Kunnallispoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallispoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Kunnallispoliittinen ohjelma Yleistä Tampereen kolme korkeakoulua opiskelijoineen ovat merkittävä tekijä kaupungin elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Tampereella asuu yli korkeakouluopiskelijaa ja opiskelijoiden osuus kaupungin väestöstä on merkittävä. Tamperelaisista 16,6 prosenttia on opiskelijoita, mikä tarkoittaa, että joka kuudes kaupunkilainen on opiskelija. Tampereen tulee panostaa opiskelijaystävällisyyteen ja tiedostaa opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden merkitys kaupungille. On tärkeää varmistaa, että Tampereelle jääminen on houkutteleva vaihtoehto myös valmistumisen jälkeen. Kaupungin tulee lisäksi tukea kaikkia kolmea profiililtaan erilaista korkeakoulua ja tiivistää yhteistyötään niiden kanssa. Jotta opiskelijoista tulisi tamperelaisia ja he jäisivät kaupunkiin opintojensa päätyttyä, heillä tulee olla mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen ja kunnalliseen päätöksentekoon jo opiskeluaikanaan. Kaikkien kaupunkilaisten osallistumista tulee helpottaa lisäämällä lähi- ja suoraa demokratiaa sekä hyödyntämällä erilaisia sähköisiä osallistumisen kanavia. Päätöksenteon helpon seuraamisen ja siihen osallistumisen tulee olla arkipäivää Tampereella. Kaupungin tulee käyttää viimeisimpiä internetin ja sosiaalisen median sovelluksia sekä uudistaa internetsivunsa paremmin kaupunkilaisia palveleviksi. Uuden teknologian käytön sekä avoimien valmisteluprosessien tulee olla osa vakiintuneita käytäntöjä kaikissa kaupungin yksiköissä. Lisäksi kaupungin tulee lisätä yhteistyötä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa ja käyttää niitä järjestelmällisesti asiantuntija-apuna kunnallisessa valmistelutyössä. Yleistä - Nosto 1. Opiskelijoiden näkökulma otetaan huomioon kunnallisessa päätöksenteossa käyttämällä ylioppilas- ja opiskelijakuntia asiantuntijoina sekä parantamalla kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kunnallisessa valmistelutyössä ja päätöksenteossa. Työllisyys Tampereen kaupungin kannalta on tärkeää, että Tampere on vastavalmistuneen näkökulmasta houkutteleva asuinkaupunki. Tamperetta tulee kehittää yhteistyössä opiskelijoiden kanssa sellaiseksi, että nuoret kokevat Tampereen kotikaupungikseen pelkän opiskelukaupungin sijaan. Yksi tärkeimmistä opiskelupaikkakunnalle jäämisen edellytyksistä on työllistyminen, minkä vuoksi vastavalmistuneiden mahdollisuuksia työllistyä Tampereen alueelle koulutustaan vastaaviin tehtäviin tulee parantaa. Kaupungin, joka on yksi suurimmista korkeakoulutettujen työnantajista, pitää olla kiinnostava ja oikeudenmukainen työnantaja. Kaupungin tulee kehittää omaa työnantajapolitiikkaansa ja tarjota reilut työehdot sekä joustavia mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää houkutella Tampereen seudulle lisää uusia yrityksiä ja julkisia työnantajia sekä parantaa Tampereen työllisyystilannetta tukemalla nuorten yrittäjyyttä. Moniin korkeakoulututkintoihin kuuluu pakollisena vaatimuksena työharjoittelu, joka on suoritettava opiskeluaikana. Työharjoittelun pituus vaihtelee eri korkeakouluissa ja Sivu 1/6

2 koulutusohjelmittain. Varsinkin ammattikorkeakouluopinnoissa opintojen eteneminen riippuu usein harjoittelun suorittamisesta tietyssä vaiheessa opintoja. Kaupungin tulee näyttää muille toimijoille esimerkkiä tarjoamalla riittävästi harjoittelupaikkoja, jotta kenenkään opinnot eivät viivästy harjoittelupaikan puuttumisen takia. Lisäksi harjoittelupaikkoja tulee olla tarjolla myös aloilla, joilla harjoittelu ei ole pakollinen. Kaupungin tulee tarjota monipuolisesti mahdollisuuksia harjoitteluun niin hallinnon, hyvinvointipalveluiden kuin kulttuurinkin parissa. Harjoittelupaikoista tiedottamista tulee tehostaa niin, että kaikki korkeakouluopiskelijat ovat tietoisia kaupungin tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista. Harjoittelu on olennainen osa opintojen aikana saavutettavia työelämävalmiuksia, mutta erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden pakollinen harjoittelu on usein palkatonta. Koska työtehtävät vastaavat monesti palkatun henkilön työnkuvaa, tulee myös harjoittelijoiden saada työstä asianmukainen korvaus. Kaupungin houkuttelevaksi tekeminen ei koske vain suomalaisia opiskelijoita, vaan laajemmin myös kansainvälisiä opiskelijoita Tampereella. Tampereen tulee profiloitua suvaitsevana, monikulttuurisena ja nykyaikaisena kaupunkina, jonne myös kansainväliset opiskelijat ovat tervetulleita ja jonne he haluavat jäädä opintojen jälkeen töihin. Heidän työllistymisensä edellytyksiä tulee parantaa lisäämällä huomattavasti akateemisten maahanmuuttajien työvoimapalveluja sekä kannustamalla yrityksiä palkkaamaan maahanmuuttajia heidän tutkintoaan vastaaviin tehtäviin nykyistä enemmän. Työllisyys - Nostot 1. Kaupunki tekee yhteistyötä Tampereen korkeakoulujen kanssa harjoittelujen kehittämisessä työelämän tarpeiden mukaisiksi ja toimii esimerkkinä muille tarjoamalla riittävästi laadukkaita harjoittelupaikkoja Tampereen korkeakouluopiskelijoille. Opetussuunnitelman mukaisessa työharjoittelussa korkeakouluopiskelija saa kattavan ohjauksen ja riittävän palkan. 2. Kaupunki parantaa omaa työnantajapolitiikkaansa tarjoamalla nuorille reilut työehdot sekä joustavat mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseksi. 3. Kaupunki houkuttelee aktiivisesti uusia yrityksiä ja julkisen sektorin työnantajia Tampereen alueelle, tarjoaa puitteet kannattavalle liiketoiminnalle ja tukee erityisesti vastavalmistuneiden yrittäjyyttä, jotta mahdollisimman monella opiskelijalla olisi valmistumisensa jälkeen mahdollisuus työllistyä Tampereen alueella. 4. Kaupunki tukee kansainvälisten opiskelijoiden edellytyksiä työllistyä valmistumisensa jälkeen Tampereen alueelle. Kaupunkiympäristön kehittäminen Vapaa julkinen tila ja monipuoliset palvelut ovat edellytys elävälle ja kiinnostavalle kaupunkikulttuurille. Monipuolisen ja monikäyttöisen kaupunkiympäristön, erityisesti keskustan, kehittäminen on välttämätöntä, jotta Tampere on houkutteleva asuin- ja työskentelypaikka tulevaisuudessakin. Yhteinen kaupunkitila kuuluu kaikille kaupunkilaisille ja kaupunkiympäristöä tulee kehittää heidän ehdoillaan. Aktiivinen nuoriso- ja opiskelijakulttuuri, aina teekkarivapusta ja festivaaleista puistojuhliin asti, on Sivu 2/6

3 tärkeä osa elävää ja hengittävää Tamperetta. Rajoittamisen sijaan kaupungin tulee jatkossa tukea ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan järjestäminen yhteisessä kaupunkitilassa. Liiketoiminnan ja palveluiden tukemisen ohella kaupungin tulee lisätä myös kaikille ilmaisten, vapaassa käytössä olevien tilojen, kuten puistojen ja torien, käyttöoikeuksia ja -mahdollisuuksia. Esteetön liikkuminen ja oleskelu on jokaisen kaupunkilaisen oikeus, ja se tulee ottaa huomioon kaupunkitilaa kehitettäessä ja uusia tiloja suunniteltaessa. Kevyen liikenteen ja kävelyn edellytysten parantaminen on tärkeä teema sekä kaupungin kehittämisen että kaupunkilaisten liikkumisen edistämisen kannalta. Tampereen tulee aktiivisesti parantaa kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia kaupungissa. Uusia pyöräväyliä asuinalueiden ja keskustan välillä pitää rakentaa, vanhoja sujuvoittaa ja talvipyöräilyn tulee olla mahdollista myös keskustassa. Tällä hetkellä autot vievät liikaa keskustan tilaa ihmisiltä. Kävelykeskusta mahdollistaisi elävän ja viihtyisän keskustan alueen, joka nostaisi Tampereen profiilia ihmisten ja kulttuurin kaupunkina. Hämeenkadusta tulee tehdä autoton, etenkin kun valmistuva Hämpin parkki helpottaa autoliikenteen siirtämistä maan alle. Opiskelijat ja muut pienituloiset ovat aktiivisimpia joukkoliikenteen käyttäjiä. Myös kävely ja pyöräily ovat tärkeitä liikkumistapoja opiskelijoille. Kaupungin tulee tarjota hyvät edellytykset liikkua kaupungissa muillakin tavoilla kuin yksityisautolla. Joukkoliikenteen kehittäminen, erityisesti ratikan toteutuminen, tukevat sekä kaupunkilaisten helpompaa ja sujuvampaa liikkumista että liikenteen ilmastopäästöjen vähentämistä. Joukkoliikenteen tulee olla riittävän edullista, jotta se on houkutteleva vaihtoehto yksityisautoilulle ja kaikkien kaupunkilaisten, myös opiskelijoiden, saavutettavissa. Jotta yhteydet asuinalueilta keskustaan olisivat mahdollisimman tehokkaat, täytyy etäisyyksien olla riittävän lyhyitä. Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä mahdollistetaan uusien rakennusten rakentaminen hyvien kulkuyhteyksien päähän. Jos asumiskeskittymät laajenevat ulospäin, heikkenevät kaupunkipyöräilyn ja kävelyn edellytykset pitkien välimatkojen takia. Kaupunkiympäristön kehittäminen - Nostot 1. Kaupunkitilaa ja keskustaa kehitetään kaupunkilaisten ehdoilla ihmisten kohtaamispaikaksi. Monipuolisten palveluiden ja liiketoiminnan ohella kaupunki turvaa ilmaisen ja kaikkien käytössä olevan julkisen tilan monipuoliset käyttöoikeudet ja -mahdollisuudet kaupunkilaisille sekä tukee monenlaisen toiminnan järjestämistä yhteisessä kaupunkitilassa. 2. Keskustan viihtyvyyttä parannetaan lisäämällä kävelykatujen määrää sekä panostamalla puistoihin ja muuhun vapaaseen tilaan. 3. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja edellytyksiä parannetaan rakentamalla Tampereelle ratikka ja pitämällä joukkoliikenteen hinnat mahdollisimman edullisina. 4. Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia parannetaan varmistamalla toimivat ja kattavat kevyenliikenteenväylät ympäri vuoden ja tekemällä Hämeenkadusta autoton. Sivu 3/6

4 Hyvinvointi Kaikille korkeakouluopiskelijoille pitää taata opiskelupaikasta riippumatta laadukkaat ja yhdenvertaiset terveyspalvelut. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltoa hoitaa pääasiassa YTHS. Ammattikorkeakoulun opiskelijat taas ovat kunnallisen opiskelijaterveydenhuollon piirissä. YTHS tarjoaa opiskelijoille laadukkaita terveyspalveluja sekä yleis-, suun- että mielenterveyden alueilla. Resurssit palveluiden järjestämiseen ovat kuitenkin riittämättömät ja erityisesti mielenterveyden palveluja ei riitä kaikille tarvitseville. On erityisen tärkeää varmistaa toimivat palveluketjut eri terveys- ja sosiaalipalveluita tuottavien tahojen välillä. YTHS:n yhteyttä kunnallisiin palveluntuottajiin tulee vahvistaa, varsinkin sosiaalityöntekijöiden, päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kohdalla. Opiskelijaterveydenhuolto ei sisällä kaikkia opiskelijoiden tarvitsemia terveyspalveluja eikä kata kaikkia opiskelijoita. Kunnallisten terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen on tärkeää ja terveyspalveluiden hinta täytyy pitää riittävän alhaisella tasolla, jotta myös opiskelijat pystyvät heikosta toimeentulostaan huolimatta käyttämään niitä. Palveluiden piiriin tulee olla mahdollisimman helppoa hakeutua, koska panostamalla nuorten matalan kynnyksen palveluihin voidaan ehkäistä tulevia ongelmia. Liikuntapalvelut ovat merkittävä osa kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kaupungin tulee tarjota kaikille kaupunkilaisille monipuolisia mahdollisuuksia sekä sisä- että ulkoliikuntaan. Opiskelujen aikana opitut liikuntatottumukset vaikuttavat pitkälle työikäiseksi asti. Varmistamalla opiskelijoille riittävän liikuntapalveluiden tarjonnan korkeakoululiikunnan ja kaupungin liikuntatoimen yhteistyössä panostetaan myös tulevaisuuden työntekijöiden terveyteen. Kaupungin tulee tarjota opiskelijoille alennuksia liikuntapalveluihin, kuten uimahalleihin, jotka ovat tällä hetkellä hintatasonsa takia monien opiskelijoiden tavoittamattomissa. Kaupungin tulee tukea myös muuta vapaa-ajan toimintaa. Mahdollisuus harrastaa monipuolisesti palvelee sekä opiskelijoiden että muiden kaupunkilaisten jaksamista. Kaupungin tulee tarjota mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan tuottamalla itse vapaa-ajan toimintaa ja tukemalla erilaista harrastustoimintaa järjestäviä tahoja. Opiskelija-alennuksia kulttuuri- ja muissa vapaa-ajan tapahtumissa tulee lisätä huomattavasti, jotta myös opiskelijat pystyvät hyödyntämään palveluja. Esimerkiksi kansalaisopistot ja kansalaisjärjestöt tarjoavat edullisesti ja monipuolisesti mahdollisuuksia harrastaa ja kehittää itseään. Kaupungin tulee helpottaa monipuolisten vapaa-ajan harrastusten järjestämistä tarjoamalla enemmän tiloja nuorille monenlaiseen omaehtoiseen toimintaan. Huomattavalla osalla korkeakouluopiskelijoista on lapsia ja on tärkeää, että kaupunki tukee osaltaan perheellisten opiskelijoiden mahdollisuuksia yhdistää opiskelu ja perheelämä. Päivähoitopalveluiden järjestämisessä tulee ottaa huomioon opiskelijoiden epäsäännöllinen tarve palveluille ja epäsäännölliset tulot. Päivähoitoa tulee olla saatavissa sekä yksittäisten tenttien että erilaisten osa-aikatöiden kanssa helposti yhteensovitettavasti. Opiskelijoiden mahdollisuutta saada toimeentulotukea täytyy parantaa. Opiskelijoita tulee kohdella muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaisesti ja toimeentulotukea pitää olla mahdollista saada nostamattomasta opintolainasta huolimatta. Sivu 4/6

5 Hyvinvointi - Nostot 1. Kaikille korkeakouluopiskelijoille taataan yhdenvertainen opiskeluterveydenhuolto, jonka palvelut ovat laadukkaita. Yhteistyötä ja toimivia palveluketjuja eri terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottajien välillä parannetaan. 2. Tampere edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä tarjoamalla monipuolisia ja edullisia liikuntamahdollisuuksia. Kaupungin liikuntapalveluihin kuuluu sekä ulkoettä sisäliikuntatiloja. 3. Kaupunki varmistaa mielekkäiden vapaa-ajan palveluiden saatavuuden tukemalla monipuolisesti sekä kulttuuria, järjestötoimintaa että muita vapaa-ajan toimintaa tarjoavia tahoja ja tarjoaa näille tiloja. Kaupunki myös tarjoaa huomattavasti nykyistä enemmän tilaa nuorten omaehtoisen toiminnan tarpeisiin. 4. Kaupunki edistää perheellisten opiskelijoiden mahdollisuuksia yhdistää opiskelu ja perhe-elämä tarjoamalla monipuolisia ja joustavia päivähoitopalveluja. 5. Nostamatonta opintolainaa ei katsota tuloksi toimeentulotukea haettaessa. Asuminen Asuminen on yksi tärkeimpiä ihmisten toimeentuloon sekä kaupungin vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä. Mahdollisuudet laadukkaaseen asumiseen opiskeluaikana vaikuttavat myös merkittävästi korkeakoulujen houkuttelevuuteen ja opiskelupaikkakunnan valintaan. Jokaiselle tamperelaiselle on turvattava katto pään päälle ja asumiseen liittyvissä päätöksissä tulee ottaa laajasti huomioon opiskelijanäkökulma. Kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja tulee kaavoittaa ja rakentaa Tampereella siten, että tulevaisuudessa puolet kaupungin opiskelijoista asuu opiskelija-asunnoissa. Opiskelijaasuntojen riittävyyden takaamiseksi asuntojen tulee pysyä pääsääntöisesti opiskeluaikaisessa käytössä opiskelija-asuntotoimijasta riippumatta. Valtaosa opiskelijoista asuu tällä hetkellä opiskelija-asuntoyhteisöjen ulkopuolella, joten myös muu vuokra-asuntojen tarjonta vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja viihtymiseen merkittävästi. Vuokra-asuntotuotantoa tulee lisätä huomattavasti ja varmistaa erityisesti pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta. Opiskelija-asuminen kuuluu kaikenlaisiin osiin kaupunkia ja opiskelija-asuntoja pitää voida rakentaa monipuolisesti erilaisille asuinalueille sekä keskustan läheisyyteen että hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän kampuksista. Kansainvälisiä opiskelijoita ei pidä sijoittaa erillisiin kohteisiin, vaan asuntoratkaisuilla tulee tukea suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden kanssakäymistä. Sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille tulee olla tarjolla monia mielekkäitä ja yhteisöllisyyttä edistäviä asumisvaihtoehtoja. On tärkeää huomioida erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja varmistaa, että kaikilla Sivu 5/6

6 opiskelijoilla on mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen asumiseen opintojen aikana. Opiskelijoille tulee olla saatavilla myös esteettömiä asuntoja, ja esteettömyysnäkökulmat tulee ottaa mahdollisimman laajasti huomioon asuntoja rakennettaessa ja remontoitaessa. Myös asuntojen energiatehokkuus ja muut ympäristönäkökulmat tulee huomioida kaikissa rakentamisen vaiheissa ja asumisessa. Asuminen - Nostot 1. Kohtuuhintaisia sekä sijainniltaan ja kooltaan tarkoituksenmukaisia opiskelija-asuntoja rakennetaan Tampereelle niin, että niitä riittää vähintään puolelle korkeakouluopiskelijoista. 2. Opiskelija-asunnot sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä suurimmista kampusalueista. 3. Opiskelijoiden tilapäismajoitukselle luodaan pysyvät käytännöt. Kaupunki vastaa tilapäismajoituksen järjestämisestä ja kustannuksista tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Sivu 6/6

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPISKELIJAKUNTIEN KAUPUNKIPOLIITTINEN OHJELMA 1(20) Kaupunkipoliittinen työryhmä 2013 Katri Manninen (METKA) PJ Anna-Maria Malm (ASK) Maria Outinen (HELGA) Paavo Elonheimo (HELGA) Anna-Stiina

Lisätiedot

Tavoiteohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Joukkoliikenne, Opiskeluterveydenhuolto, Opiskelijat kaupunkilaisina.

Tavoiteohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Joukkoliikenne, Opiskeluterveydenhuolto, Opiskelijat kaupunkilaisina. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Joukkoliikenne... 3 2.1 Hinnoittelu ja liput... 3 2.2 Vuorot ja reitit... 5 3. Opiskeluterveydenhuolto... 5 3.1 Opiskelijoiden terveydenhuolto Imatralla nyt... 5 3.2 Ylioppilaiden

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Lappeenrannan alueen korkeakoulujen kunnallispoliittinen ohjelma

Lappeenrannan alueen korkeakoulujen kunnallispoliittinen ohjelma Lappeenrannan alueen korkeakoulujen kunnallispoliittinen ohjelma Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sisällysluettelo Johdanto 1.

Lisätiedot

Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma

Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Periaatteet... 4 Maksuton koulutus... 4 Yhdenvertaisuus... 4 Vaikuttavuus... 4 Kestävä kehitys... 4 Opiskelijalähtöisyys... 4

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

SYL:N POLIITTINEN LINJAPAPERI

SYL:N POLIITTINEN LINJAPAPERI Liittokokous 20. 21.11.2009, päivitetty liittokokouksessa 19. 20.11.2010 SYL:N POLIITTINEN LINJAPAPERI JOHDANTO Tämä asiakirja käsittää SYL:n liittokokouksen päättämät poliittiset linjanvedot. Se koostuu

Lisätiedot

Uudistuvat kunnat Keskustanuorten kuntapolitiikan tavoitteet 2009-2012

Uudistuvat kunnat Keskustanuorten kuntapolitiikan tavoitteet 2009-2012 Uudistuvat kunnat Keskustanuorten kuntapolitiikan tavoitteet 2009-2012 1. Uudistuvat kotikunnat Keskustan on nostettava kunnallisvaalien jälkeen rohkeasti nuoria vaikuttaville paikoille mm. eri toimielimien

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vihreät De Gröna valtuuskunta 22.-23.11.2014 puoluehallituksen esitys 1.11.2014 valtuuskunnalle 22.-23.11.2014 LIITE Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Poliittinen ohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 8) Poliittinen ohjelma Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta [Tämän poliittisen ohjelman tarkoitus on tuoda esille Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tavoitteita Hämeen ammattikorkeakoulussa,

Lisätiedot

14.5.2012 www.jokakymmenes.fi [2]

14.5.2012 www.jokakymmenes.fi [2] Kunnallispoliittinen tavoiteohjelma 2012-2016 14.5.2012 www.jokakymmenes.fi [2] Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Joukkoliikenne... 3 2.1 Liikenteen hinnoittelu ja liput... 3 2.2 Vuorot, reitit ja aikataulupalvelut...

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Muutokset toimintasuunnitelmaan

Muutokset toimintasuunnitelmaan SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 16 Muutokset toimintasuunnitelmaan Vasemmassa sarakkeessa on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos toimintasuunnitelmaksi, oikeassa sarakkeessa

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hyväksytty Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 20.5.2015 Turun yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014)

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Poliittinen ohjelma (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Sisällysluettelo Periaatteet... 3 Opiskelijan arki... 4 Asuminen... 4 Kevyt- ja joukkoliikenne... 4 Toimeentulo... 4 Opiskelijaterveydenhuolto...

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Linjapaperi 1(8) Aktiivinen kansalaisuus... 2 Opiskelijavaikuttaminen... 2 Kunnallinen vaikuttaminen... 2 Suhteet yhteistyötahoihin...

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Vuoden 2012 päätavoite Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin SYL:n vuoden

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Kestävää, reilua ja yhteistä hyvinvointia

Kestävää, reilua ja yhteistä hyvinvointia Vihreät De Gröna Kestävää, reilua ja yhteistä hyvinvointia Vihreät linjat hyvinvointivaltion perustasta 2000-luvulla Hyväksytty valtuuskunnassa 28.3.2015 - STILISOIMATON VERSIO Sisällysluettelo 1. Johdanto...1

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelma 2014 2017

Monikulttuurisuusohjelma 2014 2017 Monikulttuurisuusohjelma 2014 2017 valtuusto 14.4.2014 1 Sisältö JOHDANTO... 3 OSA 1: Poikkihallinnollisten ohjelmien maahanmuuttajia ja monikulttuurisuutta koskevat linjaukset... 5 Osallistuva Espoo -kehitysohjelma....5

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI 2012 2015

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI 2012 2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI 2012 2015 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Linjapaperimme päälinjat 3 2. OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA ON SUJUVAA JA LAADUKASTA 4 2.1. Opiskelijarekrytointi

Lisätiedot

Vihreä näkökulma Euroopan nuorisopolitiikkaan

Vihreä näkökulma Euroopan nuorisopolitiikkaan Euroopan vihreä puolue 10. valtuuskunnan kokous Bryssel 29. maaliskuuta 2009 Vihreä näkökulma Euroopan nuorisopolitiikkaan Vihreä liike on aidosti nuori liike. Se syntyi pitkälti nuorten tyytymättömyydestä

Lisätiedot

Toimiva korkeakoulukampus. sam k

Toimiva korkeakoulukampus. sam k Toimiva korkeakoulukampus sam k JULKAISUT 2012 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2012 Tekstit: SAMOK (toim. Joni Vainikainen, Kirsi Sjöholm) Kannen kuvat: istockphoto Taitto:

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma

sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma sivu 1 (8) Poliittinen ohjelma Perusperiaatteet maksuton koulutus yhdenvertaisuus elinikäinen oppiminen opiskelukyvyn edistäminen globaali vastuu Maksuton koulutus Korkeakoulutus on kaikkien saatavilla

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen

Lisätiedot