Avoimen datan toimintaympäristön esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimen datan toimintaympäristön esiselvitys"

Transkriptio

1 Avoimen datan toimintaympäristön esiselvitys Loppuraportti Osuuskunta Valomo Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere ohjelman ( ), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Avoin Tampere ohjelma ja avoin data Toimintaympäristön sidosryhmät Tavoitteet, tarpeet ja odotukset Helsinki Region Infoshare Helsinki Region Infosharen opit Esiselvityksen tulokset Toimintaympäristö Tehtävät ja vastuut Hyödyt Esiselvityksessä toteutettu avoimen datan kysely Jatkoehdotukset Lähteet Liitteet Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 2

3 1 Johdanto Suomessa on koko ajan kasvava kiinnostus ja tahtotila yhä avoimempaan toimintaan ja yhteistyöhön verkossa. Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma kannustaa hallinnon läpinäkyvyyteen tarjoamalla yhä monipuolisempia sähköisiä palveluita kansalaisille ja yrityksille. Samalla pyritään yhä paremmin yhteentoimiviin ja avoimiin rajapintoihin ja järjestelmiin. Toisaalla kiinnostus ja suoranainen hypetys tietojen avaamiseen kansalaisten vapaasti käytettäväksi on nostanut päätään myös Suomessa. Viime aikoina on noussut ideoita sallia yksityisten henkilöiden ja yritysten ottaa käyttöönsä julkishallinnon tietovarantoja. Jatkuvasti avoimempi keskustelu ja asenneilmapiiri avoimemmasta ja sallivammasta tietojen käytöstä on johtanut myös käytännön ratkaisuihin ja toteutuksiin. On saatu konkreettisia tuloksia avattujen tietovarantojen käytöstä. Erityisesti liikennedatan avaamisen kautta on löydetty yllättäviäkin sovellutuksia, jotka ovat suoraan tai välillisesti tarjonneet parempaa ja monipuolisempaa palvelua käyttäjille. Samalla myös palvelun tuottajat ovat pystyneet arvioimaan ja kehittämään toimintaansa yhä paremmaksi ja sujuvammaksi. Sen lisäksi, että uudet innovaatiot ja sovellutukset ovat luoneet laadukkaampaa palvelua käyttäjille, se on luonut myös uusia markkinoita ja uusia yrityksiä. Useita uusia yrityksiä on syntynyt avoimeen dataan perustuvien sovelluksien ympärille yrityksiä, joita ei olisi ollut mahdollista luoda ilman arvokasta tietovarantoa. Suomen julkishallinnossa luodaan jatkuvasti huomattavia määriä dataa sisäisiin tietovarantoihin. Tietovarannot ovat pääsääntöisesti erittäin laadukkaita. Niiden käyttö on kuitenkin ollut melko rajallista ja vähäistä. Tämä on johtunut niin käytettyjen järjestelmien rajallisuudesta kuin myös tietovarantojen siilomaisuudesta. Tiedot ovat olleet käytettävissä vain yhden järjestelmän sisällä, jolloin tietovarantojen yhdistämisestä saatavia hyötyjä ei ole saatu käyttöön. Tietovarantojen avaamisen myötä tietovarannoille määritetään laadukkaat ja selkeät rajapinnat. Näiden rajapintojen kautta voidaan rakentaa yhä monimuotoisempia raportteja julkisen hallinnon toiminnasta. Uudet kehittyneet palvelut tyypillisesti yhdistävät kahden tai useamman tietovarannon tiedot yhdeksi palveluksi ja näkymäksi. Tätä kautta pystytään arvioimaan ja kehittämään julkisen hallinnon toimintaa yhä monipuolisemmin ja kattavammin. Tämä johtaa luonnollisesti myös hallinnon sisäisen toiminnan tehostumiseen ja uusien palveluiden syntyyn. Julkisten datavarantojen avaaminen edistää samanaikaisesti ainakin kolmea eri tavoitetta: demokratian ja hallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä, uusien markkinoiden ja innovaatioiden syntymistä ja hallinnon sisäisen tehokkuuden lisäämistä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 3

4 1.1 Avoin Tampere ohjelma ja avoin data Tausta Avoin Tampere ohjelma on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma Tampereen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ydintavoitteena on luoda Tampereesta kansainvälisesti vetovoimainen ja kiinnostava yritysympäristö ja vahvistaa Tampereen roolia koulutuksen ja tutkimuksen kaupunkina. Tavoitteiden saavuttamiseksi Avoin Tampere ohjelman tuen myötä panostetaan tuotekehitykseen, suunnitteluun ja innovointiin liittyvän osaamiseen kasvuun sekä uudistumiseen. Lisäksi rakennetaan ympäristö toimialariippumattomien innovaatioiden hyödyntämistä ja kehittämistä varten. Tavoitteena on synnyttää uusia innovaatioympäristöjä sekä yritysryppäiden miniklustereita. Ohjelman johdosta ja koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Esiselvitys Avoin Tampere ohjelman avoimen datan esiselvityksen tavoitteena on luoda Tampereen alueelle yhtenäinen malli ja ohjeistus Tampereen kaupungin tietovarantojen avaamisesta, käyttöönotosta ja takaisinkytkemisestä kaupungin sisäisten toimintojen tehostamiseksi. Konkreettisen mallin tarkoituksena on luoda selkeä ja ymmärrettävä toimintaympäristö ja organisaatio hallinnoimaan ja ohjaamaan niin tietovarantojen avaamiseen liittyviä toimintoja kuin avattujen varantojen käyttöä ja hyödyntämistä. 1.2 Toimintaympäristön sidosryhmät Esiselvityksessä tunnistettiin seuraavat avoimen datan toimintaympäristöön liittyvät sidosryhmät, kts. kuva 1 alla. Kuvan sidosryhmät Clearing house ja Tiedon jakelija eivät Kuva 1. Toimintaympäristön sidosryhmät Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 4

5 Seuraavassa luetellaan sidosryhmät, niiden kuvaus ja rooli. Yksityiskohtaiset tiedot ovat kokonaisuudessaan esitelty tämän loppuraportin liitteessä 1. Ohjaavan toimijan sidosryhmät: Sidosryhmä Kuvaus Rooli Avoin Tampere ohjelma Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille Tampereen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ohjelman johdosta ja koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Koordinoi avointa dataan liittyvää toimintaa yhtenä Avoin Tampere ohjelman osana. Tampereen kaupunki Datavarantojen omistaja ja avaaja. Hallinnoi kaupungin datavarantojen avaamista ja kehittämistä. Tredea Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö. Hallinnoi avoimeen dataan liittyvää toimintaa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Valomo Tampereen alueen yrityksistä koostuva osuuskunta. Edesauttaa toiminnallaan Tampereen alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 5

6 Avoimen datan toimijan sidosryhmät: Sidosryhmä Kuvaus Rooli Tiedon tuottajat Datavarantojen omistajat. Tampereen kaupungin eri laitokset ja virastot, joilla itsellään dataa avattavaksi. Myös yritykset (tai muut toimijat), joilla samankaltaista intressiä oman tietovarantonsa avaamiselle. Varsinaisen avattavan tiedon omistaja. Clearing house (ei ole olemassa nykytilassa) Avattavan datan formaatin ja julkaisutavan hyväksyjä. Toimii sidosryhmien 'Tiedon tuottaja' ja 'Tiedon jakelija' välissä. Tiedon laadun varmistaja. Tiedon jakelija (ei ole olemassa nykytilassa) Hyväksytyn datan jakelija loppukäyttäjille. Tiedon jakelija käyttäjille. Toimii viestintärajapintana loppukäyttäjien kanssa. Loppukäyttäjät sidosryhmän toimijat on eritelty seuraavasti: Sidosryhmä Kuvaus Rooli Yritykset Tampereen seudun yritykset. Avattavan datan hyödyntäminen uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Kansalaiset Yksityiset henkilöt. Avointa dataa suoraan toiminnassaan käyttävä henkilö, tai sen päälle tehdyn palvelun käyttäjä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 6

7 Julkishallinto Julkishallinnon osat. Julkishallinnon osat käyttävät avointa dataa hyväkseen omien palveluiden kehittämiseksi. Kolmas sektori Aatteelliset, vapaaehtois ja ei voittoa tavoittelevat järjestöt kuten esim. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Oman toiminnan kehittäminen. Koulutuslaitokset Tampereen alueen koululaitokset, mm. yliopistot ja korkeakoulut (Tampereen yliopisto, TTY, TAMK). Kehittää osaamista avoimen datan hyväksikäyttämiseen. Tutkimuslaitokset Tutkimustyötä tekevät laitokset, kuten esim. Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos (VTT). Avoimen datan hyväksikäyttäjä omissa tutkimuksissaan. Yhteistyö (Uusi Tehdas) Tampereen alueen yhteisö, innovoinnin ja liikeideoiden itämiskeskus. Yhteistyössä kohtaavat Tampereen alueen yritykset, koululaitokset ja opiskelijat. Synnyttää avointa dataa hyväksikäyttämällä uutta osaamista, yhteistyötä, innovaatioita ja ideoita uusille liiketoiminnoille. Kehittäjät Mikä tai kuka tahansa instanssi, henkilö, yritys tai yhteisö. Kehittäminen harrastuksena, osana opiskelua, työelämässä tai sen ohessa tehtävää toimintaa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 7

8 1.3 Tavoitteet, tarpeet ja odotukset Toimintamalliin halutaan tuoda organisoituja vastuita, joiden avulla saavutetaan laadukasta toimintaa avoimen datan ekosysteemiin. Toiminnalta odotetaan markkinointi ja koulutusta datavarantojen omistajatahoille. Mallilta odotetaan myös viestintää loppukäyttäjien suuntaan ja vastaavasti loppukäyttäjien palautteen ja toiveiden keräämistä ja koostamista. Myös sopivista työkaluista on toivottu saatavan apua datan avaamiseen ja ylläpitoon. Avoimen datan toimintamallissa tavoitellaan kontrollointia, jolla pyritään estämään datan avaamisen mahdollisten negatiivisten seuraamuksien syntyminen. Tällaisia on muun muassa tietoturvarikkomukset tai muu avoimen datan avulla tehtävä tahallinen harmin aiheuttaminen. Tässä selvityksessä on huomioitu kontrollin tarve ja asetetaan tarvittava toimija, mutta ei oteta kantaa mitä harmia avoimen datan avulla mahdollisesti voi tehdä. Odotuksia on datan avoimuuden tuomat mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi, ja etenkin jo olemassa olevien yritysten keskuudessa. Keinoja yritysten ansaintalogiikan löytämiseksi ei oteta kantaa tässä selvityksessä, vaikka mallissa painotetaan juuri yritysten tarpeeseen kasvattaa liiketoimintaa. Taustatekijänä ekosysteemin rakentamiselle on saada loppukäyttäjien ja yritysten kiinnostus kasvamaan avointa dataa kohtaan. Datan jatkojalostaminen ja osittain jalostetun datan avaaminen on ollut mukana puheissa ja myös toiveiden listalla. Tällainen toiminta siirtyy tämän esiselvityksen jatkokehityksen piiriin, joskin asiaan otetaan kantaa ehdotetussa mallissa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on ottaa opiksi vastaavista hankkeista, ja sellaiseksi on nähty seuraavassa kappaleessa esitelty projekti Helsingin seudun julkisen datan avaamisesta. Helsingin projekti ei kuitenkaan asettanut suurtakaan painoa uuden liiketoiminnan synnyttämiselle. Tavoitteenaan projekti valitsi ainoastaan mahdollisuuden synnyttää uutta liiketoimintaa Helsingin alueelle. Lähtökohtaisesti Avoin Tampere ohjelma pyrkii asettamaan tavoitteensa korkealle, ja viiden vuoden aikana saavuttamaan johtoaseman avoimen datan ja sähköisten palveluiden tuottajana Suomessa. Eräs edesauttava keino tavoitteen saavuttamiselle on saada yritykset mukaan datan ja sen käytön kehittämiseen ja rakentaa aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa, ja ottaa oppia yritysmaailmasta vastaavanlaisista rajapintojen avaamisesta. Muun muassa Suomen puhelinoperaattoreilla on vastaavanlainen intressi tietovarantonsa julkaisuun, ja näin kehittää palveluitaan omille asiakkailleen. Hyvänä ovat ulkomaiset puhelinoperaattorit ja heidän palvelut ja avoimet rajapinnat, joita operaattorit tarjoavat kehittäjilleen. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 8

9 Seuraavassa on listattu muutama webportaali, joissa opastetaan kehittäjiä operaattorin dataa ja rajapintaa käyttämisessä: Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 9

10 2 Helsinki Region Infoshare Helsinki Region Infoshare (HRI) on ensimmäinen laajemman mittakaavan kansallinen avoimen data projekti. Helsinki Region Infoshare projektin päällimmäisenä tavoitteena on avata Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Helsingin seutuun kuuluu metropolialueen kolme suurta kaupunkia Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä pienempiä ympäryskuntia. Projektin lähtökohtana oli tarve kehittää metropolialuetta yhtenäisenä toimivana alueella. Tämän myötä syntyi myös tarve yhtenäistää ja järkeistää eri alueiden tietovarantoja ja toimintatapoja. Tavoitteena oli muodostaa yhtenäiset standardit ja säännöt tietojen yhtenäistämiseen ja välittämiseen. Samaa aikaa tuli vaatimus ja toive tietovarantojen avaamiselle. Muodostettu tahtotila tietovarantojen avaamisesta ja avoimien julkisten palvelujen kehittämisestä sekä tietojen avoimesta käytöstä johti käytännön projektiin. HRI projektissa päätettiin vastata molempiin haasteisiin samalla ratkaisulla yhtenäisellä avoimen tiedon toimintamallilla. Kuva 2 HRI-hankkeen toimintamalli ja keskeisimmät osa-alueet Hankkeessa kehitetään neljää keskeistä osa aluetta: tiedon tuottamista, avaamista, jakamista ja hyödyntämistä: Tiedon tuottaminen Hankkeessa edistetään kuntien olemassa olevan tiedon avaamista nykyistä laajempaan käyttöön. Tietoaineiston vertailtavuus, löydettävyys ja käytettävyys edellyttävät yhteistyötä kuntien eli tiedon tuottajien välillä. Tätä yhteistyötä tullaan tekemään muun muassa tietojen harmonisoinnissa ja Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 10

11 tietoaineistojen jatkokehittämisessä. Tärkeää on kehittää tiedon tuottamista siten, että se tukee paremmin avointa, verkossa tapahtuvaa tiedon jakelua. Samalla otetaan huomioon myös tiedon käyttäjät. Tiedon avaaminen Hankkeessa perustetaan toiminto, jonka tarkoitus on avustaa ja koordinoida tiedon avaamista. Tämä ns. Clearinghouse toimii linkkinä seudullisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi avattavan tiedon priorisointi, tiedontuottajien avustaminen tiedon avaamisessa, laadunvarmistus sekä käyttäjäpalautteen kokoaminen ja välittäminen tiedontuottajille. Tiedon jakaminen Hankkeessa rakennetaan verkkopalvelu, jonka avulla avoimet datalähteet ovat helposti löydettävissä, saatavissa ja hyödynnettävissä. Palvelua voi ajatella eräänlaisena tietoaineistojen hakukoneena, joka ohjaa loppukäyttäjän oikean tiedon luokse. Palvelussa kerätään myös käyttäjiltä suoraa palautetta tietolähteistä ja niiden soveltamisesta. Maailmalla on jo toteutettu vastaavia verkkopalveluja esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso Britanniassa. Tiedon hyödyntäminen Avoin tieto on tarkoitettu kaikille siitä kiinnostuneille: kuntien hallinnolle, yrityksille, yliopistoille, korkeakoululle, tutkimuslaitoksille ja kansalaisille. Tietoa voi soveltaa monella tapaa. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan päätöksenteon, suunnittelun tai tutkimuksen tueksi. Tietoa voidaan ottaa osaksi olemassa olevaa tai uutta sovellusta. Tai tietoja voidaan yhdistellä ja esittää vaikkapa aivan uudella tavalla. Tiedon käyttötarkoituksia ei kuitenkaan ole tarkoitus etukäteen rajata viime kädessä tiedon hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana. Tärkeintä on, että nykyistä laajempi käyttäjäkunta voi hyödyntää tietoja mahdollisimman helposti haluamallaan tavalla. HRI aloitti avoimen tiedon toimintamallin pilotoinnin Pilottivaihe päättyy 2012 aikana. Tämän jälkeen aloitetaan jatkuva toiminto. Toimijoina projektissa pääasiassa ovat Helsingin kaupungin tietokeskus sekä Forum Virium Helsinki. Forum Virium Helsingin rooli jatkuvan toiminnon aikana supistetaan pilotointi vaihetta pienemmäksi, jolloin Tietokeskus ottaa enemmän tehtäviä ja osa alueita omistukseensa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 11

12 Pilottivaiheen aikana avatut tietovarannot: Tilastot ja ennusteet o Kaupunki ilmiöt: elinolot, talous, hyvinvointi, työllisyys, liikkuminen, syntyvyys, jne. Karttapohjainen aineisto o Esim. kaupunkien osa alueet vektorimuodossa tilastodatan esittämiseksi karttapohjalla Muu aineisto o Esim. kaupunkien julkiset palvelut, joukkoliikenteen aikataulut, talousarviot, jne. 2.1 Helsinki Region Infosharen opit HRI projektin tuloksia on vielä toistaiseksi erittäin vaikea arvioida. Pitkän aikavälin tuloksia ei voida vielä tunnistaa, mutta nopeita pikavoittoja on jo saatu. Kiitosta on saatu yllättäviltäkin tahoilta, kuten opiskelijoilta ja tutkijoilta, sekä erinomaisia tuotteita on jo nyt tullut markkinoille. Suurin osa sovelluksista on hyvinkin pieniä ja yksinkertaisia eikä siten kaikkia avoimen datan yhdistämisestä saatavia hyötyjä ole vielä valjastettu käyttöön. Kuitenkin jo pienistä oivalluksista on saatu suuria iloja irti. Lisäksi positiivinen ilmapiiri kasvaa jatkuvasti ja aktiivisia kansalaisia ja sovelluksien kehittäjiä löytyy yhä enemmän ja enemmän. Monet osaavat henkilöt tarvitsevat vain pienen tuen ja pohjan, josta lähteä liikkeelle. Datan avaamisen ja toimintaympäristön luomiseksi on jo tunnistettavissa selkeitä vaatimuksia ja suosituksia. Oheisessa taulukossa on eräitä näitä esiteltynä: Kriittisiä vaatimuksia Korkean tason tuki johdolta, resursseja datan avaamisen tukemiseen (tukiorganisaatio ja virastot) Kehittäjien ja muiden ulkoisten tahojen kanssa työskentely datan hyödyntämiseksi eri tavoin Avoimen datan mahdollisuuksista ja suorista hyödyistä viestiminen virastoille, kouluttaminen Opittua Avoimessa datassa on ennen kaikkea kyse mandaatista, asenteesta ja metodeista ei niinkään teknologiasta Tiedonomistajavirastoilla on tyypillisesti top 5 huolta koskien datan avaamista nämä tulee huomioida Kädet savessa tekeminen datalla on tärkeää, datan hyödyntäminen lisää ymmärrystä mitä kaikkea sillä voi tehdä Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 12

13 Suosituksia Aloita pienin askelin, avaa jotain ensin nopeasti ja opi siitä Vaiheet: kartoita tietovarannot, valitse muutama data joka voisi olla hyvin sovellettavissa ja avaa ne, käytä avaamisessa olemassa olevia suosituksia ja standardeja, käytä omia rajapintojasi ja dataasi, verkostoidu muiden avaajien kanssa ja opi ja jaa tietoa Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 13

14 3 Esiselvityksen tulokset 3.1 Toimintaympäristö Esiselvityksessä aiemmin esitettyjen tarpeiden, toiveiden ja oppien perusteella on päädytty seuraavanlaiseen avoimen datan toimintamalliin. Sidosryhmät Clearing house ja Tiedon jakelija on esityksessä yhdistetty yhdeksi toimijaksi, johon jatkossa viitataan nimellä Välitoimija. Kuva 3. Avoin data toimintamalli Toimintamallissa datan tuottajina ovat Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun avattavien tietovarantojen omistajat. Näiden lisäksi datan tuottajina toimivat myös yritykset, joilla on samanlaisia tavoitteita oman datavarantojensa julkistamiselle. Välitoimija toimii datan käsittelijänä ja jakelijana, sekä loppukäyttäjiltä saatavien palautteiden ja datatoiveiden vastaanottajana ja niiden esikäsittelijänä ennen lähettämistä tiedon tuottajille. Välitoimija ylläpitää ja kehittää loppukäyttäjille näkyvää julkista viestintäkanavaa (esim. web portaali), johon kerätään tietoa avoimesta datasta ja sen käytön kokemuksista. Myös sosiaalinen media ja verkkoyhteisöt sopivat julkisen datan keskustelufoorumiksi. Esitetyssä mallissa painotetaan datan yhdenmukaista rajapintaa, joka on standardia muotoa ja skaalautuva. Tällainen käyttörajapinta mahdollistaa uusien datan tuottajien lisääminen tiedon tuottajaksi ekosysteemiin, ja tuoda oma datavarantonsa Välitoimijan julkaistavaksi sellaisenaan tai jatkojalostettavaksi. Mallissa painotetaan myös kysely vastaus prosessin toimivuutta ja laadukkuutta, ja yhteistyötä loppukäyttäjien kanssa. Näillä pyritään lisäämään interaktiivista mielipiteenvaihtoa loppukäyttäjien kanssa. Etenkin yhteistyö yritysten Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 14

15 kanssa lisää kiinnostusta avoimen datan käytön hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä sekä ohjaa Välitoimijaa kehittämään rajapintoja ja datan tarjontaa loppukäyttäjien kiinnostuksen mukaan. 3.2 Tehtävät ja vastuut Seuraavassa kuvataan tarkemmin ehdotetun toimintamallin toimijoiden tehtävät ja vastuut. Sidosryhmä Tiedon tuottajat Tehtävät ja vastuut 1) Avattavan tiedon valitseminen ja jalostaminen julkaistavaksi. 2) Kommunikoi tiedon muutoksista 'Clearing house':lle. 3) Vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 4) Suorittaa vaadittavat toimenpiteet datan avaamiselle. 5) Käsittelee saamansa toive ja muutospyynnöt kiirellisyyskriteerien mukaisesti. Clearing house (ei ole olemassa nykytilassa) 1) Datan vastaanottaminen tuottajilta. 2) Datan arviointi ja julkaisutavan hyväksyminen. 3) Avustaa ja ohjeistaa tiedon tuottajia tiedon avaamisessa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 15

16 Tiedon jakelija (ei ole olemassa nykytilassa) 1) Tiedon julkaisu käyttäjille 2) Ylläpitää data ja sovelluskatalogia. 3) Verkkopalvelun ylläpito. 4) Käyttajäpalautteiden ja toiveiden kerääminen ja analysointi 5) Analysoitujen ja koostettujen palautteiden ja toiveiden viestittäminen 'Tiedon tuottajille'. 6) Kyselyiden analysointi ja niihin vastaaminen sovitun ajan kuluessa. 7) Julkisen keskustelun ylläpitäminen, hallinta ja kontrollointi sosiaalisessa mediassa, kuten tätä varten luoduissa foorumeissa (esim. Facebook, LinkedIn). 8) Tuottaa ja ylläpitää avoin dataan liittyvää julkista dokumentaatiota kuten mm. Q&A tietoja, käyttöönotto ja käyttöohjeitaohjeistusta, referenssitietoja tehdyistä ja tekeillä olevista projekteista. 9) Datarajapintojen kehittäminen ja ylläpito. Rajapinta yhdenmukainen kaikille loppukäyttäjille. Standard muotoinen ja skaalautuva. 10) Ylläpitää omaa tietovarastoa, jossa varastoidaan ajanmukaisia kopioita 'Tiedon tuottajien' datavarannoista. Tämän tehtävänä on datan tarjoaminen viiveettömästi loppukäyttäjille, ja samalla estää toiminnan häiriöt datan omistajille. 11) Kilpailuprojektien järjestäminen loppukäyttäjille. Loppukäyttäjät Avoimen datan hyödyntäminen ja palveluiden kehittäminen. Ideoiden ja palautteen antaminen datan jakelijalle toiminnan kehittämiseksi. Eri loppukäyttäjien osalta tehtävät ja vastuut eivät poikkea olennaisesti toisistaan. Kaikkien sidosryhmien tiedot ovat kokonaisuudessaan esitelty tämän loppuraportin liitteessä Hyödyt Edellä esitetty toimintamalli tarjoaa monia hyötyjä eri sidosryhmille. Tampereen kaupunki kykenee keskittämään toimintansa datavarantojen ja rajapintojen kehittämiseen, ja saa kaivattua tukea ja palvelua Välitoimijalta sisäiseen markkinointiin ja koulutukseen. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 16

17 Välitoimija toimii datan ja rajapinnan jakelun lisäksi pääasiallisena kontaktipisteenä kaikille loppukäyttäjille. Loppukäyttäjät hyötyvät koostetusta palvelusta, joka on tarjolla kaikille käyttäjille samasta paikasta ja on yhtenäinen. Ripeätoiminen Välitoimija parantaa laadukkaalla asiakaspalvelutyöllään Tampereen kaupungin palvelukuvaa. Kuvatun toimintamallin yhtenä tärkeänä hyötynä on ajan kuluessa kertyvä Q&A tietopankki (kuvassa 3 Q&A datasiilo), joka julkisena viestintäkanavan osana jakaa ohjeita ja kokemuksia loppukäyttäjille avoimen datan käyttöönottamisesta ja käytöstä. Sidosryhmä Tiedon tuottajat (Kaikki) Hyöty Saa palveluna heidän datansa jakamisen loppukäyttämisen. Saavat tukea ja apua datan avaamiseen. Pystyvät keskittymään oman datansa kehittämiseen. Tiedon tuottajat (erit. Tampereen seudun datavarantojen omistajat) Edellisen lisäksi toteuttavat avoimen datan valtiovallan julkishallinnon avoimelle datalle asetetut avaamisen tavoitteet. Tiedon tuottajat (Yritykset yms.) Saavat omat datansa julki yhteiseen rajapintaan, jota ylläpitää ulkopuolinen toimija (Välitoimija). Välitoimija Välitoimijalla on hyvä toiminnallinen sijainti tiedon tuottajien ja loppukäyttäjien välissä. Loppukäyttäjät Saavat avoimen datan käyttämällä rajapintaa, joka on yhtenäinen ja standardoitu. Ja myöhemmin lisättävät datat tulevat käyttämään samaa rajapintaa, joten kerran opittu rajapinta toimii uusien datavarantojen käyttämisessä. Sama rajapinta toimii yritysten avoimen datan, sekä mahdollisen jalostetun datan jakelussa. Muut sidosryhmät (Avoin Tampere ohjelma, Tampereen kaupunki, Tredea Oy) Välitoimijan tehtävät ja vastuut edesauttavat sidosryhmien avointa dataa liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 17

18 3.4 Esiselvityksessä toteutettu avoimen datan kysely Kysely (liite 2 ) suoritettiin Some kanavissa elokuun lopun ja syyskuun puolivälin aikana, kyselyn jakamiseen käytettiin sellaisia kanavia, (avoimen datan keskustelufoorumit ja jakelulistat) joiden käyttäjien voitiin olettaa ymmärtävän mistä avoimessa datassa on kyse. Kyselyyn tuli reilun kahden viikon aikana 78 vastausta. Yksi vastaaja saattoi rastittaa maksimissaan viisi vaihtoehtoa, mutta kaikki vastaajat eivät rastittaneet viittä vaihtoehtoa. Epäasiallisia vastauksia ei tullut. Jotkut vapaan tekstikentän ehdotukset avoimuudesta liittyvät enemmän hallintoon kuin avoimien datavarantojen hyödyntämiseen. Vastaukset on koottu ja listattu liitteessä 3. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 18

19 4 Jatkoehdotukset Jatkoehdotus yhteenveto HRI toimi hyvänä pohjana, mutta pelkän Datan avaaminen (selvityksen toteamus ) ei kuitenkaan johda ainakaan nopealla aikataululla merkittävään uusien palveluiden syntymiseen ja uusiin työpaikkoihin. Selvityksen aikana löytyi Tampereen seudulta selkeästi toimialakohtainen tutkimus, kehitys ja verkostohankkeita, joissa Datan toimialakohtaisella avaamisella ja sen kevyellä toimiala standardoinnilla voitaisiin saada aikaan nopeastikin uudenlaista globaaliakin liiketoimintaa. Kevyt standardointi tarkoittaa tässä vallitsevien standardien tunnistamista ja valintaa. Tarpeet eri toimialoissa ovat samankaltaisia, omin alueidensa syvempi osaaminen kuitenkin on toimialoilla itsellään, ja tarvitaan yhteinen välitoimija joka pystyy kokoamaan laajasti verkoston, jossa toimialakohtaiset määrittelyt ja tarpeet otetaan huomioon ja eri osaamiset kootaan toimimaan yhdessä. Tavoitteena on synnyttää hallittu laajan Avoimen Datan toimija (sisältää toimiala standardoidun Datan ) jollaista ei ole vielä missään muualla tässä laajuudessa toteutettu. Pilotiksi on lupautunut Tampereen kaupunki, jonka ympäristössä voidaan testata kokonaismallit, ja jonka hallitussa arkkitehtuurissa voidaan etsiä, luoda ja varmistaa tarvittavat prosessit. Samanaikaisesti pilotin kanssa, ja sen rinnalla, tehdään liiketoimintamalli ja suunnitelma mahdollisesta yhtiömallista välitoimijan rooliin. Uudenlaisen mallin syntymisen kannalta on välttämätöntä että mukana ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkiset toimijat yhdessä suunnitelmaa tekemässä. Vetovastuu Avoin Tampere ohjelma hyödyntäen alan yrityksiä. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 19

20 4.1 Lähteet Antti Poikola, Petri Kola, Kari A. Hintikka, Julkinen data johdatus tietovarantojen avaamiseen. Liikenne ja Viestintäministeriö. Saatavilla: pdf&title=Julkinen%20data Helsinki Region Infoshare Hallinto työryhmä: HRI:n organisointi pääkaupunkiseudulla. Helsinki Region Infoshare hanke. Tampere avoin data seminaari Helsinki Region Infoshare Apps4Hallinto konseptiluonnos. Saatavilla: apps4 hallintokonsepti Liitteet Liite 1 Toimintaympäristön sidosryhmät. Sidosryhmän kuvaus, rooli, tehtävät ja vastuut, saamat palvelut/tuotokset. Avoin Tampere ohjelman Avoin datan Toimintaympäristön sidosryhmät. Määrittelyssä on käytetty valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin suosituksen JHS179 määrittelypohjaa. Liite 2 Avoimen datan kyselylomake Liite 3 Kyselyn vastaukset Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 20

21 Liite 1 LIITE 1 Toimintaympäristön sidosryhmät. Sidosryhmän kuvaus, rooli, tehtävät ja vastuut, saamat palvelut/tuotokset. Avoin Tampere hankkeen Avoin datan Toimintaympäristön sidosryhmät. Määrittelyssä on käytetty valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin suosituksen JHS179 määrittelypohjaa. Sidosryhmät Päiväys Versio 1 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Sidosryhmätyyppi <Sidosryhmä> Avoin data toimijat Sidosryhmä Kuvaus Rooli Tehtävät ja vastuut Tiedon tuottajat Datavarantojen omistajat. Tampereen kaupungin eri laitokset ja virastot, joilla itsellään dataa avattavaksi. Myös yritykset (tai muut toimijat), joilla samankaltaista intressiä oman tietovarantonsa avaamiselle. Varsinaisen avattavan tiedon omistaja. 1) Avattavan tiedon valitseminen ja jalostaminen julkaistavaksi. 2) Kommunikoi tiedon muutoksista 'Clearing house ':lle. 3) Vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 4) Suorittaa vaadittavat toimenpiteet datan avaamiselle. 5) Käsittelee saamansa toive ja muutospyynnöt kiirellisyyskriteerien mukaisesti. Clearing house (ei ole olemassa nykytilassa) Tiedon jakelija (ei ole olemassa nykytilassa) Avattavan datan formaatin ja julkaisutavan hyväksyjä. Toimii sidosryhmien 'Tiedon tuottaja' ja 'Tiedon jakelija' välissä. Hyväksytyn datan jakelija loppukäyttäjille. Tiedon laadun varmistaja. 1) Datan vastaanottaminen tuottajilta. 2) Datan arviointi ja julkaisutavan hyväksyminen. 3) Avustaa ja ohjeistaa tiedon tuottajia tiedon avaamisessa. Tiedon jakelija käyttäjille. Toimii viestintärajapintana loppukäyttäjien kanssa. 1) Tiedon julkaisu käyttäjille 2) Ylläpitää data ja sovelluskatalogia. 3) Verkkopalvelun ylläpito. 4) Käyttajäpalautteiden ja toiveiden kerääminen ja analysointi 5) Analysoitujen ja koostettujen palautteiden ja toiveiden viestittäminen 'Tiedon tuottajille '. 6) Kyselyiden analysointi ja niihin vastaaminen sovitun ajan kuluessa. 7) Julkisen keskustelun ylläpitäminen, hallinta ja kontrollointi sosiaalisessa mediassa, kuten tätä varten luoduissa foorumeissa (esim. Facebook, LinkedIn). 8) Tuottaa ja ylläpitää avoin dataan liittyvää julkista dokumentaatiota kuten mm. Q&A tietoja, käyttöönotto ja käyttöohjeitaohjeistusta, referenssitietoja tehdyistä ja tekeillä olevista projekteista. 9) Datarajapintojen kehittäminen ja ylläpito. Rajapinta yhdenmukainen kaikille loppukäyttäjille. Standard muotoinen ja skaalautuva. 10) Ylläpitää omaa tietovarastoa, jossa varastoidaan ajanmukaisia kopioita 'Tiedon tuottajien ' datavarannoista. Tämän tehtävänä on datan tarjoaminen viiveettömästi loppukäyttäjille, ja samalla estää toiminnan häiriöt datan omistajille. 11) Kilpailuprojektien järjestäminen loppukäyttäjille. Ohjausryhmä Sidosryhmä Kuvaus Rooli Tehtävät ja vastuut Avoin Tamperehanke Rahoittaa ja koordinoi toimintaa Tampereen elinkeinon kehittämiseksi. Tampereen kaupunki Tredea Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille Tampereen elinkeinokeskuksen Tredean ja Tampereen kaupungin yhteinen hanke Tampereen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Datavarantojen omistaja ja avaaja. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö. Koordinoi avointa dataan liittyvää toimintaa yhtenä Avoin Tampere hankkeen osana. Hallinnoi kaupungin datavarantojen avaamista ja kehittämistä. Hallinnoi avoimeen dataan liittyvää toimintaa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Tuottaa laadukasta ja ajantasaista avoin dataa käyttäjien hyödyntämiseksi. Edesauttaa Avoin Tampereen hankkeen toteutumista. Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 21

22 Liite 2 Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 22

23 Liite 3 Osuuskunta Valomon toteuttama avoimen datan kysely: Kyselyyn tuli syyskuun (2012) kahden ensimmäisen viikon aikana 78 vastausta. Yksi vastaaja saattoi rastittaa maksimissaan viisi vaihtoehtoa, mutta kaikki vastaajat eivät rastittaneet viittä vaihtoehtoa. Kyselyn jakamiseen käytettiin sellaisia kanavia (avoimen datan keskustelufoorumit ja jakelulistat) joiden käyttäjien voitiin olettaa ymmärtävän mistä avoimessa datassa on kyse. Epäasiallisia vastauksia ei tullut. Jotkut vapaan tekstikentän ehdotukset avoimuudesta liittyvät enemmän hallintoon kuin avoimien datavarantojen hyödyntämiseen. Joukkoliikenteen infojärjestelmä 36 Joukkoliikenteen Reittiopas 26 Investoinnit 24 Talousarviodata 27 Tilinpäätösdata 24 Henkilöstön määrä toimialoittain 19 Hoitotakuun toteutumistilastot 19 Väestötilastot 22 Väestösuunnite 11 Kirjaston kokoelman käyttöön liittyvä data 18 (esim. teoskohtaiset lainaustiedot) Kirjaston teostiedot 12 Turvallisuus 15 Muuttoliike 11 Kestävän kehityksen indikaattorit 10 Liikuntapalveluiden käyttöaste 10 Liikuntapalveluiden kävijämäärät 4 Henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan 3 Alla vapaan tekstikentän vastaukset: Olisi hienoa jos SAP:n ostoreskontra julkaistaisiin, voisi tutkia tarkkaan mihin kunnan rahat menee ja mahdollisesti tehdä jotain analyysia vaihtoehtoisista rahankäyttötavoista. Ostopalvelujen määrä (henkilöt/eurot) toimialoittain Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ja asialistat ovat keskeinen osa päätösprosessien avaamista. Reittioppaan ohella myös seutuliikenteen reittioppaan tiedot, aikataulut ja reitit on avattava: Esim. Lamminpäässä Länsilinjojen linja 85 hoitaa käytännössä Tampereen joukkoliikenteen liikennöintiä, mutta sen vuorot eivät näy Tampereen joukkoliikenteen reittioppaassa. Pääkaupunkiseudun palvelukarttaa vastaava data olisi myös hyödyllinen: Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 23

24 4. Bussien GPS sijaintitieto 5. WLAN tukiasemien MAC osoitteet ja vastaava sijainnit paikkariippuvaisia palveluita vaarten Kaikki data avoimeksi. Avoimuuden kautta tehokkuutta ja läinäkyvyyttä, sekä uutta liiketoimintaa. Kaikki liikenteeseen liittyvä data saataville mahdollisimman reaaliaikaisena: liikennevalojen ohjausjärjestelmistä saatava data (induktiosilmukkadata, liikennevalojen tiladata), pysäköintitalojen sisään/uloslaskurit Koiraveron tuotto Koiraveron maksajamäärät 1. Terveyspalveluiden käyttöaste, tai kävijämäärät, palveluittain ja alueittain (mielenterveys, hammaslääkäri, neuvola, jne; Tammela, Hervanta, Tesoma, jne.) 2. Liikennemäärät ja ruuhkat jollain(?) mittarilla Kiinnostaisi tietää, minkälaisessa vaiheessa ratikan suunnittelu nyt on, kun ei ole kuulunut mitään vähään aikaan. Sosiaalitoimiston hyväksymä asumiskustannusten enimmäissumma yksinäiselle henkilölle (nyt 510 /kk). Kuuluu ehkä talousarviodataan. Päättäjien kytkökset eli jääviysasiat tiedoksi. Ei pitäisi istua päättämässä isojen firmojen asioista, jos kuuluu niiden hallituselimiin tai omistajiin. Terveyspalvelujen(esim terveyskeskusten) käyttöasteet Kaupunkimittaustiedot Mielestäni hyödyllisimpiä ovat tietoaineistot, jotka päivittyvät jatkuvasti ja jotka liittyvät ihmisten jokapäiväiseen elämään. Hammashoitoloiden täyttöaste, käynnit ja peruutukset Myönnetyt yhdistyksien toiminta avustukset 2012 ja arvio seuraavan vuoden toiminta avustuksien jaosta Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 24

25 /talousarvio. Miten toiminta avustukset on jaettu eri yhdistyksille. Myös toiminta avustuksien jako periaatteet (esim. työntekijän palkkaamiseen, mihin rahat voi käyttää jne ) Tampereen kaupungin tiedottaminen ei ole todellakaan ollut avointa mitä tulee esim. erilaisiin suunnitelmiin. Pikemminkin asiat on tuotu julkisuuteen vasta, kun ne on jo päätetty tavalla tai toisella. Jo suunnitteillakin olevista hankkeista pitää jakaa tietoa sekä kaupunkilaisille että tietenkin päättäjille. Kuinka esimerkiksi voi olla niin, etteivät kaikki päättäjätkään tiedä suunnitteilla olevasta tehostetusta hoidosta juuri mitään. Ovat itse myöntäneet sen. Julkisuuteen pitää tuoda tiedot esim. siitä, mistä kaikesta ja kuinka paljon tehostetun hoidon piiriin tuleva ihminen joutuu maksamaan mistäkin palvelusta. Se on luultavasti kuitenkin niin paljon, ettei juuri kenenkään eläke riitä maksuihin. Mistä loput? ja mistä rahat muuhun tarpeelliseen, hygieniaan, vaatteisiin ym? Kaikkeahan tehostettu hoito ei kata. Tunneliasioissa on myös tiedotettu hyvin niukasti. Monien valtuutettujenkin myönteinen kanta perustuu hyvin niukkoihin tietoihin. Ennen vaaleja pitää levittää kaikki olemassa oleva tieto kaikkien saataville. Nyt nähtyjen perusteluiden perusteella ei tunnelia todellakaan tarvita. Kaavoitussuunnitelmat yleensäkin pitää julkistaa jo siinä vaiheessa, kun vielä ehditään puuttumaan asiaan. Joukkoliikenteen kulurakenne, tuloutusrakenne. Puoluekannan lisäksi, nimettyjen kaupunginvaltuutettujen tekemien esitysten ja päätösten läpimenojen Avoin Tampere Avoimesti innovoiden 25

Esiselvitys HRI:n ja kansallisen palveluväylän suhteesta 15.12.2014 Loppuraportti

Esiselvitys HRI:n ja kansallisen palveluväylän suhteesta 15.12.2014 Loppuraportti Esiselvitys HRI:n ja kansallisen palveluväylän suhteesta 15.12.2014 Loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet... 4 1.2. Raportin sisältö ja rakenne... 5

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson seudun älykkään erikoistumisen 2020 esiselvitysraportti

Etelä-Kymenlaakson seudun älykkään erikoistumisen 2020 esiselvitysraportti Etelä-Kymenlaakson seudun älykkään erikoistumisen 2020 esiselvitysraportti Esiselvitys 31.3.2015 Tommy Ulmanen, Projektipäällikkö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu North European Logistics Institute Markus

Lisätiedot

Antti Poikola Petri Kola Kari A. Hintikka. Julkinen data. johdatus tietovarantojen avaamiseen

Antti Poikola Petri Kola Kari A. Hintikka. Julkinen data. johdatus tietovarantojen avaamiseen Antti Poikola Petri Kola Kari A. Hintikka Julkinen data johdatus tietovarantojen avaamiseen Case: Veropuu Kannen kuva: Peter Tattersall Veropuu Peter Tattersall voitti Suomen Kansalaisosallistujan työkalut

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia. KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere,

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia. KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

6aika -hankkeen Avoin data -projektin yrityspaneelin ensimmäinen kysely. tulosten analysointi ja tulevaisuuden suuntaviivoja

6aika -hankkeen Avoin data -projektin yrityspaneelin ensimmäinen kysely. tulosten analysointi ja tulevaisuuden suuntaviivoja 6aika -hankkeen Avoin data -projektin yrityspaneelin ensimmäinen kysely tulosten analysointi ja tulevaisuuden suuntaviivoja Turun yliopisto/projektiässät-tiimi Vesa Arki, Laura Pouru, Kathy Inkinen-Galang,

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Living Lab -toiminta Suomessa

Living Lab -toiminta Suomessa Aluekeskusohjelman verkostojulkaisu 3/2009 Living Lab -toiminta Suomessa Janne Orava aluekeskusohjelma innovaatio ja osaaminen -verkosto Living Lab -toiminta Suomessa Joulukuu 2009 Janne Orava, Javaro

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen LOPPURAPORTTI TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa Heikki, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen 1/23 TIIVISTELMÄ Projektin ja sita edelta vien esiselvitysvaiheiden

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014 Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Tietohallinnon strategisen

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

IBM s Smarter Cities Challenge. Helsinki Raportti

IBM s Smarter Cities Challenge. Helsinki Raportti IBM s Smarter Cities Challenge Raportti 1 Sisällysluettelo 3 1. Tiivistelmä 5 2. Johdanto 5 A. Smarter Cities Challenge -ohjelma 6 B. Smarter City Challenge -projekti 7 C. Projektin tavoite 7 D. Toimintatapa

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TEM raportteja 27/2011. Tukiverkon esitys työ- ja elinkeinoministeriön kansalaisyhteiskuntastrategiaksi

TEM raportteja 27/2011. Tukiverkon esitys työ- ja elinkeinoministeriön kansalaisyhteiskuntastrategiaksi TEM raportteja 27/2011 Tukiverkon esitys työ- ja elinkeinoministeriön kansalaisyhteiskuntastrategiaksi Esitys Lokakuu 2011 Tukiverkon esitys työ- ja elinkeinoministeriön kansalaisyhteiskuntastrategiaksi

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva Tiehallinto Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Selvitys Smart City -konseptista ja avoimen datan tilanteesta Suomessa

Selvitys Smart City -konseptista ja avoimen datan tilanteesta Suomessa Selvitys Smart City -konseptista ja avoimen datan tilanteesta Suomessa Niina Ruotsalainen Kaupan ja kulttuurin toimialan opinnäytetyö Tietojenkäsittely Tradenomi TORNIO 2014 3 TIIVISTELMÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 23.02.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1Johdanto 2 2Soveltamisala 3 3Termit ja määritelmät

Lisätiedot