Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 14 Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA

2

3 TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa

4 Kansien suunnittelu ja valokuva: Tuula Kaakinen / DesignKomitea Paino: Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print

5 TAMPEREEN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävä ja tilintarkastus Kyselytutkimus tarkastuslautakuntien toiminnasta Vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintojen vaikuttavuus Kaupungin talouden tila ja talouden raportointi Tavoitteena tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio Talouden raportointi Arvio strategian ja valtuuston tavoitteiden toteutumisesta Peruskaupunki ja TOP 10 -tavoitteet Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Liikelaitokset ja aluepelastuslaitos Tytäryhteisöt Tampereen kaupungin toimintamallin arviointi Muut toiminnan ja talouden arvioinnit Omistajaohjaus Psykososiaalisen tuen palvelut Ikäihmisten palvelurakenneuudistus Perusopetus Tampereen Logistiikka Liikelaitos Joukkoliikenne ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampere-talo Oy VTS-kodit Tampereen seudun kuntien yhteisarviointi ensihoidosta Allekirjoitukset... 63

6

7 1. Tiivistelmä Tämä kertomus sisältää tarkastuslautakunnan arvioinnit vuoden 2014 vuositavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden aikana arvioiduista kohteista. Tiivistelmään on nostettu arviointikertomuksen keskeisimmät havainnot. Vuoden 2014 talousarvion vuositavoitteita oli asetettu peruskaupungille 43 ja niiden määrää oli vähennetty noin viidenneksellä edellisvuodesta. Tavoitteista 81 % toteutui kokonaan tai osin ja 7 % ei voida arvioida. Vain 12 % jäi toteutumatta. Lisäksi osa tavoitteista oli määritelty rakennemuutosta edistäviksi TOP 10 -tavoitteiksi. Nämä tavoitteet toteutuivatkin varsin hyvin ja TOP 10 -tavoitteilla on saatu todellisia rakenteellisia muutoksia aikaan mm. terveydenhuollossa ja ikäihmisten palveluissa. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä suuntana tavoitteiden vähentämistä sekä keskittymistä laajoihin ja kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiin tavoitteisiin. Kuitenkin osa tavoitteista on edelleen muotoiltu suuntaa kuvaaviksi. Esimerkkejä tällaisista tavoitemuotoiluista ovat: määrä on kasvanut, valmistautuminen on käynnistetty ja neuvontaa on edistetty. Näin muotoillut tavoitteet on liian helppo saavuttaa tekemällä vain vähäisiä toimenpiteitä. Tarkastuslautakunta katsoo erittäin tarpeelliseksi sen, että edellä kuvatut tavoitteet muotoillaan uudestaan ja tavoitteiden terävöittämistä jatketaan. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden kaikki yksikkökohtaiset tavoitteet toteutuivat. Hyvinvointipalvelujen yhteisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunnan huomio kiinnittyi siihen, että henkilöstön mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen ei onnistuttu parantamaan tavoitteen mukaisesti. Vaikutusmahdollisuuksien koettiin heikentyneen muilla tuotantoalueilla paitsi laitoshoidossa (toisen asteen koulutuksessa ei arvioitu). Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen oli tasaisen hyvää. Liikelaitosten yhteisistä tavoitteista liikevaihdon kasvu ja työhyvinvoinnin parantuminen toteutuivat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Liikelaitoskohtaisista tavoitteista vain yksi jäi kokonaan toteutumatta. Tytäryhteisöjen 74 tavoitteesta 82 % toteutui kokonaan tai osin, mikä on hyvä saavutus. Huomio kiinnittyi tavoitteiden muotoiluun, mikä on parantunut. Tavoitteet ovat enimmäkseen yksiselitteisiä ja ne kuvaavat usein yhtiön taloudellista asemaa, keskeistä toimintaa tai kehittämisaluetta. Toisaalta edelleen osa tavoitteista osoittaa suuntaa ilman päämäärää kuten esimerkiksi toiminnan laatua on kehitetty. Kokonaisuudesta tarkastuslautakunnan havainto on, että kaupunginhallituksen arvio vuositavoitteiden toteutumisesta on yhdenmukainen tarkastuslautakunnan arvion kanssa ja tilinpäätösasiakirja antaa oikean kuvan kaupunginvaltuuston tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilikauden tulos oli -19,3 milj. euroa ja tavoiteltuun nollatulokseen ilman satunnaisia eriä ei päästy. Kuitenkin tappio toteutui tilikauden aikaisia ennusteita pienempänä. Nettomenojen kasvu oli vain 0,5 %. Vuosikate oli 83,3 milj. euroa ja se parani edellisvuodesta. Valtuuston taloutta koskevista tavoitteista vain osa toteutui. Kaupungin talous ei ole vielä tasapainossa, vaikka oikeaan suuntaan ollaankin menossa. Kasvava kaupunki investoi selvästi poistoja enemmän ja suuria investointeja on suunnitelmissa. Vaikka tilikauden alijäämä jäi ennakoitua pienemmäksi, ovat kaupungin toiminnan ja talouden lähtökohdat edellisvuosien tapaan vaikeat yhä edelleen. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan talouden tervehdyttämistä on syytä jatkaa määrätietoisesti. Tampereen kaupungin omistajaohjausta on kehitetty viime vuosina hyvään suuntaan esimerkiksi perustamalla liiketoimintajaosto ja selkeyttämällä työnjakoa. Omistajaohjausta ei ole kuitenkaan vielä viety yhtiötasolle siten, että omistaja määrittelisi konsernin näkökulmasta, miksi jokin yhtiö omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus laatia omistuksellinen strategia, joka perustuu yhtiökohtaisiin selvityksiin. Tällä strategialla kaupunki omistajana linjaa, miten kaupungin kokonaan omistamien tytäryhteisöjen kokonaisuutta kehitetään konserninäkökulmasta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan omistuksellisen strategian laatiminen on erittäin tarpeellista. Tampereen toimintamallin arviointi tehtiin vuoden 2014 lopussa. Arvioinnin teki tutkijaryhmä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta. Arvioinnin kohteina olivat pormestarimalli, tilaaja-tuottajamalli ja asiakaslähtöinen prosessimalli. Tutkimuksen mukaan toimintamallin tavoitteet saavutettiin osittain, mutta kaupungin henkilöstö suhtautuu toimintamalliin varsin kriittisesti. Henkilöstöjohtamista luonnehditaan tutkimuksessa melko vanhakantaiseksi ja ohjeisiin perustuvaksi. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös tutkimustulokseen, jonka mukaan tuottajille aiheutuu ongelmia kahdesta suunnasta tulevasta toiminnan ja talouden ohjauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaaja ja konsernihallinto saattavat antaa tuottajalle ohjeita, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Tarkastuslautakunta edellyttää, että toimintamallin uudistuksessa tehdään tarpeelliset korjaukset ohjausjärjestelmän toimivuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseksi. 5

8 2. Tarkastuslautakunta 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä ja tilintarkastus Vuonna 2014 voimassa olleen kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamiseksi ja tilintarkastuksen kehittämiseksi. Kaupungin tilintarkastaja oli vuonna 2014 BDO Audiator Oy ja vastuullinen tilintarkastaja oli JHTT, KHT Pasi Leppänen. Tarkastuslautakunnan kokoonpano Vuosille valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Jäsen Salminen Seppo, pj Heinivaho Matti, vpj Eskelinen Riina-Eveliina Heikkilä Maria Korhonen Auli Lampinen Reima Luoto Heikki Minkkinen Lea Piippo Aksu Schafeitel Yrjö Tähtinen Marja Varajäsen Salmi Jarmo asti Dündar-Järvinen Aila alkaen Punkari Antti Sällylä Anne Peltola Auli Aalto Riitta Vatanen Esko Tuppurainen Arja Ronkainen Antti asti Ahponen Tatu alkaen Mäkeläinen Ulla-Maija Poussa Mauri Pitkänen Tuure Lautakunnan puheenjohtaja on Seppo Salminen ja varapuheenjohtaja Matti Heinivaho. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja, kuten kuntalaki määrää. Lautakunnan esittelijöinä olivat kaupunginreviisori Erja Viitala ja vs. kaupunginreviisori Annina Nääppä ja sihteerinä reviisori Sanna Keinonen. Lautakunta toimii myös jaostoina. I jaoston puheenjohtajana on Seppo Salminen ja II jaoston puheenjohtajana Matti Heinivaho. Tarkastuslautakunnan työskentely Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvioin nin periaatteet arviointisuunnitelmassa. Suunnitelma kattaa valtuustokauden ja sen mukaisesti arvioidaan kattavasti kaupungin keskeistä toimintaa. Vuoden 2014 työohjelma pohjautuu arviointisuunnitelmaan ja tämän kertomuksen arvioinnit perustuvat pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti tehtyihin arviointeihin sekä toimintakertomuksen raportointiin valtuustotavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi tarkastellaan kaupungin teettämän toimintamallin arviointia ja sen tuloksia liittäen tulokset tarkastuslautakunnan työssään saamiin havaintoihin. Tarkastuslautakunta tekee kerran valtuustokaudessa kyselyn yhdessä suurten kaupunkien kanssa tarkastuslautakunnan toiminnasta, arviointikertomuksesta sekä valtuuston tavoitteista. Tämä kysely tehtiin valtuutetuille, tilivelvollisille viranhaltijoille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille vuosien vaihteessa ja sen tuloksia esitellään seuraavassa luvussa 2.2. Lautakunnan toiminnan perusta ovat arviointitilaisuudet, joiden aikana yksiköt (tilaaja, tuottaja ja konsernihallinto) sekä yhteisöt esittelevät toimintaansa ennakkokysymysten pohjalta. Arviointikertomukseen valmistellut tekstit on toimitettu etukäteen arviointikohteille luettaviksi. Tarkastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle välitilinpäätöstä käsittelevän muistion, jonka valtuusto käsitteli kokouksessaan Tarkastuslautakunta tekee seudullista yhteistyötä kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien kanssa. Syksyllä 2014 lautakunta osallistui kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteiseen koulutustilaisuuteen ja yhteinen arviointi tehtiin ensihoidosta Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Yhteenveto tästä arvioinnista esitetään luvussa

9 Kuva: Juha Suhonen Tarkastuslautakunnan ja jaostojen toimintavuoden 2014 arviointitilaisuuksien aiheet olivat: Tampere-talo Oy Perusopetus Liikuntapalvelut Tampereen Logistiikka Liikelaitos Joukkoliikenne ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Välitinpäätös ja strategiakortit Psykososiaalisen tuen palvelut sekä nuorten kulttuurija vapaa-ajan palvelut Vuoden 2015 talousarvio Sairaalapalvelut (tetola) sekä sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut (ikila) Sosiaalisen tuen palvelut Konserniohjaus VTS- kodit Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Vuoden 2014 tilinpäätös Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät lokakuun 2015 loppuun mennessä, mihin toimiin esitettyjen havaintojen osalta on ryhdytty. 7

10 2.2 Kyselytutkimus tarkastuslautakuntien toiminnasta Tarkastuslautakunta teetti yhdessä kuuden suuren kaupungin (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Vantaa) kanssa kyselyn tarkastuslautakunnan toiminnasta ja arviointikertomuksesta. Kysely tehtiin marraskuu 2014 tammikuu 2015 välisenä aikana ja loppuraportti valmistui huhtikuussa Kysely oli suunnattu valtuutetuille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille. Kyselyn toteutti Helsingin kaupungin tarkastusvirasto ja yhteenvedon analysoi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Lasse Oulasvirta. Vastaava kysely tehtiin myös vuonna 2010, jolloin kyselyyn osallistui yksitoista kaupunkia. Siten keskiarvojen vertailu on mielekkäintä vain kaupunkien sisällä. Tampereen kaupungin valtuutetuista vain neljännes eli 25,4 % vastasi kyselyyn. Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet vastasivat ja heistä neljä on myös valtuutettuja. Johtavista viranhaltijoista 80 % vastasi. Tampereen luottamushenkilöiden eli valtuutettujen ja tarkastuslautakunnan jäsenten vastausprosentti oli 32,4 (v ,9 %), mikä oli alhaisin kyselyyn osallistuneista kaupungeista. Muissa kaupungeissa luottamushenkilöiden vastausprosentit olivat välillä 44,6 50,7. Oulasvirran tulkinnan mukaan vastausprosentti on tulosten tulkinnan kannalta riittävä, mutta erityisesti Tampereen osalta on muistettava, että vain neljännes valtuutetuista on vastannut ja heistä vajaa neljännes on tarkastuslautakunnan jäseniä. Luottamushenkilöt Kyselyn tarkastuslautakuntaa koskevien neljän kysymyksen keskiarvo Tampereen vastauksissa oli 4,2, kun se vuoden 2010 kyselyssä oli 3,8 asteikolla 1 5 (täysin eri mieltä täysin samaa mieltä). Kaikkien kaupunkien vastausten keskiarvo oli 3,8 ja vaihteluväli oli 3,5 4,2. Parhaiten toteutui tarkastuslautakunnan riippumaton asema ja heikoiten kunnan ja viranhaltijajohdon toiminnan arviointi. Arviointikertomusta koskevien viiden väittämän keskiarvo oli Tampereella 3,8, mikä on sama tulos kuin vuonna Kaikkien kaupunkien keskiarvo oli 3,5 ja vaihteluväli oli 3,4 3,8. Koko kyselyn myönteisimmät arviot sai väittämä siitä, että arviointikertomus perustuu faktoihin. Tässä ryhmässä oli myös koko kyselyn heikoimman arvosanan saanut väittämä, jonka mukaan arviointikertomuksesta tiedotetaan riittävästi kuntalaisille. Kouluarvosana kaupungin arviointikertomuksesta oli 8,6, kun vuoden 2010 arvosana oli 8,3. Kaikkien kaupunkien keskiarvo oli 8,0 ja vaihteluväli oli 7,5 8,6. Kyselyssä esitettiin myös kahdeksan väittämää valtuustotavoitteista. Väittämät esittivät mm., että tavoitteilla on yhteys strategiaan, ne kytkeytyvät määrärahoihin ja koskevat riittävästi kuntalaisten palveluja. Lisäksi esitettiin, että tavoitteet ovat olennaisia, riittävän haastavia ja ne ohjaavat toimintaa myös käytännössä. Näiden väittämien keskiarvo Tampereella oli 3,5, kun se vuoden 2010 kyselyssä oli 3,7. Kaikkien kaupunkien vastausten keskiarvo oli 3,4 ja vaihteluväli oli 3,3 3,5. Kouluarvosana valtuustotavoitteista oli 7,8, kun vuoden 2010 tulos oli 7,7. Kaikkien kaupunkien keskiarvo oli 7,4 ja vaihteluväli oli 7,2 7,8. Viranhaltijat Viranhaltijoiden kyselytuloksia voidaan verrata ainoastaan vuoden 2010 kyselyyn, koska Tampereen lisäksi vain Vantaa lähetti kyselyn myös viranhaltijoille. Viranhaltijoiden vastausten keskiarvo tarkastuslautakuntaa koskevissa kysymyksissä oli 4,0 (3,9 v. 2010) ja arviointityötä koskevissa väittämissä 3,5 (3,6 v. 2010). Viranhaltijat antoivat arviointikertomukselle kouluasteikolla arvosanan 8,1 (sama v. 2010). Tavoitteita koskevan osion keskiarvo oli 3,5 (3,6 v. 2010) ja arvosana kouluasteikolla kaupungin tavoitteista oli 7,8 (sama v. 2010). Kyselyssä pyydettiin myös parannusehdotuksia tarkastuslautakunnan toimintaan, raportointiin, tavoitteita koskevaan päätöksentekoprosessiin ja tavoitteiden sisältöön. Osa ehdotuksista on huomioitu jo tässä arviointikertomuksessa (tiivistä raportointia, tilaaja-tuottajatoimintamallin arvioinnin tarkastelu sekä TOP10 -tavoitteiden arviointi). Tarkastuslautakunta käsittelee kaikki ehdotukset tarkemmin kehittäessään toimintaansa. Tämän kyselytutkimuksen tulokset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä tarkastuslautakunnan internetsivulla osoitteessa 8

11 Kyselyn johtopäätökset ja tarkastuslautakunnan arviointi Tampereen osalta Kyselyn perusteella voidaan todeta, että suurissa kaupungeissa ollaan pääosin tyytyväisiä arviointien ja arviointikertomusten suhteen. Tarkastuslautakuntien toiminnassa ja raportoinnissa on edelleen kehitettävää, mm. raportoinnin toivottiin nostavan olennaiset tulokset tiivistetysti ja havainnollisesti esiin. Sinänsä hyödylliseksi koettu arviointityö ei välity kuntalaisille eikä tuloksia hyödynnetä toiminnan kehittämisessä, mikä on selkeä kehittämiskohta. Myös jälkiseurantaan pitää kiinnittää huomiota. Tampereen kaupungin osalta tarkastuslautakunta toteaa, että tarkastuslautakuntaa ja arviointikertomuksen kokonaisarvosanaa koskevat osiot olivat parantuneet verrattuna edellisen valtuustokauden kyselyyn ja tulokset olivat hyvällä tasolla. Arviointikertomusta koskevat tulokset olivat pysyneet ennallaan. Valtuustotavoitteita koskevien väittämien tulosten keskiarvo oli hieman laskenut. Kokonaisarvosana valtuustotavoitteista oli aiemmalla tasolla. Tuloksia arvioitaessa on kuitenkin huomioitava alhainen vastausprosentti. Viranhaltijoiden arviot sekä tarkastuslautakunnan työstä, arviointikertomuksesta että valtuustotavoitteista olivat samalla tasolla kuin vuoden 2010 kyselyssä. 9

12 3. Vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintojen vaikuttavuus Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2014 arviointikertomuksessaan havaintoja vuoden 2013 toiminnasta. Kaupunginhallitus selvitti vastineessaan, mihin toimiin havaintojen kohteena olleissa asioissa on ryhdytty. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, mihin toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan esittämät havainnot ovat johtaneet. Asia Asiassa on edistytty Asiassa ei muutoksia Toimenpiteitä Investointien priorisointi ja investoinnin käyttökustannusten esittäminen x Valtuusto hyväksyi talousarviokokouksessaan seuraavan ponnen: Investointien priorisoinnista annetaan selvitys valtuustolle budjettikäsittelyn yhteydessä. Pormestari perusti em. pohjalta investointityöryhmän, jonka työ valmistuu Lastensuojelutarpeen selvitysten tekeminen lain edellyttämässä määräajassa x Toimintaa on kehitetty monin eri tavoin. Helmikuusta 2014 alkaen 99 % selvityksistä on tehty määräajassa ja syyskuusta 2014 lähtien toteutuma on ollut 100 %. Koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon tarkastusten toteuttaminen asetuksen tavoitteiden mukaisesti x Opiskeluterveydenhuoltoon on lisätty lääkärin työpanos vuoden 2014 alussa. Kouluterveydenhuollon resurssit ovat mitoituksen mukaiset ja valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Avopalvelujen sopimusohjausmallin yksinkertaistaminen x Kaupungin toimintamallin arviointi sekä valtakunnallinen soteratkaisu ovat vielä kesken. Sopimusohjausmallia voidaan arvioida ja kehittää sitten, kun em. ratkaisujen keskeiset vaikutukset ovat tiedossa. Kaupungin korttelikerhotoiminnasta on luovuttu, vaikka strateginen tavoite on lisätä ennaltaehkäiseviä toimia. x x Korttelikerhotoiminnasta luovutaan korvaavien palvelujen myötä. Lähitorimalli korvaa korttelikerhoja. Kotitorin ja oman toiminnan kustannuksia tulee seurata ja päästä vertailemaan. x Käyttöön otetaan asiakkaan hoitoisuuden mittaaminen ja kotihoidon RUG-tuotteet. Jatkossa sekä oma tuotanto että ostettu tuotanto tuotteistaa palvelunsa RUG-tuotteistuksen mukaisesti, jolloin niitä voidaan vertailla. Terveyskeskuslääkärien virkojen lisääminen henkilöstövuokrauksen sijaan. x Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta toteaa, että nykyisten palvelujen säilyttäminen omalääkäritoiminnassa vaatii uusien toimintamallien laajentamista ja resurssien vahvistamista. Takaisinsoittojärjestelmän laajentaminen koskemaan myös hoitajaa lääkäri-hoitaja työparimallissa. x x Ko. työparimalli on käytössä vasta Tipotiellä ja Lielahdessa. Vuonna 2015 toimitilat mahdollistavat malliin siirtymisen myös Kaukajärvellä ja Linnainmaalla. Palveluohjausta voidaan kehittää ohjaamalla kiireettömälle vastaanotolle omahoitajalle. Sähköisten ajanvarauspalvelujen laajentaminen internetissä on ohjelmassa v Jos omalääkärille ei voida osoittaa vastaanottoaikaa hoitotakuun edellyttämässä ajassa, voidaanko palvelusetelin sijaan osoittaa aika jollekin toiselle oman terveysaseman lääkärille. x Mm. sulkuaikoina omalääkärit voivat hoitaa erillisjärjestelyinä muitakin kuin oman alueensa potilaita. Hyvä vastaanotto hanke testaa listautumismallia, jolloin hoitoon pääsyä nopeutetaan tarjoamalla ensimmäistä oman terveysaseman vapaata aikaa. Hanke jatkuu vielä v Terveysasemien korttimaksumahdollisuudesta tulisi tiedottaa paremmin. x Korttimaksumahdollisuus on käytössä kaikilla terveysasemilla ja asiasta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja terveysasemilla infotv:ssä. Miten kaupunki huolehtii yritysja omakotitontti-tarjonnan riittävästä laadusta ja määrästä Kaupunki on viime vuosina ylittänyt kaavoitustavoitteet omakotitalojen osalta ja lähivuosien kaavoitusohjelmassa pientalojen osuutta on kasvatettu ja kohteet ovat eri puolilla kaupunkia. x Yritystonttien luovutuksen periaatteet on hyväksytty valtuustossa ja pääsääntönä haussa on jatkuvaan hakuun perustuva neuvottelumenettely. Yritystonttien ajantasaiset perustiedot ovat kaupungin internet-sivuilla. Yritystonttien esittely käsitellään tiimityönä kiinteistötoimen ja elinkeinotoimen kanssa. 10

13 Asia Asiassa on edistytty Asiassa ei muutoksia Toimenpiteitä Nuorten työllisyystakuu ei ole toteutunut. Kaupungin tulisi pyrkiä löytämään erityisesti nuorille työpaikkoja. x Kaupunki kohdentaa työllisyyspalvelut pitkään työttöminä olleisiin ja nuoriin. Nuorten työllisyyspalvelut vakinaistettiin toukokuussa 2014 ja tavoitteena on mahdollistaa nuorelle kosketus työelämään tuettuna työkokeiluna ja palkkatuettuna työnä. Työpaikat etsitään yrityksistä ja kaupungilta. Tampereen Veden keskusjätevedenpuhdistamo-hankkeen riskien hallinnan varmistaminen x Hanke on yksi Pirkanmaan suurimpia. Omistajaohjausyksikössä on kartoitettu riskejä mm. organisaatiomuodon osalta. Investointi tullaan suunnittelemaan huolellisesti ja toteutuksessa tullaan hyödyntämään parasta mahdollista osaamista. Omistajaohjauksen tulee selvittää, miten muiden kuntien irtautuminen Tavase Oy:sta vaikuttaa kaupungin rahoitusnäkymiin. x Tampereen kaupunki on käyttänyt rahaa 7,8 milj. euroa hankkeeseen. Mikäli toimintaa ei jatketa ja rahoitusvastuut jakautuvat osakassopimuksen mukaisesti, tekee kaupunki 1,6 milj. euron alaskirjauksen osakepääomasta ja enimmillään 4,1 milj. euron luottotappiokirjauksen lainasaamisista. Tampereen Sähkölaitos Oy:n taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet v kannattavuuden ja omavaraisuusasteen osalta. x Uusiutuvien polttoaineiden osuutta lisätään energiantuotannossa, jolloin kannattavuuden odotetaan paranevan. Omavaraisuutta on mahdollisuus parantaa ennen seuraavaa suurta investointia, Naistenlahden voimalaitoksen uudistamista. Taulukosta voidaan havaita, että 11 havainnon kohdalla asiassa on tapahtunut edistystä ja kahden asian kohdal- la on tapahtunut osittaista edistystä. Kahden havainnon osalta muutoksia ei ole tehty. Vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintojen vaikuttavuus Tarkastuslautakunta toteaa, että saatujen selvitysten perusteella valtaosa tarkastuslautakunnan havainnoista on johtanut muutoksiin kaupungin toiminnassa. Vain kahden havainnon kohdalla muutoksia ei ole tehty. 11

14 4. Kaupungin talouden tila ja talouden raportointi 4.1 Tavoitteena tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio Kaupunkistrategian yksi näkökulma on tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio. Näitä koskevat tavoitteet ovat numerot Taloustavoitteet olivat seuraavat: numero 35 Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on 0 milj. euroa ja numero 36 Investointien tulorahoitusprosentti on 49. Kumpikaan näistä ei toteutunut. Vuositavoitteet numerot koskivat tuottavuuden tai vaikuttavuuden kasvua tai nettomenojen kasvun hidastumista. Näistä kolme tavoitetta toteutui, yksi toteutui osin ja kahden tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Seuraavassa tarkastellaan kaupungin talouden kehittymistä tilinpäätöksen tunnuslukujen avulla aikasarjoina. Lisäksi vertaillaan tilinpäätöksen tunnuslukuja kuuden suurimman kaupungin tunnuslukuihin. Ensin tarkastellaan tilikauden tulosta peruskaupungin ja konsernin osalta. Tilikauden tulos milj. euroa Tilikauden tulos milj. euroa Kaupunki Konserni Tilikauden tulos on ollut viimeksi vuonna 2010 hyvällä tasolla sekä kaupungissa että konsernissa. Vuodesta 2011 lähtien tulos on ollut peruskaupungissa negatiivinen kolmena vuonna ja vuonna 2013 tulos oli 44 tuhatta euroa eli hieman nollatulosta parempi. Kaupungin nettomenojen kasvu vuonna 2014 oli vain 0,5 %, mikä on hyvä saavutus. Seuraavassa taulukossa esitetään kuuden suurimman kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos miljoonina euroina. (Lähde: Tampereen kaupunki. Tilinpäätöstietoja, Hallinto- ja talousryhmä). Tilikauden tuloksen osalta vertailtavuuden parantamiseksi on poistettu Helsingin ja Oulun tuloksista energialaitosten yhtiöittämisen vaikutukset. 12

15 Tilikauden tulos suuret kaupungit milj. euroa Tilikauden tulos suuret kaupungit milj. euroa 2014 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kaupunki Konserni Taulukosta nähdään, että Helsingin kaupungin tulos sekä peruskaupungissa että konsernissa on omaa luokkaansa. Muiden kaupunkien tulokset ovat hieman nollan paremmalla puolella tai negatiivisia. Tampereen ohella negatiivisen tuloksen tekivät Oulu ja Turku. Kaupunkikonsernien tulos oli vain Oulussa negatiivinen. Seuraavassa taulukossa esitetään tuloslaskelman vuosikate asukasta kohti vuosina peruskaupungissa ja konsernissa. Euroa Vuosikate euroa/asukas Vuosikate euroa /asukas Kaupunki Konserni Taulukosta voidaan havaita, että tarkastelujaksolla vuosikate oli alimmillaan vuonna 2012, jonka jälkeen se on kasvanut. Viime vuosien säästötoimet näkyvät luvuissa ja vuoden 2014 vuosikate oli jo 373 euroa/asukas. Konsernin kuvaaja on samanmuotoinen kuin peruskaupungin, mutta luvut ovat paremmat: vuoden 2014 konsernin vuosikate oli 937 euroa/asukas ja tämä lukema lähenteli jo vuoden 2010 yli tuhannen euron lukua. Vuosikatteen määrää pidetään riittävänä, kun se kattaa investoinnit. Kasvavassa kaupungissa tämä ei kuitenkaan riitä, koska poistojen määrä on viime vuosina ollut keskimäärin runsas 80 milj. euroa ja nettoin- vestointien määrä keskimäärin runsas 160 milj. euroa. Nyt vuosikate kattoi 94-prosenttisesti poistot, mutta vain 39-prosenttisesti nettoinvestoinnit. Tämä ei riitä, varsinkin, kun kaupungin suunnitelmissa olevat suuret investoinnit ovat vasta tulossa. Vaikka siis vuoden 2014 tulos oli ennakoitua parempi, on jatkossa vuosikatteen edelleen parannuttava. Seuraavassa taulukossa esitetään peruskaupungin ja konsernin vuosikate euroa/asukas kuusikkokunnissa vuodelta (Lähde: Tampereen kaupunki. Tilinpäätöstietoja, Hallinto- ja talousryhmä). 13

16 Vuosikate suuret kaupungit euroa/asukas Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kaupunki Konserni Taulukosta nähdään, että peruskaupungin osalta Tampereen vuosikate on toiseksi heikoin. Toki on huomattava, että Vantaan ja Oulun lukemat ovat hyvin lähellä Tampereen lukua. Konsernin osalta Tampereen vuosikate asukasta kohti on tarkastelujoukon keskivaiheilla. Seuraavaksi tarkastellaan investointien tulorahoitusprosenttia, jonka valtuustotavoite oli 49 %. Tämä tunnusluku kuvaa sitä, miten suuri osuus investointien omahankintamenosta (investointimenosta, josta on vähennetty rahoitusosuudet) voidaan kattaa tulorahoituksella. Investoin)en tulorahoitus% Investointien tulorahoitus% Kaupunki Konserni Kaupunki Konserni Taulukosta havaitaan, että vuonna 2014 peruskaupungin investoinneista vain 39 % voitiin kattaa tulorahoituksella. Konsernin osalta lukemat ovat paremmat ja vuoden 2014 luku oli 63 %. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet vuosina keskimäärin 150 milj. euroa. Vuoden 2014 nettoinvestoinnit olivat 214 milj. euroa ja lähivuosien investointisuunnitelmat ovat yli 200 milj. euroa vuodessa. Vuoden 2014 aikana kaupunki käytti rahavaroja ja jossain määrin lainoitusta toiminnan ja investointien kattamiseen. Investointien omarahoituksen toteutumista seurataan tunnusluvulla Toiminnan ja investointien rahavirta, joka lasketaan viiden vuoden rahoituslaskelman välitu- loksesta. Vuonna 2013 tämä luku oli 253 milj. euroa ja vuonna 2014 luku oli 379 milj. euroa. Kaupunki oli siis vuonna 2014 käyttänyt 126 milj. euroa kassavaroja ja lainarahoitusta toimintansa rahoittamiseen. Kassan riittävyys väheni vuoden aikana 71 päivästä 51 päivään. Sähkölaitos maksoi vuonna 2013 kaupungille takaisin lainoja n. 280 milj. euroa ja kaupunki on nyt rahoittanut investointeja pitkälti kassavaroin. Nämä varat tullaan käyttämään muutamassa vuodessa, ja jotta tulevien vuosien investoinneista pystytään suoriutumaan, on kaupungin taloutta edelleen tasapainotettava. Seuraavassa taulukossa esitetään peruskaupungin ja konsernin investointien tulorahoitusprosentti suurissa kaupungeissa vuodelta

17 Investoin)en tulorahoitus% suuret kaupungit Investointien tulorahoitus% suuret kaupungit Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kaupunki Konserni Tampereen kaupungin investointien tulorahoitusprosentti oli heikoin vertailukaupungeista peruskaupungissa ja keskivaiheilla konsernin osalta. Seuraavassa kuviossa esitetään lainat asukasta kohti aikasarjana vuosilta peruskaupungin ja konsernin osalta. Lainat Lainat euroa/asukas Kaupunki Konserni Seuraavassa taulukossa esitetään suurten kaupunkien lainat asukasta kohti v Suuret kaupungit lainat euroa/asukas Suuret kaupungit lainat euroa/asukas 2014 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Kaupunki Konserni

18 Taulukoista voidaan todeta, että kaupungin lainamäärä asukasta kohti on pysynyt varsin maltillisena koko tarkastelujakson ajan. Konsernin osalta on nähtävissä vuoden 2013 konsernilainojen nousu, kun sähkölaitos maksoi lainansa kaupungille takaisin ja otti vastaavasti tarvittavan lainarahoituksen ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta. Suurimpien kaupunkien vertailussa huomion kiinnittää konsernilainojen suuri osuus Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Tampereen lainat asukasta kohti ovat toiseksi pienimmät sekä peruskaupungin että konsernin osalta. Suurten kaupunkien investointien rahoittamiseen on tullut myös leasingrahoitus. Tätä on käytetty Tampereella rahoitusmuotona niin, että Pyynikin sosiaaliaseman leasingvastuut ovat 44 milj. euroa, Vuoreksen koulukeskuksen osalta 36 milj. euroa ja muu rakennukset yhteensä 10 milj. euroa eli rakennusten leasingvastuut ovat yhteensä 90 milj. euroa. Leasingrahoitus ja sillä hankittu omaisuus ei näy suoraan kaupungin taseessa, vaikka tosiasiallinen leasingvastuu ei juuri poikkea lainanotosta. Siten leasingrahoituksen määrää ja kasvua on syytä jatkossa tarkastella yhdessä lainamäärän kasvun kanssa. Tilinpäätöksen liitetietoihin olikin jo kerätty tietoa kaupungin rakentamiseen otetusta leasingrahoituksesta. Jatkossa olisi toivottavaa vastaava tieto myös konsernin osalta. Tarkastuslautakunnan arviointi kaupungin taloudesta Valtuuston taloutta koskevista tavoitteista vain osa toteutui, eikä tavoiteltuun nollatulokseen päästy. Tilikauden tulos oli kuitenkin ennakoitua parempi, nettomenojen kasvu oli vain 0,5 % ja vuosikate parani edellisvuodesta. Kaupungin talous ei kuitenkaan ole vielä tasapainossa vaikka oikeaan suuntaan ollaankin menossa. Kasvava kaupunki investoi selvästi poistotasoa enemmän ja lisää suuria hankkeita on suunnitelmissa. Vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen ja nettoinvestoinneista poistot kattavat vain 39 %. Lainojen määrä on toistaiseksi maltillinen, mutta kun sähkölaitoksen lainan takaisinmaksusta saadut rahat on käytetty, alkaa kaupungin lainamäärän kasvu. Lainojen määrää tarkasteltaessa on hyvä huomioida myös rahoitusleasingeistä aiheutuvat vastuut, jotka eivät näy taseen veloissa. Nyt rakennusten leasingvastuut ovat jo 90 milj. euroa. Tarkastuslautakunta esittää, että jatkossa tilinpäätökseen liitetään tiedot rakennusten rahoitusleasingeistä myös konsernin osalta. Vaikka tilikauden alijäämä jäi ennakoitua pienemmäksi, ovat kaupungin talouden lähtökohdat edellisvuosien tapaan vaikeat yhä edelleen. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan talouden tervehdyttämistoimia on syytä jatkaa määrätietoisesti. 16

19 4.2 Talouden raportointi Kaupungin talouden toteutumista seurattiin kaupunginhallituksessa seuraavasti. Talouden raportointi kaupunginhallitukselle Raportointikuukausi Raporttinro Alijäämä ennuste milj.euroa Nettomenojen kasvu % (tavoite 0 %) Maaliskuu 2/ ,2 3,3 Huhtikuu 3/ ,4 2,3 Kesäkuu 4/ ,0 2,0 Elokuu 7/ ,8 2,4 Lokakuu, välitilinpäätös 8/ ,5 3,4 9/ ,5 2,6 Marraskuu 10/ ,3 2,4 Joulukuu 11/ ,3 2,0 Maaliskuu 2015 tp-ennuste 19,3 0,5 Maaliskuu 2015 tilinpäätös 19,3 0,5 Taulukosta voidaan havaita, että elokuusta lähtien alijäämän tulosennuste oli yli 30 milj. euroa koko vuoden 2014 loppuun asti. Myös nettomenojen kasvun arvioitiin olevan vähintään 2,0 %. Viimeisin ennuste, raportti nro 11/2014 käsiteltiin kaupunginhallituksessa juuri joulun alla , jolloin vuoden 2014 työpäiviä ei ollut enää montakaan jäljellä. Silti viimeisimmässäkin ennusteessa tilinpäätöksen arvioitiin olevan yli 31 milj. euroa alijäämäinen ja nettomenojen kasvun 2,0 %. Seuraavan kerran kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2014 tilinpää- tösennustetta kokouksessaan maaliskuussa. Tällöin ennusteet alijäämästä ja nettomenojen kasvusta olivat jo tilinpäätöksen mukaisia. Ainakin osa ennusteen ylityksestä on sellaisia, jotka yksiköiden olisi pitänyt kyetä arvioimaan jo loppuvuonna. Toisaalta kaupunginhallitus on jo useita vuosia kirjoittanut omassa selonteossaan sisäisen valvonnan järjestämisestä, että tietojärjestelmien tulisi tukea nykyistä paremmin raportointia ja johtamista. Tarkastuslautakunnan arviointi talouden raportoinnista Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota talouden raportoinnin ajantasaisuuteen ja oikeellisuuteen. On huolestuttavaa, kun kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudenhoidosta ja vielä joulukuun lopulla se käsittelee talousraporttia, jossa tilikauden alijäämän arvioidaan olevan yli 10 miljoonaa todellista suurempi. Lisäksi tilinpäätösennuste käsitellään vasta maaliskuussa, jolloin talous näyttääkin toteutuneen huomattavasti ennakoitua parempana. On tietenkin hyvä, että kaupungin talous toteutui ennakoitua parempana. Ennusteiden epätarkkuuteen liittyy kuitenkin riski siitä, että ennuste antaisi taloudesta olennaisessa määrin liian hyvän kuvan. Yksiköiden tulee kyetä tarkempiin ennusteisiin. Kaupunginhallituksen selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä todetaan, että tietojärjestelmien tulisi tukea nykyistä paremmin raportointia ja johtamista. Tämä sama huomio on tuotu esiin jo useana vuotena. Edellisvuonna todettiin lisäksi, että konsernihallinnon tulee varmistaa kehittämistyön edistyminen. Tarkastuslautakunta kysyy, mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä, jotta talouden raportointi saadaan luotettavammaksi ja tietojärjestelmät tukevat nykyistä paremmin kaupungin johtamista? 17

20 5. Arvio strategian ja valtuuston tavoitteiden toteutumisesta Kaupunkistrategiaa Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki toteutetaan talousarvion toiminnallisilla tavoitteilla. Seuraavissa taulukoissa esitetään kaupunginvaltuuston asettamien vuositavoitteiden toteutuminen peruskaupungissa, hyvinvointipalvelujen tuotantoalueilla, liikelaitoksissa, aluepelastuslaitoksessa ja tytäryhteisöissä. Taulukoissa esitetään kaupunginhallituksen arvio toteutuneesta otsikon Kaupunginhallitus alla. Lisäksi peruskaupungin, hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden ja liikelaitosten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vastuutahoittain. Tästä jaottelusta nähdään, ovatko yksittäiset lautakunnat, johtajat ja liikelaitokset saavuttaneet tavoitteensa. Taulukon merkkien värikoodi on seuraava: vihreä: tavoite on toteutunut keltainen: tavoite on toteutunut osittain?: toteutumista ei voida arvioida punainen: tavoite ei ole toteutunut 5.1 Peruskaupunki ja TOP 10 -tavoitteet Peruskaupungin tavoitteet on kohdistettu pormestarin päätöksellä lautakunnille, apulaispormestareille ja johtajille. Taulukossa esitetään lautakuntien raportoinnin perusteella tavoitteiden toteutuminen lautakunta- ja vastuuhenkilökohtaisesti. Taulukon vastuutahojen lyhenteet: Lanula (L.K.): Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, apulaispormestari Leena Kostiainen Osela (O-P.P.): Osaamis- ja elinkeinolautakunta, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Sivela (O-P.P.): Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Tetola (M.A.): Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, apulaispormestari Mikko Aaltonen Ikila (M.A.): Ikäihmisten palvelujen lautakunta, apulaispormestari Mikko Aaltonen Yla (P.S.): Yhdyskuntalautakunta, apulaispormestari Pekka Salmi Peruskaupungin sitova vuositavoite 2014 Kaupunginhallitus Vastuutaho 1. Palvelujen käyttäjille on luotu uusia osallistumiskäytäntöjä palvelujen kehittämiseen 2. Kaupungin tilojen käyttö yhteisöjen toiminnassa on selvitetty ja käyttöä on lisätty 3. Kaupungin avoimen datan tietojoukkojen määrä on kasvanut 4. Päätökset elinvoimainen kaupunkiseutu -selvityksen pohjalta on tehty 5. Valmistautuminen SOTE-uudistukseen on käynnistetty 6. Terveyttä edistävää neuvontaa on lisätty 7. Liikuntamahdollisuuksia on parannettu 8. Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on noussut 1 %-yks. 9. Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet 10. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjuja on uudistettu yhteistyössä PSHP:n kanssa TOP Ikäihmisistä vähintään 91 % asuu kotona, vähintään 5,5 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 3,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa TOP Ikäihmisten palvelujärjestelmää on uudistettu kotona asumista tukevaksi TOP Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään 57 % TOP Oman palvelutuotannon avoimen varhaiskasvatuspalvelun osuus on lisääntynyt 8 %:iin (2013: 6 %) kattaen kaikki alueet. Palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten määrä Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (M.A.) Ikila (M.A.) Yla (P.S.) Johtajat

21 4. Päätökset elinvoimainen kaupunkiseutu -selvityksen pohjalta on tehty 5. Valmistautuminen SOTE-uudistukseen on käynnistetty 6. Terveyttä edistävää neuvontaa on lisätty 7. Liikuntamahdollisuuksia on parannettu 8. Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on noussut 1 %-yks. 9. Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet Peruskaupungin sitova vuositavoite 2014 Kaupunginhallitus 10. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjuja on uudistettu yhteistyössä PSHP:n kanssa TOP Ikäihmisistä vähintään 91 % asuu kotona, vähintään 5,5 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 3,5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa TOP Palvelujen Ikäihmisten käyttäjille palvelujärjestelmää on luotu uusia on osallistumiskäytäntöjä uudistettu kotona asumista palvelujen tukevaksi kehittämiseen TOP Kaupungin Perhehoidon tilojen osuus käyttö sijaishuollosta yhteisöjen toiminnassa on vähintään on 57 selvitetty % TOP ja käyttöä 10 on lisätty Kaupungin Oman palvelutuotannon avoimen datan avoimen tietojoukkojen varhaiskasvatuspalvelun kasvanutosuus on lisääntynyt 8 %:iin (2013: 6 %) kattaen määrä on kaikki 4. Päätökset alueet. elinvoimainen Palvelusetelipäivähoidossa kaupunkiseutu olevien -selvityksen lasten määrä kasvaa pohjalta 3 on %:iin tehty (2013: 2 %) TOP Valmistautuminen Köyhyysohjelma on SOTE-uudistukseen valmistunut on käynnistetty 16. Terveyttä Nuorisotakuuta edistävää toteutetaan neuvontaa yhteisvastuullisesti on lisätty ja moniammatillisesti 7. Liikuntamahdollisuuksia on parannettu Perusterveydenhuollon Kaikki perusopetuksen osuus päättäneet terveydenhuollon oppilaat ovat sijoittuneet toisen kustannuksista asteen koulutukseen on noussut 1 tai %-yks. siihen valmentaviin opintoihin tai palveluihin 9. Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet 18. Toisen asteen koulutuksesta vastavalmistuneista 10. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon? vähintään 75 % on työllistynyt tai sijoittunut jatko-opintoihin palveluketjuja on uudistettu yhteistyössä PSHP:n kanssa 19. Työllisyydenhoidon palveluissa on saavutettu TOP 10 palvelukohtaiset tavoitteet asiakkaiden sijoittumisessa työhön 11. Ikäihmisistä vähintään 91 % asuu kotona, vähintään 5,5 % tai tutkintotavoitteeseen koulutukseen tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 3,5 % 20. Toimenpiteitä kasvuyritysten määrän lisäämiseksi on pitkäaikaisessa laitoshoidossa TOP 10 toteutettu TOP Ikäihmisten palvelujärjestelmää on uudistettu kotona 21. Yritystonttitarjonta on kasvanut 5 % vuodesta asumista tukevaksi TOP TOP Perhehoidon osuus sijaishuollosta on vähintään 57 % 22. Ammatillisen koulutuksen seudullisen oppilaitosverkoston TOP 10 ja oppimisympäristöjen kehittämissuunnitelma on valmis ja toteutus 14. Oman on palvelutuotannon aloitettu avoimen varhaiskasvatuspalvelun osuus on lisääntynyt 8 %:iin (2013: 6 %) kattaen 23. Keskustan elinvoimaa on vahvistettu Keskustan kaikki alueet. Palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten määrä kehittämisohjelman toimenpiteillä kasvaa 3 %:iin (2013: 2 %) TOP Rantaväylän tunnelin rakentaminen on edennyt 15. suunnitellusti Köyhyysohjelma on valmistunut Nuorisotakuuta Tampereen taidemuseon toteutetaan pitkän yhteisvastuullisesti tähtäimen tilaratkaisuista ja moniammatillisesti tehty päätökset Kaikki Sähköiset perusopetuksen palvelut huomioiva päättäneet hyvinvointipalvelujen oppilaat ovat sijoittuneet palveluverkon toisen asteen koulutukseen kehittämissuunnitelma tai siihen on valmentaviin valmistunut opintoihin TOP tai palveluihin Joukkoliikenteen Toisen asteen koulutuksesta matkustajamäärä vastavalmistuneista on kasvanut 2 %? 28. vähintään Pyöräilijöiden 75 % on keskimääräinen työllistynyt tai sijoittunut vuorokausiliikenne-määrä jatko-opintoihin on 19. kasvanut Työllisyydenhoidon 2 % vuoteen palveluissa 2013 verrattuna on saavutettu 29. palvelukohtaiset 50 % kaavoitetusta tavoitteet asuinkerrosalasta asiakkaiden sijoittumisessa sijoittuu keskuksiin, työhön ratavyöhykkeille tai tutkintotavoitteeseen ja joukkoliikenteen koulutukseen laatukäytäville Toimenpiteitä Kaavoitusprosessia kasvuyritysten on kehitetty määrän ja yleis- lisäämiseksi ja on toteutettu asemakaavavaranto TOP 10 on kasvanut TOP Yritystonttitarjonta Opiskelija-asuntoja on on kasvanut valmistunut 5 % 180 vuodesta ja kohtuuhintaisia 2013 vuokra-asuntoja TOP 10 kaikkiaan Ammatillisen Kaavoituksella koulutuksen mahdollistetaan seudullisen 300 pientaloasunnon oppilaitosverkoston ja toteuttaminen, oppimisympäristöjen joista 100 kehittämissuunnitelma on omakotitontteja TOP on 10 valmis ja toteutus 33. Kaupungin on aloitettu kiinteistön energiankulutus on pienentynyt 1,5 23. % vuodesta Keskustan 2013 elinvoimaa ja uusiutuvan on vahvistettu energian Keskustan osuus on 85 % 34. kehittämisohjelman Luonnonsuojelualueiden toimenpiteillä määrää on lisätty luonnonsuojeluohjelman 24. Rantaväylän tunnelin mukaisesti rakentaminen on edennyt suunnitellusti 35. Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on 0 milj. 25. Tampereen taidemuseon pitkän tähtäimen tilaratkaisuista 36. on tehty Investointien päätökset tulorahoitusprosentti on Tuottavuuden Sähköiset palvelut parantamiseen huomioiva hyvinvointipalvelujen perustuva palveluverkon kannustinjärjestelmä kehittämissuunnitelma on uudistettu on valmistunut TOP 38. Tuottavuutta 10 on parannettu uudistamalla 27. toimintaprosesseja Joukkoliikenteen tietomatkustajamäärä ja viestintäteknologiaa on kasvanut hyödyntäen 2 %? TOP Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikenne-määrä 39. Tuottavuutta on parannettu hankintoja tehostamalla on kasvanut 2 % vuoteen 2013 verrattuna? TOP % kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu keskuksiin, 40. Tiedolla johtamisella on vahvistettu sosiaali- ja ratavyöhykkeille ja joukkoliikenteen laatukäytäville terveyspalvelujen kustannustehokkuuta ja vaikuttavuutta TOP Priorisointi- ja sopeutustoimenpiteitä on tehty nettomenojen kasvun hidastamiseksi TOP Henkilötyövuosia on vähennetty 220 (htv) TOP Kaupungin toimintamalli on arvioitu Kaupunginhallitus yhteensä 43 kpl Kaupunginhallitus yhteensä % Tampereen kaupunki Arviointikertomus vuodelta 2014 Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Vastuutaho Tetola (M.A.) Ikila (M.A.) Yla (P.S.) Johtajat 19

22 34. Luonnonsuojelualueiden määrää on lisätty luonnonsuojeluohjelman mukaisesti 35. Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on 0 milj. 36. Investointien tulorahoitusprosentti on Tampereen Tuottavuuden kaupunki parantamiseen Arviointikertomus perustuva vuodelta 2014 kannustinjärjestelmä on uudistettu 38. Tuottavuutta on parannettu uudistamalla toimintaprosesseja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen Peruskaupungin sitova vuositavoite 2014 Kaupunginhallitus? TOP 10 Vastuutaho 39. Tuottavuutta on parannettu hankintoja tehostamalla TOP 10? 40. Tiedolla johtamisella on vahvistettu sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuuta ja vaikuttavuutta TOP Palvelujen Priorisointi- käyttäjille ja sopeutustoimenpiteitä on luotu uusia osallistumiskäytäntöjä on tehty nettomenojen palvelujen kehittämiseen kasvun hidastamiseksi TOP Kaupungin Henkilötyövuosia tilojen käyttö on vähennetty yhteisöjen 220 toiminnassa (htv) TOP on 10 selvitetty ja käyttöä on lisätty 43. Kaupungin toimintamalli on arvioitu 3. Kaupungin avoimen datan tietojoukkojen määrä on Kaupunginhallitus kasvanut yhteensä 43 kpl Kaupunginhallitus 4. Päätökset elinvoimainen yhteensä kaupunkiseutu % -selvityksen Vastuutahot pohjalta on tehty yhteensä 53 kpl Yhteensä 5. Valmistautuminen SOTE-uudistukseen on käynnistetty Yhteensä 6. Terveyttä edistävää neuvontaa on lisätty Yhteensä 7. Liikuntamahdollisuuksia on parannettu Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista on noussut 1 %-yks. 9. Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet 10. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjuja on uudistettu yhteistyössä PSHP:n kanssa Valtuuston TOP 10 peruskaupungille asettamia tavoitteita oli 43, 11. Ikäihmisistä vähintään 91 % asuu kotona, vähintään 5,5 % josta oli vähennystä vajaa viidennes edellisvuoteen nähden. pitkäaikaisessa Lisäksi osa laitoshoidossa näistä tavoitteista TOP 10 on määritelty TOP 10 tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 3,5 % 12. Ikäihmisten palvelujärjestelmää on uudistettu kotona -tavoitteiksi. TOP 10 -tavoitteet ovat kaupungin rakenteellista 13. Perhehoidon muutosta osuus palvelevat sijaishuollosta keskeiset on vähintään tavoitteet, 57 % jotka asumista tukevaksi TOP 10 kaupunginhallitus TOP 10 hyväksyi suunnittelukokouksessaan 14. Oman palvelutuotannon avoimen varhaiskasvatuspalvelun osuus on lisääntynyt 8 %:iin (2013: 6 %) kattaen Näiden keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumisia kaikki alueet. Palvelusetelipäivähoidossa tarkastellaan tässä luvussa olevien erikseen. lasten määrä kasvaa 3 %:iin (2013: 2 %) TOP 10 Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tavoitteiden vähentäminen ja keskittyminen kaupungin 15. Köyhyysohjelma on valmistunut 16. Nuorisotakuuta toteutetaan yhteisvastuullisesti ja kehittämisen moniammatillisesti kannalta olennaisiin tavoitteisiin on paitsi kuntalain 17. Kaikki perusopetuksen mukaista, myös päättäneet erittäin oppilaat perusteltua ovat sijoittuneet ja toivottavaa. tai palveluihin Saman suuntauksen toivotaan edelleen jatkuvan. toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin opintoihin 18. Toisen Peruskaupungin asteen koulutuksesta tavoitteista vastavalmistuneista 63 % toteutui (64 % vähintään 75 % on työllistynyt tai sijoittunut jatko-opintoihin v. 2013), 18 % toteutui osittain (21 % v. 2013), 7 %:n 19. Työllisyydenhoidon palveluissa on saavutettu toteutumista palvelukohtaiset ei tavoitteet voida arvioida asiakkaiden ja sijoittumisessa 12 % jäi toteutumatta työhön (15 tai tutkintotavoitteeseen %). Toteutumisprosentit koulutukseen olivat hyvin pitkälle samalla 20. Toimenpiteitä kasvuyritysten määrän lisäämiseksi on tasolla toteutettu edellisvuoden TOP 10 toteutumien kanssa. Tarkastuslautakunta 21. Yritystonttitarjonta lisäksi on arvioinut kasvanut 5 tavoitteiden % vuodesta toteutumista 2013 TOP 10 erikseen lautakuntien ja johtajien osalta. Toteutuma on 22. Ammatillisen koulutuksen seudullisen oppilaitosverkoston nähtävissä ja oppimisympäristöjen taulukossa. kehittämissuunnitelma Tarkastuslautakunnan on valmis arviointi ja kaikkien toteutus on tavoitteiden aloitettu toteutumisesta on sama kuin kaupunginhallituksen. kehittämisohjelman toimenpiteillä 23. Keskustan elinvoimaa on vahvistettu Keskustan 24. Rantaväylän Tavoitteista tunnelin vain rakentaminen 12 % jäi toteutumatta. on edennyt Toteutumisprosentit ovat jopa liian hyviä ja tällöin huomio kiin- suunnitellusti 25. Tampereen taidemuseon pitkän tähtäimen tilaratkaisuista nittyykin on tehty päätökset siihen, ovatko tavoitteet olleet liian helposti saavutettavia 26. Sähköiset palvelut ja olisiko huomioiva tavoitteiden hyvinvointipalvelujen muotoilussa tarvetta palveluverkon kehittämissuunnitelma on valmistunut terävöitymiseen. TOP Joukkoliikenteen Esimerkiksi tavoitetta matkustajamäärä nro 7 Liikuntamahdollisuuksia 28. Pyöräilijöiden on parannettu keskimääräinen toteuttaa vuorokausiliikenne-määrä kaksi toimenpidettä: a) on kasvanut 2 % on kasvanut 2 % vuoteen 2013 verrattuna Luontoliikunnan % kaavoitetusta edistämisestä asuinkerrosalasta on sijoittuu laadittu keskuksiin, selvitys ja toimenpide-ehdotus ratavyöhykkeille ja joukkoliikenteen ja b) Vuoreksessa laatukäytäville lisätään liikun- Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) tamahdollisuuksia ja avataan uintikeskus käyttöön. Tavoitteen voidaan todeta toteutuneen, vaikka uintikeskusta ei käyttöön vielä saatukaan. Kun varsinainen tavoite on muotoiltu muotoon liikuntamahdollisuuksia on parannettu, riittää tavoitteen toteutumiseksi myös se, että vain osa toimenpiteistä on toteutunut. Tavoite nro 9 Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet, on hyvä esimerkki tavoitteesta, jonka osa-alueilla katetaan laajasti suoraan kuntalaisiin kohdistuvaa palvelutoimintaa. Tavoitteen pitäisi toisaalta toteutua automaattisesti, koska kaupunki lähtökohtaisesti noudattaa lainsäädäntöä. Kuitenkin juuri esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvittäminen lain edellyttämässä 90 päivän kuluessa on ollut saavuttamaton useiden vuosien ajan.? Nyt lastensuojelutarpeen selvitykset on saatu valmiiksi lain edellyttämässä ajassa helmikuusta 2014 lähtien. Tavoitteista viisi jäi toteutumatta. Näistä kaksi on talouden tavoitetta. Vaikka siis kaupungin talous toteutui huomattavasti paremmin kuin oli ennakoitu, ei tavoitetasoa kuitenkaan saavutettu tuloksen osalta (tavoite oli tulos 0 milj. euroa ilman satunnaisia eriä, toteutuma oli 4,9 milj. euroa alijäämäinen ilman satunnaisia eriä) eikä investointien tulorahoitusprosentin osalta (tavoite oli 49 % ja toteutuma oli 39 %). Muut toteutumatta jääneet tavoitteet koskivat taidemuseon tilaratkaisuja, joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvua sekä energiankulutuksen vähentymistä ja uusiutuvan energian lisääntymistä kaupungin kiinteistössä. Seuraavassa tarkastellaan TOP 10 -tavoitteiden toteutumista. Nämä ovat keskeisiä tavoitteita kaupungin rakennemuutoksen eteenpäin viemiseksi. Tetola (M.A.) Ikila (M.A.) Yla (P.S.) Johtajat 20

TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKERTOMUS

TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKERTOMUS TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 2 TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuutettujen perehtyminen Pirjo Mäkinen, kaupunginreviisori

Kaupunginvaltuutettujen perehtyminen Pirjo Mäkinen, kaupunginreviisori Kaupunginvaltuutettujen perehtyminen 14.6.2017 Pirjo Mäkinen, kaupunginreviisori Aiheet 1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus kaupunginvaltuuston kehittämisvälineenä 2. Tilintarkastus Oulu-konsernissa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

27 Hallintosääntö, hallinnon ja talouden tarkastus

27 Hallintosääntö, hallinnon ja talouden tarkastus Tampere Pöytäkirja 5/2016 1 (6) Aika 23.11.2016, klo 14:00-14:19 Paikka Tammerkoski istuntosali Käsitellyt asiat 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Hallintosääntö,

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

15 Tampereen kaupungin vuoden 2016 välitilinpäätös. 16 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus

15 Tampereen kaupungin vuoden 2016 välitilinpäätös. 16 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (9) Aika 05.10.2016, klo 12:00-14:59 Paikka Tammerkoski istuntosali 2. kerros Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Läsnäolo-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Tarkastuslautakuntia ja arviointikertomuksia

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Tarkastuslautakuntia ja arviointikertomuksia Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Tarkastuslautakuntia ja arviointikertomuksia koskeva kysely 2008 Espoo Hämeenlinna Lahti Tampere Helsinki Kuopio Pori Vantaa Vastausprosentit

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tampere Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Aika , klo 12:00-14:16. Tammerkoski istuntosali.

Tampere Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Aika , klo 12:00-14:16. Tammerkoski istuntosali. Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Aika 14.09.2016, klo 12:00-14:16 Paikka Tammerkoski istuntosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Läsnäolo- ja puheoikeuksien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 5/2016 Kokousaika: 16.11.2016 klo 13.15 16.20 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot