Loppuraportti. Erja Kyllönen ja Anna-Maria Mansikka Nääsville ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Erja Kyllönen ja Anna-Maria Mansikka Nääsville ry"

Transkriptio

1 1 Kuntoklubi- hanke Yhteistyö- ja toimintaverkoston kehittäminen kehitysvammaisten ihmisten terveys- ja arkiliikunnan edistämiseksi Tampereella Loppuraportti Erja Kyllönen ja Anna-Maria Mansikka Nääsville ry

2 Erja Kyllönen, Anna-Maria Mansikka Kuntoklubi-hanke Yhteistyö- ja toimintaverkoston kehittäminen kehitysvammaisten ihmisten terveys- ja arkiliikunnan edistämiseksi Tampereella Nääsville ry Salhojankatu Tampere Kuvat: Nääsville ry

3 Tiivistelmä Kuntoklubi-hanke Yhteistyö- ja toimintaverkoston kehittäminen kehitysvammaisten ihmisten terveys- ja arkiliikunnan edistämiseksi Tampereella Nääsville ry on tamperelainen kymmenen sosiaalialan järjestön muodostama verkosto, jonka tarkoituksena on yhteistyössä kokeilla ja kehittää kotona selviytymistä edistäviä toimintoja tamperelaisten ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien tukemiseksi. Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nääsville ry:lle avustuksen kehitysvammaisten ihmisten terveyttä edistävän liikunnan hankkeelle. Kolmevuotisen hankkeen aikana kehitettiin kehitysvammaisten ihmisten sekä heidän palveluista vastaavien tahojen käyttöön terveys- ja arkiliikuntaa edistävä yhteistyö- ja toimintaverkosto, Kuntoklubi. Kuntoklubi- verkoston toimintaajatuksena on tukea, innostaa ja kannustaa kehitysvammaisia säännölliseen liikunnan harrastamiseen ja arkiliikuntaan sekä lisätä kehitysvammaisten palveluista vastaavien tahojen osaamista ja ymmärrystä säännöllisen liikunnan positiivisista vaikutuksista. Hankkeessa etsittiin ja kehitettiin luovia toimintamalleja ja luotiin tuki- ja kannustinkeinoja yhteistyössä mm. vammais- ja liikunta-alantoimijoiden, vapaaehtoisjärjestöjen, oppilaitosten sekä Tampereen kaupungin kanssa kehitysvammaisten arkiliikunnan ja liikunnanharrastamisen edistämiseksi, mm: järjestämällä kursseja ja koulutusta kehitysvammaisille henkilöille sekä heidän läheisilleen ja kehitysvammaisten ihmisten parissa toimiville (mm. Kuntoklubi-koulutukset, Jumppajelppi -vertaisohjaajatoiminta, Positiivinen pudottaja painonhallintamalli, Liikuntakaveri vapaaehtoistoiminta) järjestämällä tapahtumia ja ideapäiviä liikunnallisemman arjen toteuttamiseksi sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi palkitsemalla yksittäisiä henkilöitä tai yhteisöjä kehitysvammaisten liikunnanharrastamisen eteen tehdystä työstä (Vuoden liikuttaja palkinto) sekä huomioimalla aktiivisia liikkujia (Kuukauden kuntokasvo) Hankkeen avulla on saatu luotua uusia toimintatapoja sekä koulutettua uusia osaajia kehitysvammaisten ihmisten liikuttajiksi. Hankkeessa onnistuttiin lisäämään arki- ja terveysliikuntaa monessa kehitysvammaisten asumis- ja päivätoimintayksikössä. Kuntoklubi-verkoston tiedotuskanavana toimivat verkkosivut, jotka on toteutettu yhteistyössä Iltalinjalla-projektin asiakkaiden ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Verkoston toiminta jatkuu hankkeen jälkeen osana Nääsville ry:n kehitysvammaisille ihmisille suunnattuja toimintoja. Avainsanat: arkiliikunta, kehitysvammaiset, terveysliikunta, verkosto, verkostoituminen

4 1 JOHDANTO 6 2 KUNTOKLUBI-HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Kuntoklubi-hankkeen taustaa Kuntoklubi-hankkeen tavoitteet 8 3 KUNTOKLUBI-HANKKEEN TOTEUTTAMINEN Työntekijät Yhteistyöryhmä Rahoitus Tiedotus ja viestintä KUNTOKLUBI-VERKOSTON TOIMINTAMALLIT Kuntoklubi-koulutukset Liikuntaneuvonta Kuntokolmiokortti ja liikuntaan kannustaminen Ideapäivät Talviliikuntapäivä Liikuntakaveri-vapaaehtoistoiminta Jumppajelppi- vertaistoimintamalli Positiivinen pudottaja- painonhallintamalli Painonhallintaryhmät kehitysvammaisille henkilöille Painonhallintaohjauksen ideat koulutus Luova Liikunta -harrastekurssi Tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet 23 5 KUNTOKLUBI-HANKKEEN ARVIOINTIA Palautekyselyt ja vierailut Palautekysely kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen Palautekysely asumis- ja päivätoimintayksiköille Arviointia hankkeen toteutuksesta 32

5 6 LOPUKSI 33 LÄHTEET 35 LIITTEET 36 Liite 1. Kuntoklubi hankkeen yhteistyöryhmän jäsenet 36 Liite 2. Kuntoklubi-koulutus kehitysvammaisten ohjaajille 37 Liite 3. Liikuntatarjotin Liite 4. Kuntokortti 39 Liite 5. Loppukysely osallistuneille kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen 41 Liite 6. Loppukysely hankkeessa mukana olleille asumis- ja päivätoimintayksiköille 43

6 6 1 JOHDANTO Liikunta on tärkeää kaikille. Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on myönteisiä vaikutuksia terveyskuntoon ja terveyteen ja sillä voidaan ennaltaehkäistä tai hidastaa monien sairauksien syntymistä. Terveysliikunnan kansalliset suositukset kehottavat liikkumaan mahdollisimman monena päivänä viikossa ja suosittavat harrastamaan liikuntaa monipuolisesti huomioiden kestävyyskunnon, lihaskunnon ja arkisen aktiivisuuden. Ikääntyvien terveysliikuntasuosituksissa huomiota kiinnitetään lisäksi arjen toimintojen ylläpysymiseen, liikkuvuuden säilymiseen ja tasapainon hallintaan. (UKK-instituutti) Vaikka erityisryhmien liikunnassa korostuvat terveys ja toimintakyky, ovat liikunnan tavoitteet pääpirteissään samat kuin muillakin. Kehitysvammatutkimuksen kansainvälisen järjestön mukaan suositus pätee yhtälailla kehitysvammaisille ihmisille. (Verneri.net) Kehitysvammaisten ihmisten fyysinen suorituskyky ja terveys on usein heikko ja he liikkuvat kykyihinsä nähden liian vähän ja keskimäärin vähemmän kuin muu väestö, vaikka fyysistä estettä liikkumiselle ei olisikaan. Tämän ongelman taustalla on monia tekijöitä. Tarjolla ei useinkaan ole riittävää neuvontaa ja ohjausta liikuntaan ja ikääntymisen aikaansaamia muutoksia ei pystytä ottamaan riittävän hyvin huomioon palveluja suunniteltaessa. Huomioitavaa on lisäksi, että kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat usein tukea päivittäisissä toiminnoissaan, joten myös liikunnallisen elämäntavan omaksuminen vaatii ulkopuolista tukea ja kannustusta. Ikääntyessä liikkumisen hankaluudet lisääntyvät ja liikunnan merkitys toimintakyvyn kannalta korostuu. (Vesala ym. 2008) Kehitysvammaisten ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan monitasoista yhteistyötä ja verkostoitumista. Lisäksi tarvitaan tukea ja kannustusta paitsi kehitysvammaisille henkilöille itselleen omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen myös heidän parissaan työskenteleville mahdollistamaan säännöllisiä liikuntaharrastuksia ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Tarvitaan intoa, tietoa, uskoa ja halua tarjota mahdollisuuksia ja resursseja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisen ja mielekkään liikunnan harrastamiselle. Jotta tulevaisuudessakin kaikilla olisi vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan kuin nyt, tarvitaan yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä entistä enemmän. Käynnissä oleva palvelurakenteenuudistus tarjoaa tilaisuuden jakaa soveltavan liikunnan vastuuta ja toisaalta yhdistää voimia. Tämä tapahtuu verkostoja tihentämällä ja yhteistyötä tiivistämällä. Vastuu yhteistyön tiivistymisestä on ensisijaisesti kunnalla, joka koordinoi liikuntapalveluita. Yhtä hyvin yhteistyön käynnistäjänä voi olla kolmas sektori tai hanke. (Hölsömäki ) Nääsville ry:ssä haasteeseen vastattiin hakemalla avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriön terveyttä edistävän liikunnan hankerahoista. Helmikuussa 2011 avustus myönnettiin ja kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena oli kehittää kehitysvammaisten ihmisten sekä heidän palveluista vastaavien tahojen käyttöön terveys- ja arkiliikuntaa edistävä verkosto, Kuntoklubi.

7 7 2 KUNTOKLUBI-HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Kuntoklubi-hankkeen taustaa Nääsville ry on Tampereella toimiva kymmenen sosiaalialan järjestön muodostama verkosto, jonka tarkoituksena on yhteistyössä kokeilla ja kehittää kotona selviytymistä edistäviä toimintoja tamperelaisten ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien tukemiseksi. Toimintojen avulla pyritään edistämään asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, edesauttamaan heidän omatoimista selviytymistään ja ennaltaehkäisemään raskaiden palveluiden piiriin joutumista. Toiminnan peruspilareina ovat arjesta saadut kokemukset. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Tampereen kaupungin toiminta-avustuksilla sekä asiakasmaksuilla. Jäsenjärjestöjen, erityisesti Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n, kanssa verkostoitumalla Nääsville ry:ssä on viime vuosina panostettu ja kiinnitetty huomiota kehitysvammaisten ihmisten toimintakyvyn ennenaikaiseen heikentymiseen ja riittämättömään liikunnan harrastamiseen. Asiaa lähestyttiin alustavasti ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten tarpeista käsin ja selvitettiin kyselytutkimuksella keväällä Lisäksi vuodesta 2008 alkaen on kehitetty ja toteutettu ryhmämuotoista toimintaa ikääntyville kehitysvammaisille yhdistämällä Nääsville ry:n sekä jäsenjärjestöjen osaamista ja kokemusta kehitysvammaisten sekä ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn tukemisesta (Virkku-ryhmät). Kyselytutkimuksen, Virkku-ryhmistä saadun palautteen sekä jäsenjärjestöjen kokemusten perusteella muodostui selkeä käsitys siitä, että kehitysvammaisten ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan monitasoista yhteistyötä ja verkostoitumista, jossa huomioidaan sekä ennaltaehkäisevän terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitys että ikääntymismuutoksien tuomat haasteet toimintakyvyn ylläpitämiselle. Lisäksi tarvitaan tukea ja kannustusta paitsi kehitysvammaisille henkilöille itselleen omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen myös heidän parissaan työskenteleville mahdollistamaan kehitysvammaisten säännöllisiä liikuntaharrastuksia ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Näin virisi ajatus kehittää kehitysvammaisten sekä heidän palveluistaan vastaavien henkilöiden käyttöön Kuntoklubi-verkosto. Kuntoklubiverkoston toiminnan ydinajatuksena ovat toimivat ja sovellettavissa olevat käytännöt yleiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaneuvontaan sekä omatoimista, tuettua ja ohjattua liikuntaharrastusta tukeviin toimintatapoihin. Tähän kehittämistyöhön aukeni mahdollisuus Opetusja kulttuuriministeriön myöntämän hankeavustuksen myötä (2011). Tärkeimpänä yhteistyötahona hankkeessa Tampereen kaupungin kehitysvammaisten palveluiden ohella on alusta asti ollut Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry. Projektityöntekijän työpisteen sijainti Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n tilojen yhteydessä on mahdollistanut hedelmällisen ajatusten ja kokemusten vaihdon kohderyhmän tarpeista ja toiminnan suuntaamisesta. Muita yhteistyötahoja Kuntoklubi-verkostoa kehitettäessä ovat olleet mm. Tampereen Kaupunkilähetys ry, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen kaupungin liikuntapalvelut.

8 8 2.2 Kuntoklubi-hankkeen tavoitteet Kolmivuotisen Kuntoklubi-hankkeen tavoitteena oli kehittää kehitysvammaisten ihmisten sekä heidän palveluista vastaavien tahojen käyttöön terveys- ja arkiliikuntaa edistävä yhteistyö- ja toimintaverkosto Tampereelle. Alla olevassa kaaviossa Kuntoklubi-hankkeen tavoitteet, päämäärät ja keinot on kuvattu Arviointi avuksi projektityöhön -kirjassa (Hyttinen ) kuvatun hankkeen perusrakenteen mukaisesti.

9 9 Kuntoklubi- verkoston toiminta-ajatuksena on tukea, innostaa ja kannustaa kehitysvammaisia ihmisiä säännölliseen liikunnan harrastamiseen ja arkiliikuntaan sekä lisätä kehitysvammaisten palveluista vastaavien tahojen osaamista ja ymmärrystä säännöllisen liikunnan positiivisista vaikutuksista mm. järjestämällä tapahtumia, teemakursseja, ohjaajien koulutusta sekä organisoimalla vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Näin pyritään edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisemään kehitysvammaisille tyypillisen passiivisen elämäntavan aiheuttamia ongelmia (mm. ylipaino, psyykkiset ongelmat, ennenaikaiset ikääntymismuutokset liikkumis- ja toimintakyvyssä). Hankkeen pitkän ajan tavoitteena on lisätä, kannustaa ja tukea eri-ikäisten kehitysvammaisten ihmisten liikunnallista elämäntapaa ja arkiaktiivisuutta. Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien kehittäminen: Liikuntakaveri Jumppajelppi Arkiaktiivisuuden lisääminen: Asumis- ja päivätoimintayksiköiden aktiivisen arjen tukeminen Omaisten ja lähi-ihmisten tuen merkityksen korostaminen Positiivinen, luova ja voimavaralähtöinen lähestyminen Kuntoklubi-verkoston toiminnan tavoitteita Yhteistyön tiivistäminen: Tampereen kaupunki Paikalliset vammais- ja liikuntajärjestöt ja seurat Kansalaisopistot Oppilaitokset Motivointi- ja kannustinkeinojen kehittely: Kuntokortti Painonhallinta ym. teemakurssit Koulutukset Ideapäivät Esitellään ja palkitaan aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä Kuntoklubi-verkostoon voivat kuulua kaikki kiinnostuneet niin kehitysvammaiset henkilöt kuin heidän lähi-ihmisensä sekä kehitysvammaisten palveluita järjestävät tai niiden kehittämisestä kiinnostuneet tahot ja yhteisöt. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä Kuntoklubi-verkosto jatkaa toimintaansa Nääsville ry:n ylläpitämänä.

10 10 3 KUNTOKLUBI-HANKKEEN TOTEUTTAMINEN Kuntoklubi-hanke käynnistyi elokuussa Ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeessa lähestyttiin terveysliikuntaa arkiliikunnasta käsin järjestämällä koulutusta sekä asumis- että päivätoimintayksiköiden henkilökunnalle. Koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien toimesta monessa yksikössä arkinen aktiivisuus lisääntyi ja päivän askareiden lomassa tapahtuva liikkuminen esim. siivous, roskapussin vienti, kävely kotoa päivä- tai työtoimintaan kerryttivät liikuntasaldoa. Koulutukseen osallistuneiden asumis- ja päivätoimintayksiköiden kautta myös koko Kuntoklubiverkosto alkoi muodostua. Motivointi-, kannustus- ja tiedonjakamisen tavoitteita hankkeessa lähestyttiin erilaisten toimintamallien kehittämisen näkökulmasta. Ensimmäisenä toimintavuotena kehiteltiin painonhallintaan tähtäävää toimintamallia, kuntokorttia sekä tiedotus- ja motivointikanavana toimivia Kuntoklubin verkkosivuja. Toisena toimintavuotena pääpaino keskittyi vapaaehtois- ja vertaistoimintojen kehittämiseen ja verkoston laajentamiseen ja tunnetuksi tekemiseen mm. ideapäivien ja koulutusten kautta sekä verkkosivuja edelleen kehittämällä. Toisen toimintavuoden aikana Kuntoklubi-hankkeessa kehitellyn Kuntoklubi-verkoston toimintaidea jalostui ja yhä useampi kehitysvammaisten palveluista vastaava tai kiinnostunut taho tuli mukaan jollakin tavoin verkoston toimintaan. Tampereen kaupungin hallinnoimien yksiköiden lisäksi myös muut päivä- ja asumispalveluita tarjoavat tahot löysivät Kuntoklubi-verkoston. Kyseisistä paikoista osallistuttiin koulutuksiin ja tapahtumiin ja Kuntoklubi-verkoston positiivinen ja arkinen lähestymistapa terveysliikuntaan otettiin ilolla vastaan. Myös hankkeen idea monisyisen liikunnan tukiverkoston kutomisesta sai kiitosta monelta taholta. Kolmannen vuoden aikana projektityöntekijä vaihtui ja päätavoitteena oli hankkeen kahden kehittämisvuoden jälkeen Kuntoklubi-verkoston juurruttaminen osaksi Nääsville ry:n kehitysvammaisten toimintoja. Tavoitteena oli myös lisätä verkoston tavoitettavuutta ja tunnettuutta, selvittää hankkeen hyötyjä sekä vetää hankkeen tavoitteet, arviointi ja tulokset yhteen loppuraportin muotoon. 3.1 Työntekijät Hankkeen projektityöntekijänä toimi fysioterapeutti (AMK) Erja Kyllönen elokuusta 2011 heinäkuuhun Anna-Maria Mansikka, fysioterapeutti (AMK), toimi projektityöntekijänä hankkeen juurruttamis- ja raportointivaiheessa elokuusta 2013 joulukuuhun Hankkeen kustannusseurannasta ja hankeavustuksen mukaisesta etenemisestä lopullisessa vastuussa oli Nääsville ry:n kehittämispäällikkö Raili Ikävalko. 3.2 Yhteistyöryhmä Koska yhteistyön sekä hankkeen etenemisen seurannan helpottamiseksi säännölliset tapaamiset tietyn ydinryhmän kesken ovat eduksi, Kuntoklubi-hankkeelle päätettiin perustaa yhteistyöryhmä (Liite 1). Yhteistyöryhmän tavoitteena oli löytää käyttökelpoisia malleja tamperelaisten kehitysvammaisten ihmisten terveys- ja arkiliikunnan edistämiseksi. Ryhmä koostui avainhenkilöistä, jotka työssään keskittyvät joko kokonaan tai osittain kehitysvammaisten ihmisten

11 11 palveluiden ja/ tai terveyttä edistävien palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja järjestämiseen. Ryhmän kokoonpanossa huomioitiin kehitysvammaisten parissa työskentelevä lähihenkilöstö sekä heidän työnsä resurssit mahdollistavat, suunnittelevat ja päättävät tahot. Henkilövaihdokset mm. Tampereen kaupungin tilaajapuolella kuitenkin vaikeuttivat yhteydenpitoa, tiedonkulkua ja päättäjätason sitoutumista kehittämishankkeeseen ja yhteistyöryhmän tapaamisia oli harvakseen. 3.3 Rahoitus Kehitysvammaisten ihmisten terveyttä edistävän liikunnan hankkeelle haettiin projektiavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä syksyllä Helmikuussa 2011 Nääsville ry:lle myönnettiin OKM:n valtionavustus terveyttä edistävän liikunnan hankerahoista. Kolmivuotinen hanke sai avustusta yhteensä Tiedotus ja viestintä Paikallisena hankkeena Kuntoklubi-hankkeen tärkeä tiedotuskanava oli Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenkirje. Jäsenkirjeessä on tiedotettu säännöllisin väliajoin hankkeen etenemisestä ja mm. painonhallinta- ja liikuntaryhmistä ja tulevista tapahtumista sekä koulutuksista. Muita tärkeitä tiedotuksen ja markkinoinnin muotoja olivat henkilökohtaiset kontaktit (sähköposti ja vierailut) kehitysvammaisten palveluita tuottaviin ja järjestäviin tahoihin. Hankkeen aikana sitä on esitelty eri tapahtumissa mm. Apuvälinemessuilla Liikuntamaassa sekä Erityisryhmien palveluita tutuksi tapahtumassa maaliskuussa Kuntoklubi-hankkeesta on ollut lehtiartikkeli Tukiviesti-lehdessä heti käynnistysvaiheessa ja siitä tiedotettiin mm. vanhempien vertaistukiryhmässä. Kuntoklubi-verkoston tiedotuskanavana toimii yhteistyössä Tamk:n opiskelijoiden ja Iltalinjan asiakkaiden kanssa toteutetut verkkosivut, jonka sisältöä on kehitetty hankkeen aikana Kuntoklubi-verkoston verkkosivut on tehty yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin neloskierre-hankkeen ( ) kanssa. Hyvinvoinnin neloskierre-hankkeen tarkoituksena oli kehittää toimivampia hyvinvointipalveluita Pirkanmaalle tuomalla opiskelijat, opettajat, yritykset/organisaatiot ja asiakkaat yhteen. Hankkeessa yhdistyivät opiskelu, työelämä, käytännön kokemus ja uudet työympäristöt. Yhdessä Hyvinvoinnin Neloskierre-hankkeen työntekijöiden ja Tamk:n terveys- ja media-alan opettajien kanssa ideoitiin työpajatyyppinen toimintakokeilu, jossa monialainen opiskelijatiimi yhdessä kehitysvammaisista henkilöistä koostuvan ryhmän kanssa suunnittelivat Kuntoklubi-verkostolle omat nettisivut. Verkkosivujen julkaisun jälkeen ylläpito- ja jatkokehittelyvastuu siirtyi opiskelijoilta Kuntoklubi-hankkeelle. Hankkeen toisen vuoden aikana verkkosivuja kehiteltiin palvelemaan erityisesti kehitysvammaisten parissa työskenteleviä mm. liittämällä tietoa Kuntoklubi-verkoston toiminnoista ja tapahtumista. Sivujen rakenne on blogi-tyyppinen ja etusivulla näkyvät uusimmat ja ajankohtaisimmat julkaisut.

12 Tähän päädyttiin, jotta sivut innostaisivat vierailuihin säännöllisesti. Sivuilla esitellään säännöllisen epäsäännöllisesti viikon vinkki ja Kuukauden kuntokasvo. Tavoitteena on, että viikon vinkeistä muodostuu sivuille liikuntaideapankki, josta kehitysvammaiset itse tai heidän lähi-ihmisensä voisivat helposti löytää arkisia ideoita liikunnan lisäämiseen. Kuukauden kuntokasvona voi olla joku yksittäinen liikuntaa harrastava kehitysvammainen henkilö tai jokin ryhmä. Lisäksi sivuilla on Tamk:n mediaopiskelijoiden kehittelemä Super-Elli peli, joka opastaa terveellisiin ruokavalintoihin erilaisissa ympäristöissä. 12

13 13 4 KUNTOKLUBI-VERKOSTON TOIMINTAMALLIT Kuntoklubi-hankkeessa kehiteltiin terveyttä, arkiliikuntaa ja hyvinvointia edistäviä toimintoja, joista parhaimmat ja toimivimmat jäävät osaksi Kuntoklubi-verkoston ja Nääsville ry:n toimintaa hankkeen päätyttyä. Kuntoklubi-hankkeessa kehitellyt toimintamallit ja materiaalit voidaan ottaa käyttöön mm. asumis- ja päivätoimintayksiköissä. Kyseiset yhteisöt voivat hyödyntää toimintamalleja ja materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla. 4.1 Kuntoklubi-koulutukset Kuntoklubi-hankkeessa painotettiin alusta alkaen arkiliikunnan edistämistä. Ensimmäisenä järjestettiin neljän iltapäivän mittainen koulutus asumisyksiköiden ohjaajille. Tarkoituksena oli, että jokaisesta yksiköstä nimettäisiin 1-2 ohjaajaa Kuntoklubi-vastaaviksi, jotka omassa yksikössään vastaisivat liikunnallisen arjen toteutumisesta. Käytännössä tällainen järjestely oli hankala ja koettiin ehkä liian sitovaksi, joten jo seuraavaan päivätoimintayksiköiden vastaavaan nelipäiväiseen koulutukseen otetta muutettiin vielä positiivisempaan suuntaan. Toisena toimintavuotena järjestettiin kaksipäiväinen Kuntoklubi-koulutus, joka suunnattiin niille yksiköille, joiden ohjaajia ei aikaisempiin koulutuksiin ollut osallistunut. Koulutusta markkinoitiin Kuntoklubin

14 14 verkkosivuilla, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenkirjeessä ja tutustumiskäynneillä uusissa yksiköissä. Koulutukseen osallistui 20 eri ohjaajaa 10 eri yksiköstä sekä yksi alaa opiskeleva kehitysvammaisen nuoren omainen. Koulutuksen ensimmäisen päivän osallistujamäärä oli 17 ja toisen päivän 16 henkilöä. Koulutuksen teemoina olivat voimavaralähtöinen ja motivoiva lähestyminen terveysliikuntaan sekä liikunta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukena. Teemoja lähestyttiin terveys- ja hyvinvointiteorian ja keskustelujen kautta, mutta isoimmassa roolissa olivat kuitenkin käytännön harjoitukset (Liite 2). Kokonaisuudessaan koulutus sai osallistujilta kiitettävän arvion. Kiitosta saivat erityisesti harjoitukset, innostava ote ja hyvät arjen ideat, jotka ilmenevät mm. seuraavista kommenteista: Hyvä ja kiinnostava koulutus/ Lisää samanlaisia koulutuksia, olisi kiva kuulla, miten muut ovat arjessa työkaluja hyödyntäneet/ Harjoitteet sopivat niin ulos kuin sisälle/ ohjaajalle 10!/ Tekisi hyvää kaikille alalla toimiville, halvalla toimintaa, eikä ole rahasta kiinni, samalla Tyky-toimintaa/ KIITOS!/ Hyvä ja mielenkiintoinen, saisi olla lisää/ Selkeä kokonaisuus/ Todella kivaa, kun oli aikaa tehdä käytännön harjoituksia/ lisää tällaisia koulutuksia Koulutukseen osallistujien innokkuudesta ja aktiivisuudesta ja heidän antamasta palautteesta päätellen koulutus onnistui erinomaisesti. Huomion arvoista oli myös osallistujien pohdinta siitä, miten hyödyllinen tällainen koulutus olisi kaikille alalla työskenteleville. Palautteiden ja kokemusten perusteella on selvää, että koulutukset tulevat olemaan perusteltu osa Kuntoklubi-verkoston toimintaa hankkeen päättymisen jälkeenkin. 4.2 Liikuntaneuvonta Yhtenä hankkeen osa-alueena oli liikuntaneuvonta. Liikuntaneuvonta on viime vuosina alettu tunnistaa osaksi terveydenedistämistyötä muun elintapaneuvonnan rinnalla. Hyviä ja toimivia liikuntaneuvonnan käytäntöjä on kuitenkin toistaiseksi esitelty suhteellisen vähän. Eri toimijoiden tulee voida ylittää perinteisiä toimialarajoja mukaan olisi hyvä saada niin sosiaali- ja terveysalan kuin liikunta- ja vapaa-ajan toimijoita. Mitä tarkemmin kohderyhmä ja sen tarpeet voidaan määritellä, sitä tuloksekkaampaa liikuntaneuvonta voi olla. Liikuntaneuvonnan toteuttamisessa

15 15 keskeistä on tunnistaa yleiset terveysneuvonnan lainalaisuudet ja yrittää tarjota neuvontaa yksilöllisen tarpeen mukaan. (Koivuniemi, Suutari 2010) Hankkeen aikana koottiin yhteen kehitysvammaisille ihmisille soveltuvat ja suunnatut ohjatun liikunnan mahdollisuudet eli laadittiin ns. liikuntatarjotin (Liite 3), joka on näkyvillä verkkosivuilla. Liikuntatarjottimelle on koottu sekä Tampereen kaupungin että eri yhdistysten ja seurojen tarjoamia liikunnan mahdollisuuksia kehitysvammaisille ihmisille. Liikuntaneuvontaa toteutetaan verkkosivujen välityksellä niin, että ohjatun liikunnan mahdollisuuksista kertovan liikuntakalenterin ja linkkien lisäksi sieltä löytyy vinkkejä omaehtoisen sisällä tai ulkona tapahtuvan liikunnan harrastamiseen. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja lisätä kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen liikuntapalveluluiden tarjontaa ja liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia, selkiyttää eri toimijoiden roolia ja löytää uusia malleja, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin suosituksiin. Tarkoitus ei ollut pelkästään kehittää erityisliikunnan mahdollisuuksia vaan pohtia, miten kehitysvammaiset ihmiset voisivat harrastaa liikuntaa ohjatusti monenlaisissa ryhmissä ja liikuntapaikoilla. Tällaisesta kehityksestä kohti kaikille tarkoitettuja ns. inklusiivisempia liikuntapalveluita hyötyisivät monet erityisryhmät. OKM:n alainen Erityisliikunnan jaosto (ELJ, 2005) on kuvannut inkluusion tarkoittavan kaikkien ihmisten tasavertaista mahdollisuutta osallistua yhteiseen ja yleiseen liikuntaharrastukseen. Inklusiiviset liikuntapalvelut lisäävät jokaisen ihmisen mahdollisuuksia valita itselleen sopiva tapa harrastaa liikuntaa ja tätä edistävät sellaisten matalan kynnyksen ryhmien lisääntyminen, jotka eivät perustu kilpailuun tai vertailuun. (Saari, A. 2011) Inklusiivisen liikuntatoiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä ja hidasta työtä, jossa täytyy samanaikaisesti vaikuttaa moniin toimintaympäristöihin, järjestösektoreihin, palvelujen tarjoajiin ja alan koulutukseen sekä kehittää esteetöntä ja turvallista toimintaympäristöä ja muita inkluusiota edistäviä olosuhteita. (ELJ, 2005) Varsinkin itsenäisesti asuville, lievästi kehitysvammaisille ihmisille, yhteiskuntaan integroitumisen vuoksi olisi tärkeää päästä huolehtimaan terveydestään tasa-arvoisesti. Kuntoklubi-hankkeessa ajatusta lähdettiin viemään eteenpäin järjestämällä kehitysvammaisille ihmisille soveltuvien liikuntapalveluiden kehittämispalaveri, jossa oli tarkoituksena eri toimijoiden kanssa yhdessä pohtia liikunnan mahdollisuuksia. Palaveriin osallistui ainoastaan muutama innostunut ryhmäliikuntaa järjestävä taho ja heidän kanssaan pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia. Jatkossa soveltavaan liikuntaan ja erilaisten liikkujien kohtaamiseen perehdyttävä kurssi liikuntapalveluita tarjoavien tahojen ohjaajille olisi paikallaan.

16 Kuntokolmiokortti ja liikuntaan kannustaminen Hankkeessa haluttiin kehittää kehitysvammaisille ihmisille selkeä tapa seurata liikuntasuorituksia sekä innostaa liikkumaan. Kuntokolmio- kortin (Liite 4) tavoitteena on kannustaa ja motivoida suositusten mukaiseen terveysliikunnan harrastamiseen joka kuukausi. Kuntokolmio-kortin täyttäminen on mielekästä ja sen avulla voidaan helposti seurata terveysliikuntasuositusten toteutumista. UKKinstituutin laatima liikuntapiirakka havainnollistaa liikuntasuositukset konkreettisesti. Siitä ilmenee, että viikoittain on suositeltavaa pitää yllä arkista aktiivisuutta, lisätä kuntoa reippaalla kestävyysliikunnalla sekä parantaa lihaskuntoa ja liikehallintaa kunnolla kuormittavalla liikunnalla. Liikuntasuoritusten merkitsemisessä Kuntokolmioon voi käyttää värikoodeja sen mukaan millaista liikuntaa on harrastanut. Kuntokolmiota voidaan käyttää yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti ja sen avulla voidaan motivointikeinona käyttää myös palkitsemista. Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat usein motivointia ja tukea liikkumiseen ja esim. liikuntatapahtumiin osallistuminen saattaa jäädä, koska omiin kykyihin ei uskota. Keväällä 2014 Kuntoklubi-hankkeessa kerättiin kasaan lenkkiporukka, joka kokoontui huhti- ja toukokuussa viikoittain noin tunnin kestävälle kävelylenkille. Lenkillä osallistujat saivat uskoa ja varmuutta omaan jaksamiseen. Loppuhuipennuksena halukkaat osallistuivat yhdessä projektityöntekijän kanssa esteettömälle Likkojen Lenkille (3,6 km). Yhteensä lenkille osallistui 15 kävelijää, joista osa kehitysvammaisten ihmisten parissa työskenteleviä. Kokeilu oli onnistunut ja useampi kävelijä kertoi olevansa positiivisesti yllättynyt omasta jaksamisestaan. 4.4 Ideapäivät Kuntoklubin Ideapäivät ovat kaikille avoimia tapahtumia, joissa erilaisia liikuntamuotoja pääsevät kokeilemaan niin kehitysvammaiset henkilöt kuin heidän lähi-ihmisensäkin. Tavoitteena olisi päivä, jossa kohtaisivat niin asumis- ja päivätoiminnan väki kuin läheisetkin. Käytännössä tällaisen ajankohdan löytäminen on haastavaa. Viikonloppuisin ja iltaisin pois laskuista jäävät päivätoiminnot, päivällä mukaan eivät pääse läheiset. Ensimmäiset ideapäivät järjestettiin ulkoliikunta- ja puistokuntoiluteemalla kesäkuussa Ideatapahtumille oli suunniteltu kolme eri ajankohtaa, jotta halukkaat pääsisivät mukaan. Iltatapahtumat peruuntuivat. Päivätapahtuma toteutui ja paikalla oli iso porukka yhdestä päivätoimintakeskuksesta. Syksyn 2012 ideapäivän suunnittelussa panostettiin enemmän mm. markkinointiin. Marraskuun sisäliikunnan ideoita esittelevää ideapäivää mainostettiin pitkin syksyä ja se keräsikin kiitettävän

17 17 määrän osallistujia. Paikalla oli n. 50 henkilöä, joista n. 35 oli kehitysvammaisia ihmisiä ja 15 heidän ohjaajiaan. Ideapäivän tarkoituksena oli tehdä Kuntoklubi-verkostoa tunnetuksi ja esitellä erilaisia liikunnallisia vinkkejä. Päivän aikana esiteltiin istumatansseja, taichi-harjoittelua, kuntosalija tasapainoharjoittelua sekä pilatesta. Ohjaajina toimivat Nääsville ry:n fysioterapeutit. Paikalla oli myös Tevella Oy:n pienharjoitteluvälineiden edustaja. Päivä oli onnistunut ja ajankohta ilmeisen hyvä. Kevääksi 2013 oli jälleen suunnitteilla ulkoliikunnan ideatapahtuma, jossa oli tarkoitus julkistaa ja palkita myös Positiivinen pudottaja- ryhmän voittaja. Päällekkäisten tapahtumien ja markkinointivaikeuksien vuoksi tapahtuma kuihtui Positiivinen pudottaja- ryhmän päättäjäisiksi. Jatkossa on järkevää panostaa yhteen hyvin suunniteltuun ja markkinoituun Kuntoklubitapahtumaan vuodessa. Hankkeen päätöstapahtuma järjestettiin Tampereella Nuutisaran toimintakeskuksessa toukokuussa Tapahtumaan osallistui noin 70 kehitysvammaista henkilöä, läheistä ja heidän parissaan työskentelevää. Tapahtumassa eri asumis- ja päivätoimintayksiköt esittelivät käyttöön ottamiaan Kuntoklubi-hankkeessa kehiteltyjä toimintamalleja. Lisäksi tapahtumassa palkittiin vuoden liikuttaja ja kokeiltiin Nia-tanssia. Tapahtumassa oli rento ja iloinen tunnelma ja jäi tunne, että osa kehitellyistä toimintamalleista on todella löytänyt paikkansa osana arkea Talviliikuntapäivä Kuntoklubi-hankkeen työntekijä on ollut mukana suunnittelemassa ja järjestämässä yhteistyössä Suomen vammaisurheilu- ja liikunta VAU:n, Pirkanmaan vammais- ja kansanterveysjärjestöjen sekä Tampereen liikuntapalveluiden kanssa Talviliikuntapäivää neljänä peräkkäisenä vuonna ( ). Maksuton tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille liikkujille. Ohjelmassa on ollut mm. erilaisten talviliikuntalajien kokeilua sekä leikkimielisiä kisailuja, mäenlaskua sekä mahdollista kokeilla erilaisia liikunnan apuvälineitä, kuten hiihto- tai luistelukelkkaa.

18 Liikuntakaveri-vapaaehtoistoiminta Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat useimmiten apua ja tukea sekä liikuntaharrastuksensa mahdollistamiseen että arkiseen liikuntaan. Asumispalveluiden henkilökuntamitoitus ei aina riitä toimintakyvyltään ja liikkumistottumuksiltaan eritasoisten henkilöiden liikunnan ohjaamiseen tai aktiivisen arjen mahdollistamiseen. Kuntoklubi-hankkeessa ajateltiin, että vapaaehtoistoiminnasta voisi saada apua tähän tilanteeseen. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja yhteistyötä oli tarkoitus viritellä jo hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena, mutta suunniteltu vapaaehtoistoiminnan te ta peruuntui osallistujien puutteen vuoksi ja ajatus laitettiin hetkeksi muhimaan. Omaisten toiveita ja asuntoloiden tarpeita kuunnellen syntyi ajatus Liikuntakaveritoiminnasta. Liikuntakaveri-toiminnan ideana on, että kehitysvammainen henkilö saa ystäväkseen ja liikunnan harrastamisen tueksi suunnilleen samanikäisen, samanhenkisen ja samaa sukupuolta olevan vapaaehtoisen liikuntakaverin. Kyseessä ei ole avustajatoiminta, vaan kaverukset harrastavat yhdessä liikuntaa, joka on molempien mieleen. Idea perustuu yhdenvertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Molemmat vastaavat harrastuksen aiheuttamista kustannuksista itse ja hyötyvät liikunnasta mahdollisimman tasaveroisesti. Kuntoklubi-hankkeen toisena toimintavuotena oli tarkoitus toteuttaa Liikuntakaveri-toiminnan pilottikokeilu. Pilottikokeilun tavoitteena oli ennen kaikkea tehdä näkyväksi olemassa olevaa kehitysvammaisten parissa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa positiivisessa hengessä, jotta saataisiin mukaan lisää innokkaita vapaaehtoistyöntekijöitä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää Liikuntakaveri-toiminnasta helposti toimiva ja houkutteleva vapaaehtoistoiminnan muoto, jota voisivat käyttää hyväkseen niin yksittäiset kehitysvammaiset henkilöt kuin yhteisötkin. Tarkoituksena oli järjestää Liikuntakavereiksi ryhtyville perehtymiskoulutusta ja kaveripareille yhteisiä liikunnallisia tapaamisia sekä mahdollisesti myös alennuksia joistakin liikuntapalveluista. Liikuntakaveri-pilottikokeilun yhteistyötahoksi valikoitui Tampereen Kaupunkilähetys ry, jonka laajaan palveluntarjontaan kuuluvat kehitysvammaisten asumis-, päivä- ja vapaa-ajan toiminnot, joiden lisäksi yhdistyksellä on pitkä kokemus vanhuspuolen vapaaehtoistoiminnasta. Yhteistyötahoiksi houkuteltiin myös mm. oppilaitoksia sekä vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjä, mutta ennakkoluulot kehitysvammaisten kanssa työskentelystä sekä oppilaitosten yhdistymisen aiheuttamasta ajanpuutteesta johtuen liikuntakaveri-idea ei saanut kyseisten tahojen parissa väkeä liikkeelle. Tampereen Kaupunkilähetys ry:n yhteisöstä sen sijaan löytyi muutamia vapaaehtoisesti kehitysvammaisten ystäviensä kanssa uimahallissa ja kuntosalilla käyviä henkilöitä, jotka osallistuivat Liikuntakaveri-toiminnan infotilaisuuteen. Tilaisuudessa pohdittiin, mistä löytää muutama henkilön lisää ja ilmapiiri oli positiivinen ja innostunut. Sovimme kevään kestävästä pilottikokeilusta, jossa vapaaehtoisuuteen perustuvat yhteiset liikuntakerrat raportoitaisiin ja lisäksi yhdessä pohdittaisiin miten toiminta saataisiin houkuttelevaksi. Päivämäärä perehdytyskoulutusta varten sovittiin, mutta henkilöt kokivat sitoutuvansa toimintaan liikaa ja näin ollen koulutus peruuntui. Näkökulma on ymmärrettävä ja sitoutumisenpelko onkin yksi vapaaehtoistoiminnan jarruista. Vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen on pitkäjänteistä työtä ja tällaisen erityisryhmän ollessa kyseessä, työ monin verroin haastavampaa. Tästä syystä Kuntoklubi-hankkeessa piti laittaa välimerkki Liikuntakaveri-toiminnan kehittelylle ja keskittyä muihin kehitteillä oleviin toimintoihin. Koska Liikuntakaveri-toimintaa varten ehdittiin jo laatia materiaalia ja konsepti on hyvin suunniteltu,

19 19 olisi ollut sääli heittää ajatusta kokonaan menemään. Ideaa voidaan jatkossa soveltaa esimerkiksi niin, että kehitysvammaisten asumisyksiköt voivat hyödyntää Liikuntakaveri-ajatusta ja -materiaalia järjestäessään avoimien ovien päiviä ym. tapahtumia, joihin toivotetaan tervetulleiksi myös lähialueen asukkaita. Pienellä paikallisella arjen tasolla Liikuntakaveri-idea voisi toimia paremmin. Toisaalta voimat voisi yhdistää joidenkin vapaaehtois- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja jatkossa miettiä saisiko yhteistyöllä enemmän aikaan. 4.6 Jumppajelppi- vertaistoimintamalli Kuntoklubi-hankkeen toisena toimintavuotena kiinnitettiin vapaaehtoistoiminnan kehittämisen lisäksi huomiota myös vertaistoiminnan mahdollisuuksiin. Kuntoklubi-verkosto järjesti keväällä 2013 ensimmäisen Jumppajelppi-toimintamalliin kuuluvan koulutuksen. Jumppajelppi-toimintamallissa ideana on, että liikunnasta innostuneet ja aktiiviset kehitysvammaiset henkilöt innostaisivat omalla esimerkillään omissa yhteisöissään (asuntola, päivätoiminta, harrastuskerho jne.) muita liikkumaan ja huolehtimaan terveydestään. Lisäksi Jumppajelpit voivat omien kykyjensä mukaisesti osallistua esimerkiksi säännöllisten jumppahetkien ohjaamiseen joko itsenäisesti tai ohjaajien avulla. Jumppajelppi-koulutuksen on tarkoitus olla samalla myös toimintamalli-koulutus, joka antaa valmiudet soveltaa jumppajelppi-toimintamallia omissa yhteisöissä parhaaksi katsomalla tavalla. Siksi on suositeltavaa, että koulutuksiin osallistuu vertaisohjaajien lisäksi aina myös yhteisön ohjaaja/ ohjaajia. Kevään yhden päivän Jumppajelppi-koulutukseen osallistui 7 kehitysvammaista henkilöä ja 2 ohjaajaa kahdesta eri päivätoimintayksiköstä. Teoria pidettiin hyvin yksinkertaisena ja keskustellen käytiin läpi mm. mitä kaikkea liittyy hyvinvointiin, mitä hyötyä on liikunnallisesta elämäntavasta ja miten kannustaa muita liikkumaan. Käytännön liikuntavinkit olivat helppoja tuolijumppaohjeita sekä erilaisin helpoin välinein tehtäviä harjoituksia, myös musiikin käyttöä harjoiteltiin. Vertaisohjaajat osallistuivat sekä koulutuksen teoria- ja keskusteluosuuteen että käytännön harjoituksiin todella aktiivisesti ja innostuneesti. He olivat tyytyväisiä koulutukseen ja saivat todella paljon ideoita liikunnalliseen kannustukseen. Koulutuksesta saatua palautetta: Olemme pitäneet vertaisohjaajakoulutuksesta yhteisen palautetuokion. Muistelimme yhdessä päivän antia, keskustelimme ja teimme käytännössä harjoitteita. Kaikki koulutuksessa olleet ovat pitäneet pienen jumppahetken keskuksen muille asiakkaille. Innostusta riittää!! Koulutuspäivä on kaiken kaikkiaan saanut hyvää palautetta. Tässä muutama asia: teoriaa oli sopivasti, käytäntö opetti parhaiten, selkeää opetusta, köysijumppa oli uutta ja kivaa, uusia vinkkejä tuli paljon, sopivan mittainen päivä, mukavaa, että ilmapallopelko oli huomioitu! Kiitokset vielä mukavasta ja liikunnallisesta päivästä! Kuten palautteistakin ilmenee, koulutus oli erittäin onnistunut. Koulutuspäivän kokemus ja siitä saatu positiivinen palaute sekä se, että ideat ja vinkit on heti otettu käyttöön, osoittaa, että kyseessä on erittäin toimiva malli arkiliikunnan edistämiseksi. Huomionarvoista oli, että jo koulutuksen aikana vertaisohjaajat pohtivat yhdessä, miten jakaa vastuuta jumpan ohjaamisesta, sekä kyselivät käytössä olevista välineistä ja voisiko sellaisia hankkia jne. Tällainen aktiivisuus ja innostus tarttuu herkästi muihinkin ja voi olla tehokkaampikin motivointikeino kuin pelkkä ohjaajien kannustus.

20 Positiivinen pudottaja- painonhallintamalli Nääsville ry:ssä v kehitysvammaisten asumis- ja päivätoimintayksiköihin tehdyn kyselyn perusteella ylipaino-ongelmat ovat yksi yleisimmistä toimintakykyä heikentävistä ongelmista kehitysvammaisten ihmisten keskuudessa. Asumis- ja päivätoimintayksiköiden henkilökunta toivoi erityisesti apua ja tukea kehitysvammaisten asiakkaidensa motivointiin. Kuntoklubi-hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää toimintamalleja, joiden avulla kehitysvammaisia ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi ja tarjota heidän ohjaajilleen ja omaisilleen tietoa ja ideoita siitä, miten parhaiten tukea asiakkaitaan Painonhallintaryhmät kehitysvammaisille henkilöille Ensimmäinen painonhallintaryhmä toteutettiin Tampereen Soroptimistiklubin rahoittamana nuorille kehitysvammaisille naisille. Ryhmä toteutettiin vesiliikuntajakson osalta yhteistyössä Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden kanssa ja mukana oli Tampereen Kehitysvammaisten tuki ry:n tuntiohjaajia avustajina. Tästä ns. pilottiryhmästä saatujen kokemusten perusteella painonhallintaryhmästä kehiteltiin laajempi vuoden kestävä seurantapaketti, joka sai nimekseen Positiivinen pudottaja. Positiivinen pudottaja- painonhallintaryhmän tavoitteeksi muodostui omasta terveydestä huolehtiminen sekä säännöllisestä liikunnasta innostuminen. Painonpudotustavoitteet laaditaan henkilökohtaisesti. Keväällä 2014 käynnistyi järjestyksessä neljäs Positiivinen pudottaja -painonhallintaryhmä. Kurssin ohjelma on muodostunut niin, että se alkaa henkilökohtaisella haastattelulla ja alkumittauksilla, jolloin selvitetään mm. ruokailu- ja liikuntatottumuksia, tehdään toimintakykytestejä ja kehonkoostumusmittaus. Viikoittaisilla Pudottajatreffeillä ohjelmassa on vaihtelevaa liikuntaa, asiaa painonhallinnasta sekä kuukausittaiset punnitukset. Lisäksi ohjelmaan kuuluu retki kauppaan, jossa ohjataan terveellisiin valintoihin ostoksia tehdessä. Kuntokolmio kortteja täytetään koko kurssin ajan. Kaksi ensimmäistä Positiivinen pudottaja-painonhallintakurssia sisälsivät myös vesiliikuntajakson yhteistyössä Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden kanssa (6 kertaa). Kaikkiin toimintoihin on toivotettu tervetulleiksi myös omaiset, ohjaajat ja avustajat. Alkuinfossa painotetaan lähituen merkitystä, omaehtoista liikuntaa sekä ennen kaikkea positiivista asennetta. Vuoden kestävän kurssin lopuksi tehdään loppumittaukset ja -haastattelut. Päättäjäiskerralla palkitaan Positiivisin pudottaja. Palkinnon kriteerinä on painonpudotustulos, positiivinen asenne ja Kuntokolmio-kortin aktiivinen täyttäminen. Tulokset painonhallinnassa ovat olleet tähän mennessä vaihtelevia. Parhaimman painonpudotuksen saavuttanut sai painon laskemaan 13 kg vuoden aikana. Vaikka

21 21 painonpudotustulokset eivät ole olleet suurella osalla kovinkaan rohkaisevia, on toimintakykytesteissä tullut parannusta lähes kaikilla. Säännölliset viikoittaiset liikuntahetket, joissa koko kehoa haastetaan harjoittelemaan arkiliikuntaa tehokkaammin, ovat lisänneet ryhmäläisten liikkumisvarmuutta ja tähän mennessä saaduissa palautteissa kerrottiinkin kunnon ja jaksaminen parantuneen, liikkumisen helpottuneen ja reipastuneen ja hengästymisen helpottaneen. Ryhmäläisiltä saadun palautteen perusteella ryhmässä on ollut mielekästä käydä ja ryhmäläiset ovat oppineet terveellisiä elämäntapoja mm. niin, että osaavat hyvin erottaa terveelliset ja epäterveelliset ruoat toisistaan. Tähän mennessä saaduissa palautevastauksissa kaikki ryhmäläiset ilmoittivat onnistuneensa muuttamaan ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan mm. annoskokoja pienentämällä, herkkuja vähentämällä ja kasvisten, hedelmien ja marjojen syömistä lisäämällä. Ryhmäläiset onnistuivat tekemään pieniä muutoksia painonhallinnan tueksi, mutta tehokkaat askeleet jäivät ottamatta. Pudottajatreffeillä opittuja asioita siis pystytään hyvin omaksumaan ja siirtämään hetkellisesti käytännön tasolle, mutta omissa arkipiireissä valinnat tehdään vanhojen totuttujen tapojen mukaisesti, kun lähituki puuttuu. Tästä havainnosta syntyi idea, jossa Positiivinen pudottaja- painonhallintamalli koostuu sekä kehitysvammaisille ihmisille suunnatusta kurssimuotoisesta toiminnasta että omaisille ja ohjaajille suunnatusta painonhallinnan ohjaukseen tukevasta koulutuksesta Painonhallintaohjauksen ideat koulutus Keväällä 2013 järjestettiin asumis- ja päivätoimintayksiköiden ohjaajille iltapäiväkoulutus, jonka aiheena olivat painonhallinnanohjauksen haasteet ja ideat. Koulutusta markkinoitiin myös omaisille. Koulutukseen osallistui yhteensä 7 ohjaajaa kahdesta asumis- ja kahdesta päivätoimintayksiköstä. Koulutuksessa pureuduttiin kehitysvammaisten ihmisten painonhallinnan haasteisiin, esiteltiin Positiivinen pudottaja-painonhallintamallia sekä käytännöllisiä ideoita painonhallinnan tueksi ja asiakkaiden motivoimiseksi. Koulutukseen osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen antiin, palautekyselyssä koulutuksen hyödynnettävyyden osallistujat

22 22 arvioivat hyväksi ja kiinnostavuuden ja koulutusjärjestelyt kiitettäväksi. Kokonaisuudessaan koulutukselle annettiin kiitettävä arvosana. Näiden kokemusten myötä hioutui Positiivinen pudottaja- painonhallintamallin idea. Painonhallintamallissa huomioidaan kehitysvammaisten ihmisten ylipaino-ongelmat ja painonpudotuksen haasteet, joita ovat liikunnan vähäisyys, tarkoituksenmukaisen lähituen puuttuminen sekä motivaatio-ongelmat. Haasteita lähestytään kahdesta suunnasta: Positiivinen pudottaja -painonhallintakurssit kehitysvammaisille henkilöille jatkuvat Kuntoklubi-verkoston toimintana ja lisäksi tarjolla on koulutusta ohjaajille ja lähi-ihmisille. Positiivinen pudottaja- koulutus tarjoaa valmiuksia ja ideoita kehittää ja toteuttaa omassa yksikössä painonhallintaan tähtäävää toimintaa. Koulutukset soveltuvat niin asumis- tai päivätoimintayksiköiden ohjaajille kuin harrastustoiminnan ohjaajillekin. Omaiset ja henkilökohtaiset avustajat saavat myös koulutuksesta hyviä eväitä tukea kehitysvammaista asiakastaan / omaistaan painonhallintaprojektissa. Esimerkiksi asumisyksiköissä voidaan toteuttaa kampanjoita, joissa omaiset otetaan mukaan painonhallintaprojektiin ja tähän kampanjaan hyvänä lähtölaukauksena voi toimia kyseinen koulutus. 4.8 Luova Liikunta -harrastekurssi Luovan liikunnan harrasteryhmä järjestettiin SLU:n Seuratuki avustuksen turvin Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n uutena harrastekurssina yhteistyössä Kuntoklubi-hankkeen kanssa. Ryhmä kokoontui syyskaudella 2012 kahdeksan kertaa ja kevätkaudella kertaa. Ryhmään osallistui kahdeksan kehitysvammaista aikuista. Luovan liikunnan harrasteryhmässä tavoitteena oli luovan liikunnan keinoin kehittää osallistujien kehontuntemusta sekä tarjota uudenlaisia liikunnallisia elämyksiä. Luovassa liikunnassa ammennettiin ideoita musiikista sekä erilaisista luovista liikuntamuodoista. Ryhmässä liikuttiin omien kykyjen mukaan tavoitellen liikunnan iloa, sujuvuutta ja luovuutta. Jokaiseen kertaan kuului myös kehonhuolto lämmittelyineen ja venytyksineen sekä loppurentoutus. Ryhmäkerrat aloitettiin aina samalla tavalla ringissä jumppamatoilla istuen. Kävimme läpi ryhmäkerran teeman ja herättelimme kehon taputellen, ravistellen, venytellen ja lämmittelimme piirissä seisten. Jokaisella kerralla toistui myös oma liike -harjoitus, jossa jokainen vuorollaan keksi oman liikkeen, jonka kaikki muut ryhmäläiset sitten toistivat. Herättelyn ja lämmittelyn jälkeen oli teemaosuuden aika. Ryhmäkerran lopuksi venyteltiin ja tehtiin teemaan sopiva rentoutusharjoitus.

23 23 Johtuen ryhmäläisten erilaisista kyvyistä, ohjausta tuli koko ajan huomioida sekä verbaalisesta että non-verbaalisesta näkökulmasta. Liikkeen tuottaminen ja tilan käyttäminen oli vielä syyskaudella monelle haastavaa. Haasteena oli erityisesti löytää liikeilmaisuun kannustavia mielikuvia. Ringissä tehtävät harjoitukset tuntuivat sujuvan helpommin, kun kaikki näkivät toisensa ja tilan hahmotus oli näin ollen selkeämpää. Kevään aikana liikeilmaisu selvästi helpottui ja tuttujen toimintarutiinien tuoman turvallisuuden varassa uudetkin kokeilut onnistuivat yllättävän hyvin. Kurssilaisten keskinäinen luottamus ja hyvä yhteishenki näkyivät erityisesti tunteiden ilmaisuun liittyvissä tilanteissa: suru, myötätunto, ilo ja kannustaminen näytettiin vapautuneesti. Myös liikeilmaisultaan haastavammat, kuten tunteiden ilmaisuun ja kehon monipuoliseen käyttöön liittyvät harjoitukset alkoivat kevätkaudella sujua entistä luontevammin. Yksin, pareittain tai ryhmänä toimiminen onnistui hyvin. Kaikkein eniten ryhmäläiset nauttivat musiikin ja tuttujen mielikuvien yhdistymisestä. Ryhmäläisten mielestä parhaiten mieleen jääneet teemat olivat lorut, värit, baletti, rytmittelyt ja tanssilevyraati. Kaiken kaikkiaan luova lähestymistapa liikuntaan on ollut todella onnistunut ja kehitysvammaiset henkilöt hyötyvät todella paljon tällaisesta tavasta liikkua. Tämä johtuu siitä, että luovassa liikunnassa hyödynnetään ryhmäläisten voimavaroja ja rohkaistaan käyttämään kehoa monipuolisesti kiinnittämättä huomiota liikkumisen tai toimintakyvyn rajoituksiin. 4.9 Tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet Pvm(t) Tapahtuma/ Toiminto Paikka osallistu jamäärä kokoontumiskerrat Painonhallintaryhmä (pilotti) Eri paikoissa Verkkotyöpaja- info Onkiniemen kerhotila Verkkotyöpajat Iltalinjallaprojektin tilat, TAMK Kuntoklubi-vastaava koulutuspaketti asumisyksiköiden ohjaajille Viola-koti, Kuntogalleria 6-9/ kerta Vapaaehtoisvoimin liikkumaanteemakeskustelu Onkiniemen kerhotila - Tapahtuma peruuntui Kuntoklubi-vastaava koulutuspaketti päivätoimintayksiköiden ohjaajille Epilän toimintakeskus / Pispan palvelukeskus 4-7/ kerta 4

24 Kesäiset puistokuntoilumahdollisuudet Kesäiset puistokuntoilumahdollisuudet Kesäiset puistokuntoilumahdollisuudet Ikuri - Tapahtuma peruuntui Kauppi 20 1 Kaukajärvi - Tapahtuma peruuntui Positiivinen pudottaja painonhallintaryhmä (I) Eri paikoissa Syysideatapahtuma Säpinää sisällä Liikuntakaveri-toiminnan infotilaisuus Liikuntakaveri-toiminnan perehdytyskoulutus Liikuntapalveluiden kehittämispalaveri Pispan palvelukeskus Onkiniemen kerhotila Onkiniemen kerhotila Onkiniemen kerhotila n Koulutus peruuntui Kuntoklubi-koulutus Epilän toimintakeskus /kerta Jumppajelppi-koulutus Epilän toimintakeskus Painonhallintaohjauksen ideailtapäivä Onkiniemen kerhotila Positiivinen pudottaja painonhallintaryhmä (II) Positiivinen pudottaja painonhallintaryhmä (III) Eri paikoissa 8 n.30 Eri paikoissa 8 n Hankkeen päätöstapahtuma Nuutisaran toimintakeskus n Kuntoklubin kävelyporukka + Likkojen Lenkki Kaupin urheilupuisto/ Ratinan stadion 17 7 Yhteensä n.242 n.139

25 25 5 KUNTOKLUBI-HANKKEEN ARVIOINTIA 5.1 Palautekyselyt ja vierailut Syksyllä 2013 laadittiin loppukyselyt asumis- ja päivätoimintayksiköille sekä kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. Kyselyjen avulla pyrittiin saamaan selville onko Kuntoklubi-hanke onnistunut tavoitteissaan ja onko Kuntoklubi-verkosto tullut tutuksi ja onko siitä ollut hyötyä Palautekysely kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen Kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen kyselyyn (Liite 5) oli mahdollista vastata sekä Kuntoklubin että Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n verkkosivuilla. Lisäksi kyselyjä jaettiin Nääsville ry:n kehitysvammaisten ryhmissä. Kyselyjä palautui 19 vastaajalta, suurin osa vastaajista oli ryhmissä kävijöitä. Vastaajat olivat iältään vuotiaita, keski-iän ollessa 41 v. Vastaajat koostuivat vanhempien kanssa, tuetusti, ohjatusti ja autetusti asuvista kehitysvammaisista henkilöistä. Kyselyssä tiedusteltiin hankkeessa kehiteltyjen toimintamallien sekä motivointi- ja kannustuskeinojen tunnettuutta ja käyttöä sekä toimintoihin ja tapahtumiin osallistumista. Vastausten perusteella parhaiten tunnettiin Kuntokolmio-kortti (tuttu 9 ja käytössä 6) sekä Positiivinen Pudottaja -painonhallintamalli (tuttu 9 ja osallistunut 5). Kuukauden kuntokasvo ja ideapäivät olivat tuttuja viidelle vastaajalle. Kuntoklubin verkkosivut olivat tutut neljälle vastaajalle. Vähiten tunnettuja olivat vastaajien keskuudessa Liikuntakaveri-vapaaehtoistoiminta ja Jumppajelppi-vertaisohjaajakoulutus. Vastaajat saivat kertoa avoimiin kysymyksiin vastaamalla minkälaista tietoa terveysliikunnasta, tukea arkiliikuntaan ja tsemppiä liikuntaharrastuksiin he ovat kokeneet saavansa Kuntoklubiverkoston kautta. Kommentit olivat seuraavanlaisia: Tietoa terveysliikunnasta: Tietoa hyötyliikunnasta ja venyttelystä. Kuntosali on erittäin tärkeä fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisessä. Tukea arkiliikuntaan: Kyllä olen. Käyn kaksi kertaa viikossa kuntosalilla. Kyllä, pääsee kerran viikossa uimaan avustajan kanssa. Näin ollen pystyy ylläpitämään kuntoa. Kyllä, kannustusta painonpudotukseen. Pystyn olemaan ilman hyväskää. Kyllä, arkiseen - ja vapaa-ajanliikuntaan. Jalkojen lihakset vahvistuneet, tasapainon ylläpitämiseen apua. Kyllä, tätä kautta tuli kuntosali mukaan.

Väliraportti. Erja Kyllönen Nääsville ry. 17.6.2013

Väliraportti. Erja Kyllönen Nääsville ry. 17.6.2013 2013 Kuntoklubi- hanke 2011-2014 Yhteistyö- ja toimintaverkoston kehittäminen kehitysvammaisten ihmisten terveys- ja arkiliikunnan edistämiseksi Tampereella Väliraportti Erja Kyllönen Nääsville ry. 17.6.2013

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN KEHITYSVAMMAISTEN

IKÄÄNTYVIEN KEHITYSVAMMAISTEN Hannu T. Vesala Heli Numminen Leena M. Matikka IKÄÄNTYVIEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIPROJEKTI Projektin loppuraportti KEHITYSVAMMALIITON SELVITYKSIÄ Reports of Finnish Association on Intellectual and Developmental

Lisätiedot

KOULUN liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä hyviä käytäntöjä koulupäivän liikunnallistamiseen

KOULUN liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä hyviä käytäntöjä koulupäivän liikunnallistamiseen KOULUN liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä hyviä käytäntöjä koulupäivän liikunnallistamiseen Sisällysluettelo Lisää liikettä koulupäivään - Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä KOLIKO -hankkeesta 3 Haluamme

Lisätiedot

Hyvinvoinnin valmentamisen opas

Hyvinvoinnin valmentamisen opas Hyvinvoinnin valmentamisen opas Jos sä haluut reipas olla ja täysin pihalle saa mennä polla. Tule keskipihalle, siellä alkaa pihakesä päivittäin klo 15-16. Ellei sada vettä, räntää, lunta tai et vedä päiväunta.

Lisätiedot

KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin

KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin 7.10.2011 KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin Minna Palonen, Katri Takala, Pertti Pohjolainen & Arto Tiihonen 1 2 Esipuhe Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten

Lisätiedot

VIRVELI - Virtaa verkostoihin liikunnasta

VIRVELI - Virtaa verkostoihin liikunnasta Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 236 Heidi Hölsömäki, Anne Taulu (toim.) Raija Luona-Helminen Riitta Samstén VIRVELI - Virtaa verkostoihin liikunnasta SoveLin kehittämis- ja koulutushankkeen tuloksia

Lisätiedot

AKTIIVINEN ARKI 2009-2013 (2014)

AKTIIVINEN ARKI 2009-2013 (2014) AKTIIVINEN ARKI 2009-2013 (2014) LOPPURAPORTTI Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry TIIVISTELMÄ Aktiivinen arki -projektilla pyrittiin vastaamaan muistisairautta sairastavan henkilön kuntoutumisen haasteisiin

Lisätiedot

Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan Keskus Paletti

Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan Keskus Paletti Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan Keskus Paletti Vastoinkäymiset voimavaraksi hankkeen loppuraportti Oikarinen Hanna ja Valtanen Tiina 1 Sisällys 1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2. PALETIN SYNTY... 4

Lisätiedot

1 HANKKEEN TAUSTAA...

1 HANKKEEN TAUSTAA... Sisällysluettelo 1 HANKKEEN TAUSTAA... 4 1.1 Liikuntaneuvonta... 6 1.2 Parkinsonin tauti ja liikunta... 6 1.3 Aivoverenkiertohäiriö ja liikunta... 7 1.4 Hankkeen organisaatio... 7 1.4.1 Johtoryhmä... 7

Lisätiedot

Kävellen kauppaan, pyörällä postiin

Kävellen kauppaan, pyörällä postiin 2 2012 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Kävellen kauppaan, pyörällä postiin 30 31 12 13 Aluekehityksessä liikunnalla oma rooli 16 17 Kuntokatsastus ulkoilureitillä Kipinät SISÄLLYS 2 2012

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Aijjoos-kumppanuushanke

Aijjoos-kumppanuushanke Aijjoos-kumppanuushanke 2008 2012 Loppuraportti Alanen Jenni, Koponen Minna ja Nevala Marja-Liisa 0 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA NIIDEN SELVITTÄMINEN. 2 2. HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan

Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 244 Sari Kivimäki, Anne Taulu, Mari Vehmanen, Heidi Hölsömäki Koulutuksesta tukea paikallisyhdistysten liikuntaan Liikunta sopii jokaiselle -koulutushankkeen 2008

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Terveysliikuntamallien integrointi korkeakoululiikuntaan lähtenyt liikkumaan Sisältö 1 YLEISTÄ LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEESTA 11 1.1 Toiminnan

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

PETRA -PROJEKTI RAY 2011 2014. Näin kun yhdess ollaan, niin tullaan tuttaviks. II Väliraportti 2013. Kaarina Hauskala ja Ulla Oksanen

PETRA -PROJEKTI RAY 2011 2014. Näin kun yhdess ollaan, niin tullaan tuttaviks. II Väliraportti 2013. Kaarina Hauskala ja Ulla Oksanen PETRA -PROJEKTI RAY 2011 2014 Näin kun yhdess ollaan, niin tullaan tuttaviks II Väliraportti 2013 Kaarina Hauskala ja Ulla Oksanen Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Maantiellä Yksi tuli

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Pohjois Karjalan kansanterveyden keskus. Terveysliikuntaa. Loppuraportti Eeva Ruutiainen

Pohjois Karjalan kansanterveyden keskus. Terveysliikuntaa. Loppuraportti Eeva Ruutiainen Pohjois Karjalan kansanterveyden keskus Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+ Loppuraportti Eeva Ruutiainen 15.12.2009 TIIVISTELMÄ Eeva Ruutiainen Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+ koulutus ja kehittämishanke,

Lisätiedot

Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Ennakkoluulotonta meininkiä

Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Ennakkoluulotonta meininkiä Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) ja Kaverimeininki-projektin (2014) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) ja Kaverimeininki-projektin

Lisätiedot

METALLI LIIKKUU -HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI

METALLI LIIKKUU -HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 270 Salla Turpeinen & Niina Valkama METALLI LIIKKUU -HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Työyhteisöliikunnan edistäminen paikallisena yhteistyönä 1 2 Liikunnan ja

Lisätiedot

Aivovoimaa! 2007-2009

Aivovoimaa! 2007-2009 Aivovoimaa! 2007-2009 Liikunnasta voimaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja Parkinsonin tautia sairastavien vanhuuteen aivovoimaa!-projektin raportti Helena Pietilä aivohalvaus- ja dysfasialiitto

Lisätiedot

Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen. Teemu Meriläinen

Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen. Teemu Meriläinen Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen Teemu Meriläinen 2012 Sisältö Tietoa materiaalista ja hankkeesta 1 Hyvä yhteisöllisyys ja turvallisen ryhmän rakentaminen

Lisätiedot

KARTOITUS KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEKSI TEHDYISTÄ HANKKEISTA

KARTOITUS KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEKSI TEHDYISTÄ HANKKEISTA KARTOITUS KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEKSI TEHDYISTÄ HANKKEISTA Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET 23.11.2009 SISÄLTÖ Johdanto...3 Hanke-esittelyt...4

Lisätiedot

Osaan, opin ja osallistun Kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan päivätoiminnan alueellisesta kehittämisestä 2003 2005

Osaan, opin ja osallistun Kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan päivätoiminnan alueellisesta kehittämisestä 2003 2005 Taru Kaera Osaan, opin ja osallistun Kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan päivätoiminnan alueellisesta kehittämisestä 2003 2005 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ (Takakansi) Osaan, opin ja osallistun Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ENNALTAEHKÄISEVÄ RYHMÄMUOTOINEN PERHETYÖ PERHETYÖN UUDET PORTAAT PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi +358 016 345 824 rovaniemi@mll.fi

Lisätiedot