Mitä kannattaa osata? Havaintoja Suomen paperiteollisuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä kannattaa osata? Havaintoja Suomen paperiteollisuuden"

Transkriptio

1 Artikkeleita Kansantaloudellinen KAK 2/2000 aikakauskirja 96. vsk. 2/2000 Mitä kannattaa osata? Havaintoja Suomen paperiteollisuuden kehittymisestä HEIKKI NIEMELÄINEN YTT, kansantaloustieteen lehtori Joensuun yliopisto 1. Johdanto 1 1 Artikkelini ideat ovat muodostuneet lukuisissa keskusteluissani Keith Cowlingin kanssa Warwickin yliopistossa ja Kyösti Pulliaisen kanssa Joensuun yliopistossa. Artikkelin aineiston on koonnut yht. yo Jani Heikkinen. Esitän parhaat kiitokseni mainituille, kuten myös niille paperiteollisuuden asiantuntijoille, joiden kanssa olen saanut keskustella alan olemuksesta. Tarkastelen tässä artikkelissa Suomen paperiteollisuuden kehittymistä vuosina osaamisen kohdentamisen ja koordinoinnin näkökulmasta. Osaamisen näkökulman olen valinnut, koska moderni elinkeinopolitiikka, jota edustaa esimerkiksi osaamiskeskusten perustaminen Suomen alueellisiin kasvukeskuksiin, jäsentyy osaamisen käsitteen avulla. Osaajien määrän ja osaamisen tason halutaan kasvavan. Osaamisajattelua voi kehittää edelleen ja kysyä: mitä sitten kannattaa osata? Taloustieteen perusmallistoon osaamisen voi sijoittaa siten, että osaamisen kasvu merkitsee joko kysyntäkäyrän tai kustannuskäyrien siirtymistä. Siksi osaamisen ja osaamispolitiikan voi jakaa joko kysyntä- tai tarjontalähtöiseksi. Kysymys osaamisen kohdistamisesta tarkentuu: kannattaako osata siirtää kysyntäkäyrää vai kustannuskäyrää? Tarkastelen artikkelini alkuosassa osaamisen kohdentamista yksinkertaisessa monopolistisen kilpailun mallissa, jossa tuottajalla on markkinavoimaa, mutta hän samalla on myös markkinavoimansa vanki joutuen miettimään, mitä kannattaa osata. Käy ilmi, että vastaus riippuu pitkälti toimialan markkinarakenteesta ja sen muutettavuudesta sekä siitä, miten panoskysyntöjen halutaan muuttuvan. Osaamisen kohdentuminen politisoituu, sillä eri eturyhmien tavoitteet painottavat haluttua osaamista eri tavoin. Teoreettiset vaikuttimeni ovat lähtöisin Keith Cowlingin tuotannosta (katso esim. Cowling 1982). Cowlingin keskeisenä näkemyksenä on teollisuuden jakautuminen yhtäältä dominoivassa markkina-asemassa oleviin yrityksiin ja toisaalta alihankkijayrityksiin. Dominoiva yritys endogenisoi kysyntäkäyränsä ja kilpailuttaa ali- 280

2 Heikki Niemeläinen hankkijansa, joiden ainoaksi mahdollisuudeksi kehittää toimintaansa jää tuotantokustannusten alentaminen. Artikkelillani on liittymäkohta kansainvälisen kaupan teorian piirissä käytävään keskusteluun viennin kasvun ja valuuttakurssin välisestä yhteydestä. Vientimaiden talouskasvua nopeamman viennin kasvun tulisi johtaa kotimaan valuutan devalvoitumiseen, kun maa vie vakiotuotteita. Se, että valuutan ei kuitenkaan aina ole havaittu devalvoituneen ripeän kasvun maissa, saattaa Krugmanin (Krugman 1989) mukaan johtua viennin monipuolistumisesta, jonka seurauksena viennin kysynnän tulojousto on korkea. Tällöin vaatimatonkin talouskasvu vientimaissa imee viennin kasvun ilman valuutan devalvoitumista. Mutta edellytyksenä on viennin monipuolistuminen. Artikkelini toistaa Krugmanin hahmottelemaa ilmiötä toimialatasolla: laskevan kysyntäkäyrän olosuhteissa lisätuotanto voidaan sijoittaa markkinoille ilman, että hinta laskee edellyttäen, että tuotekehittelyn avulla samalla siirretään kysyntäkäyrää. Vakiotuotteen myydyn määrän kasvattaminen sen sijaan laskee myyntihintaa. Paperiteollisuuden historian tarkastelu osoittaa, että kysyntäkäyrän siirtymää ei ole tapahtunut riittävässä määrin. Lisääntynyt tuotanto on saatu kaupan vain laskevin reaalihinnoin: tuotannon kasvussa on vakiotuotteilla ollut hallitseva rooli. Artikkelini tiiviistyy näkemykseen, jonka mukaan paperiteollisuuden osaamisen kohdentamista leimasi ponnistelut tuotannon fyysisen määrän kasvattamiseen, johon myös toimialan palkanmuodostus sitoutui. Ero toimialan taloudellisen tuloksen kehittymisen ja tuotannon määrän kasvattamisen välillä purkautui mm. devalvaatio-inflaatio -syklinä. Osaamisen kohdentaminen uudelleen kysyntälähtöiseksi osaamiseksi saattaa tarjota mahdollisuuden uuteen kasvuun olosuhteissa, joissa tuotannon määrän kasvua ei voi sijoittaa markkinoille enää devalvointien avustamana. Artikkelini jatkaa Matti Pohjolan (Pohjola 1996) käynnistämää keskustelua suomalaisten investointien järkevyydestä. Pohjolan mukaan havaittu investointien alhainen tuottavuus selittyy fyysisesti tuotantoteknisillä syillä: kun pääomakantaa lisätään, sen fyysinen rajatuottavuus alenee. Artikkelini sitä vastoin selittää epäsuotuisaa kehitystä markkinoilla: tuotannon kasvattaminen johtaa alenevaan hintaan kysyntäkäyrän laskevuuden vuoksi. Näin käy myös silloin, kun tuotannon skaalatuotot ja fyysinen rajatuotos ovat kasvavat, kuten paperiteollisuudessa mitä ilmeisimmin on ollut. Artikkeli on rakennettu siten, että luvussa 2 tarkastelen yleisessä mallissa miten osaaminen tulisi kohdentaa ja miten yhtäältä kysyntä- ja toisaalta tarjontalähtöinen osaaminen vaikuttavat toimialan lopputuotteen hintaan, liikevaihtoon ja työllisyyteen ja miten toimialan osaamisen vienti vaikuttaa toimialan menestymiseen suhteessa kilpailijoihin (mallin matemaattinen versio on erillisessä liitteessä). Luvussa 3 tulkitsen Suomen paperiteollisuutta koskevaa aineistoa vuosilta mallin tulosten näkökulmasta. Luku 4 tiivistää artikkelin tulokset. 2. Malli osaamisen kohdentamisesta 2.1 Osaamisen tyypit Kysyntälähtöinen osaaminen käsittää toimenpiteet, joilla pyritään siirtämään toimialan kysyntäkäyrää toimialan ja sen yritysten eduksi. Tyypillisiä kysyntää edistäviä toimenpiteitä ovat tuotekehittely (tuotedifferentiointi ja muotoilu) ja markkinointi. Myös markkinarakenteen muutokset, kuten vertikaalinen integraatio (tuottaja 281

3 Artikkeleita KAK 2/2000 ostaa tuotteensa jälleenmyyjät) ja toimialan keskittyminen voivat vaikuttaa toimialan kohtaamaan kysyntäkäyrään ja sen säädeltävyyteen. Paperiteollisuudessa näitä kehityskulkuja edustaa suomalaisten yritysten kartellisoituminen jo vuonna 1918 Suomen Paperitehtaitten yhdistykseksi (myöhemmin Finnpap) ja kartellin purkauduttua fuusioituminen 1990-luvulla, ja tuotekehittelyssä pyrkimys siirtyä korkean jalostusasteen paperilaatuihin. Tarjontalähtöinen osaaminen puolestaan käsittää toimenpiteet, joilla vaikutetaan toimialan tuotantokustannuksiin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat tuotantoteknologian kehittäminen ja tuotantopanosten saatavuuden edistäminen, mutta myös panosmarkkinoiden rakenteiden kehittäminen kilpailullisiksi. Paperiteollisuudessa esimerkkeinä tästä ovat mm. metsäpolitiikka ja koulutus- ja tutkimuspolitiikka, jotka ovat tähdänneet raaka-aineiden saatavuuden ja tuotannon teknisen tehokkuuden parantamiseen esimerkiksi paperikoneiden nopeutta kasvattamalla. Toimialan raaka-ainehuoltoa on kehitetty kilpailulliseksi ulkoistamalla puun korjuu ja kuljetus pienurakoitsijoille, ja lisäämällä raaka-aineen tuontia Venäjältä. Kansainvälistymisen eräänä motiivina on ollut tuotannon hajauttaminen eri maiden ammattiyhdistysliikkeiden alueille suomalaisen ay-liikkeen neuvotteluvoiman vähentämiseksi. Tätä kehitystä on nopeuttanut mm. toimitusvarmuudesta huolestuneiden suurasiakkaiden painostus. 2.2 Markkinarakenteen merkitys Kahden eri osaamispoliittisen suuntauksen takana voidaan nähdä erilaiset käsitykset toimialan kohtaamasta kysyntäkäyrästä. Tarjontalähtöinen osaamispolitiikka käy paremmin yksiin täydellisen kilpailun olosuhteiden kanssa, joissa toimiala kohtaa vaakasuoran kysyntäkäyrän, jota se ei usko voivansa muuttaa. Kysyntälähtöisessä osaamisessa yritys sitä vastoin uskoo voivansa väistää kilpailua tuotekehittelyn kautta. Täydellisen kilpailun olosuhteissa yritys ei voi vaikuttaa tuotteesta saamaansa hintaan, koska hinta on markkinoiden antama. Myös epätäydellisen kilpailun markkinoilla voi tuotekehittely olla ongelmallista. Esimerkiksi uuden paperilaadun innovointi voi supistaa vanhojen laatujen menekkiä, jolloin vanhojen tehtaiden kannattavuus alenee uuden tuotteen myötä. Paperiteollisuuden korkea pääomavaltaisuus korostaa konservatiivisuutta: vanhoista koneista halutaan mieluummin ottaa tuotantoa irti kuin riskeerata vanhojen tehtaiden tuottavuutta uusilla tuotteilla. Näissä olosuhteissa tuotekehittelylle jää niukasti tilaa, ja kehitystoiminta keskittyy herkästi tuotantoprosessien parantamiseen. Vuonna 1998 Suomen maailmanmarkkinaosuus paperi- ja kartonkituotteiden viennissä oli 25 %. Näin suuren markkinaosuuden haltija ei enää voi pitää lopputuotteiden hintoja annettuina markkinoilla, vaan tuotannon määrän ja hinnan välillä on ilmeinen yhteys. Missä määrin paperiteollisuuden innovointitoiminta sitten heijastaa uskomusta kysyntäkäyrän siirrettävyyteen? Käytännön kehittämistoiminta sisältää luonnollisesti elementtejä sekä kysyntä- että tarjontalähtöisestä osaamisesta. Tilastokeskuksen Innovaatiotutkimus (Tilastokeskus 1996) jakaa innovointitoiminnan yhtäältä uusiin ja paranettuihin tuotteisiin ja toisaalta muuttumattomiin tuotteisiin. Tämä jako vastaa jakoa kysyntä- ja tarjontalähtöiseen osaamiseen. Aineisto on silmiinpistävän kahtiajakautunut: sähköteknisissä tuotteissa ja optisissa laitteissa uusien ja muuttuneiden tuotteiden osuus innovaatiotoiminnassa oli 65.5 % ja muuttumattomien osuus 34.5 % Vastaavat osuudet paperiteollisuudessa olivat 12% ja 88 %, ja koko teol- 282

4 Heikki Niemeläinen lisuudessa 24 %ja 76 %. Siten paperiteollisuuden innovointitoiminta painottui muuttumattomien tuotteiden tuotantoprosessien kehittämiseen mutta sähköteknisissä tuotteissa tuotekehittelyyn ja uusiin tuotteisiin. Vaikka paperiteollisuuden kysyntäkäyrä on ollut laskeva, nousee tästä aineistosta esiin käsitys, että paperiteollisuus ei usko sen olevan siirrettävissä tuotekehittelyn avulla. 2.3 Osaamisen optimaalinen kohdentaminen Ratkaisu osaamiseen optimaaliseen kohdentamiseen on periaatteessa selkeä: kehityspanos tulisi jakaa kysyntä- ja tarjontalähtöisen osaamisen kesken siten, että marginaalissa kehityspanos tuottaa yhtä suuren hyödyn sekä kysyntäpuolella kysynnän kasvun kautta että tarjontapuolella tuotantokustannusten aleneman kautta. Koska innovointi tähtää tulevaisuuteen, leimaa optimaalista kohdentamista luonnollisesti epävarmuus, odotukset ja suhtautuminen riskiin. Jakoon vaikuttaa myös mitä suuremmissa määrin innovaattoreiden käsitykset omasta kyvystään tuottaa onnistumisia. Jos tekninen taitavuus yhdistyy riskin kaihtamiseen ja uskomus onnistumisen todennäköisyydestä on vähäinen, painottuu kehittäminen konservatiivisesti ja yritystoimintaa leimaa jatkuvuus. Jos taas päätöksentekoa leimaa riskinotto ja uskomus onnistumisen todennäköisyydestä on korkea, leimaa kehittämistä radikaalisuus ja yritystoimintaa epäjatkuvuus, josta ääriesimerkkinä on toimialan vaihto Nokian tapaan. Panostamista voidaan tarkastella optimaalisen onnistumisen asemesta myös epäonnistumisen välttämisen kautta. Panostus eri osaamismuotoihin voi epäonnistua kahdella tavalla. Epäonnistua voidaan joko panostamalla konservatiivisesti vaikka taitotiedon taso mahdollistaisi radikaalinkin kehittämisen, tai sitten epäonnistua voidaan panostamalla radikaalisti tavalla, johon taitotiedon taso ei kuitenkaan riitä. Vaikka paperiteollisuuden historiassa on merkkejä molemmista epäonnistumisen tyypeistä, leimaa paperiteollisuuden innovaatioita niiden korostuneen hidas suodattuminen tuotantoprosesseihin aikajänne keksinnöstä tuotantoon voi olla jopa vuosikymmeniä. Konservatiivisuutta selittää alan poikkeuksellisen korkea pääomavaltaisuus. Suurien sijoitettujen pääomien kanssa ei ole haluta ottaa riskejä. Vaikka odotusarvomielessä jokin hanke olisikin ollut kannattava, se on saatettu hylätä koska mahdollinen epäonnistuminen olisi painanut yrityksen tasetta liian syvälle. Toimialan yritysten koon kasvun myötä toimialan kyky riskineutraaliin toimintaan epäilemättä paranee, kun riskiprojektin suhteellinen koko suhteessa yrityksen taseeseen pienenee. Tämän vuoksi yritysten kasvun myötä innovointitoiminnan voisi olettaa virkistyvän myös paperiteollisuudessa. 2.4 Osaamisen sijoittuminen ja seuraamukset Kun osaamisen kohdentaminen on ratkaistu toimialan sisällä, sen maantieteellinen sijaintikin tulee ratkaistuksi: tarjontalähtöinen osaaminen painottuu tuotannon sijaintipaikalle, ja kysyntälähtöinen lopputuotteen markkinoille. Paperiteollisuus vie noin 90 % tuotannostaan, joten jako muodostuu hyvin selväksi: kysyntälähtöisen osaamisen keskus on kansainvälisillä markkinoilla, ja tarjontalähtöisen kotimaassa. Ehkä tärkein osaamistyyppejä erottava vaikutus perustuu näkyy lopputuotteen hinnassa, sillä kysyntä- ja tarjontapainotteisten osaamisten vaikutukset lopputuotteen hintaan ovat lähes vastakkaiset. Vakiotuotteen tuotannossa tarjontapainotteinen osaaminen johtaa tuotantokustannusten 283

5 Artikkeleita KAK 2/2000 alentumiseen. Mikäli toimiala aikoo hyödyntää kustannusten alenemisen tuotannon kasvattamisena, on väistämättömänä seurauksena vakiotuotteen hinnan aleneminen. Kysyntäpainotteinen osaaminen sen sijaan näkyy kysynnän kasvuna, joka antaa toimialalle tilaa kasvattaa samaan aikaan sekä tuotantoaan että hintatasoaan. Taloustieteen termein eron voi myös ilmaista valintamahdollisuuksien joukon avulla. Yritys tekee tuotanto- ja hinnoittelupäätöksensä valintamahdollisuuksien joukossa, jonka määrittelee yrityksen kohtaama kysyntäkäyrä. Tarjontalähtöinen osaaminen ei kasvata valintamahdollisuuksien joukkoa mutta kysyntälähtöinen osaaminen kasvattaa. Tämä ei vielä sinänsä kerro kumpi osaamisen laji on edullisempi toimialan voiton maksimoinnin kannalta. Edullisuusvertailussa tulisi ottaa huomioon myös osaamisen muodostamisen kustannukset ja tuloksellisuus. Edullisuusvertailun yksinkertaistamiseksi oletan jatkossa, että molemmat osaamisen lajit ovat yhtä tehokkaita siinä mielessä, että toimialan tuotannon fyysinen määrä kasvaa molemmissa osaamislajeissa yhtä lailla esimerkiksi kun vakiotuotteen kustannussäästöihin panostetaan yksi euro, ja innovoinnissa onnistutaan, niin toimiala kasvattaa tuotantoaan yhdellä tuoteyksiköllä tuotantokustannusten aleneman vuoksi. Vastaavasti jos tuotekehittelyyn panostetaan yksi euro, ja kehittelyssä onnistutaan, niin toimiala kasvattaa tuotantoaan yhden tuoteyksikön kysynnän kasvun vuoksi. Tässä tuotannon suhteen yhdenvertaiseksi oletetussa asetelmassa nousee esiin toimialan liikevaihtoa koskeva selkeä tulos: kysyntäpainotteinen osaaminen kasvattaa toimialan liikevaihtoa enemmän kuin tarjontapainotteinen. Ilmiö perustuu siihen, että tarjontapainotteisessa vaihtoehdossa voittoa maksimoiva vakiotuotetta myyvä toimiala kasvattaa tuotantoaan vain, mikäli tuotannon rajakustannus alenee. Mutta rajakustannuksen aletessa alenevat myös rajatuotos ja hinta. Kysyntäpainotteisessa vaihtoehdossa lisätuotoksen nostaa esiin kysyntäkäyrän siirtymä, joka johtaa tuotannon kasvuun ja normaalitapauksessa myös hinnan kasvuun. Jos liikevaihto on se kakku, jota eri eturyhmät jakavat, niin kysyntälähtöisen osaamispolitiikan tulisi olla tarjontapainotteista suositumpi, koska jaettava kakku kasvaa edellisessä enemmän kuin jälkimmäisessä. Tarjontapainotteisessa vaihtoehdossa kakun kasvaminen perustuu kustannussäästöille, siis jonkin eturyhmän osuuden pienentämiselle ellei sitten kustannusten alenemaa haeta kasvavista skaalaeduista. Tämän kuvan voi tarkentaa työllisyyden kehittymiseen. Tarjontalähtöisen osaamisen ajatuksena on tuotantokustannusten aleneminen. Jos alenema saavutetaan työvoiman kautta, tulee palkkasumman tuotettua yksikköä kohden alentua. Tämä voidaan saavuttaa kahdella eri tavalla: alentamalla palkkoja (esimerkiksi ulkoistamalla tuotantoa kilpailullisille pienyrityksille, joissa toteutuva palkkataso on matala) tai nostamalla työn tuottavuutta lisäämällä pääomakantaa. Mikäli palkkasumman aleneminen saavutetaan työn tuottavuutta lisäämällä, voivat palkat jopa kasvaa edellyttäen, että työvoiman tarve vähenee riittävästi. Molemmissa tapauksissa kustannussäästöjen kohteena olevan työvoiman käyttö kuitenkin vähenee. Kysyntälähtöisen osaamisen ajatuksena sen sijaan on uudistaa tuotetta ja siten nostaa sen hintaa, tai estää hintaeroosiota. Mikäli uudistunutta tuotetta tuotetaan samoin panossuhtein kuin vanhaa, ei työpanosta substituoidu pois. Tarjontalähtöisen osaamisen eräänä ääritapauksena on jopa osaamisen aiheuttama kurjis- 284

6 Heikki Niemeläinen tava kasvu, joka vastaa kansainvälisen kaupan teorian kurjistavaa kasvua: lopputuotteen kysyntä kasvaa vain heikosti vaikka tuotantokustannukset alenevatkin, jolloin toimialan liikevaihto voi jopa alentua. Käytännön esimerkki tästä saattaisi löytää maatalouden piiristä, jossa vuosikymmenet jatkunut pyrkimys nostaa lypsylehmien keskituotosta ja maidon rasvaprosenttia lopulta johtivat tunnettuihin ylituotannon ongelmiin. Kansallisesta näkökulmasta julkisen vallan tuella muodostetun osaamisen vienti muodostaa ongelmallisen nyanssin. Osaamisen viennissä vastakkain asettuvat yhtäältä viennin hyödyt vientitoiminnan ja toimialan yleisen kehittymisen muodossa ja toisaalta viennin haitat kilpailijoiden menestymisen myötä. Suomen metsäosaamisen viennillä on ollut merkittävä rooli puun tarjonnan kasvussa kehitysmaissa. Suomen koulutus- ja tutkimusjärjestelmän luoman taitotiedon varaan on rakentunut paperiteollisuuden alan suomalaisomisteista konsultointitoimintaa, jonka panostus paperiteollisuuden kehittymisessä maailmanlaajuisesti on ollut merkittävä. Siten suomalaiset ovat merkittävästi osallistuneet myös kilpailijoidensa kehittämiseen kansallisin voimavaroin. Siirryn seuraavassa luvussa tarkastelemaan Suomen paperiteollisuuden kehittymistä yllä esiteltyjen tulosten näkökulmasta. 3. Suomen paperiteollisuus Yhdistysmiehet ja insinööriporukka Suomen paperiteollisuus järjestäytyi valtion tukemana myyntikartelliksi (Suomen Paperitehtaitten yhdistys, myöhemmin Finnpap) jo vuonna 1918 reaktiona keisarillisen Saksan monopsonia vastaan. Menestyneen mutta sisäisesti jo heikentyneen (mm. Enso erosi vuonna 1986) kartellin lakkauttaminen 1996 korvautui toimialan fuusioitumiskehityksellä, jonka seurauksena Suomessa toimi vuonna 1998 enää neljä tuottajaa. Paperiteollisuuden toimialahistoriaa leimaa yritysten, Finnpapin, valtiovallan toimien ja kahden merkittävän eturyhmän, palkansaajien ja metsänomistajien, jakautuminen kahteen leiriin. Toisessa leirissä painottuu tuotannon fyysinen määrä ja toisessa tuotannon taloudellinen arvo. Heikkinen (2000) kuvaa jakoa näin:»finnpapissa oli Timo Porasen mielestä sitä henkeä, että»se on Finnpap joka myy ja tuntee asiakkaat, ja yhtiöt ovat tuotantoyhtiöitä». Tämä synnytti jakoa»yhdistysmiehiin», jotka eivät tienneet kannattavuudesta mitään ja»insinööriporukkaan», jota ei markkinointihenki elähdyttänyt». Tämä jakautuma ennustettiin jo hämmästyttävän varhaisessa vaiheessa vuonna 1918 (Heikkinen 2000, Kuisma 1993). Kymmene Ab:n tuolloinen johtaja Einar Ahlman piti kartellihanketta suotavana vain väliaikaisena järjestelynä, koska yhteismyynnin seurauksena markkinatuntemus keskittyisi vähälukuisen asiantuntijajoukon monopolille. Vastaperustetun yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Rafael von Frenckell katsoi vuonna 1918, että yhteismyynnillä tapettaisiin yksittäisten yritysten kaupallisen johdon mielenkiinto ja aloitekyky ja että pyrkimys vakiolaatuihin vaikuttaisi samalla lailla tekniseen johtoon (Heikkinen). Kartellissa asettui siten vastakkain lyhyt aikaväli ja pitkä aikaväli. Pitkä aikaväli nousee esiin vasta pitkissä aikasarjoissa, johon kartellin vakaus antaa nyt jälkikäteen mahdollisuuden. Kuviossa 1 on paperiteollisuuden reaaliset vientihinnat tarkasteluajanjaksolta. Korean suhdennehuipusta lähtevästä kuviosta käy ilmi, että vientihinnat olivat trendinomaisesti laskevia, ja 285

7 Artikkeleita KAK 2/2000 Kuvio 1. Paperiteollisuuden reaaliset vientihinnat että öljykriisi jakoi trendin kahteen osaan. Kuvio 2 suhteuttaa vientihintojen kehityksen vientimäärien kehitykseen, ja esiin piirtyy käänteinen yhteys vientihintojen ja -määrien välillä: kasvanut tuotanto on kaupattu laskevin hinnoin huolimatta siitä, että BKT:n kasvu vientimaissa on lisännyt paperiviennin kysyntää koko tarkasteluajanjakson. Kuviossa 2 piirtyisi esiin perinteinen kysyntäkäyrä, mikäli tulotaso vientimaissa olisi ollut vakio. Kuviossa 2 näkyy Krugmanin (1989) tarkastelema ilmiö toimialatasolle ja sen hintatasoon siirrettynä: kun viennin kysynnän tulojousto ei ole ollut riittävän suuri vientimaissa, on kasvava tuotanto saatu kaupaksi vain laskevin hinnoin, koska tuotannon kysynnän tulojoustoa ei ole kyetty kasvattamaan riittävästi esimerkiksi tuotevalikoimaa monipuolistuttamalla. Paperiteollisuuden»yhdistysmiehillä» oli halu varjella hintoja ja toisaalta»insinööriporukalla» halu kasvattaa tuotantoa skaalaetujen vuoksi. Tämä jännitte purkautui devalvaatioina. Pyrkimys alentaa tuotantokustannuksia purkautui luontevasti poliittisesti neutraaliin tuotannontekijään, energiaan, jonka alhaisesta hinnasta muodostui metsäteollisuuden keskeinen kilpailuvaltti.»yhdistysmiesten» ja»insinööriporukan» roolit eriytyivät myös maantieteellisesti. Finnpapin yhdistysmiesten toiminnan painopiste oli vientimarkkinoilla kun taas insinööriporukan painopiste oli Suomessa. Insinöörien kotikenttäedulla vaikuttaa olleen huomattava vaikutus siihen, että alan perusedellytykset kehittyivät insinöörien tarpeiden ehdolla. Insinöörit olivat läsnä Suomessa, yhdistysmiehet ulkomailla eristyneenä yhtä lailla perustuotannosta kuin suomalaisesta politiikastakin. 286

8 Heikki Niemeläinen Kuvio 2. Paperiteollisuuden vientihinnat ja -määrät Etujärjestöjen rooli Metsänomistajat Suomen valtion rooli paperi- ja metsäteollisuuden kehittymisessä on ollut suuri. Laaja poliittinen tuki metsäteollisuuden kehittämiselle selittynee yksityisten metsänomistajien suurella lukumäärällä: esimerkiksi vuonna 1990 oli Suomessa noin yksityisomistuksessa olevaa metsälöä. Samantapainen ilmiö toistuu Ruotsissa. Ei liene lainkaan sattuma, että Suomen ja Ruotsin metsävarantojen määrän ja omistusrakenteen ja maiden valuuttojen devalvoitumiskehitysten väliset yhteydet muistuttavat toisiaan kansainvälisen kaupan teorian ennustamalla tavalla: raakapuun käytön lisäämiseen tähdännyt teollisuuspolitiikka kasvatti metsäteollisuuden tuotteiden vientiä enemmän kuin vientimarkkinoiden luontainen veto olisi sallinut, joten devalvoituminen oli väistämätön seuraus molemmissa maissa. Metsänomistajien edun mukaista oli panostaa tuotannon määrän kasvuun ja tuotannon jalostusasteen nostamiseen. Tuotannon määrän kasvu välittyi suoraan teollisuuden käyttämän raakapuun kysyntään, joka enemmän kuin kaksinkertaistui 50-luvulta 90-luvulle mentäessä. Jalostusasteen nousu taas alensi raakapuun kustannusosuutta yritysten kokonaiskustannuksista, jolloin metsäomistajat pystyivät paremmin väistämään painetta kustannusten alentamiseen. Suomen taloutta vaivanneeseen inflaatioiden ja devalvaatioiden sykliin on paperiteollisuus epäilemättä antanut oman osuutensa. Sykliin syylliseksi on eräissä yhteyksissä katsottu kustannusinflaatio, jota oikaisemaan olisi tarvittu devalvaatioita. Paperiteollisuuden osalta devalvointitarvetta ei kuitenkaan tarvitse selittää palkkakustannusten nousulla, vaan selityksen tarjoaa laskevaan kysyntäkäyrään törmännyt tuotannon määrän kasvu Palkansaajat Paperiteollisuuden työllisyys on kasvanut tuotannon kasvun myötä vuoteen 1974 asti, jonka jälkeen työllisyys on alentunut (kuvio 3) (lähteenä tilastokeskuksen teollisuustilastot). Kuvioissa 4 on esitetty palkkasumman osuus toi- 287

9 Artikkeleita KAK 2/2000 Kuvio 3. Paperiteollisuuden työllisyys Kuvio 4. Palkkasumman osuus paperiteollisuuden liikevaihdosta mialan liikevaihdosta 2, joka on laskenyt jyrkästi. Kuvio toistaa Cowlingin (1982) näkemykset monopolikapitalistisen yrityksen kehittymisestä, jossa palkkasumman osuuden tulee alentua. Cowlingin näkemyksistä poiketen palkkasumman aleneminen ei kuitenkaan johdu reaalipalk- 2 Aineistona on käytetty tullitilastoja, jolloin tuotettu määrä on samaistettu vientimäärään, ja tuotannon arvo viennin arvoon. Valinta on perusteltu, koska viennin osuus tuotannosta on ollut tasaisesti noin 90 %. Aineisto on deflatoitu elinkustannusindeksiä käyttäen. Aineisto on indeksoitu siten, että 1951=1. 288

10 Heikki Niemeläinen Kuvio 5. Palkat ja vientihinnat paperiteollisuudessa kojen heikosta kehityksestä vaan siitä, että työvoima on ollut väistyvä panos. Kaikki tunnetut palkanmuodostusta koskevat teoriat sitovat yrityksen maksaman palkan ja yrityksen lopputuotteen hinnan välille yhteyden. Esimerkiksi täydellisen kilpailun panosmarkkinoilla yritys maksaa palkkaa rajatuotoksen arvon mukaan, joka suoraan riippuu hinnasta. Myös ay-malleissa palkan ja lopputuotteen hinnan välillä on yhteys, joka kulkee kuitenkin epäselvemmin yrityksen voiton kautta. Kuvioista 5 ja 6 käy kuitenkin ilmi, että reaalipalkkojen (työntekijöiden keskitulo, lähde teollisuustilastot) yhteys paperiteollisuuden hintoihin on ollut sattumanvarainen, mutta sen sijaan reaalipalkkojen yhteys toimialan tuotannon fyysiseen määrään on ollut tiivis, ikään kuin tuotannon taloudellisen arvon ja sen fyysisen määrän välillä olisi ollut yksikertainen yhteys täydellisen kilpailun markkinoiden tavoin. Tämä viittaisi siihen, että toimialan kysyntäkäyrää ei ole mielletty laskevaksi, vaan työn tuottavuuden kasvu on ymmärretty tuotannon fyysisen määrän kasvuna, ei tuotannon taloudellisen arvon kasvuna. Miten sitten tuottavuuden kehitystä tulisi mitata? Jos hinta on vakio, mittaustapa on yhdentekevä. Epätäydellisillä markkinoilla tuotannon arvon kasvu eroaa tuotannon määrän kasvusta, ja arvon kasvu alittaa määrän kasvun kysyntäkäyrän laskevuuden vuoksi. Mittaustapojen ero käy ilmi kuviosta 7. Fyysisen tuotantomäärän tärkeys korostuu edelleen paperiteollisuudessa eri yhteyksissä, joista esimerkkinä voi mainita tuotantolaitosten tavan ilmoittaa päivittäinen tuotannon määrä tehtaiden porteilla tonneina, ei markkoina. Palkkaneuvottelut saattaisivat helpottua, mikäli samaan tauluun myös lisättäisiin tuotannon määrä markkoina ja vieläpä aikasarjana. 289

11 Artikkeleita KAK 2/2000 Kuvio 6. Palkat ja vientimäärät paperiteollisuudessa Kuvio 7. Tuotoksen määrä ja arvo työntekijää kohden Paperiteollisuuden kehityskuva Paperiteollisuuden kehityskuvassa heijastuu panostaminen tarjontapainotteiseen osaamiseen. Keskeisenä pontimena oli pyrkimys kasvattaa metsävarannoista saatuja vientituloja. Tarjontapainotteinen osaaminen johti siihen, mihin sillä oli edellytyksiä mutta ei enempään: raaka-aineiden käyttö kasvoi, viennin arvo sa- 290

12 Heikki Niemeläinen moin, mutta liikevaihdon kasvu alitti viennin määrän kasvun. Kustannussäästöjen kohteena olleen tuotantopanoksen, työvoiman, käyttö lähes puolittui viimeisen 25 vuoden aikana. Paperiteollisuuden kehityskuva yhdistyy devalvaatioiden ja inflaatioiden vuorotteluun. Paperiteollisuuden osalta syklin voi hahmotella seuraavasti. Investointivaihe: Syklin lähtökohdaksi voidaan ottaa uusinvestointi. Investoinnin seurauksena alan fyysinen kokonaistuotanto ja fyysinen tuotanto työntekijää kohden kasvavat. Markkinointivaihe: Kasvava tuotanto markkinoidaan. Lisääntynyt tuotannon määrä saadaan myydyksi vain alentamalla sen hintaa ja mahdollisesti myymällä tuotetta toisarvoiseen kohteeseen, jolloin se syrjäyttää toimialan muuta tuotantoa (esimerkiksi nestepakkauskartonkia myydään aaltopahviksi). Alennukset heijastuvat läpi koko teollisuuden myös vanhoilla tuotantopaikoilla, joiden kannattavuus alenee. Palkkapaineet kuitenkin kasvavat, koska työntekijät seuraavat tuotannon fyysistä määrää. Sopeutumisvaihe: Alentuneen hintatason ja korkeiden palkkakustannusten seurauksena toimialan kannattavuus on ongelmissa. Sopeutuminen toteutetaan devalvoimalla markka. Toimialan kannattavuus kohenee, mutta investoinnin tuotto jää jo lähtövaiheessa odotetusta. Uusi investointivaihe: Alan kehittäminen jatkuu edelleen panostuksella tarjontapainotteiseen osaamiseen, joka johtaa uusiin investointeihin, kasvaviin skaalatuottoihin ja työvoiman substituutioon pääomalla. Mutta samalla myös tuotannon määrä kasvaa, joka laukaisee uuden syklisen kehityksen aallon. Tämän hahmotelman mukaan syyllisyys devalvaatioiden ja inflaatioiden sykliin paperiteollisuuden osalta paikallistuu ensisijaisesti tarjontapainotteiseen kehittämiseen, jossa viennin fyysisellä kasvulla on ollut keskeinen sija. Devalvoituminen on itse asiassa kansainvälisen kaupan teorian normaalitulos, kun kysynnän tulojousto ei vientimaissa ole ollut riittävä. Toissijaisen ja täydentävä syyllinen on ollut palkkojen sitoutuminen tuotannon fyysiseen määrään taloudellisen arvon asemesta. Lopuksi voidaan tarkastella ehkä jälkiviisasta mutta myös tulevaisuuteen heijastuvaa kysymystä: olisiko jokin toinen kehitysvaihtoehto ollut mahdollinen? Vaihtoehtoisia kehitysuria voi hahmotella lukuisia, mutta ehkä realistisin vaihtoehto liittyy uusien paperikoneiden kehittämiseen. Tarjontapainotteinen kehittäminen johti yhtä laatua tehokkaasti tuottavien jättikoneiden kehittymiseen, joiden kapasiteetti saattaa olla jopa yli tonnia vuodessa. Vaihtoehtoinen kysyntäpainotteinen paperikone olisi sellainen, joka säilyttää yhtä tuotetta tuottavan suurkoneen tehokkuusedut mutta sallii samalla koneella tuotettavan lukuisia eri tuotteita esimerkiksi jälkikäsittelyn eriyttämisen kautta. Kirjallisuus Cowling, Keith 1982: Monopoly Capitalism, The Macmillan Press LTD. Heikkinen, Sakari 2000: Paperia maailmalle. Otava Innovaatiotutkimus 1996, Tilastokeskus Krugman, Paul 1989: Differences in income elasticities and trends in real exchange rates, European Economic Review 33, Kuisma, Markku: 1993: Metsäteollisuuden maa: Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä Helsinki. Lehtoranta, Olavi: R&D, Patenting and Firms Economic Performance. Science and Technology 1998:4. Pohjola, Matti 1996: Tehoton pääoma Uusi näkökulma taloutemme ongelmiin. WSOY. 291

13 Artikkeleita KAK 2/2000 Liite: Osaamisen kohdentamisen malli Yksinkertainen monopolistisen toimialan teollisuuspoliittinen malli koostuu toimialan kysyntäkäyrästä p = p ( y ), p y <0, p on lopputuotteen y hinta, ja toimialan kustannusfunktiosta c ( y ), c y >0. Tarkastelen toimialaa yhtenä yrityksenä. Tämän osion tarkoituksena on terävöittää artikkelin tulokset osaamisen kohdentamisen osalta matematiikkaa apuna käyttäen. L1. Osaamisen optimaalinen kohdentaminen Olkoon osaamisen kehittämiseen käytettävissä oleva rahamäärä β. Osaamispolitiikkaa voidaan kuvata parametrilla τ joka kuvaa sitä miten β voidaan jakaa kysyntä- ja tarjontalähtöiseen kehittämiseen, 0 < τ <1. Optimaalisen kehittämisen kohdentamisen voi ratkaista ongelmasta (1) Optimissa kehittämispanos jaetaan siten, että kehittämiseen käytettävä lisämarkka antaa yhtä suuren voiton lisäyksen lopputuotteen hinnan kasvuna ja kustannusten alenemisena, (2) Optimiehdosta voi lukea markkinarakenteen vaikutuksen. Kilpailullisella lopputuotteen markkinoilla p β =0, joten β kohdennetaan tarjontalähtöiseen osaamiseen. Jos osaamisen kehittämisellä ei voida vaikuttaa tuotantokustannuksiin, on c β =0 ja kehittäminen tulee panostaa siten kysyntäkäyrälle. Mainittakoon, että mallissa ei ole mukana osaamispanostuksen vaihtoehtoiskäyttöä, vaan osaamiseen käytettävä rahamäärä on luonteeltaan uppoava kustannus. L2. Osaamisen vaikutukset hintaan ja tuotantoon Jatkossa tarkastelen tilannetta, jossa kehittäminen on kohdennettu kokonaan joko kysyntäkäyrälle ( τ =1) tai vaihtoehtoisesti kustannuskäyrälle ( τ =0). Kysyntälähtöisessä kehittämisessä β sijoittuu lopputuotteen kysyntäfunktioon p ( y ; β ), p β >0. Ajatuksena on, että politiikan, joka viime kädessä ilmenee esimerkiksi tuotekehittelynä, seurauksena lopputuotteen hinta kasvaa kysynnän kaikilla tasoilla. Tarjontalähtöisessä kehittämisessä β sijoittuu kustannusfunktioon, c ( y ; β ), c β <0. Ajatuksena on, että kehittämisen seurauksena tuotantokustannukset alenevat, kun esimerkiksi tiettyä tuotetta valmistavan paperikoneen ajonopeus kasvaa. Mallissa toimialan tuotanto riippuu sen optimaalisesta reaktiosta harjoitettuun politiikkaan: (3) (4) Yhtälössä (2) y T ( β ) on yritysten tuotos reaktiona tarjontalähtöiseen teollisuuspolitiikkaan, ja yhtälössä (3) y K ( β ) vastaavasti kysyntälähtöiseen. Merkitään tarjontalähtöistä kehittämistä harjoittavan yrityksen voittofunktiota π T ( β ) ja kysyntälähtöisen π K ( β ). Kysyntälähtöistä kehittämistä harjoittavan yrityksen voitonmaksimointiehto on (5) jonka differentiointi antaa tuloksen (6) 292

14 Heikki Niemeläinen Termi p y β ( y, β ) y ilmaisee miten kysyntäkäyrän kulmakerroin muuttuu, ja p β ( y, β ) miten kysyntäkäyrä siirtyy yhdensuuntaisena. Termi S.O.C <0 on toisen kertaluvun ehto. Oletuksen nojalla p β ( y, β )>0. Termi p y β ( y, β ) on sen sijaan ongelmallinen: kysyntäkäyrä voi siirtyessään myös kallistua joustavammaksi tai jäykemmäksi. Yksinkertaisuuden 3 vuoksi oletan, että politiikka ainoastaan siirtää kysyntäkäyrää yhdensuuntaisena ulospäin, mutta ei muuta sen kulmakerrointa, jolloin p y β ( y, β ) y =0. Tällöin (7) Tämän seurauksena kysyntälähtöistä kehittämistä harjoittavan yrityksen lopputuotteen hinta joko kasvaa tai alenee: (8) tuotannon rajakustannus, joka alenee politiikan seurauksena. Tarjontalähtöisellä politiikalla lopputuotteen hinta alenee: (11) Yhteenvetona voi todeta, että tarjontalähtöinen kehittäminen laskee lopputuotteen hintaa ja kasvattaa tuotantoa, kun taas kysyntälähtöinen kasvattaa tuotantoa ja mahdollisesti kasvattaa myös lopputuotteen hintaa. L3. Osaamisen vaikutus liikevaihtoon Toimialan liikevaihdot (LVV) kehittämisen eri vaihtoehdoilla ovat: tarjontalähtöinen: sillä <0 oletuksen ja (7) nojalla ja p β ( y, β )>0 oletuksen nojalla. Tarjontalähtöisen toimialan voitonmaksimointiehto on (9) josta (10) missä S.O.C <0 on voitonmaksimointiongelman toisen kertaluvun ehto, ja c y β ( y, β )<0 on 3 Yksinkertaistus on voimakas, sillä tuotekehittelyssä on mahdollista muuttaa tuotetta siten, että sen kysyntä ei kasva mutta sen kysynnän hintajousto alenee, ja tuotteesta tulee välttämättämyyshyödyke. Tällöin toimialan optimaalinen reaktio on supistaa tuotantoaan. (12) kysyntälähtöinen: (13) (14) Laskemalla saadaan Lausekkeissa MR on rajatulo. Kun kehittämisen vaihtoehtoja arvioidaan, niin lähtötilanteessa MR = MR T = MR K. Jos lisäksi eri kehittämismuotojen teho oletetaan yhtä suureksi tuotannon suhteen =, niin liikevaihtojen kasvueroksi saadaan 293

15 Artikkeleita KAK 2/2000 (15) Yhteenvetona voi todeta, että kysyntälähtöinen kehittäminen kasvattaa liikevaihtoa enemmän kuin tarjontalähtöinen kehittäminen, jos molempien tuotantovaikutus on yhtä suuri. L4. Vaikutukset työn kysyntään Työn kysynnän l ja kustannusten välillä yhteys saadaan käänteisesti kustannusfunktiosta, jossa minimikustannusten c ( y ; β ) ja työn kysynnän l välillä on yhteys (16) Derivaatta l c c y ilmaisee sen, että tuotannon kasvaessa työn kysyntä kasvaa, ja derivaatta l c c β sen, että työn kysyntä vähenee teollisuuspolitiikan seurauksena. Ottamalla huomioon optimaaliset tuotannot (2) ja (3), saadaan työn kysynnöiksi eri kehittämisvaihtoehdoissa (17) Työllisyysero eri politiikkojen suhteen on l K ( β ) l T ( β ). Jos kehittämisen eri tuotantovaikutukset oletetaan kummassakin tapauksessa yhtä suuriksi y T β = y K β saadaan työllisyyseroksi (18) Kysyntäpainotteinen kehittäminen työllistää enemmän kuin tarjontapainotteinen mikäli molempien tuotantovaikutus on yhtä suuri. Ero muodostuu siitä, että tarjontapainotteisessa kasvussa kasvu haetaan työvoimakustannusten säästöstä. L5. Pääomakannan kasvu ja liikevaihto Pääomakannan kasvun vaikutus toimialan liikevaihtoon eroaa täydellisessä ja epätäydellisessä kilpailussa. Olkoon toimialan tuotantofunktio (19) y on fyysinen tuotantomäärä, k on pääomakanta ja l työvoima. Fyysinen rajatuotos pääomakannan suhteen MP k on tällöin (20) Rajatuotos oletetaan yleensä laskevaksi <0 vähenevien rajatuottojen lain vuoksi. Tuotannon arvo (toimialan liikevaihto), kun toimiala kohtaa laskevan kysyntäkäyrän, on (21) (22) Tästä saadaan rajatuotoksen arvoksi Termi ε p y on hinnan jousto tuotetun määrän suhteen, joka laskevalla kysyntäkäyrällä on negatiivinen, ε p y <0. Tuloksen mukaan kasvavan pääomakannan mukanaan tuomasta lisätuotannosta menee osa hukkaan liikevaihdon näkökulmasta, koska lisätuotanto menee kaupaksi vain hintaa laskemalla. Ääritapauksessa pää- 294

16 Heikki Niemeläinen omakannan kasvu voi johtaa jopa liikevaihdon pienenemiseen, jos 1+ε p y <0. Rationaalisesti voittoa maksimoivalla toimialalla rajatuotoksen arvon tulisi yhtyä pääoman rajakustannukseen r sekä epätäydellisessä (yhtälö 23) että täydellisessä kilpailussa (yhtälö 24): (23) (24) Näiden optimiehtojen avulla voidaan tarkastella miten käy, jos toimiala investoi liikaa. Täydellisessä kilpailussa liian suuri pääomakanta johtaa siihen, että MP k alenee pääomakannan vähenevän rajatuotoksen vuoksi, jos Epätäydellisen kilpailun tapauksessa pääomakannan kasvu näkyy sekä rajatuotoksen MP k että kysynnän hintajouston ε p y muutoksina. Täydellisessä kilpailussa pääomakannan muutos aiheuttaa vain rajatuotoksen MP k muutoksena. Siten täydellisessä kilpailussa ainut selitys investointien epäonnistumiselle on rajatuottavuuden laskevuus, mutta epätäydellisessä kilpailussa investoinnit voivat epäonnistua vaikka rajatuottavuus olisikin vakio tai jopa kasvava, jos kysyntä muuttuu vastaavasti joustavaksi. 295

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 289 TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN Juha Kilponen Torsten Santavirta Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY

ALUEIDEN KILPAILUKYKY PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 176 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 176 ALUEIDEN KILPAILUKYKY Janne Huovari Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Aki Kangasharju

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaaminen palvelualoilla

Tuottavuuden mittaaminen palvelualoilla Tuottavuuden mittaaminen palvelualoilla Palvelualojen ammattiliitto & Palkansaajien tutkimuslaitos TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA Mari Kangasniemi Sisältö Kiitokset... 4 Tiivistelmä... 5 1 Johdanto...7

Lisätiedot

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA. Mari Kangasniemi

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA. Mari Kangasniemi TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA Mari Kangasniemi Sisältö Kiitokset... 4 Tiivistelmä... 5 1 Johdanto...7 2 Tuottavuuden mittaaminen... 9 3 Tuottavuuden mittaamisen ongelmat palvelualojen näkökulmasta...

Lisätiedot

Working Paper Työmarkkinoiden kehityksen kokonaistaloudellinen tausta ja lähivuosien sopeutuminen

Working Paper Työmarkkinoiden kehityksen kokonaistaloudellinen tausta ja lähivuosien sopeutuminen econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Alho, Kari

Lisätiedot

ANTAA VALOJEN PALAA. Teollisuutta tarvitaan. Timo Nikinmaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy

ANTAA VALOJEN PALAA. Teollisuutta tarvitaan. Timo Nikinmaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy ANTAA VALOJEN PALAA Teollisuutta tarvitaan Timo Nikinmaa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva: Shutterstock.com ETLA B249 ISBN 978-951-628-516-3 ISBN 978-951-628-523-1

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos SEUTUKUNTANA SUOMESSA ALUEKEHITYKSEN AVAIMET

TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos SEUTUKUNTANA SUOMESSA ALUEKEHITYKSEN AVAIMET TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos SEUTUKUNTANA SUOMESSA ALUEKEHITYKSEN AVAIMET Sanna Kivioja Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos KIVIOJA,

Lisätiedot

No 9. Mika Maliranta * Vesa Vihriälä ** 11.4.2013. Suomen kilpailukykyongelman

No 9. Mika Maliranta * Vesa Vihriälä ** 11.4.2013. Suomen kilpailukykyongelman Suomen kilpailukykyongelman luonne I ETLA Raportit ETLA Reports 11.4.2013 No 9 Suomen kilpailukykyongelman luonne Mika Maliranta * Vesa Vihriälä ** * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, mika.maliranta@etla.fi

Lisätiedot

Talouspoliittinen paneeli 1

Talouspoliittinen paneeli 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Talouspoliittinen paneeli Talouspoliittinen paneeli 1 1. Johdanto Kansantaloudellisen Yhdistyksen tavoitteena on keskustella kansantaloudellisista kysymyksistä

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminta ja sen kohtuullinen hinnoittelu

Sähköverkkotoiminta ja sen kohtuullinen hinnoittelu Sähköverkkotoiminta ja sen kohtuullinen hinnoittelu Taloustiede Pro Gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto 17.2.2014 Juho Valkama TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi. hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla

Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi. hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos MINNA TONTTI: Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen

Lisätiedot

Yritystuki taloustieteen näkökulmasta

Yritystuki taloustieteen näkökulmasta Kansantaloudellinen aikakauskirja-90. vsk-4/1994 Yritystuki taloustieteen näkökulmasta PEKKA ILMAKUNNAS 1 Johdanto* Yritystukia koskeva keskustelu on Suomessa vilkastunut, kun on tiedostettu entistä paremmin,

Lisätiedot

VEROKILPAILU JA EUROOPAN UNIONIN YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI

VEROKILPAILU JA EUROOPAN UNIONIN YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VEROKILPAILU JA EUROOPAN UNIONIN YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI Taloustiede Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2013 Ohjaaja: Matti Tuomala Risto Kailio TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset ja niiden epäsymmetrisyys

Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset ja niiden epäsymmetrisyys Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset ja niiden epäsymmetrisyys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 19.5.2005 Mika Rinne-Kanto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Widgrén, Mika; Alho, Kari; Kotilainen, Markku; Nikula, Nuutti; Kaitila, Ville

Widgrén, Mika; Alho, Kari; Kotilainen, Markku; Nikula, Nuutti; Kaitila, Ville econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Widgrén,

Lisätiedot

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2008 Hannu Piekkola Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

ALUEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN PYSYVYYS SUOMESSA

ALUEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN PYSYVYYS SUOMESSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ALUEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN PYSYVYYS SUOMESSA Kansantaloustiede, Pro gradu tutkielma 9.1.2010 Laatinut: Lasse Toivonen Ohjaaja: Professori Hannu Tervo JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

TEORIA YRITYSTEN. Matti Estola. 27. lokakuuta 2013. 1 Yritysmuodoista 3

TEORIA YRITYSTEN. Matti Estola. 27. lokakuuta 2013. 1 Yritysmuodoista 3 TEORIA YRITYSTEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ Matti Estola 27. lokakuuta 2013 Sisältö 1 Yritysmuodoista 3 2 Yrityksen tulot, kustannukset ja voiton määrittäminen 4 2.1 Voiton määrittämisen ongelmia.................

Lisätiedot

Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn

Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 62 Energiaverotuksen ja päästökaupan vaikutus kilpailukykyyn Juha Honkatukia Heikki Kemppi Rami Rajala Helsinki 2003 Sisällys Tiivistelmä Esipuhe 1

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia tuottavuuden ja talouskasvun lähteenä

Tieto- ja viestintäteknologia tuottavuuden ja talouskasvun lähteenä Tieto- ja viestintäteknologia tuottavuuden ja talouskasvun lähteenä Matti Pohjola professori, Helsingin kauppakorkeakoulu Jukka Jalava yliaktuaari, Tilastokeskus erikoistutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yrityskauppavalvonta taloustieteen merkitys lain soveltamisessa *

Yrityskauppavalvonta taloustieteen merkitys lain soveltamisessa * Y RITYSKAUPPAVALVONTA LTA TALOUSTIETEEN 3/98 P. 347 371 MERKITYS LAIN SOVELTAMISESSA PETRI LEHTO JA ILKKA AALTO-SETÄLÄ Yrityskauppavalvonta taloustieteen merkitys lain soveltamisessa * ABSTRACT Suomen

Lisätiedot

VTT Intelligence Forum 2007

VTT Intelligence Forum 2007 ESPOO 2007 VTT SYMPOSIUM 250 VTT Intelligence Forum 2007 Tuottavuus ja T&K-strategia murroksessa Miten vastata haasteeseen? VTT SYMPOSIUM 250 Avainsanat: globalization, global economy, competitiveness,

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Alho, Kari

Lisätiedot

Esitelmiä. Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan arviointia OTTO TOIVANEN. Helsingin kauppakorkeakoulu. 1 Johdanto

Esitelmiä. Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan arviointia OTTO TOIVANEN. Helsingin kauppakorkeakoulu. 1 Johdanto Kansantaloudellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 1/1998 Esitelmiä Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan arviointia OTTO TOIVANEN Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Johdanto Viimeaikainen kansainvälinen kehitys

Lisätiedot