MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-21:55 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN / TEKNISET PALVELUT KUNTALAISALOITE KARHULANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN PARANTAMISEKSI / AS OY MÄNTSÄLÄN KARHUNPESÄ MÄNTSÄLÄN KUNNAN KIINTEISTÖOHJELMA MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY:N TOIMITILA- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN NYKYTILA-ANALYYSI 143 LAUSUNTO SL-AUTOYHTYMÄ OY:N REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN ILMOITUSASIAT KESKUSTELUASIAT SEURAAVA KOKOUS 260

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eerola Asko puheenjohtaja Eloranta Jari jäsen Havula Tapio khall:n edustaja Heikkilä Jussi jäsen Kalenius Christina jäsen Karhinen Soile asiantuntija Laine Leena jäsen Lindqvist Rami jäsen Pasanen Irja sihteeri Peltola Veijo khall:n pj. Seppälä Hannu esittelijä Sundberg Anneli jäsen Tattari Esko jäsen Virtanen Hilkka varapuheenjohtaja Virtanen Irma asiantuntija läsnä klo ALLEKIRJOITUKSET Asko Eerola puheenjohtaja Irja Pasanen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Rami Lindqvist Hilkka Virtanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ maanantai klo 16-17, kunnantalo

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekninen lautakunta 137 Päätösesitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta 138 Päätösesitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Rami Lindqvist ja Hilkka Virtanen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN / TEKNISET PALVELUT Tekninen lautakunta 139 Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteu tumasta. Tekniselle lautakunnalle esitellään kokouksessa tekniset palvelut -toimialan talousarvion toteutuma ajalta käyttötalouden ja inves toin tien osal ta. (Lisätietoja: hallintosihteeri Irja Pasanen, puh ) Päätösesitys: Päätös: Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen talousarvion 2013 toteutuman saakka. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta KUNTALAISALOITE KARHULANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN PARANTAMISEKSI / AS OY MÄNTSÄLÄN KARHUNPESÄ 94/01/019/2013 Tekninen lautakunta 140 Asunto Osakeyhtiö Mäntsälän Karhunpesän hallitus on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että Karhulantie ja sen pysäköintijärjestelyt toteutettaisiin hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti. Samalla asuntoyhtiön hallitus esittää, että Karhulantien ja Lukiontien risteykseen asetettaisiin "Umpitie" - liikennemerkki osoittamaan Lukiontien päättymistä. Kuntatekniikka on tutkinut esitetyt asiat ja toteaa, että Karhulantien toteuttaminen pysäköintijärjestelyineen hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti sisällytetään vuoden 2014 katuvihreän rakentamisohjelmaan. Samoin liikenteen opastamiseksi haluttu "Umpitie" - liikennemerkki lisätään Lukiontielle Karhulantien risteykseen osoittamaan päättyvää katua. (Valmistelija / lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää, että Karhulantien katusuunnitelmat pysäköinnin osalta toteutetaan vuoden 2014 aikana hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti. "Umpitie" - liikennemerkki asetetaan Lukiontielle Karhulantien risteykseen tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta MÄNTSÄLÄN KUNNAN KIINTEISTÖOHJELMA Tekninen lautakunta 141 Tekniset palvelut käynnisti joulukuussa 2012 kiinteistöjen kehittämisohjelman, jonka tar koitus on luo da yleiset tavoitteet Mäntsälän kunnan kiin teistö jen omis ta mi selle ja hoi dolle. Stra te giassa ei oteta kantaa yksittäisten ra ken nus ten koh taloon vaan pyritään luomaan ylei nen toiminta- ja päätöksente komalli, jota voi daan soveltaa in ves tointi- ja korjauspäätöksiä tehtäessä. Malli sisäl tää ku vauk sen tavasta ja tasosta, jolla kiinteistönpito hoi de taan. Ohjel mas sa esi te tään myös tapa, jol la kiin teistökannan kehittämi nen on mah dollista ra hoit taa ja järjestää. Kehittämisohjelman tekemisestä vastaavina konsultteina toimivat Heikki Lon ka ja Ville-Veikko Lallukka Granlund Oy:stä. Alikonsulttina toimi palveluverkkoselvitysten osalta Kimmo Haapasalo Kuntamaisema Oy:stä. Konsulttien työtä ohjasivat tilaajan edustajina tekninen johtaja Hannu Seppälä se kä tilapäällikkö Jukka Nissinen. Työssä avustivat Antti Andelin ja Joonas Alakomi Granlund Oy:stä. Työtä seurasi koko ajan ohjausryhmä, joka val mis te li tilaisuudet ja teki lopulliset päätökset tilaisuuksissa syntyneen ai neis ton perusteella. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano: Tekninen johtaja Hannu Seppälä, pe rus turva joh ta ja Eija Rin ta la, sivistysjohtaja Pekka Lintonen, var hais kas va tuspääl lik kö Erja Sihl man, päi vä hoi don vastuuhenkilö Merja Harmokivi, raken nut ta mis pääl lik kö Pek ka Savolainen, sivistystoimen talous- ja hal lin topääl lik kö Janne Vai nikainen, tilapäällikkö Jukka Nissinen, kaa voi tus joh taja Lauri Pouru Kiinteistöohjelman lopputuloksena saatiin analyysi Mäntsä län kunnan hallit se mien kiin teis tö jen kiin teistötaloudesta, asiakas tyytyväi syy destä kiinteis töit täin, kiin teis tön pi don toiminnan tasosta sekä kiinteis töissä tapah tuvasta toimin nasta. Li säk si kiinteistöohjelmassa saatiin vertai lutietoa muiden kun tien tie toihin. Kiin teistö ohjelmassa esitet tiin inves tointisuunnitelma, joka si sälsi kol me vaihto eh toista tapaa rakentaa palvelu- ja kiin teis tö verk ko se kä ra hoi tus vaihto ehdot ja aikataulutuksen. Kiin teis tö ohjel mas sa esitettiin eh do tuk set jatko toimen piteille ja linjaukset kiinteis tön pidon organisoimisek si. Tilastrategian toteuttaminen on ollut yksi teknisen lautakunnan vuoden 2013 keskeisistä tavoitteista. Mäntsälän kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kunnan va ral li suudes ta. Kiinteistömassasta puolet on valmistunut 80-luvun puolivälin jälkeen. Tyytymättömiä käyttäjiä on kuitenkin paljon ja kolmasosa käyttäjis tä va lit taa terveysongelmista. Erityinen ongelma on Mäntsälän kiinteistöjen ha ja nai suus ja tehottomuus. Kokonaisvaltainen toiminnan kustannusten arviointi tuotettiin kunnan peruskoulutus- ja varhaiskasva tuksen kulujen osalta. Päiväkoti- ja kouluverkon kokonaiskustannusten osalta Granlund Oy:n ja Kuntamaisema Oy:n yh des sä luomalla simulaatio mallilla tutkittiin eri mallien vaikutukset toiminta- ja kiinteistökustannuksiin.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Mallien perusteella Mäntsälässä olisi mahdollista säästää vuodessa 2-4,6 M ja luopua kiinteistöneliöstä. Säästö on noin 2,5 % - 5,9 % kunnan toimintakatteesta tai 3 % - 7 % kunnan verotu loista. Tässä oh jel mas sa tarkasteltiin kiinteistökantaa, jonka laajuus on brm2. Kiin teis tö jen neliömäärää voitaisiin tästä määrästä pienentää mallis ta riippuen noin 13 % -21 %:lla. Jotta strategia voidaan toteuttaa, tar vitaan uusi in ves toi mi sen ja kiinteistönpidon toimintamalli. Uudes sa mallis sa kaik ki läh tee toiminnan edellytysten tarkastelusta. Lähtökohta na ovat toimin nan ana lyy si ja toiminnan tarpeet. Investoinnit ja kiinteistöpi to tuke vat toimintaa. Päätösesitys: Käsittely: Tekninen lautakunta käy periaatteellisen keskustelun Mäntsälän kunnan kiin teis tö oh jel mas ta ja pyytää Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelmasta lausun non pe rus tur va lau ta kun nasta, si vis tyslautakunnasta ja maankäyttölautakunnasta. Lausuntojen jälkeen tekninen lautakunta tekee esityksen kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle jat kotoimenpiteistä. Tekninen johtaja teki päätösesitykseen lisäyksen, että lausunnot pyydetään toimittamaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun aikana jäsen Rami Lindqvist jäsen Jari Elorannan kannattamana teki esittelijän pää tös esi tyk ses tä poikkeavan vastaehdotuksen. Lindqvist esitti, että tek ni nen lautakunta käy keskustelun kiinteistöjen kunnosta ja ryhtyy suun nit te le maan kiinteistöjen rappeutumisen ehkäisemistä ja korjaustoimenpiteitä ja esitti, että tekninen lautakunta ei pyydä lausuntoja kiinteistöjen ke hit tä mis oh jel mas ta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin esittelijän päätösesitykseen kannatettu vastaehdotus. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä esittelijän päätösesitystä kannatti 6 jäsentä (As ko Eerola, Jussi Heikkilä, Christina Kalenius, Leena Laine, Anneli Sund berg ja Hilkka Virtanen) ja Lindqvistin vastaehdotusta kannatti 3 jäsen tä (Jari Eloranta, Rami Lindqvist ja Esko Tattari). Päätös: Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen äänestyksen perusteella hyväksyä esittelijän päätösesityksen ja lausunnot pyydetään toimittamaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY:N TOIMITILA- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN NYKYTILA-ANALYYSI Tekninen lautakunta 142 Teknisten palvelujen toimialan kehittämiseen on panostettu teknisen lauta kunnan strategisten ta voitteiden mukaisesti käynnistämällä toi mi ti lapal ve luja ja ruo ka-pal veluja kos ke van ny ky ti la-ana lyysi. Sel vityk seen on osallis tunut myös Mäntsälän Vuok ra-asunnot Oy. Nykytila-analyysin loppuraportti on valmis tunut. Ny kytila-ana lyysin pää paino on toi mi alan organi saa tion ke hit tämi ses sä yh teistyössä vuok ra-asuntojen kans sa. Raportissa selvitetään Mäntsälän kunnan siivouksen, kiinteistönhuollon, kunnossapidon, rakennutta misen ja ruokapalveluiden sekä Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteis tönhuoltopalveluiden nykytilaa. Tavoitteena on ollut laatia nykytila-analyysi toi mitila- ja rakennuttamispalveluista niin, et tä analyysin tuloksia voidaan käyttää Mäntsälän kuntaa ja Mäntsälän Vuok ra-asunnot Oy:tä koskevien päätöksentekojen perusteena ja tukena. Selvitys on ollut yksi osa toimialan erilaisista kehittämishankkeista. Eri selvitykset ja toimialan omat näkemykset ja kokemukset ohjaavat organisaation toiminnan kehittämistä. Nykytila-analyysin tuotoksena on saatu puo lueetonta tie toa mm: palveluorganisaatiosta ja sen toimintatavasta, resursseista ja nii den hyödyntämisestä, palvelun sisällöstä ja laadusta, organisaation kus tannusrakenteesta, kiinteistökohtaisista kustannuksista ja muis ta tunnuslu vuista. Lopuksi on laadittu toimenpidesuositukset. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitila- ja rakennuttamispalveluiden nykytilaa selvitettiin haastattelemalla henkilöstöä ja esimiehiä. Raportissa on esitetty Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toi mi ti la- ja rakennuttamispalveluiden uudelleen organisoitumista ja entistä vahvempaa yhteistyötä. Mäntsälän kunnan sekä Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitila- ja rakennuttamispalveluiden yhtenäisen toimintatavan luominen edellyttää toimintaa ohjaavaa strategiaa ja toimintasuunnitelmaa yhteisine tavoitteineen. Toimintasuunnitelma laaditaan esitetyn toiminnan uudelleen or ga nisoitumisen tueksi. Toimintasuunnitelmaan kirjataan uudelleenorgani soitumisen järjestäminen, johon kirjataan kehittämistoimenpiteet, aikatau lu ja vastuuhenkilöt. Toiminnan uudelleen organisoitumiselle ehdotetaan luotavan erillinen työryhmä, jonka kokoonpanossa on mukana johto ja työnte kijöiden edustajia niin Mäntsälän kunnan kuin Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n puolelta. Nykyisellään toimitilapalvelujen organisaatio on melko raskas eikä tue ti lapal ve lui den yh teis työtä sen eri toimintojen kesken. Mäntsälän Vuokra-asun not Oy:n kiin teis tönhoitopalvelut ehdote taan liitettäväksi osaksi kunnan tila palve luita, sillä kahden päällekkäisen ti lapalveluorganisaation ylläpitämi nen kas vattaa kustannuksia ja asiantunti juus on hyvä keskittää saman or gani saation alle, yhteisestä toiminnasta saadaan synergiaetuja kuntien ylei sesti kiristyväs sä taloudessa.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Nykytilanteessa Mäntsälän Vuok ra-asun not Oy:llä on yksi kiinteistönhoitaja joka tekee myös pieniä kunnos sapidol lisia töitä, myös tämän osaamisen hyödyntäminen tuo kun nan tila palveluil le li säresursseja palveluiden yhdis tämisessä. Uudelleenorganisoitumisen myötä Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistönhoitajilla on paremmat mahdollisuudet saada myös kaivat tua ammatillista esimies apua, sillä kunnan tilapalvelujen joh dolla on alan kou lu tus ja esi mies re surssi on suurempi kuin mitä Mäntsälän Vuok ra-asunnot Oy:llä. Li säksi yh distämistä tukee sijaisjär jestelyt, isompi henki löresurssi tuo lisä mahdolli suuksia varahenkilöjärjes telmän luomiseen. Vuokra-asuntojen kiinteistönhoidonhenkilöstö siirtyisi suoraan kunnan hen ki löik si. Muis sa toiminnoissa tehdään teknisten palvelujen ja vuokra-asun to jen vä lillä pal velusopimus, joka koskisi pääasiassa vuokra-asuntojen kiin teis tön hoi toa, kunnossapitoa ja rakennuttamista. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistökanta on vanhaa ja peruskorjaustarve on suuri, myös tällä saralla yhteistyötä tulisi lisätä kunnan ja Vuokra-asunnot Oy:n välillä. Mäntsälän kunnalta löytyy oma rakennuttamispalvelut, jonka yleisaikatauluun ja mahdollisiin peruskorjaussuunnitelmiin voisi liittää myös Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöt. Rakenta mi sen kil pailu tuksissa on kunnalla osaamista ja henkilöresursseja joita voi si hyö dyntää myös Vuokra-asunnot Oy:llä. Mäntsälän kunnan rakennutta mispalvelut esitetään muodostettavan teknisten palveluiden alle omana tu losalueeksi. Mäntsälän kunnalla on tulevina vuosina useita isoja inventointihankkeita ja in vestointitarpeita, jotka vaativat hyvää hankesuunnittelua. Hankesuunnit telijan näh tiin tuo van sääs tö jä ja te hok kuut ta suunnitteluun. Han ke suun nit te lija olisi mu ka na myös pe rus- ja uu disra kennushankkeissa. Pit käntäh täi men suun nittelu ja enna kointi voi daan var mistaa hyvällä han ke suunnit te lulla ja hank keiden oi kea-aikai sella ohjel moinnilla. Hankesuun nittelijaa voi daan hyö dyntää myös Mäntsä län Vuok ra-asunnot Oy:n asuntohank keis sa, joka vahvistaa edel leen sen toi mitila- ja rakennutta mispalveluiden yh dis tämistä kunnan orga nisaatioon. Mäntsälän kunnan puhtaanapitopalvelut ehdotetaan muutettavan siivouspalvelut nimikkeelle, joka on yleisesti käytössä ja selkeyttää nykyistä nimikkeistöä. Puhtaanapitopalvelut nimikkeellä voidaan johtaa harhaan myös palvelujen tarjonnassa, puhtaanapitopalvelut sisältävät usein myös jätehuollon ja piha-alueiden puhtaanapidon, jotka eivät sisälly kunnan tuot tamaan siivouspalveluun. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n siivouspalvelui den hankinta ja sopimuksenaikainen johtaminen ehdotetaan liitettävän osaksi Mäntsälän kunnan tilapalveluiden puhtaanapitopalveluita. Kunnalla on oma hankinta-organisaatio ja hankintaosaamista, hankintojen yhdistä minen voi tuoda osaltaan kustannussäästöjä. Mäntsälän kunnan siivous- ja ruokapalvelut erotetaan nykyisestä mallista tilapalveluiden alta omaksi tulosalueeksi ja palvelukokonaisuudelle rekrytoi daan ja ni me tään ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö joka vastaa hallinnol li sesti sekä sii vous- että ruoka palveluista. Siivous- ja ruokapalveluiden hal lin nollista yh distämistä puoltaa mm. palveluiden välillä jo nykyiselläänkin ole va nykyi nen yhteistoiminta se kä osaamisen

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta keskittäminen. Ruoka ja sii vouspal velulla on molemmilla osa-aikaisia työntekijöitä. Yhdistymisen myötä voi daan yhdistää esimerkik si pienien kohteiden työaikoja. Molem milla työnte kijäryhmillä on oma hallin nollinen johto sekä lähiesimies. Ruo ka ja sii vouspalvelun yhdistäminen antaisi joustavuutta ja kokonaisvaltai sen työn ja prosessien kehittämismahdollisuuden. Siivous- ja ruokapalve lu päällikön tulee olla joko siivoustai ruokapalvelualan ammattilainen, mo lempien osa-alueiden substanssiosaaminen ei ole välttämätöntä vaan ko. päällikkö saa ammatillisen tuen kunkin palvelun työnjohtovastaavalta, esim. siivous palveluissa työnohjaa/tiiminvetäjä ja ruokapalveluissa ruoka palveluesi mieheltä. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n siivouspalveluiden hankinta ja sopimuksen aikainen johtaminen esitetään kunnan Siivous- ja ruo ka pal ve lui den hoidettavaksi. Tilapalveluiden kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut ehdotetaan omak si tulosalueeksi, jossa tilapäällikkö vastaa kiinteistöjen johtamisesta ja hal linnoinnista. Pääpaino on kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluissa. Ti la päällikön apuna toimii työpäällikkö, joka toimii sekä kiinteistönhoito- että kunnossapitopalveluiden työntekijöiden lähiesimiehenä. Tilapalvelujen vas tuulla olisi myös Mäntsä län vuokra-asuntojen kiinteistönhoito ja tilatta vat kunnossapitotyöt. Raportissa on selvitytetty Mäntsälän kunnan ruokapalvelui den keittiöverkos toa ja nii den nykytilaa. Tavoitteena oli laatia Mäntsälän kunnan ruokapal veluiden resursointia ja keittiöverkostoa koskeva selvitys palveluista niin, että ana lyysin tuloksia voidaan käyttää Mäntsälän kunnan ruokapalve luita koske vien päätöksentekojen perusteena ja tukena. Mäntsälän kunnan ruokapalveluilla on useita valmistuskeittiöitä (15 kpl). Useissa kunnissa ruokapalveluiden kustannustehokkuutta on lähdetty hakemaan keskittämällä ruuan valmistus muutamaan (kunnan koosta riippuen) keskuskeittiöön ja muuttamalla valmistuskeittiöitä jakelukeittiöiksi ja lisäämällä jakelupisteitä. Selvityksen mukaan usean valmistuskeittiön ylläpi tä mi nen on kal liim paa kuin yhden keskuskeittiön ja keskittäminen tuo useim mi ten kus tan nussäästöjä toimintaan myös työn tuottavuuden noustessa. Mäntsälän kunnan keittiöiden määrä ei varsinaisesti vähene toimintamallia muutta malla, keittiöitä ei voi lakkauttaa, mutta niiden toimintamalli voidaan muut taa valmistuskeit tiöstä jakelukeittiöiksi ja edelleen jakelupisteiksi. Keittiöi den määrää voi daan vähentää mm. tilanteissa, joissa esim. pieniä kou luja lakkau tetaan ja keskitetään suuremman yksikön koulukes kuksiin. Mäntsälän kunnalle ehdotetaan siirtymistä esimerkiksi kahteen keskuskeit tiöön ja muiden jäljelle jäävien valmistuskeittiöiden muuttamista jakelukeit tiöiksi ja edelleen jake lupisteeksi. Mäntsälän kunnan ruokapalveluita suun niteltaessa kahden keskuskeittiön toimintamalliin, tulisi keskus keittiöiden sijaintia miettiä maantieteellisestä näkökulmasta. Keskuskeit tiönä voi toi mia nykyinen ter veyskeskuksen valmistuskeittiö jonka jokapäi väinen ja ympärivuotinen toi minta mahdollistaa jo nykyisellään ruoan toi mittamisen useaan jakelukeit tiöön. Toinen keskuskeittiö voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Mäntsälässä toi mivan koulun yhteyteen.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Jatkotoimenpiteet Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitila- ja rakennuttamispalveluiden toiminnan tehostamiseksi ja selkeyttämiseksi tulee laatia ja täsmentää toimintamalleja toimintaa käytännössä ohjaaviksi työkaluiksi. Palveluille tulee laatia palvelustrategia ja toimintasuunnitelma. Nii den pohjalta rakennetaan selkeä toiminnan ohjausjärjestelmä prosessiku vauksineen ja sen eri toimintoihin tulee rakentaa erilaiset toimintamallit työ kaluineen tavoitteen saavuttamiseksi. Kehittämistoimenpiteet tulee aloittaa palvelustrategian ja toimintasuunnitelman laadinnasta jonka jäl keen tulee laatia palvelukuvaukset. Toiminnan ohjaamiseksi ehdotetaan erilaisia mit tareita, joilla voidaan arvioida toiminnan onnistumista ja kehittä mistarpeita. Oman toimitila- ja rakennuttamispalvelutuotannon sisältö ja kustannukset tulee kartoittaa ja miettiä onko nykyaikaista ja perusteltua tuottaa kaikkia palveluita itse, vai saa daanko esim. investointihankkeiden osittaisel la ulkois ta mi sel la te hos tet tua toimintaa, työmäärän tasapainottamista ja säästettyä kus tan nuk sis sa. Osittaisen ulkoistamisen hyötynä voidaan näh dä yhteistyö palve lun tar joa jan kanssa, joka antaa mahdollisuuden kehittää oma palve lutuo tanto kil pailukykyiseksi ja asia kaslähtöiseksi vertaisoppimalla. Henki löstön elä köi tyessä ulkoistamisella voidaan myös turvata uuden henkilös tön saanti. Henkilöstöresurssien saatavuuden lisäksi ulkoistamisen etuja ovat mm. koneiden ja laitteiden in vestointi- ja huoltokustannusten siirtymi nen palve luntarjoajalle. Samoin mahdollisesti ulkoistettavien kiinteistöko konai suuk sien osalta sijaisuuk sien hoito ja uusien työntekijöi den perehdyt tämi nen siirtyy palveluliikkeen vastuulle. Toimitilojen inves tointien rahoitus selvi tyk sen yhteydessä tul laan selvittämään uusia inves tointien to teutusta poja mm. kiinteistöyhtiö tai kiinteistöleasing -elinkaarimallilla to teu tet tu na. Kunnan johtoryhmässä on linjattu, että uuden organisaation yhteistyön käyn nistäminen otetaan valmisteluun vuoden 2015 talousarvion laadinnan yh teydessä, jolloin uusi toimintamalli ehditään valmistella huomioiden käyt tötaloussuunnittelun ja investointisuunnittelun molemmissa organisaatiois sa. Orga nisaatiomuu tokset tulee huomioida myös hallintosäännössä ja toi minta säännössä, jot ka tulee myös virallisesti hyväksy. Päätösesitys Tekninen lautakunta käy periaatteellisen keskustelun ja päättää, että tilapal velujen uudel leen organisointia se kä ruoka- ja sii vous pal ve lu jen yh distä mis tä vie dään eteen päin ja ryh dy tään val mis te le maan palvelusopimus tek nis ten palvelu jen ja vuok ra-asun tojen vä lillä. Organisoinnin yhteydessä tehdään linjaus myös tulevista keskus-, valmistus- ja jakelukeittiöistä. Uu si or ga ni saa tio malli oli si vii meis tään toi min nassa vuon na Uu si or ga nisaa tio- ja toi minta malli tul laan käsit tele mään tar kem min talous ar vion 2015 ja ta lous suunni telman laa dinnan yhtey des sä. Tekninen lauta kunta edellyttää, että hal lin to sääntöä ja toiminta sään töä ryh dy tään val mistel laan niin, että se tähtää esi tettyihin muutoksiin. Lautakunta myös to teaa, että henki löstöä tu lee in for moida riit tävästi ja muutosta tulee käsi tellä yh teistoi minta ryh mäs sä.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lauta kunta esit tää kun nanhalli tuk selle, et tä toi mitila palve lujen ja vuok ra-asun tojen uudel leen organisointi ja toimintaan liittyvä kehittäminen se kä yh teis työ vie dään eteen päin vuo den 2015 talousar vion laa dinnan yh tey dessä he ti talousarviokehysvalmistelujen yh teydes sä. Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO SL-AUTOYHTYMÄ OY:N REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN 336/41/414/2013 Tekninen lautakunta 143 SL - Autoyhtymä Oy hakija on hakenut uutta reittiliikennelupaa (nro 15162, 14986) reitille Helsinki - Lahti - Heinola - Jyväskylä. Haettavan luvan voimassaoloaika olisi 10 v. ja liikennöinnin alkamisajankohta Muuna luvanhakijana on Koiviston Auto Oy. Haettavan liikenteen luonteena on pikavuoroliikenne ja hakemuksen perusteluina luvanhakija mainitsee, että siirtymäajan sopimuksen päättyessä he hakevat lupaa reittiliikenneluvalle. Aikatauluehdotuksen mukaisesti auto lähtisi Helsingistä klo ja saapuisi määränpäähän Jyväskylään klo ja aamuisin Jyväskylästä lähtö klo 5.30 ja saapuminen Helsinkiin klo Molemmat suunnat kulkien Mäntsälän kautta. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa hakemuksen mukaisesta asiasta ja kuntaa koskevasta liikenteestä mennessä (Valmistelija / lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh ) Päätösesitys: Päätös: Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan Uudenmaan ELY-keskukselle, että tekninen lautakunta puoltaa uuden reittiliikenneluvan (15162, 14986) myöntämistä 10 vuodeksi SL - Autoyhtymä Oy:lle ja Koiviston Auto Oy:lle reitille Helsinki - Lahti - Heinola - Jyväskylä aikatauluehdotuksen mukaisesti alkavaksi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN Tekninen lautakunta 144 Tekniselle lautakunnalle on lähetetty liitteenä olevat viranhal tijapäätökset. Päätösesitys: Päätös: Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan esitettyihin viranhaltijapäätöksiin. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekninen lautakunta Suljetun kaatopaikan pinta- ja pohjavesitarkkailu / /P17469P019/2013/ / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - Suljetun kaatopaikan pinta- ja pohjavesitarkkailu / /P17469P019/2013/ / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - Hämeenlinnan kaupungin jätelautakunnan päätös 50 / Jätemaksukertymien raportointipyyntö Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta KESKUSTELUASIAT Tekninen lautakunta Saaren koulun vesivahinko - Ehnroosin koulun korjaustilanne - Ohkolan koulun lämmityssopimus ja siihen liittyvät ongelmat

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta SEURAAVA KOKOUS Tekninen lautakunta 147 Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään klo alkaen.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ja 147 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 140 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: Valitusosoitus Mäntsälän tekninen lautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitus kirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennök senä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä klo kunnantalolla

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Sivistyslautakunta 24.11.2015 Aika 24.11.2015 klo 17:30-19:25 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 Kunnanhallitus 20.10.2014 Aika 20.10.2014 klo 15:00-18:28 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 281 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot