ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 13:00-14:50 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Hietaman osayleiskaava Mämmen osayleiskaava Aki Kinnusen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus Jukka ja Liisa Parviaisen poikkeamishakemus Selitys Mauri Puromäen valitukseen Takauksen myöntäminen Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:n lainalle Avustuksen myöntäminen Koiviston vesihuolto-osuuskunnalle Työsuojelun työhyvinvointitoiminnan ohjelma vuosille Uuden jäsenen valitseminen vammaisneuvostoon Timo Koposen tilalle Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset Esityslistalla olleiden asioiden 8, 9 ja 10 käsittely 30

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 13:00-14:50 puheenjohtaja Flinkman Heikki 13:00-14:50 2. varapuheenjohtaja Kiiskinen Kari 13:00-14:50 jäsen Lindell Leila 13:00-14:50 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 13:00-14:50 jäsen Närhi Merja 13:00-14:50 jäsen Piilonen Pentti 13:00-14:50 jäsen Soininen Piia 13:00-14:50 jäsen Tani Jaana 13:00-14:50 jäsen Tiusanen Matti 13:00-14:50 jäsen Tuominen Marke 13:00-14:50 jäsen Uusitalo Pirjo 13:00-14:50 jäsen Neste Veijo 13:00-14:50 varajäsen POISSA Leppänen Pekka jäsen Lemettinen Pertti hallintojohtaja Salonen Jouko rahoitusjohtaja MUU Kumpu Risto 13:00-14:50 valtuuston puheenjohtaja Salmelin Simo 13:00-14:20 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 13:00-14:50 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 13:00-14:50 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 13:00-14:50 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 13:00-14:50 kaavoituspäällikkö Orenius Heli 13:00-14:50 apulaiskaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Puheenjohtaja Heli Orenius Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Kiiskinen Pirjo Uusitalo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 3

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 184 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 185 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 18. päivänä kesäkuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 21. päivänä kesäkuu ta 2010 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kiiskinen ja Pirjo Uusitalo.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Hietaman osayleiskaava 139/101002/2007 KHALL Hietaman kylä sijaitsee valtatien 13 varrella noin 10 km Äänekosken keskustasta länteen. Hietama on osoitettu palvelukyläksi nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa Ää ne kos ken Rakenneyleiskaava Kylään on noin 1600 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kes ki-suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden heh taarin maa ta suun nit te lu alueella omistaville. Ennen var si nai sen maan käytön suun nit telun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata ke säl lä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Ko ko ma te ri aa liin voi tutustua kau pun gin ko tisi vuilla. Merkitään tiedoksi. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh ) Merkittiin tiedoksi.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 100 uutta tonttia (A) oma koti ta lojen ja paritalojen rakentamiseen. Omarantaisia tontteja on kym menkunta. Osa rantayleiskaavan loma-asuntotonteista on muu tettu A-tonteiksi. Näil lä ton teilla oma ko tira ken ta mi nen edel lyt tää mo nin paikoin rakennus paikan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keskitettyyn vesi huol toon. Uusista A-tonteista noin 70 % sijoittuu valtatien 13 koillispuoliselle ky läkeskuksen alueelle enintään kolmen kilometrin etäisyydelle Hie taman koulusta. Suojoen itäpuoliselle alueelle ja valtatien lounais puolelle on esitetty kummallekin viitisentoista uutta rakennuspaik kaa. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muutoin 5000 m2. Tonttien sijoitte lussa on pyritty kylärakennetta eheyttävään täydennysrakentami seen, jolloin myös vesiosuuskunnan verkoston laajentamisesta ai heutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Vesihuoltoverkoston laajennustar ve alueella on varsin mittava: nykyinen verkosto ei ulotu Suojoen etelä- ja länsipuolille. Lisäksi alueella ei ole Parantalan ja Ää ne kosken keskustan välisen runkojohdon ulkopuolisella alueella vie mä ri verkostoa. Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatielle 13 Suo joen itäpuoli seen risteykseen. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään valtatien 13 ja kylän halki johtavan Hietamantien itäisen risteyksen muo toi lua tur val li semmak si. Hietamantien ja Naarakoskentien varrella on kaa vas sa va raus ke vyen lii ken teen väy län rakentamista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille hyväksytyn Honkolan osayleiskaavan muutos Kuorelammen pohjoisrannan osalta: Hon kolan osayleiskaavaan on jäänyt merkitsemättä Kuorejoen poh joispuoli selle rannan osalle aiemman rantayleiskaavan kolme raken nuspaik kaa. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hietaman osayleiskaava luon nos

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille ja asetetaan nähtäville valmisteluvai heen kuulemista varten Honkolan osayleiskaavan muutos Kuore lammen pohjoisrannan osalta. Oikeutetaan kaa voi tus pääl lik kö te ke mään täy den nyk siä nähtävillepantaviin kaavaluonnok siin. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Hietaman ky lä yh dis tykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suo melta. KHALL Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Hietaman koululla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teistä (yht. 27 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällai sina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asun toalueet (A) sekä maa- ja metsätalous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseu tumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkaisuina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaatimuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 met riä (raken nuksen kerrosala yli 80 m2) Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lukumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Uuden valtatien 13 suuntaisen kevyen liikenteen väylän paikka on siirretty kylän kohdalla Hietamantien varrelta valtatien reunaan. Li säksi on esitetty uutta väylää Lannevedentien varteen, mikä mahdol listaisi alueelta valta tielle esitetyn alikulun kautta turvallisen kulkuyh tey den kyläkeskus taan. Osaýleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Lisäksi Kuorelampea kos ke va Hon ko lan osa yleis kaa van muu tos siir re tään käsitel täväksi Ää ne kos ken ranta yleis kaa van muu tok sen yh tey dessä, joka kaava on tu lossa luonnos vai hee seen vuo den 2010 alus sa. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Hieta man kylätoimikunnalta, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Keski-Suomen museolta ja Ratahallintokeskukselta. KHALL Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavan esittelytilaisuus Hietaman koululla pidettiin Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta on jätetty 8 muistutusta. Lisäksi on saatu 9 lausuntoa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty , jossa käsiteltiin kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muis tutukseen. Lausuntojen ja muistutusten perusteella nähtävilläolleeseen ehdo-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ tukseen esitetään joitakin tarkistuksia. Kaavaehdotuksen asettami nen uudelleen nähtäville ei ole tarpeen, sillä muutokset eivät ole olennaisia ja niitä yksityisiä osallisia, joita muutokset koskevat kuul laan erikseen. Oheismateriaalina toimitetaan muistutukset ja lausunnot sekä kaavoittajan vastine niihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vasti neen ja päättää niiden osal listen kuulemisesta, joita nähtävillä ollee seen kaavaehdotukseen tehtävät muutokset koskevat. KHALL 186 Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten osalta on lähetetty kirjeet noin 25:lle maanomistajalle. Määrä ajan kuluessa saatiin kaksi mielipidettä, joista toisen perusteella eh dotukseen on lisätty kaavasta puuttuva olemassa oleva loma-asunto (tila ). Oikeusvaikutteisena laaditussa yleiskaavassa on erityisesti määrät ty, että sitä voi daan käyt tää ra ken nus luvan myön tä mi sen pe rus tee na ranta-alueella. Kyläalueen kaavaa voidaan käyttää myös kaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennuslu van myöntämiseen. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä ei-omarantaisen rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (maankäyttö- ja rakennuslaki 44 ). (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päi vätty Hietaman osayleiskaava hyväksytään. Oheismateriaali Hietaman osayleiskaava

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Mämmen osayleiskaava 138/101002/2007 KHALL Mämmen kylä sijaitsee valtatien 4 varrella 6-7 km Ää ne kos ken keskustasta pohjoiseen. Mämme on osoitettu palvelukyläksi näh tä villä olevassa kaavaehdotuksessa Äänekosken Rakenneyleis kaava Merkitään tiedoksi. Kylään on noin 1700 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Kaavan laadinnan yhteydessä otetaan huomioon valtatien 4 parantaminen rinnakkaistiejärjestelyineen. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden hehtaarin maata suunnittelualueella omistaville. Ennen varsinaisen maankäytön suunnittelun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata kesällä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Koko materiaaliin voi tutustua kau pun gin kotisivuilla. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh )

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Merkittiin tiedoksi. KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 150 uutta tonttia (A) omakotitalo jen ja paritalojen rakentamiseen. Rantatontteja on yhteensä noin 40 kpl, joista puolet on rakentamattomia. Parikymmentä rantayleiskaa vassa osoitettua rakennettua loma-asuntotonttia (RA) esitetään täs sä muu tetta vik si A-ton teik si. Näil lä ton teil la oma ko tira ken tami nen edel lyttää monin paikoin ra ken nus pai kan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keski tet tyyn vesi huol toon. Osa-alueittain uudet A-tontit sijoittuvat seuraavasti: - Kevätlahdentien alue: noin 100 kpl (rantatontteja noin 15 kpl) - Mämmenkyläntien alue: noin 40 kpl (rantatontteja parikym mentä) - Järvenpääntien alue: viitisentoista tonttia, joista alle kymmenen rantatonttia Loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitetut RA-tontit säilyvät ran ta yleiskaa van mukaisina alu een saarissa se kä mannerrannalla luon teel taan lo ma-asu miselle soveltuvissa kohdissa. Kaik kia manner ran nan RA-tont te ja ei ole kaavoi tet tu A-ton teiksi lii kennemelusta, tontti koos ta, ra ken nuskan nasta yms. johtuen. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muu toin 5000 m2. Tonttien sijoittelussa on pyritty kylärakennetta eheyt tävään täydennysrakentamiseen, jolloin myös vesiosuuskunnan ver koston laajentamisesta aiheutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Kaavaluonnoksessa esitetään mahdollisuutta uuteen yritystoimin taan (esim. mat kai lu, pitopalvelu) mm. Mämmen myllyn, entisen koulun sekä Vähälän asuntoalueen ja nelostien välisellä alueella. Koulun alueelle on kaavoitettu uusi omakotitalojen alue (A-3), jonka tar kemmassa suunnittelussa ratkaistaan entisen koulun tontin alue ra jaus ja sen yksilöidympi käyttö. Vähälän alueen itäpuolelle Kevätlahdentien risteyksen tuntumaan kaavoitettu P-alue soveltuu myös julkisten palvelujen rakentamiseen (esim. koulu). Suunnittelualueelle on kaavoitettu yhdeksän venevalkamaa. Kau pungin omistama Karhusaari on virkistysaluetta. Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatien 4 varrelle Kevätlahden tien ja Lii mat ta lan tien risteyksen välillä. Kevyen liikenteen väyliä kaavaluonnoksessa ehdotetaan Järvenpääntien ja Kevätlahdentien varteen väleille nelostie-mämmen mylly ja nelostie-vanha koulu. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Mämmen osayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Oikeute taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaluonnokseen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomel ta. KHALL Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Mämmen vanhalla kou lulla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teis tä (yht. 39 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällaisina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asuntoalueet (A) sekä maa- ja metsäta lous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseutumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsäta lousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkai suina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaatimuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 metriä (ra kennuksen kerrosala yli 80 m2)

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lukumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään 10 m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Osayleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, Met sän hoi to yh dis tys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Kes ki-suo men liitol ta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kes ki-suomen museolta. Leila Lindell ja Pentti Piilonen poistuivat kokouksestä esteellisinä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavan esittelytilaisuus Mämmen vanhalla koululla pidettiin Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta on jätetty 11 muistutusta. Lisäksi on saatu 8 lausuntoa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty , jossa käsiteltiin kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muis tutuksiin. Lausuntojen ja muistutusten perusteella nähtävilläolleeseen ehdotukseen esitetään joitakin tarkistuksia. Kaavaehdotuksen asettami nen uudelleen nähtäville ei ole tarpeen, sillä muutokset eivät ole olennaisia

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ ja niitä yksityisiä osallisia, joita muutokset koskevat kuul laan erikseen. Oheismateriaalina toimitetaan muistutukset ja lausunnot sekä kaavoittajan vastine niihin. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vasti neen ja päättää niiden osal listen kuulemisesta, joita nähtävillä ollee seen kaavaehdotukseen tehtävät muutokset koskevat. Merkittiin, että Pentti Piilonen ja Tommi Lunttila poistuivat kokouk sesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KHALL 187 Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten osalta on lähetetty kirjeet noin 25:lle maanomistajalle. Määrä ajan kuluessa saatiin kolme mielipidettä, joiden perusteella hyväksyttyyn maankäyttöön ei esitetä muutok sia. Oikeusvaikutteisena laaditussa yleiskaavassa on erityisesti määrät ty, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perustee na ranta-alueella. Kyläalueen kaavaa voidaan käyttää myös kaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennuslu van myöntämiseen. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä ei-omarantaisen rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (maankäyttö- ja rakennuslaki 44 ). (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päi vätty Mämmen osayleiskaava hyväksytään. Merkittiin, että Leila Lindell, Tommi Lunttila ja Pentti Piilonen poistui vat ko kouk sesta esteellisinä tä män asian käsittelyn ja päätöksen teon ajak si.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Oheismateriaali Mämmen osayleiskaava Kaupunginhallitus, julkinen Aki Kinnusen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus 86/101501/2010 KHALL 188 Rakennushanke, rakennuspaikka ja maanomistus: Omakotitalon (noin 200 k-m2) ja talousrakennuksen rakentami nen Hir vas kan kaalle (Koiviston kylä) Mäntykumpu - nimiselle tilalle RN:o ja ti laan liittyvälle määräalalle Lehtolan tilasta RN:o Kal liorannantien varrella si jait se van ra ken nus pai kan pin ta-ala on noin 1,55 ha. Kul ku yhteys jär jeste tään ole mas sa olevaa yk si tyis tietä pit kin ja tontti lii te tään Koi viston ve si osuus kunnan vesi johto- ja vie märiver kostoon. Raken nukset on suunniteltu sijoittu vaksi met sä alu een kes kelle. Suunnittelutarveratkai sua ja poikkea mista haetaan maan omis tajien myöntämäl lä valtakirjalla. Hakijan omistukseen on siirtymässä myös Mäntykummun viereinen rakennuspaikka, joka on osayleiskaavassa kaavoitettu tontiksi. Kaavoitus- ja suunnittelutilanne: Suunniteltu rakennuspaikka on kaa voitettu hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osayleis kaavassa pääosaltaan asuntoalueeksi (A-3), joka on tarkoitettu ym pä ri vuoti seen asumiseen. Asuinrakennus on suunniteltu sijoitettavaksi A-3 - alueen pohjoispuolelle noin 30 m rakentamiseen kaavas sa osoitetun alueen ra jasta. A-3 - tontin ra ken nus ten yh teen las ket tu kerros ala saa ol la enin tään 350 k-m2. Alueen tontti jär jeste lyis tä tu lee laatia yk si tyis kohtai sempi suunnitel ma, joka tulee saattaa kau pungin hy väk syt tä väksi. Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: Kaavatontin halki kulkee sähkölinja. Asuinrakennus sijoittuu metsään ja sijainti ei ole kaavan periaatteen vastainen. Rakennuspaikalla ei sijaitse luonnonsuojelun tms. kannalta arvokkaita kohteita. Hanketta varten opn ostettu kaksi kaavatonttia ja niiden takaa lisäalue, johon rakennus sijoittuu." Naapurien kuuleminen: Hakija on järjestänyt naapureiden kuulemisen ( ja ). Naapureilla ei ole huo maut ta mis ta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakenta misen luonne, sijoittuminen, arvioitavissa oleva rakennustapa ja vai ku tus maisemaan sekä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan si säl tö, ei rakentamisen ole katsottava aiheuttavan MRL :ssä ja MRL :ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle: hanke on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan ja pääperiaatteiltaan myös kaavan liitteenä olevan rakennustapaohjeen

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ mukainen / kaavoituspäällikkö on hyväksynyt A-3 - alueen kaavaa yksityiskohtaisemman maankäyttösuunnitelman / rakennukset sijoittuvat kaavassa rakentamiseen osoitetulle A - alueelle ja siihen kiinteästi liittyvälle puustoiselle M-alueelle / tonttikoko, vesi huolto rat kaisu ja ra ken nus lu pa vai hees sa täs men ty vä rakennusten sijoit tumi nen ja ra ken nusta pa nou datta vat kaavan oh jeistusta - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä: Hirvaskankaan-Koiviston palvelukylän kehittäminen on kaupungin hyväksymän alueiden käy tön strategian mukaista / rakentaminen sijoittuu olemassa olevien palvelujen sekä tie- ja vesihuoltoverkoston äärelle - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon nontai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista: rakentaminen sijoittuu tavanomaiseen metsikköön, jos sa ei tiedetä sijaitsevan suojelun kannalta merkittäviä kohteita - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia: omakotitalon rakentaminen Hirvaskankaalle palvelujen ja muun kyläasutuksen läheisyyteen ei ole ympäristöstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä / kiinteistö liitetään keskitettyyn vesihuoltoverkostoon ja järjestettyyn jätehuoltoon (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevilla perusteilla hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen, joka koskee ti laa ja ti lan määräalaa. Ratkaisu on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuot ta. Tä nä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saata va rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen ra ken nus toimenpiteeseen ryhtymistä. Rakennusluvan myöntämisen yh tey dessä tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten sijoittami seen rakennuspaikalle alueen yhtenäistä rakennustapaa edistävällä taval la. Suunnittelutarvepäätöksen suoritemaksu on 360. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Oheismateriaali Aki Kinnusen suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamishakemus, karttaliite

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Jukka ja Liisa Parviaisen poikkeamishakemus 90/101501/2010 KHALL 189 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: 2910 m2:n suu ruinen Onnela - niminen tila RN:o Liimat ta las sa Kei te leen rannalla osoitteessa Palorannantie 56. Liimat ta lan tieltä mat kaa kiinteistölle on puolisen kilometriä. Kiinteistön etäi syys Äänekosken keskustasta on noin 13 km. Rakennuspaikalle on ra ken nettu 2000-lu vun alus sa rantasauna (23 k-m2) sekä myöhemmin aitta sekä autokatos-varasto (yht. 48 k-m2). Tontin päärakennukseksi on tarkoitus rakentaa ympärivuotiseen käyttöön tar koi tettu omakotitalo, jonka suuruus olisi noin 160 k-m2. Kiinteistö on lii tetty Mäm men vesi osuus kun nan ver kos toon (puhdas vesi ja jä te vesi) ja keski tettyyn jä te huoltoon. Päära ken nuksen etäi syys rantaviivasta tulisi olemaan noin 34 met riä. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tila on hakijoiden omistuksessa. Kaavoitustilanne: hyväksytyssä Äänekosken ranta yleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva alue on kaavoitettu loma-asuntoalueeksi (RA), jolla tontin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 m2. Rakennuspaikan vä him mäis pin ta-ala on 3000 m2. Yli 80 k-m2:n rakennuksen etäisyyden rantavii vasta tulee olla 60 m. Poikkeaminen: Käyttötarkoituksen muutos omakotitalon rakenta mista varten: halutaan muuttaa rantayleiskaavan loma-asunto alue merkintä (RA) asuntoalueeksi (A). Lisäksi poik kea mista hae taan rakennuspaikan rakennusoikeudesta ja pin ta-ala vaa ti muk sesta se kä vähim mäis etäi syy destä ran ta viivasta. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Yhdenvertaisuus alueen muiden tonttien omistajien kanssa. Kol mella naapurilla on poikkeusluvalla saatu tontin käyttöoikeuden muutos vapaa-ajanasunnosta ympärivuotiseen asumiseen. Raken nushanke ei tule vaikuttamaan millään tavoin ympäristöä rasittaen tai rumentaen. Tontille on laadittu arkkitehdin toimesta tontinkäyttö suunnitelma, jota on noudatettu edellisiä rakennuksia rakennettaes sa. Tontin rakennuskokonaisuus muodostaa suunnitellun pihapiiriko konaisuuden, jossa on otettu huomioon tontin muoto, rakennusten sijainti toisiinsa nähden sekä ilmansuunnat. Sopeutuu naapuritont tien rakennustapaan." Naapurien kuuleminen: Rajanaapureilla ( , ja ) ei ole huomautta mis ta.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne ja sijoittuminen, Äänekosken rantayleiskaavan sisältö sekä rakennuspaikan lähiym päristöön myönnetyt poikkeamiset, ei rakentamisen ole katsottava aiheuttavan MRL 172 :ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei den käytön muulle järjestä miselle (rakennus sijoittuu lainvoi mai sessa kaavassa rakenta miseen osoitetulle alueelle / tontin muo dos ta johtuen päärakennusta ei voida sijoittaa esitettyä kauemmaksi rantaviivasta, etäi syys so peu tuu naa pu ri tont tien ra ken nus ten si joittu mista paan / ei aiheu ta haital lis ta yh dys kun ta ke hi tystä / ra ken nus pai kan lä hei syy des sä run saasti ym päri vuo tista asu tusta / sa mal la alu eella sijait se ville ra kennuspai koille myön netty poik kea misia vas taa ville hank keille / han ke ei ole maan omista jien tasa puolisen kohte lun vas taista / pie nellä poikkeamisella vähim mäispin ta-alasta ei merki tystä kiinteistön keski tetty vesihuolto ratkai su huo mioon otta en) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannal ta merkittäviä kohteita / poikkeaminen ei aiheuta muutosta nykytilan teeseen luonnonsuojelulliselta kannalta) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (ole massa olevilla rakennuksilla ei suojeluar voa) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ym päristö- tai muita vaikutuksia (omakotitalon rakentaminen muiden ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen läheisyyteen ei ole ympäristöstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu ta vanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä / kiin teistö on liitetty keskitettyyn vesihuoltoverkostoon ja jätehuoltoon / kyseessä on olemassa olevan tie- ja vesihuoltover koston varaan si joittuva rakentaminen, joka täydentää alueen muuta rakennetta) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen tilaa koskevan poikkeamishakemuksen. Rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota asuinrakennuksen sopeutumiseen olemassa olevaan lähiympäristön rakennuskantaan. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuot ta. Tänä aikana on haet tava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ saatava rakennusval vontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpitee seen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 360 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Oheismateriaali Jukka ja Liisa Parviaisen poikkeamishakemus, karttaliite

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Selitys Mauri Puromäen valitukseen 8/101002/2007 KHALL 190 Korkein hallinto-oikeus (KHO) pyytää kaupungin selitystä Mauri Pu romäen valitukseen, joka koskee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden (HHO) antamaa päätöstä: hallinto-oikeus hylkäsi Sumiais ten rantayleiskaa van hyväksymistä (kaupunginvaltuusto ) koskeneen Pu ro mäen valituksen. KHO:lle jättämässään valituksessa Puromäki vaatii rantayleiskaavan hyväksymispäätöksen ja sen osittaisen vahvistamispäätöksen purkamista ja kaavan palauttamista uudelleen suunnitteluun perustelui na: - Puromäen valituksen tutkimatta jättäminen - Kinnusen jääviys kaavoittajana - tilojen 1:140 ja 1:142 maatilakeskuksen rakennusoikeus - tilan 1:136 rakennusoikeus - yhdenvertainen kohtelu maanomistajien kesken - Kuusisaareen on vahvistettava Puromäen esityksen mukainen määrä lisää RA - paikkoja Puromäen valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella olisi näyttöä tai edes aihetta epäillä olevan toimitun vastoin lakia Sumiaisten rantayleiskaavaa laadittaessa ja sitä hyväksyttäessä. Perustelujen osalta kaupunki viittaa oheismateriaalina olevaan kau pungin halli tuk sen lau sun toon Puromäen vali tuk sesta Hä meenlin nan hal lin to-oikeudelle se kä Hämeenlinnan hal lin to-oikeu den pää tökseen (päätösnumero 10/0253/2). Kaupunki esit tää, et tä Puro mäen vali tus tu lisi hy lä tä pe rus teet to mana. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus antaa Mauri Puromäen valituksesta edellä olevan lausunnon ja esittää, että valitus tulisi hylätä perusteettomana. Oheismateriaali Kaupunginhallituksen lausunto Puromäen valituksesta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Takauksen myöntäminen Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:n lainalle KHALL 191 Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:lle erääntyy maksettavaksi Kuntarahoitus Oyj:ltä ns. bullet-laina euroa ja lyhyaikaista kuntatodistuslainaa euroa. Näillä lainoilla on ollut Äänekosken kaupungin omavelkaiset takauk set, jotka poistuvat kun lainat maksetaan pois. Äänekosken Vuokra-asunnot Oy on ottamassa näiden lai no jen maksamiseksi uuden pitkäaikaisen euron suuruisen lainan Kunta ra hoi tus Oyj:ltä kilpailutuksen perusteella ja tarvitsisi lainalle uuden oma vel kai sen kaupungin takauksen. Laina-aika on 10 vuotta ja 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapai ta. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:n euron suuruiselle, Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää lainan pääoman, koron, viivästyskoron, perimiskulut ja ne lainasopimuksen mukaiset muut velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainasopimuksen mukaisesti.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Avustuksen myöntäminen Koiviston vesihuolto-osuuskunnalle KHALL 192 Koiviston vesihuolto-osuuskunta ilmoittaa, että Koiviston alueen 1. rakennusvaiheen vesi huoltoverkosto on valmistunut. Hankkeen kokonaiskustannukset oli vat euroa. Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle avustusta yhteensä euroa. Äänekosken kaupunki on myöntänyt hankkeelle avustusta vuosina yhteensä euroa. Kaupunki on noudattanut vesiosuuskuntien avustamisessa periaatetta, että hankkeita avustetaan 20 % ympäristöviranomaisen hyväksymistä kustannuksista eli ympäristöviranomaisen (ympäristökeskus / elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) myöntämän avustuksen verran. Koiviston vesiosuuskunta on saamassa kaupungilta avustusta täten vie lä euroa. Koiviston vesihuolto-osuuskunta hakee kaupungilta em. periaattei den mukaisen avustuksen myöntämistä ja maksatusta. Vuoden 2010 talousarviossa on vesihuolto-osuuskuntien avustami seen varattu euron määräraha (lisätalousarviossa lisäys euroa). Vuonna 2009 avustusta maksettiin yhteensä euroa. (Valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus päättää myöntää Koiviston vesihuolto-osuuskun nalle avustusta euroa. Oikeutetaan rahoitusjohtaja sopimaan osuuskunnan kanssa avustuksen maksatusaikataulusta. Kaupunki edellyttää, että osuuskunta valitsee edelleen yhdeksi tilintarkastajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Työsuojelun työhyvinvointitoiminnan ohjelma vuosille KHALL 193 Työnantajan on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Työturvallisuuslaki edellyttää, että turvallisuuden ja ter veel li syy den edis tä mi seksi ja työn te kijöi den työ kyvyn ylläpitämiseksi tar peel lista toi mintaa varten on olemassa toimintaohjelma, jo ka kat taa työ pai kan työ olo jen ke hit tämis tar peet ja työ ym pä ristöön liitty vien te ki jöiden vai ku tukset. Toi min taoh jel masta joh det tavat ta voitteet tur vallisuuden ja terveel li syyden edistä miseksi se kä työkyvyn ylläpi tä miseksi on otet tava huo mioon työ paikan kehit tä mistoimin nassa ja suunnittelus sa ja niitä on käsitel tävä työntekijöi den tai hei dän edus tajiensa kanssa. Äänekosken kaupungin edellinen työsuojelun toimintaohjelma oli laadittu vuosille ( kuntaliitoksesta johtuen poikkeuksellisesta 3 - vuotinen ohjelma ). Työsuojelun nykyinen toimintakausi on alkanut ja jatkuu saakka. Työsuojelujaos on valmistellut uuden työ suo jelun toimintaohjel man toi min takaudelle Toiminta oh jelma on käsitelty yhteis työ toimi kunnassa ja kaupungin johtoryh mässä. Ohjelmassa pai not tuu erityisesti työhyvinvoinnin nä kö kul ma. (valmistelu henkilöstöpäällikkö Arja-Leena Kriivarin mäki, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy työsuojelun työhyvinvointitoiminnan ohjelman vuosille Oheismateriaali Työsuojelun työhyvinvointitoiminnan ohjelma vuosille

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Uuden jäsenen valitseminen vammaisneuvostoon Timo Koposen tilalle 87/000002/2010 KHALL 194 Timo Koponen pyytää eroa vammaisneuvoston jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Vammaisneuvosto ja Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Ääneseu dun paikallisosasto esittävät, että uudeksi jäseneksi Timo Koposen tilalle valittaisiin Oili Kautto. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Kaupunginhallitus myöntää eron Timo Koposelle vammaisneuvoston jäsenyydestä. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee Oili Kauton uudeksi jäseneksi vammais neu vostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Ilmoitusasiat KHALL Valtiovarainministeriö on ilmoittanut kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haettavaksi vuonna Korotuksiin on käytettävissä 20 miljoonaa euroa. Lain mukaan kunnan valtionosuut ta voidaan hakemuksesta korottaa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. 2. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on julkipanon jälkeen antamallaan päätöksellä hylännyt Ritva Wacklinin poikkeamishakemuksen, joka koski lomarakennuksen kerrosalaltaan n. 96 m2, aittarakennuksen kerrosalaltaan n. 25 m2 ja saunarakennuksen kerrosalaltaan n. 25 m2 rakentamista Ääne kosken kaupungin Raikkouden kylässä sijaitsevalle Viheca -nimisel le tilalle RN:o 7:124, jonka pinta-ala on 3300 m2. Poikkeaminen kos ki ra kentamista vesistön (Keitele) ran ta-alueelle ilman asemakaavaa tai sel laista oikeusvaikutteista yleis kaavaa, jossa on erityisesti mää rätty yleiskaavan tai sen osan käyt tämisestä rakennusluvan myöntä misen perusteena. Äänekosken kaupunginhallitus on poikkeamishakemuksesta antamassaan lausunnossa puoltanut haettua poikkeamista edellyttäen, että lisämaaksi hankittu alue liitetään viereiseen kiinteistöön Viheca RN:o 2:212 ja että rakennusten rakennusoikeuksien ja rantaviiva etäisyyksien tulee olla hyväksytyn Äänekosken Sumiais ten rantayleiskaavan määräysten mukaiset. Rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä kauppakirjan mukaan lisämaaksi hankitun alueen liittämistä viereiseen tilaan Viheca RN:o 2:212 ei ole jätetty kaupungille esitystä. Mikäli mainitut tilat olisi yh distetty ja koko alue olisi merkitty rantayleiskaavassa loma-asumi seen osoitetuksi alueeksi (RA), olisi tässä haetun mukaiselle raken tamiselle hieman kerrosalaa pienentäen ollut olemassa kaavalliset edellytykset rantayleiskaavan tullessa lainvoimaiseksi. Keski-Suomen ELY-keskus on päätöksensä perusteluissa mm. todennut, että haettu rakentaminen sijoittuu oikeusvaikutteisen, tällä hetkellä voimassa olevan Äänekosken-Sumiaisten rantayleiskaavan MT-1 -merkinnän mukaiselle alueelle (maa- ja metsätalous). Rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA ja M-1 -alueille tai merkitty korvattavaksi asianomaisen tilan kohdalle. Rantametsien käsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnalli sia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Hakemuksen kohteena olevan emätilan rantayleiskaavassa olevalle alueelle on osoitettu kaikkiaan 8 rantaan tukeutuvaa lomarakennuspaik kaa. Muun nettua rantaviivaa tilan rantayleiskaavassa olevalla alueel la on n metriä eli 4,85 loma-asuntoa muunnettua ranta-

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ viivaki lomet riä kohti. Yhdeksännen rantaan tukeutuvan rakennuspai kan osoitta mi nen olisi merkinnyt rakentamisen mitoitusta n. 5,45 loma-asuntoa muunnet tua rantaviivakilometriä kohti. Rantayleiskaa van laadinnas sa on mi toituksessa käytetty 4-5 asuntoa muunnettua rantaviivakilo metriä kohti. Keski-Suomen ELY-keskuksen johtopäätösten mukaan poikkeami sen myöntäminen aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutta miselle ja aluei denkäytön muulle järjestämiselle sekä vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumista. ELY-keskuksen päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 3. Kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitok sen vuoden 2009 nettokuluista olivat yhteensä ,50 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus ,50 euroa peritään kunnilta. Äänekosken kaupungilta on ennakkoon peritty euroa. Lopullinen maksuosuus on ,00 euroa eli kaupunki joutuu maksa maan lisää 3 291,00 euroa. 4. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 7 / 2010 ( ) Merkitään tiedoksi. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh )

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Lautakuntien pöytäkirjat KHALL 196 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lauta kuntien pöytäkirjajäljennökset: Opetuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan päätökset KHALL 197 Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunginjohtajan päätökset ajalta Puheenjohtajan ehdotus: yleinen päätös 77 Rahoitusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta Pitkäaikaistyöttömän kuntalisä / Suolahden Työttömät ry 79 Pitkäaikaistyöttömän kuntalisä / Esko Pirkkalainen 80 Lupa Äänekosken kaupungin vaakunan ja logon käyttöön postikorteissa 81 Pitkäaikaistyöttömän kuntalisä / Tanja Manerus 82 Kuntalisä / Suolahden Työttömät ry 83 Pitkäaikaistyöttömän kuntalisä / Mattohuolto Lehto Oy vuosiloma-/virkavapaus-/työlomapäätös, yleinen henkilöstö pää tös 44 Jarmo Latvalan vuosiloma 45 Ville Härtsiän anomus talkoovapaasta 46 Ville Härtsiän koulutusanomus 47 Toimistosihteeri Satu Lindemanin siirtäminen perusturvatoimialan toimistosihteerin toimesta musiikkiopiston toimistosihteerin toimeen alkaen Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupungin hallituksen käsiteltäväksi.

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Apulaiskaupunginjohtajan päätökset KHALL 198 Kaupunginhallitukselle on toimitettu apulaiskaupunginjohtajan pää tökset ajal ta Puheenjohtajan ehdotus: koulutuspäätös, yleinen henkilöstöpäätös 1 Ruokapalvelupäällikkö Pirjo-Leena Palosen osallistuminen Ravitsemishoidon strategiaseminaariin 2 Ruokapalvelupäällikön ja ruokapalvelun esimiesten osallistuminen Ruokapalvelun tuottavuus -yhteishankkeeseen 3 Terveyskeskuslääkärin viran täyttölupapäätös 4 Sairaalan toimien täyttölupapäätös 5 Sosiaalityön toimien täyttölupapäätös 6 Terveyskeskusavustaja Merja Teittisen siirtäminen keskushallinnon toimistosihteerin toimeen alkaen avustuspäätös 1 Avustuksen myöntäminen Äänekosken Urheilijat ry:lle Äänekoski Games -yleisurheilukilpailujen järjestämiseen Äänekoskella Hyväksytään, että apulaiskaupunginjohtajan päätöksiin lisätään myös avustuspäätös 1 kokouskutsun ulkopuolisena asiana hallin to sään nön 32 :n 2 momentin nojalla. Ei oteta edellä mainittuja apulaiskaupunginjohtajan päätöksiä kau pungin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Lisättiin kaupunginhallitukselle toimitettuihin apulaiskaupunginjohta jan päätöksiin yksimielisesti myös avustuspäätös 1.

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Kaupunginhallitus, julkinen Esityslistalla olleiden asioiden 8, 9 ja 10 käsittely KHALL 199 Puheenjohtajan ehdotus: Päätetään siirtää seuraavien esityslistalla olleiden asioiden käsittely tiistaina klo alkavaan jatkokokoukseen: 8 Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen 9 Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu 10 Talouden vakauttaminen

33 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ Äänekosken kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöön panoa. Pykälät: , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Äänekosken kaupunginhallitukselle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 05.07.2010 kello 18:35-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 220 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 10.05.2010 kello 9:00-14:45 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 144 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 45 25.04.2017 Tilan 543-406-9-42 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 213/10.03.00.02/2017 KUNLA 45 Arvo Laurila hakee rakentamista koskevaa suun

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 129 17.11.2015 Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 617/10.03.00.02/2015 KUNLA 129 Outi ja Teemu Suolaniemi hakevat rakentamista

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto :

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 306 21.08.2017 Suunnittelutarveratkaisu/Tommi Hurnanen KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto 31.7.2017: Lausunnon antaja Lausunnon saaja Hakija Kaavoitusarkkitehti Jaana

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Saarijärvi Kylä:

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija KOKKOLAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja 1.12.2014 86 Asia Poikkeamislupa / Vehmanen Sami ja Maija Valmistelijat: Asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p. 040-4892115 ja

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot