LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 56. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-20:50 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Lindfors Leena jäsen Paakkanen Petra jäsen Heikkilä Pekka jäsen Länsipuro Janne jäsen Skogster Leif Liljestrandin varajäsen Pekkola Mirja Väkevän varajäsen MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja,sihteeri Nieminen Risto kehittämisjohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Naukkarinen Anneli vs. kaupunginarkkitehti 24 Lindroos Markus yhdyskuntatekniikan päällikkö POISSA Kullberg Bengt jäsen Liljestrand Tom jäsen Väkevä Antti jäsen Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa helmikuuta TARKASTUS Petra Paakkanen Merja Grönberg PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 9. helmikuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna Kunnallisten ilmoitusten saattaminen kuntalaisten tietoon vuonna Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava Loviisan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma Vuoden 2011 käyttösuunnitelman hyväksyminen / yleinen ja konsernihallinto Laskujen hyväksyminen 2011 / yleinen ja konsernihallinto Uuden Loviisan ystävyyskunnat Seudullinen kehittämisyhtiö Kino Marilynin kehittäminen Omavelkaisen takauksen uusiminen, Fastighets Ab Liljendal Bostäder 32 Takauksen myöntäminen Bostads Ab Liljendal Åstrand Asunto Oy:n rakennushankkeelle Eroanomus luottamustehtävästä, Viljanen Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 89

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 19 Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 20 Valittiin jäsenet Petra Paakkanen ja Merja Grönberg.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna / /2011 KH 21 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuonna 2011 joka toinen maanantai klo 17.30, mutta kuitenkin aina kaupunginvaltuuston ko kousta edeltävän viikon maanantaina ja kokouksen jälkeisenä maanantaina. Kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2011 joka kuukauden toinen keski viikko, joten kaupunginhallitus kokoontuu kuukauden ensimmäisenä ja kol mantena maanantaina. Heinäkuun ensimmäisenä maanantaina on pidetty kokous tarpeen vaatiessa. Ylimääräisiä kokouksia on niin ikään pidetty tarpeen vaatiessa. Kaupunginhallituksen kokous peruutetaan mikäli kokouksessa käsiteltäviä asioita on vähän, eikä niiden kiireellisyys vaadi pikaista käsittelyä. Kokouk sen peruuttamisesta sovitaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa, ja siitä ilmoitetaan erikseen. Kaupunginhallituksen pöytäkirjan on tarkastanut kaksi kokouksessa läsnä ollutta jäsentä ja se on pidetty yleisön nähtävänä kaupunginkansliassa seu raavan viikon keskiviikkona klo 9-12 välisenä aikana. Työjärjestyksestä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle sekä kuulutuksella pai kallislehdissä yleisölle. Pöytäkirja on tarkastettu lähinnä seuraavan torstain iltapäivällä. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Päätetään, että vuonna 2011 kaupunginhallitus kokoontuu varsinaiseen ko koukseen joka toinen maanantai klo 17.30, siten että kaupun ginhallitus ko koontuu kuitenkin aina kaupunginvaltuuston kokousta edelta vän viikon maanantaina ja kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeisenä maanantaina. Kaupunginhallituksen kokoontumisaika muutetaan kello 17.00, muilta osin ehdotuksen mukaisesti.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna / /2011 KH 22 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna 2011 esitetään pidettäväksi pää sääntöisesti kuukauden toisena keskiviikkona klo Pitopaikkana on Lo visanejdens högstadium. Kaupunginvaltuusto ei kokoonnu varsinaiseen kokoukseen heinäkuussa. Mikäli puheenjohtaja katsoo aiheelliseksi, hänellä on oikeus kutsua valtuus to kokoukseen sanotuista poikkeavina päivinä ja kellonaikoina. Kaupunginvaltuuston kokous voidaan peruuttaa mikäli kokouksessa käsitel täviä asioita on vähän, eikä niiden kiireellisyys vaadi pikaista käsittelyä. Kokouksen peruuttamisesta sovitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa, ja siitä ilmoitetaan erikseen. Valtuuston kokouksessa pidettävä pöytäkirja on nähtävänä kaupunginkans liassa aukioloaikana kokousta seuraavana keskiviikkona. Yllä olevasta ilmoitetaan yleisölle tiedoksi kuulutuksella paikkakunnan sa nomalehdissä. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tätä käytäntöä nou datetaan vuonna Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kunnallisten ilmoitusten saattaminen kuntalaisten tietoon vuonna / /2011 KH 23 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise malla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupunginvaltuusto voi päättää, että kunnan ilmoitukset tai jotkut niistä saatetaan tiedoksi muullakin tavalla. Kaupungin ilmoituskulut olivat vuonna 2010 noin Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1.Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kaupungin internetsivulla ja ilmoitus taululla Raa ti huo neella ja ilmoitetaan ainakin lehdissä Loviisan Sanomat, Öst ra Ny land, Bor gåbladet ja Uusimaa. 2. Lehdissä Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Borgåbladet ja Uusimaa jul kaistaan kaupunginvaltuuston kokousilmoitukset. Kaupunginvaltuuston haettavaksi julistamia virkoja julkaistaan em. paikallislehtien lisäksi myös Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. 3. Mikäli ilmoittaminen yllä mainituissa lehdissä katsotaan epätarkoituksen mukaiseksi on asianomaisella hallintokunnalla sen ollessa perusteltua oi keus olla ilmoittamatta kaikissa 1. kohdassa mainituissa lehdissä ja tarvit taessa oikeus ilmoittaa myös muulla tavalla. Ehdotuksen mu kai nen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Harmaakallion asuntoalue I, kaupunginosa 8, korttelit 29-39, katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet sekä peltoalue, ensimmäinen asemakaava 1115/ /2010 TL 163 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh OAS:n hyväksyminen Vireilletulo: KH , 239 Kaavarunkovaihtoehtojen nähtäville aset taminen: TL Asema kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen: TL Asemakaa valuonnos nähtävillä: Asemakaavaehdotus nähtä villä: Yleisötilaisuus Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa sekä 9 muistutusta. Kaavaehdotusta on tarkistettu saadun palautteen jälkeen. Uudenmaan Ely-keskuksessa pidetyn työpalaverin jälkeen luonto selvityksiä on täydennetty. Niiden kaavalliset vaikutukset kohdistuvat nyt käsittelyssä olevan kaa va-alueen pohjoispuolelle. Asemakaava-alue on laaja, kokonaispinta-alal taan n. 160 ha. Eriksson Ark kitehdit Oy laatimaa kaavaehdotusta täytyy tar kentaa, minkä takia Harmaa kallion muun alueen asemakaava käsitellään vuoden 2011 alkupuolella. Nyt käsittelyssä on eteläisin, Solvikintien läheisyydessä sijaitseva alue, kooltaan n. 42 ha. Sille sijoittuu erillispientalojen korttelialueita (AO), asuin pientalo jen korttelialueita (AP), joille voi rakentaa rivitaloja, kytketty jä pientaloja ja erillisiä pientaloja, lähipalvelurakennusten korttelialue (PL), jolle voi sijoit taa julkisia ja yksityisiä lähialuetta palvelevia toimintoja, sekä katu- ja lähivirkistysalueita. Valkontien varrella on suojaviheralueita (EV). Eteläosassa sijaitsee avoimena säilytettävä pelto (MA-1). Kaavassa on va rauduttu tarvit taessa pumppaamon rakentamiseen (ET). Todennäköisesti viemäröinti liite tään kuitenkin peltoalueelle rakennettavaan, Pernajan kau punginosasta tule vaan siirtoviemäriin. Rakennukset voivat olla kaksikerrok sisia. Erillispientalojen tonttien raken nusoikeus on 250 k-m2 ja AP kortte leiden e=0,20-0,40. Kaavassa osoite tun rakennusoikeuden lisäksi saa asuin rakennusta kohti rakentaa 80 k-m2 ta lousrakennuksia. AP-tonteilla raken nukset tulee rakentaa kiinni kadun puo leiseen rakennusalan rajaan, mutta muuten rakennusten sijoittelua ton-

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus teille ei ole rajoitettu. Kaavaan liittyy ra kennustapaohje, jolla määritetään tarkem min rakentamista. Lähivirkistysalueet ovat taajamametsiä tai alueita, joilla lepakoiden kulku reitit tulee huomioida. Liite 92 Asemakaavakartta merkintöineen Asemakaavan selostus Rakennustapaohjeet Esittelijä: Tekninen johtaja Marko Luukkonen, puh Käsittely: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Tekninen lautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus käsit telee Harmaakallion, kaupunginosan 8, kortteleiden 29-39, katu,- lähivirkis tys- ja suojaviheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavaehdo tuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäsen Turunen esitti, että alueen rakennuksissa sallittaisiin kuivakäymälän mahdollisuus. Jäsen Bergholm kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ääntä; Kokko, Skogster, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Fellman, Gren, Heikkinen ja Nybondas, Turusen esitys (EI) 3 ääntä; Bergholm, Viljanen ja Turunen. Jäsen Heikkinen esitti eteläisimmän tontin poistoa, johtuen pumppaamon sijoituspaikasta. Jäsen Fellman kannatti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (JAA) 8 ään tä; Kokko, Skogster, Bergholm, Ekebom-Jönsas, Eloranta, Gren, Vil janen ja Nybondas, Heikkisen esitys (EI) 3 ääntä; Fellman, Heik kinen ja Turunen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Tekninen lauta kunta päätti, että pumppaamon naaamiointia ja hajuhaittojen minimointia koskeva määräys lisätään asemakaavamääräyksiin. Lautakunta päätti hyväk syä asemakaavakarttaan tehdyt liittymäkieltoja koskevat muu tokset ja ra kennustapaohjeet. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 24 Valmistelija: vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen Harmaakallion alueen ensimmäinen asemakaava on valmisteltu alueen ete läosaan, Solvikintien ympä ristöön. Asemakaavassa on 14 erillispientalojen tonttia (AO), joiden raken nusoikeus on 250 krs-m 2. Lisäksi on useita asuin pientalojen korttelialueita (AP), joille on mahdollista rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai eril lisiä pientaloja. Tontteja voidaan lohkoa tarpeen ja kysynnän mukaan. Alu een länsiosassa on varattu kortteli lähipalvelurakennukselle (PL), jolle voi sijoittua joko julkisia tai yksityisiä palveluja. Asemakaavaan on tehty teknisen lautakunnan päättämät täydennykset. Kaa vaehdotukseen on tehty teknisluontoinen muutos lautakunnan käsittelyn jäl keen: Aamuruskonkadun katualue on levennetty kahdeksasta metristä kym meneen metriin. Muutos ei ole olennainen eikä kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Liite no 8. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Har maakallion, kaupunginosa 8, kortteleiden 29-39, katulähivir kistys- ja suo javiheralueiden sekä peltoalueen ensimmäisen asemakaavan. Keskustelun jälkeen asia palautettiin esittelijän esityksestä yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 1119/ /2010 TL 167 Valmistelija: yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yh dyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi (VHL 5 ). Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan nuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 ). Kunnan tulee laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehit tämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa tai muita tahoja si tova oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, vaan vesihuollon tavoitteita mää rittelevä asiakirja. Vesihuollon kehittämissuun nitelma on lain perustelujen mukaisesti tarkoitettu joustavaksi kunnan vesi huollon suunnittelun väli neeksi. Sen sisältö ja tarkkuus riippuvat kunkin kunnan tarpeista. Suunnitel massa on tarpeen osoittaa alueet, jotka on tarkoi tus sisällyttää vesihuoltolai tosten toiminta-alueisiin. Suunnitelmasta on si ten syytä ilmetä, mitkä kun nan alueet on tarkoitus saattaa vesihuoltolaitos ten vesijohto- ja viemäriverkostojen piiriin sekä millä aikataululla toimen pi teet on tarkoitus toteuttaa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesihuollon kehittämiseen ja järjestämi seen nykyisten vesihuoltolaitosten toimin ta-alueiden välittömässä läheisyy dessä olevilla alueilla. Näillä alueilla on todennäköisimmin tunnistettavissa mahdollinen suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristön- tai terveyden suojelulliset syyt, jotka laukaisevat vesi huoltolaissa tarkoitetun järjestämisvelvollisuuden (VHL 6 ). Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota vesi huollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennus laissa tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai, joilla yleis- tai asemakaavan laa ti minen on vireillä sekä alueilla, joita kos kevat ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla annetut ympäristönsuojelumää räykset (VHL 5 ). Kehittämissuunni telman tulee kattaa kunnan koko alue. Kehittämissuunni telma viestii nykyi sille ja tuleville asukkaille, miten kun nassa suhtaudutaan vesihuollon kehit tämiseen ja

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus hoidetaan vesihuoltoasioi ta. Vesihuollon ke hittämissuunnitel man laatiminen tulisi sovittaa yhteen kunnan maankäytön suunnittelun kanssa. Varsinkin vesihuollon toiminta varmuuden ja poikkeustilanteisiin varautumisen parantamiseksi, pohjavesi- tai tekopohjavesivaro jen käytön lisäämiseksi ja kuntien raja-alueiden vesihuollon kehittämiseksi yhteydenpi to myös naapurikuntien ja niiden vesihuoltolaitosten kanssa on tarpeen. Kehittämissuunnitelmassa tulisi myös tarkastella vesihuoltolaitosten toi min ta-alueiden ulkopuolelle todennäköisesti jäävien haja-asutusaluei den vesi huollon ongelmia ja kehittämistarpeita. Vaihtoehdoiksi jäävät usean kiin teistön yhteiset tai kiinteistökohtaiset vesihuoltoratkaisut. Viime vuosi na on suunnitelmissa tarkasteltu myös kunnan alueen ja yli kuntarajojen ve sihuol tolaitosten organisaatioiden kehittämistä ja laitosten yhteistyön paran tamis ta. Esitetyt rat kaisut ja nii den to teu tus jär jestys se kä suun taa-an tava aika taulu ker to vat tar vealu een asuk kaille vesi huollon tu le vasta kehitty mi sestä ja näin kiin teistön omistajien päätök senteko valittavien vesi huol to ratkaisu jen välillä helpottuu sekä välty tään mahdolli silta tur hilta in ves toinneilta. Kehittämis suunnitelmaa laadit taessa on otetta va huo mioon alueelliset tai seudul liset vesihuol lon yleis- ja kehittä mis suunnitelmat, kun nan ympäris tönsuo jelu- ja jätehuol to määräyk set, kun nan rakennus järjestys, poh javesi alueiden suojelu suun nitel mat, ympäristö va hinkojen tor junta suunni telmat sekä vesi huoltolai tos ten ny kyiset toimin ta-alueet ja kun nan kaa va-alueet. Liite 96 Luonnos vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Esittelijä: Tek ninen johtaja Marko Luukkonen Lautakunta päättää asettaa vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksen nähtäville 14 päivän ajaksi( ). Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Toimeksi: Yhdyskuntatekniikan yksikkö/leppänen TL 8 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut nähtävillä Nähtä villä oloaikana ei ole tullut muistutuksia. Kehittämissuunnitelman hyväksyminen on yksi edellytys että vesihuoltolai tok set voivat saada avustuksia Ely-keskukselta. Liite kartta kehittämissuunnitelma, jaettu kokouksessa Lautakunta päättää esittää liitteenä olevan vesihuollon kehittämissuunnitel man kaupunginhallitukselle ja kaupungivaltuustolle. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. KH 25 Liite no 9. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liit tee nä olevan ve si huollon kehittämissuunnitelman. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Vuoden 2011 käyttösuunnitelman hyväksyminen / yleinen ja konsernihallinto 52/ /2011 KH 26 Valmistelija: talouspäällikkö Siv Gustafsson ja talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt yleisen ja konsernihallinnon euron nettomäärärahan. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan on kaupunginhallituksen ja lautakuntien päätettävä käyttösuunnitel masta, joilla nettomäärärahat (menot ja tulot) jae taan vastuualueille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa). Jaon poh jana ovat talousarvioon si sältyneet vastuualueiden ohjeelliset määrärahat. Yleinen ja konsernihallinnon vastuu-alueet Menot Tulot Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Hallinnon vastuu-alueet, tulosyksiköt ja kustannuspaikat ilmenevät liittees tä. Tiedoksi annetaan myös tarkempi käyttösuunnitelmaehdotus tulosyksikkö taso I:llä. Halllituksen käsittelyn jälkeen kaupunginjohtajan ja palvelujohtajan tulee päättää yksiköiden käyttö suunnitelmien hyväksymisestä. Tulosyksikkö I-tason käyttösuunnitelmaan voi kaupunginjohtaja ja palvelu johtaja tehdä muutoksia. Tu losyksikkö II-tason ja III-tason käyttösuunnitel maan tehtävistä muutoksista päättää kaupinginjohtajan tai palvelujohtajan määrämä viran- tai toimenhal tija. Investoinneissa sitovia määrärahoja ovat hankekohtaiset ja hankeryhmittäi set investointimenot. Tuloar viot ovat ohjeellisia. Määrärahan ylittäminen edellyttää kaupunginvaltuus ton päätöstä. Talousarvioon investointiosaan sisältyvät seuraavat yleisen ja konsernihal linnon hankkeet: Elinkeino Oy:n perustaminen Vierasvenesataman palvelurakennus Sataman perusparannus Satama/Pitkälaiturin eteläpää

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Keskusarkisto Liite no 10. Esitteijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2011 talousarvion käyttösuun nitelman seuraavasti: Nettomääräraha Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Ehdotuksen mukainen.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Laskujen hyväksyminen 2011 / yleinen ja konsernihallinto 53/ /2011 KH 27 Valmistelija : talouspäällikkö Siv Gustafsson ja talousjohtaja Kirsi Kettu nen Toimielinten on vuosittain määräättävä henkilöt, jotka tarkastavat ja hyväk syvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhen kilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Pöytäkirjanote tarkistajista, varatarkistajista sekä hyväksyjistä ja varahyväk syjistä toimitetaan välittömästi talousosastoon. Jos henkilöt vaihtuvat, tekee johtaja tarvittavat muutokset päätöksiin. Muut määräykset: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja on oikeus hyväksyä yksittäisissä tapauk sissa laskuja, jotka kuuluvat mihinkä tahansa määrärahaan. Kaupunginjohtajan henkilökohtaisia laskuja (mm. matkalaskut) hyväksyy kaupunginhallituksen pu heenjohtaja. Laskuja, jotka kuuluvat henkilösivukuluihin hyväksyy talousjohtaja. Muistiotositteet, jotka perustuvat määrärahakäyttöön, esim. tiliöintivirhei den oikaisuja, hyväksyy kir janpitäjä tai talouspäällikkö. Liite no 11. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy ylläolevat määräykset ja laskujen tarkastajat, va ratarkastajat se kä hyväksyjät ja varahyväksyjät liitteen mukai sesti. Tar kasta ja ja hyväksyjä ei voi olla sama henkilö. Liite no 11. kehittämistoimea koskevia teknisiä muutoksia lukuun ottamatta ehdotuksen mukaisesti.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Uuden Loviisan ystävyyskunnat 35/ /2011 KH 28 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Uusi Loviisan kaupunki ei ole vielä määritellyt ystävyyskuntasuhteitaan. Vanhalla Loviisan kaupungil la oli ystävyyskunnat Ruotsissa (Karlskrona), Tanskassa (Hilleröd), Norjas sa (Horten) ja Islannissa (Olafsfjörour, sittem min yhdistynyt Siglufjörour kunnan kanssa uudeksi Fjallabyggo nimiseksi kunnaksi) sekä Virossa Haap salu. Liljendalin kunnalla ei ollut varsinaisia ulkomaisia ystävyyskuntia. Ruotsinpyhtään ystävyyskuntia olivat Ruotsin Österåker ja Viron Kohila. Lapinjärven kunta on myös Kohilan ystävyys kunta. Pernajan kunnalla ei ol lut aktiivisia eikä varsinaisia ystävyyskuntia Ruotsissa vaan heidän ystä vyyskuntana oli Viron Loksa. Loviisan kaupun gin sivistystoimessa ja lähin nä lukioissa ollaan sangen aktiivisesti hyödyn netty kansainvälisiä kontakte ja ja rahoituslähteitä eri hankkeiden tiimoilta ja tämä on tapahtunut ystä vyyskuntaverkoston ulkopuolisten maiden ja kun tien kanssa. Yleishallinnon puolelta ollaan vanhan Loviisan aikana yhteistyössä Fortumin kanssa mm. vierailtu Unkarissa Paksissa jossa toimii myös ydinvoimalaitos. Myös Pak sin puolelta ollaan vierailtu Loviisassa Loviisan kaupungin ja Fortumin vie raina. Paks ei myöskään ole ollut varsinainen Loviisan ystävyyskunta. Ystävyyskuntatoimintaa on harjoitettu vanhoissa Loviisan seudun kunnissa useita kymmeniä vuosia. Ystävyyskuntatoiminnan sisältö on liittynyt tiedon ja informaation vaihtoon eri maiden välillä koskien mm. kunnallishallintoa ja sen kehittämistä, urheiluseurojen väliseen vuorovaikutukseen ja tapaami siin sekä erityyppisiin kulttuuritapahtumiin liittyvää yhteistyötä. Ystävyyskuntatoiminta on vahvis tanut lisäksi järjestöjen ja yhdistysten vuorovaiku tusta ja keskinäistä tiedon ja kokemusten vaihtoa naapurivaltioiden välillä. Ystävyyskuntien aktiivi suudessa on myös ollut merkittäviä eroja. Ystävyyskuntatoiminnan tulee olla riittävän konkreettista jotta siitä olisi hyötyä kaikille osapuolille. Tässä mielessä on tärkeätä, että ystävyyskunta tapaamiset ja yhteistyö ulot tuu myös varsinaisille toimialoille kuten esim. perusturvaan, sivistystoi meen ja tekniseen toimeen. Kokemuksia ja infor maatiota vaihtamalla, hy viksi havaittujen toimintamallien testaaminen ja käyttöönotto, ja erityyppi set yhteiset kehittämishankkeet voivat tuoda uusia mahdollisuuksia ja ulot tuvuuksia ystävyyskuntatoimintaan. Ystävyyskuntia määriteltäessä tulee huomioida paitsi kuntien

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus ominaispiir teet myös tähänastisen toi minnan tuloksellisuus ja aktiivisuus, Loviisan kaupungin tarpeet sekä Lovii san kaupungin resurssit. Loviisan kaupungilla ei ole resursseja eikä mahdollisuuksia ylläpitää laajaa ystävyyskuntaverkos toa, se ei saa olla itseisarvo vaan ystävyyskuntien määrän tulee olla hyvin rajallinen jotta siitä olisi myös odotettavissa konkreettista hyötyä. Loviisan kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan keskustellut Loviisan kaupungin ystävyyskunta suunnista ja puoltaa erityisesti Ruotsia, Tanskaa ja Viroa ensisijaisina koh teina. Hyötynäkökohta ja perinteet huomioiden lienee yhteydet erityisesti Ruot siin, Tanskaan ja Viroon kes keisimmät. Tämä ei poissulje sitä, että Loviisan kaupungin organisaatiosta voidaan jatkossakin harjoittaa yhteistyötä ja pitää yhteyksiä myös muihin pohjoismaihin ja laajemminkin silloin kun se on pe rusteltua. Kaupunginhallitus päättää esittää, että; 1) Viron Kohila hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdotuksen ryhtyä Ko hi lan ystävyyskunnaksi, 2) Ruotsin Österåker hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdo tuksen ryhtyä Ös teråkerin ystävyyskunnaksi, 3) Ruotsin Karlskrona hyväksyisi, että uusi Loviisan kau punki jatkaisi Karlskronan ystävyyskuntana, 4) Tanskan Hilleröd hyväksyisi, että uusi Loviisan kaupunki jatkaisi Hil lerödin ystävyyskuntana. Päätös esittelijän muutetun ehdotuksen mukainen. Muutetussa ehdotuksessa esitetään, että; 1) Viron Kohila hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdotuksen ryhtyä Kohilan ystävyyskunnaksi, 2) Unkarin Paks hyväksyisi Loviisan kaupungin ehdotuksen ryhtyä Paksin ystävyyskunnaksi, 3) ja että muihin Pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin palataan vuoden 2011 aikana.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Seudullinen kehittämisyhtiö 574/01.01/2010 ELKJ 43 Valmistelija: Vs. elinkeinovastaava Antti Vaittinen. TTT hankkeen tehtäväksi on asetettu seudullisen elinkeinoyhteistyön orga nisoiminen Loviisan seudulla. Hankkeen puitteissa on kartoitettu seudun yrittäjien tarpeita. Hankkeessa on selvitetty miltä pohjalta Lapinjärven kun nan ja Lo vii san kau pungin tarjoamat yritysneuvontapalvelut, matkailupalve lut ja seu dun yh tei set mark kinointitoimet sekä kuntien määrittämien kärki hankkeiden hal lin nointi voitaisiin jatkossa siirtää yhteises ti pe rus tettavan, pää osin kunta omis teisen kehittämisyhtiön toteutettavaksi. Seudulliseen kehittämisyhtiöön osallistuminen on huomioitu Loviisan kau pungin vuoden 2010 talousarviossa varaamalla euron suurui nen in vestointimääräraha yhtiön osakepääomaa varten. Kartoitustyön sekä julki sen ja yksityisen sektorin kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on valmis teltu liitteenä oleva liiketoimintasuunnitelma. Asiakirja on TTT-projektin ohjausryhmän hyväksymä ehdotus. Liite 7. Esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kau punginvaltuustolle, et tä Lovii san kaupunki osallistuu yhtenä perus ta ja na ja osak keen omistajana Lo vii san kaupungin, Lapinjärven kunnan ja seu dun yrittäjäjär jestö jen yh tei sen, ohei sen liiketoimin tasuunnitelman mu kai sena toteutet ta van seu dullisen ke hit tä misyhtiön perustamiseen. Ehdotuksen mukainen. KTK 32 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo Loviisan kaupunki on talousarviossa annetun tavoitteen mukaisesti valmis tellut seudullisen kehittämisyhtiön perustamista. Yhtiön perustamista on valmisteltu TTT hankkeen toimesta. Elin kei no-

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus jaosto päät ti esit tää kau pun ginhalli tukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tolle, että Lo viisan kau punki osallis tuu yhtenä perus tajana ja osak keen omistajana Lo vii san kau pungin, Lapin järven kun nan ja seudun yrittäjä jär jestöjen yhtei sen seu dullisen kehit tä misyhtiön pe rustami seen. Elinkeino- ja kehittämisjaoston hyväksymä ehdotus yhtiön liiketoiminta suunnitelmaksi on liitteenä (liite 19). Liiketoimintasuunnitelmassa todetaan mm. seuraavaa: Kehittämispalvelui hin liittyvät hankesuunnittelu, -toteutus ja hallintopalvelut sekä liikkeen johdon konsultointi- ja yrityskehitystoiminta toteutetaan pääosin siirtämällä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan aiemmin kuntaorganisaation sisäisesti tuottamien elinkeino- ja kehittämispalvelujen nykyisiä henkilöre sursseja liikkeenluovutusperiaatteella yhtiön palvelukseen. Käytännön hen kilöresursseina tämä tarkoittaa Loviisan elinkeinovastaavan työpanosta ja Lapinjärven kehittämispäällikön työpanosta. Loviisan kaupungin työntekijöistä asia koskee elinkeinovastaava Tiina Kes kimäkeä, joka siirtyy liik keen luo vu tus pe ri aat teel la yhtiön palvelukseen. Asiasta on järjestetty Keskimäelle yhteistoimintamenettelyn mukainen kuu le mis ti lai suus Liite 19. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Yhteistoimintakomitea keskustelee asiasta ja lähettää sen eteenpäin jatkokä sittelyyn. Ehdotuksen mukainen. KH 264 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Lapinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 7.6. päättänyt yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle kehittämisyhtiön perustamista. Kehittämisyhtiön perustaminen merkitsee liikkeenluovutusta

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus jonka mukaan YT-lain mukainen kuuleminen tulee koskettamaan Lapinjärven osalta kehit tämispäällikkö Antti Vaittista ja Loviisan osalta elinkeinovastaava Tiina Keskimäkeä. Keskimäen osalta on YT-lain mukainen kuuleminen suoritettu Yhteistoimintakomitea on käsitellyt kokouksessaan 8.6. kehittämisyhtiön perustamista. Liite no 73. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki osallistuu yhtenä osakkeenomistajana ja perustajana Loviisan kaupungin, Lapinjärven kunnan ja seudun yrittäjäjärjestöjen yhteisen, oheisen liiketoi mintasuunnitelman mukaisena toteutettavan kehittämisyhtiön perustami seen. Esittelijän lisäys ehdotukseen: Osakassopimus ja yhtiöjärjestys laaditaan myöhemmin yhteistyössä yhtiön perustajajäsenten kanssa. Lopulliset ehdotukset tuodaan kaupunginhallituk sen kautta kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Ehdotuksen ja esittelijän lisäyksen mukainen. ELKJ 91 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Kehittämisyhtiön yhtiöjärjestystä, osakassopimusta ja liiketoimintasuunni telmaa on valmisteltu TTT-hankkeen ohjausryhmässä konsultin (FCG) avustuksella. Ehdotukset ovat liitteinä. Lapinjärven kehittämistoimikunta on käsitellyt ehdotuksia ja päättänyt lä hettää ne ohjausryhmän esittämässä muodossa edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Liite no 6. Elinkeino- ja kehittämisjaosto keskustelee asiasta ja päättää lähettää liitteinä eh do tukset seudullisen kehittämisyhtiön yhtiöjärjestykseksi, osakassopi mukseksi ja

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Yhteistoimintakomitea Kaupunginhallitus Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus liiketoimintasuunnitelmaksi kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Elinkeino- ja kehittämisjaosto keskusteli asiasta ja päätti lähettää liitteinä olevat eh do tukset seudullisen kehittämisyhtiön yhtiöjärjestykseksi, osakas sopi mukseksi ja liiketoimintasuunnitelmaksi kaupunginhallituksen ja edel leen kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Liite nro 20. KH 29 Valmistelija: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Ehdotukset seudullisen kehittämisyhtiön yhtiöjärjestykseksi, osakassopi mukseksi ja liiketoimintasuunnitelmaksi ovat ohessa liitteenä. Seudulliseen kehittämisyhtiöön osallistuminen on huomioitu Loviisan kau pungin vuoden 2011 talousarviossa varaamalla euron suuruinen in-vestointimääräraha yhtiön osakepääomaa varten. Liite no 12. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki osallistuu yhtenä osakkeenomistajana ja perustajana liitteenä ole vien liike toimintasuunnitelman, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mu kaisena toteutettavan kehittämisyhtiön perustamiseen. Esittelijä esitti keskustelun jälkeen ehdotukseen lisäystä: "Mikäli Lapinjärvi jättäytyy yhtiön ulkopuolelle otetaan asia uudelleen käsiteltäväksi". Päätös muutetun ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kino Marilynin kehittäminen 1189/ /2010 ELKJ 82 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Loviisan kaupunki omistaa kaupungin keskustassa liikehuoneiston, jossa si jait see Ki no Marilyn. Huoneisto on vuokrattu Kino Marilyn, Logimar Oy:lle tois tai sek si voimassaolevalla vuokrasopimuksella, jonka irtisanomis aika on 6 kk. Toiminnan jatko ja kehittäminen edellyttää digitaalisia esityslaitteita. Täl löin olisi mahdollista parantaa elokuvatarjontaa ja saada edul li sem min uu tuuselokuvia paik ka kun nal le he ti, kun ne ovat saatavilla. Elokuvasäätiö on myöntänyt Kino Marilyn, Logimar Oy:lle tukea digitalisointiin, mutta in vestointi on niin suuri, että yritys on pyytänyt kaupungin tukea hankkee seen. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää jatkotoimista kokouksessa annettavan esityksen pohjalta. Elinkeino- ja kehittämisjaosto suhtautuu myönteisesti elokuvatoiminnan jat kamiseen Loviisassa. Toiminnan jatkumisen varmistamisesta ja esityslait teiden digitalisoinnista neuvotellaan kulttuuritoimen ja kiinteistötoimen kanssa. Asia pitää saada käsiteltyä kaupunginhallituksessa vuoden 2010 ai kana. ELKJ 94 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Kulttuuritoimen ja tilapalvelun kanssa on pidetty asiasta neuvottelu ja pää dytty esitykseen hankkeen tu kemisesta, koska ilman digitaalisia laitteita ei elokuvatoiminnalle ole mahdollisuuksia jatkua Loviisassa. Elokuvatoiminta on kuitenkin keskeinen osa kaupungin palvelutarjontaa ja asumisviihtyvyyt tä. Kino Marilyn, Logimar Oy on tehnyt tarvittavasta tuesta oheisen liitteen mukaisen esityksen. Esityksen mukaan yrittäjä hankkisi projektorin laittei neen ja kaupunki tukisi hanketta tarvittavilla tilakunnostuksilla sekä muilla tilakunnostuksilla. Hanke edellyttää

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus myös toimintatukea, jossa minimituke na esitetään bruttovuokran suuruista tukea. Yritys maksaa kaupungille ti loista vuokraa 650 /kk (alv 0 %) eli /vuosi + alv. Alv on 23 % (1 794 ), jonka yritys vi vähentää. Liite no 8. Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tilapal velun talousarvioon vuodelle 2011 lisätään Kino Marilynin digita li soin nin vaa ti miin tilojen kunnostustoimiin ja muihin kaupungin ja yri tyk sen välillä tehtyyn kunnossapito- ja korjaussopimuksen mukaisiin töi hin. Lisäk si esitetään talousarvioon lisäyksenä kulttuuritoimelle li säyksenä avustusmenoihin ja käytettäväksi elokuvateatterin toimintatuke na. Tar vitta vat sopimukset kaupungin ja yrityksen välillä laaditaan, kun määrä ra hat on myönnetty. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tilapal velun talousarvioon vuodelle 2011 lisätään Kino Marilynin digita li soin nin vaa ti miin tilojen kunnostustoimiin ja muihin kau pungin ja yri tyksen välillä tehtyyn kunnossapito- ja korjaussopimuksen mu kaisiin töi hin. Lisäk si päätettiin esittää talousarvioon lisäyksenä kulttuuritoimelle li säyk senä avustusmenoihin ja käytettäväksi elokuvateatte rin toimintatuke na. Tar vitta vat sopimukset kaupungin ja yrityksen välillä laaditaan, kun määrä ra hat on myönnetty. Liite nro 21. KH 467 Valmistelija: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Elokuvateatteritoiminnan jatkuvuus ja kehittämismahdollisuus Loviisassa kaupungin omistamissa tiloissa on tärkeää alueen palvelutason ja asumis viihtyvyyden kannalta. Jatkuvuuden edellytyksenä on laitteiston digitali sointi, joka takaa mm. uutuuselokuvien saannin nopeasti esitykseen paikka kunnalle. Kino Marilyn, Logimar Oy:n tekemä ehdotus digitalisointiin ja toiminnan kehittämiseen tarvittavasta tuesta on oheisena liitteenä. Liite no 159.

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon vuo delle 2011 varatusta yhdistymisavustuskiintiöstä käytetään Kino Ma ri ly nin di gi ta li soin nin vaa ti miin ti lojen kun nostustoimiin ja mui hin kau pun gin ja yri tyk sen välillä teh tyyn kunnossapito- ja korjaussopi muk sen mu kai siin töihin. Lisäk si käytetään yhdistymisavustuksesta kulttuu ritoimen avustusmenoihin elokuvateatterin toi min ta tu ke na. Tar vittavat so pi mukset kau pungin ja yrityksen välillä laadi taan, kun määrä rahat on myönnetty. Teknisenä korjauksena korvataan suomenkielisessä päätöstekstissä "Kino Ma ri ly nin" sa nalla "elokuvateatterin". Päätös muilta osin ehdotuksen mukainen. KH 30 Valmistelija: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Ehdotetut kunnostustoimet ja avustus edellyttävät aikaisemmin laadittujen sopimusten tarkistusta ja uusimista. Kunnostustoimia ei ole syytä aloittaa eikä avustusta maksaa ennen kuin sopimus on uusittu. Tästä syystä kaupun ginhallituksen tekemää ehdotusta on täydennettävä ennen valtuustokäsitte lyä. Liite no 13. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää täydentää aikaisemmin tehtyä ehdo tusta ja ehdot taa kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2011 varatusta yhdis tymisavustuskiintiöstä käytetään elokuvateatterin digitalisoinnin vaatimiin tilojen kunnostustoimiin ja muihin kau pungin ja yrityk sen välillä tehtyyn kunnossapito- ja korjaussopimuksen mu kaisiin töihin. Lisäksi käytetään yhdistymisavustuksesta kulttuuritoimen avustusmenoihin elokuvateatterin toimintatukena. Tarvittavat sopi mukset kaupungin ja yrityksen välillä laaditaan, kun määrärahat on myön netty. Avustuksia ei makseta ennen kuin elokuvateatterin ja Loviisan kau pungin välinen sopi mus on uusittu.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen uusiminen, Fastighets Ab Liljendal Bostäder 47/ /2011 KH 31 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh Vuokrataloyhtiö Fastighets Ab Liljendal Bostäder on fuusioitu useammasta yhtiöstä Fuusioi dut yhtiöt ovat Fastighets Ab Krogarbacken i Lil jendal, Fastighets Ab Lilje gränd, Fastighets Ab Kyrkbacken i Liljendal ja Fastighets Ab Krapulbacken i Liljendal. Fastighets Ab Krogarbacken i Liljendal on saanut ,00 mar kan ( ,31 euron) lai nan Nordea Pankista, lainan numero Lainalle on saatu Liljen dalin kunnan nykyisen Loviisan kau pungin omavelkainen takaus. Lainata kaus on ollut määräaikainen ja päättyy Pankilta saamiemme tietojen mukaan lainaa on jäljellä ,39 euroa. Korko on Suomen Pankin peruskorko + marginaali 1,5 %. Laina-ai ka päättyy nykyisen maksusuunnitelman mukaisesti Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Lovii san kaupunki uusii Nordea Pankissa olevan Fastighets Ab Liljendal Bostä der lainan n:ro omavelkaisen takauksen. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Takauksen myöntäminen Bostads Ab Liljendal Åstrand Asunto Oy:n rakennushankkeelle 48/ /2011 KH 32 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh Bostads Ab Liljendal Åstrand hakee vireillä olevan rakennushankkeen ra hoittamisen vakuudeksi Lovii san kaupungin omavelkaista takausta, liite. Rakennushanke käsittää ensisijaisesti vuokrakäyttöön tulevan 8 huoneiston rivitalokiinteistön Liljenda lin kaupunginosassa. Bostads Ab Liljendal Å strand omistaa rakennettavan tontin ja Loviisan kaupunki omistaa Bostads AB Liljendalin osakkeet 100%:sti. Hankkeen tarkempi sijainti ilmenee liitetietoina olevasta kartasta. Raken nuksen kokonaiskerrosala on 594 neliömetriä ja kokonaisasuntoala 532 ne liömetriä. Rakennushankkeen kustannusarvio on laskettu käyttäen hyväksi ARA:n hankinta-arvioerittelylomaket ta. Rakennushankkeen rahoitustarve on euroa. Bostads Ab Liljen dal Åstrand on käynnistänyt lainatar jouskilpailun rahoitusta varten. Laskelmien mukaan huoneistojen vuokratasoksi muodostuu 9,65 /neliö metri/kuukausi, mikäli lai na-aika on 40 vuotta ja korko + marginaali ovat 3 %. Eri kaupunginosienkehittäminen ja elinvoimaisuuden turvaaminen on yh distymissopimuksen mukai nen tavoite. Loviisan kaupungin asuntopoliitti nen ohjelma on kuitenkin keskeneräinen ja hanke olisi hyvä sisällyttää sii hen, kun ohjelma valmistuu. Loviisan kaupungin johtoryhmä on käynyt asiasta keskustelua kokouk ses saan ja suhtautuu asiaan myönteisesti. Liite no 14. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää oma velkaisen ta kauksen Bostads Ab Liljendal Åstrand Asunto Oy:n hake malle euron lainalle. Jäsen Leena Lindfors ilmoitti jääviyden ja poistui kokoussalista pykälän kä sit te lyn ajaksi.

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Muutettu ehdotus kokoukseen: Kaupunginhallitus esittää kau punginval tuustolle, että kaupunki myön tää omavelkaisen takauksen Kunta ra hoitus Oyj:n Bostads Ab Liljendal Å strand Asunto Oy:lle myöntä mälle euron lainalle, liite. Laina-ai ka on 40 vuotta. Korko sido taan 12 kk:n euri boriin lisättynä 0,600 %-yksikön marginaalilla. Luoton vii tekorko ja margi naali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on Kuntarahoi tuksen 12 kk viitekorko li sättynä 0,750 %-yksikön marginaalilla. Päätös muutetun ehdotuk sen mukaisesti. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Eroanomus luottamustehtävästä, Viljanen 24/ /2011 KH 33 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Teknisen lautakunnan varajäsen Vesa Viljanen on toimittanut kaupungin kansliaan sähköpostin, jossa hän anoo eroa kyseisestä kunnallises ta luottamustehtävästään. Eroanomuksen perusteluiksi hän esittää sitä, että hän toimii Promethor Oy nimisen yrityksen johtavana ääniasiantuntijana. Viljasen mukaan hänen työtehtävänsä ovat oleellisesti lisääntyneet ja hän kokee, ettei pysty riittävästi perehtymään teknisen lautakunnan asioihin eikä osallistumaan tarvittaessa lautakunnan kokouksiin. Kuntalain 38 mukaan voi luottamustoimesta erota pätevästä syystä. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamus henkilö on. Tässä tapauksessa tämän arvion tekee kaupunginvaltuusto. Pä tevä syy voi oikeuskirjallisuuden mukaan olla periaatteessa mikä tahansa luottamustehtävän hoitamista vai keuttava seikka. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1) Vesa Viljaselle myönnetään ero teknisen lautakunnan varajäsenyydes tään, 2) teknisen lautakunnan varajäseneksi valitaan uusi varajäsen Vesa Viljasen tilalle. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 34 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhalli tukselle tiedoksi: - kaupunginjohtaja, 14-16, - talousjohtaja, 1-2, - talouspäällikkö, 1-5, - kaupungingeodeetti, Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

33 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lautakuntien päätökset KH 35 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - henkilöstöjaosto henkilöstöjaosto henkilöstöjaosto henkilöstöjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto tekninen lautakunta Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnalle ja jaostoille ett ei se kun ta lain 51 :n no jal la käy tä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

34 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 36 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirjat ja , b) Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous pidetään , Etera, Helsinki, c) Uudenmaan liiton maakuntahallituksen kokous pidetään , Este rinportti, Helsinki, d) Liikenneviraston päätös, joka koskee valtatien 7 (E18) rakentamista moottoritienä välillä Loviisa-Kotka; Loviisa, Pyhtää ja Kotka, e) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokous pide tään Edupolissa, Porvoossa, f) kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät Oulussa ja pu heenjohtajaseminaari Tampereella, g) Sataman satamatilasto. Joulukuussa 2010 käsiteltiin tavaraa yhteensä tonnia.tammi-joulukuun 2010 aikana oli tavaramäärä ton nia, mikä on -1,85% vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2009, h) Valtiokonttori on hylännyt Loviisan kaupungin hakemuksen perin tö asiassa, jossa kaupunki on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt luovutetaan sille. Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265 Kaupunginvaltuusto AIKA 14.12.2011 klo 18:08-19:24 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2011 571. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja klo 17.16-19.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2011 571. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja klo 17.16-19. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2011 571 Kaupunginhallitus AIKA 14.11.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 90. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.00-18.20

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 90. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.00-18.20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 90 Kaupunginhallitus AIKA 14.02.2011 klo 17:00-18:22 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345 Kaupunginhallitus AIKA 27.06.2011 klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 254. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.04-20.01

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 254. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Länsipuro Janne jäsen klo 17.04-20.01 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 254 Kaupunginhallitus AIKA 16.05.2011 klo 17:00-20:01 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 16. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 16. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 16 Kaupunginhallitus AIKA 25.01.2010 klo 17:30-19:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-19:39 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 115. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 115. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 115 Kaupunginhallitus AIKA 19.03.2012 klo 17:03-19:38 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 85. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 85. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 85 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.04.2012 klo 18:04-20:32 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 85. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 85. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 85 Kaupunginhallitus AIKA 01.03.2010 klo 17:30-21:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 226. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 226. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 226 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.10.2012 klo 18:01-19:09 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Ulvilan kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Ulvilan kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 383. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 383. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 383 Kaupunginhallitus AIKA 11.05.2015 klo 15:00-17:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 141 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 158

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 158 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 158 Kunnanhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus 03.02.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 MAA-ALUEIDEN VUOKRAAMINEN HYVINKÄÄN KYLÄSTÄ 4 35 ALTIA OYJ:N VESIJOHTOA KOSKEVAN RASITESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 36

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-19:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 23

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 23 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 23 Kunnanhallitus AIKA 09.06.2015 klo 18:00-20:38 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot