LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 56. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-20:50 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Lindfors Leena jäsen Paakkanen Petra jäsen Heikkilä Pekka jäsen Länsipuro Janne jäsen Skogster Leif Liljestrandin varajäsen Pekkola Mirja Väkevän varajäsen MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja,sihteeri Nieminen Risto kehittämisjohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Naukkarinen Anneli vs. kaupunginarkkitehti 24 Lindroos Markus yhdyskuntatekniikan päällikkö POISSA Kullberg Bengt jäsen Liljestrand Tom jäsen Väkevä Antti jäsen Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa helmikuuta TARKASTUS Petra Paakkanen Merja Grönberg PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 9. helmikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna Kunnallisten ilmoitusten saattaminen kuntalaisten tietoon vuonna Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava Loviisan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma Vuoden 2011 käyttösuunnitelman hyväksyminen / yleinen ja konsernihallinto Laskujen hyväksyminen 2011 / yleinen ja konsernihallinto Uuden Loviisan ystävyyskunnat Seudullinen kehittämisyhtiö Kino Marilynin kehittäminen Omavelkaisen takauksen uusiminen, Fastighets Ab Liljendal Bostäder 32 Takauksen myöntäminen Bostads Ab Liljendal Åstrand Asunto Oy:n rakennushankkeelle Eroanomus luottamustehtävästä, Viljanen Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 89

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 19 Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 20 Valittiin jäsenet Petra Paakkanen ja Merja Grönberg.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna / /2011 KH 21 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuonna 2011 joka toinen maanantai klo 17.30, mutta kuitenkin aina kaupunginvaltuuston ko kousta edeltävän viikon maanantaina ja kokouksen jälkeisenä maanantaina. Kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2011 joka kuukauden toinen keski viikko, joten kaupunginhallitus kokoontuu kuukauden ensimmäisenä ja kol mantena maanantaina. Heinäkuun ensimmäisenä maanantaina on pidetty kokous tarpeen vaatiessa. Ylimääräisiä kokouksia on niin ikään pidetty tarpeen vaatiessa. Kaupunginhallituksen kokous peruutetaan mikäli kokouksessa käsiteltäviä asioita on vähän, eikä niiden kiireellisyys vaadi pikaista käsittelyä. Kokouk sen peruuttamisesta sovitaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa, ja siitä ilmoitetaan erikseen. Kaupunginhallituksen pöytäkirjan on tarkastanut kaksi kokouksessa läsnä ollutta jäsentä ja se on pidetty yleisön nähtävänä kaupunginkansliassa seu raavan viikon keskiviikkona klo 9-12 välisenä aikana. Työjärjestyksestä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle sekä kuulutuksella pai kallislehdissä yleisölle. Pöytäkirja on tarkastettu lähinnä seuraavan torstain iltapäivällä. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Päätetään, että vuonna 2011 kaupunginhallitus kokoontuu varsinaiseen ko koukseen joka toinen maanantai klo 17.30, siten että kaupun ginhallitus ko koontuu kuitenkin aina kaupunginvaltuuston kokousta edelta vän viikon maanantaina ja kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeisenä maanantaina. Kaupunginhallituksen kokoontumisaika muutetaan kello 17.00, muilta osin ehdotuksen mukaisesti.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna / /2011 KH 22 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna 2011 esitetään pidettäväksi pää sääntöisesti kuukauden toisena keskiviikkona klo Pitopaikkana on Lo visanejdens högstadium. Kaupunginvaltuusto ei kokoonnu varsinaiseen kokoukseen heinäkuussa. Mikäli puheenjohtaja katsoo aiheelliseksi, hänellä on oikeus kutsua valtuus to kokoukseen sanotuista poikkeavina päivinä ja kellonaikoina. Kaupunginvaltuuston kokous voidaan peruuttaa mikäli kokouksessa käsitel täviä asioita on vähän, eikä niiden kiireellisyys vaadi pikaista käsittelyä. Kokouksen peruuttamisesta sovitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa, ja siitä ilmoitetaan erikseen. Valtuuston kokouksessa pidettävä pöytäkirja on nähtävänä kaupunginkans liassa aukioloaikana kokousta seuraavana keskiviikkona. Yllä olevasta ilmoitetaan yleisölle tiedoksi kuulutuksella paikkakunnan sa nomalehdissä. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tätä käytäntöä nou datetaan vuonna Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kunnallisten ilmoitusten saattaminen kuntalaisten tietoon vuonna / /2011 KH 23 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise malla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupunginvaltuusto voi päättää, että kunnan ilmoitukset tai jotkut niistä saatetaan tiedoksi muullakin tavalla. Kaupungin ilmoituskulut olivat vuonna 2010 noin Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1.Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kaupungin internetsivulla ja ilmoitus taululla Raa ti huo neella ja ilmoitetaan ainakin lehdissä Loviisan Sanomat, Öst ra Ny land, Bor gåbladet ja Uusimaa. 2. Lehdissä Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet ja Uusimaa jul kaistaan kaupunginvaltuuston kokousilmoitukset. Kaupunginvaltuuston haettavaksi julistamia virkoja julkaistaan em. paikallislehtien lisäksi myös Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. 3. Mikäli ilmoittaminen yllä mainituissa lehdissä katsotaan epätarkoituksen mukaiseksi on asianomaisella hallintokunnalla sen ollessa perusteltua oi keus olla ilmoittamatta kaikissa 1. kohdassa mainituissa lehdissä ja tarvit taessa oikeus ilmoittaa myös muulla tavalla. Ehdotuksen mu kai nen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava 1115/ /2010 TL 163 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh OAS:n hyväksyminen Vireilletulo: KH , 239 Kaavarunkovaihtoehtojen nähtäville aset taminen: TL Asema kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen: TL Asemakaa valuonnos nähtävillä: Asemakaavaehdotus nähtä villä: Yleisötilaisuus Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa sekä 9 muistutusta. Kaavaehdotusta on tarkistettu saadun palautteen jälkeen. Uudenmaan Ely-keskuksessa pidetyn työpalaverin jälkeen luonto selvityksiä on täydennetty. Niiden kaavalliset vaikutukset kohdistuvat nyt käsittelyssä olevan kaa va-alueen pohjoispuolelle. Asemakaava-alue on laaja, kokonaispinta-alal taan n. 160 ha. Eriksson Ark kitehdit Oy laatimaa kaavaehdotusta täytyy tar kentaa, minkä takia Harmaa kallion muun alueen asemakaava käsitellään vuoden 2011 alkupuolella. Nyt käsittelyssä on eteläisin, Solvikintien läheisyydessä sijaitseva alue, kooltaan n. 42 ha. Sille sijoittuu erillispientalojen korttelialueita (AO), asuin pientalo jen korttelialueita (AP), joille voi rakentaa rivitaloja, kytketty jä pientaloja ja erillisiä pientaloja, lähipalvelurakennusten korttelialue (PL), jolle voi sijoit taa julkisia ja yksityisiä lähialuetta palvelevia toimintoja, sekä katu- ja lähivirkistysalueita. Valkontien varrella on suojaviheralueita (EV). Eteläosassa sijaitsee avoimena säilytettävä pelto (MA-1). Kaavassa on va rauduttu tarvit taessa pumppaamon rakentamiseen (ET). Todennäköisesti viemäröinti liite tään kuitenkin peltoalueelle rakennettavaan, Pernajan kau punginosasta tule vaan siirtoviemäriin. Rakennukset voivat olla kaksikerrok sisia. Erillispientalojen tonttien raken nusoikeus on 250 k-m2 ja AP kortte leiden e=0,20-0,40. Kaavassa osoite tun rakennusoikeuden lisäksi saa asuin rakennusta kohti rakentaa 80 k-m2 ta lousrakennuksia. AP-tonteilla raken nukset tulee rakentaa kiinni kadun puo leiseen rakennusalan rajaan, mutta muuten rakennusten sijoittelua ton-

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus teille ei ole rajoitettu. Kaavaan liittyy ra kennustapaohje, jolla määritetään tarkem min rakentamista. Lähivirkistysalueet ovat taajamametsiä tai alueita, joilla lepakoiden kulku reitit tulee huomioida. Liite 92 Asemakaavakartta merkintöineen Asemakaavan selostus Rakennustapaohjeet Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen, puh Käsittely: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Tekninen lautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus käsit telee Harmaakallion, kaupunginosan 8, kortteleiden 29-39, katu,- lähivirkis tys- ja suojaviheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavaehdo tuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäsen Turunen esitti, että alueen rakennuksissa sallittaisiin kuivakäymälän mahdollisuus. Jäsen Bergholm kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ääntä; Kokko, Skogster, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Fellman, Gren, Heikkinen ja Nybondas, Turusen esitys (EI) 3 ääntä; Bergholm, Viljanen ja Turunen. Jäsen Heikkinen esitti eteläisimmän tontin poistoa, johtuen pumppaamon sijoituspaikasta. Jäsen Fellman kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ään tä; Kokko, Skogster, Bergholm, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Gren, Vil janen ja Nybondas, Heikkisen esitys (EI) 3 ääntä; Fellman, Heik kinen ja Turunen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Tekninen lauta kunta päätti, että pumppaamon naaamiointia ja hajuhaittojen minimointia koskeva määräys lisätään asemakaavamääräyksiin. Lautakunta päätti hyväk syä asemakaavakarttaan tehdyt liittymäkieltoja koskevat muu tokset ja ra kennustapaohjeet. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 24 Valmistelija: vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen Harmaakallion alueen ensimmäinen asemakaava on valmisteltu alueen ete läosaan, Solvikintien ympä ristöön. Asemakaavassa on 14 erillispientalojen tonttia (AO), joiden raken nusoikeus on 250 krs-m 2. Lisäksi on useita asuin pientalojen korttelialueita (AP), joille on mahdollista rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai eril lisiä pientaloja. Tontteja voidaan lohkoa tarpeen ja kysynnän mukaan. Alu een länsiosassa on varattu kortteli lähipalvelurakennukselle (PL), jolle voi sijoittua joko julkisia tai yksityisiä palveluja. Asemakaavaan on tehty teknisen lautakunnan päättämät täydennykset. Kaa vaehdotukseen on tehty teknisluontoinen muutos lautakunnan käsittelyn jäl keen: Aamuruskonkadun katualue on levennetty kahdeksasta metristä kym meneen metriin. Muutos ei ole olennainen eikä kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Liite no 8. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Har maakallion, kaupunginosa 8, kortteleiden 29-39, katulähivir kistys- ja suo javiheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavan. Keskustelun jälkeen asia palautettiin esittelijän esityksestä yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 1119/ /2010 TL 167 Valmistelija: yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yh dyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi (VHL 5 ). Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan nuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 ). Kunnan tulee laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehit tämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai muita tahoja si tova oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, vaan vesihuollon tavoitteita mää rittelevä asiakirja. Vesihuollon kehittämissuun nitelma on lain perustelujen mukaisesti tarkoitettu joustavaksi kunnan vesi huollon suunnittelun väli neeksi. Sen sisältö ja tarkkuus riippuvat kunkin kunnan tarpeista. Suunnitel massa on tarpeen osoittaa alueet, jotka on tarkoi tus sisällyttää vesihuoltolai tosten toiminta-alueisiin. Suunnitelmasta on si ten syytä ilmetä, mitkä kun nan alueet on tarkoitus saattaa vesihuoltolaitos ten vesijohto- ja viemäriverkostojen piiriin sekä millä aikataululla toimen pi teet on tarkoitus toteuttaa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesihuollon kehittämiseen ja järjestämi seen nykyisten vesihuoltolaitosten toimin ta-alueiden välittömässä läheisyy dessä olevilla alueilla. Näillä alueilla on todennäköisimmin tunnistettavissa mahdollinen suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristön- tai terveyden suojelulliset syyt, jotka laukaisevat vesi huoltolaissa tarkoitetun järjestämisvelvollisuuden (VHL 6 ). Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota vesi huollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennus laissa tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai, joilla yleis- tai asemakaavan laa ti minen on vireillä sekä alueilla, joita kos kevat ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla annetut ympäristönsuojelumää räykset (VHL 5 ). Kehittämissuunni telman tulee kattaa kunnan koko alue. Kehittämissuunni telma viestii nykyi sille ja tuleville asukkaille, miten kun nassa suhtaudutaan vesihuollon kehit tämiseen ja

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus hoidetaan vesihuoltoasioi ta. Vesihuollon ke hittämissuunnitel man laatiminen tulisi sovittaa yhteen kunnan maankäytön suunnittelun kanssa. Varsinkin vesihuollon toiminta varmuuden ja poikkeustilanteisiin varautumisen parantamiseksi, pohjavesi- tai tekopohjavesivaro jen käytön lisäämiseksi ja kuntien raja-alueiden vesihuollon kehittämiseksi yhteydenpi to myös naapurikuntien ja niiden vesihuoltolaitosten kanssa on tarpeen. Kehittämissuunnitelmassa tulisi myös tarkastella vesihuoltolaitosten toi min ta-alueiden ulkopuolelle todennäköisesti jäävien haja-asutusaluei den vesi huollon ongelmia ja kehittämistarpeita. Vaihtoehdoiksi jäävät usean kiin teistön yhteiset tai kiinteistökohtaiset vesihuoltoratkaisut. Viime vuosi na on suunnitelmissa tarkasteltu myös kunnan alueen ja yli kuntarajojen ve sihuol tolaitosten organisaatioiden kehittämistä ja laitosten yhteistyön paran tamis ta. Esitetyt rat kaisut ja nii den to teu tus jär jestys se kä suun taa-an tava aika taulu ker to vat tar vealu een asuk kaille vesi huollon tu le vasta kehitty mi sestä ja näin kiin teistön omistajien päätök senteko valittavien vesi huol to ratkaisu jen välillä helpottuu sekä välty tään mahdolli silta tur hilta in ves toinneilta. Kehittämis suunnitelmaa laadit taessa on otetta va huo mioon alueelliset tai seudul liset vesihuol lon yleis- ja kehittä mis suunnitelmat, kun nan ympäris tönsuo jelu- ja jätehuol to määräyk set, kun nan rakennus järjestys, poh javesi alueiden suojelu suun nitel mat, ympäristö va hinkojen tor junta suunni telmat sekä vesi huoltolai tos ten ny kyiset toimin ta-alueet ja kun nan kaa va-alueet. Liite 96 Luonnos vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Esittelijä: Tek ninen johtaja Marko Luukkonen Lautakunta päättää asettaa vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksen nähtäville 14 päivän ajaksi( ). Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Toimeksi: Yhdyskuntatekniikan yksikkö/leppänen TL 8 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut nähtävillä Nähtä villä oloaikana ei ole tullut muistutuksia. Kehittämissuunnitelman hyväksyminen on yksi edellytys että vesihuoltolai tok set voivat saada avustuksia Ely-keskukselta. Liite kartta kehittämissuunnitelma, jaettu kokouksessa Lautakunta päättää esittää liitteenä olevan vesihuollon kehittämissuunnitel man kaupunginhallitukselle ja kaupungivaltuustolle. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. KH 25 Liite no 9. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liit tee nä olevan ve si huollon kehittämissuunnitelman. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vuoden 2011 käyttösuunnitelman hyväksyminen / yleinen ja konsernihallinto 52/ /2011 KH 26 Valmistelija: talouspäällikkö Siv Gustafsson ja talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt yleisen ja konsernihallinnon euron nettomäärärahan. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan on kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätettävä käyttösuunnitel masta, joilla nettomäärärahat (menot ja tulot) jae taan vastuualueille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa). Jaon poh jana ovat talousarvioon si sältyneet vastuualueiden ohjeelliset määrärahat. Yleinen ja konsernihallinnon vastuu-alueet Menot Tulot Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Hallinnon vastuu-alueet, tulosyksiköt ja kustannuspaikat ilmenevät liittees tä. Tiedoksi annetaan myös tarkempi käyttösuunnitelmaehdotus tulosyksikkö taso I:llä. Halllituksen käsittelyn jälkeen kaupunginjohtajan ja palvelujohtajan tulee päättää yksiköiden käyttö suunnitelmien hyväksymisestä. Tulosyksikkö I-tason käyttösuunnitelmaan voi kaupunginjohtaja ja palvelu johtaja tehdä muutoksia. Tu losyksikkö II-tason ja III-tason käyttösuunnitel maan tehtävistä muutoksista päättää kaupinginjohtajan tai palvelujohtajan määrämä viran- tai toimenhal tija. Investoinneissa sitovia määrärahoja ovat hankekohtaiset ja hankeryhmittäi set investointimenot. Tuloar viot ovat ohjeellisia. Määrärahan ylittäminen edellyttää kaupunginvaltuus ton päätöstä. Talousarvioon investointiosaan sisältyvät seuraavat yleisen ja konsernihal linnon hankkeet: Elinkeino Oy:n perustaminen Vierasvenesataman palvelurakennus Sataman perusparannus Satama/Pitkälaiturin eteläpää

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Keskusarkisto Liite no 10. Esitteijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2011 talousarvion käyttösuun nitelman seuraavasti: Nettomääräraha Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Ehdotuksen mukainen.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Laskujen hyväksyminen 2011 / yleinen ja konsernihallinto 53/ /2011 KH 27 Valmistelija : talouspäällikkö Siv Gustafsson ja talousjohtaja Kirsi Kettu nen Toimielinten on vuosittain määräättävä henkilöt, jotka tarkastavat ja hyväk syvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhen kilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Pöytäkirjanote tarkistajista, varatarkistajista sekä hyväksyjistä ja varahyväk syjistä toimitetaan välittömästi talousosastoon. Jos henkilöt vaihtuvat, tekee johtaja tarvittavat muutokset päätöksiin. Muut määräykset: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja on oikeus hyväksyä yksittäisissä tapauk sissa laskuja, jotka kuuluvat mihinkä tahansa määrärahaan. Kaupunginjohtajan henkilökohtaisia laskuja (mm. matkalaskut) hyväksyy kaupunginhallituksen pu heenjohtaja. Laskuja, jotka kuuluvat henkilösivukuluihin hyväksyy talousjohtaja. Muistiotositteet, jotka perustuvat määrärahakäyttöön, esim. tiliöintivirhei den oikaisuja, hyväksyy kir janpitäjä tai talouspäällikkö. Liite no 11. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy ylläolevat määräykset ja laskujen tarkastajat, va ratarkastajat se kä hyväksyjät ja varahyväksyjät liitteen mukai sesti. Tar kasta ja ja hyväksyjä ei voi olla sama henkilö. Liite no 11. kehittämistoimea koskevia teknisiä muutoksia lukuun ottamatta ehdotuksen mukaisesti.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Uuden Loviisan ystävyyskunnat 35/ /2011 KH 28 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Uusi Loviisan kaupunki ei ole vielä määritellyt ystävyyskuntasuhteitaan. Vanhalla Loviisan kaupungil la oli ystävyyskunnat Ruotsissa (Karlskrona), Tanskassa (Hilleröd), Norjas sa (Horten) ja Islannissa (Olafsfjörour, sittem min yhdistynyt Siglufjörour kunnan kanssa uudeksi Fjallabyggo nimiseksi kunnaksi) sekä Virossa Haap salu. Liljendalin kunnalla ei ollut varsinaisia ulkomaisia ystävyyskuntia. Ruotsinpyhtään ystävyyskuntia olivat Ruotsin Österåker ja Viron Kohila. Lapinjärven kunta on myös Kohilan ystävyys kunta. Pernajan kunnalla ei ol lut aktiivisia eikä varsinaisia ystävyyskuntia Ruotsissa vaan heidän ystä vyyskuntana oli Viron Loksa. Loviisan kaupun gin sivistystoimessa ja lähin nä lukioissa ollaan sangen aktiivisesti hyödyn netty kansainvälisiä kontakte ja ja rahoituslähteitä eri hankkeiden tiimoilta ja tämä on tapahtunut ystä vyyskuntaverkoston ulkopuolisten maiden ja kun tien kanssa. Yleishallinnon puolelta ollaan vanhan Loviisan aikana yhteistyössä Fortumin kanssa mm. vierailtu Unkarissa Paksissa jossa toimii myös ydinvoimalaitos. Myös Pak sin puolelta ollaan vierailtu Loviisassa Loviisan kaupungin ja Fortumin vie raina. Paks ei myöskään ole ollut varsinainen Loviisan ystävyyskunta. Ystävyyskuntatoimintaa on harjoitettu vanhoissa Loviisan seudun kunnissa useita kymmeniä vuosia. Ystävyyskuntatoiminnan sisältö on liittynyt tiedon ja informaation vaihtoon eri maiden välillä koskien mm. kunnallishallintoa ja sen kehittämistä, urheiluseurojen väliseen vuorovaikutukseen ja tapaami siin sekä erityyppisiin kulttuuritapahtumiin liittyvää yhteistyötä. Ystävyyskuntatoiminta on vahvis tanut lisäksi järjestöjen ja yhdistysten vuorovaiku tusta ja keskinäistä tiedon ja kokemusten vaihtoa naapurivaltioiden välillä. Ystävyyskuntien aktiivi suudessa on myös ollut merkittäviä eroja. Ystävyyskuntatoiminnan tulee olla riittävän konkreettista jotta siitä olisi hyötyä kaikille osapuolille. Tässä mielessä on tärkeätä, että ystävyyskunta tapaamiset ja yhteistyö ulot tuu myös varsinaisille toimialoille kuten esim. perusturvaan, sivistystoi meen ja tekniseen toimeen. Kokemuksia ja infor maatiota vaihtamalla, hy viksi havaittujen toimintamallien testaaminen ja käyttöönotto, ja erityyppi set yhteiset kehittämishankkeet voivat tuoda uusia mahdollisuuksia ja ulot tuvuuksia ystävyyskuntatoimintaan. Ystävyyskuntia määriteltäessä tulee huomioida paitsi kuntien

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus ominaispiir teet myös tähänastisen toi minnan tuloksellisuus ja aktiivisuus, Loviisan kaupungin tarpeet sekä Lovii san kaupungin resurssit. Loviisan kaupungilla ei ole resursseja eikä mahdollisuuksia ylläpitää laajaa ystävyyskuntaverkos toa, se ei saa olla itseisarvo vaan ystävyyskuntien määrän tulee olla hyvin rajallinen jotta siitä olisi myös odotettavissa konkreettista hyötyä. Loviisan kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan keskustellut Loviisan kaupungin ystävyyskunta suunnista ja puoltaa erityisesti Ruotsia, Tanskaa ja Viroa ensisijaisina koh teina. Hyötynäkökohta ja perinteet huomioiden lienee yhteydet erityisesti Ruot siin, Tanskaan ja Viroon kes keisimmät. Tämä ei poissulje sitä, että Loviisan kaupungin organisaatiosta voidaan jatkossakin harjoittaa yhteistyötä ja pitää yhteyksiä myös muihin pohjoismaihin ja laajemminkin silloin kun se on pe rusteltua. Kaupunginhallitus päättää esittää, että; 1) Viron Kohila hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdotuksen ryhtyä Ko hi lan ystävyyskunnaksi, 2) Ruotsin Österåker hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdo tuksen ryhtyä Ös teråkerin ystävyyskunnaksi, 3) Ruotsin Karlskrona hyväksyisi, että uusi Loviisan kau punki jatkaisi Karlskronan ystävyyskuntana, 4) Tanskan Hilleröd hyväksyisi, että uusi Loviisan kaupunki jatkaisi Hil lerödin ystävyyskuntana. Päätös esittelijän muutetun ehdotuksen mukainen. Muutetussa ehdotuksessa esitetään, että; 1) Viron Kohila hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdotuksen ryhtyä Kohilan ystävyyskunnaksi, 2) Unkarin Paks hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdotuksen ryhtyä Paksin ystävyyskunnaksi, 3) ja että muihin Pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin palataan vuoden 2011 aikana.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Seudullinen kehittämisyhtiö 574/01.01/2010 ELKJ 43 Valmistelija: Vs. elinkeinovastaava Antti Vaittinen. TTT hankkeen tehtäväksi on asetettu seudullisen elinkeinoyhteistyön orga nisoiminen Loviisan seudulla. Hankkeen puitteissa on kartoitettu seudun yrittäjien tarpeita. Hankkeessa on selvitetty miltä pohjalta Lapinjärven kun nan ja Lo vii san kau pungin tarjoamat yritysneuvontapalvelut, matkailupalve lut ja seu dun yh tei set mark kinointitoimet sekä kuntien määrittämien kärki hankkeiden hal lin nointi voitaisiin jatkossa siirtää yhteises ti pe rus tettavan, pää osin kunta omis teisen kehittämisyhtiön toteutettavaksi. Seudulliseen kehittämisyhtiöön osallistuminen on huomioitu Loviisan kau pungin vuoden 2010 talousarviossa varaamalla euron suurui nen in vestointimääräraha yhtiön osakepääomaa varten. Kartoitustyön sekä julki sen ja yksityisen sektorin kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on valmis teltu liitteenä oleva liiketoimintasuunnitelma. Asiakirja on TTT-projektin ohjausryhmän hyväksymä ehdotus. Liite 7. Esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kau punginvaltuustolle, et tä Lovii san kaupunki osallistuu yhtenä perus ta ja na ja osak keen omistajana Lo vii san kaupungin, Lapinjärven kunnan ja seu dun yrittäjäjär jestö jen yh tei sen, ohei sen liiketoimin tasuunnitelman mu kai sena toteutet ta van seu dullisen ke hit tä misyhtiön perustamiseen. Ehdotuksen mukainen. KTK 32 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo Loviisan kaupunki on talousarviossa annetun tavoitteen mukaisesti valmis tellut seudullisen kehittämisyhtiön perustamista. Yhtiön perustamista on valmisteltu TTT hankkeen toimesta. Elin kei no-

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus jaosto päät ti esit tää kau pun ginhalli tukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tolle, että Lo viisan kau punki osallis tuu yhtenä perus tajana ja osak keen omistajana Lo vii san kau pungin, Lapin järven kun nan ja seudun yrittäjä jär jestöjen yhtei sen seu dullisen kehit tä misyhtiön pe rustami seen. Elinkeino- ja kehittämisjaoston hyväksymä ehdotus yhtiön liiketoiminta suunnitelmaksi on liitteenä (liite 19). Liiketoimintasuunnitelmassa todetaan mm. seuraavaa: Kehittämispalvelui hin liittyvät hankesuunnittelu, -toteutus ja hallintopalvelut sekä liikkeen johdon konsultointi- ja yrityskehitystoiminta toteutetaan pääosin siirtämällä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan aiemmin kuntaorganisaation sisäisesti tuottamien elinkeino- ja kehittämispalvelujen nykyisiä henkilöre sursseja liikkeenluovutusperiaatteella yhtiön palvelukseen. Käytännön hen kilöresursseina tämä tarkoittaa Loviisan elinkeinovastaavan työpanosta ja Lapinjärven kehittämispäällikön työpanosta. Loviisan kaupungin työntekijöistä asia koskee elinkeinovastaava Tiina Kes kimäkeä, joka siirtyy liik keen luo vu tus pe ri aat teel la yhtiön palvelukseen. Asiasta on järjestetty Keskimäelle yhteistoimintamenettelyn mukainen kuu le mis ti lai suus Liite 19. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Yhteistoimintakomitea keskustelee asiasta ja lähettää sen eteenpäin jatkokä sittelyyn. Ehdotuksen mukainen. KH 264 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Lapinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 7.6. päättänyt yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle kehittämisyhtiön perustamista. Kehittämisyhtiön perustaminen merkitsee liikkeenluovutusta

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus jonka mukaan YT-lain mukainen kuuleminen tulee koskettamaan Lapinjärven osalta kehit tämispäällikkö Antti Vaittista ja Loviisan osalta elinkeinovastaava Tiina Keskimäkeä. Keskimäen osalta on YT-lain mukainen kuuleminen suoritettu Yhteistoimintakomitea on käsitellyt kokouksessaan 8.6. kehittämisyhtiön perustamista. Liite no 73. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki osallistuu yhtenä osakkeenomistajana ja perustajana Loviisan kaupungin, Lapinjärven kunnan ja seudun yrittäjäjärjestöjen yhteisen, oheisen liiketoi mintasuunnitelman mukaisena toteutettavan kehittämisyhtiön perustami seen. Esittelijän lisäys ehdotukseen: Osakassopimus ja yhtiöjärjestys laaditaan myöhemmin yhteistyössä yhtiön perustajajäsenten kanssa. Lopulliset ehdotukset tuodaan kaupunginhallituk sen kautta kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Ehdotuksen ja esittelijän lisäyksen mukainen. ELKJ 91 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Kehittämisyhtiön yhtiöjärjestystä, osakassopimusta ja liiketoimintasuunni telmaa on valmisteltu TTT-hankkeen ohjausryhmässä konsultin (FCG) avustuksella. Ehdotukset ovat liitteinä. Lapinjärven kehittämistoimikunta on käsitellyt ehdotuksia ja päättänyt lä hettää ne ohjausryhmän esittämässä muodossa edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Liite no 6. Elinkeino- ja kehittämisjaosto keskustelee asiasta ja päättää lähettää liitteinä eh do tukset seudullisen kehittämisyhtiön yhtiöjärjestykseksi, osakassopi mukseksi ja

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus liiketoimintasuunnitelmaksi kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Elinkeino- ja kehittämisjaosto keskusteli asiasta ja päätti lähettää liitteinä olevat eh do tukset seudullisen kehittämisyhtiön yhtiöjärjestykseksi, osakas sopi mukseksi ja liiketoimintasuunnitelmaksi kaupunginhallituksen ja edel leen kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Liite nro 20. KH 29 Valmistelija: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Ehdotukset seudullisen kehittämisyhtiön yhtiöjärjestykseksi, osakassopi mukseksi ja liiketoimintasuunnitelmaksi ovat ohessa liitteenä. Seudulliseen kehittämisyhtiöön osallistuminen on huomioitu Loviisan kau pungin vuoden 2011 talousarviossa varaamalla euron suuruinen in-vestointimääräraha yhtiön osakepääomaa varten. Liite no 12. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki osallistuu yhtenä osakkeenomistajana ja perustajana liitteenä ole vien liike toimintasuunnitelman, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mu kaisena toteutettavan kehittämisyhtiön perustamiseen. Esittelijä esitti keskustelun jälkeen ehdotukseen lisäystä: "Mikäli Lapinjärvi jättäytyy yhtiön ulkopuolelle otetaan asia uudelleen käsiteltäväksi". Päätös muutetun ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kino Marilynin kehittäminen 1189/ /2010 ELKJ 82 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Loviisan kaupunki omistaa kaupungin keskustassa liikehuoneiston, jossa si jait see Ki no Marilyn. Huoneisto on vuokrattu Kino Marilyn, Logimar Oy:lle tois tai sek si voimassaolevalla vuokrasopimuksella, jonka irtisanomis aika on 6 kk. Toiminnan jatko ja kehittäminen edellyttää digitaalisia esityslaitteita. Täl löin olisi mahdollista parantaa elokuvatarjontaa ja saada edul li sem min uu tuuselokuvia paik ka kun nal le he ti, kun ne ovat saatavilla. Elokuvasäätiö on myöntänyt Kino Marilyn, Logimar Oy:lle tukea digitalisointiin, mutta in vestointi on niin suuri, että yritys on pyytänyt kaupungin tukea hankkee seen. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää jatkotoimista kokouksessa annettavan esityksen pohjalta. Elinkeino- ja kehittämisjaosto suhtautuu myönteisesti elokuvatoiminnan jat kamiseen Loviisassa. Toiminnan jatkumisen varmistamisesta ja esityslait teiden digitalisoinnista neuvotellaan kulttuuritoimen ja kiinteistötoimen kanssa. Asia pitää saada käsiteltyä kaupunginhallituksessa vuoden 2010 ai kana. ELKJ 94 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Kulttuuritoimen ja tilapalvelun kanssa on pidetty asiasta neuvottelu ja pää dytty esitykseen hankkeen tu kemisesta, koska ilman digitaalisia laitteita ei elokuvatoiminnalle ole mahdollisuuksia jatkua Loviisassa. Elokuvatoiminta on kuitenkin keskeinen osa kaupungin palvelutarjontaa ja asumisviihtyvyyt tä. Kino Marilyn, Logimar Oy on tehnyt tarvittavasta tuesta oheisen liitteen mukaisen esityksen. Esityksen mukaan yrittäjä hankkisi projektorin laittei neen ja kaupunki tukisi hanketta tarvittavilla tilakunnostuksilla sekä muilla tilakunnostuksilla. Hanke edellyttää

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus myös toimintatukea, jossa minimituke na esitetään bruttovuokran suuruista tukea. Yritys maksaa kaupungille ti loista vuokraa 650 /kk (alv 0 %) eli /vuosi + alv. Alv on 23 % (1 794 ), jonka yritys vi vähentää. Liite no 8. Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tilapal velun talousarvioon vuodelle 2011 lisätään Kino Marilynin digita li soin nin vaa ti miin tilojen kunnostustoimiin ja muihin kaupungin ja yri tyk sen välillä tehtyyn kunnossapito- ja korjaussopimuksen mukaisiin töi hin. Lisäk si esitetään talousarvioon lisäyksenä kulttuuritoimelle li säyksenä avustusmenoihin ja käytettäväksi elokuvateatterin toimintatuke na. Tar vitta vat sopimukset kaupungin ja yrityksen välillä laaditaan, kun määrä ra hat on myönnetty. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tilapal velun talousarvioon vuodelle 2011 lisätään Kino Marilynin digita li soin nin vaa ti miin tilojen kunnostustoimiin ja muihin kau pungin ja yri tyksen välillä tehtyyn kunnossapito- ja korjaussopimuksen mu kaisiin töi hin. Lisäk si päätettiin esittää talousarvioon lisäyksenä kulttuuritoimelle li säyk senä avustusmenoihin ja käytettäväksi elokuvateatte rin toimintatuke na. Tar vitta vat sopimukset kaupungin ja yrityksen välillä laaditaan, kun määrä ra hat on myönnetty. Liite nro 21. KH 467 Valmistelija: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Elokuvateatteritoiminnan jatkuvuus ja kehittämismahdollisuus Loviisassa kaupungin omistamissa tiloissa on tärkeää alueen palvelutason ja asumis viihtyvyyden kannalta. Jatkuvuuden edellytyksenä on laitteiston digitali sointi, joka takaa mm. uutuuselokuvien saannin nopeasti esitykseen paikka kunnalle. Kino Marilyn, Logimar Oy:n tekemä ehdotus digitalisointiin ja toiminnan kehittämiseen tarvittavasta tuesta on oheisena liitteenä. Liite no 159.

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon vuo delle 2011 varatusta yhdistymisavustuskiintiöstä käytetään Kino Ma ri ly nin di gi ta li soin nin vaa ti miin ti lojen kun nostustoimiin ja mui hin kau pun gin ja yri tyk sen välillä teh tyyn kunnossapito- ja korjaussopi muk sen mu kai siin töihin. Lisäk si käytetään yhdistymisavustuksesta kulttuu ritoimen avustusmenoihin elokuvateatterin toi min ta tu ke na. Tar vittavat so pi mukset kau pungin ja yrityksen välillä laadi taan, kun määrä rahat on myönnetty. Teknisenä korjauksena korvataan suomenkielisessä päätöstekstissä "Kino Ma ri ly nin" sa nalla "elokuvateatterin". Päätös muilta osin ehdotuksen mukainen. KH 30 Valmistelija: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Ehdotetut kunnostustoimet ja avustus edellyttävät aikaisemmin laadittujen sopimusten tarkistusta ja uusimista. Kunnostustoimia ei ole syytä aloittaa eikä avustusta maksaa ennen kuin sopimus on uusittu. Tästä syystä kaupun ginhallituksen tekemää ehdotusta on täydennettävä ennen valtuustokäsitte lyä. Liite no 13. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää täydentää aikaisemmin tehtyä ehdo tusta ja ehdot taa kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2011 varatusta yhdis tymisavustuskiintiöstä käytetään elokuvateatterin digitalisoinnin vaatimiin tilojen kunnostustoimiin ja muihin kau pungin ja yrityk sen välillä tehtyyn kunnossapito- ja korjaussopimuksen mu kaisiin töihin. Lisäksi käytetään yhdistymisavustuksesta kulttuuritoimen avustusmenoihin elokuvateatterin toimintatukena. Tarvittavat sopi mukset kaupungin ja yrityksen välillä laaditaan, kun määrärahat on myön netty. Avustuksia ei makseta ennen kuin elokuvateatterin ja Loviisan kau pungin välinen sopi mus on uusittu.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen uusiminen, Fastighets Ab Liljendal Bostäder 47/ /2011 KH 31 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh Vuokrataloyhtiö Fastighets Ab Liljendal Bostäder on fuusioitu useammasta yhtiöstä Fuusioi dut yhtiöt ovat Fastighets Ab Krogarbacken i Lil jendal, Fastighets Ab Lilje gränd, Fastighets Ab Kyrkbacken i Liljendal ja Fastighets Ab Krapulbacken i Liljendal. Fastighets Ab Krogarbacken i Liljendal on saanut ,00 mar kan ( ,31 euron) lai nan Nordea Pankista, lainan numero Lainalle on saatu Liljen dalin kunnan nykyisen Loviisan kau pungin omavelkainen takaus. Lainata kaus on ollut määräaikainen ja päättyy Pankilta saamiemme tietojen mukaan lainaa on jäljellä ,39 euroa. Korko on Suomen Pankin peruskorko + marginaali 1,5 %. Laina-ai ka päättyy nykyisen maksusuunnitelman mukaisesti Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Lovii san kaupunki uusii Nordea Pankissa olevan Fastighets Ab Liljendal Bostä der lainan n:ro omavelkaisen takauksen. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Takauksen myöntäminen Bostads Ab Liljendal Åstrand Asunto Oy:n rakennushankkeelle 48/ /2011 KH 32 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh Bostads Ab Liljendal Åstrand hakee vireillä olevan rakennushankkeen ra hoittamisen vakuudeksi Lovii san kaupungin omavelkaista takausta, liite. Rakennushanke käsittää ensisijaisesti vuokrakäyttöön tulevan 8 huoneiston rivitalokiinteistön Liljenda lin kaupunginosassa. Bostads Ab Liljendal Å strand omistaa rakennettavan tontin ja Loviisan kaupunki omistaa Bostads AB Liljendalin osakkeet 100%:sti. Hankkeen tarkempi sijainti ilmenee liitetietoina olevasta kartasta. Raken nuksen kokonaiskerrosala on 594 neliömetriä ja kokonaisasuntoala 532 ne liömetriä. Rakennushankkeen kustannusarvio on laskettu käyttäen hyväksi ARA:n hankinta-arvioerittelylomaket ta. Rakennushankkeen rahoitustarve on euroa. Bostads Ab Liljen dal Åstrand on käynnistänyt lainatar jouskilpailun rahoitusta varten. Laskelmien mukaan huoneistojen vuokratasoksi muodostuu 9,65 /neliö metri/kuukausi, mikäli lai na-aika on 40 vuotta ja korko + marginaali ovat 3 %. Eri kaupunginosienkehittäminen ja elinvoimaisuuden turvaaminen on yh distymissopimuksen mukai nen tavoite. Loviisan kaupungin asuntopoliitti nen ohjelma on kuitenkin keskeneräinen ja hanke olisi hyvä sisällyttää sii hen, kun ohjelma valmistuu. Loviisan kaupungin johtoryhmä on käynyt asiasta keskustelua kokouk ses saan ja suhtautuu asiaan myönteisesti. Liite no 14. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää oma velkaisen ta kauksen Bostads Ab Liljendal Åstrand Asunto Oy:n hake malle euron lainalle. Jäsen Leena Lindfors ilmoitti jääviyden ja poistui kokoussalista pykälän kä sit te lyn ajaksi.

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Muutettu ehdotus kokoukseen: Kaupunginhallitus esittää kau punginval tuustolle, että kaupunki myön tää omavelkaisen takauksen Kunta ra hoitus Oyj:n Bostads Ab Liljendal Å strand Asunto Oy:lle myöntä mälle euron lainalle, liite. Laina-ai ka on 40 vuotta. Korko sido taan 12 kk:n euri boriin lisättynä 0,600 %-yksikön marginaalilla. Luoton vii tekorko ja margi naali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on Kuntarahoi tuksen 12 kk viitekorko li sättynä 0,750 %-yksikön marginaalilla. Päätös muutetun ehdotuk sen mukaisesti. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Eroanomus luottamustehtävästä, Viljanen 24/ /2011 KH 33 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Teknisen lautakunnan varajäsen Vesa Viljanen on toimittanut kaupungin kansliaan sähköpostin, jossa hän anoo eroa kyseisestä kunnallises ta luottamustehtävästään. Eroanomuksen perusteluiksi hän esittää sitä, että hän toimii Promethor Oy nimisen yrityksen johtavana ääniasiantuntijana. Viljasen mukaan hänen työtehtävänsä ovat oleellisesti lisääntyneet ja hän kokee, ettei pysty riittävästi perehtymään teknisen lautakunnan asioihin eikä osallistumaan tarvittaessa lautakunnan kokouksiin. Kuntalain 38 mukaan voi luottamustoimesta erota pätevästä syystä. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamus henkilö on. Tässä tapauksessa tämän arvion tekee kaupunginvaltuusto. Pä tevä syy voi oikeuskirjallisuuden mukaan olla periaatteessa mikä tahansa luottamustehtävän hoitamista vai keuttava seikka. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) Vesa Viljaselle myönnetään ero teknisen lautakunnan varajäsenyydes tään, 2) teknisen lautakunnan varajäseneksi valitaan uusi varajäsen Vesa Viljasen tilalle. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 34 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhalli tukselle tiedoksi: - kaupunginjohtaja, 14-16, - talousjohtaja, 1-2, - talouspäällikkö, 1-5, - kaupungingeodeetti, Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

33 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lautakuntien päätökset KH 35 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - henkilöstöjaosto henkilöstöjaosto henkilöstöjaosto henkilöstöjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto tekninen lautakunta Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnalle ja jaostoille ett ei se kun ta lain 51 :n no jal la käy tä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

34 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 36 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirjat ja , b) Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous pidetään , Etera, Helsinki, c) Uudenmaan liiton maakuntahallituksen kokous pidetään , Este rinportti, Helsinki, d) Liikenneviraston päätös, joka koskee valtatien 7 (E18) rakentamista moottoritienä välillä Loviisa-Kotka; Loviisa, Pyhtää ja Kotka, e) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokous pide tään Edupolissa, Porvoossa, f) kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät Oulussa ja pu heenjohtajaseminaari Tampereella, g) Sataman satamatilasto. Joulukuussa 2010 käsiteltiin tavaraa yhteensä tonnia.tammi-joulukuun 2010 aikana oli tavaramäärä ton nia, mikä on -1,85% vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2009, h) Valtiokonttori on hylännyt Loviisan kaupungin hakemuksen perin tö asiassa, jossa kaupunki on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt luovutetaan sille. Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen.

Esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen. Elinkeino- ja kehittämisjaosto 43 18.05.2010 Yhteistoimintakomitea 32 08.06.2010 Kaupunginhallitus 264 14.06.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 91 02.12.2010 Kaupunginhallitus 29 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Nieminen Risto kehittämisjohtaja, esittelijä

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Nieminen Risto kehittämisjohtaja, esittelijä LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 52 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 18.05.2010 klo 17:00-21:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Laitinen Åke

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Loviisan raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Loviisan raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 100 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 16.11.2011 klo 18:00-20:58 PAIKKA Loviisan raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 405 Kaupunginhallitus AIKA 22.10.2013 klo 08:37-16:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 23.05.2012 klo 17:15-18:00 PAIKKA Urheilupaviljonki, Urheilutie, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Haverinen Katri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2010 906. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.36-19.27

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2010 906. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.36-19.27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2010 906 Kaupunginhallitus AIKA 20.12.2010 klo 17:30-19:27 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta 06.04.2017 Aika 06.04.2017 klo 13:00-15:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 21.01.2014 klo 18:00-18:57 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot