Kansainvälistymisselvitys Keski-Pohjanmaan Yrittäjien tavoitteena kansainvälistyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälistymisselvitys 2013. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien tavoitteena kansainvälistyminen"

Transkriptio

1 Kansainvälistymisselvitys 2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien tavoitteena kansainvälistyminen E 0

2 ALKUSANAT Arvoisa Yrittäjä Kansainvälistyminen on merkittävä osa Suomen kansantalouden tämänhetkisiä tavoitteita. Se on väline palauttaa maamme menestyksellinen asema kansainvälisessä kilpailussa. Kansainvälistymisen avulla voimme turvata tulevan hyvinvointimme murroksessa olevilla työmarkkinoilla: työtehtävät ja ammatit muuttuvat samalla kun väestöpyramidimme muoto muuttuu radikaalisti. Suomen kansantalouden kasvu on harvojen suuryritysten ohella pk-yritysten varassa. Julkinen sektorimme kaipaa nopeita uudistuksia. Keski-Pohjanmaan Yrittäjillä on kokemusta monen sukupolven takaa kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kokemusten siirtäminen ja vaihtaminen yritykseltä toiselle on tärkeä tavoite. Tässä kyselyssä yrittäjät mainitsivat keskeisiksi kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämisen esteiksi markkinointiresurssien puutteen, ulkomaisten asiakkaiden löytämiseen liittyvät ongelmat, yhteistyökumppanien puuttumisen sekä rahoitukseen ja neuvontapalveluihin liittyvät ongelmat. Kyselyyn vastanneet luottavat omaan järjestöönsä. Siksi järjestön onkin helppo ryhtyä jatkotoimenpiteisiin oman alueensa yrittäjien kansainvälistymisen edistämiseksi. Välittömänä toimenpiteenä esitetään tämän kyselyn ja teemahaastattelujen perusteella Kokemustenvaihtoseminaaria jo kevään 2014 aikana. Seminaari on puoli päivää kestävä ja ohjelmaltaan määrämuotoinen. Kiitän omalta osaltani kaikkia kyselyyn ja teemahaastatteluihin osallistuneita. Rohkaisen ja innostan yrittäjiä lähtemään kansainvälisille markkinoille. Marja-Liisa Tenhunen kauppatieteiden tohtori projektin asiantuntija Kuvio: Keski-Pohjanmaan Yrittäjien sijaintikunnat 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KANSAINVÄLISTYMISPROJEKTIN TAUSTA PROJEKTIN SISÄLTÖ PROJEKTIN AIKATAULU KYSELYN TULOKSET Seutukunta, jossa yritys sijaitsee Yrityksen henkilömäärä Toimiala Yrityksen liikevaihto Yrityksen ikä Onko yrityksellänne vienti- tai tuontitoimintaa? Jos on vientitoimintaa, onko se Jos on tuontitoimintaa, onko se Jos ei ole vientitoimintaa, onko yrityksenne tavoitteena käynnistää sitä? Jos ei ole tuontitoimintaa, onko yrityksenne tavoitteena käynnistää sitä? Minkä maan tai minkä maiden kanssa yrityksenne harjoittaa vientikauppaa? Minkä maan näkisitte oman yrityksenne kohdalla potentiaalisimpana uutena vientimaana? Jos yrityksellänne on vientitoimintaa tai yrityksenne harkitsee sitä, mikä on tärkein tavoitteenne viennille? Jos yrityksenne harjoittaa vientiä, miten se tapahtuu? Missä määrin seuraavat tekijät rajoittavat jo toiminnassa olevaa vientiänne? Jos yrityksellänne on tuontitoimintaa tai yrityksenne harkitsee sitä, mikä on tärkein tavoitteenne tuonnille? Jos yrityksenne harjoittaa tuontia, miten se tapahtuu? Missä määrin seuraavat tekijät rajoittavat jo toiminnassa olevaa tuontianne? Tukitoimenpiteet Mitkä ovat kolme yleisintä neuvontapalvelujen tietolähdettänne kansainväliseen kauppaan liittyvissä kysymyksissä? Onko alueellanne mielestänne saatavilla riittävästi kansainväliseen kauppaan liittyviä asiantuntevia koulutus- ja neuvontapalveluita? Esimerkkeinä toteutettavista tukitoimenpiteistä Kyselyn kommentit

4 5. TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Millaisia ongelmia uskotte olevan yritysten kansainvälistymisen esteinä? Minkälaisia tukitoimenpiteitä haluaisitte näiden esteiden poistamiseksi? Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät neuvontapalveluiden tietolähteet näissä kysymyksissä? Minkälaisia muutoksia haluaisitte rahoitus- ja tietopalveluja tarjoavien organisaatioiden toimintaan? TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yrittäjien taustatiedot Vienti-ja tuontitoiminta Tukitoimenpiteet Teemahaastattelujen yhteenveto JATKOTOIMENPITEET LIITTEET Kyselylomake Haastattelulomake Keski-Pohjanmaan Yrittäjät: Kansainvälistymisselvitys 2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Heidi Huhtala projektisihteeri Projekti asiantuntija Marja-Liisa Tenhunen kauppatieteiden tohtori Julkaisija Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Ristirannankatu 1, Kokkola puhelin

5 Kansainvälistymisselvitys KANSAINVÄLISTYMISPROJEKTIN TAUSTA Keski-Pohjanmaan ihmiset ovat aikojen saatossa lähteneet rohkeasti maailmalle tekemään kauppaa ja etsimään uusia liikesuhteita. Merenkulku ja maatalouden tuotanto ovat olleet kansainvälisen kaupan perusta jo satoja vuosia sitten. Tätä taustaa vasten Keski-Pohjanmaa on tälläkin hetkellä kansainvälistynyt alue monilla mittareilla mitattuna. Elinkeinoelämän näkökulmasta tarkasteltuna alue on erityisesti teollisuuden aloilla jopa Suomen kansainvälistyneimpiä alueita. Kansainvälistyminen on haasteellista ja ongelmallista: Keski-Pohjanmaa on heikohkosti tunnettu Suomessa ja erityisesti ulkomailla. Vetovoimaisuuden vahvistaminen on tulevaisuuden tavoite. Eri toimijoiden välinen yhteistyö alueellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja sen myötä toimintaympäristön kansainvälisessä murroksessa mukana pysyminen ovat elinehtoja hyvinvoinnin kehittymiselle. 4

6 2. PROJEKTIN SISÄLTÖ Syksyllä 2013 toteutetussa projektissa kartoitettiin Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kansainvälistymisvalmiuksia ja -tarpeita sekä haettiin ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi. Projekti sisälsi sähköisen Webropol-ohjelmistolla toteutetun kyselyn sekä teemahaastattelut. Projektissa hyödynnettiin alueen yrittäjäjärjestön vuosina toteutetun kansainvälistymishankkeen kokemuksia. Silloisen Espanjaan kohdistuneen hankkeen nimi oli Ilmasilta pk-yrityksille Keski- Pohjanmaalta. Projektin tavoitteeksi asetettiin selvitys, joka sisältää analyysin alueen kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja esteistä sekä ehdotukset konkreettisista toimenpiteistä. Tavoitteena oli tuottaa edunvalvonnan näkökulmasta tarkasteluna uusia työkaluja Suomen Yrittäjille. Samoin tavoitteena oli tukea alueellisten elinkeinoneuvojien toimintaa. Projektin pohjalta asetettiin tavoitteeksi järjestää koulutuskierros toimintaalueella sekä suomen- että ruotsinkielellä. Projektin avulla aktivoitiin järjestön paikallisyhdistyksiä ja luottamushenkilöitä sekä tavoiteltiin uusia jäseniä. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä ja projektisihteerinä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimistosihteeri Heidi Huhtala. Asiantuntijaksi oli kutsuttu kauppatieteiden tohtori Marja-Liisa Tenhunen. 5

7 3. PROJEKTIN AIKATAULU Syyskuu 2013 Lokakuu 2013 Kyselyn kohdejoukon muodostivat Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenet, joita oli yhteensä Tästä jäsenmäärästä poistettiin yksinyrittäjät, joita oli yhteensä Samoin luettelosta poistettiin parturit, kampaamot ja muu kauneudenhoitoala, taksiyrittäjät, pankit ja vakuutuslaitokset, apteekit ja kiinteistönhuolto. Luettelosta poistettiin yrityksiä yhteensä Kohdejoukon rajaaminen perustui siihen, että poistetut jäsenyritykset edustivat sellaisia toimialoja tai toimintoja, joissa vienti- tai tuontitoiminta on harvinaista tai toimiala on hyvin säädeltyä. Kyselyn kohdejoukoksi muodostui rajaamisen jälkeen jäsenyritystä. Kyselylomakkeen valmistelu tapahtui syyskuussa, minkä jälkeen liitteenä 1 oleva Webropol-muotoinen kyselylomake toimitettiin valituille jäsenyrityksille. Kyselyn palauttamispäiväksi määriteltiin aluksi Koska määräpäivään mennessä saatujen vastausten määrä oli hyvin vähäinen, jatkettiin vastaamisaikaa kaksi kertaa siten, että lopullinen vastausten palauttamispäivä oli Tavoitteena oli saavuttaa yli kymmenen prosentin määrä, jonka katsottiin parantavan vastausten analysoinnin luotettavuutta. Vastauksia saatiin 114 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 11,26. Teemahaastattelu toteutettiin kyselyn rinnalla liitteen 2 mukaisesti yrittäjien MeetingPoint-tapahtuman yhteydessä seuraavasti: klo Haastattelutapahtumaan osallistui viisi yrittäjää. klo Yrityskohtaisiin haastattelutapahtumiin osallistui yhteensä 15 yritystä. Haastateltuja henkilöitä oli kaikkiaan 32 henkilöä, joten useita yrityksiä edusti haastattelussa 2-3 henkilöä. Kaikki haastattelut litteroitiin, ja niiden yhteenveto sisältyy loppuraporttiin. Joulukuu 2013 Loppuraportti valmistui joulukuun viimeiseen päivään mennessä. Raportin viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta johtui varsin hitaasti saapuneista vastauksista. Tammikuu - Helmikuu 2014 Raportin pohjalta on tarkoitus järjestää koulutuskierros alueella sekä suomenettä ruotsinkielellä. Kyselyn tulokset otetaan huomioon tulevien toimintasuunnitelmien valmistelussa. 6

8 4. KYSELYN TULOKSET 4.1 Seutukunta, jossa yritys sijaitsee Seutukunta, jossa yrityksenne sijaitsee? Kokkolan seutukunta 46,5 % Kaustisen seutukunta 10,5 % Pietarsaaren seutukunta 4,4 % Nivala-Haapajärven seutukunta 14 % Ylivieskan seutukunta 24,6 % Yrittäjäjärjestön aikaisemmat kyselyt olivat perustuneet kuntakohtaisiin yritysten sijanteihin. Näkökulmaa laajennettiin nyt seutukuntiin tavoitteena nähdä mahdolliset eri alueiden väliset erot. Eniten vastauksia saatiin Kokkolan seutukunnasta (46,5 %) ja toiseksi eniten Ylivieskan seutukunnasta. Pietarsaaren alue on yrityskannaltaan kansainvälistä, mutta sieltä saatu vastausprosentti oli ainoastaan 4,4 % kaikista vastauksista. Seutukunnat muodostuvat seuraavista kunnista: Kokkolan seutukunta: Kokkola, Kälviä, Ullava ja Lohtaja. Kaustisen seutukunta: Kaustinen, Halsua, Veteli, Toholampi, Perho ja Lestijärvi. Pietarsaaren seutukunta: Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto ja Uusikaarlepyy. Nivala-Haapajärven seutukunta: Nivala, Haapajärvi, Reisjärvi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi. Ylivieskan seutukunta: Kalajoki, Sievi, Ylivieska, Alavieska, Merijärvi ja Oulainen. Jäsenrekisterin mukainen yritysten jakaantuminen eri seutukuntiin on esitelty seuraavassa taulukossa: Kokkolan seutukunta 34,3 % Kaustisen seutukunta 23,3 % Pietarsaaren seutukunta 8,5 % Nivala-Haapajärven seutukunta 13,9 % Ylivieskan seutukunta 20,1 % % -osuus jäsenistä Saadut vastaukset noudattavat varsin hyvin jäsenrekisterin mukaista yritysten seutukuntajakoa. 7

9 4.2 Yrityksen henkilömäärä Kyselyyn vastanneista 63 % edusti mikroyrityksiä, joissa oli enintään 5 henkilöä työssä. Yli 50 henkilön yrityksiä oli vastanneista vain 1 %. Alueen mikroyritysvaltaisuus näkyi tämän kysymyksen kohdalla. Yksinyrittäjät oli rajattu kyselystä pois. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenet jakaantuvat samoihin luokkiin seuraavasti: Henkilömäärä %-osuus jäsenistä ,5 % 6-9 7,1 % ,4 % ,2 % 50-0,8 % Saadut vastaukset noudattavat varsin hyvin jäsenrekisterin mukaisia yritysten henkilömäärällä mitattuja kokoluokkia. 8

10 4.3 Toimiala Vastanneiden toimialoista suurin oli kauppa sisältäen tukku- ja vähittäiskaupan. Toiseksi suurin oli rakentaminen ja siihen liittyvät aihealueet. Kohtaan Muu, mikä? sisältyivät matkailu, maatalouteen liittyvät palvelut, apteekki, puutarha-ala, raaka vuotien ja nahkojen osto ja myynti, tekstiili, vaatetus ja teollisuuden asiantuntijapalvelut. Seuraavassa taulukossa on esitetty Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kolme suurintatoimialaa. Toimiala Asiantuntijapalvelut 34,7 % Tukku ja- vähittäiskauppa 19 % Rakentaminen ja niihin liittyvät alueet 17,9 % %-osuus jäsenistä Saadut vastaukset noudattavat varsin hyvin jäsenrekisterin mukaisia alueen tärkeimpiä ja suurimpia toimialoja. 9

11 4.4 Yrityksen liikevaihto Kyselyyn vastanneet yritykset jakaantuivat annettuihin neljään luokkaan tasaisesti. Liikevaihdoltaan yli miljoonan euron yrityksiä oli vastanneista 27 %. Pienimpiä liikevaihdoltaan alle euron yrityksiä oli 24 %. Vastaukset kertovat mikroyritysvaltaisuudesta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenten jakaantumisesta eri liikevaihtoluokkiin ei ole saatavilla tietoja. Sen vuoksi saatuja vastauksia ei voida verrata jäsenrekisterin mukaisiin liikevaihdolla mitattuihin yritysten kokoluokkiin. 10

12 4.5 Yrityksen ikä Keski-Pohjanmaan yritykset ovat iältään vanhoja ja siten perinteisiä. Liiketoiminta on siirtynyt useissa tapauksissa sukupolvelta toiselle. Kyselyyn vastanneista 34,8 % edusti yritystä, jonka ikä vaihteli 20 vuodesta 50 vuoteen. Äskettäin perustettuja yrityksiä iältään alle vuoden oli 5,4 %. Yrityksen pitkä historia mahdollistaa kokemusten siirtymisen myös kansainvälistymisessä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenten jakautumisesta yritysten iän mukaisiin luokkiin ei ole saatavilla tietoja. Sen vuoksi saatuja vastauksia ei voida verrata jäsenrekisterin mukaisiin jäsenyritysten iän mukaisiin luokkiin. 11

13 4.6 Onko yrityksellänne vienti- tai tuontitoimintaa (voitte valita kaksi vaihtoehtoa)? Vastanneista viidenneksellä oli tuontitoimintaa. Vientitoimintaa oli 13 %:lla vastanneista. Vastauksia arvioitaessa on syytä huomata, että vastaajalla oli tässä tapauksessa mahdollisuus valita kaksi vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehtoisissa tapauksissa vähintään noin viidennes vastaajista harjoittaa kansainvälistä kauppaa. Toisin päin ajateltuna yli puolella vastaajista ei ole vienti- eikä tuontitoimintaa. 12

14 4.7 Jos on vientitoimintaa, onko se Vientitoiminta oli säännöllistä jopa 40 %:lla vastaajista sekä säännöllistä tai lähes säännöllistä 64 %:lla vastaajista. Vientitoiminnan käynnistymisen jälkeen satunnainen vientitoiminta voi jatkua säännöllisenä tai lähes säännöllisenä. Vastaukset kertovat osittain sen, että alkuvaikeuksien jälkeen vientikauppa vahvistuu ja muuttuu asteittain säännölliseksi. 4.8 Jos on tuontitoimintaa, onko se Tuontitoiminta oli harvemmilla vastaajilla säännöllistä verrattuna vientitoimintaan. Kuitenkin yhteensä 61,4 % vastanneista mainitsi tuontitoiminnan olevan säännöllistä tai melko säännöllistä. Usein satunnainen tuontitoiminta luo kokemusta ja mahdollistaa melko säännöllisen tai myöhemmin säännöllisien tuontitoiminnan käynnistämisen. 13

15 4.9 Jos ei ole vientitoimintaa, onko yrityksenne tavoitteena käynnistää sitä? Kyselyyn vastanneista enemmistö lähes 70 % kertoi, että vientitoiminnan käynnistäminen ei ole yrityksen tavoitteena. Vastanneista 18,5 % ei osannut kertoa vientiin liittyvistä tavoitteistaan. Vastaukset kertovat todennäköisesti siitä, että tosiasiassa vientitoiminnan käynnistämiseen ei kaikissa tapauksissa ole syvennytty tai pohdittu asiaa perinpohjin Jos ei ole tuontitoimintaa, onko yrityksenne tavoitteena käynnistää sitä? Kyselyyn vastanneista enemmistö 73,6 % kertoi, että tuontitoiminnan käynnistäminen ei ole yrityksen tavoitteena. Vastanneista 18,1 % ei osannut kertoa tuontiin liittyvistä tavoitteistaan. Vastaukset kertovat todennäköisesti siitä, että tosiasiassa tuontitoiminnan käynnistämiseen ei kaikissa tapauksissa ole tarvetta tai sitä ei ole pohdittu perinpohjin. 14

16 4.11 Minkä maan tai minkä maiden kanssa yrityksenne harjoittaa vientikauppaa? Kyselyyn vastanneiden vientikohteet ovat samoja maita, jotka ovat myös Suomen keskeisimmät vientimaat: Ruotsi, Venäjä, Norja, Saksa ja Viro. Myös Iso- Britannia ja Alankomaat kohosivat varsin korkealle vientitilastossa. Keski- Pohjanmaan sijainti rannikolla ja kaksikielisyyden tuoma vahvuus helpottavat monin tavoin Pohjoismaihin suuntautuvaa vientiä. Pohjoismaisen yhteistyön merkitystä olisi syytä korostaa ja ohjata siihen tukitoimenpiteitä pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. 15

17 4.12 Minkä maan näkisitte oman yrityksenne kohdalla potentiaalisimpana uutena vientimaana (voitte valita useita vaihtoehtoja)? Pohjoismaat, erityisesti Ruotsi kohosi yritysten uutena potentiaalisimpana vientikohteena. Samalla tavalla uusiksi potentiaalisiksi vientikohteiksi nähtiin Norja, Venäjä ja Saksa. Avoimissa vastauksissa esitettiin seuraavia maita: Afrikan eri maat, Intia ja Japani. Koska uusien potentiaalisten maiden luettelo on näinkin yksityiskohtainen, on helppoa ryhtyä tukitoimenpiteisiin vastausten perusteella. 16

18 4.13 Jos yrityksellänne on vientitoimintaa tai yrityksenne harkitsee sitä, mikä on tärkein tavoitteenne viennille? Vastaukset osoittavat vientitoiminnan osalta kasvuhaluisen ja tarkoituksenmukaisen liiketoiminnallisen ymmärryksen olemassa olon. Lähes 40 % vastaajista kertoi viennin tärkeimmäksi tavoitteeksi liikevaihdon kasvattamisen. Samoin katteen lisääminen ja uuden markkina-alueen löytäminen nousivat korkealle. Pk-yritykset näkevät yritystoiminnan kasvun tärkeäksi tavoitteeksi. Kaikki kasvua koskevat kansantalouden tavoitteet eivät ole toteutuneet Suomessa. Vastauksissa esille tulleista hyvistä esimerkeistä tulisi luoda ja hankkeistaa erikseen rahoitettuja bechmarking-projekteja vientitoimintaa suunnitteleville pkyrityksille koko maan tarpeisiin. 17

19 4.14 Jos yrityksenne harjoittaa vientiä, miten se tapahtuu? Vastanneista yrityksistä puolet kertoi vientitoiminnan tapahtuvan suoraan asiakkaan kanssa. Viidennes vastasi viennin tapahtuvan kohdemaassa olevan muun välikäden kautta ja noin kymmenen prosenttia kertoi viennin tapahtuvan agentin välityksellä. 18

20 4.15 Missä määrin seuraavat tekijät rajoittavat jo toiminnassa olevaa vientiänne? Mikäli Teillä ei ole vientikaupan suunnitelmia, kysymys jätetään vastaamatta Vastanneista yrityksistä 46,2 % näki viennin suurimmaksi rajoitteeksi markkinointiresurssien puutteen, asiakkaan löytämisen hankaluuden sekä yhteistyökumppanin puutteen. Nämä ovat varsin vaivattomasti korjattavia tavoitteita sen jälkeen, kun yritykset ovat verkostoituneet ja kartoittaneet tavoitteita koskevat yksityiskohtaiset seikat. Yrittäjäjärjestön tuki on tämän tavoitteen toteuttamiseksi tärkeässä roolissa. Avoimissa vastauksissa mainittiin yksityiskohtana rajoittavaksi tekijäksi Venäjän COST-R -standardit. 19

21 4.16 Jos yrityksellänne on tuontitoimintaa tai yrityksenne harkitsee sitä, mikä on tärkein tavoitteenne tuonnille? Vastaukset osoittavat tuontitoiminnan osalta kasvuhaluisen ja tarkoituksenmukaisen liiketoiminnallisen ymmärryksen olemassa olon. Vastaajista pääosa kertoi tuonnin tärkeimmäksi tavoitteeksi kustannusten alentamisen myös ostohintojen alenemisen kautta. Samoin liikevaihdon kasvattaminen ja erityisesti tuotannon ja palvelutarjonnan monipuolistaminen nousivat korkealle. Pk-yritykset näkevät yritystoiminnan kasvun tärkeäksi tavoitteeksi. Kaikki kasvua koskevat kansantalouden tavoitteet eivät ole toteutuneet Suomessa. Vastauksissa esille tulleista hyvistä esimerkeistä tulisi luoda ja hankkeistaa erikseen rahoitettuja bechmarking-projekteja tuontitoimintaa suunnitteleville pk-yrityksille koko maan tarpeisiin. 20

22 4.17 Jos yrityksenne harjoittaa tuontia, miten se tapahtuu? Vastanneista yrityksistä puolet kertoi tuontitoiminnan tapahtuvan suoraan toimittajalta. Välikäden käyttäminen kohdemaassa tai kotimaassa sekä agentin käyttäminen saivat kaikki tasaisesti vastauksia, noin 15 % kertoi tällaisen toiminnan olevan käytössään. Avoimissa vastauksissa kerrottiin käytettävän päämiestä kolmannessa maassa. 21

23 4.18 Missä määrin seuraavat tekijät rajoittavat jo toiminnassa olevaa tuontianne? Mikäli Teillä ei ole tuontikauppaa, kysymys jätetään vastaamatta Vastanneista yrityksistä 32 % näki tuonnin suurimmaksi rajoitteeksi yhteistyökumppanin puutteen. Kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen puute, tuontikaupan rahoitus sekä tiedon puute markkinoista ja taloudellinen riskinottokyky nousivat korkealle vastauksissa. Merkittävälle osalle vastaajista rahoitus, riskit, hinnat eivätkä vakuudet rajoittaneet kuitenkaan tuontikauppaa. Samoin eivät rajoituksia aiheuttaneet viranomaismääräykset. Esille tulleet rajoitteet rahoitusta lukuun ottamatta ovat varsin vaivattomasti korjattavia tavoitteita sen jälkeen, kun yritykset ovat verkostoituneet ja kartoittaneet näistä tavoitteita koskevat yksityiskohtaiset seikat. Yrittäjäjärjestön tuki on tämän tavoitteen toteuttamiseksi tärkeässä roolissa. 22

24 4.19 Tukitoimenpiteet: Toivoisin seuraavia tukitoimenpiteitä: Kyllä Ei Yhteensä Keskiarvo Laadintaohjeita oman yritykseni kansainvälistymistä koskevan suunnitelman tekemiseksi ,5 Rahoitushakemuksen valmistelu- ja kirjoittamisapuja ,6 Koulutusta henkilöstön rohkaisemiseen ja sitouttamiseen kansainvälistymisen vaatimuksia kohtaan Kohdemarkkinointiin liittyvää kartoitus- ja selvitystyötä , ,3 www-sivujen uudistamiseen liittyvää tukea ,5 Muun markkinointiaineiston laadintaan liittyvää tukea Kansainvälistymistä koskevan rahoitushakemuksen valmistelua koskevia tukitoimenpiteitä , ,6 Käytännönläheistä kieli- ja vuorovaikutuskoulutusta ,5 Kohdealueen kulttuurin tuntemukseen liittyvää koulutusta Kaupankäynnin edistämistä koskevia matkoja, joihin sisältyisi yrityskontaktit toivomusten mukaan , ,3 Muita tukitoimenpiteitä, mitä? ,8 Yhteensä ,5 Tukitoimenpiteinä toivottiin eniten kohdemarkkinointiin liittyvää kartoitus- ja selvitystyötä sekä kaupankäynnin edistämistä koskevia matkoja, joihin sisältyisi yrityskontaktit toivomusten mukaan. Muun kuin www-sivujen valmisteluun liittyvää markkinointiaineiston laadinnan tukea ja laadintaohjeita oman yrityksen kansainvälistymistä koskevan suunnitelman tekemiseksi toivottiin myöskin. Kansainvälistymistä koskevan rahoitushakemuksen valmistelua koskevat tukitoimenpiteet ja käytännönläheinen kieli- ja vuorovaikutuskoulutus koettiin tärkeiksi. Kaikki nämä vastauksissa korkealle nousseet toiveet ovat konkreettisia ja antavat järjestölle aihetta ajatteluun tukitoimenpiteiden järjestämiseksi tavalla tai toisella. On syytä kuitenkin huomata, että toinen puoli samojen kohtien vastaajista ei katsonut tarvitsevansa näitä tukitoimenpiteitä. Todennäköisesti näillä yrityksillä jo toimiva ulkomaankauppaan liittyvä järjestelmä, vakiintuneet asiakassuhteet sekä rahoitusjärjestelyt. Avoimissa vastauksissa korostui ELY-keskuksen tukitoimenpiteitä ja neuvontapalveluja koskeva korkeatasoisen asiantuntemuksen vaatimus. Näistä vastauksista voi päätellä, että kaikki vastaajat eivät olleet tyytyväisiä ELY-keskuksen toimintaan. 23

25 4.20 Mitkä ovat kolme yleisintä neuvontapalvelujen tietolähdettänne kansainväliseen kauppaan liittyvissä kysymyksissä? Kolme tärkeintä neuvontapalvelujen tietolähdettä olivat yrittäjäjärjestö, tulli ja ELY-keskus. Vastaus rohkaisee yrittäjäjärjestöä ryhtymään jatkotoimenpiteisiin, koska yli puolet vastaajista piti juuri yrittäjäjärjestöä tärkeimpänä kumppanina tämän tavoitteen toteuttamisessa. Vastaajat luottavat omaan järjestöönsä. Avoimissa vastauksissa mainittiin tietolähteinä seuraavaa: tiedonhaku sähköisin menetelmin (Google), oma lakimies, konsulttiyhtiöt, oma yhteistyöverkosto, omat selvitykset, vientirenkaat, muut tuontia harjoittavat yritykset, Tekes, oma ulkomaan organisaatio, muut vientiä harjoittavien yritysten edustajat, teknologiakeskukset, oman alueen kehitysyhtiöt (KOSEK, NIHAK, CONCORDIA) sekä alan kollegat. 24

26 4.21 Onko alueellanne mielestänne saatavilla riittävästi kansainväliseen kauppaan liittyviä asiantuntevia koulutus- ja neuvontapalveluita? Vastanneista 23,1 % oli sitä mieltä, että alueella on kansainväliseen kauppaan liittyviä asiantuntevia koulutus- ja neuvontapalveluja riittävästi tarjolla. Erityisesti avoimista vastauksista heijastuu kuitenkin kriittinen näkökulma, joka koskee palvelujen laatutason vaatimuksia. Alueen ongelma lienee tarjolla olevien palvelujen pirstaleisuus ja hajanaisuus sekä asiantuntemuksen epätasainen laatu. Tarjontaan liittyy myös katvealueita: joihinkin tarpeisiin ei ole tarjolla tarvittavia asiantuntijapalveluita lainkaan. Avoimissa vastauksissa toivottiin ammattitaitoista veroasiantuntijaa, joka on perillä kansainvälisestä toiminnasta. 25

27 4.22 Esimerkkeinä toteutettavista tukitoimenpiteistä: Mikäli Keski-Pohjanmaan Yrittäjät järjestäisi kaupankäyntiä edistäviä matkoja, joiden ohjelmaan sisältyisivät valmistellut yrityskontaktit etukäteen pyydettyjen toivomusten mukaan, olisitteko halukkaita osallistumaan matkoille? Matkat suunniteltaisiin ja toteutettaisiin siten, että niille voidaan hakea tukirahoitusta. Kyllä Ei Yhteensä Osallistuisin Ruotsiin suuntautuvalle 2 työpäivää kestävälle kaupankäynnin edistämismatkalle, joka suuntautuisi Pohjois- 35,2 % 64,8 % 71 Ruotsiin. Kokonaiskustannus olisi /henkilö. Osallistuisin Norjaan suuntautuvalle kaksi päivää kestävälle kaupankäynnin edistämismatkalle, joka suuntautuisi Pohjois- 37,1 % 62,9 % 70 Norjaan. Kokonaiskustannus /hlö. Osallistuisin Tanskaan suuntautuvalle kaksi päivää kestävälle kaupankäynnin edistämismatkalle, joka suuntautuisi Kööpenhaminaan 15,3 % 84,7 % 59 ja sen ympäristöön. Kokonais- kustannus /hlö. Osallistuisin Viroon suuntautuvalle kaksi päivää kestävälle kaupankäynnin edistämismatkalle, joka suuntautuisi Tallinnaan 31,3 % 68,7 % 67 ja Saarenmaalle. Kokonaiskustannus /hlö. Osallistuisin Turkkiin suuntautuvalle kolme työpäivää kestävälle kaupankäynnin edistämismatkalle, joka suuntautuisi Istanbuliin 12,9 % 87,1 % 62 ja sen ympäristöön. Kokonaiskustannus /hlö. Osallistuisin Meksikoon suuntautuvalle viikon kestävälle kaupankäynnin edistämismatkalle, joka suuntautuisi Mexico-Cityyn 9,7 % 90,3 % 62 ja Pohjois-Meksikoon. Kokonaiskustannus /hlö. Millaiselle muulle mahdolliselle matkalle osallistuisitte? 52,4 % 47,6 % 21 Yhteensä 25,7 % 74,3 %

28 Mikäli Keski-Pohjanmaan Yrittäjät järjestäisi kaupankäyntiä edistäviä matkoja, joiden ohjelmaan sisältyisivät valmistellut yrityskontaktit etukäteen pyydettyjen toivomusten mukaan, olivat yritykset halukkaita osallistumaan erityisesti Ruotsiin, Norjaan ja Viroon suuntautuville matkoille. Suuri määrä vastaajista ilmoitti kuitenkin samalla, että tällaiset matkat eivät erityisesti kiinnosta heitä. Matkat olisi tarkoitus suunnitella ja toteuttaa siten, että niille voidaan hakea tukirahoitusta. Avoimissa vastauksissa tuli esille seuraavaa: Alueen vientiyritysten verkostoitumistapahtumat kiinnostavat. Mainittujen maiden lisäksi USA, Kiina, Venäjä, Puola ja Tsekki ovat kiinnostavia kohteita. Matkoista saisi todellista uutta potentiaalia. Eräs vastaaja osallistuu Italiassa Bolognassa vuosittain vuota- ja nahkamessuille. Tätä hän pitää tärkeänä, koska siellä on syytä olla mukana näyttäytymässä. Vastaaja toivoo, että saisi tulevaisuudessa osallistua myös Aasiassa järjestettäville messuille. Vastaajan mukaan koko nahan valmistus on siirtymässä Aasiaan, koska siellä on huomattavasti halvempi työvoima. Elintarviketeollisuuden vientimatkat Euroopan ulkopuolelle kiinnostavat Kyselyn kommentit Seuraavaan tekstiin on koottu kyselyn kommentteja yrittäjien esittäminä sitaatteina: Meille suurin ongelma kansainvälistymiseen oli yksinkertaisesti pääoman kasaan saaminen. Ja nimenomaan pääoman, ei tukien. Ironista on se, että jos rahaa on, niin sitten sitä tuleekin joka luukusta. Mutta start up iin on hirvittävän vaikeaa päästä, vaikka olisi kuinka hyvä business tai palvelu tai tuote. Näissä asioissa on vaikea laittaa kenellekään lusikkaa suuhun. Hyviä uusia yrittäjiä on rohkaistava ja tarvittaessa tarjottava konkreettista ja täsmällistä apua. Yrittäjän oma halu, kyky ja kokemus ovat kuitenkin ratkaisevat seikat. Tuontihomma on yrityksessäni aika pientä ja marginaalista. Ruotsiin ja Norjaan mahdollisesti järjestettävät matkat kiinnostavat, vaikka samalla mietin, käytämmekö kohdemaissa kuitenkin omia organisaatioitamme. Välimatkat Etelä-Ruotsista ja Norjasta pohjoiseen pistävät kuitenkin miettimään, kannattaisiko meidän toimia täältä käsin suoraan. 27

29 Vientiä harjoitetaan pienimuotoisesti osana asiakkaiden omaa vientityötä alihankkijan roolissa. Yritykseni ala on sellainen, ettei vienti eikä tuonti ole ajankohtaista. Toinen syy on se, että olen sivutoiminen yrittäjä. Toiminta jo siinä vaiheessa, että parhaan tuloksen tuo verkosto, johon kuuluvat maakunnan yrittäjät ja muut eri toimijat. Verkosto tulee tunnistaa ja tutustua sen eri osapuoliin ja vaihtaa tietoja. Yrittäjien pitäisi voida esittää jollekin taholle toiveita, esimerkiksi: Etsikää Ruotsin terveyskauppaketjut ja niihin kuuluvat kauppiaat. Silloin voitaisiin sopia tapaamiset kokoamalla kaikki alan yrittäjät samaan paikkaan. Saksassa toteutetaan tällaista toimintaa, vrt. Meillä on pienimuotoista tuontia, silmälasienkehyksiä ja aurinkolaseja. Yhteydet saadaan alan messuilla. Ei ole tarvetta lisätä. Kun olen seurannut näitä Keski-Pohjanmaan yrittäjäjärjestön järjestämiä matkoja, eivät ne valitettavasti ole liittyneet omaan alaani matkan kohdemaassa. Sen takia osallistumiseni on yleensä tyssännyt siihen. Jos matkan kustannuksilla ei saa sitä, mitä oma yritykseni tarvitsee, ei ole mitään järkeä lähteä mukaan. 28

30 5. TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Reilulla puolella haastatteluihin osallistuneista yrityksistä oli hyvinkin paljon kansainvälistä kaupankäynnin kokemusta. Esimerkkeinä mainittakoon, että eräällä yrityksellä oli pysyviä liikesuhteita Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois- Norjassa. Toinen yritys harjoitti tuontia Yhdysvalloista. Tällä yrityksellä oli välivarasto Saksassa. Kolmannella yrityksellä tapahtui päivittäinen kansainvälisen kaupankäynnin asiointi Suomessa, mutta syvällisempi asiointi Skandinavian edustajan kanssa Ruotsissa sijaitsevassa toimipisteessä. Kohdissa on selostettu haastatteluissa esille tulleet mielipiteet, kommentit ja toimenpide-ehdotukset. Raportti näistä noudattaa yrittäjien haastatteluissa käyttämiä omia sanontoja. 5.1 Millaisia ongelmia uskotte olevan yritysten kansainvälistymisen esteinä? Haastateltujen mukaan yleinen ongelma on rohkeuden puute lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle. Usealla yrittäjällä olisi haluja lähteä, mutta rohkeus pettää. Toinen suuri ongelma on markkinointi. Useat yrittäjät eivät osaa markkinoida ulkomaille, koska ei tunneta eri maiden kulttuureja eikä myöskään ole riittävää kielitaitoa. Kielimuuri on estävä tekijä. Haastateltujen mukaan ulkomaisten, organisaatiotasoltaan tarkoituksenmukaisten kontaktien saaminen on myös suuri ongelma. Kontakteja kyllä kerrottiin saatavan esimerkiksi yrittäjäjärjestön kautta, mutta kontaktit ovat organisaation korkealta tasolta, usein yritysten ylintä johtoporrasta tai kauppakamarin korkeita toimihenkilöitä. Käytännön työ ja tilauksista päättäminen tehdään organisaation alemmalla tasolla. Tällaisia alemman organisaatiotason kontakteja tarvittaisiin lisää. Niitä ei ole toistaiseksi tarjottu tai esitelty. Yrityksen riittävän osaamisen puute on eräs este. Ammattitaitoista henkilöstä on mahdollista palkata markkinoilta, mutta taloudellisten resurssien puute tulee vastaan esimerkiksi riittävän osaamisen edellyttämän täsmäkoulutuksen toteuttamisessa. Ulkomaan markkinoiden avaaminen on kallista ja aikaa vievää. Ennen kansainvälisen kaupan käynnistämistä pitää olla kilpailukykyinen tuote, mitä vie ulkomaille ja pitää tietää, miten sitä viedään. Matkojen järjestämisessä ja valmistelussa on syytä huolehtia, että matkoille osallistuu muitakin kuin ylintä johtoa. Tähän asti matkoilla on ollut osallistujina yleensä vain ylimmän johdon edustajia. Matkoille pitäisi saada mukaan niitä toimihenkilöitä, jotka käytännössä päättävät kaupoista. Ministeriön tukemia ja FINPROn organisoimia matkoja ei nähty kovin hyödyllisinä. Matkojen kohdemaat, jotka nousivat esille haastatteluissa korostetusti, olivat Venäjä, Ruotsi (pohjoisosa), Norja (pohjoisosa) ja Viro. 29

31 Kontaktien ja linkkien puuttuminen on keskeinen este. Sen ratkaisemiseksi kohdemaasta tulisi löytää yhteistyötaho, jonka avulla helpoimmin päästäisiin sisään uuteen maahan. Tällainen linkki voisi olla konsultti tai myyntivälittäjä, jolla on kokemusta kontaktien hakemisesta ja jolla on erityisesti kulttuurin tuntemusta. Laadukasta neuvontaa ja tukea tähän tarvittaisiin. Kielitaidon puute muodostaa ison muurin. 5.2 Minkälaisia tukitoimenpiteitä haluaisitte näiden esteiden poistamiseksi? Tärkeä tuki olisi kansainvälistymisneuvoja, joka osaisi tukea kulttuuriasioissa ja kaikissa kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänen avullaan olisi tällöin mahdollisuus tutustua mahdolliseen vienti- tai tuontimaahan. Olisi hyvä lähteä yhteisesti järjestetylle matkalle tutustumaan paikalliseen teollisuuteen. Myös vientirengastoiminta kiinnostaisi varmasti monia. Matkojen järjestämisessä pitää kuitenkin ottaa huomioon toimialat. Omat matkat oman toimialan palveluille ovat tarpeelliset silloin, kun ne tukevat konkreettista liiketoimintaa. Kilpailijoita ei toivota mielellään mukaan. Hajautettu ohjelma olisi tarkoituksenmukaisin. Lähtijäjoukon kohdentaminen olisi erittäin tärkeää. Esimerkiksi, jos matkustettaisiin kaivosalan organisaatioon, edellyttäisi se eri alojen yrittäjien osallistumista. Kaivosala käyttää useanlaisia palveluja. Työpäällikkötaso pitäisi olla kansainvälisillä liikematkoilla mukana. Tavoite on saada kontaktit niihin henkilöihin, joiden kanssa toimittaisiin mahdollisesti myöhemmin. Suomalainen työ on laadukasta. Erityisesti kannattaa lähteä niihin maihin, joissa suomalaista työtä arvostetaan. Lähimarkkinoita kannatetaan ainakin alussa. Kielikursseja esitetään käynnistettäviksi erikseen yrittäjille. Näissä keskityttäisiin pääasiassa kaupankäynnin sanastoon yrittäjien ehdoilla. Myös liiketoimintaa koskevaa, eri kulttuurien osaamiseen liittyvää koulutusta pitäisi ehdottomasti saada lisää. Kaikki nämä tukitoimet maksavat. Siksi tavoitteita pitäisi hankkeistaa ja hakea näille hankkeille erillistä tukea. Rahoituksen saaminen on tärkeä edellytys kansainvälistymisen toteuttamiselle. 30

32 5.3 Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät neuvontapalveluiden tietolähteet näissä kysymyksissä? Palvelujen tarjontavaihtoehdot ovat turhan laajat. Yrittäjä ei tiedä, mistä mitäkin tietoa saa. Jokaisesta palvelupisteestä saa jotakin, mutta tarkempaa tietoa ei saa mistään. Yrittäjällä pitää olla tiedossa, mistä saa mitäkin palvelua. Tietysti paras tilanne olisi, kun kaikki palvelut saisi samalta luukulta. Haastateltujen mukaan tärkeimmät neuvontapalveluiden organisaatiot ovat kehitysyhtiöt KOSEK ja NIHAK, lisäksi Tekes ja ELY-keskus. Yrittäjälle ei ole tiedossa, mitä palveluja mistäkin saa. Sitä on yritetty yrittäjien keskuudessa selvittääkin, mutta tietoa ei ole saatu ja prosessi on jäänyt kesken. Hyvin monimutkaista. Eräs yritys toi esille yksittäisenä kohtana KOSEKin asiantuntemuksen. Kyseinen yritys oli saanut neuvoja ja apua KOSEKista. Yrittäjä totesi, että monesti, kun tulee kysymistä, KOSEKin henkilöstö neuvoo eteenpäin ja kertoo, missä on seuraava oikea instituutio. Yrittäjä kertoi hyvistä kokemuksistaan, joiden mukaan KOSEK oli mukana keskusteluissa koko kansainvälistymistä koskeneen prosessin ajan. Toinen yrittäjä kertoi myös myönteisen kokemuksen KOSEKin palveluista, jotka koskivat vientiyrityksen perustamista ja ulkomaan kaupan käynnistämistä Seinäjoen alueella. Hankkeessa oli ollut mukana myös kehitysyhtiö Seinäjoelta, joka ei ollut toiminut yrittäjän mukaan nopeasti ja aktiivisesti tässä hankkeessa. KO- SEKin edustaja oli varmistanut puhelimitse asioiden etenemisen. 5.4 Minkälaisia muutoksia haluaisitte rahoitus- ja tietopalveluja tarjoavien organisaatioiden toimintaan? Haastatellut toivoivat nykyistä pienempiä neuvontayksiköitä ja nykyistä selkeämpiä neuvoja. Heidän mielestään pitäisi olla selvät ohjeet, miten mitäkin tukea haetaan ja miten prosessi etenee. Heidän mielestään pitäisi lisäksi olla käytettävissä henkilö, jolta voi kysyä, kun on ongelmatilanne. Haastateltujen mukaan rahoituskanavia koskevaa informointia tulisi ehdottomasti parantaa. Yrittäjien tulisi saada todellisia apuja erilaisten tukimuotojen hakemiseen. Olisi oltava tiedossa henkilö, joka auttaisi erilaisia rahoitustukia koskevien lomakkeiden täyttämisessä ja sen jälkeisessä prosessissa. Pk-sektoria ja uusyrityksiä tulisi tukea erityisillä toimenpiteillä. Kaikki tuki- ja neuvontapalvelut tulisi olla helpommin saatavilla. Yrittäjät eivät tiedä lainkaan, mitä kaikkia mahdollisuuksia on olemassa esimerkiksi rahoituksen osalta. Sähköpostimarkkinointia on liikaa eräiden haastateltujen mukaan. Kaikkea tätä tietoa yrittäjät eivät voineet hyödyntää. 31

33 Yrittäjät olivat kuulleet, että tukirahoitusta on käytettävissä usein loppuvuonna, toisin sanoen jakamatonta rahaa on olemassa. Kuitenkaan tästä ei informoida yrityksiä. Tekes-rahoituksen informaatiota tulisi helpottaa ja apuja rahoituksen hakemiseen tarvittaisiin ehdottomasti. Pk-sektoria ja uusyrityksiä olisi kohdeltava erityisen kohdennetusti. Neuvontatukea olisi näiden yritysryhmien osalta oltava helpommin saatavilla. Rahoitukseen tulisi saada eritasoisia järjestelmiä, myös helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä. Yrittäjät edellyttävät nopeita päätöksiä, jotta yritykset pääsevät käynnistämään suunnitteilla olevaa hankettaan. Vientirahoituksista on saatu sellaista kokemusta, että itse joutuu satsaamaan varoja vientiin ja myönnetty tuki tulee vasta puolen vuoden tai vuoden kuluttua. Yritys joutuu toimimaan kassana. Maksatuspäätöksiin kaivataan nopeutta. Samoin maksatushakemusten laatimiseen ja käsittelyyn toivottiin helpotuksia. Ensimmäisen maksatushakemuksen lähettäminen ja laatiminen tulisi muuttaa nykyistä nopeammaksi. Vientirenkaita kaivataan. Tulisi järjestää vientirengasmallilla matkoja, joissa on toisiaan tukevia ja liitännäisiä yrittäjiä mukana. Mutta matkojen tulisi olla hyvin valmisteltuja ja todellista hyötyä tavoittelevia. Business-mentoreista saataisiin apua yrityksiin. Mentorit kävisivät suunnitellun projektin lävitse ja osaisivat neuvoa. Turhat ja väärät kontaktit turhauttavat ja vievät paljon rahaa ja aikaa. Tähän ei ole saatu tähän mennessä helpotusta. Viranomaisten kanssa ulkomaille lähteminen ei hyödytä. Mentorit tulisi ottaa mukaan matkoille samoin kuin rahoittajien edustajat. Valmistelurahaa koskeviin hankkeisiin tarvittaisiin myös lisäapuja ja neuvoja. Yhteisesti tulisi kannustaa yrittäjiä ja luoda heihin rohkeutta. Eräs yrittäjä kertoi, että hänen edustamalleen toimialalle ei ole mahdollista saada juuri mitään tukea. Toimitilat on uusittu täydellisesti, mutta ei ole saatu tukea, kun ei ole tuotannollista toimintaa. Koulutuksiin on saatu kuitenkin apua. Kehitysyhtiö NIHAK on auttanut ja tehnyt hyvää yhteistyötä. Kauppakamarilla on liian isot ympyrät. Sieltä tulee vain sähköposteja, ei konkreettista apua pk-yrityksille. Konkreettiset yhteydenotot ruohonjuuritasolla ovat hyviä. Yritykset eivät tiedä tarpeeksi tukiverkostoista, eivätkä rahoituksen tukimuodoista, joita voisi hakea. Järjestelmä pitäisi kanavoida uudelleen pikaisesti. 32

34 6. TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET 6.1 Yrittäjien taustatiedot Keski-Pohjanmaan Yrittäjien käynnistämän projektin tavoitteeksi asetettiin selvitys, joka sisältää analyysin alueen kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja esteistä sekä konkreettisista, toivotuista toimenpiteistä. Tavoitteena oli tuottaa edunvalvonnan näkökulmasta tarkasteluna uusia työkaluja Suomen Yrittäjille. Samoin tavoitteena oli tukea alueellisten elinkeinoneuvojien toimintaa. Kyselyn kohdejoukoksi muodostui jäsenyritysten rajaamisen jälkeen jäsenyritystä. Vastauksia saatiin 114 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 11,26. Vastausprosentti on varsin alhainen, mutta sähköisten kyselyjen aikakaudella kuitenkin kohtuullinen. Kyselyn tiedot käsiteltiin Webropol-ohjelmistolla. Käytettävissä olleen ohjelmistoversion ominaisuudet olivat rajalliset, eivätkä ne mahdollistaneet useamman kuin yhden muuttujan samanaikaista tarkastelua. Sen vuoksi tuloksista ei voi luotettavalla tavalla saada selville riippuvuussuhteita eikä syy-seuraus -suhteita. Kyselyyn oli vastattu huolellisesti ja myös annettu varsin runsaasti avoimen kentän vastauksia. Kyselyn rinnalla toteutettiin teemahaastattelu, johon osallistui 15 yritystä, yhteensä 32 henkilöä. Kyselyyn vastanneista 63 % edusti mikroyrityksiä, joissa oli enintään 5 henkilöä työssä. Yli 50 henkilön yrityksiä oli vastanneista vain 1 %. Alueen mikroyritysvaltaisuus näkyi tämän kysymyksen kohdalla. Vastanneiden toimialoista suurin oli kauppa sisältäen tukku- ja vähittäiskaupan. Toiseksi suurin oli rakentaminen ja siihen liittyvät aihealueet. Kolmanneksi suurin toimiala oli asiantuntijapalvelut. Kyselyyn vastanneet yritykset jakaantuivat annettuihin neljään liikevaihtoa kuvaavaan luokkaan tasaisesti. Suurimpaan luokkaan, liikevaihdoltaan yli miljoonan euron yrityksiä oli vastanneista 27 %. Pienimpiä liikevaihdoltaan alle euron yrityksiä oli 24 %. Vastaukset kertovat mikroyritysvaltaisuudesta. Keski-Pohjanmaan yritykset ovat iältään vanhoja ja siten perinteisiä. Liiketoiminta on siirtynyt useissa tapauksissa sukupolvelta toiselle. Kyselyyn vastanneista 34,8 % edusti yritystä, jonka ikä vaihteli 20 vuodesta 50 vuoteen. Äskettäin perustettuja yrityksiä iältään alle vuoden oli 5,4 %. Yrityksen pitkä historia mahdollistaa kokemusten siirtymisen myös kansainvälistymisessä. Vastanneiden yrittäjien taustatiedot vastasivat varsin hyvin jäsenrekisterin mukaisia vastaavia yritysten tietoja. 33

35 6.2 Vienti- ja tuontitoiminta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäseniltä kysyttiin ensimmäisenä kysymyksenä onko yrityksellänne vienti- tai tuontitoimintaa. Vastanneista viidenneksellä oli tuontitoimintaa. Vientitoimintaa oli hieman vähemmän, tosin sanoen 13 %:lla vastanneista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vähintään noin viidennes vastaajista harjoitti kansainvälistä kauppaa. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien vientitoiminta oli säännöllistä jopa 40 %:lla vastaajista sekä säännöllistä tai lähes säännöllistä 64 %:lla vastaajista. Vientitoiminnan käynnistymisen jälkeen satunnainen vientitoiminta voi jatkua säännöllisenä tai lähes säännöllisenä. Vastaukset kertovat osittain sen, että alkuvaikeuksien jälkeen vientikauppa vahvistuu ja muuttuu asteittain säännölliseksi. Tuontitoiminta oli hieman harvemmilla vastaajilla säännöllistä verrattuna vientitoimintaan. Kuitenkin yhteensä 61,4 % vastanneista mainitsi tuontitoiminnan olevan säännöllistä tai melko säännöllistä. Usein satunnainen tuontitoiminta luo kokemusta ja mahdollistaa melko säännöllisen tai myöhemmin säännöllisien tuontitoiminnan käynnistämisen. Kyselyyn vastanneista enemmistö, lähes 70 % kertoi, että vientitoiminnan käynnistäminen ei ole yrityksen tavoitteena. Vastanneista 18,5 % ei osannut kertoa viennin käynnistämiseen liittyvistä tavoitteistaan. Vastaukset kertovat todennäköisesti siitä, että tosiasiassa vientitoiminnan käynnistämiseen ei kaikissa tapauksissa ole syvennytty tai pohdittu asiaa perin pohjin. Kyselyyn vastanneista enemmistö 73,6 % kertoi, että tuontitoiminnan käynnistäminen ei ole yrityksen tavoitteena. Tämä on hieman suurempi määrä kuin viennin vastaava luku. Vastanneista 18,1 % ei osannut kertoa tuonnin käynnistämiseen liittyvistä tavoitteistaan. Vastaukset kertovat todennäköisesti siitä, että tosiasiassa myöskään tuontitoiminnan käynnistämiseen ei kaikissa tapauksissa ole tarvetta tai sitä ei ole pohdittu perin pohjin. Kyselyyn vastanneiden vientikohteet ovat samoja maita, jotka ovat myös Suomen keskeisimmät vientimaat: Ruotsi, Venäjä, Norja, Saksa ja Viro. Myös Iso- Britannia ja Alankomaat kohosivat varsin korkealle vientitilastossa. Keski- Pohjanmaan sijainti rannikolla ja kaksikielisyyden tuoma vahvuus helpottavat monin tavoin Pohjoismaihin suuntautuvaa vientiä. Pohjoismaisen yhteistyön merkitystä olisi syytä korostaa ja ohjata siihen tukitoimenpiteitä. Pohjoismaat, erityisesti Ruotsi kohosi yritysten myös uutena potentiaalisesti tärkeimpänä vientikohteena niillä yrityksillä, joilla oli jo vientitoimintaa johonkin maahan tai joihinkin maihin. Samalla tavalla uusiksi potentiaalisiksi vientikohteiksi nähtiin Norja, Venäjä ja Saksa. Avoimissa vastauksissa esitettiin seuraavia maita: Afrikan eri maat, Intia ja Japani. Koska uusien potentiaalisten maiden luettelo on näinkin yksityiskohtainen, on helppoa ryhtyä tukitoimenpi- 34

36 teisiin näiden saatujen vastausten perusteella. Ruotsin merkitys korostui jo olemassa olevana vientimaana, mutta myös tulevana, suunnitteilla olevana vientimaana, jos sinne ei vielä oltu käynnistetty liikesuhteita. Vientiä koskevien tavoitteiden vastaukset osoittivat yritysten vientitoiminnan osalta kasvuhaluisen ja tarkoituksenmukaisen liiketoiminnallisen ymmärryksen olemassaolon. Lähes 40 % vastaajista kertoi viennin tärkeimmäksi tavoitteeksi liikevaihdon kasvattamisen. Samoin katteen lisääminen ja uuden markkinaalueen löytäminen nousivat korkealle. Pk-yritykset näkevät yritystoiminnan kasvun tärkeäksi tavoitteeksi. Kaikki yritysten kasvua koskevat kansantalouden tavoitteet eivät ole lähes tulkoonkaan toteutuneet Suomessa. Vastauksissa esille tulleista hyvistä esimerkeistä tulisi luoda ja hankkeistaa erikseen rahoitettuja bechmarking-projekteja vientitoimintaa suunnitteleville pk-yrityksille. Vastanneista yrityksistä puolet kertoi vientitoiminnan tapahtuvan suoraan asiakkaan kanssa. Viidennes vastasi viennin tapahtuvan kohdemaassa olevan muun välikäden kautta ja noin kymmenen prosenttia kertoi viennin tapahtuvan agentin välityksellä. Vastanneista yrityksistä 46,2 % näki viennin suurimmaksi rajoitteeksi markkinointiresurssien puutteen, asiakkaan löytämisen hankaluuden sekä yhteistyökumppanin puutteen. Nämä ovat varsin vaivattomasti korjattavia tavoitteita sen jälkeen, kun yritykset ovat verkostoituneet ja kartoittaneet näitä tavoitteita koskevat yksityiskohtaiset seikat. Yrittäjäjärjestön tuki on tämän tavoitteen toteuttamiseksi tärkeässä roolissa. Avoimissa vastauksissa mainittiin yksityiskohtana rajoittavaksi tekijäksi Venäjän kaupan standardit. Tuontia koskevien tavoitteiden vastaukset osoittivat yritysten kasvuhaluisen tuontitoiminnan ja tarkoituksenmukaisen liiketoiminnallisen ymmärryksen olemassaolon. Vastaajista pääosa kertoi tuonnin tärkeimmäksi tavoitteeksi kustannusten alentamisen myös ostohintojen alenemisen kautta. Samoin liikevaihdon kasvattaminen ja erityisesti tuotannon ja palvelutarjonnan monipuolistaminen nousivat korkealle. Pk-yritykset näkevät yritystoiminnan kasvun tärkeäksi tavoitteeksi. Kaikki yritysten kasvua koskevat kansantalouden tavoitteet eivät ole lähes tulkoonkaan toteutuneet Suomessa. Vastauksissa esille tulleista hyvistä esimerkeistä tulisi luoda ja hankkeistaa erikseen rahoitettuja bechmarkingprojekteja tuontitoimintaa suunnitteleville pk-yrityksille koko maan tarpeisiin. Vastanneista yrityksistä puolet kertoi tuontitoiminnan tapahtuvan suoraan toimittajalta. Välikäden käyttäminen kohdemaassa tai kotimaassa sekä agentin käyttäminen saivat kaikki tasaisesti vastauksia, noin 15 % kertoi tällaisen toiminnan olevan käytössään. Avoimissa vastauksissa kerrottiin käytettävän päämiestä kolmannessa maassa. Vastanneista yrityksistä 32 % näki tuonnin suurimmaksi rajoitteeksi yhteistyökumppanin puutteen. Kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen puute, tuontikaupan rahoitus sekä tiedon puute markkinoista ja taloudellinen riskinottokyky nousivat korkealle vastauksissa. Merkittävälle osalle rahoitus, liiketoiminnan riskit, hinnat eivätkä vakuudet rajoittaneet kuitenkaan tuontikauppaa. Samoin 35

37 eivät rajoituksia aiheuttaneet viranomaismääräykset. Esille tulleet rajoitteet ovat varsin vaivattomasti korjattavia tavoitteita sen jälkeen, kun yritykset ovat verkostoituneet ja kartoittaneet näitä tavoitteita koskevat yksityiskohtaiset seikat. Yrittäjäjärjestön tuki on tämän tavoitteen toteuttamiseksi tärkeässä roolissa. 6.3 Tukitoimenpiteet Tukitoimenpiteinä yrittäjät toivoivat eniten kohdemarkkinointiin liittyvää kartoitus- ja selvitystyötä sekä kaupankäynnin edistämistä koskevia matkoja, joihin sisältyisi yrityskontaktit toivomusten mukaan. Muun kuin www-sivujen valmisteluun liittyvää markkinointiaineiston laadinnan tukea ja laadintaohjeita oman yrityksen kansainvälistymistä koskevan suunnitelman tekemiseksi toivottiin myöskin. Kansainvälistymistä koskevan rahoitushakemuksen valmistelua käsittelevät tukitoimenpiteet ja käytännönläheinen kieli- ja vuorovaikutuskoulutus koettiin tärkeiksi. Kaikki nämä vastauksissa korkealle nousseet toiveet ovat konkreettisia ja antavat järjestölle aihetta ajatteluun tukitoimenpiteiden järjestämiseksi tavalla tai toisella. Tukitoimenpiteiden osalta on syytä kuitenkin huomata, että toinen puoli samojen kohtien vastaajista ei katsonut tarvitsevansa näitä tukitoimenpiteitä. Todennäköisesti näillä yrityksillä on jo toimiva ulkomaankauppaan liittyvä järjestelmä, vakiintuneet asiakassuhteet sekä rahoitusjärjestelyt. Avoimissa vastauksissa korostui ELY-keskuksen tukitoimenpiteitä ja neuvontapalveluja koskeva korkeatasoisen asiantuntemuksen vaatimus. Näistä vastauksista saattoi päätellä sen, että kaikki vastaajat eivät olleet tyytyväisiä ELYkeskuksen toimintaan. Vastaajien mielestä kolme tärkeintä neuvontapalvelujen tietolähdettä olivat yrittäjäjärjestö, tulli ja ELY-keskus. Vastaus rohkaisee yrittäjäjärjestöä ryhtymään jatkotoimenpiteisiin, koska yli puolet vastaajista piti juuri yrittäjäjärjestöä tärkeimpänä kumppanina tämän tavoitteen toteuttamisessa. Avoimissa vastauksissa mainittiin tietolähteinä seuraavaa: tiedonhaku sähköisin menetelmin (Google), oma lakimies, konsulttiyhtiöt, oma yhteistyöverkosto, omat selvitykset, vientirenkaat, muut tuontia harjoittavat yritykset, Tekes, oma ulkomaan organisaatio, muut vientiä harjoittavien yritysten edustajat, teknologiakeskukset, oman alueen kehitysyhtiöt (KOSEK, NIHAK, CONCORDIA) sekä alan kollegat. Vastauksina ehdotukseen, mikäli Keski-Pohjanmaan Yrittäjät järjestäisi kaupankäyntiä edistäviä matkoja, joiden ohjelmaan sisältyisivät valmistellut yrityskontaktit etukäteen pyydettyjen toivomusten mukaan, olivat yritykset halukkaita osallistumaan erityisesti Ruotsiin, Norjaan ja Viroon suuntautuville matkoille. Suuri määrä vastaajista ilmoitti kuitenkin samalla, että tällaiset matkat eivät erityisesti kiinnosta heitä. Matkat olisi tarkoitus suunnitella ja toteuttaa siten, että niille voidaan hakea tukirahoitusta. 36

38 6.4 Teemahaastattelun yhteenveto Esitettyihin neljään kysymykseen saaduissa vastauksissa on käytetty yrittäjien omia sanontoja. Minkälaisia ongelmia uskotte olevan yritysten kansainvälistymisen esteinä? Haastateltujen mukaan yleinen ongelma on rohkeuden puute lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle. Usealla yrittäjällä olisi haluja lähteä, mutta rohkeus pettää. Toinen suuri ongelma on markkinointi. Useat yrittäjät eivät osaa markkinoida ulkomaille, koska ei tunneta eri maiden kulttuureja eikä myöskään ole riittävää kielitaitoa. Kielimuuri on estävä tekijä. Haastateltujen mukaan ulkomaisten, organisaatiotasoltaan tarkoituksenmukaisten kontaktien saaminen on myös suuri ongelma. Kontakteja kyllä kerrottiin saatavan esimerkiksi yrittäjäjärjestön kautta, mutta kontaktit ovat organisaation korkealta tasolta, usein yritysten ylintä johtoporrasta tai kauppakamarin korkeita toimihenkilöitä. Käytännön työ ja tilauksista päättäminen tehdään organisaation alemmalla tasolla. Tällaisia kontakteja tarvittaisiin lisää. Niitä ei ole toistaiseksi tarjottu tai esitelty miltään taholta. Minkälaisia tukitoimenpiteitä haluaisitte näiden esteiden poistamiseksi? Tärkeä tuki olisi kansainvälistymisneuvoja, joka osaisi tukea kulttuuriasioissa ja kaikissa kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänen avullaan olisi tällöin mahdollisuus tutustua mahdolliseen vienti- tai tuontimaahan. Olisi hyvä lähteä yhteisesti järjestetylle matkalle tutustumaan paikalliseen teollisuuteen. Myös vientirengastoiminta kiinnostaisi varmasti monia. Rahoituksen saaminen on tärkeä edellytys kansainvälistymisen toteuttamiseksi. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät neuvontapalveluiden tietolähteet näissä kysymyksissä? Neuvontapalvelujen tarjontavaihtoehdot ovat turhan laajat. Yrittäjä ei tiedä, mistä mitäkin tietoa saa. Jokaisesta palvelupisteestä saa jotakin, mutta tarkempaa tietoa ei saa mistään. Yrittäjällä pitää olla tiedossa, mistä saa mitäkin palvelua. Tietysti paras tilanne olisi, kun kaikki palvelut saisi samalta luukulta. Haastateltujen mukaan tärkeimmät organisaatiot ovat kehitysyhtiöt KOSEK ja NIHAK, lisäksi Tekes ja ELY-keskus. Yrittäjälle ei ole tiedossa, mitä palveluja mistäkin saa. Sitä on yritetty yrittäjien keskuudessa selvittääkin, mutta tietoa ei ole saatu ja prosessi on jäänyt kesken. Hyvin monimutkaista, he totesivat. 37

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Kansainvälistymiskysely Pirkanmaan Yrittäjien jäsenyrityksille Ulla-Maija Hiltunen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2006 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Johanna Logrén Piia Heliste

Johanna Logrén Piia Heliste Johanna Logrén Piia Heliste Kymenlaakson pienten ja keskisuurten yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaali HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-418 Johanna Logrén Piia Heliste Kymenlaakson pienten

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten. pienten ja keskisuurten yritysten. Venäjä-yhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet. Kristiina Korhonen Riitta Kosonen

Pohjoiskarjalaisten. pienten ja keskisuurten yritysten. Venäjä-yhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet. Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet W-447 Kristiina Korhonen Riitta Kosonen

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Suomalaisen palveluliiketoiminnan kansainvälistyminen

Suomalaisen palveluliiketoiminnan kansainvälistyminen Suomalaisen palveluliiketoiminnan kansainvälistyminen Näkemyksiä kansainvälistymismahdollisuuksien parantamiseksi Suomalaisen palveluliiketoiminnan kansainvälistyminen Näkemyksiä kansainvälistymismahdollisuuksien

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Case: LIITO-projekti 2004 2008 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2010 Aino Hakala Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 4/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Yrittäjien erinomainen valinta

Lisätiedot

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys 1.8.2008 31.12.2009 Pirkan Helmi ry SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta... 4 1.2 Kansainvälistymisselvityksen

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013:

Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Kehitysideasi tulevia KIVINET -tapahtumia ajatellen: Helsinki 3/2013: Standeille väljemmin tilaa. "Kansainvälistymisen mentorointiklinikka" olisi hieno, ei välttämättä massatilaisuutena tai vain yksittäisille

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN ELINTARVIKEALAN PK-YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS

ITÄ-SUOMEN ELINTARVIKEALAN PK-YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI ITÄ-SUOMEN ELINTARVIKEALAN PK-YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS ITÄ-SUOMEN ELINTARVIKEALAN PK-YRITYSTEN KOULUTUSTARVESELVITYS 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1 Tausta

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

TAVOITTEENA TASAPAINOINEN KEHITYS

TAVOITTEENA TASAPAINOINEN KEHITYS TAVOITTEENA TASAPAINOINEN KEHITYS Yhteiskunnalliset yritykset ja liiketoiminnan kasvu Jari Karjalainen Salla Hyytiäinen Harri Kostilainen 2013 TIIVISTELMÄ Yhteiskunnalliset yritykset ovat vastuullista

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Tevallako tulevaisuuteen?

Tevallako tulevaisuuteen? Tevallako tulevaisuuteen? Selvitys muoti- ja designalan hyödyntämättömistä voimavaroista ja potentiaalista Diges ry Selvityksen toteuttaja Kirsi Lille (TaM) 17/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

TEM raportteja 12/2013. Palvelukyselyiden tulokset

TEM raportteja 12/2013. Palvelukyselyiden tulokset TEM raportteja 12/2013 Palvelukyselyiden tulokset Raportti Helmikuu 2013 Esipuhe Työ ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamispolitiikan ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen valtakunnallisesta arvioinnista

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot