VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus

2 2 SISÄLLYSLUETTLO Kaupunginjohtajan katsaus Tilinpäätössäännökset Tilinpäätösasiakirjat Toimintakertomus Kaupungin hallinto ja sen muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus ja rahoitusasema Kaupungin kokonaistulot ja kokonaismenot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen Liikelaitos Marttisen tavoitteiden toteutuminen Kaupungin hallintokuntien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto...22 Tarkastuslautakunta...22 Kaupunginhallitus...22 Ympäristölautakunta...28 Perusturvalautakunta...32 Sivistyslautakunta...44 Merikanto-opiston johtokunta...57 Tekninen lautakunta Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumasta tulosalueittain Tunnuslukujen ja yksikkökustannusten toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Hankeryhmät Hankkeet Rahoitusosan toteutumisvertailu nide 5. Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Muita liitetietoja Ympäristötilinpäätös Henkilöstö Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Kunnallisen liikelaitoksen, Nuorisokeskus Marttisen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja säilytysajat Allekirjoitus Kansikuva Hannele Kaihola: Virrat-Killinkoski siirtoviemärityömaa

3 3 Kaupunginjohtajan katsaus Maailman talous ja sen myötä myös Suomen vientikysyntä kääntyi vähitellen nousuun vuoden 2010 puolivälissä. Tämä positiivinen kehitys on jatkunut ja olemme nyt kohtuullisella kasvu-uralla. Myös kuntatalous on kehittynyt paremmin kuin mitä vielä vuoden 2010 keväällä ennakoitiin. Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Ennusteiden mukaan vuoden 2011 BKT:n kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia ja vuonna 2012 kasvua kertyy 2,7 %. Valtion talous näyttää alijäämäiseltä tulevien vuosien aikana, joten se heijastunee osaltaan myös kuntien valtionosuuksien määrään. Kuntien- ja kuntayhtymien tulos vuodelta 2010 oli ennakkotietojen mukaan 1,49 miljardia euroa (vuonna ,029 miljardia euroa). Parannus vuoteen 2009 verrattuna johtui suurelta osin eräistä pääkaupunkiseudun kuntien saamasta kirjanpidollisesta myyntivoitosta. Kuntien toimintaympäristön muuttuessa myös kuntalain kokonaisuudistusta ollaan parhaillaan käynnistämässä. Tilikaudella 2010 tapahtui kaupunginjohtajan vaihdos. Myös kuluvalla tilikaudella keskushallinnossa työnsä aloittaa uusia viranhaltijoita, sillä hallintojohtaja ja asianhallintasihteeri ovat jäämässä eläkkeelle. Lisäksi perusturvajohtajan tehtävä on täytetty määräaikaisesti, joten myös sen tehtävän täyttäminen on kuluvan kevään ohjelmassa. Lääkärityövoiman osalta tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvällä tasolla, sillä resurssointia on onnistuttu vahvistamaan kaupungin palveluksessa olevan lääkärihenkilökunnan osalta. Kaupungin tilikauden tulos säilyi lievästi positiivisena ja oli hiukan vuotta 2009 parempi. Kokonaisuutena kaupungin taloudellinen tilanne säilyi hyvällä tasolla. Kertynyttä ylijäämää oli vuoden 2010 lopussa 13,6 milj. euroa. Myöskään uutta lainaa ei tilikauden aikana otettu. Virtain työttömyysaste tammikuun 2011 lopussa oli 10,8%, mikä oli vuoden takaista kaksi prosenttiyksikköä pienempi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen väestöpohjavelvoitteiden kannalta ovat Virtain osalta edelleen auki. Eduskunta päätti Paras -lain muuttamisesta siten, että siihen lisätään säännökset valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos kunnat eivät oma-aloitteisesti ole muodostaneet lain edellyttämää väestöpohjaa täyttävää yhteistoiminta-aluetta tai jos kunta ei ole antanut yhteistoiminta-alueelle säädettyjä tehtäviä. Lisäksi lakia on muutettu siten, että yhteistoiminta-alueille tulee siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa. Kunnilla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus siirtää myös nämä tehtävät yhteistoiminta-alueelle. Kuntien tulee tehdä sitovat päätökset puitelain edellyttämän vähintään noin asukkaan väestöpohjan täyttämisestä elokuun 2011 loppuun mennessä. Kokonaan vaille lain edellyttämiä ratkaisuja on 9 kuntaa, joista Virrat on yksi. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on toteuttanut tunnusteluita helmi-maaliskuussa aikana, jolloin työkokoukset neuvotteluhalukkuudesta on järjestetty naapurikuntien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tunnustelujen kautta haetaan ratkaisua siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa löydettäisiin lain mukainen ratkaisu. Investointien osalta siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen välille Virrat-Killinkoski on edennyt aikataulun mukaisesti ja suunniteltua pienemmin kustannuksin. Taloudellisesti merkittävä lämpölaitoksen saneeraus käynnistyi suunnittelulla ja laitostoimittajan valinnalla. Investointi on mittava ja arvoltaan noin 4,6 Me. Tilikauden aikana edistyttiin muutamien keskustataajamassa olevien maaalueiden hankinnassa. Investoinnit ovat kokonaisuutena ennätystasoa, sillä kuluvana vuonna on määrä käynnistyä myös Kalettomanlahden alueen kehittämishanke. Kuluvana vuonna eräs painopiste on elinkeinotoimi ja sen järjestäminen. Osana näitä järjestelyitä on tarkoitus selkeyttää elinkeinotoimen työnjakoa ja parantaa sen toimintaedellytyksiä. Myös joulukuussa 2009 hyväksytyn kaupungin strategian toimeenpano työllistää kuluvana vuonna. Strategian toimeenpanon lisäksi käynnissä on useita pienempiä kehittämishankkeita liittyen keittiötoiminnan järjestämiseen ja henkilökuljetusten uusi toimintamalli. Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki

4 4 1. Tilinpäätössäännökset Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja - asetuksen säännöksiä. Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityisasemassa. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Myös konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen laadinnassa tulee noudattaa kuntalain ja -asetuksen säännöksiä sekä kuntajaoston ohjeita tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen laatimisesta. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava ns. yleisiä tilinpäätösperiaatteita, jotka ovat - oletus toiminnan jatkuvuudesta - johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen - sisältöpainotteisuus eli asia ennen muotoa periaate - varovaisuuden periaate - tasejatkuvuuden periaate - suoriteperusteisuus - erillisarvostusta koskeva periaate Kaupungin tasekirja (= julkaisu tilinpäätös) on sidottava ja säilytettävä pysyvästi. 2. Tilinpäätösasiakirjat Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastuskertomus ja arviointikertomus. Tilinpäätöstä varmentavat tiedot ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. 3. Toimintakertomus Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kaupungin toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä asioista. Erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomus sisältää myös esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä Kaupungin hallinto ja sen muutokset Virtain kaupunginvaltuuston 27 jäsenestä 10 edustaa Suomen Keskustapuoluetta, 6 Sosiaalidemokraattista puoluetta, 6 Kokoomusta, 2 Vasemmistoliittoa, 2 Perussuomalaisia ja 1 Kristillisdemokraatteja. Kaupunginvaltuustossa puhetta johtaa Kalevi Saloranta (KOK) ja kaupunginhallituksessa Jorma Sojakka (KESK). Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä. Pitkäaikainen kaupunginjohtaja Tapani Leppänen sanoutui irti tehtävästään ja uusi kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki otti tehtävän vastaan kesällä Myös perusturvajohtaja vaihtui. Perusturvajohtaja Marjatta Iivonen siirtyi eläkkeelle. Virkaa on joulukuun alusta 2010 hoitanut määräaikaisena Jaana Ylä - Mononen. Tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet ja tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Luvussa 4.3., jossa käsitellään tilivelvollisuuteen liittyviä asioita, tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista, on tulosalueittain nimetty sekä tilivelvollinen toimielin että tilivelvollinen viranhaltija. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja ovat tilivelvollisia virkansa puolesta. Kaupunginvaltuusto vahvistaa tilivelvolliset hyväksymällä tämän tasekirjan.

5 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys kääntyi nousuun. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 %. Työttömyystilanne säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Keskimääräinen työttömyysaste oli 8,4 %. Erityisesti valtion, mutta myös kuntien velkamäärä lisääntyi. Julkisen sektorin velkapääoma oli 48,4 % bruttokansantuotteesta. Julkisen talouden alijäämä oli 2,5 %. Kuntien toimintamenot lisääntyivät vajaat 4 %. Verotulot olivat noin 3 % suuremmat kuin edellisenä vuonna ja valtionosuudet vajaat 9 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. (Luvut ovat TK:n ennakkotietoja.) Virtain vastaava toimintamenojen kasvu (ilman liikelaitosta) oli 3,9 %, verotulot lisääntyivät 3,0 % ja valtionosuudet 5,5 %. Uutta lainaa ei otettu ja lainapääoma aleni lyhennyksiä vastaavasti. Virtain kunnallistalous on edelleen vakaalla pohjalla. Väkiluku aleni edelleen. Ennakkotietojen mukaan virtolaisia oli vuoden 2010 lopussa Vuoden aikana syntyi 58 ja kuoli 111 kuntalaista. Vuoden 2009 voimakkaan taantuman jälkeen Virroilla alkoi teollisuuden elpyminen erityisesti loppuvuodesta Yritysten tilauskanta ja liikevaihto kasvoi ja lomautettuja otettiin takaisin töihin. Yleistilanne on toiveikas ja positiivinen ja uskoa parempaan on kaikilla toimialoilla. Vuodelle 2011 yritysten suhdannenäkymät ovat hyvät ja useissa yrityksissä on ryhdytty toteuttamaan investointeja ja jatkamaan panostuksia tuotekehityshankkeisiin Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan tulosta paransi ennakoitua parempi verokertymä erityisesti yhteisöveron osalta. Kuntien ja valtion välinen yhteisöveron tuoton jako-osuus on vuosina laman torjuntana noin 10 % - yksikköä kuntien hyväksi normaalitilanteeseen verrattuna. Valtionosuudet toteutuivat selvästi edellistä vuotta suurempina. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että valtionosuuksien kasvua rajoitetaan valtion yhtenä keinona vähentää velkapääomaa. Virtain tulokertymästä valtionosuudet (verotulotasaus mukaan lukien) ovat 46 % verorahoituksesta, 17,5 milj. euroa. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvelvoite vähintään asukkaan väestöpohjalle on edelleen avoinna. Ratkaisu tulee olennaisesti vaikuttamaan kaupungin toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun Kunnan henkilöstö Henkilöstömenot yhteensä olivat noin euroa alle edellisen vuoden henkilöstömenojen. Vakituisten viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkkasumma oli noin euroa edellistä vuotta suurempi, mutta sijaisten palkkasumma noin euroa edellistä vuotta pienempi. Sivukuluista poistui Kela maksu. Eläkemenoperusteinen maksu ja varhaiseläkemaksu nousivat yhteensä noin euroa. Varhaiseläkemaksu kerätään keskisuurilta kunnilta yhteisvastuullisesti ja eläkemenoperusteinen maksu (1,4 milj.) määräytyy kunnasta eläkkeelle jääneiden perusteella. Kaupungin henkilöstön hyvinvointia on vuodesta 1995 lähtien seurattu valtakunnallisessa Kunta 10 -tutkimuksessa. Viimeisin kysely henkilöstölle oli syksyllä vuonna Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että hyvinvointi työssä on kehittynyt myönteisesti aikaisempien vuosien tavoin. Keskeinen haaste hyvän palvelutuotannon säilyttämiselle on onnistuminen rekrytoinneissa ja mahdollisesti työurien pidentämisessä. Vuosina saavuttaa eläkeiän vuosittain keskimäärin 18,5 työntekijää. Suurin osa heistä on perusturvan toimialueella. Erityisesti avainhenkilöiden rekrytoinnissa on onnistuttava.

6 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä hallitukselle, esimiehille ja henkilöstölle. Tulosalueiden ydin- ja tukitoimintojen toimintaprosessit on suunniteltu ja ohjeistettu niin, että sisäinen valvonta toteutuu pääsääntöisesti niissä käytänteissä, joilla johdetaan, suunnitellaan ja ohjataan Virtain kaupungin toimintaa. Näin on varmistuttu toiminnan taloudellisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä siitä, että kaupunki toimii voimassaolevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi tuottaa kuitenkin vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Talousarvion laatimisohjeissa on korostettu vaikuttavuuden merkitystä. Tilinpäätöksen toteutumaraportin laadinnan yhteydessä on pyydetty arvioimaan riskien näkökulmasta tilikaudella havaittuja kehittämistarpeita. Asiasta on keskusteltu edelleen kaupungin johtoryhmässä. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä vahvistettiin seuraavat suunnittelukauden kehittämistarpeet: Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden kohdistuminen aiempaa selkeämmin vaikuttavuuteen Talousarvion laatimisohjeissa korostetaan henkilöstönäkökulmaa Vanhustenhuollon rakennemuutos, laitosvaltaisuudesta kotihoitoon, otetaan suunnitelmakauden painopisteeksi Konsernin toiminnan seurantaa ja omistajaroolin tiedostamista tehostetaan erityisesti tytäryhtiöiden osalta Vuoden 2011 talousarvion tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan suunnittelussa on vahvasti korostettu vaikuttavuuden arviointia. Samoin konsernin toiminnan suunnittelu ja omistajarooli on tiedostettu aiempaa vahvemmin. Vanhustenhuollon suunnitelma on valmistunut ja se tullaan käsittelemään valtuustotasolla vuoden 2011 aikana. Henkilöstönäkökulmaa ei erityisesti ole korostettu. Kaupunginhallitus pitää meneillään olevalla suunnittelukaudella kriittisinä kokonaisuuksina seuraavia asioita, joissa on onnistuttava hyvinvoivan virtolaisen ja hyvinvoivan kunnan turvaamiseksi: 1. Vaikuttavuuden tunnistaminen sekä toiminnassa että päätöksenteossa (= tehdään olennaisia asioita). 2. Kaupungin toiminnan terävöittäminen mahdollisten Paras hankkeen ratkaisujen jälkeen, uuden tilanteen vaatiman erityisosaamisen vahvistaminen ja kaupungin vahvuuksien tiedostaminen 3. Henkilöstön ja luottamushenkilöstön motivaation ja kuntalaisten luottamuksen säilyttäminen Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäistä tarkastusta on edelleen ostettu ulkopuolelta kuluneella tilikaudella. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kaupungin kuluneen vuoden tulojen riittävyyttä menoihin kuvataan tuloslaskelmalla ja rahoituslaskelmalla. Kaupungin rahoitusasema ja sen muutokset ilmenee taseesta Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tulos on euroa. Ulkoiset toimintakulut lisääntyivät 4 % edellisestä vuodesta, toimintakate lisääntyi 3,2 %. Verotulojen kasvu oli 3 % ja koko verorahoituksen, verotulot ja valtionosuudet yhteensä, 4,1 %. Kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön korotuksesta huolimatta kunnallisveron verokertymä kasvoi vain 0,6 %. Yhteisöveron kertymä oli 21 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Valtionosuudet, kunnallisveron ja kiinteistöverojen korotus sekä ennakoitua parempi yhteisöveron tuotto takasivat kohtuullisen tuloksen. Sekä maksu- että myyntituotot lisääntyivät. Vuosikate ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja. Vuosikate oli 1,2 milj. euroa pienempi kuin investointien nettomeno Toiminnan rahoitus ja rahoitusasema Kaupungin rahoitusasema on edelleen hyvä. Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku, kassan riittävyys, kertoo, että vuoden viimeisen päivän rahavaroilla olisi voitu maksaa yli kuukauden menot. Investoinneista rahoitettiin vuoden tulorahoituksella 67 %. Muu osa maksettiin kassavaroista, Uutta lainaa ei vuoden aikana nostettu ja entisiä lyhennettiin maksuohjelman mukaisesti 0,4 milj. euroa. Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 2,5 milj. euroa, 335 euroa/asukas. Virtain Yrityspalvelu Oy:n tasearvo kaupungin taseessa korjattiin hyvän kirjanpitotavan mukaisesti vastaamaan yhtiön omaa tasetta. Kaupungin taseen vastaavaa puolelta on tässä tilinpäätöksessä poistettu 1,5 milj. euroa pääomalainasta johtuvia saatavia. Velkasuhde kaupungin ja yhtiön välillä säilyy ennallaan. Korjaus pienentää kaupungin taseen edellisten kausien ylijäämää ja heikentää hieman omavaraisuusastetta. Kirjauksesta huolimatta taseen tunnusluvut ovat hyvät. Vuoden 2010 lopussa omavaraisuusaste oli 78,8 % ja taseen ylijäämä 13,6 milj. euroa. Seuraavilla sivuilla on kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tuhannen euron tarkkuudella lyhennettynä versiona. Taulukon alaosassa on tilinpäätöslaskelmista johdetut talouden tunnusluvut.

8 8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (=ulkoinen, Kaupunki+Marttinen+Vesihuolto) euroa euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos % 3,15 3,90 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus Muutos % 4,14 1,74 Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 22,6 21,8 Vuosikate/poistot % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä Kunnallisveron tilitykset Kinteistöveron tilitykset Osuus yhteisöverosta Verotulot yhteensä Muutos % 3,01-1,43 Veroprosentit Kunnallisvero 19,75 19,00 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,65 Vakituinen asuminen 0,35 0,30 Muu kuin vakituinen asuminen 0,95 0,90 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00

9 9 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 1) 67,2 67,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2) 60,6 53,5 Lainanhoitokate 3) 5,7 2,3 Kassan riittävyys, pv 4) 42,1 45,6 Asukasmäärä ) Kuinka suuri osuus investoinneista on rahoitettu tulorahoituksella. 2) Pääomamenojen tulorahoitus kertoo vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenon, antolainojen nettomuutoksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 3) Tulorahoituksen riittävyys lainojen hoitoon. Riittää, jos arvo on 1 tai suurempi. 4) Montako päivää vuoden 2010 kassasta maksut/365 olisi mahdollista k attaa rahavaroilla

10 10 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE (KAUP+VESIH+MARTTINEN) e 1000 e 1000 e 1000 e VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT OIKEUDET PERUSPÄÄOMA AINEELLISET HYÖDYKKEET MUUT OMAT RAHASTOT MAA-JA VESIALUEET EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ RAKENNUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET POISTOERO KONEET JA KALUSTO VAPAAEHTOISET VARAUKSET 800 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET B POISTOERO JA VAPAA- EHT.VARAUKSET ENNAKKOMAKS JA KES- KENER.HANKINNAT C PAKOLLISET VARAUKSET SIJOITUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT OSAKKEET JA OSUUDET VALTION TOIMEKSIANNOT MUUT SAAMISET LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT B TOIMEKSIANTOJEN VARAT E VIERAS PÄÄOMA VALTIONTOIMEKSIANNOT PITKÄAIKAINEN LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYIS- KATTEET LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAI- TOKSILTA C VAIHTUVAT VASTAAVAT LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ VAIHTO-OMAISUUS OSTOVELAT 9 9 AINEET JA TARVIKKEET LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT LYHYTAIKAINEN SAAMISET LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAI- TOKSILTA PITKÄAIKAISET SAAMISET LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 5 MYYNTISAAAMISET SAADUT ENNAKOT LAINASAAMISET OSTOVELAT MUUT SAAMISET MUUT VELAT SIIRTOSAAMISET SIIRTOVELAT LYHYTAIKAISET SAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 78,8 80,0 Suhteellinen velkaantuneisuus,% 20,7 20,5 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

11 Kaupungin kokonaistulot ja kokonaismenot KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT V.2010 TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,33 Toimintakulut ,30 Verotulot ,84 -Valmistus omaan käytt Valtionosuudet ,96 Korkokulut ,96 Korkotuotot ,30 Muut rahoituskulut 1 734,77 Muut rahoitustuotot ,30 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakoll.varausten muutos - pysyvien vast.hyödykk - pakoll.va.lis(+),väh(-) luovutusvoitot ,55 Pys.vast.hyöd.luov.tappiot ,02 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet inv.meno ,43 Investointimenot ,32 Pys.vast.hyöd.luov.tulot ,20 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam.lisäys ,00 Antolainasaamisten vähenn Pitkäaik.lain.vähennys ,39 Pitkäaik.lain.lisäys Lyhytaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen lis.ys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennys Kokonaistulot yhteensä ,81 Kokonaismenot yhteensä ,72 Täsmäytys: Kokonaistulot-kokonaismenot = , ,72= ,91 Muut maksuvalmiuden muutokset-rahavarojen muutos = , ,12= ,91 Ero Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupungin tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuusyhteisöistä on pääomaosuusmenettelyllä yhdistelty Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Kiinteistö Oy Illansuu ja Virtain Virastotalo Oy Konsernin toiminnan ohjaus Konserniohjaus jaetaan omistajaohjaukseen ja tytäryhteisöjen valvontaan. Omistajaohjaus on kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista. Tytäryhtiöiden valvontaa koskevia ohjeita annetaan kunnan omille toimielimille ja viranhaltijoille. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää valtuusto. Vuodelle 2009 asetettujen tavoitteiden toteuma on luvussa 4.1, tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Kuntakonsernissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden aikana.

12 12 Omistukset kunnan konsernissa 2010 Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus omistus- omistus omasta vieraasta tilikauden TYTÄRYHTEISÖT: osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Kiint.Oy Virtain Vuokratalot Virrat 100% 100% , ,97 0,00 Virtain Yrityspalvelu Oy Virrat 100% 100% , , ,61 Kiint.Oy Killinpolku Virrat 75% 75% , , ,38 Kiint.Oy Virtain Opiskelijaasuntola Virrat 100% 100% , ,71 449,46 Kiint.Oy Virtain Veteraanit Virrat 76,92% 76,92% , ,27 0,00 Kiint.Oy Tyrkönrivi Virrat 100% 100% , , ,25 Virtain Jäähalli Oy Virrat 62,80% 62,80% , , , , , ,87 KUNTAYHTYMÄT: tilikauden yli/alijäämästä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampere 1,61% 1,61% , , ,50 Pirkanmaan Liitto Tampere 1,68% 1,68% , , ,50 Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä Tampere 4,61% 4,61% , , ,53 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoki 0,91% 0,91% , , , , , ,38 OSAKKUUSYHTEISÖT: Kiint.Oy Virtain Virastotalo Virrat 25,40% 25,40% , ,82 - Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Virrat 38,30% 38,30% , , ,16 Kiint.Oy Illansuu Virrat 39,00% 39,00% , ,73 - Kiint.Oy Kanttorinrinne Virrat 39,00% 39,00% , , , , ,70

13 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Virtain kaupungin konserniohje on hyväksytty Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kaupunginhallitus on vuosittain päättänyt antaa kaupunginvaltuustolle raportin tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumasta tilanteen perusteella. Tytäryhteisöillä on velvollisuus antaa kaupungille tilinpäätöksen yhteydessä tiedot taloudellisesta tilanteestaan (konserniohje 5). Kaupunkia konserniyhtiössä edustavien tehtävä on huolehtia siitä, että konserniohjeen periaatteita ja menettelyjä noudatetaan tytäryhtiöissä. Merkittäviä asiakokonaisuuksia hallinnoinnissa ovat omistajalle tuotettavan lisäarvon turvaamiseksi mm. - hallituksen koostumus myös asiantuntemusta korostaen ja esteellisyysnäkökohdat huomioiden - hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävien, toimivaltuuksien ja vastuiden tarkoituksenmukainen kirjallinen määrittely - hallitustyöskentelyn tehokkuus mukaan lukien hallitustyöskentelyn valmistelun laatu ja hallituksen jäsenten edellytykset ja mahdollisuudet paneutua yhtiön asioihin riittävästi (konserniohje 4) Henkilöstöpolitiikan osalta edellytetään, että noudatetaan soveltuvin osin kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Johtavaa toimihenkilöä valittaessa on konsernin johdon näkemykset selvitettävä. Konserniohjauksen tukemiseksi kaupunki on edellyttänyt tytäryhteisöjen yhtiökokouksilta, että tytäryhteisöissä valitaan vastuulliseksi tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastajaksi valitun yhteisön osoittama tilintarkastaja. Kaikissa tytäryhteisöissä edellytys on toteutunut vuoden 2009 tilintarkastuksessa. Tämä keskitetty tilintarkastus palvelee konsernin johtamista ja valvontaa sekä osaltaan varmentaa konsernitilinpäätöksen oikeellisuutta. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kuntakonsernia ja seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle (konserniohje 3).

14 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut euroa euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta Toimintakate Muutos % 2,18 3,85 Verotulot Valtionosuudet Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot 1 Satunnaiset erät 7 0 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 6 23 Vähemmistöosuudet Tilikauden yli/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 43,0 42,0 Vuosikate/poistot % Vuosikate euroa/asukas Asukasmäärä

15 15 Konsernitase ja sen tunnusluvut e 1000 e 1000 e 1000 e VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET PERUSPÄÄOMA AINEELLISET HYÖDYKKEET ARVONKOROTUSRAHASTO MAA-JA VESIALUEET MUUT OMAT RAHASTOT RAKENNUKSET EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET VÄHEMMISTÖOSUUDET ENNAKKOMAKS JA KES- KENER.HANKINNAT SIJOITUKSET POISTOERO OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET VAPAAEHTOISET VARAUKSET MUUT OSAKKEET JA OSUUDET B POISTOERO JA VAPAA- EHT.VARAUKSET MUUT SAAMISET C PAKOLLISET VARAUKSET B TOIMEKSIANTOJEN VARAT D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT E VIERAS PÄÄOMA VAIHTO-OMAISUUS PITKÄAIKAINEN SAAMISET LYHYTAIKAINEN PITKÄAIKAISET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLU- VUT Omavaraisuusaste, % 63,5 63,9 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,1 36,4 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Asukasmäärä

16 Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta. Virtain kaupungin taseessa on 13,1 milj. euroa edellisten tilikausien ylijäämää. Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,78 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Siirretään kaupungintalon peruskorjauksen euron investointivaraus poistoeron lisäykseksi. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelmien mukaisesti ,97 euroa. Ylijäämä, ,75 euroa siirretään taseen ylijäämätilille.

17 17 4. Talousarvion toteutuminen Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Tavoitteen merkitystä ja noudattamista korostetaan kuntalain eri säädöksissä: valtuusto päättää ylimpänä toimielimenä kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, määrärahan ja tuloarvion on liityttävä tavoitteeseen ja kunnanhallituksen on annettava toimintakertomuksessa selvitys tavoitteiden toteutumisesta Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen Virtain Yrityspalvelu Oy (omistus 100 %) Yhtiön toiminnan tarkoitus on kaupungin elinkeinoelämän ja matkailun edistäminen. Osakeyhtiö vastaa osaltaan kaupungin elinkeinopolitiikasta yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Tässä on valtuuston yhtiölle asettamat tavoitteet. Kaupungin elinkeinopoliittiset operatiiviset tavoitteet ovat hallituksen alaisen toiminnan tulosalueella, missä ne on myös resurssoitu. Kaupunki tukee osakeyhtiötä vuosittain euron toimintaavustuksella. Lisäksi kaupunki maksaa projektien kuntaosuudet. Yhtiö välittää ja tekee päätökset kaupungin investointituen jakamisesta, vuositasolla n euroa. Investointitukia on jaettu PK ja mikroyrittäjille yhteensä euroa vuonna Päätökset koskivat 6 yritystä. Vaikuttavuuden näkökulma Muovi- ja metalliteollisuus Tavoite (menestystekijä) Yritysten toimintaedellytysten/kehityksen turvaaminen Tavoitetaso T&K hankkeet P2B hanke alueellisena Uusi hankevalmistelu yhdessä TTY:n kanssa Seuranta TOTEUMA Toteutuneet hankkeet P2B Hanke toteutunut alueellisena ja maakunnallisena (Sastamala & Ylä-Pirkanmaa.) Toimenpiteitä toteutettu hankkeen aikan neljässätoista yrityksessä yhteensä 91 kp(22 kpl T&K hankkeita 2010)l. Toimenpiteet ovat olleet tutkimusta,kehittämistä,konsultointia,hankesuunnittelua ja-evaluointia; viisi TEKES-Hanketta ja viisi ELY:n rahoittamaa hanketta. Hankkeet ja toimenpiteet ovat olleet omien tuotteiden kehittäminen, osto- ja hankintatoimen kehittäminen, kilpailukyvyn kehittäminen, teollinen yhteistyöverkosto, vertaisoppiminen. Uusi hanke ENY- energia ja ympäristö on valmisteltu yhdessä TTY:n ja YPY:n kanssa ajalle Toimitilat Yrittäjyyden edistäminen Vuokrattavien hallien kunnossapito ja täysimääräinen hyödyntäminen Kestävä taloudellisuus Elinkeinopoliittisen ohjelman ja IMAGOtutkimuksen toimenpiteiden toteuttaminen yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa,ja uusi kehittämishanke yhteistyönä yrittäjäyhdistysten kanssa Vuokrahallien käyttöaste 100% Vuokratulot kattavat käyttömenot ja poistot 1 2 elinkeinoseminaaria Yhteinen kehittämishanke Uusien yritysten hankkiminen Seuranta Vuokrahallien käyttöaste n. 90% Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet 2 uuta yritystä muuttaa paikkakunnalle Hyödynnetty kunnossapito täysmääräisesti Vuokratulot kattaneet käyttömenot 2 elinkeinoseminaaria järjestetty: Rahoitusseminaari ja Vauhtia uuteen nousuun Virtain Yrittäjät ry. ei ryhtynyt toteuttamaan hanketta saatuaan siihen hyväksytyn hankepäätöksen.

18 18 Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot (omistus 100 %) Tavoite: Vuokriin tullaan alustavien laskelmien mukaan tekemään 0.30 /m²/kk vuokrankorotus. Tämän jälkeen keskimääräinen vuokra ilman uusinta taloa on 6,90 /neliömetri/kuukausi. Toteutuma: Korotus toteutui suunnitellusti 0, 30 /m²/kk, Korotuksen jälkeen keskimääräinen tasausvuokra oli 7,10 /m². Muissa kiinteistöissä alin keskimääräinen vuokra oli 5,50 ja ylin 8,65 /m². Tavoite: Vuonna 2010 lainojen lyhennykset tulee nousemaan huomattavasti. Lainojen lyhennysohjelmasta käynnistetään keskustelut Handelsbankenin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa neuvotellaan kahden luoton koron järjestämisestä. Toteutuma: Valtiokonttorin lainat korvattiin edullisemmalla lainalla, jonka pääoma oli Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma lisääntyi 0,2 milj. euroa. Tavoite: Käyttöaste pyritään edelleen säilyttämään 95 prosentissa. Käyttöasteeseen eniten tulee vaikuttamaan, miten saamme uuden talon vuokrattua. Toteutuma/ riski: Aravalainoitteisten asuntojen käyttöaste oli 96 %. Uuden talon käyttöaste oli heikko. Vapaarahoitteisten talojen tulos oli tappiollinen, Yhtiön toimitusjohtajan mukaan Vuokratalot Oy ei selviä Linjatie 1 lainojen lyhennyksistä ( /vuosi) ilman kaupungin avustusta. Tavoite: Remonttikustannuksissa tullaan hakemaan säästöjä. Tämä tietää sitä, että aiempien vuosien tasosta joudutaan jonkin verran tinkimään. Toteutuma: Remonttikustannukset olivat eli pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Tavoite: Kiinteistöjen ylläpito pyritään hoitamaan tulorahoituksella. Louhenkadun asuntolalle on paloviranomaisten määräyksestä suunnitteilla sprinkleri-järjestelmän asentaminen. Tästä aiheutuvat kustannukset tulevat ilmeisesti olemaan sen verran suuret, että joudumme turvautumaan lainarahaan. Toteutuma: Asennusta on lykätty. Asuntolan muutoksen suunnittelu on kaupungin perusturvalautakunnassa vireillä, joten sprinklerijärjestelmän asentaminen yhdistetään muutostöihin. Tulos parani. Vuoden tulos oli +0, mutta poistoja tehtiin kaikkiaan euroa (v ) Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit (omistus 76,92 %) Tavoite: Vuokratasoa suunnitellaan nostettavaksi 0,15 /m²/kk. Toteutuma: Korotus toteutui suunnitelman mukaisena. Tavoite: Tarvittavat huoneistoremontit, joista suurimpia ovat keittiöiden ja kylpyhuoneiden saneeraukset, hoidetaan tulorahoituksella. Toteutuma: Isommatkin huoneistoremontit toteutuivat tulorahoituksella. Tavoite: Käyttöaste, mahdollisista huoneistojen vaihdoista ja remonteista huolimatta säilyy lähellä 100 prosenttia. Toteutuma: Kaikki huoneistot ovat olleet asuttuina. Kiinteistö Oy Killinpolku (omistus 75 %) Tavoite: Vuokratasoon tullaan tekemään 0,15 /m²/kk korotus vuoden alusta. Vuokrataso pyritään säilyttämään tasossa, jolla kohteen kiinnostavuus säilyisi. Toteutuma: Korotus toteutui suunnitelman mukaisena. Tavoite: Käyttöaste pyritään säilyttämään 85 prosentissa. Toteutuma: Käyttöaste oli 87,4 %. Tavoite: Noudatetaan Valtiokonttorin hyväksymää velkajärjestelyohjelmaa. Toteutuma: Ohjelmaa on pystytty noudattamaan hyvin. Yhtiön tulorahoituksella on myös pystytty pieniin huoneistoremontteihin.

19 19 Kiinteistö Oy Tyrkönrivi (omistus 100 %) Tavoite: Ryhmiksen vuokrataso + 3 %. Huoneistojen korotukseksi on kaavailtu 0,23 /m²/kk Käyttöastetta pyritään nostamaan. Toteutuma: Korotukset toteutuivat suunnitellusti. Yhtiön kuudesta asunnosta vain kaksi on vuokrattuna. Rahaa remontteihin ei ole. Riski: Yhtiön lainapääoma ( ) erääntyy vuonna Yhtiön toimitusjohtajan mukaan kaupungin tulee harkita avustusta, jolla laina maksetaan pois ja kiinteistö myydään joko asuntoosakkeina tai sellaisenaan ulkopuolisille. Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat (omistus 100 %) Tavoite: Yksittäiset asunnot ovat täynnä, mutta soluasuntojen käyttöaste on vain 40 %. Asuntoja on mahdollista vuokrata ympärivuotisesti, mutta kesähotelli jatkaa toimintaansa ainakin kesän Soluasuntojen houkuttelevuutta pyritään parantamaan. Toteutuma: Vuoden 2010 käyttöaste oli 93 %. Kesähotelli jatkaa uudella sopimuksella vuodet Virtain Jäähalli Oy (omistus 62,80 %) Tavoitteena oli1100 käyttötuntia 300 koululaisten käyttötunnin lisäksi. Tavoite toteutui. Curling toiminnasta vastaa Kiekkokarhut, jäähalliyhtiö turvaa harrastuksen vaatiman korkeatasoisen jään. Taloudellinen tavoite oli, että vuosittain jäähalliyhtiön tulee kattaa käyttötuloilla sekä käyttömenot että poistot. Yhtiön tilikauden voitto oli euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä supistui n euroon. Uhkana on EU säädösten vaatima kylmälaitteiden uusinta vuonna Alustava hintahaarukka on noin euroa. Yhtiön on tarkoitus rahoittaa hankinta säästöillä ja lainalla. Toimitusjohtajan mukaan nykyisen kaupungin ja yhtiön välisen käyttö- ja huoltosopimuksen ehdot riittävät turvaamaan kehityksen ja jatkuvuuden. Osakkuusyhtiöt Kaupungin osakkuusyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Virtain Virastotalo (omistus 25,4 %), Koillis- Satakunnan Sähkö Oy (omistus 38,3%), Kiinteistö Oy Illansuu (omistus 39 %) ja Kiinteistö Oy Kanttorinrinne (omistus 39 %). Tavoite: Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on osakkuusyhteisöistä merkittävin. Kaupunki odottaa, että yhtiö toimii siten, että sähkön myyntihinta sekä siirtohinta ovat kilpailukykyiset verrattuna vastaavissa verkosto-olosuhteissa toimiviin sähköyhtiöihin ja lisäksi kaupunki edellyttää osingon euromäärän säilyvän nykyisellä tasolla n ). Toteutuma: Tavoitteet ovat yhtenevät yhtiön kanssa. Tavoitteet toteutuivat Liikelaitos Marttisen tavoitteiden toteutuminen Liikelaitos Marttinen on Marttisen saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä toimiva nuoriso- ja matkailukeskus. Liikelaitoksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa valtakunnallisille nuorisokeskuksille lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävän tuloskeskustelun mukaisesti. Nuorisoasetuksen mukaisena tavoitteena on, että keskuksen toiminnasta vähintään 2/3 on nuorisokäyttöä. Nuorisotoiminnan menoihin saadaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Nuorisolakiin perustuvan ensisijaisen tehtävänsä mukaan Marttinen palvelee alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta edistävää toimintaa ja toimii tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Marttisen kokous- ja juhlatalotoiminta tukee ja luo mahdollisuuksia keskuksen ympärivuotiselle nuorisotoiminnalle. Vastuu Perinnekylän rakennuksista ja alueesta säilyy Nuorisokeskus Marttisella. Kaupunki edellyttää, että Kulttuuri- ja matkailutoimikunnan raportissa kirjatut vuosikorjaukset toteutetaan vuonna Työhön on mahdollista osoittaa kaupungin työpaja ja työ rahoitetaan kaupungin

20 20 myöntämästä euron avustuksesta. Suunnitelman kustannusarvio on noin euroa. Kaupunki avustaa Perinnekylän ylläpitämistä vuonna eurolla. Marttinen lyhentää vuosittain kaupungin korotonta antolainaa euroa (pääoma ). Kaupunginvaltuuston Marttiselle asettamat sitovat tavoitteet: Tuloksellisuuden Tavoite (menestystekijä) Tavoitetaso Toteutuma näkökulmat Palvelut Nuorisokäytön määrä (101,4 %) nuorisokäyttöpäivää Toiminnan laatu Asiakastyytyväisyys 4,38 vähintään 3,5 asteikolla 1-5 (erittäin tyytyväinen) Kokous- ja juhlatoiminta käyttöpäivää ( 76,6 %) Talous Kestävästi taloudellinen toiminta Tulos vähintään ,19 Liikelaitos Marttisen nuorisotoiminnan tavoite käyttöpäivillä mitattuna ylitettiin (toteutuma 101,4 %). Lisäksi nuorisokäytön osuus oli valtakunnallisille nuorisokeskuksille valtioneuvoston asetuksessa määritellyn tavoitteen mukainen (vähintään 2/3 käytöstä on nuorisokäyttöä). Vuoden 2010 nuorisokäytön osuus Marttisessa oli 75,5 %. Kokous- ja juhlatalotoiminnan toiminnan käyttöpäivien määrä jäi alle tavoitteen (toteutuma 76,6 %). Tavoitteen alittuminen johtui mm. vanhan pappilan remontista (yli 2 kk pois käytöstä). Asiakastyytyväisyyttä mitattiin palautelomakkeella. Saadun palautteen keskiarvo oli asteikolla 1-5 mitattuna 4,38 (tavoite vähintään 3,5). Liikelaitoksen taloudellinen tulos (ylijäämä ,19 ) oli huomattavasti talousarviotavoitetta parempi (tavoite ). Muut tavoitteet: Perinnekylän rakennuksista kunnostettiin lähes kaikki kulttuuri- ja matkailutoimikunnan listalla olleet kohteet. Hanke toteutettiin yhteistyössä kaupungin ympäristöpajan kanssa. Osa kohteista toteutettiin esitettyä laajempina (esim. Mikontalo). Rajalahden pihassa olevalle varastorakennukselle ei tehty mitään, sillä se on täynnä luetteloituja museoesineitä, joille tarvitaan sijoituspaikka ennen kuin rakennuksen suhteen voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Liikelaitos Marttinen lyhensi Lomasaaren peruskorjauslainaa kaupungille suunnitellusti Lainaa on jäljellä yhteensä (pitkäaikainen , lyhytaikainen ). Laina-aikaa on saakka.

21 Kaupungin hallintokuntien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Kunnan toimintaa ohjataan talousarvion käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tulosalueittain tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen. Tilinpäätöksessä selvitetään talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumien poikkeamat talousarviosta ja selvitetään poikkeamien syyt. Toivottua lopputulosta (=vaikuttavuus) edistävää operatiivisten tavoitteiden asettamista on edelleen pyritty kehittämään. Merikanto-opiston ja lämpölaitoksen sitova määräraha on nettomeno, toimintakulujen ja tuottojen erotus. Muilla tulosalueilla sitova määräraha eli valtuuston myöntämä, käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttöön on toimintakulut ja tuloarvio on tulotavoite. Käyttötalousosan lopussa on yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden käytöstä.

22 22 Toimielin : KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä toimielin kunnallishallinnossa. Kuntalaki 13 Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) ALKUPERÄI- MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA POIKKEAMA NEN TA KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTAMENOT , ,19 TOIMINTATULOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,19 SUUNNITELMANMUKAISET POIS- TOT TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,19 Toimielin : TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan Kuntalain mukaisena tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) ALKUPERÄI- MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA POIKKEAMA NEN TA TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAMENOT ,52-424,52 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,52-424,52 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,52-424,52 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : KAUPUNGINHALLITUS Tilivelvollinen viranhaltija : Kaupunginjohtaja Tapani Leppänen vs Kaupunginjohtaja Tuomo Sirnelä Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida kaupungin päätöksentekoa, organisaation ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä taloutta siten, että kaupunki kehittyy kaupunkikonsernille hyväksytyn strategian ja valtuuston muutoin määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Yksityiskohtaisemmin kaupunginhallituksen tehtävät määräytyvät kuntalain 23 :n ja kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan. Lisäksi konserniohjeen 3 :n mukaan kaupunginhallituksen kuuluu mm. seurata kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi sekä antaa valtuustolle selvitys tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta tilinpäätöksen yhteydessä.

23 23 Tulosaluetason tavoitteet ja määrärahat Toimielin: Kaupunginhallitus Tulosalue: Hallitus Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Tapani Leppänen vs Kaupunginjohtaja Tuomo Sirnelä Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Kaupunginhallituksen toiminnan painopiste on johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut tuotetaan lain mukaan, menot ja tulot ovat tasapainossa sekä kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat. Tarkemmat linjaukset ovat vuoden 2009 loppuun mennessä hyväksytyssä kaupungin strategiassa, jonka toteutumista hallitus valvoo ja edistää. Kaupungin strategiaan ja lautakuntatason vaikuttavuustavoitteisiin perustuvat sitovat operatiiviset tavoitteet ja niiden seuranta: Tuloksellisuuden näkökulmat Palvelut Tavoite (menestystekijä) Tavoitetaso Seuranta Toteutuma Kaupungille hyväksytyn strategian toteutuminen Strategian toteuttaminen Toteutumisen puolivuotisraportti, tilinpäätös ja arviointikertomus Strategian toteuttaminen on aloitettu useimpien tehtävien osalta Sisäisen turvallisuuden suunnitelman laatiminen Seurataan ja arvioidaan Paras-hankkeen toimeenpanoa. Suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi Lainmukaisen ratkaisun aikaansaaminen. Tilinpäätös. Tilinpäätös. Ssuunnitelma odottaa viimeistelyä ja hyväksyntää Ei toteutunut Toimintatapojen kehittäminen Organisaatio ja henkilöstö Strategisen johtamisen kehittämisohjelma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä Ohjelma laadittu ja hyväksytty Johtamisjärjestelmästä päätös / päätökset Raportointi ohjelman täytäntöönpanosta Tilinpäätös Ohjelman laatiminen aloitettu joulukuussa Laatiminen aloitettu lokakuussa Hyväksytyn kaupunkistrategia toimeenpano on aloitettu useimpien tavoitteiden osalta. Toimeenpano on kuitenkin joiltakin osin vasta alkuvaiheessa, sillä toimenpiteet vaativat huolellista suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttaminen ajoittuu useammalle vuodelle. Paras-hankkeen osalta lainmukaista ratkaisua ei löydetty vuoden 2010 aikana. Paras-lain muutos asetettiin vireille syksyllä 2010 ja lain mukaisen Paras-ratkaisun löytäminen asetettiin vuoden 2011 tavoitteeksi. Turvallisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä naapurikuntien kanssa, mutta sitä ei ehditty viranhaltijamuutosten vuoksi viimeistellä ja tuoda hyväksyntäkäsittelyyn Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) ALKUPERÄI- MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA POIKKEAMA NEN TA HALLITUS TOIMINTAMENOT , ,81 TOIMINTATULOT , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,81 SUUNNITELMANMUKAISET POIS- TOT , ,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,01

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 31.03.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2013-14

Talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2013-14 VIRTAIN KAUPUNKI 1 2012 2012 ja taloussuunnitelma 2013-14 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Pirkkalan kunta

TILINPÄÄTÖS 2010. Pirkkalan kunta TILINPÄÄTÖS 2010 Pirkkalan kunta Valtuuston hyväksymä 6.6.2011 Strategiasta toteutukseen Vuonna 2010 Pirkkalan kasvu saavutti jälleen uuden rajapyykin. Väestömäärä ylitti 17.000 tuhatta asukasta prosentuaalisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN TASEKIRJA

MULTIAN KUNNAN TASEKIRJA MULTIAN KUNNAN TASEKIRJA KH: 31.3.2015 91 Tark.ltk: KV: SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSSÄÄDÖKSET 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys 3 Kunnanjohtajan katsaus v. 2014 3 Kuntien

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 15.6.2015

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TP 2012 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1-2 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne 4 Kuntatalous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013

TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 6.5.2013 Kunnanvaltuusto. 2013 Sisällysluettelo 1. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 4 3. TOIMINTAKERTOMUS... 5 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot