MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:00-21:55 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN / TEKNISET PALVELUT KUNTALAISALOITE KARHULANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN PARANTAMISEKSI / AS OY MÄNTSÄLÄN KARHUNPESÄ MÄNTSÄLÄN KUNNAN KIINTEISTÖOHJELMA MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY:N TOIMITILA- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN NYKYTILA-ANALYYSI 143 LAUSUNTO SL-AUTOYHTYMÄ OY:N REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN ILMOITUSASIAT KESKUSTELUASIAT SEURAAVA KOKOUS 260

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eerola Asko puheenjohtaja Eloranta Jari jäsen Havula Tapio khall:n edustaja Heikkilä Jussi jäsen Kalenius Christina jäsen Karhinen Soile asiantuntija Laine Leena jäsen Lindqvist Rami jäsen Pasanen Irja sihteeri Peltola Veijo khall:n pj. Seppälä Hannu esittelijä Sundberg Anneli jäsen Tattari Esko jäsen Virtanen Hilkka varapuheenjohtaja Virtanen Irma asiantuntija läsnä klo ALLEKIRJOITUKSET Asko Eerola puheenjohtaja Irja Pasanen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Rami Lindqvist Hilkka Virtanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ maanantai klo 16-17, kunnantalo

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekninen lautakunta 137 Päätösesitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta 138 Päätösesitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Rami Lindqvist ja Hilkka Virtanen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN / TEKNISET PALVELUT Tekninen lautakunta 139 Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteu tumasta. Tekniselle lautakunnalle esitellään kokouksessa tekniset palvelut -toimialan talousarvion toteutuma ajalta käyttötalouden ja inves toin tien osal ta. (Lisätietoja: hallintosihteeri Irja Pasanen, puh ) Päätösesitys: Päätös: Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen talousarvion 2013 toteutuman saakka. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta KUNTALAISALOITE KARHULANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN PARANTAMISEKSI / AS OY MÄNTSÄLÄN KARHUNPESÄ 94/01/019/2013 Tekninen lautakunta 140 Asunto Osakeyhtiö Mäntsälän Karhunpesän hallitus on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että Karhulantie ja sen pysäköintijärjestelyt toteutettaisiin hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti. Samalla asuntoyhtiön hallitus esittää, että Karhulantien ja Lukiontien risteykseen asetettaisiin "Umpitie" - liikennemerkki osoittamaan Lukiontien päättymistä. Kuntatekniikka on tutkinut esitetyt asiat ja toteaa, että Karhulantien toteuttaminen pysäköintijärjestelyineen hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti sisällytetään vuoden 2014 katuvihreän rakentamisohjelmaan. Samoin liikenteen opastamiseksi haluttu "Umpitie" - liikennemerkki lisätään Lukiontielle Karhulantien risteykseen osoittamaan päättyvää katua. (Valmistelija / lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää, että Karhulantien katusuunnitelmat pysäköinnin osalta toteutetaan vuoden 2014 aikana hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti. "Umpitie" - liikennemerkki asetetaan Lukiontielle Karhulantien risteykseen tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta MÄNTSÄLÄN KUNNAN KIINTEISTÖOHJELMA Tekninen lautakunta 141 Tekniset palvelut käynnisti joulukuussa 2012 kiinteistöjen kehittämisohjelman, jonka tar koitus on luo da yleiset tavoitteet Mäntsälän kunnan kiin teistö jen omis ta mi selle ja hoi dolle. Stra te giassa ei oteta kantaa yksittäisten ra ken nus ten koh taloon vaan pyritään luomaan ylei nen toiminta- ja päätöksente komalli, jota voi daan soveltaa in ves tointi- ja korjauspäätöksiä tehtäessä. Malli sisäl tää ku vauk sen tavasta ja tasosta, jolla kiinteistönpito hoi de taan. Ohjel mas sa esi te tään myös tapa, jol la kiin teistökannan kehittämi nen on mah dollista ra hoit taa ja järjestää. Kehittämisohjelman tekemisestä vastaavina konsultteina toimivat Heikki Lon ka ja Ville-Veikko Lallukka Granlund Oy:stä. Alikonsulttina toimi palveluverkkoselvitysten osalta Kimmo Haapasalo Kuntamaisema Oy:stä. Konsulttien työtä ohjasivat tilaajan edustajina tekninen johtaja Hannu Seppälä se kä tilapäällikkö Jukka Nissinen. Työssä avustivat Antti Andelin ja Joonas Alakomi Granlund Oy:stä. Työtä seurasi koko ajan ohjausryhmä, joka val mis te li tilaisuudet ja teki lopulliset päätökset tilaisuuksissa syntyneen ai neis ton perusteella. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano: Tekninen johtaja Hannu Seppälä, pe rus turva joh ta ja Eija Rin ta la, sivistysjohtaja Pekka Lintonen, var hais kas va tuspääl lik kö Erja Sihl man, päi vä hoi don vastuuhenkilö Merja Harmokivi, raken nut ta mis pääl lik kö Pek ka Savolainen, sivistystoimen talous- ja hal lin topääl lik kö Janne Vai nikainen, tilapäällikkö Jukka Nissinen, kaa voi tus joh taja Lauri Pouru Kiinteistöohjelman lopputuloksena saatiin analyysi Mäntsä län kunnan hallit se mien kiin teis tö jen kiin teistötaloudesta, asiakas tyytyväi syy destä kiinteis töit täin, kiin teis tön pi don toiminnan tasosta sekä kiinteis töissä tapah tuvasta toimin nasta. Li säk si kiinteistöohjelmassa saatiin vertai lutietoa muiden kun tien tie toihin. Kiin teistö ohjelmassa esitet tiin inves tointisuunnitelma, joka si sälsi kol me vaihto eh toista tapaa rakentaa palvelu- ja kiin teis tö verk ko se kä ra hoi tus vaihto ehdot ja aikataulutuksen. Kiin teis tö ohjel mas sa esitettiin eh do tuk set jatko toimen piteille ja linjaukset kiinteis tön pidon organisoimisek si. Tilastrategian toteuttaminen on ollut yksi teknisen lautakunnan vuoden 2013 keskeisistä tavoitteista. Mäntsälän kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kunnan va ral li suudes ta. Kiinteistömassasta puolet on valmistunut 80-luvun puolivälin jälkeen. Tyytymättömiä käyttäjiä on kuitenkin paljon ja kolmasosa käyttäjis tä va lit taa terveysongelmista. Erityinen ongelma on Mäntsälän kiinteistöjen ha ja nai suus ja tehottomuus. Kokonaisvaltainen toiminnan kustannusten arviointi tuotettiin kunnan peruskoulutus- ja varhaiskasva tuksen kulujen osalta. Päiväkoti- ja kouluverkon kokonaiskustannusten osalta Granlund Oy:n ja Kuntamaisema Oy:n yh des sä luomalla simulaatio mallilla tutkittiin eri mallien vaikutukset toiminta- ja kiinteistökustannuksiin.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Mallien perusteella Mäntsälässä olisi mahdollista säästää vuodessa 2-4,6 M ja luopua kiinteistöneliöstä. Säästö on noin 2,5 % - 5,9 % kunnan toimintakatteesta tai 3 % - 7 % kunnan verotu loista. Tässä oh jel mas sa tarkasteltiin kiinteistökantaa, jonka laajuus on brm2. Kiin teis tö jen neliömäärää voitaisiin tästä määrästä pienentää mallis ta riippuen noin 13 % -21 %:lla. Jotta strategia voidaan toteuttaa, tar vitaan uusi in ves toi mi sen ja kiinteistönpidon toimintamalli. Uudes sa mallis sa kaik ki läh tee toiminnan edellytysten tarkastelusta. Lähtökohta na ovat toimin nan ana lyy si ja toiminnan tarpeet. Investoinnit ja kiinteistöpi to tuke vat toimintaa. Päätösesitys: Käsittely: Tekninen lautakunta käy periaatteellisen keskustelun Mäntsälän kunnan kiin teis tö oh jel mas ta ja pyytää Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelmasta lausun non pe rus tur va lau ta kun nasta, si vis tyslautakunnasta ja maankäyttölautakunnasta. Lausuntojen jälkeen tekninen lautakunta tekee esityksen kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle jat kotoimenpiteistä. Tekninen johtaja teki päätösesitykseen lisäyksen, että lausunnot pyydetään toimittamaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun aikana jäsen Rami Lindqvist jäsen Jari Elorannan kannattamana teki esittelijän pää tös esi tyk ses tä poikkeavan vastaehdotuksen. Lindqvist esitti, että tek ni nen lautakunta käy keskustelun kiinteistöjen kunnosta ja ryhtyy suun nit te le maan kiinteistöjen rappeutumisen ehkäisemistä ja korjaustoimenpiteitä ja esitti, että tekninen lautakunta ei pyydä lausuntoja kiinteistöjen ke hit tä mis oh jel mas ta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin esittelijän päätösesitykseen kannatettu vastaehdotus. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä esittelijän päätösesitystä kannatti 6 jäsentä (As ko Eerola, Jussi Heikkilä, Christina Kalenius, Leena Laine, Anneli Sund berg ja Hilkka Virtanen) ja Lindqvistin vastaehdotusta kannatti 3 jäsen tä (Jari Eloranta, Rami Lindqvist ja Esko Tattari). Päätös: Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen äänestyksen perusteella hyväksyä esittelijän päätösesityksen ja lausunnot pyydetään toimittamaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY:N TOIMITILA- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN NYKYTILA-ANALYYSI Tekninen lautakunta 142 Teknisten palvelujen toimialan kehittämiseen on panostettu teknisen lauta kunnan strategisten ta voitteiden mukaisesti käynnistämällä toi mi ti lapal ve luja ja ruo ka-pal veluja kos ke van ny ky ti la-ana lyysi. Sel vityk seen on osallis tunut myös Mäntsälän Vuok ra-asunnot Oy. Nykytila-analyysin loppuraportti on valmis tunut. Ny kytila-ana lyysin pää paino on toi mi alan organi saa tion ke hit tämi ses sä yh teistyössä vuok ra-asuntojen kans sa. Raportissa selvitetään Mäntsälän kunnan siivouksen, kiinteistönhuollon, kunnossapidon, rakennutta misen ja ruokapalveluiden sekä Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteis tönhuoltopalveluiden nykytilaa. Tavoitteena on ollut laatia nykytila-analyysi toi mitila- ja rakennuttamispalveluista niin, et tä analyysin tuloksia voidaan käyttää Mäntsälän kuntaa ja Mäntsälän Vuok ra-asunnot Oy:tä koskevien päätöksentekojen perusteena ja tukena. Selvitys on ollut yksi osa toimialan erilaisista kehittämishankkeista. Eri selvitykset ja toimialan omat näkemykset ja kokemukset ohjaavat organisaation toiminnan kehittämistä. Nykytila-analyysin tuotoksena on saatu puo lueetonta tie toa mm: palveluorganisaatiosta ja sen toimintatavasta, resursseista ja nii den hyödyntämisestä, palvelun sisällöstä ja laadusta, organisaation kus tannusrakenteesta, kiinteistökohtaisista kustannuksista ja muis ta tunnuslu vuista. Lopuksi on laadittu toimenpidesuositukset. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitila- ja rakennuttamispalveluiden nykytilaa selvitettiin haastattelemalla henkilöstöä ja esimiehiä. Raportissa on esitetty Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toi mi ti la- ja rakennuttamispalveluiden uudelleen organisoitumista ja entistä vahvempaa yhteistyötä. Mäntsälän kunnan sekä Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitila- ja rakennuttamispalveluiden yhtenäisen toimintatavan luominen edellyttää toimintaa ohjaavaa strategiaa ja toimintasuunnitelmaa yhteisine tavoitteineen. Toimintasuunnitelma laaditaan esitetyn toiminnan uudelleen or ga nisoitumisen tueksi. Toimintasuunnitelmaan kirjataan uudelleenorgani soitumisen järjestäminen, johon kirjataan kehittämistoimenpiteet, aikatau lu ja vastuuhenkilöt. Toiminnan uudelleen organisoitumiselle ehdotetaan luotavan erillinen työryhmä, jonka kokoonpanossa on mukana johto ja työnte kijöiden edustajia niin Mäntsälän kunnan kuin Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n puolelta. Nykyisellään toimitilapalvelujen organisaatio on melko raskas eikä tue ti lapal ve lui den yh teis työtä sen eri toimintojen kesken. Mäntsälän Vuokra-asun not Oy:n kiin teis tönhoitopalvelut ehdote taan liitettäväksi osaksi kunnan tila palve luita, sillä kahden päällekkäisen ti lapalveluorganisaation ylläpitämi nen kas vattaa kustannuksia ja asiantunti juus on hyvä keskittää saman or gani saation alle, yhteisestä toiminnasta saadaan synergiaetuja kuntien ylei sesti kiristyväs sä taloudessa.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Nykytilanteessa Mäntsälän Vuok ra-asun not Oy:llä on yksi kiinteistönhoitaja joka tekee myös pieniä kunnos sapidol lisia töitä, myös tämän osaamisen hyödyntäminen tuo kun nan tila palveluil le li säresursseja palveluiden yhdis tämisessä. Uudelleenorganisoitumisen myötä Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistönhoitajilla on paremmat mahdollisuudet saada myös kaivat tua ammatillista esimies apua, sillä kunnan tilapalvelujen joh dolla on alan kou lu tus ja esi mies re surssi on suurempi kuin mitä Mäntsälän Vuok ra-asunnot Oy:llä. Li säksi yh distämistä tukee sijaisjär jestelyt, isompi henki löresurssi tuo lisä mahdolli suuksia varahenkilöjärjes telmän luomiseen. Vuokra-asuntojen kiinteistönhoidonhenkilöstö siirtyisi suoraan kunnan hen ki löik si. Muis sa toiminnoissa tehdään teknisten palvelujen ja vuokra-asun to jen vä lillä pal velusopimus, joka koskisi pääasiassa vuokra-asuntojen kiin teis tön hoi toa, kunnossapitoa ja rakennuttamista. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistökanta on vanhaa ja peruskorjaustarve on suuri, myös tällä saralla yhteistyötä tulisi lisätä kunnan ja Vuokra-asunnot Oy:n välillä. Mäntsälän kunnalta löytyy oma rakennuttamispalvelut, jonka yleisaikatauluun ja mahdollisiin peruskorjaussuunnitelmiin voisi liittää myös Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöt. Rakenta mi sen kil pailu tuksissa on kunnalla osaamista ja henkilöresursseja joita voi si hyö dyntää myös Vuokra-asunnot Oy:llä. Mäntsälän kunnan rakennutta mispalvelut esitetään muodostettavan teknisten palveluiden alle omana tu losalueeksi. Mäntsälän kunnalla on tulevina vuosina useita isoja inventointihankkeita ja in vestointitarpeita, jotka vaativat hyvää hankesuunnittelua. Hankesuunnit telijan näh tiin tuo van sääs tö jä ja te hok kuut ta suunnitteluun. Han ke suun nit te lija olisi mu ka na myös pe rus- ja uu disra kennushankkeissa. Pit käntäh täi men suun nittelu ja enna kointi voi daan var mistaa hyvällä han ke suunnit te lulla ja hank keiden oi kea-aikai sella ohjel moinnilla. Hankesuun nittelijaa voi daan hyö dyntää myös Mäntsä län Vuok ra-asunnot Oy:n asuntohank keis sa, joka vahvistaa edel leen sen toi mitila- ja rakennutta mispalveluiden yh dis tämistä kunnan orga nisaatioon. Mäntsälän kunnan puhtaanapitopalvelut ehdotetaan muutettavan siivouspalvelut nimikkeelle, joka on yleisesti käytössä ja selkeyttää nykyistä nimikkeistöä. Puhtaanapitopalvelut nimikkeellä voidaan johtaa harhaan myös palvelujen tarjonnassa, puhtaanapitopalvelut sisältävät usein myös jätehuollon ja piha-alueiden puhtaanapidon, jotka eivät sisälly kunnan tuot tamaan siivouspalveluun. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n siivouspalvelui den hankinta ja sopimuksenaikainen johtaminen ehdotetaan liitettävän osaksi Mäntsälän kunnan tilapalveluiden puhtaanapitopalveluita. Kunnalla on oma hankinta-organisaatio ja hankintaosaamista, hankintojen yhdistä minen voi tuoda osaltaan kustannussäästöjä. Mäntsälän kunnan siivous- ja ruokapalvelut erotetaan nykyisestä mallista tilapalveluiden alta omaksi tulosalueeksi ja palvelukokonaisuudelle rekrytoi daan ja ni me tään ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö joka vastaa hallinnol li sesti sekä sii vous- että ruoka palveluista. Siivous- ja ruokapalveluiden hal lin nollista yh distämistä puoltaa mm. palveluiden välillä jo nykyiselläänkin ole va nykyi nen yhteistoiminta se kä osaamisen

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta keskittäminen. Ruoka ja sii vouspal velulla on molemmilla osa-aikaisia työntekijöitä. Yhdistymisen myötä voi daan yhdistää esimerkik si pienien kohteiden työaikoja. Molem milla työnte kijäryhmillä on oma hallin nollinen johto sekä lähiesimies. Ruo ka ja sii vouspalvelun yhdistäminen antaisi joustavuutta ja kokonaisvaltai sen työn ja prosessien kehittämismahdollisuuden. Siivous- ja ruokapalve lu päällikön tulee olla joko siivoustai ruokapalvelualan ammattilainen, mo lempien osa-alueiden substanssiosaaminen ei ole välttämätöntä vaan ko. päällikkö saa ammatillisen tuen kunkin palvelun työnjohtovastaavalta, esim. siivous palveluissa työnohjaa/tiiminvetäjä ja ruokapalveluissa ruoka palveluesi mieheltä. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n siivouspalveluiden hankinta ja sopimuksen aikainen johtaminen esitetään kunnan Siivous- ja ruo ka pal ve lui den hoidettavaksi. Tilapalveluiden kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut ehdotetaan omak si tulosalueeksi, jossa tilapäällikkö vastaa kiinteistöjen johtamisesta ja hal linnoinnista. Pääpaino on kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluissa. Ti la päällikön apuna toimii työpäällikkö, joka toimii sekä kiinteistönhoito- että kunnossapitopalveluiden työntekijöiden lähiesimiehenä. Tilapalvelujen vas tuulla olisi myös Mäntsä län vuokra-asuntojen kiinteistönhoito ja tilatta vat kunnossapitotyöt. Raportissa on selvitytetty Mäntsälän kunnan ruokapalvelui den keittiöverkos toa ja nii den nykytilaa. Tavoitteena oli laatia Mäntsälän kunnan ruokapal veluiden resursointia ja keittiöverkostoa koskeva selvitys palveluista niin, että ana lyysin tuloksia voidaan käyttää Mäntsälän kunnan ruokapalve luita koske vien päätöksentekojen perusteena ja tukena. Mäntsälän kunnan ruokapalveluilla on useita valmistuskeittiöitä (15 kpl). Useissa kunnissa ruokapalveluiden kustannustehokkuutta on lähdetty hakemaan keskittämällä ruuan valmistus muutamaan (kunnan koosta riippuen) keskuskeittiöön ja muuttamalla valmistuskeittiöitä jakelukeittiöiksi ja lisäämällä jakelupisteitä. Selvityksen mukaan usean valmistuskeittiön ylläpi tä mi nen on kal liim paa kuin yhden keskuskeittiön ja keskittäminen tuo useim mi ten kus tan nussäästöjä toimintaan myös työn tuottavuuden noustessa. Mäntsälän kunnan keittiöiden määrä ei varsinaisesti vähene toimintamallia muutta malla, keittiöitä ei voi lakkauttaa, mutta niiden toimintamalli voidaan muut taa valmistuskeit tiöstä jakelukeittiöiksi ja edelleen jakelupisteiksi. Keittiöi den määrää voi daan vähentää mm. tilanteissa, joissa esim. pieniä kou luja lakkau tetaan ja keskitetään suuremman yksikön koulukes kuksiin. Mäntsälän kunnalle ehdotetaan siirtymistä esimerkiksi kahteen keskuskeit tiöön ja muiden jäljelle jäävien valmistuskeittiöiden muuttamista jakelukeit tiöiksi ja edelleen jake lupisteeksi. Mäntsälän kunnan ruokapalveluita suun niteltaessa kahden keskuskeittiön toimintamalliin, tulisi keskus keittiöiden sijaintia miettiä maantieteellisestä näkökulmasta. Keskuskeit tiönä voi toi mia nykyinen ter veyskeskuksen valmistuskeittiö jonka jokapäi väinen ja ympärivuotinen toi minta mahdollistaa jo nykyisellään ruoan toi mittamisen useaan jakelukeit tiöön. Toinen keskuskeittiö voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Mäntsälässä toi mivan koulun yhteyteen.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Jatkotoimenpiteet Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitila- ja rakennuttamispalveluiden toiminnan tehostamiseksi ja selkeyttämiseksi tulee laatia ja täsmentää toimintamalleja toimintaa käytännössä ohjaaviksi työkaluiksi. Palveluille tulee laatia palvelustrategia ja toimintasuunnitelma. Nii den pohjalta rakennetaan selkeä toiminnan ohjausjärjestelmä prosessiku vauksineen ja sen eri toimintoihin tulee rakentaa erilaiset toimintamallit työ kaluineen tavoitteen saavuttamiseksi. Kehittämistoimenpiteet tulee aloittaa palvelustrategian ja toimintasuunnitelman laadinnasta jonka jäl keen tulee laatia palvelukuvaukset. Toiminnan ohjaamiseksi ehdotetaan erilaisia mit tareita, joilla voidaan arvioida toiminnan onnistumista ja kehittä mistarpeita. Oman toimitila- ja rakennuttamispalvelutuotannon sisältö ja kustannukset tulee kartoittaa ja miettiä onko nykyaikaista ja perusteltua tuottaa kaikkia palveluita itse, vai saa daanko esim. investointihankkeiden osittaisel la ulkois ta mi sel la te hos tet tua toimintaa, työmäärän tasapainottamista ja säästettyä kus tan nuk sis sa. Osittaisen ulkoistamisen hyötynä voidaan näh dä yhteistyö palve lun tar joa jan kanssa, joka antaa mahdollisuuden kehittää oma palve lutuo tanto kil pailukykyiseksi ja asia kaslähtöiseksi vertaisoppimalla. Henki löstön elä köi tyessä ulkoistamisella voidaan myös turvata uuden henkilös tön saanti. Henkilöstöresurssien saatavuuden lisäksi ulkoistamisen etuja ovat mm. koneiden ja laitteiden in vestointi- ja huoltokustannusten siirtymi nen palve luntarjoajalle. Samoin mahdollisesti ulkoistettavien kiinteistöko konai suuk sien osalta sijaisuuk sien hoito ja uusien työntekijöi den perehdyt tämi nen siirtyy palveluliikkeen vastuulle. Toimitilojen inves tointien rahoitus selvi tyk sen yhteydessä tul laan selvittämään uusia inves tointien to teutusta poja mm. kiinteistöyhtiö tai kiinteistöleasing -elinkaarimallilla to teu tet tu na. Kunnan johtoryhmässä on linjattu, että uuden organisaation yhteistyön käyn nistäminen otetaan valmisteluun vuoden 2015 talousarvion laadinnan yh teydessä, jolloin uusi toimintamalli ehditään valmistella huomioiden käyt tötaloussuunnittelun ja investointisuunnittelun molemmissa organisaatiois sa. Orga nisaatiomuu tokset tulee huomioida myös hallintosäännössä ja toi minta säännössä, jot ka tulee myös virallisesti hyväksy. Päätösesitys Tekninen lautakunta käy periaatteellisen keskustelun ja päättää, että tilapal velujen uudel leen organisointia se kä ruoka- ja sii vous pal ve lu jen yh distä mis tä vie dään eteen päin ja ryh dy tään val mis te le maan palvelusopimus tek nis ten palvelu jen ja vuok ra-asun tojen vä lillä. Organisoinnin yhteydessä tehdään linjaus myös tulevista keskus-, valmistus- ja jakelukeittiöistä. Uu si or ga ni saa tio malli oli si vii meis tään toi min nassa vuon na Uu si or ga nisaa tio- ja toi minta malli tul laan käsit tele mään tar kem min talous ar vion 2015 ja ta lous suunni telman laa dinnan yhtey des sä. Tekninen lauta kunta edellyttää, että hal lin to sääntöä ja toiminta sään töä ryh dy tään val mistel laan niin, että se tähtää esi tettyihin muutoksiin. Lautakunta myös to teaa, että henki löstöä tu lee in for moida riit tävästi ja muutosta tulee käsi tellä yh teistoi minta ryh mäs sä.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lauta kunta esit tää kun nanhalli tuk selle, et tä toi mitila palve lujen ja vuok ra-asun tojen uudel leen organisointi ja toimintaan liittyvä kehittäminen se kä yh teis työ vie dään eteen päin vuo den 2015 talousar vion laa dinnan yh tey dessä he ti talousarviokehysvalmistelujen yh teydes sä. Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta LAUSUNTO SL-AUTOYHTYMÄ OY:N REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN 336/41/414/2013 Tekninen lautakunta 143 SL - Autoyhtymä Oy hakija on hakenut uutta reittiliikennelupaa (nro 15162, 14986) reitille Helsinki - Lahti - Heinola - Jyväskylä. Haettavan luvan voimassaoloaika olisi 10 v. ja liikennöinnin alkamisajankohta Muuna luvanhakijana on Koiviston Auto Oy. Haettavan liikenteen luonteena on pikavuoroliikenne ja hakemuksen perusteluina luvanhakija mainitsee, että siirtymäajan sopimuksen päättyessä he hakevat lupaa reittiliikenneluvalle. Aikatauluehdotuksen mukaisesti auto lähtisi Helsingistä klo ja saapuisi määränpäähän Jyväskylään klo ja aamuisin Jyväskylästä lähtö klo 5.30 ja saapuminen Helsinkiin klo Molemmat suunnat kulkien Mäntsälän kautta. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa hakemuksen mukaisesta asiasta ja kuntaa koskevasta liikenteestä mennessä (Valmistelija / lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh ) Päätösesitys: Päätös: Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan Uudenmaan ELY-keskukselle, että tekninen lautakunta puoltaa uuden reittiliikenneluvan (15162, 14986) myöntämistä 10 vuodeksi SL - Autoyhtymä Oy:lle ja Koiviston Auto Oy:lle reitille Helsinki - Lahti - Heinola - Jyväskylä aikatauluehdotuksen mukaisesti alkavaksi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN Tekninen lautakunta 144 Tekniselle lautakunnalle on lähetetty liitteenä olevat viranhal tijapäätökset. Päätösesitys: Päätös: Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan esitettyihin viranhaltijapäätöksiin. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekninen lautakunta Suljetun kaatopaikan pinta- ja pohjavesitarkkailu / /P17469P019/2013/ / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - Suljetun kaatopaikan pinta- ja pohjavesitarkkailu / /P17469P019/2013/ / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - Hämeenlinnan kaupungin jätelautakunnan päätös 50 / Jätemaksukertymien raportointipyyntö Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta KESKUSTELUASIAT Tekninen lautakunta Saaren koulun vesivahinko - Ehnroosin koulun korjaustilanne - Ohkolan koulun lämmityssopimus ja siihen liittyvät ongelmat

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta SEURAAVA KOKOUS Tekninen lautakunta 147 Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään klo alkaen.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ja 147 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 140 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: Valitusosoitus Mäntsälän tekninen lautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitus kirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennök senä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä klo kunnantalolla

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot