Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014."

Transkriptio

1 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA Päivitetty edustajiston kokouksessa

2 Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu kaikessa opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Korkeakoulutus on kaikkien saatavilla. Ammattikorkeakoulussa arvostetaan moninaisuutta voimavarana. Opiskelija on täysivaltainen korkeakouluyhteisön jäsen, ei asiakas. Maksuton tutkintoon johtava koulutus on kirjoitettu perustuslakiin. Koko koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen asti ylläpitää ja edistää opiskelukykyä. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallista. Ammattikorkeakoulun toimitilat ovat saavutettavia ja käytössä olevat opetusmateriaalit, -menetelmät ja -välineet sekä toimintatavat mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Yhteisön jäsenten asenteet tukevat jokaisen opiskelua ja osallistumista. Ammattikorkeakoulu kunnioittaa opiskelijan oikeusturvaa kaikessa toiminnassaan. Kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa opiskelijakunnan toimintaan. AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelmien aloituspaikkoja tulee kohdentaa erityisesti paikkakuntakohtaisesti vastaamaan alueen työelämän tarvetta. Koulutusvastuita pitää jakaa muiden ammattikorkeakoulujen kanssa pienissä koulutusohjelmissa. Kaikilla hakijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä haluamaansa opiskelupaikkaan riippumatta siitä, onko hänellä jo opiskelupaikka korkeakoulussa vai ei. Korkeakoulujen valintauudistuksen yhteydessä ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiöitä ei tule ottaa käyttöön. Opiskelijoiden mahdollisuuksia vaihtaa koulutusalaa tulee vahvistaa ammattikorkeakoulun sisäisiä siirtymiä kehittämällä. AMK:n ja koulutusohjelmien markkinoinnin tulee aina antaa totuudenmukainen kuva hakukohteesta.

3 Hallinto- ja johtamisjärjestelmää tulee keventää, sillä säästöpaineissa opetuksesta säästämisen pitää olla viimeinen kohde. Ammattikorkeakoulun johtamis- ja viestintäjärjestelmän tulee olla laadukas ja läpinäkyvä. Osakeyhtiön hallituksessa tulee olla opiskelijakunnan valitsema opiskelijaedustaja. AMK:n ja tulosalueiden johtoryhmissä on oltava opiskelijaedustaja. Kaikilla tulosalueilla, sekä ammattikorkeakoulun laajuisesti kaikissa opiskelijoiden asioita käsittelevissä työryhmissä pitää aina olla opiskelijaedustajia. Opiskelijaedustuksista saatavan opintopistekertymän tulee olla yhdenmukainen eri koulutusaloilla, ja sen on perustuttava tehtävien vaativuuteen ja laajuuteen. Liikuntapalveluiden järjestäminen tulee kirjata AMK:n strategiaan. Ammattikorkeakoulun tulee varata resursseja korkeakoululiikunnan suositusten toteutumiseksi. Koulutusviennin tuotteiden pitää olla laadukkaita ja sen tulee edustaa eettistä toimintaa. Tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat eivät maksa koulutuksestaan itse. Koulutusvientiä arvioidaan säännöllisesti ja sen arvioinnissa huomioidaan opiskelijoiden tasavertainen kohtelu sekä oikeusturva. OPETUS JA OHJAUS Opetuksen tulee olla maksutonta Suomen kansalaisille sekä EU/ETA maiden kansalaisille. Opintoja voi suorittaa monimuotoisesti, monialaisesti, joustavasti ja ympärivuotisesti eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Opetushenkilöstön riittävä määrä suhteessa opiskelijoihin, alakohtainen, työelämälähtöinen ja pedagoginen osaaminen takaavat koulutuksen korkeatasoisuuden. Kesälukukaudella on oltava laaja substanssiosaamisen kurssitarjonta. Kesälukukaudelle osallistumisen tulee olla opiskelijalle vapaaehtoista. Jokaisen koulutusohjelman tulee tarjota opintojaksoja kesälukukaudelle. Opintojaksojen moduulijärjestelmän pitää tukea joustavuutta ja läpäisyä. Moduulien pitää olla laadukkaita kokonaisuuksia. Kaikissa opintojaksoissa tulee olla selvät arviointikriteerit. Arviointikriteerit tulee olla selvillä viimeistään opintojakson alkaessa. Tenttiminen tulee toteuttaa anonyy-

4 misti opiskelijanumeroilla. AHOT-periaatteiden mukaan opiskelijan pitää pystyä näyttämään oma osaamisensa ja osaaminen pitää hyväksyä riippumatta siitä, missä se on hankittu. Vapaa-ajalla, työelämässä tai muilla koulutusasteilla hankittu osaaminen on korkeakoulutasoista jos se täyttää opintojakson hyväksymiskriteerit ja on todennettavissa. Opetushenkilöstön tietoisuutta AHOT-prosessista tulee lisätä niin, että opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa kattavasti, ja sen huomioimisesta tulee luonteva osa ohjausta. Kaikilla tulosalueilla tulee noudattaa ammattikorkeakoulun määrittelemiä prosesseja. Ammattikorkeakoulun tulee varmistaa laadukas, tasa-arvoinen ja riittävä ohjaus opiskelijoille. Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen opinto-ohjaajalta, opettajatuutorilta, opintopsykologilta ja vertaistuutoreilta. Ohjausprosessia tulee selkiyttää ja yhdenmukaistaa koko ammattikorkeakoulussa. Valintakokeet pitää järjestää fyysisesti ja psyykkisesti esteettömästi. Valintakokeissa tulee mitata nykypäivän alalle soveltuvuutta. Avoimen AMK:n tulee tarjota substanssiopintoja jokaiselta koulutusalalta. TYÖELÄMÄYHTEYDET Turun ammattikorkeakoulussa opiskelijoita kannustetaan luomaan vahvat työelämäyhteydet ja siihen tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia. Korkeakouluharjoittelusta tulee saada rahallista korvausta vähintään työssäoloehdon verran. Harjoittelun suorittaminen ei saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia opiskelijalle eikä se aiheuta suuria kustannuksia ammattikorkeakoululle. Harjoittelun työtehtävien tulee olla koulutusta vastaavaa ja harjoitteluohjauksen riittävää ja laadukasta. Kaikkien TKI-hankkeiden tulee liittyä Turun AMK:n opetussuunnitelmiin ja sen tulee olla luonteva osa koko henkilöstön työnkuvaa. TKI-hankkeet tulee integroida opetukseen ja opiskelija-assistenteille maksaa palkkaa. Opettajien tulee hyödyntää työelämäyhteyksiään johdonmukaisesti opetuksessaan.

5 KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisille opiskelijoille tulee tarjota riittävästi suomen kielen opetusta. Opetuksen tulee olla maksutonta myös kaikille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat EU/ETA maiden kansalaisia. Turun ammattikorkeakoulussa opintoihin on sisällytettävä kansainvälistymisjakso, joka on 15 opintopistettä. YHTEISTYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluille tulee luoda yhteinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yksikkö, jolla saadaan kustannustehokkaasti järjestettyä ylempiä AMK-tutkintoja. Graduate Schooliin tulee liittää myös aikuiskoulutuksen koulutusohjelmat, jotka järjestetään monimuoto-opiskeluna eivätkä ole paikkakunnasta riippuvaisia. Liikenneyhteyksiä tulee Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kampuskaupunkien välillä kehittää. KAMPUS Ammattikorkeakoulutus järjestetään monialaisilla, tukipalvelujen kannalta riittävän suurilla kampuksilla. Opiskelijan on saatava tukipalveluita kaikilta kampuksilta. Turun ammattikorkeakoulun Turun toimipisteiden toiminta tulee koota yhdelle yhtenäiselle kampukselle. Salon yksikköä tulee jatkossakin kehittää vahvana sivutoimipisteenä. Turun ammattikorkeakoulun tulee tarjota kaikille opiskelijoille ja henkilöstölle helposti saavutettavat, kohtuuhintaiset ja asianmukaiset ryhmäliikunta- ja kuntosalitilat. Ammattikorkeakoulun käyttämät tilat ja laitteet mahdollistavat opintojen monimuotoisuuden, monialaisuuden, joustavuuden ja esteettömyyden, sekä kannustavat

6 kohtaamiseen ja innovaatioihin. Kampuksilla tulee olla ryhmätyötiloja, joissa opiskelijat voivat häiriöttä työskennellä. Tilat tulee varustaa asianmukaisesti ja niiden tulee olla saavutettavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Tenttiakvaariot otetaan käyttöön kaikilla tulosalueilla ja kaikissa koulutusohjelmissa. Mikäli opintojaksosta järjestetään tentti, tulee se tarjota myös e-tentti-vaihtoehtona. OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Opiskeluterveydenhuollon toiminnot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa hoitotakuu toteutuu ja Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset amk-opiskelijoille suunnatuista henkilöstöresursseista täyttyvät. Ammattikorkeakouluopiskelijat tulee saada YTHS:n palveluiden piiriin. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden käynnit tilastoidaan opiskeluterveydenhuollon käynteinä ja tilastointia valvotaan. Vaihto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto toteutuu opiskeluterveydenhuollossa. JOUKKOLIIKENNE JA ASUMINEN Turun joukkoliikenneverkostoa tulee kehittää niin, että se palvelee opiskelijoita mahdollisimman laajasti. Opiskelija-asumiskeskittymien ja kampusten välillä tulee kehittää kevyen liikenteen väyliä turvallisen hyötyliikunnan mahdollistamiseksi. Opiskelijoille on oltava tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia ja tarkoituksenmukaisia asuntoja lähellä kampuksia ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Vaihto-opiskelijoiden asuntokiintiöt tulee poistaa Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä. Kuntien joukkoliikenteessä otetaan käyttöön kaikkia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita koskevat opiskelija-alennukset, jotka opiskelija saa käyttöönsä asuinkunnasta ja iästä riippumatta.

7 TOIMEENTULO Opintotukea tulee kehittää opintorahapainotteisen nykymallin pohjalta ja opintolainan tulee olla vapaaehtoinen lisä toimeentuloon. Opintotuen tulorajaa tulee nostaa palkkakehityksen mukaisesti. Opintotuen tulee olla riittävä ja kannustaa tutkinnon läpäisyyn määräajassa. Opiskelijoiden asumisen tulee olla ympärivuotisesti tuettua. Opintotukeen oikeuttavan opintopistekertymän tulee olla opintotukikuukausikohtainen. VAPAA-AIKA Turun ja Salon kaupunkien pitää tarjota opiskelijahintaisia liikuntapalveluita sekä lippuja teattereihin, tapahtumiin ja muihin kulttuurikohteisiin. Päihteettömiä ja monipuolisia opiskelijatapahtumia tulee järjestää Turun ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille vapaa-ajan tiloja, joissa voi kohdata muita opiskelijoita ja järjestää toimintaa myös iltaisin. Tilojen tulee sopia monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja niiden välineistön tulee olla tarpeenmukaista. VALTAKUNNALLISET Kaikilla toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla tulee olla yksi yhteinen valtakunnallinen opiskelijakortti. Opiskelijakuntaan liittymisen tulee olla vapaaehtoista tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijakunnille ei tule määritellä automaatiojäsenyyttä lakiin ja se pitää poistaa myös ylioppilaskunnilta. Korkeakoulujärjestelmässä on työelämälähtöisiä ammattikorkeakouluja ja tiedesuuntautuneita yliopistoja. Korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä.

8 Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa pitää olla suuri merkitys opetuksen laadulla, läpäisyllä, opiskelijapalautteella ja kansainvälistymisellä. Kriteerien tulee olla riittävän painavia, jotta niillä on aidosti ohjausvaikutusta. Opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena tulee olla motivoituneimpien opiskelijoiden pääseminen koulutukseen.

Jotta opiskeluterveydenhuollon järjestäminen YTHS-mallilla toteutuisi kustannustehokkaasti, on kunnassa oltava riittävästi korkeakouluopiskelijoita.

Jotta opiskeluterveydenhuollon järjestäminen YTHS-mallilla toteutuisi kustannustehokkaasti, on kunnassa oltava riittävästi korkeakouluopiskelijoita. sivu 1 (8) Poliittinen ohjelma Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma

sivu 1 (8) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry Poliittinen ohjelma sivu 1 (8) Poliittinen ohjelma Perusperiaatteet maksuton koulutus yhdenvertaisuus elinikäinen oppiminen opiskelukyvyn edistäminen globaali vastuu Maksuton koulutus Korkeakoulutus on kaikkien saatavilla

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 2013-2015 Laurea-ammattikorkeakoulun Linjapaperi 1(8) Aktiivinen kansalaisuus... 2 Opiskelijavaikuttaminen... 2 Kunnallinen vaikuttaminen... 2 Suhteet yhteistyötahoihin...

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Ammattikorkeakouluohjelma 2015-2017

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Ammattikorkeakouluohjelma 2015-2017 Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Ammattikorkeakouluohjelma 2015-2017 1 NYKYTILA Suomessa toimii tällä hetkellä 25 ammattikorkeakoulua, yhteensä yli 170 toimipisteessä. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry Hyväksytty SONKin liittokokouksessa Turussa 2.12.2012. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry AMMATTIKORKEAKOULUOHJELMA 2013-2014 SISÄLLYS 1 NYKYTILA 3 2 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 2.1 KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA Sisällysluettelo METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA... 1 Korkeakoulujärjestelmä... 3 Maksuton koulutus...

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014)

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Poliittinen ohjelma (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Sisällysluettelo Periaatteet... 3 Opiskelijan arki... 4 Asuminen... 4 Kevyt- ja joukkoliikenne... 4 Toimeentulo... 4 Opiskelijaterveydenhuolto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hyväksytty Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 20.5.2015 Turun yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma

Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma Opiskelijakunta HELGAn poliittinen ohjelma Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Periaatteet... 4 Maksuton koulutus... 4 Yhdenvertaisuus... 4 Vaikuttavuus... 4 Kestävä kehitys... 4 Opiskelijalähtöisyys... 4

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI 2012 2015

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI 2012 2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN POLIITTINEN LINJAPAPERI 2012 2015 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Linjapaperimme päälinjat 3 2. OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA ON SUJUVAA JA LAADUKASTA 4 2.1. Opiskelijarekrytointi

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

SYL:N POLIITTINEN LINJAPAPERI

SYL:N POLIITTINEN LINJAPAPERI Liittokokous 20. 21.11.2009, päivitetty liittokokouksessa 19. 20.11.2010 SYL:N POLIITTINEN LINJAPAPERI JOHDANTO Tämä asiakirja käsittää SYL:n liittokokouksen päättämät poliittiset linjanvedot. Se koostuu

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) visio opiskelijan hyvinvointia,

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Koulutuspoliittinen linjapaperi 2013-2015 Tasa-arvoinen koulutuspolitiikka Koulutuspolitiikka on tärkeintä vapauttavaa,

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Poliittinen ohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 8) Poliittinen ohjelma Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta [Tämän poliittisen ohjelman tarkoitus on tuoda esille Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tavoitteita Hämeen ammattikorkeakoulussa,

Lisätiedot

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 Opiskelijapoliittinen ohjelma 3 4 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.3.2011 5 6 7 Johdanto 8 9 Maailmamme rakentuu yhä enemmän tiedon ja osaamisen varaan.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO YHDENVERTAISUUSOHJELMA 5.3.2013

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO YHDENVERTAISUUSOHJELMA 5.3.2013 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta YHDENVERTAISUUSOHJELMA 5.3.2013 1. Johdanto 2. Viestintä 3. Työyhteisö 4. Erilaiset elämänkatsomukset ja vakaumukset 5. Etninen tausta ja kieli 6. Sukupuolen moninaisuus

Lisätiedot

Toimiva korkeakoulukampus. sam k

Toimiva korkeakoulukampus. sam k Toimiva korkeakoulukampus sam k JULKAISUT 2012 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2012 Tekstit: SAMOK (toim. Joni Vainikainen, Kirsi Sjöholm) Kannen kuvat: istockphoto Taitto:

Lisätiedot

LAUSUNTO KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2011 2016. lausuu pyydettynä seuraavaa:

LAUSUNTO KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2011 2016. lausuu pyydettynä seuraavaa: LAUSUNTO 1 / 18 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 14.9.2011 LAUSUNTO KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2011 2016 lausuu pyydettynä

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen

Lisätiedot

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa.

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. Opintotuen saamisen ehtoja ei tule

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2014 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2014 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2014 Kehittävää kumppanuutta Sisällys 4 Rehtorin katsaus 6 Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskuntavastuun tavoitteet 6 Perustietoja Saimaan ammattikorkeakoulusta 8 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

UUDEN OPISKELIJAN OPAS

UUDEN OPISKELIJAN OPAS UUDEN OPISKELIJAN OPAS Sisältö 2 1 Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan...3 1.1 Amk-tutkinnot...3 1.2 Englanninkieliset koulutusohjelmat...3 1.3 Ylemmät amk-tutkinnot...3 2 Opiskelu Savoniassa...5 2.1 Lukuvuoden

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta Saimaan ammattikorkeakoulu Yhteiskuntavastuuraportti 2013 Tekstit Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen, Tanja Matikainen Valokuvat Mikko Nikkinen, Shutterstock

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot