Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia"

Transkriptio

1 Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia Hannele Kerosuo, Jenni Korpela, Jiri Lallimo, Tarja Mäki CRADLE Helsingin yliopisto

2 1. Johdanto Solmutyöskentelyllä (knotworking) viitataan eri toimijoiden samaan kohteeseen suuntautuvaan kehittämisja ongelmanratkaisuponnistukseen. Se on tehokas tapa ratkaista sellaisia ongelmia ja tehtäviä, jotka edellyttävät usean osapuolen samanaikaista tiivistä työskentelyä. Kyse ei ole kuitenkaan perinteisestä tiimityöskentelystä eikä yhteistä tekemistä koordinoivasta kokoustamisesta vaan tavoitteena on tehdä joustavasti ja pitkäjänteisesti yhteistyötä siten, että yhdessä ja yksin tekeminen rytmittyvät hankkeessa hankkeen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Solmutyöskentelyssä hankkeen johtaminen, eri aloja edustava asiantuntemus ja käytännön tekeminen yhdistyvät tehokkaalla tavalla. Solmutyöskentely on kehitetty Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikössä (CRADLE) Helsingin yliopistossa. Ensimmäiset solmutyöskentelyn kokeilut toteutettiin terveydenhoidossa 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa montaa eri sairautta sairastavien pitkäaikaispotilaiden hoidossa. Työelämän kehittämishankkeissa solmutyöskentely on koettu hyödylliseksi erityisesti organisaatioiden rajoja ylittävissä hankkeissa. Solmutyöskentely on mahdollistanut osaprosessien nivomisen saumattomiksi kokonaisuuksiksi. Solmutyöskentelyä on hyödynnetty mm. hoitoketjujen kehittämisessä perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon yhteistyössä. RYM Oy:n PRE-ohjelmassa solmutyöskentelyä kokeiltiin suunnittelijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä. Kokemukset olivat positiivisia ja ne osoittivat solmutyöskentelyn parantavan suunnittelutyön laatua ja tehokkuutta rakennushankkeissa. Osapuolten välinen yhteistyö ja tiedonvaihto parani, ja suunnittelun kesto lyheni huomattavasti. Tämän selvityksen tarkoituksena on tunnistaa tilaratkaisu- ja investointiprosessin vaiheita, joissa olisi hyödyllistä soveltaa solmutyöskentelyä. Selvitys perustuu johdon edustajien ja työntekijöiden haastatteluihin sekä solmutyöskentely aiheisen työpajan keskusteluihin. Esittelemme ensin luvussa 2 rakennushankkeiden toteutukseen kehitettyä solmutyöskentelyn ideaa ja sen kokeilua PRE-ohjelmassa 1. Luvussa 3 kuvaamme tämän selvityksen tutkimusaineiston ja menetelmät. Luvussa 4 esittelemme Senaatti-kiinteistöjen pääprosesseja sekä tilanratkaisu- ja investointiprosesseja koskevat haastattelujen tulokset. Luvussa 5 raportoimme työpajassa tunnistettujen solmujen kohteet ja sisällöt. Lopuksi esitämme luvussa 6 toimenpide-ehdotuksia solmutyöskentelyn toteuttamiseksi Senaattikiinteistöjen tilaratkaisu- ja investointiprosesseissa ja niiden rajapinnassa. 2. Mitä on solmutyöskentely rakennushankkeessa? Solmutyöskentelyn idea otettiin käyttöön, kehitettiin edelleen ja kokeiltiin rakennushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen RYM SHOK:n PRE-ohjelman Model Nova -työpaketissa. Model Nova -työpaketin veturiyrityksenä toimi Senaatti-kiinteistöt. Model Novan muut osallistujayritykset olivat Arkkitehtitoimisto Perko Oy, Finnmap Consulting Oy, Granlund Oy, Lemminkäinen Oyj, NCC Oyj, Pöyry CM Oy, SRV Oyj ja Tietoa Finland Oy. Tutkimuslaitoksista mukana olivat SimLab Aalto-yliopistosta ja CRADLE Helsingin yliopistosta. Yritysosapuolista ja tutkimuslaitoksista koottu ohjausryhmä koki, että perinteiset toimintatavat, prosessiajattelu ja teknologia eivät yksinään riitä takaamaan onnistunutta lopputulosta rakennushankkeissa. Rakennusten suunnittelun ongelmia todettiin olevan mm. suunnittelutyön eriytyneisyys, tiedonvaihdon ja päätöksenteon hitaus, kokonaisasiantuntijuuden puute, sopimustekniikan 1

3 heikkoudet ja prosessin vanhanaikaisuus. Ryhmän jäsenet näkivät tarvetta mm. tiiviimmälle asiakkaiden ja asiantuntijoiden yhteistyölle. Rakennusalalle sopivan solmutyöskentelyn mallia kehitettiin kolmessa eri rakennushankkeessa. Syväniemen koulu hankkeessa rakennushankkeen asiantuntijoista koottu ryhmä tarkensi tilaajan asettamia tavoitteita ja vaatimuksia tuottamalla ja testaamalla eri suunnitelmavaihtoehtoja kahdelle eri tontille. Onerva Mäen kouluhankkeessa asiantuntijaryhmä tuotti suunnitelmavaihtoehtoja koulun toteutukseksi ja tilaajan hankepäätöksen tueksi. Kolmannessa, erään sairaalan peruskorjaushankkeessa arkkitehdit kehittivät ja toteuttivat uudenlaista asiakasyhteistyötä sairaalan henkilökunnan kanssa. Kokeilujen perusteella solmutyöskentely määriteltiin lupaavaksi toimintatavaksi, joka edellyttää hankekohtaista räätälöintiä yhdessä solmutyöskentelyyn osallistuvien tahojen kanssa. Solmun tavoitteiden mukaisesti paikalle kootaan tarvittavat asiantuntijat, varmistetaan ja tarvittaessa kehitetään työskentelyn vaatimat välineet ja luodaan solmutyöskentelyn pelisäännöt. Syväniemen hankkeessa esimerkiksi kehitettiin uudenlainen tapa vertailla massoittelu- ja energiamalleja sekä kustannuslaskelmia sen mukaan, miten hyvin ne täyttivät asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Ohjausryhmän jäsenten kokemuksen perusteella rakentamisprosesseissa on tunnistettavissa useita eri tehtäviä tai ongelmanratkaisukohtia, jotka vaativat osapuolten välistä tiivistä yhteistyötä ja päätöksentekoa ja joissa voidaan soveltaa solmutyöskentelyä. Solmutyöskentelyn toteuttaminen edellyttää näiden tehtävien ja ongelmakohtien tunnistamista, solmutyöskentelyn tavoitteen yhteistä määrittelyä sekä solmutyöskentelyn suunnittelua ja testaamista todellisissa hankkeissa. Kuvassa 1 on esitetty Model Nova -työpaketissa kehitetty rakennushankkeen solmutyöskentelyn malli. Kolme toteutettua solmukokeilua sijoittuvat prosessin kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen. Kuva 1. Solmutyöskentely rakennushankkeen suunnitteluprosessissa (Marko Rajala, TietoaFinland Oy) 3. Tutkimusaineisto Solmutyöpajaan valmistautumiseksi ja tätä raporttia varten Helsingin yliopiston tutkijat haastattelivat viittä Senaatin työntekijää. Haastatteluissa haastateltavia pyydettiin kuvailemaan Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosesseja, prosessien välisiä liitoskohtia sekä niissä esiintyviä vahvuuksia ja ongelmakohtia.

4 Haastattelujen lisäksi tutkijat saivat Senaatilta käyttöönsä esityksiä, dokumentteja ja prosessikaavioita aiheeseen liittyen: - Karhu, J., Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi, Rakennuttajapäivät , Esitys. - Jylhä, T., Tilaratkaisutyöpaja, 1. työpaja , Esitys. - Turku, P., Tilaratkaisuprosessin toimintaa ja tuloksia, Aamukahvit , Esitys. - Senaatin tilaratkaisuprosessi.pptx (päivätty ) - RT Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 - Senaatti, Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin, esite US_UUDISTUS.pdf - Senaatti, Investointiprosessikaavio, - Valtiovarainministeriö, 2014, Ehdotus valtion toimitilastrategiaksi Valtion toimitilastrategian päivittämistyöryhmän muistio. Solmutyöskentelystä pidettiin puolen päivän mittainen työpaja Työpajan aluksi tutkijat kertoivat solmutyöskentelystä, sen historiasta, solmutyöskentelyn tarpeesta rakennusalalla sekä sen hyödyistä ja haasteista. Lisäksi tutkijat esittivät tuloksia solmutyöskentelyn hyödyntämisestä PRE-ohjelman Model Nova -työpaketin rakennushankkeissa. Tarkoituksena oli, että työpajassa pohditaan miten solmutyöskentelyä voitaisiin soveltaa Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosesseissa. Tätä varten osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmien tehtävänä oli tunnistaa solmutyöskentelyn kohtia prosessissa, määritellä solmuille tavoite ja tehtävä, listata solmuun osallistuvia henkilöitä ja miettiä solmussa tarvittavia välineitä ja lähtötietoja. Ryhmät esittelivät tuloksensa kaikille osallistujille. Esityksen pohjalta käytiin kokoavaa keskusteluja solmujen tavoitteista ja sisällöistä suhteessa prosessien liitoskohdissa havaittuihin kehityskohteisiin. Haastattelut ja työpaja videoitiin ja äänitteet litteroitiin. Aineiston analyysi keskittyi solmutyöskentelylle otollisten kohtien löytämiseen tilaratkaisu- ja investointiprosessien sisältä ja välistä. 4. Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessit Tässä luvussa pyrimme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten tilaratkaisu- ja investointiprosesseja kuvattiin haastatteluissa ja työpajassa? 2. Miten tilaratkaisu- ja investointiprosessien muotoa ja yhteenliittymistä kuvailtiin? 3. Millaisia prosessien tiedonvaihtoon liittyviä vahvuuksia, haasteita ja ongelmia osallistujat toivat esille? Näin eräs haastatelluista luonnehti tilaratkaisu- ja investointiprosessien yhteistarkastelun tarpeellisuutta: Suomessa rakentaminen on ollu tämmöstä että ensin suunnitellaa ja sitte rakennetaan. Ja tämmönen vastakkainasettelun kulttuuri, se ei oo pelkästään Senaatissa, vaan koko toimialalla [...] Jos meillä on selkeä projekti, muutaman miljoonan rakennus joka on hyvin suunniteltavissa ja tehtävissä, niin why not? Mutta sitte ku meille tulee näitä tyyliin Musiikkitaloo, joka oli todella vaikee rakennus, eikä kukaan pystyny sitä yksityiskohtasesti suunnittelemaan, riskit on valtavan isot, ni se ei sillä vastakkainasettelun rakentamisella oikein mene.

5 Senaatin pääprosessit Senaatin toimintaa kuvattiin kuvan 2 mukaisesti neljän pääprosessin prosessina. Kaksi syklistä prosessia ovat vuokraus- sekä ylläpitoprosessi ja kaksi projektiprosessia ovat tilaratkaisu- ja investointiprosessi. Pääprosesseilla on määritelty alku- sekä lopetuskohta sekä näitä vastaavat tehtävät, päätökset ja vastuut. Prosessien liittymäpinnat ovat merkittäviä, koska niiden aikana tietoja ja vastuita vaihdetaan. Niihin liittyy myös informaation siirtymiseen liittyviä riskikohtia mm. henkilövaihdosten, tiedon taltioimisen ja tiedon siirtämisen välineiden sekä foorumeiden vuoksi. 1. Ylläpitoprosessin aikainen vastuuhenkilö asiakkaan suuntaan on kiinteistöpäällikkö ja asiakkuuden hallinnasta vastaava henkilö. Asiakkaan muutostarve laukaisee tilaratkaisuprosessin ja asiakkaalle nimetään Senaatilta yhteyshenkilö, joka vastaa tilaratkaisuprosessin etenemisestä. 2. Tilaratkaisuprosessissa pyritään löytämään asiakkaan toimintaa tukeva työympäristö ja tilat. Tilaratkaisuprosessi päättyy hankesuunnitelmaan ja investointipäätökseen. 3. Vuokrasopimuksen ollessa kyseessä, se tehdään tilaratkaisuprosessin päättyessä. Vuokrasopimuksen jälkeen käynnistyy investointiprosessi ja vastuu siirtyy tilaratkaisuprosessin vetäjältä hankevastaavalle. Vastuuhenkilön vaihtuessa korostuu tiedonvaihdon tärkeys. 4. Investointiprosessi etenee suunnittelun valmistelusta suunnitelman kautta rakentamiseen. Työskentely tapahtuu suunnittelijoiden, tilaajan ja käyttäjän yhteistyönä. Kuva 2. Senaatin pääprosessit (Vrt. Turku, P. (2014 ) esitys, Tilaratkaisuprosessin toimintaa ja tuloksia) Vastaajat kuvasivat Senaatin prosessit pääosin lineaarisina prosesseina, joissa tehtävät seuraavat toisiaan. Prosessin liitoskohdissa edellisen tehtävän päätös johtaa uuden tehtävän aloittamiseen. Esimerkiksi investointipäätös käynnistää suunnittelun valmistelun. Haastatellut korostivat kuitenkin, että käytännössä tehtävät tai osaprosessit limittyvät, toimivat rinnakkain ja toistuvat syklisesti. Etenkin tilaratkaisu- ja investointiprosessin vaiheita nähtiin toisiinsa limittyneinä. Vaikka vastuun siirtäminen projektipäälliköltä rakennuttajapäällikölle kuvattiin tapahtuvan tyypillisesti investointipäätöksen ohessa, rakennuttajapäällikön

6 kuvailtiin olevan toisinaan mukana jo ennen investointipäätöstä ja lisäksi projektipäällikön jatkavan päätöksen jälkeen. Haastatteluissa tuli esille myös, että joissakin hankkeissa projektipäällikön ja rakennuttajapäällikön työ limittyy vain vähän, mikä voi aiheuttaa tiedonvaihdon ongelmia. Tilaratkaisu- ja investointiprosessit Haastatteluissa keskityttiin tilaratkaisu- ja investointiprosesseihin ja niitä kuvailtiin pääpiirteittäin kuvan 3 mukaisesti. Kuva 3. Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessit yleisellä tasolla haastateltavien kuvaamina Tilaratkaisuprosessin aluksi selvitetään tilojen hankinnan tai muutosten tarpeellisuus omistajan ja käyttäjän näkökulmista. Käyttäjien tilatarpeet määritellään workplace-työkalujen avulla. Tarvittavat tilat ja niille asetetut vaatimukset määritellään tässä vaiheessa alustavasti. Vaatimusten perusteella Senaatti tutkii eri ratkaisumahdollisuudet ja niiden kustannukset tilatarpeen täyttämiseksi. Vaihtoehtoja ovat tyypillisesti olemassa olevien tilojen korjaaminen, toimintojen siirtäminen muihin olemassa oleviin tiloihin tai uusien tilojen rakentaminen. Tilaratkaisuprosessin ohessa pyritään tekemään myös käyttäjäorganisaation työympäristökehittämistä. Työympäristökehittäminen alkaa usein tilaratkaisuprosessin alkuvaiheessa ja jatkuu myöhemmin asiakasorganisaation muutosjohtamisena. Laajojen toimipisteverkostojen tai kokonaisten hallinnonalojen kanssa toimittaessa sovelletaan toimitila- ja työympäristökonsepteja. Tilakonseptien soveltamisessa keskeistä on konseptin räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaisesti hyödyntämällä moniammatillista osaamista. Tarvemäärittelyä seuraa hankesuunnittelu, jossa asetetaan tavoitteet rakennus- ja korjaushankkeen laajuudelle, kustannuksille, ajoitukselle ja ylläpidolle. Tilaratkaisuprosessi päättyy hankesuunnitelmaan ja investointipäätökseen. Projekteissa on erotettavissa kaksi eri orientaatiota: asiakkaan tarve saada toimintaansa tukevat uudet tilat ja tiloista vastaavan organisaation mahdollisuudet tilojen tekniselle toteuttamiselle. Haastatteluissa nousi esille mahdollinen kohtaamisongelma orientaatioiden välillä, joka ilmenee projektin osapuolten yhteisesti toteuttamista käytännöistä sekä toteuttavien työntekijöiden henkilökohtaisista toimintatavoista. Tämän pohjalta nostettiin esille tarve kehittää toimintamuotoja ja välineitä, joilla orientaatioiden välistä kohtaamista voidaan tukea. Projekteissa ilmenee joskus ristiriitoja sen välillä mitä käyttäjä uusilta tiloilta odottaa ja miten käyttäjää tuetaan tuomaan tarpeensa esille, suhteessa siihen, mitä tiloista vastaava taho teknisesti, taloudellisesti tai ajallisesti pystyy tarjoamaan. Haastatteluissa nostettiinkin esiin tarve kehittää toimintatapoja ja välineitä käyttäjien ja Senaatin väliselle yhteistyölle ja osapuolten yhteisen tavoitteen muodostamiselle.

7 Investointiprosessi alkaa suunnittelun valmistelulla, joka etenee ehdotussuunnittelun ja yleissuunnittelun kautta toteutussuunnitteluun. Investointipäätöksen jälkeen projektin henkilöstö usein vaihtuu: tilaratkaisuprosessissa vastuullisena toiminut projektipäällikkö luovuttaa vastuun hankkeesta rakennuttajapäällikölle. Haastatteluissa tuli esille, kuinka tiedonvaihto tilaratkaisuprosessin ja investointiprosessin välillä kulminoituu pitkälti projektipäällikön ja rakennuttajapäällikön yhteistyöhön. Rakennuttajapäällikön rooli tilaajan edustajana on huolehtia suunnittelun ohjauksesta, laadusta sekä hankkeen aikataulun ja kustannusten toteutumisesta. Haastatteluissa tulikin esille, että rakennuttajapäällikön olisi hyvä olla mukana projektissa jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin hän voisi osaltaan tukea hankkeen tavoitteiden muotoutumista sekä siirtää hankesuunnittelussa syntynyttä tietämystä suunnittelu- ja rakentamisvaiheisiin. Hankesuunnittelussa mukana olleet suunnittelijat eivät välttämättä jatka varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen, vaan suunnittelukonsultit kilpailutetaan investointipäätöksen jälkeen. Haastatteluissa nousi myös esille, että suunnittelukonsulttien asiantuntemusta tarvittaisiin jo investointipäätöksen valmistelussa. Koska tarvemäärittelyn ja hankesuunnitelman tehneet asiantuntijat ja suunnittelijat eivät jatka suunnitteluvaiheeseen, tietämys jää dokumentteihin ja yksittäisten ihmisten haltuun. Eri projekteilla on kuitenkin erilaisia käytäntöjä tiedonsiirron varmistamiseen. Koska prosessien määrittely on melko yleisellä tasolla, käytännöt vaihtelevat hankkeisiin osallistujien henkilökohtaisten toimintatapojen mukaan. Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakentaminen organisoidaan ja tehdään rakentamispäätös. Urakoitsija tulee tyypillisesti mukaan hankkeeseen vasta rakentamispäätöksen jälkeen. Urakoitsijatehtävät kilpailutetaan ja niistä laaditaan tarvittavat urakka- ja hankintasopimukset. Tiedonvaihdon näkökulmasta tämä on kriittinen paikka, jossa on turvattava projektissa tuotetun tietämyksen riittävä siirtyminen rakentajille ja materiaalitoimittajille. Haastateltujen mukaan olisi tärkeää, että urakoitsijan rakentamis- ja materiaalitietämys olisi jo aiemmin suunnittelun tukena. Rakentajien osaamisen hyödyntämisellä suunnitteluvaiheessa nähtiin olevan suuri vaikutus hankkeen kustannuksiin. Huonosti suunniteltu tai suunnittelematon työ tulee rakennusvaiheen muutoksina maksamaan moninkertaisesti sen, mitä siihen käytetty perusteellinen suunnittelutyö olisi maksanut. Rakentamisvaiheen päätyttyä seuraa rakennuksen käyttöönotto ja käyttöönottokoulutukset. Vastuu rakennuksen ylläpidosta siirtyy tässä vaiheessa kiinteistöpäällikölle. Myös kiinteistöpäällikön osallistuminen hankkeeseen jo suunnittelun ja rakentamisen aikana nähtiin tärkeäksi haastatteluissa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan tyypillisesti toteudu. Asiakkaan näkökulmasta uusiin tiloihin muuttaminen on kiireistä ja stressaavaa aikaa ja hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi asiakkaan avustaminen esimerkiksi töiden aikatauluttamisessa on tärkeää. Tilaratkaisu- ja investointiprosessien kriittisiksi tiedonvaihdon kohdiksi määriteltiin siirtymät 1. tilaratkaisuprosessista investointiprosessiin 2. suunnittelusta rakentamiseen 3. rakentamisesta käyttöönottoon sekä 4. pääprosessien sisäisiä liitoksia, kuten tarvemäärittelystä hankesuunnitelmaan Kuten edellä ilmenee, tiedonvaihdon kohdat ovat selkeästi määriteltyjä prosessikuvauksissa, mutta niiden toteuttaminen vaihtelee vastuullisten henkilöiden toimintatapojen sekä projektien toimintakäytäntöjen mukaan. Erot projektien välillä saattavat olla huomattavia. Tiedonvaihtamiseen ja tiedon kehittämiseen varattu yhteinen aika vaihtelee projektista toiseen. Samoin projektin henkilöstön väliset toimintamuodot ja niiden laajuudet vaihtelevat.

8 Haastatteluissa tiedonvaihdon kohdista käytettiin nimitystä kapulanvaihto. Tällä viitattiin projektin eri vaiheiden väliseen tietämyksen siirtämiseen tai vaihtamiseen projektitoimijoiden kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osapuolet työskentelevät tietyn ajanjakson yhdessä, jolloin seuraavan vaiheen toimija saa lähtötietoja ja tukea alkavan vaiheen suunnitteluun ja valmisteluun edeltävän vaiheen vastuuhenkilöiltä. Samoin, tarpeelliseksi koettiin, että seuraavan vaiheen toimija tulee mukaan aiemmin jo silloin, kun hänen asiantuntemustaan tarvitaan edeltävien vaiheiden toteuttamisessa. Kapulanvaihto voi tapahtua yksittäisten ihmisten kesken tai laajemmalla ryhmällä. Seuraavissa luvussa esitetään millaisia solmutyöskentelyn kohtia Senaatin edustajat tunnistivat ja miten solmutyöskentely voisi parantaa hankkeessa tapahtuvaa tiedon siirtoa ja tiedon kehittämistä eri osapuolten välisessä yhteistyössä. Solmutyöskentely voidaan toteuttaa hankkeissa joko yksittäisenä solmuna tai solmusarjana. 5. Solmujen tunnistaminen 5.1 Senaattilaisten ehdottamat solmutyöskentelyn kohdat Työpajan ryhmätyötehtävässä osallistujia pyydettiin tunnistamaan potentiaalisia solmukohtia tilaratkaisu- ja investointiprosessissa. Osallistujat työskentelivät kahdessa ryhmässä ja kokosivat ajatuksiaan esitettäväksi yhteiseen keskusteluun. Alla olevaan listaan on kerätty ryhmätyöskentelyssä esiin nostetut solmuehdotukset, joita on täydennetty haastatteluaineistolla. Kuva 4. Työryhmien ideoimia solmupaikkoja tilaratkaisu- ja investointiprosessissa Työpajassa solmuja ideoitiin hyödynnettäväksi tilaratkaisu- ja investointiprosessissa seuraavissa paikoissa: Asiakasnäkökulman selventäminen suunnittelijoille Työympäristökehittämisessä määritetään yhdessä asiakkaan kanssa tilatarpeet ja niihin liittyvät vaatimukset. Vaarana on, että tämä tieto ei siirry hankesuunnittelun lähtötiedoksi. Tiedon hukkumisen estämiseksi asiakkaan ja työympäristökehittäjän tulisi kokoontua yhteen projektipäällikön ja

9 pääsuunnittelijan kanssa selvittämään asiakkaan tarpeet ja vastaamaan niihin. Tiedon välittämiseksi tarvitaan myös hankkeen sisäisiä suunnittelijoiden koordinaatiokokouksia. Karkea hankemäärittely Tilaratkaisuprosessin alkuvaiheessa kartoitetaan asiakkaan tilatarve ja mahdollisuudet sen ratkaisemiseksi. Suuri määrä hankeaihioita (n. 100 kpl) pitäisi supistaa n. kolmeen mahdolliseen aihioon, joille olisi asetettu aikatauluraamit ja vuokrataso sekä sitä vastaava budjetti. Näin saataisiin asetettua tilan vuokra realistiselle tasolle ja vältyttäisiin tyhjiltä lupauksilta. Investointi- ja vuokrausprosessien osaajien olisi syytä olla mukana jo tässä vaiheessa, samoin asiakkaan ja käyttäjän edustajat. Hankeskenaarioiden luominen Karkean hankemäärittelyn pohjalta valittuja aihioita voitaisiin tarkastella useassa eri vaiheessa. Tarkasteltavana olisi mm. hyödynnetäänkö vanhaa kiinteistöä vai tehdäänkö uusi, mitä muutostarpeita kiinteistölle tulee, mitkä ovat tekniset tarpeet, viranomaisten asettamat ehdot ja skenaarioiden riskitekijät. Tuotetuille skenaarioille (3 kpl) määritellään luonnos työympäristökonseptista, asetetaan aikataulu ja kustannukset. Solmukokousten sarjalla saataisiin vertailtua vaihtoehtoja ja kokousten välissä tuotettua lisätietoa vertailua varten. Päättävä ryhmä koostuisi eri osaamisalojen ammattilaisista. Lopullisen skenaarion valinta ja esivuokrasopimuksen laadinta Asiakkaalle esitetään hankeskenaariot ja hänen mielipidettään kuunnellen muokataan paras ratkaisu, jonka pohjalta esivuokrasopimus laaditaan. Lisäksi käydään läpi mitä on luvattu, mitä reunaehtoja ja riskejä on olemassa. Hankesuunnittelu Tilaratkaisuprosessin loppuvaiheessa on tarvetta valitun ratkaisun tarkentamiselle. Kustannuksia ja aikataulua on selvennettävä. Tilankäyttökaaviota on tehtävä yksityiskohtaisemmaksi ja teknisiä määrittelyjä tarkennettava. Hankesuunnitteluvaiheessa solmutyöskentely auttaisi saamaan paremmat suunnitelmat nopeammalla aikataululla. Vuokrasopimuksen laatiminen Vuokrasopimusta laadittaessa on tarve kokoontua yhteen ja määritellä vuokran suuruus. B. Tutkijoiden ehdottamat solmukohdat Senaattilaisten ehdottamien solmukohtien lisäksi solmujen paikkoja on tunnistettu myös Model Nova - työpaketissa rakennushankkeen investointivaiheessa. Seuraavassa on lueteltu näitä ehdotuksia kohdista, joissa solmutyöskentelyä voi hyödyntää. Lähtötietomallin luominen Tarveselvitysvaiheessa tilaaja ja käyttäjä määrittävät käytön ja ylläpidon tarpeet lähtötietomallia varten. Solmussa laaditaan lähtötietomalli ja kirjataan, mitä tietoa malliin laitetaan, mihin sitä käytetään ja sijaitseeko tieto suoraan mallissa vai linkitetäänkö se siihen. Vaatimusten tarkentaminen Solmutyöskentelyn hyödyntäminen rakennukselle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten tarkentamiseksi. Suunnittelijat, energia- ja elinkaariasiantuntijat yhdessä tilaajan ja käyttäjän kanssa luovat ensimmäiset mallit rakennuksesta ja tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi.

10 Ehdotussuunnittelu Suunnittelijat, asiantuntijat, tilaaja ja käyttäjä luovat yhdessä suunnitteluvaihtoehtoja. Solmussa selvitetään tontin käyttö, luodaan massoitteluvaihtoehtoja ja tilaryhmät. Solmun tuloksena vaihtoehdoista valitaan paras ratkaisu jatkokehitettäväksi. Rakennuslupavalmistelu Rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsija ja lupaviranomainen työstävät ja vertailevat solmussa suunnitteluvaihtoehtoja ja tekevät päätöksen valituista vaihtoehdosta. Vaihtoehdoista selvitetään kustannukset, viranomaisen asettamat vaatimukset, tarkastellaan rakennettavuutta, erityisesti haastavien rakenteiden osalta ja määritetään aikataulu. Reikäkierto Talotekniset suunnittelijat, rakennesuunnittelija sekä pääurakoitsija ja talotekninen urakoitsija suunnittelevat yhdessä rakenteisiin tehtävät läpiviennit ja niissä kulkevan talotekniikan. Työ tehdään malleja hyödyntäen siten, että läpiviennit hyväksytään ja mallinnetaan solmutyöskentelyn aikana eikä suunnitelmien tai mallien kierrätystä eri suunnittelijoiden välillä tarvita samassa määrin kuin perinteisissä hankkeissa. Alakattosuunnittelu Arkkitehti ja talotekniset suunnittelijat mallintavat yhdessä alakatot ja päätelaitteiden sijainnit. Solmutyöskentelyllä osapuolet saavat tuotettua alakattosuunnitelmat tehokkaammin ja virheettömämmin kuin perinteisellä suunnittelulla. 6. Toimenpide-ehdotukset solmutyöskentelyn toteuttamiseksi Työpajassa ja haastatteluissa nostettiin esille mahdollisia solmupaikkoja Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosesseissa. Solmutyöskentelyn toteuttaminen näissä edellyttää kuitenkin kehittävää käyttöönottoa todellisissa rakennushankkeissa. Kehittävä käyttöönotto on mahdollista toteuttaa esim. Käyttöönottolaboratorio -menetelmän avulla. Menetelmä on kehitetty Helsingin yliopiston CRADLEtutkimusyksikössä ja sitä on käytetty mm. terveydenhuollon kehittämishankkeissa. Käyttöönottolaboratoriossa solmutyöskentelyn idea voidaan muokata toimintatapana osaksi Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia. Prosessin eri vaiheissa toteutettavat solmut eroavat toisistaan kohteeltaan, sisällöltään ja osallistujiltaan. Esimerkiksi asiakasyhteistyöhön keskittyvissä solmuissa voidaan hyödyntää mm. palvelumuotoilun elementtejä. Käyttöönottolaboratorioissa yrityksen edustajat ja tutkijat työskentelevät yhdessä. Yrityksen edustajat vastaavat kehittämisen sisällöistä ja tavoitteista. Tutkijat puolestaan avustavat kehittämistä keräämällä tutkimusaineistoa ja tuottamalla siitä aineistoa kehittämisen pohjaksi. Tutkijat esittelevät myös aikaisempien tutkimusten tuloksia ja tarjoavat teoreettisia välineitä solmutyöskentelyn mallintamiseksi. Käyttöönottolaboratorion rakenne on seuraava 1) Kootaan kehittämisryhmä johdon edustajista, asiantuntijoista, avainhenkilöistä ja tutkijoista. 2) Kehittämisryhmä täsmentää käyttöönotettavaa solmutyöskentelyn ideaa, valitsee kokeiluihin osallistuvat rakennushankkeet, kokeiltavat solmukohdat ja kokeiluihin osallistuvat henkilöt 3) Solmutyöskentelyä kokeillaan valituissa hankkeissa. Tutkijat fasilitoivat solmutyöskentelyä, sekä keräävät solmutyöskentelystä tutkimusaineistoa toimintamallin kehittämiseksi.. 4) Kehittämisryhmä arvioi solmukokeilujen tuloksia, ehdottaa tarvittavia muutoksia sekä valmistelee solmutoiminnan laajempaa käyttöönottoa. Tutkijat koostavat annetut muutosehdotukset ja laativat ohjeet solmutyöskentelyn käyttöönoton laajentamiseksi Solmutyöskentelyn kehittäminen ja käyttöönottoon osallistuminen on oppimisprosessi. Kehittävän

11 käyttöönoton aikana osallistujat oppivat ja kehittelevät prosessivaiheeseen soveltuvat solmutyöskentelytoimintatavan. Solmutyöskentelyn käyttöönotto ei siis merkitse valmiin toimintatavan käytäntöön viemistä. Pikemminkin kyse on oppimis- ja kehittämisprosessista, jonka kuluessa solmutyöskentelymalli muotoillaan Senaatin prosesseihin sopivaksi ja laajemmin käyttöönotettavaksi toimintamalliksi.

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö ANNELI SIMOLA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN UUDISTAMISEEN Diplomityö TOTEUTUSKONSEPTI TOIMITILOJEN Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja Tkt Juha Salminen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekunnan

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot