VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus

2 2 SISÄLLYSLUETTLO Kaupunginjohtajan katsaus Tilinpäätössäännökset Tilinpäätösasiakirjat Toimintakertomus Kaupungin hallinto ja sen muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasema Kaupungin kokonaistulot ja kokonaismenot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen Liikelaitos Marttisen tavoitteiden toteutuminen Kaupungin hallintokuntien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto...22 Tarkastuslautakunta...22 Kaupunginhallitus...22 Ympäristölautakunta...28 Perusturvalautakunta...32 Sivistyslautakunta...44 Merikanto-opiston johtokunta...57 Tekninen lautakunta Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumasta tulosalueittain Tunnuslukujen ja yksikkökustannusten toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Hankeryhmät Hankkeet Rahoitusosan toteutumisvertailu nide 5. Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Muita liitetietoja Ympäristötilinpäätös Henkilöstö Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Kunnallisen liikelaitoksen, Nuorisokeskus Marttisen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja säilytysajat Allekirjoitus Kansikuva Hannele Kaihola: Virrat-Killinkoski siirtoviemärityömaa

3 3 Kaupunginjohtajan katsaus Maailman talous ja sen myötä myös Suomen vientikysyntä kääntyi vähitellen nousuun vuoden 2010 puolivälissä. Tämä positiivinen kehitys on jatkunut ja olemme nyt kohtuullisella kasvu-uralla. Myös kuntatalous on kehittynyt paremmin kuin mitä vielä vuoden 2010 keväällä ennakoitiin. Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Ennusteiden mukaan vuoden 2011 BKT:n kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia ja vuonna 2012 kasvua kertyy 2,7 %. Valtion talous näyttää alijäämäiseltä tulevien vuosien aikana, joten se heijastunee osaltaan myös kuntien valtionosuuksien määrään. Kuntien- ja kuntayhtymien tulos vuodelta 2010 oli ennakkotietojen mukaan 1,49 miljardia euroa (vuonna ,029 miljardia euroa). Parannus vuoteen 2009 verrattuna johtui suurelta osin eräistä pääkaupunkiseudun kuntien saamasta kirjanpidollisesta myyntivoitosta. Kuntien toimintaympäristön muuttuessa myös kuntalain kokonaisuudistusta ollaan parhaillaan käynnistämässä. Tilikaudella 2010 tapahtui kaupunginjohtajan vaihdos. Myös kuluvalla tilikaudella keskushallinnossa työnsä aloittaa uusia viranhaltijoita, sillä hallintojohtaja ja asianhallintasihteeri ovat jäämässä eläkkeelle. Lisäksi perusturvajohtajan tehtävä on täytetty määräaikaisesti, joten myös sen tehtävän täyttäminen on kuluvan kevään ohjelmassa. Lääkärityövoiman osalta tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvällä tasolla, sillä resurssointia on onnistuttu vahvistamaan kaupungin palveluksessa olevan lääkärihenkilökunnan osalta. Kaupungin tilikauden tulos säilyi lievästi positiivisena ja oli hiukan vuotta 2009 parempi. Kokonaisuutena kaupungin taloudellinen tilanne säilyi hyvällä tasolla. Kertynyttä ylijäämää oli vuoden 2010 lopussa 13,6 milj. euroa. Myöskään uutta lainaa ei tilikauden aikana otettu. Virtain työttömyysaste tammikuun 2011 lopussa oli 10,8%, mikä oli vuoden takaista kaksi prosenttiyksikköä pienempi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen väestöpohjavelvoitteiden kannalta ovat Virtain osalta edelleen auki. Eduskunta päätti Paras -lain muuttamisesta siten, että siihen lisätään säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos kunnat eivät oma-aloitteisesti ole muodostaneet lain edellyttämää väestöpohjaa täyttävää yhteistoiminta-aluetta tai jos kunta ei ole antanut yhteistoiminta-alueelle säädettyjä tehtäviä. Lisäksi lakia on muutettu siten, että yhteistoiminta-alueille tulee siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Kunnilla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus siirtää myös nämä tehtävät yhteistoiminta-alueelle. Kuntien tulee tehdä sitovat päätökset puitelain edellyttämän vähintään noin asukkaan väestöpohjan täyttämisestä elokuun 2011 loppuun mennessä. Kokonaan vaille lain edellyttämiä ratkaisuja on 9 kuntaa, joista Virrat on yksi. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on toteuttanut tunnusteluita helmi-maaliskuussa aikana, jolloin työkokoukset neuvotteluhalukkuudesta on järjestetty naapurikuntien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tunnustelujen kautta haetaan ratkaisua siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa löydettäisiin lain mukainen ratkaisu. Investointien osalta siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen välille Virrat-Killinkoski on edennyt aikataulun mukaisesti ja suunniteltua pienemmin kustannuksin. Taloudellisesti merkittävä lämpölaitoksen saneeraus käynnistyi suunnittelulla ja laitostoimittajan valinnalla. Investointi on mittava ja arvoltaan noin 4,6 Me. Tilikauden aikana edistyttiin muutamien keskustataajamassa olevien maaalueiden hankinnassa. Investoinnit ovat kokonaisuutena ennätystasoa, sillä kuluvana vuonna on määrä käynnistyä myös Kalettomanlahden alueen kehittämishanke. Kuluvana vuonna eräs painopiste on elinkeinotoimi ja sen järjestäminen. Osana näitä järjestelyitä on tarkoitus selkeyttää elinkeinotoimen työnjakoa ja parantaa sen toimintaedellytyksiä. Myös joulukuussa 2009 hyväksytyn kaupungin strategian toimeenpano työllistää kuluvana vuonna. Strategian toimeenpanon lisäksi käynnissä on useita pienempiä kehittämishankkeita liittyen keittiötoiminnan järjestämiseen ja henkilökuljetusten uusi toimintamalli. Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki

4 4 1. Tilinpäätössäännökset Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja - asetuksen säännöksiä. Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityisasemassa. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Myös konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen laadinnassa tulee noudattaa kuntalain ja -asetuksen säännöksiä sekä kuntajaoston ohjeita tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen laatimisesta. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava ns. yleisiä tilinpäätösperiaatteita, jotka ovat - oletus toiminnan jatkuvuudesta - johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen - sisältöpainotteisuus eli asia ennen muotoa periaate - varovaisuuden periaate - tasejatkuvuuden periaate - suoriteperusteisuus - erillisarvostusta koskeva periaate Kaupungin tasekirja (= julkaisu tilinpäätös) on sidottava ja säilytettävä pysyvästi. 2. Tilinpäätösasiakirjat Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastuskertomus ja arviointikertomus. Tilinpäätöstä varmentavat tiedot ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. 3. Toimintakertomus Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kaupungin toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä asioista. Erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomus sisältää myös esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä Kaupungin hallinto ja sen muutokset Virtain kaupunginvaltuuston 27 jäsenestä 10 edustaa Suomen Keskustapuoluetta, 6 Sosiaalidemokraattista puoluetta, 6 Kokoomusta, 2 Vasemmistoliittoa, 2 Perussuomalaisia ja 1 Kristillisdemokraatteja. Kaupunginvaltuustossa puhetta johtaa Kalevi Saloranta (KOK) ja kaupunginhallituksessa Jorma Sojakka (KESK). Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä. Pitkäaikainen kaupunginjohtaja Tapani Leppänen sanoutui irti tehtävästään ja uusi kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki otti tehtävän vastaan kesällä Myös perusturvajohtaja vaihtui. Perusturvajohtaja Marjatta Iivonen siirtyi eläkkeelle. Virkaa on joulukuun alusta 2010 hoitanut määräaikaisena Jaana Ylä - Mononen. Tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet ja tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Luvussa 4.3., jossa käsitellään tilivelvollisuuteen liittyviä asioita, tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista, on tulosalueittain nimetty sekä tilivelvollinen toimielin että tilivelvollinen viranhaltija. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja ovat tilivelvollisia virkansa puolesta. Kaupunginvaltuusto vahvistaa tilivelvolliset hyväksymällä tämän tasekirjan.

5 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys kääntyi nousuun. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 %. Työttömyystilanne säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Keskimääräinen työttömyysaste oli 8,4 %. Erityisesti valtion, mutta myös kuntien velkamäärä lisääntyi. Julkisen sektorin velkapääoma oli 48,4 % bruttokansantuotteesta. Julkisen talouden alijäämä oli 2,5 %. Kuntien toimintamenot lisääntyivät vajaat 4 %. Verotulot olivat noin 3 % suuremmat kuin edellisenä vuonna ja valtionosuudet vajaat 9 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. (Luvut ovat TK:n ennakkotietoja.) Virtain vastaava toimintamenojen kasvu (ilman liikelaitosta) oli 3,9 %, verotulot lisääntyivät 3,0 % ja valtionosuudet 5,5 %. Uutta lainaa ei otettu ja lainapääoma aleni lyhennyksiä vastaavasti. Virtain kunnallistalous on edelleen vakaalla pohjalla. Väkiluku aleni edelleen. Ennakkotietojen mukaan virtolaisia oli vuoden 2010 lopussa Vuoden aikana syntyi 58 ja kuoli 111 kuntalaista. Vuoden 2009 voimakkaan taantuman jälkeen Virroilla alkoi teollisuuden elpyminen erityisesti loppuvuodesta Yritysten tilauskanta ja liikevaihto kasvoi ja lomautettuja otettiin takaisin töihin. Yleistilanne on toiveikas ja positiivinen ja uskoa parempaan on kaikilla toimialoilla. Vuodelle 2011 yritysten suhdannenäkymät ovat hyvät ja useissa yrityksissä on ryhdytty toteuttamaan investointeja ja jatkamaan panostuksia tuotekehityshankkeisiin Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan tulosta paransi ennakoitua parempi verokertymä erityisesti yhteisöveron osalta. Kuntien ja valtion välinen yhteisöveron tuoton jako-osuus on vuosina laman torjuntana noin 10 % - yksikköä kuntien hyväksi normaalitilanteeseen verrattuna. Valtionosuudet toteutuivat selvästi edellistä vuotta suurempina. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että valtionosuuksien kasvua rajoitetaan valtion yhtenä keinona vähentää velkapääomaa. Virtain tulokertymästä valtionosuudet (verotulotasaus mukaan lukien) ovat 46 % verorahoituksesta, 17,5 milj. euroa. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvelvoite vähintään asukkaan väestöpohjalle on edelleen avoinna. Ratkaisu tulee olennaisesti vaikuttamaan kaupungin toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun Kunnan henkilöstö Henkilöstömenot yhteensä olivat noin euroa alle edellisen vuoden henkilöstömenojen. Vakituisten viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkkasumma oli noin euroa edellistä vuotta suurempi, mutta sijaisten palkkasumma noin euroa edellistä vuotta pienempi. Sivukuluista poistui Kela maksu. Eläkemenoperusteinen maksu ja varhaiseläkemaksu nousivat yhteensä noin euroa. Varhaiseläkemaksu kerätään keskisuurilta kunnilta yhteisvastuullisesti ja eläkemenoperusteinen maksu (1,4 milj.) määräytyy kunnasta eläkkeelle jääneiden perusteella. Kaupungin henkilöstön hyvinvointia on vuodesta 1995 lähtien seurattu valtakunnallisessa Kunta 10 -tutkimuksessa. Viimeisin kysely henkilöstölle oli syksyllä vuonna Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että hyvinvointi työssä on kehittynyt myönteisesti aikaisempien vuosien tavoin. Keskeinen haaste hyvän palvelutuotannon säilyttämiselle on onnistuminen rekrytoinneissa ja mahdollisesti työurien pidentämisessä. Vuosina saavuttaa eläkeiän vuosittain keskimäärin 18,5 työntekijää. Suurin osa heistä on perusturvan toimialueella. Erityisesti avainhenkilöiden rekrytoinnissa on onnistuttava.

6 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä hallitukselle, esimiehille ja henkilöstölle. Tulosalueiden ydin- ja tukitoimintojen toimintaprosessit on suunniteltu ja ohjeistettu niin, että sisäinen valvonta toteutuu pääsääntöisesti niissä käytänteissä, joilla johdetaan, suunnitellaan ja ohjataan Virtain kaupungin toimintaa. Näin on varmistuttu toiminnan taloudellisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä siitä, että kaupunki toimii voimassaolevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi tuottaa kuitenkin vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Talousarvion laatimisohjeissa on korostettu vaikuttavuuden merkitystä. Tilinpäätöksen toteutumaraportin laadinnan yhteydessä on pyydetty arvioimaan riskien näkökulmasta tilikaudella havaittuja kehittämistarpeita. Asiasta on keskusteltu edelleen kaupungin johtoryhmässä. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä vahvistettiin seuraavat suunnittelukauden kehittämistarpeet: Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden kohdistuminen aiempaa selkeämmin vaikuttavuuteen Talousarvion laatimisohjeissa korostetaan henkilöstönäkökulmaa Vanhustenhuollon rakennemuutos, laitosvaltaisuudesta kotihoitoon, otetaan suunnitelmakauden painopisteeksi Konsernin toiminnan seurantaa ja omistajaroolin tiedostamista tehostetaan erityisesti tytäryhtiöiden osalta Vuoden 2011 talousarvion tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan suunnittelussa on vahvasti korostettu vaikuttavuuden arviointia. Samoin konsernin toiminnan suunnittelu ja omistajarooli on tiedostettu aiempaa vahvemmin. Vanhustenhuollon suunnitelma on valmistunut ja se tullaan käsittelemään valtuustotasolla vuoden 2011 aikana. Henkilöstönäkökulmaa ei erityisesti ole korostettu. Kaupunginhallitus pitää meneillään olevalla suunnittelukaudella kriittisinä kokonaisuuksina seuraavia asioita, joissa on onnistuttava hyvinvoivan virtolaisen ja hyvinvoivan kunnan turvaamiseksi: 1. Vaikuttavuuden tunnistaminen sekä toiminnassa että päätöksenteossa (= tehdään olennaisia asioita). 2. Kaupungin toiminnan terävöittäminen mahdollisten Paras hankkeen ratkaisujen jälkeen, uuden tilanteen vaatiman erityisosaamisen vahvistaminen ja kaupungin vahvuuksien tiedostaminen 3. Henkilöstön ja luottamushenkilöstön motivaation ja kuntalaisten luottamuksen säilyttäminen Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäistä tarkastusta on edelleen ostettu ulkopuolelta kuluneella tilikaudella. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kaupungin kuluneen vuoden tulojen riittävyyttä menoihin kuvataan tuloslaskelmalla ja rahoituslaskelmalla. Kaupungin rahoitusasema ja sen muutokset ilmenee taseesta Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tulos on euroa. Ulkoiset toimintakulut lisääntyivät 4 % edellisestä vuodesta, toimintakate lisääntyi 3,2 %. Verotulojen kasvu oli 3 % ja koko verorahoituksen, verotulot ja valtionosuudet yhteensä, 4,1 %. Kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön korotuksesta huolimatta kunnallisveron verokertymä kasvoi vain 0,6 %. Yhteisöveron kertymä oli 21 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Valtionosuudet, kunnallisveron ja kiinteistöverojen korotus sekä ennakoitua parempi yhteisöveron tuotto takasivat kohtuullisen tuloksen. Sekä maksu- että myyntituotot lisääntyivät. Vuosikate ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja. Vuosikate oli 1,2 milj. euroa pienempi kuin investointien nettomeno Toiminnan rahoitus ja rahoitusasema Kaupungin rahoitusasema on edelleen hyvä. Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku, kassan riittävyys, kertoo, että vuoden viimeisen päivän rahavaroilla olisi voitu maksaa yli kuukauden menot. Investoinneista rahoitettiin vuoden tulorahoituksella 67 %. Muu osa maksettiin kassavaroista, Uutta lainaa ei vuoden aikana nostettu ja entisiä lyhennettiin maksuohjelman mukaisesti 0,4 milj. euroa. Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 2,5 milj. euroa, 335 euroa/asukas. Virtain Yrityspalvelu Oy:n tasearvo kaupungin taseessa korjattiin hyvän kirjanpitotavan mukaisesti vastaamaan yhtiön omaa tasetta. Kaupungin taseen vastaavaa puolelta on tässä tilinpäätöksessä poistettu 1,5 milj. euroa pääomalainasta johtuvia saatavia. Velkasuhde kaupungin ja yhtiön välillä säilyy ennallaan. Korjaus pienentää kaupungin taseen edellisten kausien ylijäämää ja heikentää hieman omavaraisuusastetta. Kirjauksesta huolimatta taseen tunnusluvut ovat hyvät. Vuoden 2010 lopussa omavaraisuusaste oli 78,8 % ja taseen ylijäämä 13,6 milj. euroa. Seuraavilla sivuilla on kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tuhannen euron tarkkuudella lyhennettynä versiona. Taulukon alaosassa on tilinpäätöslaskelmista johdetut talouden tunnusluvut.

8 8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (=ulkoinen, Kaupunki+Marttinen+Vesihuolto) euroa euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos % 3,15 3,90 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus Muutos % 4,14 1,74 Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 22,6 21,8 Vuosikate/poistot % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä Kunnallisveron tilitykset Kinteistöveron tilitykset Osuus yhteisöverosta Verotulot yhteensä Muutos % 3,01-1,43 Veroprosentit Kunnallisvero 19,75 19,00 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,65 Vakituinen asuminen 0,35 0,30 Muu kuin vakituinen asuminen 0,95 0,90 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00

9 9 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 1) 67,2 67,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2) 60,6 53,5 Lainanhoitokate 3) 5,7 2,3 Kassan riittävyys, pv 4) 42,1 45,6 Asukasmäärä ) Kuinka suuri osuus investoinneista on rahoitettu tulorahoituksella. 2) Pääomamenojen tulorahoitus kertoo vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenon, antolainojen nettomuutoksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 3) Tulorahoituksen riittävyys lainojen hoitoon. Riittää, jos arvo on 1 tai suurempi. 4) Montako päivää vuoden 2010 kassasta maksut/365 olisi mahdollista k attaa rahavaroilla

10 10 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE (KAUP+VESIH+MARTTINEN) e 1000 e 1000 e 1000 e VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT OIKEUDET PERUSPÄÄOMA AINEELLISET HYÖDYKKEET MUUT OMAT RAHASTOT MAA-JA VESIALUEET EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ RAKENNUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET POISTOERO KONEET JA KALUSTO VAPAAEHTOISET VARAUKSET 800 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET B POISTOERO JA VAPAA- EHT.VARAUKSET ENNAKKOMAKS JA KES- KENER.HANKINNAT C PAKOLLISET VARAUKSET SIJOITUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT OSAKKEET JA OSUUDET VALTION TOIMEKSIANNOT MUUT SAAMISET LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT B TOIMEKSIANTOJEN VARAT E VIERAS PÄÄOMA VALTIONTOIMEKSIANNOT PITKÄAIKAINEN LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYIS- KATTEET LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAI- TOKSILTA C VAIHTUVAT VASTAAVAT LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ VAIHTO-OMAISUUS OSTOVELAT 9 9 AINEET JA TARVIKKEET LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT LYHYTAIKAINEN SAAMISET LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAI- TOKSILTA PITKÄAIKAISET SAAMISET LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 5 MYYNTISAAAMISET SAADUT ENNAKOT LAINASAAMISET OSTOVELAT MUUT SAAMISET MUUT VELAT SIIRTOSAAMISET SIIRTOVELAT LYHYTAIKAISET SAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 78,8 80,0 Suhteellinen velkaantuneisuus,% 20,7 20,5 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

11 Kaupungin kokonaistulot ja kokonaismenot KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT V.2010 TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,33 Toimintakulut ,30 Verotulot ,84 -Valmistus omaan käytt Valtionosuudet ,96 Korkokulut ,96 Korkotuotot ,30 Muut rahoituskulut 1 734,77 Muut rahoitustuotot ,30 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakoll.varausten muutos - pysyvien vast.hyödykk - pakoll.va.lis(+),väh(-) luovutusvoitot ,55 Pys.vast.hyöd.luov.tappiot ,02 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet inv.meno ,43 Investointimenot ,32 Pys.vast.hyöd.luov.tulot ,20 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam.lisäys ,00 Antolainasaamisten vähenn Pitkäaik.lain.vähennys ,39 Pitkäaik.lain.lisäys Lyhytaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen lis.ys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennys Kokonaistulot yhteensä ,81 Kokonaismenot yhteensä ,72 Täsmäytys: Kokonaistulot-kokonaismenot = , ,72= ,91 Muut maksuvalmiuden muutokset-rahavarojen muutos = , ,12= ,91 Ero Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupungin tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuusyhteisöistä on pääomaosuusmenettelyllä yhdistelty Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Kiinteistö Oy Illansuu ja Virtain Virastotalo Oy Konsernin toiminnan ohjaus Konserniohjaus jaetaan omistajaohjaukseen ja tytäryhteisöjen valvontaan. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista. Tytäryhtiöiden valvontaa koskevia ohjeita annetaan kunnan omille toimielimille ja viranhaltijoille. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää valtuusto. Vuodelle 2009 asetettujen tavoitteiden toteuma on luvussa 4.1, tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Kuntakonsernissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden aikana.

12 12 Omistukset kunnan konsernissa 2010 Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus omistus- omistus omasta vieraasta tilikauden TYTÄRYHTEISÖT: osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Kiint.Oy Virtain Vuokratalot Virrat 100% 100% , ,97 0,00 Virtain Yrityspalvelu Oy Virrat 100% 100% , , ,61 Kiint.Oy Killinpolku Virrat 75% 75% , , ,38 Kiint.Oy Virtain Opiskelijaasuntola Virrat 100% 100% , ,71 449,46 Kiint.Oy Virtain Veteraanit Virrat 76,92% 76,92% , ,27 0,00 Kiint.Oy Tyrkönrivi Virrat 100% 100% , , ,25 Virtain Jäähalli Oy Virrat 62,80% 62,80% , , , , , ,87 KUNTAYHTYMÄT: tilikauden yli/alijäämästä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampere 1,61% 1,61% , , ,50 Pirkanmaan Liitto Tampere 1,68% 1,68% , , ,50 Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä Tampere 4,61% 4,61% , , ,53 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoki 0,91% 0,91% , , , , , ,38 OSAKKUUSYHTEISÖT: Kiint.Oy Virtain Virastotalo Virrat 25,40% 25,40% , ,82 - Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Virrat 38,30% 38,30% , , ,16 Kiint.Oy Illansuu Virrat 39,00% 39,00% , ,73 - Kiint.Oy Kanttorinrinne Virrat 39,00% 39,00% , , , , ,70

13 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Virtain kaupungin konserniohje on hyväksytty Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kaupunginhallitus on vuosittain päättänyt antaa kaupunginvaltuustolle raportin tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumasta tilanteen perusteella. Tytäryhteisöillä on velvollisuus antaa kaupungille tilinpäätöksen yhteydessä tiedot taloudellisesta tilanteestaan (konserniohje 5). Kaupunkia konserniyhtiössä edustavien tehtävä on huolehtia siitä, että konserniohjeen periaatteita ja menettelyjä noudatetaan tytäryhtiöissä. Merkittäviä asiakokonaisuuksia hallinnoinnissa ovat omistajalle tuotettavan lisäarvon turvaamiseksi mm. - hallituksen koostumus myös asiantuntemusta korostaen ja esteellisyysnäkökohdat huomioiden - hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävien, toimivaltuuksien ja vastuiden tarkoituksenmukainen kirjallinen määrittely - hallitustyöskentelyn tehokkuus mukaan lukien hallitustyöskentelyn valmistelun laatu ja hallituksen jäsenten edellytykset ja mahdollisuudet paneutua yhtiön asioihin riittävästi (konserniohje 4) Henkilöstöpolitiikan osalta edellytetään, että noudatetaan soveltuvin osin kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Johtavaa toimihenkilöä valittaessa on konsernin johdon näkemykset selvitettävä. Konserniohjauksen tukemiseksi kaupunki on edellyttänyt tytäryhteisöjen yhtiökokouksilta, että tytäryhteisöissä valitaan vastuulliseksi tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastajaksi valitun yhteisön osoittama tilintarkastaja. Kaikissa tytäryhteisöissä edellytys on toteutunut vuoden 2009 tilintarkastuksessa. Tämä keskitetty tilintarkastus palvelee konsernin johtamista ja valvontaa sekä osaltaan varmentaa konsernitilinpäätöksen oikeellisuutta. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kuntakonsernia ja seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle (konserniohje 3).

14 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut euroa euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta Toimintakate Muutos % 2,18 3,85 Verotulot Valtionosuudet Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot 1 Satunnaiset erät 7 0 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 6 23 Vähemmistöosuudet Tilikauden yli/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 43,0 42,0 Vuosikate/poistot % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä

15 15 Konsernitase ja sen tunnusluvut e 1000 e 1000 e 1000 e VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET PERUSPÄÄOMA AINEELLISET HYÖDYKKEET ARVONKOROTUSRAHASTO MAA-JA VESIALUEET MUUT OMAT RAHASTOT RAKENNUKSET EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET VÄHEMMISTÖOSUUDET ENNAKKOMAKS JA KES- KENER.HANKINNAT SIJOITUKSET POISTOERO OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET VAPAAEHTOISET VARAUKSET MUUT OSAKKEET JA OSUUDET B POISTOERO JA VAPAA- EHT.VARAUKSET MUUT SAAMISET C PAKOLLISET VARAUKSET B TOIMEKSIANTOJEN VARAT D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT E VIERAS PÄÄOMA VAIHTO-OMAISUUS PITKÄAIKAINEN SAAMISET LYHYTAIKAINEN PITKÄAIKAISET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLU- VUT Omavaraisuusaste, % 63,5 63,9 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,1 36,4 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Asukasmäärä

16 Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta. Virtain kaupungin taseessa on 13,1 milj. euroa edellisten tilikausien ylijäämää. Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,78 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Siirretään kaupungintalon peruskorjauksen euron investointivaraus poistoeron lisäykseksi. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelmien mukaisesti ,97 euroa. Ylijäämä, ,75 euroa siirretään taseen ylijäämätilille.

17 17 4. Talousarvion toteutuminen Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Tavoitteen merkitystä ja noudattamista korostetaan kuntalain eri säädöksissä: valtuusto päättää ylimpänä toimielimenä kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, määrärahan ja tuloarvion on liityttävä tavoitteeseen ja kunnanhallituksen on annettava toimintakertomuksessa selvitys tavoitteiden toteutumisesta Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen Virtain Yrityspalvelu Oy (omistus 100 %) Yhtiön toiminnan tarkoitus on kaupungin elinkeinoelämän ja matkailun edistäminen. Osakeyhtiö vastaa osaltaan kaupungin elinkeinopolitiikasta yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Tässä on valtuuston yhtiölle asettamat tavoitteet. Kaupungin elinkeinopoliittiset operatiiviset tavoitteet ovat hallituksen alaisen toiminnan tulosalueella, missä ne on myös resurssoitu. Kaupunki tukee osakeyhtiötä vuosittain euron toimintaavustuksella. Lisäksi kaupunki maksaa projektien kuntaosuudet. Yhtiö välittää ja tekee päätökset kaupungin investointituen jakamisesta, vuositasolla n euroa. Investointitukia on jaettu PK ja mikroyrittäjille yhteensä euroa vuonna Päätökset koskivat 6 yritystä. Vaikuttavuuden näkökulma Muovi- ja metalliteollisuus Tavoite (menestystekijä) Yritysten toimintaedellytysten/kehityksen turvaaminen Tavoitetaso T&K hankkeet P2B hanke alueellisena Uusi hankevalmistelu yhdessä TTY:n kanssa Seuranta TOTEUMA Toteutuneet hankkeet P2B Hanke toteutunut alueellisena ja maakunnallisena (Sastamala & Ylä-Pirkanmaa.) Toimenpiteitä toteutettu hankkeen aikan neljässätoista yrityksessä yhteensä 91 kp(22 kpl T&K hankkeita 2010)l. Toimenpiteet ovat olleet tutkimusta,kehittämistä,konsultointia,hankesuunnittelua ja-evaluointia; viisi TEKES-Hanketta ja viisi ELY:n rahoittamaa hanketta. Hankkeet ja toimenpiteet ovat olleet omien tuotteiden kehittäminen, osto- ja hankintatoimen kehittäminen, kilpailukyvyn kehittäminen, teollinen yhteistyöverkosto, vertaisoppiminen. Uusi hanke ENY- energia ja ympäristö on valmisteltu yhdessä TTY:n ja YPY:n kanssa ajalle Toimitilat Yrittäjyyden edistäminen Vuokrattavien hallien kunnossapito ja täysimääräinen hyödyntäminen Kestävä taloudellisuus Elinkeinopoliittisen ohjelman ja IMAGOtutkimuksen toimenpiteiden toteuttaminen yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa,ja uusi kehittämishanke yhteistyönä yrittäjäyhdistysten kanssa Vuokrahallien käyttöaste 100% Vuokratulot kattavat käyttömenot ja poistot 1 2 elinkeinoseminaaria Yhteinen kehittämishanke Uusien yritysten hankkiminen Seuranta Vuokrahallien käyttöaste n. 90% Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet 2 uuta yritystä muuttaa paikkakunnalle Hyödynnetty kunnossapito täysmääräisesti Vuokratulot kattaneet käyttömenot 2 elinkeinoseminaaria järjestetty: Rahoitusseminaari ja Vauhtia uuteen nousuun Virtain Yrittäjät ry. ei ryhtynyt toteuttamaan hanketta saatuaan siihen hyväksytyn hankepäätöksen.

18 18 Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot (omistus 100 %) Tavoite: Vuokriin tullaan alustavien laskelmien mukaan tekemään 0.30 /m²/kk vuokrankorotus. Tämän jälkeen keskimääräinen vuokra ilman uusinta taloa on 6,90 /neliömetri/kuukausi. Toteutuma: Korotus toteutui suunnitellusti 0, 30 /m²/kk, Korotuksen jälkeen keskimääräinen tasausvuokra oli 7,10 /m². Muissa kiinteistöissä alin keskimääräinen vuokra oli 5,50 ja ylin 8,65 /m². Tavoite: Vuonna 2010 lainojen lyhennykset tulee nousemaan huomattavasti. Lainojen lyhennysohjelmasta käynnistetään keskustelut Handelsbankenin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa neuvotellaan kahden luoton koron järjestämisestä. Toteutuma: Valtiokonttorin lainat korvattiin edullisemmalla lainalla, jonka pääoma oli Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma lisääntyi 0,2 milj. euroa. Tavoite: Käyttöaste pyritään edelleen säilyttämään 95 prosentissa. Käyttöasteeseen eniten tulee vaikuttamaan, miten saamme uuden talon vuokrattua. Toteutuma/ riski: Aravalainoitteisten asuntojen käyttöaste oli 96 %. Uuden talon käyttöaste oli heikko. Vapaarahoitteisten talojen tulos oli tappiollinen, Yhtiön toimitusjohtajan mukaan Vuokratalot Oy ei selviä Linjatie 1 lainojen lyhennyksistä ( /vuosi) ilman kaupungin avustusta. Tavoite: Remonttikustannuksissa tullaan hakemaan säästöjä. Tämä tietää sitä, että aiempien vuosien tasosta joudutaan jonkin verran tinkimään. Toteutuma: Remonttikustannukset olivat eli pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Tavoite: Kiinteistöjen ylläpito pyritään hoitamaan tulorahoituksella. Louhenkadun asuntolalle on paloviranomaisten määräyksestä suunnitteilla sprinkleri-järjestelmän asentaminen. Tästä aiheutuvat kustannukset tulevat ilmeisesti olemaan sen verran suuret, että joudumme turvautumaan lainarahaan. Toteutuma: Asennusta on lykätty. Asuntolan muutoksen suunnittelu on kaupungin perusturvalautakunnassa vireillä, joten sprinklerijärjestelmän asentaminen yhdistetään muutostöihin. Tulos parani. Vuoden tulos oli +0, mutta poistoja tehtiin kaikkiaan euroa (v ) Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit (omistus 76,92 %) Tavoite: Vuokratasoa suunnitellaan nostettavaksi 0,15 /m²/kk. Toteutuma: Korotus toteutui suunnitelman mukaisena. Tavoite: Tarvittavat huoneistoremontit, joista suurimpia ovat keittiöiden ja kylpyhuoneiden saneeraukset, hoidetaan tulorahoituksella. Toteutuma: Isommatkin huoneistoremontit toteutuivat tulorahoituksella. Tavoite: Käyttöaste, mahdollisista huoneistojen vaihdoista ja remonteista huolimatta säilyy lähellä 100 prosenttia. Toteutuma: Kaikki huoneistot ovat olleet asuttuina. Kiinteistö Oy Killinpolku (omistus 75 %) Tavoite: Vuokratasoon tullaan tekemään 0,15 /m²/kk korotus vuoden alusta. Vuokrataso pyritään säilyttämään tasossa, jolla kohteen kiinnostavuus säilyisi. Toteutuma: Korotus toteutui suunnitelman mukaisena. Tavoite: Käyttöaste pyritään säilyttämään 85 prosentissa. Toteutuma: Käyttöaste oli 87,4 %. Tavoite: Noudatetaan Valtiokonttorin hyväksymää velkajärjestelyohjelmaa. Toteutuma: Ohjelmaa on pystytty noudattamaan hyvin. Yhtiön tulorahoituksella on myös pystytty pieniin huoneistoremontteihin.

19 19 Kiinteistö Oy Tyrkönrivi (omistus 100 %) Tavoite: Ryhmiksen vuokrataso + 3 %. Huoneistojen korotukseksi on kaavailtu 0,23 /m²/kk Käyttöastetta pyritään nostamaan. Toteutuma: Korotukset toteutuivat suunnitellusti. Yhtiön kuudesta asunnosta vain kaksi on vuokrattuna. Rahaa remontteihin ei ole. Riski: Yhtiön lainapääoma ( ) erääntyy vuonna Yhtiön toimitusjohtajan mukaan kaupungin tulee harkita avustusta, jolla laina maksetaan pois ja kiinteistö myydään joko asuntoosakkeina tai sellaisenaan ulkopuolisille. Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat (omistus 100 %) Tavoite: Yksittäiset asunnot ovat täynnä, mutta soluasuntojen käyttöaste on vain 40 %. Asuntoja on mahdollista vuokrata ympärivuotisesti, mutta kesähotelli jatkaa toimintaansa ainakin kesän Soluasuntojen houkuttelevuutta pyritään parantamaan. Toteutuma: Vuoden 2010 käyttöaste oli 93 %. Kesähotelli jatkaa uudella sopimuksella vuodet Virtain Jäähalli Oy (omistus 62,80 %) Tavoitteena oli1100 käyttötuntia 300 koululaisten käyttötunnin lisäksi. Tavoite toteutui. Curling toiminnasta vastaa Kiekkokarhut, jäähalliyhtiö turvaa harrastuksen vaatiman korkeatasoisen jään. Taloudellinen tavoite oli, että vuosittain jäähalliyhtiön tulee kattaa käyttötuloilla sekä käyttömenot että poistot. Yhtiön tilikauden voitto oli euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä supistui n euroon. Uhkana on EU säädösten vaatima kylmälaitteiden uusinta vuonna Alustava hintahaarukka on noin euroa. Yhtiön on tarkoitus rahoittaa hankinta säästöillä ja lainalla. Toimitusjohtajan mukaan nykyisen kaupungin ja yhtiön välisen käyttö- ja huoltosopimuksen ehdot riittävät turvaamaan kehityksen ja jatkuvuuden. Osakkuusyhtiöt Kaupungin osakkuusyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Virtain Virastotalo (omistus 25,4 %), Koillis- Satakunnan Sähkö Oy (omistus 38,3%), Kiinteistö Oy Illansuu (omistus 39 %) ja Kiinteistö Oy Kanttorinrinne (omistus 39 %). Tavoite: Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on osakkuusyhteisöistä merkittävin. Kaupunki odottaa, että yhtiö toimii siten, että sähkön myyntihinta sekä siirtohinta ovat kilpailukykyiset verrattuna vastaavissa verkosto-olosuhteissa toimiviin sähköyhtiöihin ja lisäksi kaupunki edellyttää osingon euromäärän säilyvän nykyisellä tasolla n ). Toteutuma: Tavoitteet ovat yhtenevät yhtiön kanssa. Tavoitteet toteutuivat Liikelaitos Marttisen tavoitteiden toteutuminen Liikelaitos Marttinen on Marttisen saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä toimiva nuoriso- ja matkailukeskus. Liikelaitoksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa valtakunnallisille nuorisokeskuksille lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävän tuloskeskustelun mukaisesti. Nuorisoasetuksen mukaisena tavoitteena on, että keskuksen toiminnasta vähintään 2/3 on nuorisokäyttöä. Nuorisotoiminnan menoihin saadaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Nuorisolakiin perustuvan ensisijaisen tehtävänsä mukaan Marttinen palvelee alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta edistävää toimintaa ja toimii tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Marttisen kokous- ja juhlatalotoiminta tukee ja luo mahdollisuuksia keskuksen ympärivuotiselle nuorisotoiminnalle. Vastuu Perinnekylän rakennuksista ja alueesta säilyy Nuorisokeskus Marttisella. Kaupunki edellyttää, että Kulttuuri- ja matkailutoimikunnan raportissa kirjatut vuosikorjaukset toteutetaan vuonna Työhön on mahdollista osoittaa kaupungin työpaja ja työ rahoitetaan kaupungin

20 20 myöntämästä euron avustuksesta. Suunnitelman kustannusarvio on noin euroa. Kaupunki avustaa Perinnekylän ylläpitämistä vuonna eurolla. Marttinen lyhentää vuosittain kaupungin korotonta antolainaa euroa (pääoma ). Kaupunginvaltuuston Marttiselle asettamat sitovat tavoitteet: Tuloksellisuuden Tavoite (menestystekijä) Tavoitetaso Toteutuma näkökulmat Palvelut Nuorisokäytön määrä (101,4 %) nuorisokäyttöpäivää Toiminnan laatu Asiakastyytyväisyys 4,38 vähintään 3,5 asteikolla 1-5 (erittäin tyytyväinen) Kokous- ja juhlatoiminta käyttöpäivää ( 76,6 %) Talous Kestävästi taloudellinen toiminta Tulos vähintään ,19 Liikelaitos Marttisen nuorisotoiminnan tavoite käyttöpäivillä mitattuna ylitettiin (toteutuma 101,4 %). Lisäksi nuorisokäytön osuus oli valtakunnallisille nuorisokeskuksille valtioneuvoston asetuksessa määritellyn tavoitteen mukainen (vähintään 2/3 käytöstä on nuorisokäyttöä). Vuoden 2010 nuorisokäytön osuus Marttisessa oli 75,5 %. Kokous- ja juhlatalotoiminnan toiminnan käyttöpäivien määrä jäi alle tavoitteen (toteutuma 76,6 %). Tavoitteen alittuminen johtui mm. vanhan pappilan remontista (yli 2 kk pois käytöstä). Asiakastyytyväisyyttä mitattiin palautelomakkeella. Saadun palautteen keskiarvo oli asteikolla 1-5 mitattuna 4,38 (tavoite vähintään 3,5). Liikelaitoksen taloudellinen tulos (ylijäämä ,19 ) oli huomattavasti talousarviotavoitetta parempi (tavoite ). Muut tavoitteet: Perinnekylän rakennuksista kunnostettiin lähes kaikki kulttuuri- ja matkailutoimikunnan listalla olleet kohteet. Hanke toteutettiin yhteistyössä kaupungin ympäristöpajan kanssa. Osa kohteista toteutettiin esitettyä laajempina (esim. Mikontalo). Rajalahden pihassa olevalle varastorakennukselle ei tehty mitään, sillä se on täynnä luetteloituja museoesineitä, joille tarvitaan sijoituspaikka ennen kuin rakennuksen suhteen voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Liikelaitos Marttinen lyhensi Lomasaaren peruskorjauslainaa kaupungille suunnitellusti Lainaa on jäljellä yhteensä (pitkäaikainen , lyhytaikainen ). Laina-aikaa on saakka.

21 Kaupungin hallintokuntien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Kunnan toimintaa ohjataan talousarvion käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tulosalueittain tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen. Tilinpäätöksessä selvitetään talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumien poikkeamat talousarviosta ja selvitetään poikkeamien syyt. Toivottua lopputulosta (=vaikuttavuus) edistävää operatiivisten tavoitteiden asettamista on edelleen pyritty kehittämään. Merikanto-opiston ja lämpölaitoksen sitova määräraha on nettomeno, toimintakulujen ja tuottojen erotus. Muilla tulosalueilla sitova määräraha eli valtuuston myöntämä, käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttöön on toimintakulut ja tuloarvio on tulotavoite. Käyttötalousosan lopussa on yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden käytöstä.

22 22 Toimielin : KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä toimielin kunnallishallinnossa. Kuntalaki 13 Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) ALKUPERÄI- MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA POIKKEAMA NEN TA KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTAMENOT , ,19 TOIMINTATULOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,19 SUUNNITELMANMUKAISET POIS- TOT TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,19 Toimielin : TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan Kuntalain mukaisena tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) ALKUPERÄI- MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA POIKKEAMA NEN TA TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAMENOT ,52-424,52 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,52-424,52 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,52-424,52 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : KAUPUNGINHALLITUS Tilivelvollinen viranhaltija : Kaupunginjohtaja Tapani Leppänen vs Kaupunginjohtaja Tuomo Sirnelä Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida kaupungin päätöksentekoa, organisaation ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä taloutta siten, että kaupunki kehittyy kaupunkikonsernille hyväksytyn strategian ja valtuuston muutoin määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Yksityiskohtaisemmin kaupunginhallituksen tehtävät määräytyvät kuntalain 23 :n ja kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan. Lisäksi konserniohjeen 3 :n mukaan kaupunginhallituksen kuuluu mm. seurata kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi sekä antaa valtuustolle selvitys tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta tilinpäätöksen yhteydessä.

23 23 Tulosaluetason tavoitteet ja määrärahat Toimielin: Kaupunginhallitus Tulosalue: Hallitus Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Tapani Leppänen vs Kaupunginjohtaja Tuomo Sirnelä Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Kaupunginhallituksen toiminnan painopiste on johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut tuotetaan lain mukaan, menot ja tulot ovat tasapainossa sekä kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat. Tarkemmat linjaukset ovat vuoden 2009 loppuun mennessä hyväksytyssä kaupungin strategiassa, jonka toteutumista hallitus valvoo ja edistää. Kaupungin strategiaan ja lautakuntatason vaikuttavuustavoitteisiin perustuvat sitovat operatiiviset tavoitteet ja niiden seuranta: Tuloksellisuuden näkökulmat Palvelut Tavoite (menestystekijä) Tavoitetaso Seuranta Toteutuma Kaupungille hyväksytyn strategian toteutuminen Strategian toteuttaminen Toteutumisen puolivuotisraportti, tilinpäätös ja arviointikertomus Strategian toteuttaminen on aloitettu useimpien tehtävien osalta Sisäisen turvallisuuden suunnitelman laatiminen Seurataan ja arvioidaan Paras-hankkeen toimeenpanoa. Suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi Lainmukaisen ratkaisun aikaansaaminen. Tilinpäätös. Tilinpäätös. Ssuunnitelma odottaa viimeistelyä ja hyväksyntää Ei toteutunut Toimintatapojen kehittäminen Organisaatio ja henkilöstö Strategisen johtamisen kehittämisohjelma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä Ohjelma laadittu ja hyväksytty Johtamisjärjestelmästä päätös / päätökset Raportointi ohjelman täytäntöönpanosta Tilinpäätös Ohjelman laatiminen aloitettu joulukuussa Laatiminen aloitettu lokakuussa Hyväksytyn kaupunkistrategia toimeenpano on aloitettu useimpien tavoitteiden osalta. Toimeenpano on kuitenkin joiltakin osin vasta alkuvaiheessa, sillä toimenpiteet vaativat huolellista suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttaminen ajoittuu useammalle vuodelle. Paras-hankkeen osalta lainmukaista ratkaisua ei löydetty vuoden 2010 aikana. Paras-lain muutos asetettiin vireille syksyllä 2010 ja lain mukaisen Paras-ratkaisun löytäminen asetettiin vuoden 2011 tavoitteeksi. Turvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä naapurikuntien kanssa, mutta sitä ei ehditty viranhaltijamuutosten vuoksi viimeistellä ja tuoda hyväksyntäkäsittelyyn Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) ALKUPERÄI- MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA POIKKEAMA NEN TA HALLITUS TOIMINTAMENOT , ,81 TOIMINTATULOT , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,81 SUUNNITELMANMUKAISET POIS- TOT , ,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,01

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot