa, pienin Myrskylässä. Tämä kertoo siitä, että kunnissa on paljon haja-asutusalueita. Koko kunnan kattava yleiskaava on olemassa ainoastaan Sipoossa, lähimmäksi tätä pääsee Porvoo, jossa 96 % kunnan pinta-alasta on yleiskaavoitettu. Myrskylässä on yleiskaavoitettu vain 3 % kunnan pinta-alasta, joskin sitä laajentava osayleiskaava on vireillä. Kaavan ulottuvuus ei kuitenkaan riipu yksinomaan kunnan koosta: asukkaan Pornaisissa yleiskaava kattaa 70 % kunnan pinta-alasta. Lapinjärvellä kaavoituksesta ei ole saatavissa tilastotietoja. Itä-Uudenmaan kunnista eniten on viime vuosina asemakaavoittanut Sipoo, noin k-m2 vuodessa. Sipoon asemakaavoituksesta 80 % on kohdistunut työpaikkoihin. Seuraavaksi eniten on kaavoittanut Porvoo, k-m2 vuodessa. Yhteensä Itä-Uudellamaalla on kaavoitettu noin k-m2 vuodessa. Kaavoituksesta noin kaksi kolmasosaa on kohdistunut työpaikkoihin ja yksi kolmasosa asumiseen (ks. taulukko). 3 Kunnat kaavoittavat pääosin itse omistamalleen maalle. Sopimuskaavoja on tällä hetkellä nollasta 60 prosenttiin meneillään olevien kaavahankkeiden yhteenlasketusta pinta-alasta. Eniten sopimuskaavoja on tällä hetkellä Loviisalla (60 %). Taulukko. Kaavoitus Itä-Uudellamaalla Kaupunki/Kunta Asemakaavat / vuosi, k-m2 Asuminen k-m2 Asuminen % Työpaikat k-m2 Työpaikat % Askola % % Lapinjärvi Loviisa % % Myrskylä % % Pornainen % % Porvoo % % Sipoo % % Yhteensä % % Taulukon tiedot viiden vuoden keskiarvoja Kiinteistöasiat Kiinteistöasiat (mukaan lukien paikkatieto- ja mittausasiat) työllistävät Itä-Uudenmaan alueella yhteensä arviolta 40 kunnan palveluksessa olevan kokopäiväisen henkilön verran. Tästä työvoimasta kuitenkin arviolta 28 henkilön työpanos sijoittuu Porvooseen. Kiinteistöasioihin käytettävät menot muodostavat arviolta 3 % Itä-Uudenmaan alueen MALYET-menoista. Niistä 3 Viiden vuoden keskiarvo. 11

12 saatavat tulot puolestaan muodostavat jopa 10 % näistä palvelukokonaisuuksista saatavista tuotoista. Itä-Uudellamaalla on tällä hetkellä yli 400 vapaata omakotitonttia. Eniten omakotitontteja on vapaana Loviisassa, vähiten Askolassa. Tontinmyyntituloja on viimeisten viiden vuoden aikana kertynyt koko alueelta noin 17 miljoonaa euroa vuodessa, tosin tätä lukua sekoittaa Sipoon yksittäinen 30 miljoonan euron tonttikauppa Helsingin kanssa. Tonttivaranto ja tontinmyyntitulot vaihtelevat kunnittain paljon: omakotitontteja on kunnittain tällä hetkellä kpl ja tontinmyyntituloja on ollut euroa vuodessa. Suurin pinta-ala vapaita yritystontteja on Sipoossa, yli kerrosneliömetriä. Myös Loviisassa on vapaana melko laajasti yritystonttialaa, kerrosneliömetriä. Rivitalotontteja on laajimmin vapaana Porvoossa, kerrosneliötä. Tontinmyynnissä haasteina ovat huono valtakunnallinen taloustilanne ja kiinteistöalalla orastava lama. Erityisesti yritystontit muodostuvat haasteeksi, mutta myös pääkaupunkiseudun kehyskuntien omakotitalotonttien myynti on vähäistä, sillä yksityisen lainarahoituksen ehdot ovat kiristyneet. Kuntaomaisuuden tasearvot vaihtelevat kunnittain välillä 1 28 miljoonaa euroa. Tasearvo ei anna kovin hyvää kuvaa omaisuuden arvosta kunnissa, jossa maaomaisuus on peräisin esimerkiksi 1700-luvulta. Porvoo ylläpitääkin maaomaisuuden hankinta-arvoa myyntivoiton määrittämiseksi. Itä-Uudenmaan kunnissa tehdään lohkomisia asemakaava-alueella noin viidestä kymmeneen vuodessa lukuun ottamatta Sipoota (n. 20 kpl/vuosi) ja Porvoota (n. 108 kpl/vuosi). Pohjakarttamäärä vaihtelee samoin välillä 2 7 % kunnan pinta-alasta lukuun ottamatta Sipoota (25 %) ja Porvoota (52 %). Taulukko. Tonttivaranto ja tontinmyyntitulot Itä-Uudellamaalla Kaupunki/Kunta Omakotitonttivaranto, kpl (tällä hetkellä) Tontinmyyntitulot, e (5 v KA) Askola Lapinjärvi Loviisa Myrskylä Pornainen Porvoo Sipoo Yhteensä Sipoo: Kaikilla omakotitonteilla ei kunnallistekniikkaa. Tontinmyyntituloissa yksi poikkeuksellinen 30 Me kauppa, muuten tontinmyyntitulot 4,3 Me / vuosi Asuminen Asumisasiat työllistävät Itä-Uudellamaalla kuntien työntekijöitä yhteensä noin kuuden kokopäiväisen työntekijän verran. Asumisasioiden menot muodostavat noin 2 % Itä-Uudenmaan MALYET-menoista. Itä-Uudenmaan alueella on yhteensä noin vuokra-asuntoa. Porvoolla on näistä asunnoista yli 60 % ja kun mukaan otetaan seuraavaksi suurimmat kunnat Sipoo ja Loviisa, kasvaa näiden kuntien yhteenlaskettu osuus alueen vuokra-asunnoista yhteensä noin 90 prosenttiin. Asukaslukuun suhteutettuna vuokra-asuntoja on eniten Lapinjärvellä, toiseksi eniten Myrskylässä ja kolmanneksi eniten Porvoossa. 12

13 Asunnot ovat keskimäärin kohtuullisessa kunnossa, kahdessa kunnassa kunto on hyvän ja kohtuullisen väliltä. On myös joitakin erittäin huonokuntoisia asuntoja. Noin puolet kunnista omistavat suurimman osan asunnoista itse tai 100 % omistamansa yhtiön kautta. Loput eli Sipoo, Myrskylä ja Pornainen ovat myyneet yli puolet asunnoistaan Kunta-asunnot Oy:lle. Sipoo omistaa itse lähinnä henkilökunta-asuntoja, jotka ovat tällä hetkellä Kunta-asunnot Oy:n asuntoja paremmassa kunnossa. Uutta vuokra-asuntorakentamista Itä-Uudellamaalla on vähän, vain noin 0,7 kohdetta vuodessa. Ainoastaan Porvoo ja Askola ovat viimeisten viiden vuoden aikana toteuttaneet ARA-kohteita. Sipoo ja Pornainen ovat sitoutuneet rakentamaan vuokra-asuntoja 20 % rakennettavista asunnoista. Loviisa on tosin varautunut budjetissaan rakentamaan uusia vuokra-asuntoja. Myöskään asunto-ohjelmaa ei ole neljässä kunnassa seitsemästä. Taulukko. Vuokra-asunnot Itä-Uudellamaalla Kaupunki/Kunta Vuokra-asunnot, kpl Vuokra-asunnot / 100 asukasta ARA-kohteet /vuosi, kpl* Askola 128 2,56 3 Lapinjärvi 229 8,09 0 Loviisa 537 3,46 0 Myrskylä 112 5,62 0 Pornainen 59 1,15 0 Porvoo ,59 1,2 Sipoo 424 2,26 0 Yhteensä ,81 0,7 *Viiden vuoden keskiarvo Liikenne Liikenneasioihin panostetaan Itä-Uudellamaalla kunnan omalla henkilöstöllä mitattuna vastaavalla panoksella kuin asumiseen: liikenne työllistää kuntien työntekijöinä yhteensä noin kuuden kokopäiväisen työntekijän verran. Liikennemenot muodostavat noin 3 4 % Itä-Uudenmaan alueen yhteenlasketuista MALYET-menoista. Itä-Uudenmaan liikenne nojautuu pitkälti yksityisautoilun varaan. Joukkoliikenteen osuus liikennesuoritteesta on välillä 8 17 %, ja suurin joukkoliikenteen osuus on Sipoossa. Matkojen määrällä mitattuna tilanne voi olla toisennäköinen, sillä kävellen ja pyöräillen tehdään lyhyempiä matkoja kuin henkilöautolla. Suurin osa kunnista on järjestänyt joukkoliikenteen täysin ulkopuolisten toimijoiden kautta. Ainoastaan Myrskylä, Porvoo ja Loviisa järjestävät itse joukkoliikennettä esimerkiksi koulukuljetusten yhteydessä ja palvelutaksilinjojen muodossa. Omaa liikennekalustoa näilläkään kunnilla ei ole. Sipoo poikkeaa muista kunnista siten, että se on järjestänyt joukkoliikenteensä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kautta. Ongelmana Itä-Uudellamaalla on, että joukkoliikenne on alueella muutamaa valtareittiä lukuun ottamatta heikosti kehittynyttä. Tämä puolestaan johtuu kuntarakenteen hajanaisuudesta, mikä ei mahdollista kannattavien linjojen perustamista. Haastetta joukkoliikenteen kehittämiselle tuo myös työpaikkojen sijainti suurelta osin pääkaupunkiseudulla, jolloin työmatkaliikenne suuntautuu Helsinkiin päin, ei kuntien sisälle. Myös raideliikenteen puuttuminen vaikeuttaa kuntien 13

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Sisällysluettelo 1. Muut palvelut -työryhmä / väliraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN Valtuustoaloitteen pohjalta perustetun työryhmän esitys 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY - Työryhmän tehtävä pohjautuu valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Uudistuva ja verkostomainen

Uudistuva ja verkostomainen Uudistuva ja verkostomainen Keski- Uudenmaan kaupunki Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen päivitetty loppuraportti Sisällys Alkusanat 4 1. Tiivistelmä 6 1.1 Nykytilanne sekä tulevaisuus erillisinä

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla Uudenmaan

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot