Rakennukset osana kaupunkien kehittämistä. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Rakennukset osana kaupunkien kehittämistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennukset osana kaupunkien kehittämistä. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Rakennukset osana kaupunkien kehittämistä"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Rakennukset osana kaupunkien kehittämistä Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalaisvirolaista kehitys- ja koulutushanketta (SVING). Hanke on Etelä-Suomen ja Viron Interreg III A -ohjelman, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Viron talous- ja liikenneministeriön (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) rahoittama. Hankkeella ovat yritysrahoitusta antaneet: Asuntopalvelu Markku Kulomäki Oy, ISS Palvelut Oy, KESKO, Kumpulan Kiinteistöt Oy, Matinkylän Huolto Oy, Ovenia Oy Pähkinä Hoito Oy, Realco Oy, Senaatti-kiinteistöt, SOL Palvelut Oy, VVO-yhtymä Oyj, YIT Kiinteistötekniikka Oy Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Rakennukset osana kaupunkien kehittämistä Tekijän esittely Tutkija Sampo Ruoppila on perehtynyt monipuolisesti Tallinnan kaupunkikehitykseen ja siihen liittyviin julkisiin politiikkoihin. Hänen vuonna 2006 Helsingin yliopistossa tarkastettu väitöskirjansa käsitteli asuinalueiden erilaistumista, asuntopolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelua sosialismista markkinatalouteen siirtyvissä kaupungeissa, erityisesti Tallinnassa. Ruoppila toimi pitkään Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkijana. Syksystä 2006 lähtien hän on työskennellyt Net Effect -konsulttitoimistossa projektijohtajana, pääasiassa alue- ja kaupunkikehitykseen sekä elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa Suomessa ja Itämeren alueella. Sampo Ruoppila (valtiot. tri.) 1

2 Esipuhe Edessäsi oleva raportti on syntynyt Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke SVINGin tuloksena. Hanke aloitettiin syksyllä 2005 ja se päättyi vuoden 2007 lopussa. Etelä- Suomen ja Viron Interreg III A-ohjelmaan kuuluvan hankkeen EU-rahoituksesta on vastannut Varsinais-Suomen liitto. Suomen kansallinen rahoitus on saatu Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Viron kansallinen rahoitus talous- ja liikenneministeriöltä. Lisäksi rahoitusta on saatu suomalaisilta yrityskumppaneilta. Hankkeen tarkoituksena on ollut: lisätä omistajien tietoisuutta omaisuutensa säilyttämisestä ja ylläpitokulttuurista. Tietoisuuden toivomme lisäävän halua panostaa ylläpitotoiminnan laatuun. luoda asiantuntijoille välineitä tuottaa ja tarjota hyvää ylläpitotapaa edistäviä palveluja kiinteistön koko elinkaaren ajan. lisätä asukkaiden ja ammattilaisten tietoisuutta kiinteistöjen energiataloudesta ja synnyttää heissä kiinnostusta energiatehokkuuden parantamiseen. Hanketyön aikana saatettiin yhteen kiinteistöalan toimijoita Suomessa ja Virossa monilta kiinteistöalan sektoreilta. Hankkeen seminaareihin ja workshopeihin on osallistunut mm. asumisneuvojia, asuntoyhdistysten hallitusten jäseniä, isännöitsijöitä, kaupunkikehittäjiä, kiinteistönhoitajia ja rakennusperinnön suojelusta vastaavia virkamiehiä. Tämä raportti yhdessä muiden hankkeen raporttien kanssa ovat osaltaan työkaluja, joiden avulla levitetään tietoa hankkeen tuloksista. Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyössä mukana olleita tahoja. Erityisesti haluamme kiittää rahoittajia, meitä työssämme opastaneita virkamiehiä, yritysrahoittajia, harjoittelijoita, harjoittelutyöpaikkoja tarjonneita, tilaisuuksiin osallistuneita ja hankkeen ohjausryhmää. Kiitämme myös Suomen ympäristöministeriötä, jonka tuella luotiin yhteistyölle pohja jo luvulla. Yhteistyö on ollut opettavaista ja hedelmällistä. Toivomme, että lukija hyötyy työn hedelmistä tämän raportin muodossa. Tallinnassa Kiinteistöalan Koulutussäätiö Keijo Kaivanto toimitusjohtaja, rehtori, asiamies Tallinna Tehnikaülikool Roode Liias professori, dekaani 2

3 Kaksi kaupunkia kaksi mallia Kaupunkisuunnittelu Tallinnassa ja Helsingissä 3

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Kaupunkisuunnittelu: kaavoitus, valvonta, edistäminen Suunnittelun muutostuulia Länsi- ja Itä-Euroopassa 6 2 KAUPUNKISUUNNITTELU TALLINNASSA Kaupunkisuunnittelun suuret linjat toisen maailmansodan jälkeen Kaupunkisuunnittelu sosialistisessa Tallinnassa Kiinteistöreformi ja kiinteistöliiketoiminnan syntyminen uudelleen Kaupunkisuunnittelun kehitys Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen Keskeiset kaupunkisuunnittelun haasteet tällä hetkellä Kaupunkisuunnittelujärjestelmä tällä hetkellä Kaavatasot ja rakennusjärjestykset Yleiskaavoituksen nykytilanne Detaljikaavoitus ja edistäminen Kaavoitusjärjestelmän nykytila Asuinkerrostalojen korjausrakentamisen edistäminen 22 3 KAUPUNKISUUNNITTELU HELSINGISSÄ Kaupunkisuunnittelun suuret linjat toisen maailmansodan jälkeen Keskeiset kaupunkisuunnittelun haasteet tällä hetkellä Helsingin kaupunkisuunnittelujärjestelmä Kaavatasot Edistäminen ja maapolitiikka Asuinalueet: kaupunki kehittäjänä Maapoliittiset toimenpiteet kannustaa yksityisiä maanomistajia rakentamaan 34 kaavoitettuja tontteja Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen Asuinkerrostalojen korjausrakentamisen edistäminen Korjausavustukset Resurssien luominen rakennusoikeutta muuttamalla 38 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KESKUSTELUA Helsingin ja Tallinnan kaupunkisuunnittelujärjestelmien erot Kaupunkisuunnittelun luoman toimintaympäristön merkitys omistusasukkaille, 42 kiinteistöliiketoimintaan ja yhteiskunnallisesti LÄHTEET 46 4

5 Kaksi kaupunkia kaksi mallia Kaupunkisuunnittelu Tallinnassa ja Helsingissä 1 Johdanto Tutkimusraportissa tarkastellaan kaupunkikehityksen julkista ohjaamista Helsingissä ja Tallinnassa. Kaupunkikehityksen ohjaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaupunkisuunnittelua laajasti ottaen: kaavoitusta, valvontaa ja rakentamisen aktiivista edistämistä. Tarkastelun kohteena ovat siis nämä julkisen sektorin ohjaustoimet ja niiden erot kahden pääkaupungin välillä. Raportin tarkoitus on auttaa kiinteistöalan toimijoita hahmottamaan paremmin kaupunkisuunnittelujärjestelmien raamittamaa toimintaympäristöä. Raportin painopisteet ovat näiden kahden järjestelmän kuvauksen kannalta hiukan erilaiset, korostaen raportin tehtävän kannalta kiinnostavimpia piirteitä ja nykyjärjestelmien erilaista historiallista kontekstia. Johtopäätökset esitän kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Yhtäältä pyrin tiivistämään Helsingin ja Tallinnan kaupunkisuunnittelun olennaisimmat erot. Toisaalta pohdin järjestelmien luomien erilaisten toimintaympäristöjen vaikutuksia SVING-hankkeen kannalta keskeisille ryhmille eli kerrostalojen omistusasukkaille (asuntoosakeyhtiöt ja asuntoyhdistykset), kiinteistöliiketoiminnalle (etenkin kiinteistökehittäjille) ja yleisemmästä yhteiskunnallisesti näkökulmasta. Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää suomalais-virolaista kiinteistöalan kehitys- ja koulutushanketta (SVING). Hanke on EU:n INTERREG IIIA - ohjelman ja Uudenmaan ympäristökeskuksen rahoittama. Raportin Tallinna-osuus pohjautuu tekijän aikaisempaan tutkimukseen (Ruoppila, 2007), jota on täydennetty ja toimitettu tarpeellisin osin. Helsinki-osuus ja järjestelmien vertailu on laadittu tätä tutkimusraporttia varten. Tutkimus perustuu etupäässä kirjalliseen lähdeaineistoon. Tallinnan osalta keskeistä aineistoa ovat olleet suunnittelulait, rakennusjärjestykset ja keskeiset suunnitteludokumentit vuosien 1993 ja 2006 välillä. Analyysin kohde on ollut julkisen suunnittelun ja yksityisen kiinteistökehityksen työnjako ja sen muuttuminen. Kirjallista aineistoa on täydennetty kolmella johtavan kaupunkisuunnittelijan haastattelulla, ajankohtina syyskuu 2002 (kaupunginarkkitehti Arvo Rikkinen), huhtikuu 2005 (yleiskaavaosaston päällikkö Tiina Nigul) ja huhtikuu 2007 (detaljikaavaosaston päällikkö Arvo Rikkinen). Helsingin nykysuunnittelun kuvauksen osalta aineisto on hankittu suureksi osaksi kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta. Yleiskaavoittaja Rikhard Manninen on lisäksi avustanut tekijää aineiston löytämisessä tiettyjen raportin kannalta oleellisten erityiskysymysten osalta. 1.1 Kaupunkisuunnittelu: kaavoitus, valvonta, edistäminen Markkinataloudessa kaupunkisuunnittelu voidaan määritellä julkisen sektorin puuttumiseksi (interventioksi) kaupunkikehitysprosessiin, joka toteutuu pääosin yksityisen sektorin toimin (Adams, 1994: 2). Kaupunkisuunnittelu ei ole markkinoiden vastavoima vaan toimii markkinoiden kautta; julkinen sektori voi säädellä ja mahdollistaa erilaisia kehitysprosesseja (ibid.). Ohjausta harjoitetaan yksittäisiä hankkeita laajempien tavoitteiden saavuttamiseksi (Newman ja Thornley, 1996: 4). Esimerkiksi hallitaan erilaisia sisällöllisiä konflikteja, joita kiinteistöliiketoiminnan taloudellisten intressien, 5

6 yleisemmin tavoitellun ympäristön laadun ja yksittäisten ihmisten paikallisen ja kokemuksellisen näkemyksien välillä väistämättä ja jatkuvasti vallitsee (Healey ja Williams, 1993: 716) sekä harjoitetaan monipuolista kaupungin rakentumisen teknistä koordinointia. Kaupunkisuunnittelu voi ohjata kaupunkikehitystä pääasiallisesti kolmella tavalla: kaavoituksen (planning), valvonnan (control) ja edistämisen (promotion) avulla. Kaavoituksessa linjataan ne periaatteet ja strategiat, joiden mukaisesti maankäyttöä ja ympäristön muutosta yritetään hallinnoida. Kaavoitus luo raamit kiinteistömarkkinoille auttaen maanomistajia, kehittäjiä ja sijoittajia arvioimaan etukäteen minkälaista rakentamista tullaan todennäköisesti hyväksymään heidän tonteillaan ja viereisillä tonteilla. Kaavoitus on myös valvonnan konteksti. Valvonta on hallinnollinen työkalu päättää yksittäisten hankkeiden osalta missä määrin kaavassa pitäydytään vai missä määrin siitä joustetaan. Valvonta voi kohdistua rakentamiseen (rakennuslupa) tai suunnitteluun (kaavoituslupa). Edistäminen on viranomaisten toimintaa, jolla yritetään stimuloida kehitystä ja investointeja markkinoimalla tiettyjä sijainteja, osoittamalla maata kehittäjille tai käyttämällä taloudellisia insentiivejä rakentamisen edistämiseksi tietyn tyyppisissä kohteissa. (Adams, 1994: 8-9.) Tämä tutkimus esittelee ja vertailee kaupunkisuunnittelua Virossa ja Suomessa, erityisesti Tallinnassa ja Helsingissä. Tarkastelu painottuu kaavoitukseen ja kaupunkikehityksen edistämiseen. Valvonnan osalta keskitytään kaavoitusvalvontaan sillä perusteella, että rakennushankkeiden kannalta merkittävin jousto suhteessa yleislinjauksiin tapahtuu kaavoituksen alimmalla tasolla, Suomessa asemakaavassa ja Virossa detaljikaavassa, joissa rakennusoikeus määritellään. Edistämisen osalta esitellään myös niitä asuntopoliittisia toimenpiteitä, joita käytetään asuinkerrostalojen korjausrakentamisen edesauttamiseen kummassakin kaupungissa. Tämä itse tutkimuksen rakenteen kannalta hiukan ylimääräinen lisäys on tehty nimenomaan koko SVING-hankkeen painopiste huomioiden. 1.2 Suunnittelun muutostuulia Länsi- ja Itä-Euroopassa 1 Julkinen valta on puuttunut kiinteistösektorin toimintaan, esimerkiksi kiinteistömarkkinoiden ja rakentamisen sääntöihin, niin kauan kuin juridinen käsitys kiinteistöstä on ylipäätään ollut olemassa (ks. Fainstein, 2001: 202). Kirjoituksessaan kaupunkirakentamisen muodoista, eli toimenpidekokonaisuuksista, joilla maasta muovataan kaupunkitilaa, professori Anne Haila (1999: ) on määritellyt yhtäältä boosterismin (jota suomeksi voitaisiin nimittää vaikkapa markkinakiihdyttimeksi ) ja toisaalta kaupunkisuunnittelun perinteen kahtena vaihtoehtoisena toimintastrategiana, jos kehitettävä maa on pääasiassa yksityisessä omistuksessa. Boosterismissa kaupunkikehitystä ohjaavat yksittäiset yrittäjät, jotka pyrkivät saamaan voittoa investoinnistaan maaomaisuuteen. Tässä onnistuakseen heidän on pyrittävä manipuloimaan paikkoja, muutettava ne entistä paremmiksi resursseiksi suhteessa kokonaisuuteen, saadakseen kyseisten paikkojen maan arvon kohoamaan (ks. Logan ja Moloch, 1987). Boosterismissa maan kehittämistä motivoi ensisijaisesti voiton tavoittelu ja kaupunkikehitystä ohjaavat ennen kaikkea kiinteistömarkkinoiden toimijat. Kaupunkisuunnittelun perinteessä taas yksittäisten yrittäjien rooli on vähäisempi ja julkista valtaa edustavilla suunnittelijoilla on enemmän valtaa säädellä kehityksen suuntaa; julkisen vallan harjoittamat suunnittelu ja maankäytön sääntely ohjaavat kiinteistökehitystä. Suunnittelun ohjausvaikutuksia tuetaan monesti maa- ja kiinteistöverojen erilaistamisella siten, että yksityisille 1 Esitys pohjautuu aikaisempaan julkaisuuni (Ruoppila, 2007). 6

7 kiinteistönomistajille luodaan insentiivejä (houkuttimia) kehittää kiinteistöjään laajemman suunnittelun tavoitteiden mukaisesti. Yllä esittämässäni Hailan luokittelussa boosterismilla kuvataan tilannetta USA:ssa ja kaupunkisuunnittelun perinteellä toimintatapoja Euroopassa, ja näiden keskeisintä eroa. Kaupunkisuunnittelun historian näkökulmasta suurin ero on, että siinä missä kaupunkisuunnittelijat USA:ssa ovat keskittyneet pääasiassa hyvin yleisluontoiseen kaavoitukseen koskien maan käyttöjä, rakentamisen tehokkuutta ja liikennesuunnittelua, on Euroopassa kaupunkisuunnittelulla ollut näiden lisäksi perinteisesti myös laajempia sosiaalisia tavoitteita (Ward, 2002). On kuitenkin tunnustettu tosiasia, että järjestelmien väliset erot ovat liudentuneet, kun lähtökohtaisesti USA:n malliin yhdistettyjä erilaisia markkinajohteisia lähestymistapoja, kaupunkien kehittämistä yritystoiminnan kaltaisesti ( entrepreneurial city strategy, ks. Harvey, 1989; Hubbard and Hall, 1998), on omaksuttu tai näistä on otettu runsaasti vaikutuksia kaupunkisuunnittelujärjestelmien kehitykseen Euroopassa viime vuosikymmeninä. Eri Euroopan maiden välillä tosin on paljonkin eroja siinä kuinka mittavia tai läpäiseviä nämä vaikutukset ovat olleet (Ward, 2002). Euroopan kaupunkisuunnittelujärjestelmiä vertailleet Newman ja Thornley (1996: 81) ovat todenneet, ettei muuttunutkaan tilanne Euroopassa vertaudu boosterismiin, koska Euroopassa julkinen sektori edelleen dominoi kaupunkien kehittämistä pikemminkin kuin yksityiset intressit. Suurimmat erot eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten kaupunkien välillä ovat kansallisten poliittisten instituutioiden voimakas vaikutus kaupunkien kehitykseen ja julkisten varojen (kansallinen keskushallinto, EU) suuri painoarvo paikallishallinnon toiminnan rahoitukselle (ibid.; ks. myös Bagnasco ja Le Gales, 2000). Häussermann ja Haila (2005) ovat väittäneet, että edelleen on olemassa erityinen eurooppalaisen kaupungin perinne, jonka keskiössä on julkishallinnon pyrkimys yrittää sovittaa yhteen taloudelliset intressit ja sosiaalinen vastuuntuntoisuus sekä pyrkiä huomioimaan kaupungin etu kokonaisuudessaan sen sijaan, että tilallisen ja sosiaalisen kehityksen annettaisiin mennä omalla painollaan, markkinoiden ohjaamina. Kaupunkisuunnittelun tutkimuksen näkökulmasta puhe eurooppalaisesta mallista vaikuttaa kuitenkin liian yleisluontoiselta, ottaen huomioon paikallisten suunnittelujärjestelmien moninaisuus ja erot eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Newman ja Thornley (1996) ovat määritelleet eurooppalaisen kaupunkisuunnittelun neljä perhettä brittiläisen, germaanisen, napolitaanisen ja skandinaavisen perustuen niiden juridisen ja hallintojärjestelmän eroihin. Mutta myös näiden perheiden sisällä vallitsee eroja esimerkiksi sen suhteen kuinka voimakkaasti kaupunkisuunnittelulla tavoitellaan sosiaalisia päämääriä, paljolti riippuen eri kansallisvaltioiden omaksumasta poliittisesta linjasta (ibid.). Parin viime vuosikymmenen aikana suuntauksena tosin on pidetty eri järjestelmien kehittymistä samankaltaisemmiksi toistensa kanssa, yhtäältä markkinavetoisemman suunnittelun lisääntymisen, toisaalta EU:n harmonisoivien vaikutteiden vuoksi. Eurooppalaisten suunnittelujärjestelmien on katsottu muuttuneen vähemmän ennalta määrääviksi ja aikaisempaa joustavammiksi, talouslähtöisen ajattelun lisättyä painetta tähän suuntaan (Healey and Williams, 1993; Newman and Thornley, 1996; Ward, 2002). Toisaalta kaupunkisuunnittelun asema merkittävänä paikallisena instituutiona, jonka avulla voidaan kehittää taloudellista toimintaa paikallisista resursseista lähtöisin, ja suojella ympäristöä, on samaan aikaan lisännyt kansallista ja EU-tason kiinnostusta kaupunkisuunnittelua kohtaan (Healey ja Williams, 1993). Sekä 1990-luvun alussa EU:n piirissä käyty keskustelu siitä, miten kaupunkisuunnittelujärjestelmien tulisi kehittyä (ks. Healey ja Williams, 1993: 717) että vuonna 1999 hyväksytyt Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat (European Spatial Development Perspective, ESDP) (Kunzmann, 2006), painottavat julkisen sektorin keskeistä roolia: Tilallisen kehityksen 7

8 julkinen ohjaaminen on tärkeää, koska se tukee sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristönsuojelullisia päämääriä, jotka yksinomaan markkinaperustainen järjestelmä helposti sivuuttaa. On kuitenkin sanottava, että nämä päämäärät eivät täysin kohtaa EUpolitiikan valtavirtaa, jossa korostuu talouskasvun edistäminen. Tämä näkyy esimerkiksi EU:n kaupunkipolitiikassa, jossa sosiaalisen tasaamisen tavoitteet ovat saaneet väistyä alueiden kilpailukykyä tukevien hankkeiden tieltä (ks. Frank, 2006). Keski- ja Itä-Euroopassa kommunismin romahtaminen sysäsi alueen kaupunkisuunnittelujärjestelmät perusteelliseen muutokseen. Niiden vuosikymmeniä käytössä olleet suunnittelujärjestelmät, joille oli ollut tyypillistä vahva valtiojohtoisuus sekä resurssien allokointi ja koko kaupunkikehitysprosessin sääntely valtion taholta, sekä kunnallisen kaupunkisuunnittelun rooli lähinnä valtion politiikan toimeenpanija (esim. Bater, 1980; Balchin et al., 1999: ; Tosics, 2005), vanhentuivat saman tien. Siirtyminen markkinatalouteen, yksityisen maanomistuksen palauttaminen ja kiinteistömarkkinoiden syntyminen uudelleen edellyttivät myös uudenlaisen suunnittelujärjestelmän käyttöönottoa. Kaupunkisuunnittelun uudistaminen on kuitenkin ollut kaikkialla Keski- ja Itä-Euroopassa vaikea ja ristiriitainen prosessi. Markkinatalouden käyttöönottoon liittynyt vapauden euforia ja kommunistisen hallintokulttuurin vastareaktiona toteutunut voimakas tuki julkishallinnon suurille leikkauksille, välittömästi vallan vaihduttua, heikensi myös kaupunkisuunnittelun legitimiteettiä ja resursseja (Thornley, 1993). Voi sanoa, että koko fyysisen maankäytön suunnittelun järjestelmä ajautui kriisiin kiitos vihamielisen suhtautumisen kaikkea ylhäältä alaspäin suunnittelua vastaan; vallitsi eräänlainen sekaannuksen tila miksi tai missä määrin ennalta määriteltyjä rajoituksia ylipäätään tarvitaan (Maier, 2001). Tämä puolestaan loi oivan maaperän kiinteistökehittäjien ja kiinteistöjen omistajien aloitteita seurailevan kysynnän mukaisen suunnittelun lisääntymiselle (ibid.). Kokonaisen uuden suunnittelujärjestelmän luominen on kuitenkin hidasta, joten Newman ja Thornley saattoivat vuonna 1996 ilmestyneessä kirjassaan Urban Planning in Europe todeta vain, että näissä maissa ei ole vielä uusia suunnittelujärjestelmiä (Newman and Thornley (1996: 69). Nykytutkimuksissa (esim. Balchin et al., 1999; Dimitrowska-Andrews, 2005) Keski- ja Itä- Euroopan kaupunkisuunnittelujärjestelmien tuoreessa muutoksessa erotetaan kaksi vaihetta. Ensimmäistä vaihetta, noin 1990-luvun jälkipuoliskolle asti, luonnehti fyysisen maankäytön suunnittelun pieni poliittinen painoarvo ja yleisesti ottaen hyvin liberaali ote uusiin kehitysprojekteihin sekä keskusjohdon että paikallisten poliitikkojen taholta. Kaupunkisuunnittelun legitimiteetti suorastaan kyseenalaistettiin vapaan markkinatalouden vastaisena, ja sen sijaan että olisi valmisteltu pitkäaikaisempia suunnitelmia, strategioita ja visioita, kunnallinen maankäytön suunnittelu ja kehityksen sääntely perustuivat tyypillisesti ad hoc -tyyppisiin poliittisiin päätöksiin ja lähestymistapoihin (Balchin et al., 1999; Dimitrowska-Andrews, 2005). Uusilta yleiskaavoilta, mikäli näitä ylipäätään tehtiin, puuttuivat ajanmukaiset käyttöön soveltamisen mekanismit, kuten taloudelliset insentiivit maanomistajille tai muut maapoliittiset instrumentit (Dimitrowska-Andrews, 2005: 181) 2. Kiinteistömarkkinoiden sosialismin aikainen sääntely oli purettu nopeasti ja perin pohjin, mutta kysymys minkälainen asema tai rooli kaupunkisuunnittelulla tulisi olemaan osana paikallishallintoa, oli Keski- ja Itä-Euroopassa vielä 1990-luvulla täysin auki. Vaikka taloudellisen vapauden korostuminen houkutteleekin ajattelemaan niin, ei toiminta Keskija Itä-Euroopassa ollut mielekkäästi jäsennettävissä läntisen maailman markkinajohteisia 2 Erilaisista maapoliittisista keinoista ks. esim. Larsson,

9 lähestymistapoja kuvaavien käsitteiden avulla. Niiden olettamiin lähtökohtiin verrattuna näiden maiden paikallishallinto oli institutionaalisesti ja hallintakyvyltään liian heikko, kaupungeista puuttui kiinteistösektorin kehitystä tukeva strateginen ja pitkäaikainen suunnittelu, ja julkisen ja yksityisen sektorin välinen synergia oli puutteellista, samoin kuin toimijoiden kerääminen yhteen tarpeellisiksi koalitioiksi ja suunnitelmallinen kehityksen johtaminen (Feldman, 2000; Keivani et al., 2001). Toisessa vaiheessa, 1990-luvun lopulta alkaen, suunnittelun rooli on hiljalleen vahvistunut Keski- ja Itä-Euroopan kaupungeissa. Tutkimuksissa on tuotu esiin strategisen suunnittelun yleistyminen, samoin kuin jonkinasteisten taloudellisten toimenpiteiden käyttöönotto paikallisen kehityksen edistämiseksi (Balchin et al., 1999: ; Golubchikov, 2004; Dimitrowska-Andrews, 2005; Altrock et al., 2006). Muita uusia pyrkimyksiä ovat olleet fyysisen maankäytön suunnittelun ja kiinteistökehityksen sääntelyn kiinteämpi integrointi, kaupunkikehityksen hallinnan ja suunnittelun läpinäkyvyyden lisääminen sekä suuren yleisön (kansalaisten) parempi osallistaminen suunnitteluprosessiin (Dimitrowska- Andrews, 2005: 181). Kestävän kehityksen käsite on niin ikään tullut jäädäkseen myös Keski- ja Itä-Euroopan maankäytön suunnitteluun, koska lakeja harmonisoidaan EUyhteensopiviksi (ibid.: 182). Murros on kuitenkin edelleen kesken, joten jää nähtäväksi kuinka merkittävä rooli kaupunkisuunnittelulle lopulta annetaan. 9

10 2 Kaupunkisuunnittelu Tallinnassa 2.1 Tallinnan kaupunkisuunnittelun suuret linjat toisen maailmansodan jälkeen Tallinnan kaupunkisuunnittelu on läpikäynyt voimakkaan murroksen maan uudelleenitsenäistymisen (1991) jälkeen. Toimintaympäristön täydellisen muutoksen vuoksi uuden kaupunkisuunnittelujärjestelmän luominen sosialistisena aikana käytössä olleen tilalle on ollut välttämätöntä. Maa on siirtynyt nopeasti markkinatalouteen, kiinteistöjen omistusoikeuksia on määritelty uudelleen mittavasti, ja yksityinen kiinteistöliiketoiminta on käynnistynyt uudelleen. Vuoden 1991 jälkeisessä kehityksessä voidaan erottaa Tallinnassakin kaksi vaihetta: siirtyminen liberaaliin ad hoc -suunnitteluun 1990-luvun alkupuolella, ja asteittainen siirtyminen kohti säädellympää järjestelmää, jossa maanomistajien oikeuksia on määritelty enemmän, joskaan ei aina kattavasti, etukäteen Kaupunkisuunnittelu sosialistisessa Tallinnassa Virossa, kuten muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa oli sosialistisena aikana käytössä valtiovetoinen, rakentamisen ja kiinteistösektorin jokaisen osatekijän kattavaan sääntelyyn perustuva suunnittelujärjestelmä, jossa kuntien harjoittaman kaupunkisuunnittelun asema oli lähinnä olla valtion suunnitelmia paikallisesti toimeenpaneva elin. Virossa kaikki maa kansallistettiin eli siirrettiin valtion omaisuudeksi neuvostomiehityksen jälkeen vuonna Myös kaikki asunnot kansallistettiin, pois lukien pienemmät omakotitalot. Maan hallinta perustui käyttöoikeuksiin, ja kerrostaloasuntojen hallinta vuokraoikeuksiin. Nämä oikeudet olivat käytännössä hyvin vahvoja ja muistuttivat omistusoikeutta länsimaisen oikeuskäytännön piirissä (ks. Marcuse, 1996). Käyttö- ja vuokraoikeuden saattoi esimerkiksi jättää perinnöksi. Maata jaettiin uusille rakennushankkeille hallinnollisen allokaation (kohdentamisen) avulla ilman rahallista vastinetta. Maanvuokraa ei myöskään peritty. Rakentaminen rahoitettiin pääosin valtion budjetista, ja kaikki rakentamisprosessin toimijat olivat enemmän tai vähemmän sidoksissa valtiosektoriin, esimerkiksi rakennustarvikkeita tuottivat vain valtion tehtaat. 3 Julkista toimintaa olivat niin ikään (vaatimattomasti toiminut) rakennusten huolto ja hallinta. Julkinen vuokra-asuminen, käytännössä siis kaikki kerrostaloasuminen, oli asujalle erittäin edullista. Käytännössä asuntoa itsessään voidaan pitää palkkana sosialistisesta työssä yhteiskunnassa, jossa julkinen jakelu oli kaiken kaikkiaan rahaa ja ostamista tärkeämpi kanava merkittävämpien palvelujen ja kestokulutushyödykkeiden saamiseksi käyttöön. Julkisen jakelun kohdentumiseen vaikuttivat sekä ihmisen/perheen/asukkaan sijoittuminen yhteiskunnallisessa hierarkiassa että tarve. Suunnitelmataloudessa suunnittelu oli keskeisessä roolissa kaupunkien kehittämisessä, mutta hierarkkisella ja valtiovetoisella tavalla: Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa hierarkian huipulla oli kansallinen rakennuskomitea, joka laati suunnitelmat maan taloudelliselle ja teolliselle kehitykselle sekä arvioi kuntien väestönkasvun ja uuden asuntorakentamisen tarpeet (Bruns, 1993). Kuntien rooli oli toimeenpanna nämä suunnitelmat. Maankäytön suunnittelun pääasiallinen väline oli yleiskaava, joka oli taloudellisia suunnitelmia seuraten tulevaisuusorientoitunut ja maankäyttöohjeiltaan melko tarkka. Yleiskaavat konkreettisesti ohjasivat kaupunkikehitystä, kirjoittaa Tallinnan kaupunkisuunnittelun historiassa Dimitri Bruns (1993: 46), joka johti Tallinnan kaupunkisuunnitteluvirastoa Neuvostoaikana Tallinnalle hyväksyttiin kaksi 3 Asuntorakentamisesta ks. tarkemmin Ruoppila,

11 yleiskaavaa, vuosina 1953 ja 1971, kummatkin 20 vuodeksi eteenpäin. Yleiskaavoja täydennettiin ja päivitettiin tarpeen mukaan detaljikaavoilla, jotka laati niin ikään kaupunkisuunnittelutoimisto. Detaljikaava laadittiin esimerkiksi Mustamäen lähiötä varten sen jälkeen kun Neuvostoliitto oli omaksunut uuden asuntopoliittisen suunnan vuonna Tallinnan kaupunkirakenne kehittyi sosialistisena aikana monelta osin tavoilla, joita on pidetty tyypillisinä sosialististen järjestelmien alaisuudessa kehittyneille kaupungeille (ns. sosialistisille kaupungeille) (esim. Dimitrowska-Andrews, 2005: 174). Yksi tällainen piirre on, että jo rakennetun maan uudelleenkehittämistä tapahtui kohtalaisen vähän. Tallinnassa toisessa maailmansodassa tuhoutuneet alueet rakennettiin uudelleen stalinilaisen kaupunkisuunnittelun hengessä ja 1950-luvuilla, ja kaupungin keskustaa modernisoitiin vuosikymmenten varrella useilla yksittäisillä rakennusprojekteilla, mutta kokonaisuudessaan kaupungin historiallinen rakenne säilyi verrattain muuttumattomana. Vanhan kaupungin osalta säilyttäminen oli tarkoituksellista, mutta monet muut keskeisillä paikoilla sijainneet vanhat alueet, mukaan lukien runsas määrä teollisuuden aktiivikäytöstä poistunutta maata, säilyivät sellaisinaan lähinnä siksi, että uudelleenkehittämisen mekanismit puuttuivat. Kaupungin ja teollisuuden kasvu kanavoitiin uusille maa-alueille kaupungin laidalla, mutta kuitenkin niin, että kaupunkirakenne pysyi kompaktina. Suurimmat rakennustyömaat muodostivat kolme suurlähiötä Mustamäe, Väike-Öismäe ja Lasnamäe vanhan kaupunkirakenteen välittömässä läheisyydessä. Maan uudelleenkäytön vähäisyyttä sosialistisissa kaupungeissa on selitetty maanhintojen huomioimatta jättämisellä maankäytön suunnittelussa sekä sosialistisen asuntotuotantokoneiston tuotantomääriä ja skaalaetuja korostaneilla toimintatavoilla (Sykora, 1993; Szelenyi, 1996; Bertaud ja Renaud, 1997). Sen osalta minkälainen rakenne keskeisissä osissa säilyi, kaupungin kasvaessa lähinnä ulospäin, Tallinna on erityinen. Se lienee ainoa Euroopan pääkaupunki, jossa kerroksiset puutalot muodostavat suurehkon osan kaupungin keskeisten alueiden rakennuskannasta. Tämä heijastaa teollistumisen ja kaupungistumisen kolonialistisia olosuhteita 1860-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan, Tsaarin Venäjän aikana. Vironsaksalaisille ja venäläisille, jotka omistivat tuolloin suurimman osan kaupungin raskaasta teollisuudesta, Tallinna oli ainoastaan tuotantopaikka. Mikäli Tallinnassa kerätyt voitot sijoitettiin kiinteistöihin, se tapahtui pikemminkin Pietarissa tai Saksan kaupungeissa kuin Virossa (Bruns, 1993: 91 93). Niinpä Tallinna modernisoitui hitaasti verrattuna naapurikaupunkeihin Helsinkiin ja Riikaan. Eliitin kiinnostuksen asiaan puuttuessa koko kaupungin tulevaisuuteen suuntautunut kaupunkisuunnittelu oli vähäistä. Rakennussäännöksiä ei myöskään modernisoitu: puuta sallittiin käytettävän rakennusmateriaalina vanhan kaupungin ulkopuolella. Näin ollen virolaiset vuokraisäntäkehittäjät saattoivat käyttää tätä perinteistä ja halpaa rakennusmateriaalia rakennuttaessaan esikaupunkeihin vuokrataloja kaupungin kasvavalle väestölle. Virolaisen porvariston taloudellisen ja poliittisen vallan lisääntyminen noin 1900-luvun taitteesta alkaen muutti tilannetta hiljalleen (ks. Kalm, 2002). Toiseen maailmansotaan mennessä kaupungin keskeiset osat olivat kuitenkin ehtineet modernisoitua vain joiltain osin. Suurempaa keskeisten osien uudelleenrakentamista ei ollut ehtinyt tapahtua ja puuta oli käytetty edelleen rakennusmateriaalina kaupungin laidoilla maailmansotien välisenäkin aikana. Tämän kehityksen seurauksena keskeistä Tallinnaa ympäröi tänäkin päivänä puutaloalueiden vyöhyke. 11

12 2.1.2 Kiinteistöreformi ja kiinteistöliiketoiminnan syntyminen uudelleen Kiinteistöjen omistusoikeuksien uudelleen määrittely on ollut yksi markkinatalouteen siirtymisen kulmakivistä; laki omaisuusreformin periaatteista (1991) oli yksi ensimmäisistä, jonka uudelleen itsenäistyneen Viron parlamentti hyväksyi. Maata on siirretty yksityisomistukseen vuodesta 1992 alkaen restituutiossa eli palauttamalla vuonna 1940 kansallistettuja kiinteistöjä niiden alkuperäisille omistajille tai heidän perillisilleen, sekä luovuttamalla tai myymällä tontteja rakennuksien haltijoille ja myymällä tontteja huutokaupoissa. Virossa toteutettu kiinteistöjen restituutio on ollut yksi laajimmista Keski- ja Itä-Euroopassa (Blacksell ja Born, 2002). Restituutiota ei ole sovellettu tapauksissa, joissa kiinteistöt ovat olennaisesti muuttuneet; käytännössä jos tonteille on uudisrakennettu vuoden 1940 jälkeen ja näihin rakennuksiin on kohdistunut muita lain mukaisia omistusvaateita, kiinteistöjä ei ole palautettu, vaan niistä on maksettu korvaus. Mikäli kiinteistöihin ei ole kohdistunut lain ehdot täyttäviä palauttamisvaateita, on niillä sijaitsevien rakennusten haltijoilla ollut pääsääntöisesti tontin etuosto-oikeus. Tämä on ollut pääasiallinen maan yksityistämisen muoto sosialistisena aikana rakennetuilla alueilla. Yksityiset kansalaiset ovat ostaneet asuinkiinteistöjä tai niiden osia lähinnä kansallisilla yksityistämiskupongeilla (vouchereilla), joita jaettiin kaikille Virossa vähintään viisi vuotta asuneille heidän työ- ja opiskeluvuosiensa mukaan (ks. Lounela, 1993). Juridiset henkilöt ovat anoneet tonttien omistusoikeutta niillä sijaitsevien rakennuksien hallintaoikeuden perusteella. Muussa kuin asuinkäytössä olevaa maata on lisäksi myyty kehittäjille ja sijoittajille huutokaupoissa. Kiinteistöreformi on ollut kaiken kaikkiaan mittava prosessi, joka on sisältänyt myös kaikkien tonttien mittaamisen ja kiinteistörekisterin luomisen uudelleen. Kiinteistöreformia ei ole vielä saatu vietyä päätökseen, joten tilastollinen informaatio maanomistuksesta ei kata vielä koko Viron maa-alaa. Omistussuhteet ovat pääpiirteissään kuitenkin jo selvillä. Kuten taulukko 1 osoittaa, Harjun maakunnassa (eli Tallinnassa ja ympäröivällä alueella) yli puolet (57 %) maasta on yksityisessä omistuksessa. Valtio on niin ikään merkittävä maanomistaja (37 %), kun taas kunnallinen maanomistus on erittäin vähäistä (1.4 %). Pääasiallinen menetelmä siirtää maata yksityisomistukseen on ollut restituutio: kolme neljäsosaa yksityisomistuksessa olevasta maasta on alun perin palautettu entisille omistajille tai heidän perillisilleen. Nämä kiinteistöt sijaitsevat joko Tallinnan ennen vuotta 1940 rakennetuilla alueilla (keskusta, vanhat esikaupungit ja puutarhakaupungit) tai (vuoteen 1991 mennessä) rakentamatta jääneillä viljely- tai metsäalueilla kaupungin laidoilla ja seudulla. Tallinnan palautettiin 41 % ennen vuotta 1945 rakennetuista asunnoista, mikä oli kaikkiaan 7 % kaupungin asuntokannasta (Ruoppila ja Kährik, 2003: 55 56). Etuosto-oikeudella myytyjä tontteja on lukumääräisesti enemmän, mutta ne kattavat pienemmän pinta-alan kuin palautetut kiinteistöt. Tallinnan kaupunki omistaa maastaan viisi prosenttia, eli hiukan enemmän kuin maakunnan kunnat keskimäärin, mutta erittäin vähän rakennuskelpoista maata (Tvk, 2001a: 8). Kiinteistöreformissa kunnalliseen omistukseen siirrettiin vain teitä, puistoja, kunnallishallinnon ja palveluiden käytössä olleita kiinteistöjä, joitain tontteja, joille oli rakennettu infrastruktuuri 1980-luvulla, mutta joita ei ollut muuten rakennettu (Tallinnassa lähinnä Lasnamäellä), sekä vähäinen lukumäärä tontteja, jotka Tallinnan kaupunki omisti vuonna

13 Taulukko 1: Maanomistus Harjun maakunnassa (Tallinna ja ympäristö) , rekisteröity maa (78 % koko maa-alasta). Lähde: maavirasto (www.maaamet.ee) Rekisteröity Lukumäärä Pinta-ala (ha) Palautettu (42 %) Yksityisomistuksessa Myyty etuosto (restituutiossa) (15 %) (57 %) oikeuden perusteella Myyty huutokaupassa (0.6 %) Vapaa maatalousmaa (3.4 %) Vapaa metsämaa (1.4 %) Kunnallisessa omistuksessa (1.4 %) Valtion omistuksessa (37 %) Yhteensä Kiinteistöreformin lisäksi koko kiinteistösektorin liiketoiminta on käynnistynyt uudelleen. Suurin osa Viron kiinteistömarkkinoilla toimivista virolaisista yrityksistä on perustettu kokonaan uusina yrityksinä vuoden 1991 jälkeen, sisältäen niin kiinteistökehittäjät, rakennusyhtiöt, kiinteistönvälittäjät, liikepankit, kiinteistösijoittajat sekä kiinteistöjen huolto- ja hallintatoiminnan. Vain muutamien rakennus- ja huoltoliikkeiden taustalla on entisistä valtionyrityksistä yksityistettyjä osasia, mutta nämäkin ovat luonnollisesti kokeneet muodonmuutoksen. Yksityistettyjen asuinrakennusten hallinta on siirretty asuntoyhdistyksille (korterühing). Laki edellyttää, että jokaisessa talossa, jossa on useampi asunto, on oltava asuntoyhdistys. Asunnon omistajuus seuraa Virossa Saksan mallia: jokainen omistaa asuntonsa ja ajatuksellisen osuuden muusta kiinteistöstä. (Kukaan ei siis nimellisesti omista koko kiinteistöä, kuten Suomen asunto-osakeyhtiö -mallissa.) Asuntoyhdistys on omistajien yhdistys, jossa he tekevät kiinteistöä koskevia päätöksiä. Asumiseen liittyvien erilaisten juoksevien kulujen hinta on noussut Virossa merkittävästi asuntojen yksityistämisen jälkeen, kun erilaiset palvelut ovat muuttuneet markkinaperustaisiksi ja maksuja on alettu periä suoraan asukkailta, toisin kuin sosialistisena aikana, jolloin kuluttajahinnoittelu oli pikemminkin nimellistä (mutta palveluiden laatu myös vähän niin ja näin). Merkittävin tekijä on ollut lämmitysenergian hinnan nousu, mutta asukkaiden kukkarossa ovat tuntuneet myös huolto- ja hallintayhtiöiden siirtyminen liiketaloudellisiksi toimijoiksi, kaasu- ja vesimaksut, jätehuolto jne. Asumiskuluja kasvattavat myös asuntokannan vaatimat suuret peruskorjaukset Kaupunkisuunnittelun kehitys Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen Kaupunkisuunnittelujärjestelmän kehityksessä Virossa ja etenkin sen pääkaupungissa Tallinnassa voidaan erottaa markkinatalouteen siirtymisen jälkeen kaksi eri vaihetta (Ruoppila, 2007). Ensimmäisen, hyvin liberaalin vaiheen voidaan katsoa alkaneen Tallinnan tilapäisen rakennusjärjestyksen hyväksymisestä vuonna Vuoden 1995 Suunnittelu- ja rakennuslaki seurasi pitkälti samoja periaatteita. Merkityksensä menettäneen neuvostoaikaisen kokonaisvaltaisen suunnittelun tilalle luotiin tässä ensimmäisessä vaiheessa liberaali kaavoitusjärjestelmä, joka antoi maanomistajille ja kehittäjille mahdollisuuden teettää detaljikaavoja ja näin ottaa aloite kaupunkikehityksen uusien 13

14 suuntaviivojen määrittelyssä. Tuosta muutoksesta lähtien suuri osa Tallinnan kaupunkisuunnitteluviraston työstä on ollut maanomistajien ja kehittäjien teettämien detaljikaavojen tapauskohtainen kontrolli. Ensimmäisessä vaiheessa yksityisillä toimijoilla oli huomattavan vapaat kädet toimia, koska Tallinnassa ei ollut voimassa olevaa yleiskaavaa eikä kovin monia muitakaan ennakolta määriteltyjä rajoituksia kehittämiselle. Käytännössä kaupunkisuunnittelijat ovat arvioineet maan käyttötarkoitusta sekä rakentamisen korkeutta, tiheyttä ja volyymia käyttäen kriteerinä ympäröivää rakennuskantaa. Koska kirjallisia sääntöjä on ollut vähän, on ollut paljon tilaa neuvottelulle ja tapauskohtaiselle harkinnalle. Joustavien ja tapaus tapaukselta improvisoitujen kriteerien vuoksi nimitän tätä 1990-alussa luotua suunnittelujärjestelmää ad hoc suunnitteluksi. 4 Kaupunkisuunnittelujärjestelmän kehityksen toisen vaiheen voi katsoa alkaneen Tallinnassa vuonna Tässä toisessa vaiheessa kaupungin välineet puuttua tahtoessaan kaupunkikehityksen suuntaan (rajoittamalla) ovat parantuneet. Samalla erilaiset maankäytön linjaukset ovat hiljalleen lisääntyneet ja niiden myötä myös erilaiset maankäytön rajoitukset, joiden puitteissa maanomistajat voivat kehittää tonttejaan. Merkittäviä toisen vaiheen uudistuksia ovat olleet Tallinnan uuden yleiskaavan hyväksyminen, kaavoitusprosessin täsmentäminen rakennusjärjestyksissä, sekä osayleiskaavojen ja tiettyjä alueita koskevien tarkennettujen rakennusjärjestysten käyttöönotto ja soveltaminen. Tallinnan yleiskaava 2000 (Tlv, 2001a) määrittelee kaupunkirakenteen kehityksen melko yleisellä tasolla, sisältäen maankäyttövyöhykkeet, liikenteen organisoinnin ja infrastruktuurin kehityksen. Tallinnan yleiskaava on luonteeltaan enemmän katsaus kaupungin rakenteeseen kaavan laatimishetkellä, kuin visionäärinen, tulevaisuuteen suuntaa-antava dokumentti. Silloisen kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston johtajan mukaan tällaisen ratkaisun etu on, että se mahdollistaa joustavat ja nopeat reaktiot yhteiskunnallisiin muutoksiin (Nigul, 1999: 31). Kriitikot taas ovat moittineet yleiskaavaa juuri ohjaustehtävän laistamisesta, esimerkiksi Kalmin (2002: 480) mukaan on harmillista, ettei yleiskaava sisällä suunnitteluvisiota maankäytön muutoksista siirtymässä teollisesta jälkiteolliseen kaupunkiin. Tämä eittämättä on, tai sen tulisi olla, korostetun tärkeä kysymys kaupungissa, jonka keskeisillä alueilla on huomattavan paljon käytöstä poistunutta entistä teollisuuden käytössä ollutta maata. Rakennussuojelun osalta yleiskaava oli kuitenkin merkittävä askel eteenpäin. Yleiskaavassa on määritelty kahdeksan rakennustaiteellisesti arvokasta aluetta (sittemmin, vuoden 2003 rakennusjärjestyksen jälkeen, näille on vakiintunut termi miljööväärtusega hoonestusala, miljööltään arvokkaat rakennetut alueet). Kyseiseen kahdeksaan alueeseen lukeutuu erilaisia villa-alueita, puutaloalueita ja vanhoja teollisuusalueita. Vanhan kaupungin jälkeen kyseessä ovat ensimmäiset kohteet, joissa suojelu koskee kokonaista aluetta eikä yksittäistä rakennusta tai rakennuskokonaisuutta. Yleiskaavassa itsessään ei määritellä suojelun sisältöä, vain aluerajaus. Tekstiosaan on kirjattu suunnitelma laatia jokaiselle kahdeksalle alueelle erillinen suojelukaava tai rakennusjärjestys, joka täsmentää 4 Ensimmäisessä vaiheessa Tallinnan kaupunki tosin yritti päästä johtavaan kehittäjän asemaan kahdessa merkittävässä kohteessa, liikekeskustassa ja satama-alueella. Molemmissa tapauksissa toiminta perustui näkemykseen, että kaupunki olisi saanut maa-alan omistukseensa ja pystynyt kehittämään sitä omista lähtökohdistaan. Molemmissa kohteissa tässä kuitenkin epäonnistuttiin, eri syistä. Molempiin kuitenkin kohdistui suunnittelua, joka on heijastunut myöhempään kehitykseen; varsinkaan liikekeskusta ei ole kehittynyt sattumanvaraisesti (ks. Ruoppila, 2007: ). 14

15 suojelun kohteen ja laajuuden sekä täydennysrakentamisen ehdot (Tvk, 2001a: 60 64). Tallinnan vanha kaupunki ei sisälly näihin kahdeksaan, vaan sillä on ollut jo pidempään omat tarkemmat suojelumääräyksensä. Ne vahvistuivat edelleen vuonna 1997, kun vanha kaupunki kirjattiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Rakennuksellisen suojelun puitteissa yleiskaavassa esitetään myös vuonna 1996, ennen ensimmäisenkään pilvenpiirtäjän rakentamista määritellyt vapaiden näkymien vyöhykkeet, joissa (vanhan) kaupungin siluetin tulee näkyä vapaana ja korkeiden talojen rakentaminen on kielletty. Tallinnan rakennusjärjestys 2001 (Tvk, 2001b) puolestaan antoi suunnittelijoille lisää työkaluja linjata maankäyttöä pienalueittain, tuodessaan osayleiskaavat ja niin sanotut teemakaavat osaksi suunnittelujärjestelmää. Molempia käytetään yleiskaavan täsmentämiseksi tai päivittämiseksi jonkin alueen tai aiheen osalta. Vuoden 2001 rakennusjärjestyksessä niin ikään muutettiin detaljikaavoituksen prosessia siten, että (tavallisimmin yksityiselle taholle myönnettävän) kaavoitusluvan myöntöehtoja täsmennettiin ja tälle prosessin alkuvaiheelle annettiin aiempaa suurempi painoarvo. (Detaljikaavoitusprosessi esitellään kohdassa 2.3.) Suunnittelu- ja rakennuslait päivitettiin vuonna Verrattuna vanhaan (1995) lakiin, uudempi maankäytön suunnittelua koskeva laki (2002) korostaa suunnittelun yhteiskunnallisuutta, esimerkiksi julkista johtajuutta luonnonsuojelun tai rakennussuojelun ristiriitatilanteissa. Näiltä osin laki myös rajoittaa yksityishenkilön tai yrityksen oikeutta laatia detaljikaavoja. Siinä missä vanhempi laki velvoitti kuntia laatimaan yleiskaavan, uudempi laki velvoittaa niitä pitämään yleiskaavan ajan tasalla. Tämän velvollisuuden täyttämistä helpottaa osayleiskaavoille, teemakaavoille ja erikseen rajatuille alueille laadittaville rakennusjärjestyksille laissa vahvistettu juridinen perusta. Laissa asetetaan vaatimuksia myös suunnitteluprosessin läpinäkyvyydelle ja annetaan yksityishenkilöille enemmän oikeuksia kiistää kaavaehdotus ja valittaa kaavoituspäätöksistä. Uuden lain astuttua voimaan Tallinna päivitti myös oman rakennusjärjestyksensä (2003) vastaamaan lain kirjainta ja henkeä. Rakennusjärjestyksen merkittävin uusi asia oli historiallisen rakennetun ympäristön suojelun saama painoarvo. Yleiskaavassa määritellyt kahdeksan aluetta tulivat käytännössä suojelun piiriin vuoden 2003 rakennusjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä, kun kaikki näiden alueiden kehityshankkeet alistettiin erillisen kaavan tai rakennusjärjestyksen puuttuessa jämptiydestään tunnetun kaupungin kulttuuriperintöviraston (Tallinna muinsuskaitseamet) tarkistettavaksi. Suunnittelujärjestelmä on kaiken kaikkiaan kehittynyt siten, että kaupunki on saanut, ainakin periaatteessa, enemmän välineitä, joilla se voi halutessaan, eli jos poliitikot niin päättävät, puuttua kaupunkikehitykseen. Kaupunkisuunnittelujärjestelmän kehityksen toinen vaihe on edelleen käynnissä. Luvussa 2.3 luodaan katsaus suunnittelun nykytilaan, siihen minkälaisia tarkempia ohjeistuksia tulevalle kehitykselle on annettu osayleiskaavoissa ja tiettyjen alueiden rakennusjärjestyksissä. Toisin sanoen minkälaisia määrityksiä, joiden puitteissa maanomistajat voivat kehittää tonttejaan, on luotu, ja minkälaisen johtopäätöksen suunnittelun nykytilasta voi tästä näkökulmasta tehdä. 2.2 Keskeiset kaupunkisuunnittelun haasteet tällä hetkellä Siinä missä sosialistisella ajalla rakentaminen painottui lähiöihin, ovat painopisteitä markkinatalouteen siirtymisen jälkeen olleet keskusta-alueen uudelleenkehittäminen, sekä kaupallisten- että asuinkiinteistöjen osalta, ja pitkälti omakotitaloasumisen muodossa 15

16 tapahtunut esikaupungistuminen. Maankäytön muutoksia voidaan selittää yhtäältä uusien länsimaisten kaupunkikehityksen mallien tai ideoiden soveltamisella Tallinnan kontekstiin, että maamarkkinoiden toiminnalla. Nopeasti erilaistuneet maan hinnat ovat alkaneet erotella myös maankäyttöjä ja -käyttäjiä etenkin kaupungin keskeisimmillä paikoilla. Viron vakaa ja nopea talouskasvu on taannut alati kasvaneen kysynnän nykyaikaisille toimistotiloille ja liiketiloille, kun taas vaurastuneet kotitaloudet ovat enenevässä määrin hakeutuneet uusiin tai peruskorjattuihin asuintaloihin. Nämä kehityskulut ovat muuttaneet myös Tallinnan kaupunkirakennetta. Tallinnan keskustassa uutta kaupunkitilaa on rakennettu pääosin entisten teollisuuskiinteistöjen tai puutalokortteleiden tilalle, tai vaihtoehtoisesti aikaisempaa, melko väljää kaupunkirakennetta uusilla rakennuksilla täydentäen. Muutoksen kiistaton keskipiste on ollut Tallinnan uusi, pilvenpiirtäjin maustettu liikekeskusta Tartu maanteen jatkeen molemmin puolin. Toimistorakentamisen muita painopisteitä ovat olleet ydinkeskustassa Tartu maanteen pohjoispuoli (WTC:n ympäristö) ja kehätien tuntumassa Pärnu maantee näissä molemmissa toimistot ovat nousseet entiselle teollisuusyritysten maalle. Keskustassa uusia asuintaloja on rakennettu suhteellisesti eniten vanhan kaupungin eteläpuolelle ja Kadriorgiin, jossa niiden alta on tavallisesti purettu pois vanhoja puutaloja. Siellä täällä keskeisillä alueilla on löydettävissä taskuja, joissa korjausrakentaminen on edennyt keskimääräistä nopeammin, ja jossa epäilemättä myös asukaskanta on samalla vaihtunut suurempimittakaavaisemmin. Enenevässä määrin tätä on nähtävissä myös keskustaa ympäröivissä puutalokaupunginosissa. Unescon maailmanperintöluetteloon kirjattua vanhaa kaupunkia on korjattu mittavasti, mutta käytöltään se on myös muuntunut entistä enemmän turismikeskittymäksi. Keskustan pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevilla laajoilla entisillä teollisuusalueilla on paljon maapinta-alaa, jonka uudelleen kehittäminen on vasta aluillaan. Pohjoispuolen osalta viittaan koko ranta-alueeseen matkustajasataman ympäristöstä länteen aina Paljassaareen asti. Keskustan ulkopuolella asuntorakentamisen päätrendi on ollut pientalomuotoisen asumisen lisääntyminen Tallinnassa ja sen ympäryskunnissa. Toinen merkittävä trendi keskustan ulkopuolella on ollut uusien kaupallisten keskittymien, ostoskeskusten ja markettien, rakentaminen keskeisiin liikenteen risteyskohtiin. Tähän asti nämä uudet keskittymät ovat syntyneet etupäässä Tallinnan hallinnollisten rajojen sisäpuolelle. Ensimmäiset kiinteistökehittäjien toteuttamat pientaloalueet tulivat markkinoille vuonna 1996 ja tarjonta on ollut kasvussa siitä lähtien. Tarjonta on keskittynyt etenkin Tallinnan koillisosaan Piritan ja Meriväljan kaupunginosiin ja edelleen kaupunginrajan toiselle puolelle Viimsin kuntaan, sekä Tallinnan luoteisosaan Kakumäen niemelle ja edelleen kaupunginrajan toiselle puolelle Tabasalun kuntaan. Viime vuosina myös Tallinnan eteläpuolelle on kehkeytynyt uusia keskittymiä. Muuttoliike Tallinnasta ympäröivälle maaseudulle alkoi käytännössä vasta 1990-luvulla (Tammaru, 2001). Asuntorakentamisen volyymit ovat toistaiseksi olleet melko pieniä, mutta käynnissä olevaa kehitystä voi kutsua esikaupungistumisen ensimmäiseksi aalloksi (Ruoppila, 2002) Näistä muutostendensseistä kumpuavat Tallinnan kaupunkisuunnittelun keskeiset haasteet: Miten toteuttaa (tai antaa toteutua) keskustan modernisoituminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla Miten taata rakennustaiteellisesti arvokkaiden historiallisten alueiden tai miljöiden suojelu Miten avata kaupunki merelle vuosikymmenten tauon jälkeen Miten suunnata (ja/tai antaa toteutua) käytöstä poistuneiden teollisuusalueiden uusiokäyttö muuttuvan kaupunkirakenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti 16

17 - Miten edistää lähiöiden korjausrakentamista tämän toistaiseksi merkittävän asuntovarannon säilyttämiseksi - Miten hallita yhdyskuntarakenteen hajautumista, huomioiden Tallinnan alueen kasvaminen de facto kaupungin reunojen yli ja pendelöinnin lisääntyminen; miten vastata tähän seudulliseen haasteeseen Miten nykyinen kaupunkisuunnittelu näihin haasteisiin vastaa, siitä kerrotaan seuraavassa luvussa. 2.3 Kaupunkisuunnittelujärjestelmä tällä hetkellä Kaavatasot ja rakennusjärjestykset Tallinnassa kaavoitus jakautuu kahteen eri kaavatasoon, yleiskaavoitukseen ja detaljikaavoitukseen. Periaate on, että yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Kaavoilla on lainvoima. Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin ja ohjaa detaljikaavoitusta. Osayleiskaavoissa määritellään tarkemmin eri toimintojen sijoittuminen, liikenteelliset ratkaisut tms. tietyllä rajatulla alueella. Osayleiskaavoissa määritellä vaihtelevalla tarkkuudella erilaisia alueiden kehittämisen reunaehtoja, joita käytetään ohjaamaan tontti- tai hankekohtaista detaljikaavoitusta. Osayleiskaavoille rinnasteisia ovat teemakaavat, jotka määrittelevät jonkun rakentamisen ulottuvuuden suuremmalla alueella. Esimerkiksi teemakaava korkeiden rakennusten mahdollisista sijainneista ja rakentamisen ehdoista on ollut valmisteilla vuodesta 2004 alkaen. Detaljikaavoilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Detaljikaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon maa-alalle saa rakentaa. Detaljikaavassa määritellään myös esimerkiksi rakennusten korkeus ja katujen leveys, sekä useita muita yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Detaljikaavat piirrättää maanomistaja tai kehittäjä kaupunkisuunnitteluviraston antamien kaavoitusohjeiden mukaisesti. Detaljikaavoitusprosessi kestää noin kaksi vuotta. Rakentamishankkeita ohjaa myös Tallinnan kaupungin rakennusjärjestys (kokonaan uusittu viimeksi 2003), joka täydentää paikallisella tasolla kaavoitus- ja rakennuslakia. Kaavoituksen ohella rakentamisen ohjauskeinona käytetään erikseen määritellyille alueille laadittuja erillisiä rakennusjärjestyksiä. Näitä on käytetty Tallinnassa sekä rakennushistoriallisesti arvokkaiden alueiden suojelutyökaluna että aiemmin rakentamattomien alueiden kehityslinjojen määrittelemiseen Yleiskaavoituksen nykytilanne Kuten yllä tuotiin ilmi, viimeisin koko kaupungin kattava yleiskaava, Tallinnan yleiskaava 2000 (Tlv, 2001a), määrittelee kaupunkirakenteen kehityksen melko yleisellä tasolla, sisältäen maankäyttövyöhykkeet, liikenteen organisoinnin ja infrastruktuurin kehityksen. Yleisluontoinen kaava on sallinut niin monia lähtökohtia, ettei toteutunut kehitys ole pahemmin ollut ristiriidassa sen kanssa. Huhtikuussa 2007 haastattelemani Tallinnan detaljikaavoituksen päällikön mukaan suurin osa Tallinnan rakentamisesta on ollut 17

18 yleiskaavan mukaista ja poikkeamat ovat olleet tiedostettuja kaava ei edes pyrkinyt ennustamaan yhteiskunnallisen kehityksen poikimia kaupunkitilan muutosvaatimuksia. Osayleiskaavoja on hyväksytty tähän mennessä kaksi kappaletta. Tallinnan kaupunkisuunnittelu tuntui kääntävän lehteä joulukuussa 2004, kun Paljassaaren ja Russalkan väliselle ranta-alueelle hyväksyttiin (osa)yleiskaava (Tlv, 2004c). Kyseessä on virallinen kehitysvisio kaupungin koko keskeiselle rantakaistaleelle, kattaen 20 km rantaviivaa ja 500 hehtaaria ranta-alueita. Kaava on vastaus yhteen keskeisistä suunnitteluhaasteista: kuinka avata kaupunkia merelle päin. Kaava visioi alueen kehitystä kokonaisuudessaan ja ohjeistaa jatkosuunnittelua ranta-alueen yksittäisissä osissa. Rantaalue on jaettu kahdeksaan pääalueeseen niiden päätarkoituksellisten maankäyttöfunktioiden mukaan (virkistys, asuminen, palvelut, teollisuus tai näiden erilaisia yhdistelmiä) ja kaikkiaan 26 osa-alueeseen, joiden osalta on erikseen määritelty rakennusoikeuksia. (Yksi näistä määriteltiin myös miljööltään arvokkaaksi rakennetuksi alueeksi, siis suojelun piiriin lukeutuvaksi.) Kaava sisältää keskeiset liikennesuunnittelun linjaukset: ajotiet, kevyen liikenteen väylät ja jalankulkualueet, mittava rantapromenadi mukaan lukien. Kaava myös identifioi 12 tärkeää paikkaa, joihin lukeutuu niin toiminnallisia kokonaisuuksia (kuten satamia) kuin odotettavissa olevia kehityshankkeita, kuten Kadriorgin kulmille suunniteltu uusi konserttitalo sekä historiallinen Patarein puolustuslinnoitus. Osa-alueille (26) on määritelty erikseen niiden maankäyttötarkoitukset sekä rakennusoikeudet koskien rakennusten maksimikorkeutta, sijoittelua, rakennusalan suhdetta tontin kokoon, viheralueita jne. Joillain osa-alueilla määräykset ovat erittäin tarkkoja, toisissa on jätetty enemmän tekijöitä päätettäväksi detaljikaavoituksen yhteydessä. Etenkin kaikkein keskeisinten ja suurimpia ristiriitoja herättäneiden alueiden tulevaisuus on jätetty avoimemmaksi. Joissain tapauksissa osa-alueiden jatkosuunnittelusta velvoitetaan järjestämään arkkitehtikilpailu. Rajoituksien suhteen huomion arvoista ja erikoisen tuntuista on, että vaikka kaava on hyvin tulevaisuusorientoitunut, useimmat rakennusoikeuden etukäteismäärittelyt on tehty suhteessa olemassa olevaan, ympäröivään rakennuskantaan. (Kaavan vaikuttavuudesta ei ole tietoa, koska sen määrittelemälle alueelle ei ole rakennettu vielä juuri mitään.) Tallinnan strategiassa esitetyn linjauksen mukaisesti yleiskaavoitusta pyritään tarkentamaan laatimalla osayleiskaava jokaiseen Tallinnan kahdeksaan kaupunginosaan. Näistä vain yksi, Mustamäen yleiskaava, on vahvistettu, kesäkuussa 2006 (Tvk, 2006). Kaavassa keskeisintä on Mustamäen lähiön erottaminen omaksi kokonaisuudekseen sekä erillisten kehitysalueiden määrittely. Kaavan ajatus on, että Mustamäen lähiö, joka on Tallinnan ensimmäinen moderni lähiö, on arvokas oman aikansa kokonaisuus, jonka suunnittelun erityispiirteet tulee säilyttää, kuitenkin niin että samalla tuetaan asuinolosuhteiden paranemista. Maantieteellisesti rajatuilla, niin sanotuilla kehitysalueilla rajoituksia on vähän. Kaavan tekstiosa toteaa, että verrattuna klassiseen lähiöön, näillä alueilla olisi mahdollista integroida tiiviimmin toimi- ja liiketiloja sekä asuntorakentamista (Tvk, 2006: 27). Kehitysalueet käytännössä jätetään kehittäjien visioitaviksi. (Valmistelussa oleviin osayleiskaavoihin, joita on useita, palataan tässä luvussa myöhemmin.) Erilliset rakennusjärjestykset Erillisiä rakennusjärjestyksiä on käytetty (osa)yleiskaavoituksena tukena tai ensiaskeleena, etenkin suojelun piiriin otetuilla, miljööltään arvokkailla rakennetuilla alueilla, sekä yhdessä tapauksessa aikaisemmin kokonaan rakentamattomalla alueella. 18

19 Ensimmäinen erikseen määritellyn alueen rakennusjärjestys hyväksyttiin Nömmen kaupunginosan osalta vuonna 2004 (Tlv, 2004b). Nömme on suuri puutarhakaupunkialue, joka on suureksi osaksi luokiteltu miljööltään arvokkaaksi rakennetuksi alueeksi. Rakennusjärjestyksessä kaupunginosa on jaettu arkkitehtonisin perustein viiteen osaalueeseen, joista jokaiseen on erikseen määritelty tarkat rakennusoikeutta koskevat säännöt (rakennusten maksimikorkeus, kerroslukumäärä, rakennusalan suhteessa tontin kokoon, rakennettavissa olevan tontin minimikoko jne.) rakennetun ympäristön erityispiirteiden säilyttämiseksi. Nömmen jälkeen miljööltään arvokkaista rakennetuista alueista myös Pelgulinna (Tvk, 2005b), Kalamaja (Tvk, 2005c) sekä Kassisaba, Veerenni ja Kadriorg ovat saaneet omat rakennusmääräyksensä. Rakennusjärjestys on otettu ohjauskeinoksi myös aikaisemmin rakentamattomilla alueilla: Astangun rakennusjärjestys (2005a) määrittelee kehityslinjat alueella, joka aikaisemmin (esim. yleiskaavassa 2000) ollut reservimaata. Keskeneräiset osayleiskaavat ja teemakaavat Tallinnan vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa (Tvk, 2004a) on asetettu tavoitteeksi, että siihen mennessä jokaisella Tallinnan kahdeksasta kaupunginosasta on niiden rakentamista tarkemmin säätelevä osayleiskaava ja myös nykykatsannossa tarpeellisimmat teemakaavat on hyväksytty. Ensimmäisenä hyväksytyn Mustamäen osayleiskaavan lisäksi osayleiskaava onkin valmisteilla kaikkiin muihin Tallinnan kahdeksaan kaupunginosaan. Osassa valmistelu on aloitettu viimeisen vuoden aikana, jotkut taas ovat olleet valmistelussa huomattavan kauan, Piritan osayleiskaava aina vuodesta 1994 alkaen. Valmistelun aikataulu on avoin, eikä prosessi todennäköisesti tule olemaan nopea. Valmisteilla ovat lisäksi mm. korkeiden rakennusten sijoittamista ja rakennusehtoja koskeva teemakaava sekä erillinen rakennusjärjestys Tallinnan keskustan kaupunginosalle. Vaikka kunnilla onkin oikeus rajoittaa maankäyttöä yksityisen omistamalla maalla tämän tahdosta huolimatta, suurin este kaavojen hyväksymiselle ovat tiettyjen yksittäisten tonttien maankäyttöä ja maanomistusta koskevat epäselvyydet. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan pahimpien ongelmatapausten ratkaiseminen edellyttää oikeuden ennakkopäätöksiä. Mutta se että kaavaa ei ole virallisesti hyväksytty ei tarkoita sitä, ettei luonnosta käytettäisi rakentamisen ohjaamiseen. Esimerkiksi Piritan kaupunginosan osayleiskaavalla, jonka luonnos valmistui jo 1998, on ollut sen epävirallisesta statuksesta huolimatta huomattava merkitys tälle nopeasti kehittyvälle alueelle, koska se on tarjonnut loogisen kokonaisuuden, jota yksittäiset kehityshankkeet ovat voineet seurata, ja siksi se on laajalti hyväksytty niin kehittäjien kuin asukkaidenkin piirissä, kuten tilannetta kuvasi huhtikuussa 2005 haastattelemani kaupunkisuunnittelija. Käytännössä valmisteilla ollut osayleiskaava on sisällytetty kaavoitusohjeisiin detaljikaavoitusprosessissa. Samalla tavoin puolivirallinen liikennesuunnitelma on ilmeisesti ohjannut omakotitaloalueiden sijoittelua Kakumäen niemellä Tallinnan luoteisosassa Detaljikaavoitus ja edistäminen Detaljikaavoilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Detaljikaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Detaljikaavassa päätetään 19

20 alueen tonttijaosta, rakennusoikeudesta, rakennusten korkeudesta, liikennejärjestelyistä, viheralueista sekä muista alueen rakenteeseen, arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan vaikuttavista seikoista sekä tarkastetaan, että projekti on lakien ja sääntöjen mukainen. Maanomistaja (tai muu juridinen henkilö) voi käynnistää detaljikaavoitusprosessin: kunnat voivat tehdä maanomistajan kanssa sopimuksen, että jälkimmäinen piirrättää kaavan ja kunta rajoittaa oman roolinsa vain kaavan tarkastamiseen. Kunnat voivat myös itse laatia detaljikaavoja. On kuitenkin enemmän sääntö kuin poikkeus, että detaljikaavan laadituttaa maanomistaja/kehittäjä. Virolainen kaavoitusjärjestelmä on täten hyvin kehittäjävetoinen. Detaljikaavaprosessi on karkeasti kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa maanomistaja tai kehittäjä anoo kaavoituslupaa, toisessa vaiheessa kaava vahvistetaan tai palautetaan valmisteltavaksi. Kun kehittäjä anoo kaavoituslupaa, kaupunkisuunnitteluvirasto tarkastaa hakemuksen yhteensopivuuden yleiskaavoituksen, rakennusjärjestyksen ja kaupungin kehittämissuunnitelman kanssa, sekä tutkii kehittäjän esittämien luonnostelmien perusteella alustavasti arkkitehtonisen ja toiminnallisen sopivuuden. Kaavoituslupa sisältää kaupunkisuunnitteluviraston laatimat kaavoitusohjeet, jotka varmistavat että julkiset näkökohdat otetaan huomioon kaavoitusprosessissa. Toisessa vaiheessa tarkastetaan, onko ohjeita noudatettu. Hyväksytty detaljikaava on keskeinen rakennusluvan saamisen ehto. Kuvio 1: Detaljikaavoitusprosessi Hakemus Kaavoituslupaprosessi Lupa myönnetään ja annetaan kaavoitusohjeet Lupaa ei myönnetä Kaavan hyväksymisprosessi Hyväksytään: kaavan vahvistaminen Ei hyväksytä: palautetaan valmisteluun Detaljikaavat hyväksytetään paitsi kaupunkisuunnitteluvirastossa, jossa päätöksen tekevät kaupunkisuunnittelijat, myös kyseisen kaupunginosan valtuustossa, jossa päätöksen tekevät poliitikot. Tätä kautta toteutuu detaljikaavoituksen poliittinen taso, jonka vaikutus voi olla merkittävä. Hyvin yleinen näkemys on, että viime vuosina tapahtuneet 20

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ ETSIMÄSSÄ

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ ETSIMÄSSÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ ETSIMÄSSÄ Vertaileva tutkimus alankomaalaisesta ja suomalaisesta suunnittelujärjestelmästä ja kaavoituskäytännöstä Leena Soudunsaari DECOMB Design Concepts and Management of Built Environment

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

UNELMA UUDESTA TAPIOLASTA SUURPELTO-VISION TOTEUTTAMINEN

UNELMA UUDESTA TAPIOLASTA SUURPELTO-VISION TOTEUTTAMINEN UNELMA UUDESTA TAPIOLASTA SUURPELTO-VISION TOTEUTTAMINEN Suvi Tuiskunen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuraportti 1.9.2011 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Esipuhe...4 Tausta...5 Osallistujat ja toteutus...6 Tehtävänanto...6 Kotimainen vertailu...7 Suurpelto...

Lisätiedot

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Karri Hakala Pro gradu -tutkielma Maantiede Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

KAAVOIHIN KANGISTUNEET

KAAVOIHIN KANGISTUNEET KAAVOIHIN KANGISTUNEET Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen Markku Hurmeranta Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus

METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus Iina Sankala MAL-verkosto syyskuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Menetelmät...

Lisätiedot

Hella Hernberg Urban Dream Management. tyhjät tilat. Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön

Hella Hernberg Urban Dream Management. tyhjät tilat. Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön Hella Hernberg Urban Dream Management tyhjät tilat Näkökulmia ja keinoja olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttöön Helsinki 2014 YM Y M PÄR R iis stö Mi i ni si ste T E R IRÖ I Ö Tyhjät tilat 2014 1

Lisätiedot

Pro gradu tutkielma Aluetiede. Matkailumaantiede HOTELLIEN SIJOITTUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Kaisa Paananen

Pro gradu tutkielma Aluetiede. Matkailumaantiede HOTELLIEN SIJOITTUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Kaisa Paananen Pro gradu tutkielma Aluetiede Matkailumaantiede HOTELLIEN SIJOITTUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kaisa Paananen 2013 Ohjaaja: John Westerholm HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS MAANTIETEEN

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys 2009 Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupanro 360 / MML / 09 Kansikuvat: Arto

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Mervi Ilmonen (toim.) Aalto - yliopisto

Hyvät kaupat. Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa. Mervi Ilmonen (toim.) Aalto - yliopisto Hyvät kaupat Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa Mervi Ilmonen (toim.) A? Aalto - yliopisto Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2013 Hyvät kaupat Kivijalka ja Ostari rakennemuutoksessa

Lisätiedot

KANTH AARRE. PAIKALLINEN VALTA Kaupan kaavoituspäätökset paikallistason vallankäytön valaisijana

KANTH AARRE. PAIKALLINEN VALTA Kaupan kaavoituspäätökset paikallistason vallankäytön valaisijana TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos KANTH AARRE PAIKALLINEN VALTA Kaupan kaavoituspäätökset paikallistason vallankäytön valaisijana Pro gradu tutkielma, 125 s.,10 liites. Sosiologia

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa JOULUKUU 2003 KaKe-Tiedote II Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe Oppimisesta elinvoimaa 3 PÄÄKIRJOITUS OPPIMISESTA ELINVOIMAA Paikkojen kehitys ja globalisaatio KaKe Joulukuu 2003

Lisätiedot

Asumisen arvot ja tavoitteet

Asumisen arvot ja tavoitteet III Kuinka tästä eteenpäin Asumisen arvot ja tavoitteet Sari Puustinen Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan suomalaisia, asumiseen yleisesti liitettyjä arvoja ja ihanteita sekä näiden suhdetta virallisiin

Lisätiedot