Otsikko Sivu 324 HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMITUSJOHTAJUUS ALKAEN 325 HEIKKI JA PÄIVI KARVOSEN HAKEMUS VESIHUOLTOLAI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 324 HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMITUSJOHTAJUUS 678 1.1.2012 ALKAEN 325 HEIKKI JA PÄIVI KARVOSEN HAKEMUS VESIHUOLTOLAI-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-21:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 324 HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMITUSJOHTAJUUS ALKAEN 325 HEIKKI JA PÄIVI KARVOSEN HAKEMUS VESIHUOLTOLAI- 679 TOKSEEN LIITTÄMISESTÄ EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN KUOPION MATKAILUPALVELU OY:N YHTEISTYÖTARJOUS VALTUUSTOALOITE / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAU- 685 DEN TOTEUTUVA KOTIHOITO ASUINALUEESTA RIIPPU- MATTA 329 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 686 KIRJAT 330 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA TYÖELÄMÄÄN - TYÖPAJA -PROJEKTI ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA 693 VUONNA LAUSUNTO RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMISTÄ 694 KOSKEVASTA VALITUKSESTA 336 ATERIAPALVELUN MYYMINEN TILOJEN VUOKRAAMINEN KARPALOHALLISTA VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 339 ILMOITUSASIAT 701 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ KOKOUSAIKA klo 15:00-21:35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 15:00-21:35 puheenjohtaja Kukkonen Timo 15:00-21:35 I varapuheenjohtaja Kauhanen Elli 15:00-21:35 varajäsen Koponen Pertti 15:00-21:35 jäsen Mujunen Anna-Liisa 15:00-21:35 jäsen Räsänen Mauno 15:00-21:35 jäsen Suhonen Maija 15:00-21:35 jäsen POISSA Hokka Mervi II varapuheenjohtaja MUU Happonen Aarno 15:45-21:35 valtuuston puh.joht. Tirkkonen Olli 15:00-21:35 valtuuston I varapj Piironen Outi 15:00-21:35 valtuuston II varapj Tilus Riitta A. 15:00-21:35 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 15:00-21:35 kunnansihteeri Tiippana Jyrki 15:10-15:30 kunnanmetsätalousinsinööri 338 Jauhiainen Osmo 15:10-15:40 tekninen johtaja 338 Räsänen Kristiina 15:30-17:00 pääkirjanpitäjä 338 Ekberg Enni 15:30-15:40 vs 338 perusturvajohtaja Kasonen Maarika 15:30-15:40 sivistysjohtaja 338 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mauno Räsänen ja Maija Suhonen Valittiin Mauno Räsänen ja Maija Suhonen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mauno Räsänen Maija Suhonen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ VÄNÄ

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N TOIMITUSJOHTAJUUS ALKAEN KHALL 324 Heinäveden Aluelämpö Oy Aluelämmön toimitusjohtajasopimus nykyisen osa-aikaisen toimitusjohtajan kanssa päättyy Toimitusjohtajajärjestelyistä on päätettävä pi kaisesti. Teknisen johtajan Osmo Jauhiaisen kanssa käydään keskustelut toimitusjohtajan tehtävien hoidosta. Tj: Asiasta keskustellaan ja tehdään esitys kokouksessa. Asiasta keskusteltiin, ja päätettiin, että kunnanhallitukselle tehdään esitys toimitusjohtajapalvelujen ostosta siten, että toimitusjohtajana tulisi toimimaan tekninen johtaja Osmo Jau hiainen Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen on antanut suostumuk sensa siihen, et tä hänet voidaan nimetä Heinäveden Alue lämpö Oy:n toi mitusjohtajaksi. Teknisen johtajan työpanos ko. tehtävään voidaan myydä kunnalta Heinäveden Alueläm pö Oy:lle. Samassa yhteydessä voidaan teh dä päätös muis ta Heinäveden Aluelämpö Oy:lle myytävistä työnjohtopalve luis ta. Kunnanhallitus päättää 1) myydä teknisen johtajan työpanosta Heinäveden Alueläm pö Oy:lle lukien 7 %:n korvausta vas taan lasket tuna teknisen joh tajan kul loinkin voi massa ole vasta kokonaiskuukausipal kasta ja an taa Hei näveden Alue läm pö Oy:lle luvan ni metä Os mo Jau hiai nen yh tiön toi mi tusjoh ta jaksi lu kien. 2) myydä työnjohtopalveluja Heinäveden Aluelämpö Oy:lle lu ki en työpanoksena, josta suoritetta va korvaus mää räytyy 13 %:n mukaan las ket tuna sen viranhalti jan tai työntekijän palkasta, joka tälle henkilölle (esim. rakennustarkasta ja/rakennusmes tari tai jollakin muulla nimikkeel lä näi tä tehtäviä hoita va hen kilö, jonka tehtä väksi aluelämmön työn johtoteh tävät määrä tään) mak se taan kuu kau des sa ko ko nai suudes saan. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi Aluelämpö, palkat

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus HEIKKI JA PÄIVI KARVOSEN HAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEEN LIITTÄMISESTÄ TELA Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinäve si Heikki ja Päivi Karvonen ovat jättäneet päivätyn hakemuksen ve si huol to lai tok seen liit ty mi sestä ja sen käytöstä. Hakemus koskee 183 m2:n suu rui sen autotal lirakennuksen liittämistä. Tarkoituksena on täs sä vai hees sa liit tyä ai noas taan vie märi ver kos toon ja teh dä va raus myös vesiver kos toon liitty mi sestä. Kiin teis tön liit ty mismak sutulot ko. kiin teis tön osalta ovat /liit tymä. Karvonen on kiirehtinyt linjan loppuosan rakentamista moneen kertaan ottamalla yhteyttä puhelimitse sekä käymällä kunnanvirastolla. Karvosella on rakenteilla 183 neliön suuruinen autotalli / hallirakennus, joka hänellä olisi tarkoitus liittää kunnalliseen viemäriverkostoon välittömästi, kun se on kun nan puolelta mahdollista. Ko. linjaan on liittynyt tässä vaiheessa kaksi maksanutta liittyjää; Heinäveden Pohjoinen Maa- ja kotitalousseura ry on liit tynyt vesi- ja viemäriverkos toon se kä toi nen liit ty jis tä Voitto Koposen perikunta viemäriverkostoon. Saa dut tu lot liit ty mis mak suis ta ovat 3.234,72. Linjan alueella on kaikenkaikkiaan 4 kiinteistöä, joista kaksi on loma-asuntoa. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan poraamalla tehtävät tienalitukset tehdään kunnan toimesta, jos on kaksi liittyjää. Kiinteistöjen talojohdot ovat kiinteistön omistaja rakennuttaa itse ja omal la kus tan nuk sel laan. Esityslistan liitteenä 94 /1 Kunnanvaltuuston päätös / Haja-asutusalueen vesi- ja viemärilinjojen rakentamisperiaatteet ja avustaminen kunnanvaltuuston erikseen päättämissä hankkeissa Ko. linjan ko ko nais pi tuus on n. 285 metriä (rakennettu ja ra kenta ma ton yh teen sä). Ra ken ne tun lin ja osuu den pi tuus on n. 140 metriä, johon sisältyy n. 30 metriä linjaa, kun viemäriä piti vetää runkolinjaa alan päin, että saa tiin lin ja kytket tyä, kos ka ko rot ei vät muutoin sattuneet koh dalleen. Varsi nai sen / rakennetun linjan ra ken ta mis kustan nuk sik si muo dostuu (15.701,81 /140 m) 112,15 /m. Linjan loppuosuuden pituus Karvosten kiinteistölle on 135 m sekä Kar voses ta seu raavalle takimmaiselle kiinteistölle 40 m. Rakentamaton osuus on yh teensä 175 m. Mikäli linja rakennetaan viimeiselle kiinteistölle saakka suunnitelmien mukaisesti loppuosan rakentamiskustannukset ovat 175 m x 112,15 = ,25 + yleis ku lut 10 % = ,87 > Loppuosa tulisi rakentaa mahdollisimman pikaisesti mielellään jo tämän syksyn aikana, mikäli ra ken ta mi seen saa daan kun nanvaltuuston hy väksyntä määrära hoineen ja et tä sääolosuh teet salli vat rakentamisen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Määrärahan tarve rakentamattomalle osuudelle Teknjoht: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1. kunnanhallituksen ja -valtuuston tulisi ottaa kan taa ja tehdä päätös täyttääkö ko. linjan raken ta mi nen kun nan val tuuston hyväksymät rakentamisperiaatteet, 2. mikäli kunnanvaltuuston rakentamisperiaatteet täyttyvät, linjan loppuosalle myönnettäisiin rakentamislupa ja hyväksyttäisiin vuodelle :n suuruinen määräraha menokohdalle 9500 Vie märilaitos / merkillä "Varistaipaleen mm -seuran linjan loppuosan" rakentaminen, 3. kiin teis tö jen ta lo joh dot kiin teis tön omis taja raken nuttaa it se ja omal la kus tan nuksel laan. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL 325 Esityslistan liitteenä nro 1 on valtuuston päätös / Haja-asu tusalueen vesi- ja viemärilinjojen rakentamisperiaatteet ja avustaminen kunnanvaltuuston erikseen päättämissä hankkeissa. Linjan rakentamisesta (jo toteutetusta) ja tästä jatko-osasta ei ole mitään päätöstä. Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on pyytänyt tarjouksia euron suuruisesta talousarviolainasta Heinäveden kunnan investointien rahoittamiseen. Tarjousta pyydettiin seuraavilta rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Suomi Oyj - Pohjola Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Handelsbanken - Kuntarahoitus Oyj Kaikki em. rahalaitokset jättivät tarjouksen. Tarjouksia on verrattu ja tarkoituksenmukaisin lainamuoto on tämän hetken arvion mukaan kiinteäkorkoinen 5 vuoden laina. Vertailussa on huomioitu lainan korkokustannukset (korko ja marginaali) ja muut lainan nostoon ja hoitoon kuuluvat kustannukset. Vertailun mukaan edullisin tarjous on Kuntarahoitus Oyj:n tarjous ottaen huomioon varmuus korkotasosta ko ko 5 vuoden ajaksi ja muut lainakustannukset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää 1. ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen, 2. ottaa euron suuruisen talousar violainan Kun ta ra hoitus Oyj:ltä. Laina-ai ka on 5 vuotta ja kor ko koko 5 vuo den ajan 2,29 %. Mitään muita kustannuk sia ei noston eikä laina-ajan osalta tu le. Myöskään marginaa lia ei koroteta eikä siihen ole riskiä 5 vuoden aikana. Kaikki nämä huomi oon ot taen Kunta rahoitus Oyj:n tarjous on edul lisin. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys VSTO Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: kpito tarjouksen tehneet KHALL 326 Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkennettavaksi em. kunnanhallituksen esitystä lainan ko ron määräytymisen osalta.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Korko määräy tyy nostohet ken mu kaan seu raa vas ti: Korkoindikaatio on tarjouksessa ilmoitettuna aikana 2,290 % p.a. Korko määräytyy kuitenkin kaksi päivää ennen nostoa olevan ajan kohdan mu kaan ja sen jälkeen luoton kor ko on kiinteä koko luottoajan. Muilta osin kunnanhallituksen esitys on em. mu kainen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus KUOPION MATKAILUPALVELU OY:N YHTEISTYÖTARJOUS KHALL 327 Valmistelija: matkailusihteeri Leena Vlasoff, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Erottuaan Karelia Expert Matkailupalvelusta vuoden 2007 alussa Heinävesi on tehnyt vapaamuotoista matkailun yhteismarkkinointia Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran ja Joroisten kanssa. Näistä Leppävirta on jo pitkään ollut jäsenenä Kuopion Matkailupalvelu Oy:ssa tehden yhteismark kinointia Savon Matkailu -markkinointinimen alla. Kun Kuopion Matkailupalvelun toimitusjohtajaksi vaihtui Jari Piirainen keväällä 2010, tehtiin Kuopion Matkailupalvelun organisaatiossa ja toiminnassa suuria muutoksia. Piirai sen toimesta lähdettiin kehittämään mm. matkailuportaalia, jonka nimeksi tuli Visit Lakeland. Portaalissa on myös verkkokauppa, jonka toiminta on käynnistynyt joulukuussa Savon Matkailu-nimen alla tehty markki nointityö loppui entisessä muodossaan ja nyt Piirainen on halunnut laajen taa yhteismarkkinointia koko Pohjois-Savon alueelle, kun aiemmin toimi alueena olivat vain Kuopion ympäristökunnat. Kuopion Matkailupalvelussa on tällä hetkellä 12 työntekijää. Kun Varkaus kesällä 2011 päätti solmia yhteistyösopimuksen Kuopion Matkailupalvelun kanssa, tuli aiheelliseksi selvittää, voivatko Etelä-Savon puolella toimivat Heinävesi, Joroinen ja Pieksämäki tulla myös yhteistyökumppaneiksi. Jari Piirainen on selvittänyt asiaa eikä eteläsavolaisten mukaantulolle ole mitään estettä. Jari Piirainen on lähettänyt kunnalle tarjouksen 2-vuotisesta ostopalvelusopimuksesta, jolla Heinäveden kunnan ja kaikkien matkailuyrittäjien on mahdollista pääs tä mukaan sekä Savon Matkailun markkinoin tiin että Visit Lakeland portaa liin ja verkkokauppaan. Ostopalvelusopimuksen hinta perustuu kunnan väkilukuun ja Piiraisen subjektiiviseen arvioon kunkin kunnan matkailullisesta merkityksestä eli M-indexiin, jota arvioidaan astei kolla 1-25 siten, että Kuopion indexi on 25. Piiraisen lähettämässä tarjouk sessa Heinäveden M-indexiksi oli arvioitu 4, jolloin maksu olisi ollut 8000,-/vuosi. Käydyissä neuvotteluissa toin esille mm. Kermansaven astia myymälän lakkauttamisen vaikutuksen matkailija määriin ja lopulta päädyt tiin M-indexissä lukuun 3, jolloin Heinäveden vuo simaksuksi jäi 7000,-/vuo si. Ostopalvelusopimus sisältää seuraavat palvelut: 1. Kunnan perus- ja matkailutietojen saaminen matkailu portaaliin. Tämä tarkoittaa kaikkia kunnan alu eella toimivia matkailuyrityk siä ja niiden perustietojen saamis ta portaaliin. Yritykset ja kunta päivittävät tiedot itsenäisesti erillisen ohjeen mukaan vähintään 1 krt / vuosi. Lisäksi eri koisalennus ostopalvelusopimuksen tehneiden kuntien alu eella toimiville matkailuyrityksille portaalin mainos- ja näky vyyspaikka hinnoitteluissa. 2. Kunnan osallistumismaksun ja -oikeuden yhteiselle Helsingin Matka 2012 ja Matka 2013 messujen Visit Lakeland-osastolle (nk. messu osaston pe rusvuokra). Messuosaston neliömäärä / kunta määräytyy mak sun

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ suhteel lisen määrän mukaisesti. Messuosallistumisoikeus ei kuiten kaan sisällä osaston suun nittelu-, rakentamis-, tarjoilu-, esiintyjä- eikä hen kilöstökuluja. Matka 2012 ja 2013 osastojen sisällöt ja lopulliset neliömää rät päätetään yhdessä eri alueiden kanssa huomioiden kun kin alueen matkailulliset mer kityserot. (Matka 2012 messu osaston perusvuokran KMP maksaa osana land.fi portaalin kustannuksia. Heinävesi on jo ilmoittautunut mukaan tälle yhteisosastolle.) 3. Savon Matkailu vastuuhenkilön palvelut KMP:ssa. KMP käyt tää Savon Matkailun markkinointitoimintaan vuosittain noin 2 henkilön ko konaistyöpa noksen krt/vuosi pidettävät joko koko maakuntaa tai maakunnan eri osia kos kevat koulutus- ja neuvottelutapahtumat. 5. Kunkin jäsenkunnan matkailuesitteiden jakelu KMP:n matkailuneuvonnas sa. 6. Osallistumisen KMP:n tällä hetkellä hallinnoimaan kokous- ja kongressi hankkeeseen ja sen kuntamaksuosuuksien maksamista ostopal velumak suista. Hanke kestää asti. Tulevaisuudessa KMP:n hal linnoi mien uusien hankkeiden kunta- ja yritysosallistumismaksuista pääte tään erikseen. 7. Mahdollisuus osallistua Savon Matkailun / Kuopion Matkailupalvelun (KMP) erikseen nimeämiin matkailun markkinointikampan joihin ja materi aaleihin. Näistä kampanjoista, niiden sisällöstä ja maksuista laadi taan eril linen suunnitelma. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n sopimusta on esitelty kunnan suurimmille matkailuyrittäjille ja heidän suhtautumisensa asiaan on positiivinen. Joroisten kunta on lähdössä mu kaan Kuopion Matkailupalvelun yhteistyöhön, Pieksämäki harkitsee vielä. Matkailusihteeri esittää kunnanhallitukselle, että Heinävesi solmii Kuopion Mat kai lu pal ve lu Oy:n kanssa ostopalveluso pimuksen vuosille 2012 ja Näin mah dol liste taan Heinäveden matkai lun hyvä näkyvyys Visit La kelandin matkai lu por taalin että muiden Kuopion matkailupalvelun markki noin titoi menpitei den kautta sekä kotimaassa että ulkomailla. Matkailupor taalin verkkokaup pa tarjoaa kaikille Heinäveden matkailuyrityksille sähköi sen kauppapaikan, jonka avulla he voivat tehostaa myyntiään. Vuoden 2012 talousarvioon ei ole esitetty erillistä määrärahaa Kuopion Matkailupalvelu Oy:n ostopalvelusopimukseen liittymiseen. Esityslistan liitteenä nro 1A on kunnansihteerin päätös Helsingin Matka2012 -messuille osallistumisesta, jonka mukaan kunnan maksuosuus ilman os topalvelusopimusta on euroa. Kunnanhallitus käy asiasta evästyskeskustelun. Evästyskeskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kunnanhallitus päättää, ettei tässä vaiheessa osallistuta Kuo pion Mat kai lu palvelu Oy:n yhteistyöhön.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Tiedoksi: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kuopion Matkailupalvelu, matkailusihteeri

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUDEN TOTEUTUVA KOTIHOITO ASUIN- ALUEESTA RIIPPUMATTA 174/ /2011 KHALL 328 Valtuutettu Sirpa Mikkonen / KD valtuustoryhmä jätti aloitteen tehostetusta ympärivuorokauden toteutuvasta kotihoidosta asuinalueesta riippumatta. Aloite on esityslistan liitteenä nro 2. Kunnanhallitus siirtää aloitteen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: perusturvalk

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 329 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 3 si vistyslautakunta ja tekninen lautakunta sekä kun nanjohtajan, kunnansihteerin, teknisen johtajan, yläkoulun rehtorin ja pro jektipäällikön päätökset. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. lautakunnat ja viranhaltijat

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 330 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 4 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevis ta kiin teistön kaupoista. Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oi keuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupois sa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Etelä-Savon maanmittaustoimisto

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET KHALL 331 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnan hallintosäännön 79 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kun lautakunnat tekevät kunnanhallitukselle osoitettuja esityksiä, tarvitsevat lautakuntien pöytäkirjojen laatijat sekä kunnanhallituksen esityslistan valmistelijat riittävästi aikaa lautakuntien esitysten lopulliseen valmisteluun kunnanhallituksen esityslistalle. Ongelmia on eräissä tapauksissa aiheutunut siitä, että lautakunnan päätös saapuu esimerkiksi kunnanhallituksen esityslistan lähtöpäivänä tai sitä edellisenä päivänä, jolloin kunnanhallituksen esityslistan valmisteluvastuussa oleville jää varsin lyhyt aika viimeistel lä ao. esityksiä kunnanhallitukselle. Nämä tapaukset koskevat erityisesti niitä lautakuntien esityksiä, jotka on vietävä kunnanhallituksen käsittelyyn mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi olisi toivottavaa lautakuntien ko kousaikataulun yhteensovittaminen kunnanhallituksen kokousaikatau lun kanssa esim. niin, että lautakuntien kokoukset olisivat samalla viikolla kuin kunnanhallituksen kokoukset. Näin lautakunnan asioiden valmisteluun kunnanhallituksen esityslistalle jäisi riittävästi aikaa. Kunnanhallitus päättää 1. että kunnanhallituksen kokoukset pidetään pää sääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantaina klo al kaen, sekä tarvittaes sa muulloinkin erik seen so vitta vina ajankohti na, 2. että alkuvuoden 2012 kokouspäivät ovat seuraavat: (tarpeen mukaan 9.1)., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 7.5., 21.5., 4.6. ja 18.6., sekä 3. velvoittaa lautakunnat sovittamaan kokousaika taulunsa kunnanhallituksen kokousten kans sa kokous asioiden riittävän valmisteluajan turvaa miseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalvelut/yhteiskuulutus lautakunnat

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2012 KHALL 332 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallituksen vuoden 2012 talousarvioesityksessä on kustannuspaikalle 1851 Työllisyystyöt esitettä palkkakustannuksiin (sisältäen henkilösivukulut) yhteensä euroa (vuonna euroa) ja palkka tu ki tu loi hin euroa (vuonna euroa)työllisyystöi den net tomenojen varaus on siten euroa. Työllisyyden edistämi sen - osastotason 03 Työllisyystöiden kustannuspaikan osalta noudate taan nettositovuutta. Esityslistan liitteenä nro 5 on hallintokuntien esitykset, jonka mukaan palkka kus tan nuk set ovat eu roa ja palkkatukitulot euroa. Hallintokuntien yksityiskohtaiset esitykset perusteluineen on nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää 1. myöntää työllistämismäärärahoja seuraavasti: Perusturvan toimiala - palkkakustannuksiin euroa ja palkkatukituloja eu roa Sivistystoimen toimiala - palkkakustannuksiin euroa ja palkkatukituloja euroa Teknisen toimen toimiala - palkkakustannuksiin euroa ja palkkatukituloja euroa ja 2. valtuuttaa toimialapäällikön jakamaan myönnetyt työllistämismäärärahat toimialallaan. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: ao. toimialapäälliköt laskentasihteeri, palkat

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖELÄMÄÄN - TYÖPAJA -PROJEKTI KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta on ollut mukana Etelä-Savon TE-keskuksen myöntämän työllisyyspoliittisen pro jektituen avulla työpaja-projektissa lu kien. Projektiin liitettiin vuo den 2005 alusta myös kierrätyskeskus Kieppari. Työpajatoiminnan tavoit teena on ollut ehkäistä työttömien syrjäytymistä ja edistää työllistymistä. Projektin avulla on työllistetty vuoden aikana keski määrin kymmenen pitkäaikaistyötöntä työpajalle ja yksi kierrätyskeskuk seen se kä tar jottu paikkoja työharjoitteluun, työkokeiluun ja työelämän val men nuk seen. Pro jekti on toi minut tiiviissä yhteistyössä Ke lan, sosi aalitoi mis ton ja TE-toi miston sekä Koulupuisto ry:n kanssa. Vuoden 2012 alusta lukien kierrätyskeskus Kieppari jää pois projektista ja siirtyy yksityisen hoitamaksi toiminnaksi. Työvoimatoimisto tarjoaa vähintään 500 päivää työmarkkina tukea saaneel le työttömälle työtä tai aktiivitoimenpiteitä. Aktiivitoimenpitei tä ovat esim. työllisyyskoulutus, työharjoittelu, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta. Kun henkilölle on maksettu työmarkkinatukea yli 500 työttömyyspäivältä, työttö myydenaikaisen työmarkkinatuen rahoittavat valtio ja kunta puoliksi. Mikäli yli 500 päivää saaneelle työttömälle pystytään järjestämään aktiivitoimia kun nan toimialoilla, kunnan kustannukset työmarkkinatuen maksajana vä he nevät. Työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden pienentämiseksi sosiaalitoimi on vuonna 2011 ostanut yksi lö- ja työvalmennusta Koulupuisto ry:ltä. Meno on katettu työllisyyden edistämisen kustannuspaikalta ( euroa) ja Es ko Pietarisen rahastosta (6.000 euroa). Yhteistyöhön on suunniteltu liitettäväksi työpaja. Näin ollen Työelämään-työpaja -projektiin on lisätty kun nan maksuosuuteen euroa yksilö- ja työvalmennuksen ostamiseen. Lisäesityslistan liitteenä - nro 1 on Työelämään - työpaja -projektin kustannusarvio vuo delle nro 2 on Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston työllistämistilastoa Kunnanhallitus päättää, että Heinäveden kunta jättää Etelä-Savon ELY-keskukselle Työelämään - työpaja -projektin projektitukihakemuksen seuraavalla ta valla; 1) Heinäveden kunta palkkaa projektin vetäjän (projektipäällikkö)

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ ) Kunta ostaa yksilö/työvalmennuspalveluja Koulupuisto ry:ltä, 3) Kunta palkkaa Työpaja-kierrätyskeskuksen muut työntekijät yhteistyössä TE-toimiston kanssa, keskimäärin kymmenen pitkäaikaistyötöntä työpajalle. 4) Toimitiloiksi osoitetaan aikaisempaan tapaan kunnan omistaman entisen työpajan tilat pinta-alaltaan 163 m2. 5) Kunnanhallitus valitsee projektille TE-keskuksen projektitu kipäätöksen mukaisen ohjausryhmän. 6) Työpaja-kierrätyskeskuksen kustannukset katetaan seuraavasti: Projektin perusrahoituksen muodostaa Etelä-Savon TE-keskuk sen työllisyyspoliittinen projektituki. Kunta palkkaa omalta osaltaan yhteis työssä työvoimatoimiston kanssa Työpaja työntekijöitä, joihin saadaan rahoi tusta TE-toimistolta. Kunnalle aiheutuvat nettome not kate taan kehittämistoiminta/hankkeet- menokohdalta. Menot kir jataan "Työpaja -projektille. 7) Työelämään - työpaja -projektin vastuu henkilöksi ja laskujen hyväksyjäksi kunnan puolelta nimetään projektipääl likkö ja tämän poissaollessa kunnansihteeri. 8) Kunnanhallitus korostaa sitä, että Työpajan rahoituksessa tulee pyrkiä aktiivisesti toiminnan itsekannatta vuuteen eli että toiminnan menot voitaisiin kattaa mahdollisimman pitkälle toi minnasta saatavilla tuloilla tai muulla ulkopuolisella rahoituk sella. Niin ikään Työpajan toiminnassa on aktiivisesti etsittävä yh teistyö mahdollisuuksia muiden paikal listen toimijoiden kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Toimeenpano: Tiedoksi: projektipäällikkö KHALL 333 Etelä-Savon ELY-keskus on päätöksellään ESA- ELY/515/ /2011 hy väksynyt Heinäveden kunnan hakemuksen siten, että kunnalle myönne tään työllisyyspoliittista avustusta enintään euroa hyväksytyistä euroan kokonaiskustannuksista. Työlli syys po liittinen avustus on tarkoitettu projektin hallinnointiin. Projektilla on oltava ohjausryhmä, jossa on edustettuna projektin toiminnan kannalta tarvittavat tahot. TE-toimisto nimeää edustajansa ohjausryhmään. Projektin ohjausryhmään vuonna 2011 kuuluivat kunnan puolelta projekti-päällikkö Seppo Eskelinen, perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, kunnansihteeri Sinikka Lappalainen ja sihteerinä Mervi Tiilikainen. Projektissa on oltava työllistettynä vuonna 2012 keskimäärin 10 työtöntä henkilöä palkkatuettuun työhön. Palkkatukityöllistämisessä tulee painottua edelleen sijoittaminen yrityksiin ja tarvittavien tietojen antaminen edelleen

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ sijoittamisesta TE-toimistoon. Kunnanhallitus päättää 1. että Heinäveden kunta osallistuu Työelämään - Työpaja-projektiin projektipäätöksen mukaisesti, 2. todeta, että työpajan vetäjänä / projektipäällikkönä jatkaa rakennusmestari Seppo Eskelinen, 3. valita projektille ohjausryhmän ja pyytää Savonlinnan työja elinkeinotoimiston ja Koulupuisto ry:n nimeämään edustajansa ohjaus ryhmään. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnan edustajiksi ohjausryhmään valittiin projektipäällikkö Seppo Eskelinen, perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, kunnansihteeri Sinikka Lappalainen ja sihteeriksi Mervi Tiilikainen. Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Toimeenpano: Tiedoksi: projektipäällikkö ryhmän jäsenet, Savonlinnan Te-toimisto, Koulupuisto, kpito

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA VUONNA 2011 KHALL 334 Vuoden 2011 talousarviossa on varattu tulojäämien ja saatavien kirjanpidosta poistamiseen määrärahaa euroa, josta kuluvana vuonna on käytetty 0 euroa. Esityslistan liitteenä nro 6 on esitys yhteensä ,58 euron (verollinen) ja ,13 euron (vero ton) suuruisten eri saatavien poistamisesta. Liite on julkisuuslain 24 :n 23. kohdan mukaan salassa pi dettävä asiakirja. Lii te on jaettu vain kunnanhallituksen jä senille, val tuuston pu heenjohta jille, kun nanjohtajalle ja kunnansihtee rille. Kirjanpitolain mukaan saatavat, joiden kertyminen on epätodennäköistä, on kirjattava tilinpäätöksessä luottotappioiksi (riippumatta sii tä, onko tarkoitukseen varattu määrärahoja kunnan talousarviossa). Saatavien poistaminen kirjanpidosta on siis kirjanpitolain mukainen ja pelkästään kunnan tilinpäätökseen vaikuttava järjestely, eikä se vaikuta millään tavalla saatavien perimisen jatkamiseen. Näin ollen saatavien perintää jatketaan myös kirjanpidosta poistettujen saatavien osalta normaaliin tapaan ja perinnän kautta saatavat tulot kirjataan tuloksi. Kunnanhallitus päättää 1. poistaa vuoden 2011 talousarvioon sisältyvien ao. määrärahojen puitteissa kirjanpidosta kunnan saatavia esityslistan liit teen mukaisesti yhteensä ,58 (verolli nen) ja ,13 (veroton) eu roa. Loppuerä saatavista (10.138,58 ) katetaan kate siir to na ti lin pää tök sen yh teydessä kohdasta 1710 Kehit tä mis toi minta / Hankkeet 2. että saatavien perintää jatketaan myös kirjanpidosta poistettujen saata vien osalta normaaliin tapaan ja perinnän kautta saatavat tulot kirjataan tuloksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: kpito

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus LAUSUNTO RUMMUKKALAN ENTISEN KOULUN MYYMISTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA KHALL 335 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden Erä ja Luonto ry ja Rummukkala-Polvijärven kyläyhdistys ovat tehneet valituksen Kuopion hallinto-oikeudelle Heinäveden kunnanvaltuuston päätöksestä , jolla Heinäveden kun ta on päättänyt myydä Rummukkalan entisen koulun uudemman koulura ken nuk sen se kä n m2:n mää rä alan Sähköliike T Koponen Oy:lle eu ron kauppahinnalla. Valituksessa vaaditaan, että Rummukkalan entisen koulun myyminen Sähköliike T Koponen Oy:lle on purettava ja hy väk syttävä Heinäveden Erä ja Luonto ry ja Rummukkala-Polvijärven kylä yhdistyksen yhdessä tekemä tarjous. Kuopion hallinto-oikeus pyytää Heinäveden kunnanhallituksen lausuntoa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. Esityslistan liitteenä nro 7 on valituskirja sekä nro 8 on val tuuston päätös. Heinäveden kunta on aikaisemmin allekirjoitetulla kauppakirjalla myy nyt Hei näveden Erä ja Luonto ry:lle n m2:n määräalan ja sillä ole van enti sen Rummukkalan vanhemman koulurakennuksen. Kauppakirjan mu kaan säh kö liit ty mä ei kuulu kauppaan. Valituksen perusteet ja kunnan lausunto: 1. peruste: Heinäveden kunnalla on periaatepäätös vanhojen käytöstä poistettavien koulurakennuksien myynnistä sähköliittymineen kyläyhdistyk sil le, met säs tysseuroille ym. yhdistyksille paikallisten kuntalaisten hyöty- ja vir kistys käyttöön. Kunnan lausunto: Heinäveden kunnanhallitus on käsitellessään koulurakennusten myyn tejä perinteisesti päättänyt neuvotella kiinteistöjen myynnistä ensisijaisesti kylä yhdistysten / kylillä toimivien kyläseurojen kanssa. Päätöksessä ei mainita sähköliittymää. Heinäveden Erä ja Luonto ry kirjoittaa kunnanhallitukselle osoittamassa Rummukkalan koulun myyntiä ja ostotarjoustaan koskevassa kirjeessään : "Kyläläisille jäisi näin paikka jossa voisi vapaasti kokoon tua." sekä os to tar jouk ses saan : "Kyläläisille jäisi näin paikka jossa voisi kokoontua ja pitää tilaisuuksia". Em. kirjeet on esityslistan liitteenä nro peruste: Valituksessa viitataan Vihtarin entisen koulun myyntiin Vihtarin Seu dun Kyläyhdistys ry:lle: Siinä kyläyhdistys sai kolme käyttökuntoista ra ken nusta 6000 euron nimellishintaan, vanhanpuolen, uuden puolen ja pa lo kunnan autotallin ja sähköliittymän. Rummukkalan vanhapuoli myytiin pur kukuntoi sena ilman sähköliittymää. Muut koulut ovat saaneet sähköliitty män sa maan hintaan.

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnan lausunto: Heinäveden kunta on allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Vihtarin Seudun Kyläyhdistys ry:lle kaksi rakennusta purkukuntoisina sähköliittymineen se kä vuok ran nut (ei myynyt)) rakennusten tontin. Palokunnan au to talli on Vih tarin VPK ry:n omaisuutta, eikä näin kuulunut kauppaan. Heinäveden Erä ja Luonto ry ovat tarjousta tehdessään tienneet, ett ei säh köliittymä kuulu kauppaan, koska he ovat mm. tutustuneet kunnanhalli tuk sen päätökseen siitä valitusta tehdessään. Päätök ses sä mainitaan, ettei sähköliittymää voida myydä, koska se on yh teinen Rum mukkalan uudemman koulurakennuksen kanssa. 3. Valituksen mukaan Rummukkalan koulun uudempaa puolta tarvitaan kyläläisten harrastus- ja kokoontumispaikaksi niinkuin muilla Heinäveden kylillä on. Heinäveden Erä ja Luonto ry kirjoittaa valituskirjeessään : "kyläläisille jäisi näin paikka jossa voisi vapaasti kokoontua" sekä ostotarjouskir jeessään : "Kyläläisille jäisi näin paikka jossa voisi kokoontua ja pitää tilaisuuksia". Heinäveden kunnanvaltuuston päätöksestä sel viää, että Rum muk ka lan vanha koulurakennus myydään halvimman tar jouksen jättä neel le Heinäveden Erä ja Luonto ry:lle, koska tarjouksen mu kai sesti ky lä läi set voi vat käyttää rakennusta vapaasti har ras tus- ja ko koon tu mistiloi naan. Valtuuston päätös on esityslistan liitteenä nro 10. Valitusasiakirjat ovat nähtävissä kokousasiakirjoissa. Kunnanhallitus päättää 1. antaa asiakohdassa mainitun lausunnon valituk sen johdosta, 2. ettei valitus anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, ja 3. esittää Kuopion hallinto-oikeudelle, että valitus perusteettomana hylätään. 4. merkitä pöytäkirjaan, ettei valituksen takana ole Rummukkala-Polvijärven virallinen kylätoimikunta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Kuopion hallinto-oikeus

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus ATERIAPALVELUN MYYMINEN KHALL 336 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Metalliset Oy/Tuomo Pasanen kirjoittaa sähköpostissaan : "Olemme tekemässä uusia tilajärjestelyjä sosiaalitilojen osalta Metalliset Oy:n Heinäveden tehtaalla, jolloin meille tulee uudet sosiaalitilat, jotka mah dollistavat koko henkilökunnan yhteisen ruokailun. Ruokailun järjestämi seen olemme kartoittaneet vaihtoehtoja ja näillä tiedoilla ainut vaihtoehto on kunnan ravitsemuskeskus. Toimintamalli olisi sama kuin tällä hetkellä on Tulikivellä. Meillä ruokailijoiden määrä olisi päivällä maksimissaan noin 70 henkilöä (päivävuoro/aamuvuoro). Seuraavassa vaiheessa olisi mah dolli suus järjestää ruokailu myös iltavuorolaisille tällöin iltaruokailun maksi määrä noin 40 henkilöä. Alustavasti käytännön asioita on käyty läpi Eija Suihkosen kanssa. Olisi hienoa, jos palvelu saataisiin järjestettyä ravitsemuskeskuksen kautta ja näin ollen voitaisiin tarjota kaikille halukkaille työntekijöille lämmin ateria. Meillä tilojen pitäisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä, joten olisi hyvä, jos saisimme vastauksen ennen vuoden vaihdetta." Heinäveden kunnan ruokahuolto on myynyt henkilökunta-ateriat Tulikivi Oy:lle keväästä 2009 alkaen. Esityslistan liitteenä nro 11 on palvelusopimusluonnos ateriapalveluista. Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Merkitään pöytäkirjaan, että Elli Kauhanen pois tui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus TILOJEN VUOKRAAMINEN KARPALOHALLISTA KHALL 337 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Maansiirto ja Kuljetus Hottinen on pyytänyt saada vuokrata Kar pa lo hal lista n. 72 m2 suu rui sen ti lan kalustonsa talvisäilytystilaksi saakka. Esityslistan liitteenä nro 12 on teollisuushallin osan vuokrasopimus karttaliit tei neen. Kunnanhallitus vuokraa Maansiirto ja Kuljetus Hottinen Ky:lle Karpalohallista n. 72 m2:n suurui sen alueen kaluston talvisäi lytystilaksi Karpalohallista saakka. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: hallintopalvelut/vsop allekirjoitus Maansiirto ja Kuljetus Hottinen, tekninen toimi, talouststo

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanran nantie 7, Heinävesi, gsm , pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Ker manrannantie 7, Heinävesi, gsm , Kuntalain 65 :n mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syttävä kunnalle seuraa vaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk symisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammak si vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden en simmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määrära ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edelly tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämän on katsottu tarkoit tavan sitä, että kunnan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, et tä ai nakin taloussuunnitelmakaudella osoitetaan, että kunnan talous saa daan tasapainoon tulorahoituksen (vuosikate) ja poistojen (tai investoin tien) suh teen. Lisäksi kuntalain 70 :ssä on haluttu varmistaa talouden ta sa pai noisen suunnittelun toteutuminen toteamalla seuraavaa: "Kunnanhal li tuk sen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esi tys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista kos ke viksi toimenpiteiksi". Kunnanjohtajan esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä nro 11. Kunnanhallitus 1. aloittaa vuoden 2012 talousarvioesityksen ja vuo sia koskevan taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn ja kuulee hallintokun tien edustajina seuraavia vi ranhaltijoita:

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ perusturvajohtaja - sivistysjohtaja - tekninen johtaja 2. päättää mahdollisista muutoslinjauksista kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen Kunnanhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan Merkitään pöytäkirjaan, että ko kouksessa olivat läsnä tä män pykälän osalta pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen sekä oman hal lin non alansa kä sit te lyn ai ka na vs. perus turvajohtaja Enni Ek berg, vs. osas ton hoi taja Marja Lyy tikäinen, vs. kotihoidon johtaja Anu Vää nä nen, toi misto sih teeri Mariitta Rönkkö, kunnanmet sätalous insi nööri Jyrki Tiip pana, si vis tys joh ta ja Maa rika Kaso nen ja päivähoidon oh jaaja Paula Ukkonen KHALL 338 Kunnanjohtajan esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä nro 13. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman esi tyslistan liitteen mukaisesti: euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate 507 Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus teki seuraavat muutokset kunnanjohtajan vuoden 2012 talousarvioesitykseen: Käyttötalous Työllisyyden edistäminen 330 Tuet ja avustukset (palkkatuet) e, jää e 5800 Maa- ja metsätilat 3499 Muut toimintatuotot (maaomaisuuden myynti) e, jää e 8110 Rahoitus Korkokulut e, jää e

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Investoinnit Maanosto e, jää e Helmikoti e vuodelle 2012, suunnitelmavuodelta e Monitoimitalon palloiluhallin lattian uusiminen e, jää e Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että kunnanmetsätalousinsinöörin virka lakkautetaan lukien. Ao. henkilöl le tarjotaan työtehtäviä tar peen mukaan. Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousar vion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto Merkitään pöytäkirjaan, että - Anna-Liisa Mujunen poistui es teellisenä kokouksesta kä siteltäessä Kiinteis tö Oy Heinäveden Asuntojen ja Työelä mään -työpaja projektin asioita. - kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, sivistysjohtaja Maarika Kasonen ja vs perusturvajohtaja Enni Ekberg olivat kokouksen alussa läsnä tämän pykälän osalta.

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 339 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset , Dnro 31/221/2011, Lukiokoulu tus - yksikköhinnat vuonna , OKM/43/221/2011, Liikunta toiminnan ja nuori sotyön yk sikköhinnat vuonna Valtiovarainministeriön päätös, , VM/2511/ /2010, kunnan peruspalvelujen val tionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittami seen mak setta van ra hoituksen johdosta sekä sosiaali- ja ter veyden huollon ammattijärjes tö Te hy:n syksyn 2007 työtaistelu-uhan sovittelu ratkaisuun liittyvästä val tion osuuden kertaluontoi sesta lisäyksestä vuodelle Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote Yri tys-suomen pal ve lu ka navista 4. Itä-Suomen aluehallintovirasto , ISA- VI/1991/ /2011, Pelastustoi men alueiden, kuntien ja so pimuspalokuntien eri tyisavustukset vuodelle Maanmittauslaitos MMLm/23203/33/2011, Pöytäkirja , Yk sityistietoimitus 6. Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston päätös nro /0023/2011 korvauksen myöntämises tä kun nalle kun toutta van työtoiminnan järjestämisestä ajalta Etelä-Savon käräjäoikeuden/maaoikeuden päätös nro M 11/4602 Tuomo Turusen valitukseen yksityistietoimituksesta. Valitus on hylätty. 8. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös ESAELY/515/ /2011 työllisyyspoliittisesta avustuksesta Työelämään - Työpaja -projektin kustannuksiin vuodelle Pro Agria Etelä-Savo, kokouskutsu syyskokoukseen Kevan ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta ajalle kotihoidon toimintayksikössä 11. Kuntaliiton - tiedote , yli 30 kuntaa vaatii korvauksia puu kartellista

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ kutsu, , Vaikutusten ennakkoarviointi kunnalli sessa päätök senteossa -suosituk sen tieto isku viidellä paik kakunnalla mar ras-joulu kuus sa yleiskirje nro 23/80/2011, Musiikin esityskor vaukset Teostolle vuosina 2010 ja yleiskirje nro 25/80/2011, Kunta voi hakea velkasaatavaansa internetin kautta 12. Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymän - yhtymävaltuuston kokous kutsu hallituksen kokouskutsu Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouskutsu Keski-Savon ympäristölautakunnan pöytäkirja Työpajan kassan tarkastuspöytäkirja Sampo Pankki , kunnan vapauttaminen Heinäveden Ve sihuolto Oy:lle annetusta takausvastuusta 17. Teosto , Musiikin käytön hinnat vuonna TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton tiedote ay-jäsenmaksun suuruudesta vuodelle Heinäveden JHL ry:n päätös pää- ja varapääluot tamusmiesten valinnasta vuosille Gasekin esite säästöratkaisuista bioener gian avul la 21. Tulikivi Oyj , vuokrasopimusten irtisanominen Ker ma 2 - ja Karpalohalli 3 tilojen osalta 22. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet nro 25/2011, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) nro 26/2011, kunnallisen tuntipalkkai sen henkilöstön työehtosopimus nro 27/2011, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES )

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ Kiinteistönluovutusilmoitukset, kunnalla ei etuosto-oikeutta m2:n määräosa, Koivulehto RN:o 2:26 kiinteistöstä Sarvikummun kylässä (sukulaisluovutus) m2:n Koivulehto RN:o 2:26 kiinteistö Sarvikummun kylässä (jakosopimus) m2:n Mattila RN:o 2:12 kiinteistö Vahvalahden kylässä m2:n Leppäranta RN:o 10:13 kiinteistö Karvion kylässä m2:n Purnunpohja RN:o10:40 kiinteistö Koskijärven kylässä Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

31 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 26/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää/ :iä 324, 327, 329, 332, 333, 337 Se, johon kunnanhallituksen päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosai nen) se kä kunnan jäsen voi tehdä yllä maini tuista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk sen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosai nen). Kansallisen kynnysarvon ylittävissä han kinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankinta me net te lys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaati musta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oi kai su vaa ti muk sen te ki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden kunnanhallitukselle (os. Ker manrannantie 7, Heinävesi) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian osaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aika na tai erilliseen tiedoksi saan ti todistukseen merkittynä aikana. Kun nan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kirja on ase tet tu yleisesti nähtä väk si (Kun ta laki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sel la vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kun nan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian val mis te lua tai täy tän töön panoa (Kuntalaki 91. ): :t 325, 326, 328, 331, , 338, 339 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oikeudelle: :t ** Asemakaavan hyväksymispäätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopion hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) :t ** Asemakaavaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamises ta. Kaa van hy väk sy mistä koske van päätöksen katsotaan tulleen tietoon silloin, kun pöytäkir ja on asetet tu ylei sesti nähtäväksi. Edellä mainittuihin asemakaavan tai sen muutoksen hyväksymistä koskeviin pää töksiin on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on koh distettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikut taa, sekä Heinäveden kunnan jä sen. Etelä-Savon ELY-keskuksella ja muul la viranomaisella on toi mialaansa kuuluvissa asioissa toi mialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alu eellisella yhteisöllä toimi alaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellises sä järjestyksessä, kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Muilta osin asemakaavaa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän valitus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjel män muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoite tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopio hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) * Valituskirjelmä on toimitettava Kuopion hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa pää töksen tiedok sisaannista. Asian osaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näyte tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana ai kana tai erilliseen tiedoksi saantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtäväksi. Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella se, johon pää tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastai nen.

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 32 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 18 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ ILMOITUSASIAT 34

Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 32 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 18 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ ILMOITUSASIAT 34 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Kunnanhallitus 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508 Kunnanhallitus 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 16:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 UUDEN PERUSHANKINTAHINNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS / KUNNANHALLITUKSEN

Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS / KUNNANHALLITUKSEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 293 Kunnanhallitus 20.05.2011 AIKA 20.05.2011 klo 08:00-09:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.3.3012 PÄÄTÖSTEN TÄY- 162 TÄNTÖÖNPANO 89 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ-

Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.3.3012 PÄÄTÖSTEN TÄY- 162 TÄNTÖÖNPANO 89 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 160 Kunnanhallitus 02.04.2012 AIKA 02.04.2012 klo 19:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 289 VESIHUOLTO OY:N TASEEN SIIRTO HEINÄVEDEN 574 KUNNAN TASEESEEN 290 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 289 VESIHUOLTO OY:N TASEEN SIIRTO HEINÄVEDEN 574 KUNNAN TASEESEEN 290 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2012 572 Kunnanhallitus 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 15:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 289 VESIHUOLTO OY:N TASEEN

Lisätiedot

Urakkatarjousten jättöaika päättyi 22.03.2010. Esityslistan liitteenä 32 /1 Vesihuoltolinjan sijaintia osoittava kartta.

Urakkatarjousten jättöaika päättyi 22.03.2010. Esityslistan liitteenä 32 /1 Vesihuoltolinjan sijaintia osoittava kartta. Tekninen lautakunta 32 23.03.2010 Kunnanhallitus 114 26.04.2010 Kunnanhallitus 181 21.06.2010 Kunnanhallitus 225 20.09.2010 VESIHUOLTOLINJAN SIVUHAARAN RAKENTAMINEN PALOKISSA TELA 32 Valmistelija: Tekninen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 Tarkastuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 10:00-15:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 42 Tarkastuslautakunta 10.12.2013 AIKA 10.12.2013 klo 10:00-13:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 235 LAAJAKAISTA KAIKILLE - ETELÄ-SAVON 455 KOORDINAATIOHANKE JA TULEVAISUUS 236 LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-SAVON

Otsikko Sivu 235 LAAJAKAISTA KAIKILLE - ETELÄ-SAVON 455 KOORDINAATIOHANKE JA TULEVAISUUS 236 LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-SAVON HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2012 453 Kunnanhallitus 15.10.2012 AIKA 15.10.2012 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 LAAJAKAISTA KAIKILLE - ETELÄ-SAVON

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH-

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 56 Tarkastuslautakunta 02.12.2010 AIKA 02.12.2010 klo 12:00-15:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 24

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 24 Tarkastuslautakunta 15.04.2014 AIKA 15.04.2014 klo 10:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Yhteistyötoimikunta 09.03.2015 AIKA 09.03.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 VUODEN 2010 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET 544 282 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SEUDULLISEEN MAASEUTU-

Otsikko Sivu 281 VUODEN 2010 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET 544 282 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SEUDULLISEEN MAASEUTU- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 542 Kunnanhallitus 15.11.2010 AIKA 15.11.2010 klo 12:00-15:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 VUODEN 2010 TALOUSARVION

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIO

Otsikko Sivu 26 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIO HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Tekninen lautakunta 15.07.2014 AIKA 15.07.2014 klo 17:00-17:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTIOSAN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN 4 2 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ

Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN 4 2 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Yhteistyötoimikunta 21.03.2014 AIKA 21.03.2014 klo 13:00-14:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS-

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2010 1 AIKA 11.01.2011 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN 2011 3 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 191 LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA 407 192 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVAN

Otsikko Sivu 191 LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA 407 192 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 405 Kunnanhallitus 07.12.2015 AIKA 07.12.2015 klo 15:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 191 LÄÄKÄRIPALVELUJEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot