JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto AIKA :00-19:30 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI JOROISTEN MUSIIKKIYHDISTYKSEN TAKAUSANOMUS 16 KOTKATHARJU-VALVATUS OSAYLEISKAAVA JOROISTEN VANHUSTENTALOSÄÄTIÖN LAINOJEN TAKAUS/TARKENNUS 18 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS VUODELTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA KAAVOITUSKATSAUS TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN 24 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-4 KK YHTENÄISKOULUUN SIIRTYMINEN KUNNANJOHTAJAN VAALI VALTUUSTOALOITE/SIVISTYSJOHTAJA

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Valtuusto LÄSNÄ Hakala Anita Hytönen Sirpa Intke Juha Isoniemi Ari-Pekka Jaakkola Antero Janhunen Rauni Juutilainen Sari Kansanoja Maija-Riitta Kautto Jani Keinänen Risto Kotivuori Esko Kuitunen Niilo Kuivalainen Jaana Lahti Mari Lantto Pekka Leväinen Saara Leväinen Virva Oksiala Leea Pentikäinen Matti Pärnänen Eero Taskinen Sabine Tervonen Paavo Toroi Jari Viirimaa Hannu Häyrinen Mikko vara Honkapuro Outi vara Kuronen Jorma vara Björn Irma kh:n Hotarinen Tenho kunnanjohtaja Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä Lisätiedot POISSA Kuronen Jaakko Räisänen Pauli Viljakainen Pekka ALLEKIRJOITUKSET Sari Juutilainen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Joroinen Sabine Taskinen Paavo Tervonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtuusto 12 Kuntalain 64 "kunnan ilmoitukset" on seuraava: "Kunnan ilmoituk set saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitus taululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Valtuuston työjärjestyksen 8 :ssä "kokouskut su" tode taan seuraavaa: "Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niil le, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoi tus taululla. Kokouskutsussa on ilmoi tettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat." Valtuuston työjärjestyksen 10 :ssä "kokouksesta tie dot taminen" todetaan seuraavaa: "Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineis sä, joissa valtuusto on päättä nyt kokouksistaan ilmoittaa." Kuntalain 58 :ssä "päätösvaltaisuus" todetaan seuraavaa: "Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol masosaa valtuute tuista on läsnä." Valtuuston työjärjestyksen 14 "nimenhuuto" on seuraava: Valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aak kosjärjestykses sä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja to teaa esteen il moittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko val tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen." Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valtuusto 13 Kokouksessa laadittavan pöytäkirjan tarkastamista varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valtuustossa on noudatettu käytäntöä, että tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuoron mukaan. Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sabine Taskinen ja Paavo Tervonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sabine Taskinen ja Paavo Tervonen.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI 30/00.00/2013 KH Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kun taan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi tä ja tarpeellinen määrä varaiä, kuitenkin vähintään viisi. Varaet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohta jaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sekä ten että varaten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kun nallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai vara, joka keskusvaalilautakunnalle toi mitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valit sijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakun nan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Käytännössä työskentelyes te voi tulla ajankohtaiseksi vasta seuraavissa kunnallisvaaleissa vuoden 2016 syksyllä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että keskusvaalilau takuntaan valitaan 5 tä sekä yhtä monta yhteistä varatä vuosiksi Lisäksi valtuusto määrää istä yhden pu heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kunnanhallituksen esitys keskusvaalilautakunnaksi : Raimo Salkinoja, pj Marjo Pulliainen, vpj Kirsti Pehkonen Riitta Hotarinen avoin Varaet, jotka tulevat tässä järjestyksessä ten sijaan 1. Lauri Särkkä 2. Hanna Nykänen 3. Ansa Haapalainen 4. Kari Otranen 5. Maarit Räisänen.

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto KH Keskusvaalilautakunta : Raimo Salkinoja, pj Marjo Pulliainen, vpj Kirsti Pehkonen Riitta Hotarinen Janne Aimasmäki. Varaet, jotka tulevat tässä järjestyksessä ten sijaan 1. Lauri Särkkä 2. Hanna Nykänen 3. Sakari Kakriainen 4. Kari Otranen 5. Maarit Räisänen. Kirsti Pehkonen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jä se nyydes tä paikkakunnalta poismuuton takia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kes kus vaa li lau ta kun taan valitaan uusi Kirsti Pehkosen tilalle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että keskusvaalilautakuntaan valitaan Kari Otranen ja hänen tilalleen neljänneksi varaeksi Niilo Kuitunen. Valtuusto 14

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto JOROISTEN MUSIIKKIYHDISTYKSEN TAKAUSANOMUS 115/02.04/2014 Elinkeinojaosto (Valmistelija elinkeinoasiamies Aarre Damski puh ) Joroisten kunnan ja Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n välille on solmittu yhteistyösopimus Sopimus päättyy Joroisten kunta on ollut takaajana Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n luo tol li ses sa pankkitilissä. Takaus on päättynyt Joroisten kunnanhallitukselle osoitetun, päivätyn ano muksen mukaisesti Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n hallitus anoo Jo roisten kunnalta takausta euron suuruiselle luo tol li sel le tilille. Tilin numero on FI Liite 1. Elinkeinojaos esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy ta kausano muk sen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Takaus päättyisi Tuolloin päättyy myös yh teis työ so pi mus. KH Kuntalain 13 6 mom. mukaan valtuuston on päätettävä asiasta, jo ka koskee takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Yhteistyösopimuksen mukaan kunta suorittaa Joroisten mu siik ki päivil le euron avustuksen vuosittain. Musiikkiyhdistyksen velvoit teet käyvät selville yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimus liitteenä nro 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa oma vel kaisen takauksen Joroisten Musiikkiyhdistyksen Joroisten Osuuspankin luo tol li sel le tilille FI Takaus on suuruudeltaan euroa ja voimassa saakka.

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 15

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto KOTKATHARJU-VALVATUS OSAYLEISKAAVA 25/10.02/2013 KH (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ). Kunnan talousarvioon vuodelle 2010 on varattu määrä raha laaja-alaisen ja moniulotteisen osayleiskaavan laatimisesta alu eelle Kotkatharju - Valvatus - Tervaruukinsalo - VT 23 - Kuvansin asemakaava - Saimaan osayleiskaava - Golfin asemakaava - kir konkylän asemakaava. Kaavatyöstä on kerrottu myös valtuuston hy väksymässä kaavoituskatsauksessa Kaavatyö sisältää useita eri positioita: 1) Vahvistettava yleiskaava ranta-alueille rakennuspaik koineen sekä vahvistamaton osayleiskaava muille alueille oheisma teriaalina olevan liitekartan mukaisesti 2) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkistaminen suunnittelualueella 3) Kyläkaava -suunnitelmat 4) Mahdolliset keskitetyn vie märiverkoston alueet 5) Tuulipuistoalueen edellytykset 6) VT 5 kehittämisvyöhyke 7) VT 5 Rantasalmen eritasoliittymän alueselvitys 8) Kotkatharju - Kartano Golf Oy alueiden fyysinen ja toiminnallinen yhteys 9) Vektorimuotoinen Autocad 10) Oheistöitä tarjouspyynnön mukaisesti Tarjoukset on pyydetty Pöyry Finland Oy:ltä, FCG Fin nish Consulting Group Oy:ltä ja Ramboll Finland Oy:ltä. Tarjousten vertailuun liittyvät myös laatukriteerit tarjouspyynnön mukaisesti. Kaikki suunnittelutoimistot antoivat tarjouksen, joista kaavoitusarkkitehti Kaj Pirinen on tehnyt yhteenvedon. Tarjoukset kokonaisuudessaan ovat luettavissa kunnanjohtajalla. Oheismateriaalina osayleiskaava-alue, tarjouspyyntö sekä yhteenveto tarjouksista. Kunnanhallitus päättää antaa Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavan laatimisen FCG Finnish Consulting Group Oy:lle tar jouksen mukaisesti hintaan

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto KH Osayleiskaavaa koskeva viranomaispalaveri pidetään ELY - keskuksessa maanantaina ja osayleiskaavaan liit tyviä ajatuksia sekä sitä koskevaa osallistumis- ja arviointisuunnitel maa esitellään yleisölle tiistaina FCG Oy on laatinut osayleiskaavaa koskevan osallistu mis- ja arviointisuunnitelman, oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää asettaa Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ylei sesti nähtäville 30 päivän ajaksi. KH (Valmistelija aluearkkitehti Kaj Pirinen puh ) Kotkatharju - Valvatuksen laaja-alainen ja moniulotteinen osayleiskaavan laatiminen alueelle; Kotkatharju - Valvatus - Tervaruukinsalo - VT 23 - Kuvansin asema kaava - Saimaan osayleiskaava - Golfin asemakaava - kirkonkylän asemakaava; on nyt edennyt luonnosvaiheeseen. Tuulipuistoselvityksen edetessä maanomistajilta, joiden alueille olisi voitu sijoittaa tuulivoima loita, on ilmoitettu, että he eivät ole enää halukkaita toteuttaman lai toksia mailleen. Osasyynä tähän kantaan on myös se, että parhailla alueilla, joille voimaloita olisi voitu sijoittaa, pesii kalasääksi, jonka elinoloja tuulivoimaloiden sijoittaminen olisi heikentänyt. Myös Var kauden lentokentän sijainti asettaa rajoitteita tulivoimaloiden sijoitta miselle nykyisten vielä Suomessa voimassa olevien turvallisuusmää räysten johdosta. Kaavaan ei ole merkitty varsinaisia kyläkaavalainsäädännön mukaisia kaavalla voimaan tule via rakennuspaikkoja kuten ranta-alueille

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto merkitään. Niille olemassa oleville kyläalueille, joille katsotaan voitavan sijoittaa lisää kyläraken netta täydentäviä uusia asuinrakennuksia tiheämmin on kaavaan merkitty kyseiset alueet at-viivamerkinnällä joka kuuluu seuraavasti, (OHJEELLINEN KYLÄALUE, Suositeltava asuinrakentamisen alue.). Tällaisia kyliä ovat mm. Kolma ja Maavesi. Ranta-alueiden osalta on rakennuspaikkoja merkitty siten, että maan omistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu tulee turvatuk si. Kantatilamitoituksen mukaan on selvitetty kullekin vesialueelle ra kennuspaikkojen luku määrä entisen Etelä-Savon ympäristökes kuksen, nykyisen ELY:n ohjeistuksen mukaisesti ja samoilla periaat teilla kuin muissakin Jo roisten kunnan alueille laadituissa ranta-alueiden yleiskaavoissa on tehty. Ennen kaavaluonnoksen laatimista on koottu kaavaan liittyvät selvitykset. Selvityksissä tode tut ja esille nousseet mm. luonto- ja muinaismuistolain mukaiset kohteet on merkitty kaavaan ja ne asettavat osaltaan joitakin rajoit teita muulle kaavanlaadinnalle. Maanomistajien toiveita on kartoitettu mm. pidetyllä yleisötilaisuudella. Kaavaluonnos on esi telty eri viranomaisille pidetyssä viranomaisneuvottelussa ja kaava luonnos on esitelty kunnan kaavoitustoimikunnalle. Liite 1: Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavakartta. Muihin kaava-asiakirjoihin voi käydä tutustumassa kunnansihteeri Marjatta Savolaisen työ huoneessa ennen kokousta sekä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavaluonnoksen kaavaan liit tyvine asiakirjoineen yleisesti nähtäville vähintään 60 päivän ajaksi kesälomakauden johdosta. Samanaikaisesti kaavaluonnoksen näh tävillä pitämisen aikana pyydetään myös eri viranomaistahoilta lausunnot. Kaavoitustoimikunta

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavaluonnos siihen liittyvine asia kirjoi neen pidettiin yleisesti nähtävillä välisen ajanjakson ja kaavaluonnoksesta jär jestettiin kaksi asukkaille ja maanomistajille sekä muille asianosaisille tarkoitettua tapahtumaa; ja Sa man ai kai sesti kaa va luon nok sen nähtävillä pitämi sen ai ka na pyy det tiin myös eri vi ran omaista hoil ta lausunnot. Lausuntoja luonnoksesta antoivat seuraavat viranomaistahot: - Ympäristölautakunta - Etelä-Savon maakuntaliitto - Fingrid Oyj - Metsähallitus - Savonlinnan maakuntamuseo - Pohjois-Savon ELY - keskus - Etelä-Savon ELY - keskus Muistutuksia annettiin kaikkiaan 30 kpl. Kaavoitustoimikunta käsitteli luonnosta ja kirjasi seuraavaa: " Ampumarata merkitään. Ei ole kunnalla erillisiä paikallisesti arvokkaita kohteita. Kolman länsirannan lahden pohjan luo - merkintää tarkennetaan. Valvatuksen luoteisosassa olevaa luo - merkintää ei tule laittaa kaavaan, koska ko. alue on tarkoitus toteuttaa kosteikkona. Venevalkama Haukivedelle säilytetään kaavassa. Kolman Koto - alue laajennetaan MT - alueen reuinaan saakka. Kaava tulee seuraavaksi ehdotuksena nähtäväksi." Kaavoittaja on antanut vastineensa muistutuksiin ja lausu miin, oheismateriaalina. Luonnokseen liittyen nähtävilläoloajan jälkeen jätettiin kym me nen hen ki lön allekirjoittama aloite yhteisen venevalkaman sijoittamisesta Valvatuksen eteläosaan Joroisten kunnan vedenottamon ja vesirajan väliin sekä ko. alueelle johtavan tien merkitsemistä kaavaan. Aineisto esitellään ja käsitellään kokouksessa. Kaavoitustoimikunta tarkastelee Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavan kaava-aineistoa sekä luonnoksesta annettuja lausuntoja ja

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto muis tu tuksia ja päättää mahdollisista kaava-aineistoon tehtävistä tar ken nuksista sekä jatkotoimenpiteistä. Kaavaluonnos sekä tehdyt muistutukset esiteltiin kaavoitustoimikunnalle. Kaavoitustoimikunta päättää kaavasta esitettyjen huomautusten johdosta seuraavaa: - kaavatoimeksiannon mukaisia varsinaisia oikeusvaikutteisia kyläkaavoja ei tehdä vaan kyläalueille merkityistä at-alueista tehdään erilliset havainnekuvat - tehdään pyydetyt selvitykset ja lausunnot mm. ELY-keskukselle - Rantasalmentien ja 5-tien risteykseen merkitään uutta työpaikka-aluetta - Kojex Oy:n kiinteistö merkitään T-alueena ja kaavoitettavan alueen reunaa muutetaan vastaamaan ko. kiinteistön rajaa. - Kotkatharjun mahdollisen uuden vedenottamon paikka merkitään kaavaan - Valvatus-järvelle esitetään venevalkama-aluetta olemassaolevan leirintä-alueen yhteyteen Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kaa vaan tehtävien tarkennusten jäl keen kaa va asete taan ehdotuk sena nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain mu kai sesti. KH (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) FCG Oy on toimittanut kaavoitustoimikunnan päättämillä tarkennuksilla varustetun Kotkatharju - Valvatus osayleiskaava-aineiston kuntaan. Kaavoitustoimikunnan kokouksen jälkeen Huutokosken varavoimalai toksen vieressä oleva maa-alue muutettiin vielä työpaikka-alueeksi. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävissä kunnanjohtajan virkahuoneessa ja kokouksen aikana hallituksen kokoushuoneessa. Kaava-aineistoa tutkitaan sähköisesti kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaehdotuksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto Kaavoitustoimikunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen puh ) Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä ajalla Yleiskaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa ja 17 muistutusta. Valvatusjärven sekä Kolmajärven luontoalueiden merkinnöistä jä tetty jen muistutusten johdosta pidettiin palaveri maanomistajien ja heidän edustajansa kanssa ELY-keskuksen kanssa pidettiin viranomaisneuvottelu Yleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten sekä vi ran omais neu vot te lun pohjalta on kaavaehdotusta vielä muokattu seu raa vas ti: - Lisätty kaavakartan otsikko-osaan yleiskaavan olevan oi keus vaikut tei nen rantavyöhykkeellä. - Korjattu epäjohdonmukaisuudet kaavamääräyksissä käsitteiden ran ta vyö hy ke ja ranta-alue käytössä. - Lisätty Lustikullan pihapiiri kaava-alueen lounaisosassa SR-kohteek si. - Rajattu ohjeellisia kyläalueita (at) uudelleen. - Muokattu luo -alueiden kaavamääräystä ELY:n esityksen mu kaises ti (pl. maisematyölupa) - Muokattu luo -alueen piirrostekniikka ohjeellisen merkinnän mukai sek si. - Päivitetty Fingridin 400 kv linjan Huutokoski-Kontiolahti välin molem mat vaihtoehtoiset reitit kaavaan ohjeellisina uusina reitteinä. - Siirretty Vättilän hovin huvila Villan ja asuinrakennus val ta kun nal lises ti arvokkaisiin rakennussuojelukohteisiin. - Lisätty kaksi puuttuvaa muinaisjäännöskohdetta, Kolmajärven ki vikautisen asuinpaikan lounaisempi osa ja Kanavantien kivikautinen asuin paik ka. - Lisätty selostus Varkauden puolen kaavatilanteesta kuntien välisen ra jan lähistöllä. - Osoitettu moottorikelkkailureitti yhteystarvemerkinnällä. - Osoitettu Särkijärven itärannalle tilalle mitoituksen mu kai nen rakennuspaikka. - Tilan Rauhanmaja rakennuspaikka muutettu vakituiseen asu mi seen. - Tilan uutta rakennuspaikkaa siirretty länteen päin.

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto Tilojen , ja rantavyöhykkeellä si jaitse vat ei-omarantaiset olevat asuinrakennukset osoitettu A-1-mer kinnäl lä. - Yhdenmukaistettu maa- ja metsätalousalueiden aluevarausten kaa va mää räyk set selostuksen ja kaavakartan välillä. - Lisätty aluevaraus MT-1, jolla on osoitettu luonto- ja mai se ma sel vityk sen mukaiset paikallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat - Lisätty mitoituksen mukainen rakennuspaikka tilalle eteläisemmän Vuorijärven rannalla. Kaavaehdotus ja siihen tehdyt muutokset esitellään kokouksessa. Kaa va-ai neis to lähetetään toimikunnan ille sähköpostilla. Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan hy väksy mis tä. KH Kaavoitustoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kun nan val tuus tol le Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan hy väk symis tä kokouksessa esitetyllä muutoksella. Esitetty muutos oli Valvatuksen rannalla tilalla Haarukka 1:118 si jaitse van AM -rakennuspaikan ja sen edustalle piirretyn luo -merkinnän ra jauk sien muuttaminen. Kaavakartta ja kaavaselostus oheismateriaalina. Kunnanhallitus esittää valtuustolle Kotkatharju-Valvatus osa yleiskaa van hyväksymistä. Päätettiin järjestää kaavajärjestelmästä koulutustilaisuus ennen valtuuston kokousta. Valtuusto 16

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto Kaavakartta ja kaavaselostus oheismateriaalina. Juha Intke ja Virva Leväinen eivät esteellisinä ottaneet osaa asian käsittelyyn (maanomistus alueella).

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto JOROISTEN VANHUSTENTALOSÄÄTIÖN LAINOJEN TAKAUS/TARKENNUS 56/02.04/2014 KH KV Valtiokonttori ilmoittaa pidentäneensä kahden aravalainan lai na-aikaa. Lainojen velallinen on Joroisten Vanhustentaloyhdistys ja kunta on takaaja. Lainat on myönnetty ja Lainojen alkuperäiset pääomat ovat ,90 ja ,87 euroa. Vuoden vaihteessa saldot olivat ,03 ja ,32. Joroisten vanhustentaloyhdistys on keskustellut lainojen ko rois ta ja todennut niiden olevan vallitsevaan korkotasoon nähden kor keat. Valtiokonttori on pidentänyt laina-aikaa toisen lainan kohdalla 5 vuot ta ja toisen kohdalla 5,5 vuotta. Valtiokonttori on ilmoittanut, ettei lainan korkoa ole alennettu, koska koh teen hankinta-arvo ei ylitä valtioneuvoston asetuksen mukaista ar voa. Valtiokonttori ilmoitti myös, että omavelkaisen takauksen takai sin mak su ajan pidentäminen vaatii valtuuston päätöksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan ta kaa mien Joroisten Vanhustentaloyhdistyksen lainan ta kai sin mak sun pidentämisen 5 vuodella ja lainan ta kaisin mak sun pidentämisen 5,5 vuodella. KH Valtiokonttorin lainojen tarkastuksessa on havaittu epätarkkuuksia vuon na 2009 tehdyissä päätöksissä. Valtiokonttori katsoo, että epätark kuu det on hyvä korjata. Tämän vuoksi Valtiokonttorin lakimies pyy tää kuntaa toimittamaan Valtiokonttoriin kokonaan uudet ta kaus-

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto si tou muk set. Lainan jäljellä oleva saldo on ,82 ja korko 2,23 % ( alkaen 1,73 %). Lainan jäljellä oleva saldo on ,19 (korko sama kuin ed.). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Joroisten kunta antaa omavel kai sen takauksen Joroisten Vanhustentaloyhdistys ry:n Val tiokont to ril ta saamien lainojen nrot ja jäljellä ole vien pääomien, korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja pe ri mis ku lu jen suorittamisen vakuudeksi. Valtuusto 17

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto TILINPÄÄTÖS /02.02/2014 KH Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nanhal li tuk sen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa lis kuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas tet ta vak si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston kä si tel tä väk si kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta kerto mus. Samassa pykälässä on myös määräykset kunnan kon ser nita seen laatimisvelvollisuudesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Joroisten kunnan energialaitos on kirjanpidollisesti eriytetty kunnan lii ke lai tos, joka yhdistetään tilinpäätöksessä. Joroisten kunnan ve sihuol to lai tos on kirjanpidollisesti eriytetty muu taseyksikkö, joka laatii eril lis ti lin pää tök sen ja se yhdistetään kunnan tilinpäätöksessä. Liitteenä on tilinpäätöksen 2013 tasekirja, joka sisältää toi min ta kerto muk sen (olennaiset tapahtumat ja toteutumisvertailut), ti lin pää töslas kel mat, liitetiedot, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja mer kin nät sekä vesilaitoksen tilinpäätös.. Liite nro 1. Kunnanhallitus 1) allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen ti lin tarkas ta jien tarkastettavaksi, 2) allekirjoittaa vuoden 2013 vesilaitoksen tilinpäätöksen, 3) ehdottaa valtuustolle, että tilikauden ylijäämä ,93 kirjataan ta see seen ylijäämätilille, 4) oikeuttaa keskushallinnon tarvittaessa tekemään tasekirjaan ns. sti lis ti siä korjauksia, mikäli muutostarvetta ilmenee esim. ti lin tar kastuk sen perusteella. Tarkistettu tasekirja toimitetaan kun nan hal li tuksel le samalla kuin tilinpäätösasiakirjat valtuustolle.

21 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto ) antaa tilinpäätöksen/toimintakertomuksen valtuustolle toi mi tet tavak si sen jälkeen, kun tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta ovat anta nut suorittamastaan tarkastuksesta lausuntonsa. Laskentapäällikkö Merja Mikkonen oli paikalla tilinpäätöksen käsittelyn ajan. Valtuusto 18 Tilinpäätös on toimitettu valtuustolle jo aiemmin. Liite 1. Tilinpäätös merkittiin tiedoksi. Valtuusto päätti, että tilikauden ylijäämä ,93 kirjataan taseeseen ylijäämätilille.

22 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Valtuusto TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS VUODELTA 2013 Tarkastuslautakunta Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten elle ja asianomaisen toimielimen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvolliselle) myöntää vastuuvapaus. BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana Matti Jalkanen, on suorittanut loppuun vuoden 2013 tilintarkastuksen Tilintarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus. Liite nro 1. Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää toimielinten ille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilikaudelta myönnetään vastuuvapaus toimielinten ille ja muille tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilikaudelta myönnetään vastuuvapaus toimielinten ille ja muille tilivelvollisille. Valtuusto 19

23 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Valtuusto Tilintarkastuskertomus liitteenä nro 2. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden toimielinten ille ja muille tilivelvollisille tilivuodelta Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

24 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Valtuusto ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös toiminnan tarkoituksenmukaisuusarviointi. Arvioinnin tuloksista lautakunta laatii arviointikertomuksen, joka luovutetaan kunnanvaltuustolle. Arvioinnin pohjana ovat olleet kunnanhallituksen laatima toimintakertomus, tilintarkastajan raportit ja selvitykset sekä toimielinten pöytäkirjat. Lautakunnan et ovat työnjakonsa mukaisesti seuranneet lautakuntien toimintaa tutustumalla pöytäkirjoihin ja kuulleet eri sektoreiden viranhaltijoita. Kuntalaki korostaa tavoitteilla ohjaamista ja johtamista. Tavoitteiden tulisi silloin täyttää hyvän tavoitteen kriteerit eli olla keskeisiä toimialalle, johtaa oikeaan strategiseen suuntaan, olla kattava, vaikuttava, realistinen, mitattava, yksiselitteinen, hyväksyttävä ja sillä on oltava yhteys määrärahaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä tavoiteasetannan yhtenäistämistä. Yleisesti ottaen toimintakertomuksen laadintaa ja luettavuutta helpottaisi, mikäli tavoiteasetanta olisi yhtenäisempää ja selkeämpää ja tavoitteet täyttäisivät hyvän tavoitteen kriteerit. Tavoiteasetanta on selvästi parantunut vuoden 2013 talousarviossa. Tarkastuslautakunta esittää, että tavoiteasetantaa ja toimintakertomusta kehitetään edelleen. Arviointikertomus liitteenä nro 2. Tarkastuslautakunta esittää liitteen mukaisen arviointikertomuksen valtuuston tietoon. Tarkastuslautakunta esittää liitteen mukaisen arviointikertomuksen valtuuston tietoon. Valtuusto 20

25 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Valtuusto Arviointikertomus liitteenä nro 3. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.

26 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto KAAVOITUSKATSAUS /10.02/2014 KH (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) Kunnan tulee julkaista vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä ole vis ta kaava-asioista (MRL 7 ). Vuosi 2013 oli varsin vilkasta maankäytön suunnittelun aikaa. Kai killa kaavatasoilla tehtiin kaavoitustoimia. Vuonna 2010 vahvistettua Etelä-Savon maakuntakaavaa täy den netään tuulivoimaa käsittelevällä 1. vaihekaavalla, joka valmistuu vuoden 2014 aikana. Kunnassa laadittiin laaja-alaista Valvatus - Kotkatjärvi alueen osayleis kaa vaa, joka valmistuu kuluvana vuonna samoin kuin tekeillä ole va Kuvansin taajama-alueen osayleiskaava. Liunan alueelle laadittiin asemakaavan muutos, joka vahvistui hel mikuus sa Samaan aikaan vahvistui valtion paikallisteille laadittu ase ma kaa van muutos, jolla valtion ylläpitämiä tiealueita muutettiin kun nan ylläpitämiksi kaduiksi. Pitkäaikaiseksi kaavatyöksi muodostunut golf-alueen asemakaava py rit tiin saamaan toteutukseen, mutta alueella asusteleva vii ta sammak ko on edelleen hidastanut alueen ruoppauksen käynnistämistä ja mark ki na toi mia. Rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset päivitetään ku luva na vuonna. Haja-asutusalueen jätevesineuvontaan keskittynyt Oma ve si - hanke päättyy Teknisen johtajan Petri Miettisen laatima kaavoituskatsaus 2014 on oheis ma te ri aa li na. Kunnanhallitus päättää saattaa kaavoituskatsauksen 2014 kun nanval tuus tol le tiedoksi. Tästä päätöksestä tiedotetaan eri viranomaistahoja ja julkaistaan ilmoi tus Joroisten Lehdessä.

27 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 21 Kaavoituskatsaus liitteenä nro 4. Merkittiin tiedoksi.

28 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA 425/00.01/2013 KH Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 20,25 kokouk ses saan Samassa kokouksessa se kirjasi kun nanhal li tuk sen ilmoituksen siitä, että kunnanhallitus laatii talouden ta sapai not ta mis oh jel man valtuuston hyväksyttäväksi mennes sä. Kunnan strategiassa vv (valtuusto ) talou den osalta asetettiin seuraavia päämääriä: - tasapainoinen talous - lainakatto max 3000 /asukas - tulovero max 20,50 %, kiinteistöveroa lisää max /v - investoinnit suunnataan tuottaviin kohteisiin - omaisuuden realisointi ja kohdistaminen elinvoimaa tuottaviin päämää riin - palvelutason/verkkojen huolellinen tarkastelu ja sopeuttaminen "ter vee seen" kysyntään Strategiaa tukemaan valmisteltiin jo tuolloin erinäisiä toimenpiteitä, oheismateriaalina. Kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavien tun nuslu ku jen osalta kunta on ylittänyt kolme kriisikunnan mittaria, oheisma te ri aa li na. Kunta on tehnyt vuodesta 2010 alkaen vuosittain tuntuvaa alijäämää oheis ma te ri aa li na olevan taulukon mukaisesti. Keskimäärin kunta on tehnyt aljäämää n. 1,1 M /vuosi, kun ta se järjes te ly jä ei huomioida. Kumulatiivista ylijäämää on taseessa edelleen noin 1,8 M. Erityisen ongelmalliseksi muodostuivat vuonna 2013 kovasti kas vaneet erikoissairaanhoidon menot oheismateriaalina olevan kaavion mu kai ses ti. Talouden vakauttamisesta puhuttiin hallituksen kokouksessa ja silloin katsottiin, että käyttötalouden vakauttaminen toteutetaan oheismateriaalina olevan alustavan rungon mukaisesti. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kun nan käyttötalouden vakauttamisohjelman vv

29 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Ta sa pai noi nen talous edellyttää käyttötaloudessamme n. 1,1 M /v pa rem paa tulosta. Käyttötaloutta täytyy kuitenkin vahvistaa em. vajet ta enem män, jotta poistoja vastaavat korvausinvestoinnit ja uus inves toin nit voidaan tehdä tulorahoituksella ja lainoja voidaan vä hentää. Tä män johdosta käyttötaloutta vahvistetaan eurolla vuoden 2017 talousarviotasolla seu raa vin toi men pi tein: 1) Käyttötaloutta parannetaan verotuloja nostamalla seuraavasti: - tuloveroprosentti nostetaan v ,50 %:iin, vaikutus v , oheismateriaalina - kiinteistöveroja nostetaan oheismateriaalin mukaisesti, vaikutus v euroa 2) Hallintokunnissa tehdään seuraavia tulo- ja menomuutoksia: 2.1) Tekninen ja ympäristötoimi , oheismateriaalina Oleellisimmat muutokset koskevat kiinteistöjen toimintojen lak kau tumi sia ja kiinteistöjen myyntejä, siivous- ja ruokapalveluiden pal ve lumuu tok sia sekä vesihuoltolaitoksen taksamuutoksia. Kolman koulun mahdollinen jatkaminen kytketään koko kylän ke hittä mis suun ni tel maan, joka hankkeistetaan syksyllä 2014 ja käyn niste tään keväällä ) Sivistystoimi , oheismateriaalina Oleellisimmat muutokset johtuvat erityisopetuksen ja kou lun käyn ninoh jaa jien resurssivähennyksistä, tuntikehyksen alentumisesta sekä si vis tys joh don tehtävien hallinnollisesta yhdistämisestä. Yh te näiskou lun kokonaisvaikutukset ovat vielä selvityksen alai si na. Lukion tulevaisuutta ei ole voitu vielä ennustaa, joten sen osalta ei ole toistaiseksi esitetty muutoksia. 2.3) Sosiaali- ja terveydenhuolto , oheismateriaalina Oleellisimmat muutokset omassa toiminnassamme koskevat mm. ham mas huol lon uu del leen or ga ni soin tia, mt - kuntoutujien ko tiut tamis toi men pi tei tä, per he kes kuk sen muodostamista yhdistämällä neuvo lan ja Alvari - perhetyön re surs se ja sekä vuodeosastohoidon vähen tä mis tä Varkaudessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa käydään vielä yhtei nen keskustelu vakauttamisohjelmasta, joten sen osalta saattaa esi tyk seen tulla tarkennuksia kokouksessa. Lisäksi kunnan erikoissairaanhoidon voimakkaasti kasvaneiden meno jen hil lit se mi sek si ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuden var mis ta mi sek si tehdään seuraavat merkittävät sopimukselliset ja toi min nal li set muutokset: 1) Varkauden perusturvalautakunnan alaisen sosiaali- ja ter veys kes-

30 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto kuk sen palvelualueet jaetaan Var kau den ja Joroisten pal ve lu alueik si (oheis ma te ri aa li na) ja Jo rois ten pal ve lu alu eel le nimetään oma palve lu alue pääl lik kö, jonka kustannuksen maksaa kokonaisuudessaan Jo rois ten kunta. Joroisten kunta ei vastaavasti osallistu Varkauden pääl li köi den palkkauskustannuksiin. Sosiaali- ja terveysjohtajan, perus tur va lau ta kun nan ja sosiaali- sekä terveystoimiston palk ka kus tannuk set jaetaan entiseen tapaan. 2) Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon päivystys siir retään Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystykseen, säästöarvio on ) Erikoissairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat lähetetään Joroisista aina ensin Mikkelin keskussairaalaan, säästöarvio on ) Yhteistyössä Varkauden kanssa edellytetään Joroinen - Varkaus yh teis toi min ta-alu eel le muodostettavan oma ensihoidon re surs si järjes te ly, säästöarvio toteutuessaan olisi ) Henkilöstölle suositetaan vapaaehtoisia säästötoimia (lomarahat va paak si, palkattomia virkavapaita ym.). Lomautuksia ei oteta käyttöön ja ir ti sa no mi sia ei tehdä ilman palvelutason oleellista alen ta mista. Vapautuvien vir ko jen/työ suh teis ten tehtävien täyt tä mis tä tar kastel laan tuottavuuden nä kö kul mas ta tapauskohtaisesti. Vuoden 2014 loppuun mennessä laaditaan eläköitymiseen liittyvä hen ki lös tö suun ni tel ma, jossa selvitetään vapautuvan viran/tehtävän hoi ta mi nen olevan henkilöstön toimesta. 6) Investointeja tehdään enintään poistojen verran vuosittain erikseen laadittavan ohjelman mukaisesti ellei investointi ole tuot ta vuuden näkökulmasta erityisen vaikuttava. Kunnanhallitus hyväksyi sopeutuspaketin ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavilla muutoksilla: Perhekeskuksen osalta selvitetään perusopetuksen mukaantuloa toimintaan. Sote-säästöjen toimeenpanosta neuvotellaan erikseen perusturvalautakunnan kanssa. Ari-Pekka Isoniemi ilmoitti olevansa esteellinen keskusteltaessa sivistystoimen koulun johtajien huojennuksista. Valtuusto 22

31 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Vakauttamisohjelma oheismateriaalina. Valtuusto hyväksyi vakauttamisohjelman kunnanhallituksen esityksen mukaisena. Ari-Pekka Isoniemi ilmoitti olevansa esteellinen keskusteltaessa sivistystoimen koulun johtajien huojennuksista (5 A).

32 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Valtuusto YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN 29/11.02/2014 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Joroisten kunnassa voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty valtuustossa ja ne on laadittu yhteneväksi JJR-kuntien kesken. Määräysten uudistaminen ja osittainen täydentäminen on havaittu ajankohtaiseksi mm. käytännön valvontatyössä ilmenneiden tapausten perusteella. Ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka täydentävät osaltaan lainsäädäntöä. Määräykset eivät voi koskea ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista toimintaa, puolustusvoimien toimintaa tai muuta ilmoituksenvaraista toimintaa kuin melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Joroisten osalta voimassa olevissa määräyksissä olennaisia puutteita ovat mm. pohjavesialueita koskevat määräykset, öljyjen, polltoaineiden ja kemikaalien varastointia koskevat ohjeet, maalämpöä koskevat ohjeet ja meluilmoituksia koskevat ohjeet. Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi valmistelusta on tiedotettava ja varattava osallisille tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Liite nro 7: Joroisten kunta, ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta päättää, että liitteenä nro 7 oleva ehdotus Joroisten kunta, ympäristönsuojelumääräykset, asetetaan nähtäville kuulemista varten 30 päivän ajaksi ja asiasta pyydetään lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta, pelastuslaitokselta, Keski-Savon ympäristölautakunnalta ja Joroisten tekniseltä lautakunnalta. Ympäristölautakunta

33 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Valtuusto (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Ympäristötoimi on kuuluttanut ympäristönsuojelumääräysten uudistamisesta ja ehdotus ympäristönsuojelumääräyksiksi on pidetty nähtävillä ajalla Ehdotuksesta on lisäksi pyydetty lausunnot 9 :n mukaan. Keski-Savon ympäristötoimi toteaa lausuntonaan seuraavaa: "Määräykset ovat kutakuinkin yhteneväiset Keski-Savon ympäristötoimen kuntien määräysten kanssa. Määräyksiin tehdyt uudet lisäkset antavat hyvät lähtökohdat pohjavesien suojelutyölle". Lisäksi määräysten sisällöstä on tehty seuraavat huomiot: 4 :ssä määritellään paikalliset olosuhteet. I- ja II- luokan pohjavesialue laajemmin kuin esitetty muodostumisalue. Esimerkiksi Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa toimenpide-ehdotukset ym. esitetyt rajoitukset kohdistuvat koko pohjavesialueelle. 11 :ssä annetaan määräykset jätevesien käsittelystä rannoilla ja pohjavesialueilla. Maasuodattamolle on esitetty 0,3 m suojakerros pohjaveteen. Se voisi perustellusti olla paksumpikin, esimerkiksi 0,5 metriä. 17 :ssä ei voida käyttää viittausta KTM-päätökseen, koska ko. päätös koskee vain pohjavesialueita. Tämä voidaan kirjoittaa muotoon "maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastaa 10 vuoden välein". Siirtymäsäännöskeen tulee lisätä ajankohta. 8 :n 4 mom. viitataan virheellisesti 17 :ään kun viittaus tulisi olla 18 :ään ja 18 :n alussa viitataan 16 :ään jossa tarkoitus olisi viitata 17 :ään. Muita lausuntoja tai kommentteja ei määräysten nähtävilläoloaikana tai tämän jälkeen ole toimitettu tai saatettu tietoon. Ympäristösihteeri on tehnyt edellä esitetyt huomiot ja korjaukset määräyksiin. Liite nro 6: Joroisten kunta, ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta hyväksyy tehdyt korjaukset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteen mukaiset määräykset hyväksytään uusiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi.

34 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Uudet määräykset astuvat voimaan valtuuston lainvoimaisella päätöksellä. KH Liite 1, ympäristönsuojelumääräykset. Kunnanhallitus esittää ympäristönsuojelumääräykset valtuuston hyväk syt tä väk si tulemaan voimaan Valtuusto 23 Ympäristönsuojelumääräykset liitteenä nro 5.

35 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA /00.01/2014 KH (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen ennakointi on osa strategiatyötä. Siinä määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet, joilla pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn tuloksellisuus. Tieto henkilöstövoimavaroista auttaa henkilöstösuunnittelua myös palvelutarpeiden muuttuessa. KT-kuntatyönantajat on laatinut uuden suosituksen henkilöstöraportille. Suositus luo perustan kunnan omalle henkilöstöraportoinnille. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös kuntien välisessä vertailussa. Vertailu edellyttää sitä, että tunnusluvut kerätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukaisesti kerätyt tiedot helpottavat henkilöstövoimavarojen arviointia ja suunnittelua kuntarakenteiden uudistamisessa ja kuntien yhteistyössä. Kerätyt tiedot auttavat myös oman ja ostopalveluina tuotetun palvelun vertailussa. Vuoden 2013 alussa purettiin JJR-yhteistyö ja henkilöstö palasi pääosin entisten työnantajakuntien palvelukseen. Sote henkilöstö siirtyi samalla Varkauden kaupungin palvelukseen. Vertailtavuus edellisiin vuosiin tietenkin on hankalaa sekä henkilöstömäärän että kustannusten osalta. Henkilöstöraportti käsitellään yt-elimessä. Liite 7, henkilöstöraportti. Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle. Hyväksytttiin.

36 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 24 Henkilöstöraportti liitteenä nro 6. Henkilöstöraportti merkittiin tiedoksi.

37 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-4 KK 291/02.02/2013 KH (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös. Talouden osalta esitetään - toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma yhteensä - talousarviossa määriteltyjen sitovien tasojen toteutuma Toiminnan osalta esitetään - talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumatilanne -tuotteistetuista toiminnoista toteutuneet tuotantomäärät (kappaleet) -olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Talousarvion toteutuma käyttötalouden osalta on normaali. Verotulot kehittyvät ennakoitua huonommin. Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen verotuloja on kertynyt vähemmän kuin vuosi sitten. Varkauden kaupunki/ sosiaali- ja terveyskeskus laskuttaa järjestämistään palveluista kuukausittain 1/12 osalla budjetoiduista luvuista. Tasauslaskutus on tarkoitus tehdä raportointikausittain. Toteutuma 1-4 kk liitteenä nro 9. Oheismateriaalina tuloslaskelma ja muita raportteja. Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutuman 1-4 kk tiedoksi ja saattaa sen valtuuston tietoon. Valtuusto 25 Toteutuma 1-4 kk liitteenä nro 7. Oheismateriaalina tuloslaskelma ja muita raportteja.

38 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Merkittiin toteutuma 1-4 kk tiedoksi.

39 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto YHTENÄISKOULUUN SIIRTYMINEN 118/00.01/2014 Sivltk 24 ( Valmistelija vs. sivistysjohtaja Timo Smolander ) Kunnanhallitus on antanut sivistysjohtajan ja ope tuspääl li kön tehtäväksi valmistella henkilöstöä kuullen eri vaihtoehdot yh te näis kou lun toteuttamiseksi alkaen on pidet ty peruskoulun yläasteen rehtori Raimo Salkinojan ja kirkonkylän ala kou lun koulunjohtajan Ari-Pekka Isoniemen kuuleminen, jossa on so vit tu, että tavoitteena on yhtenäiskouluun siirtymisessä tarkastella yh te nä kokonaisuutena perusopetusta esiopetuksesta 9. luokkaan as ti. Kuulemistilaisuudessa on sovittu, että laaditaan teh tä vä ku vauk set siten, että rehtorin ja koulunjohtajan tehtäviä on kummallakin molem mis ta kouluista, mutta henkilöt säilyvät nykyisissä vi rois saan. Lukuvuoden aikana on ollut eri asteiden välillä opettajien ris tiin käyt töä. Koulujen hallinnollista yhdistämistä ei ole tehty. Perusopetuslain ja -asetuksen uudistuttua 1998 ja tultua voimaan 1999 poistui jako ala- ja yläasteeseen sekä syntyi käsite yhtenäinen pe rus kou lu. Nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2004 ja henki, jolla tehdään vuoden 2016 ope tus suunni tel man perusteita pohjautuvat yhtenäisen perusopetuksen ideaan il man nivelkohtia alku-, esi- ja perusopetuksen välille. Yhtenäiskoulussa ei nivelvaiheita synny, koska oppilaat opiskelevat ko ko peruskouluikänsä samassa koulussa ja osittain yhteisten opetta jien johdolla. Joroisten kunnassa ei ole toistaiseksi tehty virallista päätöstä yh tenäi sen perusopetuksen kouluun siirtymisestä. Alustavia valmisteluja on tehty lisäämällä yhteistyötä yläasteen ja kirkonkylän alakoulun vä lil lä muun muassa opettajien yhteiskäyttöä lisäämällä. Joroisten kunnanvaltuuston hyväksymän kou lu verk kosuun ni tel man vuosille mukaan lakkaa Kerisalon koulu luku vuo den alusta alkaen. Kaitaisten koulu lakkaa lu kuvuo den alusta alkaen. Kolman koulu on siirtynyt si sä ilma on gel mien takia väistötiloihin Kirkonkylälle ainakin ke vät lu ku kaudek si 2014 ja mahdollisesti pidempäänkin. Kouluverkkorakenteen rakentamisen keskeneräisyyden ja yh te näiskou luun siirtymisen valmistelun keskeneräisyyden vuoksi siirtyminen Jo rois ten kunnan yhtenäisen perusopetuksen kouluun lukuvuoden

40 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KH alusta alkaen on epärealistinen. Realistinen päämäärä aloittaa yhtenäisen perusopetuksen kou lun toiminta on lukuvuoden alku. Lukuvuoden aikana laaditaan Joroisten perusopetuksen kou luil le hallinnollinen malli niin, että koko Joroisten perusopetus siir tyy yhtenäisen perusopetuksen mallin mukaiseen toimintaan luku vuo den alusta alkaen. Tässä yhteydessä valitaan yhte näis kou lul le myös uusi nimi. Oheismateriaalina on kuvaus nykytilasta ja vaihtoehtoisia malleja yhtenäiskoulun hallinnoksi. Liite nro 4: Joroisten yhtenäiskoulu-hankeprosessi Sivistyslautakunta keskustelee Joroisten perusopetuksen siir ty mises tä yhtenäiskouluun. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä si vis tysjoh ta jan laatiman esityksen Joroisten yhtenäiskouluun siir ty mi sen aikataulusta ja toimenpiteistä (liite) niin, että yhtenäinen pe rus ope tus on mahdollista aloittaa lukuvuoden alusta al kaen. Sivistyslautakunta keskusteli yhtenäiskouluun siirtymisestä. Keskustelun jälkeen Jorma Kuronen esitti Jaana Kuivalaisen kannattamana pohjaesityksen vastaisen esityksen, että Joroisten yläkoulu ja Kirkonkylän alakoulu siirtyvät yhtenäiskouluun lukuvuoden alusta alkaen. Joroisten koko perusopetus siirtyy yhtenäiskouluksi lukuvuoden alusta alkaen. Lukuvuoden aikana laaditaan tulevan koko kuntaa koskevan yhtenäiskoulun hallintomalli ja suunnitellaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuria. Koska tuli pohjaesityksen vastainen ja kannatettu esitys, suoritettiin asiassa äänestys. Pohjaesitystä kannatti Virva Leväinen. Jorma Kurosen esitystä kannatti Jaana Kuivalainen, Pekka Holopainen, Juha Hytönen ja Jorma Kuronen. Lautakunta päätti äänin 4-1, että Joroisten yläkoulu ja Kirkonkylän alakoulu aloittavat yhtenäiskouluna ja muut kunnan perusopetuksen koulut liittyvät tähän yhtenäiskouluun alkaen.

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Valtuusto 24.02.2014 AIKA 24.02.2014 18:00-18:30 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 136 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 17.06.2015 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 280. Kaupunginhallitus 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 16:00-17:30. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 280. Kaupunginhallitus 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 16:00-17:30. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 280 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 16:00-17:30 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 108-128 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 23

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 23 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 23 Kunnanhallitus AIKA 09.06.2015 klo 18:00-20:38 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AIKA 18:00-21:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 156 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 kello 16:00-17:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kunnanvaltuuston 18.12.2014 tekemien

Lisätiedot

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Kunnanvaltuusto Aika 15.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 35 10

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

20 Toivakan kuntaan 33 Ilmoitusasiat 21 34 Kiireelliset asiat: Kortteli 3 ja siihen liittyvien virkistys- ja

20 Toivakan kuntaan 33 Ilmoitusasiat 21 34 Kiireelliset asiat: Kortteli 3 ja siihen liittyvien virkistys- ja Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2015 1 / 30 Kunnanvaltuusto 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaus 4 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kunnanvaltuusto 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 kello 18:00-18:35 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 27 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 179. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 179. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 Kunnanhallitus 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 15:00-18:30 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot