Järvenpäässä pilotoidaan parhaillaan Keski-Uudenmaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpäässä pilotoidaan parhaillaan Keski-Uudenmaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa"

Transkriptio

1 E L I N V O I M A I N E N K U L T T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti syksy 2009 Ota talteen Kaavoituskatsaus 2009! Sivut 7 10 Järvenpäässä pilotoidaan parhaillaan Keski-Uudenmaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa Lempeällä päivähoidon aloituksella luodaan turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä lasten, vanhempien ja kasvattajien kesken. Sivu 3 Työ sosiaali- ja terveystoimen kustannusten hillitsemiseksi tuottaa tulosta. Sivu 13 Tukea vanhemmuuteen Perhekoulusta, Onnimannista ja muualta. Sivu 4 TYÖNTEKIJÄT VANHEMMAT MAHDOLLISUUS MUUTOKSEEN LAPSET Järvenpään Taidemuseossa syysohjelmaa uudesta näyttelystä vauvojen värikylpyyn. Sivu 15

2 P Ä Ä K I R J O I T US Kaupunkistrategian pohjalta toiminnan kehittämiseen Teksti Anju Asunta Antti Peltola Järvenpään kirstunvartijana Kaupunginvaltuusto teki vaalikauden tärkeimmän päätöksen kesäkuussa päättäessään kaupunkistrategiasta, eli kaupungin toiminnan päälinjauksista, vuosille Toiminnan kivijalka ovat kaupungin arvot: asukaslähtöisyys, vastuullisuus, taloudellisuus ja oikeudenmukaisuus. Tällaiset arvot saattavat tuntua vain juhlavalta puheelta, mutta ne ovat kaiken toiminnan taustalla ohjaamassa pitkälle vaikuttavia valintoja. Järvenpään kaupungin visio on lyhyt ja ytimekäs: Elinvoimainen kulttuurikaupunki. Näiden kahden sanan merkitys on laaja ja monitahoinen. Elinvoimaisuudella tarkoitamme asukkaiden hyvinvointia ja hyviä palveluita, kaupungin talouden tasapainoa sekä yhdyskunnan toimivuutta. Kulttuurin laaja merkitys ulottuu ympäristöarvoista ja asukkaiden omaehtoisesta harrastamisesta ammattimaiseen kulttuuritoimintaan asti. Kolmantena periaatteena on kaupungin toiminta-ajatus: Järvenpään kaupungin tarkoituksena on turvata kaikille järvenpääläisille ihmisarvoisen elämän perusedellytykset tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden, yhteisöjen ja muiden kuntien kanssa. Valtuusto päätti myös päämääristä, jotka kaupunki haluaa saavuttaa 10 vuoden kuluessa: Järvenpään asukkaat ja ympäristö voivat hyvin, ja Järvenpäässä yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset. Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti. Järvenpään palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tehokkaita, ja palveluverkko on tarkoituksenmukainen. Järvenpään talous on vakaa ja turvaa toiminnan jatkuvuuden. Järvenpään kaupunki on haluttu työnantaja, jonka palveluksessa on osaava henkilöstö. Päämäärien saavuttamisen kannalta erityisen tärkeitä asioita kutsutaan kriittisiksi menestystekijöiksi, joita kaupunkistrategiassa on 12. Tässä esimerkkeinä muutama: Vetovoimatekijöitä eli kaupungin luontaisia vahvuuksia hyödynnetään kaupunkikehityksessä. Heikommassa asemassa olevia tuetaan, ja asukkaiden omatoiminen selviytyminen paranee. Palveluverkko on tarkoituksenmukainen. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä edistävät palvelukokonaisuuksien toimintaa. Talous on tasapainossa ja sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön. Järvenpään kaupunki on hyvä työpaikka. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan erillisten ohjelmien kautta. Näistä valtuusto tekee päätöksen lokakuun kokouksessa. Toteuttamisohjelmien toimenpiteet yksilöidään toimialakohtaisiksi vuositavoitteiksi aina tulevan vuoden talousarviossa. Tänä vuonna se tapahtuu joulukuun kokouksessa. Toivon, että edellä kuvattu kertoo siitä, että kaupungin toiminnan ohjaus ja päätöksenteko on johdonmukaista. Tätä johdonmukaisuutta ja taitoa tehdä oikeita ratkaisuja tarvitaan erityisesti juuri nyt. Taloustilanne on edelleen vaikea, vaikka valoa tunnelin päässä onkin jo nähtävissä niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Hyvää loppuvuotta! Erkki Kukkonen Kaupunginjohtaja Antti Peltola, 31-vuotias kunnallistaloutta opiskellut maisterismies, aloitti työn Järvenpään kaupungin talousjohtajana viime keväänä. Hän tuli Keravalta sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikön toimesta ja työkokemusta on karttunut Hartolasta hallintojohtajan toimestakin. Talousjohtajan toimintakenttä on varsin laaja: hän on talous- ja tietohallintopalveluiden esimies ja vastaa muun muassa kaupunkistrategian, taloussuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen valmistelusta ja raportoinnista kaupunkikonsernin ylimmälle johdolle. Talous- ja tietohallintopalveluissa hoidetaan myös esimerkiksi tietohallintoon, kirjanpitoon ja laskutukseen liittyviä tehtäviä sekä huolehditaan siitä, että kaupungin maksuvalmius on kunnossa. Peltolaa eivät nämä laajan kentän haasteet pelota, päinvastoin ne taitavat olla nuorelle miehelle työn suola. Talous liittyy tavalla tai toisella lähes kaikkeen kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Siksi toimintakenttä on niin mielenkiintoinen, Peltola toteaa. Monessa Suomen kunnassa ollaan nyt jokseenkin pulassa kuntatalouden kanssa, mutta ei Järvenpäässä. Peltolan mielestä erityisesti loistava sijainti pääkaupunkiseudulla antaa hyvät edellytykset verotulopohjan vahvistamiselle muun muassa elinkeino- ja maapolitiikan kautta. Järvenpäässäkin ollaan kuitenkin erittäin tiukassa tilanteessa, koska palvelutarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä ja verotulopohja on kaventunut huomattavasti maailmanlaajuisen taantuman seurauksena. Katseet investointien tulorahoitusasteeseen Tavalliselle kaduntallaajalle talouskatsaukset saattavat olla vaikeaselkoista luettavaa. Kun haluaa tietää, mikä kunnan talouden Talousjohtaja Antti Peltola korostaa, että kuntataloudessa pitää olla päättäväinen ja jämäkkä, jotta talous pysyy hallinnassa. Päätoimittaja: Anju Asunta puh. (09) Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Toimituskunta: Tuula Alkula Liisa Dahlstedt Satu Hänninen Outi Kirkkopelto Esa Lindell Riitta Murtokare Taija Pölkki Anu Savonne tila on, Peltola suosittelee katsomaan investointien tulorahoitusastetta, joka on hänen mielestään tunnusluku parhaasta päästä. Investointien tulorahoitusaste kertoo muun muassa sen riittävätkö kunnan tulot toiminnan ja investointien, yleensä erilaisten rakennushankkeiden, rahoittamiseen. Kunta voi pelkän tuloslaskelman valossa tuottaa suurtakin ylijäämää ja velkaantua samanaikaisesti voimakkaasti, mikäli investointipaineet ovat kovat, Peltola selittää. Järvenpäässä investointien tulorahoitusaste on viime vuosina ollut kutakuinkin 50 prosentin tuntumassa, minkä vuoksi kaupungin lainamäärä on kasvanut. Jotta velkataakkaa voidaan vähentää, pitää meidän merkittävästi hillitä toimintakatteen kasvua sekä saada vahvistettua verotulopohjaa. Meidän on myös priorisoitava investointeja, hän muistuttaa. n Järvenpään kaupungin tiedotuslehti, syksy 2009 Taitto: Innocorp Oy Kannen kuvat: Anju Asunta Shutterstock Hanna Nikander Painos: kpl Paino: Keski-Uusimaa Oy Jakelu: Jakelujuniorit Oy ISSN: Anju Asunta Järvenpään kaupungin tiedotuslehti jaetaan Järvenpäässä jokaiseen talouteen, jossa ei ole ilmaisjakelujen jakamista estävää kieltoa. Lehteä saa myös kaupungin palvelupisteistä ja kirjastosta. 2 Järvenpää kevät 2009

3 Teksti Anju Asunta Järvenpäässä pilotoidaan Keski-Uudenmaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa Luottamuksellista kasvatuskumppanuutta päivähoitoon Lapsen päivähoidon aloittaminen on jännittävää aikaa koko perheelle. Eron hetkellä päiväkodin eteisessä pääsee itku usein sekä lapselta että äidiltä. Kyyneleet ovat kuitenkin Keski-Uudenmaan päiväkodeissa vähenemään päin, kiitos uuden toimintamallin, HyvinKuumaLapsenVasun. HyvinKuumaLapsenVasu-prosessi on vaikeasta nimestään huolimatta varsin ymmärrettävä juttu: siinä kehitetään toimivaa palveluketjua lasten varhaiskasvatukseen Hyvinkään ja KUUMA-kuntien alueelle. Työn pohjana toimivat Stakesin (nyk. THL) yhteistyökumppaneineen laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu). Niiden tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, eli alle kouluikäisten lasten päivähoidon ja erilaisten avoimien päivähoitopalveluiden, yhdenvertaista toteuttamista koko maassa. Yleensä Vasua syvennetään edelleen ohjaamaan kuntakohtaisesti varhaiskasvatuksen sisältöjä ja yksikkökohtaisesti esimerkiksi tietyn päiväkodin toimintaa. KUUMA-kuntien ja Hyvinkään varhaiskasvatuksen työryhmä sekä näiden kuntien Vasu-yhdyshenkilöt kokivat kuitenkin, että Keski-Uudellamaalla kuntien välinen yhteistyö ja monien käytäntöjen yhtenäistäminen on välttämätöntä, sillä perheet liikkuvat paljon kunnasta toiseen työpaikkojen, asuntojen tai palvelujen perässä. Nyt Järvenpäässäkin pilotoidaan uutta Vasua, ja kokemusten pohjalta päivähoidon toimintatavat yhtenäistetään Keski-Uudellamaalla syksyllä Luottamus avainasemassa Järvenpäässä pilottihankkeen vastuuhenkilö on pitkän linjan päivähoidon kehittäjä, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Tarja Vaahtera. Hänen mukaansa lapsen hyvinvoinnin perusta varhaiskasvatuksessa on usein riippuvainen siitä, miten turvallisena vanhemmat kokevat päivähoitopaikan. Siksi päivähoidon aloitukseen kannattaa satsata paljon. Luottamuksen saavuttaminen on hyvin tärkeää. Meidän kannattaa kuunnella vanhempien ajatuksia: he tuntevat lapsensa parhaiten ja osaavat kertoa tärkeitä asioita, joiden avulla lasta paremmin ymmärretään omana itsenään. Sen jälkeen yhteistyö lapsen hyvinvoinnin puolesta on palkitsevaa jokaisen osallisen kannalta, Vaahtera kertoo. HyvinKuumaLapsenVasussa kehitetään juuri luottamusta edistävää toimintatapaa: lapsen, vanhemman ja kasvattajien äänen kuulemista ja sopimusten tekemistä lapsen varhaiskasvatusvuosien aikana. Työn alla on erityisesti jokaiselle päivähoitoon tulevalle lapselle yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa laadittava henkilökohtainen Vasu eli lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jota nyt koekäytetään Järvenpäässä Nummenkylän ja Jampan päivähoitoyksiköissä. Lapsen Vasu ei ole pelkkä lomake, vaan se on yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, joka alkaa kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa ja loppuu, kun lapsi siirtyy kouluun. Kumppanuuden toivotaan toki jatkuvan koulussakin. Tärkeintä kuitenkin on, että lapsi itse tulee kuulluksi häntä koskevissa asioissa, Vaahtera korostaa. Mielekkyyttä myös kasvattajan tehtävään Uudet toimintatavat tuovat uutta työtä päiväkoteihin ja henkilökunnan näkökulmasta asia voi aluksi tuntua hankalalta toteuttaa. Vaahteran kokemuksen mukaan hyvät puolet tulevat kuitenkin nopeasti näkyviin. Huolellinen päivähoidon aloitus tutustumisineen ja keskusteluineen helpottaa vuorovaikutusta vanhempien kanssa arkipäivän kiireisissä tapaamisissa. Henkilöstö oppii myös tuntemaan lapsen tarpeita paljon nopeammin ja syvemmin. Moni työntekijä on tämän prosessin kautta löytänyt uutta intoa ja mielekkyyttä kasvattajan vaativaan ja haastavaan tehtävään, Vaahtera kertoo. n Teksti ja kuva Anju Asunta Lempeä aloitus päiväkodissa Sanna Mäkinen on Eetun (5 v) ja Mintun (2 v) tyytyväinen äiti. Etukäteen pelättykin lasten päivähoidon aloittaminen päiväkoti Tahvontuvassa on sujunut paremmin kuin osattiin odottaakaan. Erityisesti siihen vaikutti molemminpuolinen ja rauhallinen tutustuminen ennen varsinaista päivähoidon aloittamista. Mäkiset saivat viime toukokuussa päätöksen lasten pääsystä liikuntapainotteiseen ja sijainniltaan sopivaan Tahvontupaan. Siitä alkoi Mäkisten vasu-prosessi monine vaiheineen. Ensimmäisellä päiväkotikäynnillä toukokuussa tavattiin päiväkodinjohtaja, jonka kanssa käytiin läpi päivähoidon perusasioita ja solmittiin palvelusopimukset. Seuraavaksi oli päiväkotilaisten vuoro vierailla Mäkisillä: rohkeampi Eetu vei huoneeseensa leikkikaveriksi omahoitajansa Ailan ja ujompi Minttu sai tutustua omahoitajaansa Tuulaan turvallisesti äidin ja isän lähettyvillä. Tuntui hyvältä istua omassa kodissa rauhassa yhdessä ja tutustua puolin ja toisin. Eetukin sai näyttää heti Ailalle sitä, mikä on hänelle itselle tärkeää, Sanna Mäkinen kertoo ensitunnoistaan. Kesäkuussa ennen lomia Mäkiset kävivät vielä päiväkodissa keskustelemassa lisää lasten asioista ja muutaman kerran ulkoilemassa pihalla muiden päiväkotilasten kanssa. Elokuun alussa palattiin tutustumaan päiväkodin arkirytmiin. Ensimmäisenä päivänä mukana oli koko perhe; Jari-isä oli Eetun kanssa isompien lasten tuvassa ja Sanna-äiti oli Mintun kanssa pienempien tuvassa. Kolmantena päivänä Sanna oli enää aamupäivän Mintun tuvan puolella, ja Minttu jäi itsekseen kokeilemaan päiväunia. Seuraavalla viikolla lapset jäivät päiväkotiin hoitajiensa ja tupakavereiden seuraan. Minua olisi ensimmäisinä varsinaisina hoitoaamuina varmaan surettanut jättää lapset päiväkotiin. Nyt kun isä tuo lapset, minua helpottaa, että saan soittaa perään. Tosi pitkämielisesti hoitajat ovat jaksaneet kertoa minulle, miten on mennyt aivan mahtavaa palvelua, Sanna toteaa. Mintulle päiväkotiin jääminen oli kovempi pala kuin tuotapikaa joukkoon sopeutuneelle Eetulle. Ensimmäiset pari viikkoa olivat vähän kankeita ja itkuisiakin, mutta kuukauden treenauksen jälkeen päiväkotielämä sujui jo hienosti. Hyvä tutustuminen ja perehtyminen lapseen helpottaa hoitajienkin työtä. Heillä täytyy olla aika hyvä pelisilmä, että tietää, mikä juttu toimii kullakin lapsella. Esimerkiksi Minttu on temperamenttinen tyttö, jolle ei pehmeä hymistely pure, vaan pitää olla välillä tosi tiukka. Selvästi täällä kaikki lapset otetaan yksilöinä huomioon, Sanna kiittää. Mäkiset ja heidän lapsiperheystävätkin ovat olleet todella vaikuttuneita siitä, miten Tahvotuvassa panostetaan siihen, että lapsilla ja koko perheellä olisi hyvä ja turvallinen olla. Sanna pohtii jo nyt sitä, että ajatusten vaihdon täytyy jatkua myös tulevassa arjessa. Hoitajat ovat oikein korostaneet sitä, että saa ja pitää kysyä, jos siltä tuntuu. Avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä molemmin puolin kyllä meidänkin on hyvä kertoa kotiasioista, jos sillä on merkitystä hoitopäivän kannalta, Sanna toteaa. n Sanna Mäkinen tutustui Mintun kanssa moneen otteeseen päiväkotiin ennen varsinaista päivähoidon aloitusta. Järvenpää syksy

4 Teksti ja kuva Anju Asunta Onnimannista tukea vanhemmuuteen Kun arki kotona käy liian raskaaksi pienen lapsen kanssa, voi apu löytyä Onnimannista. Kodikkaan pienryhmätoiminnan piiriin pääsee esimerkiksi sosiaalitoimen tai neuvoloiden kautta, perhesosiaalityöntekijän päätöksellä. Tuen avulla voi rankoistakin tilanteista selvitä ja saada perhe-elämän rullaamaan paremmin. kartelemme, ulkoilemme ja leikimme. Aloitamme pienryhmäpäivät aamupuuron ääressä yhteisökokouksella, jossa suunnitellaan äitien kanssa lapselle hyvä päivä, kuvailee perheohjaaja Anita Lohvansuu toimintaa. Monilla meidän äideillä ei ole luottamusta omaan vanhemmuuteen, mutta jokainenhan vanhempi on oman lapsen tärkein ihminen. Me yritämme vahvistaa vanhempien taitoja ja itsetuntoa sekä heidän ja lasten välistä suhdetta. Joskus vaikeisiin hetkiin auttaa iloinen yhteinen höpsötys, joskus rentoutusharjoitteet, joskus taas esimerkiksi käytännöllinen rahahuolien ratkominen. Meillä joka päivä on erilainen ja etenemme aina perheiden tarpeiden mukaan, kertoo Lohvansuu. Onnimanni perustettiin vuonna 2000 selvään tarpeeseen tuolloin Järvenpäässä havahduttiin siihen, että kun maailma murjoo, moni vanhempi jää tarvitsemansa avun ulkopuolelle. Neljän seinän sisällä mielen synkistyessä pian ovat pulassa niin vanhemmat kuin lapsetkin. Motivoitunut henkilökunta pisti tuulemaan, ja niin syntyi Onnimanni, Järvenpään kaupungin sosiaalitoimen pyörittämä päiväkodin tapainen tukipiste lapsille ja heidän vanhemmilleen. Onnimannissa Järvenpään keskustassa kokoontuu kahdesti viikossa leikki-ikäisten lapsiperheiden ryhmä sekä kerran viikossa vauvaperheiden ryhmä. Näissä pienryhmissä käy aina neljä vanhempaa lapsineen kerrallaan. Tukijaksot aloitetaan tutustumalla ja määrittämällä tavoitteet yhdessä perheen kanssa. Joku perhe tarvitsee vain muutaman kuukauden ajan tukea, toinen voi olla vuosia Onnimannin toiminnan piirissä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta kun tukijaksoon sitoudutaan puolin ja toisin, työntekijät lähtevät vaikka hakemaan perheen Onnimanniin, jos perhe ei meinaa päästä omin voimin. Elämänhallinnan oppeja Onnimannin asiakkailla voi olla takanaan kovia koettelemuksia perheväkivallasta päihdekierteisiin tai yksinäisyydestä lamauttavaan masennukseen. Oma pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden tutustua Onnimannin kodikkaassa keittiössä käsitellään yhteisen pöydän äärellä elämän iloja ja murheita. toisiin samankaltaisissa elämäntilanteissa oleviin vanhempiin ja käsitellä asioita heidän kanssaan. Koulutetut perheohjaajat, kurinpitäjät kuten Onnimannin äidit leikkisästi toteavat, tukevat myös monin tavoin vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, perheen arjessa jaksamista sekä vanhempien elämänhallintaa. Me teemme yhdessä ihan käytännön juttuja, jotta vanhemmat harjaantuvat niihin. Kokkaamme terveellistä ruokaa, as- Tuki auttaa Kyllä tämä toiminta auttaa perheitä tosi paljon monet elämät on saatu raiteilleen, summaa alusta asti Onnimannin toimintaa vetänyt ja monien perheiden vaiheita seurannut Lohvansuu. Samaa vakuuttavat Onnimannin äidit: pienryhmätoiminta on tuonut rytmiä heidän elämäänsä ja pakottaa lähtemään ulos kotoa ihmisten ilmoille. Oman pienryhmän aikuiset ja yhteinen tekeminen ulkoiluineen ja käsityöhetkineen tarjoavat tervetulleen henkireiän kotielämään. Äidit korostavat, että tuntuu hyvältä tietää, että kahdesti viikossa heitä todella odotetaan jossakin. Tutuksi tulleet äidit ja työntekijät huolestuisivat, jos he eivät tulisi, ja lapsetkin kaipaisivat kavereitaan. Onnimanni antaa myös lapsille paljon, sillä siellä leikitään, lauletaan ja askarrellaan nimenomaan yhdessä oman äidin kanssa. Lisäksi lapset saavat seuraa toisistaan ja oppivat samalla toimimaan ryhmässä. Parempihan lapsen täällä on olla kuin kotona mököttävän äidin kanssa, totesi eräs äideistä. Tavoitteiden toteutumisen puolesta todistavat myös äitien kokemukset vahvistuneesta vanhemmuudesta. Onnimannin rytmistä saa kotipäiviinkin rotia, ja ruoat ja ulkoilut tulee tehtyä aiempaa paremmin. Samoin tärkeää oppia on ollut rajojen asettaminen lapselle. Uskallan nyt olla oikeasti äiti, toinen äiti totesi. n Teksti Tarja Seppälä Oppia perheen ongelmatilanteiden hallintaan Tuntuuko siltä, että elämä lapsen kanssa on pelkkää huutamista ja tappelemista tilanteesta toiseen? Luota itseesi, voit oppia hallitsemaan tilanteita. Avuksi arkeen Järvenpäässä on otettu käyttöön Perhekoulu. Se pohjautuu lastenpsykiatrien kehittämään kuntoutusmenetelmään Pre-school Overactivity Programme, missä etsitään uusia tapoja suhtautua ylivilkkaaseen lapseen ja ohjata lapsen käyttäytymistä toivotumpaan suuntaan. Ohjelman menetelmät perustuvat tutkittuihin ja testattuihin käyttäytymisen hallinnan ohjelmiin. Ohjelmaan liittyy käsikirja, jonka avulla harjoitellaan lapsen kanssa yhdessä toimimista. Perhekouluun voivat tulla lapsi ja hänen vanhempansa sekä myös hänen päiväkotinsa henkilökuntaa, jolloin lapsi kohtaa eri tilanteissa yhdenmukaiset toimintatavat. Lapselle perhekoulu on ohjaavaa ja kuntouttavaa toimintaa, vanhemmille harjoittelua lapsen kohtaamiseen sekä työntekijälle koulutusta temperamentiltaan tavallista vilkkaampien lapsien kanssa toimimiseen. Auttamalla aikuinen lapsi-vuorovaikutusta vahvistetaan lapsen positiivista minäkuvaa ja tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä käyttäytymisen hallintaa. Perhekoulu on erinomainen mahdollisuus muutokseen perhe-elämässä. Vanhemmat ovat arvioineet perheen hyvinvoinnin lisääntyneen Perhekoulun myötä, työtavat kantoivat kotona vielä viiden kuukaudenkin kuluttua. Myös mukana olleet päivähoidon työntekijät kokivat saaneensa vinkkejä siihen, miten toimia erilaisissa tilanteissa impulsiivisten lasten kanssa, mikä tulee jatkossa näkymään myös koko päiväkodin työskentelyssä. n Haluaisitko mukaan? Perhekouluja järjestetään 2 kpl/v, à 10 krt Perhepalvelujen tiloissa Postikadulla Kouluttajina 4 kaupungin omaa asiantuntijaa Hakemuksia kouluun saa neuvoloista, erityislastentarhanopettajalta tai Perhepalveluista. Muita oppimahdollisuuksia Käsikynkkä Onnimannissa Vanhemman ja pienen lapsen vuorovaikutuksellisia yhdessäolon hetkiä puheterapeuttien kehittämän menetelmän mukaan Järjestetään 2 krt/v maanantaisin 5 10 kerran sarjoina Lisätietoja neuvolasta. Perheteemasta yleisöluentoja työväenopistossa Lapsen oikeudet, ja klo 18 19:30 Järvenpään lukio, TM Veera Toivonen Luova työote, klo 18 19:30 Järvenpään lukio, KT Jussi T. Koski Eri-ikäiset lapset perheessä, klo Kartanon koulu, perheterapeutti Saara Kinnunen Perhe ja sairaus klo Järvenpään lukio, puheterapeutti Florence Schmitt Yleisöluennot maksuttomia, avoimia, ei ennakkoilmoittautumista. Työväenopiston kevätkaudella tulossa Esim. jumppaa ja joogaa raskaana oleville, kakkujen koristelukurssi ja metallitöitä lapsille vanhempineen Lisätietoja 4 Järvenpää syksy 2009

5 Alkoholihaittojen ehkäisemiseksi on osattava yhdistää kolme ulottuvuutta toimivaksi kokonaisuudeksi: kansalaisten oma juomisen säätely, viranomaisten toiminta sekä alkoholia myyvien markkinoiden toimintatavat. Välittämisen Viikko (vko 45) on osa valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa, jolloin koko maassa erilaiset toimijat kokoontuvat tämän tärkeän työn ääreen. Oppitunteja ja sählyä päihteettömyyden edistämiseksi Järvenpään Ehjäke-työryhmän työhön on kolmen vuoden ajan osallistunut myös Suomen Vanhempainliiton Päihteettömyyttä edistävä lähiyhteisö -hanke. Hankkeessa on muun muassa luotu toimintavinkkejä vanhempainyhdistyksille sekä järjestetty yhteistyössä koulujen kanssa kahdeksasluokkalaisille Terveys ry:n Turvallisesti Mopolla -liikennekasvatustunnit ja seitsemäsluokkalaisille Elämä On Parasta Huumetta ry:n päihdeoppitunnit. Hankkeen myötä päihdekasvatukseen on panostettu ja se on saanut Järvenpään kouluissa tukevan jalansijan osana terveyskasvatusta. Vanhempainverkosto on järjestänyt K18 -kampanjan, missä kaikki järvenpääläiset ravintolat, kaupat ja kioskit haastettiin mukaan tehostamaan ikärajavalvontaa alkoholi- tai tupakkatuotteiden myynnissä. Alaikäisille ei päihteitä pidä myydä, ja myyjiä tuleekin rohkaista kysymään henkilöllisyystodistuksia. Kampanjaan mukaan lähteneet liikkeet tunnistaa ovien Olemme mukana Vanhempainverkoston K18 -kampanjassa -tarroista. Kaupungin nuorisotoimi on järjestänyt Välittämisen Viikolla nuorten suosiman yösählyturnauksen. Turnauksessa pidetään hauskaa selvin päin sekä kannustetaan aikuisia viettämään aikaa lastensa kanssa. Myös seurakunta ja kolmannen sektorin toimijat ovat esitelleet päihteettömyyttä tukevia toimintoja avoimin ovin sekä erilaisin tempauksin. Teksti Anne Hautamäki, Suomen vanhempainliitto Aikuiset Välittää Järvenpäässä Järvenpäässä toimii Ehjäke-työryhmä, joka toteuttaa moniammatillisella työotteella ehkäisevää päihdetyötä. Kaupunkilaisille toiminta näkyy parhaiten Välittämisen Viikolla, jota vietetään marraskuussa jo kahdeksatta kertaa. Tänä syksynä teemoina korostuvat turvallisuus sekä paikallinen alkoholipolitiikka. Onko sinulla terveisiä tai ideoita Ehjäke-työryhmälle? Ota yhteys: Koulukuraattori Ari Siekkinen (pj.), Seurakunnan nuorisotyön päällikkö Markku Ihander (vpj.), Erityisnuorisotyöntekijä Eliisa Ahlstedt (siht.), Näe elämä sellaisena kuin se on, kehottaa Ehkäisevän päihdetyön viikon juliste. Päihteiden käytöstä keskusteltava Järvenpääläisille vuosina 2007 ja 2009 tehdyissä mielipidekyselyissä ilmeni, että aikuiset kokevat alaikäisten saavan alkoholi- ja tupakkatuotteita varsin helposti paikallisista elintarvemyymälöistä. Aikuisten suhtautuminen alaikäisten alkoholikokeiluihin on melko liberaalia: monissa kodeissa annetaan 16 vuotta täyttäneiden tutustua alkoholijuomiin. Vastausten mukaan naiset suhtautuvat jyrkemmin alaikäisten päihteiden käyttöön ja ovat siitä huolestuneempia kuin miehet. Sekä miesten että naisten suhtautuminen alaikäisten tupakointiin on muuttunut kielteisemmäksi viime vuosina. Ehjäkkeen työryhmäläiset ottavat päihdeasioita puheeksi esim. kouluissa, nuorisopalveluissa, sosiaalitoimessa ja neuvoloissa. Tärkeää on kannustaa ihmisiä keskustelemaan aiheesta myös kotona ja nostaa päihdeilmiöt laajempaankin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tulevaisuudessa Järvenpään Ehjäke-työryhmä keskittyy tiedottamiseen ja seudulliseen yhteistyöhön KUUMA-kuntien kanssa. n Järvenpääläisetkin aikuiset välittää ja sen voi huomata niin teoissa kuin Suomen Vanhempainliiton Päihteettömyyttä edistävä lähiyhteisö -hankkeen T-paidoissakin. Teksti Terttu Heikkinen ja Riitta Murtokare VERSO-toiminta Anttilan koulussa Viime vuoden marraskuussa otettiin Anttilan koulussa käyttöön yksi koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävä menetelmä eli VERSO. Se tarkoittaa yhteisöllistä sovittelumenetelmää, vertaissovittelua, jonka juuret ovat aikuisten riita- ja rikosasioiden sovittelutoiminnassa. Vertaissovittelu on vapaaehtoisuuteen perustuva tapa ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arjessa. Se harjoittaa oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja suo samalla nopean väylän puuttua oppilaiden mieltä pahoittaviin tilanteisiin. Anttilan koulussa vertaissovittelijana toimii vapaaehtoinen luokkalainen tehtävään koulutettu oppilas ja vertaissovitteluohjaajana on tehtävään koulutettu opettaja. Ohjaaja saa kirjallisia sovittelutilauksia sekä opettajilta, oppilailta että muultakin henkilökunnalta ja antaa toimeksiannot eteenpäin päivystysvuorossa olevalle sovittelijalle. Sovittelutilanne kestää noin 15 minuuttia ja mukana ovat tavallisimmin kaksi sovittelijaa ja kaksi soviteltavaa. Pyrkimyksenä on, että sovittelu tapahtuu mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, mieluiten jo samana päivänä. Sovittelijat eivät ratkaise riitaa, vaan auttavat tietyn keskustelumallin mukaan soviteltavia itse löytämään ratkaisut. Jos sovittelussa ei päästä sopuun, asia siirtyy opettajien hoidettavaksi. Vertaissovittelijaoppilaat saavat toiminnastaan lukuvuosittain kunniakirjan ja uusia sovittelijoita koulutetaan lukuvuoden alussa. Myös sovittelijat itse saavat toiminnasta paljon taitoja, tietoja ja kokemusta, josta voi olla paljonkin hyötyä myöhemmin elämässä. Vertaissovittelulla ei ratkaista kaikkia ongelmia, mutta sillä pyritään selvittämään pienempiä välikohtauksia, mikä auttaa osaltaan ennaltaehkäisemään suurempien ongelmien kasaantumista ja toimii näin lisänä muiden kiusaamista ehkäisevien ja selvitettävien menetelmien kanssa. Sovitteluun pääsy ei ole rangaistus, vaan mahdollisuus oppia ohjatusti itse selvittämään ja sopimaan pienet erimielisyydet. Myönteisten kokemusten perusteella toimintamallia voi lämpimästi suositella käyttöön otettavaksi, sillä tässä on yksi tapa luoda ja taata turvallista ja erilaisia taitoja kehittävää oppimisympäristöä lapsillemme. n Lisää VERSOsta Taustalla SPR:n ja Helsingin opetusviraston koulusovittelun kehitystyö Suomessa yli 250 VERSO-koulua, Järvenpäässä toistaiseksi vain Anttila Uudenmaan Yrittäjät tukevat Anttilan koulun VERSO-toimintaa Järvenpää syksy

6 Teksti Riitta Murtokare Toimivat opiskelutilat vaikeasti vammaisille Juholan kouluun 1990-luvun alussa valmistunut Juholan koulu on alkujaan suunniteltu myös liikuntarajoitteisille käyttäjille, mutta vaikeimmin vammaisten oppilaiden siirtyminen Isokydön päiväkodin tiloista Juholaan asetti uusia haasteita tilojen toimivuudelle. Kevättalvella 2009 käynnistettiin hanke, jossa monien toimijoiden yhteistyö johti onnistuneeseen lopputulokseen lyhyessä ajassa. Uusien oppilaiden tarpeisiin toimiva suunnitelma tehtiin yhteistyössä teknisen toimen suunnittelijoiden sekä koulun opetushenkilöstön kanssa. Suurimmat puutteet havaittiin eteistiloissa sekä WC- ja suihkutiloissa, jotka olivat aivan liian pieniä. Varsinaiset rakennustyöt päästiin aloittamaan heti koulujen päätyttyä ja ne etenivät ripeästi kaupungin teknisen toimen johdolla. Puhtaanapitopalvelun kanssa so- vittiin hienosti niin, että rakennussiivous laajennettiin ylettymään samalla Juholan koulun muihinkin tiloihin. Isokydön tiloista tavarat siirtyivät joustavasti Juholaan kierrätyskeskuksen kuljetuspalvelun avulla. Aikataulussa pysyminen oli ensiarvoisen tärkeää, koska uudet oppilaat tulivat päivätoimintaan jo 3. elokuuta. Juholan koulun rehtori Kari Kostamo seurasi pitkin kesää rakennustyön edistymistä. Minulla oli jo mielessä vaihtoehtoiset suunnitelmat lasten vastaanottamiseksi seuraavana päivänä, kun menin sunnuntaina 2.8. katsastamaan tiloja. Rakennustoimista ei kuitenkaan käyttöönotettavissa tiloissa näkynyt enää jälkeäkään. Sekä tilat että käytävät hohtivat uutta maalipintaa, kaakelia ja vastavahattua puhtauttaan. Tyytyväisyyden ja suoranainen onnen tunne oli suuri havaittuani kaiken olevan valmista. Kyllä näihin tiloihin kelpasi uudet oppilaat toivottaa tervetulleeksi, totesi Kostamo. Syyskausi on täydessä vauhdissa ja henkilökunta on erittäin tyytyväinen uudistustöiden lopputulokseen. Juhola on toimintaympäristönä mielekäs myös vaikeavammaisille oppilaille ja tilat on todettu tarkoituksenmukaisiksi sekä toimiviksi. Tämä todistaa samalla sitä arvostusta ja tasa-arvon toteuttamista, jota Järvenpää osoittaa myös vaikeimmin vammaisille oppilaille ja heidän perheilleen. Lämpimät kiitokset koko henkilökunnan puolesta projektin parissa toimineille hyvästä ja mutkattomasta kaupungin toimialojen välisestä ja sisäisestä yhteistyöstä, rehtori Kostamo kiittelee. n Kari Kostamo Uuteen eteiseen mahtuvat oppilaiden monet apuvälineet hienosti. Teksti Sara Hirviniemi Raevuori-symposium senioripäivässä lukiolla Järvenpään yhteiskoulun ja lukion seniorien ensimmäinen senioripäivä järjestetään Järvenpään lukiolla. Tapahtumassa kunnioitetaan Yhteiskoulun ensimmäisen rehtorin Vihtori Raevuoren elämäntyötä Raevuori-symposiumiulla, jossa kuullaan puheenvuoroja niin suomalaisen pikakirjoituksen synnystä, opetuksesta kuin opiskelustakin. Tapahtuman järjestää Järvenpään Yhteiskoulun ja lukion seniorit ry. ja se on kaikille avoin. Tervetuloa mukaan! Vihtori Raevuori muistetaan entisten oppilaidensa joukossa erityisesti pikakirjoituksen puolestapuhujana. Hän aloitti opettajanuransa vuonna 1928 ja jatkoi koulun palveluksessa 25 vuotta. Myös Raevuoren vaimo Hilja työskenteli opettajana aineenaan kotitalous vuosina Rehtori toimi opetustyönsä ohessa Eduskunnan pikakirjoittajana ja piti tärkeänä, että myös Yhteiskoulun oppilaat hallitsisivat tämän jalon taidon. Ennen tapahtuman alkua kello järjestetään senioriyhdistyksen vuosikokous. Äänivaltaisena kokoukseen osallistuminen edellyttää liittymistä yhdistykseen viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Liittymislomake löytyy yhdistyksen Internet-sivuilta, joilta voi myös seurata senioripäivään liittyvää ilmoittelua ja tutustua yhdistyksen sääntöihin. n Teksti Pasi Ketolainen Järvenpään lukio mukana fysiikkaolympialaisissa Meksikossa Heinäkuussa pidettiin 40. kansainväliset fysiikkaolympialaiset Jukatanin niemimaalla Meksikon Meridassa. Kilpailijoita saapui viisihenkisinä joukkueina yhteensä 70 maasta. Kilpailut kestivät viikon, jonka aikana kilpailijat pääsivät myös monipuolisesti tutustumaan alueeseen ja sen Maya-kulttuuriin. Suomen joukkue valittiin Suomen ja Viron yhteisissä valintakilpailuissa Tallinnassa huhtikuun lopussa. Suomalaiset ylsivät hienosti minimitavoitteeseensa, joka oli jälleen ruotsalaisten päihittäminen. Joukkueeseen valittu Järvenpään lukion Juho Kahala menestyikin erinomaisesti: hän ja Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Kristian Laakkonen saivat kumpikin kunniamaininnan. Juhon suorituksen arvoa nostaa se, että hän oli toisen vuoden opiskelija ja aloitti tänä syksynä abivuotensa. Hänellä on mahdollisuus osallistua myös ensi vuonna fysiikan olympialaisiin, mikäli menestyy alkukarsinnassa. Suomen joukkueen valinta ensi kesänä Zagrebissa, Kroatiassa järjestettäviin kansainvälisiin fysiikkaolympialaisiin alkaa marraskuussa järjestettävällä valtakunnallisella Lukion fysiikkakilpailun avoimen sarjan kokeella. n Tervetuloa Raevuori-symposiumiin! La klo Järvenpään lukion auditorio, Lukionkatu 1 Kahvitukseen ilmoittautuminen viimeistään osoitteeseen Lisätietoja senioriyhdistyksestä: Suomen joukkue tutustui Maya-kulttuuriin Chichen Itzan aurinkoisilla kentillä. Vasemmalta: joukkueen valmentaja Anssi Lindell, Esa Hyttinen, toinen valmentaja Lasse Franti, Aku Korhonen, kisaorganisaation sihteeri Maija Ahtee, Antti Karjalainen, Kristian Laakkonen ja Juho Kahala. Edessä joukkueen meksikolaisopas. 6 Järvenpää syksy 2009

7 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 Kunnalla on yksinoikeus kaavoituksessa omalla alueellaan. Maankäyttöä, rakentamista ja muita ympäristönmuutoksia säädellään ja ohjataan erilaisten kaavojen avulla. Kaavoitus on siten kunnallishallinnon strategisesti tärkeä toimiala. Järvenpään kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta vastaa teknisen toimialan kaavoitus ja mittaus. Kaavoitus on hallinnollisesti teknisen lautakunnan alainen, mutta sen valmistelemat yleis- ja asemakaava-asiat käsitellään suoraan kaupunginhallituksessa. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Liikennesuunnitteluun liittyvät erilliset asiat ja vihersuunnittelukysymykset käsitellään teknisessä lautakunnassa. Kaavat tulee laatia vuorovaikutteisesti ja hankkeiden vaikutukset tulee arvioida. Kunnan tulee tiedottaa kaavoituksesta riittävästi ja järjestää osallistumismahdollisuudet kaavahankkeissa. Vähintään kerran vuodessa on laadittava katsaus vireilläolevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista (MRL 7 ). Järvenpään kaavoitusohjelma ja -katsaus vuodelle 2009 on hyväksytty kaupunginhallituksessa ( ). Tässä lyhennelmässä esitetään merkittävät vireilläolevat kaavat sekä lähiaikoina mahdollisesti vireilletulevat hankkeet. Näiden lisäksi vuoden mittaan saattaa käynnistyä muitakin kaavahankkeita, joista tiedotetaan erikseen. Järvenpään kaavoitustilanne Maakuntakaava Maakuntakaava on luonteeltaan seudullinen rakennesuunnitelma, joka laaditaan Uudenmaan liitossa. Maakuntakaava sisältää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Sen tärkeimpiä tehtäviä on osoittaa, miten muuttoliikkeen ja syntyvyyden aiheuttama suuri väestönkasvu voidaan sijoittaa Uudellemaalle. Yleiskaavat Yleiskaavat ovat koko kunnan alueelle tai kunnan osalle laadittuja yleispiirteisiä suunnitelmia, jotka ohjaavat asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Järvenpään yleiskaavaa 2020 täydentää kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma. Keskustan osayleiskaava on voimassa rinnakkain koko kaupungin yleiskaavan kanssa. Pietilän Haarajoen ja Lepolan osayleiskaavat ovat valmisteltavana. Ristinummen ja Wärtsilän Purolan osayleiskaavat tulevat lähivuosina vireille. Asemakaavat Asemakaavat ovat yksityiskohtaisia rakentamista ja muuta maankäyttöä sääteleviä suunnitelmia. Järvenpään maaalueen pinta-alasta noin puolet on asemakaavoitettu. Tällä hetkellä on vireillä 18 asemakaavahanketta. Kaavoituskatsauksessa esitetään niiden lisäksi 47 vuosina mahdollisesti vireille tulevaa asemakaavahanketta. Vireilläolevat yleiskaavat Y 1 Koko kaupungin yleiskaavan tarkistus (toteuttamisohjelma) Toteuttamisohjelman tarkoituksena on osoittaa väestö-, elinkeino- ja palveluverkkotavoitteiden sekä kaavoitus- ja maapolitiikan keskeiset yhteydet, vaadittavat resurssit ja realistinen ajoitus taloussuunnittelun ja muun ohjelmoinnin pohjaksi. Y 2 Keskustan osayleiskaava (toteuttamisohjelma) Osayleiskaava liittyy osaprojektina keskustan kehittämiskokonaisuuteen ja sen tarkoituksena on selvittää ja järjestää keskustassa tarvittavien asemakaavaten ja muiden toimenpiteiden lähtökohdat ja ratkaisuperiaatteet. Y 3a Lepolan osayleiskaava Lepolan maankäyttöratkaisuja on tutkittu yleisen arkkitehtikilpailun avulla vuosina Kilpailun tulosta on työstetty eteenpäin voittajaehdotuksen pohjalta kaavarungoksi, joka muodostaa osayleiskaavan sisältötavoitteen. Osayleiskaavaa varten on teetetty myös meluselvitys ja rautatien tärinämittauksia. Osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Y 5 Pietilän Haarajoen osayleiskaava Pietilän Haarajoen alueelle on ryhdytty valmistelemaan osayleiskaavaa asemakaavan ulkopuolisten alueiden kehittämiseksi. Tavoitteet ja lähtökohdat pyritään saamaan käsittelyyn vuoden 2009 aikana. Vireilläolevat asemakaavat kaupunginosittain Keskus Korttelin 130 tontin 4 ja korttelin 129 tontin 2 Järvenpään Kassatalo Oy:n liike- ja asuintilat kellarissa ja kerroksissa halutaan säilyttää ja kiinteistöön halutaan sijoittaa hoivakotitiloja. Rivolin pysäköintitalon päätyyn katutasoon halutaan mahdollisuus rakentaa liiketiloja Korttelin 162 tontin 1 (Kasino) KOy Kasinokuja 1:ssä suunniteltu ravintolatoimen laajeneminen vaatisi lisäautopaikkoja, minkä vuoksi on tutkittu mahdollisuutta laajentaa pysäköintiä Rantapuiston alueelle. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä tammikuussa 2003, mutta kaupungin omistaman vuokratontin tulevaisuutta on selvitettävä tarkemmin Osa Rantapuistoa (kahvila-ravintola Huili) Rantapuiston kahvila-ravintolayrittäjä on pyytänyt ta rakennuksen laajentamista varten. Ravintolan terasseja on tarkoitus muuttaa osittain tai kokonaan lämpimiksi tiloiksi ja keittiön laajentamiseen on tarkoitus varautua. Saunakallio Saunaniitty (Ristikadun jatkeen ja sen ympäristön asemakaava) Nykyisessä yleiskaavassa on katuvaraus Saunakallion alikululta Ristikadun kautta Eriksnäsintielle. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa Ristikatuun liittyvälle omistamalleen alueelle mahdollisimman pian omakotitontteja. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kinnari Korttelin 527 osan, korttelin 539 tontin 4 ja Tataarikujan asemakaavan Islamilainen seurakunta omistaa kaksi tilaa Tataarikujan ja Pykälistöntien välissä, jonne on suunniteltu asuntorakentamista. Alueella on useita kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan sisältyviä rakennuksia. Myös Tataarikujan liittymäjärjestelyjä tulisi tutkia. Pöytäalho Myllytien Valtuustokadun alueen Myllytien ja Valtuustokadun, Seutulantien sekä Kartanontien liittymää on tarkoitus parantaa ja Myllytien Kartanontien suuntaa korostaa keskustan kehäväylän osana. Kaavalla halutaan myös lisätä liityntäpysäköintialuetta. Alueella on useita kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan sisältyviä rakennuksia. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä keväällä Korttelin 644 tonttien 7 ja 8 (Villa Enckell) Kaupungin omistama Villa Enckell (Cooperin huvila) on valtakunnallisesti arvokas suojeltu rakennus, jonka on suunnitellut tunnettu arkkitehti Lars Sonck. Tontti voitaisiin muuttaa Lars Sonckin mukaan nimetyksi puistoksi, jonka keskellä rakennus toimisi aikanaan esim. taiteilija-ateljeena. Samalla voitaisiin tarkistaa viereisen ns. nukkakutomon tontin asemakaavaa. Tontti on yleiskaavassa osoitettu asuntoalueeksi. Kaavan aikataulu on vielä avoin. Pajala Korttelin 712 tonttien 6 ja 7 (harjoitusjäähalli) Seutulantien jäähallia täydentävän harjoitusjäähallin hankesuunnitelma on laadittu. Toteutus edellyttää asemakaavan tarkistusta sekä jäähallin että Seutulantalon tonttien osalta. Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäväksi vuoden 2009 aikana Terveystalon. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen uuden terveystalon sijainnista ja asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Helsingintien, Myllytien ja Vaarinkadun rajaamalla alueella. Luonnosaineisto on ollut nähtävänä kesäkuussa 2009 ja kaava on tarkoitus saada valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2009 lopulla. Jamppa Maahisenpuisto Maahisenpuiston nykyinen huoltorakennus korvataan uudella rakennuksella, johon tulee kokoontumis-, kerho- ja varastotilaa. Kaavaehdotus on ollut nähtävänä touko kesäkuussa Korttelin 978 (Mestariasunnot Oy, Jampankaari 6) Nykyisen kerrostalon paikalle on tarkoitus rakentaa kuusikerroksinen passiivienergiatalo, johon tulee dementiakoti, vanhusten asuntoja ja päiväkotiyksikkö. Asemakaavan on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Nummenkylä Korttelin 1144 tontin 1, Nummenkylän reservikomppanian alueen sekä Sorapuiston Nummenkylässä Vanhan Valtatien varressa sijaitsevan tontin rajaa tulisi muuttaa asemakaavalla siten, että viereisessä Sorapuistossa oleva sorakuoppa ei ulottuisi tontille. Nummenkylän reservikomppanian alue on nykyään asuinkäytössä. Rakennusten säilyttäminen asemakaavassa tutkitaan. Myös alueen rakentamattoman länsiosan osoittamisesta uudisasuntotuotantoon on neuvoteltu. Hankkeista laaditaan maankäyttösopimuksia. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä syksyllä Peltola Korttelin 1266 tontin 2 Kiint. Oy Järvenpään Ohratie haluaa muuttaa tontin käyttötarkoituksen pienteollisuusalueesta asuntoalueeksi. Hanke edellyttää puitesopimuksen ja maankäyttösopimuksen laatimista. Isokytö Korttelin 1343 tontin 10 Järvenpään Rauhanyhdistyksen kokoontumishuoneiston rakennustyöt on aloitettu. Asemakaavaa muutetaan yleisten rakennusten tonttia pienentämällä ja jättämällä osa metsäisestä tontista viheralueeksi. Mikonkorpi Ånäsin alueen asemakaava Lahden moottoritien ja Vanhan Lahdentien välissä sijaitsevalle alueelle suunnitellaan yritysaluetta kumppanuushankkeena rakennusliikkeiden kanssa. Järvenpään kaupunki, NCC Rakennus Oy ja Pohjola Kiinteistösijoitus Oy ovat tehneet keskenään puitesopimuksen yritysalueen suunnittelua, toteutusta ja markkinointia varten. Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäväksi syksyllä Terhola Rousun alueen asemakaava Lallan alueeseen liittyy Terholassa korttelien 1804 ja 1812 pohjoispuolella laajahko alue, joka soveltuu asuntorakentamiseen. Alueen kaavoitus on käynnistetty aloituskyselyllä ja kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäväksi vuoden 2010 alkupuolella. Järvenpää syksy

8 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l käytön yhteistyöhön, on kuntien varauduttava yhteisen yleiskaavan tai osa-alueiden yleiskaavojen laatimiseen. Yhteisistä kaavoista tai kaavayhteistyöstä ei ole tehty hallinnollisia päätöksiä. Mahdollisesti vireilletulevia asemakaavoja kaupunginosittain Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman kohteet Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa on lueteltu ne säilytettävät kohteet ja alueet, joiden säilyttämiseksi kaupunki ryhtyy asemakaavan muutoksiin yhteistyössä kohteiden omistajien kanssa (toimenpideluokka 2). Asemakaavanmuutoksia voidaan laatia myös toimenpideluokan 3 kohteisiin maanomistajan pyynnöstä tai jos kaava tulee muusta syystä vireille. Keskus Keskustan alueen asemakaavan muutokset Keskustarakenne uudistuu erityisesti Sibeliuksenkadun lähiympäristössä keskustan osayleiskaavan antamista lähtökohdista. Kävelykeskustan kehittäminen, liike- ym. toimintatilojen muutokset ja laajennukset sekä erilaiset liikennejärjestelyt edellyttävät asemakaavan muutoksia. Yksittäisten liikekiinteistöjen muutokset ovat mahdollisia jo vireilläolevien (mm. Myllytie Valtuustonkatu, Kassatalo) ja tulevien hankkeiden (mm. Pajalan teollisuusalue, Perhelän kortteli, Sampo-talo, Erkomaan talo) lisäksi. 1a Perhelän korttelin asemakaavan (kortteli 131) Järvenpään liiketalo Oy, Kiinteistö Oy Sibeliuksenkatu 12 ja As.Oy Helsingintie 16 ovat pyytäneet korttelin 131 asemakaavanten edellytysten selvittämistä. Rakennusten kaupallinen elinkaari on loppumassa ilman kävelykeskustaan liittyviä merkittäviä uudistuksia. Perhelän liikerakennuksen vanhin osa sisältyy kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan. Hankkeen suunnittelusta on järjestetty kutsuarkkitehtikilpailu vuonna Perhelän hankkeeseen liittyy Sibeliuksenkadun pysäköintitalon toteuttaminen ja vähäinen asemakaavan korttelin 147 pysäköintivyöhykkeellä (ns. Vahteriston tontti). Järvenpään kaupunki, Kaavoitus ja mittaus 1b Korttelin 139 tonttien 8 ja 9 Keskuskujan varressa sijaitseva Erkomaan liiketalo sisältyy kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan ja kiireellisten kulttuuriympäristökohteita koskevien asemakaavatöiden luetteloon. Lepola Lepola I, aloituskorttelien asemakaava Lepolan aloituskorttelien kumppanuuskaavoitus on alkanut tontinluovutuskilpailulla keväällä Alueen rakentajat etsitään ennen varsinaisen asemakaavan laatimista, joka tapahtuu yhteistyössä kaavoituksen, kunnallisteknisen suunnittelun ja asuinkortteleiden rakennussuunnittelun kesken. Aloituskortteleihin tulee noin 340 asuntoa kerros-, rivi- ja erillistaloihin. Luonnosaineisto on ollut nähtävänä touko kesäkuussa 2008 ja asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä Vanhakylä Vanhankylänniemen asemakaavoitus Vanhankylänniemen alueen arvokkaat rakennukset ja ympäristö tulisi suojella asemakaavalla. Alueen maankäyttöön kohdistuu - ja lisärakentamispaineita. Vanhankylänniemen kehittämistä on selvitetty yleiskaavassa ja alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Asemakaavoitukseen liittyy matkailukeskuksen toimintojen vuokraaminen kilpailutuksen avulla. Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäväksi vuonna Vireilletulevia yleiskaavoja Y 3b Ristinummen osayleiskaava Yleiskaavassa osoitettujen pientaloalueiden jatkosuunnittelun pohjaksi tarvitaan yleispiirteinen kokonaissuunnitelma. Osayleiskaavan laatimistapa ratkaistaan yleiskaavan lähtökohtien ja aluetavoitteiden mukaisesti. Rautatien länsipuolisella alueella järjestetään nuorille arkkitehdeille tarkoitettu Europan 10 -kilpailu, jonka tavoitteena on löytää kulttuurimaisemaan ja kaupunkiympäristöön sopiva sekä ekologisesti kestävä, vähähiilistä yhdyskuntakehitystä tukeva fyysinen ja toiminnallinen perusratkaisu tulevan rakentamisen pohjaksi. Alueelle halutaan sekä tiivistä ryhmärakentamista että omatonttisia omakotitaloja. Y 4 Wärtsilän-Purolan osayleiskaava Osayleiskaavan rajaus, tarve ja aikataulu riippuvat ensi sijassa yritys- ja asuntoalueiden kysynnästä. Kaupungin omistamat maat Metson pohjoispuolella sopivat myös raideyhteyksiä tarvitsevien yritysten sijoituspaikoiksi. Purolan seisakkeen säilyttäminen ja sen lähellä sijaitsevan asemakaavan ulkopuolisen asutusalueen kehittämissuunta ovat suunnitteluun liittyviä erityiskysymyksiä. Y 6 KUUMA-kuntien yleiskaavayhteistyön ohjelmointi ja resurssointi Mikäli KUUMA-kunnat ryhtyvät maan- 1c Asemanmäen Asemakaavan muuttamisesta asemanmäen rauhoittamiseksi on tehty hallitusaloite. VR-yhtymän omistamien alueiden käytöstä tarvitaan sopimuksia kaupungin kanssa. Valtakunnallisesti arvokas rautatieasema tullaan säilyttämään. 1d Korttelin 117 tontin 12 asemakaavan (Invan kuntotalo) Järvenpään Invalidien Asunnot Oy pyytää ta, mikä saattaa merkitä kuntotalon purkamista. Kuntotalo kuuluu kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman kohteisiin. 1e Sampo-talon (kortteli 132 tontti 9) Kävelykeskustan kehittyessä olisi ajankohtaista tutkia Sampo-talon kehittämismahdollisuudet keskustan osayleiskaavan pohjalta. 8 Järvenpää syksy 2009

9 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l Järvenpään kaavoituskatsaus 2009 l 1f Korttelin 103 Valtaosa nykyisestä tontista muutetaan puistoksi nykyisen käytön mukaan. Puhdistamorakennusten ympärille on tavoitteena kaavoittaa korkealuokkainen julkinen kohde. Loutti 2a Korttelin 242 tontin 8 asemakaavan Alankotie 28:ssa sijaitseva asuintalo sisältyy kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan ja kiireellisten kulttuuriympäristökohteita koskevien asemakaavatöiden luetteloon. 2b Korttelin 252 tontin 7 asemakaavan Kaupunki on vaihtanut Harjutien varressa sijaitsevan julkisten rakennusten tontin Järvenpään seurakunnalle kerhohuoneiston rakentamista varten. Seurakunta on esittänyt uuden vaihdon suorittamista siten, että se voisi toteuttaa seurakuntatiloja Nummenkylään. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan tontin muuttamista asuinrakentamiseen. Saunakallio 3a Korttelin 308 ja Hakapuiston Vihtakadun varressa sijaitsevan korttelin 308 tontin 11 omistajat ovat anoneet asemakaavan muuttamista siten, että heidän tontilleen puistoon varattu ajoyhteys liitettäisiin tonttiin. Kyrölä 4a Korttelin 403 tontin 12 asemakaavan Tanhumäentien varressa sijaitseva ns. Harjanteen/Kaurasen talo sisältyy kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan ja kiireellisten kulttuuriympäristökohteita koskevien asemakaavatöiden luetteloon. 4b Ristikkipolku, kortteli 443 Lumikellonkadun ja Neilikkakadun välillä on asemakaavassa kevyen liikenteen väylä, jota ei ole rakennettu, ja jonka poistamista viereisten tonttien asukkaat ovat pyytäneet. Kevyen liikenteen väylällä ei ole merkitystä kulkuyhteytenä, joten aluevaraus tullaan poistamaan asemakaavasta. Maanalainen johto otetaan huomioon rasitteena. Kinnari 5a Korttelin 562 tontin 4 asemakaavan Torpantien varressa sijaitseva Mankisen talo sisältyy kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan ja kiireellisten kulttuuriympäristökohteita koskevien asemakaavatöiden luetteloon. Järvenpään kaupunki, Kaavoitus ja mittaus 5b Korttelin 563 tontin 1 asemakaavan Torpantien varressa sijaitseva Pekka Harjuvaaran talo sisältyy kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan ja kiireellisten kulttuuriympäristökohteita koskevien asemakaavatöiden luetteloon. 5c Korttelin 560 Islamilainen seurakunta omistaa Keskitalontien varrella moskeijan, jonka tontilla on käyttämätöntä julkisten rakennusten rakennusoikeutta. Seurakunta on pohtinut asuntorakentamista ko. alueella. Moskeija sisältyy kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan. 5d Tontin (Torpantie 33) Asemakaavan muutoksessa tutkitaan mahdollisuuksia rakentamisen tehostamiseen entisellä kaupungin nuorisotoimiston tontilla, joka on asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Alueelle on tarkoitus rakentaa asuinkerrostalo. Pöytäalho 6a Polvipolun alueen asemakaavan (kortteli 638) Järvenpään Mestariasunnot Oy on anonut asemakaavan muuttamista siten, että vanhusten asuinrakennukselle voidaan muodostaa oma tontti. Koko korttelin kaavaratkaisuja ja erityisesti Helsingintien puoleisten alueiden käyttötarkoitusmääräyksiä on aiheellista tarkistaa. 6b Muorinpolun asemakaavan korttelin 638 kohdalla (A-elintarvikekiska) Kioskiyrittäjä on anonut mahdollisuutta tuotevalikoimansa laajentamiseen erikoiskaupan alueelle. Nykyinen kioski sijaitsee katualueella eikä asemakaavassa ole mitään maankäyttövarausta. Kaupunki on laatinut koko kaupunkia koskevan kioskiselvityksen. 6c Korttelien 614 ja 627 asemakaavan Rakennuslautakunta on ehdottanut vuonna 1993 Helsingintien ja Polvipolun välisellä alueella sijaitsevien paloaseman ja kaupungin varikon korttelien asemakaavan muuttamista siten, että alueelle voitaisiin rakentaa asuntoja ja kaupungin toiminnat siirtää muualle. 6d Korttelin 639 pohjoisosan Laaksokadun varressa olevalle omakotitaloalueelle on tavoitteena kaavoittaa tehokas ja laadukas pientalokohde, jossa nykyisiä pihapiirejä voidaan täydentää uusilla rakennuksilla. 6e Korttelin 648 tontit 2 ja 4 sekä tila 5:207 Laaksokadun varren kiinteistönomistajat pyytävät rakennusoikeuden nostamista. Alue on omakotialuetta, jonka tiivistäminen olisi mahdollista. 6f Korttelin 636 tontti 4 ja katualue Kartanontien varren kiinteistönomistaja pyytää katualueen osan liittämistä tonttiin, jotta tontille olisi mahdollista rakentaa jätekatos. Pajala 7a Pajalan teollisuusalueen asemakaavan Pajalan teollisuusalueen parasta käyttötapaa on tutkittu keskustan osayleiskaa- Järvenpää syksy

Seurat, Tuusulanjärvi, ulkoilumaastot ja kaupungin liikuntapalvelut takaavat sen, että jokainen löytää syksyn liikuntatarjonnasta oman lajinsa.

Seurat, Tuusulanjärvi, ulkoilumaastot ja kaupungin liikuntapalvelut takaavat sen, että jokainen löytää syksyn liikuntatarjonnasta oman lajinsa. E L I N V O I M A I N E N K U L T T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti syksy 2010 Ota talteen Kaavoituskatsaus 2010! Sivut 7 10 Järvenpään syksy kutsuu liikkumaan Perhekeskus Maahinen aloitti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄ. Asukkaidensa näkoinen kaupunki. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä on kylähenkeä ja yhdessä tekemistä. Hyviä ruokailutottumuksia jo päiväkodista

JÄRVENPÄÄ. Asukkaidensa näkoinen kaupunki. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä on kylähenkeä ja yhdessä tekemistä. Hyviä ruokailutottumuksia jo päiväkodista JÄRVENPÄÄ Kaupungin tiedotuslehti kevät 2013 Asukkaidensa näkoinen kaupunki. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä on kylähenkeä ja yhdessä tekemistä s. 3 Hyviä ruokailutottumuksia jo päiväkodista s. 6 Poimi talteen

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Järvenpää?

Millainen on tulevaisuuden Järvenpää? Kaupungin tiedotuslehti kevät 2012 Poimi talteen kaavoituskatsaus 2012! Sivut 9 12 Millainen on tulevaisuuden Järvenpää? Omassa kodissa on hyvä vanheta Sivu 14 Tulevaisuuden Järvenpäässä voi olla moderni

Lisätiedot

60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria. Sivut 3 7, 19 20. Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Näille kulmille hyvinvointikampus?

60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria. Sivut 3 7, 19 20. Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Näille kulmille hyvinvointikampus? ELINVOIMAINEN KULTTUURIKAUPUNKI Kaupungin tiedotuslehti kevät 2011 Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Sivut 8 13 60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria Näille kulmille hyvinvointikampus? Sivu

Lisätiedot

Osallistuminen ja kaavoitukseen vaikuttaminen 3. Järvenpään kaavoitustilanne 3. Vireillä olevat yleiskaavatyöt 6

Osallistuminen ja kaavoitukseen vaikuttaminen 3. Järvenpään kaavoitustilanne 3. Vireillä olevat yleiskaavatyöt 6 Kaavoituskatsaus 2014 Sisältö: Osallistuminen ja kaavoitukseen vaikuttaminen 3 Järvenpään kaavoitustilanne 3 Vireillä olevat yleiskaavatyöt 6 Yleiskaavoitus ja seutuyhteistyö 2014-2018 5 Työn alla olevat

Lisätiedot

Monenlaista nuorisotoimintaa meillä ja maailmalla

Monenlaista nuorisotoimintaa meillä ja maailmalla E L I N V O I M A I N E N K U LT T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti syksy 2008 Kaavoituskatsaus 2008 Sivu 8 Monenlaista nuorisotoimintaa meillä ja maailmalla Perhepäivähoito hyvä vaihtoehto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014!

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014! JÄRVENPÄÄ Kaupungin tiedotuslehti kevät 2014 Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi s. 3 4 Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014! s. 7 10 Turvallisesti liikenteessä ja omassa kodissa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Mukaan juhlaan Sibeliusten kotikaupungissa. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2015

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Mukaan juhlaan Sibeliusten kotikaupungissa. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2015 JÄRVENPÄÄ Kaupungin tiedotuslehti kevät 2015 Ihmistensä näköinen kaupunki. Mukaan juhlaan Sibeliusten kotikaupungissa s. 2 7, 18, 20 Ota talteen Kaavoituskatsaus 2015 s. 9 12 Suomen paras sosiaali-ja terveyskeskus

Lisätiedot

Järvenpää kutsuu liikkujan kesään. Sivu 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus aloitti. Kulttuuri osaksi lasten arkea Sivu 7

Järvenpää kutsuu liikkujan kesään. Sivu 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus aloitti. Kulttuuri osaksi lasten arkea Sivu 7 E L I N V O I M A I N E N K U LT T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti kevät 2009 Kulttuuri osaksi lasten arkea Sivu 7 Järvenpää kutsuu liikkujan kesään Kuka kaupungissa vaikuttaa ja mihin?

Lisätiedot

Mitä ihanan vihreetä meille?

Mitä ihanan vihreetä meille? E L I N V O I M A I N E N K U LT T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti kevät 2008 Polvipolun kuntosalissa ikäihmisten kunto kohenee ja mieli virkistyy Sivu 5 Mitä ihanan vihreetä meille? Järvenpäässä

Lisätiedot

Porukasta luokaksi. Palvelustrategia valmistumassa. Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI:

Porukasta luokaksi. Palvelustrategia valmistumassa. Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI: N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 3 2006 Porukasta luokaksi s Palvelustrategia valmistumassa s Kartonki ja pahvi kiertävät EKOVIESTI: s pääkirjoitus Yhteisöllisyys käyttämätön voimavara?

Lisätiedot

Osapäiväkuntoutuksesta tuloksia sivu 6

Osapäiväkuntoutuksesta tuloksia sivu 6 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2 0 1 0 Kivenkyyti kuljettaa myös kutsusta sivu 4 Osapäiväkuntoutuksesta tuloksia sivu 6 Kaavoituskatsaus sivu 9-16 kunta tiedottaa Pääkirjoitus Laajeneva

Lisätiedot

pr-lähettiläiksi Kaavoituskatsaus Kaupunki hakee nuoria s. 14 s. 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI In English, p. 16

pr-lähettiläiksi Kaavoituskatsaus Kaupunki hakee nuoria s. 14 s. 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI In English, p. 16 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 3.1.2014 www.lappeenranta.fi In English, p. 16 s. 14 Kaupunki hakee nuoria pr-lähettiläiksi Uimari Vilma Ruotsalainen tähtää Rion olympialaisiin. s. 9 12 Kaavoituskatsaus

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Mistä virtaa syksyyn? Sivu 3. Nuorta työtä ja työhyvinvointia. Tukea perheiden solmutilanteisiin

Mistä virtaa syksyyn? Sivu 3. Nuorta työtä ja työhyvinvointia. Tukea perheiden solmutilanteisiin ELINVOIMAINEN KULTTUURIKAUPUNKI Kaupungin tiedotuslehti syksy 2011 Nuorta työtä ja työhyvinvointia Sivut 6 ja 11 Mistä virtaa syksyyn? Tukea perheiden solmutilanteisiin Sivut 7 ja 8 Edessä on pitkä talvi

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Kirurgia avuksi painonhallintaan TAMPERE. VUODEN 2011 KAAVOITUS- KATSAUS Sivut 7 10. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2011

Kirurgia avuksi painonhallintaan TAMPERE. VUODEN 2011 KAAVOITUS- KATSAUS Sivut 7 10. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2011 Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2011 VUODEN 2011 KAAVOITUS- KATSAUS Sivut 7 10 Kirurgia avuksi painonhallintaan Sivu 5 Erityisopetus

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus. Rajamäen kyläyhdistys esittäytyy s. Ilvesvuoren yritysaluetta rakennetaan

Kaavoituskatsaus. Rajamäen kyläyhdistys esittäytyy s. Ilvesvuoren yritysaluetta rakennetaan N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2007 Kaavoituskatsaus s Rajamäen kyläyhdistys esittäytyy s Ilvesvuoren yritysaluetta rakennetaan s pääkirjoitus Kesä tuo Puskan K Kesälomat ovat ovella

Lisätiedot

Kirjavinkkaus innostaa lukemaan. Kaavoituskatsauksessa. vuoden 2014 kaavatyöt s. 9 16. English page: 22. s. 19

Kirjavinkkaus innostaa lukemaan. Kaavoituskatsauksessa. vuoden 2014 kaavatyöt s. 9 16. English page: 22. s. 19 Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1 2014 Kaavoituskatsauksessa vuoden 2014 kaavatyöt s. 9 16 Kirjavinkkaus innostaa lukemaan s. 19 English page:

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAT. on tarkoitettu kaikille. Asiakaspalvelu keskitetään NOAK. Kunnan rooli muuttuu 2019? NÄIN VOIT AUTTAA NUORTA NELJÄN KYLÄN RYPÄS

LÄHILIIKUNTAPAIKAT. on tarkoitettu kaikille. Asiakaspalvelu keskitetään NOAK. Kunnan rooli muuttuu 2019? NÄIN VOIT AUTTAA NUORTA NELJÄN KYLÄN RYPÄS LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 2/2015 NÄIN VOIT AUTTAA NUORTA LÄHILIIKUNTAPAIKAT on tarkoitettu kaikille LIITTEENÄ KAUPUNGIN PALVELUHAKEMISTO Kunnan rooli muuttuu 2019? NOAK NELJÄN KYLÄN RYPÄS Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tiivistelmä 3. Sisällysluettelo 4. Johdanto 6. 1. Toimintaperiaatteet ja projektin rakenne 7

Tiivistelmä 3. Sisällysluettelo 4. Johdanto 6. 1. Toimintaperiaatteet ja projektin rakenne 7 Tiivistelmä 3 Sisällysluettelo 4 Johdanto 6 1. Toimintaperiaatteet ja projektin rakenne 7 2. Yhteisölliselle kasvatukselle pohjaa Yhdessä elämään toiminnasta 8 Innostus leviää 8 Yhdessä elämään toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vihdoin saman katon alla

Vihdoin saman katon alla Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 9.9.2015 Vihdoin saman katon alla Sivu 5 Lyhyet matkat jalan tai pyörällä Sivu 3 Ensiapuun omaan terveyskeskukseen Sivu 6 Ikäihmisten perhehoito tulossa

Lisätiedot

S POSTI SIPOON KUNNAN TIEDOTUSLEHTI HELMIKUU 2007

S POSTI SIPOON KUNNAN TIEDOTUSLEHTI HELMIKUU 2007 R - S U O M E N P O S T I O Y J J U L K I N E N T I E D O T E J A E T A A N K A I K K I I N T A L O U K S I I N S POSTI SIPOON KUNNAN TIEDOTUSLEHTI HELMIKUU 2007 SIPOON KUNTA Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet

Lisätiedot

Nuoret arjen keskiössä. asumisen kehittämisen pilotti Espoo. Prosessi, kokemukset ja jatkotoimenpide-ehdotus

Nuoret arjen keskiössä. asumisen kehittämisen pilotti Espoo. Prosessi, kokemukset ja jatkotoimenpide-ehdotus Nuoret arjen keskiössä asumisen kehittämisen pilotti Espoo Prosessi, kokemukset ja jatkotoimenpide-ehdotus Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012 2015)/ Nuorisoasuntoliitto ry 15.6.2015/Niina

Lisätiedot

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2 0 0 9 Kaavoituskatsaus 2009 Maaseudun vesihuoltoa kehitetään Uudet kunnan luottamushenkilöt 2009-2012 Tehoa sijaisvälitykseen ja rekrytointiin 9-16

Lisätiedot

Joulun valoa. arjen keskelle

Joulun valoa. arjen keskelle Vantaan kaupungin henkilöstölehti 4 2013 Muista uusia kaupunkikorttisi Joulun valoa arjen keskelle Sivistystoimi hyödyntää palvelumuotoilun oppeja Painon toiminta lakkaa vuodenvaihteessa Rakkaus raitisti

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta 2/2007 3/2010 Arjessa mukana H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S L E H T I 3 / 2 0 1 0 Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta Pääkirjoitus Lapsia,

Lisätiedot